Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008.

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés A évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása Átfogó, távlati koncepció Akcióterv Megvalósítás Monitoring és nyilvánosság Konzultáció és visszacsatolás Szankcionálás Elfogadás módja, dátuma Melléklet (intézmények létszámadatai /HHH) 55.

3 1 BEVEZETÉS Az Európai Unióhoz való csatlakozás tükrében a társadalmi kirekesztés csökkentése kiemelt feladata lett az utóbbi évek oktatáspolitikájának. Az európai uniós állásfoglalások, direktívák fokozottan hangsúlyozzák a társadalmi méretű integrációt, azt az elvet, hogy hátrányos helyzete, sajátos helyzete, speciális problémái miatt semmilyen csoport vagy egyén ne legyen a társadalomban hátrányosan megkülönböztetett, valamilyen módon kirekesztett. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló Évi CXXV. Törvény előírja a települési közoktatási esélyegyenlőségi program elkészítését, valamint az intézményi esélyegyenlőségi program kidolgozását. A legfrissebb kutatások szerint a közoktatásban jelenlévő szegregációs és szelekciós mechanizmusok korlátozzák az egyenlő hozzáférést a minőségi oktatáshoz, és továbbmélyítik a társadalmi különbségeket. A közoktatás-fejlesztési projektek támogatásának alapvető feltétele a diszkrimináció mentesség, a szegregáció mentesség és az esélyegyenlőségi programok tervszerű dokumentálása, a települési és az intézményi esélyegyenlőségi programok megléte. Jelen intézkedési terv Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése 23/2008. ( ) számú határozatával január 24-én elfogadott, és az erre kirendelt OKM szakértői által ellenjegyzett Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésében tett megállapítások alapján fogalmaz meg közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési javaslatokat a Közoktatási törvény hivatkozott felhatalmazása alapján. 1 A HELYZETELEMZÉS SORÁN FELTÁRT PROBLÉMÁK E helyzetelemzés adatai, ténymegállapításai, a város és közoktatási intézményeinek hatályos szabályzó dokumentumai, a város oktatási intézményei, valamint az ágazat vezetőivel folytatott egyeztető megbeszélés alapján az alábbiakban foglalhatók össze: A évi jegyzői adatszolgáltatás szerint a 0-18 éves korosztály létszáma fő, a októberi jegyzői adatszolgáltatás szerint a 0-tól 18 éves korosztály létszáma: Míg a belvárosban alacsony a közoktatásban résztvevők száma az idős korosztály létszámához képest, addig a peremkerületekben magas a fiatalok száma. 1 Törvényi felhatalmazás: Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 85. (4) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedéseket. i terv elkészítésekor be kell szerezni - a nemzeti, etnikai kisebbséget érintő kérdésekben - a települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. i terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen működő közoktatási intézmények vezetőinek, továbbá a szülői és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szintű szakszervezetek, - ha nem működik települési kisebbségi önkormányzat - az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat a Közoktatási törvény a (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési, illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve - települések szerinti bontásban - tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 3

4 (1.1.) A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosított minden közoktatási intézményben. A közoktatási alap-és szakszolgálati feladatok, valamint a gyermekjóléti alap-és szakellátások mindegyike biztosított a városban az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények által. A városi intézmények - beiskolázási körzeteik alapján - Pécsen kívül a kistérség településeit is ellátják. 2 A kistérségi gyermekek szállításáról több iskolabusz is gondoskodik, míg a pécsi iskolák a városból tömegközlekedéssel könnyen elérhetőek. (1.2.) Az esélyegyenlőség szempontjából fontos kérdés az óvodai férőhelyek vizsgálata 3 : Az önkormányzati óvodák 10 intézményben 4585 férőhellyel működnek. A jegyzői adatszolgáltatás szerint 4408 gyermek van az önkormányzati óvodákba beíratva. A 3-5 éves korosztálynak ez a 83%-a, de figyelemmel kell lenni a férőhelyek elegendőségének vizsgálatánál az alábbi szempontokra: 1./ Az óvodáskorúak egy része nem önkormányzati fenntartású óvodába jár. A rendelkezésre álló adatbázis alapján amely a Pécsett található összes óvoda adatait tartalmazza 606 gyermek jár Pécsett nem önkormányzati fenntartású óvodába. Összesen tehát 5014 gyermek óvodás Pécsett, mely az óvodás korosztály 94,6%- a. Az óvodai ellátás a városban teljes mértékben biztosított, minden óvodába jelentkező gyermek felvételt nyer. 2./ Vannak bejáró óvodás gyermekek is, akik nem pécsi illetőségűek, de a város intézményeibe járnak. Számuk összesen 413 fő (önkormányzati óvodába 292 fő, nem önkormányzati óvodába 121 fő jár be). A ténylegesen óvodába járó 5014 gyermekből 413 fő bejáró, tehát nem Pécsett lakik. A pécsi lakosú óvodások száma: 4601 fő, közülük 4116 gyermek jár pécsi önkormányzati fenntartású óvodába, a rendelkezésre álló férőhelyek száma pedig Ha mindegyikük önkormányzati intézménybe járna, akkor is elég lenne az önkormányzati férőhelyek száma. (1.3.) Az esélyegyenlőség szempontjából kiemelten fontos a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámának a vizsgálata. Ennek naprakész és pontos vezetéséhez, az esetleges jogszabályi változások illetve intézményi változások követéséhez a jelen dokumentumhoz mellékelt táblázatokat minden év október 15-ig kiküldjük az intézményeknek, és az adatokat a on összesítjük. Ezen kívül a területi szociális központjai minden év március 1-jéig, és október 1-jéig tájékoztatják az intézményeket a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartásba vételéről. A HHH gyermekek száma évben jegyzői nyilvántartás szerint 959 fő, intézményi adatszolgáltatás szerint 1867 fő. A évi jegyzői adatszolgáltatás szerint HHH létszám:790 fő, az intézményi összesített adatok szerint a HHH létszám:1112 fő. Az intézményi és a jegyzői adatok különbözősége abból adódik, hogy a jegyzői nyilvántartás Pécs Megyei Jogú Város területére vonatkozik, az intézményekbe viszont nem pécsi lakhellyel rendelkező HHH gyermekek is járnak, akiknek nyilvántartása a lakóhelyük polgármesteri hivatalában történik évi adatok 4

5 A peremkerületekben az iskolai oktatásban résztvevő tanulók 95%-a, az óvodások 70% hátrányos helyzetű. Halmozottan hátrányos helyzetű az iskolások 42%-a, az óvodások 20%- a.(1.sz. melléklet). A városban összesen négy olyan tagiskola található, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya magasnak tekinthető, meghaladja a 10%-ot. A Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Felső Vámház Utcai Általános Iskolájában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 34%, ebbe a tagintézménybe járnak többnyire a vágóhídkörnyéki szegregátum diákjai. A Budai Városkapu Iskola Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya 36%, ez a tagintézmény fogadja a szabolcsi szegregátum diákjait is. A Budai Városkapu Iskola Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak aránya 15%, amely a pécsbányai, valamint a két gyárvárosi szegregátum diákjait is fogadja. A Budai Városkapu Iskola Vasas-Somogy-Hird Óvoda és Általános Iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak aránya 16%, Vasas, Somogy, Hird településrészek diákjainak iskolája. Ezen intézményekben a település szerkezetéből adódó az elkülönülés, nem az oktatásszervezés következménye. Így önmagában oktatásszervezési eszközökkel nem változtatható a helyzet. Az SNI tanulók száma: 2008-ban az óvodákba 77 sajátos nevelési igényű gyermek jár, közülük integráltan nevelt 63 fő, az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium óvodai csoportjába 9 gyermek, az Apáczai nevelési és Általános Művelődési Központ speciális óvodai csoportjába 5 gyermek jár. A sajátos nevelési igényű tanulók aránya: 666 fő, a korosztály 3,3%-a, közülük 78% gyógypedagógiai oktatatásban részesül. (Korrigált adat: a sajátos nevelést igénylő tanulók száma 2007-ben 589 fő volt, az összes tanuló 5,9%-a.) (1.4.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának eddigi oktatáspolitikai lépései az oktatás eredményességének javítása, a szegregáció mérséklése, az esélyegyenlőség erősítése érdekében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata stratégiai dokumentumaiban deklaráltan és napi oktatáspolitikai gyakorlatában is elkötelezett az oktatás eredményessége, hatékonysága növelése, a méltányos, színvonalas oktatás biztosítása, a szegregáció csökkentése és az esélynövelés biztosítása mellett. Ennek érdekében mind szerkezeti, mind tartalmi változásokat hajtott végre az elmúlt években a város oktatási rendszerében, intézményeiben. Pécs MJV Önkormányzata nyarán intézmény-összevonásokat hajtott végre az alapfokú közoktatási intézmények tekintetében óvodák összevonásával, közös igazgatású közoktatási intézmények létrehozásával. Az így létrehozott 4 többcélú intézmény óvodai nevelést, alapfokú és középfokú oktatást is ellát. Emellett egy általános művelődési központ, egy horvát nemzetiségi intézmény és egy sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglakozó intézmény működik a városban önkormányzati fenntartásban. Az önkormányzat 12 középiskolát tart fent jelenleg. Az intézményi integráció megtervezésénél az alábbi szempontok játszottak szerepet: költségvetési megfontolások, az intézmények városon belüli területi elhelyezkedése, a gyermeklétszám lehetőség szerinti egyenlő elosztása, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének biztosítása 5

6 Az átszervezésnél alapvetően hatékonysági szempontok domináltak, az intézményösszevonások fő célja a gazdálkodási racionalizáció, ezáltal a város működőképességének megőrzése volt. Emellett fontos szempontnak tekintette a város a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók esélyegyenlőségének biztosítását, a szegregáció, az iskolák közötti különbségek csökkentését. A körzethatárok korrekciója is ezt a célt szolgálta, hiszen az addig beiskolázási körzettel nem rendelkező intézményeknek is kötelező körzetet adott (pl. Jókai, TÁSI, Árpád, Belvárosi Iskola), így az ezen intézményekben korábban működő szelekciós mechanizmusoknak gátat szabott. A körzetek átstrukturálását település-földrajzi felmérések, hátrányos helyzetűek elhelyezkedésének vizsgálata és az iskolaigazgatókkal való egyeztetés előzte meg. A szelekciós technikák visszaszorításában az óvoda és iskolaközpontok kialakításának is nagy szerepe van. A központok létrejöttével az oktatás kiegyenlítettebbé válhat. Az integrált intézmény egységes vezetése az egyes tagintézményekbe történő felvételt egységes módon szabályozza minden tagintézményre érvényes módon, így az esélyegyenlőség már a tanulók felvételénél biztosítottá válhat. Ugyanakkor a szabad iskolaválasztás korlátlan érvényesítése, mely a közoktatási törvény értelmében fennáll, akadályozza az antiszegregációs törekvéseket. Fontos tényező az esélyegyenlőség vizsgálatánál a gyermeket nevelő szülők attitűdje. A szülők a belvárosi intézményeket preferálják, hiszen egyrészt a munkahelyükhöz közel választanak közoktatási intézményt (Pécs legnagyobb foglalkoztatói a belvárosban találhatók, pl. a Pécsi Tudományegyetem, a Posta, közhivatalok), másrészt pedig a belvárosi intézmények a köztudatban élő magasabb presztízse sokak számára kitörési pontot jelent. Valós a lakossági igény tehát ezen intézmények tekintetében, bár természetesen nem kizárólagos tényező a szegregáció fenntartásában. Az integrált óvoda és iskolaközpontok létrehozása figyelemmel volt erre a tendenciára. A központok tagintézményei között belvárosi és külvárosi intézmény is van, bár kétségtelenül nem egyenlő mértékben. A város a magas arányú hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket ellátó intézmények fokozatos, felmenő rendszerű bezárásával is az esélyegyenlőség felé tett lépéseket. Például a Bártfa utcai Iskolához tartozott a Pécsbányatelepi Tagiskola, ahol nagyon nagy számban voltak HH/HHH gyermekek, bezárásra került 2007-ben. Felmenő rendszerben négy év alatt megszüntették az alsó tagozatot, a felső tagozatos gyermekeknek pedig a Bártfa utcai Iskolát ajánlották fel továbblépésként, bár a szülők döntése nem volt korlátozva. A Bártfa utcai Iskolába 4 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló került át. Az ép értelmű mozgássérült gyerekeknek az ANK adott helyet. Ugyanezen módszerrel szűnt meg az Ágoston téri Iskola is. Az iskola megszűnésével a Felső-vámház úti Iskolába 55 tanuló került át, közülük 26 fő hátrányos helyzetű és ebből 13 tanuló halmozottan hátrányos helyzetű. E két intézmény koncentrálta a HH/HHH tanulókat, megszüntetésük nagy mértékben a szegregáció ellen hat. Mindezen törekvések ellenére a Budai-Városkapu Iskolában még mindig igen magas a HH/HHH gyerekek, tanulók aránya és még mindig szegregációt mutat az osztályszervezés módja az intézményen belül. Ez szoros összefüggésben áll a település szerkezetéből adódó sajátosságokkal. A továbbtanulási és lemorzsolódási mutatók, illetve a kompetenciamérések eredményei itt a legrosszabbak. Hosszú távon további lépések szükségesek a keleti városrész elszigetelődése ellen. Ebbe az irányba mozdíthatja el a folyamatokat a keleti városrészben a Komlói úti iskola épületének felújítása, bővítése, mellyel egy országos léptékben is modern, a diákok és a lakókörnyezet számára is sokféle lehetőséget biztosító a potenciális iskolaválasztók számára is vonzó iskolaközpont jött létre. Ehhez a beruházáshoz, vagyis a környezeti megújuláshoz kapcsolódnak az intézmény tartalmi, szakmai fejlesztései. Az intézmények szervezeti integrációja, mint oktatáspolitikai lépés az esélyegyenlőséget az alábbiak miatt is erősíti: 6

7 Az intézményeket közös, egységesen szabályozó dokumentumok, minőségbiztosítás, pedagógus-továbbképzés és humánerőforrás gazdálkodás jellemzi annak érdekében, hogy egyenletes, egységes oktatási színvonalat képviselhessenek. Ezt a célt szolgálják az egyes intézményegységekben meglévő innovációk intézményi szintre emelése, a jó gyakorlatok kölcsönös megismertetése, a benchmarking rendszer működtetése. Szintén a különbségek mérséklése irányába hathat a tárgyi feltételek illetve bizonyos szolgáltatások koncentrált megszervezése az összevont intézményen belül. Például több intézményegység közreműködésével működtetett tanulószoba megfelelő környezet kialakításával és személyi feltételek biztosításával. Abból a szempontból is fontos ez, hiszen az IPR bevezetése a város intézményeiben, ahol a feltételek adottak lehetséges lenne! Ennek kialakítására folyamatos erőfeszítések történnek. Cél, hogy a magasabb presztízsű intézmények színvonalára zárkóztassák fel a tagintézményeket. Az integráció tehát az első lépés volt az esélyegyenlőség biztosítása felé. A következő lépés a követelményrendszer, minőségbiztosítás, pedagógus-továbbképzés és humánerőforrás gazdálkodás megvalósításán keresztül hosszú távon állandó, magas oktatási minőség biztosítása, a lemaradók felzárkóztatása. Ennek soft feltétele az egységes követelményrendszer, minőségbiztosítás, pedagógus-továbbképzés és humánerőforrás gazdálkodás megteremtése, hard feltétele pedig az oktatási infrastruktúra javítása. A fejlesztések forrása a működési költségek csökkentéséből adódóan felszabaduló forrás, illetőleg pályázatok benyújtására van szükség. A működési költségeket tehát csökkenteni kell, és ez a cél az erőforrások racionalizálása útján érhető el. Ennek fontos lépése volt az intézmények szervezeti integráció. A középfokú intézmények esetében is ugyanez a folyamat indult el. Cél egyrészt, hogy a tanulók továbbhaladása a középiskolák felé biztosított és zökkenőmentes legyen. Ez megvalósul oly módon, hogy a létrejött iskolaközpontokon belül van középfok, valamint a középiskolák átszervezése is napirendi kérdés a városban. Időközben megtörtént a középfok átszervezése és létrejött a megyei szintű koordinációt biztosító Pannon Szakképzés Szervezési Társulás is. valamint a még teljesebb szakmai koordináció, a munkaerőpiac igényei és a szakképzési tevékenység összehangolása elősegítése céljából létrejött a Városi Szakképzési Tanács. Fontos, hogy már az általános iskolákban biztosítsák az Útravaló, illetőleg az Arany János ösztöndíjprogramokhoz való, minél szélesebb körű bekapcsolódást a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára, ezzel is megkönnyítve az érettségit adó középiskola felé történő átmenetet, továbbhaladást. Kiemelendő a mentortanári hálózat működtetésének fontossága, illetőleg az a gyakorlat bevezetése, folytatása, hogy már 5. osztálytól orientálni és segíteni szükséges a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat az érettségit adó középiskolák felé. A Mentor tanár program keretében 29 fő középiskolai tanári vagy szociálpedagógusi végzettségű, munkanélküli vett részt, akiknek feladata a 1-8. és osztályos iskolai, hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esélyegyenlőségének segítése, felzárkóztatásuk elősegítése. A mentortanár program jelenleg is működik a város iskoláiban. A felzárkóztatást, az egyéni megoldásmódok, egyéni és személyre szabott fejlesztés lehetőségét jelenti a szakiskolai fejlesztési programban való részvétel is. Az idei év kiemelt feladata a város intézményeiben és a fenntartó részéről is a városi tehetségprogram kidolgozása, az esélyegyenlőség biztosítása csak a tehetségprogrammal közösen érheti el célját, vagyis nem a kiegyenlítés, a lefelé nivellálás a cél, hanem minden gyermeknek biztosítani a képességeinek megfelelően a lehető legoptimálisabb segítségnyújtást és fejlődési lehetőséget. A Nemzeti Tehetségprogramhoz való csatlakozáshoz megtettük a kezdeti lépéseket. A tehetségpontok kialakításához is nagyobb lehetőséget nyújt az integrált intézményi működés. Másrészt cél a racionalizáció, működési költségek csökkentése (az infrastruktúrát a gyermeklétszámhoz kell igazítani) és egységes minőségi és teljesítménykövetelmények bevezetése. 7

8 A szakképzés terén ezek a folyamatok már előrébb járnak, hiszen az első TISZK létrehozásával a szakképző intézmények nagy része ide szerveződött, Cél a munkaerő piaci igényekhez való igazodás a szakmastruktúra, képzési volumen tekintetében kifelé, valamint befelé a racionális munkamegosztás, az átfedések elkerülése és megszüntetése. A beiskolázási körzetek az alapfoknál tapasztalt HH/HHH tanulókra gyakorolt negatív hatása nem fennálló jelenség középfokon. A középiskolák elviekben országos beiskolázásúak, bár ez csak a Művészeti Szakközépiskola és a Kodály Gimnázium esetében bír jelentőséggel, a többi középiskola inkább regionális, megyei és városi igényeket elégít ki. A másik jelentős oktatáspolitikai változás az intézményfenntartó mikrotársulások létrehozása, amelyet szintén költségvetési megfontolások hívtak életre (racionalizáció, többlet normatíva igénybe vétele). Pécs Pogánnyal, Kozármislennyel, Bakonyával, Cserkúttal, Orfűvel, Keszüvel, Kökénnyel, Nagykozárral hozott létre intézményfenntartó tárulást. A települések egy részén (Pogány, Orfű, Kozármisleny, Nagykozár) továbbra is fennmaradtak a közoktatási intézmények. A megállapodás megkötésének indoka egyrészről a közös intézményfenntartás (Pogány és Orfű), valamint az a gyakorlat, hogy a település gyermekeinek jelentős része Pécs intézményeiben tanul. Ezzel tehát azt a de facto helyzetet helyezték jogi síkra, amelyet az érintett településeken élő gyerekek szülei már évek óta folytattak. Sok szülő amellett, hogy Pécsett dolgozik Pécsre járatja gyermekét a saját települési intézmény helyett, annak rovására a pécsi óvodák, iskolák magasabb presztízse miatt. Pécs és a környező települések szoros kapcsolatára jellemző az is, hogy egyre több pécsi család dönt valamely környező településen való letelepedés mellett. A kiköltözők zöme az iskolai szolgáltatások tekintetében magas elvárásokkal rendelkező középosztálybeli családokból kerül ki, akik Pécsett dolgoznak, és ha vannak gyermekeik, azok jó eséllyel már beléptek a közoktatás valamelyik intézményébe, éspedig Pécsett. Ezek a körülmények automatikusan a kistérségi központhoz való erős kötődést eredményezik, azt, hogy a kiköltöző szülők nagy valószínűséggel továbbra is Pécsett kívánják iskoláztatni gyermekeiket, sőt, gyakran már az óvodásokat is ingáztatják (több, mint 300 kistérségi illetőségű óvodás jár pécsi óvodába). 4 A szegregáció mérséklése szempontjából fontos az önkormányzati és nem önkormányzati intézmények együttműködése. A nem önkormányzati fenntartók (egyházak, felsőoktatási intézmények, alapítványok) és a város közötti párbeszéd tovább folytatódott a Közoktatási törvény változásai kapcsán. A párbeszéd a város kötelező feladatellátásában való részvételre irányul. A megállapodások alapján a nem önkormányzati fenntartású intézmények kötelezettek a tanulólétszámuk 25%-ban a város gyermekeinek felvételére (ez jelenleg is így működik de facto), illetőleg a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket a felvételnél előnyben kell részesíteniük. Hosszú távon ez által javulhat az esélyegyenlőség biztosítása és csökkenhet a különbség a két fenntartói kör által ellátott gyermekek tekintetében. Az eredményességre vonatkozó vizsgálódások sorából nem maradhat ki a kompetenciamérés. A már a tavalyi évben is és az idei tanévben kiemelt feladatként határozta meg az intézmények számára a kompetenciamérés eredményeinek intézményi szintű elemzését, a hiányosságok okainak feltárását, a továbbfejlesztés lehetőségeinek meghatározását. Ennek érdekében a tájékoztató előadásokat szervezett a témakörben az intézményvezetők számára, folyamatos szakmai, módszertani segítségnyújtást ad az intézményeknek. Szintén fontos, hogy a munkatársai is szerezzenek megfelelő jártasságot az adatok, a mérési eredmények értelmezésében. Ezért képzést szerveztünk a munkatársai számára. Így biztosított az adatok fenntartói szintű elemzése, ezzel megteremtődik a szükséges és időben történő beavatkozás feltétele. 4 Forrás: Pécsi TKT Közoktatás-fejlesztési Terve 8

9 (1.5)Az oktatás, nevelés feltételeinek vizsgálata Pécs város által fenntartott intézményekben A humán erőforrás és a szakos ellátottság vizsgálatából leszűrhető, hogy a szakos ellátottság általában mindenhol megfelelő. Infrastrukturális feltételek vizsgálata szerint az épületek igen eltérő korúak és állapotúak. A vizsgált infrastrukturális ellátottságban jelentős eltérés azonban nincs az intézmények adatszolgáltatását összevetve a vizsgált feltételek tekintetében. Sok intézményben probléma a logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztő szoba és a nyelvi labor hiánya. A taneszköz jegyzék az intézmények pedagógiai programjának melléklete. A HHH gyermekek oktatásához szükséges feltételekkel rendelkeznek a város intézményei, e feltételeket azonban nem nevezhetjük jellemzően gyermekbarát környezetnek, illetve a fejlesztő eszközök palettája szakmai szempontból megkívánja a bővítést. A fenntartó és az intézmények minden pályázati lehetőséget igyekeznek kihasználni a feltételek javítása érdekében. Kiemelt szempont, a több HH-s és HHH-s tanulót foglalkoztató intézményekben a feltételrendszer javítása. A település egyes intézményei között az oktatás feltételeiben van eltérés. Ugyanakkor a fentiekben írtak értelmében a jelenlegi intézményi struktúrában valamelyest kiegyenlítődhetnek ezek a különbségek helyi, intézményi oktatásszervezési döntésekkel. Így például a Budai- Városkapu Iskola Komlói úti épületegyüttesében a fejlesztő helyiségek, korszerű sportlétesítmények valamennyi, az iskolaközpontba járó diák rendelkezésére állnak. Ugyanez a megállapítás érvényes valamennyi iskolaközpontra. Természetesen ez nem adhat felmentést a további fejlesztések alól, mely fejlesztések a város céljai között szerepelnek. A város rendelkezik tervvel az intézmények felújítására vonatkozóan, melyet az iskolaszolgálat készített el. (1.6.)A település intézményei számára biztosított források vizsgálata Célja: annak megállapítása, - hogy az egyes intézményegységek egyenlő arányban részesültek-e támogatásban, illetve, hogy differenciált forráselosztás esetén mennyire szolgálta a differenciálás az esélyegyenlőség előmozdítását a településen; - hogy a kiegészítő normatívával támogatott oktatási szolgáltatások fejlesztése megtörtént-e az igénybevett kiegészítő állami forrásból.) Egy tanév tapasztalata ugyan kevés, de elmondható, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelően működtetett intézményeknél a fenntartó nem folytat a forráselosztásban diszkriminatív gyakorlatot. A városban 2003/2004-es tanévtől három intézményegység igényeli a képesség-kibontakoztató és integrációs támogatást s a későbbiekben is tervezi az igénylést. 9

10 Az Intézkedési terv célja Az esélyteremtés, a hozzáférés biztosítása, a hátrányos helyzet felszámolása nem csupán oktatási kérdés. Mindenképpen meg kell teremteni a szociális, közoktatási, munkapiaci szolgáltatások esélyegyenlőséget szolgáló komponenseinek összhangját. A tervezés és a végrehajtás során ezért fontos, hogy a közoktatási rendszereken kívül pl. a szociális szolgáltatások (bölcsődei ellátás) folyamatait is figyelembe vegyük. A másik fontos kérdés a társadalmi támogatottság. Az esélyteremtést szolgáló programok, intézkedési tervek sikerét ugyanis a társadalmi bázis, a konszenzusra törekvés biztosíthatja. Ebben a munkában támaszkodni kell a civil szervezetek bevonására, ugyanakkor az önkormányzatok számára a civil szervezetek működésének lehetőségek szerinti támogatása, erősítése az eredményes és hatékony együttműködés feltétele. A Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv alapvető célja, hogy biztosítsa a településen a szegregációmentesség és az egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés egyenlőségének biztosításán túl célul tűzzük ki az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Folyamat-cél-eszközrendszer : Folyamat: Indikátor: Cél: Eszközök: Demográfiai folyamatok Óvodás, iskoláskorú gyermekek számának alakulása A város intézményi szerkezetének felkészítése a várható létszámváltozásokra. A születési adatok folyamatos nyomon követése, évenkénti lekérdezése HHH gyerekek felmérése HHH gyermekek számának alakulása Teljeskörű jegyzői adatszolgáltatás Intézményi célzott adatszolgáltatás minden év október 15-ig Nyilvántartás, nyilatkozatok. Folyamatos és rendszeres adatgyűjtés Pedagógiai innováció, megújulás Továbbképzésben részt vett pedagógusok száma Tájékoztatók, konferenciák, továbbképzések, intézményközi együttműködések száma. Az innovatív pedagógiai törekvések segítésével a korszerű pedagógiai módszerek elterjesztése az intézményekben, tagintézményekben. Együttműködés kialakítása az intézmények között illetve a civil szektorral, más ellátórendszerek intézményeivel. Továbbképzési terv, támogatott képzések, előadások. Fenntartó által szervezett folyamatos tájékoztatók valamennyi (nem önkormányzati is) intézményvezető részére. Pályázati források kihasználása. Jogszabályi környezet változása az Integrált és szegregált ellátási mutatók Integráció erősítése, indokolatlan elkülönítés megszüntetése, a szegregált Pedagógusok kompetenciájának erősítése, integrációt 10

11 SNI tanulók ellátása terén Integráltan oktatott, tanulók száma ellátás esélyteremtő komponenseinek erősítése, lehetőség szerint az SNI-s gyermekek integráltan történő fejlesztése, ehhez az utazó szolgálat igénybe vétele segítő szolgáltatások, képzés, továbbképzés. Szoros együttműködés az EGYMI-vel A problémák egy része csupán közoktatási módszerekkel nem kezelhető Az ellátórendszerek között szervezett egyeztető találkozók száma Esetmegbeszélések száma. A hátrányos helyzet, mint probléma komplex, többoldalú megközelítése, a megoldási módok ellátásokat összefogó módjainak kimunkálása Ellátórendszerek közötti egyeztető fórum létrehozása, információs és jelző rendszerek működtetése. Esetmegbeszélések, estkonferenciák. 2 A ÉVI, ESÉLYEGYENLŐSÉGET JAVÍTÓ ELMOZDULÁSOK BEMUTATÁSA Létrejött az Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Speciális Szakiskola és Kollégium. Mint szakmai segítő műhely közreműködik az SNI-s gyermekek fejlesztésében, az utazó szakemberhálózat működésében, a pedagógusok képzésében, és a kompetenciájuk növelésében. Az intézmény szervezeti keretei között a többi gyermekkel nem nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésére két óvodai csoportot létesítettünk. Ezen intézmény keretei között működik a nevelési tanácsadó is. Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ szervezeti keretei között létrehoztuk az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot, mely részt vesz az utazó szakemberhálózat működtetésében, a többi gyermekkel tanulóval együtt, azonos óvodai csoportban iskolai osztályban részt vevő sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók ellátásában. A középiskolás igazgatók ösztönzésére került sor a SNI tanulókra való fokozottabb odafigyelés érdekében tájékoztató előadás megszervezése és azóta folyamatos az együttműködés és a kapcsolattartás az EGYMI-vel. Valamennyi intézmény alapító okiratát módosítottuk a tekintetben, hogy bekerült az SNI gyermekekkel/tanulókkal való foglalkozás. Mentortanári programot folyamatosan működtetjük. A HH és HHH gyermekek/tanulók intézményi nyilvántartási rendszere szabályozásra került. A HH/HHH gyermekek/tanulók felmérése intézményenként, évfolyamonként megtörtént. (1. sz. melléklet) A városban összesen öt olyan tagiskola található, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya magasnak tekinthető, meghaladja a 10%-ot. A Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Felső Vámház Utcai Általános Iskolájában a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 27%, ebbe a tagintézménybe járnak többnyire a vágóhídkörnyéki szegregátum diákjai. A 11

12 Budai Városkapu Iskola Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskolában, és a Török I. Utcai Általános Iskolában a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya 33%, ill. 73% ez a tagintézmény fogadja a szabolcsi szegregátum diákjait is. A Budai Városkapu Iskola Szieberth Róbert Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak aránya 13%, amely a pécsbányai, valamint a két gyárvárosi szegregátum diákjait is fogadja. A Budai Városkapu Iskola Vasas-Somogy-Hird Óvoda és Általános Iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákjainak aránya 24%, Vasas, Somogy, Hird településrészek diákjainak iskolája. Létrejött a Roma Integrációs Tanács Oktatási Bizottsága, mely saját eszközeivel, a Város Oktatási Bizottságával, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal, és egyéb civil szervezetekkel együttműködve szintén célul tűzte ki a szegregáció visszaszorítását, az egyenlő bánásmód érvényesülését és az esélynövelés biztosítását. A fenntartó képviselőinek, az Oktatási Bizottság tagjainak valamint az Oktatási Csoport tagjainak továbbképzés szervezésére került sor a kompetenciamérés szakszerű értelmezése érdekében. Az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartásban álló intézményvezetőknek több alkalommal szerveztünk képzést és tájékoztatót a hátrányos helyzetű és az SNI tanulók nevelésével- oktatásával kapcsolatos feladatokról, a jogszabályi előírások értelmezéséről, a segítés lehetőségeiről. Ebbe a folyamatos tájékoztató - tanácsadó - értelmező folyamatba több alkalommal bevontuk az EGYMI szaktekintélyeit is. Az intézményvezetőket tájékoztattuk az esélyegyenlőség érvényesülésének közoktatásban történő előmozdítását szolgáló egyes törvények módosításáról szóló évi XXXI. Törvény előírásairól, és az abból adódó közoktatási intézményi feladatokról. A szakképzés területén a tanulók és a települések érdekeit szem előtt tartva, valamint a munkaerőpiac igényeinek való jobb megfelelés elősegítése érdekében megyei szintű, széles partneri kört magában foglaló együttműködéssel létrejött a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás. A városi igények és lehetőségek, valamint a hatékonyság növelése érdekében létrehoztuk a Városi Szakképzési Tanácsot. Az óvodai férőhelyek felülvizsgálata és korrekciója megtörtént. A közoktatási feladatok tervezéshez szeptemberében megkértük az adatokat a májusáig született gyermekekről iskolai, illetve óvodai körzetenként és ezt összevetettük a meglévő férőhelyekkel. Az összehasonlításból kiderült, hogy minden óvodás korú gyermek számára biztosított az óvodai férőhely. 12

13 Pécsi lakóhelyű, és között született gyermekek száma az általános iskolák körzetjegyzéke szerint született született született született született született Anikó utca Apáczai Központ Nevelési Árpád Fejedelem Bánki Donát Bártfa utca Belvárosi Csokonai Mihály Vitéz Felsővámház Illyés Gyula Jókai Mór Jurisics utca Köztársaság tér Mátyás király Mezőszél utca Pázmány Péter TÁSI Szieberth Róbert Testvérvárosok tere Vasas-Somogy Hird Körzet nélküli Összesen:

14 Óvodai férőhelyek és a maximálisan felvehető gyermekek száma a férőhelyek felülvizsgálatát és korrekcióját követően Ssz. Óvoda Csoport Férőhely Maximálisan felvehető létszám 1 Anikó u Melinda u Papnövelde Kodály u. 7/a Budai N.A. u Aradi u Bornemissza u Enyezd u Enyezd u Bimbó u Esztergár u Zipernowsky u Hajnóczy u Radnóti u Köztársaság tér József A u Móricz Zs. Tér Sportóvoda Közr Ajtósi u Magyar L. u Mezőszél u Nagy J. u Siklósi u Németh L. u

15 25 Testvérvárosok t Teleki u Frankel u Eszperantó u Sétatér u Óvoda u Vadász u Bártfa u Dr. Majorossy u Zsolnay u Buzsáki u Fürj u Vargha D. u ANK ANK ANK Zengő u D. u Bányatelep u Nagydendoli u Rácváros u Nagy L. k. u Illyés Éltes Összesen

16 3 ÁTFOGÓ, TÁVLATI KONCEPCIÓ 3.1 Átfogó, távlatos cél Pécs MJ Városban a szegregáció megszüntetése, az oktatási integráció javítása, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrálása az oktatásban, ezzel elősegítve a helyi társadalom hosszabb távú integrálódását a többségi társadalomhoz a tanulás révén. Jelen akcióterv az intézményi szegregáció megszüntetésével járul hozzá a településen tapasztalható egyéb szegregáció csökkentéséhez, illetőleg megszüntetéséhez. 3.2 Szegregáció megszüntetéséhez az alábbi konkrét célok elérésével járulhat hozzá a közoktatási intézményrendszer: 1. HHH gyermekek, tanulók széleskörű jegyzői felmérése együttműködve az intézményekkel, az adatáramlás folyamatosságának, naprakészségének biztosítása 2. Törekedni kell arra, hogy a város intézményeiben, intézményegységeiben, tagintézményeiben a halmozottan hátrányos helyzetű diákok aránya kiegyenlített legyen 3. Az óvodai, általános iskolai és középiskolai IPR további működtetése ill. újabb intézményekbe való bevezetése; a HH/HHH gyermekek hatékony együttnevelését szolgáló pedagóguskompetenciák elsajátítása (továbbképzések, hospitálás) - városi szintű, intézményközi IPR munkacsoport működtetése 4. A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, korszerű, inkluzív pedagógiai módszerek alkalmazása által 5 Az SNI-s tanulók folyamatos felülvizsgálatának és lehetőség szerint integrált fejlesztésének biztosítása. Kiemelt célnak tartjuk a segítő-fejlesztő szakemberek valamennyi intézményben való megjelenését és a gyermekek helyben történő fejlesztését, ezzel jelentősen hozzájárulva az esélyegyenlőség biztosításához azzal is, hogy a szülők terheit csökkentjük. 6. A szegregátumok területén élő óvodás korú gyermekek és tanulók fokozott támogatása a közoktatási intézményekben 7. Azon óvodás korú gyermekek bevonása az óvodáztatásba, akik jelenleg egy intézménybe sincsenek beíratva, különös tekintettel a három éves HHH gyermekekre. (Ehhez a területi szociális központok, valamint a védőnői adatszolgáltatás és támogatás megszervezése szükséges) 8. Az intézmények szakos ellátásának folyamatos. 9. Az oktatási intézmények épületeinek korszerűsítése (nyílászáró-csere, elektromos és gyengeáramú hálózat korszerűsítése (internet), nyelvi laborok, szaktantermek kialakítása, iskolaudvarok, sportpályák korszerűsítése stb) 10. Korszerű, fejlesztő, inkluzív pedagógiát segítő eszközellátottság biztosítása az intézményekben 11. Érettségit adó középiskolába való minél magasabb HH/HHH arány biztosítása 16

17 12. A Mentor tanár program folyamatos, kiszélesítése: a 1-8. és osztályos iskolai, hátrányos helyzetű, lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók esélyegyenlőségének segítése, felzárkóztatásuk elősegítése. 13. A városban civil szervezet által működtetendő Tanoda (vagy egyéb hasonló céllal szerveződő) - programmal a kapcsolat és együttműködés biztosítása a HH/HHH tanulók/fiatalok társadalmi (re)integrációjának biztosítása érdekében. 17

18 4 AKCIÓTERV Helyzetelemzés Pécs M.J.Város konkrét (stratégiai) céljai Négy intézményben szegregált az osztályszervezés Három általános iskolában a települési átlagnál lényegesen magasabb a HHH arányszám A közoktatási intézményekben a HHH szegregáció megszűntetése (különös tekintettel a keleti városrész problémáira) - A cselekvési terv ütemezésének megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű családok széleskörű megtalálása, szülői nyilatkozatok begyűjtése - Adatbázis létrehozása - A beiskolázási körzetek felülvizsgálatánál fokozott figyelmet fordítani a Városközponti Iskola Felső Vámház Utcai Általános Iskolájában és a Budai Városkapu Iskolában (Komlói u. 58), a Török I. Utcai telephelyen, és a Budai Városkapu Iskola Vasas- Somogy-Hird Óvoda és Általános Iskola halmozottan hátrányos helyzetű diákok arányára Folyamatos Szegregáció megszüntetésére vonatkozó, elfogadott akcióterv elkészül Három intézményben a szegregáció csökkenése elindul Három intézményben a szegregáció csökken Kevés (3) intézményben alkalmazzák az integrációs programot -Az óvodai, általános iskolai és középiskolai IPR további működtetése ill. újabb intézményekbe való bevezetése -Az óvodapedagógusok készüljenek fel az - Az intézményvezetők integrációs programot fejlesztő intézményközi munkacsoportjának létrehozása, munkatervalkotás, fejlesztések összehangolása, Intézményvezetők Folyamatos Az óvodák rendelkeznek IPRnek megfelelően átdolgozott óvodai programmal Az intézmények rendelkeznek IPR- Évente önértékelt IPR- nek megfelelően átdolgozott iskolai program Minden olyan intézményben alkalmazzák az IPRt, ahol a HHH tanulót oktatnak 18

19 A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel kapcsolatos nyilvántartás több intézményben nem pontos óvodai IPR-re -Intézményközi IPR munkacsoport működtetése HHH gyermekekről, tanulókról készített jegyzői nyilvántartásról folyamatos tájékoztatás, az adatáramlás folyamatosságának, naprakészségének biztosítása tapasztalatcsere. - A HHH tanulók lemorzsolódásának megakadályozására komplex program kidolgozása, megvalósítása -A HH/HHH gyermekek hatékony együttnevelését szolgáló pedagóguskompetenciák elsajátítása (továbbképzések, hospitálások - Szülői nyilatkozatok kapcsán további, folyamatos, célirányos tájékoztatás - Eljárásrend kidolgozása és betartatása - A cselekvési terv ütemezésének megfelelően a halmozottan hátrányos helyzetű családok széleskörű megtalálása, szülői nyilatkozatok begyűjtése - Adatbázis létrehozása Intézményvezetők Folyamatos nek megfelelően átdolgozott pedagógiai programmal Minden intézményben van legalább két olyan pedagógus, aki az IPR alkalmazásával kapcsolatos módszertani továbbképzésen vett részt. Eljárásrend kidolgozásra kerül A pedagógusok 30 %-a részt vett módszertani továbbképzésen A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók szüleinek 80 %-a nyilatkozatot tesz A nyilvántartás elkészül, az adatáramlás folyamatosságának, naprakészségének biztosítása megtörténik A pedagógusok 50 %-a részt vett módszertani továbbképzésen A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/ tanulók szüleinek 90 %-a nyilatkozatot tesz Az adatáramlás naprakész és folyamatos. Óvodáskorú gyermekek óvodáztatásának biztosítása, -Azon óvodás korú gyermekek óvodáztatása, akik jelenleg egy intézménybe sincsenek beíratva, különös tekintettel a 3 éves HHH gyermekekre - Az óvodáskorú, de óvodába nem járó HHH gyermekeknél feltérképezni az otthon maradás okait - Szülők tájékoztatása arról, hogy milyen előnyökkel jár a 3 éves kortól történő Védőnői Hálózat segítségével az érintettek száma meghatározásra kerül A halmozottan hátrányos helyzetű 3 évesek 80 %-a beiratkozik az óvodába Minden hhh-s óvodáskorú óvodáztatása megvalósul 19

20 beóvodáztatás - Kapcsolódás a településszintű HHH adatbázis elkészítési munkálataiba, majd az adatbázis felhasználása A halmozottan hátrányos helyzetű 3 évesek 75 %-a beiratkozik az óvodába Szakos ellátás folyamatos Leromlott épületek, infrastruktúra Az eszközellátottság nem megfelelő Pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, a jó Az intézmények szakos ellátásának biztosítása Az oktatási intézmények épületeinek korszerűsítése (nyílászárócsere, elektromos és gyengeáramú hálózat korszerűsítése (internet), nyelvi laborok, szaktantermek kialakítása, iskolaudvarok, sportpályák korszerűsítése stb) Korszerű, fejlesztő, inkluzív pedagógiát segítő eszközellátottság biztosítása az intézményekben A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése, korszerű, Minden tanév elején a tantárgyfelosztások ellenőrzése Az oktatási intézmények épületeinek felújítása, korszerűsítése, a felújítási terv szerint. 11/1994. ( ) MKM rendelet 7.sz mellékletében felsorolt eszközök és ezen felül speciális fejlesztő eszközök beszerzése pályázati forrásból (TÁMOP ) Pedagógusok képzése (TÁMOP szolgáltatói kosár képzések része pl. IPR, IKT), kompetencia és az intézményvezetők, és az intézményvezetők Az önkormányzat költségvetési rendeletében az álláshelyek és a forrás a foglalkoztatáshoz biztosított Nyertes pályázat, a felújítási terv szerint a költségvetési tervek elkészítése Az eszközök beszerzése megtörtént Az érintett intézményekben 5 fő pedagógus képzése megtörtént A foglalkoztatás fennmarad Infrastruktúra fejlesztés megvalósul 5 intézményben Eszközök használata. A közoktatási intézményekben 25 fő pedagógus alkalmazza 125 A foglalkoztatás fennmarad Infrastruktúra fejlesztés megvalósul 10 intézményben Infrastruktúra fejlesztés fennmarad Eszközök pótlása, karbantartása megtörtént 25 fő pedagógus alkalmazza 125 tanulót érintően az elsajátított 20

21 gyakorlatok elterjesztése Alacsony a HH/HHH tanulók érettségit adó középiskolában való továbbtanulási aránya inkluzív pedagógiai módszerek alkalmazása által Érettségit adó középiskolába, ill. minőségi szakképzést biztosító szakiskolában történő továbbtanulási utak megerősítése alapú óvodai nevelés és iskolai oktatás bevezetése - Helyzetelemzés, az eltérés okainak feltérképezése - Cselekvési terv kidolgozása azon intézményekben, ahol a továbbtanulási arányban jelentős (25%-nál nagyobb) eltérés mutatkozik az összlétszámra és a HH/HHH arányra vonatkozóan - Cselekvési tervben foglaltak beépítése a pedagógiai programba és a minőségirányítási programba - Intézményi dokumentumok fenntartói jóváhagyása -Továbbtanulást támogató programok a 7. és 8. osztályos HHH tanulók részére, Intézmények vezetői Folyamatos 25%-nál nagyobb eltérés esetén cselekvési terv készítése a helyzetelemzés alapján Útravaló, Tanoda, egyéb segítő programokkal kapcsolat kialakítása; 1 fő/intézmény mentortanár felvétele megtörténik tanulót érintően az elsajátított módszertant A kidolgozott cselekvési terv végrehajtása következtében az érintett intézményekben 25%-nál alacsonyabb eltérés a továbbtanulási arányokban Útravaló, Tanoda, egyéb segítő program folyamatosan működik, a továbbtanulási mutatók 10%-kal javulnak módszertant A továbbtanulási arányok intézményi viszonylatban javulnak; az összesített és a HH/HHH tanulókra vonatkozó adatok között az eltérés 20%-ot nem haladja meg Útravaló, Tanoda, egyéb segítő program folyamatosan működik, a továbbtanulási mutatók 20%-kal javulnak - Iskolán kívüli segítő programok elindítása, folytatása (Útravalóprogram), Tanodát működtető civil 21

22 Magas SNI arány SNI tanulók folyamatos felülvizsgálata, integrált fejlesztése. szervezetekkel folyamatos kapcsolattartás, részvételi arány növelése az intézményekben, mentortanár program megkezdése, folytatása Felülvizsgálatok megtörténtének ellenőrzése, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, iskola pszichológus hálózat kiépítése, EGYMI-vel együttműködve gyógypedagógus, és az utazó szakemberhálózat biztosítása. Intézmények Folyamatos Felülvizsgálatok ellenőrzése az intézményekben, Az utazó szakember hálózat működésének, iskolapszichológusi hálózat működik. Az utazó szakember hálózat, iskolapszichológusi hálózat működik.. ÓVODÁK, TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNYEK Városközponti Óvoda Fenntartó: Pécs Kozármisleny Intézményfenntartó Mikrotársulás Gyógypedagógus hiányzik Gyógypedagógus igénybevétele az utazó szakemberhálózat keretében (EGYMI) A létrejött EGYMI által gyógypedagógus bevonása a szakmai munkába. 1 fő gyógypedagógus igénybevétele az intézményben Az EGYMI-vel a folyamatos együttműködés fennmarad Az EGYMI-vel a folyamatos együttműködés fennmarad Fejlesztendő infrastruktúra Infrastruktúra fejlesztés, felújítás Pályázati forrásból az épületek infrastruktúrájának fejlesztése Óvodavezető Folyamatos felújítása megtörténik állagmegóvás karbantartás 22

23 Városközponti Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási intézmény Fenntartó: Pécs Kozármisleny Intézményfenntartó Mikrotársulás évfolyamon a szegregált osztályszervezés megszüntetése, felvételnél a HHH tanulók osztályok közti elosztása, Szegregált osztályszervezés (Felső-Vámház úti Iskolában nagyon magas 27%, a HHH tanulók aránya, Jókaiban nincs HH/HHH) Szegregáció megszüntetése - iskolai körzethatárok felülvizsgálata, -Érzékenyítő előadások, továbbképzések szervezése a pedagógusok részére befogadó iskolák -Civil szervezetek bevonásával Szülői FÓRUM-ok szervezése tájékoztatás annak érdekében, hogy a szülők a körzethatárokat betartsák. Folyamatos 5% -al csökken a szegregáció Felmenő rendszerben a szegregált osztályszervezés megszüntetése Tagintézmények között a HHH arány megközelíti a törvényi előírást. Kiegyenlített a HHH arány a tagintézmények között, egyes csoportokban/osztályokban is Magas lemorzsolódás (évfolyamismétlés, magántanulók, 250 óránál többet hiányzók) Lemorzsolódási arányok csökkentése (Felsővámház!) Ne legyen számottevő különbség az összesített és a HH/HHH tanulókra vonatkozóan - Helyzetelemzés, az eltérés okainak feltérképezése - Cselekvési terv kidolgozása azon intézményekben, ahol a lemorzsolódási és/vagy magántanulói arányban jelentős (25%-nál nagyobb) eltérés mutatkozik az összlétszámra és a HH/HHH arányra vonatkozóan Folyamatos 25%-nál nagyobb eltérés esetén cselekvési terv készítése a helyzetelemzés alapján A kidolgozott cselekvési terv végrehajtása következtében az érintett intézményekben Lemorzsolódás és a magántanulói arány megközelíti az országos átlagot.. A lemorzsolódási arányok intézményi viszonylatban javulnak; az összesített és a HH/HHH tanulókra vonatkozó adatok között az eltérés 20%-ot nem haladja meg 23

24 - Cselekvési tervben foglaltak beépítése a pedagógiai programba és a minőségirányítási programba - Intézményi dokumentumok fenntartói jóváhagyása Logopédus, nincs az intézményben Logopédus, alkalmazása illetve utazó szakember biztosítása. - Családlátogatások, fejlesztő felkészítés, korrepetálás, felzárkóztató programok, IPR Az ANK Egységes Pedagógiai Szakszolgálata közreműködésével logopédus biztosítása 2009 Minden beszédhibás tanuló számára biztosított a logopédiai ellátás 5%-al csökken a beszédhibás tanulók száma 10%-al csökken a beszédhibás tanulók száma Alacsony részvételi arány a tanórán kívüli programokon HH/HHH körben HHH tanulók tanórán kívüli programokon való részvételi arányának növelése - Kapcsolatfelvétel, illetve szorosabbá tétel a társadalmi és szakmai szervezetekkel (pl. Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Családsegítő,, civil szervezetek ) - Mentortanár alkalmazása - Csatlakozás az Útravaló Ösztöndíj programokhoz - Együttműködés a civil szervezetek által működtetett Tanodával - Segítő programok, pályázati források felkutatása - Pályázati anyagok készítése Intézményvezető Folyamatos 10%-al nő a HHH tanulók részvételi aránya Valamennyi intézmény rendelkezik működő kapcsolatokkal az érintett szervezetekkel A fenntartó minden érintett intézményre igényli az integrációs/ képesség-kibontakoztató támogatást Az intézmények 20%-a, a HHH tanulók 10%-a HHH tanulók részvételi aránya tartósan emelkedik Évenkénti önértékelés partnerekkel közösen történő elkészítése a szükséges módosítások közös Az intézmények 25%-a, a HHH tanulók 20%-a részt vesz valamely segítő programban HHH tanulók részvételi aránya tartósan magas marad. Az intézmények 50%-a, a HHH tanulók 40%-a részt vesz valamely segítő programban 24

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2007 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 I. HELYZETELEMZÉS 3 1. Óvodák 3 1.1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZAKÉRTŐ SZAKVÉLEMÉNY 1. ADATOK Tárgy: Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szerinti esélyegyenlőségi program véleményezése 1 Szakértő

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA. Kiegészítés

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA. Kiegészítés SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK FELÜLVIZSGÁLATA Kiegészítés 2011. április 15. 4028 Debrecen, Zákány u. 5., Telefon: 52/541-441, Fax: 52/541-473 e-mail: info@hunniareg.hu, web:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 077/1906/2015. TÁRGY: INDÍTHATÓ ÓVODAI CSOPORTOK A 2015/2016. NEVELÉSI ÉVBEN MELLÉKLET: E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE KULTURÁLIS ÉS KÖZNEVELÉSI BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia. Kutatási asszisztens: Tir Melinda Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda A Közoktatás indikátorrendszere 2015 kötet internetes elérhetősége: http://econ.core.hu/file/download/kozoktatasi/indikatorrendszer.pdf

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011.

Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás. KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA. 2011. Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás KÖZOKTATÁSI INTÉZKEDÉSI TERV és ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV FELÜLVIZSGÁLATA 2007 2012 2011. december Gárdony Pákozd Sukoró Zichyújfalu Vereb 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény esélyegyenlőségi terve a tanulói részére 2011. október 1. 2013. szeptember 30. közötti időszakra 2011. 1 Bevezetés A hazai közigazgatási rendszer korszerűsítésének

Részletesebben

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1.

Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde. 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. [Ide írhatja a szöveget] Minőségirányítási program Mosolygó Alma Óvoda és Egységes Óvoda- bölcsőde 2735 Dánszentmiklós, Nyárfa utca 1/1. Készítette: A Mosolygó Alma Óvoda minőségügyi team. Alkalmazotti

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Alpolgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: /2012. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

Parád Nagyközség Önkormányzata

Parád Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATA Parád Nagyközség Önkormányzata tervezet 2015. Türr István Képző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...

TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása... 2 3 TARTALOM ÖSSZEFOGLALÓ... 5 BEVEZETÉS, A KUTATÁS KÖRÜLMÉNYEI...14 A kvantitatív kutatás módszertana, a válaszok területi megoszlása...14 A dokumentumelemzés módszertana...16 AZ ÖNKORMÁNYZATOK VISZONYULÁSA

Részletesebben

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Képesné Kövessy Margit Salgótarján, 2016.04.14. 1.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete

PEDAGÓGIAI PROGRAM KERTVÁROSI ÓVODA 2015. Intézmény OM azonosítója:027000. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete Intézmény OM azonosítója:027000 2015. Készítette: Kertvárosi Óvoda Nevelőtestülete TARTALOM A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 3 1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 2. AZ INTÉZMÉNYÜNK KÖRNYEZETI SAJÁTOSSÁGAI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.január 20-án du.14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY Tanulói esélyegyenlőségi terv Elfogadva: Oroszlány, 2008.02.27. Iván Lászlóné igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Ügyiratszám:EBH/554/19/2012. HATÁROZAT Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) A. B. törvényes képviselőjeként C.D. benyújtott kérelme alapján a Munkácsy Mihály

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata

Berente Község Önkormányzata TERVEZET Helyi Esélyegyenlőségi Program Berente Község Önkormányzata Készítette: Kovács Klára Elfogadva:../2013.(X.31.) kt határozattal Hatályos: 2013. november 1.-től (tervezett időpont) C:\Notebook\berente2006\testület2013\20131114\5b_Berente_HET_2013_tervezet.doc

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag)

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) 1 (Tervezett verzió!) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁS TERVEZÉSI KONCEPCIÓJA (2015. január 01-2016. december 31. közötti időszakra vonatkozólag) Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE Készült: Abony, 212. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja:... 3 1.2 Jogszabályi

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8-743 TÁRGY: KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDO- SÍTÁSA MELLÉKLET: ELEKTRONIKUS FORMÁBAN 22 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012.

Részletesebben

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea

...~~c... Já~~~~nyhért alpolgármester. Jegyzői Kabinet vezetője ~ ... :~~.~~...~:... Faragóné Széles Andrea NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza. Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-510 Fax: (42) 524-501 E-maiI: alpolgarmester@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 75086/2011.05 Ügyintéző:

Részletesebben

2015. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.01.01.

2015. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv. A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.01.01. 2015. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2015.01.01. Tartalomjegyzék Az intézmény alapadatai... 3 Bevezetés... 4 Az esélyegyenlőségi

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről 1 Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató Készítette: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Pápa Város Önkormányzata 2013-2018. Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Demográfiai helyzet... 4 Gazdasági helyzet... 6 Társadalmi helyzet... 7 Értékeink,

Részletesebben

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA TERVEZET DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZÉPTÁVÚ IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA 2005-2010 TARTALOM 1. Bevezető... 3. oldal 2. Az ifjúsági korosztály Dunaújvárosban... 5. oldal 3. Az önkormányzat ifjúsági

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program

Budakeszi Város Önkormányzata. Helyi Esélyegyenlőségi Program Budakeszi Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Készítette: dr. Kovács Anikó Maus Anna Bálega János Mentorálta: Budácsik Rita Császár Rozália Budakeszi, 2015. Tartalom I. Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008.

A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. A SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2008. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. BEVEZETÉS... 5 I. 1. JOGSZABÁLYI ÉS KORMÁNYZATI TENDENCIÁK...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szent Margit Általános Iskola Tatabánya Szent Margit Általános Iskola Szent László Tagiskolája Bicske MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM PH. Csák Lajos igazgató Tatabánya, 2007. december 20. Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Polgár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző részére Polgár Barankovics tér 5. Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata Tisztelt Jegyző Asszony!

Részletesebben

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére

Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Előterjesztés 17. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT OM AZONOSÍTÓ: 034374 AZ ELTE SPECIÁLIS GYAKORLÓ ÓVODA ÉS KORAI FEJLESZTŐ MÓDSZERTANI KÖZPONT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE 2010 ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Csontváry Általános- és Alapfokú Művészeti Iskola 8308 Zalahaláp Iskola utca 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. - 2 - Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

IPR Hírlevél. Bemutatkozásunk. Tisztelt IPR programban részt vevő intézmény! A Wekerle Sándor

IPR Hírlevél. Bemutatkozásunk. Tisztelt IPR programban részt vevő intézmény! A Wekerle Sándor IPR Hírlevél Hírlevél a 27/2011.(IX.14) KIM rendelet (az oktatási esélyegyenlőségi szolgáló támogatásokról) támogatottjainak. Ön a Wekerle Sándor Alapkezelő által kiadott első IPR Hírlevelet olvassa, mely

Részletesebben

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013

KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás KISTÉRSÉGI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009 2013 Alacska, Alsószuha, Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dövény, Felsőkelecsény,

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának

Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának Budapest Főváros XXIII. kerület SOROKSÁR Önkormányzatának KÖZOKTATÁSI KONCEPCIÓJA, feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve (közoktatási intézkedési terv) 2008-2016 TARTALOM I.

Részletesebben

IGSZ intézmények. Minősítő iratok helyzete

IGSZ intézmények. Minősítő iratok helyzete 30 0001 Intézmények Gazdasági Szolgálata Bercsényi u. 3. 2009 m érvényes 2009 m / nm érvényes 2006 nm érvényes 30 0101 Keleti Városrészi Óvoda Teleki B. u. 2. 2008 m érvényes 2008 m érvényes 2009 nm érvényes

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE

PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE 1 PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ORSZÁGOS IRODA 1068 Budapest, Városligeti fasor 10. * 1417 Budapest, Pf.: 11. Központi telefon: 322-8452, 322-8453, 322-8454, 322-8455, 322-8456 Elnök, alelnökök telefon/fax:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA.

ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. ÁCS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 008. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA. BEVEZETŐ A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított 99. évi III. törvény /Szoc.tv./

Részletesebben

A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011 -

A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011 - A MEZŐKÖVESDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI INTÉZKEDÉSI TERVE - 2011-1 T A R T AL O M Bevezető 4 1. A társulás bemutatása 4 1.1. Jogi háttér 5 1.2. Alapadatok 5 1.3. Vállalt

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE DÉVAVÁNYAECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZATMŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 20082012 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések

Részletesebben

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata

Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020. A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013-2020 A FMFKB által 2013. május 29-én elfogadott koncepció 2015. évi felülvizsgálata Fejér Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság 2015. november 10.

Részletesebben

Polgármester. B e s z á m o l ó. a Kerületi közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv végrehajtásáról

Polgármester. B e s z á m o l ó. a Kerületi közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv végrehajtásáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester B e s z á m o l ó a Kerületi közoktatási esélyegyenlőségi program és intézkedési terv végrehajtásáról Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Előterjesztő:

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. VASASSZONYFA Község Önkormányzata. 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Helyi Esélyegyenlőségi Program VASASSZONYFA Község Önkormányzata 2013. november 12. Felülvizsgálva: 2015. november 30. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor

W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor W E S L E Y J Á N O S L E L K É S Z K É P Z Ő F Ő I S K O L A JOHN WESLEY THEOLOGICAL COLLEGE Rektor Kelt: Budapest, 2015. Telefon: 577-0502, fax: 577-0503 Vezetői nyilatkozat A Wesley János Lelkészképző

Részletesebben

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA. Nyomonkövetési jelentés. 2015. május NEMZEI ÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI SRAÉGIA Nyomonkövetési jelentés 2015. május 1 artalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Összefoglaló 6 3. Beavatkozási területek szerinti áttekintés 12 I. Gyermek jól-lét 13 II. Oktatás

Részletesebben

Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK

Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK Járási Esélyteremtő Programterv (JEP) TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 3 ÁROP-1.A.3.-2014 pályázat célkitűzése... 3 Együttműködő partnerek... 5 Elvárt eredmények... 8 Jogszabályi háttér... 10 Miskolc Járás

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére

Nemzeti Stratégia. a kábítószer-probléma kezelésére Melléklet a /2009. (..) OGY határozathoz Biztonságosabb társadalom, megtartó közösség Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma kezelésére 2010-2018 Tartalom Tartalom...2 Bevezetés (a Nemzeti Stratégia szerepe)...3

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság. Békés Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i ülésére Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Kádasné Öreg Julianna igazgató,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tapolca Város Önkormányzata. 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. Helyi Esélyegyenlőségi Program Tapolca Város Önkormányzata 2013-2018. Felülvizsgálva: 2015. TARTALOM I. HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (HEP)... 3 1. Bevezetés... 3 2. A település bemutatása... 3 3. Értékeink,

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 8-án (kedden) du. 14 órai

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Fényeslitke Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Fényeslitke Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 3 Célok... 4

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1.

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása. A felhívás kódszáma: EFOP-3.1. FELHÍVÁS A magyar köznevelésben az esélyegyenlőség érvényesítésére és a köznevelés rendszere esélyteremtő és felzárkóztató szerepének megerősítésére a hátrányos helyzetű gyermekek érdekében. A felhívás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére

E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S intézményvezetői beosztás ellátására beérkezett pályázat véleményezésére

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV 1 A.../2015. (VI. 26.) Kgy sz. határozat melléklete SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA FELÜLVIZSGÁLATA JEGYZŐKÖNYV Szeged, 2015. június 17. 2 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal 41/2006. (XII. 20.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020.

Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2016-2020. 254/2015 (XII 17) XIÖK határozat melléklete Budapest Főváros XI Kerület Újbuda Önkormányzata Kerületi Esélyegyenlőségi Program wwwpesteselyhu 1 TARTALOM 1 Vezetői összefoglaló 5 2 Bevezetés 7 21 Jogszabályi

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009.

Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. Oroszlány város szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2009. TARTALOM JEGYZÉK Bevezető 1 1. A koncepció elvi alapjai 1 1.1. Jövőkép megfogalmazása 3 1.2. Alapelvek megfogalmazása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Kramlik Kornélia Bölcsőde létesítése

Részletesebben