Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata"

Átírás

1 melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011

2 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS ALAPFELADATAI KÖTELEZŐ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK...3.O ÓVODAI NEVELÉS...4.O ÁLTALÁNOS ISKOLAI NEVELÉS-OKTATÁS...7.O NAPKÖZI OTTHONOS ÉS TANULÓSZOBAI ELLÁTÁS...10.O INTEGRÁLTAN NEVELHETŐ SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK ELLÁTÁSA...10.O 2. TISZAÚJVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁLLALT FELADATAI...10.O GIMNÁZIUMI KÉPZÉS...11.O SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA...12.O KOLLÉGIUM 14.O FELNŐTTOKTATÁS...15.O GYÓGYPEDAGÓGIAI OKTATÁS.15.O ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS.16.O PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 17.O PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS...18.O 3. SZEMÉLYI FELTÉTELEK ALAKULÁSA 19.O 4. TÁRGYI FELTÉTELEK BIZTOSÍTÁSA 22.O 5. AZ INTÉZKEDÉSI TERVBEN MEGFOGALMAZOTT PEDAGÓGIAI CÉLKITŰZÉSEK MEGVALÓSÍTÁSA...23.O 6. A KÖZOKTÁS SZERVEZÉSÉNEK IRÁNYAI.29.O ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK, FELADATOK..26.O A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK...28.O TANKÖTELEZETTSÉG TELJESÍTÉSÉNEK BIZTOSÍTÁSA.29.O 7. INTÉZKEDÉSI TERV FELÜLVIZSGÁLATA..31.O 1

3 Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és -fejlesztési tervének felülvizsgálata Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a / /Ökt. határozatában fogadta el a város közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési tervét (intézkedési tervét). A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 85. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékelje, és szükség szerint felülvizsgálja. A törvényi előírásnak eleget téve a 2007-ben elfogadott intézkedési terv felülvizsgálatára először 2009-ben került sor, majd évben újra aktuálissá vált. Bevezetés A Tiszaújváros Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt közoktatási feladatok az elmúlt két év során nem változtak. A demográfiai adatok az önkormányzat közoktatási feladatainak ellátása szempontjából meghatározóak. A Polgármesteri Hivatal népesség-nyilvántartása alapján a város állandó lakosságának számát továbbra is a folyamatos csökkenés jellemzi évhez viszonyítva ( fő) 2009-ban a lakónépesség csökkent, fő, majd 2010-ben tovább csökkenve év végén főt számlált. Az óvodai csoportok, iskolai osztályok számát befolyásolja a Tiszaújvárosban született és lakóhellyel rendelkező gyermekek száma. Az alábbi diagram alapján látható, hogy a 2009-ben, illetve a 2010-ben született gyermekek száma a évhez képest számottevően nem változott. A 2008-ban Tiszaújvárosban született és lakóhellyel rendelkező gyermekek számánál (167 fő) 7 fővel alulmaradt a es adat (160 fő) ben ismét növekedés tapasztalható (10 fő). A születések számának alakulása A születések számának alakulása év fő 2

4 Jelenleg Tiszaújvárosban 3 szakmailag önálló közoktatási intézmény működik: 1 napközi otthonos óvoda; 1 általános iskola, alapfokú művészetoktatási intézmény, egységes pedagógiai szakszolgálat; 1 középfokú intézmény és kollégium. Az Önkormányzat fenntartásában lévő Általános Iskolában a 2010/2011. tanévben 1682 fő volt a tanulólétszám, ami az előző tanévhez képest 53 fős csökkenést mutat, a 2011/2012. tanévben további 46 fővel csökkent a tanulók száma, így a évi októberi statisztikai adatok szerint 1636 fő jár az Általános Iskola osztályaiba. A létszámcsökkenés okai: csökkenő lakosságszám, magasabb a kimenő 8. osztályos tanulók száma, mint a bejövő 1. osztályosok száma, a tanköteles korúvá váló gyermekek közül egyre kevesebben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat 6 éves korban, mivel továbbra is az óvodai nevelésben maradnak. Óvodánkba a 2010/2011. nevelési évben (675 fő) 63 fővel több gyermek járt, mint a 2009/2010. nevelési évben. A 2011/2012. nevelési évben az októberi statisztika az óvodába járó gyermekek számát 662 főben határozza meg. Összességében megállapítható, hogy az általános iskolában tanulói létszám folyamatosan csökken, óvodáinkban a 2009/2010. nevelési évet követően a gyermekek számának lassú emelkedése jellemző. A gyermek/tanuló létszám alakulása Intézmény 2009/ / /2012. NOÓ ÁLT.ISK A gyermek/ tanuló létszám alakulása fő NOÓ ÁLT.ISK / / /2012. tanév Az intézményenkénti óvodai gyermek és iskolai tanulói létszámadatok részletezését, változását az 1. számú melléklet tartalmazza. 1. A közoktatás helyi alapfeladatai kötelező önkormányzati feladatok Tiszaújváros közoktatási intézményhálózatában a kötelező feladatok ellátása biztosított, és teljesíthetőek az önként vállalt feladatok is. 3

5 Az Önkormányzat kötelező és vállalt közoktatási feladatainak a jövőben is intézményfenntartással kíván eleget tenni, természetesen alkalmazkodva a változó jogszabályok által meghatározott lehetőségekhez. Az alapfeladatok ellátására a Napközi Otthonos Óvoda 5 telephelye Vásárhelyi Pál Óvoda, Katica Óvoda, Bóbita Óvoda, Tündérkert Óvoda, Szivárvány Óvoda; az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5 általános iskolai telephelye Vásárhelyi Pál Iskola, Kazinczy Ferenc Iskola, Arany János Iskola, Széchenyi István Iskola, Hunyadi Mátyás Iskola áll rendelkezésre. A 2009 óta eltelt időszakban az alapfokú oktatásban, a Vásárhelyi telephely csökkenő tanulólétszáma, az óvodai nevelésben pedig a növekvő gyermeklétszám indokolta az átszervezéssel kapcsolatos fenntartói döntéseket július 1-jétől a Vásárhelyi Pál Iskola Petőfi úti telephelye bezárásra került, a Dózsa György úti telephelyre került át az 1-4. évfolyamos iskolai oktatás, az 5-8. évfolyamos tanulók a város általános iskolai telephelyein kerültek elhelyezésre, jórészt integráltan (X/165-22/ /1.a. Ökth) július 1- jétől férőhelybővítés valósult meg a Napközi Otthonos Óvodában, ahol 50 férőhellyel 715-ről 765-re nőtt a maximálisan felvehető gyermeklétszám (X/165-22/ /2.a. Ökth.). A közoktatási intézmények alapító okirata a fent jelzett módosításoknak megfelelően módosultak. Az átszervezések során elsődleges szempont volt, hogy az önkormányzat kötelező feladatellátása biztosított legyen, a tanulók, gyermekek részére ne jelentsen aránytalan terhet az intézkedés, és segítse az esélyegyenlőség megvalósulását, illetve továbbra is biztosítsa a megfelelő színvonalon történő gondoskodást. Általánosságban elmondható, hogy az intézmények átszervezése, nem eredményezte az oktató-nevelő munka színvonalának romlását. A gyermek/tanulói létszám várható mozgása és a változó jogszabályi környezethez való igazodás során az önkormányzat rákényszerülhet olyan döntések meghozatalára, amelyek költséghatékonyság szempontjából indokoltak, illetve a jogszabályok által determináltak, ugyanakkor bizonyos érdekeket sértenek, mivel a jelenleg biztosított önkormányzati feladatellátásból egyes területeken visszalépést jelentenek. 1.1 Óvodai nevelés A város Napközi Otthonos Óvodájának 5 telephelyén végzik három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig, legfeljebb nyolc éves korig a gyermekek óvodai nevelését, biztosítják az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek ellátását. Az Óvoda az elmúlt két évben a helyi nevelési program szerint látta el feladatát, miszerint cél a gyermekközpontú nevelés, a gyermekek érdeklődésének felkeltése, kreativitásuk fejlesztése, a gyermek tanulási képességeinek megalapozása, a nyelvi és szociokulturális hátrányok ellensúlyozása. Az óvodai foglalkozásokat a szülők igényei szerint szervezték (reggeli ügyelet biztosítása, vízhez szoktató program folytatása, fejlesztő foglalkozások, START csoport működtetése). 4

6 Megvalósult az integrált nevelés, melyhez a személyi, tárgyi feltételek biztosítottak, a 2011/2012. nevelési évtől főállású fejlesztő pedagógus alkalmazására került sor, 1 fő gyógypedagógus továbbra is ellátja a SNI-s gyermekeket. Az Óvoda alapító okirata tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésének lehetőségét. A Napközi Otthonos Óvodában a 2011/2012. nevelési évben 7 fő sajátos nevelési igényű gyermeket és 46 fő beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket nevelnek. Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv, július 1. óta a gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Városi Intézményellátó Szervezet, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv látja el. Az óvodai csoportok száma a 2009/2010-es nevelési évhez képest nőtt. A 2010/2011-es nevelési évben 28 csoport működött, a 2011/2012-es nevelési évben pedig 29 csoportban folyik a nevelés. A nevelési feladatokat továbbra is életkor szerint kis, középső illetve nagycsoportban, vagy vegyes életkorú csoportban látják el az óvodában. Az óvodai ellátás jellemző adatai átlagos csoportlétszám, gyermek/pedagógus arány csak kismértékben változott. Az egy pedagógusra jutó gyermek-létszám 2010/2011-ben elérte, sőt kicsivel meghaladta a 2009/2010-ben lévő arányt. Míg 2009/2010-ben az egy pedagógusra jutó gyermek-létszám 9,71, addig 2010/2011-ben ez 10,71, 2011/2012-ben pedig 10,51. Az óvodai csoportok indításánál a létszámok tekintetében a közoktatási törvény előírásai a meghatározóak. A jövőben is feladat a jogszabály szerinti létszámhatárok betartása. A maximális létszám túllépését jogszabályi változás miatt a 2010/2011. tanévtől az Oktatási Hivatal helyett a fenntartó engedélyezi. A 2010/2011. nevelési évben a Vásárhelyi Pál Óvoda egyik csoportjának kivételével minden csoportban (27 csoport) a maximális csoportlétszám 10, illetve 20%-os túllépését engedélyezte a Képviselő-testület. A törvény szerinti maximális csoportlétszám túllépését, elsősorban a szakértői, illetve szakvéleményekben foglaltak eredményezték, miszerint a gyermekeket a csoportlétszám megállapítása során kettes, illetve hármas szorzóval kell figyelembe venni. A 2011/2012. nevelési év elején a 29 csoport közül 14 csoportban volt szükség a törvény szerinti maximális csoportlétszám 10%-os túllépésének engedélyezésére, míg 6 csoportban az előző nevelési évben engedélyezett 20%-os létszámtúllépési engedéllyel folytatódott a nevelés. Az óvoda szoros kapcsolatot tart fenn a szülőkkel és azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt (bölcsőde) az óvodai élet alatt (pedagógiai szakszolgálat) és az óvoda után (iskola) meghatározó szerepet töltenek be a gyermekek életében. Célok, feladatok megvalósulása - Az óvodai elhelyezés minden tiszaújvárosi lakhellyel rendelkező gyermek számára a harmadik életév betöltése után biztosított. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek elhelyezését igény esetén három éves kortól biztosítja az intézmény. Az óvodás korú gyermekek teljes körű elhelyezése érdekében férőhely, illetve csoportszám bővítésre került sor a 2011/2012. nevelési évtől, illetve a fenntartó a jogszabály adta lehetőségek figyelembevételével engedélyezi a maximális csoportlétszámtól való eltérést. 5

7 - Az óvodás korú gyermekek száma - a születések számát tekintve - a következő években várhatóan stagnál, ám a városba történő beköltözések módosíthatják a prognosztizálható adatokat. A jelentkező igények kielégítése érdekében a csoportszám bővítésére a Tündérkert Óvodában került sor. - Kialakultak az Óvoda és az Általános Iskola szorosabb együttműködésének formái: iskolai tornaterem használata, beiskolázás előtt közös szülői értekezletek, tájékoztatók, iskolalátogatások. Az óvoda-iskola közötti zökkenőmentes átmenet segítése céljából az óvodában külön munkaközösség működik. - A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek ellátását, nevelését segíti a Tündérkert épületben működő, elsősorban nagycsoportos korú gyermekek számára szervezett kis létszámú, úgynevezett START csoport működése. - Megvalósul a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai csoportokban történő nevelése. Az ellátás egyrészt gyógypedagógus és fejlesztő pedagógus alkalmazásával, másrészt a Mérei Ferenc Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatásaival (logopédia, pszichológiai, gyógypedagógusi szolgáltatás) biztosított. A sajátos nevelési igényű gyermekek ellátását gyógypedagógiai asszisztensi végzettségű alkalmazott is segíti. Folyamatos az elhasználódott fejlesztő eszközök pótlása, melyhez költségvetési forrást biztosított az elmúlt időszakban a szaktárca által kiírt pályázatokon való részvétel és a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulása által biztosított normatív támogatás. - A tárgyi feltételeket tekintve elmondható, hogy az óvodai épületek felújításának, karbantartásának tervezése a szükségletek figyelembevételével - a mindenkori költségvetéshez igazodik. Az egészségügyi meszelés egy nevelési évben sem maradt el. - Az óvodai csoportszám bővítése a hiányzó tornaszobák számát kettőre növelte. Egyrészt a Bóbita Óvoda óvodásai továbbra is a Derkovits Kulturális Központ tükrös termét veszik igénybe a testnevelés foglalkozások megtartásához. Másrészt szeptember 1-jétől a Tündérkert Óvoda óvodásai sem tudják a tornaszobát használni, így a foglalkozásokat a szomszédos Hunyadi Iskola telephelyen bonyolítják le. Iskolai tornatermet használ a Vásárhelyi Pál Óvoda is. Gyakorlatilag biztosított minden óvodai telephelyen a testmozgás lehetősége télen is. - Az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának módosulása miatt évben átdolgozásra, elfogadásra, majd a fenntartó által jóváhagyásra került az óvoda Helyi Nevelési Programja. A programban súlyozott szerepet kap az alapkészségek, az anyanyelvi kultúra, a kommunikációs készségek fejlesztése. Jelentős teret biztosítanak az egészséges életmód és a természetkörnyezetvédelmi nevelésre, a játékra. Az óvodai életben kiemelt szerepet kap a szabad játék, valamint a tevékenységekbe ágyazott, cselekvésre és közvetlen tapasztaltszerzésre épülő, kooperatív tanulási formában megvalósuló ismeretszerzés. - A nevelőmunka új elemeként a 2011/2012. nevelési évtől az intézmény akkreditált tehetségponttá vált, melynek következtében hangsúlyos szerepet kap és gondos odafigyelést kíván a tehetségígéretek felkutatása, komplex fejlesztése, nevelése. Ennek érdekében megindult az óvodapedagógusok felkészítése. - Az egészséges életmódra nevelés érdekében sikeresen zajlik a nagycsoportosok vízhez szoktató programja, amelyet szakképzett úszóedző végez. 6

8 - A kötelező eszköz és felszerelések szinten tartásáról az óvoda a költségvetése keretein belül gondoskodik, melyhez külső forrást is bekapcsol alapítványi támogatások, pályázatok, felajánlások. - A nevelő munkában biztosított az eddigi pedagógiai színvonal megtartása. Az óvodának hangsúlyozott feladata az óvodás gyermekek - kiemelten a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek - szocializációjának, viselkedéskultúrájának elősegítése, az óvodai nevelésben visszamaradó gyermekek létszámának csökkentése. 1.2 Általános iskolai nevelés-oktatás Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A települési önkormányzat közoktatási feladatellátási kötelezettsége az általános iskolai nevelés-oktatás biztosítása. Ez a kötelezettség magában foglalja a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd- és más fogyatékos tanulók ellátását is. Az Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (a továbbiakban: Általános Iskola) iskolai telephelyeinek száma 2011-ben eggyel csökkent a Vásárhelyi Iskola Petőfi úti telephelyének bezárásával, így szeptember 1-jén 5 általános iskolai telephelyen és 1 gyógypedagógiai oktatást folytató telephelyen kezdődött meg a tanév. Az alapfokú oktatás biztosító iskola önállóan működő intézmény, gazdálkodását július 1-jétől az önállóan működő és gazdálkodó VISZ látja el. Az intézkedési terv előző felülvizsgálata óta eltelt időszakra igaz, hogy folyamatos a tanulólétszám csökkenése az Általános Iskolában. A 2011/2012. tanévben 1636 tanulója volt az iskolának, ami 46 tanulóval kevesebb, mint az előző tanévben. Általános Iskola tanulólétszám változása fő / / /12. tanév A legnagyobb tanulói létszámcsökkenés a Vásárhelyi Iskola telephelyén következett be (a évi átszervezést követően) az alábbiak szerint: A gyermek/tanuló létszám alakulása Intézmény 2009/ / /12. Vásárhelyi Pál Iskola

9 Csökkent a tanuló létszám a Hunyadi Iskolában is. A 2009/2010. tanév október elsejei létszámához viszonyítva a tanulólétszám október 1-jére 52 fővel csökkent, ami elsősorban azzal magyarázható, hogy a kimenő 8. osztályokkal szemben a bejövő első osztályok száma, illetve létszáma is csökkenő tendenciát mutat. Növekedés tapasztalható létszámban a Széchenyi Iskolában, a bejövő első osztályok számának emelkedése miatt. Továbbá az Arany János Iskolában, ami elsősorban a Vásárhelyi Iskola Dózsa György úti telephelyéről átkerülő tanulók számából, illetve az induló 1. osztályok számából adódik. Stagnál a létszám a Kazinczy Iskolában, ott ugyanis a férőhelyek száma nem tesz lehetővé növekedést. A tanulói létszám csökkenésével az osztályok száma is folyamatosan csökken. A 2011/2012. tanévben 75 normál és 3 eltérő tantervű osztály indult az iskolában, 3 osztállyal kevesebb, mint a 2009/2010. évben (78 normál és 3 eltérő tantervű osztály). A 2011/12. tanévre 3%-kal csökkentek az osztályok átlaglétszámai, melyek a 2009/2010. tanévben átlagosan 21,96 főben, a 2011/2012. tanévben 21,42 főben voltak megállapítottak. Az iskolában az egy pedagógusra jutó tanulói létszám: a 2009/2010-es tanévben 8,89 fő, a 2011/2012. tanévben 8,74 fő volt. A tanulói létszám csökkenése indukálhat további intézmény átszervezést. Ezek során fontos kritérium a törvényesség, a szabályszerűség biztosítása, a tanulói életutak védelme. Az osztályok, csoportok indításánál a létszámok tekintetében a közoktatási törvény előírásai a meghatározóak. A jövőben is feladat a jogszabály szerinti létszámhatárok betartása. A maximális osztálylétszám túllépését - jogszabályi változás miatt - a 2010/2011. tanévtől az Oktatási Hivatal helyett a fenntartó engedélyezi. A 2010/2011. tanévben 15 osztályra vonatkozóan engedélyezte a Képviselő-testület a maximális osztálylétszám 10, illetve 20%-os túllépését, amire elsősorban a Mérei Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményében, illetve a B.-A.-Z. Megyei Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleményében foglaltak miatt került sor (kettő és három főnek számítandó tanulók). A 2011/2012. tanév elején a fentiek miatt - 5 osztály indult a törvény szerinti maximális osztálylétszám 10%-os túllépésére vonatkozó engedéllyel, 1 osztályban az előző tanévben engedélyezett 20%-os túllépési engedéllyel folytatódott a nevelő-oktató munka. A tanulói létszámváltozásból adódóan az alkalmazotti létszám korrekciója folyamatos feladata a fenntartónak. A 2011-es költségvetési évben, november végéig 10 álláshellyel csökken az intézmény álláshelyeinek száma: 218-ról 208-ra. Célok, feladatok megvalósulása - Az intézmény Pedagógiai Programjának módosítása 2010-ben a 2. évfolyamtól bevezetésre kerülő, a tanulók félévi és év végi teljesítményének osztályzattal történő minősítése miatt, míg 2011-ben a nem szakrendszerű oktatás megszüntetése, valamint a Zeneiskola helyi tantervének az országos programhoz igazítása miatt megtörtént. - A 2011/2012. tanévtől a nem szakrendszerű képzés felmenő rendszerrel megszüntetésre kerül. 8

10 - A fenntartó és az iskola, a család-iskola, az óvoda-iskola, az iskola-középiskola kapcsolatának erősítése a közös programok, iskolalátogatások segítségével valósult meg. - Az önkormányzat szűkülő erőforrásai miatt egyre nehezebb biztosítani a karbantartások, felújítások, az elhasználódott taneszközök tervszerű pótlásának költségvetési fedezetét. A probléma kezelése összehangolt tervezéssel, külső források minél nagyobb mértékű bevonásával képzelhető el. - A közoktatás tartalmi feladatainak megoldásához a pedagógusok szakmai képzése, továbbképzése elengedhetetlen, amire a nevelőtestület által jóváhagyott beiskolázási terv alapján került sor évben nem a terveknek megfelelően valósultak meg a továbbképzések, mivel erre nem lehetett a korábbi éveknek megfelelően állami normatívát igényelni, így nem volt biztosított a továbbképzések költségvetési fedezete ben újra rendelkezésre áll az intézmények számára a normatíva, ami lehetővé teszi az akkreditált képzéseken való részvételt. - Az intézményben biztosított a rajz és vizuális kultúra és a testnevelés emelt szintű oktatása, a magyar-angol két tanítási nyelvű képzés, valamint az előnyprogramos oktatás. - A tanulók egész napos foglalkoztatását biztosítják a napközis- és tanulószobai foglalkozások, a délutáni szakkörök, korrepetálások, tömegsport foglalkozások, valamint a szabadidős programok széles köre. - Az iskola a napközis és tanulószobai csoportok szervezése során figyelembe vette a szülők igényeit. A fenntartó által biztosított többlet óratömeg terhére reggeli, illetve ebédeltetési ügyeletet biztosít, az önkormányzat a 2010/2011. tanévben a tömegsport foglalkozások számát is növelte többlet óratömeg biztosításával. Alsó évfolyamon minden osztály önálló napközis csoportként működik. Az igények szerint kerül sor a felsős napközis csoportok megszervezésére és a tanulószobai ellátás biztosítására. A napközi otthon jelentős szerepet játszik a szociális hátrányok leküzdésében, a gyermek- és ifjúságvédelem előtt álló feladatok megoldásában. - Az iskolák a napközi otthoni ellátás és a tanuló szobai foglalkozás iránt támasztott igényeket ki tudják elégíteni. - Az Általános Iskola biztosítja a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatását, illetve a tehetséges gyermekek gondozását. A mindenkori tantárgyfelosztás összeállításánál megjelenik a tanulók esélyegyenlőségét szolgáló foglalkozások óraszáma, továbbá a tehetséggondozás óraigénye is. - Az intézmények kiemelten kezelik a kulcskompetenciák fejlesztését és az élő idegen nyelvek, a számítástechnika-informatika, a testi nevelés és sport, a természet- és környezetvédelem oktatását. - Hangsúlyos a sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (szegregált nevelés vállalt feladat), melyet az iskolák által biztosított fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógus, illetve a Mérei Pedagógiai Szakszolgálat szakalkalmazottjai látnak el. A fenntartó biztosítja az előírt fejlesztő foglalkozások, rehabilitációs órák órakeretét is. - Az intézmények hatékonyságának, szakmai eredményességének, külső szakértői vizsgálata folyamatos feladat. A 2010/2011. tanévben a pedagógiai szakmai szolgáltatás keretében történtek szaktanácsadói látogatások az iskolák igényei alapján. Az intézmények hatékonyságának fokmérői a kompetenciaméréseken elért eredmények is. 9

11 - A TÁMOP / az iskolai tehetséggondozás Tiszaújvárosban című pályázaton elnyert támogatás lehetőséget teremt az iskola számára tehetséggondozó tevékenységének kibővítésére. A konzorciumi keretek között benyújtott pályázat 5 éves fenntartási kötelezettséget ír elő, ami a tehetséggondozó műhelyekre fordított óratömeg biztosítását, a tanulmányi versenyek, szakmai napok lebonyolítását foglalja magában. - A fenntartó a TIOP informatikai eszközbeszerzési pályázat keretien belül interaktív táblákat, laptopokat, asztali PC-ket, monitorokat, WIFI csomagot pályázott az intézmény eredményesebb feladatellátása érdekében. Az eszközök a 2011/2012. tanév indulásakor az intézmény rendelkezésére álltak. 1.3 Napközi otthon és tanulószobai ellátás A 2011/2012. tanévben a 2009/2010. tanévhez képest csökkent a napközis csoportok száma (42-ről, 39-re), ennek következtében a napközit igénybe vevő tanulók száma is csökkent 40 fővel (858-ról, 818-ra). A tanulószobai igény kis mértékben változott az elmúlt két tanévben (2010/2011. tanévben 77, a 2011/2012. tanévbe 73 fő). A tanulószobai csoportok száma a Dózsa György úti telephely megszüntetésével csökkent (2010/2011. tanévben: 5 csoport, a 2011/2012. tanévben 4 csoport). Az iskolai étkezést 1388 gyermek veszi igénybe a 2011/2012. tanévben, ebből térítés nélkül étkezik 268 tanuló. Az étkezést igénybe vevő gyermekek száma csökkent, de ezen belül a térítés nélkül étkezők száma lényegesen növekedett a 2009/2010. tanév adataihoz (összes étkező 1414 fő, ebből térítés nélkül étkezett 218 fő) képest. A jövőben is kiemelt figyelmet kell fordítani az iskolai keretek között zajló napközbeni ellátás biztosítására. 1.4 Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók ellátása Az integráltan nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű, tanulók száma növekedett. A 2009/2010. évben számuk 40 fő, a 2010/2011. évben 45 fő volt. Tanévenként felülvizsgálatra kerül a szakértői vizsgálatok szakvéleményében előírt fejlesztő felkészítések és tantárgyi korrepetálások függvényében az intézmény engedélyezett egyéni fejlesztésre biztosított óraszáma. A sajátos nevelési igényű tanulók ellátásához szükséges személyi feltételekkel az intézmény rendelkezik. A tárgyi feltételek javultak a 2011/2012. tanévben az SNI-s tanulók ellátását segítő speciális informatikai eszközök beszerzésével. 2. Tiszaújváros Önkormányzatának vállalt közoktatási feladatai 2.1 Középiskolai és szakiskolai ellátás Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 10

12 Az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium minden épületében a színvonalas oktató-nevelő munkához a szükséges tárgyi feltételek biztosítottak. Az intézmény mind az eszközök, berendezések, mind a humán erőforrás terén az országos átlaghoz képest is jól ellátott, felszerelt. Kiemelkedő a helyzet a szakképzési, idegen-nyelvi, illetve számítástechnika-informatika szaktantermek területén. Felszerelésük, felújításuk, karbantartásuk az elhasználódás miatt folyamatos feladat, melynek fedezetét az önkormányzati hozzájárulások, a szakképzési támogatások, valamint pályázati források biztosítják. Az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium biztosítja a tankötelezettség teljesítéséhez szükséges középiskolai feltételeket a Tiszaújvárosban állandó lakhellyel, illetve tartózkodási hellyel rendelkező fiatalok számára a középiskolai és szakiskolai ellátással. A középiskola a környező települések lakóinak továbbtanulási igényeit is kielégíti. Mindkét iskolai épületben folyik érettségire felkészítő oktatás és szakképzés is. Az intézmény nappali tagozatának tanulói létszáma a 2011/2012. tanévben az előző évhez képest 33 fővel csökkent. Az intézmény nappali tagozatának tanulói létszáma 2009/ / /2012. Létszám Osztályok száma / / /2012. Létszám Osztályok száma 11

13 A 2011/2012. tanévben a gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokban a létszám az előző évekhez képest jelentősen nem változott (2010/2011.: 559, illetve 513 fő; 2011/2012.: 567, illetve 517 fő). Az érdeklődés a szakiskolai képzések iránt csökkentést mutat (2010/2011.: 314 fő; 2011/2012.: 292 fő). A tanulók száma a térségben a demográfiai csökkenés miatt némileg változott. Jelenleg a gimnáziumban a tanulók osztályonkénti átlaglétszáma 29,84 fő. A szakközépiskolában a tanulók osztályonkénti átlaglétszáma 24,39 fő, a szakképzési évfolyamokon az átlag 29,33 fő. A szakmacsoportok között viszonylag nagyok az eltérések. A szakközépiskolai jelentkezések alapján elmondható, hogy a gépészet és a közgazdasági szakmacsoport viszonylag népszerű, az elektrotechnika-elektronika és az ügyvitel kevésbé. A szakiskolában a tanulók osztályonkénti átlaglétszáma 22,83 fő, a szakképzési évfolyamokon átlag 21,25 fő/osztálylétszámmal szerveződnek az osztályok. Gimnáziumi képzés Az intézményben működik az általános iskola 6. évfolyamára épülő 6 évfolyamos és a 8. évfolyamra épülő 4 évfolyamos gimnáziumi képzés. Az általános gimnáziumi képzés mellett emelt szintű oktatás folyik informatikából, illetve a nyelvi előkészítő évfolyam 4 évfolyamos emelt szintű angol nyelvi képzéssel folytatódik. Cél a tanulók továbbtanulásra való felkészítése. A hat évfolyamos gimnáziumi osztály tanulmányi eredménye, teljesítménye kiemelkedő, de a többi gimnáziumi osztályban is színvonalas munka folyik. Célok, feladatok megvalósulása június 30-ig megtörtént a Pedagógiai Program NAT szerinti felülvizsgálata, átdolgozása. - Biztosított mind az emelt szintű oktatás, mind az általános tantervű gimnáziumi képzés igénybevételének lehetősége, a képzéshez szükséges fenntartói többlet óratömeg. - A kitűzött céloknak megfelelően a tantárgyak zömében biztosított az emelt szintű érettségire való felkészítés. - A gimnáziumi képzés tartalma alkalmazkodik a tanulók igényeihez, szakkörök, tehetséggondozó foglalkozások szervezésével. A tanórán kívüli foglalkozások, a képességfejlesztés és a tehetséggondozás az egyéni fejlesztésben, hátránykompenzációban, az esélyteremtésben és a pályaorientációban fontos szerepet töltenek be. - Biztosított az angol nyelv elsajátításának lehetősége. Ennek érdekében a csoportbontáshoz, a felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozásokhoz a szükséges óratömeg az intézmény rendelkezésére áll. - Az intézmény tehetséggondozó tevékenységének elsődleges színtere a gimnáziumi képzés, amihez a TÁMOP / az iskolai tehetséggondozás Tiszaújvárosban című pályázaton elnyert támogatás többletforrást biztosít. 12

14 Szakközépiskola, szakiskola A szakközépiskolában évfolyamon négy területen folyik szakmacsoportos alapozó képzés (gépészet, elektrotechnika-elektronika, közgazdasági, ügyvitel), a szakiskolában gépészet és elktrotechnikai-elektronika szakmacsoportokban készítik fel a tanulókat. Az érettségire épülő szakképzésben 4 szakirányban képeznek technikusokat (gépgyártás technológiai technikus, pénzügyi-számviteli ügyintézői, elektronikai technikus, idegennyelvi titkár), a szakiskolai tanulmányokra épülő szakképzésben 4 szakma (központifűtésés csőhálózat-szerelő, villanyszerelő, hegesztő, géplakatos) elsajátítására nyílik lehetőség. Tiszaújváros középfokú képzési kapacitása megfelel a jelen kor kívánalmainak, a városban és a térség településein élők igényeinek. A gazdasági környezetben folyó változások követését, valamint azok figyelembevételét a szakképzésben a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság döntései segítik. A 2011/2012. tanévre szólóan a szakképzéseket rangsoroló listában a tiszaújvárosi intézményben oktatott szakmák mindegyike a kiemelten támogatott (hegesztő, géplakatos, villanyszerelő, csőhálózat-szerelő), illetve támogatott (pénzügyi-számviteli ügyintéző, elektronikai technikus, gépgyártás-technológiai technikus, szabó, ügyviteli titkár) szakképzések között található. Ez azt jelenti, hogy a régióban van kereslet az intézményben végző szakemberekre. Célok, feladatok megvalósulása - Az érettségi követelmények változása miatt 2010-ben a gépészet, az ügyvitel, és a közgazdasági alapozó képzés programja átdolgozásra került. - Ugyancsak módosult 2010-ben a szakiskolai képzés szakmai programja villanyszerelő, géplakatos, központifűtés- és csőhálózat szerelő, valamint a női szabó szakmában, a szakképzési idő két évre történő változása miatt. A módosítások a központi jogszabályokhoz igazodtak. - A kitűzött céloknak megfelelően a szakiskolai oktatás eredményességének fokozása érdekében az intézmény a többletórák egy részét arra használja, hogy az osztály tanulóit kisebb csoportokra bontva oktassa, illetve egyes tantárgyakat (pl. matematika, anyanyelv) magasabb óraszámban tanít. A tanulásban lemaradó fiatalokat felzárkóztatással és korrepetálással segítik. - Az intézmény szakmastruktúrája áttekintésre került. A szakképzési igények felülvizsgálata eredményeinek következtében a női szabó szakmát tanulók utoljára a 2011/2012. tanév végén szerezhetnek bizonyítványt, a képzés megszűnik. A Képviselő-testület az elmúlt két tanévre vonatkozóan is meghatározta a beiskolázási kereteket a tanévenként felülvizsgálandó intézményi beiskolázási tervben. A közoktatási törvény, az Országos Képzési Jegyzék rendelkezéseit, a Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottság határozatait, az iskola eddigi felvételi eljárásaiban továbbtanulásra jelentkező általános iskolát befejező tanulók számát és összetételét, valamint a Képviselő-testület korábbi döntéseit figyelembe véve került meghatározásra a középiskolai beiskolázás. A döntéseknek megfelelően csökkent a szakképzési évfolyamok száma 3-ról 2-re, a 3-évfolyamos szakképzésben utoljára a 2011/2012-es tanévben szerezhetnek 13

15 bizonyítványt a tanulók. További módosítást a 2012/2013-évi beiskolázási tervben az új OKJ határoz meg, miszerint az eddig oktatott központifűtés- és csőhálózat-szerelő szakma kifut, az intézményben e helyett a központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő szakmát fogják oktatni. - Az Intézkedési tervben megfogalmazott cél, hogy az oktatott szakmák körének meghatározásában szoros együttműködést kell kialakítani a Munkaügyi Központtal, a gazdasági kamarákkal és a MITISZK-kel részben valósult meg, a jövőben szorosabb kapcsolat szükséges minden területen. A Miskolci Térségi Integrált Szakképző Központ (MITISZK) által nyújtott szolgáltatások kihasználtsága nem a korábbi elvárásoknak megfelelően alakult. - A szakképzés tárgyi feltételei a szakképzés fejlesztési hozzájárulásnak és a helyi vállalatok támogatásának köszönhetően kimagaslóan korszerű, megfelel a munkaerő-piaci elvárásoknak, valamint a szakmai és vizsgáztatási követelményeknek. - A tanulásban lemaradó fiatalok segítése a szakiskolai képzés fontos feladata. A 9. és 10. évfolyamon tanulók között kb. 30%-os a létszámcsökkenés, ami elsősorban tanulmányi eredménytelenségre vezethető vissza. Az eredménytelenség egyik oka, hogy a szakiskolába egyre több hátrányos helyzetű gyermek érkezik, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal. Komoly hiányosságok tapasztalhatók alapkészségeik és képességeik tekintetében is. Az oktatott szakképesítések a kifutó szabó szakképesítés kivételével - a gazdaság szempontjából hiányszakmának számítanak, ezért a diákok meghatározott feltételek teljesülése esetén tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. Ez a tanulmányi eredmények javulása, és az igazolatlan mulasztások csökkenése irányában hat. Cél: a 9. évfolyamot kezdő tanulók tanulási motiváltságának növelése, a magatartás és tanulási zavarok kezelése, a hátrányos helyzetből adódó szociokulturális hátrányok csökkentése. Kollégiumi ellátás A Kollégium a helyi középiskola szakmailag önálló intézményegysége, amely segíti az iskolában folyó oktató-nevelő tevékenységet. A kollégium működési feltételei jók, az igényeknek megfelelnek. Kihasználtságát a szomszédos település középiskolásainak elhelyezése, kollégiumi ellátása némileg javítja. A kollégium épületének egy részét a Városi Intézményellátó Szervezet használja, szervezetileg és szerkezetileg teljesen elkülönülten. A kollégiumi csoportok száma a 2009/2010-es tanévhez képest csökkent. 2010/2011-ben még 4, 2011/2012-ben pedig már 3 csoport működött a kollégiumban. A kollégium jellemző létszámadatai 2009/ / /2012. Létszám Csoportszám

16 A kollégium megteremti a feltételeket az iskolai tanulmányok sikeres folytatásához, a szolgáltatást igénybe vevők számára. Célok, feladatok megvalósulása - A kollégium szakmai munkáját a Kollégiumi nevelés Országos Alapprogramja szerint végzi ben az országos program módosulása szerint az intézmény átdolgozta pedagógiai programját, ami elfogadás és fenntartói jóváhagyást követően szeptember 1-jei hatállyal életbe lépett. - A kollégiumi nevelés során megvalósul a tanulók felzárkóztatása, hátránykompenzálása és tehetséggondozása, melynek színterei a szilenciumok, felzárkóztató foglalkozások, korrepetálások és szakkörök. - A kollégium saját szervezésű programjai, kulturális- és sportrendezvényei, illetve a más intézmények programjainak látogatása biztosítja a diákok számára az önállóságuk, felelősségtudatuk fejlesztését, az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzését, a szükséges képességek kialakulását. - A kollégiumi élet lehetőséget teremt a diákönkormányzati munkához, a diákjog gyakorlásához. - A kollégiumi csoportok szervezése a szolgáltatást igénybe vevők számához, összetételéhez igazodva történik. A 2011/2012. tanévben ennek megfelelően csökkent (1 csoporttal) a csoportok száma. Jelenleg a kollégiumi csoportok átlaglétszáma 24,67 fő/csoport. - A kollégium épületének szabad kapacitását turisztikai és idegenforgalmi célokra hasznosítja. A feladatellátáshoz a személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, az elhelyezés körülményei kulturáltak, a felújítások, fejlesztések a részben pályázati forrás bevonásával, részben fenntartói finanszírozással folyamatosak. Jövőbeni cél a kihasználtság növelése, a diáklétszám folyamatos csökkenésének megállítása. Felnőttoktatás A tanulni vágyó felnőtt korosztály számára a 3 évfolyamos dolgozók gimnáziuma biztosítja az érettségi vizsgára való felkészülést. Az Önkormányzat vállalt feladatát az Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium látja el. A középiskolai felnőttoktatás az igények figyelembe vételével nappali tagozatos képzés keretein belül, illetve esti képzés keretein belül folyik, tanulmányi idő beszámításával, egy évvel csökkentve a gimnáziumi képzés idejét. A középiskolai felnőttoktatás iránti igény csökkenő tendenciájú. 2009/2010-ben a felnőttoktatást igénybe vevők száma 60 fő volt, ebből 24 fő a kezdő évfolyamon. 2011/2012-ben 17 fő kezdte meg, 10 fő folytatta tanulmányait az esti, és 7 fő a nappali tagozaton, ez összesen 26 fővel kevesebb, mint a 2009/2010-es tanévben. 15

17 A gimnáziumi felnőttoktatás tanulói létszámának alakulása (fő) 2009/ / / A nappali tagozatos felnőttoktatásban elsősorban végzett szakiskolai tanulók kívánnak érettségi bizonyítványt szerezni. Itt kisebb mértékű a lemorzsolódás, mint az esti tagozaton, mivel naponta járnak iskolába a tanulók, ellentétben az esti tagozatos képzéssel. Az intézmény elegendő kapacitással rendelkezik a felmerülő igények kielégítésére. Az oktatási forma iránti igény változó, a lakosság egy része igényli a felnőttoktatás keretein belül az érettségi megszerzésének lehetőségét, ugyanakkor jelentős - az induló létszámhoz képest a lemorzsolódás. Az utóbbi években jelentősen csökkent a fiatal felnőttek továbbtanulási jelentkezéseinek száma, az intézmény továbbra is közreműködik az érettségi vizsgára való felkészítésben. Szükség van a felnőttoktatásra, az igényekhez kell igazítani a képzés munkarendjét, évente eldöntendő, hogy nappali vagy esti képzés induljon. Az igények figyelembe vétele alapján indokolt lehet más települési önkormányzattal együttműködve megszervezni a feladatot. Az általános iskolai felnőttoktatás lehetősége az alapító okirat szerint biztosított az Általános Iskolában. A képzésre vonatkozó igény hiányában 2004-ben indult utoljára felnőttoktatás az intézményben. 2.2 Gyógypedagógiai oktatás (szegregált) Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai oktatása A szegregáltan oktatható, enyhe értelmi fogyatékos tanulók általános iskolai nevelését, oktatását az Általános Iskola Éltes Mátyás Iskolája látja el. Az iskola 8 évfolyammal működik, ahol alapfokú, gyógypedagógiai nevelés-oktatás folyik, az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek, valamint a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára. A tanulói létszám összevont osztályok szervezését teszi lehetővé, ami az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében 2 osztály tanévente. A tanulólétszám kismértékű növekedése tapasztalható az elmúlt két tanévben (2009/10. tanév: 22 fő, 2010/11. tanév: 27 fő, 2011/12. tanév: 29 fő). A tagozat ellátja mindazokat a feladatokat, amelyet a sajátos nevelési igényű gyermekek szakszerű pedagógiai, egészségügyi és rehabilitációs gondozásával kapcsolatosak, szükség szerint szakmai segítséget nyújt az Általános Iskola és az Óvoda pedagógusainak is az oktató-nevelő munka ellátásában. Továbbra is szükséges biztosítani azokat a személyi és tárgyi feltételeket, amelyek leginkább megfelelnek a sajátos nevelési igényű gyermekek speciális ellátásának. Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók ellátása A közoktatási törvény szerint a megyei önkormányzat kötelező feladata a gyógypedagógiai ellátás. A középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését-oktatását az Általános Iskola Éltes Mátyás Iskolája látja el az önkormányzat önként vállalt feladataként, 8 évfolyamon, egy összevont osztály indításával. 16

18 A tanulólétszám sem pozitív, sem negatív irányban nem változott, 2009/2010-ben és a 2011/2012. tanévben is 7-7 fő volt. Az értelmében akadályozott és a tanulásban akadályozott tanulók számára is biztosított a napközi otthonos ellátás. A napközi otthonos ellátás feladatainak biztosítását a szülői igényekhez igazodva felül kell vizsgálni az adott tanév indításakor. A tagozat feladatellátási kötelezettsége kiterjed a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társuláshoz tartozó településeken élő tanköteles korú tanulók ellátására is, ezen tanulók száma a 2011/2012. tanévben: 22 fő, ami a tanulók 76%-át teszi ki. 2.3 Alapfokú művészetoktatás Az alapfokú művészetoktatás, az Általános Iskola, Alapfokú művészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Vándor Sándor Zeneiskolájában folyik 12 évfolyamon. Hangszeres tanszakok: furulya, fuvola, harsona, kürt, oboa, klarinét, szaxofon, ütő, gitár, zongora, hegedű, gordonka, trombita. Elméleti tanszak: szolfézs. A Zeneiskola növendéklétszáma a 2009/2010. tanévhez képest (275 fő) csökkent 2011/2012-ben (255 fő). A Vándor Sándor Zeneiskola növendékeinek létszáma (fő) 2009/ / / Az egy pedagógusra jutó növendékszám a 2010/2011-es tanévben 19,85 fő, a 2011/2012. tanévben 19,6 fő, mely a 2009/2010. tanévhez képest (19,6 fő) elhanyagolható változást mutat. Célok, feladatok megvalósulása ben sor került a Zeneiskola helyi tantervének módosítására, hozzáigazítva az országos programhoz. - Az iskola színvonalas munkáját igazolják a kamaracsoportok versenyeredményei, zenei fesztiválokon, találkozókon való eredményes szereplés, a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény cím elnyerése. A Vándor Sándor Zeneiskola a 3/2002. (II. 15.) OM rendelet alapján 2007-ben nyerte el a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet. A minősítés eredetileg öt évig érvényes, de a 2011/2012. tanév rendje az új minősítés időpontját 2013-ra módosította. - Tanévente pályázati források igénybevételével (fenntartó, intézmény) bővítésre került az eszköz és hangszerállomány, illetve a kottatár. A évi pályázati forrásból elsősorban a nagy népszerűségnek örvendő fúvós tanszak hangszerállománya és a szolfézsoktatatás eszközállománya gyarapodott. - Nem tervezett az alapfokú művészetoktatás bővítése, a zeneművészeti oktatáson kívül más művészeti ág bevezetése. 17

19 A jövőben is szükséges a zeneművészeti képzés eszközellátottságának, megújulásának biztosítása. 2.4 Pedagógiai szakszolgáltatás A Mérei Ferenc Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ellátja a 3-18 éves korosztály harmonikus személyiségfejlődését elősegítő logopédiai, fejlesztő pedagógiai, pszichológiai szakszolgáltatás, valamint a pályaválasztási tanácsadás feladatait. Elvégzik a gyermekek/tanulók szűrő és/vagy diagnosztikai vizsgálatát, majd ennek alapján tanácsadásban, terápiában és gondozásban részesítik őket. A Mérei Pedgógiai Szakszolgálat a tiszaújvárosi feladatellátás mellett ellátja a Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás alapján a környező településeken jelentkező pedagógiai szakszolgáltatási feladatokat is. A Pedagógiai Szakszolgálat szakalkalmazottjai a nevelési, oktatási intézmények pedagógusaival együttműködve látják el feladatukat. Végzik - a nevelési-oktatási intézményekben - a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott szakvéleményekben foglaltak végrehajtásának ellenőrzését, szakmai segítséget nyújtanak az intézmények fejlesztő tevékenységének folytatásához. Ellátottak számának alakulása (fő) Logopédiai szakszolgálat Nevelési tanácsadás 2009/ / / A 2009/2010. tanévben az intézmény szakalkalmazottainak létszáma 11 fő volt, 10 álláshelyen, a létszám a 2011// tanévben nem növekedett, a feladatellátás a jelenlegi létszám mellett biztosított. A Mérei Ferenc Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2009-ben az Arany János Iskola épületébe költözött. Az épület adottságai lehetővé tették a szakszolgálati feladatellátás minőségének javítását azzal, hogy több és tágasabb helyiségek állnak a szakalkalmazottak rendelkezésére a vizsgálatok és terápiák lefolytatásához. A korai fejlesztés iránti igény felülvizsgálatra került évtől a bölcsődei ellátás keretein belül egy csoportban integrált keretek között a halmozottan fogyatékos gyermekek korai fejlesztése folyt. A csoportba 1 gyermek járt, aki óvodás korúvá válva elhagyja a bölcsődét, így érdeklődés hiányában a csoport december 31. napjával megszűnik. Jövőbeni vizsgálandó feladat: iskolapszichológusi szolgáltatások ellátása heti 10 órában az alapfokú és középfokú intézményben. 18

20 2.5 A pedagógiai szakmai szolgáltatás A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 36. -a értelmében a közoktatási intézmények, valamint a pedagógusok tevékenységét, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységet pedagógiai szakmai szolgáltatások segítik. A pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatokat az Általános Iskola látja el. A Pedagógiai-szakmai szolgáltatás tevékenysége kistérségi szinten kiterjed a - a szaktanácsadásra, amelynek feladata az oktatási, pedagógiai módszerek megismertetése és terjesztése; - a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítésére, annak szervezése; - a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek térségi szintű szervezésére, összehangolására; - a tanulók tájékoztatására, amelynek feladata a tanulók, a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtásával, jogi információk közvetítésével. A szaktanácsadás az elmúlt két évben az óvodai területen működött, jellemzően a tanügyigazgatási feladatellátás, valamint a kistérségi programok, versenyek szervezésének segítése valósult meg. A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének színtere a 22 működő kistérségi munkaközösség. Szakmai napok, bemutató órák és előadások szervezésével biztosítják a módszertani ismeretek megújítását, a pedagógiai ismeretek átadásának lehetőségét. Programjaik aktuális, korszerű és a gyakorlatban alkalmazható ismereteket nyújtottak. A kistérségi szinten szerveződő tanulmányi, kulturális, sport és tehetséggondozó versenyek gazdája a szakmai szolgáltatás. A versenyek szervezésének célja egyrészt a szabadidő hasznos eltöltése, másrészt a tantárgyi versenyekkel a tehetséges tanulók számára lehetőség biztosítása a megmérettetéshez. Az országos felmenő rendszerű általános iskolai tanulmányi és tehetséggondozó versenyek kistérségi szintű fordulójának lebonyolítása a munkaközösségek szervezésében zajlik évről-évre. A pedagógiai-szakmai szolgáltatás keretein belül fontos feladat volt a tanulóközösségek, a diákönkormányzatok segítése, a jogaik érvényesítéséhez szükséges ismeretek nyújtása, a diákjogi információk közvetítése. Ezt a célt szolgálta a diákjogi előadássorozat, ahol az előadások interaktív munkaformában zajlottak, felkeltve és fenntartva a tanulói érdeklődést. A tanulók megismerkedhettek alapvető jogi dokumentumokkal, ennek tekintetében vizsgálták az iskolák Házirendjét. Tárgyalták olyan jogi formák meghatározását gyakorlati példákon keresztül, mint például a jogképesség, cselekvőképesség, tankötelezettség. A pedagógiai szakmai szolgáltatás vezetője kistérségi szinten koordinálja a szakmai munkaközösségek, a szaktanácsadó munkáját. A jövőben nagyobb hangsúlyt kell kapnia a tanulók tájékoztatásának, a diákönkormányzatok segítésének, továbbá a szakmai, módszertani továbbképzések biztosításának. 19

21 A pedagógusok munkáját továbbra is a 22 kistérségi szakmai munkaközösség segíti. A munkaközösségek működése, a szaktanácsadás, a diákjogi tanácsadás, a tanulmányi, kulturális és sportversenyek, a szakmai programok szervezése kistérség finanszírozással biztosított. 3. Személyi feltételek alakulása Tiszaújváros Önkormányzata kiemelt figyelemmel kezeli a közoktatási intézmények személyi feltételeinek alakulását, a humán erőforrás fejlesztését. Biztosítja az intézmények számára az eredményes, minőségelvű pedagógiai munkát garantáló pedagóguslétszámot, az alkalmazotti létszámot, melyhez szükséges a tantárgyfelosztások alapján- a pedagógus létszám folyamatos áttekintése. A gyermek és tanulói létszámhoz igazodóan az elmúlt években arányosan csökkent a közoktatási intézményekben foglalkoztatottak létszáma is. A csökkenés a pedagógus, a nevelő-oktató munkát segítő és egyéb közalkalmazotti álláshelyeken is megfigyelhető. Alkalmazotti létszám alakulása a október 1-jei statisztikai adatok alapján Megnevezés 2009/ / /2012. Pedagógus Nem ped. Pedagógus Nem ped. Pedagógus Nem ped. NOÓ Általános Iskola Eötvös J. G. SZ.I Összesen /2011. tanévben az előző évhez képest az alkalmazotti létszám nem változott, a 2011/2012. tanévben 9 fővel csökkent. A pedagógusok megfelelő szakképzettséggel, jelentős szakmai gyakorlattal rendelkeznek, mely az egyre nehezedő nevelési problémák kezeléséhez elengedhetetlen. A táblázat adati szerint az óvodában a 2009/2010. nevelési évhez képest az óvodapedagógusok és egyéb alkalmazottak száma nem változott az elmúlt két tanévben. Az Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévhez viszonyítva a 2010/2011. tanév októberi statisztikája szerint alkalmazottak összlétszáma 4 fővel csökkent, jelenleg 215 fő. Az Általános Iskolában a 2009/2010-es tanévhez viszonyítva a pedagógusok száma, alkalmazkodva a csökkenő gyermeklétszámhoz 8 fővel csökkent, jelenleg 187 fő. 20

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012

Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 1. melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és -fejlesztési terve (Intézkedési terv) 2007-2012 A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Szám: 46702-4/2011. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alpolgármesterétől Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Közoktatási Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és -Fejlesztési

Részletesebben

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

1 Előterjesztő: Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről 1 Előterjesztő: Ragályiné Hajdú Zsuzsanna tankerületi igazgató Készítette: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési

Részletesebben

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 118/2011. (VI. 30.) határozata

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről

Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó. Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Előterjesztő: Tóth Béla Ózdi Szakképzési Centrum főigazgató T Á J É K O Z T A T Ó Borsod-Abaúj-Zemplén megye oktatási és szakképzési helyzetéről Tisztelt Közgyűlés! A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből.

KIVONAT. Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. KIVONAT Kiskunhalas Város Képviselő-testületének 2007. december 17-én megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből. 366/2007. Kth Önkormányzati feladat-ellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. augusztus 28-ai ülésére Tárgy: Alapító okiratok módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési-oktatási intézmények alapító

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció

Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési Koncepció Zalaegerszeg, 2013. július 25. A Zala Megyei Szakképzés- Fejlesztési koncepciót készítette: Nagy Zoltán MFKB elnök Mérksz Andor szakértő Gombos Béla program

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. április 30-i ülése 13. sz. napirendi pontja Javaslat a közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására Előadó: Dr. Puskás Imre,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Képesné Kövessy Margit Salgótarján, 2016.04.14. 1.

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA

VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA VAS MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2013 / 2014. TANÉVRE VONATKOZÓAN 1 Bevezető gondolatok Vas megye 8. osztályos

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Dátum:... Készítette:...... Az intézmény bélyegzője

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 8/2011. (II. 11.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer...

Tartalomjegyzék. 12. Az Intézményi Tanács és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 37 13. Integrációs Pedagógiai Rendszer... HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI EÖTVÖS JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék I. AZ SZMSZ CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 5 II. AZ ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA, ALAPTEVÉKENYSÉGE, JOGÁLLÁSA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter

Az oktatási és kulturális miniszter Az oktatási és kulturális miniszter 33/2007. (VIII. 31.) OKM r e n d e l e t e egyes közoktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatások igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22.

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas. OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22. KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 37140 Lapszám: 3 Nyomtatás dátuma: 2014.10.13 10:22.30 OSA2FELH 2. oldal Emberi Erőforrások Minisztériuma OSAP 1410

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája TAPOLCA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 0 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1 Az alkalmazottakkal szembeni alapvető

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről. 1. A törvény célja és alapelvei 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

- egységes szerkezetben a módosításokkal -

- egységes szerkezetben a módosításokkal - Iktatószám: 5677/2012. II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Alapító Okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 5/2010. (II. 15.) Többcélú Társ. határozat 3. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmények alapító okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2008. június 26. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: 70/2008. (VI. 26.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme.

Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. TARTALO M M U TAT Ó Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése a Játékvár Óvodában a 2008/2009-es nevelési évben. 2. Móra Ferenc Városi Könyvtár kérelme. 3. III. Béla Szakképző Iskola és Kollégiumának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT. /egységes szerkezetben/ A 3/2012. (I. 26.) Többcélú Társ. határozat 2. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. A költségvetési szerv 1.1. Neve: KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA,

Részletesebben

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1

2011. évi CXC. törvény. a nemzeti köznevelésről 1 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1 A nemzet felemelkedésének zálogaként a magyar oktatásügy nemes hagyományait a jelen kor elvárásaival és a jövő lehetőségeivel ötvözve, a felnövekvő nemzedékek

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. szeptember 23 -i ülésére Ikt.sz: V-537/2004. Előkészítő: Oktatási, Közművelődési és Sportiroda Véleményező: Oktatási Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS ANYAGA A döntés egyszerű többséget igényel Tárgy: a Trefort Ágoston Villamos- és Fémipari

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Borsod-Abaúj-Zemplén megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után

Részletesebben

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Eger, 2012 I Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 1. Az SZMSZ általános

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése

Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Alpolgármesterétől Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: /2012. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Kistérségi Közoktatási Intézkedési Terv végrehajtásának értékelése Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM M Á N D Y I V Á N Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 3 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 4 AZ ISKOLA TANULÓI KÖZÖSSÉGE... 6 1. Iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698

6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000 KECSKEMÉT, KVARC UTCA 1. 76-482-698 KECSKEMÉTI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM HÍRLEVELE OM AZONOSÍTÓ: 203041 A RÉGIÓ SZAKKÉPZŐ CENTRUMA MINDENKI NÁLUNK TANUL! 2015. 2. SZÁM 6000 KECSKEMÉT, SZOLNOKI ÚT. 31. WWW.KECSKEMETISZC.HU LEVELEZÉSI CÍM: 6000

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14.

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM. Az elfogadás dátuma 2013.március 14. BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA TAPOLCA PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013. március 14-én a 2012-es pedagógiai program átdolgozásával Jóváhagyta: Szollár Gyula igazgató

Részletesebben

A Karrier Adó Szakképző Iskola

A Karrier Adó Szakképző Iskola A Karrier Adó Szakképző Iskola Pedagógiai Programja 2013 2. verzió TARTALOMJEGYZÉK: TARTALOMJEGYZÉK A KARRIER ADÓ... 1 SZAKKÉPZŐ ISKOLA... 1 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... 1 TARTALOMJEGYZÉK:... 2 JOGSZABÁLYI

Részletesebben

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére

5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Részletesebben

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési

Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Ügyiratszám:0003/16-MFK Bács-Kiskun megye szakképzésfejlesztési stratégia a 2015. évi jogszabályváltozások alapján felülvizsgált változat Bács-Kiskun

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére 4. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 9-i rendkívüli ülésére Tárgy: Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETRIK LAJOS KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ VEGYIPARI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló

Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 68. Munkácsy Mihály Általános Iskola Beszámoló 2006-2011. Készítette: Egyházi Viktorné sk. igazgató 1 Tartalom I. Iskolánkról... 2 II. Személyi feltételek... 2 III. Iskolánk felszereltségének alakulása...

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 64/2009. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati szakképzési ösztöndíj támogatásról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés

KIVONAT. A Megyei Közgyűlés KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2008. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33 2013. Szervezeti és működési szabályzat Az Esterházy Miklós Szakképző Iskola,Speciális Szakiskola és Kollégium SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés

Győr-Moson-Sopron megyei összesítés Szándékfelmérés 2013. december Győr-Moson-Sopron megyei összesítés GIMNÁZIUMOK GYŐR I Apor Vilmos Római Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Kollégium 4 évfolyamos

Részletesebben

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

KIVONAT ALAPÍTÓ OKIRATA. I. rész. Neve: Móricz Zsigmond Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium KIVONAT a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal

2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. december 20. II. évfolyam 14. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...27. oldal 41/2006. (XII. 20.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye

OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye OM azonosítók és tanulmányi területek jegyzéke a középfokú iskolai felvételihez a 2016/2017. tanévre Heves megye A jegyzék szerkesztése 2015. december 1-jén zárult le. Az ezen időpont után bekövetkező

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FEJLESZTÉSI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2007 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 I. HELYZETELEMZÉS 3 1. Óvodák 3 1.1. Az önkormányzat kötelezően ellátandó feladatai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS Széchenyi István Szakképző Iskola Az 5.10. pontja szerint a támogatás kedvezményezettje; illetve az ott oktatott szakmák az 1. sz. mellékletben az iskolánál felsoroltak.

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-8/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2007. december 19-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2007-2012 közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési

Részletesebben

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZONDI GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas

KIR-STAT2014. Statisztika. Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas KIR-STAT2014 Statisztika Munkapéldány, adatszolgáltatásra nem alkalmas OM azonosító: 201625 Lapszám: 1 Teljes intézmény nyomtatása Nyomtatás dátuma: 2014.10.22 12:28.17 A kitöltött adatlapok lajstroma

Részletesebben

a 2014-es év beszámolója

a 2014-es év beszámolója Şcoala Generală pentru Naţionalitatea Română, Grădiniţă Chitighaz, str. Úttörő nr. 89 Telefon,fax: 66/250-052 web:www.romansulioviketegyhaza.hu Kétegyházi Román Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda 5741

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához,

TÁJÉKOZTATÓ. a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjához, TÁJÉKOZTATÓ Az Oktatási és Kulturális Minisztérium az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól

Részletesebben

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS

2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS 2015. JÚNIUS 16. PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYEGYSÉG-VEZETŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉRE KÉSZÍTETTE: SZABADI TAMÁS PÁLYÁZAT A MEIXNER ILDIKÓ EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szombathelyi Műszaki SZC. Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szombathelyi Műszaki SZC. Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája. tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szombathelyi Műszaki SZC Rázsó Imre Szakközépiskolája és Szakiskolája tagintézmény-vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Azonosító szám: SZMSZC/223/2016 A TAGINTÉZMÉNY VEZETÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2016/2017-es tanév

Felvételi tájékoztató 2016/2017-es tanév Nyíregyházi SZC Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 512-340 http://www.sipkay.hu E-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29.

Alapító Okirat. módosítással egybeszerkesztett formában. 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 27-29. Burattino Általános, Közép- és Szakképző Iskola, Gyermekotthon Alapító Okirat A Burattino Szociális és Kulturális Egyesület (1212 Budapest, Táncsics Mihály u. 27-29.) által fenntartott Burattino Iskola

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM

NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY GYÖRGY 4400 Nyíregyháza, Árok utca 53. Tel.: 42/512-320 Fax: 42/512-320/134 OM azonosító: 203045 004 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu NYÍREGYHÁZI SZC INCZÉDY

Részletesebben