HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

2 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: , Honlap: HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Elfogadta: Jóváhagyta: Mándi Tiborné igazgató Temesy Ágnes iskolai igazgatóhelyettes Cseh Nóra Kollégiumi igazgatóhelyettes Nevelőtestület Mándi Tiborné igazgató Pozsonyiné Sz. Patrícia EGYMI munkaközösség-vezető Készült 14 példányban, nem sokszorosítható Kapják: 1. sz. irattár 2. sz. igazgató 3. sz. szülői faliújság 4. sz. iskolai ig. h. 5. sz. kollégiumi ig. h. 6. sz. EGYMI munkaközösség-vezető 7. sz. alsó tagozatos munkaközösség - vezető 8. sz. felső tagozatos munkaközösség - vezető 9. sz. speciális tagozat munkaközösség - vezető 10. sz. testnevelési munkaközösség vezető 11. sz. nevelési munkaközösség vezető 12. sz. informatika munkaközösség vezető 13. sz. könyvtár 14. sz. tanári szoba Jelmagyarázat: Iskola Kollégium Módszertani intézmény

3 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 3 1. BEVEZETŐ 1.1 INTÉZMÉNYÜNK HIVATALOS ADATAI, TÁRSADALMI FUNKCIÓI, AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA Neve: Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma Az intézmény alapítója: Budapest Főváros Önkormányzata Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Működtetője: Budapest Főváros Önkormányzata Az intézmény székhelye: 1147 Budapest, Miskolci út 77. A gyengénlátók általános iskolájának társadalmi funkciói A gyengénlátók általános iskolája a köznevelés rendszerébe tartozó országos felvételi körzetű gyógypedagógiai intézmény, tanköteles korú ép értelmű, illetve enyhe fokban értelmi fogyatékos (tanulásban akadályozott) gyengénlátó gyermekek részére. A tanulók felvétele a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői javaslata alapján történik. A tanuló felvétele a szakvélemény elkészülte után történik, a tanév bármely időszakában. Iskolánkban a többségi általános iskolákhoz hasonlóan általános műveltséget megalapozó, alapfokú nevelés és oktatás folyik. Ez lehetővé teszi, hogy a gyengénlátó gyermek bármely évfolyamon iskolát változtasson. Az alábbi feladatokat látjuk el: Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam) Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi nevelése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Pedagógiai szakmai szolgáltatások Korai fejlesztés, gondozás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Speciális feladatai A Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakértői véleménye alapján különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű, érzékszervi: látásfogyatékos, valamint halmozottan fogyatékos (érzékszervi: látásfogyatékos és hallás-, mozgásfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő) a többi tanulóval együtt nem nevelhető tanulók ellátása.

4 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4 Pedagógiai szakszolgálat: logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény: Látásszervi fogyatékos gyermekek, tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ és utazó szakember hálózat működtetése. Az általános iskola évfolyamainak száma: 8, ép intellektusú és halmozottan sérült gyengénlátó tanulók oktatása. Az intézménybe felvehető maximális tanulólétszámunk: - iskola:144 fő - kollégium: 80 fő Egyéb tevékenységünk: - ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar hallgatói számára gyakorlati képzés biztosítása - Szemorvosi, gyermekorvosi rendelő működtetése Intézményünk illetékessége, működési köre: országos. Többcélú intézményként egységes, valamennyi nevelési-oktatási feladatot átfogó pedagógiai programot, ennek keretein belül az egyes feladatok ellátásához iskolai helyi tantervet, kollégiumi, valamint egységes módszertani intézményi pedagógiai programot használunk.

5 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 5 Az intézmény szervezeti felépítése

6 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELŐTESTÜLETÜNK ETIKAI NORMÁI Folyamatos önképzéssel igyekszünk megismerni az európai és magyar pedagógiai kultúrát, ezen belül különösen a gyógypedagógiai tudásanyagot, s megszerzett ismereteinket beépítjük a mindennapi munkába. A korunkra jellemző gyors változásokat nyomon követjük, értékeljük, ha szükséges, érvényesítjük gyakorlatunkban. Az intézmény vezetősége arra törekszik, hogy a közösen elfogadott pedagógiai célok teljesítéséért a tanárok jó légkörben, munkájukat összehangolva, pedagógiai szabadságukat megőrizve dolgozhassanak. Pedagógusaink a nevelőtestület tagjaként részt vesznek pedagógiai programunk tervezésében és értékelésében. Joguk, hogy a program alapján a közvetített ismereteket, a tananyagot, a nevelési és tanítási módszereket megválasszák. Minden pedagógiai tevékenységüket a gyengénlátó, aliglátó gyermekek, tanulók sajátos nevelési igényei szerint, az ahhoz igazodó speciális módszerek alkalmazásával végzik. Intézményünk mindhárom egységében szem előtt tartjuk a szülői jogok érvényesülését. Pedagógiai programunk alapján az iskolai, kollégiumi és módszertani intézményi tevékenységek megvalósítása során mind a gyermekek, tanulók nevelésében, oktatásában, mind a szülők informálásakor a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan, sokoldalúan közvetítjük. Az iskolánkba járó tanulók számára a szülők igénye alapján lehetővé tesszük a hitoktatást. Nevelőtestületünk elfogadja és magára nézve iránymutatónak tartja a Pedagógus Szakmai Etikai Kódexben 1 foglaltakat. 1 Szakmai Etikai Kódex Pedagógusoknak, szerkesztette: Hoffmann Rózsa, Nemzeti Tankönyvkiadó Budapest, 2003

7 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 7 2. HELYZETELEMZÉSEK 2.1. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK (1997,2001,2004) Helyi pedagógiai programunkban 1997-ben, 2001-ben és 2004-ben is részletesen bemutattuk működési feltételeinket. A évi helyzetet az előbbi évek adataival összehasonlítva elemezzük SZEMÉLYI FELTÉTELEK 1. táblázat: Létszámadatok Álláshelyek neve 1996/ / / /13. Igazgató, igazgatóhelyettes Oktató tanár + pszichológus Zenetanár Iskolai pedagógiai asszisztens Integrációs szakszolgálat Integrációs szakszolgálat adminisztrátor Nevelőtanár + rendszergazda Szociálpedagógus Diákotthoni pedagógiai asszisztens Gyermekfelügyelő Szemészorvos Ápolónő, védőnő szemész asszisztens Ügyviteli alkalmazott iskolatitkár Technikai alkalmazott + konyhai alk Oktatótanáraink és utazó gyógypedagógusaink zöme két-három vagy négy szakos gyógypedagógiai tanár, ezen túlmenően többüknek általános iskolai tanári szakos diplomája is van. Néhány tanárunk más pedagógiai diplomával rendelkezik (zenetanár, testnevelő, magyar-történelem, és biológia-kémia). Az oktatótanárok és az integrációs szakszolgálat tanárainak végzettsége (zenetanárokkal, vezetőkkel együtt):

8 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 8 Nevelőtanáraink két szakos gyógypedagógusok, általános iskolai szakos tanárok, tanítók vagy egyéb pedagógiai diplomával rendelkeznek. Nevelőtanárok végzettsége (igazgatóhelyettessel együtt): Iskolánkban a gyengénlátókra vonatkozó, szemészeti, optikai, pszichológiai ismereteket feldolgozó, nemzetközi kitekintést is biztosító tanfolyamok zajlanak TÁRGYI DOLOGI FELTÉTELEK A diákotthonos iskola épületét 1982-ben adták át. Építészetileg a gyengénlátók speciális igényeinek megfelelő. A 2001/2002-es tanévben az intézmény új, harmadik szinttel bővült, mely nemcsak a tanterem hiányt enyhítette, hanem a földszint átalakításával lehetőség nyílt a tanári, a testnevelést szolgáló helyiségek és a szertár igényeknek megfelelő átalakítására is. A harmadik szinten jelenleg osztálytermek, szaktantermek, zenetermek, és a módszertani intézményegység területe található. Az utazótanárok rendelkezésére 2 személygépkocsi áll, a tanulók kirándulásához kisbusz használható. Elnyert pályázatok ( ) 1998 és 2013 között az intézmény 122 db sikeres pályázatot bonyolított le, melyeken összesen Ft támogatást nyert el különféle eszközök megvásárlására, illetve programok megvalósítására.

9 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Tanulóinkra vonatkozó fontosabb mutatók 2. táblázat Tanév összes tanuló összesből bentlakó bejáró összesből ért. fogy. (halm. sérült) ép ért. 1992/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

10 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 10 Tanulóink összetétele látóképességük, idegrendszeri állapotuk, értelmi képességeik, családi hátterük szempontjából nagyon heterogén. Nagyon jelentős a tanulók látásteljesítmény szerinti létszámarány változása: míg húsz évvel ezelőtt elenyésző számban tanultak iskolánkban 0,1 alatti vízusú növedékek, addig jelenlegi arányuk megközelíti a 36%-ot. Tanulóink között évről-évre növekvő arányban fordulnak elő a látássérülés mellett társuló fogyatékossággal (mozgás-, hallássérülés, beszédfogyatékosság, autizmus spektum zavar) és/vagy részképesség-zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, figyelemkoncentráció zavara, hiperaktivitás, mozgáskoordináció zavara) küzdő gyermekek. Nagy arányban előforduló, koraszülött tanulóink között sok a mozgásszervi, idegrendszeri problémákkal küzdő, fáradékony, kevéssé terhelhető gyermek. A látássérülés mellett egyéb krónikus betegség miatt 78 tanulónk (59%) igényel rendszeres egészségügyi ellátást. Az kiemelkedő képességű tanulók tehetséggondozó szakkörökre, zongorára járnak. Pályaválasztás Ép értelmű tanulóink képességeik és érdeklődésük alapján gimnáziumban szakközépiskolában, szakiskolában vagy speciális szakiskolában folytatják tanulmányaikat. Speciális tagozatunk (enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos tanulók) végzett diákjai jellemzően szakiskolában vagy speciális szakiskolában tanulnak tovább. A jó képességű, ambíciózus diákok a szakmatanulás után néhány esetben érettségit is szereznek A gyermekvédelmi adatok A gyermekvédelmi feladatokat ellátó pedagógus gondozásában hátrányos helyzete miatt jelenleg tanulóink 55%-a (73 fő) áll. Közülük 25 fő (a teljes tanulói létszám 19%-a) halmozottan hátrányos helyzetű. A gyermekek és családjuk segítése érdekében 12 gyermekjóléti szolgálattal/családgondozóval tart kapcsolatot.

11 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelő oktató munka A nevelő-oktató munka alapja a többségi iskolákra vonatkozó tananyag és követelményrendszer, amelynek kiegészítője iskolánk Helyi pedagógiai programja és Helyi tanterve. Helyi tantervet iskolánk tanárai az aktuális törvényi szabályozókhoz igazodva öt alkalommal készítettek: 1997., 2001., 2004., A nevelő-oktató munkát segítő egyéb szakmai kiadványaink: Feladatlap-sorozat aliglátó óvodások egyéni fejlesztéséhez (Paraszkay Sára) Paraszkay Sára: Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek (1994) - a kiadást támogatta az amerikai Perkins-Hilton Alapítvány; második, átdolgozott kiadás 2007 készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Fejlesztő eljárások iskoláskorú gyengénlátók számára (1996-ra készítették iskolánk tanárai - főiskolai tankönyv. A kiadás alapja az 1990-ben elnyert 3 éves futamú KOMA pályázat) Jankó-Brezovay Pálné - Vargáné Mező Lilla: Az integrált nevelést, oktatást segítő módszertani központ modellje a gyengénlátók iskolájának gyakorlatában (2001) A kiadást támogatta a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány "Ne felejts dosszié" - tájékoztató és nyomon követő dokumentum a gyengénlátó általános iskolás tanulók integrált neveléséhez, oktatásához (a Módszertani Intézmény gyógypedagógusai) Ráció integráció dosszié - tájékoztató és nyomon követő dokumentum a gyengénlátó középiskolás diákok integrált neveléséhez, oktatásához (a Módszertani Intézmény gyógypedagógusai) Tantárgyi módszertani útmutatók (CD) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Fejlesztő eljárások óvodáskorú gyengénlátó, aliglátó gyermekek számára (CD)- készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Speciális tantárgyi feladatlapok (CD) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Ismerd meg Budapestet! Fotógyűjtemény (CD) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében Hegyiné Honyek Katalin (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások látássérült gyermekek, tanulók, kompetencia alapú fejlesztéséhez. Óvodai nevelés. - SuliNova Kht., 2006 Hoffmann Rita (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Idegen nyelv - SuliNova Kht., 2006 Cseh Eleonóra (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Matematika - SuliNova Kht., 2006 Dr. Horváthné Mészáros Márta (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szövegértés-szövegalkotás - SuliNova Kht., 2006

12 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 12 Paraszkay Sára (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák - SuliNova Kht., 2006 Czibere Csilla Hódi Marianna (szerk.): Inkluzív nevelés: Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez. Életpálya-építés - SuliNova Kht., 2006 Jankó-Brezovay Pálné- Mándi Tiborné: Inkluzív nevelés: Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Módszertani intézményi útmutató - SuliNova Kht., 2007 Mándi Tiborné: Inkluzív nevelés: Útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez. Dokumentációs útmutató - SuliNova Kht., 2007 Videofilm az olvasótelevízió használatáról (Paraszkay Sára - Molnár Csilla - Szaffner Gyula) "Iskolánk egy napja" - videofilm (Paraszkay Sára) "Szemünk fénye" - videofilm (Paraszkay Sára - Szaffner Gyula) "A láthatóbbá tett világ - technika a gyengénlátók szolgálatában" - videofilm (Paraszkay Sára - Szaffner Gyula) A film elkészítését támogatta a Fővárosi Közoktatásfejlesztési Közalapítvány Így tanítom... Olvasás és írás tanítása látássérült gyermekeknek film (Molnár Csilla Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében 2007-ben Matematika tanítása gyengénlátó gyerekeknek film (Szászné Kiss Magdolna Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében ben Vizuális kultúra és gyakorlati ismeretek film (Brunszkó Erzsébet Farkassné Szűk Judit Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében 2007-ben Látás mozgás koordináció film (Jankó Brezovay Magdolna Kovácsné Fülöp Beáta Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében 2007-ben A környezet és az informatika akadálymentesítése film (Paraszkay Sára - Fábri Tímea Szaffner Gyula) - készült a HEFOP/2005/ Operatív Programja keretében 2007-ben Pedagógiai Program és Speciális Tanterv az integráltan oktatott gyengénlátók iskolái számára (1998 OKI megrendelésre készítette 10 pedagógusunk) Intézményünkben a gyermekek képességeinek fejlesztése érdekében differenciált foglalkoztatás valósul meg. Diákjaink két idegen nyelv közül választhatnak (angol, német). Tanórán kívüli pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásaink: látásnevelés, tájékozódásra nevelés, speciális informatikai ismeretek aliglátók számára, Braille írásolvasás, önkiszolgálásra nevelés, olvasástechnika, finommotorika fejlesztése, diszlexia reedukáció, diszkalkulia reedukáció, egyéni korrekció. A gyermekekben rejlő jó képességeik kibontakozását szolgálják a szakkörök: rajz, számítástechnika, tánc, angol és német nyelv, főzőszakkör, énekkar, sakk valamint zongoraoktatás.

13 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ UTAZÓTANÁRI SZOLGÁLAT - MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYEGYSÉG Iskolánkban 1978-ban alakult - Magyarországon elsőként - utazótanári szolgálat. Ennek működése teremtett alapot a gyengénlátók egységes gyógypedagógiai módszertani intézménye kialakulásának. Személyi feltételek: 9 fő integrációt segítő gyógypedagógus, 1 fő rehabilitációs tanár, 1 fő adminisztrátor, 1 fő munkaközösség-vezető. Az utazótanári szolgálat/ módszertani intézményegység feladatai: - óvodáskorú gyengénlátó gyermekek kompenzatív fejlesztése, iskolára felkészítése - integráltan tanuló általános iskolás gyengénlátók segítése - tanuló tájékoztatás - szakmai nyílt napok szervezése óvónők, integráltan tanuló gyengénlátó általánosés középiskolások pedagógusai számára, tanácsadás - szülők tájékoztatása, bevonása a fejlesztő munkába, tanácsadás - pszichológiai tanácsadás - középiskolában továbbtanuló gyengénlátók nyomon követése, 2.8. INTÉZMÉNYÜNK ÖNÉRTÉKELÉSE 2010 A 2009/2010-es tanévben kérdőíves felmérést végeztünk dolgozóink, tanulóink, szüleik körében. A SZÜLŐI ELÉGEDETTSÉG MUTATÓI Az iskolai környezettel igen elégedettek a szülők. Az osztálytermek, szaktantermek, diákotthoni helyiségek tisztaságát, esztétikus berendezését sokan dicsérték. Az oktató-nevelőmunka színvonalával, módszereivel 91 %-ban elégedettek. A gyermekekkel való személyes törődés területén kiemelkedő az osztályfőnökök nevelő munkájával való elégedettség (93%). A tanulók terhelése felé megnyilvánuló követelmények szintjét a szülők 88%-os átlag értékben megfelelőnek ítélik. 89% elégedett a differenciálás mértékével. 81 % tartja úgy, hogy magas tudásszintet követel az iskola. A szülők 85 %-a tartja soknak a házi feladatok mennyiségét. A HPP-ban a gyerekek külön fejlesztését, tehetséggondozását igen fontos területnek tartjuk. A munkánk eredményességét jelzi, hogy 90%-ban elégedettek a szülők a rehabilitációs, szakköri, mozgásos, idegen nyelvi fejlesztéssel. 87% érzi úgy, hogy gyermeke közérzete jó, és 78% szerint szeret is tanulni. Délutáni foglalkozásokkal való elégedettség 83%-os, ezen belül a tanulással, és a szabadidő eltöltésével 91%-ban elégedettek a szülők. Az egészségügyi ellátással 95 %-ban elégedettek. Az információkhoz való jutást megfelelőnek tartja 88%.

14 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 14 A TANULÓK ELÉGEDETTSÉG MUTATÓI Az iskolai környezettel való elégedettség A kérdések, hasonlóan a szülőknek feltett kérdésekhez, kiterjedtek az iskola egész területét érintő tájékozódásra, a szaktantermek, diákotthoni szobák célszerű berendezéseire, esztétikumára és tisztaságára. Az értékelés során megállapítható, hogy a környezettel való elégedettség a tanulók körében 89 %-os. Az intézmény területén elegendő támpont segíti a gyermeket a tájékozódásban, a balesetmentes közlekedésben. A foglalkozásokra megfelelő helyet biztosít az iskola, a szaktantermek szépek, esztétikusan díszítettek. Bútorai, berendezései a gyengénlátó gyermekek egyéni igényeinek is megfelelően vannak kialakítva. A diákotthoni szobák szépsége, célszerűsége 87%-os elégedettséget eredményezett. Oktatói nevelői munka színvonala A diákok az iskolában folyó tanári munkát magas színvonalúnak tartják (90%), véleményük szerint tanáraik érthetően magyarázzák a tananyagot (90%). Az órákon használt feladatlapok, szemléltetési eszközök többsége látható és jól használható (89%). Ezzel ellentétben a tananyag érdekességét több tanuló megkérdőjelezi(78%). A házi feladatok mennyiségét a diákok közel kétharmada (65%) soknak tartja, úgy érzik, a leckék miatt nem marad elég idejük a szabadidős programokra, játékokra. Személyes törődés, empátia A személyes törődéssel való elégedettségüket több oldalról jelezhették a tanulók. Legközvetlenebb kapcsolat a diák és osztályfőnöke között alakul ki, gondjaik problémáik megoldását először az tőlük várják. Ennek a kapcsolatnak az elégedettségi mutatója 93%. A nevelőtanárok és a gyermekfelügyelők személyének gyakoribb változása indokolhatja a valamivel alacsonyabb elégedettségi mutatót a tőlük kapott törődéssel kapcsolatban (89%). Pályaválasztás A diákok 93%-os elégedettségi szintje azt mutatja, hogy megfelelő mennyiségű információt és segítséget kapnak a továbbtanulás lehetőségeiről, a pályaválasztás területeiről és a felvételire való felkészüléshez. Tanulói közérzet Az intézmény tárgyi feltételei megfelelnek a mai kor elvárásainak; bútorzata célszerű és esztétikus, a tanulást segítő optikai és egyéb eszközök (pl. IKT eszközök, életvitelt segítő eszközök) köre a technika fejlődésével folyamatosan bővül. A tantestület oktatói-nevelői munkájában egységes elvek működnek, a követelmények és a nevelési elvek egyensúlyban vannak. A tanulók 86%-a jól érzi magát intézményünkben. A tanulást segítő optikai segédeszközök sokszínűségét, a velük való ellátottságot magas elégedettség jelzi (94%). Délutáni nevelői munkával való elégedettség A délutáni tanórai foglalkozásokon többnyire eredményesen tudnak felkészülni a másnapi tanulásra. (89%). A nevelőtanár által szervezett szabadidős programok a többség szerint érdekes és változatosak (88%).

15 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 15 Az egyéni fejlesztő foglalkozások szükségszerűségét felismerve a tanulók hasznosnak tartják azokat (92%). A sokrétű szabadidős és szakköri foglalkozásokra szívesen, lelkesen járnak (92%). A 93%-os elégedettség jelzi, hogy az iskolában sok lehetőségük van sportolni, mozogni. Az idegen nyelv oktatását és annak mélyebb elsajátítását segítő szakköri órákat a többség szintén eredményesnek ítéli (88%). Egészségügyi ellátással való elégedettség Az intézményben az egészségügyi ellátást szemész- és gyermekorvosi, ápolónői és védőnői munka biztosítja. A szemészorvos, a gyermekorvos és az ápolónők munkájával a diákok többnyire elégedettek, (94%, 86% és 90%) egészségügyi problémáikat lelkiismeretes orvosi kivizsgálás és gondoskodó ellátás jellemzi. Diákönkormányzat munkájával való elégedettség A tanulói érdekképviselet működését a diáksereg jelentős része szükségesnek érzi (87%), eredményes működésével azonban kevésbé elégedettek (81%). Kollégiumi közérzet A kollégiumi szobák a bentlakó tanulók 89%-a szerint célszerűen berendezettek és otthonosak. A kollégista diákok egymáshoz fűződő jó kapcsolata (83%) a bentlakás, az egymásra utaltság jellegéből adódik. A kollégiummal való globális elégedettség vizsgálatának eredménye 87%-os. A gyerekek 13%-ának negatív véleménye valószínűleg abból adódik, hogy bentlakó gyermekeinknek hiányzik az otthon melege a szülők, a testvérek szeretete. Bármennyire jól felszerelt a kollégium, bármennyire törődőek a felnőttek a családot csak részben tudják pótolni. TANÁROK, NEVELŐTANÁROK, UTAZÓTANÁROK ELÉGEDETTSÉGI MUTATÓI A legnagyobb megelégedés a munkahelyi közérzet megítélésében volt tapasztalható 96% (utazótanárok), 87%(tanárok, nevelőtanárok). Ezt követte az információhoz való hozzájutás (90%) és a munkahelyi környezet (89%) értékelése, majd az étkezés (87%). A munka értékelése, megbecsülése, az intézményvezetés stílusa kérdéscsoportra 88%-os az elégedettségi mutató. A közvetlen felettessel való megelégedettség átlagosan 92%-os. Az oktató-nevelő munka témakörben a helyi pedagógiai program célkitűzéseinek helyessége 95%, megvalósulása 86% az oktató-nevelő munka színvonala 91%, a pedagógiai célok, saját pedagógiai elképzelések megvalósíthatósága 88%. Ezek az eredmények megerősítenek bennünket helyi pedagógiai programunk időtállóságában, korszerűségében. A következő stratégiai terület a műhelymunka volt. A nevelőtanárok 83%-ban, a tanárok 84%-ban, utazótanárok 93%-ban elégedettek ezzel a területtel. A belépő tanárok segítése 90%, az egymástól való tanulás lehetősége 89%, a munkaközösségek rendezvényszervező tevékenysége 95%, a munkaközösségi összejövetelek szakmai fejlődést segítő szerepe 85%, a munkaközösség vezetők szakmai fejlődést segítő tevékenysége 91%, a továbbképzések intézményi támogatásának megítélése 86%-os elégedettségi értéket mutat. A dolgozók közötti kapcsolattal való elégedettség 88%-os. Az utazótanárokkal való kapcsolat megítélése elmarad a többi munkakörbe tartozó kollégával való kapcsolatról vélekedéssel. Ennek oka feltehetően az, hogy az utazótanárok feladatkörüknél fogva kevés időt töltenek az intézményben, ezért kevés alkalom nyílik a többi munkacsoporttal való találkozásra.

16 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 16 A legproblémásabb terület a szülőkkel való kapcsolat tartása. A tanárok megítélése szerint 63%, a nevelőtanárok körében 66%, az utazótanárok körében pedig 82% az elégedettség mértéke. A szülői értekezleteken való részvétellel 60%-ban, az osztályfőnök-szülők partneri kapcsolattal 69%-ban, a szülői házzal való nevelési elvek hasonlóságában 59%-ban elégedettek a tanárok. A tanulók iskolai közérzetével átlagosan 83%-ban elégedettek. Míg a nevelőtanárok a gyerekek tanuláshoz való viszonyát 71%-ban értékelik, a tanárok megítélése némileg jobb; 74%. A nevelőtanárok a házi feladatok mennyiségével csak 70%-ban elégedettek, differenciálásával 74%-ban. Az elégedettségi mutatókon kívül a nevelőtestület tagjai meghatározták intézményünk erősségeit, gyengeségeit, a fejlődés lehetőségeit, és a jövőben felmerülhető veszélyeket. Az alkalmazott módszer SWOT analízis volt. Erősségek: 1. Szakmai felkészültség 2. Felszereltség, tárgyi és környezeti feltételek (kulturált környezet, korszerű eszközök) 3. Gyermekközpontúság Gyengeségek: 1. Az intézményegységek közötti kapcsolattartás 2. Együttműködés a családokkal Nem teljes az akadálymentesség az épületben 3. Szakmaközi kapcsolatok Energiatakarékosság Lehetőségek: 1. Egymás munkájának megismerése, hospitálások, belső továbbképzések 2. Marketing tevékenység, a támogatók körének bővítése 3. Az iskola komplexitásának jobb kihasználása Az ép tanulókkal való versenyeztetés A helyi látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógusok mentorálása Veszélyek: 1. A tanulói összetétel változása (az integrációból magasabb osztályfokon érkezők, súlyosan halmozottan sérült tanulók) 2. Az erőforrások szűkülése 3. A tanuló-létszám csökkenése

17 Vezetés Értékel t terület HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Intézményi önértékelés 2011 Intézményünk 2010 decemberében csatlakozott a Europian Foundation of Quality Management (EFQM) magyarországi partnerszervezete, a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület által meghirdetett, Elkötelezettség a kiválóságért pályázatához, melynek során egy nemzetközi minőségügyi elismerési rendszer első szintjének megszerzését tűztük ki célul. A program keretében 2011 márciusában ismét intézményi önértékelést végeztünk pedagógusaink körében. Az önértékelést a pályázat kiírója által rendelkezésünkre bocsájtott WebSurvey online önértékelési eszközzel, az EFQM Kiválóság Modell kritériumai szerint végeztük. Az önértékelésben egyéni és csoportos kitöltőként mindösszesen 55 pedagógus vett részt. A dolgozói vélemények alapján az EFQM Kiválóság Modell 9 kritériuma mentén határoztuk meg erősségeinket és a fejlesztendő területeket. Erősségek Fejlesztendő területek A házi továbbképzéseknek rendszere, hagyománya van. A vezetők támogat-ják az intézmény profiljába illeszkedő képzéseket. Igyekeznek időt és anyagi fedezetet biztosítani ezek teljesítéséhez. Az értekezleteken nyílt kommunikáció folyik, melyeknek a vezetők rendszeres résztvevők. Az alulról jövő kezdemé-nyezések rendszerint bekerülnek a munkatervbe. A munkát nehezíti, hogy nem teljes minden területen a folyamatszabályozás. Több anyagi és erkölcsi elismerés volna kívánatos. A PR tevékenység fejlesztendő terület. A vezetők tevékenyen részt vesznek a fejlesztések kigondolásában, megvaló-sításában. A különböző intézményi területeken egységes elvek szerint működnek. A vezetők ismerik a kollégák képességeit, a személyes jellemzőket figyelembe veszik a gyakorlatban. Munkaszeretet, elhivatottság, felelős-ségteljes gondolkodásmód, emberség, nyitottság jellemzi a felsőbb vezetőinket.

18 Emberek Stratégia HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 18 A stratégiai célok meghatározása és elfogadása a nevelőtestület közös döntése alapján történik. Szabályozott folyamatleírásainkban egyértelmű a felelősök és részvevők személye. Munkaköri leírás szabályozza a feladatkörhöz tartozó célokat és feladatokat. Rendszeres a Helyi Pedagógiai Program és a Helyi Tanterv felülvizsgálata, és a megfelelő tanmenetek elkészítése. Tapasztaljuk, hogy évről-évre nagyobb arányban érkeznek hozzánk tanköteles, de iskolaéretlen gyermekek. Szükségessé válik előkészítő osztály tervezése. Tökéletesítésre szorul az épület akadálymentesítése. Munkatervünk kialakítása során minden esetben elsőbbséget élveznek a hosszú távú céljainkkal összhangban álló és a gyengénlátó gyermekek, tanulók változó igényeihez alkalmazkodó döntések. Az IMIP megvalósítása, értékelése évente történik. Rendszeresen és széles körűen végzünk partneri elégedettség-mérést. Külső és belső képzésekkel szakmai kompetenciánk fejlesztése valósul meg. Szervezeten belüli kommunikáció: nevelési értekezletekkel, elérhető dokumentumokkal, teammegbeszélésekkel történik. Az intézmény szellemi termékeinek, kiadványainak készítésében a kollégák széles köre vesz részt, így mindannyian magukénak érzik. A tanárok teljes mértékű pedagógiai autonómiát élveznek a mindennapi munka során. Hiányzik a munka elismerésének jól kidolgozott rendszere. Igény merült fel a látássérülteket oktató külföldi intézményekkel tapasztalat-cserére. A mikro-értekezletek és munkaközösségi értekezletek segítségével folyamatos az együttműködés és kommunikáció a pedagógusok között. Az intézmény sok lehetőséget biztosít szakmai továbbképzésre. A továbbképzésekről, konferenciákról, szakmai napokról írt rövid, írásos beszámolók kirakása a szakmai faliújságra a megállapodás ellenére akadozik. Rendszeresen végzünk elégedettség-mérést. Vannak állandó és alkalmi, egy-egy projekt végrehajtására alakult szakmai teamjeink.

19 Partnerkapcsolatok és erőforrások HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 19 Intézményünk saját tanulói és az integráltan tanuló gyengénlátó gyermekek ellátása érdekében maximálisan kihasználjuk ingatlanunkban rejlő lehetőségeket hétköznap és hétvégén egyaránt. Az uszodát, tornatermet társintézmények is használják. A pedagógusok munkavégzésükhöz, felkészülésükhöz rendszeresen használnak számítógépet, internetet. Lehetőség van interaktív tábla, fénymásolók használatára. Az interaktív tábla használata még nem elég elterjedt. Nincs elegendő számítógép az osztálytermekben. Fővárosi fenntartású intézményként nem elég aktív a kapcsolatunk a kerület intézményeivel. Szükség lenne iskola-előkészítő osztály indítására. A jogszabályoknak megfelelő, felelős gazdálkodás folyik. Szelektív hulladékgyűjtést folytatunk, környezetvédelmi pályázatot nyertünk. A társadalmi környezetre érzékenyítő programokkal, a látássérült emberek befogadása érdekében igyekszünk pozitív hatást gyakorolni. Szakmai partnerkapcsolat-rendszerünk széles körű; látássérültekkel foglalkozó alapítványok, szakmai szervezetek, optikusok, stb. A 4. és 7. osztály mellett indokolt lenne a családi hétvége program kiterjesztése a 2. osztályos tanulót nevelő szülők ismereteinek bővítése érdekében. Honlapunk tartalma megújításra szorul. Integráló közoktatási intézmények százai részére készítettünk módszertani kiadványokat.

20 Folyamatok, termékek és szolgáltatások HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 20 Minden dolgozónk átérzi a felelősséget, ami az intézmény egyedi helyzetéből fakad, ezért tantestületünk elkötelezett az állandó fejlesztés mellett. Az elvárások felismerése tette lehetővé, hogy intézményünk folyamatosan bővíti szolgáltatásait saját tanulóink és az integráltan nevelkedők, szüleik és pedagógusaik felé. Több éves hagyománya van a nyomtatott formában megjelenő tájékoztató füzeteinknek. Az EGYMI valamennyi partnere részére, , levél és a honlapon megjelenő tájékoztató formájában kínálja szolgáltatásait. A Támogató csoport éves munkaterv szerint foglalkozik a folyamatok értékelésével, korrekciójával. Oktatásinevelési tevékenységeink mérlegelése érdekében bemeneti-, kimeneti méréseket végzünk. Pedagógiai programunkból hiányzik az iskolaéretlen, de tanköteles korú tanulók fejlesztő programja. A gyengénlátó, aliglátó kisgyermekek, óvodások iskoláskor előtti fejlesztése megkívánná a szorosabb kapcsolatot a védőnői hálózattal. Nem kielégítő a honlapunk információtartalma. Az EGYMI folyamatszabályozásai nem elég kidolgozottak. Szoros az együttműködés a vezetők között, a PDCA logika szerint beavatkozunk és javítjuk, tovább fejlesztjük a problémás folyamatokat. Folyamat-leírásaink többsége jól kidolgozott. Szolgáltatásainkat és kérdőíveinket differenciáljuk a különböző vevői csoportoknak megfelelően.

21 Általános adottságok HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 21 Vezetőink mindent megtesznek annak érdekében, hogy az intézményt és tevékenységét minden érdekelt fél megismerje és elismerje: pl. a HEFOP pályázat eredményeinek disszeminációja. Az intézmény törekszik arra, hogy pedagógiai/nevelési és minőségirányítási programjának elkészítése során összegyűjtse, és elemezze a partneri elvárásokat, illetve az intézményi működést jellemző adatokat: pl. a partneri elégedettség-mérésbe bevontak körét kiterjesztettük. Eddig hiányzott az a felismerés, hogy intézményünk működése bizonyos területeken összehasonlítható más szervezetek teljesítményével; csak a szakmai hasonlóságot kerestük. Számunkra hasznos lenne, ha minél több intézmény minőségfejlesztési módszerét, eredményeit ismernénk meg. A szervezeten belül lehetőség van rá, hogy megosszuk egymás között ismereteinket: pl. mikro-értekezletek és házi továbbképzések rendszere. Maximálisan kiaknázzuk az ingatlanjainkban, eszközeinkben rejlő értékeket, lehetőségeket: pl. a diákotthoni helyiségek sokcélú kihasználása, optikai eszközeink széles körű bemutatása. Partneri szegmentációt alkalmazunk, mely segít az eltérő elvárásoknak való sikeres megfelelésben: pl. differenciált szolgáltatások nyújtása, az egyes partnercsoportokhoz illeszkedő elégedettségi kérdőívek kidolgozása. Szükség lenne az erkölcsi elismerés konkrét formáinak bővítésére (pl. tantestületen belüli díj, oklevél, stb.). A mindennapi munkában nem használjuk ki kellő mértékben az IKT lehetőségeit a munkatársak egymás közötti kommunikációjában. Folyamatszabályozási rendszerünk még nem teljes körű, meglévő folyamatleírásaink egy része átdolgozásra szorul.

22 Eredményeink HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 22 A tanulók és a szülők elégedettsége javult a következő területeken: környezet, a tanulás feltételei, délutáni foglalkozások, étkezés, egészségügyi ellátás. Célértéknek megfelelően alakult a tanulók szerint az oktatás színvonala, a habilitációs-rehabilitációs foglalkozások, tehetséggondozás és a szemészeti ellátás. A szülők véleménye szerint a változatosak a programok. Javuló tendenciát mutat: optikai és IKT eszközökkel való ellátottság, a habilitációs-rehabilitációs foglalkozások körének bővülése. Célértéknek megfelelően alakult: szülők és tanulók közérzetének mutatói, az EGYMI eszköztárának bővítése, miliőterápia indítása. Javuló tendenciát mutat a tanárok elégedettsége a munkafeltételekkel és a tanulókkal kapcsolatos információhoz jutással. Célértéknek megfelelően alakult az EGYMI munkatársainak munkahelyi közérzete és a gyermekfelügyelők elégedettsége a tanulókkal kapcsolatos információhoz jutással. Szakmai teljesítménymutatóink javultak: több szakmai kiadvány készült, nőtt a szakmai programjainkon részvevők száma, sikeresen fejeztük be az EU-s pályázatot (HEFOP). Célértéknek megfelelően alakult a tervezett innovációs feladatok megvalósítása, a szakmai nyílt napok számának növekedése. Nem javult a szülők elégedettsége az információhoz jutással. A szülők és a tanulók sem elégedettek a tanulók társaikkal való kapcsolatával. Nem mutat javuló tendenciát: a munka megbecsülése az intézmény vezetése által. Nem alakult a célértéknek megfelelően: az egészségügyi dolgozók és a pedagógiai asszisztensek nem elégedettek a munka értékelésével. Nem mutat javuló tendenciát a bérhelyzet. Hiány van megfelelő minőségű számítógépekből. A célértéken alul marad az információáramlás a részterületek között. Nem mutat javuló tendenciát 7-8. évfolyamon a tanulók önálló tanulási képessége, tanulási technikája.

23 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY CÉL- ÉS FELADATRENDSZERE 3.1. A NEVELŐTESTÜLET ÁLTAL KÖZVETÍTETT ÉRTÉKEK Iskolánk alapvető célja Nevelő-oktató munkánkkal az ép értelmű és a halmozottan sérült aliglátó és gyengénlátó gyermekek személyiségfejlődését segítjük elő. E cél megvalósításához a látássérülés tényéhez alkalmazkodó környezetet, a látássérültek pedagógiájának módszereit, korszerű optikai- és taneszközöket biztosítunk Az iskolánkat elhagyó ifjú értékei Törekvésünk arra irányul, hogy végzős növendékünk mindjobban megközelítse a következő nevelési eszményt: - Tiszteli az életet. Felelősséget érez egészséges életmódja kialakításáért. - Törekszik belső harmóniája megteremtésére, képes látássérülése érzelmi feldolgozására, önismerete révén erősíteni tudja pozitív személyiségvonásait. - Humánus emberi kapcsolatok kialakítására képes. - A kor kívánalmainak és saját életkorának megfelelő alapműveltséggel rendelkezik. - Folyamatos önműveléssel alkalmazkodni tud a változó társadalmi követelményekhez. - Tiszteli az emberi társadalom és a természet értékeit. Tevékenység-kínálatunk alkalmazkodik a diákok sajátos igényeihez, és mindegyikük számára lehetőségeket biztosít a szükséges ismeretek megszerzéséhez, személyiségük kibontakoztatásához Nevelési program A nevelő-oktató munka alapelvei, értékei Az intézményben folyó nevelés a szülőkkel (gondviselőkkel) való kölcsönös kapcsolaton alapul. A nevelés során figyelembe vesszük a tanulók életkori és egyéni sajátosságait, biológiai, fiziológiai és pszichológiai adottságait, a környezetükben érvényesülő társadalmi törvényszerűségek hatását. Tervszerűen törekszünk növendékeink testi-lelki-szellemi képességeinek harmonikus fejlesztésére. Az oktatás során megismertetjük diákjainkat az ismeretszerzést könnyítő optikai segédeszközök optimális használatával. Oktatási módszereink megválasztásakor tekintettel vagyunk a súlyos látássérült tanulók speciális igényeire. Habilitációs, rehabilitációs foglalkozásaink a gyermekek egyéni szükségleteihez igazodnak. Az egyéni foglalkozások rendjének kialakításakor előnyt élveznek a látássérülés hátrányainak csökkentését célzó fejlesztési programok. Iskolánk demokratikus iskola. Az alapvető erkölcsi, etikai tudás átadása során sokféle ismeret és humánus magatartásminta közvetítésével segítjük a tanulókat saját világnézetük formálásában. Pedagógusaink vallási, világnézeti kérdésekben toleránsak, tisztelik és figyelembe veszik a szülők kívánságait. Az iskola egészére vonatkozó döntések meghozatala előtt az érintettekkel (pedagógusi, tanulói, szülői közösségek) széles körű párbeszédet folytatunk.

24 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 24 Tiszteletben tartjuk a gyermeki jogokat. A tanulókat részletesen megismertetjük ezekkel. A tanítványokkal jó személyes kapcsolat kialakítására törekszünk. Igényes, határozott követelményeket támasztunk, ugyanakkor tiszteletben tartjuk a gyerekek emberi méltóságát, és lehetőséget nyújtunk önállóságuk, kreativitásuk kibontakoztatására. A tanítás során az ismereteket, a vallási és világnézeti információkat tárgyilagosan és sokoldalúan közvetítjük. A vallások erkölcsi és művelődéstörténeti tartalmát tárgyszerűen és elfogulatlanul ismertetjük A Kollégium alapvető célja A kollégium főbb alapelvei: - az alapvető emberi és szabadságjogok érvényesülése, - demokratikus, humanista nevelési elvek alkalmazása, - a tanulók iránti felelősség, bizalom, szeretet, tapintat, - alapvető erkölcsi normák betartása, - a szülőkkel való konstruktív együttműködésre való törekvés A kollégiumi nevelés célja: a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítése, személyiségének fejlesztése Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A gyengénlátó és aliglátó gyermekek és fiatalok sikeres együttnevelése, társadalmi integrálódásuk, boldogulásuk érdekében: - családi nevelésük, fejlesztésük segítése, - képességeik kibontakoztatásának segítése, - a fogyatékosságukból eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása iskoláztatásuk egész ideje alatt, - pályairányításuk, társadalmi beilleszkedésük sérülésspecifikus szempontú támogatása. Az intézmény közvetlen gyógypedagógiai, szemészeti és pszichológiai segítségnyújtásának szervezése és koordinálása.

25 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI STRATÉGIA (NEVELÉSI TERV) Alapvető nevelési feladatok Pedagógusaink a nevelés-oktatás során olyan ismereteket, technikákat adnak át a tanulóknak, melyekkel látássérültségük mellett is képessé válnak a nemzeti műveltség, az egyetemes kultúra megismerésére, erkölcsi érzékük, szellemi-érzelmi fogékonyságuk elmélyítésére. A tanárok feladata a tanuláshoz és a munkához szükséges képességek, készségek, ismeretek, attitűdök együttes fejlesztése a gyengénlátás tényének, a gyengénlátó, aliglátó gyermek, serdülő életkori sajátosságainak figyelembevételével, a megfelelő környezet kialakításával, a szükséges speciális eszközök biztosításával. Az iskolában a Nemzeti alaptanterv, a kerettanterv fejlesztési területei, nevelési céljai kiegészülnek, ötvöződnek a látássérülés miatt ránk háruló speciális feladatokkal. A kollégium törekszik a tanulási kultúra fejlesztésére. A tanulási motívumok az érdeklődés, a megismerés, és a felfedezés vágyának - fejlesztésével hangsúlyt helyez annak előmozdítására, hogy a tanulás életprogrammá váljék a tanulókban. Felzárkóztatás, a tehetségek gondozása, a pályaorientáció. Olyan változatos szervezeti és módszerbeli megoldásokat alkalmaz, amelyek segítségével a tanulók képességeiknek, tehetségüknek megfelelő fejlesztésben részesülnek, így biztosítva annak esélyét, hogy eredményesen végezzék tanulmányaikat. A közösségi értékrend és normarendszer fejlesztése. A kollégium, mint közösségi nevelési helyszín, a nevelési folyamat során hangsúlyt helyez a pozitív közösségi szokások és minták közvetítésére, a szociális készségek fejlesztésére. Feladata a családi életre nevelés. Az önkiszolgálás fejlesztése: az önálló öltözködés, tisztálkodás, a ruházat rendben tartása, a szoba és a közös helyiségek esztétikumának megteremtése (rend, tisztaság megőrzése, dekoráció készítése segítséggel egyéni ízlés és alkalom szerint), a kulturált étkezés szabályainak ismerete, egyre nagyobb fokú alkalmazása. Az önálló közlekedés szabályainak megtanítása, begyakorlása a hazautazás megkönnyítése érdekében. A tanszer és egyéb személyes cikk beszerzése érdekében útvonalak és vásárlási lehetőségek tanítása. Apróbb hivatalos ügyek intézésének gyakorlása szemészeti rendelőben, a Szövetségben, stb. Az egészséges és kulturált életmódra nevelés. Kiemelt szerepet kap a személyi higiénia. Környezettudatos magatartásra neveli a tanulókat a minden részletében otthonos, kulturált, esztétikus közeg, fejlesztve ízlésüket, igényességüket. Az önismeret fejlesztése, a korszerű világkép kialakulásának segítése. A nyugodt pihenés és az egyéni visszavonulás lehetőségének biztosítása. A korszerű ismeretszerzési technikák közül használja rendszeresen önállóan is a könyvtárat, az Internetet, CD ROM-okat, tömegkommunikációs műsorokat Nevelés-oktatás az alsó tagozaton, célok és feladatok az 1-4. évfolyamon Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. Átvezeti a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskolai tanulás tevékenységeibe. Fogékonnyá teszi saját környezete, a természet, a

26 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 26 társas kapcsolatok, majd a tágabb társadalom értékei iránt. Az iskola teret ad a gyermek játék és mozgás iránti vágyának, segíti természetes fejlődését, érését. A tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenységekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti az alapvető képességeket és alapkészségeket, közvetíti az elemi ismereteket, szokásokat alakít ki. Ez az iskolaszakasz a kíváncsiságtól és érdeklődéstől motivált, szabályozott és kötetlen tevékenységek célszerűen kialakított rendszerében fejleszti a kisgyermekben a felelősségtudatot, a kitartást, az önállóságot, megalapozza a reális önértékelést. Mintákat és gyakorlóterepet ad, magatartási normákat, szabályokat közvetít a társas közösségekben való részvétel és együttműködés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus magatartásformákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség érését. Támogatja az egyéni képességek kibontakozását, segíti a tanulási nehézségekkel való megküzdés folyamatát. Törődik azoknak a hátrányoknak a csökkentésével, amelyek a gyermek szociális-kulturális környezetéből vagy a szokásostól eltérő ütemű éréséből, fejlesztési szükségleteiből fakadhatnak. A fejlesztést a tanító az egyéni sajátosságokra épülő differenciált tanulásszervezéssel és bánásmóddal szolgálja. Az alapvető képességek, készségek, kompetenciák fejlesztésében a tanulói tevékenységekre épít. Az ehhez felhasznált tananyagtartalmak megtervezésekor, valamint a feldolgozás tempójának meghatározásakor, a pedagógiai módszerek és eszközök kiválasztásakor a tanulócsoport, illetve az egyes tanulók fejlődési jellemzőit és fejlesztési szükségleteit tekinti irányadónak. Fejlesztési területek nevelési célok Az erkölcsi nevelés A tanuló erkölcsi gondolkodása legalább konvencionális szintre kerül, vagyis a hozzá közelállók elvárásainak megfelelően él, képes alkalmazni az emberi kapcsolatok elfogadott formáit. Tudja, hogy a gyerek, testvér, barát stb. szerep betöltője hogyan viselkedjen, de adott esetben képes a szabályok újraértelmezésére. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés A tanuló ismeri lakóhelye és környékének népi hagyományait és életkorának megfelelő szinten az ország és a magyarság szimbólumait. Ismeri a nagy ünnepkörök egyegy hagyományát és az éves ünnepkör legfontosabb állomásait: ezeket évszakok szerint is képes elhelyezni, valamint ismer ezekhez kapcsolódó alkotásokat (népdalokat, mondákat, meséket, műalkotásokat). Ismeri nemzeti ünnepeinket, ezek időpontját, részt vesz érzelmi azonosulását segítő tevékenységekben (népi hagyományok felelevenítése, eljátszása, ünnepi díszítések készítése). Állampolgárságra, demokráciára nevelés A tanuló el tudja magát helyezni adott közösségben, felismeri a valódi és lehetséges szerepeit egy adott kapcsolati hálózatban. Képes a kooperációra, megérti a szabályok fontosságát. Képes egyszerű közösségi szabályok követésére, bekapcsolódik közös tevékenységekbe és követi a közösségi hagyományokat. Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése A tanuló képes az együttműködésre, az empátiára, átérzi és gyakorolja a segítségnyújtást. A közös tevékenységek révén ismeretet szerez saját képességeiről és lehetőségeiről. Azonosítja a saját és mások alapvető érzelmeit, illetve kifejezi a problémáit. Életkorának megfelelő szinten ismeri a kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés kultúráját,

27 HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 27 rendelkezik az életkorának megfelelő kooperatív készséggel. Ismeri a különböző megbízatások betöltésével együtt járó felelősséget és a feladatok megosztásának fontosságát. A családi életre nevelés A tanuló megismeri és elsajátítja az alapvető együttélési, együttműködési normákat a családban, az iskolában, a társadalmi életben. Ismeri és betartja az illemszabályokat. Megismerkedik a családi ünnepekkel és az ezekhez kötődő szokásokkal. Megtanulja a családi szerepekhez (anya, apa, gyermek) kapcsolódó feladatokat, és törekszik rá, hogy saját feladatait napi rendszerességgel elvégezze. A testi és lelki egészségre nevelés A tanuló képes önállóan, az évszaknak és az időjárásnak megfelelően ruhát választani és felöltözni. Tudja, hogy a rendszeres tisztálkodás, a táplálkozás és a megfelelő folyadékbevitel egyaránt fontos az egészség védelmében. A rendszeres mozgás, a természet szeretete igényként épül be személyiségébe, figyel testtartására. Képes kifejezni a betegség és az egészség mint állapot közötti különbséget. Képes egyes betegségtünetek (láz, fejfájás) megnevezésére. Tudja, hogy a védőoltások is fontos eszközei az egészség megőrzésének. Képes kifejezni, leírni egyes feszültséget, stresszt okozó helyzeteket. Megtapasztal relaxációs technikákat, képes légzőgyakorlatok és egyszerű tornagyakorlatok (például reggeli torna) önálló elvégzésére. A tanulóban kialakul az igény a harmonikus, barátságos, otthonos környezet iránt. Kipróbálja a testmozgás, a manuális és művészeti, alkotó tevékenység több formáját, és képes megfogalmazni ezzel kapcsolatos élményeit, tapasztalatait. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség A tanuló ismeri és betartja a kapcsolatteremtés elfogadott formáit. Képes az adott helyzeteknek megfelelő magatartási formákat alkalmazni a társas élet különféle színterein. Ismeri a közösségi élet sajátosságaiból fakadó korlátokat, és ennek tudatában alakítja tevékenységét. Tisztában van azzal, hogy a vállalt feladatok felelősséggel járnak. Tapasztalatot szerez arról, hogy nemcsak kötelező feladatai vannak, hanem szabad választása alapján is segíthet környezetében (iskola, otthon). Fenntarthatóság, környezettudatosság A tanuló érzékennyé válik környezete állapota iránt. Képes a környezet sajátosságainak megismerésére, észreveszi a környezetben lejátszódó kedvező és kedvezőtlen folyamatokat, tudja elemi szinten értékelni e változásokat. Képes saját mikrokörnyezetében olyan változásokat javasolni, amelyek annak minőségét javítják. Értéknek tekinti a természeti és az ember alkotta környezet esztétikumát, harmonikus működését. Késztetés alakul ki benne környezete értékeinek megőrzésére. Pályaorientáció A tanuló megismeri azokat a szakmákat, amelyek mindennapi életvitelének zökkenőmentességét vagy megfelelő minőségét biztosítják. Felismeri a különböző foglalkozások együttműködésének fontosságát. Képes megfogalmazni adott szakma tevékenységét, és képes csoportosítani a foglalkozásokat különböző szempontrendszer szerint.

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

Intézményvezetői pályázat

Intézményvezetői pályázat Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Koordinációs, Jogi és Személyügyi Főosztály 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Azonosító szám: 2016-07-11 Intézményvezetői pályázat Budatétényi Kozmutza Flóra

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BÁRCZI GUSZTÁV ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, MÓDSZERTANI KÖZPONT ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Segíts a másik embernek abban, hogy megőrizhesse arcát! (Heller

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben

IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 9401 SOPRON, DEÁK TÉR 51. * PF. 110 * E-MAIL: ISKOLA@EOTVOS.SOPRON.HU WEB: HTTP://EOTVOS.SOPRON.HU TEL./FAX: 99-311-767 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2006. MÁRCIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 775/2006. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: Beszámoló a Baranyai PedagógiaiSzakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája

Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős Kamill Szakiskolája Intézményi belső elvárások Pedagógus önértékelés Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája Reményhír Intézmény Erdős 1 Tartalom 1. A pedagógus önértékelése... 3 1.1. Bevezetés... 3 2. A pedagógus

Részletesebben

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata

Tiszaújváros Önkormányzatának. közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata melléklet Tiszaújváros Önkormányzatának közoktatási feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és - fejlesztési tervének (intézkedési terv) felülvizsgálata 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 1. A KÖZOKTATÁS

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény. Tagintézmény-vezető (magasabb vezető)

PÁLYÁZAT. a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény. Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) PÁLYÁZAT a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakképző Iskolája tagintézmény Tagintézmény-vezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére Készítette: Harsányi István okleveles mezőgazdasági

Részletesebben

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere Vezetői pályázat Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Benyújtás helye: KLIK XXII. Tankerülete 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. Pályázati

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Békéscsaba, 2012. Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény bemutatása...2 1.1. Az intézmény adatai...2 1.2. Az iskola

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. GYURKOVICS TIBOR ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Az intézmény adatai...9 1 Intézményi Stratégia... 10 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő Nevelést Oktatást végző Iskola Év végi beszámoló 2015 év-ről

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő Nevelést Oktatást végző Iskola Év végi beszámoló 2015 év-ről Magyar Máltai Szeretetszolgálat Dél-Dunántúli Régió Központ Fejlesztő Nevelést Oktatást végző Iskola Év végi beszámoló 2015 év-ről Pécs, 2016. 02. 03. Készítette: Tóth Istvánné igazgató Tartalomjegyzék

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok... 6 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

1. Az iskola arculata

1. Az iskola arculata A 1. Az iskola arculata 1.1 Adatok Név: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola székhelye: Maglód Fő út 1-9. Önálló telephelyek címei: 2234 Maglód Fő út 1. tel.: 325102

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP)

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet (Táncsics Mihály) A TÁNCSICS MIHÁLY Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Veszprém, Eötvös u. 1. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA (IMIP) 2011.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola szakmai beszámolója. a 2011-2012-es tanévről

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola szakmai beszámolója. a 2011-2012-es tanévről Az szakmai beszámolója a 2011-2012-es tanévről Tartalom 2 1. Működési feltételek 1.1. A pedagógusok iskolai végzettsége és feladatai a 2011/2012-es tanévben 1.2. Tanulólétszám, a tanulócsoportok beosztása

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Nevelési program 2013. Makó

Nevelési program 2013. Makó 2013. Nevelési program Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Makó Tartalom Bevezető A pedagógiai program

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja A) Nevelési Program B) Helyi Tantervek iskolaigazgató Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 A) NEVELÉSI PROGRAM... 5 1. Az iskola működésének

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN

REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN REFERENCIAINTÉZMÉNY CSELEKVÉSI TERV A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TISZAVASVÁRI TAGINTÉZMÉNYÉBEN Az innováción az oktatásügyben olyan belső megújulást, a rendszeren belüli alkotóerők olyan

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról

BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 9142 RÁBAPATONA, SZENTHÁROMSÁG TÉR 1. BESZÁMOLÓ a 2011/2012. tanévi munkáról Készítette: Márkus Gusztáv igazgató Rábapatona,

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY Tanulói esélyegyenlőségi terv Elfogadva: Oroszlány, 2008.02.27. Iván Lászlóné igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben