IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben"

Átírás

1 IMIP értékelés 2009/2010. Összefoglaló A fenntartó minden intézményre vonatkozó elvárásainak teljesülése intézményünkben A 2009/2010. tanévben az ÖMIP-ben megfogalmazott fenntartói elvárásokat beépítettük a módosított IMIPbe és ezek alapján megfogalmaztuk az intézményünkre vonatkozó elvárásokat, célkitűzéseket Gazdálkodásunk megfelel a szabályosság kritériumának. A tanév során megtartott fenntartói ellenőrzés, független belső ellenőrzés, FEUVE, pályázatok pénzügyi elszámolásainak ellenőrzései mindent rendben találtak. Intézményünkbe a tanév folyamán is érkeztek tanulók más iskolákból. Szükség esetén a szaktanárok gondoskodtak a felvett tanulók felzárkóztatásáról. A tanévben a munkaközösségek kidolgozták az adott tantárgyakhoz kapcsolódó vizsgák feltételeit. Osztályozó, javítóvizsga és különbözeti vizsgák letételéhez feladatbankot állítottunk össze. Az Esélyegyenlőségi terv megvalósulása érdekében működtetjük az IPR rendszer iskolánkban. Az esélyegyenlőséget támogató integrációs képesség-kibontakoztató felkészítésben már 6. éve részt veszünk, jelenleg 43 tanuló. 43 tanulóra és 15 pedagógusra igényeltünk és kaptunk támogatást e pályázat keretében. Az esélyteremtést biztosító szervezeti formákat az Esélyegyenlőségi beszámoló és az IPR önértékelés részletesen tartalmazza. Iskolánk Alapító okiratának megfelelően felvállaltuk az integrált nevelést - oktatást. Ennek megfelelően a tanévben 22 SNI-s tanuló integrált oktatását végeztük 3 fejlesztő pedagógus és 2 gyógypedagógus szakszerű közreműködésével. Rajtuk kívül logopédus és pszichológus is foglalkozott a tanulókkal. A korábbi években ehhez megteremtettük a megfelelő környezetet egy speciális foglalkoztató terem kialakításával. Az eszközök fejlesztését, fejlesztő programok vásárlását pályázati keretekből biztosítottuk ebben a tanévben is. Idegen nyelvoktatásunk prioritást élvez Pedagógiai programunkban. Diákjaink angol és német nyelvet tanulnak 1-8. évfolyamig. Emelt szinten oktatjuk a német nyelvet heti 5 órában 5-8. évfolyamig. 2. idegen nyelvet a 7. évfolyamtól választhatnak a tanulók. A 8. évfolyamon emelt szinten tanuló diákok valamennyien sikeresen letették az ún. Dési nyelvvizsgát/30 fő/. Megyei tanulmányi versenyen 1 tanulónk 8. helyezést ért el. Az idei tanévben jelentős lépést tettünk a német nyelv oktatása terén: bevezettük a két tannyelvű oktatást az 1. évfolyamon. Az első eredmények nagyon bíztatóak. Két informatika szakos pedagógus vezetésével tanulják diákjaink az informatikát. Fontos célunk, hogy a tanulók az iskolából kilépve képesek legyenek informatikai ismereteik használatára és folyamatos megújítására. Számítógépterem, internet minden tanuló számára hozzáférhető tanórán kívül is. Tanulószobásaink szívesen készítik el itt a házi feladataikat. Szaktantermünk a tanulók számára lehetővé teszi a modern technika adta információszerzési lehetőséget tanórán és tanórán kívül is. 319 tanulóra 20 számítógép jut. Sajnos a gépparkunk kissé elavult, felújításra szorul. A megfelelő anyagi források előteremtése nagy feladat.. Elkerülhetetlenné válik informatikai eszközeink folyamatos, tervszerű cseréje, hiszen csak így biztosítható, hogy tanulóink modern és használható informatikai ismereteket szerezzenek. Informatikai ismeretek alkalmazása a nevelőtestületünk minden pedagógusa számára nélkülözhetetlen. 3 fő rendelkezik ECDL vizsgával, illetve többen felhasználói ismeretekkel. Mindennapi munkájukban a kollégák többsége használja, alkalmazza ezen ismereteit. Tehetséggondozásra nagy hangsúlyt fektet intézményünk. Tanulóink aktívan és szívesen vesznek részt versenyeken, melyeken az elért eredmények jórészt képességeik és felkészítésük függvényében alakul. A tehetséges tanulók mentorálására tehetséggondozó köröket működtetünk és egyéni fejlesztéssel segítjük tehetségük kibontakoztatását. Iskolánk egyik büszkesége Rapport Richárd 8. a osztályos tanuló, aki nemzetközi sakk nagymesteri címet szerzett. Magyarországon legfiatalabban érte el ezt a rangos címet. Nagyon szép eredményeket értek el sakkozó tanulóink. Az országos diákolimpián sakkcsapatunk 2. helyezett lett. Gombos Bettina 7. osztályos tanuló országos diákolimpián egyéni első helyet szerzett, a Magyar Rapid OB-n országos 3. helyet. Ugyanezen a versenyen Ongai Erik 7. osztályos tanuló 9. helyen végzett. Gál Cintia 8. osztályos tanuló szintén az országos diákolimpián vett részt, ahol 10. helyezett lett. Az Arany János anyanyelvi országos versenyen 1 tanulónk 9. helyezést ért el. Megyei német nyelvi versenyen 1 tanuló 8. helyezést ért el. Megyei Szent Márton vetélkedőn csapatunk 1. helyezett lett. Megyei D.A.D.A. versenyen 2 helyezést ért el iskolánk csapata. Megyei matematika alapműveleti versenyen 8. hely. A sport területén is számos eredménnyel büszkélkedhetünk. Kosárlabdacsapatunk / III. korcsoport / a megyei diákolimpián I. helyet szerzett, a IV. korcsoportosok bejutottak a területi előselejtezőbe, ahol 2. helyezést értek el. Kispályás labdarúgásban megyei 2. helyen végzett a II. korcsoportos csapatunk. A fentieken kívül több városi versenyen is részt vettünk, ahol vagy 3. helyezéseket értünk el. Versenyeredményeink honlapunkon részletesen megtalálhatók. Alapfokú művészeti képzésben /társastánc/ részesült a tanévben az 1-3. évfolyam valamennyi tanulója.

2 A mindennapos testmozgást beépítettük a tanulók napi foglalkoztatásába. Ehhez a feltételek adottak. Tágas udvar sportpályákkal áll a rendelkezésükre. Felújítottuk tornatermünket, kondi termet alakítottunk ki, melyeket a tanulók nagy örömmel használnak. A tanórán kívüli elfoglaltságok sportra fordított magas óraszáma és gazdag kínálata is hozzájárul iskolánkban a mindennapos testmozgás feltételeinek javításához. Mindehhez a személyi feltételek adottak: 100%-os a szakos ellátottságunk. 1 kolléga egyetemi végzettséget szerzett a tanév során. Szervezett úszásoktatáson a 2. és 3. évfolyam tanulói vettek részt ebben a tanévben az OMK-ban és a Városi uszodában. Oklevelet adó továbbképzésen vett részt a tanévben 4 kolléga. Közülük 1 fő szakvizsgát tett, 2 fő egyetemi kiegészítő szakon szerzett diplomát, 1 kolléga képzése még folyamatban van. Akkreditált tanfolyamon vett részt 8 kolléga. Tantestületi belső továbbképzéseket, tréningeket is szerveztünk pszichológus és kommunikációs szakemberek közreműködésével. Több bemutatóórát is tartottak a kollégák alsó tagozaton és a nyelvoktatás területén. Az iskola pedagógusai 6 szakmai munkaközösségben tevékenykednek. A munkaközösségek szakmai beszámolóit az iskola év végi beszámolója tartalmazza. A tanév folyamán 14 pályázatot adtunk be, melyből 13 lett sikeres Ft Euro összeggel. Ezen kívül 4 programunk nyert Ft-os támogatást. A pedagógusok új szerepkörére/ képzés megújítására kiírt TÁMOP pályázaton is eredményesen szerepelt intézményünk. Az elnyert támogatási összeg Ft felett van. Az intézmény törekedett a tájékoztatási kötelezettségeknek eleget tenni, a fenntartói határidők pontos betartására. Intézményi szinten a határidők betartása, az adminisztráció pontossága azonban a javításra szoruló feladatok között vannak. A belső információs rendszer működtetésének hatékonysága a kölcsönös együttműködésén múlik. Iskolánk kezdeményezésére már több éves hagyománya van a városi költészetnapi megemlékezésnek Ebben a tanévben is megszerveztük 6 iskola megközelítőleg 300 diákjának részvételével. A másik hagyományos városi ünnepségünket a Hősi Temetőben a Hősök emléknapja alkalmából ebben a tanévben is méltó megemlékezéssel rendeztük meg 60 tanuló részvételével. Kisebbségi nevelés - oktatás az iskolánkban szervezett formában nincs. Integráltan, beépítve foglalkozunk a kisebbségek kultúrájával, hagyományaival. Az intézményben működik a mérési, értékelési rendszer. Az országos kompetenciamérés eredményeit feldolgoztuk, az ebből adódó feladatokat a következő tanévre meghatároztuk. A mérések eredményeit ld. külön. A minőségirányítási rendszer működése következtében a tanévben mértük és értékeltük az oktatás területének eredményeit. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási nevelési fejlesztésének hatékonyságát az év végi önértékeléssel párhuzamosan végeztük el. A tanévben a minőségirányítási csoport elvégezte a partneri elégedettségi mérést a pedagógusok, tanulók és a szülők körében. Összességében elmondható, hogy partnereink elégedettek intézményünkkel, a gyerekek szeretnek az iskolába járni. A partneri elégedettség vizsgálatát ld. külön. Intézménytípusunkra vonatkozó fenntartói célkitűzések, elvárások teljesülése Kollégáink magas % arányban alkalmazzák oktató- nevelőmunkájukban a differenciált felkészítési formát tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon egyaránt, melyet az iskola heterogén tanulói összetétele is megkövetel. Ennek ellenére is a 4-8. évfolyamon 11 tanuló kapott elégtelen osztályzatot valamely tantárgy/akból. Közülük 1 tanuló szülője kérte gyermeke számára az évfolyam megismétlését. Az SNI-s, a tanulási nehézségekkel küzdő tanulók, valamely tantárgy/résztantárgy értékelése és minősítése alól mentesített és az IPR-ben résztvevő tanulók tudatosabb és hatékonyabb fejlesztése érdekében kollégáink a gyerekek számára egyéni fejlesztési tervet készítettek. Pályaorientációs tevékenységünk következtében 1 tanuló kivételével valamennyi tanulónk felvételt nyert a középiskolába. 4 fellebbezés volt, melyek közül 3 sikeresen végződött. A tanulók 9. évfolyamon történő nyomon követése nem megoldott a hiányos visszajelzések miatt: mindössze 4 iskola jelzett vissza nyomtatott formában, a többi tanulót a KIR-ben kell visszakeresni, ami nehézkes és időigényes, illetve a középiskolák erre vonatkozó adatai itt is nagyon hiányosak. Iskolánk sokat tesz az egészséges életmódra, környezettudatos magatartásra nevelés érdekében. A rendőrség Biztonságra Nevelés Iskolai Programjának keretében 2 osztályban szerveztünk D.A.D.A. programot. A Diáknapon a 7. és 8. évfolyam tanulói drogprevenciós foglalkozáson vettek részt. A tanulók több alkalommal

3 előadáson vettek részt az agresszióról, a családon belüli erőszakról. Az ifjúságvédelmi felelős is több osztályfőnöki órát tartott a témával kapcsolatban. A fenntartó által szervezett nyári napközis táborba 23 tanuló jelentkezett előzetesen. A más szervezésű nyári napközös táborokban résztvevőkről nincs pontos adatunk. Intézményünkre vonatkozó célkitűzések, elvárások teljesülése A 2010/2011. tanévben már 2 évfolyamon fog működni a két tanítási nyelvű oktatás teljes osztályban. Az első évről pozitív tapasztalatok és visszajelzések vannak. Az alsó tagozaton 1 osztály kivételével valamennyi osztály iskolaotthonos formában működik / 6 tanulócsoport /. A felzárkóztató oktatás hatékonyságának javítása érdekében bővítettük a szervezeti formáit: ebben a tanévben is működtettük az IPR-t, a fenntartó által biztosított kereten felül szerveztünk felzárkóztató foglalkozásokat, egyéni fejlesztési csoportokat. napköziben, tanulószobán szaktanárok segítették a tanulók haladását. A félévi értékelés után a felzárkóztatásra szorul értékelést kapott tanulókat ezekben a csoportokban segítették a kollégák a továbbhaladásban. Egyben javítottuk a tanévben a felzárkóztatás tartalmi elemeit, formáit is: egyéni fejlesztési terveket készítettek a szaktanárok, tanítók és többnyire az egyéni haladást elősegítő differenciált oktatásszervezési formát alkalmazták. Az alsó tagozaton mindennek következtében csökkent a tanév végére a felzárkóztatásra szorulók száma/7/. A felső tagozaton a félévi javulás ellenére még mindig magas az elégtelen osztályzatot kapott tanulók száma, amelyet a jövőben a tanulók tanulási motivációjának pozitív befolyásolásával lehetne javítani, valamint a nem szakrendszerű oktatásban rejlő lehetőségek kihasználásával. A módosított Házirendet a tanulók megismerték. Az osztályközösségek ennek ismeretében normakövető közösségi és egyéni vállalásokat tettek, melyek betartását havonta osztályfőnöki órákon értékelték. Az osztályfőnöki, biológia, életismeret órákon, védőnői foglalkozásokon fejlesztettük a tanulók egészségtudatosság iránti elkötelezettségét. Novemberben egészségi projekthét keretében foglakoztak a diákok a napirend, életmód, higiénia, fertőzés megelőzés, betegségek, testmozgás, egészséges táplálkozás, káros szenvedélyek mellőzése témakörökkel. A kollégák saját területükön beépítik és alkalmazzák a kompetencia alapú oktatás korszerű módszertani elemeit. A nevelőtestület körében végzett interjú szerint a kollégák 69%-a alkalmazza a mindennapi nevelőoktató munkájában a kooperatív tanulásszervezési módszert, 88%-a a differenciáláson alapuló tanulási módszert, 50%-a a drámapedagógia elemeit, 60%-a az IKT-t. A projekt alapú oktatás is egyre nagyobb teret hódít az iskola programjaiban: a tanév során több projekt is megvalósításra került igen változatos témakörökben projektnap, projekthét vagy témanap keretében. Szombathely, június 24. Bedőcsné Galántai Magdolna ig.h. minőségirányítási csoportvezető

4 Mellékletek évi Országos kompetenciamérés eredményei 2. Szülői közösség éves értékelése 3. Partneri elégedettség mérésének eredményei - A) Nevelőtestületi kérdőív feldolgozása - B) Tanulói kérdőív feldolgozása - C) Szülői kérdőív feldolgozása

5 1. sz. melléklet Országos Kompetenciamérés május Szövegértési képesség évfolyam A kompetenciamérés helyi feldolgozásának szempontjai: 1. Eredmény Év Évfolyam 6. 8, Tanulók száma 40 fő 62 fő 55 fő 60 fő Iskolánk eredménye Országos átlag Megyeszékhelyi átlag Szöveges értékelés: A 6. és 8. évfolyamon a diákjaink mind az országos, mind a megyeszékhelyi átlag teljesítettek. Gyengébb a teljesítés a megyeszékhelyihez viszonyítva, míg jobb az országos átlaghoz mérve. Sajnos, ez nem megnyugtató. Arányaiban túl magas százalékú az 1. szinten és az 1. szint alatt teljesített tanulók aránya., 6. évfolyamon 25,5%, ennél magasabb 31,7% a 8. évfolyamon. A megyeszékhelyi átlag mindkét évfolyamon a 20%-ot sem éri el. Feladatok: A gyenge tanulók olvasási készségének fejlesztése Motiváltság fokozása (szükséges a szülői háttér, példamutatás, kulturált környezet stb.) Szóbeli és írásbeli megnyilvánulásokban az igényesség kialakítása, elsősorban önmagukkal szemben Önállóság fokozása, a figyelem, a kitartás, a koncentráció fejlesztése, melyek nem csak a magyar órák feladata 2. Teljesítménymérő /Iskolánknál jobban ill. gyengébben teljesítők/ Év Évfolyam J/Gy J GY J GY J GY J H GY Országosan Megyeszékhelyen

6 3. Tanulóink képességszintek szerinti százalékos megoszlása Év Évfolyam szint alatti (0-398) szint ( ) szint ( ) szint ( ) szint ( ) tanulóink képességeloszlása Év Évfolyam Min./Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Iskolánkban Országosan Megyeszékhelyen Szöveges értékelés: A mérések célja, a tanulók olvasási-szövegértési képességeinek felmérése. A hangsúly elsősorban az alapvető szövegértési műveletek elsajátításán, alkalmazásán volt. (Konkrét információk visszakeresése, szövegek átfogó megértése, kiemelés, vázlatkészítés). A mért tanulólétszám (6. évf. 55, 8. évf. 60) arányában sajnálatos, hogy nagyobb az 1. szint alatt teljesítők száma, míg alacsony a 4. szinten teljesítők száma. Az átlag az 1. szint és a 3. szint között található. A tanulók szövegértésének mérése során a feleletválasztós forma kevésbé, míg a nyílt végű feladatok megoldása okozott nagyobb problémát. Gondolataik kifejtése hiányos, vagy rosszul értelmezett. Sok esetben nem is adtak választ, nem fogalmazták meg írásban gondolataikat. A gyenge képességű tanulók alapvető olvasási gondokkal küzdenek, ezért még a feladatok megoldását sem próbálják meg. Az előbbiekhez társul az érdektelenség, a tanuláshoz való minimális hozzáállásuk. Könnyebb azt mondani, hogy nem értem, minthogy egy-két órát töltene egy irodalmi vagy ismeretterjesztő szöveg megismerésével. Feladatok: Szöveges választ igénylő feladatok gyakoroltatása Véleményalkotás, élménybeszámoló, kommunikációs gyakorlatok végzése Szókincsfejlesztés Indokoló, érvelő képesség fejlesztése Összefüggések megláttatása Lényegkiemelő, tömörítő képesség fejlesztése A fentiek mind-mind feladatai a magyar, de minden más tantárgy minden egyes tanórájának.

7 Matematikai képesség évfolyam A matematika műveltség mérésének célja, hogy a diákok mennyire képesek bizonyos fogalmakat elemezni, összefüggésbe helyezni és kifejteni, miközben különböző területeken és helyzetekben jelentkező matematikai feladatokat, problémákat értelmeznek, formalizálnak és oldanak meg. A felmérés ezért a tanulóknak azokat a képességeit vizsgálta, melyek megmutatják, mennyire tudják a matematikai műveltségüket felhasználni a mindennapokban. Képesek-e a kapott adatok alapján előzetes terveket, kalkulációkat készíteni, tudnak-e önállóan megoldani pénzügyi adatokat, eligazodnak-e a médiában megjelenő információk között. A matematikai műveltség mérése arra a meggyőződésre épül, hogy az iskolai matematikai oktatás elsődleges célja a diákokat megtanítani a matematika használatára, a feladatmegoldó tudásukat használják a matematikailag értelmezhető problémák megoldásában. Iskolánk matematikaképessége, eredménye évf. 40fő évf 62fő évf. 55fő évf. 60fő Dési Országos Megyeszékhelyek Szombathely és 8. évfolyamon az országos átlag alatt vagyunk. 6. és 8. évfolyamon a szombathelyi átlag alatt vagyunk. 6. évfolyamon Szombathely általános iskolái pontot érték el. Iskolánk 483 ponttal a 8. eredményt érte el matematikából 11 iskola közül. 6.évf évi eredmény szignifikánsan alacsonyabb (-37),várható eredmény 481, a tényleges érték ettől nem különbözik szignifikánsan. 8. évfolyamon Szombathely általános iskolái pontot értek el. Iskolánk 459 ponttal a 11. eredményt érte el matematikából. 8.évf évi eredményben nincs szignifikáns változás(-21), várható eredmény 473, a tényleges érték ettől nem különbözik szignifikánsan. Teljesítménymérő (iskolánknál jobban, hasonlóan, gyengébben teljesítők %-ban) évf évf évf évf. J Gy J Gy J H Gy J H Gy Országos Megyeszékhelyek Tanulóink képességszintek szerinti megoszlása %-ban 1. képességszint: alapvető és leggyakrabban felbukkanó matematikai ismereteket tudják felidézni 2. képességszint: megtudják oldani azokat a problémákat, amelyek ismerős, sokat gyakorolt matematikai technikák, eljárások alkalmazását igénylik 3. képességszint: képesek önállóan megtervezni a megoldást, a megoldás elérése érdekében összekapcsolni a matematika különböző területeit 4.képességszint: képesek önállóan megtervezni és alkalmazni megoldási eljárásokat, akkor is, ha a feladat kontextusa újszerű, össze tudja kapcsolni a matematika különböző területein elsajátított ismereteket

8 1. szint alatt (0-398) Országosan Szombathelyen évf. 3fő 8% 6.a 1 6.b 2 16% 8% évf. 12fő 19% 8.a 6 8.b 5 8.c 1 14% 15% évf. 10fő 18% 6.a 1 6.b 8 6.c 1 18% 18% évf. 14fő 23 % 8.a 10 8.b 3 8.c 1 17% 23% 1. szint ( ) Országosan Szombathelyen 12fő 30% 6.a 7 6.b 7 29% 33% 24fő 39% 8.a 6 8.b12 8.c 6 26% 36% 18fő 33% 6.a 5 6.b 5 6.c 8 31% 33% 18fő 30% 8.a 5 8.b 8 8.c 5 28% 30% 2. szint ( ) Országosan Szombathelyen 14fő 35% 6.a 7 6.b 5 33% 33% 17fő 27% 8.a 6 8.b 3 8.c 8 31% 31% 17fő 31% 6.a 9 6.b 4 6.c 4 32% 31% 17fő 28 % 8.a 1 8.b 8 8.c 8 31% 28% 3. szint ( ) Országosan Szombathelyen 7fő 18% 6.a 6 6.b 1 18% 18% 7fő 11% 8.a 0 8.b 2 8.c 5 21% 15% 7fő 13% 6.a 1 6.b 0 6.c 6 15% 13% 10fő 17% 8.a 1 8.b 1 8.c 8 18% 17% 4. szint ( ) Országosan Szombathelyen 4fő 10% 6.a 4 6.b 0 4% 10% 2fő 3% 8.a 0 8.b 0 8.c 2 8% 5% 3 fő 5 % 6.a 1 6.b 1 6.c 1 4% 5% 1 fő 2% 8.a 0 8.b 0 8.c 1 6% 2% Tanulók képesség eloszlása évf évf évf évf. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max Dési 6.a382 6.b323 6.a714 6.b583 8.a320 8.b280 8.c392 8.a551 8.b592 8.c732 6.a363 6.b283 6.c384 6.a667 6.b684 6.c681 8.a303 8.b308 8.c306 8.a562 8.b573 8.c642 Országos Megyeszékhelyek Szombathely

9 Tanulmányok alátámasztják, hogy a tanuló háttere, otthoni körülményei igen meghatározóak képességeik alakulásában. Senki sem tud annyit tenni a gyermek fejlődése érdekében tenni, mint saját szülei. Iskolánk eredménye nagyon függ a hozott érték indexétől, a tanulók otthoni helyzetére utaló indextől: szülők iskolai végzettségétől, az otthoni tanulást elősegítő eszközök mennyiségétől, a család jólétét jelző tárgyak lététől. Iskolánkban szélsőségesebb képességű tanulók vannak az átlagoshoz képest. A jól tanulók közül sokan szorgalommal érik el eredményeiket, nekik is nehézséget jelent logikus, újszerű, összetett szöveges feladat megoldása. A közepes tanulók gépi módon, értelmetlenül, rendszertelenül tanulnak, képességeiknek korláta van, szövegértési problémáik vannak. A gyenge tanulók olvasási gondokkal is küzdenek, értő olvasás nélkül nem lehet megoldani feladatokat, hatalmas lemaradásuk van, érdektelenek, gondolkodni is lusták, tanuláshoz a hozzáállásuk minimális. Az iskola megítélésében figyelembe kellene venni, hogy az iskola mit tud kihozni tanulóiból, figyelembe véve, hogy milyen hátterű az iskola tanulóinak összessége. Feladatok -többet gyakorolni a felmérésre -alaposabb átgondolás, hogy milyen képességű tanulók kerülnek fel a felső tagozatra -értő néma olvasás, helyes szövegértelmezés -ábrák, grafikonok, adatok értelmezése -összefüggések felismerésének, probléma felismerő, problémamegoldó képesség -következtetési, összehasonlító, általánosító képesség -világos, tömör kifejezőkészség -tudás felszínen tartása, a tanult ismeretek alkalmazni tudásának fejlesztése.

10 2. sz. melléklet Az SZM értékelése az iskolai MIP végrehajtásáról Az iskola és az SZM együttműködéséről: Akárcsak az elmúlt tanévben, az idei- 2009/2010-es- tanévben is jónak ítéljük meg az SZM és az iskolavezetés, a tantestület és a dolgozói kör együttműködő kapcsolatát. Az évi 3-szori értekezleten az iskola igazgatója sokoldalúan tájékoztatta a megjelent szülőket az iskolával, a tanulókkal, az oktatással, az iskola pénzügyi helyzetével, a fejlesztésekkel, a tervekkel stb. kapcsolatos problémákról, a megoldásra váró feladatokról. A gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos problémák, vélemények is mindig meghallgatásra kerültek. A beszélgetések, viták során több olyan kérdést is megvitattunk, amelyek már az előző években is felmerültek, és vagy az eredményt értékeltük, vagy az eredménytelenség okait kutattuk. Az SZM működése továbbra sem mondható zökkenőmentesnek. A megválasztott tagok közül többen egyáltalán nem képviselik osztályközösségüket, így az információáramlás nem megfelelő, a közös megállapodások nem jutnak el a szülőkhöz, a gyermekekhez. Az idei tanévben elmaradt a Szülő-Pedagógus Találkozó. Úgy gondoljuk, nem az előző évek rendezvényeinek sikertelensége, nem a rossz szervezés, inkább a családok romló anyagi helyzete, valamint az érdektelenség, az érdeklődés hiánya az, ami miatt nem került megrendezésre ez a program. A szülői felajánlások összegét a felsős évfolyamok jutalomkirándulásának buszköltségére és az év végi Kulturális Bemutatón fellépő gyermekek megvendégelésére fordítottuk. A teljes anyagi elszámolást a 2010-es tanév első SZM értekezletén fogjuk bemutatni. Az idei év júniusának első hétvégéjén pedagógusnap alkalmából lelkesen szereplő gyermekek és a szüleik köszöntötték a tanítókat, tanárokat és csakúgy, mint tavaly- az idei tanév utolsó napján a technikai ügyviteli dolgozók áldozatos munkáját köszöntük meg. Köszönettel tartozunk az iskola összes dolgozójának magas színvonalú, szeretettel, türelemmel, alázattal végzett munkájáért. A SZM értekezleteken történő beszélgetések, ötletek és vélemények alapján úgy gondoljuk: - A 2009/2010-es tanévben az iskola nyilvános szereplése megfelelőnek mondható (Vas Népe, televíziósrádiós szereplések). - Továbbra is hiányoljuk az iskolai újságot (évi két-három alkalommal abban is be lehetne számolni az iskolai, tanulói sikerekről, az iskolai programokról, a diákok szabadidős-kreatív tevékenységeiről, stb), viszont már majdnem megfelelőnek tartjuk az iskolai honlap működését. - A hagyományos rendezvények, kiállítások, testvériskolai programok az idei tanévben is színesítették az iskola életét és kifelé is megmutatták az iskola tanulóinak és dolgozóinak sokszínűségét, tehetségét. Köszönjük a résztvevő gyermekek, a felkészítők, programszervezők és a lebonyolításban részvevők munkáját. - Az oktató-nevelő munka hatékonyságára mind az iskola vezetősége, mind a pedagógusok, a technikai-és ügyviteli dolgozók nagy gondot fordítanak az iskola használók örömére és elégedettségére. Az iskola idegen nyelvi oktatása, az informatika oktatása, a tehetséggondozás, a felzárkóztatás, az integrált nevelés-oktatás, a szakköri-könyvtári ellátottság nagyon jó színvonalú. Lelkes és odaadó pedagógusok munkáját dicséri a gyermekek aktív részvétele a különböző programokon. Problémásnak tartjuk egyes (és sajnos nem kevés számú ) tanulók iskolai és iskolán kívüli magatartását, viselkedését, beszédkultúráját. Örömmel vennénk, ha az osztályfőnöki órákon, egyéb alkalmas fórumokon

11 megbeszélésre, megvitatásra kerülnének a helyes, elfogadott viselkedési és illemszabályok, közösségi normák. - Köszönjük a szabadidős tevékenységek szervezésében, lebonyolításában résztvevők munkáját. Kérjük őket, hogy továbbra is segítsék gyermekeinket abban, hogy a délutáni-hétvégi szabadidejüket hasznosan, okosan tölthessék el (foci, kosárlabda, sakk, könyvtárhasználat, interaktív szoba, internet-számítógép használat, szakkörök, stb.). - A beiskolázási program az idei tanévben is sikeresnek mondható. A leendő első osztályos gyermekekhez és a szülőkhöz való odafordulás magas színvonalú, sokszínű és szeretetteljes volt. A továbbtanulási program megfelelősségét a gyermekek sikeres középiskolai felvétele bizonyítja. - Az iskola külső és belső fejlesztése - a lehetőségekhez képest- az idei évben is folytatódott / pl.: tornaterem, konditerem, kerítés, stb. /. Továbbra is szükségesnek érezzük az iskola mosdóhelységeinek felújítását. Szombathely,2010, június 23. Hajdinákné Bárány Krisztina Az Iskolaszék elnöke Horváth Katalin A Szülői Munkaközösség elnöke

12 2. sz. melléklet Partneri elégedettség mérése A) Nevelőtestületi kérdőív vizsgálata Kiadott kérdőívek száma: 36 Értékelhető kérdőívek száma: 32 A résztvevők megoszlása: - férfi 6 - nő 26 Munkakör: tanító: 11 napközis nevelő: 1 tanár: 16 Az iskolai kulcsfolyamatok értékelése a tantestület véleménye alapján 1. Az iskola pedagógiai programja, dokumentációs tevékenysége: A kérdőívek vizsgálata alapján az iskola pedagógiai programja jó színvonalú, a válaszadók 70 %-a szerint messzemenően figyelembe veszi az iskolahasználók igényeit, specifikumait. A pedagógiai program innovációs tevékenységének megítélése javult az előző felméréshez képest: 45 % szerint átlagosnak mondható, 55 % szerint magas színvonalú. A tantestület tagjai az iskolafenntartók által és a belső igények szerint megkövetelt adminisztrációt csak 56 % szerint végzik pontosan. 2. Az iskola pedagógusainak szakmai tevékenysége: Iskolánkban a szaktanári ellátottság teljesen kielégítő. Minden tantárgyat szaktanár tanít. Az intézményben a válaszadók nagy többsége (97 %) szerint jól képzett szaktanárok tanítanak. 81 % szerint a tanárok szakmódszertani kultúrája magas színvonalú. A válaszadók 56 %-a szerint a tantestület tagjai fogékonyak az új dolgok iránt, 59 % szerint aktívan részt vesznek új dolgok kipróbálásában és az iskolai programok megvalósításában. Az előző felméréshez képest ezen a területen a megítélés romlott. 3. A tanítás-tanulás folyamata: A válaszadók 77 %-a szerint iskolánkban jó színvonalú oktatómunka folyik. A tanulókkal szemben állított követelmények átlagosnak, illetve közepesnek mondhatók. A válaszadók 75 %-a szerint a kollégák változatos módszereket, munkaformákat alkalmaznak a tanulók motiválására; 59 % szerint az iskola sokat tesz a tehetséges tanulók kibontakoztatásáért. (Ezen a területen romlott a megítélés az előző felméréshez képest: akkor 87 %-nak volt pozitív véleménye erről a kérdésről.) A válaszadók véleménye szerint inkább a gyenge képességű tanulók felzárkóztatására fordítunk nagy gondot (91 %). A közepes képességű tanulókkal való foglalkozás átlagosnak megfelelőnek mondható. (Itt javult a megítélés) A válaszadók 66 %-a csak közepesnek vagy gyengének ítéli a tantárgyi versenyeken elért eredményeket. 4. Az oktatás-nevelés kapcsolata, személyiségfejlesztés: Iskolánk tevékenységében az oktatás és személyiségfejlesztés összhangjának megítélése romlott. A válaszadók 61 %-a szerint inkább az oktatást tartjuk fontosnak, a személyiségfejlesztéssel kevésbé foglalkozunk. Az iskola tanulóinak neveltségi szintje a válaszadók 90 %-a szerint nem megfelelő. A tanulóinkat 84 % szerint jól felkészítjük a pályaválasztásra. A szakmai tevékenységek és a tanórán kívüli tevékenységek kínálata jónak mondható. 5. Az iskolai szervek, szervezetek működése: A válaszadók 56 %-a a szülőkkel való kapcsolatot jónak ítéli meg. A szülők szervezetével (SZM) való kapcsolat 65 % szerint jó.

13 Az iskolaszék működéséről a válaszadók 79 %-a kevés információval rendelkezik. A tantestület 61 %-a az iskolai érdekvédelmi szervezetek munkájával elégedett. A diákönkormányzat működését aktívabbnak ítéli meg az előző felméréshez képest a válaszadók többsége. 6. Emberi tényezők (iskolán belüli kapcsolatok, légkör): Iskolánkban az iskolavezetés és a tantestület közötti információáramlásról a vélemények megoszlanak. 47 % szerint az információáramlás rendszeres, pontos, 53 % szerint csak megfelelő. A kollégák együttműködése, kollegalitása a válaszadók 61 %-a szerint jó, az intézményben dolgozók együttműködése, kapcsolata 78 % szerint jó. 7. Az iskola tárgyi feltételei, környezete: Az iskola technikai, tárgyi felszereltsége a válaszadók 55 %-a szerint hiányos. A szaktárgyak tárgyi eszközökkel való ellátottsága a válaszadók 52 %-a szerint csak megfelelő. A tárgyi, szaktárgyi eszközök megóvására a válaszadók 77 %-a szerint nagy gondot fordítunk. Az iskola tisztaságát, rendjét a válaszadók kétharmada jónak ítéli. 8. Az iskolán kívüli szervekkel való kapcsolattartás, az iskola külső megítélése: Az iskola és a szakmai szolgáltatás kapcsolata a többség szerint megfelelő, illetve jó. Az iskola és más művelődési intézmények kapcsolata 77 % szerint jónak mondható. Az iskola külső megítélése a válaszadóknak csak 26 %-a szerint pozitív, 42 % szerint közepes, 32 % szerint inkább negatív. (A megítélés romlott ezen a területen is) A kérdőívek vizsgálata alapján a következő területeken lenne szükség változtatásra, fejlesztésre: - a nevelőtestület iskolai adminisztrációs, dokumentációs feladatvégzésének pontosítása - aktívabb részvétel új dolgok kipróbálásában, alkalmazásában, illetve az iskolai programok megvalósításában - több teret kell biztosítani a tehetséges tanulók kibontakoztatására - több jobb eredmény elérése a különböző tantárgyi versenyeken - nagyobb figyelem fordítása a tanulók személyiségfejlesztésére, neveltségi szintjük javítására - tanórán kívüli szakmai tevékenységek kínálatának bővítése - több információ az iskolaszék működéséről - az információáramlás (iskolavezetés-tantestület) javítása - az iskola technikai, tárgyi felszereltségének fejlesztése - az iskola külső megítélésének javítása. Szombathely, június 23. Kiss Erika Minőségirányítási csoport tagja

14 B) Tanulói kérdőív vizsgálata évfolyam Osztály Osztálylétszám Leadott kérdőívek száma 2.a b Megjegyzés 2.a Nagyon tetszik, nagyon elégedett Tetszik, elégedett Nem tetszik, nem elégedett fő % fő % fő % fő 1.Az iskolában jó dolgokat tanulhatok 2. Az iskolában sokat tanulhatok Az iskolában a tanítási órák mellett szabadidőnk is van. 4. A munkámat a tanító néni értékeli. 5.A magatartásom értékelésével A házi feladatot a tanórán megtanulom 7. A házi feladat nehézségével Tanulótársaim órai viselkedésével... 9.Társaim órán kívüli viselkedésével /szünetekben, napköziben / Iskolám tisztaságával Osztálytermem tisztaságával, rendjével Iskolám udvara, környezete Az iskolai programok A tanórán kívül válaszható foglalkozások, szakkörök kínálata A sportolási lehetőségek 16. Az ebéd minőségével Az ebéd mennyiségével Az ebédelés körülményeivel Iskolám felszereltségével Nem válaszolt 20. Iskolámmal általában, összességében 2.b 1.Az iskolában jó dolgokat tanulhatok Nagyon tetszik, nagyon elégedett Tetszik, elégedett Nem tetszik, nem elégedett fő % fő % fő % fő Nem válaszolt

15 2. Az iskolában sokat tanulhatok Az iskolában a tanítási órák mellett szabadidőnk is van. 4. A munkámat a tanító néni értékeli. 5.A magatartásom értékelésével A házi feladatot a tanórán megtanulom 7. A házi feladat nehézségével Tanulótársaim órai viselkedésével... 9.Társaim órán kívüli viselkedésével /szünetekben, napköziben / 10.Iskolám tisztaságával Osztálytermem tisztaságával, rendjével Iskolám udvara, környezete Az iskolai programok A tanórán kívül válaszható foglalkozások, szakkörök kínálata A sportolási lehetőségek 16. Az ebéd minőségével Az ebéd mennyiségével Az ebédelés körülményeivel Iskolám felszereltségével Iskolámmal általában, összességében Összesítő táblázat 2. évfolyam Nagyon tetszik, nagyon elégedett % Tetszik, elégedett % Nem tetszik, nem elégedett % 2.a 2.b Ö 2.a 2.b Ö 2.a 2.b Ö 1.Az iskolában jó dolgokat tanulhatok 2. Az iskolában sokat tanulhatok. 3.Az iskolában a tanítási órák mellett szabadidőnk is van. 4. A munkámat a tanító néni értékeli. 5.A magatartásom értékelésével... 6.A házi feladatot a tanórán megtanulom 7. A házi feladat nehézségével Tanulótársaim órai viselkedésével... 9.Társaim órán kívüli viselkedésével /szünetekben, napköziben / 10.Iskolám tisztaságával Megj.

16 Osztálytermem tisztaságával, rendjével Iskolám udvara, környezete 13. Az iskolai programok 14. A tanórán kívül válaszható foglalkozások, szakkörök kínálata A sportolási lehetőségek 16. Az ebéd minőségével Az ebéd mennyiségével 18. Az ebédelés körülményeivel 19. Iskolám felszereltségével Iskolámmal általában, összességében évfolyam összesítése Nagyon tetszik, nagyon elégedett % Tetszik, elégedett % Nem tetszik, nem elégedett % 1. 1.Az iskolában jó dolgokat tanulhatok Az iskolában sokat tanulhatok Az iskolában a tanítási órák mellett szabadidőnk is van A munkámat a tanító néni értékeli A magatartásom értékelésével A házi feladatot a tanórán megtanulom A házi feladat nehézségével Tanulótársaim órai viselkedésével Társaim órán kívüli viselkedésével /szünetekben, napköziben / Iskolám tisztaságával Osztálytermem tisztaságával, rendjével Iskolám udvara, környezete Az iskolai programok A tanórán kívül válaszható foglalkozások, szakkörök kínálata A sportolási lehetőségek Az ebéd minőségével Az ebéd mennyiségével Az ebédelés körülményeivel Iskolám felszereltségével Megjegyzés Iskolámmal általában, összességében

17 A 2. évfolyamon a megkérdezett tanulók 86%-a nagyon elégedett az iskolával, a másik 14%-ának is tetszik az iskola, elégedett vele. Örvendetes, hogy ezen az évfolyamon a válaszadók közül nincs elégedetlen tanuló, tetszik nekik az iskolájuk, elégedettek vele, szeretnek iskolába járni. A tanulásra vonatkozó kérdéseknél /1. 2./ is magas a nagyon elégedett és elégedett tanulók % aránya. A gyerekek az iskola fontos feladatának tartják a tanulást. Az alsó tagozatos iskola otthonos forma létjogosultságát támasztják alá az elvégzett mérések, amelyek alapján a tanulóknak tetszik, hogy az iskolában megtanulhatják, elkészíthetik a házi feladatot, ahhoz segítséget kapnak és a tanulás a szabadidővel váltakozik./ / A 2. évfolyamon is gazdag tanórán kívüli szabadidős programkínálatból, sportolási lehetőségekből választhatnak a tanulók, melyet nagyon jónak ítéltek meg a válaszok alapján is. / / Az iskola felszereltségével majdnem minden tanuló elégedett. Hasonló eredmények születtek az osztályterem és az iskola tisztaságára vonatkozóan is. Az étkezéssel kapcsolatos válaszok már kicsit árnyaltabbak. Nagyon tetszenek a gyerekeknek az étkezés körülményei, az ebéd mennyisége, a minőségével kapcsolatos vélemények között is csak elenyésző a nem tetszik válasz. A 2. évfolyamos tanulók válaszaiból kiderül, hogy leginkább társaik órai és órán kívüli magatartásával elégedetlenek. Ebben a kategóriában fejezték ki válaszadásukkal nemtetszésüket, elégedetlenségüket. A tanulók életkori sajátosságából fakadóan adták meg a nyílt végű kérdésekre is a válaszaikat, javaslataikat: Mit tartanak az iskolában a legjobbnak a 2. évfolyamos tanulók? - tanulás, /!/ tornaterem, udvar, foci, kosárlabda, számítógépterem Min változtatnának: - több játék az udvaron Mit tanulnának még szívesen? - testnevelés, tánc, úszás, idegen nyelv Mivel foglakoznának még szívesen a szabadidőben? - tánc, gyöngyfűzés, festés-rajzolás, varrás - hímzés Örvendetes, hogy a tanulók közül többen a tanulást tartják a legjobbnak az iskolában. Ez összhangban van a tesztkérdésekre adott válaszokkal is. A tanulók mozgásigényének kifejezése itt is erőteljesen jelentkezik. A szabadidős tevékenységek között a kívánságaik általában már meglévő, sikerrel, eredménnyel végzett szabadidős tevékenységekre vonatkoznak, amelyek azt mutatják, hogy az iskola által nyújtott lehetőségek a tanulók körében visszhangra találtak és szívesen vesznek részt. 5. évfolyam Osztály Osztálylétszám Leadott kérdőívek száma 5.a b Megjegyzés 5.a Nagyon elégedett, nagyon tetszik Elégedett, tetszik Nem elégedett, nem tetszik fő % fő % fő % fő 1. Az iskolám által nyújtott tudással A tananyag mennyiségével A napi iskolai órák számával A munkám értékelésével A magatartásom értékelésével A tanár-diák kapcsolattal A házi feladattal (mennyiségével, nehézségével) 8. Az osztályprogramok kínálatával Az engem is érintő döntésekben való részvételi lehetőséggel 10. A tanulótársaim órai viselkedésével Nem válaszolt

18 11. Társaim órán kívüli viselkedésével (szünetek, kirándulás stb.) 12. A házirend szabályainak tanulók általi betartásával 13. Iskolám rendjével, tisztaságával, esztétikájával 14. Iskolám felszereltségével Iskolám udvarával, környezetével 16. Az iskolám által szervezett programok gyakoriságával és változatosságával 17. A délutáni foglalkozásokkal (szakkör, tehetséggondozó kör, sportkör) 18. A diákönkormányzat működésével 19. A tanulói ügyelettel Az iskolai ebéd minőségével Az ebédelés körülményeivel Az iskolánkkal általában b Nagyon elégedett, nagyon tetszik Elégedett, tetszik Nem elégedett, nem tetszik fő % fő % fő % fő 1. Az iskolám által nyújtott tudással A tananyag mennyiségével A napi iskolai órák számával A munkám értékelésével A magatartásom értékelésével A tanár-diák kapcsolattal A házi feladattal (mennyiségével, nehézségével) 8. Az osztályprogramok kínálatával Az engem is érintő döntésekben való részvételi lehetőséggel 10. A tanulótársaim órai viselkedésével 11. Társaim órán kívüli viselkedésével (szünetek, kirándulás stb.) A házirend szabályainak tanulók általi betartásával 13. Iskolám rendjével, tisztaságával, esztétikájával 14. Iskolám felszereltségével Iskolám udvarával, környezetével 16. Az iskolám által szervezett programok gyakoriságával és változatosságával Nem válaszolt

19 17. A délutáni foglalkozásokkal (szakkör, tehetséggondozó kör, sportkör) 18. A diákönkormányzat működésével 19. A tanulói ügyelettel Az iskolai ebéd minőségével Az ebédelés körülményeivel Az iskolánkkal általában Az 5. évfolyamon a tanulók 61 %-a elégedett, 33 %-a többnyire elégedett általában az iskolával. A megkérdezettek mindössze 6 %-nem elégedett. /22./ A tanulással kapcsolatos kérdésekre / / adott válaszok alapján elmondható hogy az iskolába járó 5. évfolyamos tanulók elégedettek az iskola által közvetíteni kívánt tudással, tanulási szervezési formákkal. Ezekben a kérdésekben nem volt elégedetlen tanuló! A tanórán kívüli programok kínálatával szintén elégedettek az évfolyam tanulói, a szakköri foglalkozások, tehetséggondozó körök és sportfoglalkozásokra adott válaszok már valamivel árnyaltabbak, megoszlik az elégedett és a többnyire elégedett kategória között. Az elégedetlenek száma azonban itt is elenyésző. Az osztályprogramok kínálatával a tanulók a többségben elégedettek. Magatartás, viselkedés, házirend szabályainak betartása/ /: kevesebb az elégedett a többnyire elégedett javára, a házirend betartására 17% szerint nem minden esetben kerül sor. Az iskola külső és belső környezetével, tisztaságával való elégedettség vizsgálatából / / az tűnik ki, hogy a tanulók szintén többnyire elégedettek, néhányan elégedetlenek, ugyanakkor nem ismerik fel, hogy ezért tudnának ők is a legtöbbet tenni. Az iskola felszereltségére vonatkozó kérdésre /14./ hasonló arányú válaszok érkeztek az 5. évfolyamon. Az 5. évfolyam tanulóinak már lehetőségük van arra, hogy aktívan részt vegyenek az őket érintő kérdések megvitatásában, a DÖK munkájában. Erre vonatkoztak a kérdések. Az őket érintő döntések meghozatalában való részvételi lehetőségükkel mindannyian elégedettek, az iskolai DÖK munkáját is jónak ítélik meg. A tanulói ügyelet feladatellátásával kapcsolatban megoszlanak a vélemények az elégedett és a többnyire elégedett kategória között, sőt 7% elégedetlen a munkájával vagy talán azért, mert kevés róla az információja. Nyílt végű kérdésekre adott válaszok: - Az 5. évfolyamosok szerint az iskolánk a következőkben a legjobb: tanárok, sport, rendezvények - Iskolánk fejlesztendő, javítandó területei közé sorolják: Nyílászárók, falak festése, kerítés festése, táblák cseréje, padok cseréje, - Szívesen tanulnának még: idegen nyelvek / az adottakon kívül több idegen nyelvet soroltak fel/ - A jelenlegi kínálaton túl délután szívesen vennének részt a következő foglalkozásokon: kézműves szakkör, kerámia szakkör, énekkar 1-1 válasz érkezett elszórtan, ami azt támasztja alá, hogy a tanulók jelenleg is gazdag, az érdeklődésüknek megfelelő kínálatból választhatnak. - Egyéb javaslatok: tudástarisznya folytatása 7. évfolyam Osztály Osztálylétszám Leadott kérdőívek száma 7.a b c Megjegyzés

20 7.a Nagyon elégedett, nagyon tetszik Elégedett, tetszik Nem elégedett, nem tetszik fő % fő % fő % fő 1. Az iskolám által nyújtott tudással A tananyag mennyiségével A napi iskolai órák számával A munkám értékelésével A magatartásom értékelésével A tanár-diák kapcsolattal A házi feladattal (mennyiségével, nehézségével) 8. Az osztályprogramok kínálatával Az engem is érintő döntésekben való részvételi lehetőséggel 10. A tanulótársaim órai viselkedésével 11. Társaim órán kívüli viselkedésével (szünetek, kirándulás stb.) A házirend szabályainak tanulók általi betartásával 13. Iskolám rendjével, tisztaságával, esztétikájával 14. Iskolám felszereltségével Iskolám udvarával, környezetével 16. Az iskolám által szervezett programok gyakoriságával és változatosságával A délutáni foglalkozásokkal (szakkör, tehetséggondozó kör, sportkör) A diákönkormányzat működésével 19. A tanulói ügyelettel Az iskolai ebéd minőségével Az ebédelés körülményeivel Az iskolánkkal általában Nem válaszolt 7.b Nagyon elégedett, nagyon tetszik Elégedett, tetszik Nem elégedett, nem tetszik fő % fő % fő % fő 1. Az iskolám által nyújtott tudással A tananyag mennyiségével A napi iskolai órák számával A munkám értékelésével A magatartásom értékelésével A tanár-diák kapcsolattal A házi feladattal (mennyiségével, nehézségével) 8. Az osztályprogramok kínálatával Nem válaszolt

21 9. Az engem is érintő döntésekben való részvételi lehetőséggel 10. A tanulótársaim órai viselkedésével 11. Társaim órán kívüli viselkedésével (szünetek, kirándulás stb.) 12. A házirend szabályainak tanulók általi betartásával 13. Iskolám rendjével, tisztaságával, esztétikájával 14. Iskolám felszereltségével Iskolám udvarával, környezetével 16. Az iskolám által szervezett programok gyakoriságával és változatosságával 17. A délutáni foglalkozásokkal (szakkör, tehetséggondozó kör, sportkör) 18. A diákönkormányzat működésével 19. A tanulói ügyelettel Az iskolai ebéd minőségével Az ebédelés körülményeivel Az iskolánkkal általában c Nagyon elégedett, nagyon tetszik Elégedett, tetszik Nem elégedett, nem tetszik fő % fő % fő % fő 1. Az iskolám által nyújtott tudással A tananyag mennyiségével A napi iskolai órák számával A munkám értékelésével A magatartásom értékelésével A tanár-diák kapcsolattal A házi feladattal (mennyiségével, nehézségével) 8. Az osztályprogramok kínálatával Az engem is érintő döntésekben való részvételi lehetőséggel 10. A tanulótársaim órai viselkedésével 11. Társaim órán kívüli viselkedésével (szünetek, kirándulás stb.) A házirend szabályainak tanulók általi betartásával 13. Iskolám rendjével, tisztaságával, esztétikájával 14. Iskolám felszereltségével Iskolám udvarával, környezetével Nem válaszolt

22 16. Az iskolám által szervezett programok gyakoriságával és változatosságával 17. A délutáni foglalkozásokkal (szakkör, tehetséggondozó kör, sportkör) 18. A diákönkormányzat működésével 19. A tanulói ügyelettel Az iskolai ebéd minőségével Az ebédelés körülményeivel Az iskolánkkal általában Összesítő táblázat 7. évfolyam Nagyon elégedett, nagyon Elégedett, tetszik Nem elégedett, nem tetszik M. tetszik 7.a 7.b 7.c 7.a 7.b 7.c 7.évf. 7.a 7.b 7.c 7.évf A 7. évfolyamon a tanulók 34 %-a elégedett, 56%-a többnyire elégedett, míg 10%-a nem elégedett általában az iskolával. Az elégedettségi arány valamivel alacsonyabb, mint az 5. évfolyamon. A tanulással kapcsolatos kérdésekre / / adott válaszok a többnyire elégedett kategória felé tendálnak. Kivételt ez alól a napi tanítási órák számára vonatkozó válaszok jelentenek. Azonban még így is elmondható, hogy a tanulók többsége többnyire elégedett az iskola által nyújtott tudással, ismeretekkel, tanulási formákkal. A tanórán kívüli osztály- és iskolai programokkal / / való elégedettségi mutatók hasonlóak, megoszlanak az elégedett és a többnyire elégedett között. A 7. évfolyamon a tanulók közül már többen elégedetlenek, mint az 5. évfolyamon. A többi kategóriában is jellemző az elégedettségi mutató árnyaltabb megoszlása az 5. évfolyamhoz képest. Magatartás, viselkedés, házirend szabályainak betartása/ /: Erre a kérdésre több tanuló adott többnyire elégedett választ, mint elégedett választ. A többi kérdéshez viszonyítva ennél a kérdéskörnél volt a legmagasabb az elégedetlen tanulók %-a. Ez hasonló az évfolyam magatartásértékelési mutatóihoz viszonyítva.

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév ALAPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ A minőségirányítási program végrehajtásának

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere

Vezetői pályázat. Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola. Emberi Erőforrások Minisztere Vezetői pályázat Készítette: Kukainé Békési Emese Baross Gábor Általános Iskola Pályáztató: Emberi Erőforrások Minisztere Benyújtás helye: KLIK XXII. Tankerülete 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 24. Pályázati

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2008/2009. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes célja -

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A DARUS UTCAI ÁLTALÁNOS és MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ISKOLA IGAZGATÓJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K oldal Az intézményi minőségirányítási program

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

Igazgató kérdőív 2001

Igazgató kérdőív 2001 iskola sorszáma Igazgató kérdőív 2001 Település neve:. Kérdező aláírása:... kérdezői igazolványszám Kérdezés kezdete: 2001...hó...nap...óra...perctől Kistérség kutatás 2 TÁRKI Rt. 1. Milyen oktatási, képzési

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA TARNAÖRS - BOCONÁD ÁMK KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Tarnaörs-Boconád ÁMK különös közzétételi listája A 32/2008.(XI.24.) Nevelési Oktatási Intézmények Működéséről szóló Oktatási rendelet alapján az alábbi

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA 1.sz. melléklet A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A szervezeti felépítés átalakítását nem terveztük. ÖMIP célok A fenntartó minden intézményre érvényes

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató

GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. Bak. Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató GÖCSEJ KAPUJA BAK ÁMK INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010 Bak Készítette: Garamvölgyi György ÁMK igazgató 1 1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA... 5 2.1. A fenntartói

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Aranyhíd Nevelési-Okatási Integrációs Központ 2. sz. melléklet A Ktv.40 /11/ alapján, mint önkormányzati fenntartású

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK ARÉNA ÓVODA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2010/2011. tanév ÓVODÁK 1. sz. melléklet ÖMIP célok ARÉNA ÓVODA A fenntartó minden intézményre érvényes céljai: - Az óvodák programkínálatukkal, családias

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY Tanulói esélyegyenlőségi terv Elfogadva: Oroszlány, 2008.02.27. Iván Lászlóné igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

TARTALOMMUTATÓ. 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. TARTALOMMUTATÓ 1. Beszámoló a Társulás 2009. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről. 2. Tájékoztató az oktatási intézmények helyzetéről a 2009/2010-es tanév kezdése előtt. 3. Költségracionalizálási

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990)

Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola (OM 202990) Ózdi Bródy Imre Szakképző Iskola Ózd, Petőfi út 20. Az iskola Ózd város és térsége közoktatásában és szakképzésében meghatározó szerepet tölt be. Az Ózdi Bródy

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PÁLYÁZAT A TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA VENCZEL CSABA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁPA, 2016. MÁRCIUS 23.

PÁLYÁZAT A TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA VENCZEL CSABA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁPA, 2016. MÁRCIUS 23. PÁLYÁZAT A TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐI BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA PÁPA, 2016. MÁRCIUS 23. VENCZEL CSABA TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ... 2 VEZETŐI PROGRAM... 3 PEDAGÓGIAI ALAPELVEK... 3 VEZETŐI

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014.

PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. PÁLYÁZAT AZ ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÁSZÁR INTÉZMÉNYVEZETŐI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE 2014. Pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Kisbéri Tankerület 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

Részletesebben

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5.

Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. Szerencsi Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri u. 5. OM:203055 Kollégium Pedagógiai Programja 2015 0 Bevezetés A

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1 Unghváry László Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Cegléd INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2 T a r t a l o m j e g y z é k 3 4 11. MELLÉKLETEK 1. számú melléklet: Iskolai

Részletesebben

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA

A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA VEZETŐI PÁLYÁZAT A SALGÓTARJÁNI SZC BORBÉLY LAJOS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ BEOSZTÁSÁNAK ELLÁTÁSÁRA Készítette: Képesné Kövessy Margit Salgótarján, 2016.04.14. 1.

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben