Nagysándor József Általános Iskola Debrecen, Pósa u. 1. OM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086"

Átírás

1 Nagysándor József Általános Iskola Debrecen, Pósa u. 1. OM INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER Debrecen 1

2 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet olyan új oktatási-szervezési formára ad lehetőséget, amely ösztönzi a hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló a szociális helyzetből és a képességek fejlettségéből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó iskolai nevelésének-oktatásának megszervezését. Az intézmény bemutatása Iskolánk a Nagysándor-telepen található, a Fészek lakópark szomszédságában, amely mára Debrecen egyik legszebb kertvárosi környezetévé fejlődött. A Nagysándor József Általános Iskola története 80 éves múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt számos tartalmi és szervezeti változáson ment keresztül. Az általános iskola 8 évfolyammal működik, évfolyamonként 1-2 osztállyal. Az intézmény szakos ellátottsága jelenleg 100 %-os. A tanórai tevékenységen kívül a tanulók egyéni képességeinek figyelembevételére, szükségleteinek kielégítésére könyvtáros tanító, fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, pedagógiai asszisztens áll rendelkezésre. A sajátos helyzetből adódó mindennapi problémák, konfliktusok kezelésére, a pszichés fejlődés megsegítésére 2 fő pszichológus áll rendelkezésre. Az 1-4. évfolyamon diákjaink iskolaotthonos szervezési formában tanulnak, amely a legjobb feltételeket kínálja az oktatás-nevelés egységének, harmóniájának a megteremtésére. A gyerekek egyenletes terhelését biztosítja azzal, hogy a tanulás és szabadidős programok a nap folyamán egymást váltják évfolyamon lehetőség van napközis és tanulószobai ellátásra egyaránt. A szabadidő hasznos eltöltése érdekében tantárgyi rendszerünkbe kötelezően és szabadon választható tanórákat illesztettünk be, aminek keretében a diákjaink a báb, informatika, hon- és népismeret, hagyományőrzés rejtelmeivel ismerkednek. Igény szerint, szülők kérésére lehetőség van kutyaterápiás foglalkozáson való részvételre, ahol képzett kutyákkal a figyelem, emlékezet mozgáskoordináció játékos fejlesztése történik. Nagy gondot fordítunk a felzárkóztatásra és tehetséggondozásra. Egyéni képességkibontakoztatás a fejlesztő foglalkozások alkalmával történik, egyéni és csoportos formában. A tanulókat jól felszerelt könyvtár, informatika szaktanterem, Internet hozzáféréssel, mozgásfejlesztő szoba, kézműves műhely várja. Arra törekszünk, hogy intézményünk családias, barátságos, jó hangulatú iskolává váljon, ahová a diákok és a nevelők is szívesen járnak. Hisszük azt, hogy iskolánk biztosítja tanulóinak az esélyegyenlőséget, ugyanakkor az egyéni igényeket is a lehető legteljesebb mértékben tolerálja. A legfontosabb alkalmazott pedagógiai módszer, a differenciált és kooperatív tanulási eljárás. Alsó tagozatban az Apáczai Kiadó tankönyvcsaládját használjuk, jól bevált eredményes módszer, kombinációkkal együtt. Intézményünk széleskörű szolgáltatást igyekszik biztosítani. A Vörösmarty Mihály Általános Iskola és A.M.I szervezésében szolfézs és dráma művészetoktatás folyik. Arra törekszünk, hogy intézményünk családias, barátságos, jó hangulatú iskolává váljon, ahová a diákok és nevelők is szívesen járnak. Hisszük azt, hogy iskolánk biztosítja tanulóinak az esélyegyenlőséget, ugyanakkor az egyéni igényeket is a lehető legteljesebb mértékben tolerálja. 2

3 Működésünket a jövőben is a beiskolázási körzetünkben megfigyelhető társadalmi tendenciák, partnereink igénye és a velünk szemben megfogalmazott fenntartói elvárások határozzák meg. Ezért a jövőben iskolánk fő működési jellemzőinek körébe kell, hogy tartozzon: A sajátos problémákkal küzdő tanulók nevelésének-oktatásának felvállalása; A hatékony és eredményes munka érdekében a pedagógiai munka valamennyi területére kiterjedő szoros együttműködés kialakítása elsősorban az óvodával, de a közélet más szereplőivel is; Olyan programkínálat kialakítása, amely vonzóvá teszi az intézményt e dinamikusan fejlődő városrészben megtelepedő kisgyermekes családok körében is. I. AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 1.Az integrációs stratégia kialakítása Helyzetelemzést készítettünk, statisztikai mutatókkal, adatokkal rendeztük három fő kategória alá (teljes mértékben megvalósul, részben megvalósított, beavatkozást igényel) az alábbi kérdésekre vonatkoztatva. Az intézmény jelenleg képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére? Milyen eredményeket mutatnak az országos kompetenciamérések? Az intézmény kapcsolattartási módjai a szülőkkel? Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer? Hogyan alakult az elmúlt években az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma? Csökken az intézményrendszerben a tankötelezettségikor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma. Hányan tanultak tovább az érettségit adó intézményekben? Multikulturális tartalmak hogyan épülnek be a helyi tantervbe? Magántanulók számának mutatói? Hiányzási mutatók alakulása? Ennek alapján fogalmaztuk meg az elérendő intézményi célokat, feladatokat, elvárható eredményeket a helyi sajátosságok figyelembevételével. 2. Az iskolába való bekerülés előkészítése. Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelően Kidolgoztuk az ÓVODA-ISKOLA átmenetet segítő projektünket, annak érdekében, hogy valódi szakmai együttműködés kialakítása valósuljon meg. 3. Együttműködés- partnerségi kapcsolatok kiépítése Olyan együttműködési tervet, megállapodást készítettünk elő és fogadtunk el amely tevékenység- és partnerközpontú. Munkánk során a szülői ház és az iskola közötti harmonikus kapcsolat kiépítésére törekszünk. A nyitottság azt jelenti, hogy a szülők aktív szerepet vállalnak az iskola életében, és az iskola olyan szolgáltatásokat nyújt, melyet nem csak a diákok vehetnek igénybe. Együttműködési megállapodásunk van: A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolával, melynek keretében hallgatókat fogadunk. Pedagógusaink nyitottak, várják a jövő pedagógusait, de egyre kevesebb hallgató érzi kihívásnak a hátrányos helyzetű gyerekekkel való munkát. A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar diákjai, a szociálpedagógus hallgatók folyamatosan töltik gyakorlatukat intézményünkben. Az Értelmi Fogyatékosokért Szülői Egyesület minden meghirdetett programunk támogatója, aktív résztvevője.(karácsony, gyereknap, gála, stb.). A HÉRA Családsegítő Szolgálattal a Nagysándor telepen élő fiataloknak szabadidős tevékenységeket kínálunk fel intézményünkben. Az iskolai 3

4 Alapítványunk rendszeres támogatói iskolánknak, akik a gyerekek jutalmazásából, táboroztatásából, kulturális programokra való eljuttatásából veszik ki részüket. A civil szervezetek közül a Köz-pont Ifjúsági Egyesület, a Kelet-Magyarországi Környezetvédelmi Egyesület, a Csodakutya Alapítvány segíti iskolánkat családi programok, szabadidős tevékenységek, versenyek, vetélkedők megszervezésében, megvalósításában. Pályázat keretében valósul meg együttműködés a Debreceni Művelődési Központtal, melynek keretében báb, informatikai, kézműves foglalkozásokat, nyári táborozást támogatnak. Az iskola hatékony, naprakész kapcsolatot tart fenn a gyermekjóléti szolgálattal, az óvodával közös munkaterv formájában. A gyermekjóléti szolgálat feladata a segítségnyújtásra szoruló családok és a helyi döntéshozók közötti kapcsolattartás. Rendszeresek a tanulók ügyében kezdeményezett esetmegbeszélések. Kommunikációs tervet készítettünk a kapcsolattartás formájára és tartalmára minden bevont partner esetében, amely szoros kapcsolatban van az intézményi dokumentumokkal, különös tekintettel a minőségfejlesztés vonatkozásában. II. A TANÍTÁST-TANULÁST SEGÍTŐ ESZKÖZRENDSZER ELEMEINEK SZÁMBAVÉTELE a.) Megvizsgáltuk intézményünk személyi feltételeit. A pedagógusaink nyitottsággal fogadják a partnerek véleményét munkájukkal kapcsolatosan. Rendszeresen kapcsolatot tartanak az osztályfőnökökkel, egyéb szaktanárokkal, ifjúságvédelmi felelőssel, iskolai pszichológussal. Aktív pedagógiai kapcsolatban vannak a nevelőtestület tagjaival, a tanulók fejlődését, tanulmányait segítő személyekkel. Részt vesznek a nevelőtestület fórumain és tevékenyen törekednek az intézményi cél megvalósítására. Képviselik a munkaközösséget az intézményen belül, és kívül. Esetmegbeszélést tartanak az iskola szakembereivel (pszichológus, ifjúságvédő, szociálpedagógus stb.) A negyedévenkénti esetmegbeszélések alkalmával folyamatosan feltárják a fejlesztő munka eredményeit és hiányosságait. Ennek függvényében az okok feltárásával újabb célokat tűzünk ki, illetve szükséges korrekciókat alkalmazunk. Hospitálás- egymástól való tanulás: Egymás óráinak látogatásával próbálnak a pedagógusok további lehetőségeket, ötleteket tanulni egymástól a hatékony kompetencia alapú oktatás megvalósítása érdekében. A felmerülő problémákat, tapasztalatokat havi rendszerességgel megvitatja, ill. értékeli. A hagyományos tantárgyak köré szerveződött munkaközösségek helyett feladatorientált munkacsoportok alakultak. A havi szak-alkalmazotti értekezleteken újfajta tanulásszervezési módok alkalmazása tapasztalatainak, az egymástól való tanulás elvének érvényesülésének megbeszélése történik. Külső/belső továbbképzések szervezésével kívánjuk megvalósítani az egymástól való tanulás rendszerét, ezért a munkaközösségekben gyakrabban szervezünk továbbképzéssel foglalkozó összejöveteleket. Hasznosítani kívánjuk itt a különböző továbbképzéseken és a gyakorlatban szerzett tudást, pl. bemutató órák, felmérésbank létrehozása b.) Kompetencia-térképet készítettünk, annak érdekében, hogy feltárjuk a humánerőforrás erősségeit, hiányosságait. Ezekhez továbbképzési tervet készítettünk. A tanórai tevékenységen kívül a tanulók egyéni képességeinek figyelembevételére, szükségleteinek kielégítésére könyvtáros tanító, fejlesztő pedagógusok, pszichológus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, mentálhigiénés szakemberek pedagógiai asszisztensek állnak rendelkezésre. Az 4

5 iskolánk tantestülete fölvállalja a hátrányos helyzetű, a sajátos nevelési igénnyel rendelkezők, valamint a beilleszkedési, tanulási- és magatartászavarral küzdő tanulók integrálását. Keresik a tanulási kudarcokkal küzdő tanulók oktatásához, neveléséhez hozzájáruló módszereket, lehetőségeket. A nevelőtestület szakmai pozícióira jellemző, hogy a testület tagjainak többségét az önképzés igénye, valamint az új iránti fogékonyság, elkötelezettség jellemzi. A nevelőtestület pedagógiai beállítottságára jellemző személyiségjegyek: a pedagógusok szociális érzékenysége, toleranciája, gyermekközpontúsága, az oktatás-nevelés egészére irányuló tevékenységgel jellemezhetőek. A nevelőtestület, a pedagógiai munkatervezési folyamatban önálló elképzelések megfogalmazásával vesz részt. c.) Áttekintettük az erőforrás tervezésének a másik oldalát, a tárgyi feltételeket számba vettük. Az elmúlt öt évben fejlesztések segítségével a tárgyi, infrastrukturális feltételeink javultak. Felújítás alá került a teljes burkolat, kicserélték a nyílászárókat, átalakították a teljes fűtésrendszert, a külső homlokzat, a főbejárat előtti járda térkövekkel való lerakása, a bejárat akadálymentesítése, a zártudvar homlokzatának felújítása és a nyílászárók korszerűsítése. A folyosók, tantermek állapota jó, minden évben színes festéssel látjuk el, tanulóbarát környezetet kialakítva. A tantermek dekorálása színvonalas, esztétikus, amelyek tükrözik a pedagógusok igényességét. Az iskola minden helyiségébe színes, vidám hangulatú függönyöket helyeztünk el. Az iskolát körülvevő parkot, a díszudvart virágosítással, növények telepítésével, virágládák kihelyezésével igyekeztünk otthonossá, esztétikussá tenni. Mivel órai munkánk jelentős részét a csoportmunka teszi ki, e munkaszervezési módot lehetővé téve tanulóbarát osztályterem kialakítása évről- évre folyamatosan megtörténik. Az ebédlőt teljes mértékben felújítottuk, színes falakkal, barátságos drapériákkal-, függönyökkel, asztalterítőkkel, új étkezőasztalokkal, székekkel ruháztuk fel. A közösségi helyiségekbe televíziókat és DVD lejátszókat, játékokat, pihenőpadokat vásároltunk. A szabadidős tevékenység eltöltéséhez EU szabványos játszóteret alakítottunk ki, amelyet a tanulók nagy örömmel vesznek használatba. Mozgásfejlesztő szobát rendeztünk be, és fejlesztő játékgyűjteményt hoztunk létre. Kézműves, pszichológia, fejlesztőpedagógusi szaktantermek kerültek kialakításra. Az elmúlt időszakban jelentős mértékben javult az intézet informatikai ellátottsága, a könyvtár, és a tantermek felszereltsége, valamint a sokszorosítás/fénymásolás technikai háttere. c.) Kiválasztottuk a tanítást-tanulást, integrációt és a hátrányok mérséklését segítő eszközrendszer elemeit annak érdekében, hogy segítsük a tanulók szociokulturális lemaradásából eredő hátrányokat, erősítsük családi háttér segítő hatékonyságát, az egyéni képességfejlesztést, a személyiség személyre szabott fejlesztését A választott programelemekhez projekt-terv készült, amelyben meghatároztuk a célokat, feladatokat, tevékenységeket, felelősöket, a bevont célcsoportokat, a sikerkritériumokat, valamint a dokumentáció formáit A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer bevezetésének ütemterve folyamatosan működtetett bevezetésre kerülő elem 5

6 1. KULCSKOMPETENCIÁKAT FEJLESZTŐ PROGRAMOK ÉS PROGRAMELEMEK a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok Az önálló tanulást segítő fejlesztés Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Szociális kompetenciák fejlesztése az önálló tanulási képességet kialakító programok a tanulók önálló - életkornak megfelelő - kreatív tevékenységére épülő foglalkozások tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek tantárgyi képességfejlesztő programok kommunikációs képességeket fejlesztő programok komplex művészeti programok közösségfejlesztő, közösségépítő programok mentálhigiénés programok előítéletek kezelését szolgáló programok 2011/ / / AZ INTEGRÁCIÓT SEGÍTŐ TANÓRÁN KÍVÜLI PROGRAMOK, SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK patrónusi, mentori, vagy tutori rendszer működtetése együttműködés civil (pl. tanodai) programmal művészeti körök 3. AZ INTEGRÁCIÓT ELŐSEGÍTŐ MÓDSZERTANI ELEMEK egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés kooperatív tanulásszervezés projektmódszer drámapedagógia 4. MŰHELYMUNKA A TANÁRI EGYÜTTMŰKÖDÉS FORMÁI értékelő esetmegbeszélések problémamegoldó fórumok hospitálásra épülő együttműködés 5. A HÁROMHAVONTA KÖTELEZŐ KOMPETENCIA ALAPÚ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER ESZKÖZEI a szöveges értékelés árnyalt értékelés - egyéni fejlődési napló 6. MULTIKULTURÁLIS TARTALMAK multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban multikulturális tartalmak projektekben feldolgozva 7. A TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEINEK BIZTOSÍTÁSA Pályákra felkészítés továbbtanulásra felkészítő program 6

7 III.IPR szervezetfejlesztési terv Az intézmény minden pedagógusa tagja valamelyik feladatra szerveződött munkacsoportnak és aktív munkájával segíti az IPR hatékony megvalósítását. 1. IPR MENEDZSMENT (IKCS ) TAGJAI: IGAZGATÓ TAGOZATVEZETŐ IGAZGATÓ- HELYETTES IPR VEZETŐ komplex IPR fejlesztés irányítása, koordinálása, szolgáltatás menedzselése Az intézményi környezet képviselőinek megnyerése és bevonása az IPR alapú fejlesztésbe, az intézményi működtetésbe, a program fenntarthatóságába. integrációs stratégia kialakítása, munka és ütemterv megalkotása együttműködések szervezése intézményen belül és kívül az IPR feltételek megteremtése (személyi, tárgyi) partneri kapcsolatok kiépítése és működtetése nevelőtestületi továbbképzések szervezése, az IPR sikeres alkalmazásához szükséges kompetenciák elsajátítása céljából munkacsoportok tevékenységének segítése, koordinálása a társadalmi környezettel való kapcsolattartás, óvoda-iskola átmenet támogatása adminisztrációs tevékenység projektnapok, továbbképzések szervezése be-óvodázás támogatása együttműködések szervezése intézményen belül, kívül eszközök beszerzése, pályázatok által VEZETŐ 2. MÓDSZERTANI KOVÁCSNÉ FORGÁCS KRISZTINA FOLYAMATSZABÁLYOZOTT Fontos célként fogalmaztuk meg a 2011/2012.tanévben, hogy az iskola tanítástanulásszervezési formái rugalmasabbak és adekvátabbak legyenek a tanítási tartalmakhoz, a tanulók életkori sajátosságaihoz, valamint, hogy az ismeretközvetítés-, és feldolgozás mikéntje, azaz a tanulás-tanítás módszerei, eljárásai, technikái és eszközei nagyobb teret adjanak a tanulók részvételének. Hatékony tanítási órák, a megtanítás érdekében a tevékenykedtetés maximális kihasználása. A tanulók képességeit figyelembe kell venni a követelmények meghatározásakor. Alapkészségek, - képességek kialakítása, fejlesztése. Tapasztalati úton történő ismeretszerzés. A hiányzások alatt kimaradt anyagrészek pótlása. IKT eszközök használata Adaptív tanulásszervezés Hospitálások, bemutató órák szervezése 3. DÖK MENTOR- VEZETŐ VARGA TÍMEA A szülők bevonása az oktatás- nevelés folyamatába. Az intézmény és a család közötti partnerség kiépítésének feladatai Szolgáltatások bővítése A tanulók önállóságának szociális és kreatív képességeinek fejlesztése kibontakoztatása. Az iskola szabadidő programjainak színesebbé tétele. Iskola arculatát erősítő programok szervezése 7

8 4. PROGRAMSZERVEZŐ VEZETŐ PIROS SÁNDORNÉ A projekt folyamán közös programokat szervezünk, amelyre előre felkészítjük tanulóinkat egyénileg és csoportosan is. Különböző vetélkedőket szervezünk, amelyek során számot adhatnak a tanulók megszerzett ismeretiről. A projektet akkor tarthatjuk eredményesnek, ha tanulóink 70%-a szerez valamilyen maradandó ismeretet. CÉL: Tanítási órán kívüli tevékenységek szervezése a személyiség fejlesztése érdekében : Tanulmányi versenyeken, vetélkedőkön, programokon való részvétel. A versenyeken minden tanulónak lehetősséget biztosítunk a részvételre. Olyan feladatokat állítunk össze. amelyekben törekszünk a szóbeliségre. A tanulmányi versenyeken minden osztály képviselője részt vesz. A szabadidő hasznos és szórakoztató eltöltésének megszervezése. Kulturális hagyományaink és ünnepeink személyes megélésén át a tanulók személyiségének fejlesztése. Vetélkedők szervezése, Délutáni szabadidős foglalkozások szervezése. Kapcsolatrendszerek erősítése. 5. MÉRÉS- ÉRTÉKELÉS- ÖSZTÖNZŐ VEZETŐ: DÖMÖK ANDRÁSNÉ FOLYAMATSZABÁLYOZOTT Egy olyan ösztönző rendszer működtetése, amely erkölcsileg és anyagilag támogatja a tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulókat és szüleiket a tanulmányi munkában és az iskolai közéletben. CÉL: A szülők bevonása az oktatás- nevelés folyamatába. Az intézmény és a család közötti partnerség kiépítésének feladatai. Szolgáltatások bővítése A tanulók önállóságának szociális és kreatív képességeinek fejlesztése kibontakoztatása. 6. TÖBBLET- SZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ VEZETŐ: NAGY ISTVÁNNÉ FOLYAMATSZABÁLYOZOTT Olyan tudatos oktató nevelő tevékenység folyamatos fenntartása, amellyel a következő rendszerek fejlesztését kívánjuk elérni. A szociális környezetből érkező egyenlőtlenségek kompenzálása Az iskolához való viszonyulás attitűdök hátrányok ellensúlyozása Ismeretek, jártasságok, képességek, készségek fejlesztése CÉL: A tanulók képességeinek, adottságainak megfelelően elsajátítandó műveltségi alapokat közvetíti, amelynek tartalmában megjelenik a kulcskompetenciák rendszere. Kiemelt figyelmet fordít az egyén tanulási kompetenciájának fejlesztésére, s ennek eredményeként a minél teljesebb társadalmi integráció elősegítésére. : Oktató-nevelő munka segítése, Tanuláshoz való viszony fejlesztése Képességfejlesztés, Hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi integrációjának segítése 7. HONLAP- FEJLESZTŐ VEZETŐ NÁDHÁZI LÁSZLÓ CÉL: A tanulók és a pedagógus kollégák bevonása a munkálatokba. Jó gyakorlatok bemutatása. minél szélesebb körben informáljon, mutasson vonzó képet az iskoláról a külvilág felé, legyen naprakész, váljék közösségalkotó és - alakító tényezővé, tartalmazzon igényes, tanulást segítő, illetve szakmai anyagokat, legyen interaktív, legyen esztétikus és áttekinthető. Az iskola honlapja: 8

9 IV. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK AZ EREDMÉNYES IPR- ALKALMAZÁS MUTATÓI Az iskolánk minden gyermek számára megfelelő pedagógiai feltételeket teremt a tanulók képességei kibontakoztatásához Szegregációmentes oktatásszervezési keretek között folyik a nevelő, oktató munka, ami garancia arra, hogy az iskolánk minden szolgáltatása minden tanuló számára elérhető Az iskolánkban tudatosan építjük ki az előítéletek csökkentésére alkalmas, együttműködő, elfogadó környezetet A pedagógiai fejlesztés a tanulók fejlődésének nyomon követésére épül, és a tanulói mérések alapján történik az iskolai munka hatékonyságának megítélése A pedagógusaink ismerik és alkalmazzák az egyéni különbségekre figyelő, egyénre szabott módszereket, eszközöket, és tudatosan fejlesztik a gyermekek társas kapcsolatait, közösségeit Tudatosan fejlesztjük a család és az iskola közötti kommunikációt, a családot, mint partnert vonják be a gyermekkel kapcsolatos iskolai A KONKRÉT IPR-INDIKÁTOROK Más iskola körzetébe eljáró tanulók száma Évfolyamismétlők, nem fejezte be a nyolc általánost, magántanulók száma Az előző tanévben 225 óránál többet hiányzó tanuló (fő) HHH tanulók továbbtanulása, bent maradása középiskolában Az országos kompetenciamérés eredménye - ezen belül HHH Tanórán kívüli programokon való részvétel Iskolán kívüli, továbbtanulást segítő programba való bekapcsolódás Személyi, tárgyi feltétel, program elemek színvonala Pedagógusok hány százalékban alkalmaznak kooperatív tanulásszervezési módokat Tanulók hány százalékának készült individuális fejlesztési profil Longitudinális, követő mérések (Önmagához való fejlődés kimutatás) AZ ELVÁRT EREDMÉNYEK Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma Csökken az intézményben a tankötelezettségi kor határa előtt az iskolai rendszerből kikerülők száma. Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma. Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben javulnak A nevezett eredmények abban az esetben érhetők el, ha: A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatásinevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak. Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására és együttnevelésére. A multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer. Ez a dokumentum kivonatos formája az iskola IPR programjának. Az intézmény előminősített referenciaintézmény a Befogadó pedagógiai gyakorlat referenciaterületen. Két Jó gyakorlatot a Nemzeti etnikai programot, és a Beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztése c programjainkat működtetjük Szívesen látjuk az érdeklődő pedagógusokat hospitálásra, mind a jó gyakorlataink, mind az IPR teljes dokumentációjának bemutatására. Debrecen,2012. január 15. 9

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA

GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA 1 GYAKORLÓISKOLAI RENDSZER SZTENDERDIZÁLÁSA ÉS STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA Az integrációs referencia intézményi gyakorló iskolai rendszer fenntartható modelljének kidolgozása. A gyakorlóiskolává válás feltétele

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja

A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium. Minő ségirányítási Programja Vezessétek elméinket a szép tudományoknak és a bölcsességek fényes napjára, hadd lássuk meg ott: Micsoda az ember! (Bessenyei György) A Bessenyei György Gimnázium és Kollégium Minő ségirányítási Programja

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

TARTALOM. 1. Bevezető

TARTALOM. 1. Bevezető TARTALOM 1. Bevezető 2. Az intézmény minőségpolitikája 2.1.Minőségpolitikai nyilatkozat 2.2. A minőségirányítás elvei 2.3 Minőségpolitikai célok kiemelése a minőségpolitikából és annak teljesülési kritériumai,

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja

A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja A Farkas László Általános Iskola minőségirányítási programja Készült: a Kt.40. (10), (11), a 138/1992(X.8.) Kormányrendelet, Kelebiai Polgármesteri Hivatal ÖMIP, iskolánk pedagógiai programja és szervezeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091 I. Helyzetelemzés: I.1.Alapelvek Az integrált oktatás a hagyományos oktatás szerves része, azzal alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít. A NAT-ban megfogalmazott

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 A HEVES MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET 2014. évi TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMJAI Felnőttképzési nyilvántartási szám: 10-0061-05; Intézmény-akkreditációs lajstromszám: AL-1290 Kedves Kolléganők! Kedves Kollégák! Az

Részletesebben

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ

A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ A TABÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007. SZEGED TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény rövid bemutatása 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Összeállította: Fejes József Balázs SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2011 Tartalom A pályázat célkitűzései és háttere...

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Kollégiuma 1147 Budapest, Miskolci út 77. Tel./Fax: 252 90

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570

Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola. 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Rábatamási Móra Ferenc Általános Iskola 9322 Rábatamási, Szent István u.42. OM : 030570 Összeállította: RÁTZ OTTÓ mesterpedagógus tanár,intézményvezető 1. Az önértékelés alapja Jogszabályok: nevelésről

Részletesebben

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA AZ 5. SZÁMÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008. Tartalom 1. AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ALAPJAI... 4 1.1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...4 1.2 MINŐSÉGÜGYI ELŐZMÉNYEK...6 1.3 AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

1. Az iskola arculata

1. Az iskola arculata A 1. Az iskola arculata 1.1 Adatok Név: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola székhelye: Maglód Fő út 1-9. Önálló telephelyek címei: 2234 Maglód Fő út 1. tel.: 325102

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 27-i ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja módosításának jóváhagyása

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GASTROKER VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS KERESKEDELMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky J. u. 21. Készítette: Vizl Lőrinc Ottó Igazgató PH. Elfogadta: Jóváhagyta: Hatályos: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old.

TARTALOMJEGYZÉK AZ INTÉZMÉNYRŐL... HELYZETELEMZÉS... (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8. old. IMIP TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... AZ INTÉZMÉNYRŐL.... HELYZETELEMZÉS..... 3. old. 4. old. 5. old. FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM (ÖMIP) FŐ IRÁNYELVEI.. 6. old. MINŐSÉGPOLITITKAI NYILATKOZAT.. 8.

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYHÁLÓZATA FENNTARTÓI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2010. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 131/2010. (III. 25.) Kgy. sz. határozatával jóváhagyta.

Részletesebben

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR

SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR SZÉKELY MIHÁLY SZAKKÉPZŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, NYILVÁNOS KÖNYVTÁR Szervezeti és Működési Szabályzata 2012 Módosítva a TÁMOP-3.3.2-08/2-2008-0045. sz. projekt keretében az Alsófokú

Részletesebben

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PALOTÁS GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék AZ ISKOLA KÖRNYEZETE NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai. 1.1. Pedagógiai alapelvek 1.2. A nevelő-oktató

Részletesebben

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése

70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 70/2008. (V. 29.) Kgy. Határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózati működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya megye

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VÁSÁRHELYI LÁSZLÓ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM szám: 100921 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A képzőművészet, a mozgásművészet, a népművészet, a zene, az irodalom, a művészet megannyi ága alkalmas arra, hogy képet

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM

DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM DISCIMUS Szakközépiskola Debrecen OM: 100571 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Az iskola nevelési programja... 3 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógia alapelvei, céljai,

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY Tanulói esélyegyenlőségi terv Elfogadva: Oroszlány, 2008.02.27. Iván Lászlóné igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program

Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8. Intézményi Minőségirányítási Program 1 Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8440 Herend Iskola u.8 Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Schindler Lászlóné Igazgató Módosítva: 2008. augusztus 29. 2 Jóváhagyta:

Részletesebben

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja

A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja A Béke Utcai Általános Iskola Pedagógiai programja 2013 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 II. A BÉKE UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BEMUTATÁSA 5 III. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA 8 III.1. Nevelő oktató

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató PÁLYÁZAT a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete Pályázó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PORGRAM /IMIP/ KINIZSI PÁL ÉLELMISZERIPARI SZAK- KÉPZŐ ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Kaposvár, Baross u. 19. Tantestület jóváhagyásának dátuma: 2007. 12. 12. Fenntartóhoz történt benyújtás

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program

Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola. Minőségirányítási Program Az Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Minőségirányítási Program Orosháza 2011 Tartalomjegyzék 1. Az intézmény rövid bemutatása...4 2. Orosházi Református Kéttanítási Nyelvű Általános

Részletesebben