1. A TANODASZTENDERD CÉLJA A TANODA MEGHATÁROZÁSA A TANODA CÉLCSOPORTJA A TANODA FELADATAI... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4"

Átírás

1 Tanodasztenderd 1

2 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA A TANODA MEGHATÁROZÁSA A TANODA CÉLCSOPORTJA A TANODA FELADATAI Tudatos életpálya-építés támogatása Egyéni igényeken és szükségleteken alapuló tanulástámogatás Közösségfejlesztés Szabadidős tevékenységek biztosítása Társadalmi integráció elősegítése A TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK Tanodamegvalósítási Koncepció Partneri együttműködések kialakítása Tudásmegosztás, szakmai támogatás Önkéntesek bevonása Mérés, diagnosztizálás, dokumentálás Egyéni mentorálás FEJLŐDÉSSEGÍTÉS ELVEI ÉS GYAKORLATA A képességfejlesztés elsődlegessége A társadalmi kohézió erősítése A fejlődéssegítés főbb területei A fejlődéssegítés gyakorlata Ajánlott módszerek, tevékenységformák Szociális támogatás

3 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA A Tanodasztenderd célja, hogy biztosítsa a minimum elvárásrendszer egységes értelmezését, amelyek teljesítésével egy hátránykompenzáló kezdeményezés tanodává válik. A Tanodasztenderd a helyi szükségletekhez rugalmasan adaptálható kereteket kíván nyújtani a Tanodát működtetők számára programjuk kialakításához, megszabva azon szolgáltatások körét, amelyek teljesítése általánosságban elvárható. A Tanoda szakmai-társadalmi értelmezése és elismertsége, valamint az együttműködések kialakítása miatt is fontos keretrendszer meghatározásán túl a Tanodasztenderd a Tanodában alkalmazott pedagógiai módszereket, eljárásokat, eszközöket, munka-formákat, a Tanoda pedagógia célkitűzéseit nem kívánja részletesen és kötelező érvénnyel meghatározni, sőt, értékként kezelve a sokszínűségüket, mindezek egyéni kialakítására, önálló fejlesztésekre és adaptációkra alapozott megvalósítását javasolja. 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA A Tanoda civil vagy egyházi szervezet által működtetett, helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés, amely a Tanoda fenntartója által autonóm módon használt közösségi színteret működtet. A Tanoda olyan, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet a köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el. A Tanoda cél- és feladatrendszere az iskolák cél- és feladatrendszeréhez képest más prioritásokat képvisel és további szolgáltatások biztosítására törekszik. A Tanoda nemcsak oktatási feladatokat vállal fel, a szocializációval, életpálya-építéssel, kultúraközvetítéssel, közösségfejlesztéssel, szabadidő-szervezéssel, szociális támogatással kapcsolatos tevékenységét is hasonlóan hangsúlyosnak tekinti. 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA A Tanoda elsődleges célcsoportját azok a gyermekek és fiatalok alkotják, akik szociokulturális szempontból kedvezőtlen helyzetűnek minősülnek, ezért jelenlegi helyzetüket az iskolai sikertelenség, jövőbeli életüket a kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzet és a társadalmi perifériára szorulás veszélye fenyegeti. E helyzet beazonosításának legfontosabb ismérve a szülő(k) alacsony iskolai végzettsége és kedvezőtlen szocioökonómiai státusza. A jelenlegi jogi szabályozás alapján a hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók sorolhatók ebbe a csoportba, kiemelt célcsoportnak minősül a roma/cigány gyermekek és fiatalok köre. A Tanoda másodlagos célcsoportját e gyermekek és fiatalok családjai, másrészt a nem hátrányos helyzetű kortárscsoportok képezik. Előbbi csoport bevonásának oka, hogy a tanodai célkitűzések megvalósításában a család együttműködése növeli a siker esélyét, lehetőség szerint fejlesztő és motiváló hatást fejt ki a szülők és a testvérek irányába is. 3

4 Utóbbi csoport a közös tanodai programok által növelheti a tanodás gyermekek, fiatalok társadalmi integrációjának esélyét, miközben a nem hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok társadalmi problémák iránti érzékenysége is kedvező irányba változhat. A tanodás gyermekek és fiatalok közösségének kialakításakor mind a szociokulturális helyzet, mind az etnikai háttér szempontjából törekedni kell a heterogenitásra, amennyiben a helyi társadalom összetétele lehetőséget ad erre. Korosztályok szempontjából a Tanoda nyitott minden köznevelési intézményben tanuló gyermek és fiatal számára, kiemelten az átmenetek beiskolázás és iskolakezdés, felső tagozatra lépés, középfokú továbbtanulás időszaka igényel fokozott támogatást számukra. A tanodai csoportok kialakítását végső soron mindig a lokális társadalom összetétele, szociokulturális nehézségei határozzák meg, így a Tanoda fenntartójának ezt alapul véve, a segítségre szoruló helyi közösség igényeire reagálva, a társadalmi integráció jövőképét kitűzve kell eljárniuk már a toborzás kapcsán is. Bár a tanodai tagság az érintett gyermekek és fiatalok számára kötelezettséggel is jár, részvételük mindenképpen önkéntes. Jelenlétük és aktív részvételük biztosításának egyik kulcsa, hogy a Tanoda a helyi közösség sajátosságaira, a bevont gyermekek és fiatalok egyéni szükségleteire reagál. Mindezt kreatív megoldásokkal, innovatív módszertan kialakításával, alkalmazásával valósítják meg a célcsoport motiválása érdekében. 4. A TANODA FELADATAI A Tanodának olyan szolgáltatásokat és lehetőségeket kell a célcsoport tagjai számára térítésmentesen biztosítania, melyekhez középosztálybeli kortársaik szociokulturális helyzetük miatt, megvásárolt vagy egyéb módon hozzájutnak. Ezek a lehetőségek nemcsak oktatási szolgáltatásokra, hanem az élet számos további területére vonatkozhatnak (pl. szabadidős programokban való részvétel, életpálya-építés, integrált társadalmi tapasztalatok megszerzése). A Tanoda feladatait öt típusba sorolhatjuk. A Tanodaprogram megvalósítása során mind az öt feladattípust végzik a tanodák. Az egyes feladattípusokon belül az aláhúzott feladatok alapfeladatnak minősülnek, ezért kötelező jellegűek, illetve esetenként az egyes feladattípusoknál a választható opciók számának minimuma meghatározott Tudatos életpálya-építés támogatása Cél: az iskolai karrierrel és a családi élettel kapcsolatos döntési helyzetek támogatása, tudatos iskolaválasztás és életpálya-építés segítése, továbbá a személyes és a szociális kompetencia fejlesztése. Feladatok: Szociális és érzelmi nevelés Mentálhigiénés fejlesztés Egészséges életmódra nevelés Családi életre nevelés Iskolai életút és pályaorientáció támogatása Iskola-előkészítés (óvodáskorúak esetében) Iskolaválasztás segítése 4

5 Pályaorientáció (pl. munkaerő-piaci helyzet, szakmák, foglalkozások, önismeret, intézményi kínálat) Tájékoztatás hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről, pályázatokról, lehetőségekről Tehetséggondozás 4.2. Egyéni igényeken és szükségleteken alapuló tanulástámogatás Cél: az iskolai sikeresség segítése. Elsősorban az önálló tanuláshoz szükséges alapképességek megerősítésével, másrészt a kulcskompetenciák támogatásával, harmadrészt tantárgyi korrepetálással érhető el a kitűzött cél. A kulcskompetenciák fejlesztése komplex feladat, az egyes kompetenciaterületek gyakran nem választhatóak el élesen egymástól. Ezen szemlélet megtartása mellett három kompetenciaterület fejlődésének programszinten megjelenő támogatása alapfeladatnak minősül, ezért kötelező jellegű. Feladatok: Megfelelő tanulási környezet és infrastruktúra biztosítása Alapkészségek fejlődésének támogatása Szövegértés-fejlesztés Matematikai alapműveletek Tanulásmódszertan Info-kommunikációs eszközök használatának támogatása Idegen nyelvek oktatása Tantárgyi felkészítés 4.3. Közösségfejlesztés Cél: a Tanoda által érintettek közötti bizalmi légkör kialakítása, a közösséghez tartozás érzésének kialakítása és elmélyítése. Feladatok: Közösségi tér és programok biztosítása Együttműködés a családokkal 4.4. Szabadidős tevékenységek biztosítása Cél: az érintett gyermekek és fiatalok motiválása, olyan élmények és tapasztalatok megszerzésének biztosítása, melyekhez középosztálybeli társaik többségében hozzájuthatnak, a célcsoport tagjai számára viszont kevésbé hozzáférhetőek. Egy feladat megvalósítása alapfeladatnak minősül, kötelező jellegű. Feladatok: Kulturális tevékenységek, kultúrafogyasztás Művészeti alkotótevékenységek Sporttevékenységek Kirándulás 4.5. Társadalmi integráció elősegítése Cél: integrált közösségi tapasztalatok biztosítása, heterogén csoportok kialakítása, együttműködési készségek erősítése, társadalmi szolidaritás erősítése, sokszínűség elfogadtatása. Feladatok: 5

6 Integrált közösségi programok megvalósítása a Tanodában és a Tanodán kívül Interkulturális szemlélet erősítése Identitástudat erősítése Állampolgári ismeretek fejlesztése, aktív állampolgársággal kapcsolatos programelemek Demokráciára nevelés Vitakultúra fejlesztése 5. A TEVÉKENYSÉGEK MEGVALÓSÍTÁSÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK, MÓDSZEREK 5.1. Tanodamegvalósítási Koncepció A Tanodasztenderd kijelöli a Tanoda működtetésének kereteit, szemléletét, alapfeladatait és szakmai minimumát. A Tanodamegvalósítási Koncepció az adott Tanoda azon alapdokumentuma, amely részletezi a tervezett tanodaprogram megvalósításának módját. A Tanodamegvalósítási Koncepció tartalmazza, hogy az adott Tanodának kik alkotják a konkrét célcsoportját, milyen igényeire kíván reagálni, a Tanodasztenderd által kijelölt feladatok közül melyek megvalósítását vállalja, esetlegesen milyen további célokat határoz meg, valamint összefoglalja, hogy milyen módon, milyen módszerekkel, eszközökkel és dokumentációs rendben, milyen szakemberek bevonásával kívánja ezt megtenni Partneri együttműködések kialakítása A tanoda alaptevékenységeinek magas színvonalú megvalósítását jelentősen elősegíthetik az együttműködő partnerek. A Tanoda működését támogató fontosabb potenciális intézményi kapcsolatok a következők: Érintett családok, illetve a helyi közösség tagjainak bevonása a Tanoda munkájába További Tanodák (pl. tapasztalatcsere, horizontális tanulás céljából) A Tanodába bevont gyermekek köznevelési intézményei (pl. módszertani tapasztalatcsere, gyermek fejlődésének nyomon követése, kölcsönös visszajelzés, pedagógiai munka összehangolása, pályaorientáció) Környező középfokú iskolák (pl. önkéntes segítők, kortárs mentorok toborzása céljából) Felsőoktatási intézmények, kiemelten pedagógusképzők (pl. pedagógusjelöltek és egyéb segítő hivatásra készülő, valamint hátrányos helyzetű, roma felsőoktatási hallgatók toborzása céljából) Civil szervezetek (pl. program és szolgáltatási kínálat bővítése érdekében) Nemzetiségi önkormányzatok, kiemelten a Roma Nemzetiségi Önkormányzat (pl. kulturális programok szervezése céljából) Családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok (pl. hátrányos helyzetű tanulók komplex segítése céljából) Gyermekvédelmi szakszolgálat (pl. gyermekvédelmi gondoskodás otthont nyújtó ellátási formáiban élők megtalálása, a programba való bekapcsolása céljából) Közösségi házak, kultúraközvetítő intézmények, múzeumok, könyvtárak (pl. kulturális programok szervezése céljából) 6

7 5.3. Tudásmegosztás, szakmai támogatás Kapcsolattartás, együttműködés hasonló tevékenységeket megvalósító szervezetekkel (pl. workshopok szervezése, jó gyakorlatok megosztása, szakmai műhelyek és konferenciák szervezése, látogatása) Az eredményesen alkalmazott módszerek elterjesztése, illetve a hatékony együttműködés érdekében hospitálás szervezése a partner közoktatási intézményeknél Online felületek (pl. honlap, közösségi oldalak) rendszeres használata Képzések biztosítása a Tanodaprogramban résztvevő pedagógusok és szakmai megvalósítók számára (pl. innovatív pedagógiai módszerek, esélyegyenlőségi tematika) Szupervízió biztosítása a Tanodaprogramban résztvevő pedagógusok és szakmai megvalósítók számára 5.4. Önkéntesek bevonása Az önkéntesek bevonása nemcsak a Tanodaprogramban résztvevő pedagógusok és szakmai megvalósítók számára biztosít segítséget, a kapacitásnövelésen túl az önkéntesek szakmai és emberi fejlődésére, hátrányos helyzetű tanulók/emberek társadalmi integrációja iránti elköteleződésük növelésére is lehetőséget biztosít. Fontosabb lehetőségek: Felsőoktatási hallgatók gyakorlatszerzési lehetőségének biztosítása Iskolai közösségi szolgálat működtetése Egyéb kortárs segítő rendszer kialakítása Külföldi önkéntes programokban való részvétel (pl. EVS, ifjúsági csere) Nyugdíjaskorú önkéntesek bevonása (pl. nyugdíjas pedagógusok) CSR programokkal történő együttműködés (pl. vállalati önkéntes programok) 5.5. Mérés, diagnosztizálás, dokumentálás Mivel a Tanoda célcsoportját alkotó gyermekek és fiatalok körében az iskolai kudarcok központi forrását főként felső tagozattól kezdve az önálló tanuláshoz szükséges képességek fejletlensége jelenti, így a legszélesebb csoport esetében az iskolai sikeresség elősegítése elsősorban e képességek fejlesztése által érhető el. A tanodai mérésértékelésnek e szempontot figyelembe véve főként a szövegértésre és a matematikai készségekre kell irányulnia. A mérés-értékelés célja a diagnosztizálás, azaz a tanulási nehézségek feltárása a hatékony fejlesztés érdekében, kerülve a tanulók minősítését. A képességfejlesztés központi céljának megfelelően a tanodai pedagógiai munka nyomon követésére elsősorban képességtesztek, kompetenciatesztek alkalmazása javasolható. Az iskolába lépést követően a DIFER (Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer), majd az alsó tagozat végén az Országos készség- és képességmérés (úgynevezett negyedikes mérés) elérhető tesztjeinek alkalmazása javasolt, ezt követően pedig az Országos Kompetenciamérés feladatai, valamint hasonló koncepció által készített tesztek nyújthatnak lehetőséget a fejlődés követésére. A diagnosztikus mérőeszközök segítségével a fejlesztés kezdetén feltárhatók a problématerületek, a gyengeségek és erősségek, ezek az információk pedig lehetővé teszik az egyénre szabott fejlesztés tervezését. Az egyes fejlesztési szakaszok végén a visszacsatolás a kitűzött célok és az eredmények összevetése alapján valósul meg, célja pedig a további 7

8 fejlesztendő területek és tevékenységek tervezése, újabb célok és részcélok kitűzése. Az értékelés objektivitását a kipróbált mérőeszköz-rendszer és a hozzájuk tartozó értékelési útmutatók biztosítják. A tanulók előrehaladásának nyomon követése a rendszeres értékelés által valósul meg. A tanodába járó gyermekek és fiatalok bevonása érdekében javasolt, hogy dokumentálható módon lehetőséget biztosítsanak számukra arra, hogy kifejthessék véleményüket a Tanoda működésével kapcsolatban, beleszólhassanak annak mindennapjaiba, kifejezhessék a Tanoda tevékenységeivel kapcsolatos elvárásaikat, elégedettségüket. A gyermekek és fiatalok fejlődésének nyomon követésére, az információk rendszerezett tárolására személyenként külön dokumentumgyűjtemények (tanulói portfólió) vezetése javasolt. A tanulóktól gyűjtött pedagógiai célú információk három kategóriába sorolhatóak: Pedagógiai célú mérések (pl. képességmérés, tudásszint-mérés) Az előrehaladás dokumentálása (pl. egyéni fejlesztési terv, haladási napló) Gyermekek és fiatalok véleménynyilvánítási lehetőségei (pl. kívánságdoboz, elégedettségmérés) 5.6. Egyéni mentorálás A Tanodában zajló pedagógiai munkát meghatározza az egyéni igényekre reflektáló, személyre szabott egyéni bánásmódra való törekvés, a gyermekközpontú megközelítés, a gyermek, fiatal fejlődését biztosító objektív értékelés és a partneri együttműködés. Ennek egyik hatékony eszköze lehet az egyéni mentorálás, mentori rendszer működtetése. A mentor elsődleges feladata a hozzátartozó gyermekek, fiatalok fejlődésének támogatása, érdeklődésüknek megfelelő programok szervezése, vagy ilyen programok felé orientálása, szüleikkel, pedagógusaikkal való rendszeres kapcsolattartás, a Tanoda közösségében elfoglalt helyük nyomon követése, szükség esetén beilleszkedésük, társas kapcsolataik támogatása. A mentor szerepét a Tanodában dolgozó pedagógus, szakember mellett pedagógusjelölt, segítő szakmára készülő felsőoktatási hallgató is betöltheti. Emellett megfelelő előkészítés és támogatás esetében a mentoráltak kortársai is elláthatnak önkéntes mentori feladatokat, például iskolai közösségi szolgálat keretében. A mentor-mentorált kapcsolat kialakítása során lehetőség szerint figyelembe kell venni az egyéni igényeket, kölcsönös szimpátiát, illetve törekedni kell a kapcsolat tartósságára. A mentorálás lehetséges formái: Tradicionális egy felnőtt mentorál egy gyermeket vagy fiatalt Csoport egy felnőtt mentorál több gyermeket vagy fiatalt Csapat több felnőtt mentorál egy vagy több gyermeket vagy fiatalt Kortárs egy vagy több fiatal mentorál egy vagy több gyermeket vagy fiatalt E-mentorálás elsősorban online csatornákon zajló mentorálás (kistelepülési szegregátumokban működő tanoda esetében, személyes kapcsolattartásra alapozottan, kiegészítő tevékenységként javasolt) 8

9 6. FEJLŐDÉSSEGÍTÉS ELVEI ÉS GYAKORLATA 6.1. A képességfejlesztés elsődlegessége A Tanoda feladata a komplex személyiségfejlesztés és a tanuló képessé tétele az önálló tanulásra. Elsődleges feladata elsősorban nem a tanítási órákra való felkészülés biztosítása, ugyanakkor természetesen reagálnia kell az iskolai előrehaladásra és osztályzatokra is a későbbi sikeres iskolai pályafutás érdekében. Azon gyermekek, fiatalok esetében, akiknek az önálló tanuláshoz szükséges tudása (pl. szövegértés, tanulásmódszertan) megfelelő, a tantárgyi ismeretek minél hatékonyabb elsajátításának segítése jelölhető meg elsődleges célként. A tanodai oktatásban kiemelt szerepe van a szövegértés, a matematikai alapképességek és a tanulásmódszertan fejlesztésének, valamint a tanulási motiváció erősítésének. Az önálló tanuláshoz szükséges, még nem kellően fejlett készségek, képességek, kiváltképp a szövegértés fejletlensége, megnehezíti a tanulók egy része számára az új ismeretek elsajátítását, értő tanulását. Ez különösen jellemző a kedvezőtlen családi háttérrel rendelkező gyermekek, fiatalok esetében. E gyermekek, fiatalok számára minden olyan tevékenység, amely olvasást igényel azaz a tanulással összefüggő tevékenységek túlnyomó része, küszködés, így tanulási motivációjuk nehezen fenntartható. Az alsó tagozatot követően iskolai keretek között az alapképességek fejlesztésére általában kevés figyelem jut. Felső tagozattól a hangsúly a legtöbb tantárgynál a lexikális ismeretek elsajátítására helyeződik át, mely gyakran funkcionális analfabétizmust eredményez. A Tanoda rugalmasabb működésmódja által kulcsszerepet vállalhat az önálló tanulást megalapozó, az iskolai eredményességre és tanulási motivációra hosszú távon is hatást gyakorló képességjellegű tudás kialakításában, a tananyagra a képességfejlesztés eszközeként tekintve. A képességek fejlesztéshez nyújtanak keretet a kulcskompetenciák, amelyek tartalmát pontosan rögzíti a Nemzeti Alaptanterv (2012) illetve a kompetenciaterületekhez kapcsolódó fejlesztési feladatbankok. A Tanoda feladata olyan tevékenységek szervezése, ahol a különböző kompetenciatartalmak fejlesztési lehetőségei komplex egységként jelennek meg, belátva, hogy ezek a területek nem választhatóak el élesen egymástól. Egy ilyen kompetenciaalapú fejlesztő tevékenység elengedhetetlen a tudatos életpálya-építés támogatásához. Kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai, természettudományos és technikai, digitális, szociális és állampolgári, kezdeményezőképesség és vállalkozói, esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség, hatékony önálló tanulás A társadalmi kohézió erősítése A Tanoda a multikulturális nevelésnek, a kulturális önazonosság pozitív megélésének, illetve a társadalmi kohézió erősítésének fontos színhelye. Törekedni kell az egyes tanulók személyes és társadalmi identitásának megerősítésére, az egymás iránti szolidaritás megtanítására, gyakorlására és a kritikai gondolkodásra. A sokszempontúság, a nyitott gondolkodás segíti a kultúrák megismerését és elfogadását, az együtt- és egymás mellett élés szabályainak megtartását. A Tanoda feltételrendszerével olyan helyzetet teremt, mely érvényesíti a társadalmi igazságosság és szolidaritás értékeit, valamint fókuszba helyezi az egyenlő bánásmód és a méltányosság alapelveit. Ezeket az alapelveket nemcsak a Tanodába járó gyermekek és fiatalok kapcsán, hanem a tanodai integrált programok megvalósításával, 9

10 a célcsoporttól eltérő társadalmi státuszú kortársak, önkéntesek és további személyek bevonásával is igyekszik teljesíteni A fejlődéssegítés főbb területei A hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok hátránykompenzációjának része, hogy a Tanoda azokat a képességfejlesztő foglalkozásokat igyekszik számukra nyújtani, amelyek az önálló tanulást segítik, valamint olyan szolgáltatásokat, amelyeket a középosztálybeli szülők rendszerint megvásárolnak gyermekük számára. Ezeket figyelembe véve kiemelten fontos a következő területek fejlődésének segítése: Az önálló tanulást segítő fejlesztés elsődleges feladat, különösen a szövegértés és szövegalkotás, a matematikai alapműveletek és a tanulásmódszertan területén, mely lehetővé teszi, hogy később a Tanoda segítsége nélkül is boldoguljon. Az info-kommunikációs eszközök használatának segítése hangsúlyos feladat, amely az önálló tanulás, a társadalmi integráció és a tanulási motiváció fejlesztéséhez egyaránt hozzájárulhat. A tanulók szükségleteihez, iskolai sikerességéhez és tehetségterületeihez illeszkedő további területek fejlődésének segítése. A tanulási hátrányok kompenzálása mellett fontos feladata a Tanodának a résztvevő gyermekek és fiatalok személyes és szociális kompetenciájának fejlesztése, amely visszahat a tanulási folyamatra, ezzel is segítve az iskolai eredményességet. További feladata a Tanodának az idegen nyelvek oktatása A fejlődéssegítés gyakorlata A kiscsoportos, illetve egyéni foglalkozás módot ad arra, hogy a képességfejlesztés személyre szabott legyen, egyéni fejlesztési terv alapján történjen. A képességfejlesztés nemcsak a direkt tanulás esetében jellemző, hanem a játékok, a projektek, illetve a közösségi tevékenység sokféle képességet előhívó alkalmain is Ajánlott módszerek, tevékenységformák Művészetpedagógiai foglalkozások: a művészeti foglalkozások a manuális ügyesség, egy-egy munkafolyamat megtervezésének képessége, az alkotás öröme, a rendszeretet, az esztétikai érzék, a hagyománytisztelet fejlesztésére kínálnak számtalan lehetőséget. Az egyes gyerekeknek a nekik leginkább megfelelő foglalkozásokra való irányításával hatékonyan növelhetjük a gyerekek önbizalmát. Szintén kiemelten támogatandó tevékenység a rendelkezésre álló hangszerek, kompetenciák függvényében a zenei szakkörök, amatőr zenei társulatok működtetése is. Drámapedagógiai foglalkozások: a drámapedagógiai foglalkozások a személyiség formálásának és a közösség erősítésének különösen hatékony eszközei. A drámapedagógiai módszerek alkalmazása segít a tanulóknak figyelmük tudatos összpontosításában, a fegyelmezett feladatvégzésben, erősítik az érzelmi emlékezetet, fejlesztik az egymás iránti érdeklődést és empátiát, az együttműködési készséget, a felelősségtudatot, segítséget nyújtanak a munkaerőpiacon nagyra értékelt kommunikációs és önérvényesítő készségek élményszerű tanulásában. 10

11 Önismereti, készség- és személyiségfejlesztő csoportok: a drámapedagógia eszköztárában is használatos úgynevezett strukturált gyakorlatok önálló, csoportos keretek között történő alkalmazása, mely a különböző témák, problémák (csoportkohézió erősítése, együttműködés, kommunikáció, döntéshozatal, személyészlelés stb.) élményszerű feldolgozásában segítő, a csoportdinamikai folyamatokat hatékonyan felhasználó foglalkozás, ugyanakkor nem azonosak az ugyanezen problémákat felvető, pedagógiai célú, komplex tanítási drámákkal. Sportfoglalkozások: a közösségi és szabadidős programok között a rendelkezésre álló eszközök, felszerelések, lehetőségek függvényében helyet kapnak a különböző sporttevékenységek is. A sport a szórakozás és az örömkeltés mellett fejleszti a kapcsolatteremtő képességet, a toleranciát, az egészséges életmódot, a testkultúrát, a testi és lelki alkalmazkodást, illetve a fizikai és lelki kondíciót. Társasjáték-pedagógiai foglalkozások: a társasjátékok fejlesztő célú alkalmazása több szempontból is illeszkedik a tanodák céljaihoz. Egyrészről a megfelelő játékok kiválasztásával különböző kulcsfontosságú területek fejlődése is támogatható, például: szövegértés, matematika-logika, kommunikáció, idegen nyelv, személyes és szociális kompetenciák. Másrészről alkalmazásuk a közösségfejlesztés hasznos eszköze lehet, beleértve a szülőket is. A társasjáték ugyanakkor a tanodai pedagógiai munkát végzők vagy abban segítők számára is eszközt jelenthet a Tanodát látogató gyermekekkel, fiatalokkal való partneri kapcsolat kialakításában, megerősítésében. A szabadidő kellemes eltöltése mellett a társas készségek fejlődését is jelentősen támogathatják ezek az eszközök. Élménypedagógiai foglalkozások: az élménypedagógia által a résztvevők próbára tehetik önmagukat, aktív részesei, irányítói lehetnek saját tanulási folyamatuknak csoportos tevékenységek során, miközben például az együttműködési készségük, kommunikációjuk, önbizalmuk, vezetői és problémamegoldó készségeik vagy a szokatlan helyzetekhez való alkalmazkodásuk pozitív irányba változik. A foglalkozások során olyan élményekben részesülhetnek a résztvevők, amelyek által saját képességeik határait észlelhetik, elősegítve ezzel az önfejlesztést. A foglalkozások kulcsszava a közös élmény, amely valamilyen határhelyzethez kötődik, gyakran kiaknázva a természet által adott kihívások lehetőségeit. Projektmódszer: problémalapú, komplex tevékenységsor, amely jellemzően valamilyen produktum elérését célozza és szorosan kapcsolódik a mindennapi élethez. A jó projekt egyik legnagyobb előnye, hogy elvégzéséhez többféle tudás mozgósítása szükséges, azaz nem köthető kizárólag egy tantárgyhoz. A projektet célszerű úgy összeállítani, hogy a feladat elvégzéséhez elengedhetetlen legyen a gyermekek, fiatalok együttműködése. E módszert a partnerség jellemzi, a pedagógus elsősorban segíti a gyermekek, fiatalok önálló munkáját, így támogatva a tapasztalati tanulást Szociális támogatás Az eredményes támogató tevékenységhez szükséges komplex megközelítés értelmében a szakmai stábnak a nevelő-oktató tevékenység megszervezése mellett figyelmet kell fordítania a gyermekek és fiatalok szociális helyzetére is. A hatékony tanácsadás érdekében az e feladatra kijelölt tanodai munkatársnak ismernie kell a szociális ellátórendszert, annak mechanizmusait. Alapelv, hogy a szociális problémák kezelésének segítségével megbízott 11

12 tanodai munkatárs nem jár el a gyermek szülei vagy gyámja helyett semmilyen ügyintézés során, hanem támogatást nyújt annak érdekében, hogy a szülők/gyám képes legyen eljárni gyermeke ügyében, illetve felvegye a kapcsolatot az ellátórendszer képviselőivel. A Tanoda gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatai elsősorban preventív jellegűek. Fontos cél a problémák felismerése, illetve amennyiben lehetséges az okok feltárása és a segítségnyújtás. Amennyiben a Tanoda munkatársai nem tudják megoldani a felmerülő problémát, akkor segítséget kérnek a területi ellátórendszer képviselőitől (családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, önkormányzat szociális osztály, védőnő, munkaügyi központ, stb.), akikkel egyébként is szakmai együttműködés kialakítására törekszenek. 12

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja

BECS - tag, intézményvezető(vagy kijelölt kolléga) óravázlat tematikus terv/tanmenet= tervezett anyag végleges jegyzőkönyv interjúk dokumnetációja 1 2 3 idő feladat ki végzi dokumentum oktatas.hu intézményvezető tanfelügyeleti eljárás előtt rendszer megnyitása a feladathoz vagy delegált BECStag e-mial levél az érintett kollégának tényéről - irattár

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISOLA ÉS KOLLÉGIUM AZ ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁT ELLÁTÓ SPECIÁLIS SZAKISKOLA KÖTELEZŐ 9/E ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAMÁNAK HELYI TANTERVE Célok és

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS AZ 1 4. ÉVFOLYAMON Az Országgyűlés döntésének megfelelően, a közoktatási törvény módosításának eredményeként, 2004. szeptember elsejétől kötelezően bevezetésre került félévkor és év

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Összeállította: Fejes József Balázs SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2011 Tartalom A pályázat célkitűzései és háttere...

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára

5.26 Informatika a 6-8. évfolyam számára 5.26 Óraterv Évfolyam 6. 7. 8. Heti óraszám 1 1 1 Éves óraszám 37 37 37 Bevezetés A helyi tanterv A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 2.

Részletesebben

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete

Arany János Általános Iskola Pedagógiai programjának melléklete Pedagógiai programjának melléklete SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 3 2. Alapelvek, célok az SNI tanulók ellátásában... 3 2.1. Alapelvek... 4 2.2.

Részletesebben

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék

A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag. Tartalomjegyzék Készült a Tartalomfejlesztési és. a Híd csoport anyagai alapján. A DOBBANTÓ PROGRAM TANULÁSSZERVEZÉSI KERETEI Munkaanyag Tartalomjegyzék 1. A program szükségessége és jogi háttere 2. Célcsoportok 2. 1.

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek

Részletesebben

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés

Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Mérés és értékelés a tanodában egy lehetséges megközelítés Baráth Szabolcs Fejes József Balázs Kasik László Lencse Máté 2016 Javaslat tanodák számára a mérési és értékelési kultúrájuk megújításához Tartalom

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Surányi Endre Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 2 1.1 Kollégiumi feladatellátás az intézményi

Részletesebben

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés

II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés Nemzeti alaptanterv 45 II. RÉSZ Kompetenciafejlesztés, műveltségközvetítés, tudásépítés II.1. A kulcskompetenciák 3 Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Kiskunfélegyháza 2013. október 1 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1 A pedagógiai program módosítás szükségességének

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN Nikola Tesla Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT AZ INTÉZMÉNYI ELVÁRÁS-RENDSZER ALAPJÁN 2015. Jogszabályok: 2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZINERGIA ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 1031 Budapest, Erzsébet krt. 39. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő

Részletesebben

Pedagógusok ellenőrzése

Pedagógusok ellenőrzése Pedagógusok ellenőrzése Ellenőrzött pedagógus neve: Ellenőrzést végző tanfelügyelő neve: Segédanyag Terület, tartalom 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1.1 Milyen a módszertani felkészültsége? Intézményi

Részletesebben

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt

TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001. Tehetséghidak Program című kiemelt projekt TÁMOP-3.4.5-12/2012-0001 Tehetséghidak Program című kiemelt projekt 2014/2015-ös tanévre történő kiterjesztésének, valamint a teljes projektidőszak hatékonyságának és eredményességének HATÁSVIZSGÁLATA

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Negyedik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN

MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN MEGVALÓSÍTHATÓSÁG ELEMZÉSE A NÉGY KÖZSZOLGÁLTATÁS ÁTVILÁGÍTÁSA PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓAN SZOCIÁLIS ELLÁTÁSHOZ ÉS KÖZÖSSÉGSZERVEZÉSHEZ TARTOZÓ EGYES KÖZSZOLGÁLTATÁST VÉGZŐ INTÉZMÉNYEK VERSENYKÉPESSÉGI SZEMPONTÚ

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM

Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Fekete István Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7. OM azonosító: 038420 PEDAGÓGIAI PROGRAM Ha célod nagy, de eszközeid szerények, úgy cselekedj mégis! Cselekvésed által

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Fizika TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA,ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT FIZIKA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam SZEGHALOM 2009 CÉLOK ÉS FELADATOK Az általános iskolai fizikatanítás

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám

ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS. TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám ESÉLYTEREMTŐ OKTATÁS TKKI Eötvös József Program pedagógiai szakmai hírlevél I. évfolyam 2. szám TARTALOMJEGYZÉK Az Eötvös Program a számok tükrében...3 Az Eötvös József Programban zajló képzések bemutatása...6...hogy

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15

TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 TANODA PROGRAMOK TÁMOGATÁSA EFOP-3.3.1-15 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg EFOP 2015. évi keretében 5 Mrd forint. A támogatott projektek várható

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA

SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT BAJA A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM KIEGÉSZÍTÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA A KORMÁNY 2 0 2 /2 0 0 7. (VII. 31.) RENDELETE ALAPJÁN 2007-2008-2009 Tartalom I. BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Informatika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Informatika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.15. alapján 5-8. évfolyam 2 5-8. évfolyam Az informatika tantárgy ismeretkörei,

Részletesebben

P á l y á z a t f i g y e l ő

P á l y á z a t f i g y e l ő P á l y á z a t f i g y e l ő Településeknek, közösségeknek, intézményeknek, vállalkozásoknak, személyeknek 2015/42. Zuglóban felavatták Budapest első integráló játszóterét A Pillangó névre keresztelt

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER

INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER Itsz.:III-476/2015 INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSRENDSZER A Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Pedagógus Elvárás Rendszere Felsőpakony, 2015. október Készítette: Önértékelési Csoport 1. Pedagógiai módszertani

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai

közötti együttműködések (például: közös, több tantárgyat átfogó feladatok), továbbá az aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

INFORMATIKA 5-8. évfolyam

INFORMATIKA 5-8. évfolyam INFORMATIKA 5-8. évfolyam A helyi tantervünket az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet: 2. melléklet 2.3.2 Informatika 5-8. alapján készítettük. A tantárgy nevelési és fejlesztési nak megvalósításához a szabadon

Részletesebben

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program

KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476. Pedagógiai Program KÁLLAI FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 039 476 Pedagógiai Program 2015 Tartalom AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 5 INTÉZMÉNYI ADATOK... 5 1. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1.1. NEVELŐ-OKTATÓ

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT

EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT EFOP-1.2.1-15 VÉDŐHÁLÓ A CSALÁDOKÉRT PÁLYÁZAT CÉLJA: A kialakított tevékenységek együttesen magukba foglalják a családi, szülői, életvezetési és egészségfejlesztési, valamint mentális egészséggel összefüggő

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája

WEKERLE TERV. A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája WEKERLE TERV A magyar gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiája Tartalom 1. A Wekerle Terv háttere... 2 2. Célrendszer... 6 2.1. Infrastruktúra összehangolása a Kárpát-medencében... 9 2.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013

A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 A FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM LÉTREHOZÁSA A HEGYHÁTI KISTÉRSÉGBEN C. PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK ELVÉGZÉSE (HIVATKOZÁSI SZÁM: ROP-3. 2. 1.-2004-09-0005/32) A VASI HEGYHÁT FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIÁJA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium 1191 Budapest Kisfaludy u. 28. 2014. szeptember Tartalom Kisfaludy Károly Középiskolai Kollégium Pedagógiai Program 2014. 1. BEVEZETÉS... 3 2.

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013.

NEVELÉSI PROGRAM 2013. NEVELÉSI PROGRAM 2013. A Gyermekekről...Gyermekeitek nem a ti gyermekeitek. Ők az Élet önmaga iránti vágyakozásának fiai és leányai. Általatok éreznek, de nem belőletek. És bár véletek vannak, nem birtokaitok.

Részletesebben

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva

PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM. A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva PRO MUSICA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM A 2013. június 19-én jogerőre emelkedett módosított Alapító Okirathoz igazítva 2013 SZEGED 1 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása Előszó

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010.

Minőségirányítási Program. Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. Minőségirányítási Program Kölcsey Ferenc Gimnázium Körmend 2010. I. Fenntartói minőségirányítási program (kivonat) A program célja, hogy megfogalmazza az intézménnyel szembeni elvárásait az egész rendszer

Részletesebben

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA

FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA FM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR - SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIA PROGRAMJA A pedagógus hit kettőt tételez fel: hogy az emberek az eddiginél különbbé nevelhetők, hogy az eddiginél többre taníthatók.

Részletesebben

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA

AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA AZ ÖRKÉ YI PÁLÓCZI HORVÁTH ISTVÁ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM MI ŐSÉGIRÁ YÍTÁSI PROGRAMJA A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítünk a gyereknek valóra váltani a lehetőségeit. / Erich Fromm / TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a

részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a szakközépiskolás tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató

PÁLYÁZAT. a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető. (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató PÁLYÁZAT a Békéssámsoni Általános Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Orosházi Tankerülete Pályázó

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában

Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában szemle Tanulói részvétel öt magyarországi iskolában A viharosnak nevezett huszadik század után a huszonegyedik század embere kelletlenül és némileg csalódottan kénytelen tudomásul venni, hogy a történelem

Részletesebben

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM TISZACSEGEI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM Többszörösen átdolgozott változat Csupán két dolog van, amit gyermekeinknek, tanítványainknak adhatunk: a gyökerek és a szárnyak. (Lactantius) KÉSZÜLT: AZ ÓVODAI NEVELÉS

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben