SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer"

Átírás

1 SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer

2 Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet, erkölcs, a nemzethez való kötődés, felelősségérzet. Királyegyháza 1060 fő lakosságával a kis falvak kategóriájába tartozik. A település lakossága elsősorban mezőgazdasággal foglalkozik. Helyben más munkalehetőséget főleg az önkormányzat és annak intézményei biztosítanak. A lakosság jelentős része munkanélküli, vagy alkalmi munkás. A település infrastruktúrája sokat fejlődött az utóbbi években /telefon, gáz, utak, / szennyvízcsatorna még hiányzik. Ugyanakkor az egyre növekvő társadalmi egyenlőtlenség feszültségként van jelen. A létminimum szintjén vagy alatta élő családoknak önerőből kevés esélyük van a felzárkózásra. Intézményünk a 90-es évek elején még körzeti iskolaként működött, fős tanuló, és fős óvodás létszámmal. A 93/94-es tanévben megszűnt a közös fenntartás. Az 1999/2000. tanévtől Királyegyháza csatlakozott a Gyöngyfa-Sumony Körjegyzőséghez, s így a három község önkormányzata, társulás formájában tartotta fennt az intézményt június 30-án intézményünk, mint ÁMK megszünt július1-től a Szentlőrinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Tagintézményeként működünk. Az iskola teljesen osztott, 8 tanulócsoportos, átlagosan 15 fős osztálylétszámmal. Az óvoda két vegyes csoporttal működik. Az óvoda 1971-ben épült, a falu központjában, az iskola mellett található. Az óvoda épületéhez kapcsolódik az óvodát és iskolát ellátó konyha. Óvodánkba a gyerekek a társult községekből járnak. Az óvodában két csoport működik, 3 éves kortól az iskolaérettségig. Jól megvalósul a párbeszéd és együttműködés az intézmény és az önkormányzat között. Az óvodánk célja a gyermeki személyiség kibontakoztatása, az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, felkészítve az iskolai életre. A szülők az óvoda eddigi működésén túl más igényeket nem fogalmaztak meg. Egyre több gyermek viselkedés-és magatartászavarokkal, részképesség-zavarokkal küzd. Ezeknek a gyermekeknek a speciális fejlesztését helyben oldjuk meg. Tagintézményünkön belül az óvoda és az iskola nevelési és pedagógiai programja egymásra épül, egységet képez. Közös értekezleteken egymás pedagógiai elképzeléseit megismerhetjük. Jó kapcsolatban vannak az óvónők és az alsós szakmai munkaközösség. Hagyomány, hogy az óvodások ünnepélyeken, bábelőadásokon vesznek részt az iskolában, az alsósok pedig mozielőadásokon az óvodában. A könyvtárat /ami az iskolában van/ az óvodások is látogatják, mesekönyveket kölcsönöznek. Minden évben az iskolába menő gyerekek meglátogatják az 1. osztályosok olvasás, matematika óráját. A jó kapcsolat alapja a tisztelet és megbecsülés egymás munkája iránt, a gyermekek érdekében szükséges a folyamatos, eredményes együttműködés. Közösen kell az átmeneteket megkönnyíteni a számukra, őértük tartozunk felelősséggel. 2

3 Általában a tanulók %-át felveszik gimnáziumokba, a többiek szakképző intézményben tanulnak tovább. A tantestület megértette, hogy nem várhatunk külső segítséget, a saját problémáinkat magunknak és helyben kell megoldani. A mi iskolánk feladata egyfajta hiánypótlás, meg kell próbálnunk megadni a gyermekeknek a törődést, amit a családok egy része nem tud, illetve sokszor nem is igen igyekszik biztosítani. Ahhoz, hogy a gyerek sikereket érhessen el, meg kell teremteni számára azt a miliőt, ahol jól érzi magát, mert szeretik, mert figyelnek rá. Intézményünkben a gyermek a fontos. Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszerének fontos kitételei az együttnevelés, a tapasztalati tanulás és az együttműködés. Integrációs programunk célja, az eltérő családi háttérrel rendelkező, különböző képességű és fejlettségű gyermekek együttfejlesztése, együttnevelése az esélyegyenlőség megteremtése érdekében. Ezért szükség van a már meglévő programjaink továbbfejlesztésére, új módszerek alkalmazására a tanítás tanulás folyamatában, a pedagógusok tapasztalati tudásának gyarapítására. A nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8) MKM rendelet kiegészült két olyan új oktatási szervezési formával, amely normatíva biztosításával ösztönzi a hátrányos helyzetű tanulók integrált keretek között megvalósuló a szociális helyzetből és fejlettségből eredő hátrányok ellensúlyozását célzó iskolai nevelésének oktatásának megszervezését. Elemei a következők: I. Az alkalmazás feltételei II. A pedagógiai rendszer tartalmi elemei III. Elvárható eredmények 3

4 I. ALKALMAZÁS FELTÉTELEI 1. Az integrációs stratégia kialakítása Két elemet foglal magába: az integrációhoz szükséges szempontok, adatokkal alátámasztott elemzését és az általános célok megfogalmazását Helyzetelemzés az integráció szempontjai és elvárt eredményei alapján A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak. A HHH tanulók aránya az intézményen belül október 01. Osztályok Tanulók száma HH Tanulók száma HHH Tanulók száma Iskolaigazgató által javasolt HHH/tanulószám Képességkibontakoztató felkészítésben résztvevő tanulók száma % SNI tanuló % % % % % % % % 2 1 Összesen: ,4% 6 4 Ebből HHH 4

5 Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. Egyenlő bánásmód követelményének érvényesülése Az iskola épülete állapota, felszereltsége Épület Mely osztályok járnak ide? Mindegyik Mikor épült? 1966 Az itt tanulók használják-e az iskola más épületeit? igen Mikor volt az épület utoljára felújítva/festve Nagy felújítás 1982, 2001 Tornaterem 2003-ben Van-e az épületben - vízöblítéses WC + - étkező/ebédlő + - könyvtár + - tornaszoba + - tanári szoba + - számítógép + - videó és tv + - projektor + - digitális tábla - 5

6 Oktatási eredményesség mutatói a hátrányos helyzetű tanulókra vonatkoztatva Évfolyamismétlők aránya (%) Magántanulók aránya (%) Az előző tanévben 250 óránál többet hiányzó tanulók aránya (%) Tanév Összlétszámon belül HH / HHHgyerekek körében SNI gyerekek összlétszámon belül HH / HHHgyerekek körében SNI gyerekek összlétszámon belül HH / HHHgyerekek körében SNI gyerekek 2004/2005 2,9/nem 1,8 rel. 0 0,8 0,8 0 1,8 2, /2006 3,2/nem 3,2 rel. 0 0,8 0,8 0 0,8 0, /2007 2,5 1,4/2, / / /2008 4,3 5,3/9, / / /2009 3,3% 3,2/2, /0 0 0,8 - - Továbbtanulási mutatók Gimnázium (%) Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) Szakiskolai képzés (%) Tanév Összlétszámon belül HH / HHHtanulók körében SNI tanulók körében Összlétszámon belül HH / HHHtanulók körében NINCS SNI tanulók körében Összlétszámon belül HH / HHHtanulók körében NINCS SNI tanulók körében 2003/ % NINCS ADAT 0 28,5% ADAT 0 52% ADAT / % 7%/ 21%/ 28%/ Nem r. 0 49% Nem r. 0 36% Nem r / % 11%/ 26%/ 42%/ Nem r. 0 37% Nem r. 0 53% Nem r / % 16% 0 33% 25%/ 0 50% 50% / ,5%/ 25% 10% 0 25% 12,5% 0 50% 25% 6% 2008/2009 (2 fő) (1 fő) 0 (8 fő) (2 fő) 0 (5 fö) 0 (1 fő) 6

7 Kompetencia mérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Szövegértés Iskola átlaga Az országos kompetenciamérés eredménye az intézményen belül Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag Iskola átlaga Országos átlag 6. évfolyam évfolyam Matematika 6. évfolyam évfolyam

8 A HHH tanulók intézményen belüli programokban való részvétele: Program megnevezése: Napközi Zeneiskola Német szakkör Részt vevő tanulók létszáma: Ebből részt vevő HHH tanulók száma: Angol szakkör 5 3 Ügyes kezek szakkör 23 5 Rovásírás szakkör 13 6 Technika szakkör 12 4 Informatika szakkör 11 5 Tömegsport Továbbtanulásra felkészítés 6 3 8

9 1.2. Célrendszer megfogalmazása Általános célul tűztük ki, hogy nyitott kirekesztéstől mentes intézményként működjünk, a pedagógiai környezetünk alakításával, befogadó iskolává váljuk. Minden gyermek képességének maximális kibontakoztatását a személyiség-központú oktatás, nevelés által, az IPR alkalmazásával érjük el, melyet az esélyegyenlőség megteremtése érdekében az integrációt segítő innovatív módszerek fejlesztésével alkalmazunk. Szakmai műhelyek kialakításával, a pedagógiai eszköztár bővítésével segítjük elő a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók társadalmi beilleszkedését, a továbbtanulási arány emelkedésével a képzettségi szint javítását, munkaerőpiacon való érvényesülését, ezáltal a munkanélküliség csökkentését. A társadalmi kulturális különbözőség iránti érzékenység fejlesztésére törekszünk, célunk a másság elfogadása szűkebb és tágabb társadalmi környezetben. A tanulókra vonatkozóan: - A hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása - Hátránykompenzálás - A tanuláshoz való viszony áthangolása - A tanulói aktivitás növelése a tanítási órákon - A tudás és kultúra megőrzése - Hatékony tanulási módszerek, szokások elsajátíttatása - A tanuláshoz szükséges alapkészségek (koncentráció, figyelem, emlékezet) fejlesztése - Továbbtanuláshoz szükséges információk átadása és alapkompetenciák átadása - Személyiségfejlesztés - Szabadidő hasznos eltöltése A pedagógusokra vonatkozóan: - Szemléletváltás: száműzni a tanítási órákról a közömbösséget, unalmat - Integráció elfogadása - Képzések: módszertani eszköztár bővítése - Partnerközpontú nevelés: pedagógus tanuló pedagógus szülő pedagógus pedagógus pedagógus külső partnerek 9

10 Konkrét céljaink és feladataink a 2009/2010-es tanévre: A tanulókra vonatkozóan Képességek mérése, a mérés alapján a hiányosságok egyéni fejlesztése. A fejlesztés tanórán belüli és tanórán kívüli alkalmazása - mérés és egyéni fejlesztési tervek elkészítése, egyéni fejlődési napló, tanórai differenciálás- év végi mérés ismétlése. Az egyéni képességek fejlesztése, a részképesség hiányának szempontjából, ezek módszeres kezelése /mérések, egyéni terápia -részképesség zavarral rendelkező gyerekek egyéni fejlesztése, terv alapján. Tanulást-tanítást segítő kompetencia programok, programelemek továbbfejlesztése. Multikulturális tartalmak projektekben. Tanulóink számára képességfejlesztő foglalkozások beindítása, annak érdekében, hogy egyrészt fejlesszük tanulóink kulcskompetenciáit (szövegértés, matematikai logika), másrészt hogy javuljon intézményünk eredménye az országos kompetencia mérés során. Sikeres továbbtanulás elérése az Útravaló Program, a továbbtanulásra felkészítő foglalkozások segítségével. Az óvoda-iskola átmenetet segítő NAPRAFORGÓ program továbbfejlesztése. Minél több halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részvétele a tanórán kívüli programokon. A kompetencia alapú oktatás bevezetése. A pedagógusokra vonatkozóan: Olyan befogadó pedagógiai környezet kialakítása, szegregáció csökkentése, a hatékony együttnevelés elterjesztése, melynek keretei között a különböző társadalmi hátterű tanulók iskolai előmenetelét színvonalromlás nélkül biztosítja Ennek elemei: az IPR hatékony alkalmazása intézményfejlesztés, szervezetfejlesztés,(konzorciumi és intézményi projektszervezet, pedagógus készségek listája) továbbképzések által, az integrált nevelést támogató, pedagógiai módszertani eszköztár bővítése és az elsajátítottak adaptációja, pedagógiai programba illesztése (egyéni fejlesztési tervkészítés technikája, kooperatív tanulás, projektmódszer, tanulásmódszertan, kompetencia alapú oktatás, hátrányos helyzetű tanulók kezelése, intézményen belüli és intézmények közötti szakmai tapasztalatcsere megvalósítása, (bemutató órák tartása- hospitálások, hospitációs tréningek és intézményi találkozók szervezése) a hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésében már eredményesen alkalmazott programok, jó gyakorlatok elterjesztése. a programot támogató, pozitív hozzáállású társadalmi környezet megteremtése együttműködéssel, hogy elkötelezetté váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű, 10

11 főleg roma tanulók integrációjában (társadalmi kerekasztal működtetése, együttműködési megállapodások felülvizsgálata és a kapcsolatok működőképessé tétele) tanulóbarát, az integrációs nevelést elősegítő iskolai környezet megteremtése intézményi önértékelés elkészítése Céljaink megvalósítását az integrációs pályázati támogatás illetve egyéb nyertes pályázatok segítik. 2. Az iskolába való bekerülés előkészítése 2.1. Az óvodából az iskolába való átmenet segítése Céljaink: - a leendő első osztályos diákok és szüleik megismerése, - az első osztályos diákok iskolai beilleszkedésének megkönnyítése, - együttműködés erősítése az óvoda és az iskola pedagógusai között. A tanítók számára óriási felelősség a gyermekek tanításának megkezdése, az eredményes nevelő oktató munka megvalósítása. Az ilyenkor jelentkező feladatok végrehajtása meghatározója a gyermek iskolai indulásának, és további fejlődésének. Ez megkívánja, hogy az iskolára felkészítés utolsó mozzanatait kellő tudatossággal oldódjanak meg. Arra kell törekednünk, hogy a gyermekek fejlődését maradéktalanul biztosítsuk. A gyakorlatban jelentkező nehézségek kiküszöbölésére, kidolgoztunk azokat az eljárásokat, amelyek megkönnyítik a gyermekek számára az átállást, a tanítók számára a megfigyelési időszak pontosabb, tudatosabb tervezését. Az óvoda és az iskola együttműködésében érvényesüljön a kölcsönös bizalom, egymás munkájának ismerete és megbecsülése. Ez biztosítja az átmenet folyamatosságát a gyermekek számára. A kapcsolattartás színterei: Iskolába való bekerülés előkészítése: - óvodai-iskolai cserelátogatások : gyerekek, pedagógusok - óvodapedagógusok látogatása bemutató foglalkozásokon - Az óvodai nevelők tapasztalatainak megismerése. Közös programok: - szülői fórumok, - szabadidős programok. Iskolai feladatok: - családlátogatás a leendő első osztályosok szüleinél, - diagnosztikus vizsgálatok, - egyéni fejlesztési terv készítése a vizsgálati eredmények alapján, - helyzetelemzés készítés a beilleszkedésről. 11

12 Az iskolánkba beiratkozott gyermekek számára a következő tevékenységekkel, módszerekkel könnyítjük meg a beilleszkedést és a sikeres iskolakezdést: Hosszú beilleszkedési időszak. Játékos, tevékenységekre épülő feladatok. Derűs, nyugodt légkör megteremtése. Alapkészségek bemeneti mérése, egyéni és csoportos fejlesztési tervekre épülő szakmai munka. Az egyéni képességekre épülő tanulásszervezés. Az óvodából az iskolába való átmenet segítését részletesen NAPRAFORGÓ programunk tartalmazza Heterogén osztályok kialakítása a jogszabálynak megfelelően (11/1994(VI.8.)MKM 39/D., 39/E. ) Kötelező felvételt biztosít iskolánk a Körjegyzőséghez tartozó községekben lakó gyermekek számára. Ezek mellett iskolánk felvállalja azon tanulók képzését, akik más községből kérik a felvételt. Ezen tanulók átvételét biztosítani tudjuk. Iskolánkban a gyermekek felvétele az óvoda véleménye, nevelési tanácsadó, a rehabilitációs és szakértői bizottság döntése alapján történik. 3. Szervezetfejlesztési terv Iskolán belül: - IPR menedzsment és a munkacsoportok működtetése. A szervezetfejlesztés módszertani feltételei: - Célirányos kompetencia alapú oktatással kapcsolatos továbbképzések. - Folyamatos korrekció a program igénye szerint. Technikai feltételek - A tantermeink berendezése alkalmas kooperatív csoportmunkára. A tantermi bútorzatokat folyamatosan újítjuk fel, az idei tanévben padokat, székeket szeretnénk beszerezni. Fejlesztő eszközök már korábbi fejlesztésünknek köszönhetően rendelkezésre állnak, de a pályázati támogatásnak köszönhetően újabbak beszerzésére lesz lehetőségünk. Szakirodalmi fejlesztésre is lesz lehetőségünk. Erőforrásterv 12

13 A nevelés oktatás személyi ellátottsága: Az iskolában dolgozóknál az utóbbi időben jelentős személyi változás ment végbe. Három fő GYES-en van. A többség nagy pedagógiai tapasztalattal rendelkezik. Ugyanakkor elmondható, hogy nem ragadtunk le a régebben tanultaknál, állandóan képezzük magunkat, készek vagyunk a megújulásra, nyitottak a legújabb pedagógiai módszerek elsajátítására. A tantestület nagyobb része régóta együtt dolgozik, jól ismerjük egymást, hatékonyan tudunk közösen dolgozni. Ugyanakkor a fiatalokat szívesen fogadjuk, és segítünk nekik beilleszkedni közösségünkbe. A következő szakfeladatokon az alábbi megoszlás szerint látják el a pedagógusok az oktatási feladatokat: Iskolai szakfeladaton: 12 fő, ebből 7 fő tanári végzettségű, 4 fő pedig tanítói végzettségű. Napköziben: 2 fő, 1 fő tanítói végzettségű, 1 fő pedig tanulásban akadályozottak pedagógiáját végezte el. Feladatunk: az IPR eszközrendszer alapján az intézményben fellelhető pedagógus készségek leírása Eszköz erőforrások (iskolai költségvetés, pályázatok) 4. Együttműködések partneri kapcsolatok Helyzetelemzés a társadalmi-szakmai környezettel való együttműködés körében Szülők HHH tanulók szülei Cigány kisebbségi önkormányzat Civil szervezetek Középfokú oktatási intézmények Gyermekjóléti Szolgálat Pedagógiai szakmai és szakszolgálatok Együttműködés gyakorisága (találkozók stb.) Évente 2 alkalommal, szülői értekezleteken. Fogadóórák, illetve bizonyos esetekben a szülő behívása az adott probléma megbeszélésére. Évente min. 3 alkalommal szülői értekezlet vagy fogadóóra, bizonyos esetekben a szülő behívása az adott probléma megbeszélésére. Családlátogatás. Közös programok. Tanulóink rendszeres résztvevői a civil szervezetek által szervezett rendezvényeknek. Tanulóink részt vesznek a középiskolák által szervezett nyílt napokon és a középiskolák helyben tartott tájékoztatóin Együttműködésünk folyamatos, az aktuális problémák megoldására. A tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek bevizsgálását végzik. Logopédiai ellátás. Továbbképzések szervezése. 13

14 4.1. Szülői házzal Cél: A HHH gyerekek szülei legyenek elkötelezettek az iskola iránt, támogassák a pedagógusok munkáját. Ennek érdekében: Meghívjuk őket minden, a szülőket érintő rendezvényre. Tájékoztatjuk őket a gyerekeknek szóló lehetőségekről, programokról. Az iskolai munkatervben szereplő találkozásokon kívül évente min. három alkalommal személyes találkozókon tájékoztatjuk őket gyermekük előmeneteléről. Nevelési problémáik és szociális gondjaik esetében támogatjuk, segítjük őket, ha szükséges megfelelő szakemberekhez irányítjuk. Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. A szülők elégedettsége az IPR alkalmazásával. (Az elégedettségmérés lehetséges témakörei, természetesen minden szülő számára érthető megfogalmazásban kell megfogalmazni a kérdéseket) A szülők elégedettsége az IPR alkalmazásával Az óvodából iskolába való átmenet segítése A gyermek képességeinek kibontakoztatása A különböző adottságú gyerekek egy csoportban történő (integrált) nevelése, oktatása A pedagógusok és a szülői ház együttműködése a gyermek fejlődését segítő értékelési formák működtetésében Segítség a gyerek tanulási problémáinak megoldásához Közösségépítő programok Az iskolában alkalmazott nevelési, oktatási módszerek A tanórán kívüli foglalkozások választéka A különböző népcsoportok kultúrájának megismertetése A továbbtanulásra való felkészítés A megkérdezettek hány százaléka válaszolt Iskolai Évfolyam átlag átlag Az iskola és a szülők kapcsolatának szorosabbá, harmonikusabbá tétele mellett nekünk a szülő-szülő együttműködést is alakítanunk kell. A sok közös program ellenére az a tapasztalatunk, hogy a szülők között nincs meg az összhang, ennek hatása az iskolában is lecsapódik. A családokkal való kapcsolattartás formái intézményünkben: Szülői értekezletek Szülői fórumok Háromoldalú fogadónapok Szülői munkaközösség Nyílt napok Problémamegoldó (esetmegbeszélések) Projekt-családi nap közös megszervezése Közös programok: színházlátogatás, tanulmányi kirándulások, farsang 14

15 4.2. Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal Cél: A tanulók és a családok érdekében a párbeszéd kialakítása. Ne egymás mellett, hanem egymással együttműködve, az információkat egymásnak átadva segítsük a másik munkáját. Az együttműködés területei: A tanulók testi és szellemi fejlődésének a biztosítása. Családlátogatások. Feladat: A meglévő jó együttműködés további fenntartása Szakmai és szakszolgálatokkal Cél: Az együttműködés szélesítése. Főbb területek: A pedagógia szakmai szolgáltatóval a továbbképzések, a pedagógiai munkát segítő megbeszélések alkalmával tartjuk a kapcsolatot. A szakszolgálatokkal a kapcsolattartás a bevizsgálások, a tanulók ellátása kapcsán folyamatos A középfokú oktatási intézményekkel Cél: A HHH tanulók sikeres pályaválasztásának elősegítése. Tanulóink részt vesznek a középiskolák által szervezett nyílt napokon és a középiskolák helyben tartott tájékoztatóin. Pályaválasztási tájékoztató keretében iskolánk szülői értekezletet tart a 8. osztályos szülők részére. A középiskolák tájékoztatót küldenek volt tanulóink tanulmányi eredményeiről Kisebbségi Önkormányzatokkal Cigány Kisebbségi Önkormányzat Az együttműködés területei: Közös programok szervezése. A kisebbségi kultúra ápolása. Segítségnyújtás a családi nevelés problémáiban. 4.6.Civil szervezetek Királyegyháza felvirágoztatásáért közalapítvány Az együttműködés területei: Tanulóink támogatása versenyeken való részvételen, tanulmányi kirándulásokon. Programokon való részvétel. A partnerekkel az együttműködési megállapodások megköttetek. Feladatok: a megállapodások felülvizsgálata, kapcsolatok további erősítése. 15

16 II. A tanítást-tanulást segítő eszközrendszer elemei Program-elemek Nálunk van További fejlesztést igénylő IPR elem 1. Kompetencia-fejlesztő programok és programelemek 1.1. Önálló tanulást segítő fejlesztés A tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelőző programok Az önálló tanulási képességet kialakító programok A tanulók önálló, kreatív tevékenységére épülő foglalkozások Tanulási motivációt erősítő és fenntartó tevékenységek Saját program Tanórákon kooperatív technikák alkalmazása 1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése Tantárgyi képességfejlesztő programok Kommunikációs képességeket fejlesztő programok Korrepetálás, egyéni fejlesztés 1-8. évf. Saját program Feladat Program kialakítása Program kialakítása Tanulási technikák, módszerek tanítása a tanítási órák folyamán A program megvalósítása, fejlesztése. A tanfolyamokon elsajátított új tanulásszervezési eljárások beépítése a napi munkába. A program megvalósítása, fejlesztése Komplex művészeti programok 1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése Közösség-fejlesztő, közösségépítő programok Saját program Családi programok: iskolások szülők és pedagógusok közös tevékenykedése Programok továbbvitele A szülők részvételének növelése az iskolai programokon Mentálhigiénés programok Előítéletek kezelését szolgáló programok 2. Az integrációt segítő tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 2.1. Mentori rendszer Útravaló program 2.2. Együttműködés tanodai programmal 2.3. Művészeti körök Zeneiskola, társastánc 3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek 3.1. Egyéni haladási ütemet segítő differenciált tanulásszervezés Tanórai differenciálás 16

17 3.2. Kooperatív tanulásszervezés 3.3. Projektmódszer 3.4. Drámapedagógia Tantárgyi megjelenés Projekt napok, hetek az éves munkatervben rögzítettek szerint 4. Műhelymunka a tanári együttműködés formái 4.1. Értékelő esetmegbeszélések 4.2. Probléma-megoldó fórumok 4.3. Hospitálásra épülő együttműködés Nevelőtestületi értekezletek, havonkénti értekezlet, osztályozó értekezlet Gyermekjóléti Szolgálattal, védőnővel, szülőkkel Napraforgó program Saját fejlesztésű program A tanfolyamokon megismert módszer további beépítése az oktatásszervezésbe A projekt szemlélet, erősítése-mélyítése A problémákra közösen megoldáskeresés. A program megvalósítása, fejlesztése. 5. A háromhavonta kötelező kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei 5.1 A szöveges értékelés árnyalt értékelés 5.2. Egyéni fejlődési napló 6. Multikulturális tartalmak 6.1. Multikulturális tartalmak megjelenítése a különböző tantárgyakban Szöveges értékelés 1-4. évfolyamon. Egyéni fejlődési napló. Szöveges értékelés 5-8. évfolyamon. Egyéni fejlődési napló 1-8. évfolyam (HHH tanulók) Cigány kisebbségi program 6.2. Multikulturális tartalom projektben feldolgozva 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 7.1. Pályaorientáció Saját program 7.2. Továbbtanulásra felkészítő program Saját program A HHH tanulók három havonta esedékes értékelésének árnyaltabbá tétele. A fejlesztések folytatása Felmérés egyéni terápia ütemterv haladási napló, fejlődési napló vezetése. 17

18 Az intézményi munkacsoportok tevékenységüket az IPR menedzsment tagjainak irányításával, koordinálásával végzik A tanítás-tanulási eszközrendszer elemeinek éves projekttervei elkészültek, alapját képezik az IPR menedzsment munkatervének, beépülve az iskola éves munkatervébe. Feladatuk: 1. Az eredmények értékelése, azok az eljárások, tevékenységek, amelyeket alkalmazunk, hozzájárulnak-e a hátrányos helyzetű tanulók képességeinek kibontakoztatásához és integrált neveléséhez. Az egyes IPR elemek projektterveinek megvalósítását előkészíteni és értékelni kell: mik a feladatok, kik a felelősök-mit sikerült megvalósítani, mit nem, miért, mit kellene a következőkben másként csinálni? Ha sikerült megvalósítani, akkor a módszerek beépíthetők az iskola dokumentumaiba. Ellenkező esetben célszerű javítani a folyamatokat, és új PDCA (tervezés-megvalósításellenőrzés-beavatkozás) ciklusokat indítani. Másrészt feltétlenül értékelni kell a kitűzött célok elérését, az elvárt eredmények létrejöttét. 2. Az IMIP tartalmazza az IPR-rel kapcsolatos következő elemeket Tárgykör Fenntartói elvárások A működés hosszú távú elvei Minőségcélok Vezetés Tervezés Ellenőrzés Mérés Értékelés 3. A Házirend tartalmazza az IPR-rel kapcsolatos következő elemeket Tárgykör A tanuló felvétele, átvétele, a felvétel, átvétel elutasításának eljárásrendje, a beiskolázási, működési körzet, Az osztályba, csoportba sorolás szempontjai A tanórák, tanórán kívüli foglalkozások rendje, kialakítási szabályai 18

19 III. Elvárt eredmények Elvárt eredmények: A hátrányos helyzetű tanulók aránya az oktatási-nevelési intézményben megfelel a jogszabályban előírtaknak. Az intézmény tartósan képes a különböző háttérrel és különböző területeken eltérő fejlettséggel rendelkező gyerekek fogadására, és együttnevelésére. Multikulturális tartalmak beépülnek a helyi tantervbe. Az intézmény párbeszédet alakít ki minden szülővel. Az intézményben létezik tanári együttműködésre épülő értékelési rendszer. Ezek eredményeként: 1. Nő az évfolyamvesztés nélkül továbbhaladó hátrányos helyzetű tanulók száma. 2. Csökken az intézményben a tankötelezettségikor határa előtt, az iskolai rendszerből kikerülők száma. 3. Nő az érettségit adó intézményekben továbbtanuló hátrányos helyzetű tanulók száma. 4. Az adott intézményben az országos kompetenciamérések eredményei az országos átlagot meghaladó mértékben javulnak. A nevelőtestület október 1-jén nevelőtestületi értekezleten, az IPR stratégiát elfogadta október 1. 19

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091 I. Helyzetelemzés: I.1.Alapelvek Az integrált oktatás a hagyományos oktatás szerves része, azzal alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít. A NAT-ban megfogalmazott

Részletesebben

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.)

BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) a ban a szülők bevonásával BESZÁMOLÓ (2013. 09. 01-2015. 12. 31.) 2013. szeptember 1-jén indult a projekt, melynek címe A hátrányos helyzetű tanulók eredményes nevelése és iskolai sikerességük támogatása

Részletesebben

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

BUJI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT IBRÁNYI TANKERÜLET 147004 I II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2015. BEVEZETÉS Buji II.

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet,

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA JÁSZTELEKI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Módosította: a Jászteleki Százszorszép Óvoda Nevelőtestülete Tartalom Bevezető... 4 Óvodánk adatai... 6 Törvényi hivatkozások... 7 Helyzetelemzés... 8

Részletesebben

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086

Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 Nagysándor József Általános Iskola 4031. Debrecen, Pósa u. 1. OM 031 086 INTEGRÁLT PEDAGÓGIAI RENDSZER 2011. Debrecen 1 INTEGRÁCIÓS PEDAGÓGIAI RENDSZER A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 ÉRTÉKMENTŐ TANODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 Bevezetés A tanoda program azzal a céllal jött létre, hogy segítse azokat a tanulókat, akik számára önmagában sem a család, sem az iskola nem tud megfelelő feltételeket

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Az esélyegyenl ségi terv id tartama: 2007-t l visszavonásig 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Kiskőrösi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Integrált Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola Kiskőrös PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Készítette: Kiskőrös, 2011. augusztus 15. Utolsó módosítás:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 GYÁLI EÖTVÖS JÓZSEF KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 módosítva 2014. 1 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. - Amit

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda

Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2011/2012 tanév Készült: a tagintézmény vezetők, a munkaközösség vezetők és az egyes szakterületek megbízottjainak értékelése alapján Bogyiszló, 2012.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére:

BESZÁMOLÓ. Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: BESZÁMOLÓ Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 24-i ülésére: Tájékoztató az Általános Iskola munkájáról különös tekintettel az előző tanév befejezésére, ill. az új tanév

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. nevelési évének félévi értékelése 2013. február 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal

Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Igali ÁMK Margaréta Óvoda Igal Az intézmény 2009. szeptember 1.-i dátummal egyesítéssel jött létre a Speciális Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon, valamint a Margaréta Óvoda Igal és Tagóvodái,

Részletesebben

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM

AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM AZ ENDREFALVA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NEVELÉSI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetı... 3 II. Intézmény bemutatása, legfontosabb jellemzı adatai... 6 III. Küldetésnyilatkozat... 11

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés 1 8 3 9 0 5 1 9 9 4 9 9 5 2 9 0 4 Statisztikai számjel P k 6 0. 1 5 0 / 2 0 0 5 Békéscsaba Bírósági nyilvántartási szám A szervezet megnevezése: Kinizsi 20 Kulturális Közhasznú Egyesület A szervezet székhelye:

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől

Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgmest@nagykallo.hu Ügyiratszám: /2010. Ügyintéző: Kondor

Részletesebben

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012.

A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. A Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ MIN SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012. 1 A IMIP véleményezése, elfogadása 1. Az IMIP-ot iskola diákönkormányzata megismerte, véleményezte, elfogadásra javasolja.

Részletesebben

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv

A kompetenciamérés eredményének javítása. intézkedési terv Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola székhelye: 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Tel: 74/496-782 e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu Ikt.sz.: /2015. OM: 036345 Ügyintéző: Ősze Józsefné Ügyintézés

Részletesebben

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz.

Az intézmény neve és címe: Napköziotthonos Óvoda és Bölcsıde 5520. Szeghalom Petıfi u 1 sz. 1 1. BEVEZETÉS A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvényt módosító 2003. évi LXI. Törvény meghatározza minden közoktatási intézmény számára a minıségfejlesztési rendszer kiépítését és mőködtetését.

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv

Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv Vaskúti Német Nemzetiségi Általános Iskola és Becsei Töttös Tagintézménye Pedagógiai program és helyi tanterv 2013.10. 1 Tartalom Helyzetelemzés 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munkaalapelvei, értékei,

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós OM: 030670 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 41-42. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Az iskolai

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. Az intézmény bemutatása... 3 1.1. Az iskola története... 3 1.2.

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁTÉKSZIGET Óvoda Szombathely, Győzelem u. 1/a MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Geositsné Gerencsér Lucia óvodavezető Fodor Imréné minőségügyi megbízott Minőségfejlesztési Kézikönyv Változat: 3 1.

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA A 206/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2012 Perényi Barnabás igazgató 1 A minıségirányítási program véleményezése és jóváhagyása

Részletesebben

ESÉLYEGYENŐSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉS

ESÉLYEGYENŐSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT ESÉLYEGYENŐSÉGI HELYZETÉRTÉKELÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV VÁROSI ÓVODA 2008. CÍME: 5052, ÚJSZÁSZ BACSY-ZS.ÚT 16 1 I. A determináltság

Részletesebben

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató:

PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA. Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: PÁLYÁZAT PATAY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NYÍRMADA Intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Vásárosnaményi Tankerülete Pályázó: Fazekas

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata

Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlıségi Program 1. sz. felülvizsgálata Pilis Város Önkormányzata 2014. június Türr István Képző

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM KÖLCSEY FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 4334 Hodász, Széchenyi u. 1-3. sz. 44/350 377 44/550-062 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2010. Készítette: Tóthné Darabánt Anikó Kiegészítésre került: 2010.

Részletesebben

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE

OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI, FELADAT-ELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI TERVE 2006-2010 Felülvizsgálat ideje: 2007. december 31. OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI,

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

A Dózsa György Általános Iskola

A Dózsa György Általános Iskola A Dózsa György Általános Iskola Pedagógiai programja Nevelési program Tartalomjegyzék 1 Bevezető...3 1. Az iskola helyzet-meghatározása...4 2. Az iskola bemutatása..6 3. Az iskola nevelési programja..12

Részletesebben

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELTE GYETYÁNFFY ISTVÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 Tartalomjegyzék: 1. Az intézmény adatai 4 1.1. Székhely, telephely megjelölése 4 1.2. Jogelőd intézményei 4 1.3.

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről

A Kormány... határozata. a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről A Kormány.. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia végrehajtásának a 2015-2017. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről 1. A Kormány összhangban az Európa 2020 stratégiához

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE XVI sz melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE A pályázati projektbe bevont feladatellátási helyekre vonatkozó komplex helyzetelemzés és fejlesztési

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ

2010/2011. tanév BESZÁMOLÓ Fodor András Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény, Szent László Király Általános Iskolája 8698 Somogyvár,

Részletesebben

Tehetségpont. Verzió: 04. Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata

Tehetségpont. Verzió: 04. Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata Tehetségpont Verzió: 04 Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzata A Sztárai Tehetséggondozó Műhely szervezeti és működési szabályzatának célja, hogy szabályozza azokat a tevékenységeket,

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA I. Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 2007. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. Jogszabályi háttér 1.2. Általános rendelkezések

Részletesebben

TINÓDI SEBESTYÉN GIMNÁZIUM ÉS IDEGENFORGALMI, VENDÉGLÁTÓI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Pedagógiai program Hatályba lépés ideje: 2013. szeptember 1. Tartalom Nevelési program...5 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375

Pedagógiai Program. Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Mezőberényi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium OM:028375 Székhely: 5650 Mezőberény, Petőfi út 13-15. Telephely (Kollégium): 5650 Mezőberény, Petőfi út 14. Telephely (Gimnázium): 5650 Mezőberény,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (Puskás)

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (Puskás) A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2011/2012. tanév KÖZÉPFOKÚ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 3. sz. melléklet Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium (Puskás) Az ÖMIP általános

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Az általános elvárások intézményi értelmezése

Az általános elvárások intézményi értelmezése Az intézményi dokumentumok: pedagógiai program SZMSZ 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Az általános elvárások intézményi értelmezése A pedagógus önértékelése A pedagógus önértékelésének területei

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek oktatási sikeressége érdekében 1. Helyzetelemzés 1. 1. Az oktatási intézmény tanulói összetételének, a

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Beszámoló a 2008/2009.

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012)

Javaslat. Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája működéséről (2008-2012) Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája Pásztó, Nagymező út 36. Szám: 1-175/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája

Részletesebben

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés

Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója. Bevezetés Tarcal község Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciója Bevezetés Tarcal Község Önkormányzata, eleget téve a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015.

Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda- Bölcsőde Zánka BÖLCSŐDEI SZAKMAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék Ellátandó célcsoport és ellátandó terület jellemzői... 6 A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS CÉLJA, FELADATAI...

Részletesebben

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról

Létavértesi Gyermeksziget Óvoda. beszámolója a. 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Létavértesi Gyermeksziget Óvoda beszámolója a 2014/2015. tanévben végzett nevelőmunkáról Foglalkozzunk meleg, sugárzó szeretettel a gyermekekkel, s akkor ők csodára képesek. Készítette: Kántor Lászlóné

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Helyi Esélyegyenlőségi Program BOZZAI Község Önkormányzata 2013.06.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Fekvése...4 Nevének eredete...4 Története...4

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE NIVEGY-VÖLGYI ÓVODA ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér.3 Helyzetelemzés.4 Intézkedési terv.8 Kötelezettségek és felel sség 9 Akcióterv..10 Megvalósítás 11 Monitoring és nyilvánosság

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2008-2013 2. sz. módosítás Az tartalma a Petőfi Sándor tulajdona. Továbbadása, sokszorosítása előzetes írásos engedély nélkül nem engedett.

Részletesebben

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE

AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE. A 2014/2015-es TANÉVRE AZ ÁDÁM JENŐ ZENEISKOLA - ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015-es TANÉVRE 1.1. Rendelkezés a tanévről - A 2014/2015-ös tanév 2014. szeptember elsejétől (hétfő) 2015. aug. 31-éig tart a tanév

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Melléklet a /2009. (X. 29.) Kgy határozathoz Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Minőségirányítási Programja (ÖMIP) Sopron, 2009. 1 Tartalom BEVEZETÉS...5 Jogszabályi háttér...5 Az ÖMIP

Részletesebben

Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011

Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011 A 49/2011 (IX 20) HSZB határozat 7 számú melléklete Mikszáth Kálmán Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Balassagyarmat Az intézményi minőségirányítási program végrehajtásának értékelése 2010/2011

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

Szombathelyi Szivárvány Óvoda

Szombathelyi Szivárvány Óvoda Szombathelyi Szivárvány Óvoda OM: 036462 Epochális rendszerű pedagógiai programja TARTALOMJEGYZÉK BEKÖSZÖNTŐ 1. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK... 1. oldal 2. ÓVODÁNK BEMUTATÁSA... 2. oldal 2.1. Óvodánk személyi

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda

Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK. Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Moduláris program A HELY, AHOL ÉLÜNK Készítette: Polónyi Katalin 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Tartalom Helyzetelemzés... 3 Szociális helyzet a településen... 3 Közszolgáltatások

Részletesebben

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a

Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Nyitnikék Óvoda 3533 Miskolc, Andrássy út 53/a Szivárvány Tagóvoda 3534 Miskolc, Kacsóh P. út 8. Vadász úti Tagóvoda 3518 Miskolc, Vadász u. 2. Helyi Pedagógiai Programja Miskolc, 2013. augusztus 15. OM:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018

KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 KERKAFALVA TELEPÜLÉS ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok... 10 A Helyi

Részletesebben