Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE"

Átírás

1 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Az esélyegyenl ségi terv id tartama: 2007-t l visszavonásig 1

2 Tartalomjegyzék I. Helyzetelemzés II. Közoktatási Esélyegyenl ségi Szabályzat III. Az egyenl bánásmóddal és az esélyegyenl ség el mozdításával kapcsolatos rendelkezések a közoktatási törvényben 2

3 I. Helyzetelemzés (2007/2008. tanév) Iskolánk, a szolnoki Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola elfogadottsága és népszer sége az iskolahasználók körében nagy. Magas kihasználtsággal m ködik, és regionális szerepet töltünk be. A szolnoki és vidéki tanulók aránya: a szolnoki 52,9 %, vidéki 47,1 % A tankötelezettségi kor felemelése új helyzet elé állította iskolánkat is, hiszen a 16 évr l 18 évre történ változás egyre több feladatot ad a lemorzsolódókról való kötelez gondoskodás terén. A tankötelezettségi kor kitolódása és felmen rendszerben történ bevezetése elérte a középfokú oktatást. Az iskolarendszer feln ttoktatásnak, valamint a feln ttképzésnek az élethosszig tartó tanulás lehet ségének biztosításában kulcsszerepe van. Intézményünkben van lehet ség feln ttoktatás keretében érettségire történ felkészülésre, és esetenként szakképesítés megszerzésére is. Az iskola tanulólétszáma 859 f. Szakközépiskolában tanul 520 f (60,5 %), szakiskolában 339 f (39,5 %). Jelenleg a szakiskolai osztályainkban oktatott szakmák száma öt, a szakközépiskolai osztályokban tanított osztályokban pedig kett. Az iskolarendszer középiskolai szakképzésben új képzési formák jelentek meg, nálunk pl. a modulrendszer képzések a kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció szakmacsoportban, 2008-tól pedig már a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportban is. A 2005/2006-os tanévt l kezd d en a cukrász, a 2006/2007. tanévt l kezd d en pedig a pincér és szakács szakképesítések esetén az iskolai szakoktatás ideje meghosszabbodott, három évre növekedett, amely azt eredményezi, hogy a szakmunkás tanulók a korábbi 12. évfolyam helyett a 13. évfolyam végén szereznek szakképesítést. Szakiskolába általában a gyengébb tanulási képességekkel rendelkez tanulók jelentkeznek. A közismereti évfolyamokon a képzés követelményeit a szakiskolás tanulók egy része nem tudja teljesíteni, ami viszonylag nagyobb arányú bukást és lemorzsolódást, illetve alacsonyabb szint elméleti tudást eredményez. Az utóbbi három év átlagában évfolyamismétl 1,9 % (16 f ). A szakiskolások szociális és szocializációs körülményei jelent sen rosszabbak a szakközépiskolába járó fiatalokénál. A tanulói hiányzás és több esetben a rendszertelen iskolába járás rendkívül nagy probléma, néhány tanuló iskolában tartása mindennapos küzdelem. A szakiskolai képzést végz iskoláknak egyrészt szakmai megújulással kell megakadályozni a nagyarányú lemorzsolódást, másrészt a szakiskolai tanulók nevelésében és oktatásában a negatív tényez k hatását az iskolák hatékony anyagi és személyi feltételeinek támogatásával lehet ellensúlyozni. E célkit zéseknek akartunk megfelelni, mikor pályáztunk az SZFP II-re. Eredményes pályázat alapján veszünk részt az NSZFI által koordinált SZakiskolai Fejlesztési Program országos projektben. A 2006-tól 2011-ig tartó második ütemben veszünk részt a 3

4 szakiskolai fejlesztési tevékenységben. Vállalkoztunk felzárkóztató évfolyam beiskolázására, akiket 10 hónap alatt a szakképz évfolyamba való csatlakozásra próbálunk felkészíteni, ugyanis egyetértünk a törvény alkotó azon szándékával, hogy a sikertelen eddigi életút ne legyen akadálya a szakmatanulásnak. A tanulók lemorzsolódása és bukási aránya csökken, motiváltságuk, felkészültségük és így remélhet leg munkaer piaci értékük n. A szakképzésb l kikerül tanulók továbbhaladásának nyomonkövetése jelenleg nem megoldott. A közoktatásról szóló törvény júliusi módosítása szeptember 1-jei hatállyal el írja az általános és középfokú oktatási intézményben végzett tanulók pályakövetési rendszerének m ködtetését. Jogszabály szerint iskolánk minden tanév kezdetén értesíti az általános iskolát arról, hogy az ott végzett tanulók 9. és 10. évfolyam végén milyen tanulmányi eredményt értek el. A felmérés id pontjában (2007. október) iskolánkban a hátrányos helyzet tanulók száma 135 f, melyb l halmozottan hátrányos helyzet 38 f. A 38 f b l 16 f szakközépiskolás, 22 f szakiskolás. A 135 f 15,7 %-a az iskolai tanulólétszámnak. A sajátos nevelési igény tanulók száma 26 f, melyb l 12 f szakközépiskolás, és 14 f szakiskolás. A sajátos nevelési igény tanulók képzése jelenleg iskolánkban teljes mértékben integráltan történik. Iskolánk is bekapcsolódott az Útravaló Ösztöndíj Programba. A 2005/2006. tanévt l kezdve tanévenként 10 f, 13 f, 13 f érdekelt e programban. A tanulás szervezési eljárások során tudatosan törekszünk a tanulói hátrányok leküzdését segít módszerek alkalmazására. A fenntartónk lehet séget biztosít arra, hogy gyermek- és ifjúságvédelmi felel si feladatokkal bízzunk meg kollegákat. A gyermek- és ifjúságvédelmi felel s feladata, hogy segítséget adjon a pedagógusoknak és az arra rászoruló gyermekeknek. A 14/1994. (VI.24.) MKM rendelet alapján március 31. és november 30. között hivatalból indított eljárás keretében minden olyan gyermek, tanuló rendkívüli felülvizsgálata zajlik, akinek sajátos nevelési igényét a pszichés fejl dés zavarai (dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar ) miatt állapították meg. A rendkívül magas számú felülvizsgálatot a Szolnok Városi Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai végzik. Fel kell készülni arra, hogy jelent sen csökken a sajátos nevelési igény tanulók száma a megismerés és viselkedés fejl désének rendellenessége kategóriába sorolása miatt. Ennek háttere a diagnosztizálás változása, az organikus okok hangsúlyosabbá válása. A tanév során valamennyi nevelési-oktatási intézmény feladata lesz a jogszabályi változás miatt kialakult helyzet megismerése annak érdekében, hogy az évek óta jól m köd városi gyakorlat ne szenvedjen csorbát, a gyermekek megkaphassák a sikeresebb pályafutásukhoz szükséges szakszolgálati segítséget. A tárgyi feltételek vonatkozásában elmondhatjuk, hogy a rendelkezésre álló költségvetési forrás lehet vé teszi tisztasági meszelések és az alapvet karbantartási munkák elvégzését az intézmény zavartalan m ködtetése érdekében. Az utóbbi években sikerült a beázások megszüntetése, de van még hátra rossz állapotú tet rész a régi szárnyon. Sajnos kevés helyen volt lehet ség a nyílászárók felújítására, éget probléma a világítás korszer sítésének megoldása, és a villanyvezetékek cseréje. Az intézmény akadálymentesítése még nem történt meg. Iskolánk felszereltsége és berendezése megfelel, a tantermi berendezések és bútorzat állapota jó. 4

5 A nevelési-oktatási intézmények finanszírozásnak forrása a központi költségvetés normatív hozzájárulása, az intézmény saját bevétele, valamint az önkormányzati támogatás. Intézményünk mindig költséghatékonyan igyekezett m ködni, az utolsó három év átlagában 10 % alatti önkormányzati támogatásban részesült. Az alábbi táblázatok a kompetenciamérésekr l, a humán er forrásainkról, az infrastruktúránkról, a tantestület módszertani felkészültségér l, továbbá a hátrányok leküzdése érdekében folytatott együttm ködéseinkr l adnak tájékoztatást. 1. számú intézményi adatlap Kompetencia mérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga HH / HHH tanulók átlaga HH / HHH tanulók átlaga Szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam Matematika 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam Humán-er forrás hiánya az iskolai oktatásban Amennyiben szükséges, a táblázat tetsz leges számú sorral b víthet. nem megfelel képesítés pedagógus által oktatott tantárgy összes tanuló érintett tanulók száma HH / HHH SNI tanulók tanulók 5

6 2. számú intézményi adatlap Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény darab gyermekek, tanulók száma HH / HHH gyermekek, tanulók száma sajátos nevelési igény gyermekek, tanulók száma logopédiai foglalkoztató, egyéni fejleszt szoba nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem számítógép (min. P4 szint ) ebb l internet hozzáféréssel tornaterem Infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám) Amennyiben szükséges, a táblázat tetsz leges számú sorral b víthet logopédia építés i vagy számítástechnikai Feladatellátási foglalkoztató, i nyelv legutóbb szükségtanterem szaktante hely i (megnevezése) egyéni labor felújítás rem fejleszt éve szoba Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola számítógép (min. P4 szint ) tornater em b vítés: vízöblít éses WC étkez vagy ebédl 12 (33 fülke) 0 3. számú intézményi adatlap Módszertani képzettség az intézményben Az intézmény pedagógusai részt vettek-e az elmúlt három évben az alábbi pedagógiai módszertani képzésen (legalább 30 órás képzés) Módszertani terület Résztvev f állású pedagógusok Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés 0 Egyéni haladási ütemet segít differenciált tanulásszervezés 0 Kooperativ tanulás 17 Projektpedagógia 27 Drámapedagógia 0 6

7 Intézményi és szervezeti együttm ködések Van-e kapcsolat, együttm ködés az intézmény környezetében m köd társadalmi és szakmai szerepl kkel Amennyiben szükséges, a táblázat tetsz leges számú sorral b víthet Szervezetek, Együttm ködés jellege intézmények Rendszeres kapcsolat (gyakoriság) Alkalmi találkozók (jelölje X-szel) Cigány kisebbségi 0 x önkormányzat Családsegít x Gyermekjóléti szolgálat x Véd n k x Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat) Nincs kapcsolat (jelölje X-szel) 7

8 Intézmény neve: Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola Intézmény címe: 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. OM azonosító: II. KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENL SÉGI SZABÁLYZAT Minden pedagógus kötelessége, hogy közrem ködjön a tanulók fejl dését veszélyeztet körülmények megel zésében, feltárásában, megszüntetésében. 1. Alapelvek A tanár, szakoktató pedagógiai munkáján belül els sorban az alábbi módon köteles a tanulót oktatni, nevelni: Egyetlen tanuló sem kerülhet hátrányos helyzetbe származása, színe, neme, vallása, nemzeti vagy etnikai hovatartozása, illetve bármilyen más oknál fogva. Minden tanuló számára biztosítani kell a fejl déséhez szükséges feltételeket; biztosítani kell a családi, vagyoni helyzetb l fakadó hátrányok leküzdését, a tanuló képességeinek, tehetségének kibontakoztatását. Az iskolának rendszeres kapcsolatot kell tartania a szül kkel, a családokkal. Segíteni, illetve biztosítani kell a tanulói szervezetek, a diákönkormányzatok létrejöttét és m ködését. Biztosítani kell, hogy a tanulók megismerjék jogaikat, és véleményt nyilváníthassanak az ket érint kérdésekben. A tanuló számára biztosítani kell, hogy nevelése és oktatása biztonságos és egészséges környezetben folyjon; iskolai tanulmányi rendjét pihen id, szabadid, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehet ség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelel en alakítsák ki. A tanuló személyiségi jogait tiszteletben kell tartani. A tanuló számára biztosítani kell, hogy családja anyagi helyzetét l függ en ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. A tanuló joga, hogy testi. érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékosságának megfelel pedagógiai ellátásban részesüljön. Az iskolának együtt kell m ködnie a gyermekvédelemmel foglalkozó más hatóságokkal, szervezetekkel, személyekkel, annak érdekében, hogy el segítse a tanuló családban történ nevelkedését, a veszélyeztetettség megel zését és megsz ntetését. 8

9 Az iskola pedagógiai programján belül a nevelési programnak kell szabályozni : o a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel összefügg pedagógiai tevékenységet, o a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat, o a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segít programot. 2. Együttm ködés A tanulók fejl dése érdekében iskolánk együttm ködik a területileg illetékes: nevelési tanácsadóval, gyermekjóléti és családsegít szolgálattal, polgármesteri hivatallal, iskolaorvossal, a gyermekvédelemben résztvev, egyházzal, rend rséggel 3. A tanulók esélyegyenl ségét szolgáló pedagógiai tevékenységek Iskolánk pedagógiai munkáján belül els sorban az alábbi tevékenységek szolgálják a tanulók esélyegyenl ségének biztosítását, megvalósítását: a felzárkóztató foglalkozások, a tehetséggondozó foglalkozások, a pályaválasztás segítése, a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szül nek), egészségvéd és mentálhigiénés programok szervezése, a családi életre történ nevelés, az iskola által szervezett étkezési lehet ségek, az egészségügyi sz r vizsgálatok, a szül kkel való együttm ködés, tájékoztatás a családsegít és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítését szolgáló tevékenységek a felzárkóztató foglalkozások; az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni, vagy csoportos használata; a továbbtanulás irányítása, segítése. 9

10 A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek a diákétkeztetés; a felzárkóztató foglalkozások; az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; a nevel k és a tanulók segít, személyes kapcsolatai; a szül k, a családok nevelési, életvezetési gondjainak segítése; a továbbtanulás irányítása, segítése; az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi felel s tevékenysége; szoros kapcsolat a polgármesteri hivatallal és a gyermekjóléti szolgálattal annak érdekében, hogy a szociális hátrányt elszenved tanulók minél hamarabb segítségben részesüljenek. 4. A hátrányos, veszélyeztetett tanulók problémáinak kezelése Az iskola pedagógusainak és dolgozóinak munkájuk során fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. A tanulók fejl dését veszélyeztet okok megel zése A megel zés célja, hogy megel zze, elhárítsa, vagy enyhítse azokat a tanulókra ható károsodásokat, amelyek egészséges személyiségfejl dését megzavarják vagy meggátolják; másrészt segítse azoknak a pozitív hatásoknak az érvényesülését, amelyek hozzájárulnak a tanuló társadalmilag is értékes képességeinek kibontakoztatásához és kifejlesztéséhez. A tanulók fejl dését veszélyeztet okok feltárása A feltárás célja, hogy a tanulók problémáit az iskola és a gyermekjóléti szolgálat minél hatékonyabban tudja kezelni, megel zve ezzel súlyosabbá válásukat. A feltáró tevékenységnek a következ területekre kell kiterjedni: fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálatok szakembereinek. A problémák súlyossága alapján különböztethetjük meg a veszélyeztetett és a hátrányos helyzet gyermekeket. 10

11 A veszélyeztetett és a hátrányos helyzet gyermekek nem sorolhatók azonos kategóriába. A tanuló hátrányos helyzetét valamely környezeti tényez (többnyire a tanuló egészségügyi állapota, vagy a család iskolázottsági, jövedelmi helyzete) okozza, melynek következménye a tanuló esélyegyenl tlensége. A veszélyeztetettség következményeként a tanuló személyiségének károsodása várható. Hátrányos helyzet tanuló az akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyz védelembe vett, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát megállapította. Halmozottan hátrányos helyzet tanuló a hátrányos helyzet tanulókon belül az akinek a szül je, illetve szülei az iskolai felvételi körzet megállapításával összefüggésben a gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai adatszolgáltatás vagy a gyermeket, tanulót megillet szolgáltatás megállapításához a szül nyilatkozata szerint legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, illetve akit tartós nevelésbe vettek. Veszélyeztetettség: A veszélyeztetettség: olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult állapot, amely a tanuló testi, értelmi, érzelmi vagy erkölcsi fejl dését gátolja, vagy akadályozza. Azokat a tanulókat tekintjük veszélyeztetettnek, akiknek a személyiségfejl dését valamilyen károsodás fenyegeti. A gyermeki személyiség fejl désének károsodást többféle ok akár egyszerre is el idézheti. Egyértelm veszélyeztetettséget jelent: a gyermek folyamatos fizikai bántalmazása, a gyermek agresszív, brutális magatartása, csavargás, éjszakai kimaradás, szökés otthonról, deviáns tevékenységet folytató csoporthoz való tartozás, a kábítószert, alkoholt fogyasztó gyermek, a b nöz gyermek, a gyermekkorú szexuális kapcsolatai, szexuális bántalmazása, a prostitúció, az öngyilkossággal fenyeget z, önagressziót, öngyilkossági kísérletet elkövet gyermek, a szül k megakadályozzák, hogy a beteg gyermek orvosi kezelésben részesüljön, a gyermeket a szül k nem engedik iskolába, a hajléktalan gyermek, a folyamatosan éhez gyermek, a hozzátartozó nélküli gyermek, a deviáns életmódot folytató családok gyermekei, 11

12 a lelki terror alatt él gyermek. Veszélyeztetettnek tekintjük azt a tanulót, aki családjában, vagy környezetében (iskolában, kortárs csoportban, lakókörnyezetében) ismétl d vagy tartós fizikai bántalmazásnak van kitéve, ismétl d vagy tartós lelki bántalmazásnak van kitéve, szexuális zaklatásnak, er szaknak van kitéve, elhanyagolásnak van kitéve, fejl désében családja, illetve közvetlen környezete károsan befolyásolja, és mindezeket nem ellensúlyozza semmi. Ismétl d és tartós fizikai bántalmazás: Az a tanuló, akit a családtagjai vagy a környezetében él k folyamatosan vernek. Jelei: - külsérelmi nyomok, - védekez reakció, ha közelednek hozzá (pl. ha meg akarják simogatni), akkor összerezzen, - agresszív viselkedés (verekedés, rongálás, állatkínzás, önagresszió). Ismétl d és tartós lelki bántalmazás: Az a tanuló, akit családtagjai, környezete folyamatosan csúfol, megaláz, megszégyenít; a szeretett l megfosztja; szóval durván bántalmazza; akinek önbizalmát rombolja; és akinek sem örömér l, sem bánatáról nem vesz tudomást. Jelei: - dac, - önbizalomhiány, - magába fordulás, - bandakapcsolat, - a közösség ügyei nem érdeklik, - túlzott ragaszkodás, - bizalmatlanság, - csúfolja, megalázza, megszégyeníti nála gyengébb társait, - alacsony frusztrációt rés, - mindig felhívja magára a figyelmet rosszasággal, rongálással, a tanítási óra zavarásával. Szexuális zaklatás, er szak: Az a tanuló, akinek családtagjai vagy a környezetében él k szexuális témájú képeket, könyveket mutatnak, filmet vetítenek; akit illetlen helyen fogdosnak, simogatnak; arra kényszerítenek, hogy illetlen helyeken hozzájuk érjen; meger szakolnak; prostitúcióra kényszerítenek. Jelei: - visszahúzódás, - összerezzen, ha hozzá akarnak nyúlni, - alhasi fájdalmak, vérzés, 12

13 - külsérelmi nyomok, - koravén attit d (öltözködés, smink), - kihívó viselkedés. Elhanyagolás: Az a tanuló, akit családtagjai nem megfelel en gondoznak (ritkán fürdetnek, hiányosan öltöztetnek, nem megfelel en táplálnak); akit nem ösztönöznek az iskolába járásra, tanulásra; akinél betegség esetén nem biztosítják az orvosi ellátást, a gyógyulás feltételeit; akire egyáltalán nem figyelnek, nem foglalkoznak azzal, hol, mikor, és kikkel barátkozik, tölti szabadidejét. Jelei: - sápadtság, köhögés, - ápolatlanság, rüh, ótvar, - aluszékonyság, - iskolai igazolatlan hiányzás, - túlzott ragaszkodás (pl. pedagógushoz), - kéreget a mások tízóraijából, - bandakapcsolat, - mindig fázik (f tött helységben sem veszi le a kabátját), - a szül k egyáltalán nem tartják a kapcsolatot az iskolával, - a házi feladat állandó hiánya, gyakori bukás, - alkohol, drog fogyasztása, b nözés, lopás, rongálás, dohányzás. Fejl désében családja, vagy környezete károsan befolyásolja: A család és a környezet értékei, normái jelent sen eltérnek a társadalmi értékekt l, normáktól (drog, alkohol, b nözés, öngyilkosság a családban, közvetlen környezetben), és ezzel negatív mintául szolgálnak a tanulónak, ezért a tanuló szocializációja problémás. Jelei: - alkoholfogyasztás, - dohányzás, - lopás, - drogfogyasztás, - öngyilkossági kísérlet, - bandakapcsolat, - szexuális deviancia. A veszélyeztetettséget okozó problémákat nem ellensúlyozza semmi: A tanulónak sem a családjában, sem a környeztében nincs olyan személy, aki a tanuló számára biztonságot teremtene, érzelmi támaszt nyújtana; nincs olyan intézmény, ami a családra és a környezetre hatást gyakorolna annak érdekében, hogy az el z ekben ismertetett bántalmak megsz njenek. 13

14 A tanuló fejl dését veszélyeztet okok megszüntetése Az iskola, illetve a pedagógusok feladata közé tartozik, hogy részt vegyenek a tanuló fejl dését veszélyeztet okok megsz ntetésében. Ennek érdekében a nevelési-oktatási intézménynek együtt kell m ködnie a polgármesteri hivatallal, a iskolaorvossal, a családsegít szolgálattal, a nevelési tanácsadóval, a rend rséggel, a bírósággal, az ügyészséggel, a gyermekvédelemben résztvev társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal. Az intézmény szervezeti és m ködési szabályzata szabályozza a gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás rendjét. Amennyiben az intézmény veszélyeztetettségre utaló jelet észlel, értesítenie kell a gyermekjóléti szolgálatot, hogy az megtehesse a szükséges lépéseket a veszélyeztetettség megszüntetése érdekében. Az oktatási intézmény az alábbi szempontok alapján, írásban jelzi problémáját a gyermekjóléti szolgálatnak: A tanuló adatai (név; születési helye, ideje; anyja neve; apja neve; testvérei; lakcím, telefon, iskola neve, osztálya, osztályf nöke neve, az iskolai gyermekvédelmi felel s neve). A megoldásra váró probléma. Az iskola eddigi intézkedései. A gyermekjóléti szolgálattól várt intézkedések. 5. A tanulói személyiségfejlesztés megvalósításával kapcsolatos pedagógiai feladatok Tanítási órák A tanulói személyiség fejlesztésének legfontosabb színtere a hosszabb tanítási-tanulási folyamatba illeszked tanítási óra. A tanítási-tanulási folyamat megszervezése során kiemelten fontos a tanulók motiválása, a tanulói aktivitás biztosítása és a differenciálás. A motiválás célja, hogy tanulóinkban felébresszük azokat az indítékokat, amelyek a gyermekeket tanulásra ösztönzik, és ezt a tanulási kedvet a tanulás végéig fenn is tartsuk. A tanítási órák tervezésénél és szervezésénél minden esetben el térbe helyezzük azokat a módszereket és szervezeti formákat, amelyek a tanulók tevékenykedtetését, vagyis állandó aktivitását biztosítják. Az iskolai tanulási folyamat során kiemelten fontos feladat a differenciálás, vagyis az, hogy a pedagógusok nevel -oktató munkája a lehet ségekhez mérten a legnagyobb mértékben igazodjon a tanulók egyéni fejlettségéhez, képességeihez és az egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményéhez. E feladat megoldását a tanítási órákon az alábbi tanítási módszerek és szervezeti formák segítik: A tanárok az egyes szaktárgyak tanítási óráin el nyben részesítik az egyéni képességekhez igazodó munkaformákat, így els sorban a gyakorlásnál, ismétlésnél a tanulók önálló és csoportos munkájára támaszkodnak. A csoportos foglalkozás alapvet feladata a gyengébben teljesít tanulók felzárkóztatása, illetve a tehetséges, a jobb eredményeket elér tanulók gyorsabb, eredményesebb fejlesztése. 14

15 Tanítási órán kívüli tevékenységek Az iskolában a nevelési és oktatási célok megvalósítását az alábbi tanítási órán kívüli tevékenységek segítik. Hagyomány rz tevékenységek Diákönkormányzat. A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadid s tevékenységének segítésére az iskolában diákönkormányzat m ködik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját diákönkormányzati vezet ség irányítja. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola igazgatója által megbízott nevel segíti. Diákétkeztetés. A tanulók számára igény esetén ebédet (menzát) biztosít az intézmény. Az iskola fenntartója által megállapított étkezési térítési díjakat az iskolában kell befizetni. Az étkeztetést a városi kollégium egyik ebédl jében oldja meg az iskola. Tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások. Az egyéni képességek minél jobb kibontakoztatását, a tehetséges tanulók gondozását, valamint a gyengék felzárkóztatását az egyes szaktárgyakhoz kapcsolódó tanórán kívüli tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. További tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások indításáról - a felmerül igények és az iskola lehet ségeinek figyelembe vételével, a nevel testület véleményének kikérésével - minden tanév elején az iskola igazgatósága dönt. Iskolai sportkör. Az iskolai sportkör tagja az iskola minden tanulója. Az iskolai sportkör a tanórai testnevelési órákkal együtt biztosítja a tanulók mindennapi testedzését, valamint a tanulók felkészítését a különféle sportágakban az iskolai és iskolán kívüli sportversenyekre. Szakkörök. A különféle szakkörök m ködése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök jellegüket tekintve lehetnek m vésziek, technikaiak, szaktárgyiak, de szervez dhetnek valamilyen közös érdekl dési kör, hobbi alapján is. A szakkörök indításáról - a felmerül igények és az iskola lehet ségeinek figyelembe vételével, a tantestület véleményének kikérésével - minden tanév elején az iskola igazgatósága dönt. Versenyek, vetélked, bemutatók. A tehetséges tanulók továbbfejlesztését segítik a különféle (szaktárgyi, sport, m vészeti stb.) versenyek, vetélked k, melyeket az iskolában évente rendszeresen szervezünk. A legtehetségesebb tanulókat az iskolán kívüli versenyeken való részvételre is felkészítjük. A versenyek, vetélked k megszervezését, illetve a tanulók felkészítését a különféle versenyekre a szaktanárok team-je végzi. Tanulmányi kirándulások. Az iskola tanárai a nevel munka el segítése céljából az osztályok számára évente egy alkalommal tanulmányi kirándulást szervezhetnek. A tanulmányi kiránduláson való részvétel önkéntes, a felmerül költségeket a szül knek kell fedezniük, a kirándulás azonos napra szervezett. 15

16 Múzeumi, kiállítási, könyvtári és m vészeti el adáshoz kapcsolódó foglalkozás. Egyegy tantárgy néhány témájának feldolgozását, a követelmények teljesítését segíthetik a különféle közm vel dési intézményekben, illetve m vészeti el adásokon tett csoportos látogatások. Az e foglalkozásokon való részvétel - ha az költségekkel is jár - önkéntes. A felmerül költségeket a szül knek kell fedezniük. Iskolai könyvtár. A tanulók egyéni tanulását, önképzését a tanítási napokon látogatható iskolai könyvtár segíti. Az iskola létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata. A tanulók igényei alapján el zetes megbeszélés után lehet ség van arra, hogy az iskola létesítményeit, illetve eszközeit (pl. sportlétesítmények, számítógép stb.) a tanulók - tanári felügyelet mellett - egyénileg vagy csoportosan használják. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek szoros kapcsolat a nevelési tanácsadóval, és a gyermekjóléti szolgálattal; a felzárkóztató foglalkozások; a nevel k és a tanulók személyes kapcsolatai; a családlátogatások esetenként a szül k és a családok nevelési gondjainak segítése. A tehetség, a képesség kibontakoztatását segít tevékenységek a tehetséggondozó foglalkozások; a iskolai sportkör; a szakkörök; versenyek, vetélked k, bemutatók (szaktárgyi, sport, kulturális stb.); a szabadid s foglalkozások (pl. színház- és múzeumlátogatások); az iskolai könyvtár, valamint az iskola más létesítményeinek, eszközeinek egyéni vagy csoportos használata; a továbbtanulás segítése. 16

17 6. Záró rendelkezés Az Esélyegyenl ségi Terv nyilvános. A dokumentum a Tanári szobában, a Gazdasági Irodán, az Igazgatói Titkárságon és az iskola honlapján megtekinthet. Az Esélyegyenl ségi Tervet az aláíró felek a december hó 31. naptól visszavonásig fogadják el. A szabályzat hatálya kiterjed az intézmény minden szervezeti egységére, dolgozójára, különös tekintettel kiemelt célcsoportokra, ill. a munkáltatói jogkört gyakorló közalkalmazottakra, mint a tervben foglaltak végrehajtásának felel seire. Az esélyegyenl ségi terv kihirdetésér l az elfogadást követ tizenöt napon belül az intézmény igazgatója köteles gondoskodni. Kelt: Szolnok, december 31. igazgató. szakszervezet vezet je vagy közalkalmazotti tanács elnöke 17

18 III. Az egyenl bánásmóddal és az esélyegyenl ség el mozdításával kapcsolatos rendelkezések a közoktatási törvényben A közoktatási intézményekben az egyenl bánásmóddal és az esélyegyenl ség el mozdításával kapcsolatosan tisztában kell lenni, hogy a közoktatási törvény rendelkezése alapján a közoktatás szervezésében, irányításában, m ködtetésében, feladatainak végrehajtásában közrem köd k a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor kötelesek megtartani az egyenl bánásmód követelményét. a.) Ennek érdekében a Közoktatási Törvény több szakasza is megfogalmaz az egyenl bánásmódot és az esélyegyenl ség el segítését szolgáló rendelkezéseket. Ezek a szakaszok a következ k: 4/A. (1) A közoktatás szervezésében, irányításában, m ködtetésében, feladatainak végrehajtásában közrem köd k a gyermekkel, tanulóval kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor az egyenl bánásmód követelményét kötelesek megtartani. (2) Az egyenl bánásmód követelménye alapján a közoktatásban minden gyermeknek, tanulónak joga, hogy vele összehasonlítható helyzetben lev más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön velük azonos színvonalú ellátásban. (3) Az egyenl bánásmód követelménye megsértésének következményeit orvosolni kell, amely azonban nem járhat más gyermek, tanuló jogainak megsértésével, csorbításával. (4) Az egyenl bánásmód követelménye megsértésének orvoslására az e törvényben szabályozott eljárás keretében kerülhet sor. Az e törvényben szabályozott eljárás lefolytatása függetlenül annak eredményét l nem zárja ki a személyhez f z d jogok bíróság el tt történ érvényesítésének lehet ségét, illet leg más, a felel sség és jogkövetkezményeinek megállapítására alkalmas eljárás megindítását. (5) E alkalmazása során az egyenl bánásmódról szóló törvény rendelkezéseit is alkalmazni kell. 11. (2) A szakközépiskola és a szakiskola tanulóját a szakképzési évfolyamokon folyó gyakorlati képzés keretében az érdekvédelem és a munkavédelem tekintetében megilletik mindazok a jogok, amelyeket a Munka Törvénykönyve biztosít a munkavállalók részére [Mt. 18., 19., 21., 22. (1) (2) bekezdés, 24. (1) bekezdés, , 102. (2) bekezdés és a (3) bekezdésének b) c) pontja]. A tanuló foglalkoztatására a szakképzésr l szóló törvény eltér rendelkezésének hiányában alkalmazni kell továbbá a Munka Törvénykönyve ának (1) (4) bekezdését, ának (1) bekezdését, ának (1) (2) bekezdését, 129/A. -ának (2) (6) bekezdését, valamint a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat. A tanulószerz dés 18

19 megkötésekor, az abból ered jogok és kötelezettségek teljesítésekor az egyenl bánásmód követelményét meg kell tartani. A tanuló a gyakorlati képzéssel kapcsolatos igényeinek érvényesítése érdekében a munkaügyi jogvitára vonatkozó rendelkezések szerint (Mt ) jogvitát kezdeményezhet. E rendelkezések alkalmazásában munkavállalón a tanulót, munkáltatón a gyakorlati képzés szervez jét, munkaviszonyon a tanulói jogviszonyt, szakszervezeten a tanulói szakszervezetet kell érteni. 84. (7) A fenntartói irányítás, illet leg az intézményi hatáskörben hozott, az egyenl bánásmód követelményét sért, illetve a gyermek mindenek felett álló érdekével ellentétes döntés semmis. A semmis döntés érvénytelenségére bárki határid nélkül hivatkozhat. 85. (4) A helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzattal közösen köteles a közoktatási feladatai megszervezéséhez szükséges önkormányzati döntésel készítést szolgáló feladat-ellátási, intézményhálózat-m ködtetési és -fejlesztési tervet (a továbbiakban: önkormányzati intézkedési terv) készíteni. Az önkormányzati intézkedési tervnek figyelembe kell vennie a f városi, megyei fejlesztési tervet. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat a kötelez feladatait milyen módon látja el, illet leg milyen nem kötelez feladatokat kíván a helyi önkormányzat ellátni. Tartalmaznia kell továbbá az intézményrendszer m ködtetésével, fenntartásával, fejlesztésével, átszervezésével összefügg elképzeléseket. Az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell a gyermekek, tanulók esélyegyenl ségét szolgáló intézkedéseket. Az intézkedési terv elkészítésekor be kell szerezni a nemzeti, etnikai kisebbséget érint kérdésekben a települési kisebbségi önkormányzat egyetértését. Az intézkedési terv elkészítéséhez ki kell kérni a településen m köd közoktatási intézmények vezet inek, továbbá a szül i és diákszervezetek, a nem állami, nem önkormányzati intézményfenntartók, a települési szint szakszervezetek, ha nem m ködik települési kisebbségi önkormányzat az érdekelt országos kisebbségi önkormányzat véleményét. A helyi önkormányzat a helyi intézkedési terv végrehajtását legalább kétévenként értékeli és szükség szerint felülvizsgálja. A helyi önkormányzat az e törvény a (2) bekezdésének a) pontja alapján vizsgálja, hogy a nevelési, illetve pedagógiai program megfelel-e az önkormányzati intézkedési tervben foglaltaknak. Nem kell a helyi önkormányzatnak intézkedési tervet készítenie, ha tagja a többcélú kistérségi társulásnak, feltéve, hogy a többcélú kistérségi társulás önálló intézkedési terve települések szerinti bontásban tartalmazza mindazt, amit az önkormányzati intézkedési tervnek tartalmaznia kell. 95/A (4) Az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont hatósági ellen rzés keretében vizsgálja a nevelési-oktatási intézményekben az alkalmazási feltételekre, a kötelez tanügyi dokumentumok vezetésére, és valódiságára, a maximális osztály-, csoportlétszámra, a gyermek- és tanulói balesetvédelemre, a tanulói óraterhelésre, az egyenl bánásmód követelményeire, az állami vizsga megszervezésére, lebonyolítására, a nem helyi önkormányzati intézményfenntartók költségvetési támogatása igénylésére vonatkozó rendelkezésekben és a minimális (kötelez ) eszközés felszerelési jegyzékben 19

20 foglaltak megtartását, továbbá jogszabályban meghatározott körben gyakorolja a szabálysértési hatósági jogköröket (1) E törvény alkalmazásában 16. integrációs felkészítés: az esélyt teremt nevelésnek és oktatásnak az oktatási és kulturális miniszter által kiadott oktatási program alkalmazásával történ megszervezése, melyben a szociális helyzetükb l és fejlettségükb l ered hátrányok ellensúlyozása céljából részt vev gyermekek, tanulók a többi gyermekkel, tanulóval együtt, azonos óvodai csoportban, iskolai osztályban, osztálybontás esetén azonos csoportban vesznek részt a foglalkozáson, illetve tanulnak, oly módon, hogy az érintett gyermekeknek, tanulóknak a többi gyermekekhez, tanulókhoz viszonyított aránya nem haladhatja meg a jogszabályban meghatározott mértéket; b.) A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény rendelkezései a hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet tanulókkal kapcsolatosan 7. (1) A tankötelezettség a szül választása alapján iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthet. (2) Ha az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles err l értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyz jét. A jegyz dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzet tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. 19. (7) A pedagógus alapvet feladata a rábízott gyermekek, tanulók nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben kötelessége különösen, hogy b) nevel és oktató tevékenysége során figyelembe vegye a gyermek, tanuló egyéni képességét, tehetségét, fejl désének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a gyermek, tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lév gyermek, tanuló felzárkózását tanulótársaihoz, 27. (8) A szakiskolában a nappali rendszer iskolai oktatás keretében felzárkóztató oktatás szervezhet azoknak a tanulóknak, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A szül legkorábban abban az évben kérheti, hogy gyermeke az általános iskolai tanulmányai folytatása helyett a következ tanítási évet a felzárkóztató oktatásban kezdhesse meg, amelyben az betölti a tizenötödik életévét. A hátrányos helyzet tanuló esetén az iskola igazgatójának minden esetben be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét, és azt megküldi a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadónak. A felzárkóztató oktatásba bekapcsolódhatnak azok a tanulók is, akik alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeznek, de tanulmányaikat nem kívánják a szakiskola kilencedik évfolyamán megkezdeni, illetve folytatni. Az, aki a felzárkóztató oktatás 20

21 megkezdésekor a tizenhatodik életévét nem tölti be, a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadó javaslata alapján kapcsolódhat be a felzárkóztató oktatásba. 41. (6) A nevelési-oktatási intézmény ellátja a tehetségkutatással és tehetséggondozással, a korai tanulási, beilleszkedési nehézségek korrekciójával, a hátrányos helyzet gyermekek felzárkóztatásával, valamint a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatokat; felderíti a gyermekek és tanulók fejl dését veszélyeztet okokat, és pedagógiai eszközökkel törekszik a káros hatások megel zésére, illet leg ellensúlyozására. Szükség esetén a gyermek, tanuló érdekében intézkedést kezdeményez. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. 49. (2) A kollégium pedagógiai programja tartalmazza: e) a hátrányos helyzet tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segít foglalkozások tervét, 52. (11) Egyéni egy három tanuló részére szervezett foglalkozás tartható c) az általános iskolában, a középiskolában és szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán a kötelez és a nem kötelez tanórai foglalkozás megszervezésére rendelkezésre álló órakereten felül a (3) bekezdésben meghatározott heti kötelez tanórai foglalkozások tizenkett százalékában a tehetség kibontakoztatása, a hátrányos helyzet tanulók felzárkóztatása, illet leg az els -negyedik évfolyamra járó tanulók eredményes felkészítése céljából. c.) A 2005 CXLVIII. Törvény alapján (mely csak január 1-jén lép hatályba): 66. (2) Az általános iskola beleértve a kijelölt iskolát is köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (a továbbiakban: kötelez felvételt biztosító iskola). Ha a településen több általános iskola m ködik, az egymással határos felvételi körzeteket oly módon kell kialakítani, hogy a halmozottan hátrányos helyzet tanulóknak az adott körzetben felvehet összes tanköteles tanulóhoz viszonyított aránya az egyes körzetekben egymáshoz viszonyítva legfeljebb huszonöt százalékban térjen el. A fenntartó a szakiskolát és a középiskolát kijelölheti kötelez felvételt biztosító iskolának. A kijelölt iskola [30. (4) bek.], ha nem kötelez felvételt biztosító iskola, a tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. A nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó jelentkez t ha a felvételi követelményeknek megfelel a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén, illet leg a nemzeti vagy etnikai kisebbség nyelvén és magyarul tanító iskolába (tagozatra, osztályba, csoportba) fel, illetve át kell venni. Ha az általános iskola a kötelez felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles el nyben részesíteni azokat, akiknek a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye azon a településen található, ahol az iskola székhelye, telephelye található. E körben a halmozottan hátrányos helyzet tanuló felvételét csak helyhiány miatt tagadhatja meg. Ha az általános iskola a kötelez felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, és valamennyi felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az általános iskola sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi kérelmeket benyújtókat meg kell hívni. Sorsolás nélkül is felvehet a halmozottan hátrányos, vagy sajátos 21

22 nevelési igény tanuló, továbbá az a tanuló, akinek sajátos helyzete indokolja. A sajátos helyzetet a helyi önkormányzat rendeletben állapítja meg. 75. (1) Megsz nik a tanulói jogviszony i) ha a tanuló tanulói jogviszonyát a tanköteles tanuló kivételével fizetési hátralék miatt az igazgató a szül, nagykorú tanuló esetén a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megszüntetés tárgyában hozott döntés joger re emelkedésének napján. E rendelkezések nem alkalmazhatók, ha a tanuló hátrányos helyzet. (7) A tanuló kollégiumi tagsága megsz nik a) az e törvény 68. -ának (4) bekezdésében meghatározott esetben a tanulói jogviszony megsz nésével, egyébként a tanév végén; b) a kollégiumból kizáró fegyelmi határozat joger re emelkedésével; c) ha a tanuló kollégiumi tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató a szül, tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után megszünteti, a megsz nés tárgyában hozott döntés joger re emelkedésének napján; d) ha a tanuló kollégiumi tagságáról írásban, a szül egyetértésével lemond, a nyilatkozatban megjelölt napon; e) ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján. (8) A (7) bekezdés b) c) pontjában foglaltakat nem lehet alkalmazni abban az esetben, ha a kollégiumi tagsági viszony fennállása nélkül a tanuló nem tudja teljesíteni tankötelezettségét. Abban az esetben, ha a tanuló felvételére a gyámhatóság intézkedése alapján került sor, a (7) bekezdés c) pontjában meghatározottak nem, a d) pontjában meghatározottak pedig a gyámhatóság egyetértésével alkalmazhatók. A c) pontban foglaltak a hátrányos helyzet tanulók tekintetében nem alkalmazhatók (2) Minden esetben ingyenes a sajátos nevelési igény tanuló részére az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás. A hátrányos helyzet tanuló részére ingyenes a második szakképzettség megszerzése (2) A térítési díjat a fenntartó által meghatározottak szerint a tanulmányi eredményt l függ en csökkenteni kell, azonban az (1) bekezdés a) pontja kivételével nem lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zenem vészeti ág esetén tíz, más m vészeti ág esetén húsz százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzet tanulók tekintetében nem alkalmazható, t lük térítési díj nem szedhet. d.) A nevelési-oktatási intézmények m ködésér l szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet rendelkezései, a hátrányos helyzet, illetve halmozottan hátrányos helyzet tanulókkal kapcsolatosan 39/D. (1) Az e rendelet 1. -a (1) bekezdésének b) c) pontjában felsorolt iskola a tanuló szociális helyzetéb l és fejlettségéb l ered hátrányának ellensúlyozása céljából képesség kibontakoztató felkészítést (a továbbiakban: képesség kibontakoztató felkészítés) szervez, melynek keretei között a tanuló egyéni képességének, 22

23 tehetségének kibontakoztatása, a fejl désének el segítése, tanulási, továbbtanulási esélyének kiegyenlítése, tehetségének kibontakoztatása folyik. (2) A képesség kibontakoztató felkészítés keretében a tanuló igényéhez igazodva oldja meg az iskola a) a személyiségfejlesztéssel, közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatokat, b) a tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztését segít programot, c) a szociális hátrányok enyhítését segít pedagógiai tevékenységet. (3) A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vev tanulók nevelése és oktatása a többi tanulóval együtt, azonos osztályban, csoportban folyik. (4) A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vev tanulók nevelése és oktatása, tudásának értékelése az oktatási miniszter által a közoktatási törvény 95. -a (1) bekezdésének j) pontja alapján 27480/2003. számú közleménnyel kiadott és az Oktatási Közlöny évi 20. számában közzétett pedagógiai rendszer alkalmazásával történik. (5) A képesség kibontakoztató felkészítésben a tanuló a szül írásban adott a személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást is tartalmazó egyetért nyilatkozata alapján vehet részt, ha a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel a közoktatási törvény 121. (1) bekezdésének 14. pontja alapján halmozottan hátrányos helyzet nek min sül. (6) Az iskola igazgatója felveheti a képesség kibontakoztató felkészítésbe azt a tanulót is, aki nem halmozottan hátrányos helyzet. Az így felvehet tanulók létszáma azonban nem haladhatja meg az adott osztályba felvett, képesség kibontakoztató felkészítésben részt vev tanulók tíz százalékát, tört létszám esetén felfelé kerekítve. (7) A képesség kibontakoztató felkészítésben részt vev tanuló egyéni fejlesztési terv alapján történ haladását, fejl dését, illetve az ezeket hátráltató okokat az osztályf nök és az érdekelt pedagógusok legalább három havonta értékelik. Az értékelésre meg kell hívni a tanuló szül jét, a tanulót, a gyermek- és ifjúságvédelmi felel st, indokolt esetben a gyermekjóléti szolgálat, a gyámhatóság, illetve a nevelési tanácsadó képvisel jét. (8) A képesség kibontakoztató felkészítést az intézmény a közoktatási törvény 95. (1) bekezdésének i) pontja alapján m köd az Országos Oktatási Integrációs Hálózattal kötött együttm ködési megállapodás alapján, a Hálózat szakmai támogatásával látja el. 39/E. (1) Integrációs felkészítésben vesznek részt azok a képesség kibontakoztató felkészítésben részt vev tanulók, akik egy osztályba, osztálybontás esetén egy csoportba járnak azokkal a tanulókkal, akik nem vesznek részt a képesség kibontakoztató felkészítésben. Az integrációs felkészítés megszervezése nem járhat együtt a halmozottan hátrányos helyzet tanulók összevonásával. E rendelkezések alkalmazásában a tanulók összevonását jelenti, ha a) a településen egy iskola m ködik, évfolyamonként egy vagy több osztállyal és a halmozottan hátrányos helyzet tanulók osztályon, osztálybontás esetén csoporton belüli aránya meghaladja az ötven százalékot, b) a településen több iskola m ködik, és azok közül bármelyikben a halmozottan hátrányos helyzet valamennyi tanuló létszámának az iskolába járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya huszonöt százalékkal magasabb, mint az összes 23

24 iskolában a halmozottan hátrányos helyzet tanulók létszámának az összes iskolába járó tanulók létszámához viszonyított aránya, c) az iskolában évfolyamonként több osztály m ködik, és évfolyamonként az egyes osztályokban a halmozottan hátrányos helyzet tanulók létszámának az osztályba járó összes tanuló létszámához viszonyított aránya eltér az osztályok között, amennyiben ez az eltérés meghaladja a huszonöt százalékot. (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában iskola alatt mindig az azonos típusú iskolát kell érteni, beleértve a többcélú intézménynek az iskola típusának megfelel intézményegységét is. (3) Az integrációs felkészítés az általános iskola els és ötödik, illetve a szakiskola kilencedik évfolyamain indítható. (4) Az integrációs felkészítésre egyebekben a 39/D. -ban foglaltakat kell alkalmazni. (5) Ha az áthelyezés indokoltsága a képzési kötelezettségr l és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 20. (4) bekezdésében foglalt felülvizsgálat, illet leg a 12. (2) bekezdése alapján kezdeményezett felülvizsgálat eredményeként megsz nt, a kötelez felvételt biztosító, vagy a választott általános iskolába visszahelyezett tanuló nevelése és oktatása tekintetében a 39/D. (4) bekezdésében foglalt pedagógiai rendszert kell alapul venni. 54. (7) Az e rendelet 39/E. -a alapján iskolai oktatás a bevezetés évében els, ötödik és kilencedik évfolyamon indítható. A bevezetés évében integrációs felkészítés indítható akkor is, ha a) a 39/E. (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben a halmozottan hátrányos helyzet tanulók aránya meghaladja az ötven százalékot, de nem éri el a nyolcvan százalékot, b) a 39/E. (1) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a halmozottan hátrányos helyzet tanulók arányának eltérése meghaladja a huszonöt százalékot, de nem éri el az ötven százalékot. (8) A bevezetés évét l az els, ötödik és kilencedik évfolyamokon a (7) bekezdésben meghatározott eltérést évente id arányosan csökkenteni kell oly módon, hogy a bevezetést követ negyedik tanévben indított osztályokban elérjék az el írt arányokat. (9) Addig az id pontig, ameddig az integrációs felkészítés nem folyik az iskola valamennyi évfolyamán, az e rendelet 39/E. -a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott arányokat csak az érintett évfolyamokra járó tanulók létszáma alapján kell megállapítani. 24

25 Köztársasági Esélyegyenl ségi Program Az egyenl bánásmódról és az esélyegyenl ség el mozdításáról szóló törvény írja el a Köztársasági Esélyegyenl ségi Program kidolgozását. A Köztársasági Esélyegyenl ségi Program célja az, hogy az élet minden területén megel zze a hátrányos megkülönböztetést és el segítse egyes társadalmi csoportok tagjainak esélyegyenl ségét. A települési önkormányzatok a Köztársasági Esélyegyenl ségi Program céljaival összhangban helyi esélyegyenl ségi programot fogadhatnak el. 25

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény esélyegyenlőségi terve a tanulói részére 2011. október 1. 2013. szeptember 30. közötti időszakra 2011. 1 Bevezetés A hazai közigazgatási rendszer korszerűsítésének

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT 2008 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR

Részletesebben

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ZICHYÚJFALU, 2004. Összesen: 101 oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Iskolánkról 3. Nevelési program 4. I. Pedagógiai alapelveink 4. II. Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM

15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM Haller János Általános, Szakközép- és Szakiskola Mosonmagyaróvár, Mosonvár u. 15. OM: 030496 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 Készítette: Sárköziné Kollárits Edit igazgató 0 Tartalom Á L T A L Á N O S A D A T O

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA A SZÉCHENYI ISTVÁN KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZİ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE 2004.

Részletesebben

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.

TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet. TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu HÁZIREND 2013 1 I. Jogi státusz, alapadatok... 4 II. A Házirenddel kapcsolatos

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós OM: 030670 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 41-42. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Az iskolai

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. decemberében készült, 2014. augusztusában felülvizsgált dokumentum. 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója.

Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2013. május 2. I. Az iskola nevelési programja 2 T a r t a l o m

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest,

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó T á j é k o z t a t ó a nevelési oktatási intézmények tanévkezdési tapasztalatairól 2012. Az anyagot előzetesen véleményezi az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság 1 2 BEVEZETÉS Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15.

Pedagógiai Program. Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375. 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Pedagógiai Program Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Közétkeztetési Központ OM:028375 5650 Mezőberény Petőfi út 13-15. Érvényes: 2009. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. Nevelési program 1. Bevezetés

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA AZ ENERGETIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A THURI GYÖRGY GIMNÁZIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 A Pedagógiai Program 2013. évi kidolgozásában közreműködtek: Fenyvesi Zoltán igazgató Vizl Mária igazgatóhelyettes Bakonyi

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI

Nemzeti alaptanterv 2012 NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI NEMZETI ALAPTANTERV I. RÉSZ AZ ISKOLAI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA TARTALMI SZABÁLYOZÁSA ÉS SZABÁLYOZÁSI SZINTJEI 1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI A hazánk Alaptörvényében megfogalmazott feladatokat szem előtt

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI A 212/2012.(VIII.30.) határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Esélyegyenlıségi programja Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı A Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 4., hétfõ 66. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXIV. törvény A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény, valamint

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben!

... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA... Küzdeni, felragyogni, gyõzni a vízen! Ez az élet, nem az üldögélés a kikötõben! Krúdy Gyula Tartalomjegyzék Bevezetés...4 1.Nevelési program...6

Részletesebben

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6

A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3. 2. Az iskola nevelési programja 6 A) Nevelési program 3 1. Iskolánk bemutatása 3 1.1. Az iskola adatai 3 1.2. Az iskola rövid története 4 1.3. Az oktató-nevelő munka személyi feltételei a 2008/2009. tanévben 5 1.4. Az oktató-nevelő munka

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA

WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA 4 WESSELÉNYI UTCAI CSALÁDI NAPKÖZI, BÖLCSŐDE,ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS SZAKISKOLA A Pedagógiai Programot a nevelőtestület elfogadta. A dokumentumot jóváhagyta a Magyar Autonóm Orthodox Izraelita

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA MEZŐHEGYESI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjára vonatkozó jogszabályi előírások...

Részletesebben

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM

Pedagógiai program. I. rész NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai program I. rész NEVELÉSI PROGRAM Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 1. A társadalmi igény és az egyéni

Részletesebben

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917

Kaszap Nagy István Református Általános Iskola és Óvoda 5420 Túrkeve, Kossuth L. u. 15. Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 Kaszap Nagy István Református Általános és Óvoda OM 035917 T ú r k e v e PEDAGÓGIAI PROGRAM Bízd az Úrra dolgaidat, akkor teljesülnek szándékaid (Péld. 16,3) Hatályos: 2016. január.1-jétől 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

NEVELÉSI PROGRAM 2013

NEVELÉSI PROGRAM 2013 1 2 NEVELÉSI PROGRAM 2013 3 4 5 A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK A pedagógiai program érvényességi ideje 1. Az iskola 2013. szeptember

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM

LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM LORÁNTFFY ZSUZSANNA ÁLTALÁNOS ISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI ISKOLAI PROGRAM Az igazságosság, amely annak a biztosítását jelenti, hogy a személyes és társadalmi körülmények, (nem, társadalmi-gazdasági helyzet,

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TANÁCSADÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ERZSÉBETVÁROSI NEVELÉSI TNÁCSDÓ 1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 10. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT 2009. 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT CÉLJ, TRTLM,

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola. OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM KOSZISZ Szent István Gimnázium és Szakközépiskola OM azonosítója: 201756 PEDAGÓGIAI PROGRAM Újfehértó, 2014 Tartalomjegyzék Az iskola küldetésnyilatkozata...4 Pedagógiai alapelveink...5 A pedagógiai program

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31.

PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA. Ercsi, 2014. 03.31. PEDAGÓGIAI PROGRAM ERCSI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Ercsi, 2014. 03.31. 1 I. FEJEZET... 5 1. Bevezetés... 5 2. Küldetésnyilatkozat... 6 3. Iskolánk története... 7 4. Helyzetelemzés... 8 5. Alapító

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program

Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Pécsi Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013 Tartalom Az iskola rövid története... 3 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORONKAY GYÖRGY MŰSZAKI KÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2600 Vác, Németh László u. 4-6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT V Á C 2012 -2- A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv., az 1996. évi LXII.

Részletesebben

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004.

Pedagógiai Programja. A Hevesi Körzeti Általános Iskola 2004. A Hevesi Körzeti Általános Iskola Pedagógiai Programja A legjobb terv is csak terv, vagyis jó szándék. Elkötelezettség nélkül arra, hogy ezt végre is akarod hajtani csak ígéreteid és reményeid vannak,

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sylvester János Református Gimnázium 1149 Budapest, Pillangó park 3-5. / Fax: 1/363 2612 E-mail: sylvester@sylvester.hu OM azonosító: 101138 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 A budapesti Sylvester

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A PÁNEURÓPA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ INTÉZMÉNY Páneurópa Általános Iskola Paneuropa Grundschule székhelye: 1238 Budapest Táncsics M. u. 25-33. fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM

Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM Egészségügyi, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium NYÍREGYHÁZA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 0 1 4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM..5 I.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Iskolai házirend 2011 2012

Iskolai házirend 2011 2012 Iskolai házirend 2011 2012 BEVEZETÉS A házirend megalkotása során alkalmazott jogszabályok és intézményi dokumentumok: a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, b) a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére 0 6. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. május 26-i rendkívüli ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola minıségirányítási programjának jóváhagyása Az elıterjesztést

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére

E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére E L T E R J E S Z T É S a Képvisel -testület 2006. november 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatm ködtetési és -fejlesztési terve. Tisztelt Képvisel -testület!

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROSI KITTENBERGER KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA NAGYMAROS, FEHÉRHEGY 2. (OM: 032423) PEDAGÓGIAI PROGRAM és Helyi Tanterv 2013. Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya

A Kollektív Szerződés hatálya I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Kollektív Szerződés hatálya 1. 1. A Kollektív Szerződés hatálya a 2. pontban foglaltak kivételével kiterjed a MÁV-START Zrt. munkáltatóra, annak valamennyi munkavállalójára

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal. 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja 8. oldal 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 5. oldal 1. Általános elvek 5. oldal 2. A mővészetoktatási intézmény küldetése 5. oldal 3. Az intézmény jogi státusza 6. oldal 4. Az intézmény környezete, ebbıl adódó profilja

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dorogháza Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Dorogháza Község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK

INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 6.sz melléklet INTÉZMÉNYI JÓ GYAKORLATOK, INNOVÁCIÓK 2015. Dr. Benczéné Csorba Margit főigazgató JÓ GYAKORLATOK A szolgáltatói szerephez rendelkezésre áll 18 innováció jó gyakorlat melyek az Educatio szolgáltatói

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 1 A VÁCI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KIRÁLY ENDRE SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Készítette: Papolczi Emőke Mb. igazgató Álmosné Fehér Marianna Nevelési és társadalomtudományi

Részletesebben

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN

A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Lap: 1/93 A JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA JA A KÖZOKTATÁSI (1993. évi LXXIX.) TÖRVÉNY ALAPJÁN Az eredeti, nyomtatott példányt külső fél számára csak az igazgató adhatja át! Másolat csak tájékoztató jelleggel

Részletesebben

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22

2.1. Minőségcélok 20 2.2. Jövőkép.21 2.3. Intézményünk szabályozott folyamatai 22 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. Az intézmény bemutatása.. 6 1.2. Az intézmény minőségfejlesztési múltjának bemutatása... 8 1.3. A minőségügyi rendszer dokumentumainak felépítés. 10 1.4. A MIP-hez

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: 2010. október 19-től Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091

AI SZAKSZOLGÁLATA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17. Tel.: (62) 572-090 Fax: (62) 572-091 I. Helyzetelemzés: I.1.Alapelvek Az integrált oktatás a hagyományos oktatás szerves része, azzal alapvetően azonos tartalmú, azonos értékű továbbfejleszthető alapműveltséget biztosít. A NAT-ban megfogalmazott

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. szám: 15166/2016. Tájékoztató Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2015. i ellátásáról Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A

S e g e s d - T a r a n y i I V. B é l a K i r á l y Á l t a l á n o s I s k o l a O M 2 0 1 3 1 5 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADTA SEGESD-TARANY ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2013. április 24. napján 1. oldal Mottó: " Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 HÁZIREND Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM azonosító:033966 Tagintézmény-igazgató: Medgyesi Irén Készült: 2013. március 31. Érvényes:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata. Táborfalva Nagyközség Önkormányzata ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Helyi Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Táborfalva Nagyközség Önkormányzata 2016. március 29. Türr István

Részletesebben

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA BÉKÉSCSABAI PETŐFI UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA Békéscsaba, Petőfi utca 1. sz. OM azonosító: 200110 Tel-fax.:66/325-922, 66/638-900 www.petofi-bcs.sulinet.hu e-mail:petofi@petofi-bcs.sulinet.hu A BÉKÉSCSABAI

Részletesebben

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált. Központja. Szakmai beszámoló. 2011. évről Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Zagyva menti Integrált Központja Szakmai beszámoló 2011. évről 2012. április 1 Szociális munka emberi mű, ezért mindig és mindenkor kudarccal fenyeget. Semmiféle módszertani

Részletesebben

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA

MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZÉSRE KERÜLT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK X. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJA 2010. BALATONKENESE Előszó A Módszertani

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND

PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS INTÉZMÉNY 4031 DEBRECEN PÓSA u. 49. TEL/FAX: 52/478-026 HÁZIREND PÓSA UTCAI ÓVODA 4031 DEBRECEN Pósa u.49. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: Kardosné

Részletesebben

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról

Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010. SZEPTEMBER HÓ 24. Beszámoló Pilis Város Önkormányzata 2006-2010. év közötti idıszakra vonatkozó Gazdasági (Önkormányzati) Ciklusprogramja végrehajtásáról Pilis Város Önkormányzatának

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013.

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. KINDER OVI MAGÁNÓVODA Működtető: Kinderovi Alapítvány 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben