6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről"

Átírás

1 6/2010. számú Jegyzői Utasítás A Személyügyi Kézikönyvről (egységes szerkezetben) Hatályos: október 19-től

2 Személyügyi Kézikönyv I. rész A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 2

3 Tartalomjegyzék 1. A kézikönyv célja, felépítése 6 2. Szervezeti kultúra Szervezeti kultúrával szembeni alapelvárások A tevékenység célja Fogalmi meghatározás A tevékenység gyakorlata Etikai kódex A tevékenység célja Fogalmi meghatározás A tevékenység gyakorlata Belső nyilvánosság A tevékenység célja Fogalmi meghatározás A tevékenység gyakorlata 9 3. Munkakörök gondozása Tevékenység célja Fogalmi meghatározás A tevékenység gyakorlata A munkakör átadás és átvétel Operatív munkaerő-gazdálkodás A tevékenység célja Fogalmi meghatározás A tevékenység gyakorlata A munkáltatói jogkör gyakorlása A közszolgálati jogviszony létesítésének feltételei A Polgármesteri Hivatallal történő közszolgálati jogviszony létesítésének 14 feltételei Pályázat Újonnan belépő munkatársak beillesztése Közszolgálati jogviszony létesítése Határozott időre szóló kinevezés Közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése A prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állomány Az összeférhetetlenség Vagyonnyilatkozat Vezetői megbízás, kinevezés, vezetői megbízásról lemondás, vezetői megbízás 19 visszavonása A köztisztviselő adataiban bekövetkezett változás bejelentése Létszámtervezés A munkavégzés, pihenőidő A munkaidő Munkaközi szünet Rendkívüli munkavégzés, szabadidő általány A szabadidő-általány megállapításának és elszámolásának szabályai Szabadság Általános szabályok A szabadság kiadása Szabadságmegváltás Betegszabadság Szülési szabadság Fizetés nélküli szabadság Munkaidő kedvezmények Az apa munkaidő-kedvezménye Munkavégzés alóli mentesülés A köztisztviselő, ügykezelő díjazása 26 3

4 A köztisztviselő, ügykezelő alapilletménye IA köztisztviselő, ügykezelő illetménykiegészítése A köztisztviselő, ügykezelő illetménypótléka Vezetői illetménypótlék Gépjárművezetési pótlék Idegennyelv-tudási pótlék Képzettségi pótlék Helyettesítési díj Rendkívüli céljuttatás Kiküldetés Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés A köztisztviselők minősítése Fegyelmi és kártérítési felelősség Fegyelmi felelősség Kártérítési felelősség A köztisztviselő, ügykezelő kártérítési felelőssége A munkáltató kártérítési felelőssége Közszolgálati jogvita Közszolgálati nyilvántartás A Polgármesteri Hivatal Esélyegyenlőségi Terve Juttatások, támogatások Egyéb Ktv. szerinti juttatások Tizenharmadik havi illetményt kiváltó, mindenkor hatályos szabályozás szerint 32 megállapított kereset-kiegészítés Jubileumi jutalom Bankszámlára utalás költségtérítése Cafetéria-juttatások Képviselő-testület által meghatározott juttatások, támogatások Lakhatási, lakásépítési támogatás Albérleti díj hozzájárulás Családalapítási támogatás Szociális, támogatások Eseti szociális segély Temetési segély Illetményelőleg Egészségügyi támogatás Kulturális támogatás Vezetékes és mobiltelefon használat Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési támogatás Költségtérítés Munkába járás költségtérítése Anyakönyvvezető, protokoll munkakörben dolgozók költségtérítése Teljesítménymenedzselési rendszer Tevékenység célja Fogalmi meghatározások Stratégiai munkakörök - 360º-os értékelés Célorientált munkakörök - vezetők és további stratégiai munkakörben dolgozók 47 SMART-olt teljesítménymenedzselési rendszere Feladatorientált munkakörök - a hivatal standard működtetését biztosító 49 támogató munkakörök teljesítménymenedzselési rendszere 6. Teljesítménymenedzselési rendszerhez kapcsolódó ösztönzés A tevékenység célja Fogalmi meghatározás A tevékenység gyakorlata Címadományozás A köztisztviselő, ügykezelő kitüntetése 51 4

5 Az év közszolgálati dolgozója -Arany, ezüstés bronz fokozatú elismerés Személyzetfejlesztés A tevékenység célja Fogalmi meghatározások A tevékenység gyakorlata Tervezés Szervezése Képzések szervezése Iskolarendszeren kívüli továbbképzések szervezése Végrehajtás Dokumentálás Humán kontrolling A tevékenység célja Fogalmi meghatározások A tevékenység gyakorlata Személyügyi kézikönyvben megjelenő humán tevékenység folyamatábrái Humán folyamatcsoport blokkdiagramja Szervezeti kultúra fejlesztése Munkakörök gondozása Operatív munkaerő-gazdálkodás Személyzetfejlesztés Záró rendelkezések 65 Iratmintatár 1. számú melléklet 66 Melléklettár 2. számú melléklet 135 5

6 1. A kézikönyv célja, hatálya A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos személyügyi feladatok egységes, átlátható szabályozása érdekében, a Köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv), a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. törvény (továbbiakban: Mt.) rendelkezéseivel összhangban, Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksár Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Polgármesteri Hivatalának (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Személyügyi Kézikönyvét (továbbiakban: Személyügyi Kézikönyv), a Közszolgálati Szabályzattal egységes szerkezetbe foglalva kiadom. A Polgármesteri Hivatal jövőről alkotott elképzelésében markánsan jelenik meg a Polgármesteri Hivatalról kialakított etikus kép megőrzése, küldetése az ügyfélközpontú, szolgáltató hivatal. A célok hátterében ott kell, hogy álljon a tudatosan fejlesztett szervezet, az ezt támogató professzionális emberi erőforrás gazdálkodás, amelynek alapfeltétele a kompetens, folyamatosan fejlődő munkatársak tőkeként való kezelése. E gazdálkodás eredményeként várható el, a mindenkori stratégiai célokat elérő, csapatban dolgozó munkatársak megléte, akiknek meghatározó hányadát a köztisztviselői életpálya iránti elköteleződés jellemzi. A Személyügyi Kézikönyv célja az emberi erőforrás gazdálkodás irányelveinek és gyakorlatának összefoglalása, támogatva ezzel a személyügyi munka gyakorlatát, a rendszer átlátását és a munkatársaktól elvárt és elvárható cselekvést. A Személyügyi Kézikönyv személyi hatálya - az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselőkre és ügykezelőkre, - a Ktv. szabályai alapján, a juttatási rendszer és a külföldi kiküldetéshez kapcsolódó napidíj tekintetében az önkormányzati választott tisztségviselőkre terjed ki. A Személyügyi Kézikönyv tárgyi hatálya Egységes szerkezetben tartalmazza mindazokat a jogokat és kötelezettségeket, amelyek a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit, ügykezelőit segítik abban, hogy a jogok érvényesítésében és a kötelezettségek teljesítésének gyakorlatában egységes értelmezés alapján járjanak el. A Személyügyi Kézikönyv tartalmazza továbbá a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői kinevezésére, képzésére, előmenetelére, teljesítményértékelésére, annak ösztönzésére, továbbá jóléti, szociális és kulturális juttatásaira, az esélyegyenlőség előmozdítására irányuló egységes szabályokat. 6

7 2. Szervezeti kultúra 2.1. Szervezeti kultúrával szembeni alapelvárások A tevékenység célja A tudatos szervezeti kultúra formálás célja olyan munkáltatói magatartás megléte, amelyből ered az elkötelezett köztisztviselők jelenléte a Polgármesteri Hivatalon belül, akik értéket teremtve képesek hozzájárulni a Polgármesteri Hivatal szervezeti és személyes hatékonyságának fejlesztésén keresztül az állampolgároknak és az Önkormányzatnak nyújtott szolgáltatás minőségének javításához, a szolgáltatások előállításához szükséges erőforrások optimalizálásának megalapozásához. A Polgármesteri Hivatalban meglévő tudatosan alakított szervezeti kultúra támogató módon történő jelenléte szükséges a mindennapok működésében Fogalmi meghatározás A szervezeti kultúra az ott dolgozók értékképzete, normái, ami meghatározza a munkatársak szervezethez, munkához való hozzáállását, magatartását, saját maguk pozícionálását, elkötelezettségét, megítélését a Polgármesteri Hivatal működéséről. A szervezeti kultúra tényként van jelen minden szervezet életében, függetlenül attól, hogy a vezetők a stratégiai célok szempontjából azt tudatosan formálják, vagy nem felismerve ennek jelentőségét a szervezeti egységek, a munkatársak ösztönösen alakítják saját szervezeti kultúrájukat. A szervezeti fejlődés egyik hajtóereje az értékekre épülő, kívánatos, domináns szervezeti kultúra típus tudatos építése, fejlesztése. Ellenkező esetben reális veszélyt hordozó szervezeti kultúra van jelen, amelyben esetleges a kívánatos értékek szerinti működés. A szervezeti kultúra szervesen kapcsolódik a belső nyilvánossághoz és a teljesítménymenedzseléshez A tevékenység gyakorlata A kívánatos szervezeti kultúra feltételezi - hogy a kerületfejlesztés koncepcióját, a Polgármesteri Hivatal mindenkori kiemelt céljait a munkatársak ismerik, azok iránti elkötelezettségük a szervezeti kultúra és a személyügyi gazdálkodás eszközeivel kiválthatók, - hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a belső nyilvánosság útján értő módon, cselekvésre orientáltan beavatottak a kerület, az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal életébe, - az egyéni és a szervezeti tudás szerves kapcsolódását, - az egyéni és a szervezeti időgazdálkodás meglétét, - a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységein belül és ezek kapcsolódásánál egymást tisztelő, támogató munkatársak alkotják a munkahelyi közösséget, amelynek vezérlő elvei rögzítettek az Etikai Kódexben. A Polgármesteri Hivatal jellegéből következően kívánatos, domináns szervezeti kultúra típus a szerepkultúra, amely a törvényesség, az észszerűség, és a szervezeti értékek alapján elvárja a szakmai igényességre épülő célorientált és standardizált munkavégzést. E kultúra fejlesztésének legfőbb támogatója a célmeghatározott, feladatokat, kompetenciákat pontosan rögzítő munkaköri leírások rendszere, a munkakör s a munkatárs illesztése, fejlesztése, teljesítménykritériumok pontos meghatározása, és azok teljesülésének értékelése. A folyamatmutatók rendszer szinten képesek mutatni a szerepkultúra gyakorlatban megjelenő minőségét. A kerület fejlődése, fejlesztése megköveteli a feladatkultúra markáns jelenlétét a Polgármesteri Hivatalban. A feladatkultúra elvárja a proaktív, gyors, kreatív, kiemelkedő, sok esetben átlag feletti teherbírással megjelenő kvalitást, lehetőséget ad arra, hogy a mindennapi munkavégzésben a tettek 7

8 szintjén legyen jelen a fejlődés, az előrehaladás, amelynek eszköze a projektkultúra, a stratégiai munkakörben elvárt munkakultúra. E kultúratípus megvalósulását hivatottak mérni a Polgármesteri Hivatal által generált, vagy feladatkörükbe utalt kerületi fejlesztési programok, a projektek, munkatársak teljesítményértékelése. A munkatársak szervezeti elkötelezettségének, értékteremtő munkavégzésének alapja a Polgármesteri Hivatalon belüli megbecsültségük, motiváltságuk, a vezetők és vezetettek, munkatársak közötti, egymás tiszteletén alapuló emberi kapcsolatok, amelyben minden munkatárs érzi, hogy szüksége van rá a szervezetnek. Mindezt a támogatókultúra adja meg. E kultúratípus megvalósulását hivatottak mérni a szervezeti kultúra vizsgálat munkatársi elégedettség dimenziói. A hatalomkultúra jelenléte megfosztja a munkatársakat a felelősségvállalástól, a saját munkaköri kompetencián belüli döntési kényszertől, ezáltal lelassulnak a munkafolyamatok. A fölöttes vezetőre való várakozás, a prioritásokat figyelmen kívül hagyó, az azonnali megoldást váró vezetői kérések károsan befolyásolják a szervezet belső munkaritmusát. Amennyiben nem következik be e kultúratípus radikális csökkentése, nem jöhet létre a szervezeti kultúraváltás, a benne megjelenő domináns szerep-, és a markáns feladatkultúrával. A mindennapokban el kell érni (vezetői és stratégiai munkakörökben dolgozó munkatársak példamutatásával, ösztönzéssel, amelyben jelen van a jutalmazás és a szankcionálás), hogy az uralkodó értékek és a napi normák között tartós összhang valósuljon meg. Az alapértékek által vezérelt kiszámítható, a vezető személyiségét megmutató, ugyanakkor vezetői csapatként összhangot mutató vezetési stílus, gyakorlat kötelező. A vezetői munkában karakterisztikusan meg kell jeleníteni a feladat-delegálás, a feladat végrehajtásának támogatása, az ellenőrzés és az értékelés egységét. A vezetőknek fel kell készülniük a helyzetfüggő vezetési metódus alkalmazására, a munkatársi eredményesség kampánymentes értékelésére, a munkatársak munkamotiváltságát biztosító módszerek alkalmazására. Ennek érdekében szükséges a vezetők egyéni és csoportos, rendszeresen ismétlődő képzése. A mindennapi életben szükséges deklarálni a belső munkaerő piaci hierarchia meglétét, amely különbözőséget teremt egyes munkakörök értéke, presztízse között. Ez természetesen egy-egy munkatársban manifesztálódik. A különbség azonban a munkakörök, és nem az emberek között állítson rangsort. A tudatosan formált szervezeti kultúra eredményességének mérési eszköze az évente ismétlődő szervezeti kultúra vizsgálat, amelyek lehetőséget adnak a célértékek meghatározásához Etikai Kódex A tevékenység célja Az Etikai Kódex célja, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői számára munkakörtől és vezetői beosztástól függetlenül meghatározza azokat az értékeket és magatartásnormákat, amelyek támogatják a megbízható, hatékony, minőségi munkavégzést, felelősségvállalást, segítőkészséget és az ésszerű cselekvést annak érdekében, hogy a szervezet betöltse funkcióját Fogalmi meghatározás Az Etikai Kódex irányt mutat a külső és belső kapcsolatokban elvárt egységes és kiszámítható magatartáshoz, segítséget ad egy-egy konkrét helyzetben a megfelelő viselkedés kialakításához. 8

9 A tevékenység gyakorlata Az Etikai Kódexben leírtak gyakorlati alkalmazása valamennyi köztisztviselő, ügykezelő számára kötelező. Ennek vállalásáról valamennyien nyilatkozatot tesznek. A köztisztviselő és ügykezelő éves teljesítményének értékelésénél a leírt magatartási szabályok betartása értékelési szempont. Az írott normák betartásának minősítését - a szervezeti kultúra megvalósulásának évenkénti értékelésénél - a jegyzőnek a stratégiai munkakörben dolgozók támogatásával felül kell vizsgálnia, értékelnie kell. Az Etikai Kódex megismeréséről szóló nyilatkozatot az Iratmintatár 4. sorszámú mintája tartalmazza Belső nyilvánosság A tevékenység célja E terület célja a munkatársak Polgármesteri Hivatalhoz való elkötelezettségének erősítése, a munkatársak gondolkodására, cselekvésére hatva, ezen belül az általános tájékozottság növelése, az aktualitások naprakész ismeretének biztosítása, gondolkodásra késztetés, öntevékenység elősegítése, elkötelezettség növelése, aktív informálás szokássá tétele Fogalmi meghatározás A kerület, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal életének kiemelkedő eseményeiről, hétköznapi életéről beavató módon tájékoztat, valamint biztosítja a Polgármesteri Hivatalon belül vertikális és a horizontális kommunikációt. A belső nyilvánosság működésénél biztosítani kell a hírértékkel bíró, kellő időben adott információkat. A belső nyilvánosság dinamikus, kölcsönös folyamat, melynek működtetéséért a vezetők felelősek, akik példamutatásukkal ösztönzik a munkatársakat a cselekvésre, ezáltal kiváltva proaktivitásukat. Ideális esetben a belső nyilvánosság teszi lehetővé, hogy mindenki tudja, illetve beszerezheti a rá vonatkozó információkat, híreket, adatokat, s eközben adhat és ad is információkat. A belső nyilvánosság a hivatali működés szerves része hagyományos eszközei a belső levelezések, megbeszélések, értekezletek, fórumok, informatikával támogatott korszerű eszközei a hatékonyság növelését szolgálják: informáltság növelése, információ áramlás gyorsítása, öntevékenység elősegítése, nagyobb eredmény kisebb ráfordítással, használati feltétel a karbantartás, kontroll, kölcsönösség. A belső nyilvánosság nem azonos a kommunikációs technikák alkalmazásával A tevékenység gyakorlata Konkrét feladatok: - Értekezleti rend működtetése, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata 4.3. pontjában szabályozottak szerint. - A kerület köztisztviselőinek napja, melynek célja a közösség formálása, a tisztelet és köszönetformálás a kiválóan teljesítő köztisztviselők számára. 9

10 - Osztályközi vendégnapok, melynek célja egy-egy osztály, vagy önállóan működő csoport, szakmai terület funkciójának, belső működésének megismerése, ami által erősödik a Polgármesteri Hivatalon belüli együttműködés, egymás munkájának és emberi értékeinek becsülése. A vendégnapok forgószínpad szerűen jelennek meg valamennyi szakmai területet érintve kétéves ciklusokon belül. El kell érni, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársainak legyen igényük e tevékenységre, vállaljanak e folyamatban operatív feladatokat. Eredményességét e területnek az évenként ismétlődő szervezeti kultúra felmérés során kell mérni, illetve értékelni. 10

11 3. Munkakörök gondozása 3.1. A tevékenység célja A munkakörök meghatározása, a munkakörök értékelése alapeleme a szervezeti hatékonyságnak, ezen belül a folyamatok működtetésének. A munkakör, munkakör értékelés alapján nyílik lehetőség az érdemi létszámtervezésre, a munkaerő kiválasztásra, a teljesítmény elvárások megfogalmazására, a személyzetfejlesztésre, és a pályakarrier gondozásra, a szervezeti kultúra-váltásra Fogalmi meghatározás Munkakörnek tekintjük a szervezeten belül egy-egy folyamat, tevékenység azon alapegységét, amely a munkamegosztás alapján elkülönül és meghatározza egy köztisztviselő, ügykezelő elvégzendő feladatait. A feladat elvégzésének célja, hogy a koordinált és rendszerezett munkaelemek egy, előre meghatározott eredményt (ami lehet információ, tárgy, szolgáltatás stb.) hozzanak létre. A munkakör azoknak a feladatoknak az összefoglaló megnevezése, amelyeket a köztisztviselő és az ügykezelő közszolgálati jogviszonya alapján ellátni köteles, illetve amelyben a köztisztviselőt, ügykezelőt a Polgármesteri Hivatal jogosult foglalkoztatni. A munkakört nem téveszthetjük össze a munkaposzttal. A munkaposzt személyfüggő. Kifejezi, hogy adott munkatárs hány munkakört, vagy annak egy részét látja el. A munkaköri leírások fontos dokumentumai az irányításnak. A munkakörök kétévente kerülnek felülvizsgálatra, szervezeti, illetve egyéb, a munkakört érintő változással egyidejűleg a munkaköri leírást módosítani kell. A munkakör értékelés olyan értékelési folyamat, amely segítségével megállapítható, hogy egy munkakörnek mennyi a relatív súlya az adott szervezeten belül A tevékenység gyakorlata A munkaköri leírások akkor képesek betölteni szervezeten belüli funkciójukat, ha az érintettek (vezetők és beosztott köztisztviselők, ügykezelők) nem adminisztratív dokumentumnak, hanem a munkavégzés iránytűjének tekintik. Éppen ezért szigorúan tilos pontos meghatározás nélkül a munkaköri leírást elkészíteni, a munkaköri leírás szerkezetének érdemi feltöltése elvárt. A munkaköri leírások fedjék le adott szervezettől elvárt hatáskört, felelősséget, kompetenciát, feladatleltárt. Szervezeti egységek közötti munkakapcsolódást tükrözniük kell a munkaköri leírásoknak. A munkaköri leírást a tipizált munkaköri leírás alapulvételével, a köztisztviselő, ügykezelő felett egyéb munkáltatói jogkört gyakorló munkahelyi vezető készíti el, a szükséges példányszámban. A munkaköri leírásban foglaltak tudomásul vételét a köztisztviselő, ügykezelő aláírásával ismeri el. Az első példány a köztisztviselőt, ügykezelőt, a második példány a közvetlen munkahelyi vezetőt, a további példány(ok) a helyettesítő(ke)t illeti(k) meg, egy példányt a személyzeti vezető őriz. A munkaköri leírást a kinevezési okmány kiadása előtt kell elkészíteni és csatolni kell a kinevezési okmányhoz. Egyéb esetben az új munkakörbe helyezéssel egyidejűleg, a kinevezés módosításához kell csatolni az új munkaköri leírást. 11

12 A köztisztviselő, ügykezelő köteles ellátni mindazokat az eseti jelleggel rábízott, a Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó azon feladatokat, amelyeket a felettes vezetőitől kapott, akkor is, ha a munkaköri leírásában nem szerepel. A munkakör értékelés célja, hogy különbség legyen tehető a stratégiai és támogató munkakörök között. E megkülönböztetés adja meg a lehetőséget az eredményes teljesítménymenedzselésnek. A munkakör értékelés szempontjai: a munkakörtől elvárt általános ismeret, a szakismeret és gyakorlat, a vezetői ismeret, az önállóság és az ellenőrzöttségi szint, a másokért és az erőforrásokért való felelősség, a Polgármesteri Hivatal eredményes működésére való ráhatás Munkakör átadás-átvétel A köztisztviselők, ügykezelők közszolgálati jogviszonyuk megszűnése (megszüntetése) esetén, továbbá belső áthelyezés, vagy a 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevételét megelőzően munkaköri feladataikat, illetve az annak ellátásával összefüggő információkat, ügyiratokat átadás-átvételi eljárás keretében kötelesek átadni az átvevőnek. A vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő munkakörének átadásakor átvevő az új vezetői megbízással rendelkező köztisztviselő, ennek hiányában a jegyző, illetve az általa megbízott köztisztviselő. Vezetői megbízással nem rendelkező köztisztviselő, ügykezelő munkakör átadása esetén az átvevő a szervezeti egység vezetője, vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt köztisztviselő, ügykezelő. A munkakör átadás-átvétele előtt a köztisztviselő, ügykezelő köteles a nevére iktatott elintézett ügyiratokat irattározni, a munkafolyamatban lévő iktatásokat a Szervezési és Ügyviteli Csoporttal egyeztetni. Az irattározást és az egyeztetést követően kerül sor a szervezeti egységen belül a munkakör átadásátvételére, melynek során rendelkezni kell a munkafolyamatban lévő iktatott ügyiratok további ügyintézéséről, rögzítve a már megtett közbenső intézkedéseket. A munkakör átadásáról-átvételéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az átadó és az átvevő ír alá. A szervezeti egység vezetője - vezetői munkakör átadás-átvétele esetén a jegyző - aláírásával igazolja az átadás-átvétel megfelelőségét. A jegyzőkönyv mellékletét képezi a Szervezési és Ügyviteli Csoport által kiadott ügyiratlista, amely névre szólóan tartalmazza a munkakörét átadó köztisztviselő, ügykezelő valamennyi ügyiratát. A listában szereplő ügyiratoknak egyezőséget kell mutatniuk az átadó köztisztviselő, ügykezelő előadói munkanaplójával. A jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, melyből egy-egy példány az átadónál, illetve az átvevőnél marad. A jegyzőkönyv harmadik példányát a személyzeti vezető irattározza. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv célja, hogy az érintett szervezeti egység feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásáról átfogó képet adjon. A jegyzőkönyv tartalmi követelménye különösen: - a munkakört átadó számára előírt feladatok időarányos teljesítése, - a munkakört átadó köztisztviselőre, ügykezelőre iktatott valamennyi ügyirat fellelhetősége (irattár, határidő, ügyintéző), - a képviselő-testület, illetve bizottságok által meghatározott feladatok végrehajtása, - a polgármester, illetve alpolgármester(ek), továbbá a jegyző által kiadott feladatok, intézkedések végrehajtása, - a gazdálkodási hatáskörben kezelt költségvetési keretek tételes elszámolása, - a munkakör átadását követő időszak legfontosabb, aktuális szakmai feladatai, 12

13 - a szervezeti egység tevékenységét érintő külső és belső ellenőrzések megállapítása, adatai az azok nyilvántartásáról szóló külön jegyzői utasítás szerinti formában. Az átadás átvételi jegyzőkönyvet a vezetői megbízással, illetve a közszolgálati jogviszony megszűnésével kapcsolatos személyügyi eljárás részeként kell kezelni. A vezetői megbízással nem rendelkező köztisztviselők, ügykezelők esetében a munkakör átadásátvétel lebonyolításáért a szervezeti egység vezetője - egyéb esetben a jegyző - teljes körű felelősséggel tartozik. Amennyiben a munkakör átadására kötelezett köztisztviselő, ügykezelő elháríthatatlan okból nem tud eleget tenni a munkakör-átadási kötelezettségnek, illetőleg azt megtagadja, a közvetlen munkahelyi vezető a szervezeti egység köztisztviselői, ügykezelői közül kijelöli az átadóként eljáró személyt. Az átadóként eljáró köztisztviselő, ügykezelő két tanú jelenlétében leltárba veszi a távollévő köztisztviselő, ügykezelő személyes kezelésében lévő iratokat, amelyeket az átadási jegyzőkönyv kitöltésével ad át az erre kijelölt köztisztviselőnek, ügykezelőnek. Az átadásról a távollevő köztisztviselőt, ügykezelőt ebben az esetben is értesíteni kell, az átadási jegyzőkönyv első példányának megküldésével. A köztisztviselő, ügykezelő köteles a Polgármesteri Hivatal tulajdonát képező személyes használatában lévő eszközökkel, igazolványokkal, szakmai anyagokkal, szakkönyvekkel stb. elszámolni, azokat az illetékes szervezeti egységnél leadni. Azokról a tárgyakról, amelyek leadásra nem kerülnek, illetőleg nem képezik a Polgármesteri Hivatal tulajdonát, jegyzőkönyvet kell felvenni, majd a Polgármesteri Hivatal raktárában kell elhelyezni. Erről értesíteni kell a köztisztviselőt, ügykezelőt, vagy az ismert tulajdonost és a közszolgálati jogviszony fennállásának ideje alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig meg kell őrizni, vagy a tárgyakat a tulajdonos ismert lakcímére kell kiküldeni. A munkaköri leírás mintáját az Iratmintatár 7. sorszámú mintája tartalmazza. 13

14 4. Operatív munkaerő gazdálkodás 4.1. A tevékenység célja A Polgármesteri Hivatal stratégiai céljait megvalósító, minőségi szolgáltatást nyújtó emberi erőforrás gazdálkodás Fogalmi meghatározás Az operatív munkaerő-gazdálkodás része a köztisztviselők és ügykezelők toborzása, kiválasztása, munkába állítása, beillesztése. Foglalkoztatás alatt értendő a Ktv-ből és a közszolgálati jogviszonyból, valamint a Mt-ből következő kötelezettségek teljesítése, a teljesítmény- és ösztönzési rendszer működtetése A tevékenység gyakorlata A munkáltatói jogkör gyakorlása A munkáltatói döntések szakmai előkészítése az érintett osztály vezetőjének feladatkörébe tartozik. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői felett a munkáltatói jogkört a hivatali szervezet vezetőjeként a jegyző gyakorolja. Egyes munkáltatói jogok gyakorlásához a polgármester egyetértése, jóváhagyása szükséges. A jegyző az osztályvezetőkre korlátozott munkáltatói jogkör gyakorlását ruházza át és szabályozza a helyettesítés rendjét. A munkáltató jogkör gyakorlását és a helyettesítés rendjét a Személyügyi Kézikönyv I. számú melléklete tartalmazza A közszolgálati jogviszony létesítésének feltételei A Polgármesteri Hivatallal történő közszolgálati jogviszony létesítésének feltételei - büntetlen előélet, - magyar állampolgárság, - cselekvőképesség, - a munkakörtől függően I. és II. besorolási osztályban (köztisztviselői feladatkörre): a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 9/1995. (II.3.) Korm. rendeletben előírt felsőfokú (egyetemi/főiskolai), de legalább középiskolai végzettség, III. besorolási osztályban (ügykezelői feladatkörre): legalább középszintű szakképesítés, valamint az egyes munkakörökre magasabb szintű jogszabályban előírt képesítési előírás, - összeférhetetlenség hiánya, - amennyiben a munkakör ellátása vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel jár, annak letétele, - sikeres pályázat (Ktv-ben meghatározott esetek kivételével), - a Ktv. 10. (4)-(7) bekezdésében foglaltak, valamint ügykezelői feladatkör kivételével közigazgatási versenyvizsga vagy az alóli felmentés, - előzetes orvosi alkalmassági vizsgálat. A fentiektől eltérően ügykezelői feladatkörre közszolgálati jogviszony a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személlyel is létesíthető, ha a feladatkör ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel rendelkezik, továbbá az Európai Szociális Kartáról szóló megállapodásban résztvevő államok állampolgáraival. Nem létesíthető közszolgálati jogviszony, ha a köztisztviselő, ügykezelő ezáltal hozzátartozójával irányítási (felügyeleti) ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. Hozzátartozó alatt az alábbi személyek értendők: egyeneságbeli rokon és annak házastársa, 14

15 örökbe fogadó és nevelőszülő, örökbe fogadott és nevelt gyermek, testvér, házastárs, élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyenes ágbeli rokona, testvére, a testvér házastársa Pályázat A Polgármesteri Hivatalban köztisztviselői kinevezés, vezetői megbízás, - a Ktv-ben rögzített esetek kivételével csak pályázat útján adható. A közszolgálati jogviszony létesítésére irányuló pályázat kiírására a Polgármesteri Hivatal vezető beosztású köztisztviselői tehetnek javaslatot. A pályázatot az illetékes vezetőkkel egyeztetve, a személyzeti vezető készíti elő. Pályázati kiíráshoz a jegyző előzetes jóváhagyása szükséges. A Polgármesteri Hivatal jegyzője betöltött állásra is kiírhat pályázatot, feltéve, ha az legkésőbb a pályázat elbírálásának napjától betölthető. Az állást betöltő köztisztviselőt, ügykezelőt a pályázat kiírását megelőzően legalább 8 nappal erről tájékoztatni kell. A pályázatot a személyzeti vezetőhöz kell benyújtani. A pályázat kiírásának a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (szolgáltató központ) pályázati adatbázisában történő közzétételéről a személyzeti vezető gondoskodik. A meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidőt a szolgáltató központ adatbázisában történő megjelenéstől (közzététel) kell számítani. A pályázatot az Önkormányzat honlapján is meg kell jelentetni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: - a közigazgatási szerv megnevezését, - a betöltendő munkakör, vezetői megbízás vagy kinevezés esetén a szervezeti egység megnevezését, - ellátandó feladatok ismertetését, - a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb szükséges valamennyi feltételt, - az illetményre és az egyéb juttatásokra vonatkozó tájékoztatást, - a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét, - a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatást, - az állás betöltésének időpontját, - a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását. A pályázati felhívás mintáját az Iratmintatár 1. sorszámú mintája tartalmazza. A pályázatok értékelésére a jegyző döntése alapján előkészítő bizottságot (a továbbiakban: bizottság) kell létrehozni. A bizottság állandó tagjai: - a jegyző, - a pályázati kiírásra javaslatot előterjesztő vezető, - a személyzeti vezető, - esélyegyenlőségi referens. A pályázót a pályázat menetéről és annak eredményéről, a személyzeti vezető, míg szakmai kérdésekről a szakterületileg illetékes vezető tájékoztatja. Nem kell pályázatot kiírni: a) a Ktv. szerinti egy évet meg nem haladó határozott idejű jogviszony létesítése esetén, b) az Mt. vagy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltató személye megváltozik és Ktv. hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül átadásra, 15

16 c) vezetői beosztás kivételével, azokra a munkakörökre, amelyek a Képviselő-testület döntése értelmében pályázat nélkül is betölthetők. Pályázat nélkül kinevezést kapott köztisztviselőknek is közigazgatási versenyvizsgával kell rendelkezniük. Az így kinevezett köztisztviselők száma az adott évben nem haladhatja meg a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői létszámának 3%-át. A jegyzőnek a pályázati eljárás lefolytatása nélküli köztisztviselői kinevezésről tájékoztatnia kell a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, d) Pályázati eljárás lefolytatása nélkül adható köztisztviselői kinevezés annak a közigazgatási szervnél foglalkoztatott pályakezdő ösztöndíjas foglalkoztatottnak kivéve annak, akinek a jogviszonya a munkáltató által történő azonnali hatályú felmondással szűnt meg -, aki a közigazgatási szervnél legalább kilenc hónapig ösztöndíjas foglalkoztatotti jogviszonyban állt, feltéve, hogy az ösztöndíjas foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezik a kinevezésben foglalt munkakörnek és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonya megszűnése és a kinevezése között egy hónapnál kevesebb telt el. Az így kinevezett köztisztviselőnek próbaideje alatt kell közigazgatási versenyvizsgát tennie. A próbaidő utolsó napján sikeres versenyvizsga hiányában a közszolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva megszűnik, e) Pályázati eljárás lefolytatása és versenyvizsga nélkül adható köztisztviselői kinevezés annak, aki a Bibó István Közigazgatási Ösztöndíjat megalapozó képzéshez kapcsolódó vizsgákat teljesítette Újonnan belépő munkatársak beillesztése A beillesztés célja a belépő köztisztviselő, ügykezelő szervezeti kultúrába való illesztésének elősegítése a munkavégzéshez szükséges jogszabályi keretek és belső szabályok, normák konzultációk keretében történő elsajátítása mentorok segítségével. A mentor (szakmai támogató): a Polgármesteri Hivatal jegyzője által kijelölt, nagy tapasztalattal rendelkező szakember, akinek feladata a munkatapasztalattal nem rendelkező pályakezdő gyakornok, ösztöndíjas foglalkoztatott vagy az adott szakterületen szakmai tapasztalattal nem rendelkező próbaidős új belépő kolléga (együtt: gyakornok) beilleszkedésének elősegítése, feladatai végrehajtásához szakmai segítő támogatás nyújtása. A mentor köteles a gyakornok tevékenységét figyelemmel kísérni, a gyakornok szakmai kérdéseire legjobb tudása szerint válaszolni, a Polgármesteri Hivatalnál hatályos fontosabb szabályozókra (szakmai és egyéb) figyelmét felhívni és támogatni a Polgármesteri Hivatal szervezetébe történő beilleszkedést. - A beillesztés általános és szakmai részből épül fel. A beillesztésnek célorientáltan nagyobb egésztől a részek felé haladva kell a szervezet külső és belső környezetét bemutatni. Az új munkatársnak a kerületről, a Képviselő-testület működési rendjéről, a Polgármesteri Hivatal szervezeti kultúrájáról, az Etikai kódexről, a hivatali belső működési rendről, a tevékenységek összekapcsolódásáról, saját szűkebb szervezetéről, munkaköréről és a kapcsolódó munkakörökről kell ismereteket szereznie. - A beillesztés általános részének kötelező témavázlatát a személyzeti vezető készíti el, amelyet a jegyző hagy jóvá. - A beillesztés általános részét a személyzeti vezető szervezi és a jóváhagyott témavázlat szerinti előadás megtartására a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül előadót kér fel. - A szakmai rész megismerésére a közvetlen munkahelyi vezető kér fel előadót az új belépő szervezeti egysége szerinti mentorok közül. A jegyző által mentornak kijelölt köztisztviselők listáját (szakterületi bontásban) a személyzeti vezető állítja össze, vezeti és teszi közzé a helyben szokásos módon. - Az általános és szakmai rész oktatási tevékenysége a köztisztviselő, ügykezelő munkakörén kívüli többlettevékenysége, amelynek ellátásért ellentételezésre jogosult. Az ellentételezés módját, formáját, összegét a jegyző tárgyévre előre egységesen határozza meg. - A beillesztésre a munkába lépést követően, a próbaidő első hat hónapja alatt kerül sor: első lépésben - értékek, működési rend megismerése, 16

17 második lépésben - Polgármesteri Hivatal szervezetének megismerése, harmadik lépésben - saját szervezet és munkakör megismerése, következő, a próbaidőből hátralévő időszak - a jártasságot adja meg. - A szakmai képzés megszervezéséért, végrehajtásáért, dokumentálásáért a köztisztviselő, ügykezelő felett az egyéb munkáltatói jogkört gyakorló vezetője felelős. A dokumentáció másolati példányát a személyzeti vezető részére át kell adni. - A szükséges ismeretek elsajátítását a próbaidő letelte előtt a köztisztviselő, ügykezelő felett egyéb munkáltatói jogkört gyakorló vezetője szóbeli beszélgetés során köteles ellenőrizni, majd írásban javaslatot tesz a munkáltatói jogkör gyakorlója részére a véglegesítésre vagy jogviszonynak próbaidő alatti azonnali hatályú megszüntetésére Közszolgálati jogviszony létesítése A közszolgálati jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre, általános szabályként határozatlan időre. Helyettesítés vagy meghatározott feladat elvégzésére határozott időre is létesíthető. A határozatlan időre létesített közszolgálati jogviszonyt határozott időre kell módosítani, ha a köztisztviselő, ügykezelő prémium évek programban történő részvételéhez, illetve különleges foglalkoztatási állományba való helyezéséhez hozzájárul. Közszolgálati jogviszony létesítésekor a kinevezésben 6 hónap próbaidőt kell kikötni. A kinevezéssel egyidejűleg a köztisztviselőt, ügykezelőt tájékoztatni kell a Ktv. 11. (7)-(8) bekezdésében foglaltakról, melyet legkésőbb a kinevezéstől számított 30 napon belül írásban is át kell adni részére. A tájékoztatás formáját az Iratmintatár 3. sorszámú mintája tartalmazza. A közszolgálati jogviszonyt érintő valamennyi jognyilatkozatot írásba kell foglalni. A köztisztviselő, ügykezelő a közszolgálati jogviszonyban eltöltött időtől függően, a Ktv-ben meghatározottak szerint előmenetelre jogosult. A képviselő-testület a bizottsági döntések előkészítése, illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására politikai főtanácsadói, illetve politikai tanácsadói, valamint szakmai tanácsadói munkaköröket, hozhat létre. A köztisztviselőnek, ügykezelőnek kinevezésekor esküt kell tennie. Az eskütételi okmány mintáját az Iratmintatár 2. számú mintája, a kinevezést a 6. számú minta, a nyilatkozat a beszámításhoz a 8. számú minta, a beszámítás nyomtatványt a 9. számú minta, az adatlapot a 10. számú minta, a kinevezés módosítását a 11. számú minta, az átsorolást a 12. számú minta, az illetmény-változásról szólóértesítést a 13. számú minta tartalmazza Határozott időre szóló kinevezés Határozott időre létesített közszolgálati jogviszony esetén: - helyettesítés céljából alkalmazott köztisztviselő, ügykezelő munkaköri leírásában szereplő feladatok tartalmának meg kell egyezniük a helyettesített köztisztviselő, ügykezelő munkaköri leírásában foglaltakkal; - a meghatározott feladat ellátására alkalmazott köztisztviselő, ügykezelő kinevezési okmányában kell megjelölni azokat a feladatokat, amelyek ellátása céljából alkalmazására sor kerül; - a helyettesítésre alkalmazott kinevezésében rögzíteni kell, hogy mely távollévő köztisztviselő helyettesítése céljából és milyen várható időtartamig jön létre közszolgálati jogviszonya A közszolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése A közszolgálati jogviszony megszűnik: - a határozott idő lejártával, 17

18 - a köztisztviselő, ügykezelő halálával, - hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel, - a 70. életév betöltésével és - a Ktv-ben meghatározott esetekben, - prémium évek programban történő részvétellel, illetőleg különleges foglalkoztatási állományba helyezés esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint. A közszolgálati jogviszony megszüntethető: - közös megegyezéssel, - áthelyezéssel közalkalmazotti vagy a hivatásos szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervek, - lemondással, - felmentéssel és - azonnali hatállyal próbaidő alatt, A közszolgálati jogviszony megszüntetésének mintáját az Iratmintatár 14. számú mintája, a végleges áthelyezés mintáját a 15. számú, az ideiglenes áthelyezés mintáját a 16. számú, a lemondás mintáját a 17. számú mintája tartalmazza. A köztisztviselő, ügykezelő felmentése esetén kivéve, ha felmentése a gyakornoki idő alatt történt, a jogviszony megszűnésekor nyugdíjasnak minősül, vagy egészségügyi okot kivéve alkalmatlanság miatt mentették fel végkielégítésre jogosult. A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak közigazgatási szervnél közszolgálati jogviszonyban eltöltött idő vehető figyelembe. A jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselőtől, ügykezelőtől az Iratmintatár 18. sorszámú mintája szerint tájékoztató adatlap kitöltését kell kérni. A kitöltés nem kötelező, a munkáltató részére tájékoztató adatot tartalmaz a megszűnés körülményeiről A prémiumévek program és a különleges foglalkoztatási állomány A prémiumévek programban és a különleges foglalkoztatási állományban való részvétel, a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló, évi CXXII. törvény alapján alkalmazandó eljárás szerint történik Az összeférhetetlenség A kinevezést megelőzően a személyzeti vezető tájékoztatja a köztisztviselő-, illetőleg ügykezelőjelöltet a közszolgálati jogviszony létesítésére és fennállására vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokról. A köztisztviselő-, illetőleg ügykezelő-jelöltnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy személyét az összeférhetetlenségi szabályok érintik-e vagy sem, illetve arról, hogy az összeférhetetlenséget 30 napon belül megszünteti. Az összeférhetetlenségi nyilatkozat mintáját az Iratmintatár 5. sorszámú mintája tartalmazza. A köztisztviselőnek, ügykezelőnek a kinevezéskor fennálló munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonya folytatásához, illetve a kinevezést követően ilyen jogviszonyok létesítéséhez írásban - amely tartalmazza a közvetlen munkahelyi vezető javaslatát is - engedélyt kell kérnie a Polgármesteri Hivatal jegyzőjétől, aki a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül dönt. A döntésről szóló munkáltatói intézkedés első példánya a köztisztviselőt, ügykezelőt illeti, a második példány a személyi anyag része. A köztisztviselő a Ktv. 21. (2) bekezdésében meghatározott munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonnyal kapcsolatos tevékenységet munkakörével összefüggő külön jogszabályban ekként meghatározott tevékenység kivételével a Ktv ban meghatározott munkaidőn belül a munkáltatói jogkör gyakorlója kizárólag akkor engedélyezi, ha az a munkáltató számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet nem jelent, és a köztisztviselő az így kieső munkaidőt 18

19 igazolhatóan ledolgozza. Ezt a rendelkezést a vezető köztisztviselőre is megfelelően kell alkalmazni. Vezetői megbízatású köztisztviselő, a Ktv-ben meghatározott kivételektől eltekintve munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt nem létesíthet. A köztisztviselő, ügykezelő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben a Ktv-ben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha közszolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A Polgármesteri Hivatal jegyzője írásban szólítja fel az összeférhetetlenség megszüntetésére. A felszólításról szóló munkáltatói intézkedés első példánya a köztisztviselőt, ügykezelőt illeti, a második példány a személyi anyag része. Az összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy az engedélyhez kötött tevékenység engedély nélküli folytatása, továbbá az ezekkel összefüggő valótlan vagy hiányos adatok közlése fegyelmi vétségnek minősül Vagyonnyilatkozat Az alapvető jogok és kötelességek pártatlan és elfogulatlan érvényesítése, valamint a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése céljából a köztisztviselők és az ügykezelők meghatározott köre, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló évi CLII. törvényben, valamint a vonatkozó jogszabályokban meghatározott eljárási szabályok szerint, a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény melléklete szerinti adattartalommal vagyonnyilatkozatot tesznek a saját és a velük egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni helyzetéről. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos munkáltatót terhelő feladatokat a személyzeti vezető látja el. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó személyek és munkakörök felsorolását, a vagyonnyilatkozat-tétel gyakoriságát a Melléklettár III. számú melléklete tartalmazza Vezetői megbízás, kinevezés, vezetői megbízásról lemondás, vezetői megbízás visszavonása A vezetői kinevezés és megbízás adására, illetőleg visszavonására a Polgármesteri Hivatal jegyzője, a polgármester egyetértésével jogosult. A Polgármesteri Hivatalban a Képviselő-testület döntése szerint, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egységek vezetését, osztályvezetők látják el. Vezetői megbízást, kinevezést, csak felsőfokú iskolai végzettségű, meghatározott munkakörökben jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által adott, mentesítéssel rendelkező köztisztviselő kaphat. A vezetői megbízás határozatlan időre szól és külön indokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonható, illetve arról a köztisztviselő bármikor, indokolás nélkül harmincnapos lemondási idővel lemondhat. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. Lemondás esetén, ha van felajánlható munkakör, azt fel kell ajánlani, annak elfogadásáról vagy elutasításáról a köztisztviselőnek öt munkanapon belül nyilatkoznia kell. A nyilatkozat hiányát a munkakör elutasításának kell tekinteni. A megbízás visszavonása esetén, ha a Polgármesteri Hivatal felajánlható munkakörrel rendelkezik, úgy azt a köztisztviselő részére fel kell ajánlani. A köztisztviselő 5 munkanapon belül köteles nyilatkozni az állás elfogadásáról, illetve elutasításáról. Ha a köztisztviselő 5 munkanapon belül nem nyilatkozik, illetve a felajánlott állást elutasítja, akkor a vezetői megbízás visszavonását, a 19

20 közszolgálati jogviszonyból történő felmentésnek kell tekinteni. A kinevezés, megbízás visszavonását a köztisztviselő kérelmére indokolni kell. A vezetői megbízás az Iratmintatár 19., a vezetői megbízás visszavonása az Iratmintatár 20., a vezetői megbízásról történő lemondás az Iratmintatár 21. sorszámú mintái tartalmazzák A köztisztviselő adataiban bekövetkezett változás bejelentése Amennyiben a köztisztviselő, ügykezelő, alapnyilvántartásban szereplő adataiban változás áll be, köteles arról a változástól számított 8 napon belül a személyzeti vezetőt írásban tájékoztatni, aki elvégzi az adatok módosítását Létszámtervezés A Hivatal igazgatási létszámát a költségvetési rendelet alapján a Képviselő-testület határozza meg. A létszámtervezéshez három információs csoport szükséges. 1. Az ellátott lakossághoz kötött adatok 2. A Képviselő-testület által meghatározott stratégiai és éves kiemelt célok 3. A Hivatal működéséhez kötődő szervezeti mutatók A mai tervezési gyakorlat költségmeghatározott, egyrészt a stratégiai és az éves célok megvalósításához szükséges létszámot, másrészt a kerület lakosságának összetételéből (demográfiai mutatók, tankötelesek száma, adózók száma, stb.) adódó létszámszükségletet veszi alapvetően figyelembe A munkavégzés, pihenőidő Munkavégzés: A köztisztviselő, ügykezelő feladatait a köz érdekében, a jogszabályoknak, a Képviselő-testület és a munkáltatói jogkör gyakorlója döntéseknek megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és igazságosan köteles ellátni A munkaidő Munkaidő beosztása, valamint a jelenléti ív és a távozási napló vezetésének rendje. A Polgármesteri Hivatalban a munkaidő heti 40 óra. A munkaidőt a Képviselő-testület a munkanapokra egyenlőtlenül beosztva határozta meg: Okmányirodában A Hivatal többi részlegén Hétfő: Hétfő: Kedd: Kedd: Szerda: Szerda Csütörtök: Csütörtök Péntek: Péntek A jegyző az Esélyegyenlőségi tervben megfogalmazottaknak megfelelően, egyedi kérelemre engedélyezheti az általánostól eltérő munkaidőben történő foglalkoztatást. Az ügyfélfogadás rendjét a Képviselő-testület a következők szerint határozta meg: Okmányirodában: Hétfő: ebédidő óra Kedd: ügyfélfogadás szünetel Szerda: ebédidő óra Csütörtök: óra Péntek: óra Összesen: 22.0 óra 20

21 Szentlőrinci úti lakótelepi ügyfélszolgálati irodában: Hétfő: óra Kedd: óra Szerda: óra Csütörtök: óra Péntek: óra 20.0 óra A Hivatal többi osztályán, részlegén: Hétfő: óra Kedd: ügyfélfogadás szünetel Szerda: ebédidő óra Csütörtök: ügyfélfogadás szünetel Péntek: óra 16.0 óra A munkába érkezés és távozás tényleges időpontját az arra kijelölt köztisztviselő által elkészített jelenléti ív nyomtatványon kell vezetni az irányadó jegyzői utasítás szerint. A jelenléti íven a betegállományt B, a szabadság igénybevételét pedig SZ betűjellel kell nyilvántartani. Igazolt távollétet IT betűkkel kell jelölni. A jelenléti ívek előkészítése és a kitöltött jelenléti ívek tárgyhót követő hónap 5. napjáig a személyzeti vezető részére történő átadása a munkakörileg felelős köztisztviselő, ügykezelő feladata. A napi munkaidőben engedélyezett eltávozást - kivéve a munkaközi szünetet- az erre rendszeresített távozási naplóban fel kell tüntetni, amelyet az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója írásban engedélyez. A köztisztviselő, ügykezelő munkából való távolmaradása akkor tekinthető igazoltnak, ha a Mt a szabályozása szerint mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, továbbá akkor, ha azt az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlója engedélyezte. A jelenléti ív és a távozási napló vezetésének rendszeres ellenőrzése az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának kötelessége Munkaközi szünet A köztisztviselő, ügykezelő részére, amennyiben a napi munkaideje a 6 órát meghaladja a munkavégzés megszakításával, napi 30 perc, valamint minden további három óra munkavégzés után 20 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A 30 perces munkaközi szünetet és óra között kell kiadni. Az ügyfélfogadást végző köztisztviselőket, ügykezelőket ügyfélfogadási időben, óránként 10 perc munkaközi szünet illeti meg. A munkaközi szünetet úgy kell kiadni, hogy az a folyamatos ügyfélfogadást nem akadályozhatja. Ha a köztisztviselő, ügykezelő munkavégzése során, napi munkaidejéből legalább 4 órán keresztül rendszeresen képernyős eszközt használ, a munkafolyamatokat úgy kell megszervezni, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként legalább 10 perces szünetek szakítsák meg, valamint a képernyő előtti tényleges munkavégzés a napi 6 órát ne haladja meg. A munkaközi szünet időtartama a napi munkaidő része. 21

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére

PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére PIB előterjesztés a 4. szakasz Személyügyi Kézikönyvére - Munkacsoport által véleményezett - A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Szolgáltató

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 9. sz. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről

2011. évi CXCIX. törvény. a közszolgálati tisztviselőkről 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről Az erős, de az indokoltnál nem nagyobb, a változásokhoz gyorsan és rugalmasan alkalmazkodni képes - a nemzeti érdekeket előtérbe helyező - állam

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007.

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

Gyakornoki szabályzata

Gyakornoki szabályzata Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakközépiskola Gyakornoki szabályzata Tartalomjegyzék 1. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 2. A szabályzat időbeli hatálya... 3 3. A szabályzat módosítása...

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat 12.sz. melléklet A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Gyakornoki szabályzat OM azonosító: 031202 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9)

Részletesebben

Szervezeti és M ködési Szabályzata

Szervezeti és M ködési Szabályzata Battonyai József Attila M vel dési Központ és Alapfokú M vészeti Iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 2009 év..hó.napján Jóváhagyta:. Fenntartó PH. 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 4. oldal I. A József

Részletesebben

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011

MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 MNASZ TECHNIKAI ELLENŐRÖK MŰKÖDÉSI KÓDEXE 2011 I. MEGHATÁROZÁSOK 1. 1 Jogállás Jelen Működési Szabályzat a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség (a továbbiakban: MNASZ) Alapszabályának 43. - a alapján létre

Részletesebben

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE

VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VIZIKÖZMŐ ÁGAZATI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁG MAGYAR VÍZIKÖZMŐ SZÖVETSÉG VÍZÜGYI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETI SZÖVETSÉGE VÍZIKÖZMŐ ÁGAZATI KOLLEKTÍV SZERZİDÉS 2006. évi módosítás (Az 1992-ben megkötött

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése

A Büntetés-végrehajtási Szervezet. Közalkalmazotti. Kollektív Szerz dése Tervezet a munkáltatói oldal véleményét nem tartalmazza! A Büntetés-végrehajtási Szervezet özalkalmazotti ollektív Szerz dése A közalkalmazottak jogviszonyát szabályozó ollektív Szerz dés létrejött a Büntetés-végrehajtás

Részletesebben

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum

Kollektív szerződés. Hatályos: 2014. január 1-jétől. Preambulum Kollektív szerződés Hatályos: 2014. január 1-jétől Preambulum A Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza és a Színházi Dolgozók Szakszervezete Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza helyi alapszervezete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalavári Óvoda 2013. Tartalom Általános rendelkezések 3 A célja 3 A jogszabályi alapjai 3 A A hatálya 3 1 Az intézmény általános jellemzői 4 1.1 Az óvoda legfontosabb

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT

T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ORSZÁGGYÜLÉS HIVATALA Érkezett : 2012 JuN 14. T/7415/72. számú EGYSÉGES JAVASLAT a munka törvénykönyvér ől szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefügg ő átmeneti rendelkezésekr

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele

Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az OMMF 2010. április és május havi Munkaügyi Hírlevele Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések 1. Mi a teendő az AM könyvekkel?

Részletesebben

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT

AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT AZ MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KIVONAT Tartalom I. Általános rendelkezések... 3 A vagyonnyilatkozat tételére kötelezettek köre... 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA

Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA Csodafa Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZTATA 1 Általános rendelkezések A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja Az ART ÉRT Alapfokú Művészeti Iskola Csodafa Óvodájának működésére,

Részletesebben

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata

Baptista Teológiai Akadémia. Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szervezeti és Működési Szabályzata A Baptista Teológiai Akadémia Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. /a továbbiakban: Nftv./ és a Magyarországi Baptista

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X.

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dunaharaszti Mese Óvoda OM: 032976 2330 Dunaharaszti, Temető u. 26. 06-24/531-760 mese@dunaharaszti.hu Intézmény OM - azonosítója: Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes..

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára I 6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. +36-62-554-562 Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására programról a gyakornokokat fogadó vállalkozások számára A pályázat célja:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya A jogszabály mai napon hatályos állapota 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik

Részletesebben

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ADATKEZELÉSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT A köznevelési intézmény jelen szabályzatban határozza meg az intézményi adatkezelés és adatvédelem helyi szabályait. A szabályzat meghatározásakor figyelembe vételre

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Ópályi Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f)

Részletesebben

2003. évi XXI. törvény

2003. évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük Annak érdekében, hogy a közösségi szinten mőködı vállalkozásoknál, illetve vállalkozáscsoportoknál foglalkoztatott

Részletesebben

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ

NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ NARACOM INFORMATIKAI KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ Létrehozás dátuma: 2003.10.01 Utolsó módosítás dátuma : 2009.05.22 Érvényes: 2009.06.25-től

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2013. október 1-től Egységesítve: 2013. szept. 27. Kadarkút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 9/2009.(V. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15.

Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Iktatószám: 746/2013 IT: 24. ŐI: 10 év A KEMÉNY ZSIGMOND UTCAI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.10.15. Intézmény OM - azonosítója: 030881 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BESZÉLJ VELEM ALAPÍTVÁNYI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta 2013. 02.15. A kuratórium jóváhagyta 2013. 02. 20. Horváthné Ligeti

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS

(2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS JÁTÉKORSZÁG ÓVODA (2721 Pilis, Rákóczi út 42.) KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS I. BEVEZETÉS A Kollektív Szerződés megkötésének időpontja: 2014. március 12. A Kollektív Szerződést megkötő felek: A munkáltató részéről:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben

Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 1108 B u d a p e s t Újhegyi sétány 5-7. Ügyiratszám: 467-I/2013 Szervezeti és Működési Szabályzat módosítással egységes szerkezetben 2013. szeptember 30. Baloghné Stadler Irén óvodavezető Budapest, 2

Részletesebben

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK

Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NAGYMÁGOCSI PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR Nagymágocs, 2015. február 20. Tóthné Rostás Ágnes igazgató Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014.

3170/2014. Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt. József Attila. B u d a p e s t 2014. 3170/2014. A T á n c s i c s M i h á l y T e h e t s é g g o n d o z ó K o l l é g i u m S z e r v e z e t i é s M ű k ö d é s i S z a b á l y z a t a Mottó: mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

Ellenőrzési rendszerek szabályzata

Ellenőrzési rendszerek szabályzata Ellenőrzési rendszerek szabályzata 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta Beosztás kancellár Szenátus nevében: a rektor Név Ficzere Péter Szentgyörgyvölgyi Helgertné

Részletesebben

Felelős Társaságirányítási Jelentés

Felelős Társaságirányítási Jelentés Felelős Társaságirányítási Jelentés Az ANY Biztonsági Nyomda Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság ) a felelős társaságirányítás vonatkozásában az alábbi összefoglaló jelentést és nyilatkozatot

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2.

Szervezeti és Működési Szabályzat. Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda 1112 Budapest Menyecske utca 2. Az intézmény OM azonosítója: 034456 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 2013/5. (III.25.) Adamovszky Anita név Intézményvezetői

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre

MUNKATERV. a 2011/2012-es tanévre Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós OM: 030670 9444 Fertőszentmiklós Szent István u. 41-42. Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Fertőszentmiklós MUNKATERV a 2011/2012-es tanévre Az iskolai

Részletesebben

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méhecske Óvoda. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Méhecske Óvoda 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 30. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Némethné Faragó Ibolya óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Veresegyház 2014 1 Bevezető rész 1. Szervezeti Működési Szabályzat alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Iktató szám: Sz-199/2014 Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. április 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV

BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV DATASTEP Kft. 1151 Budapest, Horváth Mihály u.2. Cégjegyzékszám: 01-09-887601 BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYV KÉSZÜLT A NEMZETGAZDASAGI-MINISZTÉRIUM AJÁNLÁSA ALAPJÁN TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...3 II. A

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskola a 2013 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2. Az SZMSZ célja és

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.

I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Oroszlány Város Önkormányzatának 22/2007. (XI.14.) Ör. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, lakbéréről és elidegenítéséről Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Gráf József Melléklet a 9/2007. (FVÉ 23.) FVM utasításhoz MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI HIVATAL ÉS KÖZPONTI SZERVÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2007. október Ikt. sz.:

Részletesebben

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183

Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskola 034183 Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. március SZMSZ 73/1 I Tartalomjegyzék I Tartalomjegyzék... 2 II Általános rendelkezések... 4 II.1 A Szervezeti

Részletesebben

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről

1997. évi CLV. törvény. a fogyasztóvédelemről 1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz,

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március

Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2015. március 1 Budapest XIII. Tankerülete Fischer Annie Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015. március 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I.RÉSZ: Általános rendelkezések 4 II.RÉSZ: Az intézmény

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: Kétegyháza,2015.szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések...4 1.1.

Részletesebben

KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

KERTVÁROS GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA KERTVÁROS" GYÁLI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA 3. sz. melléklet A Gyáli kistérség társult önkormányzatai a helyi önkormányzatok társulásáról és együttmőködésérıl szóló

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013.

AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 1 AZ EMŐDI II.RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EMŐD 2013. 2 Tartalomjegyzék A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés

9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet. a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról. Szakmai továbbképzés 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

Részletesebben