CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSANÁDPALOTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 CSNÁDPLOT NGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT POLGÁRMESTERI HIVTLÁNK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZBÁLYZT Záradék: Ezen Szervezeti és Működési Szabályzatot Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 50/2007. (III. 27.) Kt. h. számú határozatával hagyta jóvá. Kovács Sándor Polgármester

2 Csanádpalota nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csanádpalota nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 10.. (4) bekezdésében foglalt rendelkezésekre figyelemmel az alábbiak szerint állapítja meg: I. Fejezet ÁLTLÁNOS RENDELKEZÉSEK hivatal megnevezése, fontosabb adatai 1. Hivatal a Képviselő-testület által létrehozott, egységes szerv, amely polgármesteri hivatal elnevezéssel ellátja az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat. 2. Hivatal jelenleg hatályos alapító okiratát Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete február 13. napján elfogadott 35/2007. (II. 13.) Kt.h. számú határozatával adta ki. 3. Hivatal fontosabb adatai: a.) Neve: Csanádpalota Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala b.) Székhelye: Csanádpalota, Kelemen László tér 10. c.) lapítás éve: Jogelőd: Csanádpalota Nagyközségi Közös Tanács VB. Szakigazgatási Szerve Csanádpalota, Kelemen László tér 10. d.) Felügyelete szerve: Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete, Csanádpalota, Kelemen László tér 10. e.) Fenntartója: Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata, Csanádpalota, Kelemen László tér 10. f.) Működési területe: Csanádpalota nagyközség közigazgatási területe 4. hivatal jelzőszámai: a.) KSH megyekód: 06

3 b.) KSH településkód: c.) BM azonosító: 4 nagyközség d.) Településtípus kód: 84 e.) Kistérségi jelzőszám: 3604 f.) Szakági azonosító: 7510 g.) KSH azonosító: h.) nykönyvi azonosító: i.) j.) Népességnyilvántartó szervkód: CPHPN Számlavezető pénzintézet: Oroszágos Takarékpénztár Rt. csanádpalotai Fiókja Csanádpalota, Szent I. u. 56. k.) Számlavezető pénzintézet számlaszáma: l.) Hivatal által vezetett bankszámlák számlaszámai: Ssz. Számlaszám Megnevezés Költségvetési elszámolási számla Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejl. lebonyolítása Egyéb bevételek beszedési számla Gépjárműadó beszedési számla Csanádpalota Önkormányzat. Polgármesteri. Hivatal..lakásépítés támogatási számla Csanádpalota Iparűzési adó Vállalkozók kommunális adója Bírság számla Késedelmi pótlék számla Termőföld bérbeadásából származó bevételi számla ROP intézkedések elnev. számla Széchenyi Terv lakás pályázat Csanád Mikro-Térségi Területfej-. lesztési Önkormányzati Társulás Csanádpalota idegen bev.számla Államig.elj. illeték beszedési számla Fedezet biztosítás elkülönített szla. m.) Költségvetési intézményi törzsszáma: n.) dószáma: o.) TB törzsszám: p.) TB folyószámlaszám: q.) OEP kód: r.) z általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. Törvény 49.. (2) bek.. b.) pontja alapján a Hivatal általános forgalmi adó alany.

4 5. Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenysége: Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. 6. Hivatalnak önálló, saját nevében végzett vállalkozási tevékenysége nincs. 7. Hivatal az alaptevékenység végzéséhez biztosított, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások terhére szolgáltatást végezhet, ez azonban nem minősül vállalkozási tevékenységnek. 8. feladat ellátását szolgáló vagyon: Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő, a költségvetési szerv könyvviteli nyilvántartásában rögzített ingatlan és ingó vagyon. 9. vagyon feletti rendelkezési jog: költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogát a mindenkor hatályos önkormányzati vagyonrendelet, valamint költségvetési rendelet határozza meg. vagyon feletet a tulajdonosi jogokat Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata gyakorolja. II. Fejezet HIVTL JOGÁLLÁS, LPTEVÉKENYSÉGE Hivatal jogállása 1. Hivatal az Ötv. 9.. (1) bekezdése értelmében jogi személyiséggel nem rendelkezik, de mint az Áht a alapján az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve költségvetési szerv, e tekintetben jogi személyiséggel rendelkezik.. 2. Hivatal gazdálkodási formája: Gazdálkodás megszervezésének módjára tekintettel: önállóan gazdálkodó

5 Előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából: teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Hivatal alaptevékenysége 1. hivatal állami feladatként ellátott alaptevékenysége és a tevékenységek forrásai. a.) az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok. aa.) rendelkező jogszabály: helyi önkormányzatról szóló többször módosított évi LXV. törvény 38.. (1) bekezdése, ab.) tevékenység forrása: a költségvetés, felügyeleti szerv által jóváhagyott éves ac.) feladatmutató: nincs b.) az önkormányzat Képviselő-testülete, a polgármester és a jegyző, valamint jogszabály által a Hivatal köztisztviselője feladat- és hatáskörébe utalt ügyek döntésre történő előkészítésével, a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ba.) rendelkező jogszabály: helyi önkormányzatról szóló többször módosított évi LXV. törvény, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. Tv., ágazati törvények, egyéb feladat- és hatásköri jogszabályok, bb.) tevékenység forrása: a költségvetés, felügyeleti szerv által jóváhagyott éves bc.) feladatmutató: nincs 2. Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenységét TEÁOR, szakágazat, szakfeladat, feladatmutató bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.

6 Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó szervek 1. Hivatal, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 68.. (3) bekezdése alapján ellátja az alábbiakban felsorolt, hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek: gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat a.) lapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Csanádpalota, Kálmány L. u. 9. b.) Dér István Általános Iskola Csanádpalota, Szent I. u. 46. c.) Kelemen László Művelődési Ház Csanádpalota, Szent I. u. 40. d.) Községi Könyvtár Csanádpalota, Kálmány L. u. 6. e.) Napközi Otthonos Óvoda Csanádpalota, Kálmány L. u. 6. f.) Csanád Mikro-térségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Csanádpalota, Kelemen László tér Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a felügyeleti szerv által jóváhagyott megállapodás rögzíti. 3. FEJEZET HIVTL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, FELDT ÉS MŰKÖDÉSE Hivatal szervezeti felépítése 1. Hivatal vezetői szintekre nem tagolt, egységes hivatalként működik. 2. Hivatalt a Képviselő-testület által pályázat útján - határozatlan időre kinevezett jegyző vezeti. 3. z önkormányzat költségvetésében a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadásai címen engedélyezett létszám 17 fő.

7 4. Hivatal szervezeti felépítése, engedélyezett álláshelyek megnevezése: Polgármester Titkársági ügyintéző Hivatalsegéd Igazgatási csoport (6 fő) Csoportvezető Szabálysértési és gyámügyi ügyintéző Kereskedelmi ügyintéző Szociális ügyintéző Népesség nyilvántartó Műszaki ügyintéző Pénzügyi csoport (7 fő) Csoportvezető Főkönyvi könyvelő nalitikus könyvelő dóügyi ügyintéző Pénztáros Pénzügyi ügyintéző Pályázatkezelő és vagyongazdálkodási ügyintéző

8 Hivatal irányítása, vezetése 1. polgármester a képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében eljárva a jegyző közreműködésével irányítja a Hivatalt. polgármester tartós távollétében a társadalmi megbízatású alpolgármester gyakorolja az irányítási jogosítványokat. 2. polgármester, mint a Hivatal irányítója, a jegyző, mint a Hivatal vezetője a Hivatal részére általános érvényű utasítást adhat ki. polgármesteri és jegyzői utasításokat - főszámra történő iktatás után évente kezdődő folyamatos sorszámozással egységes jelölést alkalmazva kell kiadni:.../20.. számú Polgármesteri utasítás.../20.. számú i utasítás 3. polgármester a jegyző és a csoportvezetők részvételével szükség szerint tart vezetői értekezletet, ahol a munkavégzés főbb irányait határozza meg. 4. polgármester és a jegyző a Hivatal dolgozói részére szükség szerint, de legalább félévenként munkaértekezletet tartanak. 5. hivatal köztisztviselői, belső szervezeti egységeinek vezetői és munkatársai részére a jegyző szükség szerint megbeszélést tart. 6. Hivatal belső szervezeti egységeinek munkáját közvetlenül a csoportvezetők szervezik és irányítják. csoportvezetők felelősek az általuk vezetett csoport munkájáért. 7. csoportvezetők a jegyző irányításával látják el feladataikat. 8. csoportvezetők kötelesek részt venni a képviselő-testület, valamint meghívás esetén a bizottságok ülésein. Munkáltatói jogkörök gyakorlása 1. Hivatal köztisztviselőit a jegyző nevezi ki, a Hivatal fizikai alkalmazottaival munkaszerződést köt és gyakorolja a munkáltatói jogokat. 2. jegyző tekintetében az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 3. polgármester által meghatározottak szerint a polgármester egyeztetése szükséges valamennyi köztisztviselő kinevezéséhez, jutalmazásához és felmentéséhez. polgármester e tárgyban kiadott rendelkezése a Szervezeti és Működési Szabályzat függelékét képezi.

9 IV. Fejezet HIVTL FELDTI 1. Hivatal alapvető feladatait részletesen az évi LXV. törvény, az évi XX. tv. más feladat- és hatáskört megállapító jogszabályok, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata, Gazdálkodási Szervezeti Ügyrend határozzák meg. Hivatal ezen dokumentumokban foglaltakon túlmenően ellátja a polgármester és jegyző által meghatározott feladatokat, ezek különösen: a.) képviselő-testület és a bizottságok működésének előkészítése, szervezése, dokumentálása, döntéseik végrehajtása, azok ellenőrzése, b.) a helyi képviselők munkájának segítése c.) a lakosság tájékoztatása és véleményének kikérése, d.) a társszervekkel, közszolgáltatást végző szervekkel való együttműködés, e.) az önkormányzati társulások megállapodásaiban foglaltak végrehajtása. f.) 2. Hivatal főbb feladatai: a.) Pénzügyi- gazdálkodási területen: - előkészíti a pénzügyi és gazdasági vonatkozású előterjesztéseket - előkészíti az éves költségvetési koncepciót, a költségvetési és zárszámadási rendeletek tervezeteit, szükség szerint javaslatot tesz az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokra - közreműködik a költségvetés végrehajtásában - szervezi a helyi bevételekből adódó önkormányzati feladatok ellátását - összeállítja az éves, féléves költségvetési kat - teljesíti a költségvetési, pénzforgalmi információs, adóbevallási és statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségeket - nyilvántartja és kezeli az önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakat (ingatlankataszter, vagyonleltár) - gondoskodik a könyvviteli nyilvántartás szabályszerű vezetéséről - biztosítja a hivatal működésével kapcsolatos ellátási feladatokat - segíti az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szervek gazdasági, pénzügyi tevékenységét - részt vesz az önkormányzat hivatala és intézményei számviteli rendjének kialakításában, ellátja az abban foglalt feladatokat b.) dóügyi hatósági területen

10 - biztosítja a központi és helyi adójogszabályokban foglaltak érvényesítését - intézi az első fokú adóhatósági ügyeket - gondoskodik az adók kivetéséről, nyilvántartásáról és behajtásáról - megindítja az adóbehajtási eljárást - adóügyi információkat szolgáltat - kiállítja és megküldi az adó- és értékbizonyítványokat - ellátja az egyéb adóügyi feladatokat, különösen az adóigazolások, illetve hatósági igazolások kiállításának feladatát c.) Hatósági igazgatási, államigazgatási területen - általános igazgatás - anyakönyvi ügyek: közreműködik az anyakönyvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásában - személyi adat és lakcímnyilvántartás: gondoskodik a jegyző hatáskörébe utalt személyi adat- és lakcímnyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásáról: vezeti a helyi népesség-nyilvántartást, előkészíti az adatszolgáltatást, ellátja a lakcímbejelentéssel kapcsolatos feladatokat, gondoskodik a személyes adatok védelméről, vezeti a jogszabályok által meghatározott nyilvántartásokat - kereskedelmi és vendéglátási ügyek: üzletek működési engedélyének kiadása, nyilvántartás vezetése - állategészségügyi, állatvédelmi feladatok ellátása: eb-nyilvántartás vezetése, veszettség elleni védőoltás megszervezése - szociálpolitikai ügyek: gondoskodik a hatáskörébe utalt szociális ellátással kapcsolatos feladatokról, ápolási díj, közgyógy-igazolvánnyal kapcsolatos feladatok ellátása, súlyosan mozgáskorlátozottak közlekedési támogatás, ellátja segélyezéssel kapcsolatos feladatokat, hadigondozottakkal kapcsolatos feladatok ellátása - gyermek- és ifjúságvédelem: ellátja a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos jegyzői hatáskörbe utalt feladatokat - hagyaték: gondoskodik a hagyatéki feladatok ellátásáról - honvédelem: helyi védelmi bizottságokkal kapcsolatos egyéb feladatok - kommunális igazgatás: gondoskodik a köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséről - ellátja a telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatokat - ügyirat-kezelési feladatok ellátása - egészségügyi ellátással kapcsolatos feladatok ellátása - a jegyzői hatáskörbe utalt gyámügyi feladatok ellátása - ellátja a jegyzői hatáskörbe utalt közművelődési tevékenységgel, a testneveléssel és sporttal kapcsolatos feladatokat - jegyzői hatáskörbe utalt nevelési-oktatási feladatok ellátása 3. köztisztviselők, a fizikai alkalmazottak feladatait részletesen a munkaköri leírások szabályozzák.

11 4. munkaköri leírás a felelősség megállapítására is alkalmas módon tartalmazza többek között: a munkavégzés helyét, a munkakörben ellátandó feladatot, a tevékenységi kört, a munkakört betöltők alá- és fölérendeltségi viszonyait, a munkakörre vonatkozó sajátos előírásokat, a helyettesítési rendet. munkaköri leírást a kinevezési okmányhoz csatolni kell. 5. Hivatal köztisztviselői és munkavállalói munkaköri leírását a jegyző határozza meg. V. Fejezet HIVTL MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTLÁNOS SZBÁLYI 1. Hivatal munkarendje: Munkarend, munkaidő beosztása a.) a munkaidő hétfőtől csütörtökig 7,30 órától 16 óráig tart b.) a munkaidő pénteken 7,30 órától óráig tart c.) a munkaidő része hétfőtől péntekig a órától óráig, pénteken a órától óráig tartó ebédidő 2. hivatal ügyfélfogadási rendje: Hétfő 8.00 órától óráig órától óráig Kedd 8.00 órától óráig Szerda 8.00 órától óráig órától óráig Csütörtök Péntek 8.00 órától óráig polgármester ügyfélfogadási rendje: Kedd 8.00 órától 12 óráig tart 4. jegyző ügyfélfogadási ideje azonos a Hivatal ügyfélfogadási rendjével. 5. nyakönyvi ügyekben munkanapokon egész napos az ügyfélfogadás. 6. Pénztár nyitvatartási rendje: Hétfő: 8 12 óra óra Kedd 8 12 óra Szerda 8 12 óra óra Csütörtök: 8 12 óra Péntek 8 12 óra

12 7. képviselő-testület és a bizottságai nem képviselő tagjait munkaidőben ügyfélfogadási időn túl is soron kívül kell fogadni. Helyettesítés szabályozása 1. jegyzőt akadályoztatása vagy tartós távolléte esetén teljes hatáskörrel az igazgatási csoportvezető helyettesíti. 2. helyettesítés rendjét - a csoportvezetők javaslatának figyelembevételével a jegyző munkaköri leírásban állapítja meg. Ügyiratkezelés, ügyintézés 1. Ügyiratkezelés, ügyintézés: z ügyiratok iktatását és kezelését az igazgatási csoport ezen feladattal megbízott, ügyintézői besorolású köztisztviselője végzi. z ügyintéző az ügyet az ügyintézési határidőn belül köteles elintézni. Hivatal köztisztviselői tevékenységük során együttműködésre kötelezettek. feladatkörükbe tartozó, de más szervezeti egység feladatát is érintő ügyekben az érdekelt köztisztviselők egyeztetve kötelesek eljárni. z egyeztetésért az a köztisztviselő felelős, akinek az ügyben az első intézkedés megtétele feladatkörébe tartozik. 2. hivatalhoz érkező küldemények átvétele, szignálása, iktatása a) hivatal címére postán érkező küldeményeket a megbízással rendelkező dolgozó veszi át és átadja a polgármesternek, távollétében a jegyzőnek. b) hivatal részére ben érkezett leveket az iktatást végző köteles figyelemmel kísérni, minden munkanapon reggel és 13 órakor kinyomtatni, s a polgármester, távollétében a jegyző részére átadni. Sürgős, vagy rövid határidőre elintézendő leveket a fenti rend szerint azonnal továbbítani kell. Ezt követően ezen küldemények útja azonos a postán érkezett küldeményekével. c) küldeményeket a polgármester bontja fel. polgármester egész napos távolléte esetén a postabontásra a jegyző jogosult. d) polgármester és a jegyző együttes távolléte esetén az érkezett küldemények felbontására az igazgatási csoport vezetője jogosult, aki a fontosabb küldeményekről tájékoztatja a polgármestert illetve a jegyzőt.

13 e) z ügyfél által szóban előterjesztett kérelmekről készült jegyzőkönyveket az iktató részére legkésőbb 15 óráig le kell adni, aki azokat legkésőbb másnap reggel szignálásra a jegyzőnek köteles átadni. f) z érkezett küldemények közül - a polgármester szignálja azokat, amelyek elintézését saját maga részére tartja fenn, - a fennmaradó küldemények közül a jegyző kijelöli azokat, amelyek elintézését maga részére tartja fenn, míg a többit a hivatal belső szervezeti egységei szerint szignálja, s az érkezett küldeményeket az iktatást végző köztisztviselő részére adja át. - z iktatást végző csoportonként szétbontja, majd az érintett csoportvezetők részére átadja az érkezett küldeményeket, - z ügyben eljáró ügyintézőkre történő szignálást a csoportvezetők végzik. - csoportvezető távollétében helyette a szignálást a jegyző végzi. g) z ügy elintézésére vonatkozó határidőt az iktatást végző az ügyiraton köteles jól látható módon feltüntetni. h) z érkezett küldeményeket az érkezés napján iktatni kell. Valamennyi külső szervtől érkezett iratot, továbbá a saját kezdeményezésre induló ügyek alapiratát be kell iktatni, a következő kivételekkel: Nem kell beiktatni: - különböző prospektusokat, ajánlásokat, - gazdasági társaságok által szervezett továbbképzésre szóló meghívásokat, ajánlásokat, - megrendelésre nem kerülő szakkönyv-ajánlatokat i) z iktatott ügyiratokat az ügyintézőnek - az előadói munkakönyvbe történő bejegyzéssel egyidejűleg - az iktatás napján át kell adni. z irat irattárba helyezése az ügyiratkezelő részére való átadással, valamint az előadói munkakönyvből történő kivezetéssel fejeződik be. j) Irattárba csak elintézett, vagy határidőbe helyezett irat kerülhet, amiért az ügyintéző tartozik felelőséggel. k) z iratok a tárgyévben, illetve az azt megelőző évben a kézi irattárban kerülnek elhelyezésre, ezt követően őrzésük a központi irattárban történik. z iratok folyamatos irattározásáért az iktatást végző köztisztviselő felelős. Elintézett, véglegesen irattárba helyezett iratot az irattárból kiemelni csak az átvétel igazolását tartalmazó ügyiratpótló egyidejű elhelyezésével lehet. l) z ügyiratok irattározását, selejtezését a vonatkozó szabályok szerint kell elvégezni.

14 Kiadmányozás rendje Hivatalban a kiadmányozási rend a következő: 1. Hivatalban a kiadmányozás jogát a mindenkor hatályos jogszabályok keretei között a jegyző, illetőleg a hatáskör címzettje gyakorolja. Kiadmányozási joggal a feladat- és hatáskörét érintő ügyekben mind a polgármester, mind a jegyző köztisztviselőt felruházhat. 2. kiadmányokon minden esetben fel kell tüntetni az adott ügyben eljáró ügyintézőt. 3. z aláírt iratok postázásáról valamennyi köztisztviselő maga gondoskodik, a postakönyv összeállítása, a levélbélyeg felragasztása, a postára történő elvitele a hivatalsegéd feladatkörébe tartozik. VI. FEJEZET KÖTELEZETTSÉGVÁLLLÁS, UTLVÁLNYOZÁSI JOG, CÉGSZERŰ LÁÍRÁS 1. z önkormányzat nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. Érvényesítést csak ezzel írásban megbízott, pénzügyi- számviteli szakképesítésű köztisztviselő végezhet. z önkormányzati hivatalnál utalványozásra a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. z utalvány ellenjegyzésére a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult. 2. kötelezettségvállalás és utalványozási, ellenjegyzési, jog gyakorlásának rendjét külön szabályzat tartalmazza. 3. bankszámláról való rendelkezéshez a bankszámlaszerződésben rögzített, két képviseleti joggal felruházott személynek az aláírás-bejelentésben meghatározottak szerinti aláírása szükséges. z aláírás-bejelentési kartonok egy-egy másolati példányát a pénzügyi csoportvezető köteles őrizni.

15 VII. FEJEZET BÉLYEGZŐK NYILVÁNTRTÁS, HSZNÁLT 1. Hivatal az alábbi típusú és feliratú bélyegzőket használja: a.) Fejléc-bélyegző: - Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel: 62/ Fax: 62/ Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel: 62/ Fax: 62/ Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel: 62/ Fax: 62/ Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel: 62/ Fax: 62/ Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Számlaszám: dószám: b.) Körbélyegzők: ba: Köztársasági címerrel - Csanádpalota nagyközség Önkormányzata - Csanádpalota Nagyközség Képviselő-testülete - Csanádpalota Nagyközség Polgármestere - Csanádpalota Nagyközség lpolgármestere - Csanádpalota Nagyközség je

16 - Csanádpalota Nagyközség Polgármesteri Hivatal - nykönyvvezető Csanádpalota - Népességnyilvántartás Csanádpalota bb.) Csanádpalota címerrel - Csanádpalota Nagyközség Pecsétje 2. mennyiben azonos elnevezéssel több bélyegző kerül kiadásra a megkülönböztetés érdekében a bélyegzőket arab számmal, sorszámmal kell ellátni. 3. bélyegzők megrendeléséről a pénzügyi csoportvezetőn keresztül a jegyző gondoskodik. 4. használatra kiadott bélyegzőkről az erre munkaköri leírásában kijelölt köztisztviselő nyilvántartást vezet. 5. nyilvántartó a használatra kiadott bélyegzők meglétét évenként ellenőrizni köteles. bélyegzőfelelős a használatra történő átadás-átvétel során a bélyegzőlenyomat mellett az átvevővel az alábbi szövegű nyilatkozatot íratja alá: lulírott a mai napon a következő lenyomatú bélyegzőt használatra és megőrzésre átvettem. Gondoskodom arról, hogy a bélyegző illetéktelenek kezébe ne kerüljön. bélyegzőt csak a hivatal céljaira, rendeltetésének megfelelően használom. Bélyegzőlenyomat: Csanádpalota, 200 év...hó...nap. átvevő aláírása 6. bélyegzőt kezelő köztisztviselő anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a bélyegző jogszerű használatáért. Ha a köztisztviselő a rábízott bélyegzőt elveszti, erről a jegyzőnek írásban köteles jelentést tenni. jegyző köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni. jegyző a felelősség megállapításától függetlenül a bélyegző megsemmisítési eljárását lefolytatja. 7. z elhasználódott, megrongálódott vagy feleslegessé vált bélyegzőt a jegyzőnek vissza kell adni. bélyegzőt nyilvántartó köztisztviselő jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett az elhasználódott bélyegzőt a jegyző utasítására megsemmisíti. jegyzőkönyvet a nyilvántartás mellékleteként kell megőrizni. Ha a bélyegzőt kezelő köztisztviselő közszolgálati jogviszonya megszűnik a bélyegző visszaadását a munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

17 IX. FEJEZET Kiküldetés, gépkocsi-használat 1. kiküldetéssel kapcsolatos munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői tekintetében a jegyző gyakorolja. belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítésére az érvényben lévő szabályok az irányadók. 2. hivatal személygépkocsiját hivatali teendőinek ellátása érdekében a hivatal köztisztviselői a gépjármű üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint igényelhetik. z igénylők közül érvényes vezetői engedéllyel rendelkezők a személygépkocsit maguk is vezethetik. 3. mennyiben a hivatali gépkocsi nem áll rendelkezésre a köztisztviselők részére a saját személygépkocsi hivatali célra történő használatát a polgármester engedélyezi. X. FEJEZET hivatal gazdálkodásának rendje 1. hivatal gazdálkodásával, ezen belül kiemelten a költségvetés tervezésével, végrehajtásával, az önkormányzat kezelésében lévő vagyon hasznosításával összefüggő feladatok, hatáskörök szabályozása a jogszabályok és a fenntartó rendelkezéseinek figyelembevétel a jegyző feladta. 2. gazdálkodási feladatokat a külön Ügyrendben meghatározott módon kell végezni. 3. Hivatal működési rendjét képező belső szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzat függelékeként kell kezelni. 4. Hivatalnál a független belső ellenőrzési feladatokat a Makói Kistérség Belső Ellenőrzési Társulása látja el. XI. FEJEZET Záró rendelkezések 1. Ezen szervezeti és Működési Szabályzat április 1. napján lép hatályba. 2. Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletét képezi: 1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal állami feladatként ellátott alaptevékenységének felsorolása

18 2. sz. melléklet Csanádpalota Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala FEUVE Szabályzata, 3. sz. melléklet Eljárási rend a szabálytalanságok kezeléséről 4. sz. melléklet Ellenőrzési nyomvonal 3. Szervezeti és Működési Szabályzat függelékét képezi. a.) Csanádpalota Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal lapító Okirata, b.) Hatásköri jegyzék c.) Munkaköri leírások d.) Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettek jegyzéke e.) Gazdálkodási Ügyrend f.) Kockázatkezelési Szabályzat g.) Számlarend h.) Számvitel politika i.) Bizonylati szabályzat j.) Kötelezettségvállalási Szabályzat k.) Pénzkezelési Szabályzat l.) Önköltség-számítási Szabályzat m.) z eszközök és források leltárkészítési és leltározási szabályzata, n.) z eszközök és források értékelési szabályzata o.) Felesleges vagyontárgyak hasznosításának, selejtezésének szabályzata p.) Közbeszerzési Szabályzat q.) Közszolgálati Szabályzat r.) Közszolgálati datvédelmi Szabályzat s.) Iratkezelési Szabályzat t.) datvédelmi és számítástechnikai védelmi Szabályzat u.) Gépjármű üzemeltetési Szabályzat v.) Tűzvédelmi Szabályzat w.) lapfokú tűzvédelmi ismeretek irodákban, számítástechnikai munkahelyen dolgozók részére x.) Munkavédelmi Szabályzat y.) Szellemi foglalkozásúak és irodai dolgozók munkavédelmi ismeretei z.) Kockázatértékelés veszélyes anyagokra Csanádpalota, március 27. Erdélyi Sándorné dr. jegyző

19 2. számú melléklet a Csanádpalota nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 50/2007. (III. 27.) Kt. h. számú határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzathoz. Csanádpalota Nagyközség Önkormányzata folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE) szabályzata

20 Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok II. FEUVE rendszer és a szabályozottság III. FEUVE rendszer és a szabályosság IV. FEUVE rendszer és a gazdaságosság V. FEUVE rendszer és a hatékonyság VI. FEUVE rendszer és az eredményesség VII. Ellenőrzési nyomvonal VIII. Kockázatkezelés Mellékletek

21 Bevezetés 1. Szabályzatkészítési kötelezettség helyi önkormányzat FEUVE szabályzatának kidolgozására - az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121. (1) bekezdése, valamint - az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/. -a, továbbá - a Pénzügyminisztérium költségvetési ellenőrzéssel kapcsolatban közzétett módszertani útmutatói, illetve ajánlásai figyelembevételével került sor. 2. szabályzat hatálya szabályzat az önkormányzat, mint költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésére terjed ki április 1 napjától.

22 I. Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó általános szabályok folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzésre vonatkozó szabályokat az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 121. (1) bekezdése, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 145/. -a határozza meg. 1. FEUVE fogalma Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (a továbbiakban: FEUVE) az Áht ában meghatározott ellenőrzés. FEUVE a szervezeten belül a gazdálkodásért felelős szervezeti egység, - azaz a jegyző - által folytatott első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. 2. pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok tartalma pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), b) az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések szabályszerűségi és szabályozottsági szempontból történő jóváhagyását, illetve ellenjegyzését, c) a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő könyvvezetés és beszámolás). 3. pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok ellátásának megszervezése pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatoknak, tevékenységnek a szerven belüli, feladatköri elkülönítését az Áht (2) bekezdésben meghatározott előírás érdekében - az 1. számú melléklet biztosítja.

23 4. FEUVE rendszer FEUVE rendszer tartalmazza mindazon - elveket, - eljárásokat és - belső szabályzatokat, melyek alapján az önkormányzat érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való - szabályszerű, - gazdaságos, - hatékony és - eredményes gazdálkodás követelményeit. 5. helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve vezetőjének felelőssége a FEUVE rendszerrel kapcsolatban helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, mint költségvetési szerv a polgármesteri hivatal. jegyző köteles - olyan szabályzatokat kiadni, - olyan folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. jegyző köteles - kialakítani, - működtetni és - fejleszteni a FEUVE rendszerét. FEUVE rendszer kialakításánál, működtetésénél, valamint fejlesztésénél a jegyzőnek figyelembe kell venni: - a hivatal, és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények gazdálkodásának folyamatait, így - a tervezési, - a végrehajtási, - a beszámolási tevékenység feladatait, valamint - a hivatal, és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények egyéb sajátosságait.

24 jegyző köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét, amely szervezeti és működési szabályzat mellékletét képezi. 6. pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott követelmények pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszerrel szemben támasztott legfontosabb követelmények, hogy biztosítsák azt, hogy a) az önkormányzati hivatal valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel; b) az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra; c) megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre az önkormányzati hivatal gazdálkodásával kapcsolatosan; d) a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek; e) a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 7. FEUVE rendszerben alkalmazandó legfontosabb fogalmak (szabályosság, a szabályozottság, gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) 7.1. Szabályosság szabályosság azt jelenti, hogy a hivatal és az önkormányzat működése, tevékenysége megfelel a vonatkozó szabályoknak, előírásoknak Szabályozottság szabályozottság azt jelenti, hogy a hivatal és az önkormányzat működése, tevékenysége, illetve valamely tevékenységi folyamata, részfolyamata megfelelően szabályozott-e, a rögzített szabályok megfelelnek e a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, egyéb vezetői rendelkezéseknek Gazdaságosság gazdaságosság az önkormányzati hivatal által ellátott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségének optimalizálását jelenti a megfelelő minőség biztosítása mellett.

25 7.4. Hatékonyság hatékonyság az önkormányzati hivatal által ellátandó tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat Eredményesség Eredményesség az önkormányzati hivatal által ellátott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. II. FEUVE rendszer és a szabályozottság folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a szabályozottság követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek z első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a jegyzőz feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy - a hivatal mindig a hatályos központi jogszabályoknak, irányelveknek, útmutatásoknak a szem tartásával lássa el a belső szabályozási feladatait, ezekről a központi szabályokról tájékozott legyen; - a hivatal a hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt belső szabályozási követelményeknek eleget tegyen, gondoskodjon a kialakított belső szabályok megismertetéséről; - a hivatal működése során, a helyi sajátosságok miatt szabályozandó területek feltárásra kerüljenek, majd elkészítsék a vonatkozó szabályzatokat, előírásokat. 2. Eljárások szabályozottság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: - Meg kell határozni azokat a területeket, mely területek szabályozásáról gondoskodni kell a központi előírások kötelező előírásai miatt. - Objektív kockázatelemzés segítségével fel kell tárni azokat a területeket, melyek

26 - szabályozása (anélkül, hogy azt kötelező központi előírás kötelezővé tenné) szükséges a szerv működési, szervezeti sajátossága miatt, - szabályozását gyakran felül kell vizsgálni, mivel jelentős kockázati területet jelöl, - szabályozását előtérbe kell helyezni, mivel meghatározó az önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatal tevékenysége számára. - Új belső szabályozás esetén ha addig még adott területre szabályozás nem történt, illetve a korábbi terület szabályozási igénye jelentősen megváltozott a szabályozás - előzetes konzultációt kell folytatni a területen dolgozókkal, illetve a területhez kapcsolódó tevékenységi folyamat folyamatgazdájával, - csak az előzetes tájékozódást követően lehet elkészíteni a szabályzat tervezetet, melyet véglegesítés ismét meg kell beszélni az érintett dolgozókkal, illetve folyamatgazdákkal. - szabályozottság megfelelő minősége érdekében a szabályozottságot 2. számú melléklet szerinti időközönként felül kell vizsgálni. - felülvizsgálatnál figyelembe kell venni a - a munkafolyamatba épített vezetői ellenőrzés tapasztalatait, - a független belső ellenőrzés megállapításait, valamint - a felügyeleti, illetve egyéb külső ellenőrzés észrevételeit. - felülvizsgálat során a módosítási javaslatokat meg kell beszélni az adott szabályozási területtel közvetlen kapcsolatban lévő dolgozókkal, illetve a szabályozott működési folyamathoz (tartozó folyamatgazdákkal). 3. Belső szabályzatok z önkormányzati hivatal vonatkozásában a belső szabályzatok alatt valamennyi, az önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatal működését alapvetően meghatározó, írásban rögzített, a szervre nézve kötelező előírást, követelményt meghatározó dokumentumot érteni kell. Belső szabályozás körébe így a következők tartozhatnak: - szervezeti és működési szabályzat a mellékleteivel, - tervek (mint pl. gazdasági program, fejlesztési program, költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési terv, és eljárási szabályai, likviditási terv és előirányzatfelhasználási ütemterv stb.), - rendeletek (pl. a már említett költségvetési rendelet, továbbá a vagyongazdálkodási rendelet és szabályzat), - működéssel, szakmai tevékenységgel, a munkavállalók jogállásával kapcsolatos szabályok, - pénzügyi és gazdálkodási szabályok. folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés érdekében a szervnek a 2. számú mellékletben meghatározott szabályzatokkal kell rendelkeznie.

27 szabályzatok felülvizsgálati időszakai, határnapjai, valamint a felülvizsgálatért felelős személyek megnevezése szintén a 2. számú mellékletben található III. FEUVE rendszer és a szabályosság folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a szabályosság követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek z első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a jegyző feladata, hogy a dolgozói számára biztosítsa - a hatályos központi jogszabályok, és más kötelező szabályozások megismerhetőségét, - a belső szabályokhoz való hozzáférést, - a központi, illetve a belső szabályzatokkal kapcsolatos információkat a szabályosság betartása érdekében. 2. Eljárások szabályosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: - Gondoskodni kell az önkormányzati hivatalt és az önkormányzatot közvetlenül érintő, a mindennapi tevékenységben alkalmazni szükséges valamennyi központi jogszabály, előírás, ajánlás (a továbbiakban szabályzat) könnyű hozzáférhetőségéről (papír, valamint számítógépes adathordozó segítségével). - központi szabályok megfelelő alkalmazása érdekében biztosítani kell az adott területen dolgozók számára a továbbképzésen, értekezleten, konzultáción való részvételt, illetve egyéb szakmai anyagok, pl.: szakkönyvek, segédletek, folyóiratok beszerzését, illetve az Internetes honlapokhoz való hozzáférést. - belső szabályok alkalmazhatósága érdekében a belső szabályzatok kezelésének úgy kell történnie, hogy az érintettek számára könnyen hozzáférhető legyen. belső szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások felülvizsgálatakor, illetve egyes szabályzatok hatályon kívül helyezésekor az érintett dolgozókat, illetve a folyamatgazdákat részletesen tájékoztatni kell az új végleges szabályokról, szükség esetén munkaértekezlet, megbeszélés keretében kell gondoskodni a szabályzatok megismertetéséről.

28 - z objektív kockázatkezelés eszközét felhasználva fel kell hívni a nagy kockázatot rejtő - feladatok ellátásánál közreműködő dolgozók, illetve - tevékenységek folyamatgazdái figyelmét a szabályzatok, illetve a szabályzatok egyes elemei betartására. - központi előírások és a helyi szabályok betartását, azaz a szabályosságot a következő eszközökkel kell biztosítani: - előzetes vezetői ellenőrzéssel, - egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszerével, - utólagos vezetői ellenőrzéssel, - független belső ellenőrzéssel. szabályosság területén az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a területen dolgozók, illetve a folyamatgazdák szabályozottsági ismereteinek megismerése beszélgetés, megbeszélés, beszámoltatás stb. útján. Folyamatba épített ellenőrzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, hogy a szabályok kialakításánál ügyelnek arra, hogy adott tevékenység több részfolyamatból, feladatból álljon, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyan az a személy lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelező legyen az előző feladat elvégzésének ellenőrzése is. Utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság vonatkozásában leginkább a szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése beszámoltatással, dokumentumok áttekintésével, megbeszéléssel stb. független belső ellenőrzés a szabályosság vonatkozásában a legnagyobb kockázatot képviselő területeken gyakrabban ellenőrzi a szabályzatok betartását. 3. Belső szabályzatok szabályosságnak a hatályos központi, valamint a FEUVE és a belső szabályzatok témakörében meghatározott szabályzatoknak való megfelelés során kell érvényesülni IV. FEUVE rendszer és a gazdaságosság folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a gazdaságosság követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek z első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a jegyző feladata, hogy a feladatai ellátására szolgáló

29 - bevételi és kiadási előirányzatokkal, - a létszám-előirányzattal, valamint - a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a gazdaságosság követelményeit. Cél, a megfelelő minőségi áru beszerzése a legalacsonyabb áron. gazdaságosság követelménye, az hogy adott feladat, tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások költségei a minőség fenntartása mellett optimalizálva legyenek. z önkormányzati hivatal akkor működik gazdaságosan, ha a rendelkezésre álló erőforrásokból költség-hatékony módon szerzik be, használják fel azokat az eszközöket és emberi erőforrást, amelyek a feladat, tevékenység ellátásához szükségesek. 2. Eljárások gazdaságosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: - Gazdaságossági számításokat kell végezni - a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában. Erre azért van szükség, mert nem gazdaságos a kiadási előirányzatok felhasználása akkor, ha nem veszik figyelembe azt, hogy mikor, honnét lehet a legolcsóbban megszerezni a működéshez, feladatellátáshoz szükséges eszközöket, készleteket, vásárolt szolgáltatásokat. - a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében. létszám-előirányzatok felhasználása akkor gazdaságos, ha a létszám szükségletet a legolcsóbban oldják meg. - a vagyongazdálkodás során. vagyongazdálkodás során fontos a gazdaságossági számítás, mert ki kell számítani, hogy adott feladat ellátását hogyan lehetne a meglévő vagyonnal úgy ellátni, hogy az a legkevesebb költséggel járjon. - Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek gazdaságosság tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. gazdaságosság növelése érdekében számításokkal alátámasztott módszereket, eljárásokat kell javasolni. - vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak gazdaságossága szempontjából. Felelősöket kell kijelölni a gazdaságossági számítások elvégzésére, kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. - gazdaságosság szem tartása érdekében folyamatosan ellenőrizni kell azokat a forrásokat, melyektől a szerv beszerzi a feladatellátásához szükséges külső forrásokat. lehetséges beszállítókat is figyelemmel kell kísérni és mindig a legkedvezőbb ajánlatot kell választani.

30 3. Kiemelt területek a gazdaságossággal kapcsolatban FEUVE rendszernek a gazdaságossággal kapcsolatos kiemelt területei a következők: - pénzügyi-gazdálkodási területen az anyag, készlet, vásárolt szolgáltatások beszerzésével foglalkozó tevékenységek, - a létszám és személyi juttatás előirányzatai és felhasználása. 4. Belső szabályzatok gazdaságosság követelménye érvényesítéséhez az önköltség-számítási szabályzat nyújthat segítséget. mennyiben a gazdaságosság számításhoz szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő részletezettségű adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a gazdaságossági számítások elvégezhetőek legyenek. V. FEUVE rendszer és a hatékonyság folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben a hatékonyság követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek z első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a jegyző vezetőjének feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye a hatékonyság követelményeit. hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell, a - bevételi és kiadási előirányzatokkal, - a létszám-előirányzattal, valamint - a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység során az ellátott feladat, nyújtott szolgáltatás, egyéb eredmény, valamint ezek elvégzéséhez, nyújtásához felhasznált források közötti kapcsolat megfelelő legyen. tevékenység akkor hatékony, ha az önkormányzati hivatal a lehető legkevesebb tárgyi és munkaerő felhasználásával - a lehető legtöbb, és

31 - legjobb minőségű feladatellátást végez (beleértve a feladatkörébe tartozó szolgáltatás-nyújtási tevékenységét is). 2. Eljárások hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: - Hatékonysági számításokat kell végezni - a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában. Ekkor vizsgálni kell, hogy a legtöbb, illetve legjobb minőségű feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás érdekében hogyan lehet a legkevesebb tárgyi eszközt igénybe venni, a legkevesebb készletbeszerzési kiadást teljesíteni, és a legkevesebb vásárolt szolgáltatást igénybe venni. - a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében. létszám-előirányzatok felhasználása vonatkozásában a helyi önkormányzati hivatalnak vizsgálnia kell, hogy a minőség javítása, vagy legalább is szinten tartása mellett, minél több feladatot hogyan tud a legkevesebb létszám, illetve személyi juttatás előirányzat igénybevételével ellátni. - a vagyongazdálkodás során. vagyongazdálkodás során a hatékonysági vizsgálat középpontjában az állhat, hogy a rendelkezésre álló vagyon megfelelően kihasznált-e, mivel a felesleges, a feladatellátáshoz nem szükséges, illetve a nem megfelelően hasznosított vagyon az önkormányzati hivatal, végső soron az önkormányzat nem hatékony működését eredményezi. - Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek a hatékonyság tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. hatékonyság javítása érdekében számításokkal alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni. - vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak hatékonysága szempontjából. Felelősöket kell kijelölni a hatékonysági számítások elvégzésére, kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 3. FEUVE és a hatékonyság vizsgálat kiemelt területei hatékonyság szinte a működés teljes egészét érinti, így különösen: - a szervezeti felépítés, ezzel összefüggésben az SZMSZ, - szakmai működésre vonatkozó szakmai, és egyes szolgáltatásra vonatkozó szakmai előírások.

32 4. Belső szabályzatok mennyiben a hatékonyság számításhoz szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő részletezettségű adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy a hatékonysági számítások elvégezhetőek legyenek. VI. FEUVE rendszer és az eredményesség folyamatba épített előzetes és utólagos ellenőrzési rendszerben az eredményesség követelménye a következő elvek, eljárások és belső szabályzatok alapján érvényesül. 1. Elvek z első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során a jegyző feladata, hogy úgy gazdálkodjon, hogy figyelembe vegye az eredményesség követelményeit. z eredményesség elveinek érvényesülnie kell az alábbi területeken: - kiadási előirányzatok felhasználása, - a létszám-előirányzat felhasználása, valamint - a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás során. z eredményesség az önkormányzati hivatal, illetve az önkormányzat tevékenysége, ezen belül, pl. egy feladata, nyújtott szolgáltatása megvalósításának mértéke, azaz a feladatellátás tervezett, elgondolt és tényleges teljesítése, ellátása közötti kapcsolat. z eredményesség azt mutatja, hogy az önkormányzat hivatal működése, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása - eléri-e a célját, - s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki. z önkormányzat, illetve az önkormányzati hivatal adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor eredményes, ha azt az érdekeltek ténylegesen igénybe vették, s azzal elégedettek. 2. Eljárások hatékonyság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni:

33 - Hatékonysági számításokat kell végezni - a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában. Ekkor vizsgálni kell, hogy a teljesített feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás hogyan viszonyul az elvárásokhoz, az érintettekhez mennyiségben és minőségben. dott feladatellátásnál, szolgáltatásnál mindig vizsgálni kell az igénybevevők, és a lehetséges igénybevevők közötti kapcsolatot. - a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében. létszám-előirányzatok felhasználása milyen hatással van a nyújtott szolgáltatások mennyiségére, valamint annak lehetséges igénybevételére, illetve, hogy a létszám, illetve személyi juttatás felhasználása hogyan hat a szolgáltatást igénybevevőkre (pl. lehet, hogy adott feladat több személlyel, vagy nagyobb fizetéssel jobb minőségben, gyorsabban stb. történik, ezért az igénybevétel nő, illetve a szolgáltatás megítélése is javul). - a vagyongazdálkodás során. vagyongazdálkodás során az eredményességi vizsgálat középpontjában az állhat, hogy a rendelkezésre álló vagyon valamely feladatellátás kapcsán kapcsolatba kerüle a lehetséges igénybevevőkkel, illetve az igénybevétel, vagy annak lehetősége milyen hatást gyakorol rájuk. - Objektív kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek az eredményesség tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. z eredményesség javítása érdekében - számításokkal, - közvélemény kutatásokkal, - egyéb felmérésekkel alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni. - vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak eredményesség szempontjából. Felelősöket kell kijelölni az eredményesség számítások elvégzésére, kedvezőbb vagyongazdálkodási javaslatok kidolgozására. 3. Belső szabályzatok z eredményesség követelménye érvényesítéséhez a főkönyvi könyvelési és analitikus nyilvántartási, illetve egyéb statisztikák nyújthatnak segítséget. mennyiben az eredményesség számításához szükséges adatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő részletezettségű adat, gondoskodni kell a pénzügyi-gazdálkodási szabályozatok analitikus nyilvántartásokkal foglalkozó szabályzatainak kiegészítéséről, megfelelő részletező nyilvántartások vezetésének előírásáról, hogy az eredményességi számítások elvégezhetőek legyenek.

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL AZ ÁDÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2016. február 2-ától Jóváhagyta Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 14./2016.(II.02.) Kt. határozatával, valamint

Részletesebben

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata

Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola vezetıi ellenırzés (FEUVE) szabályzata 6. sz. melléklet Landorhegyi és Pais Dezsı Általános Iskola, Sportiskola i ellenırzés (FEUVE) szabályzata Zalaegerszeg, 2005. június Tartalom Bevezetés I. Folyamatba épített, elızetes és utólagos i ellenırzésre

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete Szervezeti és Működési szabályzata módosításának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10.

TARTALOMJEGYZÉK. I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7. IV. Záró rendelkezések 10. VERESEGYHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA HATÁLYOS: 2016. március 1-től TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3. II. Szervezeti szabályok 6. III. Működési szabályok 7.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Munkaszervezete Szervezeti és Működési Szabályzat Jóváhagyva a 24/2009. (V. 22.) számú DTÖKT határozattal. Dr. Bóth János elnök Dunakanyar Többcélú

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Dévaványa, 2014. június. Valánszki Róbert polgármester Kovács Mária polgármester Balogh Csilla jegyző DÉVAVÁNYAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75.

Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. Madách Musical Tánc- és Zeneművészeti Iskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakközépiskola _1149 Budapest, Angol u. 75. OM: 200650 MADÁCH MUSICAL TÁNC-ÉS ZENEMŰVÉSZETI ISKOLA Alapfokú Művészetoktatási

Részletesebben

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph.

JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Legitimációs eljárás. Jóváhagyta. Ph. JÁTÉKORSZÁG ÓVODA 2721 PILIS, RÁKÓCZI ÚT 42. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033032 Bársonyné Pálinkás Éva intézményvezető Legitimációs eljárás Elfogadta: Játékország Óvoda nevelőtestülete

Részletesebben

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 1145 Budapest, Columbus u. 11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2012.(XII.21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TESZ VESZ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: SZABÓ ENDERÉNÉ ÓVODAVEZETŐ 2005. 2 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 5. oldal II. AZ ALAPÍTÓ OKIRATBAN FOGLALTAK RÉSZLETEZÉSE II/1. Az alapító szerv

Részletesebben

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata A Dunaharaszti Hétszínvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az alapító okirat okiratszáma: 1816883/2015 4.3.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: 4.3.1.) A gyermek hároméves korától a tankötelezettség

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata

Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 2. sz. melléklet Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2011. március 15. napjától (a módosításokkal egységes szerkezetben) Módosítva a IV-100/22.310-1/2011.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Hatályos: 2011. augusztus 1-től) Bálint András ügyvezető igazgató Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. A Társaság főbb adatai...3

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Játéksziget Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Játéksziget Óvoda Készítette: Gugcsóné Nagy Judit óvodavezető Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete Véleményezte: a Szülői Közösség 1 Tartalom Bevezető 1. Az alapító okiratban foglaltak részletezése

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kidolgozta: Szymczak Judit Lap: 1/35 A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A használó neve: Érvényes: 2013. április 1. P.H.... Készítette: Szymczak Judit Jóváhagyta: Kidolgozta:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Solymár 2013. 2 Tartalom 1. Bevezetés... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról

Döntés a 2013. éves ellenőrzési jelentés elfogadásáról Az előterjesztés száma: 69/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. április 30-án 18 órakor megtartandó ülésére Döntés a 2013.

Részletesebben

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393

Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE. Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény neve: BOKRÉTA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3035 Gyöngyöspata, Fő út 65/a. Intézmény OM-azonosítója: 031393 Intézmény

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 281. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Ügyrend és munkarend) módosítása E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 182/2014. (XI. 26.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata

Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal. Szervezeti és Működési Szabályzata Bajóti Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Szervezeti és Működési Szabályzatot Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 19/2013. (III.12.) számú határozatával, Nagysáp

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 75. (3) bekezdésében, valamint az államháztartásról

Részletesebben

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata

Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Egységes óvoda és bölcsőde szervezeti és működési szabályzata Tarnaörsi Óvoda és Közművelődési Intézmény OM azonosító:201922 2013. Készítette: Antal Ágnes óvodavezető Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2. Az

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI SZABÁLYZAT Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza igazgató f orvos: Dr. Bálint Beatrix Ph.D. 6772 Deszk, Alkotmány u. 36. Tel.: 62/571-511, Fax: 62/571-551 www.deszkikorhaz.hu SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BORZAVÁR-PORVA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.2.Az SZMSZ hatálya... 4 1.3.Az SZMSZ felülvizsgálatának módja...

Részletesebben

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről

1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről 1/2015. (II. 15.) országos szabályrendelet a Magyarországi Evangélikus Egyház Luther Kiadója szervezetéről és működéséről A Magyarországi Evangélikus Egyház az egyház intézményeiről szóló 2005. évi VIII.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

S Z A B Á L Y Z A T A

S Z A B Á L Y Z A T A OM azonosító: 032015 S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet

13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 2. 1 A KÖZJEGYZİI SZOLGÁLAT KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŐNÉSE Lezárva: 2011. április 21. 1. oldal 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet a közjegyzıkrıl szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról A közjegyzıkrıl szóló

Részletesebben

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata. A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja A Tündérvár Óvoda Kunsziget Szervezeti és Működési Szabályzata A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja _ 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről _ 2012. évi CXXIV. törvény

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól

2005. december 20. 13. szám. Tartalomjegyzék RENDELET. 18/2005. (XII. 20.) Kgy. Az átmeneti gazdálkodás 2006. évi szabályairól 2005. december 20. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 162/2005. (XII. 15.) Kgy. Delegálás a PANNON-TISZK Intézményirányítási Testületébe 3 és Megyei Koordinációs Testületébe 18/2005.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás minta

Együttműködési megállapodás minta Együttműködési megállapodás minta mely létrejött egyrészről Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: adószáma:.., törzskönyvi nyilvántartási száma, képviseli. polgármester) a továbbiakban helyi önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária

ÜGYREND. Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató. Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár 1. sz. melléklet ÜGYREND Érvényes: 2010. január 1. Pappné Beke Judit igazgató Összeállította: Németh Mária Fejér György Városi Könyvtár (továbbiakban: intézmény) gazdasági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nyírtávhő Kft. Arday Balázs TARTALOMJEGYZÉK oldal BEVEZETÉS.... 3. SZERVEZETI ÁBRA....... 4. 1. ÁLTALÁNOS ADATOK...... 5. 1.1. A társaság alapadatai.. 5. 1.2. A társaság

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon 1035 Budapest,

Részletesebben

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések

Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata. I. fejezet Általános rendelkezések Mezõberény Város Önkormányzata Polgármesteri HivatalaSzervezeti és Mûködési Szabályzata I. fejezet Általános rendelkezések 1. A Hivatal megnevezése: Mezőberény Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD

ÜZLETSZABÁLYZAT. ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD ÜZLETSZABÁLYZAT ALFA-NOVA Energetikai, Fejlesztő, Tervező és Vállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság SZEKSZÁRD Hatálybalépés időpontja: 2013. február 01. Szekszárd, 2013. február 01. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KELEBIA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ERZSÉBET OTTHONHÁZA Kelebia, József A. u. 75. 2 Tartalom: I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

Részletesebben

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető

2016. Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető Ügyirat szám:ii/11/63/2016 Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzat 2016. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:..

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata

ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata ÚJSZÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Közbeszerzési és Beszerzési Szabályzata 2012 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet Általános rendelkezések A közbeszerzési szabályzat célja 4 A szabályzat hatálya 4 Értelmező rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény 6724 Szeged, Kálvária sgt. 45. Tel.: 62/425-177, fax: 62/321-700 e-mail: egyszocint@int.ritek.hu Szervezeti és Mőködési Szabályzat Érvényes:

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató

Kozák Tamás s. k. vezérigazgató 1. szám MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 1/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatáról... 2 2/2007. (I. 17.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (II.03.) határozata a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 1. A Képviselő-testület a Mezőkövesdi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása

A L A P S Z A B Á L Y. I. fejezet Az egyesület neve, székhelye, jogállása A SMaragd Kecskemét és Vonzáskörzete Sclerosis Multiplexes Betegeinek Egyesülete, 6000 Kecskemét, Vörösmarty utca 12. (Pk. 60.120/2004.) alapszabályának (a továbbiakban: alapszabály) az idıközi, valamint

Részletesebben

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja

A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja A Tamási és a Városkörnyéki Önkormányzatok Szociális Integrációs Központja Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos:.. Készítette:.. Kelt:. Jóváhagyta: Kelt:. Tartalom I. Bevezető 4. II. Az alapító

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 4. sz. melléklet Gazdasági Ellátó Szolgálat (a továbbiakban: GESZ) 1126 Budapest, Királyhágó u. 18. Szervezeti és Működési Szabályzat (Módosításokkal

Részletesebben

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 Az intézmény általános jellemzői... 3 A bélyegzők felirata és lenyomata... 4 I. MŰKÖDÉS... 6

Részletesebben

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető

Babaház Óvoda 1141 Budapest, Cinkotai út 69./B Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. óvodavezető 2013. Budapest, 2013. augusztus 28. Készítette: Siska Móré Edina óvodavezető 1 A tartalmát meghatározó jogszabályok A közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. Tv. (Ktv.), Nemzeti Köznevelésről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiuma OM azonosító: 039237 Székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33. Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGET HEGYMAGAS KÖZSÉGEK KÖRJEGYZŐSÉGÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szigliget és Hegymagas községek Képviselő-testületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 35-40. -ai, az államháztartás

Részletesebben

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET

A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház iratkezelési szabályzata TERVEZET A Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: egyház) országos presbitériuma az egyházi jogszabályokról szóló 2005. évi VI. törvény

Részletesebben

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok

1. A gazdasági szervezet által ellátandó pénzügyi-gazdálkodási feladatok A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének ÜGYRENDJE a 292/2009. (XII.19) Korm rendelet 15. (6) bekezdése alapján. 37/2011.(III.08.) KT határozattal elfogadva, a 147/2011.(VI.21.) KT határozattal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A békési Szegedi Kis István Református Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2008

Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2008 Éves ellenőrzési és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés 2008 1. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása 1.1.1. Az ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése Újszász

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszerérıl Hatályos: 2011.augusztus 1-tıl. Egységesítve: 2011. augusztus 1. Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 16/2009.(VI. 26.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszerérıl (Módosításokkal egységes

Részletesebben

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Ászári Közös Önkormányzati Hivatal KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT 2015 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szabályzat célja A szabályzat célja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Magonc Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Szervezeti és Működési Szabályzata Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS. 2015. november SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZABADKÍGYÓS 2015. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja 2. Alapelvek 3. Az intézmény

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet

124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet 124/2005. (XII. 29.) GKM rendelet a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekrıl szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KACAGÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 036 943 Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:.határozatszámon elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA y Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. március 1-jétől. FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALNAK a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

Részletesebben