A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008."

Átírás

1 A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília,

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetı 3.old. 2. A esélyegyenlıségi terv célja, feladata 3.old. 3. Jogszabályi háttér 4.old Jogszabályi hivatkozások 4.old Alapfogalmak és értelmezésük 6.old. 4. Helyzetelemzés 7.old Intézményünk bemutatása 7.old Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok 9.old Az esélyegyenlıséget segítı kapcsolati tényezık 10.old. 5. Akcióterv 10.old Problémák, esélyegyenlıségi kockázatok 10.old Fejlesztési célok 11.old Tevékenységmátrix 12.old Megvalósítás 6. Monitoring 14.old 7. Szankciók 14.old 8. Mellékletek: 1.sz. Intézményi adatlap (1-7. oldal)

3 1. Bevezetı A százhalombattai és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény a törvények elıírásainak megfelelıen kidolgozta intézményi esélyegyenlıségi intézkedési tervét. Az intézkedési terv összehangolásra került a vonatkozó Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervben foglaltakkal, támogatja.város Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervében foglalt feladatok végrehajtását. Az intézmény Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének készítésekor célunk volt, hogy összhangban álljon az intézmény mőködését és pedagógiai munkáját szabályozó dokumentumokkal, különös tekintettel az intézmény pedagógiai programjára és intézményi minıségirányítási programjára. 2. Az intézményi esélyegyenlıségi terv célja, feladatai CÉLOK: Biztosítani intézményünkben a közoktatási és kapcsolódó szolgáltatások a szegregációmentességet, az egyenlı bánásmód elvének teljes körő érvényesülését. Az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlı hozzáférés biztosítása mellett célul kell kitőzni az esélyteremtést támogató lépések, megvalósítását, a hátrányos helyzető gyermekek hátrányainak kompenzálása, az esélyegyenlıség megteremtése érdekében. Az Intézményi Esélyegyenlıségi Terv elemzi a hátrányos helyzető, illetve potenciálisan veszélyeztetett helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélykompenzációját elısegítı célokat. Meghatározza a célok megvalósítását elısegítı feladatokat és végrehajtásuk tervezett ütemezését. FELADATOK: Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok, eljárások veszélyének kiszőrése. Az egyenlı hozzáférés biztosítása a minıségi nevelési és oktatási szolgáltatásokhoz. Támogató lépések feltárása amelyek bevezetése csökkenti a meglévı hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelı iskolaválasztást, a tanulói életutakat. A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és ezáltal a társadalmi integráció támogatása. Növekedjen tanulóink esélyegyenlıségi kultúrája, szolidaritásuk nyilvánuljon meg a mindennapok során

4 3. Jogszabályi háttér 3.1. Jogszabályi hivatkozások A Magyar Köztársaság Alkotmányában meghatározott mővelıdéshez való jog esélyegyenlıség alapján való gyakorlásának biztosítása, a lelkiismereti meggyızıdés szabadságának és a vallásszabadságnak, a hazaszeretetre nevelésnek a közoktatásban való érvényesülése, a nemzeti és etnikai kisebbségek anyanyelvi oktatáshoz való jogának megvalósítása, a tanszabadság és a tanítás szabadságának érvényesítése, a gyermekek,, szülık és a közoktatásban foglalkoztatottak jogainak és kötelességeinek meghatározása, továbbá korszerő tudást biztosító közoktatási rendszer irányítása és mőködtetése. Közoktatatási törvény 4. (1): A közoktatás szervezésében, irányításában, mőködtetésében, feladatainak végrehajtásában közremőködık a gyermekkel/tanulóval kapcsolatos döntéseik, intézkedéseik meghozatalakor az egyenlı bánásmód követelményét kötelesek megtartani. 6. (2) A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésıbb amelyben a nyolcadik évét betölti, tankötelessé válik. 6. (3). A tankötelezettség annak az évnek a végéig tart, amelyben a tanuló tizennyolcadik évét betölti. 11. (7) Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelıen kell gyakorolni, illetıleg teljesíteni. A jogok rendeltetésszerő gyakorlása során kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermeki és tanulói jogok érvényesítésére. A jog gyakorlása akkor nem tekinthetı rendeltetésszerőnek, ha az e törvényben és a szakképzésrıl szóló törvényben, illetve az e törvények végrehajtására kiadott jogszabályokban biztosított jogok csorbítására, érdekérvényesítési lehetıségek korlátozására, a véleménynyilvánítás elfojtására, a tájékozódási jog korlátozására irányul, vagy erre vezet. A rendeltetésellenes joggyakorlást haladéktalanul meg kell szüntetni, és hátrányos következményeit - az e törvényben, illetve a szakképzésrıl szóló törvényben szabályozott eljárás keretében - orvosolni kell. Az eljárásban a gyermek, tanuló javára kell dönteni, ha a tényállás nem tisztázható megnyugtatóan. Az Egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló évi CXXV. törvény 27. Az egyenlı bánásmód követelménye kiterjed minden olyan nevelésre, oktatásra, képzésre: a) amely államilag jóváhagyott vagy elıírt követelmények alapján folyik, vagy b) amelynek megszervezéséhez az állam ba) közvetlen normatív költségvetési támogatást nyújt, vagy bb) közvetve - így különösen közterhek elengedése, elszámolása vagy adójóváírás útján - hozzájárul (a továbbiakban együtt: oktatás). (2) Az egyenlı bánásmód követelményét az (1) bekezdésben meghatározott oktatással összefüggésben érvényesíteni kell különösen

5 a) az oktatásba történı bekapcsolódás feltételeinek meghatározása, a felvételi kérelmek elbírálása, b) az oktatás követelményeinek megállapítása és a követelménytámasztás, c) a teljesítmények értékelése, d) az oktatáshoz kapcsolódó szolgáltatások biztosítása és igénybevétele, e) az oktatással összefüggı juttatásokhoz való hozzáférés, f) a kollégiumi elhelyezés és ellátás, g) az oktatásban megszerezhetı tanúsítványok, bizonyítványok, oklevelek kiadása, h) a pályaválasztási tanácsadáshoz való hozzáférés, valamint i) az oktatásban való részvétellel összefüggı jogviszony megszüntetése során. (3) Az egyenlı bánásmód követelményének megsértését jelenti különösen valamely személy vagy csoport a) jogellenes elkülönítése egy oktatási intézményben, illetve az azon belül létrehozott tagozatban, osztályban vagy csoportban, b) olyan nevelésre, oktatásra való korlátozása, olyan nevelési, oktatási rendszer vagy intézmény létesítése, fenntartása, amelynek színvonala nem éri el a kiadott szakmai követelményekben meghatározottakat, illetve nem felel meg a szakmai szabályoknak, és mindezek következtében nem biztosítja a tanulmányok folytatásához, az állami vizsgák letételéhez szükséges, az általában elvárható felkészítés és felkészülés lehetıségét. (4) Az oktatási intézményekben nem mőködhetnek olyan szakkörök, diákkörök és egyéb tanulói, hallgatói, szülıi vagy más szervezetek, amelyek célja más személyek vagy csoportok lejáratása, megbélyegzése vagy kirekesztése. 28. (1) Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha az oktatást csak az egyik nembeli részére szervezik meg, feltéve, hogy az oktatásban való részvétel önkéntes, továbbá emiatt az oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri. (2) Nem sérti az egyenlı bánásmód követelményét, ha a) közoktatási intézményben a szülık kezdeményezésére és önkéntes választása szerint, b) felsıoktatási intézményben a hallgatók önkéntes részvétele alapján Olyan vallási vagy más világnézeti meggyızıdésen alapuló, továbbá kisebbségi vagy nemzetiségi oktatást szerveznek, amelynek célja vagy tanrendje indokolja elkülönült osztályok vagy csoportok alakítását; feltéve, hogy emiatt az oktatásban résztvevıket semmilyen hátrány nem éri, továbbá ha az oktatás megfelel az állam által jóváhagyott, államilag elıírt, illetve államilag támogatott követelményeknek. (3) A 27. (2) bekezdésének a) pontjától a nyelvi vagy kulturális önazonosság megırzését szolgáló, illetve egyházi, kisebbségi vagy nemzetiségi oktatási intézmény tekintetében jogszabály eltérıen rendelkezhet. 29. Törvény vagy törvény felhatalmazása alapján megalkotott kormányrendelet az iskolarendszeren belüli, valamint az iskolarendszeren kívüli oktatásban részt vevık meghatározott körére - az oktatással, képzéssel összefüggésben - elınyben részesítési kötelezettséget írhat elı.

6 3.2. Alapfogalmak és értelmezésük Hátrányos helyzető gyermek, tanuló: az a gyermek, illetve tanköteles korú fiatal, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzı védelembe vett, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzı megállapította (jelölése HH); e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek/tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje önkéntes nyilatkozata alapján óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetén a tankötelezettség beállásának idıpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen, halmozottan hátrányos helyzető az is, akit tartós nevelésbe vettek (jelölése: HHH). Egyenlı bánásmód követelménye: a gyermek, tanuló más személyekkel azonos feltételek szerint részesüljön azonos színvonalú ellátásban. Közvetlen hátrányos megkülönböztetés: az olyan rendelkezés, amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt tulajdonsága miatt részesül más, összehasonlítható helyzetben levı személyhez vagy csoporthoz képest kedvezıtlenebb bánásmódban. Közvetett hátrányos megkülönböztetés: az a közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek nem minısülı, látszólag az egyenlı bánásmód követelményének megfelelı rendelkezés, amely az elızı pontban meghatározott tulajdonságokkal rendelkezı egyes személyeket vagy csoportokat más, összehasonlítható helyzetben lévı személyhez vagy csoporthoz képest lényegesen nagyobb arányban hátrányosabb helyzetbe hoz. Jogellenes elkülönítés: az a magatartás, amely meghatározott tulajdonságai alapján egyes személyeket vagy személyek csoportját másoktól - tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerő indok nélkül - elkülönít. Ez a rendelkezés nem sérthet alapvetı jogot, nem biztosíthat feltétlen elınyt, és nem zárhatja ki az egyéni szempontok mérlegelését. A gyermek mindenek felett álló érdeke: minden egyes ügyben, minden egyes intézkedésnél, minden eljárás során a gyermek érdekében kell dönteni. A döntés elmulasztása is ezen alapelv megsértését jelenti. Esélyek javítása, kiegyenlítése: Esélyeik javításán azt kell érteni, hogy a település önkormányzata hatékonyan eléri az érintetteket információkkal, javítja hozzáférésüket a már létezı szolgáltatásokhoz, azaz nagyobb számban vehetik igénybe ezeket a szolgáltatásokat, illetve új szolgáltatásokkal látja el ıket. Esélyegyenlıség érvényesítése: néhány társadalmi csoport, így különösen a szociálisan hátrányos helyzetőek közé tartozók számtalan hátrányt szenvednek el mindennapi életük során. Mindannyiunk érdeke, hogy javuljon ezeknek az embereknek az élete. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képzettségbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének növelése, szegregációmentes közoktatás ebben fontos eszköz lehet. Integrációs felkészítés az esélyt teremtı nevelésnek, oktatásnak az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alkalmazásával történı megszervezése,

7 melyben a szociális helyzetükbıl és fejlettségükbıl eredı hátrányok ellensúlyozása a többi tanulóval azonos csoportban történik oly módon, hogy az érintett gyermekek/ aránya nem haladja meg a 11/1994.(VI.8) MKM. r 39/E.-ában meghatározott százalékot (egy iskola fenntartása esetén és évfolyamonként egy-egy osztály esetében 50 %, több iskola esetén 25 %.) A diszkrimináció és esélyegyenlıség kapcsolata: A diszkrimináció tilalma önmagában nem oldja meg a törvényi elıírások teljesülését, azaz nem szünteti meg a létezı egyenlıtlenségeket. Ezért van szükség esélyegyenlıségi politikára. Az egyenlı bánásmóddal szemben az esélyegyenlıségi politika azt kívánja meg, hogy a diszkrimináció tilalmának betartásán túl erıfeszítéseket tegyenek a nık, a romák, valamint a fogyatékossággal élık (a továbbiakban: érintett célcsoportok) esélyegyenlıségének javítása érdekében. Az esélyegyenlıségi politika tehát nem esik egybe az egyenlı bánásmód biztosításával: mindazon jogi és nem jogi eszközöket jelenti, amelyek azt a célt szolgálják, hogy mindenki egyenlı eséllyel érvényesülhessen az élet legkülönbözıbb területein oktatás, egészségügy, munkaerıpiac, szociális biztonság stb., de legalábbis csökkenjenek az érintett célcsoportokat érı hátrányok. Szolgáltatási kötelezettségek: A szolgáltatás nyújtása során arra kell törekedni, hogy a célcsoportok, a lakosság tagjai: minél nagyobb számban kapjanak információt szolgáltatásairól, minél nagyobb számban részesüljenek a szolgáltatásaiból és más tevékenységébıl, versenyképességét, helyzetét, életkörülményeit érdemben javítsák, személyre szabott, speciális igényeket kielégítı szolgáltatásokat kapjanak. 4. Helyzetelemzés Az alapító okiratban meghatározott feladataink: Általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú mővészetoktatás SNI és tanulásban akadályozott integrált nevelése Gyógytestnevelési ellátás 4.1. Intézményünk bemutatása Intézményünk a város legfiatalabb általános iskolája, amely indulásakor a hátránnyal indulók segítését, felzárkóztatását, az esélyegyenlıség biztosítását vállalta fel, ugyanakkor a tehetségígéretek egyéni fejlesztése, az informatika, az idegen nyelv tanítása, a 2005 szeptemberétıl integrált alapfokú mővészeti oktatás adja sajátos arculatát. Ma már kiemelt célunk a gyermekek személyiségének komplex fejlesztése, a kulcskompetenciákfejlesztése. Iskolánk meg kíván felelni azoknak az elvárásoknak: ami a tanítványaink személyiségének komplex fejlıdését biztosítja, ami felkészíti ıket továbbhaladásra, ami színessé, emberközpontúvá teszi iskolai életünket, és ami az általunk elfogadott értékekkel egyeztethetı.

8 Mindennapi tevékenységünkben fontos szerepet játszik a mővészet, a sport, az idegen nyelv és az informatika tanítása és megszerettetése. Így szervezzük az 5-6. évfolyam nem szakrendszerő oktatás keretében beállított óráit, valamint a szabadon választható órákat. Az 1-4. évfolyam napközisei kisebb csoportokban a kreatív mőhely zene, kézmőves, báb, népi játékok, tánc foglalkozásain vehetnek részt. Az iskolánk pedagógusai felkészülten tekintenek az új kihívások elé, és igyekeznek megfelelni az új elvárásoknak. Az épületegyüttes adottságait kihasználva nyert elhelyezést a mővészeti iskola zenemővészeti tagozata egy épületszárnyban. A mővészetoktatás feltételei bár a képzımővészeti oktatást továbbra is a Barátság Mővelıdési Központban kell mőködtetni javultak, az épületszárny felújításával, az épület nagy tereinek hasznosításával a zeneoktatás feltételei is minıségi változáson estek át. Fejlesztı pedagógus és gyógytestnevelı is mőködik az általános iskolában. Az alapfokú mővészeti oktatás helyzete A Városi Mővészeti Iskolát 1987-ben, a Városi Tanács VB. alapította, a korábbi, 2005-ban a múzeumnak átadott épületet biztosítva (Gesztenyés út 1.). Az intézmény nyarán új helyére költözött, az integrációt követıen. Az alapfokú mővészetoktatás 5-22 éves korig, jelenleg 2 tagozaton kínál tehetséggondozást a százhalombattai, illetve környékbeli gyerekeknek: zenemővészeti képzı- és iparmővészeti tagozaton. Feltételeink Az önkormányzatilag szabályozott körzethatárok orientáló hatása nem akadálya a szabad iskolaválasztásnak városukban. Nem körzethatárukba tartozó tanuló felvételét a Házirend szabályozza Pedagógiai programunk biztosítja, hogy az alapító okiratban meghatározott feladatokat magas szinten lássuk el. A napközbeni ellátása napközi otthonban és a szülıi igényeknek megfelelıen tanulószobai formában történik. Különösen népszerő a napközis ellátási forma az 1-4. osztályosok, de az 5. évfolyam napközis csoportjára is nagy volt az igény. A gyógytestnevelés órákat a testnevelés órákkal párhuzamosan tartjuk, ezért nem jelent tanulóink számára a részvétel külön délutáni elfoglaltságot. Az egészséges életmód kialakítását szolgálják az egészségnevelı programok, az úszás és mindennapos testnevelés 1-4. évfolyamon, valamint a felsı tagozat három testnevelés órája és az ISK-foglalkozások. (kosárlabda, tánc, labdás képességfejlesztés, fiú és lány labdarúgás) A szabadidı hasznos eltöltését szolgálja húszféle tanórán kívüli foglalkozás. Nyolcadik évfolyamon felvételi elıkészítıt szervezünk magyarból és matematikából. A fıállású pedagógusok száma Szakos ellátottságunk az általános iskolai intézményegységben 100%-os.

9 Fejlesztı pedagógus 1 fı. Nem megfelelı képesítéső pedagógus által oktatott tantárgyak: gitár, rajz-festésmintázat. Tanulói összetétel Tanulói létszámunk fı. Sajátos nevelési igényő tanulóink száma 4 fı, ez az általános iskolai intézményegység létszámának 0,95 %-a. A hátrányos helyzető száma 24/13. Százalékos megoszlásuk.5,71% - 6,56. (városi 7%) Halmozottan hátrányos helyzető csak az általános iskolai intézményegységben találhatók, számuk 6 fı, azaz 1,42% (városi:5%) Az évfolyamonkénti, osztályonkénti eloszlás nem mutat nagy különbségeket HH/HHH helyzető tanulóból az általános iskolai intézményegység elsı évfolyamán van arányaiban a legtöbb:9,3%-3% A 8. évfolyamon nincs ilyen tanuló. A 4 fı SNI gyermek közül kettı az 1-4. évfolyamon, kettı az 5-8. évfolyam különbözı osztályaiban tanul. Más településrıl jár be 77/34 tanuló, legtöbben Ercsibıl és Érdrıl. A bejáró az összlétszám 18/17%-át alkotják. A évfolyamos tanulóból 23 tömegközlekedéssel, 17 egyénileg (szülık szgk.- val) jár iskolába. A évfolyamos tanulóból 26 tanuló tömegközlekedéssel, 11 tanuló egyéni megoldással jár iskolába. A bejáró az iskolai átlagnál magasabb százalékban mutatkozik a hátrányos helyzető száma 9/69%. Halmozottan hátrányos tanuló a bejárók 1,29 %-a. Szakvélemény alapján a 4 fı SNI gyermek a többi tanulóval közösen vehet részt az iskolai nevelésben, oktatásban Az oktatás eredményességére vonatkozó adatok Az évfolyamismétlık aránya az összlétszámon belül csökkent az utóbbi négy tanévben, de HH/HHH növekedett. Az összlétszámon belül 0,48% volt, aki 250 óránál többet hiányzott az elmúlt tanévben. Ebbıl 0,41% hátrányos helyzető. Ez az országos átlagnál (0,37 %) nem relevánsan magasabb. A kompetencia mérések iskolai eredményei 2003-ban, 2004-ben magasabbak voltak az országos átlagnál ben a szövegértés 6 ponttal alacsonyabb volt. A HH/HHH mérési eredménye az iskolai átlag alatt volt 2006-ban. A továbbtanulási mutatók az országos és helyi átlagnál is kedvezıbbek. Minden végzıs továbbtanul. HH/HHH az érettségit adó szakközépiskolai képzés a legnépszerőbb (83%) A 2005/2006. tanévtıl minden hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető tanuló érettségit adó képzésben folytatta tanulmányait.

10 A tanórán kívüli programokon való részvételi arány a HH/HHH programonként eltérı. Közülük legtöbben a napközi szolgáltatásait veszik igénybe, legkevesebben a szakköri foglalkozásokat. Erdei iskolába minden HH/HHH tanuló eljutott a 3. és 6. évfolyamon, a nyári táborok adatai évenként változó képet mutatnak 4.3. Az esélyegyenlıséget segítı kapcsolati tényezık Iskolánk igyekszik minden intézményi és szervezeti együttmőködési lehetıséget kihasználni, hogy a környezetében mőködı társadalmi és szakmai szervezetek minél aktívabb szerepet vállaljanak a hátrányok leküzdésében. Jó és rendszeres a kapcsolatunk a városi Családsegítı szolgálattal, a Gyermekvédelmi szolgálattal. Az iskolai védını aktívan bekapcsolódik munkánkba. Alkalmi találkozókra kerül sor a Karitasz Egyesülettel, a Kolping Egyesülettel, a Keresztény Értelmiségiek Szervezetével és a Szertelenül Egyesülettel. 5. Akcióterv 5.1. Problémák, esélyegyenlıségi kockázatok Az esélyegyenlıség mindannyiunk számára fontos érték! Segít elérni azt a célunkat, hogy mindenkinek esélye legyen a munkavállalásra, a karrierre, a jó minıségő szolgáltatásokra függetlenül attól, hogy milyen a származása vagy az anyagi helyzete. Az esélyegyenlıség biztosítása horizontális elvárás. Az esélyegyenlıség érvényesítése nem pusztán követelmény, hanem az intézménynek is hosszú távú érdeke, hiszen növeli a versenyképességünket. Az esélyegyenlıség biztosítása a legtöbb esetben nem jár többletköltséggel: csupán szemléletváltást, rugalmasságot, nagyobb figyelmet igényel a szervezet vezetısége, illetve alkalmazottjai részérıl. A program kidolgozása során, az elfogadását megelızıen biztosított volt a konzultáció és véleményformálás lehetısége. Problémalista: elıítéletes gondolkodás, lassú a tartalmi modernizáció, a HHH iskolai sikerei az iskolai átlag alattiak magántanulóvá nyilvánítás a szakköri és egyéb tanórán kívüli foglalkozásokon az 5-8. évfolyamon kevés HHH tanuló vesz részt. a szakos ellátottság az alapfokú mővészetoktatásban nem 100%-os az iskolafokozatok közötti átmenet módszertani megújulás

11 5.2. Fejlesztési célok A közoktatás terén megvalósítandó esélyegyenlıség elısegítése intézményünkben. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok veszélyének kiszőrése. Az egyenlı hozzáférés biztosítása a minıségi oktatáshoz. A halmozottan hátrányos helyzető és a sajátos nevelési igényő esélyegyenlıségének biztosítása és elımozdítása az oktatásinevelési folyamatokban (támogató lépések, szolgáltatások bevezetése, melyek csökkentik a meglévı hátrányokat, javítják az iskolai sikerességet, támogatják a megfelelı tanulási utat, a pályaorientációt). A diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, az oktatási és társadalmi integráció támogatása.

12 5.3. Tevékenységmátrix az egyenlı bánásmód és az esélyegyenlıség érdekében A táblázatban megkülönböztetünk rövid, közép, és hosszú távú tevékenységeket, amelyet a megvalósítási határidıknél, a sikerkritériumok indikátorainál emeltünk ki. Helyzetelemzés megállapítására (problémára) hivatkozás Intézményes nevelés iskolai lemorzsolódás /Intézményi adatlap 6. tábla/ Cél konkrét szöveges megfogalmazása A HHH iskolai sikerességének biztosítása. Teljes körő eredményes tankötelezettség teljesítése. Sikeres továbbhaladás biztosítása. Intézkedés leírása Az intézkedés felelıse Tartalmi, módszertani megújulás és hatékony pedagógiai módszerek bevezetése. IPR bevezetése Az intézkedés megvalósításának határideje 2007/08-as tanévtıl folyamatos Intézményvezetı Indi rövi (1év Ere ens mut Has elız tané Magántanulói státusz Minden intézményes között tanuljon. tanuló keretek A magántanulóvá nyilvánításra vonatkozó gondozói kérelem felülvizsgálata. Környezettanulmány készítés a családsegítı bevonásával. Intézményvezetı. 2007/08 tanév Sta A tanórán kívüli oktatásban kevés HHH vesz részt. Egyre több HHH tanuló jusson el érettségit adó középiskolába. Útravaló program folytatása. IPR bevezetése. Korszerő módszerek alkalmazása az iskolai sikeresség érdekében. Intézményvezet ı 2008/09 tanév kezdete. IPR inté öné mut ada ban Átlagtól lemaradók és szakszolgáltatást igénylık helyzete. Minden tanuló kapja meg a szükséges egyéni fejlesztést az iskolai sikeressége érdekében. Megfelelı szakképesítéső pedagógusok alkalmazása Zökkenımentes 5-8. évfolyamba lépés megvalósítása. Szakszolgálati rendszer bıvítése, iskolákban való megjelenésével. fejlesztı pedagógus gyógytestnevelı intézményi alkalmazása. Humán erıforrásterv készítése. Szakos ellátás biztosítása. A nem szakrendszerő oktatás bevezetése 5-6. évfolyamon A pedagógusok módszertani felkészítése Helyi döntés szerint Helyzetelemzés- 1.sz intézményi adatlap 11. tábla. Szakos ellátás. Iskolafokozatok közötti átmenet Intézményvezetı Intézményvezet ı Min.bizt. csop. vezetıje Folyamatos 200 stat mut Folyamatos 2008/09 tanév kezdete. Sta mut Inté öné Továbbtanulási mutatók /1.sz. adatlap 7.sz. Emelkedjen az érettségit adó középiskolákba való bejutása a HHH IPR bevezetés. Egyéni fejlesztési tervek készítése. Intézményvezetı Pályaválasztási 2007/08.-as tanévtıl folyamatosan. Tov tanu mut

13 táblák./ nak. Pályaorientációs programok biztosítása. Tanulókövetés megszervezése. Oktatási Arányos osztályba Arányos osztályba sorolás esélyegyenlıség sorolás megvalósítása. megvalósítása iskolába érvényesülése az lépéskor és intézmények között. tagozatváltáskor. 2 sz. adatlap 2.sz. Beavatkozási terv táblái. készítése, amennyiben az egyes évfolyamok párhuzamos osztályaiban a HHH aránya 25%- ban eltér. felelısök, 8-kos osztfık. Önkormányzat intézményvezetık. Minden kezdete. tanév Sta IPR Módszertani képzettség az intézményben 1.sz. intézményi adatlap 14.sz. tábla. Intézményünk vezesse be a integrált nevelésének eredményességét segítı korszerő pedagógiát. Az alkalmazott módszertan megújítása. Pedagógiai módszertani adaptáció megtervezése. Tanórai gyakorlat megváltoztatása Nevelıtestületi tréningek szervezése. / IPR, kooperatív oktatás, drámapedagógia, projektoktatás / Intézményvezetı 2008/09 tanév bevezetés IPR inté öné indi tábl

14 5.4. Megvalósítás Intézményünk biztosítja és rendszeresen vizsgálja, hogy stratégiai dokumentumaiba, kiemelten a Pedagógiai programba és az Intézményi minıségirányítási programba az egyenlı bánásmódra és az esélyegyenlıségre vonatkozó kötelezettségek és célkitőzések beépüljenek és maradéktalanul érvényesüljenek Értékeli, visszacsatolja és beépíti az intézkedési terv ellenırzése során szerzett információkat a fenti dokumentumokban. Biztosítja a pedagógusok felkészítését az intézkedési tervben végrehajtandó feladatokra, felkészültségük értékelését és továbbképzésüket. 6. Monitoring és nyilvánosság Az intézkedési terv megvalósulásának nyomon követése, és az eredményesség értékelése, ellenırzése tanévenként történik. A nyilvánossá tétel a személyes adatok védelmének biztosításával valósul meg A fenntartó tájékoztatásával A szülıi közösség tájékoztatásával Az intézmény honlapján Az együttmőködı szakmai és társadalmi partnerek képviselıinek tájékoztatásával Konzultáció és visszacsatolás: Az intézkedési terv elfogadását megelızıen a véleményformálás lehetısége biztosított a, dolgozók, szülık számára. A tervezetet nyomtatott formában és az iskola honlapján olvashatják. Az észrevételeiket, kiegészítéseiket, korrekciós javaslataikat szóban és írásban jelezhetik az elfogadás elıtt. Ezeket az elfogadáskor nyílt szavazásra bocsátjuk. 7. Szankcionálás Amennyiben az évenkénti önértékelés során kiderül, hogy a vállalt célokat nem sikerült teljesíteni, meg kell vizsgálni annak okát és intézkedési tervet készíteni a sikeres megvalósításra. Az intézmény Esélyegyenlıségi és intézkedési terv betartása a megvalósításban résztvevıkre nézve kötelezı. Annak be nem tartóival szemben az intézmény vetetıje eljárást kezdeményez. A és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Esélyegyenlıségi és Intézkedési tervét nevelıtestületi értekezletén egyhangúlag elfogadta.,

15 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Fıállású pedagógusok száma: Az intézménybe járó óvodás gyermekek száma Sajátos nevelési igényő (SNI) óvodás gyermekek száma Integráltan gyógypedagógiai csoportban Hátrányos helyzető (HH) /Halmozottan hátrányos helyzető (HHH)* óvodás gyermekek száma: Tanulók száma az intézmény körzetében HH / HHHH Az intézménybe járó száma: Magán száma: Sajátos nevelési igényő (SNI) száma (diszlexia és egyéb részképességzavarok is): 4 Integráltan gyógypedagógiai tagozaton HH / HHH száma: 24/13 Más település(ek)rıl bejáró általános iskolás száma: 77 HH / HHH 7/9

16 2. Feladatellátási helyek száma, funkciója és a gyermekek, létszáma Kérjük, nevezze meg, milyen feladatot lát el az intézmény az egyes feladatellátási helyeken (pl. tagintézmény, másik telephely) A nem oktatási (ill. óvodai nevelési) célú feladatellátási helyeket nem szükséges feltüntetni (pl. pedagógiai szakszolgálat, diákotthon, stb.) Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı Feladatellátási hely (megnevezése és címe) Funkció Fıállású pedagóguso k létszáma Gyermekek, száma HH / HHH gyermekek, száma SNI gyermekek, száma

17 3. Gyermekek, száma ÉVFOLYAMONKÉNT (az intézmény egésze, azaz az összes feladatellátási hely vonatkozásában) Kérjük, hogy az évfolyamokat a legalacsonyabb életkorú csoporttól/osztálytól kiindulva tüntessék fel. Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı. évfolyam és/vagy óvodai csoport foka gyermek és/vagy tanulólétszám az évfolyamon gyermek-, tanulólétszám az évfolyamon az osztályszervezés módja szerint (óvoda vonatkozásában amennyiben releváns, pl. gyógypedagógiai csoport) Normál (általános) tanterv Emelt szintő oktatás és/vagy két tanítási nyelvő iskolai oktatás Gyógypedagógiai csoport, tagozat Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH SNI Összesen HH / HHH / / / / / / /2 1

18 4. Óvodás gyermekek és általános iskolás száma, bejárók, utazási feltételek A gyermekek, létszáma az intézményben az összes feladatellátási hely vonatkozásában Összesen: 420 HH / HHH: 25/13 Óvodába jár más településrıl bejáró tömegközlekedéssel iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) Alsó tagozatos (1-4.) /8 más településrıl bejáró 40 5/2 tömegközlekedéssel 23 2/0 iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) 17 3/2 Felsı tagozatos (5-8.) 1 13 más településrıl bejáró 37 1/1 tömegközlekedéssel 26 0 iskolabusszal falugondnoki szolgálattal egyéni (szülık szgk.-val) 11 1/1 5. gyógypedagógiai nevelés, oktatás Fıállású gyógypedagógusok létszáma összesen: oligofrén pedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos logopédus pszichopedagógus szurdopedagógus vagy hallássérültek pedagógiája szakos szomatopedagógus tiflopedagógus vagy látássérültek pedagógiája szakos SNI gyermekek, létszáma összesen: Enyhe fokban értelmi fogyatékos Középsúlyos értelmi fogyatékos Diszlexia, egyéb részképesség zavar 2 Súlyos magatartási, tanulási zavar 2 Egyéb A szakvélemény alapján a többi gyermekkel, tanulóval közösen is részt vehet az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben, oktatásban 4 Ebbıl a gyógypedagógiai tagozaton tanít Ebbıl gyógypedagógiai csoportban, tagozaton

19 6. Lemorzsolódás ARÁNYA az intézményben Évfolyamismétlık aránya (%) Magán aránya (%) Az elızı tanévben 250 óránál többet hiányzó aránya (%) összlétszá mon belül HH / HHH összlétszá mon belül HH / HHH összlétszá mon belül HH / HHH 2003/2004 0,65 0, 2004/2005 0,66 0, /2006 0,4 0,49 0, / , /0 2007/2008 (tervezett) 2008/2009 (tervezett) országos átlag 2005/2006 2,11% 0,61% 0,37% 7. Továbbtanulási mutatók az intézményben A végzısök hány százaléka tanult tovább az egyes iskolatípusokban? Gimnázium (%) összlét számo n belül HH / HHH körébe n Szakközépiskola (érettségit adó képzés) (%) összléts zámon belül HH / HHH Szakiskolai képzés (%) összléts zámon belül HH / HHH 2003/ ,7 0 70, , / , , , / ,6 0 56, , / ,3 0 56,52 0 4, /2008 (tervezett) 44, , /2009 (tervezett) Speciális szakiskola (%) összlétsz ámon belül HH / HHH Nem tanult tovább (%) összlétsz ámon belül HH / HHH országos átlag 2005/ ,6% 43,1% 19,0% 1,3%

20 8. tanórán kívüli programokon való részvétel az általános iskolai oktatásban A hány százaléka vett/vesz részt az alábbi programokban? Létszám tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összlétszámon belül HH / HHH Összlétszámon belül HH / HHH Összlétszámon belül HH / HHH Összlétszámon belül HH / HHH Alapfokú mővészetoktatás Kisebbségi program 65,68/61, /70 Napközi 73,84 59, , Szakkör 8, ,7 37,38 5,2/23,07?? Iskolai nyári tábor ,58 26,3 Erdei iskola 45,6 n 43, ,28 26,31 42,42 25,7 9. Iskolán kívüli segítı programokban való részvétel A hány százaléka vett/vesz részt az alábbi programokban? Létszám tervezett létszám 2005/ / / /2009 Programok Összlétszámon belül HH/ HHH Összlétszámon belül HH / HHH Összlétszámon belül HH / HHH Összlétszámon belül HH / HHH Útravaló Program ,17/5,17 Arany János Program Tanoda Egyéb

21 10. Kompetencia mérések eredményei Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga HH / HHH átlaga HH / HHH átlaga Szövegértés 6. évfolyam 8. évfolyam n n évfolyam 500 Matematika 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam / n n / Humán-erıforrás hiánya az iskolai oktatásban Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı. nem megfelelı képesítéső pedagógus által oktatott tantárgy érintett száma HH / HHH összes tanuló SNI

22 12. Infrastruktúra és hozzáférés az intézményben az eszközt / létesítményt használó eszköz/létesítmény darab gyermekek, száma HH / HHH gyermekek, száma sajátos nevelési igényő gyermekek, száma logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba 1 Felmérés alatt 25/13 4 nyelvi labor szükségtanterem számítástechnikai szaktanterem /11 2 számítógép (min. P4 szintő) /11 2 internet hozzáféréssel /11 2 tornaterem / b. infrastruktúra az egyes feladatellátási helyeken (darabszám) Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı Feladatellátási hely (megnevezése) építés vagy legutóbbi felújítás éve logopédiai foglalkoztató, egyéni fejlesztı szoba nyelvi labor szükség - tanterem számítástechnikai szaktante rem számítógép (min. P4 szintő) tornater em vízöblíté ses WC étkezı vagy ebédlı

23 13. Hány tanuló után igényelték, ill. tervezik igényelni az integrációs és/vagy képesség-kibontakoztató támogatást? évfol yam összlét szám létszáma 2004/ / / /2008 képe integr összlét képe integr összlét képe integr összlét képe sségkibokibokibokibon ációs szám sség- ációs szám sség- ációs szám sség- takoztkoztkoztkozta ta- ta- ta- tó tó tó tó integr ációs

24 14. Módszertani képzettség az intézményben Az intézmény pedagógusai részt vettek-e az elmúlt három évben az alábbi pedagógiai módszertani képzésen (legalább 30 órás képzés) Módszertani terület Résztvevı fıállású pedagógusok Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés Egyéni haladási ütemet segítı differenciált tanulásszervezés Kooperativ tanulás Projektpedagógia Drámapedagógia 15. intézményi és szervezeti együttmőködések Van-e kapcsolat, együttmőködés az intézmény környezetében mőködı társadalmi és szakmai szereplıkkel Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı Szervezetek, intézmények Rendszeres kapcsolat (gyakoriság) Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítı Napi gyakoriság Gyermekjóléti szolgálat Napi gyakoriság Védınık Napi gyakoriság Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat) Karitasz Kolping Egyesület Keresztény Értelmiségiek Szervezete Szertelenül Egyesület Együttmőködés jellege Alkalmi találkozók (jelölje X-szel) X X X X Nincs kapcsolat (jelölje X-szel) X

25 és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 14. Módszertani képzettség az intézményben Az intézmény pedagógusai részt vettek-e az elmúlt három évben az alábbi pedagógiai módszertani képzésen (legalább 30 órás képzés) Módszertani terület Résztvevı fıállású pedagógusok Hatékony együttnevelés az iskolában - IPR képzés Egyéni haladási ütemet segítı differenciált tanulásszervezés Kooperativ tanulás Projektpedagógia Drámapedagógia 15. intézményi és szervezeti együttmőködések Van-e kapcsolat, együttmőködés az intézmény környezetében mőködı társadalmi és szakmai szereplıkkel Amennyiben szükséges, a táblázat tetszıleges számú sorral bıvíthetı Szervezetek, intézmények Rendszeres kapcsolat (gyakoriság) Cigány kisebbségi önkormányzat Családsegítı Napi gyakoriság Gyermekjóléti szolgálat Napi gyakoriság Védınık Napi gyakoriság Civil szervezetek (Kérjük sorolja fel azokat) Karitasz Kolping Egyesület Keresztény Értelmiségiek Szervezete Szertelenül Egyesület Együttmőködés jellege Alkalmi találkozók (jelölje X-szel) X X X X Nincs kapcsolat (jelölje X-szel) X 22

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN

KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM A HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK OKTATÁSI SIKERESSÉGE ÉRDEKÉBEN Boronkay György Műszaki Középiskola és Gimnázium 2600 Vác, Németh László u. 4-6. : 27-317 - 077 /fax: 27-315 - 093 WEB: http://boronkay.vac.hu e-mail: boronkay@vac.hu KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés Az Európai Uniós elvárások alapján a települések, kistérségek, régiók feladata a társadalmi egyenlıtlenségek

Részletesebben

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5000 SZOLNOK, TEMPLOM ÚT 6. TEL: 56/511-050./FAX: 56/511-055 BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE A PEDAGÓGIAI PROGRAM MELLÉKLETE Elfogadva: 2007. december 13. Módosítva:

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE

ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ABONY VÁROS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE Készült: Abony, 212. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1 A közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv célja:... 3 1.2 Jogszabályi

Részletesebben

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE 2010. SZENTGOTTHÁRD. Város és Térsége

KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉS SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS TÉRSÉGE 2010. SZENTGOTTHÁRD. Város és Térsége KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEZÉS SZENTGOTTHÁRD Város és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2010. Lezárva: 2010. március 20. (készült 2 példányban)

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE

Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola 5000 Szolnok, Károly R. u. 2. Közoktatási ESÉLYEGYENL SÉGI TERVE Az esélyegyenl ségi terv id tartama: 2007-t l visszavonásig 1 Tartalomjegyzék I.

Részletesebben

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA

2005. évi CXXXIX. törvény. a felsıoktatásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A TÖRVÉNY CÉLJA 2005. évi CXXXIX. törvény a felsıoktatásról Az Országgyőlés annak érdekében, hogy a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történı csatlakozásával a magyar felsıoktatás az Európai Gazdasági Térség felsıoktatási

Részletesebben

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve

Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás. Közoktatás-fejlesztési Terve Társulási Tanács által a 126/2009. (VI. 29.) TKT és 161/2009. (VIII.31.) TKT számú határozattal elfogadva. Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás Közoktatás-fejlesztési Terve 2009. június 29. Készült

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója, az Iskola Közalkalmazotti Tanácsa, Diákönkormányzata és Szülői Munkaközössége a Munka Törvénykönyvéről szóló

Részletesebben

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010

Intézményi stratégia. A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Intézményi stratégia A Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2010 Készítette: Szabó Károlyné igazgató Balatonkenese, 2010-10-17 1 A nevelésnek és oktatásnak arra kell

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE

XVI. sz. melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE XVI sz melléklet KOMPLEX INTÉZMÉNYI ÉS IKT HELYZETELEMZÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK EGYSÉGES SZEMPONTRENDSZERE A pályázati projektbe bevont feladatellátási helyekre vonatkozó komplex helyzetelemzés és fejlesztési

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata Pomáz Város Önkormányzata 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-381, Fax: (26) 325-640 E-mail: pomaz@pomaz.hu BESZÁMOLÓ z oktatási nevelési intézmények 2011/2012-es tan-/ és nevelési évben

Részletesebben

1. számú intézményi adatlap

1. számú intézményi adatlap 1. számú intézményi adatlap 1. Intézményi alapadatok OM azonosító: Intézmény neve, címe: Fenntartó neve, címe: Főállású pedagógusok : Az intézménybe járó óvodás gyermekek Sajátos nevelési igényű (SNI)

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március

KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE. 2010. március KELEBIA KÖZSÉG KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI HELYZETELEMZÉSE ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2010. március Adatlap Település neve: Képviselő testület határozat száma: Kelebia Község Önkormányzata Kelebia Község Önkormányzata

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

KINCSKERESİ ÁMK. Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést KINCSKERESİ ÁMK PETİFI SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nem szolgaként s nem szolgamódra, az álmokról soha le nem mondva, de a ráció által vezérelve tenni és szolgálni a közmıvelidést

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01.

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Egyesített Óvodai Intézmény 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14. : 52-273-180; fax: 52-273-181 e-mail: egyovig@netform.hu ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV 2009. 04. 01. Tartalomjegyzék BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK 3 I.

Részletesebben

SZEKSZÁRD, MEDINA, SIÓAGÁRD, SZÁLKA, SZEDRES TELEPÜLÉSEK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE

SZEKSZÁRD, MEDINA, SIÓAGÁRD, SZÁLKA, SZEDRES TELEPÜLÉSEK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE SZEKSZÁRD, MEDINA, SIÓAGÁRD, SZÁLKA, SZEDRES TELEPÜLÉSEK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI TERVE KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS ÉS INTÉZKEDÉSI TERV A közoktatási esélyegyenlıségi program az Oktatási

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009.

BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. BUDAPEST FİVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJÁNAK 2009. ÉVI FELÜLVIZSGÁLATA KISPEST 2009. Készítették a Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálatát végzı munkacsoport tagjai:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS

DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS DÉVAVÁNYA-ECSEGFALVA INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI HELYZETELEMZÉS 2012 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı 2. Dévaványa és Ecsegfalva települések bemutatása 3. A közoktatási esélyegyenlıségi

Részletesebben

Ipar. Szent Korona Értékrend

Ipar. Szent Korona Értékrend Ipar Az ipar anyagi kincseink embert szolgáló átalakítása, vagy környezetromboló szakbarbarizmus? Úgy használjuk, hogy megmaradjon, vagy úgy, hogy felégetjük a jövıt? Miért? Mit? Hogyan? Az EU belsı piaca

Részletesebben

Pályázat. Berettyóújfalu

Pályázat. Berettyóújfalu Pályázat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Berettyóújfalui Tankerülete által a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A. alapján kiírt A BERETTÓÚJFALUI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2009/2010. TANÉV MUNKÁJÁRÓL Sajószentpéter, 2010. június 7. Készítette: Perényi Barnabás igazgató BEVEZETÉS: A 2009/2010-es tanév céljait, fı feladatait

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Terve 2008. Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3. 2. A 2008. évi, esélyegyenlőséget javító elmozdulások bemutatása 11. 3. Átfogó, távlati koncepció

Részletesebben

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata

Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata Képviselı-testületének 33/2011. (II. 24.) önkormányzati határozata Lırinci Város Önkormányzata módosított Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról Lırinci

Részletesebben

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervének végrehajtása a 2009/2010-es nevelési évben

Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervének végrehajtása a 2009/2010-es nevelési évben Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Tervének végrehajtása a 009/00-es nevelési évben Készítette: Petercsákné Fonó Andrea esélyegyenlıségi felelıs A nevelıtestület

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a lırinci Közösségi Házban Lırinci Város Önkormányzata Képviselıtestületének 2009. június 29-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Sárosi Károly alpolgármester

Részletesebben

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat

190/2009. (V. 28.) számú Képviselı-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 28-án csütörtökön du. 17,00 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl készült jegyzıkönyvébıl: 190/2009. (V.

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Pécs 2006 A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA RÁCKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA I. Települési Esélyegyenlőségi Helyzetelemzés 2007. JÚLIUS 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. Jogszabályi háttér 1.2. Általános rendelkezések

Részletesebben

V E R S E N Y T A N Á C S

V E R S E N Y T A N Á C S V E R S E N Y T A N Á C S Vj-1/2008/77. sz. A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Ingatlanszövetség (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen versenykorlátozó megállapodás tilalma

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS új intézményeknek Dátum:... Készítette:...... Az intézmény bélyegzője

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10915/2012. Elıterjesztés - a képviselı-testületnek - közoktatási intézmények

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE

NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ. - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE NAGYKANIZSA ÉS TÉRSÉGE TISZK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELKEDİEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - TÁRSASÁGI SZERZİDÉSE 2009. július 14.

Részletesebben

Elıterjesztés. Békés Város Képviselı-testülete 2008. október 30-i ülésére

Elıterjesztés. Békés Város Képviselı-testülete 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Beszámoló a Békési Kistérségi Általános Iskola elmúlt évi munkájáról, kiemelve az integrált oktatás alakulását Farkas Lászlóné igazgató Békési Kistérségi Általános

Részletesebben

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI

A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI A GYEREKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKKAL ÖSSZEFÜGGİ NEHÉZSÉGEI, AKADÁLYAI Összeállította: Darvas Ágnes Kecskés Éva Simon Mihály MTA KTI Gyerekprogram Iroda 2008.

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja 1. BEVEZETİ 3 1.1 Iskolánk rövid története 4 1.2 Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE 7 3.1 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.)

Minden kötelező. 10 pont. (A nyilatkozat ellenőrzése a 4.7. pontban részletezett igazolási eljárás szerint történik.) A típusú adatlap: Az általános iskola 8. évfolyamos tanulóira, illetve a 6 és 8 osztályos gimnázium 5 8. évfolyamos tanulóira vonatkozó specifikus feltételek Kötelező feltételek. Amennyiben egyetlen feltétel

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm

file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm file:///c:/1/kerdo/k1_12.htm 1 / 2 2009.11.15. 0:55 1. A szervezet neve 2. A szervezet elérhetıségei a központ címe telefon web email fax 3. A szervezet jogi formája 4. A szervezet alapításának éve (pl.

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens.

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére. Intézményi referens. 5. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kormányzati funkciók átvezetése az érintett okiratokon Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2011. február 25. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 2009. elsı félévi beszámolója A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

ELİTERJESZTÉS. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester ELİTERJESZTÉS Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása Iktatószám: 3-83/2012.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. Ikt.sz.: D.100/14/2012. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu A Közbeszerzési

Részletesebben

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program

MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program MUNKAANYAG Dévaványa Város Esélyegyenlőségi Program 2010. 1 Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 1. Általános elvek... 8 2. Helyzetelemzés... 9 2.1 Településünk általános jellemzői... 9 2.2 Foglalkoztatás...10

Részletesebben

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére

Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény. esélyegyenlőségi terve a tanulói részére Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény esélyegyenlőségi terve a tanulói részére 2011. október 1. 2013. szeptember 30. közötti időszakra 2011. 1 Bevezetés A hazai közigazgatási rendszer korszerűsítésének

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer

SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. Integrációs pedagógiai rendszer SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Integrációs pedagógiai rendszer Mottónk: A nevelő-oktató munkát át kell, hogy hassa az egyetemes emberi értékek közvetítésének szándéka: szeretet,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGET ÉS EGYENLŐ BÁNÁSMÓDOT BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEINEK SZABÁLYZATA SZEGED, 2008. Az SZTE Esélyegyenlőséget és Egyenlő Bánásmódot Biztosító Feltételeinek Szabályzata 1

Részletesebben