A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja"

Átírás

1 1. BEVEZETİ Iskolánk rövid története Az eredményesség összetevıi 5 2. AZ ISKOLA LEGFONTOSABB ADATAI AZ ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPJÁN 6 3. A ZRÍNYI ILONA GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERVE Küldetésnyilatkozat Pedagógiánkat meghatározó fıbb értékeink Helyi sajátosságok Fontosabb pedagógiai alapelveink Munkánkat akkor tekintjük sikeresnek 9 4. A NEVELİ OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI ÉS ELJÁRÁSAI Értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése Közösségi nevelés Egyéni képességek fejlesztése Egészséges és kulturált életmódra nevelés A KÉPZÉS RENDJE Általános képzési sajátosságok Képzési specialitások Tanulócsoportok A tanulói jogviszony A tanév A tanulmányi idı lerövidítése Tanulói jogviszony megszőnése A TANULÓI JOGVISZONYHOZ KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK A beilleszkedési és magatartási nehézségekkel összefüggı pedagógiai tevékenység A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos tevékenység A szociális hátrányok enyhítését segítı tevékenység Diákétkeztetés, büfé A taneszközök kiválasztásának elvei Pályaválasztási tanácsadás A MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI JELLEMZİI Az értékelés szintjei: Az értékelést végzı csoportok A tanulói teljesítmény értékelése AZ ISKOLAI ÉLET MUNKARENDJE, HAGYOMÁNYOK Az iskola munkarendje Hagyományaink 35 1

2 8.3 Értékelési hagyományok ISKOLAHASZNÁLÓK AZ ISKOLAI KÖZÉLETBEN A diákönkormányzat A Szülıi Szervezet Az Iskolaszék A család és az iskola kapcsolattartása A tanulók és az iskola kapcsolattartása MŐKÖDÉSI FELTÉTELEK ZÁRÓDOKUMENTUMOK A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala, a jóváhagyott pedagógiai programhoz való hozzáférés lehetıségei Mellékelt dokumentumok A Pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása 44 2

3 1. Bevezetı "Te csak tanulj szorgalmasan, s rajta légy, hogy a dicsıség koronáját elnyerjed. És ne feledd: nincs a világon szebb és dicsıbb dolog, mint a becsületes név és a jó hír. A földi javak elveszhetnek - az nem nagy baj, de aki becsületét hagyta el, mindenét elvesztette.'' Zrínyi Ilona (1692) A fenti sorokat Zrínyi Ilona a magyar történelem kiemelkedı nıalakja írta önkéntes számőzetésbe vonulása elıtt fiának, II. Rákóczi Ferencnek. Egy rég letőnt kor értékrendjét tükrözi az idézet, mégis 300 év távlatából is olyan üzenetet hordoz, melyet büszkén vállalhat iskolánk. A gimnázium feladata az általános mőveltség megalapozása, mely a kifejezés klasszikus értelmében magában foglalja a szilárd erkölcsi értékrend kialakítását, a tudományok és mővészetek széles körő megismertetését, az egészséges életmód és harmonikus életvitel megvalósítására való felkészítést. A képességek és készségek fejlesztését, az aktív, gyakorlatban is alkalmazható alapos tudást kívánjuk elıtérbe helyezni, hogy diákjaink pályaválasztása és életpályája sikeres legyen. Nevelési és oktatási célkitőzéseink összefoglalása az itt következı pedagógiai program. Ebben iskolánk mőködésének legfontosabb jellemzıit foglaltuk össze úgy, hogy az méltó legyen névadónkhoz, az intézmény több mint másfél évszázados múltjához, és megfeleljen a felnövekvı ifjúság és a legkorszerőbb ismereteket megkövetelı társadalom igényeinek augusztus 31. Kovácsné Szegedi Ildikó igazgató 3

4 1.1 Iskolánk rövid története Az intézmény története a XIX. századra, a reformkor idıszakára nyúlik vissza. Iskolánk jogelıdje 1846-ban, a vidék elsı leánynevelı intézeteként jött létre a miskolci polgárság kezdeményezésére. Vezetésével Karacs Terézt, a reformkor kiváló írónıjét bízták meg, aki a nınevelés kérdésével is foglalkozó írásai révén vált ismertté Európa szerte ig ı irányította a Felsıfokú Leánytanodát. A tanintézmény nehéz körülményeit jól mutatja, hogy mőködését a Szinva patak partján egy magánházban kezdte meg, anyagi alapjait pedig a városi polgárok, így gróf Vay Ábrahám ötszáz forintos felajánlása és Karacs Teréz saját négyszáz forintos öröksége biztosította ben a Tiszamelléki Református Egyházkerület vette tulajdonába az intézményt, igazgatásával Dóczy Gedeont bízták meg. Az elsı 13 évben 863 leány növendék tett vizsgát tanulmányai végeztével ban az iskola a Palóczy utca sz. házba költözött és 1897 között az iskolát vezetı igazgatók közül Tóth Pál személye emelkedik ki, aki több, mint három évtizeden át fáradozott azon, hogy a négyosztályos Leánytanodából hatosztályos intézet legyen, mert ekkor ez volt a leányok számára szervezett legmagasabb fokú iskolafajta. Az iskola 1916-tól gimnáziumként mőködött és a legendás igazgató, Tóth Pál nevét viselte. Az as államosítást követıen az es tanévben új nevet kapott az intézmény, Állami Vámos Ilonka Leánygimnázium lett ban a megszüntetett Lévay József Fiúgimnázium Kálvin János utca 2. sz. alatti épületébe költözött az iskola tıl a tantestület akarata alapján Zrínyi Ilona nevét vette fel az intézmény, és az ı szellemi öröksége határozza meg a továbbiakban az iskola arculatát ben a Magyar UNESCO Bizottság a vidéki iskolák közül elsıként választotta a Zrínyi Ilona Gimnáziumot az UNESCO asszociált iskolák sorába. Ez kiterjedt nemzetközi kulturális tájékozódást és kapcsolatokat hozott, hatása a nyelvoktatásban érzıdött legerısebben ben kezdıdött meg a koedukált rendszerő gimnáziumi képzés ben az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásáról szóló törvény alapján a Tiszáninneni Református Egyházkerület visszaigényelte a Kálvin János utcai épületet az újraindított Lévay József Gimnázium részére. A szülık és a tantestület egységes kiállása és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatása révén az iskola részére juttatott 390 millió forintos állami beruházással felújították a Nagyváthy János utca 5. szám alatti szecessziós ízléső iskolaépületet, melyet 1996-ban foglalhatott el az intézmény. 4

5 Az oktatás jelenlegi struktúrája az 1970-es évek elején kezdett kialakulni ben a városban elsıként indult az általános iskolai nyelvi képzés folytatásaként a haladó angol nyelvi oktatás, amit széles nyelvi kínálat (német, francia, olasz latin, orosz) és a kezdık számára indított speciális tantervő idegen nyelvoktatás követett. Az 1999/2000. tanévben kezdıdtek meg az elıkészületek a két tannyelvő oktatás bevezetéséhez, melyet Miskolc város oktatási fejlesztési tervével összhangban a 2001/2002. tanévtıl indított iskolánk angol és francia célnyelven. A mővészeti oktatás 1972-ben kezdıdött meg a rajz tagozaton, ezt követte a szakosított tantervő ének zene oktatás (1976), melynek eredményeként a Zrínyi Leánykar nemzetközi hírnevet szerzett magának, és a dráma tagozat (1997), mely a régióban egyedülálló képzési formát kínál. A Közoktatási törvény értelmében iskolánk biztosítja az ismeretek, a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos, többoldalú közvetítését, a vallások erkölcsi és mővelıdéstörténeti tartalmának tárgyszerő és elfogulatlan ismertetését. Világnézeti kérdésekben az oktatás semleges marad. 1.2 Az eredményesség összetevıi Iskolánk tanulói évtizedek óta egyenletesen kiváló tanulmányi teljesítményt nyújtanak, sikerrel szerepelnek az országos, helyi és regionális tanulmányi, sport és mővészeti versenyeken, eredményesen folytatják tanulmányaikat a különbözı felsıoktatási intézményekben. Pedagógiai sikereink egyik fı forrása az iskola nevelési hagyományaiban rejlik. A gyermekközpontú szemlélet kezdetektıl meghatározó iskolánk mőködésében. Ennek következetes érvényesítése az iskolai élet mindennapjaink szervezésében és a tanulmányi munka irányításában meghatározó szerepet játszik iskolánk ismertségének és népszerőségének kialakulásában. A tanulók számára olyan iskolai környezett igyekszünk teremteni, amely a gyermek mindenek felett álló érdekeinek figyelembe vételére épül és együttmőködésen alapul. A szülıkkel kialakított jó kapcsolat fontos eleme a tanulók iskolai fejlıdésének, Az eredményes oktató-nevelı munka másik fontos biztosítéka a sokszínő oktatási kínálat, mely hagyományosan a mővészeti és idegen nyelvi területek mellett lehetıséget ad a tanulók humán és természettudományos érdeklıdésének fejlesztésére is. Külsı kapcsolataink, hazai és nemzetközi 5

6 partnereink révén számos iskolán kívüli program megvalósítására is lehetıségünk van. Oktatási kínálatunkat folyamatosan igyekszünk a helyi igényekhez, a társadalmi elvárásokhoz igazítani. Eredményeink harmadik legfontosabb tényezıje a nevelıtestület innovatív szemléletében rejlik. Számos oktatásfejlesztési projektet, európai uniós programot valósítottunk meg, melyeknek célja a hatékonyabb tanulásszervezés, tanórai differenciálás, kompetenciafejlesztés volt. Több kezdeményezésünk, mint pl. a Frankofónia ünnepe, idegen nyelvi dalverseny, tanulmányi versenyek, része lett Miskolc város és a régió kulturális életének, oktatásügyi kínálatának. 2. Az iskola legfontosabb adatai az Alapító Okirat alapján Az intézmény neve: Zrínyi Ilona Gimnázium Az intézmény székhelye: 3530 Miskolc, Nagyváthy János u. 5.sz. 46/ Fax:46/ Az intézmény típusa: 4 és 5 évfolyamos gimnázium Az intézmény alapító szerve: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (mint jogutód) Az alapítás éve: Alaptevékenysége: Általános középfokú oktatás - Általános iskolai nappali rendszerő nevelés, oktatás - Nappali rendszerő gimnáziumi nevelés és oktatás, ezen belül - öt és négy évfolyamos gimnáziumi nevelés és oktatás, amely a kilencedik évfolyamon kezdıdik és a tizenkettedik illetve tizenharmadik évfolyamon fejezıdik be - Angol-magyar kéttanítási nyelvő gimnáziumi nevelés és oktatás - Francia-magyar kéttanítási nyelvő gimnáziumi nevelés és oktatás - Nyelvi elıkészítı évfolyam mőködtetése (angol, német, olasz nyelven) - Emelt rajz és vizuális kultúra oktatása - Emelt szintő történelem oktatása - Drámatagozat - Hátrányos helyzető tanulók felkészítését segítı foglalkozás - Integrációs felkészítés, nevelés és oktatás 6

7 - Sajátos nevelési igényő tanulók nappali rendszerő gimnáziumi nevelése, oktatása - Felkészítés a kétszintő érettségi vizsgára, valamint a felsıfokú továbbtanulásra, ill. munkába állásra - a tanuló érdeklıdése és igénye szerint nem kötelezı tanórai foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális ismeretek átadása céljából - Bejáró tanulók ellátása - Érettségi vizsgák szervezése és lebonyolítása - Város és községgazdálkodási szolgáltatás - Iskolai intézményi közétkeztetés - Munkahelyi vendéglátás - speciális egészségügyi célú testnevelési foglalkoztatás, gyógytestnevelés Felvehetı maximális tanulólétszám: 714 fı Az intézmény gazdálkodási státusza: önállóan gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési intézmény Az iskola beiskolázási körzete: regionális Alaptevékenységet kiegészítı, végezhetı tevékenysége: - iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás - Tanfolyamok szervezése - Kulturális, egyéb szabadidıs és egészségfejlesztési feladatok ellátása - helyiségek, eszközök bérbeadása A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon: Az 1.937/1 hrsz.-on m2 területő ingatlanon lévı iskolaépület és tornaterem A vagyon felett rendelkezı: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyőlése 3. A Zrínyi Ilona Gimnázium nevelési terve 3.1 Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerő és eredményesen mőködı középiskolája, mely fennállásának több mint másfél százada alatt mindig nagy hangsúlyt helyezett a humanista szellemő nevelésre és a szülıi házzal való együttmőködésre. 7

8 Célunk, hogy tanulóink, korszerő, alkalmazható tudást szerezzenek, széles látókörő, toleráns, nyitott, felelısségteljes, harmonikus, magabiztos emberekké váljanak, akik tudnak közösségben együttmőködni, magukévá teszik a demokratikus értékrendet. Feladatunk, hogy tanulóinkat felkészítsük a továbbtanulásra, megismertessük ıket a magyar és az egyetemes kultúra értékeivel, fejlesszük mindazokat a képességeiket és készségeiket, amelyekkel megállják helyüket a felnıtt társadalomban, hazánkban és a nagyvilágban egyaránt. Az intézményünkben folyó nevelı-oktató munka körülményeit úgy alakítjuk, hogy tanítványaink fejlıdéséhez a legmegfelelıbb feltételeket biztosítsuk. 3.2 Pedagógiánkat meghatározó fıbb értékeink 1. A humánus és demokratikus nevelés 2. Korszerő tudás, általános mőveltség, 3. Alkalmazható idegennyelv-tudás 4. Pozitív jövıkép és a reális önismeret 5. Kitartó munka, a szorgalom tisztelete, önfegyelem 6. Az egészséges életmód igénye, környezettudatos magatartás 7. Nyitott, kezdeményezı, toleráns és felelısségteljes magatartás 8. Lokálpatriotizmus, nemzeti azonosságtudat és európaiság összhangja 9. Más népek (nemzetiségek, közösségek) kultúrájának elfogadása 10. Élethosszig tartó tanulás elfogadása 3.3 Helyi sajátosságok A nyelvi, humán és természettudományos emelt szintő oktatás széles körő kínálata A két tanítási nyelvő oktatáson keresztül az angol és francia nyelvterületek kultúrájának és kulturális kölcsönhatásának érvényesülése A mővészeti tehetséggondozás kiemelt szerepe (rajz és vizuális kultúra, dráma) 3.4 Fontosabb pedagógiai alapelveink Közösséghez tartozás A tanulók több, szőkebb és tágabb közösség tagjai. Nevelı-oktató munkánkban tanulóinkban a közösséghez tartozás, a lokálpatriotizmus, a hazaszeretet és az európaiság érzéseit kívánjuk erısíteni, építünk a család és a szőkebb diákközösségek együttmőködésére. 8

9 3.4.2 Bizalom Bizalommal és megértéssel fordulunk a tanulók felé, a személyiség tiszteletére neveljük ıket, ugyanakkor hasonló bizalmat várunk a nevelésben együttmőködı partnereinktıl Következetesség Munkánkat tervszerően és céltudatosan végezzük, igényes követelményeket támasztunk a tanulókkal szemben. Lehetıséget nyújtunk arra is, hogy tanulóink kibontakoztassák önállóságukat, kezdeményezı képességüket, kreativitásukat Egyenrangúság Céljaink meghatározását, feladataink elvégzését a tanulóifjúság felelıs képviseletével, a szülık támogató együttmőködésével kívánjuk megvalósítani. 3.5 Munkánkat akkor tekintjük sikeresnek, ha tanítványaink tudása és képességei folyamatosan fejlıdnek az intézményünkben töltött idı alatt, adottságaiknak megfelelıen teljesítik a rájuk váró követelményeket, megfelelı felelısségtudattal viseltetnek önmaguk testi-lelki egészsége iránt, szeretnek iskolánkba járni és diákéveiket értékesnek tartják, nagyra becsülik és védik az épített és természeti környezet értékeit, megtalálják azt a tevékenységet és azt a közösséget, amiben fontosnak és sikeresnek érezhetik magukat, kellı önismerettel felmérik lehetıségeiket és korlátaikat, megtalálják sikeres továbbtanulásuk, pályakezdésük lehetıségeit, szőkebb és tágabb környezetük alkotó, együttmőködı tagjává válnak. 4. A nevelı oktató munka céljai, feladatai, eszközei és eljárásai Nevelı- oktató munkánk fı célkitőzése a tanulók személyiségének fejlesztése, az általános középfokú mőveltség kialakítása. Célunk, hogy saját sorsukat irányítani tudó, felelıs állampolgárok váljanak tanítványainkból, akik ismerik és szeretik lakóhelyüket, védik a család és a helyi társadalom alapvetı értékeit; ismerik és betartják a társadalmi élet lét erkölcsi szabályait, emberi normáit, és felkészültek a társadalmi rend és értékek továbbvitelére, fejlesztésére., meg tudnak felelni az európai uniós elvárásoknak 9

10 Tanulóink személyiségét a következı területeken kívánjuk fejleszteni: 4.1. Értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése 4.2 Közösségi nevelés 4.3. Egészségnevelés, környezeti nevelés 4.4. Egyéni képességek fejlesztése 4.1 Értelmi és érzelmi intelligencia fejlesztése A tanulás iránti érdeklıdés fejlesztése Feladataink: A tantárgyakban rejlı lehetıségeket felhasználó, az érdeklıdés felkeltését, kielégítését szolgáló tevékenységek biztosítása. Képességeket, készségeket fejlesztı feladatok rendszeressé tétele a tanórai munkában A tanulás tanítása: az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatása Eszközök, eljárások: Segítségnyújtás a hatékony és eredményes tanulási módszerek kiválasztásában, hogy tanulóink képessé váljanak az önálló tanulásra, a modern társadalomban nélkülözhetetlen önképzésre, az élethosszig tartó tanulásra. Korszerő ismeretszerzı és szemléltetı eszközök széles körő alkalmazása a tanórai munkában, változatos tevékenységi formák, kooperatív, interaktív pedagógiai módszerek alkalmazása. Kísérletezı, gyakorlati órák szervezése a tantárgy jellegétıl függıen. Terepgyakorlat, alkotótábor szervezése, külsı tapasztalatszerzés, partneriskolákkal diákcsere ösztönzése A tanulás értelmének megmutatása, tanulóink tapasztalják meg, hogy a tudás megszerzésének gyakorlati értéke van. Feladataink: A továbbtanulási szándék, az önfejlesztés igényének kialakítása a tanulókban. Konvertálható ismeretek nyújtása. Pályaorientáció, a pályaválasztási döntés elıkészítése, tájékoztatás a munkaerıpiac és a felsıoktatás helyzetérıl, kínálatáról. Eszközök, eljárások: Tanórákon célirányos felkészítés a kétszintő érettségi vizsgára Pályaválasztási tanácsadás. Pályaorientációs elıadások. 10

11 Kapcsolattartás felsıoktatási intézményekkel Az optimális teljesítményvágy kialakítása a tanulókban. Feladataink: A tanulóknak lehetıséget biztosítunk, hogy a bennük rejlı képességek, készségek kibontakozzanak; tehetségük, tudásuk, készségeik megnyilvánulhassanak és fejlıdjenek az iskolai munka során. A tanulói teljesítményeket reálisan, rendszeresen és következetesen értékeljük A tanulóknak visszajelzést adunk fejlıdésükrıl, tanulmányi elımenetelükrıl A tanulók sikereit elismerjük, jutalmazzuk, további eredmények elérésére biztatjuk ıket. A szorgalmas és kitartó, céltudatos munkát végzı tanulókat megbecsüljük, példaként állítjuk társaik elé. Eszközök, eljárások: Rendszeres szóbeli és írásbeli értékelés és tájékoztatás a tanuló teljesítményérıl. Iskolagyőlés keretében a kimagasló teljesítmények közzététele. Iskolai szintő rendezvények és versenyek szervezése. A tanulók ösztönzése városi, megyei, országos versenyeken, pályázatokon való részvételre Az évzárón és az iskolai diáknapok keretében a hagyományoknak megfelelıen elismerések, díjak átadása A hatékony tanulási stratégiák elsajátíttatása. Feladataink: A szaktárgyakhoz kötıdı hatékony tanulási módszerek átadása a tanítási órán. Különbözı tanulási technikák alkalmazása a tanítási órán, gyakorlás. Javuló tanulmányi eredmények elérése. Eszközök, eljárások: A motoros, vizuális és auditív tanulás és memória fejlesztése. Tanórán kívüli foglalkozások szervezése a szükségletek és a lehetıségek figyelembe vételével. A tanulási szokások feltárása. Külsı szakmai segítık bevonása. Belsı tanári továbbképzések, munkaközösségi szintő helyzetelemzés és tapasztalatcsere A kreatív gondolkodás és a felfedezési vágy fejlesztése a tanulókban. Feladataink: A kísérletezés, az elemzés, az érvelés képességének a fejlesztése a tanórai munka során. 11

12 Az információk célirányos megszerzésére és helyes értelmezésére irányuló tevékenység elsajátíttatása. A kreativitás és az önálló kezdeményezés képességének kialakítása a tanulmányi munkában Az oktatást úgy szervezzük, hogy készség szintjérıl a gyakorlati alkalmazás szintjére emelkedjen a tanulók megszerzett tudása. Eszközök, eljárások: Készségfejlesztı feladatok a tanórán Tanórán kívüli tevékenységre ösztönzés (pl. versenyeztetés, pályázatírás, önálló alkotás stb.) Olyan készségek fejlesztése a tanulókban, melyekkel képesek a problémák azonosítására, az alternatív megoldások fölismerésére. Feladataink: A különbözı képességek - elsısorban a rendszerezés, tapasztalás, kombináció, következtetés - fejlesztése, különös tekintettel az analízis, szintézis, összehasonlítás, általánosítás, konkretizálás erısítésére, a mindennapokban történı felhasználására Többféle alternatív megoldás bemutatása egyetlen problémához, a tanulók segítése ezek önálló felfedezésében. A kockázatvállalás, értékelés, érvelés, kritikai gondolkodás erısítése Eszközök, eljárások: Az alapvetı tanulási - tanítási módok változatos használata (felfedezı tanulás, tapasztalati és értelmezı tanulás) Tanórán kívüli tevékenységi formák ösztönzése Korszerő ismeretek, tanulási képesség átadása a felsıfokú továbbtanulás érdekében, a középfokú általános mőveltség elsajátítása. Feladataink: Alapos szaktárgyi, elméleti, gyakorlati ismeretek átadása, igényesség a tanterv összeállításában. A tanulók túlterhelésének elkerülése. Az általános mőveltség elemeinek (humán és természettudományos) érvényesítése a tananyag összeállításában. A speciális kompetenciák figyelembe vétele, differenciált követelményrendszer alkalmazása. Önismeretre, tudatos pályaválasztásra nevelés. Eszközök, eljárások A tantárgyi rendszer alakításában emelt szintő oktatást biztosítunk a speciális kompetenciák fejlesztésére, az alaposabb tudás elsajátítására 12

13 A tanulók kötelezı és szabadon választható óráit az elıírások és a lehetıségek összhangját megtartva korlátozzuk az optimális teljesítmény elérése érdekében. A tantárgyi koncentrációs lehetıségek kihasználása Kulcskompetenciák fejlesztése A tanulási folyamat tervezésében és szervezésében nagyobb hangsúlyt kapnak azok az ismeretek, melyek a mindennapi élethelyzetekhez szükséges ismeretek, készségek elsajátítását támogatják. Ezek a kulcskompetenciák az Európai Unió oktatásfejlesztési koncepciójával 1 összhangban a következık: kommunikáció anyanyelven kommunikáció idegen nyelven matematikai és természettudományos, digitális, tanulni tanulási, szociális, vállalkozói kompetenciák, kulturális kifejezıkészség. A helyi tantervben az egyes tantárgyak oktatási célkitőzései és fejlesztési követelményei tartalmazzák a kulcskompetenciák fejlesztésére vonatkozó iskolai feladatokat. 4.2 Közösségi nevelés A közösséghez tartozás érzésének erısítése Feladataink: A hazaszeretet, nemzeti identitástudat érzésének erısítése, nemzeti értékeink szeretetére, ápolására nevelés. Az aktív állampolgári magatartáshoz szükséges képességek fejlesztése (pl. a társadalmi viszonyrendszerek felismerésének képessége, konfliktuskezelés, az együttmőködés képessége). Lokálpatriotizmusra nevelés, a szülıhelyhez való kötıdés erısítése, az értékek tiszteletére, megırzésére való nevelés. Lakóhelyünk tárgyi és szellemi emlékeinek feltárására, megırzésére ösztönözzük tanulóinkat Iskolai közösség szeretetére nevelés, hagyományok elfogadására, fenntartására, alakításár serkentjük a tanulókat. Eszközök, eljárások: 1 Recommendation of the European Parlament and of the Council of 18th december 2006 on Key Competences for lifelong Learning (2006/962/EC) 13

14 A magyar történelem, Miskolc város és a lakóhely, valamint iskolánk történetének megismertetése. A lakóhely kulturális értékeinek, hagyományainak a megismertetése. Nemzeti ünnepeinken iskolai szintő megemlékezés ünnepélyes keretek között.. Az oktatási és tanulásszervezési eljárások kiválasztása során a tanulók aktív részvételére építünk. Az aktív állampolgári szerephez szükséges értékorientációk és beállítódások (pl. felelısség, autonóm cselekvés, megbízhatóság stb.) elsajátítására a tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során egyaránt nagy hangsúlyt fektetünk. Tanulmányi kirándulásokon és szakórákon: (történelem, irodalom, mővészettörténet) a miskolci és megyei vonatkozású ismeretek hangsúlyozása. Valamennyi évfolyamon Miskolc város napjának megünneplése, részvétel a városi ünnepségeken. A kialakult iskolai- és diákhagyományok ápolása, ünnepi alkalmakkor egyenruha, iskolajelvény viselete. Az iskolai élet demokratikus rendjének erısítése. Iskolai és osztályprogramok szervezése: évenkénti osztálykirándulás, rendszeres osztályközösségépítı programok, iskolai versenyek, tanulmányi kirándulások Az egyetemes emberi kultúra értékeinek megismerése, nemzetközi kapcsolatok ápolása Feladataink: Tanulóink váljanak nyitottá más népek kultúrájának megismerésére és elfogadására Ismerjék meg diákjaink az emberiség közös problémáit, az ezek kezelésére kialakult együttmőködéseket Olyan képességeket szerezzenek tanulóink, amelyekkel az Európai Unió országaiban is megállhatják helyüket Különös figyelmet fordítunk arra, hogy tanítványaink megismerkedjenek a Kárpát-medence népeinek, nemzetiségeinek, etnikumainak értékeivel, hagyományaival. A nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településünkön élı nemzeti, etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot az iskola helyi tantervébe tanmenetébe kell beilleszteni. Az ismeretanyag fıbb fejezetei: kulturális hagyományok, szokások, együttélési szabályok, történelmi vonatkozások, nyelv. A nyitottság, a szolidaritás és a tolerancia érzéseit erısítjük tanulóinkban Eszközök, eljárások: Európai uniós és unión kívüli közösségi kapcsolatok ápolása, új kapcsolatok létrehozásának ösztönzése A helyi tantervek tananyagában szereplı megfelelı ismeretanyag átadása a tanulóknak, pozitív érzelmi nevelés 14

15 4.2.3 Információs és kommunikációs képességek fejlesztése Feladataink: Az anyanyelv szeretete, ápolása, a kommunikációs ismeretek és készségek fejlesztése. Az idegen nyelvek magas szintő oktatása, a nemzetközi kommunikációra való képesség kialakítása. A könyvtárhasználat tanítása, beépítése a tanítás mindennapi gyakorlatába, hogy eredményesen segítse a tanulás folyamatát. Tanulóink ismerjék meg a könyvtári ismeretszerzés technikáját, módszereit, sajátítsák el az adatgyőjtés, témafeldolgozás, forrásfeldolgozás technológiáját, az interneten keresés technikáját, alakuljon ki bennük a rendszerezett tudás megszerzésének, átadásának képessége, ismerjék a könyvtári és elektronikus adatbázisok használatát A korszerő kommunikációs csatornák megismertetése olyan szinten, hogy minél több ismeret elsajátításában használni tudják a tanulók. Megismerési képességek fejlesztése, különös tekintettel a megfigyelési, kódolási, értelmezési, indoklási, bizonyítási képességekre Eszközök, eljárások: Széles nyelvi kínálat biztosítása, az elsı idegen nyelvet emelt szintő csoportban tanulják a tanulók. Igényes nyelvhasználat a tanítási órán. Az információkezelés és feldolgozás fázisainak és technikáinak megismertetése könyvtárhasználati és számítástechnika órákon, alkalmazásuk más tantárgyak oktatásában. A két tanítási nyelvő képzés során a valódi kétnyelvőséget megközelítı nyelvi készségek elsajátíttatása. A második idegen nyelv tanulásának segítése. Nyelv- és beszédmővelı versenyek szervezése iskolai szinten, bekapcsolódás a megyei és országos versenyek rendszerébe A problémamegoldó viselkedésmódok elsajátítása Feladataink: A szociális tanulás segítése osztályfınöki órán és az emberismeret és etika, valamint a társadalomismeret tantárgy keretében. Több vélemény, elmélet bemutatása. A vitakultúra fejlesztése A társadalmi, közösségi problémák iránti érzékenység fejlesztése. Eszközök, eljárások: Elısegítjük az öntevékeny diákkörök szervezıdését. Diákönkormányzati fórumokat szervezünk. 15

16 A tanórai munkában a sokoldalúságra és az elfogulatlan ismeretközlésre törekszünk, nem befolyásolásra, hanem elfogadásra nevelünk. Kortársvezetı-képzés szervezése az osztálytitkárok, osztályképviselık számára A tanulók felkészítése állampolgári jogainak és kötelességeinek gyakorlására, érdekérvényesítı képességeinek fejlesztésére, a demokratikus jogállam intézményeinek megismerésére Feladataink: A tanulói közösségek önszervezıdésének elısegítése, az együttmőködési képességek fejlesztése, a csoportokon belüli munkamegosztás kialakítása. A helyi tanterv aktualitásának megırzése. Osztály-diákbizottságok, szaktárgyi felelısi rendszer mőködtetése. Az érdekérvényesítés fórumainak megteremtése, a tanulói jogok és kötelezettségek megismertetése, a jóváhagyott lehetıségek hozzáférhetıségének biztosítása. Eszközök, eljárások: Az osztályfınöki órák tananyagának tematizálása A külsı partnerek bevonása a nevelı- oktató munkába. A média alkalmazása, felhasználása az állampolgári ismeretek oktatásában. Évente diákparlament szervezése. 4.3 Egyéni képességek fejlesztése Mivel iskolánk általánosan képzı gimnázium, elsıdleges célunk a továbbtanulásra való felkészítés, emellett az egyéni képességek sokoldalú kibontakoztatására is igyekszünk lehetıséget biztosítani. A gimnázium képzési rendje, emelt szintő csoportjai a tehetséges tanulók elırehaladását hivatottak biztosítani. Feladatunk a tanulási kudarccal küzdık felzárkóztatása és a pályaorientáció is A tehetség felismerése Feladataink: A felvételi eljárás keretében megbízható ismeretek szerzése a tanulók egyéni képességeirıl, tehetségérıl. A 9. évfolyamtól kezdıdıen mérések, órai megfigyelések a tanulók megismerése céljából. A tanulók korábbi teljesítményének, eredményeinek megismerése az osztályfınöki munka keretében. Eszközök, eljárások: Kérdıívek, interjúk, dokumentumok elemzése. 16

17 A speciális készség terén tehetségkutató programok, rendezvények szervezése, pályázatok meghirdetése (Ki mit tud?, szavalóverseny, iskolai, szaktárgyi tehetségkutató versenyek sportfelmérések, stb.) Tehetségfejlesztés Feladataink: A közismereti tantárgyakból biztosítjuk tanulóink számára a kétszintő érettségire való felkészülést tagozatok, fakultációk és egyedi tantervő oktatás keretében, Nagy hangsúlyt kap iskolánkban a nyelvoktatás, szorgalmazzuk az emelt szintő nyelvi érettségi, illetve az akkreditált nyelvvizsgabizonyítvány megszerzését Az egyes tantárgyakban kiemelkedı teljesítményt nyújtó és/vagy a sport iránt érdeklıdı tanulóink számára biztosítjuk a versenyzés lehetıségét. Felkészítjük ıket a Középiskolai Tanulmányi Versenyen és az OM által támogatott egyéb versenyeken való részvételre. A Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Közgyőlés Tehetséggondozó bázisintézmény címet adományozott iskolánknak a történelem és honismeret tanítása terén végzett tevékenységünk elismeréseként. A bázisiskolai mőködés éves munkaterv alapján történik. Miskolc város közoktatási fejlesztési tervével összhangban iskolánkban megırizzük és továbbvisszük a mővészetek oktatásában elért több évtizedes hagyományainkat. Az ének-zene oktatásában segítjük a szakmai versenyeken való részvételt. A drámai ismeretek tantárgyi blokkban a évfolyamig elméleti és gyakorlati foglalkozások keretében dráma - és színháztörténeti ismeretek átadását, kommunikációs, zenei - és mozgáskészségek fejlesztését biztosítjuk. A rajz és vizuális kultúra oktatásában a képzımővészet minden ágával megismertetjük a tanulókat. Kiemelt feladatának tekinti iskolánk, hogy a képzı - és elıadómővészetek iránt fokozottan érdeklıdı tanulók számára tehetségük bemutatására iskolai, városi és országos szinten lehetıségeket biztosítsunk. Eszközök, eljárások A tanórán belül differenciált foglalkozás szervezése. Kiscsoportos oktatás biztosítása. A szakmai elırelépést segítı pályázatokra felhívjuk a tanulók figyelmét, segítjük részvételüket. Iskolai sportcsoportok szervezése. Évente bemutatkozási lehetıséget biztosítunk a mővészeti csoportok számára Mővészeti Napok keretében. Gyakorlati foglalkozások szervezése. Pl. kreatív gyakorlatok, képzımővészeti gyakorlatok, karének, kézmővesség stb. 17

18 Nemzetközi kapcsolatainkat felhasználjuk a tehetséggondozás céljaira is Önismeretre való nevelés, pályaorientáció. Feladataink A tanulók képesek legyenek teljesítményük reális megítélésére. Pályaválasztásuk megalapozott, eredményes legyen. Eszközök, eljárások: A tanulók teljesítményének rendszeres alapos értékelése, önismereti tesztek írása, elemzése. A pályaválasztás segítése, sokoldalú tájékoztatás. Együttmőködés a felsıfokú oktatási intézményekkel, a pedagógiai intézetekkel, szakmai szolgáltatókkal A tanulási hátrányok felismerése A helyi tanterv követelményeinek teljesítésében tapasztalt nehézségek kompenzálása, a hátrányok csökkentése és az esélyegyenlıség növelése érdekében a pedagógusok figyelemmel kísérik a tanulók egyéni teljesítményét, feltárják az esetleges lemaradások okait, segítik a tanulók egyenletes fejlıdését. Feladataink A tanulási hátrányok felmérése: A rendszeres tanórai tevékenység és a tanuló teljesítményének értékelése során tapasztalt nehézségek azonosítása. Ennek területei lehetnek: hiányos elızetes ismeretek, motiváció hiánya, fejletlen kognitív képesség, koncentráció alacsony szintje, nyelvi hátrányok, tanulás módszertani hiányosságok, érzékszervi és más fogyatékosság. A súlyosabb nehézségek feltárása érdekében kapcsolatot tartunk a szülıkkel és a szakmai szolgáltató szervezetek segítségét kérjük. A feltárt tanulási nehézségeket tanulócsoportonként dokumentáljuk. Eszközök, eljárások: Az osztályfınökök és a szaktanárok a kilencedik évfolyam tanulói körében a tanév elsı két hónapjában felmérik fenti hátrányokat, képességmérés, tesztek, interjú segítségével. A felmérés eredményét az osztályról készült portfolioban rögzítik, továbbítják az ifjúságvédelmi felelısnek. Valamennyi évfolyamon a szaktanárok figyelemmel kísérik az egyéni hátrányok alakulását, a változásokat a portfolioban rögzítik. Szakértıi, orvosi jellemzések, dokumentumok megismerése Információcsere az azonos tanulócsoportban és az azonos tantárgyat tanító tanárok körében. 18

19 4.3.5 A tanulási hátrányok enyhítése Feladataink A tanulókat segítjük abban, hogy egyéni képességeiknek megfelelıen folyamatosan fejlıdjenek. A szakmai szolgáltató szervezetek ajánlásait a tanulásirányítási folyamatban figyelembe vesszük. A tanulási hátránnyal küzdı tanuló fejlesztésében és értékelésében differenciált módszereket alkalmazunk. Eszközök, eljárások Differenciált módszerek alkalmazása a tanórán. Tantárgyi motiváció a tanuló együttmőködése érdekében. Szükség esetén egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások szervezése az iskola lehetıségeinek figyelembe vételével. Pedagógus továbbképzés. Tanulócsoportok szervezésében figyelembe vesszük a tanulási hátrányokat A sajátos nevelési igényő tanulók integrált oktatása ( Kt. (30.), Kt. (50.) 6.b ) A sajátos nevelési igényő tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elısegítheti a nem sajátos nevelési igényő tanulókkal együtt történı - integrált - oktatásuk. Ezáltal intézményünk többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthetı, melynek eredményes megvalósítását az alábbiak szerint biztosítjuk: A sajátos nevelési igényő tanulók integrált nevelését, oktatását végzı pedagógus magas szintő pedagógiai, pszichológiai képességekkel (elfogadás, tolerancia, empátia), és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal rendelkezik (a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak - egyes sajátos nevelési igényő tanulók csoportjaira jellemzı módosulásait, (b) a Kt. (50.) 6.b pontja alapján gondoskodik a tanuló fejlesztésérıl, (c) egyéni fejlesztési terv alapján egyéni haladási ütemet biztosít, (d) egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres, (e) alkalmazkodik az eltérı képességekhez, az eltérı viselkedésekhez, együttmőködik különbözı szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait beépíti a pedagógiai folyamatokba. 19

20 4.4 Egészséges és kulturált életmódra nevelés Célunk, hogy a felnövekvı generációnak belsı igényévé váljon az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás, és hogy tanulóink pozitív módon alakítsák a saját egészségükhöz és a természeti környezetéhez való viszonyukat. A sport emberformáló erejét, nélkülözhetetlen szerepét az egyéniség fejlıdésében az iskolai nevelés szerves részének tekintjük. Az oktatási tartalmak összeállításában és az iskolai élet szervezésében is minden támogatást megadunk a tanulók egészséges életvitelének kialakításához és a káros függıségek kialakulásának megelızéséhez ill, a függıség leküzdéséhez. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink megismerkedjenek az általánosan elismert viselkedési normákkal, szabályokkal, s azok spontán alkalmazása bizonyos helyzetekben és alkalmakkor természetes legyen számukra, jelenjen meg társas viselkedésükben, öltözködésükben, nyelvi kultúrájukban. Az intézmény részletes Egészség és környezeti nevelési programját a pedagógiai program melléklete tartalmazza Az egészséges életmód és a rendszeres testmozgás igényének kialakítása. Feladataink: A mindennapos testedzés feltételeinek megteremtése. A tanulók erınlétének, állóképességének fejlesztése, a sportolás életszükségletté tétele. A sportolási lehetıségek körének szélesítése, a szabadidı sportok népszerősítése. Együttmőködés a családokkal, a városi sportiskolával, sportegyesületekkel. Eszközök, eljárások: Sportkörök mőködtetése, tömegsport foglalkozások az iskolában, természetjárás. Egészségnevelés a tanórán, az egészséges életmód kialakításához szükséges tudományos alapismeretek átadása, pl. a táplálkozás, káros szenvedélyek hatása stb. Iskolai rendezvények, sportversenyek szervezése, pl. sportnap; házibajnokságok, kirándulások, túrák Tanulóink egészségi állapotát figyelemmel kísérjük, az egészség megırzésére neveljük diákjainkat Feladataink: Ösztönözzük ıket a tudatos, egészséges táplálkozásra, a helyes életvitelre, a személyi higiénia alapvetı elemeire. Rendszeres iskolaorvosi és fogorvosi szőrések végrehajtása. Eszközök, eljárások: 20

21 A megfelelı feltételek biztosítása a kulturált étkezéshez és tisztálkodáshoz. Az orvosi ellátás feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás az iskolai fogorvossal. Az osztályfınöki órákon egészségügyi tájékoztató elıadások, együttmőködés az egészségügyi szervekkel, hatóságokkal Diákjaink sajátítsák el és alkalmazzák a kulturált viselkedési formákat kisebb közösségeken belül és nyilvános alkalmakkor egyaránt. Feladataink: A tanulók magatartásának rendszeres értékelése, kapcsolattartás a szülıkkel. A feltételek biztosítása, hogy a tanulók gyakorolhassák a különbözı viselkedési formákat. Az iskolai rend és tisztaság fenntartása, a kellemes környezet biztosítása. Eszközök, eljárások : Egyéni példamutatás Koncert és színházlátogatás, rendezvények, elıadások látogatása Múzeumok látogatása, kiállítások szervezés Rendszeres tanári ügyelet biztosítása az iskolában és az iskolán kívüli rendezvényeken. 5. A képzés rendje 5.1 Általános képzési sajátosságok A gimnáziumi képzés során elsıdleges célunk a felsıfokú továbbtanulás elısegítése, az alapvetı kompetenciák fejlesztése, az általános mőveltség kialakítása. Intézményünkben az alábbi képzési formákban biztosítjuk a gimnáziumi nevelés és oktatás feladatrendszerének megvalósítását: Négy évfolyamos gimnáziumi oktatás Öt évfolyamos két tanítási nyelvő oktatás egy nyelvi elıkészítı évvel angol és francia célnyelven Nyelvi elıkészítı év (angol, német vagy olasz nyelven) A gimnáziumi nevelés-oktatás szakasza a 9. évfolyamon kezdıdik, és a 12., vagy a 13. évfolyam végén fejezıdik be. A gimnáziumi nevelés-oktatás szakasza két részre tagolódik, melyek a következık: a) A 9. évfolyamon kezdıdı és a 10. vagy a 11. évfolyam végéig tartó, általános mőveltséget megszilárdító, kompetenciafejlesztı, b) a 11. vagy a 12. évfolyamon kezdıdı és a 12., ill. a 13. évfolyam végéig tartó, általános mőveltséget elmélyítı, kompetencia és tehetségfejlesztı, pályaválasztást segítı szakasz. 21

22 5.2 Képzési specialitások Az emelt szintő gimnáziumi képzés keretében meghatározott tantárgyak ismeretanyagának elsajátítása a helyi tantervben rögzített magasabb követelményrendszer szerint, a kerettantervben meghatározott órakeret felhasználásával történik. Az emelt szintő képzés rendszere: Rajz és vizuális kultúra A tanulók emelt óraszámban (heti 3 óra) tanulják a rajzot a négy év folyamán. Ez kiegészül a szabadon választható órakeretben heti 4 órában rajzolás, festés, mintázás grafika órákkal. A évfolyam célja az alkotás és a befogadás kompetencia-területeinek megalapozása. A 11. évfolyamtól a mővészettörténet, ábrázoló geometria és alakrajz foglalkozások teszik lehetıvé, hogy a tanulók felkészüljenek a közép és emelt szintő érettségi vizsgákra, valamint a mővészeti és mőszaki (építész, parktervezı, ipai formatervezı stb) felsıoktatás felvételi ill. alkalmassági vizsgáira. A fentieken kívül minden 11. évfolyamos tanuló a mozgókép és médiaismeret tantárgy keretében felkészülhet egy tudatosabb médiabefogadói magatartásra. és Dráma Célunk az anyanyelv, az irodalom, a színház, a film és a televízió iránt vonzódó, elıadómővészetek iránt érdeklıdı fiatalok tehetséggondozása. Az oktatási program elsısorban ahhoz nyújt segítséget, hogy, a tanulók felkészüljenek a színmővészeti, pedagógiai, kommunikáció, mővelıdésszervezıi, színháztörténeti, rendezıi és média szakokon történı továbbtanulásra. Nyelvi elıkészítı évvel kiegészülı öt éves gimnáziumi képzés. A nyelvi elıkészítı év során heti 12 angol/német/olasz nyelvi órán felkészülnek a középfokú nyelvvizsgára, beszédmővelı, és alapozó mővészeti foglalkozásokon vesznek részt évfolyam: a színház- és filmmővészeti ismeretek megalapozása, a kommunikációs, kreativitás, mozgás és elıadói készségek fejlesztése, médiaismereti tájékozódás, énektechnikák, zenés mőfajok megismerése; évfolyam: a kreativitás és mozgáskultúra elmélyítése, felkészítés az érettségi vizsgára, ill. a színmővészeti és média felsıoktatás felvételi vizsgáira Haladó angol A képzés célja, hogy a tanuló az alapfokon megszerzett nyelvtudást emelt óraszámban mélyítse le. A tanulók megismerik az adott nyelvterület történelmi és kulturális értékeit is évfolyam: B1 szintő nyelvi ismeretek megszerzése évfolyam: B2/C1 szintő nyelvi ismeretek megszerzése, az emelt szintő érettségi vizsga/ közép ill. felsıfokú nyelvvizsga követelményszintjének elérése; 22

23 5.2.4 Történelem Célunk a bölcsészeti, közgazdasági, jogi irányú továbbtanulás elıkészítése helytörténettel, honismerettel kiegészített tanterv alapján. Nagy figyelmet fordítunk a tehetségfejlesztésre, versenyeken való részvételre évfolyam: az alapkészségek és képességek fejlesztése, a helytörténeti tájékozódás megalapozása; évfolyam: az elsajátított készségek és képességek alkotó alkalmazása, felkészítés az emelt szintő érettségi vizsgára, ill. felsıfokú tanulmányokra Két tanítási nyelvő oktatás A tagozat fı képzési célja a természetes és funkcionális kétnyelvőség elérése a gimnáziumi tanulmányok végére. Öt éves gimnáziumi képzés. Elızetes nyelvismeret nem szükséges, a nyelvoktatás kezdı szintrıl indul. A tanulók az elsı évben heti 17 órában tanulják az angol ill. francia nyelvet, a második évtıl három tantárgyat (célnyelvi civilizáció, történelem, földrajz) célnyelven tanulnak. A tanulók megismerik az adott nyelvterület történelmi és kulturális értékeit is. Az ötödik év végén két tanítási nyelvő érettségi vizsgát tesznek a tanulók, amely a célnyelvi jeles eredmény esetén felsıfokú nyelvvizsgával egyenértékő. A tanulók a felsıfokú oktatási intézmények idegen nyelvő szakképzésein is folytathatják tanulmányaikat. 9. évfolyam: B1 szintő célnyelvi ismeretek megszerzése; évfolyam: szaktárgyi ismeretek közvetítése célnyelven; B2/C1 szintő nyelvi ismeretek megszerzése, felkészítés a két tanítási nyelvő érettségi vizsgára Nyelvi elıkészítı év Dráma és általános tanterő oktatás mellett választható képzés. 9. évfolyam: B1 szintő nyelvi ismeretek megszerzése angol/német/olasz nyelven, kompetenciafejlesztés informatikai, társadalomismereti, tanulás-módszertani területeken Reál oreintációjú általános tantervő oktatás A természettudományos, mőszaki irányú továbbtanulásra készítjük fel a tanulókat évfolyam: a kötelezı általános tantervő tanórák mellett matematika és biológia szakköri foglalkozások közül választhatnak a tanulók évfolyam: szabadon választott emelt szintő érettségire felkészítı foglalkozáson (matematika, biológia, kémia, informatika) folytathatják a felkészülést a továbbtanulásra. 23

24 5.2.8 A ill évfolyam újabb specializációs lehetıségei A ill évfolyamokon a tanulók szabadon válaszható órakeretben készülhetnek a továbbtanulásra. Az iskola homogén csoportokat szervez az egyes tantárgyak iránt érdeklıdı tanulók részére az emelt (esetenként közép-) szintő érettségi követelményeknek megfelelıen Délutáni kínálataink (a) Szakkörök A helyi tantervben megjelölt keretek között az egyes mőveltségi területek mélyebb megismerését szolgáló foglalkozások (pl. matematikai feladatmegoldó, nyelvvizsga elıkészítı, biológia stb.). A szakköri kínálatot minden tanév szeptember 5-ig ismerhetik meg a tanulók, a jelentkezés egy tanévre szól. (b) Felzárkóztató foglalkozások Az egyes tantárgyakból gyengén teljesítı tanulók részére fejlesztı foglalkozásokat szervezhet az iskola az engedélyezett órakereten belül. A foglalkozásokon a szaktanár véleménye alapján a részvétel kötelezı. (c) Mővészeti körök Tehetséggondozó gyakorlati foglalkozások, melyek célja a mővészeti technikák alaposabb elsajátítása. Minden tanévben induló foglalkozások: képzımővészeti gyakorlat, kreatív dráma gyakorlat (d) Sporttevékenység Az iskola minden tanulója jogosult a tornacsarnok használati rendje szerint a tömegsport foglalkozásokon való részvételre. Az iskola minden tanulója tagja a Zrínyi Ilona Gimnázium Diák Sportegyesületének. Jogosultak használni az iskola sportlétesítményeit, eszközeit, részt vehetnek az iskola sportfoglalkozásain. A sportegyesület mőködését annak Alapszabálya szabályozza. Iskolánkban az alábbi sportágakban mőködik sportcsoport: leány kézilabda, leány röplabda. Ezen túlmenıen versenyzési lehetıséget biztosítunk az iskola tanulóinak a diákolimpiai versenyeken. A tömegsport foglalkozások keretében fiú futball és floorball foglalkozásokat szervezünk, valamint lehetıség van a tornateremben szabadidıs sporttevékenységre az órarendben meghatározott keretek között 5.3 Tanulócsoportok Iskolánkban minden évfolyamon négy tanulócsoportban tanulnak a tanulók, a kilencedik évfolyamhoz kapcsolódik a két tanítási nyelvő képzés elıkészítı tanulócsoportja, valamint a nyelvi elıkészítı éven tanuló csoportok tól az iskola tanulócsoportjainak száma tizenhét. 24

25 5.3.1 Csoportbontás Feladataink eredményes végrehajtása érdekében csoportbontásban tanítjuk a következı tantárgyakat: elsı és második idegen nyelv testnevelés (nemek szerint) számítástechnika valamennyi emelt szintő oktatás 5.4 A tanulói jogviszony Intézménybe lépés az iskola elsı évfolyamára: A beiratkozáshoz szükséges feltételek: az általános iskolai nyolcadik év végi bizonyítvány és sikeres felvételi vizsga Teljesítmény- és képesség feltételek A 9. évfolyamos tanulók beiskolázásakor elsısorban azokra az általános iskolát végzett tanulókra számítunk, akiknek tanulmányi átlaga jó vagy jeles rendő; valamelyik közismereti vagy mővészeti tárgyból kiemelkedı teljesítményt nyújtottak vagy tehetségesnek bizonyultak, szándékukban áll felsıfokú tanulmányokat folytatni. Az iskola szakmai kínálata azoknak a tanulóknak is jó felkészülési lehetıséget nyújt, akiknek nincs pályaválasztási elképzelésük, a középiskolától várják, hogy feltárja, mely területeken tudnak a legeredményesebben érvényesülni. A belépési követelmények megállapítása során alkalmazásra kerülı eljárások: szóbeli vizsga, gyakorlati feladatok, alkalmasság felmérése. A követelményeket az általános iskolák kerettantervében meghatározott kötelezı tananyag alapján állapítjuk meg, errıl a nyílt napok és szülıi tájékoztatók alkalmával minden érdeklıdı szülı és tanuló tájékozódhat. Az iskola kiadványban is közzé teszi a felvételi követelményeket Jogorvoslati lehetıségek A beiskolázással kapcsolatos jogorvoslati kérelmet Miskolc Megyei Jogú Város Jegyzıjéhez kell benyújtani A tanév rendjérıl szóló rendelet elıírásai szerint. A fellebbezéssel kapcsolatos tudnivalókról az iskola határozatában tájékoztatja a szülıt. 25

26 5.4.4 Az intézménybe lépés az iskola felsıbb évfolyamaira: Az iskola felsıbb évfolyamára akkor iratkozhat be más intézményben tanulói jogviszonnyal rendelkezı tanuló, ha az elızı évfolyam tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett, tanulmányi eredménye eléri az iskolai átlagot és fegyelmi eljárás nem folyt ellene. Szükséges feltételek: Gimnáziumi tanulói jogviszonnyal rendelkezı tanulók esetében: - az elızı évfolyam sikeres elvégzése, - emelt szintő képzésre történı átjelentkezés esetén különbözeti vizsgán való megfelelés az adott tantárgyból. Más iskolatípusban tanulói jogviszonnyal rendelkezı tanulók esetében: megfelelés különbözeti vizsgán a gimnázium helyi tantervének követelményszintje alapján. A felsıbb évfolyamra lépés feltétele lehet még eseti elbírálás alapján az osztályozóvizsga idegen nyelvbıl vagy abból a tantárgyból, mely a Zrínyi Ilona Gimnázium tantervében követelmény, de a tanuló elızı évfolyamról kiadott bizonyítványában nem szerepel A belépési követelmények során alkalmazásra kerülı eljárások: osztályozó vizsga (írásbeli, szóbeli) különbözeti vizsga (írásbeli, szóbeli) interjú alkalmassági / gyakorlati vizsga a mővészeti képzés esetében 5.5. A tanév Az iskolára jellemzı, továbblépés szempontjából releváns periódus a tanév. Tanév közben más intézménybıl történı átjelentkezést indokolt esetben mérlegel az igazgató. Iskolán belüli átjelentkezés (közép vagy emelt szintő érettségire történı felkészítésre ki- vagy belépés) minden tanév június 30-ig szülıi kérvény és a továbblépési feltételek teljesítése esetén lehetséges. A szabadon választható tanórai foglalkozások körében a tanítási órák megválasztása egy tanítási évre szól. Az emelt szintő képzésre felvételt nyert tanuló évfolyamon köteles a választott képzési irány követelményrendszerét teljesíteni. A 9. évfolyamon megkezdett emelt szintő képzésbıl történı kilépés csak indokolt esetben, igazgatói engedéllyel lehetséges a 10. évfolyam befejezése után. A szabadon választott tanítási órán való részvétel a tanulói döntés eredményeképpen kötelezıvé válik. Mind a mulasztás, mind a továbbhaladás szempontjából a szabadon választott tanítási órákon való részvételt figyelembe kell venni. Az ezen órákon megszerzett ismeretekrıl a tanuló 26

27 köteles számot adni, tudását tanév közben érdemjeggyel, félévkor és tanév végén osztályzattal értékeljük. Erre a tanuló és a szülı figyelmét írásban fel kell hívni: - emelt szintő képzésre jelentkezés esetében kilencedik évfolyamon legkésıbb a beiratkozás napján, - emelt vagy közép szintő érettségi elıkészítıre jelentkezés esetében a tizedik évfolyamon május hónapban. Amennyiben a tanuló egy tanévben az éves óraszám 30 %-ánál többet mulasztott valamely tantárgyból, a nevelıtestület engedélyével osztályozó vizsgát tehet. Nyelvi csoportok közötti átjárás az érintett szaktanárok egyeztetésével minden tanév szeptember 15-ig lehetséges. 5.6 A tanulmányi idı lerövidítése A törvényben meghatározott keretek között egyéni írásbeli kérelem alapján a tanuló az elıírtnál rövidebb idı alatt is teljesítheti tanulmányi kötelezettségét, illetve az egyes tárgyak iskolai tanulása alól felmentést kérhet. Ilyen irányú kérelmek jóváhagyása csak rendkívüli körülmények fennállásakor, alapos indoklással történhet. 5.7 Tanulói jogviszony megszőnése A gimnáziumi tanulmányok befejezése elıtt kilépés lehetséges: Iskolaváltozás miatt, szülıi kérvény és tanköteles tanuló esetében beiratkozásról szóló értesítés alapján. Fegyelmi határozat alapján, annak jogerıre emelkedésének napján. A tanítási év utolsó napján a tanuló jogviszonyát az iskola megszünteti, ha nem tanköteles korú és tanulmányi kötelezettségeinek ugyanazon az évfolyamon az második alkalommal nem tett eleget. Errıl a határozatról az iskola a szülıt írásban értesíti. Kilépéskor a tanulónak az iskolában fennálló fizetési hátralékát, könyvtári tartozását rendeznie kell. Megszőnik a tanulói jogviszony a tizenkettedik ill. tizenharmadik évfolyam végén tartandó vizsgaidıszak utolsó napján. A tanulmányi kötelezettségek teljesítésrıl bizonyítványt és érettségi bizonyítványt kap a tanuló az Oktatási Törvény és a GÉV rendelkezéseinek megfelelıen. Megszőnik a tanuló jogviszonya akkor is, ha már nem tanköteles korú és a szülı bejelenti a tanuló kimaradását. Megszőnik a tanulói jogviszonya a tanköteles kivételével annak a tanulónak, aki igazolatlanul harminc tanítási óránál többet mulaszt. Az iskola a szülıt legalább kettı alkalommal írásban figyelmezteti az igazolatlan mulasztás következményeire. 27

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Székesfehérvár 8000. Munkácsy Mihály utca 10. 1 oldal, összesen: 124 I. rész: 2 NEVELÉSI PROGRAM II. rész: HELYI TANTERV 2 oldal, összesen: 124 3 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos

Részletesebben

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM

Arany János Magyar - Angol Kéttannyelvő Általános Iskola és AMI(Ebes) Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM TARTALOM NEVELÉSI PROGRAM.. 4 1. Pedagógiai alapelveink. 5 2. Az iskolában folyó nevelı-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 8 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. április 30. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 31/2009. (IV. 30.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja A Györffy István Általános Iskola ja Összeállította: Szecskó Alfréd igazgató 2009. Tartalomjegyzék BEVEZETİ.....5 1. ISKOLÁNKRÓL... 7 2. NEVELÉSI PROGRAM... 12 2.1. Az iskolában folyó nevelı oktató munka

Részletesebben

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GUBÁNYI KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Pilis 2008. 1. Iskolánkról Bevezetı Pilis település Budapest Cegléd között a fıvárostól délkeleti irányban 46 kilométer távolságra fekszik. Lakóinak száma:

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSİ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat

57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyőlés 2009. június 25. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl: 57/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.

Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1. Bevezetés...3 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA...5 1.1 Az iskola arculata...5 1.2 Hagyományaink, ünnepeink, iskolánk sajátos arculata...7 1.3 Az iskola feltételrendszere...8 1.3.1 Személyi feltételek...8 1.3.2

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2009 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2011 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ TÁRSULT ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT PEDAGÓGIAI ÉS KÖZMŐVELİDÉSI PROGRAMJA Általános Iskola Óvoda Mővelıdési ház ÉRVÉNYESSÉGI IDİ: 2010. szeptember 1. - 2015. augusztus 31. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011. Tomori Pál Fıiskola. Kalocsa INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2007-2011 Tomori Pál Fıiskola Kalocsa 2007. január 3. Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA: MÚLT-JELEN-JÖVİ... 3 2. AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS FİBB TERÜLETEINEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Minıségirányítási Programja

Minıségirányítási Programja Szegedi Kereskedelmi, Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola Minıségirányítási Programja A tantestület elfogadta: 2011. március 24. Fenntartói jóváhagyás dátuma: Hatályba lépés dátuma: 2011.

Részletesebben

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009.

VÁROS SAJÓSZENTPÉTER MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI PROGRAMJA 2009. SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı, jogi háttér 1. Fenntartói minıségpolitika 1.1. Minıségpolitikai nyilatkozat 1.2. A város intézményrendszerével

Részletesebben

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012

Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 Tápiószılıs-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószılıs, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító:.. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben

Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A 147/2011.(VI.23.) KT határozat melléklete Beszámoló a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Települési Közoktatási Esélyegyenlıségi Akciótervének végrehajtásáról a 2010/2011-es tanévben A Települési Közoktatási

Részletesebben

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM

Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM Nyíregyházi Fıiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája PEDAGÓGIAI PROGRAM 2007 1 1. 2. Intézmény története és hagyománya 1. 2. 1. Szellemi hátterünk a Nyíregyházi Fıiskola Képzési és

Részletesebben

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ

Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény és Diákotthon Mozgásjavító Gyermek- és Ifjúsági Központ TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény bemutatása... 5.. Az

Részletesebben

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) 1 OSZTÁLYFİNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam) (Évi óraszám: 9-12. évfolyam: 37 óra, 13. évfolyam: 32 óra) Célok és feladatok Az osztályfınöki óra funkciói - a tanulók segítése önismeretük fejlesztésében,

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008

Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 2008. évi minıségi díj díjazottak Közép-dunántúli Regionális Minıségi Díj 2008 Ipari termelı ágazat mikro- és kis mérető vállalkozások Füri Tésztaipari és Élelmiszerforgalmazó Kft. Székesfehérvár Tevékenysége:

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2009. december 8. 17024/1/09 REV 1 (hu) CO EUR-PREP 3 JAI 896 POLGEN 229 FELJEGYZÉS Küldi: az elnökség Címzett: az Általános Ügyek Tanácsa / az Európai Tanács Elızı dok.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032

A PILISI ÓVODAI INTÉZMÉNY HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Cím: 2721 Pilis, Rákóczi út 42. OM azonosító: 033032 Hatályos: 2010. szeptember 01. napjától, Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete által meghozott 214/2010. (VIII.26.) számú önkormányzati határozatával visszavonásig. JÓVÁHAGYOTT VÁLTOZAT! 2010.

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZABAD WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 9-13. ÉVFOLYAM Tartalom I. NEVELÉSI PROGRAM 1. BEVEZETİ 1.1. A felsı tagozat 2. A SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának. kulturális stratégiája 2008 2015. 1 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának kulturális stratégiája 2008 2015. Tartalomjegyzék Bevezetés Az országos kulturális stratégia fontosabb célkitőzései 3 A helyi kulturális stratégia elvei

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA

A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA A 202/2011.(VIII.25.) KT határozat melléklete SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: Székelyné Drahos Mária óvodavezetı -1- Az Intézmény jellemzıi adatai

Részletesebben

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA

A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA A BÖLCSİDE SZAKMAI PROGRAMJA Készítette: Havasiné Földi Zsuzsanna intézményegységvezetı Szécsény 2010-05-02 Az intézmény neve: II. Rákóczi Ferenc Bölcsıde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A

H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A H A G Y O M Á N Y O K H Á Z A S Z E R V E Z E T I ÉS M Ő K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A Az Intézmény vezetıje: Jóváhagyom:.. Kelemen László Fıigazgató Oktatási és Kulturális Minisztérium mint az Alapító

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009

SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA. I. Helyzetelemzés. Mátészalka 2009 SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA I. Helyzetelemzés Mátészalka 2009 Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS

SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS SZENTENDRE VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE NYOLCFORRÁS HELYI ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM 1 T A R T A L O M TARTALOM: Oldalszám: I. Bevezetı. 2 A Nyolcforrás program nevelési gyakorlatai 3 Az óvoda adatai / Alapító

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M

AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M AZ ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ELFOGADTA AZ ISKOLA NEVELİTESTÜLETE I. KÖTET N E V E L É S I P R O G R A M Felülvizsgálva 2007/2008. tanévben A pedagógiai program

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008.

A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. A KİRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ESÉLYEGYENLİSÉGI ÉS INTÉZKEDÉSI TERVE 2008. Készítette: Takács Béláné admin. ig. h... Igazgató: Tamás Emília, 2008.01.31- TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk:

Bevezető. Pedagógiai hitvallásunk: Tartalom Tartalom... 1 Bevezető... 2 Nevelési terv... 8 1. Alapelvek, célok, értékek... 11 2. Nevelési feladatok... 15 2.1. Személyiségfejlesztés... 15 2.2. Az intellektuális szükségletek kialakítása,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben

Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben Az ÁROP 1.1.5/C/A pályázat a Mezıcsáti kistérségben A Mezıcsáti Kistérség Többcélú Társulása 2008. ıszén nyújtotta be A Mezıcsáti Kistérség fejlesztési kapacitásainak megerısítése címő pályázatát, melynek

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

KINCSKERESİ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA KINCSKERESİ ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Balatonszabadi 2011. Az intézmény címe: Balatonszabadi, Vak Bottyán u.96. Készítette: Kozmáné Kovásznai Mária igazgató Alkalmazotti

Részletesebben

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e

K ö l t s é g v e t é s i A l a p o k m á n y 2 0 0 6. é v r e Fejezet száma, megnevezése: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma XXIII. Szektor: 1051 Cím/alcím: 0700 PIR törzsszám: 597023 Intézmény megnevezése: Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes Pedagógiai Programját

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben