Érvényes: től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja"

Átírás

1 1 Érvényes: től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012

2 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József) Középiskola és Szakiskola pedagógiai programját tartja a kezében, amely meghatározó dokumentuma az iskolában folyó pedagógiai és szakmai munkának. Ezt a programot iskolánk nevelőtestülete állította össze közös munkával. Összeállításánál figyelembe vette a törvényi jogszabályi hátteret, a helyi igényeket és sajátosságokat. Az iskolaszerkezetet, az oktatási struktúrát Veszprém megye és Veszprém Megyei Jogú Város közoktatási feladatellátási, intézményhálózatműködtetési és fejlesztési tervével összhangban alakította ki. A program ezeknek, valamint az elődintézmények hagyományainak figyelembe vételével tartalmazza munkánk alapelveit, legfőbb nevelési és oktatási céljainkat, a képzés rendjét, az iskolában zajló pedagógiai folyamatot, az iskola élet- és munkarendjét, az iskolai közéletben való részvétel lehetőségeit és formáit, az iskola helyi tantervét és szakmai programját, valamint az ezek megvalósításához szükséges feltételrendszert. A program megvalósítása feltételezi az együttgondolkodást, a közös tevékenységet. A sikeres megvalósítást segíti, ha környezetünk, az iskolánkban tanuló vagy tanulni szándékozó fiatalok és szüleik pedagógiai programunkat megismerik, kitűzött céljainkkal azonosulnak, azokat magukévá teszik. Valamennyiünk érdekében őszintén kívánom, hogy programunk megvalósítása segítse hozzá az iskolánkban nevelkedő fiatalokat, hogy önmaguk és Nemzetünk számára egyaránt sikeres emberként éljék majd felnőtt életüket. Pribelszki János igazgató

3 3 1. Bevezető I. Nevelési Program A Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola augusztus 1-jei hatállyal jött létre a korábban is a jelenlegi épületegyüttesben működő Jendrassik György Középiskola és Szakiskola, valamint a Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakközépiskola és Szakiskola egyesítésével. A gyökerek visszanyúlnak a múltba, hiszen 1982 előtt is folyt már hasonló képzés, igaz nem egyetlen helyszínen, hanem Veszprém más iskoláiban. Ennek megfelelően jogelőd intézményünknek tekintjük a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkásképző Intézetet, a Közgazdasági Szakközépiskolát, a Lovassy László Gimnázium és Közlekedésgépészeti Szakközépiskolát, valamint a Táncsics Mihály Ipari Szakmunkásképző Intézetet. Büszkék vagyunk azokra az eredményekre, melyeket elértünk. A jelenlegi iskolaépületben eltöltött közel három évtized alatt szép eredményeket tudtunk felmutatni a legkülönfélébb tanulmányi versenyeken, a műveltségi vetélkedőkön és a sportban egyaránt. Büszkék vagyunk az eltelt időszak egyetemi és főiskolai felvételi eredményeire. Ugyancsak büszkék vagyunk az iskolai életünk demokratizmusára, a sokszínű, mozgalmas diákéletre. Fontos számunkra a kialakult hagyományok ápolása és továbbfejlesztése. Alapvető célunk a környező társadalom, a gazdaság, a fiatalok és a szülők igényeinek lehető legjobb összehangolása, a reális igények legteljesebb kielégítése, a gondjainkra bízott fiatalok általános és szakmai műveltségének, valamint nem utolsó sorban személyiségüknek, emberi tulajdonságaiknak formálása, fejlesztése. Kínáljuk a tanulás lehetőségét mind az általános műveltségi, mind a szakmai műveltségi területeken. Várjuk iskolánkba a nyolcadik, a tizedik, valamint a tizenkettedik évfolyamot végzetteket.

4 4

5 5 2. Alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások Az iskola főbb funkciói Az iskola egyik fő feladata a tanítás, a szükségesnek tartott, hivatalosan szükségesnek minősített tudás közvetítése, az adott kor műveltségi anyagának és az erkölcsi értékeknek az átszármaztatása. Az ember társas lény, életfunkcióinak sokaságát nyilvánosan, társak jelenlétében gyakorolja. A növekedés, a nevelődés nem más, mint a társiasság, a szocializáció folyamata. Az iskola más közösségi intézményekkel együtt helyszíne, színtere a funkciógyakorlásnak. A fenti funkciók gyakorlása közben nem akarva is nevel az iskola, megvalósítva a személyiségformálás feladatát is. Az iskola, mint közösségi intézmény társadalmi irányítás alatt áll: funkcióit akkor tudja a legkiteljesedettebben megvalósítani, ha a helyi társadalom veszi birtokába. Ennek megfelelően kap helyet a feladatok között a hagyományápolás és a hazafias nevelés. Ugyan a nevelés nem osztható különböző részterületekre, mégis kiemelten kell foglalkozni az egészséges életmódra nevelés feladataival. Ezt indokolja az a tény is, hogy Magyarország lakossága a statisztikai kimutatások szerint nem fordít kellő figyelmet egészségének megőrzésére, ill. javítására. E feladat megoldását az elméleti oktatáson felül a tanárok példamutató magatartása eredményezheti. Iskolánk jelentős szerepet tölt be a szakmai képzés területén is, ezért segíteni kell a szakma- és munkaszeretet kialakítását a tanulókban.

6 6 Alapelvek, az iskola nevelési oktatási céljai - Korszerű és sokoldalú általános műveltség biztosítása Az általánosan művelő képzési szakasz egyik legalapvetőbb célja. Magában hordozza a különféle műveltségi területek magas szintű megismertetését, az anyanyelvi kultúra elsajátítását, a kommunikációs készség fejlesztését, az informatikai eszközök használatát, az idegen nyelven történő kommunikációt, a humán és reál értékek egyenrangúságának elfogadását. - Korszerű szakmai műveltség biztosítása A szakképzési szakasz legfontosabb célja. Az általános, jól mobilizálható szakmai műveltség biztosításán túl nagyon fontos az adott gazdasági környezetben gyorsan és könnyen hasznosítható speciális szakmai ismeretek elsajátíttatása, amely a munkaerőpiacon keresetté teszi az iskolánkban végzetteket. - Személyiséget fejlesztő nevelés Alapvető pozitív emberi tulajdonságok és értékrend kialakítása, melynek eszköze a képzési szakaszonként egységes elvárások, illetve követelménytámasztás mellett az egyéni bánásmódra törekvés, a differenciált foglalkoztatás biztosítása. Fontos része e tevékenységnek az általános emberi értékek elfogadtatása, mások tiszteletben tartására és a helyes önértékelés kialakítására való nevelés. - Alkotó gondolkodásra nevelés A megfelelő motiválás mellett elérendő cél, hogy a fiatalok megismerjék a hatékony tanulási módszereket, váljanak aktív résztvevőjévé az oktatásinevelési folyamatnak. Legyenek kreatívak, megszerzett ismereteiket legyenek képesek különféle helyzetekben alkotóan alkalmazni, hasznosítani.

7 7 - Nemzettudat erősítése, demokratikus közéletiségre nevelés Nemzetünk, népünk múltjának és jelenének megismerésén keresztül kell elérni az egészséges nemzettudat, nemzeti önbecsülés kialakítását, erősítését. A demokratikus közéletiségre történő tudatos neveléssel kell lehetővé tenni, hogy tanítványaink képesek legyenek a jövő aktív formálására. E folyamat részeként kezeljük a hagyományok tiszteletére és ápolására történő nevelést is. - Kapcsolódás Európához és a nagyvilághoz Az egyetemes, ezen belül az európai kultúra megismertetésén át el kell érni, hogy a felnövekvő nemzedékek képesek legyenek az európaiság befogadására, ugyanekkor tudatosan vállaljanak részt abból, hogy hazánk az őt megillető helyet tudja elfoglalni Európában, a nagyvilágban. - Egészséges életmódra nevelés A civilizációs ártalmak megismertetésén át kívánjuk eljuttatni tanulóinkat, hogy felismerjék az ember és környezete egymásra utaltságát, kialakuljon bennük a környezet megóvásának, ápolásának igénye éppúgy, mint a saját egészség megőrzésének igénye, elsajátítsák az egészséges életvitelhez szükséges ismereteket. Feladatok, eszközök, eljárások A nevelési célok aktuálisan azt fogalmazzák meg, hogy milyen embertípus alkalmas leginkább a jelen és a beláthatóan tervezhető jövő társadalmi - gazdasági feladatainak ellátásához, megvalósításához. Annak ellenére, hogy e célokat a valóságos társadalom folyton változó szükségleteivel állandóan alakítja, az iskolában mégis sok évre előre kell terveznünk. Minden fiatalnak meg kell adni a lehetőséget, hogy elérje teljesítőképességének maximumát, a társadalom, a környezet számára fontos tulajdonságokat birtokolja, egészséges és jól képzett felnőtté váljon, aki hisz és bízik önmagában, képes a környezetével való konstruktív együttmunkálkodásra, aki felelősséget érez önmaga, környezete és embertársai iránt.

8 8 Mivel tanulóink tizennégy, tizenhat, illetve tizennyolc éves korban kerülnek hozzánk, így feladatainkat, módszereinket, eljárásainkat is az életkori sajátosságokhoz kell igazítanunk, annak megfelelően kell megválasztanunk. Minden korosztálynál szükséges a tanulók viselkedéskultúrájának javítása, az e téren jelentkező hiányosságok kiküszöbölése. Kiemelten fontos a kommunikációs készségek és képességek fejlesztése. E téren fontos szerepet kap az anyanyelv, az idegen nyelv és az informatika mellett a szakmai kommunikációs kultúra kialakítása is. A demokratikus társadalom elvárásainak megfelelően fontos a toleráns gondolkodásmód és magatartás kialakítása és fejlesztése. A nevelés folyamán el kell érni, hogy a tanulók reális önismerettel, önbecsüléssel és önértékeléssel rendelkezzenek. Fontos, hogy a tanulók ismerjék meg és fogadják el az általuk választott szakterület, szakma sajátos követelményeit és azok váljanak belső igényeikké. Célunk, hogy a végzett tanulók biztos elméleti és gyakorlati tudással rendelkezzenek, amely növeli elhelyezkedési vagy továbbtanulási esélyeiket. Az iskolába belépő tanulóknak nem csupán életkorukban mutatkozik jelentős eltérés, hanem felkészültségi szintjük is nagyon eltérő képet mutat. Amíg a középiskolai osztályokban az általános iskolák által jónak minősített tanulók pályázhatnak reális eséllyel, addig a szakiskolába történő bejutáshoz gyakran elegendő a tantervi követelmények minimális teljesítése. E tény a szakképzésbe bekapcsolódók tekintetében is igaz. Ugyancsak nagyfokú különbözőségek jelennek meg a beiratkozó tanulók körében úgy a társadalmi és családi környezet, mint a kialakult, vagy kialakulóban lévő egyéni értékrend, a munkához, a tanuláshoz való elkötelezettség tekintetében.

9 9 Az előzőekből következik, hogy iskolai szinten egységes alapelveink és céljaink megvalósulása képzéstípusonként, pedagógiai szakaszonként differenciált eszközökkel, eljárásokkal érhető el. Tapasztalataink mely szerint tanulóink korántsem egyenlő eséllyel kezdik iskolánkban tanulmányaikat azt a feladatot jelölik ki számunkra, hogy a képzés kezdeti szakaszában kiemelten foglalkozzunk a hiányosságok megszüntetésével, az esélyegyenlőség megteremtésével. A belépés pillanatától kezdve kívánjuk megteremteni az esélyegyenlőséget azáltal, hogy a tanulókhoz, tanulócsoportokhoz igazított pedagógiai helyzetelemzés alapján átgondoltan élünk a jogszabályi keretek által biztosított lehetőségekkel (felzárkóztatás, korrepetálás, egyéni foglalkozás). Az esélyegyenlőség megteremtése után kell előtérbe kerülnie az adott képzési szakasz követelményeire való felkészítésnek, valamint a tehetséggondozásnak. Iskolánk nevelő oktató tevékenységét valamennyi mozzanatában a tanulóközpontúságnak kell jellemeznie. Többek között ezzel is kívánjuk növelni annak esélyét, hogy az átjárhatóságnak iskolánkban legyen realitása. Nevelőmunkánkban különös súlyt kap egyenlő bánásmód elvének érvényesítése a hátrányos megkülönböztetés tilalma. 3. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Az iskolában folyó nevelési tevékenység meghatározó eleme a személyiségfejlesztés. A középiskolába belépő tanulók mentális közérzetét bonyolulttá teszi az a körülmény, hogy a serdülőkort kísérő én-kép válság, a növekvő követelmények és

10 10 az esetleges hiányosságokkal való szembesülés hatására elmélyülhet, esetleg konfliktusok forrásává válhat. Ugyanakkor a reális én-kép kialakításával segítséget tudunk nyújtani tanulóinknak a képességek és a lehetőségek harmóniájának megteremtéséhez. Fontos, hogy tanulóink konfliktusok élezése helyett a megfelelő kompromisszumok révén alakítsák életmódjukat, haladjanak céljuk felé, és a tolerancia, a másság elfogadása is alapvető személyiségjeggyé váljon bennük. Személyiségfejlesztő törekvéseink egyik fő célja, hogy tanulóink megfelelő választ tudjanak adni a ki vagyok én? és a mi lehetek én kérdésekre. Fontosnak tartjuk hogy tanulóink a középiskolai tanulmányok befejezésére képesek legyenek a hivatáscélok és az életcélok határozott megfogalmazására és harmonizálására. Ugyanakkor tudatosuljon bennük, hogy a siker fontos eleme a folyamatos önfejlesztés. Fontos feladat a személyiségfejlesztésben az emberi jogok és a demokrácia értékeinek tiszteletére, a hazaszeretetre, az aktív állampolgári tevékenységre, a tudatos fogyasztóvá válásra, a személyes felelősségre alapuló környezettudatos magatartásra, testi és lelki egészség megőrzésére történő nevelés és felkészítés valamint felkészítés az esetleges pályamódosításokra. Iskolánk fontos feladatának tekinti az örök erkölcsi értékek hangsúlyozását és a jövő generációit is erre neveli (tisztesség, becsületesség, bátorság, kitartás, megbízhatóság). Személyiségfejlesztés csak tevékenységformák sorozatával, tudatos tervszerű munkával történhet, ezért a fenti elveknek érvényesülniük kell: - az adott osztály (csoport) sajátosságaihoz igazodó tanmeneti tervezésben, - az osztályfőnöki irányító és nevelőmunka évfolyamonkénti egymásra építettségében, a magatartás és szorgalom értékelésében, - az iskolai közélet sokoldalúságát biztosító keretek kiépítésében. Színterei: - a kötelező és választható tanórák - szakkörök, önképző körök, művészeti csoportok - iskolai sportkör

11 11 - versenyek, bajnokságok - kirándulások, sportrendezvények 4. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Pedagógiai tevékenységünk lényege: a társadalom által meghatározott értékek szerint motiválni az egyénnek azt a törekvését, hogy önmagából a legtöbbet hozza ki és azt a külvilág számára megnyerő módon legyen képes felmutatni. Az iskolai élet keretei között a közösségfejlesztés az a folyamat, amely az egyén és a társadalom közötti kapcsolatot kialakítja, megteremti. A közösségfejlesztés területén a következő követelményeket emeljük ki: - a hon- és népismeret segítse elő harmonikus kapcsolat kialakítását a természeti és társadalmi környezettel - a tanulók legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt, becsüljék meg ezeket - az iskola és a tanulók törekedjenek arra, hogy közvetlenül is részt vegyenek a nemzetközi kapcsolatok ápolásában. - a tanulók kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe, gyarapításába - a tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat az együttműködés, a környezeti konfliktusok közös kezelése és megoldása terén - a kommunikációs kultúra középpontjában az önálló ismeretszerzés, véleményformálás és kifejezés, a vélemények, érvek kifejtésének, értelmezésének, megvédésének a képességei állnak. - az iskolának az új információs környezetben eligazodó, és azt kritikai módon használó fiatalokat kell nevelnie - a pedagógusok fejlesszék a beteg, sérült és fogyatékos embertársak iránti elfogadó és segítőkész magatartást. - az egyén és a közösség legyen felkészült a veszélyhelyzetek megelőzésére és kezelésére

12 12 - legyenek képesek a kockázatok felmérésére, azok vállalására az egyéni és csapatmunkában történő hatékony munkavégzésre, tanulásra, a közügyekben való részvételre és együttműködésre - vegyenek részt a döntések előkészítésében és a döntéshozatalban, legyenek képesek azok kritikus, kreatív elemzésére. - alakuljon ki a közösségben és tagjaiban az erőszakmentesség, a társadalmi együttélés szabályainak betartása, a változások iránti fogékonyság, a társadalmi gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés, a sokféleség elismerése, a fenntartható fejlődés támogatása. A szervezett iskolai keretek rendszerében az alapvető közösség az osztályközösség. Ennek alakítása elsősorban az osztályfőnök feladata. Alakulását befolyásolják a közösségbe tartozó tanulók képességszintje és beállítódása, valamint az iskolai életben elfogadott és működő szabályok, normák. Az iskolai élet teljes közegét számos kis csoport együttese alkotja. Tartós együttes tevékenységük sajátos értékeket, viselkedési mintákat alakít ki. Alakítja a tagok véleményét, befolyásolja az egyén teljesítményét, társas élményt és biztonságot ad. A személyiségfejlesztés és közösségfejlesztés hatékonysága érdekében elkerülhetetlen, hogy a tudatosan vagy spontán módon kialakuló csoportokat célorientált tevékenységformák keretei közt a tanári munka partnerszintjére emeljük. Ez, a nagyon eltérő képességű és beállítottságú tanulók, tanulócsoportok által jellemezhető iskola legnehezebb feladatai közé tartozik, de a közösségi nevelés érdekében elkerülhetetlen. Az én-tudat alakítása mellett különösen fontos a mi-tudat formálása. Cél: a közösség, csoport együttes és egységes gondolkodása (valamely dolgot mi közösen viszünk véghez); az egyén oldaláról önmagának a közösség tagjai közé való besorolása és a feladatok végrehajtásakor a közösség előbbre jutásáért (nem énértem, hanem miértünk) való cselekvés.

13 13 A személyes identitás, az egyén társaihoz viszonyított azonosságtudata mellett a tágabb környezettel, közeggel, annak kultúrájával való azonosulás az oktató nevelő munka minden színterén formálódik. Az identitástudat alakításában kiemelt jelentősége van ugyanakkor az iskolában kialakított közélet minőségének, jellegének. Oktató nevelő munkánk során tehát megfelelő hangsúlyt fektetünk olyan iskolai légkör kialakítására, amely a formális csoportok és kiscsoportok mellett a rokonszenv-kapcsolatokra építő, önként vállalt szerveződéseknek, az informális kiscsoportok szerveződésének is teret ad, működési lehetőségeket biztosít. A közösségfejlesztés területén kiemelten fontos szerep jut a szabadidős programoknak. A szabadidős tevékenységi formák kialakításában, szervezésében megfelelő partnerszerepet kap az iskolai diákönkormányzat. Ez a szervezett közösség kompetenciái alapján összefogja és a közélet területén irányítja az osztálydiákbizottságokat. Programalakító tevékenysége révén segíti az adott feladatokra vállalkozó csoportok munkáját. Biztosítja az öntevékenység kereteinek kialakítását. Partner a pályázati lehetőségek felhasználásában, a legitim civil szerveződési minták megismertetésében, azok gyakorlati megvalósításában. Lényeges szerepet tud vállalni az iskolai hagyományok alakításában s továbbélésében, valamint a tágabb környezettel való kapcsolattartásban. Fontos partner olyan iskolai légkör kialakításában, ahol a tanulók képesek élni jogaikkal és tisztelni a másik jogait, megtanulják a demokrácia szabályait és maguk is cél- és partnerorientált személyiséggé formálódnak. A közösségfejlesztés területén elfogadott elvek érvényesülnek: - a tantárgyak műveltségi követelményeiben - a tanítási órák módszertani arculatában - a kommunikációs képességek fejlesztésének előtérbe helyezésében

14 14 - az osztályfőnöki nevelési terv, az adott osztály sajátosságaihoz igazodó foglalkozási terv, valamint az iskolai közélet elvárásainak, normáinak összehangoltságában - az információáramlás szervezettségében - az érdekképviseleti fórumok működésében - a Házirend és a Szervezeti Működési Szabályzat tartalmában - az iskolát alkotó különböző csoportok, közösségek munkatervében, foglalkozási tervében 5. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanuló rehabilitációs célú foglalkoztatásra jogosult, amely az iskolai nevelés és oktatás keretei között valósul meg. A fejlesztő felkészítés módjára a szakértői és rehabilitációs bizottság tesz javaslatot. E javaslat alapján a fejlesztést, a beilleszkedést a tanító pedagógusok hivatottak végezni, illetve szükség szerint ahhoz segítséget igényelni. A beilleszkedési problémák kezelésében jelentős szerep hárul a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősre. A felzárkóztatásra egyéni fejlesztési terv alapján egyéni foglalkozások keretében kerül sor, amelynek alapvető célja a kulcskompetenciák megalapozása és fejlesztése, a tanulók személyiségének megismerésén keresztül a hozzáillő pedagógiai módszerek alkalmazásával az esélyegyenlőség megteremtése, tehetségjegyeinek feltárása. 6. A tehetségek, képességek kibontakoztatása A változó világ, a változó kapcsolatrendszerek elemi igényként vetik fel egy konvertálható tudás megszerzését még a középiskolai évek alatt. A tudás

15 15 megszerzése, a tanulás a felnőtt életbe való beilleszkedés kulcskérdése. Alapvető probléma a megfelelő tanulási módszerek kiválasztása és kialakítása. Meg kell tanítanunk diákjainknak, hogyan használják ki a legmegfelelőbben az idejüket, hogyan készüljenek fel az iskolai mérésekre, az órai szereplésre, az előadásra, a felelésre és a vizsgára. A középiskola négy éve alatt ki kell alakítani az elvonatkoztatás, a fogalmi gondolkodás, a lényegkiemelés képességét. A középiskolai nevelésben rendkívül fontos, hogy létrehozzuk az elmélet és a gyakorlat megfelelő kapcsolatát, kialakítsuk a praktikum iránti fogékonyságot, hasznosítható tudás- és ismeretanyagot adjunk át. A jövő útja az ismereteket nem célként, hanem eszközként kezelő, egyéni képességfejlesztésen alapuló pedagógiai eljárásokat alkalmazó oktató nevelő munka. Fontos feladatunk a tehetségek gondozása, a képességek kibontakoztatása. Alapvető elvárás iskolánkban a szakma magas szintű elsajátíttatása és felkészítés a felsőoktatásra. Az iskolába érkező tanulók személyiségének megismerése ad alapot arra, hogy feltárjuk, milyen területen van szükség a tanulók képességének fejlesztésére, tehetségének kibontakoztatására. Egy adott területen jó képességekkel rendelkező tanuló számára a továbbfejlődés lehetőségét szakkörök, önképző körök szervezésével, egyénre szabott oktató munkával biztosítjuk. Ezek mellett a házi- és központilag szervezett tanulmányi szakmai, sport, kulturális versenyekre való felkészítés biztosítja a tanulók tehetségének kibontakoztatását. A képességek megfelelő kibontakoztatása a differenciált tanulásszervezési kereteken belül feltételezi a tanulók érdeklődését, tapasztalatait figyelembe vevő integratív szemléletet, a tanulói tevékenység, önállóság, kezdeményezés, problémamegoldás, alkotóképesség előtérbe állítását, az együttműködő tanulási technikák alkalmazását.

16 16 Minden tanulónk számára hozzáférhető gazdag szak- és szépirodalmi könyvekkel, folyóiratokkal, jelentős tartós tankönyvkészlettel rendelkező könyvtár és Internetterem biztosítja az önálló ismeretszerzés lehetőségét. Tehetséges tanulóink anyagi támogatást pályázhatnak alapítványunknál. A tehetséggondozással kapcsolatos szabadidős tevékenységek koordinálásában az osztályfőnöki és szakmai munkaközösségek mellett az IDÖK-nek van jelentős szerepe. 7. A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola köteles folyamatosan törődni valamennyi gondjaira bízott fiatallal, különösen pedig a hátrányos, illetve veszélyeztetett tanulókkal. Az ez irányú tevékenységet amely kiterjed az egész nevelőtestületre az ifjúságvédelmi felelős koordinálja. Az ifjúságvédelmi felelős munkája során együttműködik a szülőkkel, nevelőkkel, az iskolaorvossal, és iskolapszichológussal, valamint az iskola igazgatójával. Kapcsolatot tart mindazon szervekkel, akik segítségére lehetnek a veszélyeztetettség, a hátrányos helyzet megelőzésében, felszámolásában. Vezeti a szükséges nyilvántartásokat. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók felkutatásában, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdők megismerésében valamennyi pedagógus, osztályfőnök segítséget nyújt az ifjúságvédelmi felelősnek, folyamatosan együttműködnek vele a megelőző és megszüntető tevékenységben egyaránt. A megelőzés területei, módszerei: - egészséges életmódra nevelés - felvilágosítás, tájékoztatás - tájékozódás - egyéni foglalkozás

17 17 - rendszeres együttműködés (szülőkkel, stb.) - akarati tulajdonságok fejlesztése - helyes önismeretre nevelés - célok kialakításának elősegítése 8. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása A tehetségek gondozása mellett fontos terület a tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása. A tanulási nehézségek ritkán vezethetők vissza egyetlen okra. Okként három tág kört említhetünk, melyek lehetnek iskolán belüli, iskolán kívüli és személyes feltételek (tehetség, szorgalom). E területen is fontos feladat a tanuló megismerése, az ok feltárása. A problémák kezelése a szaktanár és osztályfőnök szoros együttműködését igényli. Az iskolán belüli okok megszüntetésének alapfeltétele a tanuló és tanár emberi kapcsolatának kialakítása. E feltétel megléte mellett differenciált órai munkával, integrált oktatási formában, szükség esetén tanórán kívüli egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében segítjük tanulónkat a nehézség leküzdésében. Az iskolán kívüli okokat, melyek igen sokrétűek lehetnek, a szülőkkel együttműködve csökkenthetjük, illetve szüntethetjük meg. Alapfeltétel tehát az iskola és a szülők élő kapcsolata. Külön feladat a szociális hátrányok enyhítése a rossz társaság és a drog problémájának megoldása. A személyes feltételek, mint ok megszüntetése a tárgy iránti érdeklődés felkeltését, a tananyag elemző oktatását kívánja meg. Szomorú, de igaz, hogy az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a középiskolás korosztálynál is foglalkozni kell az alapkészségek: olvasás, írás, helyesírás, szabatos beszéd, számolás kialakításával és fejlesztésével. Ki kell alakítani az értelmes olvasás képességét, mely nélkül nem lehetséges a problémamegoldás.

18 18 Fejlesztendő alapkészségek közé kell sorolni a memóriát, az emlékezet fejlesztését, a problémamegoldó gondolkodás kialakítását. Jelentős súlyt kell kapnia a tanulás tanításának. 9. A szociális hátrányok enyhítése Kimutatható a kapcsolat a gyenge tanulmányi munka és a szociális hátrányok között. E hátrányok enyhítése jótékony hatással van a tanulmányi eredményekre. Sajnos a szociális hátrányban levő tanulóknak sok segítséget nyújtani anyagi téren nem tudunk, de az ilyen tanulók és szüleik figyelmét felhívjuk az iskola, a fenntartónk, a lakóhelyi önkormányzatok által nyújtott lehetőségekre, a tankönyvsegélyre, a tankönyvtámogatásra, a tartós tankönyvek használatának lehetőségére, a kedvezményes, illetve térítésmentes menzai ellátásra, az iskolai könyvtár és internetterem fokozott használatára. Figyelemmel kísérjük a szociális hátrányok enyhítését célzó pályázati kiírásokat és élünk az azok kínálta lehetőségekkel. 10. A program végrehajtásához szükséges eszközök és felszerelések Az iskola pedagógiai programjában, illetve helyi tantervében megfogalmazott feladatok végrehajtásához szükséges feltételrendszer lényegében adott. A negyed százada átadott épületegyüttes megfelelő otthont biztosít a tanulóknak. A tantermek, a digitális táblával ellátott tantermek, a szaktantermek és az előadótermek, az Internetre felfűzött informatikai termek, a multimédiás terem, a jól felszerelt és folyamatosan fejlődő tankonyha, a tanétterem, a tancukrászüzem, a szerelő- és ipari jellegű tanműhelyek, az elektronikai, az autóelektronikai, a járműdiagnosztikai, a mechanikai-anyagismereti mérések elvégzésére, a számítógépes rajzolásra és gyártásra alkalmas oktatólaboratóriumok, a vonalkódolvasó pénztárgéprendszer, a logisztikai központ mind-mind a korszerű képzést segítik, csakúgy, mint az intézmény központi könyvtára, valamint audiovizuális stúdiója.

19 19 Az egészséges életmódra történő nevelést támogatja a nagyméretű tornaterem, az iskolai tanuszoda, valamint a szabadtéri sportlétesítmények. Az iskolák számára központilag előírt kerettantervi, illetve szakmai programokhoz kapcsolódóan országos érvényű jogszabályok rendelkeznek a programok indíthatóságának, illetve folytathatóságának minimális feltételeiről. Ezen eszközök, illetve felszerelések jegyzéke a helyi tanterv szerves részeként kezelendő. A megelőző évek tudatos és eredményes fejlesztő tevékenysége nyomán több szakmai területen a központi programokban előírtaknál jobb, magasabb szintű feltételrendszert alakítottunk ki. Miután az iskola személyi feltételei is biztosítják a folyamatosan megújuló általános és szakmai képzéséhez a szükséges garanciákat, így az iskola minden adottsággal rendelkezik ahhoz, hogy tartósan verseny-, illetve piacképes maradjon! 11. A szülők és az iskola együttműködésének formái Az iskola pedagógiai tevékenysége nem nélkülözheti a szülőkkel, a családdal való rendszeres kapcsolattartást, a szoros együttműködést. Az iskola feladatai közé tartozik, hogy lehetőséget biztosítson a szülők számára az iskolai közéletbe való bekapcsolódásra, elősegítse a szülői jogok gyakorlását, a szülői kötelességek teljesítését. Az iskola már a pályaválasztás, az iskolaválasztás időszakában biztosítja, hogy a szülők megismerhessék az iskola nevelési és oktatási célkitűzéseit, módszereit, az egyes képzési formákat, az iskola nevelési programját és helyi tanterveit. A program megalkotásánál és módosításánál figyelembe veszi a szülők véleményét, elvárásait. A véleménynyilvánítás, joggyakorlás történhet személyesen, meghatalmazott képviselő által, a szülői közösségen, illetve az iskolaszéken keresztül.

20 20 Az Iskolai Szülői Közösséget az osztályokban demokratikusan megválasztott Osztály Szülői Közösségek, illetve annak vezetői alkotják. A kapcsolattartás jellemző formái: - pályaválasztási tájékoztató, nyílt nap - iskolai és osztály szintű szülői értekezletek - fogadóórák, fogadó napok - szülői közösségeken keresztül - személyes, illetve közvetett (írásos) érintkezés A szülői értekezlet az iskola és a szülő közötti kapcsolattartás szervezett, az évenkénti munkatervben megtervezett formája. Iskolai szintű szülői értekezletre általában a tanév megkezdésekor, valamint a félév lezárását követően kerül sor. Témáit az iskola egészét érintő kérdések alkotják. Az osztály szintű szülői értekezletek témái között megtalálhatók az iskola egészét érintők mellett mindazok, amelyek az adott közösségre tartoznak. A szülői értekezletek nagyon fontos fórumai az iskolai életnek. Szervezett formája az együttműködésnek, a véleménynyilvánításnak és joggyakorlásnak a Szülői Közösség. Tevékenységét saját szabályzata és munkaprogramja szerint végzi. Nem tervezett forma, illetve fórum a rendkívüli szülői értekezlet, melynek összehívását bármelyik fél kezdeményezheti. Munkatervben is rögzített formája az együttműködésnek az iskolai fogadónap, amikor a nevelőtestület valamennyi tagja a szülők rendelkezésére áll. Lehetőséget biztosítunk a szülőknek, hogy a pedagógusokat egyéni fogadóórájukon keressék fel. Ezek időpontjáról az ellenőrző könyv útján tájékoztatjuk a szülőket. Ezen túlmenően arra is biztosítunk lehetőséget, hogy előzetesen egyeztetett időpontban keressék fel az iskolát.

21 21 Ha a szülő személyesen nem tud megjelenni az iskolában, telefonon, írásos és elektronikus formában is van lehetőség a kapcsolattartásra. A levelek, az ellenőrző könyvbe írt üzenetek mellett alkalmazzuk a kapcsolattartás más formáit is. A szülőket telefonon és ben is el tudjuk érni, illetve a szülők minket. A honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy azon keresztül is tudjanak t küldeni az igazgatónak, az igazgatóhelyetteseknek, és a tanároknak. Az iskola honlapja ezen kívül számos hasznos és aktuális információt tartalmaz, amely megkönnyíti az információáramlást. (pl. menza befizetés, tankönyvosztás, rendezvények, iskolai dokumentumok, következő napi helyettesítés, vizsgaidőpontok) Fontos eleme a kapcsolattartásnak a családlátogatás. Lehetőséget biztosít olyan szempontok érvényesülésének, melyekre szervezett iskolai keretben nincs, vagy csak korlátozottan van lehetőség. A látogatás szempontjai között szerepelhetnek a család légkörének, a család szerkezetének, munkamegosztásának, a gyermeknevelésről való felfogásának, az iskoláról alkotott véleményének megismerése, általában a környezetnek, a tanulási körülményeknek a feltárása. Az együttműködést hivatott erősíteni a szülők kötelezettségeinek, illetve a szülői közösség jogkörének bővülése. 12. A tanulók és az iskola együttműködésének formái A demokratikusan és hatékonyan működő iskola feltételezi az iskola mint intézmény, az iskola pedagógusai, valamint az iskolában tanuló fiatalok folyamatos kommunikációját, közös célok megfogalmazását és a folyamatos együttmunkálkodást. Az iskola a nevelés és oktatás szűkebben értelmezett feladatán túl színtere a polgárrá nevelésnek, meg kell hogy tanítsa növendékeit a felelős döntések meghozatalára, életük, programjaik szervezésére, a programok megvalósítására, az érdekérvényesítésre, a joggyakorlásra. A folyamatos együttműködés jellemző fórumai: - Diákönkormányzat - Osztály-diákbizottságok

22 22 - Iskolai sportkör - Iskolai küldöttközgyűlés - Iskolagyűlés - Iskolaszék - Diákkörök Az Iskolai Diákönkormányzat (IDÖK) hierarchikus rendszer szerint tartja a kapcsolatot az osztályok diákbizottságaival (ODB-k). Az ODB létszámát az osztálygyűlés dönti el, tagjait demokratikusan választja. Az IDÖK tervezi, szervezi és összefogja az iskolai diákéletet, képviseli a diákok érdekeit, partner a közéletiségre nevelésben. Legfőbb határozathozó szerve a küldöttközgyűlés, amely évente kétszer kerül összehívásra. A közgyűlés döntésétől függően kerülhet sor a diákparlament összehívására. Az iskolai élet szerves része a tanórán kívüli diáksport. A sportkör működtetése az iskola feladata, megfelelő tartalommal való kitöltésében jelentős szerep jut a tanulóknak. Az iskola tanulói diákköröket hozhatnak létre. A diákkörök önmaguk alakítják ki működési szabályzatukat és választják meg maguk közül az ifjúsági körvezetőt, kérnek fel felnőtt körvezetőt. A diákönkormányzattal az ifjúsági körvezető tart kapcsolatot, képviseli a diákköri érdekeket. Az iskola tanulói szervezett keretek között gyakorolják mindazon jogaik érvényesítését, melyeket számukra a különféle szintű jogszabályok biztosítanak. Közvetlenül, illetve adott fórum közbeiktatásával véleményt nyilváníthatnak, kérdéseket tehetnek fel, programokat kezdeményezhetnek, részt vehetnek az őket érintő döntések meghozatalában. Az IDÖK működésének feltétele, hogy rendelkezzen érvényes szervezeti és működési szabályzattal, valamint az adott tanévre jóváhagyott munkatervvel.

23 Az iskola élete és munkarendje A tanév rendjét az évenként kiadásra kerülő miniszteri rendelet szabályozza, amely meghatározza a szorgalmi időszak kezdetét és végét, az írásbeli záróvizsga időpontokat, a tanítási szüneteket, a kötelezően megtartandó megemlékezéseket. A konkrét helyi programot az iskola éves munkatervében rögzíti. A tantárgyi kötelező óraszámokat a helyi tantervek tartalmazzák. Az előírt óraszámoktól legfeljebb 10%-ban lehet eltérni. Amennyiben az előírt óraszámok legalább 90%-ban nem teljesülnek, az igazgató a szorgalmi időt meghosszabbítja. A tanítási órák 45 percesek, a szakképzésben a gyakorlati órák időtartama 60 perc. Tanítási napnak minősül, ha azon a napon legalább 3 óra megtartásra került. Alkalomszerűen szervezhető rendkívüli tanítási óra is (pl. összevont előadás, szakmai program). Ezek a tanév során megtartandó tanítási órák minimumát nem befolyásolják. A kitűzött pedagógiai célok eléréséhez az iskola a kötelező tanórai foglalkozásokon túl nem kötelező tanórai foglalkozásokat is szervez, amelyek a törvény, illetve a fenntartó által meghatározott óraszámból adódó korlátok között igazodnak a mindenkori igényhez. Az iskola a nem kötelező tanórai foglalkozásokra és az egyéni foglalkozásokra biztosított időkerete terhére gondoskodik a csoportbontásokról, szakkörökről, felzárkóztatásról, korrepetálásról, egyéni tanulásról, melyek összhangban vannak a tehetséggondozásról, a képesség kibontakoztatásáról, a szociálisan hátrányos, a beilleszkedési nehézségekkel, tanulási problémákkal küszködők segítéséről megfogalmazott iskolai nevelési elvekkel. Ezen tevékenységek, foglalkozások pedagógiai és szakmai indokok alapján, igény szerint kerülnek megszervezésre.

24 24 A képzési szakaszonként megállapított, az iskola rendelkezésére álló órakeret időben és térben az iskola döntésétől függően átcsoportosítható! Az iskola működésére, kapcsolatrendszerére vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az iskolai Házirend tartalmazza a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai munkarenddel, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjével, az iskola helyiségeinek használatával kapcsolatos tudnivalókat. 14. Az iskola szolgáltatásai A kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokon túl, nevelési és oktatási programjának megvalósítása érdekében az iskola az alábbi lehetőségeket kínálja: Tanórán kívüli programok: - Internet és számítógépek használata - Könyvtárhasználat (olvasás, kölcsönzés, internethasználat) - Tantárgyi szakkörök - Művészeti körök - Öntevékeny diákkörök - Felkészítés tanulmányi és egyéb versenyekre - Sportlétesítmények használata - Versenyek, vetélkedők, házibajnokságok Nem kötelező önköltséges programok: - felvételi előkészítő - kis létszámú szakkörök (8 fő alatt) - színházlátogatás - hangverseny-látogatás - tanulmányi kirándulások, szakmai napok - sítábor - korcsolyázás

25 25 - kerékpártúrák - gyalogtúrák - táborozások - elsősegély-nyújtó tanfolyam Tanulmányi kirándulás, illetve szakmai program csak akkor szervezhető, ha azon az osztálynak legalább 80%-a részt kíván venni. Az esetlegesen itthon maradó tanulók kötelesek a párhuzamos osztály tanóráit látogatni. Szociális szolgáltatások: - kedvezményes diákétkeztetés - tankönyvtámogatás - tartós használatú tankönyvek kölcsönzése - versenyeken, vetélkedőkön résztvevők támogatása - iskolaorvosi ellátás - iskolafogászati ellátás - pszichológiai tanácsadás 15. Az iskola hagyományai - Nemzeti ünnepek, megemlékezések Iskolai műsorral és közös ünnepléssel emlékezünk meg az 1956-os forradalomról, illetve a Köztársaság kikiáltásáról, valamint az 1848-as forradalomról. Megemlékezünk a diktatúrák áldozatairól (Aradi vértanúk, kommunista diktatúra, holocaust), valamint a Nemzeti Összetartozás Napjáról. - Iskolai ünnepségek, rendezvények - tanévnyitó és tanévzáró ünnepség - gólyanap (a 9. osztályok közösség formálásának kezdete) - elsősavató (az iskolai életbe való beilleszkedés segítése, az iskola szokásainak, hagyományainak, névadóinak megismertetése)

26 26 - karácsonyi ünnepség (a szeretet, az összetartozás érzésének erősítése, mások megbecsülésének fontossága) - szalagavató ünnepség ( felnőtté avatás a végzős és a búcsúztató osztályok műsorával) - diáknap (vidám hangulatú nap műsorokkal, játékos vetélkedőkkel) - ballagás (a végzősök ünnepélyes búcsúztatása és elköszönése) - emléktábla koszorúzás (a ballagó fiatalok évente megkoszorúzzák névadóink emléktábláját) - pedagógus-nap (az IDÖK, az SZM, illetve az Iskolaszék köszönti az iskola pedagógusait és a pedagógiai tevékenységet segítő valamennyi dolgozóját) - Versenyek, vetélkedők - közismereti és szakmai tantárgyi versenyek - komplex szakmai versenyek - vers- és prózamondó verseny - szépkiejtési verseny - könyvtári vetélkedő - műveltségi vetélkedők - eseményekhez kapcsolódó vetélkedők - sportvetélkedők, házibajnokságok - Kiadványok - pályaválasztási tájékoztató, illetve kiadvány általános iskolát, tizedik évfolyamot végzettek, valamint érettségizők részére - iskolaújság, amely lehetőséget biztosít hasznos információk közzétételére, és tehetséges fiataljaink bemutatkozására, közéleti szereplésére - iskolai szabálygyűjtemény 16. Egészségnevelési program Az egészség nem a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jól-lét állapota (WHO)

27 27 Az egészségnevelés szükségessége A társadalomban tapasztalható változások, a felgyorsult élettempó, a hedonizmus, erkölcsi válság, a családok széthullása következében fellépő tünetek belopóznak az iskolák falai közé is. Jelen van az agresszivitás, az intolerancia, sok a magatartászavaros, beilleszkedési problémával küzdő, gyenge kommunikációs készséggel bíró tanuló. Magas a mulasztott órák száma és a tanulmányi munkában is sok a sikertelenség. Sok a céltalan, unatkozó gyerek. A középiskolások széles körében elfogadott és használt hangulatjavító és feszültségoldó szer az alkohol, magas a dohányzók aránya. Egyre többen próbálják ki az illegális szereket is, elsősorban marihuánát és az un. disco drogokat. Rohamosan nő a viselkedéses függőségben szenvedők száma (mobiltelefon, televízió, számítógép stb. függőségek). A diákok egészségi állapota, erőnléte a rendszeres testmozgás és levegőhiány, illetve a helytelen táplálkozás következtében nem megfelelő. A kedvezmények ellenére is nagyon kevesen veszik igénybe az iskolai étterem szolgáltatásait. Az iskola felszereltsége nem minden területen segíti elő a tanulók egészséges fejlődését, jó közérzetét, ugyanakkor a meglévő lehetőségek (pl. sport) kihasználtságával sem lehetünk elégedettek. Ezek a gondok komoly kihívásokat jelentenek a pedagógusok számára is. Felismerve ezeket a kihívásokat, tantestületünk tagjai igyekeznek minden lehetőséget kihasználni, hogy szakszerű segítséget tudjanak nyújtani a diákok számára. Elindult iskolánkban a tanár-diák partnerségi program a szenvedélybetegségek megelőzése érdekében. Tanulóink szívesen vesznek részt a diákönkormányzat munkájában és kortársképzésben is. Az iskolaorvos rendszeresen végez szűrővizsgálatokat és a védőnővel együtt tanórai keretben is tart megelőző, felvilágosító foglalkozásokat. Az iskolapszichológus a lelki eredetű problémák feldolgozásában segít a tantestületnek heti rendszerességgel, illetve igény szerint osztályfőnöki órát tart.

28 28 Előadást vállal a tantestületi értekezleten és a szülői értekezleten, valamint a drogprevenciós szülőcsoport számára. Rendszeresen részt vesznek külső szervek, civil szervezetek is az iskola prevenciós programjain. A megelőző munkát az iskolai ifjúságvédelmi felelősök, az osztályfőnökök és a diákmozgalmat segítő tanár szervezi és koordinálja. Minden nap biztosítjuk a lehetőséget a tornateremben, a szabadtéri pályákon, az uszodában a rendszeres testmozgásra. Atlétikában, labdajátékokban sportcsoportokat működtetünk, évenkénti rendszerességgel szervezzük az osztályok közötti házibajnokságokat. Egészségnevelési, egészségfejlesztési céljaink Legfontosabb pedagógiai célként az egészségtudatos gondolkodás és életmód kialakítása, illetve fejlesztése, a helyes énkép, a felelősségérzet kialakítása és fejlesztése, és az önálló életvezetésre nevelés fogalmazható meg. E célok elérésében fontosak az alábbi részfeladatok: - a korábban szerzett gátlások feloldása - a megfelelő önértékelés elősegítése - önbizalom fejlesztése - önállóságra, egyben felelősségtudatra nevelés - értelmes célok kitűzésének elősegítése, pl. pályaválasztás - közösségi életre nevelés - kommunikációs készség fejlesztése - tudatosítani a káros szenvedélyek (függőségek) személyiségromboló hatását - egészségkárosító szerek elutasítására nevelés - segíteni a már függőket a leszokás folyamatában - csökkenteni a mulasztott órák számát - növelni az iskolai étkezést igénybe vevő tanulók számát - a tantermek és az iskola más helyiségeinek barátságosabbá tétele - kortárs segítők bevonása az egészségnevelő munkába Céljainkat a környezeti nevelés programjával és az egyes tantárgyak helyi tantervével összhangban valósítjuk meg.

29 29 Nagyon fontosnak tartjuk a tantestületen belüli egységes gondolkodást. Az egészségnevelés színterei Iskolai programok: - tanórai foglalkozások - szaktárgyi órák témafeldolgozása pl. biológia, kémia a drogok szervezetre gyakorolt hatása - osztályfőnöki órák osztályfőnökök, illetve meghívott előadók segítségével meghatározott témakörök szerint - tanórán kívüli foglalkozások - Gólya napok a bejövő 9. évfolyam tanulóinak iskolai beilleszkedését, a közösségek pozitív értékek mentén való kialakítását célzó program - Diáknap - Önképző körök - Vetélkedők - Iskolai Ki mit tud? - Szakmai tanácskozások, tréningek pedagógusok és diáksegítők számára - Szabadidősport, házibajnokságok, sportköri foglalkozások - Szülői értekezlet - Drogprevenciós szülőcsoport - Iskolán kívüli rendezvények - Kortárs segítő, diákmozgalomban közreműködő tanulók képzése - Gyalogos és kerékpártúrák tanulók és pedagógusok részére - Színházlátogatás - Hangverseny látogatás Szinte minden iskolai programunknak van egészségfejlesztő tartalma. Különös figyelmet kell szentelnünk az egészségnevelésnek azon programok megszervezésénél, melyek a diákok szélesebb körét érintik. Kihasználva lehetőségeinket azokon a

30 30 pontokon, melyeken a tanulók könnyen motiválhatók, befolyásolhatók. Pl. Első tanítási napok, közös iskolai rendezvények, kirándulások. Programformák: - filmvetítés - kiscsoportos beszélgetések - könyvtársarok - tematikus előadások - diákönkormányzati programok - interaktív módszerek A programok megvalósításához szükséges források - Humán erőforrások: az iskola, mint szervezet. Ezen belül kiemelten : - osztályfőnökök - osztályfőnöki munkaközösség-vezető - gyermek és ifjúságvédelmi felelősök - testnevelő tanárok - iskolaorvos - védőnő - iskolapszichológus - iskolai diákönkormányzat - kortárs segítő csoport - az iskola külső kapcsolatai: CSSK, ÁNTSZ, Alkohol és Drogsegély Ambulancia, Rendőrség Bűnmegelőzési Osztály, Regionális Ifjúsági Iroda, Megyei Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Megyei Munkaügyi Központ Foglalkozási Információs Tanácsadó, SOS Egyesület a Szenvedélybetegekért - Gazdasági források: - pályázatok útján nyert pénzösszegek - iskolai alapítványok támogatási lehetőségei

31 31 - szponzorok - az iskola saját keretei 17. Környezeti nevelési program Helyzetelemzés, helyzetkép Az iskola könnyűszerkezetes technológiával épült ( ) a város É-K részén. A három évtizednyi használat alatt az iskola épületén csak néhány eseti felújítás történt (tető szigetelése, ami néhány év után ismét átereszt, szivárog, csöpög, a nyílászárók egy részének cseréje, világításkorszerűsítés). Az épület szigetelése rossz, télen a hideg, nyáron a forróság okoz nehezen elviselhető hőmérsékletet. A higiéniás viszonyok erősen kifogásolhatók a mosdók, wc-k állapota és felszereltsége az évek alatt elhasználódott. Az iskola műszaki és gazdasági szolgáltatási területre képez szakembereket. Rendelkezik gyakorlóhelyekkel, oktató kabinetekkel, műhelyekkel, tanétteremmel és tankonyhával. A helyiségek karbantartása, fejlesztése, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése napi feladat. Az iskolában mind a tanulók, mind a dolgozók részére helyben biztosított az étkezés önkiszolgálásos rendszerben. Az ételek minősége, tartalmassága megfelel a gyermekélelmezés elvárásainak. A tanulói étkezésre a lehetőség tehát adott, ennek ellenére csak a tanulók egy része veszi ezt a szolgáltatást igénybe. Az iskola épületét sportolásra, játékra, közösségi együttlétre alkalmas szabad terület veszi körül, mely részben parkos, füves, részben műkővel borított. Rendelkezik fedett sportcsarnokkal és uszodával is, amit a város, illetve az önkormányzat egyéb közösségi célra is hasznosít.

32 32 Mivel az iskola csak használója az épületnek és nem az üzemeltetője, ezért szűkös az eszköztára bizonyos problémák kezelésére, megoldására (pl. hulladék kezelése). Alapelvek, célok, feladatok, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások Cél: A környezettudatos magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítése. A természet, az épített és társadalmi környezet, embert tisztelő szokásrendszer értelmi, érzelmi, esztétikai és erkölcsi megalapozása. A jövő problémai sok esetben még előreláthatatlanok és egyedül nem megoldhatók, ezért fontos az együttműködésre nevelés, a kreativitás, az önálló ismeretszerzés és kritikus problémamegoldó gondolkodás képességének kialakítása, fejlesztése. bontható: Iskolánkban az oktatás tartalmi és szerkezeti szempontból két fő részre I. Általánosan képző évfolyamok: - gimnáziumi képzés 4 év - szakközépiskolai képzés 4 (5) év II. OKJ-s szakképző évfolyamok: - szakiskolai képzés 3 ill.2 év - középiskolára épített képzés 2 év Az általánosan képző évfolyamokon az egyes tantárgyak belső tartalma adja meg a lehetőségét annak, hogy környezettudatos szemléletet alakítsunk ki a tanulókban és figyelmüket a fenntartható fejlődésre irányítsuk. Ezt elsősorban a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtésével érhetjük el. A kémia, biológia, földrajz, fizika tantárgyak között van erre leginkább lehetőség, de bővíthető a humán tantárgyakkal is a kör (pl. a média szerepe, hirdetés, reklám).

33 33 A tanár tehát minden alkalommal, ahol erre a tananyag tanítása során lehetősége adódik, beszéljen a tanulókkal a környezet- és az egészségvédelemmel kapcsolatos kérdésekről, az egyén és a közösség felelősségéről, valamint a gazdasági háttérről is (minek mennyi az ára, előny-hátrány ötletbörze, környezettudatos vásárlás). Az osztályközösségi lét keretét az osztályfőnök teremti meg. A környezet megóvása, szépítése, otthonossá tétele, a mindennapi problémák felismerése, a megoldások keresése kiváló lehetőséget nyújt a közösségépítésre, a környezeti nevelésre. Néhány téma: - 9. évfolyam: életvezetés, életvezetési szokások a családban, életvezetési szokásaink a múltban, jelenben évfolyam: testi, lelki problémák, a megoldási módjai évfolyam: a média szerepe, a tájékoztatás erkölcse, hirdetés, reklám évfolyam: intézmények, civil szervezetek Tanórán kívüli környezeti nevelés lehetőségei: - tanulmányi kirándulások - látogatások: múzeum, állatkert, szeméttelep, szennyvíztisztító - vásárlási szokások elemzése, önálló megfigyelés, értékelés - energiatakarékosság otthon, háztartási energiaszámlák elemzése - zajártalmak mérése otthon, utcán és az iskolában - szelektív hulladékgyűjtés - rend- és tisztasági verseny osztályok között - rekonstrukciós munkák, korrózióvédelem - versenyek, kiállítások - iskolai zöld újság, zöld könyvtár, zöld videotár - kapcsolatok külső segítő partnerekkel

34 34 Kommunikáció: Iskolán belüli kommunikáció formái: - kiselőadások tartása - házi dolgozat készítése - poszterek készítése és bemutatása - faliújság készítése - környezetvédelemről szóló hírek feldolgozása, értékelése, publikálása Iskolán kívüli kommunikáció formái: - település városrész problémáinak felmérése, értékelése, együttműködés az önkormányzattal Módszerek: Olyan módszereket kell választanunk, amelyek segítségével a környezeti nevelési céljainkat képesek leszünk megvalósítani. - Játékok: - szituációs - érzékelést fejlesztő - kapcsolatteremtést segítő - Modellezés: - hatásvizsgálatok - rendszermodellezés - Riport módszer: - kérdőíves felmérés - fotoriport - Terepgyakorlati módszerek: - természetvédelmi és fenntartási munkák - térképkészítés, tájoló használata - kollektív hulladékgyűjtés

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m P e d a g ó g i a i P r o g r a m 2013 Bevezető 1. Az intézmény alapadatai Az intézmény neve: Toldi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium telephelyei: 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 24. 2750

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program

Pedagógiai program. Nevelési program 1 Pedagógiai program Nevelési program 2015 Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Szabolcs Vezér Gimnáziuma és Szakközépiskolája 2490 Pusztaszabolcs Mátyás király utca 16-20 1... 1 1. BEVEZETÉS... 4 1.1.1 AZ

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1

Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 2. számú melléklet A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász)

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22

TARTALOMJEGYZÉK. kötelező tanórai foglalkozások, és azok óraszámai... 22 PEDAGÓGIAI PROGRAM II. kötet HELYI TANTERV 2010. TARTALOMJEGYZÉK A 2007. ÉVI NEMZETI ALAPTANTERVBEN MEGFOGALMAZOTT ELVEK, CÉLOK, FELADATOK... 3 A kulcskompetenciák fejlesztése... 3 A kulcskompetenciák...

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA 7-8. évfolyam A tantervet szerkesztette a MOZAIK KIADÓ TERVEI ALAPJÁN- CSARKÓ JÁNOS SZAKTANÁR ALAPGONDOLATOK, RENDEZŐELVEK A Biológia tantárgy a természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M

Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M Pedagógiai program I. RÉSZ N E V E L É S I P R O G R A M 2013. Darányi Általános Iskola 1 NEVELÉSI PROGRAM 1 1. KÜLDETÉSNYILATKOZAT - PREAMBULUM 3 2. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 3 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim

Pedagógiai Program. Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium. Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Pedagógiai Program Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim 2013 1. Bevezetés... 6 1.1. Az intézmény bemutatása... 6 1.2. Az intézmény környezete...

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Nevelési Tanácsadó és Diákotthon PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 I. Intézményi szint 1. Bevezetés 12 2. Közös

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

1. Pedagógiai módszertani felkészültség

1. Pedagógiai módszertani felkészültség 1. Pedagógus önértékelés Milyen a módszertani felkészültsége? Milyen módszereket alkalmaz a tanítási órákon és egyéb foglalkozásokon? Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2015. május 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZÉCHENYI ZSIGMOND MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.3. Az iskola története... 6 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1.

Részletesebben