PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: szeptember 13.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: szeptember 13.

2 Tartalom Küldetésnyilatkozat Jövőkép Általános ismeretek az iskoláról Az iskola rövid története Iskolánk környezete Iskolánk meglevő kapcsolatrendszere 7 2. Nevelési program Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek A nevelő-oktató munka céljai A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásrendszere A személyiség fejlesztésével kapcsolatos feladatok Az egészségfejlesztéssel és a környezeti neveléssel kapcsolatos elvek Iskolánk környezeti és egészségnevelési programja Egészségfejlesztés főbb területei Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok Környezeti nevelés integráló hatása az iskola tevékenységében: A rendszeres testmozgásra, egészséges életmódra nevelés tanórán kívüli lehetőségei, feltételei iskolánkban Iskola-egészségügyi ellátás: Iskolánk drog prevenciós programja A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Közösségi szolgálat A pedagógusok helyi intézményi feladatai A nevelőtestület minden tagjának feladata A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje 32 Pedagógiai Program

3 A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A szülő, tanuló, a pedagógus és az intézmény partnerei, kapcsolattartásának formái A tanulmányok alatti vizsgák szabályai Felvétel és átvétel az iskolába Az átlépés lehetőségei Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv Helyi tanterv A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv által meghatározott óraszám fölötti kötelező tanórai foglalkozások Tankönyvek, taneszközök kiválasztásának elvei A NAT-ban meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának szabályai Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések, a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok A kudarc megszüntetésére irányuló pedagógiai tevékenység Választható érettségi vizsgatárgyak megnevezése, témakörei a törvény és a helyi tanterv figyelembe vételével A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Érdemjegyek és osztályzatok A modulos képzésben a modulok értékelése A tanulók magatartásának értékelése A tanulók szorgalmának értékelése A csoportbontások a választható tantárgyak és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei, a pedagógus választás szabályai A magasabb évfolyamba lépés feltételei A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzési rendszere, módszerei, az értékelés, valamint az otthoni felkészülés alapelvei Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok Szakmai program A szakmai program alapdokumentumai Képzési struktúránk Nyolcadik osztály utáni képzés Szakképesítés-ráépülés Érettségi utáni szakképzés: Technikusképzés: 67 Pedagógiai Program

4 Felnőttképzés ifjúsági tagozat (nappali rendszerű): Szakiskolások középiskolája (nappali rendszerű): Középiskolai felnőttoktatás esti munkarend szerint: A szakmák rövid ismertetése A Köznevelési HÍD program rövid ismertetése Intézményünk óratervei Szakközépiskolai képzések szakmai tantárgyainak óratervei Szakiskolai képzés közismereti oktatással Szakközépiskola szakképző évfolyamai közismereti képzés nélkül Szakiskola szakképző évfolyamai közismereti képzés nélkül A nevelőtestület határozata 162 Pedagógiai Program

5 Küldetésnyilatkozat Az intézmény pedagógusainak hitvallása "A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a jövőbe vetett hit optimizmusa." /Karácsony Sándor/ A Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola története egészen a tanoncok iskolarendszerű oktatásának kezdetéig vezethető vissza. Az intézményben az 1929/1930- as tanévvel indult meg az oktatás, és 1962 óta működik a ház falain belül középiskola. Az Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola legrégebbi, a szakmaképzés területén hagyományokkal rendelkező szakképző intézménye. Iskolánk célja, hogy tanulóink felismerjék a bennük rejlő képességeket, és azt a megalapozott szakmaválasztás után továbbfejlesszék az általános és a szakmai képzés keretében, legyenek büszkék szakmájukra, a munka szeretete része legyen egyéni boldogulásuknak. Célunk a korszerű szakképzés megvalósítása, a szakmai igényességre, nyitottságra való nevelés, a folyamatos továbbképzés belső igényének kialakítása. További célunk, hogy iskolánk az ismeretek átadásának és az emberi kapcsolatok sokféleségének olyan színtere legyen, melyet a tanítványok és a pedagógusok közösen alakítanak és formálnak a számukra legtöbbet adóvá. Végzett diákjaink meglévő értékeiknek biztos tudatában képesek legyenek saját sorsuk legkedvezőbb alakítására. El kívánjuk érni, hogy tanulóink ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetük értékeit, a társadalmi szokásokat, viselkedési normákat; legyen igényük az egészségmegőrző életvitelre. Az Intézmény Minőségfejlesztési Program megalkotása és megvalósítása hozzásegítette intézményünket ahhoz, hogy a jövőben az iskola minden területén lehetőség nyíljon a folyamatos fejlesztésre és belső szükségletté váljon a minőségi munkavégzés. Az iskola elképzeléseinek megvalósításához rendelkezésre áll a szakmailag és módszertanilag felkészült, képzett tantestület, a jól felszerelt iskola és tanműhely, valamint az oktatás területén működő támogató partnereink Jövőkép Célunk, hogy a régió munkaerő-piaci igényeit kielégítő széles szakmai alapozású, -centrikus, a vállalkozói szemlélet alapjain nyugvó oktatás keretében szerezzék meg tanulóink a társadalom által elvárt, differenciált szakmai végzettségeket, s készüljenek fel a munkaerő-piaci mobilitásra. Pedagógiai Program

6 A jövőben integrálni kívánjuk a felnőttképzési formákat az iskola képzési struktúrájába: a továbbképzések, átképzések, /további szakmai képzettségek megszerzésének feltételrendszerével. El kívánjuk érni, hogy tanulóink az oktatás folyamatában szerezzenek munkába állást segítő, problémakezelő ismereteket, szóbeli, írásbeli, informatikai, kommunikációs készségük fejlődjön, segítve a további ismeretszerzést, a társadalmi kapcsolatok alakítását. Képesek legyenek az önálló eligazodásra, rendelkezzenek jogi, pénzügyi, munkaügyi ismeretekkel. Az iskolai partnerkapcsolatok erősítésével, a technikai háttér jobb kihasználásával, a szülők intenzívebb bevonásával eredményesebbé kívánjuk tenni oktató-nevelő munkánkat. Célunk a különböző cégekkel meglévő iskolai kapcsolatok fejlesztésével, és a pályázatokon történő eredményesebb részvétellel az iskola hatékonyságának növelése Általános ismeretek az iskoláról Az iskola rövid története Iskolánk az 1885-ben alapított első pécsi szakképző iskola, a Pécsi Tanonciskola jogutóda, s mint ilyen, a város és a régió legrégibb szakoktatási intézménye. Az iskola központi épülete 1929-ben épült, mely a maga korában - Klebelsberg Kuno minisztersége idején az ország egyik legmodernebb szakiskolája volt. Az iskola tanműhelye 1973-ban épült, ötszáz tanuló i képzésére alkalmas tól az iskola 500. Sz. Zrínyi Miklós Ipari Szakmunkásképző Intézet és Szakközépiskola néven működött, majd ben felvette az európai hírű pécsi gyáralapító, orgonaépítő mester, Angster József nevét, aki a Rét utcai központi épület megépítéséhez anyagi támogatást nyújtott. Angster József Pécs városában a nemzetközi hírű lokálpatrióta mesterember jelképe, aki mesterségbeli tudását több országban gyarapítva, pécsi műhelyét európai hírű és szintű gyárrá fejlesztette. Orgonái ma is a magyar és pécsi mesterek ügyességét hirdetik Európa szerte. Alakja példaként állhat az iskola tanulói előtt. Az 1995/96-os tanévben adta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a volt Petőfi Utcai Általános Iskola épületét az iskolának, a zsúfoltság és a tornateremhiány enyhítésére. Így az iskola elhelyezése a két épületben kielégítőnek mondható. Miután az iskolában valamennyi szakképzési forma megtalálható, 1996-ban az intézmény a szakképző iskola nevet vette fel. A i oktatás 1973-tól az iskolai tanműhelyben és külső i képzőhelyeken történik. A i képzés tartalma igazodva a változó, szakmai elvárásokhoz folyamatosan megújult, helyet adva a korszerű technológiai folyamatok elemeinek. Iskolánkban hagyománya van a felnőttoktatásnak. Kezdetben esti illetve levelező tagozaton lehetett érettségit szerezni, majd az 1990-es évek elejétől annak nappali képzésében is. Pedagógiai Program

7 Iskolánk környezete Iskolánk a Belvároshoz közel eső területen található. Gyorsan és jól elérhető tömegközlekedési eszközökkel a város bármely pontjáról és vidékről egyaránt. Intézményünk működése szempontjából előnynek tekinthető a jó megközelíthetőség, hiszen diákjaink közül sokan vidékről járnak be. Szerencsés kialakítású iskolai negyed fogadja intézetünk diákjait. Közvetlen környezetükben még két oktatási intézmény is található. Az iskola előtt parkosított tér van, ahol diákjaink kulturáltan tölthetik el szabadidejüket Iskolánk meglevő kapcsolatrendszere Az iskola kapcsolatai az irányító hatóságokkal és háttérszervezeteikkel, a gazdálkodó szervezeteikkel, valamint a hazai és határon túli iskolákkal meghatározó értékűek. A pályázatokon való részvétel és a szakmai képzési modell folyamatos fejlesztése során az iskola kapcsolatai jelentősen bővültek, szaktanáraink folyamatosan eljuthatnak más, hasonló szakképző iskolába. Így közismereti és szakmai tanárok kerülnek egymással szoros munkakapcsolatba, értékes tapasztalatokat gyűjtve egymástól. A fejlesztő munkálatok során közelebb kerülhettünk a minisztériumokhoz és azok háttérintézményeihez. A gazdaság szereplőivel is meghatározóak a kapcsolataink. Az iskola a profiljának megfelelő vállalatokkal és vállalkozásokkal is keresi az együttműködés lehetőségeket. 2. Nevelési program 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai alapelvek A tanítás-tanulás folyamatában, az ismeretanyag feldolgozása során a tanár és a tanuló egyenrangú partnerként vesz részt, amelyben mindketten sajátos feladatokat végeznek el. Az iskola a tanulók életének egyik legfontosabb színtere, ahol lehetnek igényei, szükségletei, ahol konfliktusba kerülhet, ahol öröm érheti, ahol érdeklődéseinek megfelelő tevékenységet választhatnak. A pedagógusokkal együtt saját kompetenciájuk keretein belül alakíthatják az iskola tevékenységstruktúráját. Ez akkor lehetséges, ha a tanulók nyitottak az új ismeretek befogadására, és szívesen működnek együtt az oktatási-nevelési folyamatban. Ebben a közös tevékenységben tudjuk megvalósítani különféle színtereken és tantárgyközi kapcsolatok révén a NATba beépülő EU-s kulcskompetenciák kialakítását. EU-s kulcskompetenciák: anyanyelvi kommunikáció, Pedagógiai Program

8 idegen nyelvi kommunikáció, természettudományi és technológiai alapkompetenciák, digitális- információs technológiák alkalmazkodásához kapcsolódó kompetenciák, a tanulás tanulása (élethosszig tanulás), szociális, interperszonális és állampolgársági kompetenciák, vállalkozói kompetenciák, kulturális tudatosságot szolgáló kompetenciák, Az alapelvek megfogalmazását, az EU-s kulcskompetenciákat is figyelembe véve, a hagyományok, és a nevelési és oktatási elképzeléseink határozzák meg. Mindezek alapján Nevelési tervünk az alábbi alapelveket rögzíti: Biztosítjuk tanulóink számára, hogy a tájékoztatás és az ismeretek közlése tárgyilagosan és többoldalú módon történjék. Biztosítjuk a vallási, világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését. Vallási és világnézeti tanítások igazságáról nem foglalunk állást, a semlegességet képviseljük. Szilárd értékrendet, az életkori sajátosságokhoz szabott konkrét társadalmi kapaszkodókat akarunk nyújtani diákjainknak. Nyitottak vagyunk az új pedagógiai módszerek felé. Csak közösen vállalható célokat állítunk a nevelőtestület elé, s csapatmunkára építünk. Az iskola mindenkori képzési rendszerének keretein belül hajtjuk végre fejlesztési elképzeléseinket. Gyermekközpontúságot, teljesítményre ösztönző tanítást hirdetünk. Helyi tantervünket a Nemzeti Alaptanterv, a kerettantervek és a szakmacsoportjainkat érintő OKJ szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a központi programok figyelembe vételével határoztuk meg A nevelő-oktató munka céljai Az iskola nevelési célkitűzései a rögzített alapelvek, a konszenzuson alapuló elképzelések, korunk modern emberi elvárásai és a képzési modell alapján határozhatók meg. Évente felfrissített beiskolázási programmal, megfelelő vonzerővel biztosítjuk a tanulói utánpótlást. Korszerű alapműveltség, tudatos orientáció, széles körű szakmai alapozó képzés megvalósításával innovatív tudást alakítunk ki a tanulókban. Pedagógiai Program

9 Közismereti és szakmai alapozó területen lehetőségeinktől függően felkínáljuk a választás lehetőségét, biztosítjuk az érettségire, a szakirányú továbbtanulásra történő felkészítést. Tanulói képességfejlesztés. Törekszünk a tanulás megtanítására, az eredményes tanulási módszerek és technikák elsajátíttatására. Feladatunknak tekintjük a tanulók felzárkóztatását, s a tanulási és szocializációs hátrányok csökkentését. Változatos módszerekkel továbbfejlesztjük a tehetséggondozást. Meghatározó célnak tekintjük, hogy tanulóink az általános műveltség és a szakmai alapozó ismeretek birtokában egyaránt sikeresen érvényesülhessenek. Közösségteremtő erőnek tekintjük a szilárd értékrendet, a humanista elkötelezettséget, a toleranciát, az egészséges lokálpatriotizmust és az ezekből származtatható modern hazafiságot. Törekszünk a nemzeti kultúra ápolására és közvetítésére. Törekszünk az előítéletektől mentes, felelősségteljes gondolkodású, kiegyensúlyozott személyiségű, fegyelmezett magatartású és megbízható tanulók nevelésre. Minden helyzetben törekszünk a problémák nyílt, őszinte feltárására és megbeszélésére. A tanári szabadság tiszteletben tartása mellett kiszámítható és egységre törekvő értékelési rendszert alkalmazunk. A szakmai alapozó tananyag folyamatos korrekciójával a műszaki ban praktikusan alkalmazható tudásanyag oktatását valósítjuk meg. Tudatosan vállaljuk és ápoljuk az iskola értékes hagyományait, és újak kialakítására törekszünk. A célkitűzések maradéktalan megvalósítását a mindenkori tanulói összetétel befolyásolja A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásrendszere Iskolai oktatási eszközrendszerünk többcsatornás összetételű. Tartalmaz tárgyiasult információhordozókat, (pl. speciális szaktantermeket, modelleket, gépalkatrészeket, mérőeszközöket). Tartalmaz vizuális, auditív információhordozókat (pl. térképeket, CDket, DVD-ket, interaktív táblákat). Iskolai könyvtárunk sajátos eszközeivel hozzájárul az iskola pedagógiai programjának megvalósításához, beépülve az iskola tevékenységének egészébe. Biztosítja egyrészt az iskola alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen forrásokhoz és információkhoz való hozzáférést a tanulók és tanárok számára, másrészt olyan tanulási környezetet jelent, Pedagógiai Program

10 amely korszerű információhasználati, könyvtárhasználati tudást, szokásokat generál. Biztosítja továbbá, hogy az élethosszig tartó tanulás fontos feltételét, az információs műveltséget a tanulók középiskolai éveik alatt megalapozhassák. Nevelési eszközrendszerünket nevelési céljaink elérése érdekében alkalmazzuk. Személyi vagy tárgyi eszközelemeink nevelési folyamatunkban részfeladatokat oldanak meg és ezzel nevelésünk hatékonyságát emelik. Nevelési módszereink: közvetlen: a nevelő személyes kapcsolat révén hat a tanulóra közvetett: a nevelő hatás a tanulói közösségen keresztül érvényesül. Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1. Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek 2. Magatartási mód bemutatása, közvetítése 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása) Közvetlen módszerek Követelés Gyakorlás Segítségadás Ellenőrzés Ösztönzés Elbeszélés Tények és jelenségek bemutatása Műalkotások bemutatása A nevelő személyes példamutatása Magyarázat, beszélgetés A tanulók önálló elemző munkája Közvetett módszerek A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. Hagyományok kialakítása, ápolása A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében A követendő egyéni és csoportos minták kiemelése a közösségi életből Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról - Vita Követelési módszereink eszközei: biztatás, ígéret, helyeslés, elismerés, példa, osztályozás, dicséret, jutalmazás. Az iskolában alkalmazott sajátos pedagógiai módszer: a projektmódszer. A projekt közösen végzett tevékenységek sorozata, didaktikai hármas alapelve: az átélés- ismeretszerzés- megértés. Olyan tanulásszervezési formákat valósítunk meg a pedagógiai unkban, amelyek során a tanulók közösen, együttműködve, belső indíttatásból és valamely a tágabb közösség érdekeit szolgáló produktum, termék létrehozásán dolgoznak. A módszer a tanulók érdeklődésére, szükségleteire és a közös tevékenységre épít. A Pedagógiai Program

11 projekt megvalósítása során az együttes munkálkodásra, egymás segítésére, a kommunikációs készségek elsajátítására, fejlesztésére helyeződik a hangsúly. Formái: - Projekthét projekt napok (pl. egészségnevelési projekt, környezeti projekt stb.). - Órai projektek (pl. nemzetiségi projekt, természettudományi projektek stb.) - Iskolai rendezvényekhez, ünnepekhez, diákprogramokhoz kapcsolódó projektek (pl. Angster- nap, 9. évfolyamosok bemutatkozó projektje, karácsonyi projekt, holokauszt-projekt stb.). A projektet a tanórákon kívül, részben vagy egészben a tanulók szabadidejében szervezzük meg. Az eredmény iskolai ünnepély, előadás, kiállítás, diákrendezvény, kiadvány, egyéb. A projektoktatás lépései: Tervezés, témaválasztás Az adott (projekt) probléma megoldásához vezető cél felismerése, megértése További konkrét problémák, részcélok megfogalmazása Egyéni vagy önkéntes alapon csoportok kialakítása Választás a megfogalmazott problémákból Megoldási terv készítése, konkrét feladatok megfogalmazása Tanári együttműködés, segítség a célok megfogalmazásába, csoportok szervezésében, a terv elkészítésében. Kivitelezés Feladatelosztás megszervezése, az adatgyűjtés helyszíneinek kiválasztása, megállapodás az adatközlők személyében Aktív kivitelezés az egyéni, páros vagy csoportos munka során Együttműködés, a szükséges eszközök, különböző munkatechnikák, közösségi, kommunikációs és tevékenységi formák kialakítása, tantárgyi ismeretek integrációja, önálló kutatás Differenciált segítség adása szükség szerint. Felülvizsgálat A produktum bemutatása az iskola vagy csoportok előtt A projekt értékelése (Középpontban: önértékelésnél a projekt készítésének folyamata, csoportok értékelésénél produktum bemutatása) A szükséges javítások elvégzése. A projekt közzététele Pedagógiai Program

12 A produktum nyilvánosság elé tárása (kiállítás, előadás, honlap) A felvetődő kérdések megbeszélése, új projekttervek megfogalmazása. Nem hagyományos tanórai foglalkozások: Nem hagyományos tanórai foglalkozás lehet minden olyan tanítási-tanulási módszer, amelynek a tantárgyak tananyagának elsajátítása a célja, de nem a szokásos 45 perces tanóra keretén belül, s a helyszíne akár iskolán kívül is lehet (de tanítási naplóba beírt óra). A nem hagyományos tanórai foglalkozások közös és alapvető jellemzője a komplexitás. Ennek lényege: tantárgyakon átívelő ismeretek összekapcsolása, egy adott tartalom sokoldalú megközelítése a sokféleség összekapcsolódása különféle tevékenységek által a természet és társadalom kapcsolatrendszerének holisztikus megközelítése kapcsolatközpontúság módszerek sokfélesége Komplex tanulási lehetőségek a szakiskolában: tanulmányi kirándulás (szakkör, érettségi előkészítő keretében), múzeumlátogatások, állatkert, botanikus kert látogatása, témanapok tartása, Jeles napok (Pl. a Víz napja, a Föld napja), vetélkedők, terep, természetismereti és városismereti játékok, faliújság, szakmai, szakmai napok diákszervezéssel A személyiség fejlesztésével kapcsolatos feladatok Ráirányítjuk a tanulók figyelmét arra, hogy a személyiség fejlődik és fejleszthető, egészéletünk során ez tudatosan alakítható. Önműveléssel, az egész életen át tartó tanulással, önálló ismeretszerzéssel személyiségünk is gazdagodik. Fejlesztjük a tanulók mindazon képességeit és készségeit, melyek segítségével a választott szakmaterületükön megfelelően helyt tudnak állni, mind a szakmai során, mind pedig majdani munkahelyükön. Fejlesztendő tulajdonságok: megbízhatóság, precizitás, Pedagógiai Program

13 kitartás, állóképesség, együttműködési készség, kompromisszumra való készség, döntési képesség. A tanítási folyamat során tekintetbe vesszük a tanulók életkori sajátosságait, egyéni terhelhetőségét, számítunk véleményükre, kreativitásukra, és együttműködésükre. Fontosnak tartjuk, hogy felelős állampolgári magatartásuk és demokratikus gondolkodásuk alakuljon ki. Az érzelmi nevelés területén pedig, az önmagukra és a környezetükre irányuló érzelmeiket helyes irányba tudják terelni. Egyes tantárgyak konkrét tananyagának tanítása, valamint a i munka, a lehetőségek széles skáláját biztosítja a tanuló és tanár közti kommunikációra és a tanulók személyiségének mélyebb megismerésére. Mindez segíti a tanári kart a személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok sikeres megoldásához Az egészségfejlesztéssel és a környezeti neveléssel kapcsolatos elvek Iskolánk környezeti és egészségnevelési programja A mai modern társadalomban az iskolák egészségnevelő, egészségfejlesztő szerepe megnőtt, feladata többrétegűvé vált. A pedagógusoknak és az ő munkájukat támogató segítő foglalkozású szakembereknek az oktató-nevelői munkán kívül számos más óvóvédő, értékközvetítő, személyiségformáló, szociális munkát kell felvállalnia. Az egészségnevelési tevékenység igen összetett személyiségformáló, személyiségfejlesztő munka, így nem lehet egyetlen területre korlátozni a megelőzési folyamatot. Az egészségneveléssel kapcsolatos feladatok sem korlátozódhatnak csak a tanórákra, hanem más szakértő (segítő) szervezetekkel közösen lebonyolított rendezvényeket, valamint más oktatási intézményekkel közösen szervezett programokat is igénybe kell vennünk Egészségfejlesztés főbb területei Az egészségfejlesztési célkitűzések kulcsterületeinek számítanak a következő feladatok: dohányzás visszaszorítása, az alkohol- és a drog prevenció, egészséges táplálkozás, aktív testmozgás és a mozgásszervi betegségek csökkentése, mentális betegségek megelőzése, HIV/ AIDS prevenció Alapelvek, jövőkép, hosszú távú célok Pedagógiai Program

14 A környezeti nevelés: Az emberben eredendően benne rejlő természetes erények kibontakoztatása. A természet- és embertisztelő szokásrendszer kialakítása. A belső késztetések esztétikai, érzelmi, erkölcsi megalapozása. A szokásrendszerek elmélyítése intellektuális és érzelmi hatások által. Mindezeknek eredményeképpen kialakul az ökológiai gondolkodás és a környezettudatos szemlélet. Célok éves korosztály esetében: Fenntarthatóságra való nevelés (élethosszig tartó tanulásra nevelés), az ökológiai szemléletmód segítségével. Rendszerszemléletre való nevelés. Holisztikus (a világ oszthatatlan egész) és globális szemléletmód kialakítása, a szerves kultúra fontossága. Tolerancia és segítő életmód, az állampolgári - egyéb közösségi - felelősség felébresztése. A környezettudatos magatartás és életvitel segítése, kialakítása. Az életminőség fogyasztáson túlra mutató alkotóinak keresése. Az egészség és a környezet összefüggéseinek vizsgálata. Helyzetfelismerés, ok-okozati összefüggések, problémamegoldó gondolkodás, döntésképesség fejlesztése. Globális összefüggések megértése. A fogyasztás helyébe az életminőség helyezése. Létminőség választásához szükséges értékek, viselkedési normák kialakítása. Helyi célok, értékek: Természeti, épített, szociális környezetünk ismerete, óvása, fejlesztése. Helyi értékek és problémák feltérképezése. Lakóhely megismerése. Hagyományok védelme. Azonosságtudat fejlesztése. Pozitív értékrend, egészséges életvitel iránti igény alakítása. A nevelés (nem helyettesíthető a képzéssel). Iskolánk környezeti nevelés hitvallása: A szemléletformáló, alapozó környezeti ismereteket a szakképzés minden területe tekintse feladatának. Pedagógiai Program

15 Az intézmény helyi adottságait (Mecsek hegység) kihasználva, ennek természeti értékeit megismerve szervesen épüljön be a helyi tantervbe. Ismereti háttér átadása mellett a környezeti nevelés főként személyiségfejlesztő feladat, az értékrendszer és magatartás fejlesztésén keresztül Környezeti nevelés integráló hatása az iskola tevékenységében: Az iskola az egyik legfontosabb színtere a környezeti nevelésnek. A felülvizsgált NAT-ban szereplő kiemelt fejlesztési feladatok - köztük a környezeti nevelés - az oktatás valamennyi elemében megjelenik, és lehetővé teszi, elősegíti a tantárgyközi kapcsolatok erősítését. A programunkban lefektetett elveknek megfelelően a tanmentekben domináljon a zöld tartalom, a helyi célok, elemek konkrétan jelenjenek meg. Próbáljunk minél több tanórán kívüli tevékenységet beépíteni a munkánkba, mivel ez nemcsak a közösségformálásra, hanem környezeti nevelés színteréül is szolgálhat. Az intézményben dolgozó pedagógusoknak legyen lehetőségük továbbképzéseken részt venni, ahol a környezeti neveléshez is kapcsolható különféle tanórán belüli és tanórán kívüli módszereket is elsajátíthatnak. Konkrét célok és feladatok: A szakoktatásban kiemelni a hagyományok megismerését, tiszteletét. A szakoktatásban környezetbarát technológiák fontosságát hangsúlyozni. A város, illetve annak környezetének megismerése. A település környezetvédelemmel foglalkozó cégeinek bemutatása osztályfőnöki órák, illetve szakkörök keretében. A szelektív hulladékgyűjtés beindítása. Környezetvédelmi szakkör beindítása tanulók igény felmérése után. Az egészséges életmódra való nevelést szem előtt tartva minél több diákot bevonni tömegsport mozgalomba, illetve mozgáskultúrájuk fejlesztésére. Zöld szervezettel való intenzív kapcsolattartás (iskolai szinten és szakkör keretén belül). Iskola drogstratégiája, mentálhigiénés nevelés, integrálása, kapcsolat a nevelési tanácsadóval. Tanulás szervezési és tartalmi keretei Tanórai keretek között a tantárgyak által adott lehetőségeket figyelembe véve. Testnevelés A tanulók: Pedagógiai Program

16 fedezzék fel, értsék meg, hogy a környezeti hatások jelentős mértékben befolyásolják egészséges testi fejlődésüket, legyenek tisztában azzal, hogy a testnevelés és a sport nélkülözhetetlen az élményszerű tapasztalatszerzésben, az emberi kapcsolatokban, az együttműködés és a tolerancia fejlesztésében, értsék és tapasztalják meg szabadtéri foglalkozásokon keresztül, hogy a környezetszennyezés és egészségre veszélyes, igényeljék, hogy a sportoláshoz lehetőség szerint természetes anyagokból készüljenek az eszközök és a tornaszerek, tudatosítsák általa az egészség és a környezet komplexitását. Magyar nyelv és irodalom A tanulók: ismerjék meg az irodalmi művekben megjelenő természeti és környezeti értékeket, harmonikus kapcsolatokat, legyenek képesek irodalmi szövegek alapján problémafelvetésekre, vitára, véleményalkotásra, érvelésre, tudatosan készüljenek a nyelvi környezetszennyezés elkerülésére. A tanulókban: fejlesszük az esztétikai, erkölcsi érzékenységet, el kell érnünk, hogy törekedjenek a szakmai nyelv igényes, színes, pontos használatára írásban és szóban egyaránt. Történelem A tanulók: értsék és tudják, hogyan mikor és milyen emberi tevékenységek révén alakult át a természet, tudják értelmezni, hogyan hatódtak a környezeti változások a gazdálkodásra, az életmódra, a közösségi normák alakulására, ismerjék meg a helyi történelmi értékeket, alakuljon ki bennük a hagyományok tisztelete, értsék meg az egész világot érintő globális problémákat és érezzék hangsúlyozottan az egyén, az állam és a társadalom felelősségét és feladatait a problémák elhárításában, csökkentésében. Idegen nyelv A tanulók: ismerjék meg más népek és országok környezetvédelemmel foglalkozó szervezeteit, Pedagógiai Program

17 legyenek képesek a környezetvédelmi problémákra önállóan, csoportmunkában választ keresni, állampolgári felelősségtudatuk fejlődjön. A tanulókban: alakuljon ki és fejlődjön a nemzetközi felelősség és környezettel szemben, fejlődjön az idegen nyelvi kommunikáció képessége és fedezzék fel ennek lehetőségeit. Matematika A tanulók: legyenek képesek környezeti mérések eredményének értelmezésére, elemzésére statisztikai módszerek alkalmazásával, tudjanak táblázatokat, grafikonokat készíteni és elemezni, logikus gondolkodásuk, a szintetizáló és a lényegkiemelő képességük fejlődjön, tudják megfigyelni az őket körülvevő környezet mennyiségi és térbeli viszonyait, váljanak képessé egy adott témához megfelelő adatok kiválogatására, gyűjtésére és feldolgozására, ismerjenek konkrét, a valós életből vett példákat, és legyenek képesek ezeket elemezni, tudjanak megfelelő következtetéseket levonni, legyenek képesek reális becslésekre, tudjanak egyszerű statisztikai módszereket alkalmazni. A tanulókban: alakuljon ki a rendszerben való gondolkodás, alakítsuk ki a környezeti rendszerek megismeréséhez szükséges számolási készségeket. Fizika A tanulók: váljanak képessé a környezeti változások magyarázatára, ismerjék meg az élő szervezetre káros fizikai hatások (sugárzások, zaj, rezgés) egészségkárosítását, tudják ezek kibocsátásának csökkentési lehetőségeit, ismerjék fel a fizikai törvényszerűségek és az élőlények életjelenségei közötti analógiákat, valamint az élő és élettelen közötti kölcsönhatásokat, tudják értelmezni a környezet változásának törvényszerűséget, és ennek tudatában legyenek képesek megoldást keresni a globális környezeti problémákra, mérjék fel annak fontosságát, hogy a környezeti erőforrásokat felelősséggel szabad csak felhasználni, Pedagógiai Program

18 ismereteik birtokában, tetteik következményeit látó, távlatokban gondolkodó állampolgárrá váljanak. Földrajz A tanulók: szerezzenek tapasztalatot, gyűjtsenek élményeket a közvetlen élő és élettelen környezetükről, érzékeljék és értékeljék a környezetben lezajló változásokat, mint a természeti és társadalmi folyamatok hatásainak eredményeit, ismerjék meg a világ globális problémáit, ismerjék meg és őrizzék a természeti és az ember alkotta táj szépségeit. Biológia A tanulók: ismerjék meg a globális környezeti problémákat és azok megelőzési, illetve mérséklési lehetőségeit, ismerjék és szeressék a természeti és az épített környezetet, ismerjék meg az élőlények alapvető szervezeti-működési jellemzőit, fedezzék fel azok között az ok-okozati összefüggéseket, ismerjék meg a környezeti-egészségügyi problémákat, legyenek képesek az egészségügyi problémák megelőzésére és mérséklésére, - sajátítsák el a testi-lelki egészséget megőrző életviteli technikákat. - A tanulókban: alakuljon ki ökológiai szemléletmód. Kémia A tanulók: rendelkezzenek a környezetbiztonsághoz szükséges ismeretekkel, törekedjenek a környezettudatos magatartás kialakítására, legyenek képesek a környezeti elemek egyszerű vizsgálatára, az eredmények értelmezésére, Ének-zene A tanulók: ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát, ismerjék meg a természet zenei ábrázolásának módjait, fedezzék fel a természet szépségeinek megjelenését a népdalokban, vegyék észre a zene közösségerősítő, közösségteremtő szerepét, tudják, hogy az élő illetve élettelen természet hangjai a zenében és a hétköznapokban egyaránt akusztikus élményt jelentenek, Pedagógiai Program

19 fedezzék fel a zenei környezetszennyezést és tudjanak ellene védekezni. Rajz és vizuális kultúra A tanulók: ismerjék fel a természeti illetve művészeti szépség rokonságát és azonosságát, ismerjék meg a természet képzőművészeti ábrázolásának lehetőségeit, ismerjék és tudják, hogy a hagyományápolás a fenntarthatóság egyik alappillére, tudjanak példákat említeni a népi építészet, díszítőművészet hazai előfordulásaira, ismerjék a természetes alapanyagok használatát, legyenek képesek a műalkotásokat környezeti nevelési szempontoknak megfelelően elemezni, legyenek képesek alkotásokat létrehozni a környezeti nevelési témaköröknek megfelelően, ismerjék a tárgyi világ formanyelvi elemeit, a tartalom és a forma összefüggését, tudjanak példákat mondani a környezetvédelmi szempontok szerinti formatervezésre, kutassanak fel, ismerjenek meg helyi, népi építészeti emlékeket. Előrehozott szakiskolai szakképzés A tanulók: ismerjék a szakma gyakorlásához kapcsolódó természet és környezetvédelmi ismereteket, ezeket tudják megfelelően hangsúlyozni, kiemelni, ismerjék a szakmához kapcsolódó higiéniai követelményeket és tudják ezeket a ban alkalmazni, tudják a szakmai ártalmak hatását az emberi szervezetre, legyenek képesek az egészségkárosodás megelőzésére, ismerjék meg a szakma történetét és lássák a környezetre gyakorolt hatását, tudják ennek az egyszerű vizsgálati lehetőségeit. Szakképzés (szakmai i és i ismeretek) A tanulók: sajátítsák el a szakma specifikus munkát és legyenek birtokában a környezetvédelmi ismereteknek, tudják kiemelni a szakma környezetterhelő hatásait, ismerjék a védekezés lehetőségeit (hulladékkezelés stb.), ismerjék a környezetbarát technológiákat, a környezetbarát anyagokat, anyagok és termékek használatát, sajátítsák el az anyag- és energiatakarékos gazdálkodási módokat, Pedagógiai Program

20 látogassák meg a szakmához kapcsolódó (helyi) létesítményeket, figyeljék meg a helyes környezetvédelmi technológiákat a ban, tudják mérni a környezetet károsító elemek hatásait szakma specifikus eszközzel. A tanulókban: erősödjön meg az ökológiai szemlélet, legyenek képesek a tényeket szakma specifikusan kiegészíteni, alakuljon ki a munka- és technológiai fegyelem, alakuljon ki a modern rendszertani szemlélet a szakmai oktatás során. ak lehetőségeinek kiegészítése az osztályfőnöki teendőkkel: A fiatalok osztályközösségi létének keretét általában az osztályfőnök teremti meg. Ő a különböző szintű személyes kapcsolatok segítője, fejlesztője is. Az átalakuló iskolarendszerben az osztályfőnöki feladatok bővülnek, e tennivalók körül is egyre több a bizonytalanság. Az osztályfőnök személyisége, és elhivatottsága döntő súllyal alakítja a gyerekekben kialakuló, formálódó valóságképet. Munkálkodása nyomán válnak konkrét közösségi tevékenységgé a szaktanárok tanórán túlnövő elképzelései, a különböző iskolai programkínálatok. A tanulók számos attitűdjének alakításán túl a szülők hozzáállását is befolyásolhatja igényessége, értékrendje. A környezeti nevelés szempontjából nem meghatározó az osztályfőnök szaktárgyi hovatartozása. Az általános tájékozottsága, probléma-felismerés és - feldolgozó képessége segítheti abban, hogy ezt a sokszínű témakört a környezethez való viszony alakítására, egyben pedagógiai céljaira használni, alkalmazni tudja. A környezet megóvására, szépítésére, otthonossá tételére, igényes gondos alakítására való nevelésen túl a mindennapi problémák felismerése, életmódminták elemzése, a megoldások keresése is kiváló lehetőséget nyújt az együttes tevékenységek során a közösségépítésre, a személyes kapcsolatok kialakítására, elmélyítésére. Az osztályfőnök összefogja a szaktárgyak idevágó, de a hagyományos tanórai keretekbe nem férő tevékenységeket (például a fogyasztói társadalom problémáinak felismerését és megoldását segíti az iskolában). Ilyenek a táplálkozási szokások, az iskolai büfé kínálata, a szükségtelen túlcsomagolás, a szemét kezelése, anyag- és energiatakarékosság. A közös tanulmányi kirándulások, vetélkedők, különböző akciókban való közös részvétel is kiegészítheti és összefűzheti az egyes szaktárgyakat. Az osztályfőnöki órák témájának kínálata akkor hatékony, ha az legalább egy, de inkább négy évre tervezett sokszínű szocializációs programnak felel meg. Tervezése az osztályban tanító valamennyi pedagógus együttgondolkodását kívánja meg. Hangsúlyozott témáink: életvezetés, Pedagógiai Program

21 életvezetési szokások a családban, életviteli szokásaink a múltban, és a jelenben, merre haladunk? testi, lelki problémák, a média szerepe (reklám-pszichológia). A környezeti nevelésben hasznosítható módszerek: Játékok: memóriafejlesztő, kombinációs, érzékelést fejlesztő, ráhangolást segítő, bizalomerősítő, kapcsolatteremtés segítő. Modellezés: hatásvizsgálatok, rendszermodellezés, előrejelző, működő modellek készítése, elemzése. Riportmódszer: kérdőíves felmérés. Terepi módszerek: terepok, térképkészítés, egyszerű megfigyelések, célzott megfigyelések, mérések. Aktív munka: szelektív hulladékgyűjtés. Pedagógiai Program

22 A rendszeres testmozgásra, egészséges életmódra nevelés tanórán kívüli lehetőségei, feltételei iskolánkban Rendszeres felmérést végzünk az iskolánkba 9. évfolyamra felvett tanulók egyesületi és szabadidő sporttevékenységéről. A mért adatok általában a következőket mutatják: Szakközépiskola Egyesületi Szabadidősport Fiúk % 6-8 % Lányok 5-6 % 3-4 % Szakiskola Egyesületi Szabadidősport Fiúk 6-8 % 5 % Lányok 2-3 % 1 % Tapasztalataink szerint a középiskolába kerüléskor rendkívül nehéz már bevonni a rendszeres edzésmunkába azokat, akik általános iskolában nem sportoltak. Ezért jelentős eredménynek tartjuk, hogy évente mintegy tanulót sikerül rendszeres edzésmunkára szoktatni szakosztályunkban, illetve sportcsoportjainkban. A labdarúgás is vonzó tanulóink számára. Serdülő és ifi szinten (kispályás és terem labdarúgás) van versenylehetőségük. Minden évben részt veszünk a Szakmunkások Szakközépiskolások Megyei Spartakiádján, amely rendezvény kifejezetten tömegsport jellegű és a hagyományos sportágakon kívül olyanok gyakorlására is van lehetőség, mint pl. minigolf, lábtenisz stb. Iskolánkban megrendezésre kerül az osztályok közötti kispályás labdarúgó, asztalitenisz, évfolyamonként bajnokság, ami több tanulónak ad versenyzési lehetőséget. Összességében a szakközépiskolai és szakiskolai képzésben résztvevő tanulók mintegy 22-25%-át sikerül rendszeres iskolai sporttevékenységbe bevonni Iskola-egészségügyi ellátás: Rendszeres és folyamatos iskola-egészségügyi ellátás biztosítása, Évente a tanulók egészségi állapotának felmérése, szűrővizsgálatok, Szakmai pályaalkalmassági vizsgálatok, A vizsgálatokról statisztikai adatszolgáltatás a tantestület számára az egészségfejlesztés irányainak meghatározásához, Krónikus beteg tanulók iskolai beilleszkedésének, életvitelének, pályaválasztásának segítése, gondozása, Egyéni tanácsadás, egészségnevelés, Pedagógiai Program

23 Testnevelési csoportbesorolás elkészítése testnevelőkkel egyeztetve, Folyamatos egészségfejlesztés iskolai tanóra keretében tematika alapján évfolyamonkénti, iskolatípusonkénti lebontásban (részletesen lásd a védőnői éves programban), Egészségnap szervezése (Angster- nap stb. keretében), Véradás (18 év felett), Egészséges környezet biztosítása (munkavédelmi, higiéniai szemlén részvétel, büfé kínálatának ellenőrzése, dohányzás ellenőrzése stb.). A védőnő összetett szerepkörnek kell, hogy megfeleljen, mely öt fő területre osztható: A védőnő, mint szakember: a védőnőnek bizonyos szintig mindazon i és i szakismeretekkel rendelkeznie kell, amelyek szükségesek a (jelen esetben) éves korosztály ellátásához, gondozásához. A védőnő, mint kapcsolatteremtő: jó kommunikáció képes befolyásolni és hatást gyakorolni a közösségre, továbbá segíti a gondozott személyiségének kibontakoztatását (fogadóórák keretében történő tanácsadás). A védőnő, mint menedzser: a védőnő menedzseli az iskola-egészségügyi tevékenységet, szorosan együttműködve az iskolaorvossal, a pedagógusokkal és más szakemberekkel. A védőnő, mint oktató: a védőnő együttműködve az iskolaorvossal, pedagógusokkal egészségnevelést folytat annak érdekében, hogy pozitív irányú változást hozzon létre az attitűdben, az értékítéletben és viselkedésben. Ebbe tartozik az egészségügyi ismeretek átadása. A védőnő, mint fejlesztő: a védőnő helyzete ilyen szempontból kedvező, mert egy természetes közegben dolgozik, ahol tanulmányozhatók az egészségi állapottal összefüggő problémák, helyben mérhetők az egészségnevelő tevékenység és programok hatékonysága. Ez segít olyan módszerek kidolgozásában, melyek javítják szakmai tevékenységünk minőségét. A védőnő segítségével megvalósuló egészségnevelő tevékenységek (tanórán belül illetve kívül): baleset megelőzés - elsősegélynyújtás, személyi higiéné, bőrbetegségek, serdülőkori változások, fogak és ápolásuk, nemiség-változások a serdülőkorban, párkapcsolat: barátság-szerelem, családtervezés, abortusz és következményei, Pedagógiai Program

24 AIDS megelőzés, szexuális úton terjedő betegségek és megelőzésük, nőgyógyászati vizsgálatok, kóros szenvedélyek, dohányzás megelőzés, alkohol megelőzés, illegális drogok, drogos karrier kialakulása, leszoktatás, terápiás lánc, segítő intézmények, drogtörvény, egészséges táplálkozás, táplálkozási problémák, daganatos betegségek és megelőzésük, emlőrák és megelőzése, hererák és megelőzése, táplálkozással összefüggő daganatok és megelőzésük, önismereti ok, nyaralás és veszélyei. Ezen egészségnevelő programok bármely évfolyam számára elérhetőek Iskolánk drog prevenciós programja Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt szerepet kap az egészségnevelés, ezen belül a drogprevenció. Fontos, hogy a pedagógus minél hamarabb észrevegye a változásokat a tanuló viselkedésében és ismerje fel a problémát, továbbá kiemelkedő szempont számunkra az is, hogy az esetleges drogfogyasztók számára a segítséget megadjuk. A köznevelési törvény szerint az iskolavezetés a felelős a gyerekek testi, lelki épségéért a tanítási időszak alatt. Az iskolán kívüli dolgok esetében az iskolának korlátozottak a lehetőségei. A kábítószer veszélyt jelent az egyénre, a közösségre, a társadalomra. Sorsokat, családokat tesz tönkre. Nem elszigetelt jelenség, ok és következmény egyszerre. Ezért legfontosabb feladatunknak tartjuk a megelőzést. Ennek érdekében iskolánk törekszik: az egészséges prevenciós szemlélet kialakítására a tantestületen belül fontosnak tartjuk, hogy a tantárgyak helyi tanterveibe bekerüljenek a drog prevencióhoz kapcsolódó témák. A prevenciós jellegű munkák fő koordinátora az intézmény drogkoordinátor-tanára. Ő tartja a kapcsolatot a külső támogató intézményekkel. (Drogambulancia, Baranya Megyei Pedagógiai Program

25 Rendőr-főkapitányság, Kormányhivatal - Pártfogó felügyelet, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum). A fent nevezett intézményekkel kapcsolatunk szoros és minden tanévben közösen valósítunk meg programokat, melyek keretén belül minden osztályban, osztályfőnöki órákon bűnmegelőzés témakörben, kábítószer használatból adódó bűncselekményekről tartanak felvilágosítást. Emellett az ifjúsági védőnő kulcspozíciót tölt be az egészségnevelés területén. Az általa kidolgozott program kitér: A legális és illegális drogokkal kapcsolatban mind a rövid, mind a hosszú távú hatásokra. A dohányzással kapcsolatban a cigaretta fő alkotóelemeire, azok hatásaira. Az ÁNTSZ Egészségfejlesztési Osztályától kikölcsönzött szervbemutatóval teszi látványossá az órákat. Az aktív dohányzás mellett kitér a passzív dohányzás káros hatásaira is, majd a témát a leszokást segítő tanácsokkal zárja. Minden decemberben dohányzás elleni világnapot szervez. Az alkohol káros hatásait Egy igaz történet című filmet követő feladatlap feldolgozásával teszi interaktívvá az órát, és ezen keresztül bontja ki az alkoholfogyasztás hatásait, illetve a függőség jeleit. Jelen tapasztalatunk szerint a serdülőkorú fiatalokra jellemző a deviáns magatartási formák keresése. Ebből fakadóan előfordult már, hogy egyes tanulóink droggyanús magatartásukkal hívták fel magukra a figyelmet. Ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy ha az iskolában nem is fogyasztanak drogot, hétvégeken, szabadidejükben, szórakozások alkalmával már néhányan kipróbálták. A tanárok körében általános tapasztalat, hogy a drogprobléma megítélésében sokkal bizonytalanabbak, mint a dohányzás, vagy az alkohol fogyasztás esetében A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Korunkban rengeteg információ között kell tanulóinknak eligazodniuk. Ha ismerik önmagukat, tisztában vannak erősségeikkel, illetve gyengéikkel, képesek lesznek komoly sikereket is elérni. Ellenkező esetben kevés esélyük van a boldogulásra. Szükségesnek tartjuk a hagyományos értékrend kialakítását, melynek kiemelt elemeiként: a becsületességet, a tisztességet, a munkaszeretetet és a munkabírást, a szülőföld iránti elkötelezettséget helyezzük előtérbe. Pedagógiai Program

26 Egyre nagyobb hangsúlyt kap az önismeret és az önfejlesztés, melynek technikáival a kollégák több, az iskola által szervezett továbbképzés keretében ismerkednek meg. Új feladatként jelenik meg az önreprezentáció képessége, illetve a megfelelő formában történő érdekérvényesítés elsajátítása, önálló ismeretszerzésre és tájékozódásra való igény, illetve az információk szelektálására való képesség kialakítása. A személyiség egészséges fejlődéséhez szükség van a kortárs csoportra, mely az összetartozás tudatán kívül sok fontos értéket közvetít. Az adott konfliktusok kezelése, az együttérzés megjelenése, a segítségnyújtás, a felelősségvállalás, a különböző helyzetekben történő együttműködés csupa olyan tapasztalatot eredményez, melyekből a fiatalok mind leendő munkahelyükön, mind leendő társkapcsolatukban sokat profitálhatnak. Iskolánkban a fent felsorolt feladatokat az alábbi szinteken valósítjuk meg. Az alapvető közösségek az osztályok. Igyekszünk tartalmas, az osztályok problémáinak megfelelő, aktuális témákat feldolgozó osztályfőnöki órákat tartani. Ezen lényegesen túlmutatnak az osztálykirándulások, az osztálykarácsonyok, illetve az ünnepek osztálykeretben való megünneplésének lehetősége. A közös iskolán kívüli élmények (színház-, mozi-, múzeumlátogatás) is fokozzák az összetartozás érzését. A tanulókat érintő kérdésekben fontos a közös tervezés és döntéshozatal. Az osztályt érintő problémákat is közösen, őszintén kell feltárni, majd a megoldási lehetőséget is együtt kell megkeresni. Nem ritkák ennek ellenére a zavaró tényezők, klikkesedés, széthúzás, melyek háttérbe szorítása a tanároktól ügyességet, tapintatot és határozottságot igényel. Évfolyam szinten a 9. osztályosok műsoros bemutatkozása segíti a kapcsolatok kialakulásának kezdetét, s ennek a kapcsolatnak olyan minőségre kell eljutnia a 11. évfolyam végére, mely a ballagtatás összehangolt munkáját eredményezi. Az iskolai közösség formálásának legmagasabb szintje az iskolai szintű rendezvények, melyek az egész közösséget megmozgatják: Nemzeti múltunk mártírjainak emléknapjai: aradi vértanúk napja (október 6.) a kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja (február 25.) a holokauszt áldozatainak emléknapja (április 16.) a Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.) Nemzeti ünnepeink: március 15. október 23. Pedagógiai Program

27 Egyéb, az iskola életében fontos események: évnyitó szalagavató ballagás Angster- nap évzáró. Az iskolai közösségformálásában vannak még feladataink. A hasonló érdeklődés hozza össze a diáksportkörök, a szakkörök, és az énekkar tagjait, ezzel is erősítve az egyes csoportok összetartozásának érzését. A diákönkormányzat is igen fontos feladatot kap ezen a területen. A diákönkormányzat a tanulók önirányító, önszervező közössége, melynek keretében a tanulók a pedagógus irányítóval (vagy pedagógus-közösséggel) együtt, saját fejlettségüknek megfelelő szinten önállóan intézik a saját és a közösség ügyeit. Nagyon fontos a dicséretek és a büntetések nyilvánosságra hozatala (név nélkül) a közös értékrend kialakítása érdekében. A feladatok megvalósításában kiemelt szerepet kap a pedagógusok személyes példamutatása. A konkrét feladatok felelőseit és az adott feladatokat az iskola munkatervében pontosan rögzítjük. Személyiség- és közösségalakító munkánk részeként fejlesztjük a tanulók életpályaépítési, szociális és életviteli kompetenciáit Az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai Iskolánkban a hagyományos osztályfőnöki munka három fő területet ölel fel: az osztályfőnök teendőinek, kötelezettségeinek egy része adminisztrációs jellegű, a másik része irányító, vezető jellegű feladat, a harmadik része pedig szervező, összehangoló funkció. E hármas feladatkör jegyében az alábbi feladatokat kell ellátniuk: Az osztályfőnök felügyeli a tanulók oktatási és nevelési folyamatban betöltött szerepét. Szülői értekezleteket tart. Kapcsolatot tart: az iskola vezetőivel, munkaközösség-vezetőkkel, az osztályban tanító kollegákkal, a szakoktatókkal, a külső i képzőhelyek oktatóival, a kollégiumi nevelőkkel, a szülőkkel, igény esetén külső szakértőkkel. Ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: a napló vezetése, ellenőrzése; félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása; bizonyítványok, Pedagógiai Program

28 törzslapok megírása; továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció; a hiányzások vezetése. Adminisztrációs feladatai ellátása révén figyelemmel kíséri a tanulók családi állapotában történő változásokat, iskolalátogatási szokásait, tanulmányi eredményét, tanórán kívüli elfoglaltságait, vizsgákra való felkészülését, jelentkezését, szakmaválasztását, továbbtanulását. Figyelmet fordít a tanulók egészségi és mentális állapotára, az azokban bekövetkező változásokat jelzi a szülőknek. Az osztályfőnöki órák keretében foglakozik az iskola névadójával, intézményünk történetével és hagyományaival, megismerteti a tanulókkal a város nevezetességeit. Figyelmet fordít az együttélés fontos szabályaira, felhívja a kulturált viselkedés fontosságára a figyelmet. Teret biztosít az egészségvédelem bemutatásának, figyelmeztet az egészségkárosító tényezők illetve szenvedélybetegségek kialakulásának hosszú távú következményeire. Bevezeti a tanulókat a munka világába, megismerteti a legalapvetőbb fogalmakkal /pl.: állásinterjú, munkaszerződés, kollektívszerződés, szakszervezet stb./. Felhívja a figyelmet az önálló élet legfontosabb nehézségeire /pl.: családalapítás, számlanyitás, családi költségvetés, pénzbeosztás, állami juttatások, munkavállalás külföldön, társadalombiztosítás, járulékok stb./. Igény esetén külső szakértőket hív egy-egy kérdés kör feltárására. Az iskolai rendezvényekre való előkészületekben segíti az osztályt a vállalt feladatok ellátásában. Tisztázza a rendezvények célját, és az elvárt magatartást. Felhívja a figyelmet a megfelelő megjelenésre. A rendezvényeken felügyeli a tanulók kulturált részvételét. Az iskolán kívüli rendezvények előtt tájékoztatja a tanulókat az elvárt viselkedésről, és a rendezvényen felügyeli az osztályt. A szülőkkel a szülői értekezletek illetve az ellenőrző révén és telefonon tartja a kapcsolatot. Rendkívüli esetekben, hivatalos levélben értesíti a szülőt. Problémás helyzetek megoldására rendkívüli szülői/nevelési értekezleteket hív össze, speciális nevelési helyzetek megoldására külső szakértők segítségét kéri. Szükség esetén fegyelmi eljárást indít Közösségi szolgálat A szakközépiskolai tanuló osztályfőnöke a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban Pedagógiai Program

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Iskolánk vendéglátó-ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi szakképző iskola, ahol szakközép- és szakiskolai képzés keretében a nyolc általános iskolai osztályt végzett, illetve az

Részletesebben

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok:

Tervezett képzési formák, tagozatok, osztályok, szakmacsoportok és ezek belső kódszámai: Képzési szakképzési célcsoportok: Információ a 2016-2017. évi Megyei Pályaválasztási Tájékoztatóhoz Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK

TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 1. A tantárgy megnevezése: OKTATÁSTAN I. 2. Az évfolyam megnevezése: Okl. mérnöktanár, mérnöktanár szak nappali tagozat II. évf. 2. félév, II. évf. 1. félév Műszaki szakoktató szak II. évfolyam 1. félév

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye

Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye Az Országos Képzési jegyzékkel kapcsolatos normák gyűjteménye 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 5. (1) A köznevelési intézményekben folyó pedagógiai munka szakaszai a következők: d) az iskolai

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! A 140 éves iskolánk nevelési célját a Bonus intra, melior exi Jó emberként lépj be, s még jobbként távozzál jelmondat fejezi ki. Intézményünk szellemiségében ötvöződik

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2008. március 1.-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: Péter

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11.

DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K -11. DEBRECEN K T N ISKOLA, A M ISKOLA, S ISKOLA, G, M S K Telefon: 0652/411267 Fax: 0652/411267 Email: abigeltodebrecen@gmail.com Honlap: www.abigelsuli.hu 11. Isk et, angol : / 18 idegen nyelvi informatika,

Részletesebben

3300 Eger, Mátyás király út 165.

3300 Eger, Mátyás király út 165. ISKOLÁNKBAN! 3300 Eger, Mátyás király út 165. Tel.: 36/516-068; Fax: 36/516-069 E-mail: igazgato@iqpont.hu Honlap: www.iqpont.hu Igazgató neve: Molnár György OM azonosító: 101496 Nyílt napok idpontjai:

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015. OKTÓBER 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2016/2017. tanévben induló osztályaink 01 kód magyar angol két tanítási nyelvű gimnáziumi osztály Az angol nyelv és kultúra

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől)

Tantárgyi struktúra és óraszámok. (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok (2014/2015. tanévtől) Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok Óraterv a helyi tantervekhez 7 12. évfolyam hat évfolyamos gimnázium Tantárgyak

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM GAZDASÁGI INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 02 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Gazdasági informatikus OKJ azonosító 54 481 02 A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium

1.1. Hivatalos neve: Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola és Kollégium Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Tiszafüredi Tankerülete OM azonosító: 036014 Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola, Általános Iskola

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK

A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK A SZAKKÉPZÉS FELADATELLÁTÁS-TERVEZÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, A TERVEZÉST ALÁTÁMASZTÓ ADATOK TÁMOP-3.1.10-11/1-2012-0001 Helyi oktatásirányítás fejlesztése TÁMOP 3.1.10. HELYI OKTATÁSIRÁNYÍTÁS FEJLESZTÉSE PROJEKT

Részletesebben

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS

Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Székesfehérvári Szakképzési Centrum FELNŐTTOKTATÁS Tudnivalók: DIÁKOKNAK A felnőttoktatásra vonatkozó külön rendelkezések Ha a tanuló a nyolc évfolyamos általános iskola elvégzése esetén 17., gimnázium

Részletesebben

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat

11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat 11/2008. (II. 21.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Radnóti Miklós Szakközép- és Szakiskolája, Kollégiuma (Mohács) alapító okiratának módosítása 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2016-2017-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016-2017-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Krnács András képzésfejlesztő

Krnács András képzésfejlesztő Interaktivitás ösztönzése és erre alkalmas eszközök a Moodle-ben Krnács András képzésfejlesztő Új pedagógustovábbképzések Kulcsszavak: intézménybe kihelyezett, folyamatba ágyazott, blended, moduláris,

Részletesebben

SZINAPSZIS SZAKKÉPZŐ ISKOLA (1114 Budapest, Vásárhelyi Pál utca 4-6.) Alapítva: 2010. ALAPÍTÓ OKIRAT 2. MÓDOSÍTÁS EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 2011. MÁRCIUS 30. HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30. NAPJÁTÓL F

Részletesebben

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14.

Üzleti Reggeli Gödöllőn 2012.12.14. 2012.11.09. 2011. évi lezárt OSAP statisztikai adatok alapján A felnőttképzést folytató intézmények száma 1690 A felnőttképzések (tanfolyamok) száma 61662 A felnőttképzésbe beiratkozottak száma 720463

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK PEDAGÓGIAI PROGRAM ÓRATERVEK ÚJPESTI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÓRATERVEK A 2013. SZEPTEMBER 1. UTÁN INDULT OSZTÁLYOKNAK...3 Villamosipar és elektronika

Részletesebben

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu

Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program. Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv munkaanyag- szakmai program Csontó Béla belacs@mechwart.hu Szakképzési változások - új OKJ - informatikai ágazati kerettanterv tervezete

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra

Iskolai pályaválasztási tájékoztatók időpontjai: 2015. november 16. (hétfő) 15 óra 2015. december 14. (hétfő) 15 óra Veszprémi SZC Jendrassik Venesz Középiskolája és Szakiskolája 8200 Veszprém, Március 15. utca 5. OM azonosító: 203066 Telefon: 88/567-430; 88/426-866 Telefax: 88/567-431 E-mail: ig@vejsz.sulinet.hu Honlap:

Részletesebben

2013-2014. tanévi óraszámok Nagyrábé 7+1 8 8 7 4+1 4 4 4 1 1 1,5 2 2 2 1* 1,5 1,5 1* +1 1 1 1 5 5 3 3 5 5 2,5 2,5

2013-2014. tanévi óraszámok Nagyrábé 7+1 8 8 7 4+1 4 4 4 1 1 1,5 2 2 2 1* 1,5 1,5 1* +1 1 1 1 5 5 3 3 5 5 2,5 2,5 2013-201 tanévi óraszámok Nagyrábé számú melléklet Tantárgy: Magyar nyelv Idegen nyelv (cs.bont.) 2013 2007 2007 2007 2013 2007 2007 2007 7+1 8 8 7 4+1 4 4 4 Német Angol 3 3 3 3 3 Matematika 4+1 5 4,5

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak

Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak heti óraszáma évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Tantárgyak Villanyszerelő OKJ 34 522 04 szakképzéshez rendelt tantárgyak a évfolyamonként 1/9. évfolyam 2/10. évfolyam 3/11. évfolyam Műszaki informatika gyakorlat 2 Műszaki ismeretek 2,5 Műszaki gyakorlatok 3 Épületvillamossági

Részletesebben

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető

Tájékoztató az iskola képzési profiljáról. Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Tájékoztató az iskola képzési profiljáról Összeállította: Dr. Takácsné Baranyai Etelka intézményvezető Kézműves arculat A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő Nádudvari Népi Kézműves

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő

Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) Képzési idő GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium

A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium A Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium Szakmai program 03. Tartalomjegyzék Az iskola szakképzési rendszere 4 Szakmacsoportos alapozó oktatás szakközépiskolai képzés 4 ÓRATERV (kifutó

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz)

Képzési idő. Tagozat kód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 501 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZC KRÚDY GYULA GIMNÁZIUMA, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLÁJA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE. 12. napirend Ikt.sz.: 10/647/R4-30/2007. ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2007. ÁPRILIS 26-AI ÜLÉSÉRE 12. napirend Tárgy: Javaslat a Pécsi Tudományegyetem Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola alapító okiratának

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A képzés során a hallgatók megismerkednek a településmenedzsment komplex szemléletmódjával, így képessé válnak a stratégiai tervezésre,

Részletesebben

Megújuló pedagógus-továbbképzések az újraformálódó pedagógus továbbképzési rendszerben

Megújuló pedagógus-továbbképzések az újraformálódó pedagógus továbbképzési rendszerben Megújuló pedagógus-továbbképzések az újraformálódó pedagógus továbbképzési rendszerben Dr. Hunya Márta témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP 3.1.5/12 projekt Jogszabályi háttér 2011. évi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat

SZAKMAI PROGRAM. Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája. Nappali és esti tagozat Eötvös József Iskolaalapítvány Szakközépiskolája SZAKMAI PROGRAM Nappali és esti tagozat Elfogadta az Eötvös József Iskolaalapítvány Nevelőtestülete 2005. március 30-án megtartott ülésén. Piller Sándor

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Intézmény neve: Egri Dobó István Gimnázium Intézmény kódja: 031599 Telephely kódja: 001 Intézmény címe: Eger, Széchenyi u. 19. Intézmény telefonszáma: 36/312-717 Intézmény honlapja:

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE. A szakképzés tartalmi szabályozói. Készítette: Kozák András köznevelési szakértő FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 3. A szakképzés tartalmi szabályozói Készítette: Kozák András köznevelési szakértő A szakképzési intézményekben a szakmai munka tartalmi normáinak a szerepét jogszabályként

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók!

Tisztelt Szülők! Kedves nyolcadikos tanulók! Dunaújvárosi Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 2401 Dunaújváros, Bercsényi u. 2. Telefon/fax: 06 25/412-247 OM azonosító: 030188 E-mail: szki@banki-duj.sulinet.hu Honlap: www.banki-duj.sulinet.hu

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA

SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA SCHULEK FRIGYES KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÉPÍTŐIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA SCHULEK FRIGYES 1087 Budapest, Mosonyi u. 6., Tel.: 210-9387, 334-2358 Honlap: www.schulek.hu FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ nyolcadik osztályosok

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához végzettség szintje szakképzettség tanított tantárgy 14 főiskola tanító alsó tagozat 10 főiskola

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2011-2012-es tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2011-2012-es tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

I S K O L A I SZAKVEZETŐK,

I S K O L A I SZAKVEZETŐK, Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ I S K O L A I SZAKVEZETŐK, GYAKORLATVEZETŐ FŐISKOLAI OKTATÓK TANÍTÓ SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA tanegység: Pszichológiai megfigyelés Fókuszban az osztály (45 + 1 óra)

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről

Tisztelt Érdeklődő! Tájékoztató. a kereskedelmi- és a közgazdasági szakgimnáziumi (régebbi nevén szakközépiskola) tagozatra való felvételről Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA

AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA 3. AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS RENDSZERE, CÉLJAI A NAT-HOZ VEZET ÚT ÉS A NAT AZ ÁLTALÁNOS MVELÉS ÉS A SZAKMAI KÉPZÉS KAPCSOLATA Az általános mvelés célja Az általános képzés feladata: általános mveltség megszerzése,

Részletesebben

Szent László Szakképző Iskola

Szent László Szakképző Iskola Szent László Szakképző Iskola az SZLTISZK Székhely Intézménye (volt Ady Endre Középiskola) az ÉLET, a JÖVŐ iskolája, ahol a szakma embere tanul 1. oldal, összesen: 8 JG Iskolánk fontosabb adatai: Név:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 4 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

A Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola felvételi eljárásrendje 2011/2012-es tanév

A Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola felvételi eljárásrendje 2011/2012-es tanév A Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskola felvételi eljárásrendje 2011/2012-es tanév Képzési formák 1. KÉTTANNYELVŰ KÉPZÉS A képzés jellemzői 9. évfolyamon intenzív nyelvi képzés,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

TANTERV-ÓRATERV-TANTÁRGY KEZELÉSE A MAGISZTER.NET-BEN FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS

TANTERV-ÓRATERV-TANTÁRGY KEZELÉSE A MAGISZTER.NET-BEN FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS TANTERV-ÓRATERV-TANTÁRGY KEZELÉSE A MAGISZTER.NET-BEN FELHASZNÁLÓI LEÍRÁS 1 1 TANTERVEK-ÓRATERVEK-TANTÁRGYAK KEZELÉSE 1.1 TANTERVEK LÉTREHOZÁSA A Magiszter.NET-ben tantervek rögzítése az Iskolai oktatás

Részletesebben

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009 Szakközépiskola képzési tájékoztató 2009/2010-es tanév e sti tagozat 1223 0255 1478 Pécs 2009 az esti tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású intézmény. Középfokú és emelt

Részletesebben

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

VÁMISMERETEK. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL VÁMISMERETEK A KÉPZÉSRŐL Képzésünk segítségével a résztvevő megismeri a vámszabályokkal kapcsolatos alapvető ismereteket és folyamatokat, elsajátítja azokat az elméleti ismereteket, amelyek a vámeljárás

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola Budapest www.bankidonat.net Iskolánk névadója: Bánki Donát 1859. június 6. Bakonybánk 1922. augusztus 1. Budapest Korának legnagyobb gépészmérnöke

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév

Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Különös közzétételi lista Veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 2013/14. tanév Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott 68 fő 1 Végzettség, képzettség tantárgyak és szolgáltatások

Részletesebben

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM WIGNER JENŐ MŰSZAKI, INFORMATIKAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. Telefon: 36/515-115 Fax: 36/515-116 E mail: wigner@wigner.sulinet.hu www.wignerkozepiskola.hu Igazgató:

Részletesebben

TANKÖNYVLISTA A 2014/2015-ös TANÉVRE

TANKÖNYVLISTA A 2014/2015-ös TANÉVRE Nappali rendszerű képzések Szakközépiskola 9. A FI-501020901 Kísérleti irodalom 9. 350 Ft FI-501020902 Kísérleti irodalom 9. szöveggyűjtemény 350 Ft FI-501010901 Kísérleti magyar nyelv 9. 350 Ft NT-17112

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Aláírást követő 5 munkanapon belül 3 eredeti példányban megküldendő a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarának Kamara tölti ki! ISZIIR nyilvántartási szám:... Iktatószám:... Iktatás időpontja:...

Részletesebben

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata

Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata Hunyadi Mátyás Általános Iskola Törökszentmiklós Iskolai könyvtár gyűjtőköri szabályzata I. Helyzetelemzés Iskolai könyvtárunk gyűjtőköri szabályzatának alapja 8 évfolyamos általános iskolánk szerkezete

Részletesebben

XXI. századi közoktatás fejlesztés célok, távlatok, remélt eredmények. Dr. Kaposi József. főigazgató. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI)

XXI. századi közoktatás fejlesztés célok, távlatok, remélt eredmények. Dr. Kaposi József. főigazgató. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) XXI. századi közoktatás fejlesztés célok, távlatok, remélt eredmények Dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Budapest, 2014. március 3. Alaptevékenységek I. Kutatási, fejlesztési,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019.

TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019. Munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodó integrált hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a Szolnoki Főiskolán Munkaerő-piaci alkalmazkodás fejlesztése alprojekt

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez

KÖZPONTI PROGRAMOK SZERKEZETE. NSZFI Kutatásszervez ORSZÁGOS KÉPZK PZÉSI JEGYZÉK, KÖZPONTI PROGRAMOK JOGSZABÁLYI HÁTTERE, H SZERKEZETE Menyhért Anikó NSZFI Kutatásszervez sszervezési si és s fejlesztési si osztály 1 A szakképz pzés alapdokumentumai - Országos

Részletesebben