Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja"

Átírás

1 Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

2 Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás Tárgyi, személyi feltételek Ellenőrzés, értékelés A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanulók fizikai állapotának mérése Értékelés: Értékelés, továbbhaladás feltételei A magasabb évfolyamba lépés feltételei Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje; a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya A szöveges értékelés szempontjai: Értékelési szempontsor 2. osztály első félév: A szöveges értékelés Magyar nyelv és irodalom 1. osztály Magyar nyelv és irodalom 2. osztály első félév: Matematika 1. osztály Matematika 2. osztály első félév: Környezetismeret 1. osztály Környezetismeret 2. osztály első félév Technika és életvitel Technika és életvitel 1. osztály Testnevelés 1-2. osztály: Testnevelés 1. osztály Testnevelés 2.. osztály első félév Rajz 1. osztály Rajz 2. osztály első félév Ének-zene 1. osztály Ének-zene 2. osztály első félév Technika és életvitel 2. osztály első félév

3 Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészülés A sajátos nevelési igényű tanulók értékelésének elvei, gyakorlata Értékelési határok: Alsó tagozat: Felső tagozat: Iskolánk jellegzetes jutalmazási és elmarasztalási tradíciói: Jutalmazás fokozatai: Büntetés fokozatai: Magatartás, szorgalom Anyanyelvi nevelés (Anyanyelvi kulcskompetencia fejlesztése) Német nyelv oktatása (Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése) Matematika oktatása (Matematikai kompetenciák fejlesztése) Informatika oktatása (Digitális kompetencia fejlesztése) Művészeti nevelés (Esztétikai és művészeti kompetenciák fejlesztése) A művészeti nevelés területei: Drámapedagógia színjátszás Ének és tánc Rajz, vizuális kultúra Média Kiemelt kompetenciafejlesztési területek a művészeti nevelés területén: A hatékony tanulás Szociális és állampolgári kompetencia Testnevelés (Mozgáskultúra, egészséges életmód) Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenység Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő tevékenység Egységes alapokra épülő differenciálás Egészségnevelési program Ifjúságvédelmi feladatok Teljesítményértékelés módszere: A másság kezelése intézményünkben Mindennapos testnevelés Környezetvédelmi program HELYI TANTERV

4 Magyar nyelv, magyar irodalom: Német nyelv, alsó tagozat: Matematika: Környezetismeret: Ének-zene: Rajz és vizuális kultúra: Technika és életvitel: Testnevelés és sport: Alapfokú nevelés második szakasza Magyar nyelv és irodalom: osztály Német nyelv: Történelem: Matematika: Informatika: Természetismeret: Fizika: Biológia: Kémia: Földünk és környezetünk: Ének-zene: Rajz és vizuális kultúra: Technika és életvitel: Testnevelés és sport: Tánc és dráma: Hon- és népismeret: Osztályfőnöki: Az 1-4. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámok Az 5-8. évfolyam tantárgyi rendszere és óraszámok Integrált nevelés-oktatás intézményünkben A pedagógiai program elfogadására és jóváhagyására vonatkozó záradékok

5 HELYZETELEMZÉS Az intézmény hivatalos elnevezése: MIHÁLYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény fenntartója: KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Az intézmény állami feladatként ellátandó tevékenységei: általános műveltséget megalapozó, alapfokú nevelés, oktatás tanórán kívüli foglalkozások: napközis és tanulószobai foglalkozás, szakkörök, önképzőkörök, énekkar, művészeti csoportok, felzárkóztatás, iskolai sportkör, könyvtári feladatok. Felügyeleti szerv: KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT KAPUVÁRI TANKERÜLET Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: A törvény értelmében, pályázat útján, határozott időre. Vezető gazdasági jogosítványai: munkáltatói jogkör gyakorlása kivéve a kinevezés, megszüntetés, fegyelmi ügy -, takarékos gazdálkodás, szakmai irányítás Iskolai évfolyamok száma: 9+1 összevont osztály + 2 napközis csoport, tanulószoba Feladatellátást szolgáló vagyon: 7+1 szaktanterem, 10 osztályterem, 2 tornaterem, sportudvar, 2 iroda, 1 szertár, 2 öltöző, 1 logopédiai foglalkoztató szoba Az iskola működési területe: kijelölt beiskolázási körzet szerinti Létszámok: 5

6 Összlétszám: fő (számított létszám) Átlagos osztálylétszám: fő Napközis és tanulószobás létszám: fő Étkezők száma: fő A program benyújtója: az intézmény igazgatója Az intézmény székhelye: Mihályi Az intézmény pontos címe: 9342 Mihályi, Árpád u. 2. Az intézmény telefonszáma: Az intézmény faxszáma Telephely: Mihályi Általános Általános Iskola Ciráki Telephelye A tagintézmény pontos címe: 9364 Cirák, Fő u. 5. A tagintézmény telefonszáma: A pedagógiai program érvényességi ideje: két év, szükség esetén módosítás A program módosításának indokai: törvénymódosításból adódó feladatok A program módosításával kapcsolatos eljárás: A pedagógiai program módosítására az iskola igazgatója, a nevelőtestület bármely tagja, a nevelők szakmai munkaközösségei, a szülők közössége, az iskola fenntartója tehet javaslatot. A program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az igazgató jóváhagyásával válik esedékessé. A módosított pedagógiai programot a jóváhagyást követő tanév szeptember 1. napjától kell bevezetni. Felülvizsgálat módja: Kétévente a változások szellemében, az arra jogosultak véleményének kikérésével. Módosított változat elfogadója: 6

7 nevelőtestület A pedagógiai program nyilvánosságra hozatalának módja: Az intézmény pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető, a következő helyeken megtalálható: az iskolák irattárában, az igazgatónál, a nevelőtestületi szobában, az iskola könyvtárában. BEVEZETÉS Iskolánk kisiskola, így nyugodt, családias légkörben dolgozhatnak a nevelők, tanulhatnak a diákok. A személyi ellátottság falusi iskolához képest megfelelő, a szakos ellátottság 100%-osan soha sem tervezhető. A nevelők szakmai felkészültsége megfelelő, az új kihívások szerinti továbbképzésre ösztönözni kell. Az iskolavezetés hozzáállása a csapatmunkához jó, elfogadják a jobbító szándékú javaslatokat, a döntések előtt kikérik a kollégák véleményét. Minden megemlékezésen, ünnepélyen (állami, iskolai) színvonalas műsort adnak tanulóink, a nevelők felkészítő munkája jó. 8. osztályos tanulóink mindegyikét felveszik valamelyik középiskolába. Ez a tanuló szorgalmának, a szülők és a pedagógusok hozzáállásának is köszönhető. Jelenleg is működnek iskolánkban tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások, melyek a tehetség kibontakoztatását, a hátrányok leküzdését szolgálják. Legtöbb tanulónk a sportfoglalkozásokon vesz részt, kedvelt a labdarúgás, az atlétika, a floorball. A szülőkkel való kapcsolattartás jó, rendszeresek a szülői értekezletek, a fogadóórák. A szülők segítenek az iskola rendezvényeinek megszervezésében, lebonyolításában, a felszerelés cseréjében, javításában. Évente ismétlődő programjaink az őszi túra, a Mikulás nap, a karácsonyi ünnepély, a farsangi bál, a gyermeknap, a sportnap, a diákparlament, a madarak és fák napja, az osztálykirándulások, a Dőry-kupa és a ballagás. 7

8 Az alsó tagozatosoknak szavalóversenyt, a felső tagozatosoknak tavaszi kórustalálkozót szervezünk. Lehetőség szerint üzemlátogatásra, nyitott kapuk napjára visszük tanulóinkat a pályaválasztás megkönnyítése érdekében. A rendhagyó óráknak is nagy szerepük van, rendszeressé tételüket tervezzük. A nyári táborokban jól érzik magukat tanulóink, sajnos évről-évre a magas költségek miatt kevesebben tudják igénybe venni. Alapfokú nevelési-oktatási intézményként arra törekszünk, hogy elsajátíttassuk az alapvető erkölcsi normákat. Minden tanórát át kell, hogy hasson a nevelés! Meg kell tanítanunk a helyes magatartási, viselkedési szokásokat, illemtant, társas viselkedést. Oktatási tevékenységünk során a tankönyvek többségét a minisztériumi tankönyvjegyzékből választjuk, esetenként szülői hozzájárulással segédkönyveket használunk nevelői javaslatra. A tankönyvrendelés a rendeletnek megfelelően történik. 8

9 NEVELÉSI PROGRAM A közoktatás intézményei között az általános iskola, így a mi iskolánk feladata is sokrétű, összetett. Az életkor lehetőségeit figyelembe véve építenie kell a tanulók munkájára, közösségi tevékenységére, tapasztalataira a sokrétű tananyag feldolgozása során. Célunk: a személyre szóló fejlesztés minden tanulónak korszerű, továbbépíthető alapműveltséget nyújtsunk kialakítsuk az önálló önképzés, tanulás igényét gyermekeinkben fejlesszük az emberre jellemző erkölcsi tulajdonságokat, a munka, a társak megbecsülését, a közösségi magatartást fejlesszük a tanulók készségeit, képességeit, ismertessük meg őket a kor legújabb kihívásaival a nyelvtanulás fontosságával, az informatikával tudatosítsuk tanulóinkban a szép megóvását, megteremtését a test és lélek együttes fejlesztése Céljaink teljesülése érdekében minden tanuló számára célul tűzzük ki a tankötelezettség teljesítését segítjük a továbbtanulást, pályaválasztást alsó tagozaton szükség esetén egyéni ütemű haladást, szöveges értékelést javasolunk egy-egy tantárgyból lassabban haladóknak nevelői javaslatra, szülői kérésre, mindent írásban lefektetve a nevelők önképzéssel, továbbképzésekkel szerzik meg a szükséges ismereteket szakkörök indításával próbáljuk felzárkóztatni tanulóinkat a szükséges műveltségi szintre nevelésünk, oktatásunk során kérjük az óvoda, a család, a gyermekjóléti szolgálat együttműködését megtanítjuk tanulóinkat a helyes önismeret, önértékelés kialakítására 9

10 Feladataink: a test és lélek harmonikus fejlesztése egészséges életmód kialakítására való törekvés az érzelmi élet gazdagítása társas kapcsolatok igényének erősítése a mozgásigény kielégítése a beilleszkedés folyamatának elősegítése helyes magatartásformák megismertetése, gyakoroltatása, mindennapi életvitellel összefüggő praktikus ismeretek nyújtása elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése szóbeli, írásbeli nyelvhasználat, készségek, képességek elsajátíttatása; önálló tanulás és önművelés alapozása a nevelők megfelelő stratégiákat választanak az ismeretanyag átadására az életkornak megfelelő eszközökkel a differenciált fejlesztésre fektetjük a fő hangsúlyt felfedezés öröme, kreativitás fejlesztése vigyük tanulmányi versenyre tehetséges tanulóinkat meg kell valósítanunk az egészséges terhelést, a személyre szóló fejlesztő értékelést A pedagógiai tevékenység általános alapelvei az iskola nyitottsága, részvétel a helyi társadalom életében használjuk az iskolán kívül szerzett ismereteket, tapasztalatokat vonjuk be a szülőket a pedagógiai munkába az iskolai élet demokratizmusa pedagógusi, szülői, gyermeki jogok, kötelességek érvényesítése, döntésekben való részvétel a tanulók tevékenységének szervezése, az iskola egész élete a tanulók tevékenységére épüljön; a tevékenység irányítása, szervezése alapozza meg az önálló, kezdeményező, alkotó személyiségek nevelését; munka- és szabadidős tevékenység egészséges arányának megteremtése a tanulók önállósága, öntevékenysége egész élettevékenységükre; az önálló tanulásra való ösztönzés motiválás, minden tanulói tevékenységnél fontos, hogy a kitűzött célokat, feladatokat magukénak érezzék a tanulók 10

11 a tanulás fogalmának tág értelmezése, elméleti, gyakorlati ismeretek, jártasságok, készségek elsajátítása korszerű pedagógiai technológia alkalmazása, differenciáltan, a tanulók életkorának, felkészültségének megfelelően folyamatos ellenőrzés, értékelés, rávezeti a tanulót az önellenőrzésre, az önértékelésre. Legfontosabb szerepe tehát a tanulók nevelésének, fejlesztésének elősegítése az esélyegyenlőség mind jobbani megteremtése A pedagógus akkor áll hivatása magaslatán ha személyes példája serkentő hatású a társadalmi elvárásokat úgy tudja közvetíteni, hogy lehetővé teszi a tanulók számára a céllal való azonosulást a tanulói tevékenységet úgy szervezi, hogy fokozza az egyéni tanulás hatékonyságát mindig, minden tanulói tevékenységet relatívan értékel egyénre szabott feladatokkal fejleszti a tanulók egész személyiségét A célok és feladatok teljesülése érdekében használt eszközök A kötelező eszköz és felszerelési jegyzék szerinti fejlesztéseket, a meglévő eszközök listáját mellékeljük Elvárások A szakos ellátottság emelése főképp osztályokban. Fiatalabb nevelőinket ösztönözni kell a továbbtanulásra! Példamutatással vezessük rá tanulóikat az állandó önképzés fontosságára! Differenciált foglalkoztatásokkal valósítsuk meg a tanórai egyénre szabott fejlesztést! Még több tehetséggondozó foglalkozás közül választhassanak tanulóink! Az iskolavezetés, a munkaközösség-vezetők rendszeresen tekintsék át a tervekben rögzített célokat, ötleteikkel segítsék a megvalósulást! A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Értelmi nevelés 11

12 A kerettantervekben rögzített művelődési anyag feldolgoztatása és elsajátíttatása a tanulókkal. Az értelmi nevelés szerves része az önálló ismeretszerzés, önművelés, a készségek, képességek kialakítása a tanulás motivációjának segítségével. Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetenciák Természettudományos kompetenciák Digitális kompetencia Hatékony és önálló tanulás kompetenciája Szociális és állampolgári kompetenciák Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák Esztétikai és művészeti kompetenciák Erkölcsi nevelés Az erkölcsi érzelmek kifejlesztése, a közösségi erkölcsnek megfelelő magatartási normák gyakoroltatása. Esztétikai nevelés Az esztétikum felismerése. Az értékeléshez, átéléshez szükséges ismeretek, képességek formálása. A szépérzék fejlesztése. Munkára nevelés A munka általános jelentőségének megismertetése. A munka szeretetére, megbecsülésére nevelés. A közösségi tulajdon védelmére nevelés. A pályaválasztás megalapozása. Családi életre nevelés A család szerepe a társadalomban. Káros szenvedélyek elleni küzdelem. A családsegítő szolgálat, a védőnő, a háziorvos segítségét kérjük az osztályfőnöki órák megtartásához az adott témában. Igény esetén rendkívüli órát szervezünk a rendőrség segítségével. 12

13 Testi nevelés, egészséges életmódra nevelés A tanulók fizikai edzettségének fokozása, a testi és szellemi teherbíró képességük fejlesztése. Az öntevékeny egészségvédelem szokásrendszerének kialakítása. Környezetvédelem. Állampolgári nevelés Tanulóink ismerjék a közösség értékét társadalmi és egyéni szempontból egyaránt. Hazánk, az egysége Európa állampolgárainak megbecsülése, egymás jogainak tiszteletben tartása. Az osztályfőnökök által vezetett napló Feljegyzések a tanuló személyiségéről egyénre szabottan teszi lehetővé a személyiségbeli változások nyomon követését. Ebbe a naplóba jegyezzük be a tanulóval történt intézkedéseinket, a vele kapcsolatos tapasztalatainkat. Belső titkosított iratként kezeljük, tartalmát csak a tanuló és szülője ismerheti meg, 8. osztály tanév végén megsemmisítésre kerül. A személyiségfejlesztés egyik fontos formájának tartjuk az önismereti csoport létrehozását. A mentálhigiénés csoportok elsősorban a megelőzést szolgálják (alkohol, drog, AIDS). A táborok, kirándulások célja az érdeklődés felkeltése más tájegységek, az ott élő emberek iránt. Az ünnepélyek, megemlékezések, fesztiválok lehetőséget adnak gyermekeinknek a tanórán kívüli bemutatkozásra. Tanévenként egy alkalommal rendhagyó irodalom órára meghívunk egy művészt, nyelvészt, községünkhöz kötődő személyt. Nevelési feladataink A munkafegyelem elsajátítása érdekében az egységes követelményrendszert be kell tartani! Nagyobb becsülete és értéke legyen a tudásnak! Az örök emberi értékek, erkölcsi normák erőteljesebb hangsúlyt kell, hogy kapjanak! A tantervi követelmények elsajátításának nem minden tanuló tud maradéktalanul eleget tenni, ezzel az objektív körülménnyel szembe kell néznünk! Rendszeressé kell tennünk első osztályban az arra rászoruló tanulók szakirányú vizsgálatát! Megismertetjük az észszerű tanulási formákat. Az egész személyiséget kell fejlesztenünk az értelem, az érzelem, a fizikum, a jellem terén. Meg kell tanítanunk az alapvető magatartási normákat, azokat be kell tartani! Minden tanulónak egységes, korszerű, továbbépíthető alapműveltséget kell nyújtanunk. 13

14 Ötleteinkkel, javaslatainkkal befolyásoljuk a tanulók élettevékenységét: a tanulást, a közösségi munkát, a szabadidős tevékenységet. A haza szeretetére, a magyar nép történelmének, ünnepeinek megismerésére nevelünk. Meg kell ismertetni tanulóinkat az egészséges életmód, a sport, a mozgás fontosságával. Rá kell vezetni tanulóinkat arra, hogy óvják, szépítsék környezetüket. Az egészségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Célok Megalapozni a tanulók egészséges életvitelhez szükséges ismereteit. Érzékennyé és érdeklődővé tenni a tanulókat az egészségvédelmi kérdések iránt. Elősegíteni aktív részvételüket az egészségkultúra javítását szolgáló tevékenységekben. Pozitív változást elérni az egészséges életmódhoz való hozzáállásban. Felmérni és kezelni a meglévő egészségügyi problémákat, rendszeres prevenciós tevékenységet folytatni. Sikerkritérium Visszajelzések igazolják, hogy tanulóink testi-lelki egészsége életkoruknak megfelelő. Mérhetőség Az iskolai egészségügyi ellátás méréseinek eredményei megfeleljenek (az egészséges fizikai állapotú) tanulók életkori sajátosságainak. A tanulók mozgásfejlődésével, állóképességével kapcsolatos mérések mutassanak pozitív változást! Rendszeres részvétel sportrendezvényeken. A lelki egészségállapotával kapcsolatos mérések igazolják személyiségük fejlődését! Feladat A tanórai és tanórán kívüli tevékenységek során, együttműködve a szülőkkel és az iskola egészségügyi ellátás szakembereivel, a feltételek megteremtése az egészségneveléshez. Eszközök Lásd bővebben az Egészségnevelési programban 14

15 A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségi nevelés további alakulását szolgálják az iskolában működő különféle tanulóközösségek. Iskolánkban működő tanórai közösség az osztályközösség. Az osztályfőnöki órákon kívül közösségi foglalkozásokat tartunk havonta egy alkalommal a következő feladatok megvalósítása érdekében: Természeti és társadalmi környezet harmonikus kapcsolatának kialakítása. A másság iránti elfogadás, megbecsülés segítése. Kapcsolatok kialakítása hazánkon belül és kívül más közösségekkel. Sport- és tanulmányi versenyek, vetélkedők. A szűkebb, esetenként a tágabb környezet értékeinek megőrzése, gyarapítása. Együttműködés tapasztalatainak megbeszélése, konfliktusok feloldása. Kommunikációs készségek, képességek fejlesztése. Az új információs környezetben való eligazodás segítése, kritikai szemléletmód fejlesztése. Beteg, sérült, fogyatékos embertársak iránti segítőkész magatartás kialakítása. A közösségért való szereplés tudatosítása amennyiben az iskolai közösség megbízza valamely tanulóját az ünnepélyeken, versenyeken valórészvétellel, szerepléssel. Tanórán kívüli közösség a napközis és tanulószobás csoport, az osztályközösségi választás alapján szerveződő diákönkormányzat, valamint a tehetséggondozást szolgáló szakköri csoportok A napköziben a gyermekeknek sok lehetőségük nyílik együttes tevékenykedésre. Ez fontos eszköze a társas kapcsolatok erősödésének, kollektivitásuk kialakulásának, ezáltal személyiségük fejlődésének. A gyerekek véletlenszerűen kialakult csoportjaiból tervszerűen, folyamatos irányítással kezdetben együttműködő, majd a későbbiekben összeforrott, öntevékeny közösséget formál a napközis nevelő. Szerencsés, ha ezek a csoportok azonosak a rokonszenven alapuló önkéntes társulásokkal. Ennek az egységnek a megteremtéséhez a napközis nevelő és az osztályfőnök szorosan együttműködik. Fontosnak tartjuk az önkormányzó képesség fejlesztését, a csoport rendjének közös szabályainak kialakítását, megbeszélését. Önellenőrzésre, helyes, reális önértékelésre, belső kontroll kialakítására, szabályok megtartására és csoportok mindenkori életével összefüggő értékelésre adódik mód. 15

16 Így fejlesztjük a társas magatartást, a csoportot és az egyes gyermekek értékrendjét. Diákönkormányzat A demokrácia gyakorlása, a közösségi élet formálása, a tanulók érdekeinek képviseletére diákönkormányzat működik iskolánkban. Jelenleg csak a felső tagozaton indokolt, tervezzük hogy a 4. osztályosok körében is biztosítjuk az érdekképviselet e formáját. A nyilvános diákközgyűlésen - a tanulók legmagasabb tájékoztatási fórumán -, bármelyik tanuló megteheti észrevételeit, javaslatait az iskola életével, működésével kapcsolatban. Kérhetik gondjaik, problémáik megoldását, a tanulói jogok érvényre jutását. A diákközgyűlések közötti időszakban a diákszenátus látja el az érdekképviseletet. A diákönkormányzat szerepet vállal a tanulói ügyelet megszervezésében; tanulói pályázatok, versenyek, kirándulások, táborok meghirdetésében, lebonyolításában; a tanórán kívüli tevékenységek kialakításában, a szabadidő szervezésében; és a tanulók nagyobb közösségét érintő kérdések tárgyalásában. A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok feladatainak részletes listáját személyre szabott munkaköri leírásuk tartalmazza. A pedagógusok legfontosabb helyi feladatait az alábbiakban határozzuk meg. a tanítási órákra való felkészülés, a tanulók dolgozatainak javítása, a tanulók munkájának rendszeres értékelése, a megtartott tanítási órák dokumentálása, az elmaradó és a helyettesített órák vezetése, érettségi, különbözeti, felvételi, osztályozó vizsgák lebonyolítása, kísérletek összeállítása, dolgozatok, tanulmányi versenyek összeállítása és értékelése, a tanulmányi versenyek lebonyolítása, tehetséggondozás, a tanulók fejlesztésével kapcsolatos feladatok, felügyelet a vizsgákon, tanulmányi versenyeken, iskolai méréseken, iskolai kulturális, és sportprogramok szervezése, 16

17 osztályfőnöki, munkaközösség-vezetői, diákönkormányzatot segítő feladatok ellátása, az ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátása, szülői értekezletek, fogadóórák megtartása, részvétel nevelőtestületi értekezleteken, megbeszéléseken, részvétel a munkáltató által elrendelt továbbképzéseken, a tanulók felügyelete óraközi szünetekben és ebédeléskor, tanulmányi kirándulások, iskolai ünnepségek és rendezvények megszervezése, iskolai ünnepségeken és iskolai rendezvényeken való részvétel, részvétel a munkaközösségi értekezleteken, tanítás nélküli munkanapon az igazgató által elrendelt szakmai jellegű munkavégzés, iskolai dokumentumok készítésében, felülvizsgálatában való közreműködés, szertárrendezés, a szakleltárak és szaktantermek rendben tartása, osztálytermek rendben tartása és dekorációjának kialakítása. Az osztályfőnököt az osztályfőnöki munkaközösség vezetőjével konzultálva az igazgató bízza meg minden tanév júniusában, elsősorban a felmenő rendszer elvét figyelembe véve. Az osztályfőnök feladatai és hatásköre Az iskola pedagógiai programjának szellemében neveli osztályának tanulóit, munkája során maximális tekintettel van a személyiségfejlődés jegyeire. Együttműködik az osztály diákbizottságával, segíti a tanulóközösség kialakulását. Segíti és koordinálja az osztályban tanító pedagógusok munkáját. Kapcsolatot tart az osztály szülői munkaközösségével. Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi előmenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Minősíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minősítési javaslatát a nevelőtestület elé terjeszti. Szülői értekezletet tart. Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli teendőket: digitális napló vezetése, ellenőrzése, félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatása, bizonyítványok megírása, továbbtanulással kapcsolatos adminisztráció elvégzése, hiányzások igazolása. Segíti és nyomon követi osztálya kötelező orvosi vizsgálatát. 17

18 Kiemelt figyelmet fordít az osztályban végzendő ifjúságvédelmi feladatokra, kapcsolatot tart az iskola ifjúságvédelmi felelősével. Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola előtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, közreműködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében. Javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, büntetésére, segélyezésére. Részt vesz az osztályfőnöki munkaközösség munkájában, segíti a közös feladatok megoldását. Rendkívüli esetekben órát látogat az osztályban. Az osztályfőnökök kiemelt feladatként kezelik a következő témákat: A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenység. A szociális hátrányokkal küzdő fiatalok eltérképezése. Felzárkóztató és tehetséggondozó programok szervezése. Káros szenvedélyek elleni küzdelem, bűnmegelőzés. Rendszeres kapcsolattartás a családokkal (családlátogatások, fogadóórák, szülői értekezletek). Kapcsolattartás a családsegítő szolgálattal. Tankönyv támogatási rendszer évenkénti felülvizsgálata tantestületi határozattal. Pályázatokon való részvétel. A szülő, a tanuló a pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei A nevelőtestület pedagógiai egysége alapvető feltétele a nevelés sikerének, az iskolaközösség kialakításának. Mindenekelőtt az iskolán belül van szükség az együttes, egységes ráhatás megszervezésére. A munka összehangolásában nemcsak a tanulásra, hanem a közösségekre és az egyes tanulók sokoldalú fejlődésére is tekintettel kell lenni (Kntv.). Az iskola érdeke és kötelessége a folyamatos együttműködés kialakítása és fenntartása a szülőkkel. Bizonyos esetekben irányítói joga is van, ugyanakkor kérésekkel, tanácsokkal is fordulhat a családokhoz. A szülői közösségek kialakításának fontos kerete a szülői munkaközösség, az élő kapcsolat személyi feltételeit adják (Kntv.). Az iskolai munkatervhez igazodva, évente készülő éves munkaterv alapján dolgoznak, a tanév során aktívan részt vesznek az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában. Szülői munkaközösségi értekezletet évente két alkalommal október, május tartunk. Osztály szülői értekezletet 18

19 szeptemberben és februárban tartanak az osztályfőnökök. A tanulók fejlődése érdekében kéthavonta fogadó órán várjuk az érdeklődő szülőket. A tanulók a maguk által választott osztálytitkár személyén keresztül, gyakorolhatják véleménynyilvánítási jogukat, ezen kívül az évente megrendezendő diákparlamenten személyesen is elmondhatják építő javaslataikat (Kntv.) Az egész életen át tartó művelődés, önművelés megalapozásában, az iskolában szerzett ismeretek elmélyítésében fontos szerepet töltenek be e könyvtárak. Intézményünkben iskolai könyvtár működik, melynek fő feladata a tanítás-tanuláshoz szükséges segédanyag biztosítása. A gyermekek számára rendezett színházi előadások, filmvetítések, a szülők által szervezett tanulmányi kirándulások az iskolai pedagógiai tevékenység jelentős segítői. A kirándulások költségvonzata nem az iskolai költségvetés része, az osztály szülői szervezet vesz részt a szervezésben, lebonyolításban. Az iskola munkáját nagymértékben befolyásolják a tömegkommunikációs eszközök tevékenységei. Szülőket, tanulókat irányítani, befolyásolni kell a választásban. Szervezeti tagozódás Alsó tagozat Iskolánk alsó tagozatán négy önálló, valamint egy összevont osztályban tanulnak a gyerekek. Első osztályban minden tanévben hangoztató- elemző- összetevő módszerrel tanulnak olvasni. Második osztályban az elkezdett munka folytatása a feladat. Az olvasni tudó gyerekeknél már tudatosan lehet a helyesírást, nyelvtant is fejleszteni. Első, második osztályban egy tanító neveli, tanítja a gyerekeket a testnevelés tantárgy kivételével osztályban már tantárgycsoportban folyik az oktatás. Szükség esetén már felsős nevelők is besegítenek (német nyelv). Így előfordulhat, hogy 4-5 nevelő is tanít harmadik osztálytól kezdve. Úgy érezzük, hogy a tanulás indításakor, illetve az alapok lerakásakor legfontosabb a biztos megértés. Ezáltal jobb a tanulók munkája is. Gyakran többszöri magyarázat kell, hogy a tanulók elinduljanak a feladatmegoldásban. A tehetség kibontakoztatásához jó lehetőséget ad a differenciált foglalkoztatás, a levelezős versenyek, a komplex tanulmányi vetélkedők, versés prózamondó versenyek, népdaléneklési megmérettetések. Alsósaink fejlődéséhez még hozzájárul a műsorok betanulása, az ünnepélyeken való szereplés. Megtanulják a helyes testtartást, a magatartást, a feszültség levezetését szereplés közben. 19

20 Felső tagozat Felsőben öt önálló osztály működik. Szaktantermi rendszerben tanulnak a gyerekek Magas osztálylétszám esetén csoportbontást alkalmazunk A tankönyvcsaládokat felmenő rendszerben használjuk, évenkénti változtatás nem megengedett. Minden nevelőnk tudásának megfelelően igyekszik az ismereteket átadni. Az előző évek tapasztalatai alapján mondhatjuk, hogy a felsős nevelők továbbépítik az alsó tagozaton lerakott tudást, felkészítik gyermekeinket a továbbtanulásra. Mindez sok differenciált, egyéni, csoportos munkát igényel a nevelőktől. Sikerrel vonják be a tanulókat az önálló ismeretszerzés örömeibe. Kutatómunkák, kiselőadások készítését várják el tőlük. A gyakorlatban is levonhatják következtetéseiket egy-egy kísérlet során / fizika, kémia, / így jobban rögzül a tananyag. Tárgyi, személyi feltételek Iskolánk két épületből áll. Az első régi zárda- részben tanulnak a felső tagozatosok, a hátsó 1973-ban kialakított épületben az alsó tagozatosok és a tornaterem kapott helyet/1990/. Telephelyünk Cirák - épületében két tanterem és egy szaktanterem kialakítására került sor. Mindkét épületben megtalálhatók a kiszolgáló helyiségek is. Az évenkénti kisebb-nagyobb javítások után befejeződött egy nagy felújítás, ami nyílászáró cserét és fűtéskorszerűsítést tartalmazott. Hátra van még a tornaterem tetejének javítása. Nevelőink száma: 20 fő, közülük 1 fő prémiuméves, 1 fő fejlesztő pedagógus. A feladat megmaradása mellett az elkövetkező években is szükséges a nevelői létszám fenntartása. Az új köznevelési törvény értelmében kötelező lesz a létszám függvényében igazgatóhelyettes választása, valamint pedagógiai asszisztens felvétele. A Gyes-en lévők helyettesítését évről évre határozott idejű kinevezéssel oldjuk meg. Minden nevelőnk rendelkezik pedagógus képesítéssel. A hiányszakok tanítását remélhetőleg az új fenntartó utazó pedagógus biztosításával meg tudja oldani. Nevelőink szívesen vállalják a hétévenkénti kötelező továbbképzéseket, a hiányzó szakok végzése mellett elsősorban a modulok tanításához szükséges ismeretek megszerzését támogatjuk. Alsó tagozaton 100%-os a szakos ellátottság, 3. osztálytól felsős nevelők is betanítanak. Az eszközfejlesztés folyamatos. 20

21 A TIOP jelű pályázaton elnyert informatikai eszközök beépítése a tanórákba a fenntarthatósági vállalásunkban szerepeltetettek szerint folyik. A pedagógusok munkáját 5 fő technikai dolgozó segíti: 1 fő iskolatitkár, 4 fő takarító, közülük egy fő prémiuméves. Karbantartási munkálatokhoz az önkormányzat alkalmazásában lévő szakemberek segítségére számíthatunk. Ellenőrzés, értékelés Ellenőrzés: a közoktatási intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a nevelési, illetve pedagógiai program alapján. Értékelés: a közoktatási intézmény, a fenntartó, az ágazati irányítás által meghatározott szakmai célkitűzések összehasonlítása a közoktatási intézmény pedagógiai tevékenységének eredményével. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése A belső ellenőrzés főbb követelményei: Legyen folyamatos, alkalmazkodjon a speciális teendőkhöz. Terjedjen ki az iskolai élet valamennyi területére (tanóra, tanórán kívüli tevékenység, tanár-diák tevékenységek). A hagyományos módszereket alkalmazza (megfigyelés, beszélgetés, produktumok vizsgálata, elemzés, beszámoltatás, felmérések, tantárgyi és neveltségi eredményvizsgálatok). Legyen bizalmat sugárzó, segítő jellegű. Tényszerűnek és objektívnek kell lennie. Erősítse az iskola dolgozóiban a felelősségérzetet a saját munkájukkal szemben és az intézmény működéséért. Ellenőrzést végzők: igazgató igazgatóhelyettes munkaközösség-vezetők egyes pedagógusok 21

22 A vezetői munkakörhöz kapcsolódó állandó ellenőrzési területek: Az iskolavezetés tagjai részben munkaköri leírás alapján, részben az időszakos iskolai elfoglaltságok alapján végzik havi ellenőrzéseiket. Az ellenőrzéseket folyamatosan tervezik, tapasztalataikat munkaértekezleteken ismertetik, meghatározhatják az adódó feladatokat. A nevelés-oktatás különböző színtereken folyik, legnagyobb részt tanítási órákon, éppen ezért az ellenőrzés legelterjedtebb formája a tanítási óra látogatása. Az itt folyó munka mérhető leginkább, konkrétan mutatkozik meg a pedagógus vezető szerepe. A pedagógus munkájának jelentős részét úgy végzi, hogy egymaga van a gyerekekkel, egymaga nevel, de egységes követelményrendszer révén közösségivé válik. Az ellenőrzéseknek a pedagógus egyéni munkáját úgy kell vizsgálni, hogy mennyire kapcsolódik személyes hatása a közösséghez. Vizsgálni kell: A tantervi követelmények megvalósítását, annak rendjét. A tantárgyi koncentráció érvényesülését. Szemléltetési eszközök használatát. Differenciált foglalkoztatást Írásbeli dokumentumokat (nevelői, tanulói) Az alapkészségek helyzetét. A pedagógusok részéről a jó tapasztalatok átvételét. A tanulók neveltségi szintjét. A naplóvezetést. Pedagógiai programban foglaltak betartását. A tanév rendjéhez kapcsolódó feladatokat (munkatervek, értékelések, témazárók). Az iskola igazgatója, mint az intézmény felelős vezetője átfogóan vizsgálja, ellenőrzi a nevelő-oktató munkát, s az ehhez kapcsolódó munkaköréhez tartozó irányító, tervező, szervező, döntést igénylő ügyek, feladatok megvalósulását. Az igazgatóhelyettes munkaköri leírásban rögzítettek érvényesülését. A munkaközösség-vezetők ellenőrzik, hogy a munkaközösség tagjai a nevelési-oktatási tervek, pedagógiai programok, kerettantervek, az érvényben lévő dokumentumok alapján dolgoznak-e? Tanmenetek Önképzés 22

23 Továbbképzés Füzetvezetés, évközi dolgozatok Érdemjegyek száma, minősége Baleset- és tűzvédelmi rendeletek betartása Óralátogatások során Nevelők felkészültsége, felkészülése, módszerei, munkája Bukások, felzárkóztatás Tegyenek javaslatot a továbbfejlesztésre! A belső ellenőrzés formái: Éves munkaterv alapján tervezett Eredményvizsgálatok, felmérések a nevelő-oktató munka területéről Irányított vizsgálatok OKÉV Alkalmazott módszerek Óralátogatások Vizsgálatok Ok-okozati keresés Beszámoltatások Adminisztrációs munka ellenőrzése Az ellenőrzést végző mindig közli, mely időpontban látogat, a látogatás célját, témáját, milyen szempontok alapján fogja végezni a megfigyelést. A tanítási órák megfigyelésének és elemzésének szempontjai: Az oktatási folyamat tervezése A szándék és megvalósulás A tanítási óra tartalma, szerkezete, időarányai A tanulás irányítása, a tanár és tanulók személyes kapcsolata A tanítási óra légköre, hatása Következtetések levonása, célkitűzések, feladatok megjelölése 23

24 Mérés: az ellenőrzésnek az a területe, amely a tantervi követelményeknek való megfelelést vizsgálja. Mérni az tud, aki ismeri a követelmények teljes egészét tantárgyaira vonatkoztatva. Nagy feladat előtt állnak a pedagógusok, meg kell ismerni, ki kell dolgozniuk a kerettanterveket iskolájukra vonatkoztatva szeptemberétől kifutó rendszerben kerettanterv szerint, 2013szeptemberétől a 2012-es NAT-ra épülő kerettanterv szerint felmenőrendszerben oktatnak az általános iskolákban. Az állandó önképzés elengedhetetlen ahhoz, hogy tanulóinkból a legtöbbet hozzuk ki neveltségi szint, tantárgyi tudás terén. Méréseket csak a tantervi követelmények teljesítése érdekében végezhetünk, magatartás javítására nem. Azon tantárgyakból, melyekből lehetséges, többet feleltessünk szóban a kifejezőképesség javítása érdekében. A tantárgyi tudást a tanító, tanár mérje. Felmérőlapokat a központi programoktól kérhetünk, de a helyi sajátosságokat, a helyileg tervezendő dolgokat a szaktanárok, a munkaközösség készítse el. Az egyes évfolyamokon egységes elvek alapján készüljenek a mérőlapok. A témazáró feladatlapok egy-egy példányát, valamint a kiértékelt félévi, tanév végi méréseket az intézmény dokumentumtárába le kell adni! A kerettantervekben, pedagógiai programban megfogalmazott továbbhaladási feltételeket be kell tartani! Az iskolavezetés a munkatervben megfogalmazott, illetve évközi elhatározás alapján végezhet méréseket a nevelő-oktató munka állapotmérésére. A pedagógiai intézetek, vizsgaközpontok mérései, a reprezentatív mérések időlegesek, a tanév rendjében kiírt mérések kötelezőek. Az írásbeli mérések mellett kapjanak hangsúlyt a szóbeli mérések is. A mérőeszközökön megállapított ponthatártól eltérni nem lehet! A mérés eredményét minden esetben közöljük a diákkal, a szülővel. A mérőeszközök szülői értekezleteken, fogadó órákon tekinthetők meg a szülő részéről. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei A tanórák hatékonysága érdekében csoportbontást alkalmazunk. Csoportbontásokat olyan tevékenységi területeken alkalmazunk, ahol csak a kisebb létszám teszi hatékonnyá az oktatást. Csoportbontások elvei: - Elengedhetetlen a tanulók folyamatos egyéni korrekciója. 24

25 - Szükséges a közvetlen, gyakorlati tevékenységben való folyamatos egyéni segítségnyújtás. - a férőhelyek száma a speciális tantermeknél korlátozott. - a tanulók különböző képességszintje, továbbtanulási szándéka kívánatossá teszi a külön csoportok kialakítását. A csoportbontások rendje: - Nyelvoktatás esetében létszámarányosan - Létszámarányosan, vagy létszámegyezőség esetén - Magyar, idegen nyelv és matematika tantárgyakból 5-8 évfolyamon, ha az osztálylétszám indokolttá teszi és a bontott csoportok létszámai elérik a törvényben meghatározott osztálylétszám minimumot évfolyamtól lehetőség szerint képességszint alapján a továbbtanulói szándékot és tanulói képességeket figyelembe véve. Napközis csoportok, tanulószobai csoportok szervezése: A napközis csoportok indításánál meghatározó tényező a szülői (tanulói) igények száma. - Azokban az osztályokban, ahol jelentős létszámban - legalább 2/3 arányban - igénylik a szülők a napközis ellátást és a csoportlétszám meghaladja a 20 főt, biztosítjuk a külön csoport (osztály-csoport) indítását. - Ahol alacsony az osztályban az igények száma, ott évfolyami, tagozati csoportot szervezünk. - Az 5. és 6. évfolyamon önálló, vagy vegyes napközis csoportot és/vagy tanulószobát indítunk, az igényektől és a létszámtól függően. - A 7. és 8. osztályosok délutáni felügyeletére tanulószobai ellátást tudunk biztosítani, vagy igény esetén az alacsonyabb évfolyamokkal vegyes csoportot alakítunk ki. A tanulók fizikai állapotának mérése Évente minisztériumi előírás szerint történik a tanulók fizikai állóképességének felmérése a NETFIT féle módszerrel. Felelős: testnevelők 25

26 Értékelés: Az országos, fenntartói, intézményi célok összehasonlítása az intézmény eredményeivel. A tantárgyi mérések értékelését a szaktanárok az iskolai munkatervben meghatározottak szerint végzik (félév, tanév vége, esetenként). Megpróbálnak rámutatni az eredményesség, eredménytelenség okaira, megfogalmazzák az előttük álló feladatokat. Tanévenként kétszer félévkor, tanév végén el kell végezni a pedagógiai munka átfogó elemzését, értékelését, ezt az iskola felelős vezetője végzi a szaktanárok beszámolója, saját és vezetőtársai óralátogatási tapasztalatai alapján. Az értékelés kritériumai az érvényben lévő iskolai dokumentumokban pedagógiai program, kerettanterv, helyi tanterv olvashatók. Esetenként egyedi szempontokat is lehet megfogalmazni, de erről a tanulók, nevelők, szülők tájékoztatása szükséges. Szükséges mérni a tárgyi tudáson kívül a neveltségi szintet, képességeket, problémamegoldó gondolkodást is. Évente kétszer nevelési értekezleteken beszéljük meg, értékeljük a tehetséggondozó, felzárkóztató tevékenységet, a szülőkkel való kapcsolattartás formáit, a kulturális és sporttevékenységet, a környezetkultúra alakulását. A tanév végi beszámolóba vegyük bele a továbbtanuló gyerekek felvételi eredményeit. Értékelés, továbbhaladás feltételei Mivel az egyes tanintézetek befejezésekor és a kimeneti pontokon csak az elfogadott bizonyítványokat, dokumentumokat lehet használni, az öt fokozatú osztályozás megszüntetését nem tervezzük. Első évfolyamon és második osztály első félévében a közoktatási törvény szerinti szöveges értékelést használjuk. Havonta, tantárgyanként a nevelő beírja a tanuló teljesítményéről alkotott véleményét a tájékoztató füzetbe. A javítás módjait is itt közli. Esetlegesen a tanév során érdemjeggyel is lehet értékelni. Kéthavonta a melléklethez csatolt értékelő lapokon jelzi az elsős pedagógus a szülő felé a tanuló haladásáról szükséges információkat. Az értékelési szempontokat is a mellékletben helyeztük el. A havonkénti értékelő beírás kötelező jellegű, természetesen ezen kívül bármikor írhat a nevelő véleményt, javaslatot a szülőknek. A félévi értékelés is szöveges, lehetőséget adva általános dicséretre, tantárgyi dicséretre, illetve a törvény adta lehetőségek közül bármelyik bejegyzésre. Az év 26

27 végi bizonyítványba is első osztályban a törvény szerinti bejegyzések kerülhetnek. Az első osztályosok továbbhaladását a törvény szabályozza, csakúgy, mint az alsó évfolyamok ismétlésének módjait, lehetőséget adva szülői beleegyezés nélkül ismétlésre utasítani a tanulót. A magasabb évfolyamba lépés feltételei Részletes követelmények e program helyi tanterv részében Az iskola magasabb évfolyamába léphetnek azok a tanulók, akik a helyi tantervben előírt alapkövetelményeket a kötelező és választott tantárgyból tanév végén legalább elégséges minősítéssel teljesítik. Javítóvizsgára kötelezzük azokat a tanulókat, akik egy vagy több tárgyból nem teljesítik a helyi tanterv minimum követelményeit. Évfolyamot ismételnek azok a tanulók, akik a javítóvizsgán egy vagy több tárgyból elégtelen minősítést kaptak, illetve a szülő kérésére. Első évfolyamon tanév végén szöveges értékelést adunk. Osztályismétlésre bocsátható az a tanuló, aki a minimum tantervi követelményeket nem teljesíti. A külföldön iskolába járt gyermek egyedi elbírálás alá esik. A szülő kérésére az igazgató döntése alapján osztályozóvizsgát tehet. Magántanulói jogviszonyt szülő kérésére az igazgató engedélyezhet. Az átjárhatóságot biztosítjuk olyan gyermekek számára, akik iskolánkban szeretnének tanulni, bár nem nálunk kezdték el általános iskolai tanulmányaikat, de azonos képzési helyről érkeztek. Osztályozó vizsgák rendje a) külföldön iskolába járt gyermek egyedi elbírálás alá esik. A szülő kérésére az igazgató döntése alapján osztályozóvizsgát tehet, b) egy tanévben 250 óránál többet mulasztott, és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, 27

28 c) ha a tanuló hiányzása egy adott tantárgyból az évi tanítási órák 30%-át meghaladta és a nevelőtestület nem tagadta meg az osztályozó vizsga letételének lehetőségét, akkor a tanuló köteles az osztályozó vizsga kitűzött időpontja előtt legalább 10 nappal az igazgatóhelyettesnél a vizsgára jelentkezni. Az igazgatóhelyettes a jelentkezések összegzése után kijelöli a vizsgabizottságot, meghatározza a vizsga idejét és helyét. Az osztályozó vizsga, a javítóvizsga aktuális követelményeit a nevelőtestület határozza meg, attól függően, hogy mikor kerül sor a vizsgára. Tanév végén mindenkor a továbbhaladási minimum követelményeket vesszük alapul, tanév közben összeállítjuk az addigi anyagból a követelményeket. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsgabizottság 3 tagú: igazgató, szaktanár, kérdező tanár 6.8. Az évfolyamismétlés eljárásrendje 1. A pedagógusok a tanítási év során rendszeresen értékelik a tanulók teljesítményét. 2. A minősítésről szóban vagy írásban tájékoztatják a gyermekeket és a szülőket. 3. Első évfolyamon a tanuló teljesítményének értékelésekor a felzárkóztatásra szorul minősítés esetén a szülő bevonásával a májusi fogadó órán az iskola feltárja a tanuló fejlődését, haladását akadályozó tényezőket és javaslatot tesz azok megszűntetésére, a felzárkóztatás lehetőségének megvalósítására. Mérlegelés után tanév végén - a pedagógus dönt a tanuló évismétléséről. 4. Felső tagozaton a szaktanárok folyamatos tájékoztatás mellett a májusi fogadóórára behívják azon tanulók szüleit, akik érdemjegyeik alapján várhatóan nem teljesítik a tantervi követelményeket. 5. A szaktanárok javítási lehetőséget biztosítanak a tanulók számára a tanév végéig terjedő időszakban. 6. A szaktanárok 3 héttel a tanév befejezése előtt írásban is értesítik a gyermekek szüleit az esetleges évismétlésről. 7. Az osztályozó konferencián a tanulók év végi osztályzatát a nevelőtestület áttekinti. 8. Igény szerint a szaktanárok tájékoztatást adnak a nevelőtestületnek a bukás okáról. 9. A nevelőtestület dönt arról, hogy a tanulót osztályozó vizsgára vagy évismétlésre kötelezi-e. 28

29 Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. Ennek érdekében minden tanuló legalább egyszer felel szóban: ének-zene, rajz, informatika, technika tantárgyakból félévente, gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva. A többi tantárgy esetében egy-egy témakörön belül. Az írásbeli beszámoltatások formái, rendje; a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe, súlya Második osztály második félévétől nyolcadik osztályig a tanulók havonta legalább egy érdemjegyet kell hogy kapjanak. Így visszajelzést kapnak ők is, szüleik is a végzett munkáról. Az egyes témák lezárásakor témazáró dolgozat megírására kerül sor, melynek érdemjegye pirossal kerül bejegyzésre, a félévi és év végi érdemjegy megállapításánál kétszeres értékkel kerül beszámításra. A szorgalmi feladatok érdemjegyeit zölddel jelöljük. Résztémánként írásbeli feleletet, kisdolgozatot lehet íratni. Naponta két nagydolgozat megírását lehet kérni a tanulóktól. Az írásbeli feleletek számát nem korlátozzuk. A tanulói éves teljesítmények, a hivatalos dokumentumokban rögzített értékelések alapján az osztályozó értekezleteken kerül sor a magatartás és szorgalomjegyek lezárására, az évismétlések, dicséretek megállapítására. A tantárgyi érdemjegyeket a szaktanár állapítja meg. Felkérésre döntését hivatalosan alátámasztva kell megindokolni! Tanulmányi teljesítményért (szabályok megtanulása, nevelő által kiadott szorgalmi feladat, házi feladat hiánya) piros és fekete pontokat lehet adni a tanulóknak, melyek beválthatók tantárgyi jegyre. Első alkalommal öt piros, illetve fekete pontért jár az érdemjegy, második alkalommal három piros és fekete pontot váltunk jegyre, további alkalmakkor egy piros és fekete pontért adjuk az érdemjegyet. Eszköz többszöri otthon hagyását a szaktanár jelzi a szülők felé, gyakori felszerelés hiánynál érdemjegyet adunk. A szöveges értékelés szempontjai: Félévenként (februárban és júniusban) összegzés készül a szülők és a pedagógusok számára, melyet a félévi értesítő és a bizonyítvány mellékleteként kapnak meg. 29

30 Értékelési szempontsor, 1. osztály: Érzelmi élet jellemzői iskolai munkához való viszonya nevelőkhöz való viszonya magatartása problémamegoldó képessége Társas kapcsolatai kapcsolatteremtő képessége másokra való odafigyelés együttműködés közösségi normák elfogadása kapcsolat a társakkal Fejlettségének megfigyelése, értékelése figyelem emlékezet gondolkodás Tanulási technikák fejlettségének értékelése munkatempó munkaeszközök használata részvétel a feladatmegoldásban önellenőrzés Olvasási képesség, beszédkészség kifejezőkészség szókincs betűfelismerés összeolvasás folyamatosság pontosság szövegértés Írás, íráskészség Számolás és matematikai képesség számfogalom műveletvégzés 30

31 logika geometriai ismeretek tájékozódás a környezetben Művészeti tevékenység színezés, festés, rajzolás formázás műalkotásokkal szembeni nyitottság Mozgásos tevékenység mozgások rendezettsége, összehangolása mozgások tempója mozgások térbelisége órai aktivitás futás labdaügyesség gimnasztika játékokban való részvétel vereség elviselése Természetismeret, környezetismeret megfigyelések tapasztalatok megfogalmazása, megjelenítése összehasonlítások csoportosítások gyűjtőmunka aktivitás Értékelési szempontsor 2. osztály első félév: Szakterületenként, tantárgyblokkonként a megértési szint, a tanulási tempó az előírt követelmények alapján. (szülői értekezleten ismertetve). Munkához, tanuláshoz való viszonyban megnyilvánuló sajátosságok. Rögzítés a következő szempontok alapján: önállóság 31

32 problémamegoldás kutatómunka együttműködés igényesség munkatempó munkamorál kreativitás Társakhoz, felnőttekhez való viszony Szempontjai: tisztelet a másik ember iránt segítőkészség együttműködés konfliktuskezelés másság elfogadása Érdeklődési sajátosságok: Szempontjai: érdeklődési területei egyéni tevékenységei érdeklődési körében egyéni kezdeményezései szabályok betartása felelősségtudat döntéshozó képesség igényesség nyitottság kíváncsiság érzelmi megnyilvánulások A gyerekek az értékelésre leírhatják saját véleményüket az értékelésükről. A szöveges értékelés 32

33 A szöveges értékelés megváltozása miatt az érdemjegyek mellett szükséges a tanulók és szülők felé kommunikálni a gyerekek fejlődését. E miatt tartjuk fontosnak az alábbiakat. Az értékelés célja: A gyermek egész személyiségének fejlődéséről szóljon, ne csak a tanulási teljesítményéről. Ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be. Mutassa meg, hogy a gyermek önmagához mérten mennyit fejlődött. Jelezze, hogy a gyermek a saját lehetőségeit mennyire aknázta ki. Vigye közelebb a gyermeket a tanulás szeretetéhez. Segítse elő fejlődését, iskolai sikerességét. Járuljon hozzá személyisége egészséges fejlődéséhez. Mutasson irányt a tanulónak a továbblépéshez. Erősítse meg benne, amit jól tett. Adjon ösztönzést a teljesítmény javításához, motiválja belülről a gyermeket. Avassa be a szülőt a tanítási-tanulási folyamatba, adjon támpontokat a gyerekkel való foglalkozáshoz, a szülő figyelmét lényeges és konkrét dolgokra irányítsa. Olyan legyen az értékelés, hogy a szülő ne kudarcként élje meg, hanem a gyermekét segítő jó tanácsokat olvasson ki belőle. A hiteles, hatékony, pontos, előremutató, pozitív tartalmú szöveges értékelés feltételezi minden egyes tanuló alapos, gyakori illetve állandó megfigyelését, a tapasztalatok lejegyzését, a tanulók egyéni, differenciált foglalkoztatását, a tanulók önértékelésének kialakítását és fejlesztését. A jó szöveges értékelés feltétele, hogy a tanuló jól ismerje a gyereket, több évig tanítsa, tehát folyamatosan lássa a gyerek fejlődését. A fentieket figyelembe véve a szülői értekezletek, fogadó órák, családlátogatások, osztályfőnöki órák, egyéb megbeszélések adják a lehetőséget a tájékoztatásra, továbblépés megbeszélésére. Az értékelés fő szempontjai a magyar nyelv és irodalom tantárgy értékeléséhez 1. osztályban és 2. osztály első félévében: Az értékelésben nagyobb hangsúllyal szerepel A tanulók beszédkészségének fejlettsége, a tanév folyamán elért fejlődése. 33

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2013. AUGUSZTUS 30. Készítette: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a Kálozi Szent István Általános

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola Ikt.szám: 604/2015. Pedagógiai Program Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola 1. rész Nevelési program 2. rész Helyi tanterv 3. rész Szakmai program Győr, 2015. Csengeri Mária igazgató 1

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

1. Az iskola nevelési programja...5. 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 1. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja...5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...5 1.1.1. A nevelés-oktatás alapelvei...5 1.1.2.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév

Pedagógiai Program. Losontzi István EGYMI és Kollégium. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Pedagógiai Program Losontzi

Részletesebben

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Az Újváros Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Ózd, 2013. szeptember 2. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa:

Kémia: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: A kémia kerettanterv (B változat) 10% szabadon tervezhető órakeretének felhasználása: 9. évfolyam: A kémia és az atomok világa: 1 óra Kémiai kötések és kölcsönhatások halmazokban: Anyai rendszerek: Kémiai

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20.

Pedagógiai program. Nevelési program. Szabolcs Vezér. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Pusztaszabolcs. Mátyás király u. 16-20. 1 Pedagógiai program Nevelési program 2014 Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 1 Pusztaszabolcs Mátyás király u. 16-20. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1... 1 3 AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 5 3.1 Az iskola

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA . Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Ellenjegyezte, jóváhagyta:...... igazgató fenntartó képviselője Hatálybalépés dátuma: 2014. február 01. Módosítás, felülvizsgálat:

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I P R O G R A M Az én tanításom nem arra van ítélve, hogy könyvtárak porában penészedjék, hanem hogy győztesen hasson a gyakorlati életben. (Semmelweis Ignác) Semmelweis Ignác Humán Szakképző

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM Szent István Körúti Általános Iskola és Speciális Szakiskola OM: 036045 Jászberény 2015. Hinni benne, hogy képes növekedni, akarni, hogy előre haladjon. Bolondul remélni:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy

HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV KÉMIA Tantárgy 2-2 - 1-0 óraszámokra Készítette: Nagy János munkaközösség-vezető Ellenőrizte:

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

1. Az iskola arculata

1. Az iskola arculata A 1. Az iskola arculata 1.1 Adatok Név: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola székhelye: Maglód Fő út 1-9. Önálló telephelyek címei: 2234 Maglód Fő út 1. tel.: 325102

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Intézményi Önértékelés

Intézményi Önértékelés Intézményi Önértékelés Pedagógus, vezető, Intézmény elvárások Belső Ellenőrzési Csoport 2015. szeptember 30. Készítette: BECS és Erdei Gyula igazgató Kompetencia A pedagógusra vonatkozó intézményi elvárásrendszer

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10. DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Iváncsa, 2014. november 24. Balhegy Gabriella Katalin

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

Bem József Általános Iskola

Bem József Általános Iskola 1 Bem József Általános Iskola Pedagógiai program A Bem József Általános Iskola a(z) 1993. évi LXXIX. Törvény 47.p, 48.p 1996. évi LXII. Törvény 2011. évi Köznevelésről szóló törvény 4.p, 5., 26.p, 27.,

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

II. RÉSZ. Nevelési program (helyi tanterv)

II. RÉSZ. Nevelési program (helyi tanterv) II. RÉSZ Nevelési program (helyi tanterv) 1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK A tanulók szociális képességeinek, viselkedésének,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELYI ÉLELMISZERIPARI ÉS FÖLDMÉRÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 2. NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Helyi Tanterve 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március 20. Tartalom

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program

Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola. Pedagógiai program Lóczy Lajos Gimnázium és Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi Szakközépiskola Pedagógiai program 2015 TARTALOM 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai program 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM SZEDERKÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA Ezek a csillogó szemű gyerekek nem maguk váltották a belépőjegyet arra az útra, amit úgy hívunk: élet Ha szemükbe nézünk, ugyanazt

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Bíró Lajos Általános Iskola Pedagógiai Programja Szigetszentmiklós, 2013. augusztus 26. Összeállította: A Bíró Lajos Általános Iskola Nevelőtestülete 1 1. Nevelési Program 1. Iskolánkban folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben