Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program"

Átírás

1 Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, március 31.

2 Gondolkodj merészen, ne félj hibázni. Vedd észre az apró részleteket, tartsd a szemed nyitva és légy szerény mindenben, kivéve céljaidat. / Szentgyörgyi Albert / 2

3 Törvényi háttér 2011.évi CXC törvény a köznevelésről. 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési, oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rend. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. 51/2012. (XII.21.) EMMI rend. a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről. (mellékletei a kerettantervek és óraszámok) 32/2012. (X.8.) EMMI rend. a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve é a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról. 3

4 I. Az intézmény bemutatása I/1. Az általános iskola fontosabb paraméterei és jellemző jegyei Az általános iskola nyolc tanuló- és három napközis csoporttal működik, 8 tanteremmel, tornateremmel, számítástechnika teremmel, könyvtár-fejlesztő szobával, sportudvarral és játszótérrel rendelkezik, amely a jelen helyzetben a tanulólétszámot figyelembe véve (110 fő) jó szinten képes ellátni az intézmény jellegéből adódó feladatokat. Az iskola részben önálló gazdálkodó, (állami fenntartású) körzeti feladatokat lát el. Diákjaink hét községből (Tilaj, Tilajújhegy, Ligetfalva, Almásháza, Zalaapáti, Zalaszentlászló, Bókaháza) járnak be, amely a tanulói létszám 48 %-át teszi ki. A gyermekek igen eltérő intellektuális és képességbeli különbségekkel rendelkeznek, s e tendencia évről-évre folyamatosan erősödik. Az iskola mindezen különbségek és hátrányok lehetséges mérséklésére törekszik a tanítási órákon és az órán kívüli tevékenységformák és foglalkozások sokszínű (szakkörök) alkalmazásával. E képességfejlesztő programokon keresztül (sport, számítástechnika, zeneoktatás, idegen nyelv oktatása), aminek körét a pedagógiai munka során szeretnénk bővíteni, a cél, hogy ezzel is minél több gyermeket tudjunk bevonni az egyéniségének és képességének leginkább megfelelő tevékenységi formák elsajátításába. Iskolánk 2006/2007 tanévtől integrált oktatást szervez a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia, figyelem- és magatartászavar) gyermekek számára. Az alapismeretek megszerzésén túl egyéb jártasságok elsajátításához szeretnénk biztosítani a feltételeket, hogy diákjaink kikerülve az életbe, azt a legkülönfélébb helyzetekben tudják kamatoztatni. Képesek legyenek egyéni érvényesülésük, munkájuk során, azt mindenkor alkalmazni, hasznosítani életük folyamán. Ebben a folyamatban szeretnénk a résztvevők, gyermekek mind nagyobb körét sikerélményhez juttatni. E cél megvalósításához igazítjuk (számítástechnika, nyelv, testnevelés és sport, vizuális kultúra) a pedagógusok szakmai képzését, továbbképzését. A pedagógiai munka sikerét nagyban meg fogja határozni a szakmai munka minősége és a tárgyi feltételrendszer. E két fontos, az oktatásban meghatározó feltétel legoptimálisabb megvalósulását szeretnénk, hogy az iskola pedagógiai programjában kitűzött célokat 4

5 elérhessük. E siker érdekében az iskola igyekszik bevonni a szülőket, akik legfőbb partnereink. A közös munka legfontosabb kritériumai: a hatékonyság, a kellő tájékozottság és a kölcsönös bizalom. Mindezek elengedhetetlenül szükségesek, és fontos meghatározói az eredményes munkának, a pedagógiai programban kitűzött célok megvalósulásának. I/2. Az iskola adatai: január 1. után állami kezelésbe került. Elnevezése: Csány László Általános Iskola Székhely címe: 8782 Zalacsány, Csány László u. 6. Fenntartó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1055 Budapest, Szalay u Szervezeti egység kódja: Az intézmény jogállása: Vezetője, a pályázat útján határozott időre a KLIK által választott igazgató végzi a szakmai irányítást Az intézmény gazdálkodása: Részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szerv. Költségvetését KLIK hagyja jóvá és gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat is ő látja el. Az intézmény tevékenységi köre (1612): alapfokú oktatás (TEOR.sz.: 8012) (16121, ) Ennek keretében felkészíteni a tanulókat az alapvizsgára, illetve az alapfokú végzettség megszerzésére. Az iskola nappali tagozatos 8 osztályos oktatást végez. A tanulók részére napközis ellátást nyújt. (TEOR.sz.: 8051) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése és oktatása. Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekek, tanulók. A sajátos nevelési igényű tanulók, ezen belül a figyelem, beilleszkedési, magatartási, a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (diszlexia, diszgráfia, diszkalkúlia,) zavarral küzdő tanulók, valamint enyhe értelmi fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános iskolai oktatása, tanórai, vagy tanórán kívüli foglalkozása az iskola pedagógiai irányításával. 5

6 Az általános iskola körzeti feladatokat lát el Tilaj és Ligetfalva községek tekintetében. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak a szükséges leltár szerint nyilvántartott eszközök. Az általános iskola diáksportkört működtethet, mely nem zavarhatja a nappali oktatást. Az általános iskola a rendelkezésére álló vagyont nem jogosult elidegeníteni. I/3. Küldetésnyilatkozat, pedagógiai alapelveink Intézményünk a Csány László Általános Iskola tanulói számára biztosítja, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott feltételek között képességeiknek, érdeklődésüknek, személyiségüknek megfelelően tanulhassanak, személyiségük harmonikusan fejlődjön. A gyermekek biztos alapkészségek birtokában korszerű, használható, alkalmazható tudásra tegyenek szert és legyenek képesek boldogulni szűkebb és tágabb környezetükben. Tanulóink az iskolában töltött évek alatt megtanulják a társadalmi együttélés alapvető szabályait, az önérvényesítés demokratikus technikáit, a másság elfogadásának szabályait. Az iskola nevelői és munkatársai arra törekednek, hogy önfejlesztéssel képesek legyenek alkalmazkodni a gyermekekkel szemben támasztott egyre magasabb követelményekhez. I/4. Az iskola pedagógiai arculatának meghatározása, öndefiníció Célunk: megfelelő alapokat adó, hasznosítható ismereteket nyújtó tudás közvetítése, amelyet tanulóink a legkülönfélébb élethelyzetekben képesek alkalmazni. Különös tekintettel a testi (sport), intellektuális, életviteli és környezeti nevelésre, az emberi értékek megbecsülésére (becsületesség, tisztesség, tudás, szeretet, a másság, stb.) elfogadására. Hangsúlyt adva az anyanyelvi nevelésnek (beszéd, írás, olvasás, kommunikációs képesség) fejlesztésének. Az értelmi nevelés kiemelt feladatának tekintjük: az alapkészségek jó szintű elsajátíttatását a gyenge képességű tanulók felzárkóztatását a tehetséggondozást, melyben eddigi eredményeink kiemelkedők Nevelési célkitűzések továbbá: az egészségnevelés 6

7 az erkölcsi nevelés a környezeti nevelés Az oktató-nevelő munka céljainak elérését a három (kettő alsós és egy felsős) csoportból álló napközi segíti. A pszichés fejlődés zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók integrált nevelése, a befogadás feltételeinek megteremtésével. A fejlődést (tudomány) és az ismeretek bővülését követő, lényeges alapinformatikai ismeretek átadása és elsajátítása. A sikeres középiskolai felvételire történő felkészítés (belső vizsgarendszer) működtetése, matematika, magyar nyelv és irodalom és német nyelvből. Az alapismeretek közvetítésén túl az iskola biztosítja a magasabb szintű tudásanyag megszerzésének és elsajátításának lehetőségét a (tehetséges) kiemelkedő képességű gyermekek számára. A tehetséggondozás színterei: - Szakkörök, - Tankerület által meghirdetett iskolák közötti, járási, megyei, országos versenyeken való részvétel (pályázatok, levelezős játékok és versenyek) a résztvevő tanulók felkészítése - Sportkörök - Iskolák közötti, járási, megyei sportversenyek, diákolimpiai versenyekre (futball, alsó tagozatos sor- és váltóverseny) történő felkészítés - Fellépési lehetőség biztosítása az egyes művészeti ágakban (zene) kiemelkedően teljesítő tanulóknak és csoportoknak. A gyenge képességű tanulók felzárkóztatásának színterei: - differenciált tanórai foglalkozások - alsó tagozatban korrepetálás - integrált nevelési-oktatási program keretében (gyógypedagógus, logopédus alkalmazása) - BTM-es tanulók fejlesztése felső tagozatban a matematika és magyar szakos pedagógus látja el gyógypedagógus irányításával Esélyegyenlőséget biztosít a tudás és az ismeretanyag megszerzésében, az önismeret és önfejlesztés tekintetében (korrepetálás, szakkörök, kulturális rendezvények, sport, színház, könyvtár, túrák, kirándulások, versenyek, erkölcstan/hit- és erkölcstan stb.) 7

8 II. Az iskola cél- és feladatrendszere II/1. Általános célok Az iskola segítse diákjait abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, felelős polgárrá, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes felnőtté válhatnak. Segítse őket abban, hogy tudjanak majd beilleszkedni a társadalomba. Becsüljék a tudást, sajátítsák el a fegyelmet, tudják annak értékét. Az iskola készítse fel tanulóit a továbbtanulásra, hiszen ez is része a sikeres életpályának. II/2. Konkrét célok a nevelés- oktatás első szakaszára 1-4. évfolyam - alsó tagozatos képzés: - Célunk, hogy tanulóink sajátítsák el a NAT ill. a helyi tanterv által előírt tananyagot. - A NAT által előírt tananyagot a sajátos nevelési igényű tanulók az Irányelvek és a rájuk vonatkozó tantervi előírásoknak megfelelően kapják meg. - A tanítási - tanulási folyamat szerves részévé szeretnénk tenni minden évfolyamban a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. Nagyobb jelentőséget elsősorban az utóbbi foglalkozások kapnak, hiszen a - településszerkezetből is adódó - kulturális és szocializációs hátrányok kiegyenlítése egyre fontosabb szerepet kap. A tehetséggondozásban az alsó tagozat osztályfőnökei mellett fontos szerepük van az itt tanító felsős szaktanároknak is. Tovább kell fejleszteni az iskolába lépő kisgyermekben a megismerés, a megértés és a tanulás iránti érdeklődést és nyitottságot. - Átvezetni a gyermeket az óvoda játékközpontú tevékenységeiből az iskola tanulási tevékenységeibe. - Az iskola az oktatás során elemi ismereteket közvetítsen, alapvető képességeket és alapkészségeket fejlesszen. Amint az a fentiekből kiderül, iskolánk az első négy évfolyamban célul tűzte ki a változatos kommunikációs kultúra elsajátítását - gondoltunk itt a verbális, az audiovizuális, technikai és a metakommunikációra egyaránt. Fontos célunk az egészséges életmódra nevelés - a mozgás, a sport, az egészség iránti pozitív beállítódás kialakítása. Szeretnénk elérni, hogy az 8

9 iskolánkba járó gyermekek vidám, egészséges, a mozgást életformaként, szükségletként felfogó diákokká váljanak évfolyam - felső tagozatos képzés: Iskolánkban 4. osztály után befejeződik az alapozó szakasz. Ötödik osztálytól új osztályfőnökök ill. szaktanárok tanítják a tanulókat. Szeretnénk elérni, hogy az iskolai oktatás és az intézmény céljai illetve diákjaink továbbtanulása, valamint az átjárhatóság szempontjából fontos tantárgyakat mindig szakképzett pedagógusok oktassák. Ilyen tárgyak: - magyar nyelv és irodalom - matematika - történelem - német illetve intézményünk képzési céljaiból adódóan a számítástechnika - Folytatni az 1-4. évfolyam nevelő-oktató munkáját, a képességek, készségek fejlesztését. - Figyelembe kell venni, hogy: pedagógiailag két periódust különíthetünk el, a éves tanulók gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalatokhoz, a éves kortól a tanulók ismeretszerzési folyamatába előtérbe kerül az elvont fogalmi és elemző gondolkodás. - A különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, képességű, motivációjú, szocializáltságú, kultúrájú gyerekeket együtt neveljük. - A tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek és tehetségüknek megfelelően készítse fel a továbbtanulásra. - Alapozza meg a felkészülést a jogok és kötelességek törvényes gyakorlására. - Az alapvető erkölcsi, társadalmi értékek közvetítésén keresztül, segítse elő a társadalomba való beilleszkedésüket. 9

10 II/3. A tanulási - tanítási folyamatot meghatározó céljaink A tanulási motívumok kialakítása, ill. fejlesztése - A tudás, mint társadalmilag elfogadott érték elfogadtatása. - A rendszeres önművelés igényének és szokásainak kialakítása. - Az ítélőképesség, az erkölcsi és esztétikai érzékenység növelése. - A tanulási képesség fejlesztése, az alapműveltség megszerzéséhez szükséges ismeretfeldolgozás kulturális technikáinak ismerete és használata. - Helyes tanulási szokások, kommunikációs- és vitakészség (érvelés, cáfolás) kialakulása, ill. továbbfejlődése. - Az ember- és önismeret képességének kialakítása - tolerancia más kultúrák, népek, szokások, vallások (stb.) iránt. - A sajátos nevelési igényű tanulók elfogadása, és elfogadtatása. - A megfelelő továbbtanulási irány illetve pálya kiválasztása reális önismeret és életszemlélet kialakítását feltételezi. - Harmonikus személyiségfejlesztés, amely a testi és lelki egészséget egyaránt magába foglalja. - Mindazoknak az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyeknek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. - A tehetség kibontakoztatása érdekében célunk az önbizalomnak, a megmérettetés igényének, a versenyszellemnek a kialakítása, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és együttműködési képességet. - Célunk az, hogy elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket a toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására. - Célunk, hogy olyan színvonalon és mértékben biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket, hogy gyermek és szülő egyaránt érezze minden esélye meg van a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre. - Célunk a szülőkkel olyan szemléletben együttműködni, hogy iskola és szülő egyaránt érezze: közösek a céljaink és érdekeink. 10

11 Értelmi képességek fejlesztése: - Az önálló ismeretszerzés, megismerés képességének kialakítása és fejlesztése. - Legyen képes minden tanuló az elsajátított módszerek, gondolkodási műveletek alkalmazására. - Változatos szóbeli, írásbeli és képi kifejezőképesség kialakítása. - Önálló térbeli és időbeli tájékozódó képesség kialakítása. - Hagyományos és új technológiákon alapuló informatikai és audiovizuális eszközök, ill. információhordozók kezelésében szerzett jártasság. Vizuális kommunikáció. - Önálló kommunikációs képesség kialakítása egy élő idegen nyelven. - Utóbbi képesség kialakításához mindenképpen segítséget jelentene, ha jobb képességű tanulóink a felső tagozat négy éve alatt egyszer külföldre utazhatnának - így anyanyelvi környezetben gyakorolhatnák a nyelvet, ismereteket szerezhetnének az adott ország népéről, kultúrájáról (ami motiváló hatást jelent a nyelvtanulásban is). - E lehetőség valóra váltása csak a fenntartó által (a fejkvótán kívül) biztosított céltámogatás mellett elképzelhető. Egészséges testi fejlődés - Mozgásműveltség, mozgáskoordináció fejlesztése. - Motorikus képességek fejlesztése. - Mozgásigény fenntartása, rendszeres fizikai aktivitás. - Felgyorsult életvitelünk megköveteli a környezeti adottságokból adódó veszélyforrások megismertetését - a prevenciót. Az egészséges testi, lelki, szociális fejlődéshez tanulóink szerezzenek ismereteket (elsősorban az osztályfőnöki órák, biológia órák alkalmával) a következőkről: - egészséges étkezés, fogápolás - tisztálkodás fontossága (sportolás után, étkezéskor, Wc. használat stb.) - szexuális felvilágosítás (AIDS, hepatitis, pedofília stb.): itt igénybe vesszük egészségügyi dolgozók (védőnő, orvos) segítségét is. - drogok veszélyének ismertetése (együttműködés a szülőkkel - szülői értekezlet, családlátogatás, vetélkedő) kölcsönös tapasztalatok, segítségnyújtás - figyelem felhívása a dohányzás és alkoholfogyasztás veszélyére - pozitív attitűdök kialakítása a mozgás, sport és egészséges életmód iránt - rendszeres sportolási, mozgási lehetőség biztosítása elsőtől a nyolcadik osztályig. 11

12 Versenyzési lehetőségek: - labdarúgás - sor- és váltóverseny - diákolimpia - járási versenyek - sportnapok - erdei táborok - túrák (természetjárás) - nyári kerékpáros táborok A tanórai tevékenység célja nemcsak és nem elsősorban nagy mennyiségű információ befogadása, ismeret elsajátítása, hanem jártasságok, készségek, képességek kialakítása. A tanulók ezeket legyenek képesek alkalmazni önálló és irányított ismeretszerzésük, tanulásuk során. A pedagógusok érdeklődésük, beállítódásuk szerint szabadon választhatnak a különböző módszerek és a rendelkezésre álló taneszközök közül. Felkészültsége, módszertani repertoárja, - kultúrája, személyisége példa értékű a tanulók előtt. A pedagógus a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevételével, érdeklődésüket figyelembe véve - az adott anyagi feltételekhez és szervezeti keretekhez alkalmazkodva - megfelelő motivációval juttassa tanítványait sikerélményhez, konvertibilis tudáshoz. II/4. Az iskola részletes nevelési-oktatási céljai-feladatai Iskolánk legfontosabb céljaként az ismeretek átadása mellett az értékszocializációt, a személyiség teljes és részletes kibontakoztatását jelöljük meg. Nevelési, tanítási, tanulási programunk eredményeként szeretnénk elérni, hogy diákjaink sokszínű egyéniségük kialakulása mellett; a NAT követelményrendszerére épülő, alkalmazható tudás, korszerű műveltség birtokosai legyenek. Az integrált neveléssel kapcsolatos feladatok A sajátos nevelési igény miatti hiányzó vagy sérült funkciók helyreállítása, újak kialakítása. A meglévő ép funkciók bevonása a hiányok pótlása érdekében. A funkciók egyensúlyának kialakítása. A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 12

13 Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, funkciók fejlesztése. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személységet úgy határozzuk meg, mint az egyén jellemző és megkülönböztető gondolkodási, érzelmi és viselkedési mintázatát, amely meghatározza személyes stílusát, és azt a módot, ahogy fizikai és társas környezetével kapcsolatba lép. A személyiséget fejlesztő pedagógus első feladata tehát az, hogy feltárja, érzékelje az egyéni különbségeket, megmutassa, és elfogadtassa, hogy minden ember különbözhet egymástól. A pedagógus feladata, hogy azt a sok-sok folyamatot, amelyek a gyermek személyiségét befolyásolják, (pl. biológiai hatások, a tanulás, a gondolkodás, az érzelem, a motiváció, a társas interakciók) az egyén fizikai, valamint társas környezete kölcsönhatást pozitívan befolyásolja. A gyermek fejlődésének alapja a születése pillanatától kezdődő állandó tapasztalatszerzés és elsajátítás. Későbbi életében elsődleges és másodlagos szocializációs közegében, - jelen esetünkben - az iskolában szerzett tudásától függően tud majd beilleszkedni a társadalomba. A társadalomba való beilleszkedés nagymértékben függ attól, hogyan tud embertársaival kapcsolatot teremteni és együttműködni. Erre az együttműködésre azonban csak akkor lesz képes, ha az ehhez szükséges technikákat elsajátította. Ezért fontos, hogy a nevelési- oktatási folyamatban megismerhesse és megtanulhassa ezeket a technikákat. Az oktatás- nevelés feladata és lényege az értékközvetítés és értékteremtés. A viselkedés a személyiségbeli és a környezeti változók folyamatos kölcsönhatásának eredménye. A szociális tanuláselmélet fő tétele az, hogy az emberek olyan módon viselkednek, ami nagy valószínűséggel megerősítést eredményez, és az egyének közötti viselkedésbeli különbségek elsősorban azokból a tanulási tapasztalatokból erednek, amellyel az egyén nevelkedése folyamán szembekerül. Habár a gyerekek sok viselkedésmintát közvetlen tapasztalat útján sajátítanak el, sok válsz megfigyeléses tanulással is elsajátítható. Úgy is tanulhatunk, hogy megfigyeljük, és megtanuljuk példamutató környezetünk és nevelőink viselkedését, megtanulják megkülönböztetni azokat a helyzeteket, amelyekben egy bizonyos viselkedés helyénvaló, azoktól, amelyekben nem. 13

14 A gyermekek személyiségének egyéni különbségeinek feltárásához az alábbi kérdésekre kell megkeresnünk a válaszokat? - Mire képes a gyermek? Ide tartozik intellektuális képességeinek, társas és fizikai készségeinek és további speciális képességeinek figyelembe vétele is. - Hogyan értékeli saját értékrendje szerint az adott szituációkat? - Mi fog történni? A gyermekek viselkedésének következményeire vonatkozó elvárásai befolyásolják, hogy milyen magatartásformát fog választani. - Megérte-e? Hogyan illeszthető be az adott cselekedet a gyermek értékrendjébe. - Hogyan érhetjük el céljainkat? A gyerekek abban is különböznek egymástól, hogy milyen viselkedési szabályokat és normákat fogadnak el, és abban is mennyire képesek ésszerű terveket kidolgozni céljaik elérésére. A humanisztikus személyiségvizsgálatok alátámasztották, hogy a segítő környezetnek az alábbi lényeges dolgokra is figyelnie kell a gyermek személyiségét illetően: - Segítséget nyújtani ahhoz, hogy a gyermek a Ki vagyok én? - kérdésére az iskolától is kapjon válaszokat. - A gyermek alapvető szükségletei közé tartozik az is, hogy a lehetőségeiket és a képességeiket, tehát a kreativitást és az önmegvalósítást kifejlesszék. - Fontos a pedagógus objektivitásának és szubjektivitásának kellő egyensúlya. - Tartsuk szem előtt, hogy a gyermekek alapvetően jók. A pedagógus elsődleges célja legyen az, hogy a gyermeket megértse, nem pedig hogy viselkedését kontrollálja. A személyiség méltósága a legfőbb érték! A nevelési folyamatban tehát a személyiség különböző strukturális elemeinek fejlesztése történik meg. 14

15 A fenti célkitűzés alkotja a pedagógiai célrendszer domináns tartományát, ez jelölhető meg a nevelés alapvető céljául, elkülönítve ettől az oktatási-képzési célt, amely a személyiség sajátosságcsoportjainak fejlesztését írja elő. Az intellektuális-művelődési szükségletek kifejlesztése és megerősítése a tanulás, ami az értelmi aktivitás elérésén, megszerettetésén alapul, mely nagyon fontos pedagógiai teendő, mivel a tanulók későbbi életvezetésére messzemenően kihat. Ez azt is jelenti, hogy a gyakorlatban nem a múlékony ismeretek túlhajtott közvetítése és megkövetelése az alapvető érték, hanem ennél sokkal fontosabb a tanulás megszerettetésére, az ismeretszerzéssel kapcsolatos pozitív viszonyulás kialakítása, különösen az alapozó nevelés fázisában, az alapozó intézményekben. Az ismeretek elsajátíttatása tehát nem azonos értékű pedagógiai eredmény a tanulás megszerettetésével: az utóbbi a maradandóbb és fontosabb! - A tevékenységi formák kialakításánál figyelembe vettük iskolánk hagyományait lehetőségeit és feltételeit. - Elsődleges feladat az erkölcsi érzelmek fejlesztése, a közösségnek megfelelő magatartásformák megismerése, tudatosítása, gyakorlása. Szükséges a gyermek erkölcsi tulajdonságainak fejlődését biztosító tevékenységformák szervezése (Erkölcstan/hit- és erkölcstan óra, osztály-, iskolakeretben rendezett ünnepélyek, megemlékezések, kirándulások). - A tanulók értelmi nevelésénél feladat az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. Célunk nem lehet az ismeretek felhalmozása, hanem a tanuló személyiségének fejlesztése, kreativitásuk, önállóságuk fokozása, a tevékeny, alkotó, kezdeményező ember nevelése. Fontos feladat a kiemelkedő képességű tanulók felismerése, számukra a megfelelő tevékenységi formák biztosítása, a differenciált képzés, és felkészítésük tanulmányi versenyekre. Kiemelten kezeljük a tanulási nehézségekkel küzdő tanulóinkkal való foglalkozást. Meg kell velük tanítanunk a hatékony tanulási módszereket, technikákat. Kiszűrjük az alacsonyabb fejlettségi szinten álló, vagy tanulási nehézségekkel küzdő tanulókat. Speciális képzettségű szakember segítségével készítjük fel őket a továbbhaladásra. - A tanulók érzelmi nevelésénél fontos feladatunk a tanulók közösségeire és önmagukra 15

16 irányuló, helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. - A tanulók közösségi nevelése megkövezeti tőlünk az emberi együttélés szabályainak megismertetését, a társas kapcsolatok fontosságának tudatosítását az együttműködési készség kialakítását. Előtérbe kell helyezni az alkalmazkodó képességük formálását, és az önképzésre való törekvésüket is, hogy minél több sikerélményhez juthassanak. - A tanulók akarati nevelése szempontjából nagyon fontos az önismeret, a saját személyiség kibontakoztatására irányuló igény felébresztése. A kitartás a szorgalom, céltudatosság, elkötelezettség kialakítása. Fejleszteni kell a kötelességtudatot, a munkamorált, és a közös tulajdon védelmét. - A tanulók munkára nevelése keretében tudatosítani kell az emberek általvégzett munka fontosságát, önellátásuk és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységükön keresztül gyakoroltatva. - A tanulók testi nevelésének feladata az edzett, egészséges személyiség fejlesztése, kialakítása. Fontos feladat ezen belül az egészséges életmód, az egészségvédelem fontosságának hangsúlyozása, és ez iránti igény felkeltése. A tanulók állóképességét, a tanórai és a tanórán kívüli foglakozások körében tömegsport tevékenységgel is bővíteni igyekszünk. - A tanulók nemzeti nevelése keretében feladatunk a szülőhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. Különös fontossággal bír a lakóhely Zalacsány, valamint Zala megye múltjának, hagyományainak megismerése és megbecsülése. Különböző egyéni és csoportos foglalkozások során ki kell alakítani a tanulók érzékenységét az emberiség globális, illetve speciális magyar problémáira, szűkebb hazájuk, Zala megye és Zalacsány környezeti, társadalmi és kulturális gondjaira. Rendszeres kirándulásokon, a természeti környezetben szervezett foglalkozások, túrák, táborozások során ismerjék meg a környezetkárosodás folyamatait, s a globális válságjelenségek helyi vetületeit. Kapcsolódjanak be a környezetük értékeinek megóvásába, megőrzésébe, gyarapításába. - Kiemelt fontosságú céljaink közé tartozik a változatos kommunikációs kultúra kialakítása. A verbális és az elektronikus kommunikációs képességek kialakítása fejlesztése érdekében: a./ magyar nyelv oktatását tehetséggondozásra és korrepetálásra biztosított plusz órákkal segítjük b./ számítástechnikát magasabb óraszámban tanítjuk, szakkörrel, önálló 16

17 géphasználattal segítjük diákjaink fejlődését. c./ idegen (német) nyelvet harmadik osztálytól tanítunk, felső tagozatban magasabb óraszámmal elősegítve az ismeretek bővítését, elmélyítését. Tervezzük második idegen nyelv (angol) bevezetését, melynek személyi feltételei adottak. d./ testnevelés és sport (mindennapos testnevelés felmenő rendszerben történő bevezetése). Egy oktatási intézmény legmagasabb fokmérője a szakmai, módszertani és innovációs fejlődés. Ehhez számítástechnikai szaktantermünk szinten tartására, illetve fejlesztésére évenként tervezett, külön fejlesztési tételt kell biztosítanunk a költségvetésben. Az oktatás tanulás metodikájának fejlesztése Mivel intézményünk elsőrendű feladatai közé sorolja a kommunikációs kultúra fejlesztését, fontos összetevője a képzésnek a tanulás módszertanának megtanítása. A passzív információfogyasztás a gondolkodás és az életvitel torzulásához vezethet. Iskolánk szeretne az új audiovizuális, számítástechnikai környezetet értő és interaktívan felhasználó fiatalokat nevelni. Tanórán megvalósítható feladatok - a tanulás támogatása: - kölcsönös segítségnyújtással - közösségi ellenőrzéssel - a tanulmányi és munkaerkölcs erősítésével - a közvetlen tapasztalatszerzés támogatása - a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önigazgató képességének fejlesztése - folyamatosság biztosítása: a már elért eredmények megtartása, továbbfejlesztése, ezekre való építés - a nevelőkollektíva összehangolt követelései és nevelési eljárásainak koordinálása - a sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációja és rehabilitációja Ennek érdekében nagyon fontos a pedagógus felelőssége a tanulási folyamat megszervezésében: 17

18 - szóbeli és írásbeli feladatok sorrendje, összekapcsolása, /nehézségi fok, stb. / - tanári és tanulói taneszközök, tanszerek használata - gazdaságos időkihasználás, figyelemkoncentrálás, feszültségoldó szünetek beiktatása - összefüggések szem előtt tartása / okok, célok / - ismétlés, önellenőrzés, memorizálás/ a bevésés folyamatának megértése, tanulói aktivizálása/ - analizálás, szintetizálás, lényeg kiemelés összefoglalás - csoportos és egyéni tanulási módok / irányított, autodidakta, egyéni tesztek feladatlapok, gyakorlati feladatok, differenciált foglalkozási módok / - kutatómunka/ könyvtár, elektronikus és írott sajtó, adott témához gyűjtőmunka - lexikonok, stb. - könyvtári órák / - tevékenységbe ágyazott ismeretszerzés / pl.: fizika, kémia, technika, rajz órákon: frontális tanulói kísérletek, munkadarabok készítése, munkafogások megismerése, eszközök használata stb. / Tanórán kívüli tevékenységek A rehabilitációs órák a tanuló kötelező tanóráin túl járnak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, a Közoktatási Törvény 52.. alapján számított mennyiségben. - kötelező habilitációs rehabilitációs órákon gyógypedagógus fejleszti a sajátos nevelési igényű gyermekeket, a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottság szakvéleménye alapján. A tanórán kívüli foglalkozások kötetlenebb tevékenységi formái jó lehetőséget adnak a könnyedebb, játékosabb ismeretszerzésre, s a közösen átélt túrák, kirándulások, napközis foglalkozások, szakköri tevékenységek, érzelemmel telibb élményei jó lehetőséget biztosítanak a közösség fejlesztésére is. - A nem kötelező tanítási órák keretében tanítási órákon kívüli tevékenységben- nagy szerepe van a tehetséggondozásnak, melyeket az intézmény az alábbiakkal igyekszik segíteni. - Szakkörök: a különféle szakkörök működése a tanulók egyéni képességeinek fejlesztését szolgálja. A szakkörök szaktárgyi és művészeti jellegűek. A szakkörök indításáról a felmerülő igények és az iskola lehetőségeinek figyelembe 18

19 vételével- minden tanév elején az iskola nevelőtestülete dönt. A szakköri tevékenységre jelentkező illetve kiválasztott tanuló felvételénél figyelembe kell venni a szülők hozzájárulását, illetve hozzá nem járulását is. A felvétel egy évre szól és térítésmentes. A tanuló szakköri aktivitását jutalmazni lehet szorgalmi és szaktárgyi osztályzatokban is. Iskolánk a szakköri tevékenységnek nagy szerepet szán a tanulók művészeti és szaktárgyi versenyeztetésében is. - Iskolai sport: éves tervezés alapján, minden lehetőséget biztosítunk a területünkön lévő - évek óta rendszeres, versenynaptár alapján szervezett- iskolák közötti sport-vetélkedő sorozatokban való részvételre, s ha iskolánkra kerül a sor annak lebonyolítására. (Diákolimpia körzeti és iskolák közötti villámtornák és versenyek) Az erre való felkészítés délutáni foglalkozások keretében edzések formájában valósul meg, a nem kötelező délutáni foglalkozások óratervén belül, heti rendszerességgel. - Versenyek vetélkedők: a meghirdetett éves tervek alapján iskolánk igyekszik minden olyan versenyen / szaktárgyi, sport, irodalmi, színjátszó, rajz, stb. / részt venni, amelyre tanulóinkat, a lehetőségekhez képest, fel tudunk készíteni. - Iskolai fejlesztő szoba és könyvtár: iskolánk könyvállománya 3000 kötet alatti, szorgalmi időben és azon kívül is tanulóink rendelkezésére áll, nevelői felügyelettel tanulóink használhatják. Múzeum-, hangverseny-, színházlátogatások: környezetünkben Zalaszentgrót, Keszthely, Zalaegerszeg színházaiban rendszeresen szerveznek hangverseny és színházi előadásokat a tanulók részére. Ezeket rendszeresen látogatjuk, különösen akkor, ha a szervezők részéről még az utaztatásokba is besegítenek. A múzeumok látogatására általában, a tanév végén szervezett, s az egész iskolára kiterjedő, tanulmányi kirándulásokon kerül sor, amire tanulóinkat, megfigyelési szempontokkal előre felkészítünk. - Pályaorientáció A nyolcadik osztály befejezéséig nagyon fontos feladatunk a tanulók egyéni adottságainak, képességeinek megismerésén alapuló ÖNISMERET fejlesztése. A legfontosabb pályák, foglalkozások tartalmának, követelményeinek, a hozzájuk vezető utak, alternatívák és követelmények megismertetése, a tanulói érdeklődés, beállítódás és az egyéni képességek egyeztetésének tudatosítása. Tanítványainknak tudniuk kell, hogy a mai világ követelményei nem teszik lehetővé a csak egyirányú beállítódást, hisz életük során előfordulhat, hogy pályamódosításra kényszerülnek. 19

20 III. Környezeti nevelés III/1. Természetvédelem Évközi természetvédelmi program: Nevezetes Napok tanrendbe építése (biológia óra) illetve az iskolai faliújságon való megjelenítése. Ezen napok: - Állatok világnapja: október 3. - Fák és Madarak Világnapja: május 10. Idényjellegű természetvédelmi munka: - Az iskola melletti természetvédelmi terület madarainak téli etetése, etetőkészítés és az eleség beszerzése. - Március 15-től április végéig tartó barna varangy mentési akció, melyben a 7-8. osztályos tanulók napi rendszerességgel részt vesznek a helyi mesterséges tó partján. Várható természetvédelmi nevelési eredmény: Az egyes (különleges) állatokhoz való pozitív viszonyulás. Jutalmazás: Természetvédelmi kiránduláson való részvétel (Kis-Balaton) III/2. Környezetvédelem Évközi környezetvédelmi program: - Föld Napja: (kémia óra: talaj- és levegőszennyezés forrásai) - Víz Világnapja A helyi szennyvíztisztító megtekintése és a szennyvíztisztítást végző apró élőlények mikroszkópos megismerése. - Állatok világnapja (madarak téli etetése) 20

21 - Zöld béka békamentő program. - Az iskola környezetének folyamatos megóvása, készítése, különös tekintettel a védett növényi ritkaságokra. - A szelektív hulladékgyűjtés iskolán belüli megszervezése. Idényjellegű környezetvédelmi munka: - Szemétgyűjtés a falun belül és a külterületi részeken - Papírgyűjtés újrahasznosítás - Fémhulladék - Használt elem gyűjtése 21

22 IV. Egészségnevelési program Egészségedre mindazonáltal gondot viselj, mert anélkül dolgodban el nem járhatsz. (Apáczai Csere János) IV/1. Az iskolai egészségnevelés célja Nevelésünkben különös hangsúlyt kap, hogy az iskola alakítsa ki az igényt az egészséges életmód iránt. Tudatosítanunk kell tanulóinkban, hogy az egészség érték, annak megóvása minden ember elemi érdeke és legfőbb feladata. A kulturált ember ismeri a veszélyeket, felkészül azok elhárítására. Egészségen testi és lelki egészséget értünk, mindkettőt egyformán fontosnak tartjuk. A sérült tanulók elfogadását és segítését az integrációval is fejlesztjük. Célunk tanulóink pozitív gondolkodásának fejlesztése, szemléletének alakítása annak érdekében, hogy egészséges felnőttként feleljenek meg az élet kihívásainak. IV/2. Egészségnevelési feladatok Higiénés magatartásra nevelés: A személyi higiénére nevelés területei: - általános testápolás, - egészséges öltözködés, - fogápolás, - serdülőkori higiénés problémák. A tisztaság iránti tartós igény kialakítása. A környezet higiénére való nevelés területei: - a közvetlen tanulói környezet, az iskola higiénéje, - a lakás, a lakókörnyezet higiénéje, - a település higiénéje. - Egészséges táplálkozásra nevelés: A táplálkozás-élettani optimumra törekvés ösztönzése. 22

23 A korszerű táplálkozástechnika megismertetése. A táplálkozás napi és évszakos ritmusának tudatosítása. Megfelelő étkezési szokások kialakítására nevelés: - az étkezések higiéniája, - az étkezések esztétikája, - az étkezések társas jellege - Európai Iskolagyümölcs programban való részvétel, ehhez kapcsolódó vetélkedő alsó tagozatosoknak Különböző csoportok eltérő táplálkozási sajátosságainak megismertetése. Egészséges mozgásfejlődés biztosítása: A rendszeres testmozgás, testedzés iránti igény felkeltése. A sportolás szükségletté tétele. A mozgás esztétikumának, örömszerző funkcióinak felismertetése. Erőnlét, terheléstűrés, fittség, állóképesség egyéni fejlesztése. Baleset-megelőzésre, betegségek elkerülésére, az egészség megóvására nevelés: Felkészítés a balesetveszélyes helyzetek felismerésére és elkerülésére: - az iskolában, - a háztartásban, - a közlekedésben. Kerékpáros közlekedési ismeretek, előadások, rendőrség bevonásával osztályfőnöki óra keretében. Évente egy alkalommal kerékpárok felszereltségének ellenőrzése, kerékpáros ügyességi verseny. Elsősegély nyújtási ismeretek adása. Beteggondozási alapismeretek nyújtása. A gyógyításba és gyógyulásba vetett bizalomra nevelés. A szűrővizsgálatok, a prevenció jelentőségének megismertetése. Mentálhigiéné, krízisprevenció: A lelki egészség megóvására nevelés. A perszonalizációs és szocializációs folyamatok segítése. A problémamegoldó, konfliktuskezelő, konfrontációtűrő-képesség fejlesztése. A pozitív jövőkép kialakulásának támogatása. 23

24 Függőséghez vezető szokások megelőzésére nevelés: A függőséghez vezető motívumok, veszélyhelyzetek felismertetése. Az egészséget veszélyeztető élvezeti szerek elutasítására nevelés. A drogok, dohányzás, alkohol fogyasztással kapcsolatos előadások, egészségvédő napok (egészséges életmód) szervezése orvos, védőnő, rendőrség szakembereinek bevonásával. Országos, területi rendezvényekhez, akciókhoz való csatlakozás (pl. drogfutás). Harmonikus kapcsolatok kialakítására nevelés: Folyamatos, reális önismeretre nevelés. A társas kapcsolatokra való nyitottság fejlesztése. Elfogadó, toleráns magatartásra nevelés. Felelős, örömteli párkapcsolatok kialakítására nevelés. Családi életre, társsá, szülővé nevelés: A nemi szerepvállalásra való felkészítés. Családtervezésre, gyermekgondozásra, gyermeknevelésre való felkészítés. A család harmonikus életvitelének megtervezésére, megszervezésére való felkészítés. A családi szerepek megélésére való nevelés. Harmonikus életvitel megteremtésének képességére való nevelés. IV/3. Tevékenységi formák az egészségnevelés terén kitűzött célok megvalósításához Testnevelésórákon Évente két alkalommal tanév elején és végén mérjük a tanulók fizikai állapotát. A mérések a következők - alap-állóképesség mérése: 12 perces futás - izomerő mérése: helyből távolugrás páros lábbal - dinamikus erő-állóképesség: hanyattfekvésből felülés - a hátizmok erő-állóképességének mérése: hason fekvésből törzsemelés, leengedés - vállövi karizmok erő-állóképességének mérése: karhajlítás fekvőtámaszban 24

25 A mérések eredményeit a testnevelőkön kívül megismerik az osztályfőnökök, valamint az iskolai védőnő is. A tanulók fizikai állóképességének fejlesztéséhez ez adja a mérhető, összehasonlítható adatokat. A testnevelést tanítók a mindennapos munka során alkalmazzák a tartásjavító gerinctorna gyakorlatait. A testi nevelés és a gyógytestnevelés rendje: Az egészséges tanulókat testnevelésóráról átmeneti időre is csak az iskolaorvos mentheti fel szakorvosi vélemény alapján. A tanuló részt vesz a tanórán, de nem dolgozik. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített foglalkozást írjon elő a számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelésórákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat állapotától függően nem kell végrehajtania. Az iskolaorvos a szakorvosi vélemény figyelembe vételével a tanulókat gyógy-testnevelési foglalkozásokra utalhatja, ahol megjelenésük és aktív részvételük kötelező. Tevékenységi formák a többi tanórán - Osztályfőnöki órákon tíz kötelező egészségnevelési témát dolgozunk fel osztályonként, melynek során kiemelt fontosságú a testi egészség mellett a lelki egészség is. - A lelki egészség fejlesztését szolgálják a személyiségtesztek (6. és 8. évfolyam) értékelése utáni feladat-meghatározások az osztályfőnöki tevékenység során. - Kortárs segítő középiskolások szükség szerint részt vesznek osztályfőnöki órákon a 7. és 8. évfolyamon. - Igény szerint külső szakember (orvos, védőnő, egészségszervező) meghívása. - A helyes testtartás megkövetelése minden évfolyamon. - A testi egészségre nevelést erősíti az Iskolai Egészségnevelő Program témaköreinek feldolgozása az osztályfőnöki, természetismeret, biológia, technika és életvitel, etika órákon. 25

26 Ezek: - egészséges táplálkozás - dohányzás - alkohol és drog - szexualitás, AIDS - A lelki egészségre nevelést a program Konfliktuskezelés témájának feldolgozása szolgálja; a feldolgozandó anyagnál természetesen figyelembe véve a gyerekek életkorát (önismeret, stresszkezelés, döntéshozás, pozitív döntéshozás). - A témakörökkel osztályfőnöki órán foglalkozva, ezek az ismeretek erősítik az emberismeret feldolgozandó témáit is, hiszen az erkölcstan, önálló tantárgy az 1. és 5. évfolyamon felmenő rendszerben, Tevékenységi formák tanórán kívül - Sportköri foglalkozásokat szervezünk tanulóinknak a törvényben előírtaknak megfelelően. - Támogatjuk és elősegítjük a sportegyesületekben végzett munkájukat. - A kulturált táplálkozás követelményeinek megismertetése és gyakoroltatása a tízórai szünetekben, az ebédlőben, a délutáni uzsonnázás során, szabadidős programok során. - Osztálykirándulásokon, táborozások alkalmával az egészséges életre nevelés kiemelt hangsúllyal szerepel. - A lelki egészségre nevelés érdekében nem hiányozhatnak a kulturális programok sem a tanórán kívül: színházlátogatás, rendhagyó irodalomórák, kulturális bemutatók, kiállítások, koncertek, művészeti közösségformáló csoportok működtetése. Szabadidős programok Osztályprogramok a szabad levegőn az évszakokhoz igazodva (séta, akadályverseny, hóemberépítés, kerékpározás, körjátékok, labdajátékok) Tevékenységek a különböző ünnepkörökhöz kapcsolódóan 26

27 Javasolt tevékenységi formák - Szüreti mulatság (hagyományőrzés), - Mikulás, - Karácsony, - Farsang, - Télbúcsúztató tavaszváró hagyományok ápolása. Egészségnevelési feladataink megoldásában kiemelt jelentőségű a napköziotthon, a tanulószoba és a menza a helyes szokásrend kialakításában, gyakoroltatásában betöltött szerepével. IV/4. Az egészségügyi felügyelet és ellátások rendje A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója megállapodást köt iskolaorvosi teendők ellátására. Az iskolaorvos és az iskolai védőnő munkáját a megállapodásnak megfelelően végzi, s tevékenységét a 26/1997. (IX.3.) NM rendelet szabályozza. A tanulók egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő az igazgatóhelyettessel egyeztetett rend szerint végzi. Együttműködés az évente visszatérő feladatok során Az iskolaorvossal, iskolai védőnővel egyeztetett időpontokban kerül sor a szükséges szűrővizsgálatokra és védőoltásokra. A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosít. - Az osztályfőnökök tanévenként egy alkalommal fogászati rendelésre kísérik tanítványaikat. - A testnevelők együttműködnek a sporttal illetve gyógy-testneveléssel összefüggő vizsgálatok alkalmával. - A krónikus beteg, valamint testi, érzékszervi és egyéb fogyatékos tanulók háziorvossal egyeztetett, fokozott ellenőrzése. - A pszichés fejlődés zavaraival és magatartási problémákkal küzdő tanulók segítése, szükség esetén szakértői bizottság elé utalása. 27

28 Az intézmény Szervezeti- és Működési Szabályzata részletesen tartalmazza az egészségneveléssel kapcsolatos további feladatokat és tevékenységi formákat. A védő óvó intézkedéseket. A tanulóbalesetek megelőzését szolgáló előírásokat. A tanulóbalesetekkel kapcsolatos iskolai feladatokat. A rendkívüli esemény esetén szükséges teendőket. A helyes és biztonságos közlekedésre nevelés feladatait. IV/5. Az egészségnevelés módszere A követelmények indokoltságát, motiváltságát meggyőződéssé kell fejleszteni. Ennek útját és menetét is látnunk kell. Ismereteket kell nyújtani, azokat rendszerbe kell foglalni. Normákat kell megfogalmazni, azokat rendszerbe kell foglalni. Érzelmeket kell kelteni, kapcsolni az ismeretekhez, a normákhoz; a belátásig kell eljuttatni a gyermekeket, majd egy hosszú nevelési folyamatban formálódik a meggyőződés. A fentieket természetesen az életkor függvényében és az alkalmazott módszerek átgondolt megválasztásával, jó alkalmazásával érhetjük el. Az egészségnevelés nevelőtestületre vonatkozó követelményei - A gyermekek életvitelüket minták követésével is alakítják, ezért különösen jelentős a pedagógus, a pedagógusközösség életmódja. - A pedagógusok személyes példamutatása nevelésünk felelőssége. - Az iskola, mint élettér is befolyásolja a gyerekek egészségi állapotát, ezért az iskolai környezetnek meghatározó szerepe van az egészségnevelésben. - Az egészségnevelés együttműködést kíván az iskolán kívüli közösségekkel is. Alapvető a családokkal való együttműködés, a kezdeményezés tudatos vállalása. - Heti 4 x 1,5 órában futball-edzés. - Énekes-táncos, társas népi játékok. - Iskolai játékok (futó-fogójátékok, sor- és váltóversenyek, labdajátékok). - Küzdőjátékok (karate). 28

29 Az óraközi szünet a szabad játék ideje. Iskolánk adottságainak köszönhetően, ha az időjárás engedi, a gyerekek a friss levegőn a játszótéri játékok lehetőségét is kihasználva töltik szabadidejüket. A mindennapos testedzés feltételei, módszerei - A mindennapos testnevelésről szóló Köznevelési Törvény és Végrehajtási Rendelet Kt. 97. (6) A. 27. szerint szeptember 1-től felmenő rendszerben szervezzük 1-5. évfolyamon. Eközben a többi évfolyamon a Közoktatásról szóló Törvény évi szabályozásban előírt mindennapos testmozgást kifutó rendszerben biztosítjuk. - A testnevelésórák szakszerű megtartásához biztosítottak szakmai és a tárgyi feltételek. - A testnevelési órák anyaga, valamint a testedző programok megfelelnek az egészségfejlesztés feladatainak. Minden testnevelési órán és minden testmozgásos alkalmon megfelelő keringési- és légző-rendszeri terhelésre kerül sor. - Minden tanórán van gimnasztika, benne légző-gyakorlat és tartásjavító torna. - Sportjátékra is jut idő minden foglalkozáson, a tanulók kellő elméleti ismereteket kapnak az életmód-sportágak felnőttkori gyakorlásához, különösen a labdajátékok terén (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, tollaslabda). IV/6. Az iskola egészségnevelési programja Célunk, hogy megismertessük tanulóinkkal az egészséges életmód, a környezetvédelem - pedagógiai nyelven az egészségnevelés - szabályait a prevenció eszközeivel. Sikerkritérium: Az ismeretek belső motiváltságának kialakulása Mérhetőség: A negatív hatások csökkentő tendenciája Feladat: A prevenció kiszélesítése az osztályfőnöki, az egészségtan tantárgyi órák, valamint a tanórán kívüli tevékenységek alkalmával a tanulók és a szülők részére. Egészségvédelem Az egészségvédelem terén a családdal együttműködve kialakítjuk tanulóinkban a legfontosabb egészségmegőrző és betegség-megelőző szokásokat, felkészítjük őket az egészséget károsító 29

30 dohányzás, alkohol- és kábítószer-fogyasztás veszélyeinek felismerése. A prevenció legfontosabb része a türelem az empátia és a tolerancia. A legfőbb feladat, hogy tudatosítsuk gyermekeinkben: emberi méltóságuktól elválaszthatatlan a józan gondolkodás, a bölcs belátás, az erkölcsi ítélőképesség és felelősségtudat. Drogstratégia Cél: Drogellenes megelőzési programunk révén csökkenjenek az ártó tényezők, és erősödjenek az összetett személyiségfejlesztő munka hatásai. Rövid távú célok Az érvényes törvények, rendeletek, jogszabályok megismerése. Az iskolai drog-koordinátor kiválasztása és felkészülése. A szerepvállalás deklarálása. A tantestület megnyerése, közülük támogató csoport létrehozása. A drogstratégia megvalósítása során igyekszünk minél több droggal kapcsolatos pályázaton részt venni (pl.drogmentes futás) A segítő kapcsolatok partneri csatornáinak feltérképezése Szülők (család) Szülői munkaközösség Iskolaorvos gyermekvédelmi felelős Más iskolák drog-koordinátorai Gyermekjóléti Szolgálat, Nevelési Tanácsadó Védőnő hálózat Rendészeti szervek Egyházak, alapítványok, karitatív szervezetek 30

31 Állapotfelmérés eszközei: ismeretszint-felmérés, attitűdvizsgálat, veszélyeztetettek célvizsgálata. Állapotfelmérés célcsoportjai: szülők, diákok. Középtávú és hosszú távú célok A szülők tájékoztatása és bevonása. A szülői munkaközösség támogatásának megszerzése. Kapcsolattartás az egészségügyi szervekkel és a karitatív szervezetekkel. A drogstratégia végrehajtási színterein a programformák megvalósítása. A végrehajtás színterei Iskolai programok: szaktárgyi órák témafeldolgozása, osztályfőnöki órák Tanórán kívüli foglalkozások: napközis foglalkozások, egészségnap vagy drogprevenciós nap, szülői értekezletek, szakmai tréningek pedagógusoknak. Iskolán kívüli tevékenységek: kirándulások, sportprogramok Programformák: Filmvetítés, versenyek, vetélkedők, pályázatok, szakkörök, kiscsoportos beszélgetések, dramatikus játékok, színjátszó kör, drogellenes sportprogramok, gyógyult drogos megszólaltatása, előadások, Internet, anti-drog diszkó, DÖK programok. Értékelés: minden tanév végén, és az addig eltelt időszak végén. Iskola-egészségügyi munka Cél: Az iskola-egészségügyi szolgálat véleményének megismerése, tapasztalatainak beépítése egészségnevelési programunkba. Vizsgálatok: Tisztasági vizsgálat (fejtetvesség) negyedévente (szeptember, január, április) (védőnő) Kötelező védőoltások (szeptember, október, március) (orvos és védőnő) Védőnői szűrővizsgálatok ( évfolyam) (Testsúly, magasság, mellkörfogat, vérnyomásmérés, hallás, látás, gerincferdülés, lúdtalpszűrés) 31

32 Orvosi szűrővizsgálatok ( évfolyam) (Szív, tüdő, szájüreg, sérv, ortopédiai vizsgálat) Feladat: Az iskola-egészségügyi szolgálattal együttműködve a kiszűrt tanulók számára iskolai segítségnyújtás. A tanulók fizikai állapot mérésének eredményéről a szükséges esetekben jelzés a szülők, valamint az iskola-egészségügyi szolgálat felé. Eszközök, eljárások: Tanórai, osztályfőnöki- és biológiaórák, egészségtanórák és tanórán kívüli rendezvények, propagandaanyag, felvilágosító előadások, pályázatokon részvétel, szakkörök iskolai működtetése, versenyeken eredményes szereplés, intézményekkel kapcsolattartás: ÁNTSZ; Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Vöröskereszt; Városi Rendőrkapitányság; iskolaorvos, védőnő-hálózat, kirándulások. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek A tanulók fizikai képességeit tanév elején és végén mérjük. VI. Az iskola képzési rendje VI/1. Az iskola gyermekképe és az iskola ebből fakadó feladatai Általános iskolában folyó alapfokú nevelés-oktatás a nevelő-oktató munka alapfokú nevelésoktatás szakaszát öleli át. A szakasz két részre tagolódik. Az első évfolyamon kezdődő és a negyedik évfolyam végéig tartó, illetve az ötödik évfolyamon kezdődő és a nyolcadik évfolyam végéig tartó szakaszra. Az alapfokú nevelés-oktatás a nyolcadik évfolyam végével lezárul. Az alapfokú nevelés- oktatás keretében általános műveltséget megalapozó nevelésoktatás folyik, valamint a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása az integráció irányelvei szerint. Az általános iskolákban elsajátított, átadott ismeretek azok, amelyek megalapozzák a 8. évfolyam sikeres befejezését. Az általános iskola feladata továbbra is az, hogy felkészítse a tanulókat a továbbtanulásra. A tanulói képességek, készségek határozzák meg alapvetően, hogy ki-ki milyen teljesítményre képes. Az általános iskola legfontosabb feladata pedig ezen képességek és készségek fejlesztése, hogy a tanuló személyiségének kibontakoztatásával reális lehetőséget nyújtson az iskolai tanulmányok lefolytatásához. 32

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény pedagógiai programmal kapcsolatos rendelkezései, A nevelési-oktatási

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja

A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja 1. számú melléklet A gimnázium és az általános iskola Egészségfejlesztési Programja Nemcsak az a hasznos, ha pénzt gyűjtünk, de az is, ha egészséget szerzünk, mert az egészség talán inkább, mint a vagyon

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Pedagógiai program 2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Előszó 1 Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe)

A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) A legtöbb, Amit gyerekeinknek AdhAtunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Az Újváros Téri Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Ózd, 2013. szeptember 2. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Törvényi

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja

A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A Veres Péter Gimnázium Pedagógiai programja A HELYI TANTERV ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI Érvényes 2014. március 31-től 1 Tartalom A választott kerettanterv:... 3 A négyosztályos és a nyolcosztályos gimnázium

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad.

Budapest, 2014. Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen és hiábavaló marad. A Budapesti Kolping Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Sportgimnázium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tevékenységünk minden percében látnunk kell a jövőt és a célt is, különben minden igyekezetünk értelmetlen

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015.

Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. Bodajki Általános Iskola OM azonosító: 201027 Bodajk, Bányász ltp. 21-22 Pedagógiai program Naponta nő és tágul a világ; tegyétek tökéletesebbé tehát!

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Benedek Elek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium Pedagógiai Programja 2013 Oroszlány,2013.03.26. Jóváhagyta: Vecserdi Jenőné igazgató

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. PEDAGÓGIAI PROGRAM Pécsi 500. Számú Angster József Szakképző Iskola PÉCS Felülvizsgálati határidő: 2014. szeptember 13. Tartalom Küldetésnyilatkozat 5 1.2. Jövőkép 5 1.3. Általános ismeretek az iskoláról

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok... 6 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Részletesebben

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM I. AZ ISKOLA TÖMÖR BEMUTATÁSA I./1. Hivatalos adatok Az intézmény elnevezése: Batsányi János Gimnázium és Kollégium székhelye: Tapolca, Liszt F.

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 033405 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nyíregyháza 1 Bevezető Mottó: Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) Az

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja

Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Makói Návay Lajos Szakképző Iskola Makói Návay Lajos Szakképző Iskola és Kollégium Pedagógiai Programja Kozák György intézményvezető 2013 1 Makói Návay Lajos Szakképző Iskola 2 Makói Návay Lajos Szakképző

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HILD JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai programja 2013. szeptember 1. Szerkesztette: Kolics Gábor Előszó Az iskola 1955-ben kezdte meg működését a 26. sz.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM

PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Fischer Mór Porcelánipari Szakiskola 8440 Herend, Kossuth Lajos u. 146. (88) 523-287 E-mail: herendiszakiskola@herend.com Web: www.herendiszakiskola.hu PEDAGÓGIAI - SZAKKÉPZÉSI PROGRAM Készítette: Szomi

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben