PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató

2 Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pókaszepetk sajátosságai Az iskola története Az iskola szerepe, helye Az iskola képzési rendszere Képzési formák A képzés szakaszai Tanulói jogviszony, átjárhatóság Tanórán kívüli foglalkozások Napközis foglalkozások Tanulószoba Szakkörök Sportfoglalkozások Iskolai szolgáltatások Iskolánk hagyományai A Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános IskolaPakodi Tagintézmény sajátosságai A tagintézmény jellemzői Az iskola története Az iskola adottságai A tagiskola képzési rendje Osztályba sorolás elvei: A képzés szakaszai és jellemzői Tanórán kívüli foglalkozások Napközis foglalkozás az 1-4. évfolyamon Felzárkóztató foglalkozások Választható tanórán kívüli foglalkozások Iskolai könyvtár Tagiskolánk hagyományai Közösségi programok Ünnepeink, megemlékezések Iskolai szintű megemlékezések Osztályszintű megemlékezések, ünnepélyek A nevelő- oktató munka alapelvei,értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai munkánk alapelvei, értékek Az iskolában folyó nevelés és oktatás célja Az iskola feladatai Kulturális értékek közvetítése Személyiségfejlesztés Tanulási készségek kialakítása Viselkedéskultúra alakítása, fejlesztése Egészséges életmódra nevelés Gyermek és ifjúságvédelem Az alkalmazott eszköz- és eljárásrendszer A nevelési módszerek kiválasztása Eljárások, módszerek A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A gyermekek életkori sajátosságai A gyermek egyéni sajátosságai A gyermek egyéniségének tisztelete Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink a nevelés egyes területein

3 6. Egészségfejlesztés Az egészségfejlesztés iskolai feladatai Az iskola egészségnevelési tevékenységének kiemelt feladatai: Céljaink: Az iskolai egészségnevelés tevékenységformái: Curriculum-szerűen beépülő tananyag Nem curriculum-szerűen szerveződő programok Együttműködő partnerek, az együttműködés formái Kiemelten fontos szerepet kapnak az egészségnevelés megvalósításában a következő szakemberek: Együttműködés formái: Tartalmi elemek Az elsősegély-nyújtási alapismeretek elsajátítása Közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos pedagógiai feladatok A tanítási órán megvalósítható közösségfejlesztő feladatok Az egyéb foglalkozások közösségfejlesztő feladatai A diákönkormányzati munka közösségfejlesztési feladatai A szabadidős tevékenység közösségfejlesztő feladatai A pedagógusok helyi feladatai, az osztályfőnök feladatai A pedagógusok legfontosabb feladatai Az osztályfőnökök feladata Kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének irányelve A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetséggondozás tanórai keretei Idegen nyelv Dráma Tehetséggondozás a tanórán kívül Szakkörök Sportfoglalkozások Egyéni foglalkozások Szabad egyéni könyvtár, Teleház- és sportpályahasználat A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Megelőzés A veszélyeztetettség időben való felismerése Segítségnyújtás A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok Tanítási órák keretében történő felzárkóztatás Tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozások A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek A gyermekek hátrányos helyzetének okai A segítségnyújtás lehetőségei Az intézményi döntési folyamatban való tanulói részvétel rendje Kapcsolattartás a szülőkkel, tanulókkal, az iskola partnereivel Együttműködés az iskola partnereivel Együttműködés középfokú oktatási intézményekkel Kapcsolat a civil szervezetekkel Kommunikáció a belső partnerekkel A szülőkkel, tanulókkal való együttműködés Diákönkormányzat

4 Szülői munkaközösség Iskolai alapítvány A tanulmányok alatti vizsgák és az alkalmassági vizsga szabályai Osztályozó vizsga Különbözeti vizsga Javítóvizsga Pótló vizsga Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai A felvételi eljárás különös szabályai Az intézmény helyi tanterve A választott kerettanterv megnevezése A választott kerettanterv feletti óraszám A választott kerettanterv feletti óraszám Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola óraterve A választott kerettanterv feletti óraszám Pakodi Tagintézmény óraterve Az oktatásban alkalmazható tankönyvek és taneszközök kiválasztásának elvei A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósítása Az 1-2. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 3-4. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Az 5-6. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása A 7-8. évfolyam pedagógiai feladatainak megvalósítása Mindennapos testnevelés A választható tantárgyak, foglalkozások és a pedagógusválasztás szabályai Projektoktatás A tanulók esélyegyenlőségét szolgáló intézkedések Megelőzés A veszélyeztetettség időben való felismerése Segítségnyújtás Az integrációt elősegítő módszertani elemek Az egyéni haladási ütemet elősegítő differenciált tanulásszervezés Kooperatív tanulásszervezés Projektmódszer Drámapedagógia Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Írásbeli feladatok értékelése Szóbeli számonkérés, értékelés Írásbeli beszámoltatás, értékelés Gyakorlati tevékenységek ellenőrzése, értékelése A készségtárgyak értékelése Gyakorlati tevékenységek ellenőrzése, értékelése Szóbeli ellenőrzés, értékelés Írásbeli ellenőrzés, értékelés A tanulók tanulmányi teljesítményének minősítése évfolyam: Szöveges értékelés A 2-8. évfolyam A nem értékelt, minősített tantárgyak: Műhelymunka a tanári együttműködés formái

5 23.8. Írásbeli beszámoltatások meghatározása A sajátos nevelési igényű tanulók ellenőrzése, értékelése Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása Napközi otthon: Tanulószoba: A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezési elvei Az egyéb felhasználható órakeret felosztásának elvei A tanulók fizikai állapotának, edzettségének méréséhez szükséges módszerek Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési elvei Az egészségnevelés feladata: Az iskola környezetnevelési elvei Helyzetelemzés, helyzetkép: Az iskola helye és épülete A környezeti nevelés színterei iskolánkban Erőforrások, alapelvek Célok feladatok Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek Tanórán kívüli lehetőségek Taneszközök Az iskolai környezet Az iskolaépület és működtetése Az iskola életvitele Kommunikáció Minőségbiztosítás Továbbképzések A tanulók jutalmazásának, magatartásának és szorgalmának értékelési elvei A tanulók magatartásának és szorgalmának minősítésének formái Szorgalom Magatartás A tanulók jutalmazásának és elmarasztalásának elvei Jutalmazás Elmarasztalás Dohányzás büntetése A tanuló anyagi felelőssége

6 Az alábbi Pedagógiai programot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola nevelőtestülete a március 26-án megtartott határozatképes értekezleten felülvizsgálta, ezt a tényt az igazgató és a választott jegyzőkönyv-hitelesítő aláírásukkal tanúsítják. jegyzőkönyv-hitelesítő igazgató 1. Nyilatkozatok 1. A közalkalmazotti tanács képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Pedagógiai Program elkészítése során véleményezési jogunkat gyakorolhattuk. Szakosné Biczó Marianna KT elnök 2. A Szülői Munkaközösség képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Pedagógiai Program elfogadása előtt a jogszabályban meghatározott kérdések szabályozásával egyetértettünk, illetve véleményezési jogunkat gyakorolhattuk. Drózdné Bakos Marianna iskolai SZM elnöke 3. A diákönkormányzat képviseletében nyilatkozom arról, hogy a Pedagógiai Program elfogadása előtt a jogszabályban meghatározott kérdések szabályozásával kapcsolatban véleményezési jogunkat gyakorolhattuk. Kovács Ferenc DÖK munkáját segítő vezető 6

7 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola sajátosságai Mottó: Tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet (John Dewey) 2.1. Az iskola története Pókaszepetk 1943-ban egyesült Szepetk és Pókafa községekből. Szepetk ősi templomos falu, míg Pókafa nemes község volt. A XVIII. Században a falu gazdaságilag megerősödött, parasztsága szükségesnek látta, hogy elsajátítsa az alapszintű írást, olvasást, számolást. Szepetknek 1780-tól van iskolája. A tanulókat az iskolamester tanította, egyben a faluban ő látta el a jegyzői feladatokat. Az iskolát közösen a szepetki, istvándi és pókafai községek tartották fenn. Felügyeletét a helybeli plébános látta el ban 130 tanköteles korú gyermekből csak 22 fő járt a 30 férőhelyes iskolába ra a három falu összefogásából felépült az új iskola a jelenlegi iskola helyén. A diákok április 24-én vették birtokukba az új tanodát ben már két tanerővel működött az iskola, 116 fő volt a tankötelesek száma és ezekből 90 gyermek járt iskolába ban Szepetken vasárnapi iskola is működött. Vasárnaponként csak a felnőttek jártak iskolába, akik még nem sajátították el a számolás és írás tudományát. A tanítók feladata közé tartozott a kántori teendők ellátása is. Az 1868-as népiskolai törvény után Pókafa is iskolát szervezett, de nem tudta fenntartani, így 1872 után meg is szűnt ben szervezték meg az iskolaszéket, melynek elnökei a falu tehetősebb gazdáiból kerültek ki. A szepetki iskola mindig községi iskolaként működött. (Ebben az időben, Zala megyében még csak 25 községi és 315 felekezeti iskola volt.) 1873-ban megalakult a Zala Megyei Általános Tanító Egyesület Zalaegerszegi Járásköre. A járáskör több bemutató tanítást és gyűlést szervezett a szepetki iskolában től 1904-ig - nyugdíjba vonulásáig- működött Szepetken Sárváry József tanító, kinek nevéhez fűződik a dalárda, színjátszó kör, tűzoltóegylet megszervezése ben a szegény sorsú diákok számára alapítványt létesített. Tevékenységéért a közoktatási miniszter kitüntetésben részesítette ben az iskola keretein belül megkezdi működését az Ifjúsági Egylet, melynek jelentős szerepe volt a falu közművelődésének fellendítésében. Az 1838-ban épült iskola már nem tudott megfelelni a modern kor követelményeinek, kis tantermeibe nem tudta befogadni a növekvő gyermeklétszámot ben elkészült a templom mellett a ma is álló iskola három tanteremmel és két tanítói lakással Az 1920-as évekre már három tanerővel dolgozott az iskola decemberében a közelgő front miatt az iskolában katonákat szállásoltak el, minek következtében a felszerelésnek jelentős része tönkre ment. A nehézségek ellenére 1945-ben újra elkezdődött a tanítás ban tanfelügyelőségi javaslatra Pókaszepetk központtal körzeti általános iskolát szerveztek. A zalaistvándi evangélikus iskola felsős tanulói is ide jártak. Tasziló-majorban pedig a nagy gyermeklétszám miatt összevont alsós iskolát szerveztek. Pókaszepetkre jártak később a gyűrűsi, a kemendollári és a vöcköndi gyerekek is. A nagy 7

8 létszámú osztályokat ideiglenes tantermekben helyezték el, míg az iskola új tantermei 1958-ra el nem készültek. Ebédlő is épült, majd az 1980-as évek végére megépült Makovecz Imre tervei alapján Faluház a tornateremmel. Az 1990-es változások után újjáalakult az iskolaszék, az iskola támogatására Drózd Károlyné akkori iskolaigazgató alapítványt hozott létre. Elődeink iránti tiszteletből az iskola a falualapító Festetics Kristóf nevét vette fel alapításának 160. évfordulóján. Az ÁMK létrehozásának gondolata már. a pókaszepetki faluház felépülésével egy időben felmerült, de egyéb tényezők, - vezetőváltás, önkormányzatok megalakulása ezt a kérdést levették a napirendről ben a képviselőtestületek úgy döntöttek, hogy Pókaszepetk székhellyel ÁMK-t alapítanak szeptemberétől tovább bővült a pókaszepetki intézmény a pakodi 1-4. évfolyamos Általános Iskolával és Napközi Otthonos Óvodával. Ebben az évben alapvető felújításra került az 1911-ben épült szárny, új osztálytermek, folyosóbővítés, mosdók kerültek kialakításra. Korszerű gázkazánnal, fűtési rendszer szabályozásával komfortosabbá vált az alsó tagozat működése. Három év múlva a felső tagozatos szárny teljes korszerűsítése is megvalósult. Nyílászárók cseréjével, szigeteléssel, takarékos kazánok beépítésével gazdaságosabbá vált az iskola fenntartása. Egy év múlva az iskola-konyha, szaktantermeink kaptak új, XXI. század követelményeinek megfelelő külsőt, megtörtént a tornaterem hőszigetelése, gazdaságosabb fűtési rendszerek kialakítása. Részleges felújításra került az ÁMK Faluháza. Az ÁMK-t 2007-től hét önkormányzat Dötk, Gyűrűs, Kemendollár, Pakod, Pókaszepetk, Vöckönd, Zalaistvánd társulásban tartotta fenn január 1-jétől az általános iskolai feladat kivált az ÁMK-ból, a pókaszepetki és pakodi iskola állami kezelésbe került Az iskola szerepe, helye Iskolánk egy közel ezerfős településen Zalaegerszegtől északkeletre, 15 km-re a Zala völgyében Zalaegerszeg és Zalaszentgrót között félúton, Pókaszepetken található. A természetes környezet önmagát kínálja, így közvetlen tapasztalás útján figyelhetik meg iskolásaink az évszakok váltakozását, a mezőgazdasági kerti munkákat, az állattartást. A falusi élet hagyományőrző ünnepeibe aktívan bekapcsolódunk. Szülőkkel, nagyszülőkkel együtt éljük át a népi szokásokat szüreti felvonulást, macskurázást. Iskolánk nevelőtestületei büszke arra, hogy szeretetteljes, meleg, biztonságos légkört tudnak teremteni, ahol a gyermekek is kiegyensúlyozottak. A szülők pozitív hozzáállással segítik a nevelőmunkánkat. Aktívan részt vesznek a közös programokon és segítik környezetünk szépítését. A tanköteles korú gyermekek elemi szintű oktatása a feladatunk. Felkészítjük a tanulóinkat a középiskolai tanulmányokra. Iskolánk a törvényi előírásoknak megfelelően magántanulók oktatását is vállalja. A tanulók részére étkeztetést, az alsó tagozatos gyermekek számára napközi otthonos ellátást a felső tagozatosok részére tanulószobát, biztosítunk. Az iskola évek óta fejleszti helyi nevelési rendszerét, új nevelési-oktatási programelemeket építve szolgáltatási körébe. Fontos alapelve nevelőmunkánknak az egyéni bánásmód, mind a tehetséges gyermekek, mind a felzárkóztatásra szorulók fejlesztésében, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs képességkibontakoztatása, esélyegyenlőségük megteremtése. A nevelőtestületünk életkor szerint fiatal és középkorú. Szakos ellátottságunk rajz és informatika tantárgyak kivételével biztosított (rajzot és technika tantárgyakat felsőfokú képesítéssel-de nem főiskolai diplomával-rendelkező pedagógusok látják el). 8

9 Biztosítjuk az ismeretek a vallási, illetve világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítését Az iskola képzési rendszere Képzési formák Iskolánk 8 évfolyamos általános iskola. Alsó tagozat: 1 4. évfolyam Felső tagozat: 5 8. évfolyam Évfolyamonként egy osztály működik. Iskolánkban angol és a német nyelvek tanítása folyik. Óvodás kortól játékos nyelvi foglalkozásokkal indul a nyelvi alapozó képzés heti 0,5 órában. Ez az alsó tagozat 1-3 évfolyamán heti 1 órában folytatódik, majd 4-8. évfolyamán heti 3 óra áll rendelkezésre a nyelvoktatásra. 7. osztálytól a második idegen nyelv elsajátítására nyílik lehetőség heti két órában szakköri keretben. Az idegen nyelvek oktatása kis csoportokban nyelvi orientációs csoportokban - történik (15 fő felett csoportbontás) A képzés szakaszai Első évfolyam Iskolánk első évfolyamán valamennyi gyermeket fogadunk, aki rendelkezik az iskolaérettség ismérveivel. Osztályba sorolás elvei: Iskolánk nyolc osztályos általános iskola, mely általános képzést folytat. Fő célja az alapműveltség kialakítása a szülők illetve a fenntartók igénye alapján, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, oktatása. A tanulók osztályba sorolásának szempontja a beiskolázás szerinti életkor. Figyelünk arra, hogy a jogszabályoknak megfelelően történjen meg a heterogén osztályok kialakítása. A képzés szakaszai a felső tagozaton és jellemzői Az iskolai képzés két nagy szakasza: Alapozó szakasz: 1-6. osztály Fejlesztő szakasz: 7-8. osztály 9

10 2.4. Tanulói jogviszony, átjárhatóság Az intézménybe lépés az iskola első évfolyamán Az iskola első osztályába való beiratkozásnál a törvény előírásait vesszük figyelembe, speciális feltételek nincsenek. A gyermek rendelkezzen a beiskolázáshoz szükséges feltételekkel: tanköteles életkor óvodai szakvélemény egészségügyi szakvélemény szülői nyilatkozat Intézménybe lépés az iskola felsőbb évfolyamain Feltétel: Az adott osztályba íratáshoz szükséges iskolai végzettség igazolásával lehetséges. Az intézménybe lépés feltételei: bizonyítvány szülői nyilatkozat az előző évfolyam sikeres teljesítése Továbbhaladás Feltételek: Kt. 57. (1) A tanuló az iskola magasabb évfolyamába akkor léphet, ha az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Az iskola igazgatója a szülő kérésére legfeljebb egy alkalommal engedélyezheti az iskola első évfolyamának megismétlését, akkor is, ha a tanuló az előírt tanulmányi követelményeket sikeresen teljesítette. Ebben az esetben a megismétlésre kerülő évfolyamról nem kap bizonyítványt a tanuló. A szülő kérésére az iskola magasabb évfolyama is megismételhető legfeljebb egy alkalommal. A továbbhaladás szempontjából a tanévet tekintjük meghatározó időszaknak. A tanévtől eltérő továbbhaladásra a szülő kérésére az igazgató adhat engedélyt. Az év végi értékelésben az év során folyamatos értékelések alapján kialakított tanári vélekedés, illetve ezt kiegészítő írásos vagy szóbeli teljesítménymérés a döntő. Az év végén nem megfelelő teljesítményt elért tanulók számára javítási lehetőség a javítóvizsga, amelyre a Köznevelési Törvény előírásai szerint kerül sor. A tanulói jogviszony megszűnése, megszüntetése Megszűnik a tanulói jogviszony: az iskolaváltoztatásról szóló értesítés dátumának napján az utolsó (8.) évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján illetve a tankötelezettség megszűntével 10

11 Tanórán kívüli foglalkozások Iskolai munkánk szerves részei a tanórán kívüli foglalkozások. Iskolánk a következő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítja tanulói számára: Napközis foglalkozások A napközis foglalkozási terv a tanulást segítő tevékenységen kívül tartalmazza a mindennapos mozgást, és különböző, a személyiség fejlesztését szolgáló szabadidős tevékenységeket. A napközis nevelők segítséget nyújtanak a halmozottan hátrányos helyzetű illetve lassabban haladó tanulók felzárkóztatásához Tanulószoba Azok a tanulók vehetik igénybe, akinek tanulmányi kötelezettségük teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. A tanulási technikák és módszerek gyakorlásáról egy szakember gondoskodik Szakkörök A tehetséges gyermekek szakköri kereteken belül tovább fejleszthetik képességeiket, tudásukat érdeklődésüknek megfelelően. A szakkörök indításával a szülői, tanulói igényekhez igazodunk. közlekedési ismeretek magyar matematika rajz nyelvi szakkörök, német nyelv, angol nyelv természetjáró énekkar színjátszó aerobic Sportfoglalkozások atlétika kosárlabda labdarúgás görkorcsolya rekreációs, szabadidő sportok Iskolai szolgáltatások Iskolai könyvtár Iskolánk tanulóinak a könyvtár használata ingyenes. Szolgáltatásai beépülnek a helyi tantervbe és a napközis szabadidős foglalkozásokba. A könyvtárunk egyben a község közművelődési könyvtára is, amely 2008-tól a Deák Ferenc Megyei Könyvtár Mozgókönyvtári Szolgáltatásához kapcsolódva működik. Számítógép használat Iskolánk tanulóinak a számítógépek használata és az internet-hozzáférés ingyenes. Tantárgy keretében folyik az oktatás. 11

12 2.5. Iskolánk hagyományai A hagyományok ápolása hozzájárul a tartalmas iskolai élet kialakításához, és az iskolánkhoz kötődés erősítéséhez. A közös ünnepvárások, ünnepélyek és versenyek során az együttes tevékenységben kovácsolódik közösséggé az iskola. Szülőföldjüket, hazájukat, lakóhelyüket és iskolájukat szerető fiatalokat akarunk nevelni, s általuk biztosítani a hagyományaink továbbélését. Fontos célunknak tartjuk még a nemzeti értékek megismertetését. Elengedhetetlen ehhez, hogy a tantárgyak tananyagában (ahol ez lehetséges) és a tanórán kívüli tevékenységekben kapjon kiemelt szerepet a nemzeti értékek megismerése, melyek megbecsülését és tovább élését hagyományőrzéssel is erősítjük. Programjaink Tanulmányi versenyek Őszi túra Testvérosztály program Mikulás várás Karácsonyi ünnepély Farsangi karnevál Alapítványi bál Idősek napja Iskolánk névadója tiszteletére minden év márciusában vagy áprilisában FESTETICS NAPOK programsorozat: o szavalóverseny o műveltségi vetélkedő o tá-ti-ka, vagy Ki Mit Tud? o szaktárgyi vetélkedők o sportversenyek o hagyományőrző kézműves foglalkozások Gyermeknap NYÍLT nap OVIS szombat PA-PÓ-ák találkozása Iskolai/osztály kirándulás Nyári táborok: napközis tábor, sporttábor Ünnepeink, megemlékezések Intézményi szintű megemlékezések: Tanévnyitó ünnepély Megemlékezés a Köztársaság napjáról, az 1956-os forradalomról. Megemlékezés a 1848/49-es szabadságharcról. Nyolcadik osztályosok ballagása. Tanévzáró ünnepély 12

13 Osztályszinten emlékezünk meg: Az Aradi vértanúkról Mikulás ünnepélyt tartunk a testvérosztályokkal együtt Anyák napján köszöntjük az édesanyákat és nagymamákat. Összetartozás napjáról 13

14 3. A Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakodi Tagintézmény sajátosságai 3.1. A tagintézmény jellemzői Az iskola története Az általános iskola egy közel ezerfős észak-zalai kistelepülésen, Pakodon található. A faluban az 1700-as évekig visszamenőleg mindig volt iskola ben megépült a jelenlegi iskola négy osztálytermével, melyet a felső tagozatos tanulók vettek birtokukba. Az alsó tagozat pedig maradt az azonos udvarban lévő, már korábban, a volt intézői lakásból kialakított négy osztályteremben ben a központi körzetesítés miatt a felső tagozatot Zalabérba helyezték, s az alsó tagozat is a zalabéri iskola tagintézményévé vált. Az 1990-ben részben önerőből, részben pedig pályázati forrásból tetőtér beépítéssel bővült az iskola épülete. Így az 1991/1992-es tanévtől újra megnyílt a lehetőség az 1-8. osztályos iskola visszaállítására, újra alkalmassá vált az intézmény a 8 osztályos oktatás alapfeladatainak ellátására ben elkészült az aula és a tornaterem. Tizenhat év önálló működés után az alacsony tanulói- és gyermeklétszámok valamint a törvényi rendelkezések miatt a falu önkormányzata arra kényszerült, hogy intézményi társulás keretében működtesse tovább az intézményt től megtörtént az átszervezés. A megállapodás alapján az 1-4. évfolyam részben összevontan helyben maradt a pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Művelődési Központ tagintézményeként Az iskola adottságai Az alsó tagozat az épület felső szintjén helyezkedik el. Négy osztályterem, egy napközis terem, fejlesztő szoba és egy informatika szaktanterem alkotja az oktató-nevelő munka színtereit. Könyvtár, tornaterem is rendelkezésre áll. A tágas tanári szobában bőséges pedagógiai szakirodalom található. Az iskola épületét nagyméretű udvar veszi körül, amelynek egy részét salakos pálya, másik részét pedig fával, bokrokkal, füves területekkel borított park alkotja. Ez a terület ahogy az iskola épülete is kiválóan alkalmas a gyerekek sokrétű szabadidő eltöltési igényének kielégítésére. Oktatási eszközökkel való ellátottságunk jó. Intézményünkben egyre több a különféle nehézséggel (tanulási, beilleszkedési, viselkedési és magatartási zavarokkal), illetve sajátos nevelési igénnyel iskolába kerülő gyermek. E problémák kezelésére igyekeztünk az elmúlt években helyben megoldást biztosítani. Ennek érdekében pedagógusaink olyan továbbképzéseken vettek illetve vesznek részt, amelyek eme problémák megoldására alkalmassá tették őket. Intézményünk integrált oktatás keretében - az alapító okiratban foglaltak szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek köréből az enyhe értelmi fogyatékos, a beszédfogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztését biztosítja. Az előbbiekből adódóan kiemelt feladat volt eddig is és marad a jövőben is a felzárkóztatás és bizonyos fokú korrekciós tevékenység szakemberek felügyelete és a velük folytatott folyamatos konzultáció mellett. Iskolánkban a logopédiai, gyógypedagógiai és gyógytestnevelési ellátást a Türjén működő Pedagógiai Szakszolgálat biztosítja. 14

15 Az eltérő képességű, bizonyos területeken kiemelkedő tehetséget mutató gyerekek fejlesztése részben tanórai másrészt választható tanórai és tanórán kívüli foglalkozások keretei között történik. A helyi valamint térségi, megyei versenyeken, rendezvényeken, művészeti bemutatókon mutatkoznak be tanulóink. Intézményünkben alapfokú művészeti iskolai képzés kihelyezett tagozata működik, dráma tanszakkal. Helyet biztosítunk hitoktatáshoz is A tagiskola képzési rendje Osztályba sorolás elvei: Tagiskolánk 1-4. évfolyamos általános iskola. Fő célja az alapkészségek, képességek kialakítása, fejlesztése a szülők, a központi anyaiskola illetve a fenntartó igénye alapján, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése, oktatása. A tanulók osztályba sorolásának szempontja a beiskolázás szerinti életkor A képzés szakaszai és jellemzői Az iskolai képzés szakasza: alapozó szakasz: 1-4. évfolyam Az alapozó szakaszon belül két egység különül el: 1-2. osztály: bevezető szakasz az óvodából az iskolába került gyermekek mind teljesebb körű megismerése az óvodából az iskolába való átmenet zökkenőmentessé tétele az iskolai élet normáinak, szabályainak megismerése, az ezekhez igazodó viselkedésformák megalapozása szabálytudat fejlesztése kapcsolatteremtő készség fejlesztése olvasás, írás, számolás, kommunikációs képességek megalapozása az óvodában fel nem tárt iskolában jelentkező problémák, zavarok szűrése az előbbiek kapcsán a célirányos, tervezett fejlesztés, korrekció elindítása; ezzel hátránykompenzálás, az esélyegyenlőség megteremtésére való törekvés 3-4. osztály: kezdő szakasz az előbbiekben felsoroltak folyamatos fejlesztése az olvasás, írás, számolás és kommunikációs képességek erősítése továbbfejleszthető tudás és képességek biztosítása a NAT műveltségterületeihez Tanórán kívüli foglalkozások Iskolai munkánk szerves részét képezik a tanórán kívüli foglalkozások. Tagiskolánk a következő tanórán kívüli foglalkozásokat biztosítja tanulóink számára Napközis foglalkozás az 1-4. évfolyamon Egy napközis csoportunk van, mely az 1-4 évfolyam tanulóiból szerveződött vegyes csoport. A napközis foglalkozási terv a tanulást segítő tevékenységen kívül tartalmazza a kulturált szabadidő eltöltésének lehetőségeit, a környezeti- és egészségnevelés feladatait. A napközis nevelők segítséget nyújtanak a hátrányos helyzetű, illetve lassabban haladó tanulók felkészüléséhez. 15

16 Felzárkóztató foglalkozások A tanulásban lemaradó, a tanulási nehézségekkel küzdő, a sajátos nevelési igényű és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára felzárkóztató, fejlesztő, rehabilitációs foglakozásokat szervezünk. A felzárkóztató foglalkozások rögzítésére Felzárkóztatási naplót vezetünk osztályonként, mely tartalmazza a foglalkozás idejét, a résztvevők nevét, a felzárkóztatás okát és az elvégzett feladatokat. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel való foglalkozások az Egyéni fejlesztési tervben fogalmazódnak meg Választható tanórán kívüli foglalkozások A gyermekek választható foglalkozásokon fejleszthetik tudásukat érdeklődésüknek megfelelően. E foglalkozások indításával a szülői, tanulói igényekhez igazodunk. Informatika: 1-3. osztályos tanulóknak Zenés torna: 1-4. osztályos tanulóknak Sport: 1-4. osztályos tanulóknak Igénytől függően egy vagy két csoport Iskolai könyvtár Iskolánk tanulóinak a könyvtár használata ingyenes. Szolgáltatásai beépülnek a helyi tantervbe és az alsó tagozatos napközis szabadidős foglalkozásokba. A könyvtárunk egyben a község közművelődési könyvtára is, amely 2007-től a Deák Ferenc Megyei Könyvtár Mozgókönyvtári Szolgáltatásához kapcsolódva működik Tagiskolánk hagyományai Közösségi programok Az iskolai hagyományok kialakításával iskolánk egyéni arculatát kívánjuk alakítani. Továbbá erősíteni szeretnénk az iskolához, mint közösséghez tartozás érzését. Lakóhelyüket, az ott élő embereket ismerő és tisztelő gyermekeket akarunk nevelni. Velük közösen is biztosítani a hagyományok továbbélését. Őszi túra Télapó Közös karácsony az óvodával és a civil szervezetekkel Farsangi karnevál Festetics- napok Testvérosztály program PA-PÓkák találkozása Családi nap Vers- és mesemondó versenyek Színházlátogatás Iskolai kirándulás 16

17 Ünnepeink, megemlékezések Iskolai szintű megemlékezések Tanévnyitó ünnepély Ünnepi műsor az október 23-i évfordulóról Március 15-i ünnepély Tanévzáró ünnepély Osztályszintű megemlékezések, ünnepélyek Október 6. az aradi vértanúk napja Nemzeti összetartozás napja Anyák napja 17

18 4. A nevelő- oktató munka alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4.1. Pedagógiai munkánk alapelvei, értékek Intézményünk cél- és feladatrendszerét a kerettanterv és az érvényben lévő NAT határozza meg. Ezek a célok kiegészülnek még az iskola egyéni céljaival, melyeket a szülők, a tantestület és az iskola diákságának véleménye alapján összegeztünk. Fontos, hogy intézményünk folyamatosan fejlessze oktató nevelő munkáját, melynek középpontjában a tanulók állnak. Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolákban történő helytálláshoz. Tanulóink számára biztosítani kívánjuk mindazon ismeretek átadását, azoknak az alapkészségeknek és képességeknek kialakítását és fejlesztését, melyek életkori adottságaiknak megfelelnek, és szükségesek ahhoz, hogy fejlődésük töretlen legyen, megalapozva a felnőtt életben való boldogulásukat. Olyan intézményért dolgozunk nap, mint nap, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg, törekszünk a partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására az európai klasszikus értékrend alapján. Szeretnénk elérni, hogy iskolánkban jól érezzék magukat a partnereink, kiváltképpen a tanulók, pedagógusok a gyerekek szülei. Legyen iskolánk és környezete esztétikus, vonzó, ahol a munka végzése megfelel a XXI. században jogosan elvárhatónak. Törekszünk arra, hogy intézményünk hírnevét folyamatosan növeljük, nevünket minél szélesebb körben tegyük ismertté a kerületi oktatásügyben és a közéletben. A nevelés keretében kívánatosnak tartjuk a tanulók személyes szociálisan értékes, tehát közösségfejlesztő és ún. önfejlesztő magatartásának alakítását, az ennek megfelelő tevékenységi formák gyakoroltatását. Törekszünk a nemkívánatos tanulói megnyilvánulások leépítésére. Társadalmi elvárás, hogy felkészítsük tanulóinkat a magasrendű és közjót szolgáló aktivitásra. A személyiség fejlesztésben meghatározó szerepet töltenek be a jó szokások, példaképek, eszményképek és meggyőződések. Ehhez partnernek kérjük a szülői házat, a családot (szülői munkaközösséggel kooperatív kapcsolat, stb.). Olyan gyermekeket kívánunk nevelni tanulóinkból, akikre a lehető legoptimálisabb testi és lelki harmónia jellemző! Azt kívánjuk elérni, hogy az iskola tanulói szívesen és örömmel járjanak iskolánkba, ahol az őket körülvevő légkörre a meleg attitűd a jellemző, demokratikusan működő diákönkormányzat irányítja a szabadidős elfoglaltságokat, ahol gyermek, szülő, nevelő viszonyára a kölcsönös tisztelet, bizalom és megbecsülés a jellemző. Arra törekszünk, hogy tanulóink a tantárgyi alapismereteken kívül olyan készségeket, képességeket szerezzenek, amelyek majd a későbbiek során a gyakorlati életben ténylegesen használhatók lesznek. A nevelés-oktatás során arra kell törekedni, hogy a tanulókban kialakítsuk a fogékonyságot az alábbi értékekkel kapcsolatban: nemzeti, lelki, érzelmi, tradicionális és konzervatív értékrendünk az emberiség közös értékei a demokrácia értékei európai, humán, illetve transzcendentális értékek Fő törekvésünk, hogy iskolánk legyen mindenkor olyan oktatási intézmény, melyben 18

19 gyermek, szülő, pedagógus egyetértésben, egymás jogos igényeit figyelembe véve, nyugodt légkörben, egyetértésben dolgozhat a kijelölt célok és feladatok megvalósulása érdekében. Pedagógiai tevékenységünk középpontjában a gyermekszereteten és a gyermek tiszteletén alapuló gyermekközpontú nevelés áll, melyet a politikai, vallási és világnézeti szabad választás szellemében valósítunk meg. Pedagógiai alapelveinket meghatározó erkölcsi értékek o humanizmus Tanulóink tisztelettel, megértéssel forduljanak minden ember felé. Tiszteljék az életet, az általános emberi értékeket. o a tudás és műveltség Tanulóink értékeljék a tudást, legyenek tanulni vágyók és tudók. Ismerjék fel a megszerzett tudás és önképzés fontosságát o hazaszeretet, magyarságtudat Tanulmányaik folyamán ismerjék meg nagy magyarjainkat, azok alkotásait, népünk történelmét! Ismerjék és becsüljék anyanyelvüket, nemzetünk jelképeit, szűkebb hazájuk, - városuk - történelmi emlékeit! o akarat, jellem és önismeret Alakuljon ki tanulóinkban a helyes értékrend és énkép, az önuralom és önfegyelem képessége valamint az önnevelés szándéka. Önmaga szeretete és elfogadása (lelki egészség alapja) - pozitív énkép kialakítása. Meggyőződésünk, hogy az önmagát szeretni és elfogadni képes, saját magához pozitívan viszonyuló gyermek képes mások szeretetére, elfogadására, a világ dolgaihoz való pozitív viszonyulásra. Mindezek megkönnyítik a különféle közösségekbe való beilleszkedést. A közösségfejlesztés legfontosabb színtere az osztályközösség. Fontos az egymás segítése, az együttérzés képessége. o o társadalmi beilleszkedés Minden tanulónk számára biztosítani kell az alapkészségek elsajátítását, melyek a társadalomba való beilleszkedéshez és a további ismeretszerzéshez szükségesek. Fontos a közösségi erkölcs: a hazaszeretetre, a családi életre nevelés. Igényt kell támasztani a tanulóinkban a családi hagyományok és ünnepek tiszteletére, ápolására, a rokoni, baráti, embertársi kapcsolatok erősítésére. a környezet és az élet védelme Tanulóink váljanak érzékennyé környezetük állapota iránt. Kapcsolódjanak be közvetlen környezetük értékeinek védelmébe, megőrzésébe, gyarapításába. Mire való az iskola? Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog. (Szent Györgyi Albert nyomán) 19

20 4.2. Az iskolában folyó nevelés és oktatás célja A személyiségfejlesztés és a teljesítmény központúság egyensúlyára törekszünk úgy, hogy az iskola mind a tehetséggondozásnak, mind a felzárkóztatásnak egyaránt teret adjon. Kiemelten figyelünk a nevelési funkció ellátására annak érdekében, hogy tanítványaink ne hagyják el az iskolát pótolhatatlan nevetségbeli hiányosságokkal. Igyekszünk felkészíteni a fiatalokat arra, hogy természeti és társadalmi környezetünket megismerjék, védjék, formálják. Tudjanak élni jogaikkal, és teljesítsék kötelességeiket. Rendelkezzenek tanulóink magas szintű, megalapozott ismeretekkel, alapműveltséggel, legyenek érdeklődők, nyitottak, az újra mindig fogékonyak. Törekednünk kell arra, hogy a szülőkkel és a társadalmi környezettel a kialakult jó kapcsolatot fenntartsuk. A társadalom számára hasznos embert neveljünk tanítványainkból. Diákjainkban tudatosodjon az egész életen át tartó tanulás igényének szükségessége. Tanítványaink tanulmányaik befejezése után képesek legyenek alkalmazkodni a társadalom változó viszonyaihoz Magas színvonalú és sokrétű ismeretközléssel kívánjuk fejleszteni tanulóink önálló problémamegoldó képességét, készségét és kreativitását. Segíteni kívánjuk diákjainkat abban a folyamatban, amelyben művelt emberré, szabad és gazdag személyiséggé, a társadalom felelős tagjává, tisztességes és emberséges, alkotásra és boldogságra képes emberré váljanak. Céljaink a nevelés különböző területein Erkölcsi nevelés Az alapvető magatartási és társadalmi normák megismertetése, azok értékének, hasznosságának felismertetése, gyakorlása; az ezekre való belső igény, valamint a társasági alkalmazkodás képességének kialakítása (illemtan). Tanulóinkban a következő fogalmakat kell tudatosítani: Kötelesség, lelkiismeret, felelősség, becsületesség, igazságosság, következetesség, hűség, bátorság, kitartás, igazmondás, barátság, boldogság. Értelmi nevelés Az önálló ismeretszerzés képességének kifejlesztése, a megfigyelőképesség fejlesztése, a sokoldalúság igényének, a tájékozódó- és problémamegoldó képességének, a kommunikációés kifejezőképességnek valamint a kreatív gondolkodásmódnak a kialakítása. Érzelmi nevelés A reális önismeret, önbecsülés, önértékelés képességének kialakítása, a stressz kezelés megtanulása, a magyarságtudat erősítése. Egészséges életmódra és családi életre nevelés A tiszta környezet, a testápolás, az egészséges életfeltételek iránti igény felkeltése, a szenvedélybetegségek elkerülésének tanítása (egészségnevelő programok) a tanulók optimális fizikai és szellemi fejlődéséhez szükséges feltételek és tevékenységek biztosítása, a fiatalok egészséges életmódjának szervezése, testi és szellemi teherbíró-képességük fejlesztése, a család társadalmi, gazdasági és érzelmi funkcióinak megismertetése, a gyermekvállalás- és nevelés fontosságának tudatosítása, a mások iránti felelősségérzet felkeltése. 20

21 Esztétikai nevelés A szűkebb és tágabb környezet iránti szépérzék, igényesség kialakítása a diákok ítélőképességének és kritikus gondolkodásmódjának fejlesztése. A tanulókat képessé kell tenni a valóság alkotó és befogadó jellegű esztétikai elsajátítására. Közösségi életre nevelés Az öntevékeny közösségi élet megszervezése és működtetése /diákönkormányzat/, a közösségi létforma, a közéleti tevékenység és a demokratizmus alapvető jellemzőinek megismertetése, gyakoroltatása Az iskola feladatai Kulturális értékek közvetítése Iskolánk fő feladatának tekinti az európai, humanista hagyományokra épülő erkölcsiség és szellemiség közvetítését. Tiszteletben tartjuk, pedagógiai munkánk során közvetítjük és szolgáljuk az emberi kultúra általános alapértékeit, mint igazság, jóság, szépség. Tanulóink ismerjék és becsüljék nemzeti kultúránk nagy múltú hagyományait. Tiszteljék otthonukat, lakóhelyüket, szülőföldjüket, hazájukat, anyanyelvüket Személyiségfejlesztés Feladatunk a tanulók sokoldalú, harmonikus személyiségfejlesztése, az egyéni képességek kibontakoztatása. Fontos a tanuló személyiségének tisztelete, elfogadása, szeretete és megbecsülése. Feladatunk az érzelmek fejlesztése, gazdagítása, az értékek tiszteletére, a kudarcok és az akadályok leküzdésének képességére nevelés. Tanulóink legyenek igényesek önmagukkal szemben, törekedjenek a fejlődésre, viselkedjenek udvariasan és beszéljenek szépen, kulturált módon Tanulási készségek kialakítása Az iskolai tanulás folyamatában a gyakorlatközpontúság, az életvitelhez szükséges, alkalmazható tudás gyarapítása, a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése érvényesül. A pedagógusok fontosnak tartják a tanulási sikerélményt és törekszenek is sikerélményhez juttatni a tanulókat. A gyakorlás és a tudatosítás együttes alkalmazása nélkülözhetetlen az eredményesség szempontjából Viselkedéskultúra alakítása, fejlesztése Olyan demokratikus magatartásra, életvitelre szükséges felkészíteni a gyerekeket, amelyben egyaránt érvényesülnek az egyén és a közösség érdekei. Viselkedéskultúrájukat az erkölcs és az illem normatívái jellemezzék: egymás megbecsülése, felnőttek és egymás iránti tisztelet, udvariasság, kulturált, szép magyar beszéd általánossá válása, durvaságtól mentes társas kapcsolatokra törekvés, környezet rendje, tisztasága, védelme és a társadalmi tulajdon megbecsülése Egészséges életmódra nevelés Az iskola az egészségfejlesztés egyik legfontosabb színtere, mert a családi környezet mellett a szocializációnak azt a színterét jelenti, amelyben mód nyílik az egészségesebb életvitel készségeinek, magatartásmintáinak kialakítására és begyakorlására. Legfontosabb feladatunk a családdal együttműködve a megelőzés, az egészségmegőrző szokások kialakítása. Különös gondot kell fordítanunk a dohányzás, az alkohol és a drogmegelőzésre. Fontos feladatunk a tanulók optimális fizikai fejlődéséhez a feltételek és a tevékenységek biztosítása, a higiénés kultúra megalapozása, és az ehhez nélkülözhetetlen ismeretek elsajátítása, gyakoroltatása. 21

22 Az iskolának a primer prevencióban van jelentős szerepe. Ide tartozik az egészséges táplálkozás, az aktív szabadidő eltöltés, a mindennapos testmozgás, a személyi higiéné, a lelki egyensúly megteremtése, a harmonikus párkapcsolat és családi élet kialakítása, fenntartása, a családtervezési módszerek, az egészséges és biztonságos környezet kialakítása, az egészségkárosító magatartásformák elkerülése. Az iskola olyan programokat tud nyújtani, ahol a halmozottan hátrányos gyerekek szociális kultúrája is fejleszthető a gyermekközösségek segítségével Gyermek és ifjúságvédelem Az iskola gyermek és ifjúságvédelmi tevékenységének legfőbb célja, hogy részt vegyen a gyerekek veszélyeztetettségének megelőzésében, feltárásában. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatot iskolánkban az intézményvezető a mindenkori osztályfőnökök a tagintézmény-vezetők látják el, szoros kapcsolatot tartva az illetékes kormányhivatal munkatársával, az önkormányzat gyermekvédelmi előadójával és a területen működő gyermekjóléti szolgálattal. Az osztályfőnök kötelessége, hogy segítse a hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulókat iskolai munkájukban és közösségi beilleszkedésükben. Szükség esetén az iskolában működő felzárkóztató foglalkoztatásokra irányítsa őket Az alkalmazott eszköz- és eljárásrendszer Nevelőtestületünk vállalt pedagógiai hitvallásánál fogva az egyéni eltérésekhez és haladási ütemhez alkalmazkodó differenciált nevelési-oktatási programot valósít meg. Súlyt fektetünk a személyközpontú pedagógia állandó érvényesülésére. A pedagógiai szabadság a gyermekek szeretetét, felelős szabadságot jelent a testület tagjai számára. Nevelőmunkánkban gyermek centrikusság, tolerancia, egyéni bánásmód, türelem tükröződjék A nevelési módszerek kiválasztása A nevelési módszerek kiválasztásának szempontjai: igazodjanak a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, képességeihez, igazodjanak a nevelők személyiségéhez, pedagógiai kulturáltságához, felkészültségéhez, vezetői stílusához. igazodjanak a mindenkori szituációhoz és annak tartalmához Eljárások, módszerek Iskolánk pedagógusai által alkalmazott közvetlen és közvetett nevelési eljárások: 1.Szokások kialakítását célzó, beidegző módszerek. Közvetlen módszerek Segítségadás Gyakoroltatás Ösztönzés Ellenőrzés Követelés Közvetett módszerek A tanulói közösség tevékenységének megszervezése Közös (közelebbi vagy távolabbi) célok kitűzése, elfogadtatása. Hagyományok kialakítása Követelés Ellenőrzés Ösztönzés 22

23 2. Magatartási modellek bemutatása, közvetítése Történetek elemzése Tények és jelenségek bemutatása Műalkotások bemutatása A nevelő személyes példamutatása A nevelő részvétele a tanulói közösség tevékenységében A követendő egyéni és csoportos viselkedési minták kiemelése a közösségi életből 3. Tudatosítás (meggyőződés kialakítása) Magyarázat, beszélgetés A tanulók önálló elemző munkája Felvilágosítás a betartandó magatartási normákról Vita Nevelési céljaink megvalósulását illetően akkor tekintjük nevelő és oktató munkánkat sikeresnek, ha iskolánk végzős diákjainak legalább a kilencven százaléka a nyolcadik évfolyam végén: minden tantárgyból megfelel az alapfokú nevelés-oktatás kerettanterveiben meghatározott továbbhaladás feltételeinek. (Természetesen elsődleges célunk az, hogy tanulóink többsége a minimális követelmények teljesítésén túl az egyéni képességei alapján elvárható legjobb szinten feleljen meg az iskolánk helyi tantervében megfogalmazott követelményeknek.) rendelkezik olyan bővíthető biztos ismeretekkel, készségekkel, képességekkel és jártasságokkal, amelyek képessé teszik őt arra, hogy a középiskolás követelményeknek a későbbiekben megfeleljen, ismeri a kulturált viselkedéshez, az emberek közötti kapcsolatokhoz, valamint a közösségben éléshez szükséges viselkedés- és magatartásformákat, elképzeléssel bír saját közelebbi és távolabbi jövőjét és sorsát illetően. 5. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Legfontosabb feladatunk a gyermek sokoldalú fejlesztése, egészségesen fejlett személyiség kialakítása. Ha eredményesen akarjuk irányítani a gyermeki személyiség fejlődését, a következőket kell figyelembe vennünk: a gyermek életkori sajátosságai a gyermek egyéni sajátosságai a gyermek egyéniségének tisztelete 5.1. A gyermekek életkori sajátosságai Iskolánk alapfokú oktatási intézményként alsó tagozatos (6-10 éves) és felső tagozatos (10-14 éves) tanulók nappali rendszerű nevelését és oktatását látja el. A különböző korosztályokba tartozó tanulók eltérő életkori sajátosságokkal bírnak. E sajátosságokat is figyelembe véve az iskolában külön épületszárnyban nyernek elhelyezést az alsó és a felső tagozaton tanuló diákjaink. Ennek előnye, hogy az eltérő foglalkoztatási módok és napirendek nem zavarják egymást. A szabadidős tevékenységek számára is külön udvarrészt sikerült biztosítani az eltérő korosztályok számára. Az alsós tanulók több tanári felügyeletet igényelnek, a felsősök önállóbbak. Közös iskolai rendezvényeken a két tagozat találkozik, így mód nyílik arra, hogy gyerekeink meg tanulják tolerálni a korosztályi jellemzőket (ünnepélyek rendje, testvérosztályok a két tagozat között, menzai rend). A szabadidős tevékenységek terén 23

24 szintén mód nyílik arra, hogy a két korosztály találkozzon (udvari játszótér, sportpályák, vegyes szakkörök). Pakodi tagintézményünkben kizárólag alsó tagozat működik, így itt a különböző korosztályok életkori sajátosságainak problémája nem áll fenn A gyermek egyéni sajátosságai a. A kiemelkedő képességű tanulók számára szakköri rendszerben tehetséget kibontakoztató foglalkozásokat biztosítunk. b. A szociális hátrányokkal küzdő, illetve az átlagosnál jóval gyengébben teljesítő tanulók a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság véleménye alapján, a szülők beleegyezésével úgynevezett egyéni fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt.. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás, valamint a problémás tanulókkal történő külön foglalkozás (mentálhigiéné) a személyiségfejlődés állandó lehetőségét nyújtja tanulóink számára A gyermek egyéniségének tisztelete A fent említett képzési formák a gyermek egyéniségének tiszteletén alapulnak. Nem kell ugyanis lehetetlen célokat kitűzni és megoldhatatlan feladatokat végeztetni a gyerekekkel. A gyerek egyéniségének a tisztelete a következőkben nyilvánul meg: bizalom a gyermekek iránt; a jó feltételezése a gyermek önérzetét sértő bánásmód elkerülése pozitív érzelmi viszony kialakítása a nevelőhöz és a társakhoz a felnőtt tévedéseinek beismerése a dicséret és a büntetés megfelelő aránya 5.4. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink a nevelés egyes területein A tanulók erkölcsi nevelése Feladata: Az alapvető erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyőződéssé alakítása A tanulók értelmi nevelése Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítő) nevelése. Feladata: Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttműködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése Feladata: Az élő és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes cselekvésre és aktivitásra késztető érzelmek kialakítása. A tanulók akarati nevelése Feladata: Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 24

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014.

Pedagógiai program. Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Pedagógiai program Alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Pusztamagyaródi Kenyeres Elemér Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kozma Andrea igazgató Módosítás időpontja: 2013.március 31. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete

HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM. Érvényes: 2015. szeptember 1-től. Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete HORVÁTH MIHÁLY GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2015. szeptember 1-től Elfogadta a Horváth Mihály Gimnázium nevelőtestülete a 2015. augusztus 31-én tartott értekezletén Jóváhagyta: Tóth Tamás József

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011. TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere......1 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái...1 3. Alapelvek...2 4. Célok...3 5. Feladatok...4

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

Pedagógiai program 2013-2018

Pedagógiai program 2013-2018 Pedagógiai program 2013-2018 Nyírteleki Általános Iskola 4461 Nyírtelek Iskola u. 2. 1 Tartalom 1 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató

Készítette: A Báthory István Általános Iskola nevelőtestülete. Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 22-én. Jóváhagyta:.. Barták Péterné igazgató BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 B Á T H O R Y I S T V Á N

Részletesebben

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A LACKNER KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. november 09. Tartalomjegyzék Küldetésnyilatkozat 3 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30.

A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Nagykálló, 2013.08.30. A KORÁNYI FRIGYES GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nagykálló, 2013.08.30. Tartalomjegyzék 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCSI APÁCZAI CSERE JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM, ALAP- FOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Érvényessége: 2013/2014 tanévtől Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Tartalomjegyzék BEVEZETŐ...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2015 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. Pedagógiai program. Sárvári Tankerület. Répcelak MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Pedagógiai program Sárvári Tankerület Répcelak 1 2013 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17

I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 IV. NEVELÉSI PROGRAM 17 Tartalom I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, KÉPZÉSI CÉLRENDSZERE 4 I.1. Az iskola adatai 4 I.2. Az intézmény alaptevékenységei 4 II. A PROGRAM JOGI ALAPJAI 7 III. PEDAGÓGIAI PROGRAM 9 III. 1. Az iskola története

Részletesebben

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA A PÉRI ÖVEGES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2011. TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY ADATLAPJA... 5 2 AZ ISKOLA HELYZETE... 6 2.1 A FÖLDRAJZI, TÁRSADALMI KÖRNYEZET... 6 2.2 AZ ISKOLA BELSŐ ÁLLAPOTA,

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató

Pedagógiai program. Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk. jóváhagyta: Danka Adél igazgató Pedagógiai program Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Celldömölk jóváhagyta: Danka Adél igazgató Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti

III.2. Az iskola tantárgy és óraterve... 54 III.2.1. Általános tantervű képzés heti óraterve:... 56 III.2.2. Emelt szintű idegen nyelvi képzés heti PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1 TARTALOM: I. BEVEZETÉS... 4 I.1. Iskolánk adatai:... 4 I.2. Az iskola bemutatása... 5 I.3. Iskolánk hitvallása... 8 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 9 II.1. A nevelő-oktató

Részletesebben

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015.

Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Jászsági Apponyi Albert Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom I. ISKOLÁNKRÓL...5 Általános helyzetelemzés...5 II. AZ ISKOLA ALAPADATAI...6 N E V E L É S I P

Részletesebben

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A

B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A B E R E T T Y Ó Ú J F A L U I J Ó Z S E F A T T I L A Á L T A L Á N O S I S K O L A S Z É C H E N Y I I S T V Á N T A G I S K O L Á J A AZOKÉRT ÉLÜNK, AKIKET SZERETÜNK, AZOKÉRT AKIK IGAZNAK TARTANAK. A

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskolai és autista tagozat) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 KLIK: 194022 Jóváhagyta: Tőkés Sándor

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

Fóti Fáy András Általános Iskola

Fóti Fáy András Általános Iskola Fóti Fáy András Általános Iskola 2151 Fót, Vásár tér 1. Telefon: 06-27-537-620 Telefax: 06-27-537-629 E-mail: info@faysuli.hu www.faysuli.hu Igazgató: Kakuk Zsolt OM azonosító: 032347 Pedagógiai Program

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja

A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja A Hevesi Sándor Általános Iskola Pedagógiai Programja 2013. Mottó: ha az ifjak gondozása és nevelése a helyes úton halad, akkor az állam hajója biztosan halad előre, ha ellenben baj van a nevelés körül,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága BÉKÉS MEGYEI TISZA KÁLMÁN KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI PROGRAM Jóváhagyta: Békés Megye Képviselő-testülete Humán Ügyek Bizottsága 2011. szeptember 1. hatállyal, 182/2011. (VIII.30.) HÜB számú határozatával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GYŐRI SZOLGÁLTATÁSI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában működő egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek

Részletesebben

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja

Szent Lőrinc. Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. pedagógiai programja Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium pedagógiai programja 2014 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ I.1. Az iskola küldetésnyilatkozata I.2. A pedagógiai program törvényi

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A műveltség nem ünneplő ruha, amelyet hordani kell. A műveltség a helytállás segédeszköze, a kifejezés szerszáma, a vállalkozás fegyvere. Német László A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARCAL PEDAGÓGIAI PROGRAM

KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARCAL PEDAGÓGIAI PROGRAM KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARCAL PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 1. A Pedagógiai Program alapját képező dokumentumok 2 2. Az iskola jogi státusza 3 3. Helyzetelemzés 3 3.1.

Részletesebben

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A VERSEGHY FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 Tartalomjegyzék NEVELÉSI PROGRAM... 5 I. Helyzetelemzés... 7 II. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14.

Pedagógiai program. Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium. 3600 Ózd Bem út 14. 2013 Pedagógiai program Ózdi József Attila Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium 3600 Ózd Bem út 14. 1 Tartalom 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 3 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI,

Részletesebben

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola

Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Az ember kötelessége, hogy a maga népét szolgálja. Aki ez alól kihúzza magát, Az a népe árulója. (Kós Károly) PEDAGÓGIAI PROGRAM Miskolc 2014 T a r t a l o m j e g y z é k I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Részletesebben

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.

Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1. Nevelési program Tartalomjegyzék 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.1 Pedagógiai alapelvek... 3 1.2 Értékek... 3 1.3 A nevelő-oktató munka céljai...

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17.

Pedagógiai program. Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 2013 Pedagógiai program Hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola 3000 Hatvan Balassi Bálint út 17. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben