PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011."

Átírás

1 PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM 2011.

2 TARTALOMJEGYZÉK oldal A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere Az intézmény felépítése, tevékenységformái Alapelvek Célok Feladatok Kapcsolatok...4 B) Német Nemzetiségi Általános Iskola I. BEVEZETÉS Etyek község rövid története Iskolánk története A NNÁI intézményegység adatai Etyek Község Önkormányzatának nevelési-oktatási koncepciója...9 II. HELYZETELEMZÉS Személyi feltételek Pedagógusok Nem pedagógus dolgozók Tárgyi feltételek...10 III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA A tantestület hitvallása A mi iskolánk Az iskolában folyó pedagógiai munka alapelvei, céljai, eszközei Pedagógiai alapelvek Nevelő-oktató munkánk céljai évfolyam nevelése-oktatása évfolyam nevelése-oktatása Kompetencia alapú oktatás a NAT szerint Napköziotthoni, tanulószobai foglalkozás A kitűzött célok sikerkritériumai Az alsó tagozatos nevelés-oktatás céljai megvalósulásának mutatói A felső tagozatos nevelés-oktatás céljai megvalósulásának mutatói A napköziotthoni, tanulószobai célok megvalósulásának mutatói A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai, módszerei A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai A nevelő-oktató munka módszerei Nevelési módszerek Oktatási módszerek A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A személyiségfejlesztés főbb területei A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése A személyiségfejlesztés segítése a tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálásával A tanulók életvitelével, az egészséges életmódra, a pozitív életszemléletre neveléssel kapcsolatos személyiségjegyek gazdagítása A viselkedéskultúra személyiségjegyeinek gazdagítása A személyiségfejlesztés megvalósulásának tevékenységei, színterei Közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A közösségfejlesztés feladatai...27

3 5.2. A közösségfejlesztés szervezeti formái A közösségfejlesztés folyamata Az osztályközösség fejlesztése Az osztályközösség fejlesztésének feladatai évfolyamonként Német nemzetiségi oktatás-nevelés A német nemzetiségi iskolai oktatás formája, irányelvei A nyelvoktató német nemzetiségi oktatás-nevelés céljai Pedagógiai alapelveink, feladataink, eszközeink, eljárásaink A német nemzetiségi oktatási-nevelési program megvalósításának színterei A német nemzetiségi oktatás-nevelés sikerkritériumai A német nemzetiségi oktatás-nevelés tananyaga A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A gyermek-, és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program Diagnosztizálás A felzárkóztatást segítő programok, eljárások, módszerek A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek Egészségnevelési program Célok Feladatok Drogmegelőző tevékenység Környezeti nevelési program Alapok Törvényi háttér Helyzetkép Erőforrások Alapelvek, célok Tanulásszervezési- és tartalmi keretek Tanórai keretek Tanórán kívüli lehetőségek Módszerek Taneszközök Az iskolai környezet Az iskolaépület és működtetése Az iskola életvitele Kommunikáció Ellenőrzés, értékelés Továbbképzések...58 IV. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ELLENŐRZÉSI, MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI RENDSZERE A pedagógiai ellenőrzés színterei A pedagógusok munkájának ellenőrzése A tanulók munkájának ellenőrzése Mérés, értékelés A tanulók értékelése A tanulmányi munka értékelése Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái Az iskolai írásbeli beszámoltatás rendje, korlátai, a tanulók tudásának értékelésében betöltött szerepe Az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai...68

4 A magatartás és szorgalom minősítési rendszere A magatartás értékelése A szorgalom értékelése Az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételei A továbbhaladás feltétele A belépés, átlépés feltétele A tanulói jogviszony megszüntetése A tanulók jutalmazásának elvei és formái A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek Az általános fizikai teherbíró-képesség mérésének gyakorlati haszna A testnevelő által elvégzendő feladatok Az adatok nyilvántartása Vizsgálati módszerek a fizikai fittség méréséhez Az intézmény alkalmazottainak értékelése A pedagógusok értékelése Az igazgató munkájának tantestületi véleményezése A nem-pedagógus munkatársak munkájának értékelése...80 V. A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, OKTATÓ-NEVELŐ MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Funkcionális taneszköz-jegyzék A tankönyvek, tanulmányi segédletek és a taneszközök kiválasztásának elvei...81 VI. A SZÜLŐ, TANULÓ, PEDAGÓGUS EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI Együttműködés formái az iskola részéről Együttműködés formái a tanulók részéről Együttműködés formái a szülők részéről Külső kapcsolatok...83 C) Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény I. BEVEZETÉS Etyek község kulturális múltja, iskolánk története A NAMI intézményegység adatai...85 II. ISKOLÁNK ARCULATA...85 III. HELYZETELEMZÉS Személyi feltételek A nevelő-oktató munka körülményei...89 IV. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA Pedagógiai alapelveink Oktatási-nevelési alapelvek kifejtése A művészetoktatás művelődési alapelveinek kifejtése A tanulói kulcskompetenciák kialakítása Nevelési célkitűzések Általános nevelési célkitűzéseink A művészeti nevelés alapelveiből következő minőségorientált, stratégiai célkitűzések Operatív célkitűzéseink Az intézmény feladatai A kijelölt célokból adódó általános feladataink A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Tehetség felismerés, tehetséggondozás feladatai A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatásának segítése A szociálisan hátrányos helyzetű tanulók segítése Nemzetiségi hagyományőrzés...108

5 5. A felvételi eljárás módszerei, átvétel másik iskolából A magasabb évfolyamra lépés feltétele az alapfokú művészeti iskolában A tanulmányi eredmények, szorgalom értékelése A tanulmányi eredmények értékelése A szorgalom értékelése A pedagógiai eredményesség ellenőrzési és értékelési rendszere A pedagógiai feladatokhoz kapcsolódó módszerek, eljárások, eszközök Nevelési-oktatási módszerek, eljárások Nevelési-oktatási eszközök Kultúra-művelődés, tanórán kívüli nevelési eszközök, foglalkozások Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Intézményi demokrácia, a tanulók érdekképviselete, a tanulók véleménynyilvánításának formái A szülőkkel való kapcsolattartás formái Az intézmény külső kapcsolatai A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke D) Könyvtár-közművelődés 1. A könyvtár története A Könyvtár-közművelődés intézményegység adatai Tárgyi, személyi feltételek Célok, feladatok A PEDAGÓGIAI-MŰVELŐDÉSI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGE, ÉRTÉKELÉSE, FELÜLVIZSGÁLATA, MÓDOSÍTÁSA ÉS NYILVÁNOSSÁGA MELLÉKLETEK számú melléklet: Német Nemzetiségi Általános Iskola Helyi tanterv. 2. számú melléklet: Értékelőlap 1. évfolyam félév, 2. évfolyam félév. Szöveges értékelés 1-3. évfolyam, kifutó a 2012/2013. tanév végéig. (A szöveges értékelés érdemjegyre való átváltásának megjelölésével). Szöveges értékelés 1. évfolyam félév és tanév vége, 2. évfolyam félév. 3. számú melléklet: Német Nemzetiségi Általános Iskola - Jegyzék a kötelező eszközökről és felszerelésekről. 4. számú melléklet: Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2011/2012. tanévtől, kifutó rendszerben - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet szerint. Helyi tanterv Jegyzék a kötelező eszközökről és felszerelésekről Művészeti Alapvizsga és Művészeti záróvizsga szabályzat 5. számú melléklet: Nemzetiségi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 2011/2012. tanévtől, felmenő rendszerben - az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet, 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelet módosításai szerint. Helyi tanterv, mely magába foglalja a kötelező eszközökről és felszerelésekről szóló jegyzéket, valamint a Művészeti Alapvizsga és Művészeti záróvizsga követelményeket is. 6. számú melléklet: Véleményező/elfogadó nyilatkozatok.

6 A) ÁMK 1. Az ÁMK egységes nevelési rendszere Általános Művelődési Központunk egy integrált oktatási, nevelési, közművelődési intézmény. Arra hivatott, hogy személyi és tárgyi eszközeinek koordinált és hatékony felhasználásával biztosítsa Etyek község lakosságának, az oktatáshoz, a művelődéshez, kulturált szórakozásához kapcsolódó alkotmányos jogainak érvényesítéséhez szükséges feltételeket, lehetőségeket. A Pedagógiai-művelődési Programunk célja pedig az, hogy mindazokat az alapelveket, célokat, feladatokat, amelyek a fenti elvárásokat megvalósítják részben össztársadalmi, de jelentős mértékben helyi egyetértéssel rendszerbe fogja, a tervezett eljárásokat egyértelművé, ellenőrizhetővé tegye. 2. Az intézmény felépítése, tevékenységformái 1) Intézmény neve: Magyar-kút Általános Művelődési Központ, Etyek 2) Rövidített neve: Magyar-kút ÁMK, Etyek 3) Székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 2. 4) Intézmény típusa: általános művelődési központ (többcélú intézmény) 5) Alapítója, fenntartója: Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6) Felügyeleti szerve: Etyek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 7) Az alapítás éve: ) Nyilvántartási száma: OM ) Gazdálkodási jogköre: részben önálló költségvetési szerv 10) Jogállása: önálló jogi személy 11) Integrált intézmények típusai a. általános iskola b. alapfokú művészetoktatási intézmény c. könyvtár-közművelődés 12) Intézmény közfeladata: közoktatás, iskolai nevelés, közművelődési, könyvtári ellátás. Állami feladatként ellátandó alaptevékenységek: általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam); sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam); 1

7 általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam); sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam); alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban; alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti ágban; általános iskolai napközi otthoni nevelés; sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése; általános iskolai tanulószobai nevelés; sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése; könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása; könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme; könyvtári szolgáltatások; közművelődési tevékenységek és támogatásuk; közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése; iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása; iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás; M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység; iskolai intézményi étkeztetés. Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam); nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8. évfolyam); nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése; nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. 3. Alapelvek Intézményünk: Küldetésének tekinti, hogy a község lakói részére, az óvodás kortól a nyugdíjas korig, a szükségleteknek és a felmerülő igényeknek megfelelően megteremtse a neveléshez, oktatáshoz, az önművelődéshez, a teremsporthoz szükséges alapfeltételeket. 2

8 Humán és technikai feltételével támogat minden olyan intézményen kívüli kezdeményezést, amely alapfeladatainak, célkitűzéseinek megvalósítása irányába hat. Hatásmechanizmusának kialakítása során a társadalmilag elfogadott értékeket tekinti elsődlegesnek. Tevékenységének minden területén érvényesülnie kell a demokratikus-, az emberi jogokat elfogadó, arra ösztönző, humánus-, a nemzeti összetartozást, a hazaszeretetet erősítő gondolkodásmódnak és eljárásoknak. Valamennyi programjának, rendezvényének irányításában, szervezésében, lebonyolításában közreműködőket azonos emberi értékei, a pedagógiai, szervezési tudatossága, valamint elért teljesítménye alapján egységes szemlélet és követelményrendszer alapján ítéli meg. 4. Célok A község lakóinak minden generációja intézményünk szervezésében találja meg alapvető oktatási, művelődési, szórakozási sportolási, igényeinek kielégítését. Érezze jól magát kisebb-nagyobb közösségeinkben, gyarapodjanak ismeretei, legyenek sikerélményei. Támogatni kell olyan kisközösségek kialakulását, melyeknek tagjai képesek önállóan szervezni tevékenységüket, hozzájárulnak feltételrendszerünk javításához, elősegítik nagyobb közösségeink, egész intézményeink célkitűzéseinek megvalósítását. Programjainkkal elő kell segíteni a családok együvé tartozásának erősítését, a különböző korosztályok eltérő igényeinek kielégítését, esetenkénti együttműködését. Az alapfeladatainkon túli nevelési, oktatási, közművelődési igények kielégítésének megszervezését is célunknak tekintjük, amelyek eszközeinkkel megvalósíthatók. Az intézmény összetett tevékenységi köre sokoldalú, sok irányban képzett szakembereket igényel. Az emberi erőforrások biztosítása, pótlása esetén elsődlegesen az adott részintézmény érdekeit, majd ezután a sokrétű intézményi alkalmazhatóságot kell figyelembe venni. Az alkalmazásban állók továbbképzésével biztosítani kell, hogy a szakmai igényeknek megfeleljünk. A szakember biztosítás és továbbképzés külső munkatársakra is kiterjedhet, ha azok szívesen vállalnak egy-egy részfeladatot (elsősorban közművelődési területen) intézményünknél. A technikai erőforrások, épületek, eszközök, felszerelések közös, koordinált működtetésével a pénzeszközeink felhasználásának hatékonyságát kívánjuk biztosítani. A teljes intézményre kiterjedő minőségirányítási program működtetése. 3

9 5. Feladatok Ezen Pedagógiai-művelődési Program alapelveinek és célkitűzéseinek, valamint az év aktuális feladatainak figyelembevételével évente intézmény- és intézményegység szintű munkatervek készülnek. Ezekben meg kell határozni: o a feladatok időarányos teljesítését (ütemtervét), az intézményegységre vonatkozó és intézményi együttműködés szintjeit, o az irányítás és szakmai tevékenység fő irányait, o az intézmény szintű rendezvények munkamegosztását, o a községi rendezvények intézményünkre vonatkozó feladatait, o az év kiemelkedő eseményeit és azok tartalmi és szervezési feladatait, o az ellenőrzés kiemelt területeit. Az intézmény éves programjait úgy kell kialakítani, hogy azok lefedjék a nagyobb csoportokra jellemző igényeket, és megfeleljenek az éves célkitűzéseknek. Ebbe be kell építeni az egész községet érintő rendezvényeket, megjelölve az egyes részintézmények intézményegységek, a külső közreműködők feladatait. A minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos mérések és dokumentáció elvégzése. 6. Kapcsolatok Az intézményi eredményes együttműködés alapja az ÁMK-n belüli kapcsolatok rendszere, amelyet az SzMSz szabályoz. Ennek területei: o az ÁMK igazgató (továbbiakban igazgató) és az intézményegység-vezetők napi kapcsolata, amelyet az igazgató irányít és szervez, o az azonos területen dolgozó, de más intézményegységhez tartozó munkatársak együttműködését elősegítő kapcsolata, amelynek feltételeit az intézményvezetés biztosítja, de a közreműködőktől önállóságot vár el. o Az intézményegységeken belüli kapcsolatok elveit az adott intézmény terve rögzíti. Az önkormányzattal való kapcsolat elsődleges célja, hogy a fenntartói igények, értékelések, vélemények visszajussanak az intézményhez, hogy azok mielőbb beépíthetők legyenek a mindennapi munkába. Fontosak az intézménytől az önkormányzat felé eljutó információk is, amelyek a közös igazgatású oktatási, nevelési, művelődési intézmény tevékenységének alanyai, valamint az ott dolgozók, igényeit, véleményét juttatják el a fenntartóhoz. 4

10 Az intézményhasználókkal, valamint az intézmény munkájához kapcsolódó szakmai szervezetekkel való kapcsolatokat az intézményegységek tervei tartalmazzák. A kölcsönös előnyök és a partneri viszony megteremtése és ápolása vezérli az intézményt a községben, és azon kívül működő szervezetekkel kialakított vagy kialakítandó kapcsolatában. Az ÁMK érdekelt minden olyan kapcsolat folyamatos működtetésében, amely egyrészről elősegíti az intézményi célkitűzések megvalósítását, másrészről, ha saját eszközeivel tartalmi vagy technikai segítséget tud nyújtani az adott szervezet egész községet vagy annak kisebb-nagyobb csoportjait érintő feladatainak megoldásához. Az együttműködés tartalmi és formai jegyei szerződésbe is foglalhatók, akár az egész, vagy valamelyik intézményegység az egyik közreműködő. 5

11 B) Német Nemzetiségi Általános Iskola I. BEVEZETÉS 1. Etyek község rövid története A község Fejér megye északkeleti peremén fekszik Budapesttől 26 km távolságra. Területe 9254 katasztrális hold (5325 hektár). A község középkori történetéről nincsenek hiteles feljegyzéseink. A honfoglalástól 1326-ig a Csáknemzetség Fejér megyei birtokaihoz tartozik, majd a királyi adományozással a XIV. század közepétől 1541-ig a székesfehérvári káptalan birtokolja között török hódoltsági területként a budai szandzsákhoz tartozik ben a Jakusithcsalád zálogbirtokává válik, így a kettős adózás terhét kell elviselnie a lakosságnak ben Jakusith György szerémi püspök a jezsuiták komáromi rendházának adományozza a falut. A török elleni felszabadító harcok idején a falu elnéptelenedik: a császári zsoldosok és a török martalócok porrá égetik a viskókat. A hiányzó munkaerő pótlására között a jezsuiták 112 német családot telepítenek a községbe, majd a XVIII. század utolsó harmadától a XIX. század közepéig több száz német család települ ide. A németek zömmel a Fekete-erdő, a Rajna-Pfalz, és Baden-Württenberg környékéről érkeztek ben Mária Terézia a feloszlatott jezsuita rend birtokát a restaurált székesfehérvári káptalannak adományozza. A németek betelepítése lényeges fordulatot jelentett a község fejlődésében. Nekik köszönhető a ma is világhírű etyeki szőlőkultúra létrehozása ig 1160 katasztrális hold szőlőt telepítettek. Rekordtermés esetén hl bor érlelődött az etyeki pincékben után a faluban élő 959 német családból 790 (a német családok 83%-át) kitelepítették Németországba. Helyükre 428 család települt az ország minden tájáról. A község, több mint 4000 lakosának egy része ma is szőlőművelésből, bortermelésből él. A falu fejlett infrastruktúrával rendelkezik. Kiépült a vezetékes ivóvíz, a gázellátás, a telefon- és internethálózat illetve a szennyvízcsatorna. 6

12 2. Iskolánk története A XVIII. század elejéig a községben csak református magyarok éltek. Ekkor több hullámban katolikus német családok települtek a községbe, elsősorban Württenberg környékéről. Egy 1745-ös összeírásban Etyek, már mint vegyes vallású község szerepelt. A lakosok magyar és német nemzetségűek voltak. Az iskolában írást, olvasást, hittant és esetleg számolást tanítottak. Első tanítóként Hassenmann Mátyást említik. Az oktatás német nyelven folyt, mivel a katolikusok - 4 házaspár kivételével - németek voltak ben 25 gyermeket oktatott a tanító, 1781-ben 100 fiút és 25 lányt. A tanulók száma ezután is tovább nőtt ben 158 tanulót tartottak nyilván. Egy beli jelentés szerint az iskola állapota jó, a falu közepén van. A fehérvári káptalan tartja rendben. Fiúk, lányok közösen járnak ben az iskola egyetlen, nagyon sötét tantermében 242 gyerek tanult hittant, írást, olvasást, számtant. A tankönyvek, írószerek biztosítása a szülők gondja volt. Az iskolaépületet 1911-ben ismét bővítették. Ekkor az épületben összesen tíz tanterem és három tanítói lakás volt után az iskola ismét visszakerült az egyház felügyelete alá. Ekkor a községben csak egyetlen oktatási intézmény működött, mivel a református népiskola már 1913-ban megszűnt. A tanítás nyelve a magyar volt, de heti két órában németet is tanítottak. Az oktatás részben osztott osztályokban folyt. 6 osztály volt a kötelező ben 582 tanulót tartottak nyílván. A tanítók számát növelték, mivel a tanulók száma egy tanév alatt 661-re nőtt ben már hat pedagógus dolgozik a faluban, így délelőtt és délután is folyhatott a tanítás júniusában államosították az iskolákat. Állami tulajdonba került a római katolikus iskola, a református iskola és a községhez tartozó botpusztai és Richárd-majori, egy tanerős római katolikus iskola. A Magyar utcai épület lett az Állami Általános Iskola főépülete ben a Földműves Szövetkezet a Magyar utcai épület mögötti udvart átengedte az iskolának. Az intézmény az 1956/57- es tanévben megkapta a pártház régi nagytermét, amelyből tantermet alakítottak ki ban készült el a tornateremhez tartozó öltöző és szertár. Az oktatás váltott tanítással folyt. Az 1963/64-es tanévben bevezetésre került a német nemzetiségi nyelv tanítása. A tanulók fakultatív, összevont csoportokban heti négy órában tanulták a nyelvet. Az 1969/70-es tanévben az iskola egyik földszinti terméből nevelői szobát és irodát alakítottak ki tól kezdve a tanulók órarendjükbe építve tanulják a német nemzetiségi nyelvet. Az es években fő- és válaszfalcseréket, födém- és részben nyílászáró cseréket végeztek az épületen, új gyermek és tanári mosdót alakítottak ki. A meglévő fűtési és vízellátási rendszert korszerűsítették az erőforrások nagyságrendjéhez mérten. 7

13 Az intézmény egyik legnagyobb beruházásra évben került sor. Az Információs technológia az általános iskolában uniós pályázat 242 ezer összegének megnyerésével megvalósulhatott a Magyar utcai főépület teljes földszinti része nyílászáróinak cseréje, a tantermek felújítása és korszerű információs-kommunikációs-technológiai eszközökkel való felszerelése, továbbá a bútorzat teljes körű cseréje. Négy tanterem, két szaktanterem és a földszinti mosdók újultak meg, jelentősen emelve az oktatás-nevelés színvonalát évben Önkormányzati forrásból felújításra kerültek az emeleti mosdók is. Az Önkormányzat mindenkori költségvetésében az épület további korszerűsítési és felújítási munkáit tervbe vannak véve, és a kivitelezését több ütemre bontva kívánja végrehajtani. 3. A NNÁI intézményegység adatai Neve: Magyar-kút ÁMK, Etyek - Német Nemzetiségi Általános Iskolája Rövidített neve: Magyar-kút ÁMK, Etyek NNÁI Székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 2. Tel. /Fax: (22) isketyek@mailbox.hu Telephelyei: 2091 Etyek, Kossuth Lajos utca 5.; Kossuth Lajos utca 1.; Körpince utca 1. Fenntartója: Etyek Község Önkormányzata, 2091 Etyek, Körpince köz 4. Jogállása: önálló jogi személy, részben önálló gazdálkodó Típusa: 8 évfolyamos általános iskola Feladatai: Intézmény közfeladata: közoktatás, iskolai nevelés - általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam); - sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-8. évfolyam); - általános iskolai napközi otthoni nevelés; - sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése; - általános iskolai tanulószobai nevelés; - sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése; - iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása; - iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás; - iskolai intézményi étkeztetés. 8

14 Nemzeti, etnikai, kisebbségi feladatai: német nyelvoktató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-8. évfolyam); - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése; - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése. Intézmény képviselője: ÁMK igazgató, aki egyben a NNÁI intézményegység-vezetője is. Külföldi kapcsolat: Remshalden (Németország) 4. Etyek Község Önkormányzatának nevelési-oktatási koncepciója Etyek Község Önkormányzata a nevelési-oktatás, kapcsolattartás, feltételek, finanszírozás, ellenőrzésre vonatkozó koncepcióját, elvárásait a Közoktatási Intézményrendszere működésének Minőségirányítási Programjá -ban határozta meg. II. HELYZETELEMZÉS 1. Személyi feltételek 1.1. Pedagógusok Iskolánkban a közoktatási törvény előírásának megfelelően a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak létszámát az iskolai tanulólétszám, az ellátott BTM és SNI tanulólétszám, az osztálybontásra, egyéni foglalkozásra meghatározott időkeret, a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére megállapított órakeret, a napközis és tanulószobai foglalkozásokra megállapított órakeret, a pedagógusok kötelező óraszáma alapján állapítjuk meg. Pedagógus munkakörben a jogszabályokban meghatározott végzettséggel és szakképzettséggel rendelkező személyeket foglalkoztatunk, teljes szaklos ellátottsággal rendelkezünk. Folyamatos képzésükről a továbbtanulási programban, illetve a beiskolázási tervben gondoskodunk. 9

15 1.2. Nem pedagógus dolgozók Az elvégzendő feladatokhoz képest a technikai dolgozók létszáma alacsony. Az étkeztetésről a helyi Óvoda gondoskodik, a karbantartásról félállású karbantartó, az egészségnevelésről az iskolai gyermekorvos és a védőnő. Nagy mértékben segítené nevelőmunkánkat egy iskolapszichológus. 2. Tárgyi feltételek Az iskola épülete három részből áll: a régi iskolából, a toldalékból és az úgynevezett volt pártházból. Az alsó tagozaton a tantermek nagysága nem felel meg az osztálylétszámoknak. A volt pártházbeli termek az épület salétromossága miatt rendkívül egészségtelenek. Az iskolában fizika, kémia, rajz tantárgyakból kabinetrendszerű oktatás folyik. A szaktantermek felszereltsége elégséges a feladatellátáshoz. Speciális teremként használatosak az informatika és a nyelvi labor tantárgyak oktatására berendezett tantermek, valamint a tornaszoba. Az egy tornaszoba kevés az iskolai és községi igények maradéktalan kiszolgálására. Hiányoznak a sportszerek tárolásához szükséges szekrények. Az iskola területén található még egy füves tér is, ami sportpályaként szolgálhatna, de kiépítetlensége miatt ebben a funkciójában jelenleg nem használható. A gyógytestneveléshez külön, jól felszerelt terem áll rendelkezésre. Egyéb helyiségek: az igazgatói szoba, a nevelői, a titkári szoba, szertárak (történelem, földrajz, fizika, kémia, biológia, testnevelés), WC-k, valamint a különböző raktárhelyiségek. A gyerekek minden évben szervezett módon önköltségi alapon úszásoktatásra járnak. Szünetekben a felsősök az iskola betonudvarán, az alsósok pedig az osztályaik előtti területen tartózkodnak. Ezek a területek egyik gyerekcsoport számára sem megfelelőek, balesetveszélyesek. A szertárak felszereltsége: A szertárak és a tárolók száma kevés az eszközök átlátható tárolásához. A taneszköz ellátottság megfelelő, az eszközök cseréje és új eszközök beszerzése folyamatos. Az iskola könyvtárállománya a Könyvtár-közművelődés intézményegységben található. Az intézmény bútorzata: A 2005-ben felújított részen újszerűek, az intézményegység többi részén nem mindenhol felel meg a kor követelményeinek. A bútorzat cseréje folyamatos. 10

16 III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ OKTATÓ-NEVELŐ MUNKA 1. A tantestület hitvallása "Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amelyet szeretni fog." (Szent-Györgyi Albert) 2. A mi iskolánk A falu, a gyerekek, a nevelők, a szülők, elődeink és utódaink iskolája. A falu iskolája: az iskolában zajló folyamatok nyilvánosak a társadalmi környezet számára. A gyerekek iskolája: a gyerekek második otthona. Középpontban a tevékenység centrikus oktatás áll: - a gyermek megismerő és gondolkodó képességének fejlesztése (Gábor István) - tehetségek felismerése és menedzselése - a humanizmus és optimizmus (Zsolnai József) A nevelők iskolája: a pedagógusok szellemi ambícióit kiegészítő, az alkotó ember szuverenitását tiszteletben tartó valóságos értelmiségi munkahely (Szabó László Tamás) A szülők iskolája: a szülők és a nevelők munkatársak. A szülők és a külső szakemberek együttműködnek az iskola tevékenységeiben. Elődeink iskolája: Megismerjük, megbecsüljük és továbbfejlesztjük diák- és pedagógus elődeink alkotásait, hagyományainkat. Iskolai hagyományok teremtése: - Márton nap - Sportnap - Háziversenyek - Nyílt nap - Vetélkedők - Ünnepi műsorok Utódaink iskolája: hosszú távú fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy a következő generáció is magáénak érezhesse iskolánkat. 11

17 3. Az iskolában folyó pedagógiai munka alapelvei, céljai, eszközei 3.1. Pedagógiai alapelvek Gyermekközpontúság elve Tudatosan figyelembe vesszük a fejlődés lélektani törvényszerűségeket, különösen a hátránykompenzációt az egyéni differenciált képességfejlesztő foglalkozások szervezésében. A személyiségfejlesztés elve A gyermekek változatos lehetőségekben találjanak módot arra, hogy szabadon választott tevékenységek által egyéni képességeikben, önismeretükben fejlődhessenek. Az egyén figyelembe vétele és az igazságos egyenlőtlenség elve Az ember egyéni készségeinek és képességeinek, teljesítményének, érdemeinek a méltányolása nem igazságtalan. Növekszik az önként választható, gyakorlatközpontú tevékenységek aránya az ismeretközpontú tanulásszervezés terhére. A teljesítmény elve Mindennemű teljesítményt reálisan értékelünk és elismerünk. Ugyanakkor tudomásul vesszük, hogy a tanulók a tanulási tempó, és a tényleges teljesítmény szerint nagy különbségeket mutatnak. Ezért külön figyelmet fordítunk azokra, akik bármilyen irányban eltérnek az átlagtól. A demokratikus működés és önkormányzás elve A Diákönkormányzatot egyenrangú partnerként kezeljük. A gyerekekkel közösen megalkotott szabályzatok (Házirend, SZMSZ) adta feltételrendszerben, hozzáértő pedagógiai segítséggel minél több gyermek vegyen részt érdemi módon a közösségi és az iskolai ügyek intézésében Nevelő-oktató munkánk céljai A nevelés központjába azt a személyiséget állítjuk, aki: magabiztos, erős akaratú, teljesítő képes, érzelmeiben és erkölcseiben kulturált, önmagáért és környezetéért felelős, társaiban is meg tud bízni, képes kapcsolatokat építeni és fenntartani. Fő célok Korszerű, európai színvonalú nevelési-oktatási szolgáltatás nyújtása a falu lakosságának. Kompetencia alapú oktatás biztosítása. 12

18 Iskolánkban a nevelő - oktató munka német nemzetiségi tartalmakkal egészül ki, ami a német nyelv elsajátításán túl a magyarországi és a helyi németség szokásaival, hagyományaival, ünnepeivel, irodalmával, táncaival, történelmével, népdalkincsével és kézművességével való megismerkedést jelenti. A sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint kiemelkedően tehetséges tanulók ellátásának és fejlesztésének helyi megszervezése. A XXI. század igényei szerint kialakított oktatási-nevelési környezet kialakítása. Kiváló szakembergárda kiépítése és megtartása. Megismertetni tanulóinkat nemzeti kultúránk és történelmünk fontosabb eseményeivel, kiemelkedő személyiségeivel és hagyományaival, hogy mindezek megbecsülése révén erősítsük a gyermekben a haza, a szülőföld iránti szeretetet. Helyi környezeti és kisebbségi hagyományok megőrzése, ápolása, a helyi kisebbségi kultúrák interetnikus szemlélete. Színvonalas oktatás és nevelés, melyet megvalósíthatunk: Az ismeretek közvetítésével és személyiségfejlesztéssel alapvető tudományos ismeretek értelmes, kreatív és kritikai gondolkodás erkölcsi, etikai értékek kommunikációs képességek és készségek magatartási, viselkedési normák. manuális képességek, tanulási igény fejlesztése demokratikus és felelős döntési képességek a világ dolgai iránti érdeklődés egészséges életmódra nevelés. Módszer: Tudatosan és radikálisan csökkenteni akarjuk a tanulókat érő kudarcok számát. A tanuló egyéni fejlődéséhez mért jó eredmények hangsúlyozását, a sikeren keresztül történő munkát tartjuk célravezetőnek. Nem egységesíteni, hanem differenciálni akarunk. Esélyt, lehetőséget teremteni arra, hogy mindenki tehetségének, adottságainak megfelelően bontakozhasson ki munkája során. Szorgalmazzuk a tanulmányi versenyeket - helyi - levelező - megyei - országos szinten. 13

19 Az iskolából kikerülő tanulókkal szembeni követelmények: színvonalas alapműveltség; egymás tisztelete, mások értékeinek megbecsülése; a haza iránti elkötelezettség, társadalmi érdeklődés, aktivitás; etikus, alkotó diákélet, életmódnak megfelelő döntésképességi értékrend évfolyam (bevezető és kezdő szakasz) nevelése-oktatása Nem szakrendszerű oktatás Az óvodában elsajátított alapvető magatartási normák, jó szokások erősítése annak érdekében, hogy a gyermekek elfogadják, és önállóan alkalmazni tudják az iskolai szokásokat, szabályokat. Az óvodai nevelésre építve a tanulók anyanyelvi, matematikai képességeinek alapozása. Az önálló ismeretszerzés képességének kialakítása, önellenőrzésre, önértékelésre nevelés. A Diákönkormányzat tevékenységébe való fokozatos bekapcsolódással a demokratikus iskolai élet megismertetése. A tanulók szilárd alapkészségekkel fejezzék be a negyedik évfolyamot, és alkalmazni képes tudással rendelkezzenek. Jártasság kialakítása a természetvédelemben és a környezetvédelemben. A magyar (nyelv- és irodalom) megszerettetése, az olvasási kedv felkeltése. Ismerkedés az informatika, a számítástechnika alapfogalmaival. Olyan tanulók nevelése, akik: képesek az önkiszolgálásra, igényesek önmagukkal és közvetlen környezetükkel szemben, ismerik és alkalmazzák a legalapvetőbb közlekedési szabályokat, óvják saját és társaik testi épségét, egészségét évfolyam (alapozó és fejlesztő szakasz) nevelése-oktatása Szakrendszerű oktatás Az alsó tagozatból a felső tagozatba történő zökkenőmentes átmenet biztosítása, elősegítése. 14

20 Az újonnan belépő tantárgyak szaktanárai ismertessék meg az adott tantárgyak sajátosságait. Megfelelő, hatékony tanulást elősegítő tanulási technikákat, (módszerek, eljárások) gyakoroltassanak be tanítványaikkal. A serdülőkori magatartási, tanulási nehézségek megelőzése, az érintett tanulók folyamatos pszichés gondozása a személyre szóló osztályfőnöki és gyermekvédelmi nevelőmunkával. A tanulók mozgáskultúrájának fejlesztése, mozgásszükségletük kielégítése, a testkultúra, a sport legfontosabb irányainak tapasztalati megismertetése. Az ember és a természet harmonikus együttélését szolgáló szokásrendszer kialakításával természetés környezetvédelemre nevelés. A mindennapi életben szükséges informatikai, technikai ismeretek elsajátíttatása, az alkotókészség és a technikai képzettség fejlesztése, a számítógép eszközként való alkalmazása. Az életkornak megfelelő közlekedési viselkedés fokozatos fejlesztése, bővítése, rendszerré építése, a közlekedési intelligencia alakítása. A diákönkormányzati tevékenység a tanulók érdekét szolgálja azáltal, hogy az emberi jogok tiszteletben tartására nevel, és az önálló véleménynyilvánítás stílusát, formáit gyakoroltatja. Továbbtanulásra, pályaválasztásra való felkészítés, pályaorientáció. A családi életre, az egészséges, harmonikus életvitelre való felkészítés a tanítási tartalmakkal és a tudatos, tervszerű nevelőmunkával. Olyan tanulók nevelése, akik: legfontosabb kötelességüknek a tanulást tekintik, tiszteletben tartják a felnőttek és társaik személyiségét, elítélik az agresszivitást, toleránsak a másság elfogadásában: világnézeti, származási és egyéb tekintetben, személyiségük minél teljesebb kibontakoztatása érdekében reális önismerettel rendelkeznek, ezáltal fel tudják mérni adottságaikat, képességeiket, sikereik mellett el tudják viselni kudarcaikat, el tudnak igazodni a szűkebb és tágabb környezetük által nyújtott információk között, értik az audiovizuális környezetet, probléma-érzékenyek, ismerik nemzetük, községük múltját és jelenét, értékeit, más népekkel való kapcsolataikat, kötelességüknek tartják anyanyelvük ápolását, védelmét, nemzeti és nemzetiségi hovatartozásuk megbecsülését, életkoruknak megfelelő idegen nyelvi kultúrával rendelkeznek. 15

21 Kompetencia alapú oktatás a NAT szerint Kompetencia alapú fejlesztésen a készségek, képességek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük. (sulinova) A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki. Alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonság, de fontos szerepet játszanak benne motivációs elemek, képességek, egyéb érzelmi tényezők. A kompetencia alapú oktatás célja az, hogy a gyermekek a mindennapi életben hasznosítható tudással rendelkezzenek nem lemondva az ismeretek elsajátításáról, vagyis ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés megvalósítására törekszik. Pedagógusi irányadó alapkövetelmények: Az emberi fejlődés és tanulás ismerete. A tantárgy ismerete. Az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez. Többféle oktatási stratégia alkalmazása. Motivációs és tanulásszervezési készségek. Kommunikációs készségek. Tervezési készségek. A tanulás értékelése. Szakmai elkötelezettség és felelősség. Együttműködés. A tanár tisztában van a gyermekek fejlődésének és tanulásának sajátosságaival, képes olyan tanulási feltételeket teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek fizikai, értelmi, érzelmi és szociális és személyes fejlődését. Tudás A tanár tisztában van a tanulás mibenlétével a tanulók hogyan hozzák létre tudásukat, hogyan szerzik meg készségeiket és fejlesztik gondolkodásmódjukat s azzal, hogy hogyan kell a tanítási módszereket alkalmazni a tanulók tanulásának segítése érdekében. A tanár tisztában van azzal, hogy a tanulók fizikai, szociális, érzelmi, erkölcsi és értelmi fejlettsége hat a tanulásra, s tudja, hogyan vegye figyelembe ezeket a tényezőket, amikor pedagógiai döntéseket hoz. 16

22 A tanár tisztában van az elvárható fejlettséggel és az egyéni különbségek mértékével minden területen (fizikai, szociális, érzelmi, erkölcsi, értelmi), azonosítani tudja a tanulási felkészültség szintjeit, s azzal is tisztában van, hogy az egyes területeken elért fejlődés hogyan hat a más területeken nyújtott teljesítményre. Fogékonyság A tanár elismeri az egyéni különbségeket minden területen, megbecsüli minden egyes tanuló sajátos tehetségét, eltökélt a tanulók hozzáértésének és önértékelésének fejlesztése iránt. A tanár kész a tanulók erősségeit a fejlődés alapjaiként, hibáikat a tanulás lehetőségeiként kezelni. Tevékenységek A tanár tanítványai teljesítményét abból a szempontból értékeli, hogy olyan oktatási tevékenységet tervezhessen, amely megfelel a tanulók szükségleteinek, s elősegíti az áttérést a következő fejlődési szakaszra. A tanár előmozdítja a tanulók visszacsatolását a korábbi ismeretekre, összekapcsolja az új tudást a már ismertekkel, lehetőségeket teremt az aktív részvételre, és arra ösztönzi őket, hogy ismerjék fel felelősségüket saját tanulási feladataik kijelölésében. A tanár hozzáfér a tanulók gondolataihoz és tapasztalataihoz amelyeket a tanítás alapjaiként fog fel csoportos kölcsönhatások megfigyelésével és azokba való bekapcsolódással, s a tanulók gondolkodását tükröző szóbeli és írásbeli megnyilatkozások kiváltásával. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák, amelyekre minden egyénnek szüksége van személyes boldogulásához és fejlődéséhez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez és a munkához. anyanyelvi kommunikáció, idegen nyelvű kommunikáció, IKT (információs és kommunikációs technológia), számolás, matematikai, természettudományos és technikai kompetenciák, vállalkozói készségek, személyközi és állampolgári kompetenciák, tanulási kompetencia, általános kultúra. Kulcskompetenciák NAT Anyanyelvi kommunikáció. 17

23 Idegen nyelvi kommunikáció. Matematikai kompetencia. Természettudományos kompetencia. Digitális kompetencia. A hatékony, önálló tanulás. Szociális és állampolgári kompetencia. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség. Kiemelt fejlesztési feladatok NAT Énkép, önismeret, Hon- és népismeret, Európai azonosságtudat - egyetemes kultúra, Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés, Gazdasági nevelés, Környezettudatosságra nevelés, A tanulás tanítása, Testi és lelki egészség, Felkészülés a felnőttlét szerepeire. (NNÁI Helyi tanterv: 1. számú melléklet) Napköziotthoni, tanulószobai foglalkozás Az óvodából az iskolába való zavartalan, kudarcmentes átmenetet biztosítása rugalmas életrenddel és foglalkoztatással. A helyes napirend kialakítása, a tanulás, a játék, a munka szakaszos ismétlődésével rendszeres életmódra nevelés. A tanulók személyre szabott, legkedvezőbb, ésszerű terhelése a kötött és kötetlen tevékenységek tudatos, tervszerű váltakoztatásával, a szabadidő kulturált felhasználására való nevelése. A tanulási szokások, technikák, módszerek gyakoroltatásával önálló tanulásra nevelés. Az eredményes önálló tanulás elsajátítása érdekében alapvető szokások, készségek, képességek fejlesztése. A napközis, tanulószobás hagyományok (ünnepségek, rendezvények, köszöntők) ápolása annak érdekében, hogy tanulóink otthonosan érezzék magukat az iskolában. A lakóhelyhez való kötődés erősítése a szabadidős lehetőségek felhasználásával. A mindennapos testedzés biztosítása a szabadidős foglalkozási keretekből. 18

24 3.3. A kitűzött célok sikerkritériumai Az iskolai nevelés-oktatás céljainak megvalósulását tükrözi: A fenntartó önkormányzat, a szülők és a tanulók véleménye az iskoláról. Az intézmény partnereinek véleménye. Az olyan helybeli tanulók száma, akik az első évfolyamon lépnek be az intézménybe és a 8. évfolyam elvégzése után középfokú intézményben tanulnak tovább. Az 1. osztályosok beiratkozása során a jelentkezők száma. Az iskolai szintű tanulmányi eredmények. A tanulmányi, sport és egyéb versenyeken elért eredmények. A továbbtanulási mutatók a 8. évfolyam befejezése után Az alsó tagozatos nevelés-oktatás céljai megvalósulásának mutatói A tanulmányi eredmények és a felmérések eredményei. A magatartási eredmények: érdemjegyek, osztályzatok, dicséretek, büntetések. Tanulmányi, sport és egyéb versenyeredmények. Országos kompetenciamérés eredményei. Az 1. osztályosok beiskolázása során a jelentkezők száma A felső tagozatos nevelés-oktatás céljai megvalósulásának mutatói A 8. osztályosok továbbtanulása. o az első helyen felvettek és a továbbtanulók számaránya, o a középiskolai visszajelzések (tanulmányi eredmény és egyéb területen). A tanulmányi eredmények, és a felmérések eredményei. Országos kompetenciamérés eredményei. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás kézzelfogható eredményei: tantárgyi eredmények, versenyek, pályázatok helyezése. A magatartás érdemjegyek, a dicséretek és büntetések száma A napköziotthoni, tanulószobai célok megvalósulásának mutatói Az érintett tanulók tantárgyi eredményei, valamint a versenyeredmények. 19

25 A csoport neveltségi szintje, tanulmányi eredménye. Az egyes szabadidős programok népszerűsége a gyermekek körében. Az ünnepségek, rendezvények sikeressége A nevelő-oktató munka feladatai, eszközei, eljárásai, módszerei Az eszközök, eljárások, módszerek két csoportra oszthatók: azok, amelyek a meghatározott feladatokhoz közvetlenül rendelhetők; valamint, a nevelő-oktató munkával kapcsolatos, külön döntést igénylők A nevelő-oktató munka pedagógiai eszközei, eljárásai A célokat és a feladatokat, a tanórai és a tanórán kívüli oktató-nevelőmunka során a személyi, a tárgyi feltételekkel és a pedagógiai, módszertani eszközökkel valósítjuk meg A nevelő-oktató munka módszerei A módszerek megválasztásának szempontjai: a nevelés-oktatás célja, a tanulók életkori sajátosságai, képességei, egyénisége, a didaktikai feladat, a tanítási tartalom, a tantárgyak sajátossága, a pedagógus személyisége, az iskola tárgyi feltételei Nevelési módszerek követelés meggyőzés gyakorlás ellenőrzés értékelés elismerés elmarasztalás a hagyományok ápolása a diákközvélemény alakítása példamutatás 20

26 Oktatási módszerek A pedagógus munkáján alapuló módszerek: szóbeli ismeretközlés: elbeszélés, leírás, magyarázat, előadás. gyakorlati tevékenység: szemléltetés, bemutatás, kísérlet. A nevelő és a tanuló közös munkáján alapuló módszerek: egyéni feladatok, munkáltatás, házi feladatok, szorgalmi feladatok, vita, beszélgetés, kérdve kifejtés, ellenőrzés, gyakorlás, ismétlés: év eleji, évközi (aktuális, folyamatos, tematikus), év végi, osztályozás. A tanulók önálló munkáján alapuló módszerek: megfigyelés, kísérlet, gyakorlati munka, szövegek tankönyvek, könyvek, folyóiratok) tanulmányozása, a tanulók munkáltatása programokkal, feladatlapokkal, munkafüzetekkel, kiselőadás. Kompetencia alapú oktatás módszerei: frontális munka, csoportmunka, páros munka, tanulópárban folyó munka, részben egyénre szabott munka, teljesen egyénre szabott munka, rétegmunka. 4. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok A tanulók személyiségének fejlesztése az iskolai nevelési folyamat állandó feladata. A NAT-ban képviselt követelmények azt a célt szolgálják, hogy a tanulók az iskolában szerzett ismereteket biztonsággal, alkotó módon tudják felhasználni és alkalmazni. A műveltségi területekben rejlő nevelési lehetőségek összetettsége jó alkalmat teremt azon személyiségjegyek fejlesztésére, amelyek összhangban állnak a mai kor követelményeivel. Az intézmény arra törekszik, hogy minden ellenható társadalmi tendencia ellenére megtalálja a megfelelő partnereket, amelyek közreműködnek, és hatékonyan segítik a személyiség fejlesztését. A szülők, a család szerepét a továbbiakban sem lesz képes átvállalni az oktatási rendszer. A hagyományossá vált kapcsolattartási formák hatékonyságának és minőségének növelésére kell törekednünk. Ezért fontos a rendszer működtetésében az osztályfőnök egyénisége, szakmai felkészültsége, hisz a szülő, ugyanakkor a tanuló is nagyon sok esetben az osztályfőnöktől kapja az elsődleges információkat az iskoláról A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok A tantárgyak adta nevelési lehetőségek kihasználásával a tanulókban alakítsa ki az: 21

27 érdeklődés igényét, a tájékozottságot, találékonyságot, a rugalmasságot, aktivitást, nyitottságot, problémaérzékenységet. Ugyanakkor a szerzett tudás felhasználásában: magabiztosságot, határozottságot, alkotóképességet feltételez, és azt, hogy a folyamatos ismeretszerzés ne valamiféle kényszer legyen, hanem váljon számukra magától értetődő igénnyé A személyiségfejlesztés főbb területei A tanulók érzelmi, akarati, jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése. A tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálása. A tanulók életvitelével kapcsolatos személyiségfejlesztési feladatok. A magatartás-, viselkedéskultúra jegyeinek gazdagítása. Az intézmény szakmai képzésének, elvárásainak megfelelő személyiség formálása A tanulók érzelmi, akarati jegyeinek gazdagítása, önismeretük fejlesztése Tanulóink érzelmileg legyenek kiegyensúlyozottak, rendelkezzenek együttérző készségekkel, tudjanak mások irányába türelmességet tanúsítani. Akarati tulajdonságait tekintve legyenek határozottak, céltudatosak, kitartók, megbízhatóságra, rendszerességre törekvők. Ismerjék önmaguk pozitív tulajdonságait, tudják, mire képesek. Legyenek kreatívak, rendelkezzenek előhívható, hasznos tudással, az önképzés és az életen át tartó tanulás igényével, s legyenek képesek önmaguk menedzselésére. Kiemelt feladat az 1-4 évfolyamon: a motiváltság fejlesztése (megismerési vágy, alkotásvágy, teljesítményvágy, kíváncsiság, játékszeretet, érdeklődés, felfedezési vágy). 22

28 a képesség fejlesztése (felismerés, összevonás, összehasonlítás, sorképzés, kiemelés, megismerési képesség, megfigyelési képesség, írás és értő olvasás, beszéd és beszédértés, tanulási képesség, tapasztalás). Kiemelt feladat az 5-8. évfolyamon: a motiváltság fejlesztése (tanulási kötelességtudat, továbbtanulási szándék, önfejlesztési igény), a képesség fejlesztése (analizálás, absztrahálás, problémamegoldás, gondolkodás, viszonyítás, általánosítás, osztályozás, bizonyítási képesség, asszociálás A személyiségfejlesztés segítése a tanulók műveltségének, világszemléletének, világképének formálásával Műveltségi területek: Anyanyelv, irodalom, élő idegen nyelv, ember és társadalom, történelmi ismeretek, ember és természet: fizika, kémia, biológia, földünk és környezetünk, művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, informatika: számítástechnika; könyvtárhasználat, életvitel és gyakorlati ismeretek: háztartástan, pályaorientáció, testnevelés és sport területén. A magyar nyelv és irodalom területén fontos szerepe van az anyanyelvi-kommunikációs képességek fejlesztésének és ezt a feladatot az egész folyamatra és a tantárgyi rendszer egészére határozzuk meg. A tanulóknak a tanítás-tanulás folyamatában a tantárgyi ismereteken túl azt is meg kell tanulniuk, hogy olyan világban élünk, ahol a szót értés jelentősége ugrásszerűen megnőtt. A személyes kapcsolatokban, a munkavállalásban, az érvényesülésben, a munkavégzésben óriási jelentősége van a kommunikáció minőségének ugyanúgy, mint az érdekérvényesítésben, a tanulmányok folytatásában, a sikeres életben. Be kell látniuk, hogy a kulturális hátrány, a szegénység és az élményhiány nyelvi hiányosságként jelentkezik az iskolákban és az életben is. Ezért kell tudatosítani a tantárgyak ismeretanyagának elsajátításakor, hogy a kommunikációs képesség érték, amely a képességek fejlődését és azok irányait is meghatározza. 23

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA AZ ERZSÉBETVÁROSI KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola 2011. július 2-ával

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SIÓFOKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM MARCALI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015 1 Tartalom 1. BEVEZETŐ... 5 1.1. Az intézmény jogi státusza... 5 1.2. Az intézményben ellátott oktatási-nevelési alapfeladatok...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való

Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való Névadónk élete, hazánk történelmében betöltött kiemelkedő szerepe, állhatatos hazaszeretete, a nemzet szabadságáért, függetlenségéért való küzdelme máig szóló példát adnak nekünk. Azt szeretnénk, hogyha

Részletesebben

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GÖDÖLLŐ 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 2 A gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola bemutatása... 3 Nevelési program... 7 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. 2013 Bakonysárkányi Fekete István Általános Iskola 2861 Bakonysárkány Béke út 54. TARTALOM I. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 3 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 6 II. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ

Részletesebben

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSERTÁN SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Preambulum A Csertán Sándor Általános Iskola személyiségközpontú és gyermekközpontú intézménynek vallja magát, nagy súlyt helyez a gyermekek

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219

Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 Székesfehérvári Váci Mihály Ipari Szakképző Iskola és Kollégium OM szám: 030219 PEDAGÓGIAI PROGRAM 8000 Székesfehérvár, Berényi út 105 Székesfehérvár 2013. március 27. 2 Tartalomjegyzék I. AZ ISKOLA NEVELÉSI

Részletesebben

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664

Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium 2013 OM azonosító: 033664 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az intézmény adatai...

Részletesebben

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja

A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Pedagógiai Programja A HOLLÓKŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja Nevelőtestület jóváhagyásának dátuma: 2013. március 25. A fenntartói jóváhagyás dátuma:. A tervezett felülvizsgálat dátuma:.. Készítette: Nagy Katalin igazgató

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS

I. INTÉZMÉNYI ADATOK II. BEVEZETÉS I. INTÉZMÉNYI ADATOK Az intézmény neve: Baross Gábor Általános Iskola Székhelye: Budapest, XXII. Dózsa György út 84-94. Fenntartó: Budapest, XXII. kerület Önkormányzata Működési terület: általános iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph.

PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRZSPÉLDÁNY. Készítette: Csizmazia Mária igazgató Érvényes: 2015. Fenntartó egyetértésével. Mayer Gyula ügyvezető igazgató. Ph. SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail: sef@sef.hu Keltezés: 2015. 04. 30. Iktatószám:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A HERÉDI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Balassagyarmati Dózsa György Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. TARTALOMJEGYZÉK 1. HELYZETELEMZÉS... 10 2. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI, CÉLJAI, FELADATAI,

Részletesebben

1. Az iskola arculata

1. Az iskola arculata A 1. Az iskola arculata 1.1 Adatok Név: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola székhelye: Maglód Fő út 1-9. Önálló telephelyek címei: 2234 Maglód Fő út 1. tel.: 325102

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10. DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Iváncsa, 2014. november 24. Balhegy Gabriella Katalin

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Kovács Árpádné igazgató Tartalomjegyzék 1. Nyilatkozatok... 6 2. Az Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola

Részletesebben

I. N E V E L É S I P R O G R A M

I. N E V E L É S I P R O G R A M I. N E V E L É S I P R O G R A M H E L Y ZE T E L E M ZÉ S Intézményünk a 2003-2004-es tanévtől két iskola összevonásával alakult eggyé. A Dohány utcai, és a Kertész utcai iskola is több mint száz éves

Részletesebben

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Táncsics Mihály Általános Iskola 8000 Székesfehérvár, Batthyány u. 1. Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... A Székesfehérvári Táncsics Mihály Általános Iskola Pedagógiai programja SZÉKESFEHÉRVÁR 2013 Tartalom Helyzetelemzés, küldetésnyilatkozat... 4 I. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 25-i ülésre Tárgy: A zirci Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programjának módosítása Előadó: Wohlfart

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja

Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 2. Nevelési program 3. A gimnázium környezeti nevelési programja A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2 0 1 3 Tartalom Bevezető 1. A gimnázium bemutatása 1.1. Az iskola adatai 2. Nevelési program 2.1. Pedagógiai alapelvek 2.2. A gimnáziumban folyó

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Óbudai Nagy László Általános Iskola. 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. PEDAGÓGIAI PROGRAM Óbudai Nagy László Általános Iskola 1032 Budapest, Zápor utca 90. (székhely) 1035 Budapest, Váradi utca 15/b. (telephely) Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. március 25. Fenntartói

Részletesebben

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető

SCHOOL OF BUSINESS ZALAEGERSZEG ÜZLETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM. Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. Érvényes: 2015. szeptember 01.-től PEDAGÓGIAI PROGRAM Vörösné Grünvald Anna intézményvezető 8900 ZALAEGERSZEG, Rákóczi u. 4-8. www.uzletizala.hu ; zalaegerszeg@sob.hu

Részletesebben

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja

A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja A Bródy Imre Gimnázium Pedagógiai Programja OM: 034866 mindenkit mindenre meg lehet tanítani, csak idő, módszer és mester kérdése. /Comenius/ 1 Tartalomjegyzék I. Preambulum 4 II. 1. Az intézmény alapadatai

Részletesebben

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék

A Kemenesmagasi Általános Iskola Pedagógiai Programja. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Az iskola helyzete, szervezeti felépítése 4 Az iskola hivatalos adatai, jelenlegi helyzete 4 Az iskola hivatalos adatai 4 Az iskola jelenlegi helyzete 4 Iskolánk múltja, társadalmi környezete

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC

GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC GYARMATI DEZSŐ SPORT ÁLTALÁNOS ISKOLA MISKOLC PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 Tartalomjegyzék Az iskola nevelési programja... 5 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai,

Részletesebben

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak,

V. Modulok értékelése és minősítése/beszámítása az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe...94 VI. Érettségi...95 VII. A választható tantárgyak, P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2013 1 Tartalom Tartalom... 2 Pedagógiai hitvallásunk:... 4 Nevelési terv... 6 I. Iskolánkról... 6 1.1. Alapelvek, célok, értékek...11 1.2. Az emberi magatartás általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013.

Pedagógiai program. Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. Pedagógiai program Eötvös József Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Tiszaújváros 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 5 I. NEVELÉSI PROGRAM... 11 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja

A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja " E r r e a s z i k l á r a é p í t e m h á z a m a t (Szent István II. Intelme Imre herceghez) A TENKI SZENT IMRE KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA Pedagógiai Programja 2013. 1 Tartalomjegyzék AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA AZ EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalomjegyzék 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 8 2.1. Az iskola arculata... 8 2.2. Az iskola környezete...

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302

Pedagógiai program. Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 2013 Pedagógiai program Lánycsóki Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM 027302 1 Tartalom Köszöntő...4 Küldetésünk...5 1. Az intézmény nevelési programja...7 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont

Pedagógiai Program. Orosháza 2011. Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Pedagógiai Program Orosháza Városi Önkormányzat- Táncsics Mihály Közoktatási Intézmény és Tehetségközpont Orosháza 2011. 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Bevezető...10 2. Az iskola adatai...11

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. MEDGYASZAY ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 BEVEZETÉS... 5 1.1 EGY ISKOLA SZÜLETÉSE ÉS NÖVEKEDÉSE A VESZPRÉMI DÓZSA VÁROSI

Részletesebben

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYOMAENDRŐD 2012 A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. ( Johann Wolfgang Goethe ) 2 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Név: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program

Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja. Pedagógiai Program Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Pedagógiai Programja Pedagógiai Program 0 1.INTÉZMÉNYI ADATOK 1.1 Alapadatok Hivatalos neve: Vajai Molnár Mátyás Általános Iskola Székhelye: 4562 Vaja, Leiningen út

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja

Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium. Nevelési és pedagógiai programja A Vásárhelyi Pál Szakközépiskola és Kollégium Nevelési és pedagógiai programja Békéscsaba 2013. 1 Tartalomjegyzék Bevezető Jogi státus alapító okirat; 1. számú melléklet Az iskola nevelési programja Az

Részletesebben

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM

T A R T A L O M III. NEVELÉSI PROGRAM T A R T A L O M I. Az iskola adatai, jogállása 6 II. Helyzetelemzés 7 1. Társadalmi környezet 7 2. Tárgyi feltételek 7 3. A humán erőforrás 8 III. NEVELÉSI PROGRAM 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354

PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, GIMNÁZIUMA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM 201354 Debrecen-Pallag 2015 H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1, Telefonszám (52) 450-306, Fax:

Részletesebben

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM

BÁTAI ÁMK PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM 1 Mottó: Tárd ki a karjaidat a változásnak, De ne engedd el az értékeidet. /Dalai láma üzenete/ BEVEZETŐ Tisztelt Olvasó! Ön a Bátai ÁMK pedagógiai-művelődési programját tartja a kezében. E dokumentum

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. PEDAGÓGIAI PROGRAM Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 9025 Győr, Kossuth Lajos utca 7. Hatályos, 2015. szeptember 1-től Kaukerné Kovács Edit

Részletesebben

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR HAJÓZÁSI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Navigare necesse est... Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

II. TANTÁRGYI TANTERVEK

II. TANTÁRGYI TANTERVEK II. TANTÁRGYI TANTERVEK AZ ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALAPOZÓ ÉS FEJLESZTŐ SZAKASZÁRA (5-8. évfolyam) A 11/2008, (II.8.)OKM rendelettel módosított 17/2004. (V.20.) OM rendelet 1. számú mellékletével kiadott

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97

Szent-Györgyi Albert. Módosítás: 2015. december 21. 2/97 Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája Pedagógiai program 2015. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy

Részletesebben

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21.

Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai programja Hatályba lépés ideje: 2013. december 21. Lásd a kereskedelemben a vendéget, a vendéglátásban a kereskedelmet!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013.

GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szarvas, 2013. GÁL FERENC FŐISKOLA SZARVASI GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAM Szarvas, 2013. T A R T A L O M Tartalomjegyzék T A R T A L O M... 2 1. BEVEZETÉS... 6 1.1 Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program helyi tanterv. Átdolgozott változat 2014.09.15. PEDAGÓGIAI PROGRAM Nevelési program helyi tanterv Átdolgozott változat 2014.09.15. Készült és átdolgozásra került a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A KÁLOZI SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2013. AUGUSZTUS 30. Készítette: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) alapján a Kálozi Szent István Általános

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010.

Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA HELYI TANTERVE. Ajka, 2010. Szent-Györgyi Albert Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE Ajka, 2010. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolában folyó nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei -6-2.

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 11. o. Az intézmény küldetésnyilatkozata

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BERETTYÓÚJFALUI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM NÉPI KÉZMŰVES SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nádudvar, 2015.08.31. Dr. Takácsné Baranyai Etelka Igazgató 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések 1.1 Bevezető

Részletesebben

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM

OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Erkel Ferenc Ének-Zenei : 06-89/313-201 Általános Iskola és Egységes fax: 06-89/324-007 Pedagógia Szakszolgálat : erkelsuli@yahoo.com 8500 Pápa, Korona u.29. : www.erkelsuli.hu OM 037007 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 Az iskola adatai Az iskola hivatalos elnevezése: Szegedi Vedres István Szolgáltatási Szakképző Iskola Rövid neve: Szegedi Szolgáltatási

Részletesebben

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA

A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA A soproni EÖTVÖS JÓZSEF EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM ÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA Pedagógiai Programja 2015 BEVEZETÉS... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. 1. Az iskola rövid története... 4 1. 2. Nevelési alapcélok,

Részletesebben

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március

Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program. 2013.március Budapest XVI. Kerületi Táncsics Mihály Általános Iskola és Gimnázium (1065 Bp.Táncsics u 7-9.) Pedagógiai Program 2013.március 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Mert mi is lehetne szebb, mint abban a sok benyomásban,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium

Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Magyarországi Evangélikus Egyház Evangélikus Mezőgazdasági Kereskedelmi Informatikai Szakképző Iskola és Kollégium Székhely (Szakképző Iskola): 9730 Kőszeg, Árpád tér 1. Telephely (Kollégium): 9730 Kőszeg,

Részletesebben

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja

Érvényes: 2012.09.01-től. A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 1 Érvényes: 2012.09.01-től A veszprémi Jendrassik Venesz Középiskola és Szakiskola Pedagógiai programja 2012 2 Intézményvezetői köszöntő Tisztelt Érdeklődő! Ön a veszprémi Jendrassik (György) Venesz (József)

Részletesebben

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 HELYZETELEMZÉS... 4 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 6 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008.

Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium. Pedagógiai Programja 2008. Nem elég parányi tettekben gyakorolni a jót; az ember tökéletesülhető teremtmény; s mint olyannak meg is kell magát bizonyítani. (Kölcsey F.: Parainesis) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola Pedagógiai Programja Horváth Zoltán igazgató 2013 1 A tudomány gyökere keserű, gyümölcse pedig gyönyörűséges (Apáczai Csere János) 2 TARTALOM 1. Az intézmény

Részletesebben

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye

SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 SzSzKSz Kossuth Zsuzsanna Egészségügyi és Könnyűipari Tagintézménye Pedagógiai program PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Tartalomjegyzék Az iskola legfontosabb adatai... 4 Az iskola története...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai program kidolgozója: Igazgató és a tantestület tagjai

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Herceghalmi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014 Készítette: 1 Az iskola nevelőtestülete TARTALOMJEGYZÉK KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 ISKOLÁNKRÓL... 5 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat ARANY FOKOZAT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4090 Polgár, Zólyom út 14. Tartalom Preambulum 2. oldal Nevelési Program 9. oldal I. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Pedagógiai Programja A) Nevelési Program B) Helyi Tantervek iskolaigazgató Tartalomjegyzék BEVEZETŐ... 4 A) NEVELÉSI PROGRAM... 5 1. Az iskola működésének

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1 1.1. A pedagógiai program elkészítésére vonatkozó fontosabb új jogszabályok... 1 1.2. A pedagógiai

Részletesebben

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3.

AZ ISKOLA HELYI TANTERVE... 56 1. VÁLASZTOTT KERETTANTERVEK... 56 2. A KÖTELEZŐ ÉS A NEM KÖTELEZŐ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK... 57 3. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 KÜLDETÉSNYILATKOZAT... 4 A PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖRVÉNYI HÁTTERE... 5 AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 7 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, ÉRTÉKEI,

Részletesebben

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20.

Pedagógiai program. Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. 2013 Pedagógiai program Rumi Rajki István Általános Iskola 9766 Rum Béke utca 20. Tartalom 1. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 4 1.1. Az iskolai nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Sokorópátkai Általános Iskola. Pedagógiai Programja Sokorópátkai Általános Iskola Pedagógiai Programja "Meg kell tanítanunk mindenkit a látásra, hogy jobban örüljön a hársfa kibontakozásának. Meg kell tanítanunk az embert a világ végtelen gazdagságának

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja

A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja Ikt. sz.:19/2009 A Szinyei Merse Pál Gimnázium Pedagógiai Programja 2009. 2 Tartalomjegyzék Bevezetés: a dokumentum forrásai és hatálya 5. o. I. Az iskola pedagógusainak küldetésnyilatkozata 5. o. 1. Hagyományaink

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Kötet

Tartalomjegyzék. I. Kötet 0 Tartalomjegyzék I. Kötet I. BEVEZETÉS 3 II. AZ ISKOLA JOGI STÁTUSA 3 NEVELÉSI PROGRAM III. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI 5 IV. SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Helyi Pedagógiai Program Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem, hogy munkálkodjon, alkosson, teremtsen. / Széchenyi István: Por és sár / KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR - PÉTERFY SÁNDOR

Részletesebben

A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Bányai Júlia Gimnázium OM 027 943 A BÁNYAI JÚLIA GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A pedagógia programot a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 26. (1) bekezdése és a 70. 1) bekezdés a) pontja

Részletesebben

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA

ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA ATHÉNÉ IDEGENFORGALMI, INFORMATIKAI ÉS ÜZLETEMBERKÉPZŐ SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosító: 200 227 PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes a 2009/2010-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő, az Országos Képzési

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben