A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre"

Átírás

1 A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató

2 Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések Feladataink megvalósítását segítő szakmai programok Az általános pedagógiai tevékenység ellenőrzése Eredménymérés, értékelés Óralátogatási terv A 2012/2013-as tanév rendje Az 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása Az éves munkatervben rögzített feladatok 2

3 Helyzetelemzés Általános helyzet Iskolánk a Dadi Református Egyházközség fenntartásában működik. A nyolc évfolyamon egy-egy osztályban folyik a képzés. A református általános iskolák is a szeptember 1-én érvénybe lépő állami köznevelési törvény és a Magyar Református Egyház Közoktatási Törvénye alapján működő intézmények. Így célkitűzésünkben, küldetésünkben a magyar református pedagógiai gondolkodás évszázadok során kikristályosodott elvei fogalmazódnak meg. A rendelkezésre álló humán erőforrás A nevelőtestület összetétele: A nevelőtestület létszáma 22 fő. Ebből 9 teljes állású, 2 részidős, 10 óraadó. Ezen kívül 2 hitoktató. Segítők: 1 iskolatitkár teljes állású, 2 takarítónő félállású, 1 karbantartó az önkormányzattal közösen. Az iskolában teljes a szakos ellátottság a rajz tantárgy kivételével. A szakmai munkát végző pedagógusok jól felkészültek, munkájukat elkötelezetten és hozzáértéssel végzik. Minőségfejlesztési tevékenység Minőségirányítási programban meghatározott feladatok elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata folyamatos feladat. Együttműködés az iskolahasználókkal A szülők: Iskolánkban a legfőbb érték a ránk bízott gyermek. Minden és mindenki a tanulók érdekeit tartja a legfontosabbnak. Fő célunk az oktatásban, a nevelésben a tanuló képességei szerinti permanens fejlődés. Ez csak a szülőkkel való együttműködéssel valósítható meg. A szülők többsége hatékonyan együtt is működik az iskolával. A szülői értekezletek látogatottsága megfelelő, ilyen a fogadó órák látogatási aránya is. Szülői Szervezetünk működése is jó. Szülői Szervezet: A szülői Szervezet sok és jelentős segítséget nyújt iskolánknak. Örvendetes, hogy munkája nem formális, hanem gyakorlati eredménnyel is jár. A tanulók: Az iskola programjain aktívan, lelkesen vesznek részt. A kis létszámból következően is iskolánk családias hangulatú, amely fakad pedagógusaink gyerekszeretetéből, emberségéből, magas szakmai tudásából. : A nevelőtestület tagjai munkaköri leírásuknak megfelelően végzik feladataikat. Nevesítve az alsós munkaközösség működik, de önként szerveződik a felsős munkaközösség, valamint a két magyartanár és a két matematika tanár is rendszeres megbeszéléseket tart. Az alsós munkaközösség munkaterve a mellékletben található. Diákönkormányzat: Tapasztalt felnőtt vezetővel és évenként megválasztott gyermek vezetővel működik. Egyéb külső kapcsolataink: Iskolánk egyházi jellegéből következik, hogy jó kapcsolatot mondhatunk magunkénak a 3

4 református, a katolikus egyházzal, és igyekszünk jó kapcsolatot kiépíteni a környék református iskoláival is. A kistérség iskoláival is élő kapcsolatunk van. Fenntartjuk kapcsolatunkat a falu önkormányzatával, az iskolaorvossal, a védőnővel, a falu kultúrházával is, jó a kapcsolatunk a Pedagógiai Szakszolgálattal (Kiskunhalas), a Szakértői Bizottsággal (Tatabánya), a Gyermekjóléti Szakszolgálattal, a Rendőrséggel. Gazdálkodási tevékenység A megszorító intézkedések hatására intézményünk gazdálkodása igen feszes, körültekintő megvalósítást igényel. Folyamatosan kell takarékoskodnunk. Így a felújítási munkálatok elvégzésébe be kell vonnunk a szülőket és a felső tagozatos gyerekeket is. Fontos feladat az iskola tanulói létszámának növelése is. Ennek érdekében folyamatosan keressük a kapcsolatot a környező falvak vezetőivel, óvodáival, lakosságával iskolánk munkájának megismertetése céljából. Így bízhatunk abban, hogy egyre több szülő választja iskolánkat gyermeke számára. Az oktató-nevelő munka területén: Legfontosabb célok és feladatok Az iskola pedagógiai programjának, házirendjének, SZMSZ- ének, a tanterveknek, egyéb dokumentumoknak a folyamatos áttekintése, átdolgozása a köznevelési törvény aktuális módosításai és határideje szerint. Munkánk minden területén figyelembe kell venni az új köznevelési törvényben elfogadott előírásokat, illeszkedve a református közoktatási törvényhez. Az iskola eredményeinek megtartása az iskola színvonalában, a tanulók neveltségi szintjének emelésében, felzárkóztatásban, tehetséggondozásban, képességfejlesztésben, a versenyeken való helytállásban. Képességfejlesztés: Életre felkészítés, praktikus ismeretek, alkalmazható tudás átadása, kommunikációs képességfejlesztés (szóbeli, írásbeli), személyes példamutatás, bizalom, derű. Szociális képességek fejlesztése, hogy a közösségek hatékony tagjai tudjanak lenni. Önálló ismeretszerzésre, ismereteik bővítésére képessé tenni a tanulókat. Az idegennyelv-oktatás magas színvonalú megtartása az angol mellett a német nyelv szakköri oktatásával. Az iskola hagyományainak ápolása: rendezvények, egyházi, állami ünnepek. A HEFOP modulok magas szintű művelése január 31-ig. Ezen a napon lezárul az iskolában a HEFOP-program, febr. elsejétől megszűnnek az órák melletti jelzések, 5-8. osztályig megszűnik a heti 1 óra szoc. komp. A tanulók írásbeli munkájának folyamatos ellenőrzése javítás, javíttatás. A durvaság, a trágár beszéd, a rongálás, a szertelenség elleni egységes tantestületi fellépés. Az iskola szellemisége által megkívánt, az életkori sajátosságoknak megfelelő küllemmel való megjelenés az iskolában, a szülők felelősségével. A tanulói balesetek megelőzése. 4

5 A humán erőforrásokat illetően: Törekedni kell a pedagógusok munkájának alapos, tervszerű megismerésére, az értékelésre, elismerésre. (Látogatási terv elkészítése félévenként!) Az újonnan jött és a pályakezdő pedagógusok segítése. Önművelésre, a korszerű pedagógiai eljárások alkalmazására kell törekedni. Megosztani a tudást: A pedagógusok a szakmai tapasztalataikat, továbbképzéseken tanultakat osszák meg kollégáikkal. A pedagógusok ismerjék egymás munkáját a gyermek fejlesztése érdekében. A tárgyi feltételek fejlesztése terén: A meglévő szemléltető eszközök folyamatos használata mellett lehetőség szerint újak beszerzése. A számítástechnikai eszközpark folyamatos karbantartása. Anyagi lehetőségeinktől függően a szülők bevonásával is festés, mázolás. A baleseti források azonnali megszüntetése. A napközi és a testnevelés órákra a megfelelő eszközök karbantartása, lehetőség szerinti pótlása. Feladataink megvalósítását segítő szakmai programok Tanítási eljárások tantervi rendszerben: Olvasástechnikai módszer: Szótagolás. Informatikaoktatás az 5., 6., 7., 8. osztályban és a 4. osztályban a II. félévtől. HEFOP program 1-8. osztályig jan 31-ig. Református és katolikus hitoktatás. A tantárgyi rendszer kiegészítő elemei: Szakkörök (matematika, német, kézműves (a gyülekezeti teremben), informatika, rajz). Tömegsport, néptánc, a felső tagozaton történelmi és szalontánc oktatás is, birkózás, gyógytorna. Napközi, tanulószoba. Gyógypedagógus által tartott fejlesztő foglalkozások. Logopédiai foglalkozás. Zeneiskola, lehetőség szerint úszás, korcsolyázás. Versenyekre való felkészítés, tanulmányi versenyek. 5

6 Az általános pedagógiai tevékenység ellenőrzése Tanmenetek, munkatervek, szakmai programok: Leadásuk határideje: szeptember 30. Felelős: Naplók adatai, naplóvezetés: Folyamatos határidővel szeptembertől júniusig. Felelős: iskolavezetés A tanulók értékelésének ellenőrzése: Havonta legalább egy érdemjegy, illetve félévenként legalább három. Felelős: osztályfőnökök. Szóbeli feleletek, témazárók, dolgozatok: tantárgyi követelmények szerint. Felelős: szaktanárok. A tanulók tájékoztató füzetének és ellenőrzőjének ellenőrzése havonta. Felelős: osztályfőnökök. A tanulók fegyelme, viselkedéskultúrája: Magatartás és szorgalom havi értékelése. Felelős: osztályfőnökök. Félévkor, év végén osztályozó értekezlet. Felelős:. Az értékelés alapelvei: 6 Eredménymérés, értékelés Az iskolában elfogadott követelményrendszerre épüljön. Terjedjen ki az iskolai munka egészére. Legyen folyamatos, kiszámítható, megalapozott. Legyen objektiv és igazságos. Személyre, közösségre szólóan ösztönözzön, fejlesztő szándékú legyen. Legyen tárgyszerű. Mik a gyenge és erős pontok? Hogyan lehetséges a javítás? Az értékelés és számonkérés módja: Szóbeli. Írásbeli.

7 Gyakorlati (technika, testnevelés). Az arányokra figyelemmel kell lenni! A szóbeli felelet előtérbe helyezése a kifejezőképesség fejlesztése érdekében. Az ellenőrzés, értékelés rendje kiterjed: A tanórák idejére. A tanórán kívüli foglalkozásokra. Az iskola tanulóira, pedagógusaira. Az iskolai közösségekre, csoportokra. A munkát segítendő ebben a tanévben is folytatjuk a magatartás füzet vezetését a felső tagozaton, az osztályközösségek aktivitásának értékelését. A tanulók értékelése: A tanév végén az egész tanévben nyújtott teljesítményt értékeljük. A tanuló az első évfolyamon csak abban az esetben utasítható évfolyamismétlésre, ha a tanulmányi követelményeket az iskolából való igazolt és igazolatlan mulasztás miatt nem tudta teljesíteni. Az első évfolyamon félévkor és év végén, a második évfolyamon félévkor szöveges minősítéssel kell kifejezni, hogy a tanuló kiválóan, jól vagy megfelelően teljesített, illetve felzárkóztatásra szorul. A második évfolyam év végén és a további évfolyamokon a tanulók értékelése osztályzattal történik. Iskolaváltozásnál az intézmény a szülő kérésére köteles a félévi és az év végi minősítést osztályzattal is kifejezni A szövegesen értékelt tantárgyaknál negyedévente kell a szülőnek értékelést küldeni (november, félév, tanév vége). A felső tagozaton a félévi és év végi osztályzatokat az érdemjegyek alapján kell megállapítani. A tanulási nehézséggel küzdő tanulók szüleit folyamatosan, novemberben és márciusban írásban is tájékoztatjuk a problémákról, javaslatot teszünk a megoldásra. Felelős:, osztályfőnökök. Az SNI gyerekek értékelésénél alkalmazzuk a méltányosság elvét. Ebben a tanévben különösen a következő területekre fordítunk figyelmet: Az alsó és felső tagozat közötti átmenet, és a tagozatok közötti kapcsolat megőrzése, megerősítése. Az ifjúság- és gyermekvédelem helyzete, feladatai. Pályaválasztás. A tehetséges tanulók versenyekre készítése. Tanulmányi versenyek a tehetséges tanulók megmérettetésére. Tehetséggondozás céljából szakkörök. Sportkör a tömegsport és a tehetséggondozás céljából. Tanulószoba. 7

8 Óralátogatási terv Az óralátogatások alapvető szempontjai: A tantárgyi eredmények, produktumok, a tanulmányi és neveltségi helyzet vizsgálata. Milyen munkaformában dolgozza fel a tananyagot a pedagógus, milyen az óra szervezettsége, milyen szerepet kap az órán az összefoglalás, az ellenőrzés, a tanulók értékelése. Óralátogatások A tantestület új tagjainak, az óraadók óráinak elsősorban való látogatása. A dokumentumokat, ellenőrzőket, füzeteket, dolgozatokat az iskolavezetés folyamatosan ellenőrzi. A naplókat havonta ellenőrzi az iskolavezetés. Az óralátogatásokat a, a helyettes és az alsós munkaközösség vezető végzi. Az óralátogatásokról feljegyzések készülnek, azokat a pedagógusokkal elemezzük, a félévi és év végi testületi értekezleten a tapasztalatokról beszámolunk. A DadReformátus Egyházközség Általános Művelődési Központja beiskolázási terve a 2012/2013-as tanévben A beiskolázásnál előnyben kell részesíteni azt a pedagógust, akinek a hétévenkénti továbbképzés teljesítésében kevesebb ideje van hátra, akinek a hétévenkénti továbbképzésben való részvételét a munkáltató elrendeli, aki szakvizsgába beszámítható továbbképzésre jelentkezik. Lásd: A 2012/2013-as tanév továbbképzési terve. A 2012/2013-as tanév rendje A szorgalmi idő első tanítási napja: szeptember 3. hétfő A szorgalmi idő utolsó tanítási napja: június 14. péntek Összes tanítási nap: 182 Az első félév január 11-én zárul. A tanulók, ill. szüleik a tanulmányi értesítést január 18-ig kapják meg. Az őszi szünet: 2012.október 29 november 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 27.,szombat, a szünet utáni első tanítási nap november 5., hétfő. A téli szünet: december 27-től január 4-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21., péntek, a szünet utáni első tanítási nap január 7., hétfő. A tavaszi szünet: március 28 április 2-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 27., szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 3., szerda. 8

9 Újdonság, hogy a tanulók fizikai állapotmérése április 3. és május 28. között történik. OKM május 29. szerda. Hit - és vallásoktatás A tantárgyfelosztás és az órarend tartalmazza a pedagógiai programnak megfelelően. Az 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása Időpont A felhasználás célja 1. nap január 3. csütörtök igazgatói szünet, nevelési értekezlet 2. nap január 4. péntek igazgatói szünet 3. nap május 24 és 31 között DÖK-nap, gyermeknapi program 4. nap június 13. csütörtök aratónap 5. nap Június 14. péntek Ballagás évzáró 9

10 Munkaterv a 2012/2013. tanévre IDŐPONT TÉMA FELELŐS Aug Vezetői megbeszélés: dokumentumok, tantárgyfelosztás, tanév előkészítés (magvető tábor), órarend, munkaszerződések az új dolgozókkal, régiek módosítása a fenntartóváltás miatt, munkaterv, meghívók az év eleji programokra Aug. 19. Szent István, az új kenyér ünnepe 8. osztály Varga Lászlóné Aug. 21. Alakuló értekezlet, tantárgyfelosztás 8.00 Aug Szertárak, tantermek rendezése, szemléltető eszközök rendszerbe vétele, tanmenetek, tanári tankönyv példányok átvétele, baleset- és tűzvédelmi oktatás a dolgozóknak, magvető tábor programja: meghívók +, Kovácsné Rokosz Etelka napközi, menza, tanulószoba (nyilatkozatok!) Aug. 27. Tanévnyitó értekezlet, az új tanév feladatai, órarend Aug. 30. Aug Aug. 31. szept. 2. vasárnap Magvető tábor Tankönyvárusítás Házirend, iskolai dokumentumok ismertetése az új nevelőkkel, SZMSZ, IMIP, PP átdolgozásának ütemezése, munka alkalmassági igazolások ellenőrzése, orvosi vizsgálatok, pedagógus igazolványok ellenőrzése: érvényesítés, rendelés, pedagógus továbbképzések, munkavédelmi oktatás Étkezők jelentése a konyhára tanári szoba, tantermek rendezése Ünnepélyes tanévnyitó Istentisztelet Ajándék az elsősöknek Iskolatitkár Történelmi Bajvívó Egyesület pedagógusok Kovácsné Rokosz Etelka Szeptember 3. Balesetvédelmi oktatás a gyerekeknek, házirend ismertetése, tanszerek ellenőrzése, adatok egyeztetése, Napközi, menza indítása Tanulószoba indítása (első napokban felügyelet biztosítása a felsősöknek - igényfelmérés) Délutáni programokra, szakkörökre igényfelmérés 1. hét Az év eleji adminisztráció elvégzése, leltár, szakköri jelentkezések összesítése, fejlesztendő gyerekek névsora (REFPEDI), ellenőrzők kitöltése, feladatlapok, dolgozatfüzetek, bizonyítványok, törzslapok rendezése, begyűjtése DÖK, Iskolatitkár 10

11 Tűzvédelmi riadó mindkét tagozaton Nevelési Tanácsadó által vizsgáltatni kívánt gyermekek névsorának összeállítása A Nevelési Tanácsadó által vizsgált gyermekek szüleinek a vizsgálatba beleegyezést dokumentáló levél kiküldése 2. hét Osztálytermek díszítése, adminisztrációs hiányosságok pótlása, Általános műveltségi verseny meghirdetése a kistérség iskoláinak 3. hét ERPSZ Nevelési Tanácsadó Egység vizsgálatot tart Dadon Szeptember 11.. Szeptember 13. Felsős szülői értekezlet: jelentések, felkészítés és felkészülés a családlátogatásokra SZSZ tagjainak megválasztása Alsós szülői értekezlet: jelentések, felkészítés és felkészülés a családlátogatásokra SZSZ tagjainak megválasztása 3. hét Szülői Szervezet összeülése (szept. 18.) Szakköri foglalkozások indítása, DÖK szervezése, Sportköri munkatervek véleményeztetése a DÖK-kel, veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyerekek kigyűjtése Védőoltások, iskolafogászat, fizikai állóképesség mérése, gyógytestnevelési felmérés, egyéni fejlesztési tervek készítése, a foglalkozások indítása (mérés után), 4. hét Készülés a Világtakarékossági napra, veszélyes hulladékok gyűjtése, hulladékgyűjtés előkészítése, tankönyvek leltározása, nevezés, a levelezős versenyekre, Szeptember 15-i állapot jelentése, normatíva igénylés Készülés okt. 6-ra, Anyakönyvek írása, 4.o. kompetenciamérés diagnosztikus javítása Szept. 25. testületi értekezlet: munkaterv elfogadása Gyógypedagógus Tanítók Iskolatitkár DÖK, védőnő Tantestület Sárköziné Cs. Zita Szilágyi Lajosné Szülői Szervezet vezetője DÖK, gyermekvédelem, Kun Attila DÖK, Gyürki Zoltán Varga L-né Kovácsné Rokosz Etelka, munkaközösség vezetők Rokoszné Rédli Ildikó 6. osztály Alsós mk. vez. 11

12 Szeptember 28. Szeptember 30. Október Október 1. Bólyai matematika versenyre jelentkezés Nevezés a kecskédi sportdélutánra Iskolakirándulás Kecskédi kézilabda Tanmenetek, szakköri tervek, egyéni fejlesztési tervek leadása Kukoricacsuhé gyűjtése NYÍLT NAP: okt. 10 és 18. Anyakönyvek leadása (1. és 5. o.), statisztika előkészítése, tűzriadó mindkét iskolaépületben, okt. 1. statisztika Zenei világnap Alapítvány Alapítvány Hajósné Szabó Emőke Osztályfőnökök Kun Attila Osztályfőnökök, Iskolatitkár Gábor Katalin Október 2. Bólyai magyar verseny nevezési határidő Alapítvány Október 4. Az állatok világnapja Halászné Vincze Anna Október 2. Testületi értekezlet Tag Október 6. Megemlékezés az aradi vértanúkról iskolai-falusi 6. osztály 2. hét A Ságvári iskola matematika versenyére nevezés, pályaválasztási kiállítás: 7., 8. o., Bokodi anyanyelvi verseny DÖK megbeszélés: csapatépítés 7-8. o. DÖK Október vége Dadi általános műveltségi vetélkedő megrendezése okt. 19., péntek Sárköziné Csonka Zita Tantestület Október 15. Az 1. és 5. osztály családlátogatások határideje; a többi évfolyamon folyamatos november 1-ig szükség szerint. Iskolai és könyvtári statisztika. Osztályfőnökök Kovácsné Rokosz Etelka Elsősök felmérése: Határidő okt o. (Diagnosztikus mérés) 3. hét Helyes kerékpáros közlekedés az alsó tagozat részére, Osztálytanítók, 12

13 Bólyai matematika csapatverseny, iskolarendőrök, Rokoszné, DÖK küldöttgyűlés Vargáné, Hajósné DÖK Október 20. Idősek világnapja Osztálytanítók (4., 8. o.) 4. hét Hulladékgyűjtés: október 24.(10%) DÖK Gyürki Zoltán Október 19. és os forradalom és szabadságharc iskolai-falusi megemlékezés 7. oszt. Bakiné Takács Irén Október 31. A reformáció napja (egyházi ünnep) Lelkész, tantestület október 27. Október 27. szombat Október 29- november 4. November Az elsősök felmérésének jelentési határideje az Oktatási Hivatalnak Munkanap hétfői órarend szerint őszi szünet előtti utolsó tanítási nap Őszi szünet Első tanítási nap Adatkérés a jegyzőtől: a tankönyvtámogatásra jogosultak listája Tanulók bevitele a KIR-rendszerbe az Országos Kompetenciaméréshez amint a rendszer engedi!!!! Ig. szaktanárok osztályfőnökök NOVEMBER 27-ig Rokoszn Rédli Ildikó November 13. Testületi értekezlet, fogadó óra 1. hét Egészséges táplálkozás, a dohányzás ártalmai: 5., 6. osztály, November 2 hétfő Pihenőnap Iskolásoknak őszi szünet 2. hét Füstmentes világnap; A dohányzás ártalmai Tantestület, védőnő Projekt! Tantestület, védőnő Nov. 11. Bocskai szabadságharc-zsitvatoroki béke?????????? November 10. szombat munkanap pénteki órarend szerint ig. szaktanárok osztályfőnökök A szülők tájékoztatása a tanulói tankönyvigénylésről. Kovácsné Rokosz Etelka, Mohosné Rév Anita Jegyző, Gyermekvédelmi felelős 3. hét Alsó: negyedéves értékelések Felső: bukásra állók kigyűjtése, konzultáció a szülőkkel Alsós munkaközösség vezető,

14 4. hét Korcsolyázás megszervezése (időjárástól függően) Rokoszné R. I., Biztonságos közlekedés Színházlátogatás szervezése Elsősegélynyújtó verseny. A helyes fogápolás. Pályaválasztási tanácsadás A kompetenciaméréshez a gyerekek adatait továbbítani az Oktatási Hivatalba Kun Attila Védőnő Nov 23. Rokoszné rédli ildikó November 23. Egészségnap mindkét tagozat részére (délután) Tantestület December A kézműves szakkör vezetőjével egyeztetni: adventi készülődés December 2. Az AIDS világnapja 7., 8. o. Továbbtanulással kapcsolatos feladatok Védőnő Varga Lászlóné December 6. Kodály-évforduló Mikulás DÖK- játszóház Gábor Katalin Szülők, December 4. Testületi értekezlet (szükség szerint) December 7. Az elsősök vizsgálata elvégzésének határideje December 21. Ünnepi áhitat, kézműves foglalkozás (csuhé angyalkák) 14 mézeskalácssütés 2. hét A 7. osztály szűrése Korcsolyázás szervezése Védőnő Rokoszné Rédli Ildikó December 10. Központi felvételire jelentkezés határideje Varga L-né dec. 15. szombat munkanap hétfői órarend szerint ig. szaktanárok o.f. Dec. 21. utolsó tanítási nap péntek December Téli szünet jan jan. 3. Igazgatói szünet: január 3. nevelési értekzlet. csütörtök jan. 4. péntek jan. 7. Első tanítási nap hétfő Január 12. Megemlékezés a doni áttörésről 8. o.

15 Jan febr. 13-ig Január 9. csütörtök Január 15. Január 11. A farsang vízkereszttől hamvazó szerdáig tart farsangi szombatok: jan ,26., február 2., 9. Osztályozó értekezlet Testületi értekezlet Összevont szülői értekezlet + farsang megbeszélése Az első félév vége Félévi bizonyítványok írása Varga Lászlóné Rokoszné Rédli Ildikó Tag osztályf. Jan. 18 ig Félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök Január 19. Január 21. Központi felvételi írásbeli vizsga A magyar kultúra napja (áhítat végén) Himnusz eléneklése Osztályfőnökök Január tanévre tankönyvlista a szülők részére Osztályfőnökök Tk. felelősök 4. hét Egészséges táplálkozás: 5. osztály Madáretetés: alsó tagozat Védőnő Tanítók 15 Január 22 Félévzáró értekezlet, jegyzőkönyv megküldése a fenntartónak és Szülői Szervezetnek Január 24. Pótló írásbeli felvételik (14.00) Varga Lászlóné. Február Február 1. Vizes élőhelyek élővilága Szaktanárok Február 2. FARSANG szombat Február 13. hamvazó szerda Itt ér véget a farsang Szülői Szervezet Február 15. A tankönyvrendelés elkészítése Kovácsné Rokosz Etelka Február 15. Jelentkezési lapok továbbítása a középfokú iskoláknak Rokoszné R. I. Február 18- Szóbeli meghallgatások (8. o.) Rokoszné R. I. március hét Drogprevenciós program: 8. o Zrínyi Ilona matematika verseny Projekt nap az 5., 6. osztálynak: szervezés Agostyán Úszás szervezése Védőnő Rokoszné Vargáné Osztályfőnökök Kun Attila, Rokoszné R. I. 4. hét Tankönyvellátási szerződés megkötése Kovácsné Rokosz Etelka

16 Éves szabadságolási terv ellenőrzése intézmény- vezető Úszás szervezése Rokoszné Rédli I. Március 1. hét Az elsősök beíratásának ideje (márc. 1-ápr. 30.) Energiatakarékossági nap DÖK 16 Március 5. Testületi értekezlet 2-3. hét Alsós tanulmányi versenyek Alsós munkaközösség vezető Március 15. Ünnepély iskolai (márc. 14.), falusi márc osztály Kun Attila Március 13. Ideiglenes felvételi jegyzék 8. o. Varga L-né Március 18- A tanulói adatlapok módosításának lehetősége Varga L-né 19. Március 20. A módosított adatlapok elküldése a Felvételi Varga L-né Központnak Március 22. A víz világnapja projekt hét 4. hét Úszás szervezése Rokoszné Április Március 28- április 2. Húsvéti előkészületek Bukásra álló tanulók kigyűjtése Tavaszi szünet Tavaszi lovaglás szervezése 1. o. Április 8-9- Elsősök beíratása 10.. Szakszolgálati mérések kérése a következő tanévre Április 3 Fizikai állóképesség-mérés megkezdése Április 2. Testületi értekezlet 3. hét Felsős tanulmányi versenyek Szaktanárok Április 8. és - Nyílt nap Tantestület hét Készülés anyák napjára Projekt nap szervezése az o.-nak (3 nap Agostyánban: május ) Környei kistérségi versenyek Magyar Matematika Rajz Tanítók Rokoszné Rédli I. Kun Attila Sárköziné Csonka Zita Varga L-né Rokoszné Rédli I.

17 Angol Rokosz M. Április 22. A Föld napja (szemétszüret) Takarítási világnap 5. hét A kerékpáros közlekedés szabályai, elsősegélynyújtás Május Május 6. hétfő. Május 14. DÖK-kirándulás:? Anyáknapi próbák A fizikai állóképesség mérése április 3. május 28. Anyák napja Nevelési értekezlet Szülői értekezlet 4. hét A következő tanév fejlesztési névsora a foglalkozási tartalommal megjelölve Madarak és fák napja 2. hét Minőségirányítási program feladatainak végrehajtása: az óralátogatásokkal folyamatosan, az egyes kérdőívek kitöltetése, értékelése május végéig. Gyürki Zoltán Védőnő DÖK testnevelést tanítók Gyógypedagógus Kun Attila Május (szerda, csütörtök, péntek) 5-6. osztály Agostyán Osztálykirándulások 4. hét Szabadságok hivatalos kiadása Könyvtári könyvek beszedése (előkészítés) Május 28. Május 29. szerda Május utolsó vasárnapja Fizikai állóképessé-mérés befejezése Kompetenciamérés NÉVKÁRTYÁK!!!! Gyermeknap-DÖK május között Június június első Pedagógus nap vasárnapja 1. hét Könyvtári könyvek beszedése tanszerszükséglet lista készítése osztályfőnökök Tantestület Kovácsné Rokosz Etelka Mohosné Rév Anita Rokoszné Rédli Ildikó Varga L-né osztályfőnökök szaktanárok Kovácsné Rokosz Etelka 17

18 Nyomtatványrendelés Fizikai állóképesség mérések összesítése Iskolatitkár Kun Attila Június 4. kedd Osztályozó értekezletek Az év végi feladatok megbeszélése Június 4. Nemzeti összetartozás emléknapja (trianoni Tantestület megemlékezés) Június 7. Segítő szülők megvendégelése tantestület péntek június 13. Aratónap Június 14. Ballagás Tantestület Június 17- Szertárrendezés, leltár, osztálytermek rendezése, július 5.. adminisztrációs hiányok pótlása Június 24. Tanévzáró tantestületi értekezlet, jegyzőkönyv elküldése a fenntartónak és a Szülői Szervezetnek Július 6- Szabadság augusztus 19. Augusztus Augusztus Vezetőségi megbeszélés: a tanév előkészítése Augusztus 20. Szent István király ünnepe - falu 8. osztály Augusztus 21. Alakuló értekezlet Tag Augusztus 26. Tantestületi nyitó értekezlet Tag Augusztus Tanév-előkészítő feladatok, tankönyvárusítás Tag Augusztus 29. Magvető tábor Szeptember 1. Tanévnyitó istentisztelet Tag 18

19 A munkaterv elfogadása A Dadi Református Egyházközség ÁMK munkatervét a szeptember 25-i tantestületi értekezleten elfogadta. Jelenléti ív mellékelve. Hitelesítők:... Véleményezte a tantestület. Dad, szeptember 25.. Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Jóváhagyta a Szülői Szervezet: szeptember 18. Jóváhagyta: fenntartó képviseletében az Igazgató Tanács: 19

20 20

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest, Starján

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre

Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre Munkaprogram a 2013/2014-es tanévre AUGUSZTUS 21-24. Gólyatábor 26. 8 óra Értekezlet, munkaközösség-vezetők megválasztása 26. 8 óra Korrepetálás 26. Munka- és tűzvédelmi bejárás 27. 8 óra Javítóvizsga

Részletesebben

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik.

A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév. Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. A humán munkaközösségének munkaterve 2014/15. tanév Munkaközösségünk tagjai: Munkaközösségünkben az idei tanévben nyolc pedagógus tevékenykedik. 1. - magyar történelem-német szakos tanár, munkaközösség-vezető

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda munkatervének kivonata 2015/2016-os tanév Jelen munkaterv a Magyar Közlöny 2015. évi 73. számában megjelent Az emberi erőforrások minisztere 28/2015.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS)

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS KOLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS) ECSEMÉTI REFORMÁTUS OLLÉGIUM (INTERNÁTUS NTERNÁTUS) T A N É V R E N D J E 2013 2014 Augusztus Szeptember aug. 26. H 9 00 tanévkezdő áhítat aug. 27. aug. 28. Sze aug. 29. Cs 9 00 tanévnyitó értekezlet aug.

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA

A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA A SZENT GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVÉNEK NAPTÁRI PROGRAMJA MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre

Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre Munkaprogram a 2014/2015-ös tanévre AUGUSZTUS Aug. 25. 8 óra Megbeszélés 8-12 óra Korrepetálás Szakmai munkaközösségi értekezletek 13 órától Osztályfőnöki munkaközösségi értekezlet Aug. 26. 8 órától Javítóvizsga

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató

A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató Ezt a munkatervet a Petofi Sándor Általános és Alapfokú Muvészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programja, a nevelotestületi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2013. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011-10-25 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklet alapján TARTALOM 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához....

Részletesebben

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely (Módosítva 2010. augusztus 1. Elfogadva: 2010. augusztus) 1. Teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje 1.1 A pedagógus és vezető beosztású

Részletesebben

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység. Augusztus. Szeptember Eseménynaptár 2013/14-es tanév PIOK Általános iskola és Gimnázium - gimnázium intézményegység Dátum 20. Kedd Nap Tan. nap. Szám 21. Szerda alakuló ülés 9:00 22. Csütörtök 23. Péntek jeletkezés vizsgákra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2.

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője....8 2. Az igazgatóhelyettes...8 4. Gazdasági ügyintéző...8 6. Az iskola vezetősége:...9

Részletesebben

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása

2. Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása 1. sz. melléklet A tanév helyi rendje 2014/2015 1. A szorgalmi idő A 2014/2015. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő) és - utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

Részletesebben

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak?

ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Dátum Nap típusa ZÁHONYI KANDÓ KÁLMÁN KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS DR. BÉRES JÓZSEF KOLLÉGIUM MUNKATERV 2014/2015 Milyen nap szerint tanítanak? Hét Ciklus Tanítási hét sorszáma Tanítási nap

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 11 iskolaotthonos osztály (2 osztálytanító) Magyar tanítása

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre

Munkaterve a 2015/2016-os tanévre KECSKEMÉTI REFORMÁTUS INTERNÁTUS OM: 039196 Munkaterve a 2015/2016-os tanévre I. Az éves munkaterv készítését meghatározó dokumentumok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012(VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben