TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az intézmény vezetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása...8 1. Az intézmény vezetője...8 2."

Átírás

1 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...2 II. Az iskola szervezeti rendszere, irányítása Az intézmény vezetője Az igazgatóhelyettes Gazdasági ügyintéző Az iskola vezetősége: Az intézmény közösségei, kapcsolataik egymással és az intézmény vezetésével A helyettesítés rendje: A szülői szervezet...12 III. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK TERVE...14 Az ellenőrzés területei és módszerei...15 a./ A pedagógiai tevékenység területén:...15 b./ A gazdálkodás területén:...15 c./ Ügyviteli és egyéb területek ellenőrzése...15 Az ellenőrzés tartalmi megosztottsága:...16 a./ Az iskolavezetés kötelmei:...16 b./ A munkaközösség- vezetők szerepe:...16 c./ A szaktanácsadók szerepe:...16 Belső értékelési rendszere...16 Alsó tagozat...16 a./ Mérések:...16 ELSŐ ÉVFOLYAMON: MÁSODIK ÉVFOLYAMON...17 HARMADIK ÉVFOLYAMON...19 NEGYEDIK ÉVFOLYAMON...19 b./ Értékelés - osztályozás...19 IV.KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA...20 V. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK A működés rendje, nyitva tartás, vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje: Az intézményi védő, óvó előírások: Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok: A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések, a tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái átkerültek a házirendbe. (30/2004. om rend. 4. ) A térítési díj be- és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, és rendje: A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje. Lásd: egészségnevelési program /az SZMSZ melléklete/ A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje A napközis foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei: Diákönkormányzat szerv, a diákképviselő és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a DÖK működéséhez szükséges feltételek: A tankönyvrendelés szabályai Az intézményi adatok nyilvánossága...32 A minőségi és többletmunka elismerését szolgáló kereset-kiegészítés odaítélésének szempontsora:... 59

2 2 A közoktatásról szóló Évi LXXIX. Törvény (továbbiakban: T/40. -ának felhatalmazása alapján a közoktatási intézmény jelen esetben az általános iskola-működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg. Az SzMSz törvényi háttere a továbbiakban a közoktatásról szóló évi módosított törvény, a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet és az ezt módosító 30/2004 (X. 28.) OM rendelet. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A költségvetési szerv Neve: Székhelye: Bem József Általános Iskola 8230 Balatonfüred, Iskola u.2. Tagintézményének megnevezése, székhelye: Általános Iskola, Pécsely 8245 Pécsely, Fő u Jogszabályban meghatározott közfeladata: 3. Szakágazati besorolása: Alapfokú oktatás OM azonosítója: Alaptevékenysége: december 31-ig: Iskolai intézményi közétkeztetés Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása: A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján: A csoport: A tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott, organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége. B csoport: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okára vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége esetén, amennyiben közösségben fejleszthető, nevelhető.

3 3 Az intézményi nevelési-/pedagógiai program fenntartói jóváhagyásának határozatszáma, a hatálybalépés időpontja Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 254/2004. (VII.22.) számú határozata, hatálybalépés időpontja: július január 1-től: Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye alapján: A csoport: A tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége B csoport: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okára vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége esetén amennyiben közösségben fejleszthető, nevelhető Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján: A csoport: A tanulásban akadályozott és az értelmileg akadályozott organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenessége. B csoport: A megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okára vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége esetén, amennyiben közösségben fejleszthető, nevelhető Általános iskolai napközi otthoni nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelés Fejlesztő felkészítés Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 3.2. Kiegészítő tevékenysége és ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: nincs 3.3. Kisegítő tevékenysége: Tankönyvforgalmazás költségvetési szerveknél Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 5 %

4 Vállalkozási tevékenysége: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ezek arányainak felső határa a szerv kiadásaiban: 5 % 4. Működési köre: Balatonfüred város Aszófő, Balatonszőlős, Dörgicse, Örvényes, Pécsely, Vászoly községek közigazgatási területe és a kistérséghez tartozó települések 5. Alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve és székhelye: Balatonfüred Város Önkormányzata Balatonfüred, Szent István tér 1. Fenntartó: Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 8230 Balatonfüred, Szent István tér Típus szerinti besorolása: A tevékenységek jellege alapján: Közszolgáltató szerv fajtája: közszolgáltató közoktatási közintézmény 7. Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója: önállóan működő Pénzügyi, gazdasági feladatait a Balatonfüred Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Városi Kincstára látja el. 8. Vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje: A magasabb vezetői megbízás rendje: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörébe tartozó kinevezés 5 évre, nyilvános pályázati eljárás útján, a mindenkor hatályos jogszabályok alapján történik. Az egyéb munkáltatói jogokat Balatonfüred város polgármestere gyakorolja. (A közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 138/1992.(X.8.) Kormányrendelet alapján.)

5 5 9. A feladatellátást szolgáló vagyon: 9.1. Az alapfeladatainak ellátásához Balatonfüred Város Önkormányzata az alábbi ingatlanokat biztosítja: a Balatonfüred, Iskola u.2. sz. alatti (1173/2 hrsz), m2 területű ingatlan, a rajta található m2 területű főépülettel, mely Balatonfüred Város Önkormányzatának tulajdonát képezi. A Pécsely, Fő u.180. sz. alatti (380/1 hrsz) m2 területű ingatlanon lévő általános iskola, mely Pécsely Község, Dörgicse Község, Balatonszőlős Község, Vászoly Község Önkormányzatának közös tulajdonát képezi. ( Külön megállapodással) A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak még az intézményben leltár szerint nyilvántartott állóeszközök. A költségvetését az Önkormányzat költségvetési rendeletében évenként állapítja meg A vagyon feletti rendelkezés joga: A vagyontárgyakat szakmai feladatai ellátásához az Önkormányzat vagyonrendeletében meghatározottak szerint használhatja. 10. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony(ok) megjelölése: Közalkalmazotti jogviszony a Közalkalmazotti törvény szerint Munkajogviszony a Munka Törvénykönyve szerint Megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyv szerint 11. Maximális gyermek-tanuló létszám: Az intézménybe felvehető max. gyereklétszám: 660 fő A tagintézménybe felvehető gyermeklétszám: 124 fő Az évfolyamok száma: nyolc A tagintézményben az évfolyamok száma: négy Tagozat megnevezése: emelt szintű ének-zene oktatása évfolyamonként egy osztályban emelt szintű matematika oktatása évfolyamonként egy osztálynyi csoportban gyógypedagógiai tagozat ( 3 tanulócsoport)

6 6 Alapító okirat kelte: június 26. Azonosítója: 1/ /2009. Törzskönyvi nyilvántartási száma: Önállóan működő költségvetési szerv Kszjtv (2) Felügyeleti szerv: Balatonfüred Város Képviselő-testülete A kötelezettségvállalás utalványozással kapcsolatos feladatokat az igazgató és a gazdasági dolgozó látja el. A intézmény nem tartozik ÁFA körbe, kivéve a diákétkeztetést. Az iskola számlaszáma: OTP Az alaptevékenységet meghatározó jogszabályok: A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. ( VI.8.) MKM rendelet módosítására a 32/2008. ( XI.24.) OKM rendelettel került sor. Tv évi LXXIX. törvény a közoktatásról, módosító rendelkezések évi XXXI. Az iskola épületének ( épületeinek ), telephelyének helyiségei, létesítményei: Oktatási helyiségek : 25 ebből saját 24 osztályterem 21

7 7 szükségterem 2 gyógyped. célra használt: 3 szaktanterem: 4 Egyéb az oktatást segítő helyiségek a főépületben. 1 könyvtár 1 tárgyaló 2 tornaszoba 1 kondicionálóterem 1 számítástechnika terem 2 öltöző 2 technika műhely 2 szakszertár 1 orvosi szoba és tanári munkaszoba 2 tusoló 7 mosdó WC blokk 1 tanári szoba 1 nevelői öltöző 1 kazánház 1 karbantartó műhely 1 gondnoki iroda 1 gazd. ügyintézői iroda 1 iskolatitkári szoba 1 igazgatóhelyettesi iroda 1 igazgatói iroda 2 ebédlő 2 konyha ( a Bakony Gaszt használatában) Szabadtéri 2 tornapálya 1 díszudvar

8 8 II. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA 1. Az intézmény vezetője. Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét 1 igazgatóhelyettes, valamint a gazdasági ügyintéző közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a KTV. állapítja meg. Ellátja, továbbá a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói, valamint - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása 2. Az igazgatóhelyettes A vezetői beosztás ellátásával megbízott ig. helyettes tevékenységét az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve látják el. Részletes feladatait munkaköri leírás tartalmazza. 3.Tagintézmény vezető / igazgatóhelyettes/ tevékenységét az igazgató irányítása mellett, vele együttműködve, egyeztetések alapján, munkaköri leírásának megfelelően végzi. 4. Gazdasági ügyintéző A beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Közvetlenül irányija a gazdasági, műszaki és a technikai munkakörbe besorolt közalkalmazottakat. A Kincstárral való kapcsolattartásra az iskola gazdasági ügyintézője jogosult. Felelős a következőkért: - A költségvetési, beszámoló, adatszolgáltatások helyességéért. - A számviteli, pénzügyi, az adó jogszabályok betartásáért. - A vagyonvédelem körébe tartozó intézkedések betartásáért. 5. Iskolatitkár A beosztás ellátásával az igazgató bízza meg. Feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. Az étkezési díjak beszedésére az iskolatitkár jogosult.

9 9 6. Az iskola vezetősége: Az igazgató döntéselőkésztő, véleményező, javaslattevő testülete. Tagjai: - az igazgató - az ig. helyettes és tagintézmény vezető - a munka közösségvezetők - a gazdasági ügyintéző - a DÖK vezetője - a KÖT elnöke az ifjúságvédelmi felelős a szakszervezet képviselője Az igazgató által megállapított munkaprogram alapján tanácskoznak. Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre napirendi ponttól függően meghívhatók más érdekképviseleti szervek vezetői is. Az operatív vezetési ügyekben az igazgató, az ig. helyettes, és a gazdasági dolgozó heti rendszerességgel megbeszélést tart. A gazdasági dolgozót távollétében munkatársa helyettesíti. 7. Az intézmény közösségei, kapcsolataik egymással és az intézmény vezetésével Nevelőtestület: / KT / és 11/1994./VI.8./ MKM rend.29 /2/ 4.. (1) - Tagja az iskola valamennyi pedagógusa. A nevelőtestület valamennyi tagja egységesen részt vesz az iskolai közösség munkájában és segíti az iskolavezetést feladatainak megoldásában. - Az iskolát érintő fontosabb nevelési-módszertani kérdésekkel a testületi értekezlet foglalkozik. Ezek témáját a munkatervben kell ütemezni. - Osztályozó, értékelő értekezlet évente kettő tartandó félévkor és tanév végén. Az osztályfőnök feladata: 1. Röviden beszámol osztálya munkájáról, problémáiról, eredményeiről. 2. A tantárgyi értékelésről minden esetben a tantárgyat tanító pedagógus, a magatartás és szorgalom minősítéséről az osztályban dolgozó pedagógusok véleményét figyelembe véve az osztályfőnök dönt. - A nevelőtestület jogköre /KT /:/

10 10 3. Részt vesz a tantestületi dicséretek elbírálásába, a Bem plakett megszavazásában, az osztályozóvizsgák megszervezésében. 8.Szakmai munkaközösségek. /KT. 58 /és 11/1994./VI.8./MKM rend. 30./ Szakmai munkaközösség hozható létre, ha legalább három azonos tantárgyat, tantárgycsoportot ellátó pedagógus azt kezdeményezi. Szakmai munkaközösség-vezetők feladatai: Ellenőrzi és véleményezi a tanmeneteket. Egységes eljárások és követelmények / oktatásinevelési / kialakítására ösztönöz. Javaslatot tesz megbízásokra, kinevezésekre, tantervi korszerűsítésekre, a tananyag ésszerű átrendezésére, taneszköz-rendelésre, a költségvetés kialakítására, tanórán kívüli programokra, vetélkedők megszervezésére. Gondozza a szakterületéhez tartozó tantárgyakat /tovább és önképzésre példát mutat / javaslatot tesz az oktatási - nevelési munka ellenőrzésére, továbbfejlesztésére. Figyelemmel kíséri és segíti a pályakezdő pedagógus munkáját, esetenként az igazgatóval, ig. helyettessel órát látogat. Javaslatot tesz a pedagógiai pályázatok kiírására, illetve azok díjazására. Szakmai munkaközösség feladatai: A szakmai munkaközösség adhat keretet az érintett pedagógusok munkájának összehangolásához, a nevelési program, illetve a pedagógiai program előírásainak adott területen történő egységes értelmezéséhez és végrehajtásához, a pedagógiai módszerek megválasztásához, a tankönyvválasztás elveinek meghatározásához. A szakmai munkaközösség fontos feladatot láthat el a szakmai munka értékelésében és ellenőrzésében, a fiatal,a pályakezdő pedagógusok munkájának segítésében, a belső intézményi dokumentumok megismertetésében. Ha több szakmai munkaközösség működik a nevelési-oktatási intézmény keretei között, a szakmai munkaközösségek közösen, egymással együttműködve dolgozhatnak ki adott műveltségi területen belüli együttműködést. Az érintett szakmai munkaközösségek fogalmazhatják meg az ötödik-hatodik évfolyamon folyó nem szakrendszerű oktatás fejlesztési feladatait, a pedagógiai program, a helyi tanterv egymáshoz kapcsolódó követelményrendszerének és ismeretanyagának közös feldolgozását, tantárggyá alakítását, tanulók részére történő közvetítését. A munkaközösség feladata

11 11 - Az iskolai tanulmányi versenyek megrendezése - Véleményezési jogkörébe tartozik szakterületén minden olyan kérdés, amelyben a nevelőtestületnek véleményezési jogköre van. - Megszervezi és lebonyolítja a munkaközösség által gondozott tantárgyak tanulmányi versenyét. Az iskolában működő szakmai munkaközösségek: - alsó tagozaton dolgozó tanítók munkaköz. - felső tagozatos osztályfőnökök munk.köz. - napközis tanítók mk. - humán munkaközösség - reál tárgyat tanítók mk. A munkaközösségek együttműködésének terei a nevelőtestületi, havi rendszerességű megbeszélések, valamint a nevelőtestületi értekezletek nevelési, tanévnyitó, félévi, tanévzáró értekezlet. A munkaközösségek közötti kapcsolattartást az iskola pedagógiai programja is megköveteli, ami a munkaközösségek tagjainak aktív együttes munkájában nyilvánul meg a kitűzött feladatok megvalósítása érdekében. Az együttműködést az igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösségvezetők koordinálják. A pedagógus: A pedagógus alapvető feladata: A rábízott tanulók nevelése, oktatása Kötelessége:1993.évi LXXIX, közoktatási törvény 19. /7.8./ - hogy az ismereteket tárgyilagosan és többoldalúan közvetítse - Vegye figyelembe a tanuló képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét, fogyatékosságát, gondozza a tehetséget, zárkóztassa fel a gyengébbeket. - Mindent tegyen meg testi épségük, egészségük megőrzéséért, a gyermekek veszélyeztetésének feltárása, megszüntetése, a gyermek és ifjúságvédelmi rendszerben való közreműködés. - Tartsa tiszteletben a tanuló emberi méltóságát, jogait. - Tartson folyamatos kapcsolatot a szülőkkel, pedagógustársakkal. - Saját és iskolája, a tanítás - nevelés hatékonyságának fokozása érdekében képezze magát, vegyen részt az őt érintő továbbképzéseken. Vállaljon részt: - A megemlékezések, ünnepélyek megrendezéséből.

12 12 - Az ügyeleti munkából. - Az ifjúságvédelem, a pályaválasztás és a DÖK munkájából. - Az iskolán kívül szervezett rendezvények során a tanulói kíséretben, az azokra való ráhangolásban, előkésztésben, a tanulmányi kirándulások megszervezésében, az iskolai táboroztatásokban. - A pedagógus határidőre elkészített tanmenet ill. munkaterv alapján dolgozzon. - Adminisztratív munkáját is gondosan és pontosan kell ellátnia. - Munkahelyén munkájának megkezdése előtt 15 perccel kell megjelennie. - A tanóraközi szüneteket a tanulók felügyeletére, illetve a következő tanóra előkésztésével összefüggő feladatok ellátására kell fordítania. - A kötelező helyettesítési órákban, az iskolában kell tartózkodnia. - A napközis nevelőknek munkaidejük megkezdése előtt kell megebédelniük. - Nevelő tanulócsoporttal az iskolát csak előzetes bejelentés után hagyhatja el. 9. A helyettesítés rendje: Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kizárólagos hatáskörben, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével - teljes felelősséggel az igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén az ig. h. gyakorolja annak kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét is. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági dolgozó látja el. Az igazgató és az igazgató helyettes egyidejű akadályoztatása esetén az osztályfőnöki mk. vezető, az ő akadályoztatása esetén az alsó tagozatos mk. vezető feladata az intézmény vezető helyettesítése. A tagintézményben a helyettesítés rendje: a tagintézmény vezetőt távollétében előzetes egyeztetés alapján a megbízott tanítónő látja el. 10. A szülői szervezet A szülői szervezet iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülői szervezetnek az SZMSZ. vagy jogszabály véleményezési jogot biztosit, a véleményt az igazgató kéri meg. Az osztályok szülői szervezeteivel az osztályfőnökök tartanak kapcsolatot. Az iskolai Szülői szervezet. véleményezési jogot gyakorol. Véleményezési joga van: - a szülőket is érintő rendelkezésekben - a Házirend megállapításában - a szülőket anyagilag is érintő ügyekben

13 13 -.az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában -.a munkatervnek a szülőket is érintő részében Mindazon ügyekben, melyeket a módosított 1993.évi LXXIX törvény a közoktatásról iskolaszék hiányában a szülői szervezet hatáskörébe utal. A vezetők és, a szülői szervezet közötti kapcsolattartás rendje: A szülői szervezet ülésének összehívását az igazgató, valamint a szülői szervezet képviselője kezdeményezi. Tanév eleji, tanév végi összejöveteleken kívül is tarthatnak ülést. 11.A tagintézménnyel való kapcsolattartás rendje Az igazgató a tagintézmény vezetővel napi kapcsolatot tart, ami telefonon megvalósítható. Lehetőség szerint heti egy alkalommal meglátogatja a tagintézményt. Az iskolatitkár és a gazdasági ügyintéző hetente átveszik a tagintézmény hivatalos dokumentumait, számláit.

14 14 III. A PEDAGÓGIAI MUNKA BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK TERVE Az ellenőrzés átfogja az oktató-nevelő munka egészét. Biztosítja a felmerülő hibák feltárását, fokozza a munka hatékonyságát. Szervezése: - A belső ellenőrzés megszervezése, működtetése az iskola igazgatójának feladata. Ezen túlmenően az intézmény minden felelős beosztású dolgozója felelős a maga területén. - Az ellenőrzéshez éves ütemtervet kell készíteni a pedagógiai program és az éves munkatervek alapján. - Az ellenőrzésre kerülő területek felelőseit erről tájékoztatni kell, hogy ők a munkát előkészíthessék, segíthessék. - Ellenőrzésre bejelentés nélkül is sor kerülhet. Általános követelmények - Segítse az oktatást - A tantervi követelményeknek megfelelően kérje számon az eredményeket a pedagógusoktól. - Szilárdítsa a belső rendet, segítse a szakmai, gazdálkodási feladatok ellátását. - Legyen a fegyelmezett, az igényes munka megvalósításának eszköze. - Segítse a vezetői utasítások végrehajtását. - Támogassa a helyes kezdeményezéseket, de időben tárja fel a tévedéseket, hibákat, hiányosságokat, szabálytalanságokat ill, járuljon hozzá azok megelőzéséhez. Az ellenőrzést végezheti az igazgató az igazgatóhelyettes a munkaközösség-vezetők az osztályfőnökök saját szaktárgyaikon ill. osztályukon belül a napközis nevelők saját osztályukon belül a gyermekvédelmi felelős Az ellenőrzési joggal rendelkezőknek bejelentési és beszámolási kötelezettségük is van az igazgató, ill. a szakterületet ellátó ig. helyettes felé. Az ellenőrzés területei

15 15 - Időszakos, állandó, kiemelt és speciális ellenőrzések - Pedagógiai, szervezési feladatok ellenőrzése - Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzése - Írásos dokumentumok, tanulói produktumok, mérések ellenőrzése Formái: - Óraellenőrzés - Felmérések, eredményvizsgálatok - Foglalkozások ellenőrzése - Beszámoltatás - Helyszíni ellenőrzések Az ellenőrzés területei és módszerei Az ellenőrzésnek ki kell terjedni: a./ A pedagógiai tevékenység területén: - pedagógiai program és az éves munkaterv végrehajtására - a tantervi követelményekre - a tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozásokra és ezek tapasztalatainak megbeszélésre az érintett kollégákkal és a munkaközösség vezetőkkel - az alapkészségek felmérésére - az osztályozó és pótvizsgák szabályszerű lefolytatásának ellenőrzésére - a naplók, anyakönyvek stb. szabályszerű vezetésére - a tanári és tanulói ügyelet ellenőrzésére b./ A gazdálkodás területén: - a költségvetés szerinti gazdálkodás ellenőrzésére - a vagyonmegóvás biztosításának és leltározásának ellenőrzésére - a nevelőmunka tárgyi feltételinek biztosítására /vagyonmegóvás leltározás ellenőrzése is. / c./ Ügyviteli és egyéb területek ellenőrzése Ki kell terjednie: - az adminisztrációs rendre, a fegyelem betartására, a különböző bizonylatok, űrlapok, stb. kezelésére Az ellenőrzés tartalmi megosztottsága:

16 16 Az ellenőrzés egy egységes elgondolási tevékenység sorozata, melyben különböző szintű és beosztású személyek vesznek részt. - résztvevők köre függ a kitűzött céltól Az ellenőrzés tartalmi megosztottsága: a./ Az iskolavezetés kötelmei: - ellenőrzési ütemterv készítése - tájékoztatás adása az ellenőrzötteknek és azok felelőseinek - a bejelentett ellenőrzések mellett - alkalomszerűen - sort lehet keríteni az előre nem tervezett ellenőrzésekre is. b./ A munkaközösség- vezetők szerepe: - a szaktárgyi problémák elemzése, - az innovációs tevékenység elősegítése - a korszerű ped-i eljárások, eszközök terjesztése - munkaközösségük ellenőrzése c./ A szaktanácsadók szerepe: - a pedagógiai folyamatok hatékonyságának segítése. - Az ellenőrzés minden területe természetesen vonatkozik a speciális tantervű tagozatra is. - A speciális tantervű osztályok munkaközösség-vezetője minden héten egyszer tájékoztatja az igazgatót ill az ig. helyettest a tagozaton folyó munkáról. - havonta egyszer részt vesz a vezetői tanács értekezletein. Belső értékelési rendszere Alsó tagozat a./ Mérések: ELSŐ ÉVFOLYAMON: Év elején vizsgáljuk a tanulók

17 17 Félévkor: Év végén: - mozgásfejlettségét - térbeli tájékozódását - finommotoros koordinációját - értelmi fejlettséget - nyelvi kifejezőképességüket - szociális fejlettségét és érettségét - a betűfelismerés biztosságát, az összeolvasás szintjét - a félévkor gyenge teljesítményt nyújtott gyermekek fejlődésének szintjét. A vizsgálatot végzi: az osztálytanító alsós mk. vezető alsós ig. helyettes napközis nevelő MÁSODIK ÉVFOLYAMON Év végén készségszint felmérést végzünk: - matematikából - magyar nyelvtan-helyesírásból - értő olvasásból - hangos olvasásból A mérést összeálltja: ig. helyettes alsós mk. Vezető Végzi: ig. helyettes alsós mk. vezető osztálytanító és a 3. osztályos nevelők Értékelik ugyancsak Ők. A felmérés tapasztalatait átadják annak a tanítónak, aki 3. osztályokban átveszi a

18 csoportot. 18

19 19 HARMADIK ÉVFOLYAMON Félévkor: - matematika írásbeli felmérés - nyelvtan- helyesírás írásbeli felmérő- - szövegértő olvasás felmérése Végzik: alsós ig. helyettes mk. vezető osztálytanító a "volt" osztálytanítók egy magyar szakos nevelő NEGYEDIK ÉVFOLYAMON Év végén: - matematika írásbeli felmérés - nyelvtan- helyesírás írásbeli felmérő - szövegértő olvasás - idegen szöveg olvasási szintjének felmérése Végzik: alsós mk. vezető alsós ig. helyettes osztálytanító felsős magyar szakos kolléga a leendő osztályfőnökök b./ Értékelés - osztályozás Az első évfolyamtól felmenő rendszerben írásbeli értékelést kapnak a tanulók. Tanulóink félévi és év végi teljesítményét továbbra is jeggyel osztályozzuk 4. osztálytól.

20 20 IV.KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettes, a vezetői feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külső szervekkel. A kapcsolattartást vezetői szinten az igazgató gondozza. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: - az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával - az iskola körzetéhez tartozó óvodákkal - a Városi Művelődési Központtal, - a Könyvtárral - a Helytörténeti Múzeummal -.a balatonfüredi Szociális Alapszolgáltatási Központtal - a gyermekvédelmi felelős folyamatos kapcsolatot tart a Gyermekjóléti Szolgálattal - a Nev. Tanácsadóval - a Rendelőintézettel -.a fenntartóval, -..a város általános iskoláival, középiskoláival - Az egyházak képviselőivel az intézményvezető tart kapcsolatot. - Az iskola gyermek- és ifjúság felelősének joga és kötelessége indokolt esetben felvenni a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal, miután egyeztetett az osztályfőnökkel, az igazgatóval, vagy az igazgatóhelyettessel. Az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese jogosult engedélyezni a kapcsolatfelvételt a Gyermekjóléti Szolgálattal, Nevelési Tanácsadóval, valamint ők engedélyezik a gyermekek, tanulók adatainak a Gyermekjóléti Szolgálat részére történő továbbküldését.

21 21 V. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 1. A működés rendje, nyitva tartás, vezetők intézményben való benntartózkodásának rendje: Nyitvatartási rend: - A tanév során az iskola hétfőtől péntekig tart nyitva, reggel 7 órától 20 óráig. - A tanári felügyelet 7óra 15 perctől l6 30 óráig biztosított. - Pécselyi tagintézmény 7:00-tól 16:00-ig tart nyitva, esetenként a tornaterem 21:00-ig, Tanári felügyelet: 7:00-tól 16:00-ig. - Az épületben a nyitvatartási időn túl csak bejelentés után lehet tartózkodni. - Az iskola helyiségeit külső igénybevevők csak előzetes megállapodás, vagy nevezett dokumentumokban foglaltaknak megfelelően, szerződéskötés alapján használhatják. - Az iskolával tanulói jogviszonyban nem álló diákok csak pedagógus engedélyével tartózkodhatnak az intézmény területén. A szülők tanítási napokon gyermekeiket az iskola díszudvarára kísérhetik. Kivételt képeznek szeptember hónapban az elsősök szülei. Az intézmény területére a szülőknek autóval behajtani tilos, kivétel: előzetesen megbeszélt feladat ellátására. - A különórák, szakkörök, hittanórák, tanfolyamok, edzések stb. időpontjairól azok óra szerinti beosztásáról az ig. helyettes és a gazd. ügyintéző az igazgatót írásban tájékoztatja. A felügyeletről, őrizetről a szerződéskötő gondoskodik. - Rendkívüli esetekben /tanítási napon vagy időn túl / 48 órával megelőzően az épület helyiségeinek igénybe vételére az iskola igazgatója ad engedélyt, majd értesíti az iskola gazdasági ügyintézőjét, aki az épület helyiségeinek nyitásáról, zárásáról gondoskodik. - Tanévközi tanítási szünetekben az ügyelet / ha tíz szülő igényli / biztosított. A tanuló létszámot a napközis munkaközösség vezetője méri fel, az ügyeletre beosztott nevelőket Ő bízza meg és erről az igazgatóhelyettest tájékoztatja. Az ez időre igénybevett helyiségeket a gazd. ügyintézőnek bejelenti. - A technikai dolgozók a tanévközi tanítási szünetekben beosztásuknak megfelelően a kijelölt épületrészben dolgoznak, beosztásukat a gazdasági dolgozó készíti el és az igazgatóval hagyatja jóvá. - Nyári szünetben az iskola nyári programterv szerint működik. Ezt az igazgató és az ig. helyettes hagyja jóvá. - A táborozások, tanfolyamok felügyeletét az igazgató és az ig. helyettes biztosítja.

22 22 Pedagógus ügyelet: - 7 óra 15 perctől egy pedagógusnak, 7óra 30 perctől a tanítás befejezéséig az óraközi szünetekben 3 pedagógusnak kell az iskolában ügyeletet ellátni. - A tanítók és a gyógypedagógusok /illetve ezen a szakterületen dolgozók / a szüneteket töltsék a tanulók között. - A felső tagozaton az ügyeleti beosztást a tanárok órarendjének és a pedagógusok egyenletes terhelésének figyelembevételével a DÖK munkáját segítő tanár szeptember hónapban készíti el. A beosztásban fel kell tüntetni a pótügyeletesek nevét is. - A pécselyi tagintézményben 7:00-tól a buszok érkezéséig a hivatalsegéd felügyel a gyerekekre, utána majd az óraközi szünetekben a pedagógusok. A bejárókat buszra kísérik: 12:30 és 16:00-kor a Balatonfüredre induló buszokhoz egy pedagógus, a 16:10-kor Dörgicsére induló járathoz szintén egy pedagógus, 13:30-kor a dörgicsei buszhoz a hivatalsegéd tudja kísérni a gyerekeket. A tanítás rendje: 7:00- tól 7:15-ig ha legalább 10 szülő igényli reggeli ügyeletet kell tartani. A tanítás 8 órakor kezdődik. A tanítási órák 45'-sek, a szünetek pedig 10 és 15 percesek. A tanórák napi és heti elosztását az órarend, a tanórán kívüli elfoglaltságot pedig a délutáni órarend tartalmazza. A tanítás befejezése után a hazajáró tanulók elhagyják az iskola épületét a napközis és a menzás tanulók, pedig a beosztási rend szerint megebédelnek. A tanítási órák után folyamatosan következik a napközis munka. Ennek első szakaszában az ebédelés, a pihenés, levegőzés, a játék következik. A tanulási idő a napközis csoportokban lépcsőzetesen kezdődik. A tanórák közben l5 perc uzsonnaszünetet tart a csoport. A napközis tanulók l6-l7 között hagyják el az épületet. 5. és a 6 évfolyamon tanulószobát szervezünk ¾ 4-ig.

23 23 Napközis foglalkozások rendje 1./ A tanuló az utolsó /4-5. v. 6./ órája után csatlakozik napközis csop. vezetőjéhez és csoportjával együtt ebédel. 2./ Ebéd után joga van 3o perc szünethez a szabad levegőn tanári felügyelettel. 3./ A tanórák közben 15 perc uzsonnaszünetet tart a csoport. 4./ A napközis foglalkozásokon du óráig köteles részt venni a tanuló. 5./ A menzás tanulók sorakozás után pedagógus vezetésével ebédelnek majd elhagyják az iskolát. 6./ A délután /szakkör, hittan stb./ itt maradók egy kijelölt tanteremben, felügyelettel várakozhatnak. Hirdetés rendje 1./ Minden héten pénteken a tanítás megkezdése előtt, 7ó40 perckor hangszórón keresztül a DÖK vezető tanár szervezésében. 2./ Sürgős esetekben a hangszórón keresztül, vagy a szünetek utáni sorakozónál, esetleg a hivatalsegéd közreműködésével. 2. Az intézményi védő, óvó előírások: - Minden évben egyszer tűzriadót kell tartani. - A riadót szaggatott csengő riasztás jelzi. - A kivonulás rendjét szeptemberben minden osztályban ismertetni kell, és az épület minden szintjére ki kell függeszteni. Bombariadó esetén a rendőrség, a pedagógusok, az igazgató, az önkormányzat gyors értesítése a riadóról elsőként értesült felnőtt feladata. Az épület kiürítése a pedagógusok irányításával a tűzriadó kivonulási rendje szerint történik. A kivonulási rendről készült alaprajzon szerepeltetni kell a mentők, a rendőrség és a tűzoltóság telefonszámát. Minden hónapban a munkavédelmi felelős, a gazdasági ügyintéző és az igazgató munkavédelmi szemlét tart. Az észlelt veszélyforrásokról, meghibásodásról jegyzőkönyvet készít. /Az esetleg előforduló veszélyekről tájékoztatják az osztályfőnökön keresztül a tanulóifjúságot /

24 24 A balesetek megelőzése érdekében minden iskolai dolgozónak kötelessége az észlelt hibák jelentése a gazdasági ügyintézőnek. Az épületek riasztását - azok bezárása után - a gazdasági ügyintéző által megbízott személy végzi. A nemdohányzók védelméről A dohányzás céljából kijelölt hely kivételével tilos a dohányzás az iskola épületében, valamint a gyerekek jelenlétében az udvaron. 3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok: A közösség nem létezhet példát adó, mutató hagyományok nélkül, melynek ápolása az intézmény minden dolgozójának kötelessége. Természetesen, új, haladó hagyományok kialakításától sem szabad elzárkózni. Iskolánk legfontosabb ápolandó eseményei: Az iskola névadójának emlékére: októberben iskolánk névadójáról ünnepélyes keretek között emlékezünk meg. - Erre az osztályok termeik díszítésével, ünnepi faliújságokkal készülnek. - Az ünnepi műsor után megkoszorúzza Bem szobrát és reliefjét. - Ugyanezen a napon megrendezésre kerül a Bem kupa elnevezésű sportrendezvény, valamint változatos program várja a gyerekeket. pl helytörténettel kapcsolatban. Iskolaújság /Bem Híradó / kiadása Évközi hagyományok: - Első osztályosok fogadás, megajándékozása - Népdalverseny - Kodály emlékhangverseny- Óvodások fogadása, megajándékozása - Nyílt nap - Szaktárgyi versenyek - Ünnepek /Bem, Karácsony, Márc. 15., Farsang. / megrendezése/, Föld napja

25 25 - Táborozások /sí, ének-zenei, művészeti, nyelvi, turisztikai tábor / - Családi est / 2 évente /, Anyák napja, Madarak és fák napja - Magyart nyelv hete - Október 6-án iskolarádión keresztül megemlékezés az Aradi vértanúkról (rövid műsor) A felnőttek körében ápolt ünnepek: - Új munkatársak köszöntése - Nyugdíjba vonuló kartársak búcsúztatása - Közös kirándulás - Karácsonyi köszöntés Szülők számára: - A leendő 1 osztályos tanulók májusi szülői értekezlete - Farsang szervezése - Nyílt nap - Részvétel fogadóórákon, szülői értekezleteken, nyílt órákon, iskolai ünnepeken. 4. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések, a tanulók jutalmazásának, fegyelmezésének elvei és formái átkerültek a házirendbe. (30/2004. om rend. 4. ) Az SZMSZ melléklete a házirend. 5. A térítési díj be- és visszafizetésére vonatkozó rendelkezések: Az étkezési térítési díjakat az iskolatitkár szedi be az általa meghatározott napokon. Minden csoport számára a befizetés a kijelölt napon, ill. a pótbefizetés napján teljesíthető. Az igénybe nem vett étkezéseket 2 nappal előtte lehet lemondani. Lemondás telefonon, vagy személyesen történhet. A térítési díjak megállapításakor adható szoc. kedvezményeket az Önkormányzat rendelete állapítja meg. 6. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, és rendje: Szervezeti formák: - Napközi otthon, tanulószoba - Felzárkóztató fogl.

26 26 - Szakkör - Énekkar - Sportkör - Tanulmányi, szakmai, kult. verseny, házibajnokság, diáknap. Napközi otthon: Napközi otthon minden évfolyamon működhet, szervezése azonban elsősorban az 1-4.évfolyamon történik évfolyamon az iskola tanulószobát szervez. A csoportok kialakításának szempontja az évfolyamok szerinti működtetés. Téli és tavaszi szünetben, valamint tanítás nélküli munkanapokon, ill. rendkívüli esetben a napközis csoportok összevonhatók. A nyári szünetben napközis tábor üzemel az Önkormányzat irányításával. Szakkörök: Az iskola hagyományainak és a diákok igényeinek megfelelő szakköröket hirdet meg. A szakköri foglalkozások október 1-én kezdődnek és május 1-ig tartanak. A foglalkozás időtartama 1 óra / 60 perc / Énekkar: Az énekkar a szorgalmi időszak alatt órarendben rögzített időpontban működik. A tagozatos tanulók számára az énekkar kötelező. Iskolai sportkör: A tanórán kívüli sporttevékenységet a testnevelő tanárok és a tanítók szervezik. A tanulók részvétele önkéntes, de törekedni kell arra, hogy a foglalkozásokon minél nagyobb számban vegyenek részt. A tanórán kívüli foglalkozások vezetőjét az igazgató bízza meg. Éves munkaprogram alapján dolgoznak, melyet az igazgató hagy jóvá. A tanulmányi szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedő, diáknap része a tanév helyi rendjének, illetőleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelőseit. A területi és az országos fordulóra továbbjutott tanulókat a verseny idejére az igazgató mentesíti a tanítási órákon való részvétel alól. Az igazgató gondoskodik arról, hogy a győztes illetőleg eredményes szereplést elért tanulók eredményeit az egész iskolai közösség megismerje.

27 27 7. A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje. Lásd: egészségnevelési program /az SZMSZ melléklete/ január 1-től az iskolában a tanórán kívüli sportfoglalkozásokat Iskolai Sportkör keretén belül látja el az intézmény. Az ISK tagja minden tanuló, aki tanulói jogviszonnyal rendelkezik. A későbbiekben a tanulói jogviszony keletkezésével automatikusan a tanuló az Iskolai Sportkör tagja lesz. Az iskola a testnevelés órákon túl, az alábbi lehetőségeket biztosítja a mindennapi testedzéshez. Alsó tagozat: tömegsport úszásoktatás / osztályonként / Felső tagozat: tömegsport asztali tenisz atlétika SNI tagozat: úszás Pécselyi tagintézmény: tömegsport heti 2 óra úszásoktatás Az iskolai diáksportkör munkáját az iskola igazgatója által megbízott testnevelő tanárok segítik. Az iskolai sportkör egy tanítási évre szóló szakmai program szerint végzi munkáját. Az iskolai sportkör szakmai programját minden évben az iskolai munkaterv részeként kell elfogadni. Az iskolai diáksportkör foglalkozásait / sportágak, tevékenységi formák, sportköri csoportok/ az iskolai sportkör szakmai programjában kell meghatározni. A tanórán kívül szervezett tömegsport foglalkozásokon való részvételhez az iskola biztosítja, hogy - az őszi és tavaszi időszakban: a sportudvar, a tornaterem, a kondi terem - a téli időszakban: a tornaszoba, a kondi terem a testnevelő tanárok felügyelete mellett a tanulók számára nyitva legyen. A tömegsport foglalkozások pontos idejét tanévenként a tantárgyfelosztásban, illetve a teremrendben kell meghatározni. A napközi otthonban és tanulószobán biztosítani kell a lehetőséget a játékos, egészségfejlesztő testmozgáshoz.

28 28 8. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje. A tanév folyamán az iskolafogászat ütemezése szerint tanulóink fogorvosi szűrésen, illetve rendelésen vesznek részt. Az évenkénti oltásokat, ált. egészségügyi ellenőrzést az iskolavédőnő segítségével az iskolaorvos végzi. A tanulók rendszeres egészségügyi felügyelete és ellátása érdekében az iskola fenntartója megállapodást köt a Rendelőintézet vezetőjével. A megállapodásnak biztosítania kell: - az iskolaorvos heti egy alkalommal történő rendelését az iskolában /tanévenként meghatározott napokon és időpontban/ - a tanulók egészségügyi állapotának ellenőrzését, szűrését az alábbi területeken: o fogászat o belgyógyászati vizsgálat o szemészet - a tanulók fizikai állapotának mérését évente 1 alkalommal - a továbbtanulás, pályaválasztás előtt álló tanulók általános orvosi vizsgálatát - a tanulóknak a körzeti védőnő által végzett higiéniai, tisztasági szűrővizsgálatát évente 1 alkalommal - a versenyeken részt vevő tanulók orvosi vizsgálatát A szűrővizsgálatok idejére az iskola nevelői felügyeletet biztosítanak. 9. A napközis foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei: A szülő igénye alapján minden felügyeletre szoruló tanuló részére biztosított a napközi otthonba való felvétel. A következő tanévre a napközi otthonba való felvételt május utolsó napjáig igényelhető. Az első osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. Az osztályfőnök szorgalmazhatja a napközi évközi igénybevételét a gyengébb tanulmányi eredményű tanulók esetében, vagy hosszabb hiányzást követően valamint akkor, ha azt gyermekvédelmi szempontok indokolják. 10. Diákönkormányzat szerv, a diákképviselő és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a DÖK működéséhez szükséges feltételek: A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala előtt a nevelőtestület véleményét, ill. SZM-ének jóváhagyását a diákönkormányzatot segítő tanár

29 29 közreműködésével az igazgatótól kéri. Az igazgató a véleményegyeztetésre kerülő anyagok tervezeteinek előkészítésébe a diákönkormányzat képviselőit bevonhatja, tőlük javaslatot kérhet. A diákönkormányzat véleményét a nevelőtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítő tanár képviseli. Az iskolai tanulók összességét érintő ügyekben a diákönk. Vezetői a - segítő tanár támogatásával - az igazgatóhoz, a szűkebb közösséget érintő az igazgatóhelyetteshez fordulhatnak. A DÖK anyagi támogatásáról a költségvetés előkészítésekor gondoskodik. Működéséhez szükséges feltételeket az iskola biztosítja. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája. A diákközgyűlésen jelen vannak a nevelőtestület képviselői. A diákközgyűlés levezető elnöke a DÖK segítő tanár. A tanulók részére az igazgató ad tájékoztatást. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a DÖK-öt segítő tanár közreműködésével a közgyűlést megelőzően írásban eljuttatja az iskola igazgatójához. Az írásban, ill. a szóban feltett kérdésre az illetékes vezető ad érdemi választ. A rendkívüli diákközgyűlés összehívását a DÖK vezetője a javasolt napirend megjelölésével a segítő tanár utján kezdeményezi az igazgatónál. Az ig. a kezdeményezéstől számított 15 napon belül intézkedik a rendkívüli diákközgyűlés összehívásáról a napirend közzétételével. Ha az igazgató a rendkívüli diákközgyűlés összehívását nem tartja szükségesnek, gondoskodik, a kezdeményezést kiváltó kérdés más úton való megnyugtató rendezéséről. A DÖK véleményezési joga: 30/2004( x.28.) OM rend Az ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok - A DÖK szerv. a diákképviselők és az iskolai vezetők közötti kapcsolattartás formája és rendje, a DÖK működéséhez szükséges feltételek. - Mindennapi testedzés formái és az iskolai sportkör, valamint az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje. - A tanulók szervezett véleménynyilvánítása, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái. - A tanulók jutalmazásának elvei és formái - Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei. - 1 tanítás nélküli munkanapról a nevelőtestület véleményét kikérve a DÖK dönt.

30 30 A tantárgyi elismerés részletezése: - A tantárgyban végzett kiemelkedő munkáért szaktanári dicséretet kell adni /dokumentáció: ellenőrző könyv, naplók / - Több tantárgyból kiemelkedően teljesítő tanuló részére nevelőtestületi dicséret jár /dokumentáció: bizonyítvány és anyakönyv / - A tanuló az évzáron jutalomkönyvet és oklevelet kap - Területi, megyei, országos szintű teljesítmények jutalmazására az iskolai ünnepélyeken, vagy a tanév végén kerül sor. - Az egész évben tartó versenyek /sport, tanulmányi, tisztaság stb. / állásáról az iskolai faliújságokon, valamint az iskolarádión keresztül folyamatosan tájékoztatni kell a tanulókat. - Tantárgyi elismerést kapott gyermekek nevét az iskolarádión keresztül a tanulóifjúsággal ismertetni kell. Magatartás és szorgalom jutalmazása: Fokozatai, formája teljesen megegyezik a tantárgyi elismeréssel. Feltételeit a fenti fejezet tartalmazza. Az iskola névadójáról elnevezett díj /Bem Alapítvány, Bem Plakett / a legkiemelkedőbb eredményű tanulókat illeti meg. Ennek szabályozását a kuratórium alakítja ki.

31 A tankönyvrendelés szabályai A tankönyvrendelés szabályai lásd. 26/2002. V.17.OM rendelet. Az iskola ennek a rendeletnek alapján jár el. A évi költségvetésről szóló év LXV.tv. 102 kiegészítette a tankönyvpiac rendjéről szóló évi XXXVII. tv. 8. -t 5/1998.(II.18.) MKM.rend /2007. (XII.22.) OKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 23/2004. ( VIII.27.) OM rendelet módosításáról A tartós és a használt tankönyv alkalmazása: Tartós: évenként az iskola meghatározza mi kerüljön a tartós könyvek listájára. A beszerzésre a gazdasági év végéig kerül sor, amelyre a tankönyvtámogatás 25 %-a nyújt fedezetet. A tartós tankönyvek az iskolai könyvtár tulajdonát képezik. Használt tankönyvek: Tanév végén önkéntes felajánlás alapján kerülhet az iskola könyvtárába.

32 Az intézményi adatok nyilvánossága Az SZMSZ-t, házirendet, pedagógiai programot, intézményi minőségirányítási programot nyilvánosságra kell hozni - a szülő joga, hogy azokat megismerje. A dokumentumokat el kell helyezni a tanári szobában, iskolai könyvtárban, s az igazgatónak össze kell hívni a szülők képviselőit, a szülői szervezetet, ahol a szülők a dokumentumokban szereplő kérdésekről tájékoztatást kapnak. Szülői értekezleten az osztályfőnöktől kapják meg a szükséges tájékoztatást, a diákok pedig a tanév első napján, valamint a DÖK képviselői által kaphatnak tájékoztatást a házirenddel kapcsolatban. A házirend 1 példányát el kell helyezni a tantermekben. A házirend 1 példányát a szülőnek gyermekének beiratkozásakor át kell adni. A különös közzétételi lista alapján a következő adatokat kell az intézmény internetes honlapján nyilvánosságra hozni: - pedagógusok száma, végzettsége - országos mérés-értékelés eredménye - intézményi lemorzsolódási mutató, évismétlési mutató - szakkörök igénybevételének lehetősége - óvodai csoportok száma, létszáma, iskolai osztályok száma, létszáma

33 33 ZÁRADÉK A Bem József Általános Iskola Balatonfüred Iskola u. 2. Szervezeti és Működési Szabályzatát, a nevelőtestület év augusztus hó 24.nap tartott határozatképes ülésén 100 %-os igenlő szavazattal elfogadta. Kelt: Balatonfüred, augusztus 24.. igazgató A Szülői szervezet a jogszabályban meghatározott kérdések szabályozásához az egyetértését megadta. Kelt: Balatonfüred, augusztus 24.. a Szülői Szervezet képviselője Az iskolai diákönkormányzat az SZMSZ t augusztus 24. véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt: Balatonfüred, augusztus 24.. DÖK vezetője Az elfogadott szervezeti és működési szabályzat felterjesztésének napja Kelt: Balatonfüred, augusztus 24..

34 34 igazgató A Bem József Általános Iskola szervezeti és működési szabályzatát a fenntartó önkormányzat./ Kh.számú kelt határozatával jóváhagyta. Kelt: Balatonfüred, 200. polgármester

35 35 1. sz. melléklet Az iskolakönyvtár szervezeti és működési szabályzata Könyvtár működésének szakmai követelményei: A könyvtár helye, szerepe és feladatköre az iskola nevelő-oktató munkájában Az iskolai könyvtár a gyűjteményét, szolgáltatási, működési rendjét az intézményszükségleteinek megfelelően alakítja az igazgató irányításával. Figyelembe veszi a nevelőtestület, a szakmai munkaközösségek, a tanulók véleményét, javaslatait, munkáját összehangolja iskolai élet különböző területein végzett tevékenységekkel. Általános alapkövetelmények: A könyvtár biztosítja az iskola nevelői és tanulói részére a tanítás-tanulási folyamathoz szükséges ismerethordozókat. Segíti a diákok olvasóvá és könyvtárhasználóvá nevelését. A könyvtár lehetőségei szerint közreműködik a tanulók és tanárok adatgyűjtésében, felkészülésében. Segíti a diákok önálló ismeretszerző képességének kialakítását (Egyéni adatgyűjtésben segít, pályázatot ír ki, könytárhasználati óráknak ad helyet, stb, melyeket a könyvtáros pedagógus végez el.) Nyitvatartási időben lehetőséget biztosít minden könyvtár használónak a teljes állomány egyéni ill. csoportos helybenhasználatra. Helyiségről: Könyvállományunk könyvtár céljára kialakított helyiségben nyert elhelyezést nagyrészt szabadpolcos rendszerben. Elsődleges cél a könyvtár szakszerű, ugyanakkor anyagi lehetőségeinkhez képest-- vonzó, esztétikus berendezése volt, ahová szívesen betérnek a gyerekek. A helyiség alkalmas: - helybeni egyéni olvasásra, felkészülésre, - tanórák megtartására, - kisebb vetélkedők lebonyolítására, - szakkörök tartására Személyi feltételek: A könyvtárosi feladatokat egy felsőfokú pedagógusi végzettséggel rendelkező pedagógus látja el heti 10 órában. Dokumentumokkal szemben támasztott követelmények : A könyvtár az iskola anyagi lehetőségei szerint, a tantervi követelmények szerint, különös tekintettel sajátosságainkra hagyományőrzés,zenei-művészeti nevelés, ökoiskolai mivoltunk gyűjti,

36 36 folyamatosan, arányosan és tervszerűen fejleszti állományát. A könyvtárban el kell különíteni egy ún. Zöld sarkot, ahol külön jól hozzáférhető helyen az ökoiskola,környezetvédelem, fenntarthatóság, stb. témakörében gyűjtjük az adathordozókat. Az állománygyarapítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelőtestület és a diákképviselet javaslatait. Más könyvtárakkal való kapcsolat: Az iskola könyvtára rendszeres kapcsolatot tart fenn a Városi Könyvtárral ben, telefonon, személyesen. A Városi Könyvtár munkatervéhez igazítja a sajátját. Rendszeresen részt veszünk a V. Könyvtár rendezvényein, találkozóin, pályázatain, foglalkozásain, stb. A város iskolakönyvtáraival szükség esetén vesszük fel a kapcsolatot. Nyitvatartási rend: Könyvtári nyitott órákat úgy kell meghatározni, hogy tanítási napokon tanítási idő alatt is és után is, nyitvatartási időben lehetővé tegye a könyvtár teljes állományának egyéni és csoportos helyben használatát. A foglalkozásokat meg lehet tartani nyitvatartási időn kívül is. Könyvtár feladatai: A könyvtári teendőket kettős munkakörű pedagógus látja el heti 10 órában. Tanév elején éves munkatervben tervezi a munkáját Gyűjteménnyel kapcsolatos feladatok: Az állománygyarapítás során figyelembe veszi az igazgató, a nevelőtestület és a diákképviselet javaslatait. Az állomány rendszeres és szakszerű gyarapításával és apasztásával elő kell majd segíteni, hogy a gyűjtemény tartalmi összetételében és mennyiségi szempontból egyaránt korszerű legyen, megfeleljen az oktatási követelményeknek. Fel kell mérni és külön kell kezelni a muzeális könyveket. Az állomány kiterjed az iskola pedagógusai és diákjai által készített pályamunkákra, szakdolgozatokra. Az állomány vétel és ajándékozás által gyarapodik. A könyvbeszerzési keret felhasználásáért az igazgató és a könyvtáros felel. Az ő tudtuk nélkül könyvtári dokumentum nem beszerezhető. A könyvtár állományából rendszeresen, de legalább két évente egyszer ki kell vonni az elavult vagy elhasználódott információhordozókat. A könyvtár köteles minden dokumentumot nyilvántartásba venni úgy, hogy annak darabszáma és értéke bármikor megállapítható legyen. A dokumentumokat a megérkezésüktől számított egy héten belül leltárba kell venni, és ellátni leltári számmal valamint a könyvtári tulajdon bélyegzővel. Minden tartós megőrzésre szánt dokumentumot összesítő leltárkönyvben kell nyilvántartani. A nevelői kézipéldányokról és a gyorsan avuló tartalmú kiadványokról, mint időlegesen őrzött dokumentumokról / Brossura / leltárt kell vezetni. Ez utóbbiak nem leltárkötelesek. Az iskola igazgatója gondoskodik arról, hogy az állományvédelmi rendelet szerint szabályos időközönként ellenőrizzék az állományt. A kölcsönzőnél elveszett, megrongálódott dokumentumok esetében az állomány védelmi

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM KÖLCSEY FERENC GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 4. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2012. május

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 8230 BALATONFÜRED NOSZLOPY LTP. SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 4 I. 1. AZ ALAPTEVÉKENYSÉGRE ÉS MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat Oladi Általános Művelődési Központ OM azonosító: 200897 III. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolája Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIGLIGETI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szervezeti és működési szabályzat I. Általános rendelkezések 1. A Szigligeti Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak

A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak T A R T A L O M J E G Y Z É K A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat hatálya... 4 I. rész Az alapító okiratban foglaltak részletezése és egyéb

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT UNGHVÁRY LÁSZLÓ KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA CEGLÉD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 AZ INTÉZMÉNY AZONOSÍTÓ

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata

MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA. Szervezeti és Működési Szabályzata MODELL DIVATISKOLA IPARMŰVÉSZETI, RUHA- ÉS BŐRIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 1. Az SZMSZ hatálya... 3 2. Intézményi azonosítók... 3 3. Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és Működési szabályzata

Szervezeti és Működési szabályzata Intézmény neve: Bíró Utcai Óvoda és Bölcsőde Intézmény címe: Budapest 1122. Bíró u. 3. Szervezeti és Működési szabályzata Kelt: 2005. 01.01. készítette: Nagy Miklósné igazgató A közoktatásról szóló többször

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az intézmény adatai... 5 1.1. Az iskola neve... 5 1.2. Az iskola székhelye... 5 1.3. Az iskola OM azonosítója... 5 1.4. Az intézmény jogszabályban

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Általános rendelkezések A Szervezeti és Működési Szabályzat személyi és időbeli hatálya A Szervezeti és Működési Szabályzat, a mellékletét képező egyéb belső szabályzatok, igazgatói utasítások betartása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ágoston Művészeti Óvoda / Váradi Telephely/Kastély Tagintézmény Szervezeti és Működési Szabályzat Szalontai Edit óvodavezető 1 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 34263 Intézmény neve: Ágoston

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029635 Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: 2010. január 29-étől TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest IX. tankerület Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 1096 Budapest, Telepy u. 17. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ez a szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SzMSz)

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FÁY ANDRÁS KÖZLEKEDÉSGÉPÉSZETI, MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Intézmény neve, címe, fenntartójának és működtetőjének megnevezése 1.2. Ellátandó

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI VÁCI MIHÁLY IPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. március 27. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 Az SZMSZ célja...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KATHOLISCHE GRUNDSCHULE SZEKSZÁRD SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZENT JÓZSEF KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KATHOLISCHE GRUNDSCHULE ÉS SZENT RITA KATOLIKUS ÓVODA SZEKSZÁRD Tartalom I. Általános rész... 4 II. Bevezető rendelkezések... 5

Részletesebben

Perczel Mór Tagiskolája

Perczel Mór Tagiskolája KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Perczel Mór Tagiskolája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM 031914 2013 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi szabályozása...

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 3600 Ózd.Újváros tér 1. E-mail: ujvaroster@freemail.hu Tel./Fax:06-48/472620 Web: www.ujvarosteri-ozd.sulinet.hu 1 Tartalom I. Bevezetés... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DUNAKESZI PIROS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 037 265 DUNAKESZI, 2015. december 12. Tartalom I. Általános rendelkezések, a működés célja, a nevelési intézmény általános jellemzői:

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 4 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány OM 031162 Intézményi közzétételi lista 2014. 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás Az Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány Nagyközség egyetlen iskolája.

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A BZSH Scheiber Sándor Általános Iskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kékes Mária Kovács Bernadett 2013. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya A BZSH Scheiber Sándor Gimnázium

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata

Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre (a közoktatási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 1 A Tompa Mihály Református Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Tompa Mihály Református Általános Iskola 2 A TOMPA MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25.

FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Várpalota, 2013. március 25. FALLER JENŐ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Várpalota, 2013. március 25. 1 Intézmény neve: Faller Jenő Szakképző Iskola és Kollégium Intézmény címe: 8100 Várpalota, Szent

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012.

A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. A miskolci Földes Ferenc Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Tartalom 1. Az SZMSZ tartalmát meghatározó magasabb szintű és helyi jogszabályok... 3 2. A gimnázium szervezeti rendszere, irányítása...

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG

ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM ZALAEGERSZEG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg, 2010. március 22. Horváth Attila igazgató 1 A zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben