Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)"

Átírás

1 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) Érvényes: január 29-étől

2 TARTALOMJEGYZÉK Téma Oldal BEVEZETÉS 5 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATAI 11 II: RÉSZ A BELSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE I. FEJEZET Az intézmény vezetője 15 II. FEJEZET Az igazgatóhelyettesek 15 III. FEJEZET Az iskolavezetőség 16 IV. FEJEZET A nevelőtestület 17 V. FEJEZET A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje 21 VI. FEJEZET Szülői Közösség 23 VII. FEJEZET Tájékoztatás a szülők, tanulók részére 24 III. RÉSZ KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERES FORMÁJA, MÓDJA 25 IV. RÉSZ MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK VIII. FEJEZET A működés rendje 27 IX. FEJEZET.. Foglalkozások rendje; tevékenységek rendje és formái 27 X. FEJEZET Felvétel 29 XI. FEJEZET Gyakorlati tanárképzés 31 XII. FEJEZET A létesítmények és helyiségek használati rendje 31 XIII. FEJEZET A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái 33

3 XIV. FEJEZET Iskolai könyvtár 34 XV. FEJEZET Iskolai sportkör, DSE; a mindennapi testedzés lehetősége 35 XVI. FEJEZET A tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály-, ill. csoportfoglalkozások 37 XVII. FEJEZET Vallásgyakorlással összefüggő jogok és kötelességek 38 XVIII. FEJEZET A reklámtevékenység szabályai 39 XIX. FEJEZET Ünnepélyek, megemlékezések rendje; a hagyományápolással kapcsolatos feladatok 39 XX. FEJEZET Mulasztások engedélyezése, igazolása 40 XXI. FEJEZET Az iskola és a tanítási órák látogatása 42 XXII. FEJEZET Javító-, osztályozó és különbözeti vizsgák 43 XXIII. FEJEZET Tanügyi nyilvántartások kezelése 44 XXIV. FEJEZET A térítési díj, tandíj befizetésére, visszafizetésére vonatkozó rendelkezések 45 XXV. FEJEZET A diákigazolványok előállításának, kiadásának és nyilvántartásának rendje 46 XXVI. FEJEZET Tankönyvrendelés szabályai az iskolában 47 XXVII. FEJEZET A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elvei 50 XXVIII. FEJEZET A rendszeres egészségügyi ellátás és felügyelet rendje 51 XXIX. FEJEZET Diákönkormányzat 51 XXX. FEJEZET Pedagógus továbbképzés 53 XXXI. FEJEZET A pedagógus munka elismerése 54 XXXII. FEJEZET A tanulók jutalmazása, fegyelmezése, díjazása 55 XXXIII. FEJEZET Védő-óvó előírások 57 XXXIV. FEJEZET Rendkívüli események esetén szükséges teendők 59 XXXV. FEJEZET A szelektív hulladékgyűjtés rendje 60 3

4 MELLÉKLETEK Az iskola szervezeti felépítése 62 Az igazgatóhelyettesek munkaköri leírása 63 A nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyve 68 Záradék, legitimációs záradék 72 4

5 BEVEZETÉS Ktv. 40. (1) A közoktatási intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a szervezeti és működési szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) határozza meg. Az SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola feladata az alapító okiratban meghatározott nevelési-oktatási tevékenységek és szolgáltatások megvalósítása az iskolai dokumentumokban meghatározottaknak megfelelően. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 40. (2) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet, továbbá a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet előírásai alapján az iskola vezetője szervezeti és működési szabályzatban (SZMSZ) határozza meg az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéséket. Az intézmény szervezeti és működési szabályzat érvényességének tekintetében a Kt. 40. (2) bekezdése az irányadó, miszerint az iskolaszéket egyetértési, a szülői szervezetet véleményezési jog illeti meg, valamint a nevelőtestület fogadja el. Az egyetértési jog gyakorlásának lehetőségét az iskola igazgatója biztosítja, egyúttal felelős is érte. A Kt. 40. (3) bekezdése alapján az intézmény fenntartójának jóváhagyásával válik érvényessé. A Szervezeti és Működési Szabályzat nyilvános dokumentum, a nyilvánosságra hozás felelőse az iskola igazgatója. JOGSZABÁLYOK: 1. A közoktatást érintő alapvető jogforrások: évi LXIV. törvény a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről; évi LXXIX. törvény a közoktatásról; évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról; évi XX. törvény a Magyar Köztársaság Alkotmánya; évi IV. törvény a házasságról. A családról és a gyámságról; évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről; évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről; évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; évi XCIII. törvény a munkavédelemről; a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló hatályos törvény; évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól; évi XXXVIII. törvény az államháztartás rendjéről; évi XXXVII. törvény a tankönyvpiac rendjéről; évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről; 5

6 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről; évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről; évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 2. A közoktatási intézmények működéséhez kapcsolódó jogforrások: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről; 20/1997. (II. 13.) a közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény végrehajtásáról; 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról; 243/2003. (XII. 17.) Kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról; 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról; 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben; 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi szolgálatról; 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről; 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről; 37/2001. (X. 12.) OM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről; 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről; 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről; 44/2007. (XII. 29.) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól. A SZABÁLYZAT HATÁLYA: Az iskolai SZMSZ hatálya kiterjed az intézménnyel jogviszonyban álló dolgozókra, tanulókra, az intézmény területén tartózkodó személyekre a vonatkozó pontok tekintetében. Térbeli hatálya vonatkozik az iskola területére, valamint az iskola által szervezett külső rendezvényekre. A szabályzat az érintettek kezdeményezésére, jogszabályok változása esetében, de legkésőbb három évenként felül kell vizsgálni. 6

7 AZ ISKOLA SZABÁLYZATAI, DOKUMENTUMAI: Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező felülvizsgálat Jóváhagyó Egyeztetési kötelezettség (megjegyzés) Alapító okirat SZMSZ Közoktatási törvény évi XXXVIII. törvény az államháztartásról /1998. Korm. rendelet SZMSZ-ben részletezve Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) fenntartó Nevelőtestület Fenntartó Bejelentési kötelezettség (törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnél, illetve, jegyzőnél, főjegyzőnél) Iskolaszék, diákönkormányzat a 11/1994. rendelet 5. -ban meghatározott kérdésekben Jegyzőkönyvek! Házirend Nevelési/pedagógiai program (Helyi tanterv, egészségnevelé si és környezeti nevelési program) Minőségirányít ási program Közoktatási törvény 40. (7.8.9.), 102., /1994. MKM rendelet Közoktatási törvény , 102., 103. Közoktatási törvény 40., 102., 103., 3/2002. (II.15.)OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Érvényesség lejártakor, illetve jogszabályi előírás szerint, vagy módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Jogszabályi előírás szerint, illetve módosítási kezdeményezés alapján (nyilvánosságra kell hozni) Nevelőtestület Fenntartó Nevelőtestület Fenntartó (szakértői vélemény kell) Alkalmazotti közösség Fenntartó Iskolaszék, diákönkormányzat a 11/1994. rendelet 6. -ban meghatározott kérdésekben Jegyzőkönyvek! Kötelező az iskolaszék (Kt. 61. ) véleményét beszerezni. Jegyzőkönyvek! Kötelező az iskolaszék véleményét beszerezni Jegyzőkönyvek! (évente értékelést kell készíteni, megküldeni a fenntartónak) Továbbképzési 277/1997. Korm. 5 évente (2008) Nevelő- Közalkalmazotti tanács 7

8 program rendelet testület véleményének beszerzése kötelező Dokumentum Előíró jogszabály Kötelező Egyeztetési kötelezettség Jóváhagyó felülvizsgálat (megjegyzés) Beiskolázási terv Közalkalmazotti tanács véleményének beszerzése Az intézmény éves munkaterve Munkatervi beszámoló Munkaköri leírások 277/1997. Korm. rendelet 11/1994.MKM rendelet 2. (+fenntartói előírások) fenntartó Jogi előírás nincs, a Munka Törvénykönyve alapján ajánlott Évente, március 15-ig Évente Évente Feladatváltozás esetén Intézményvezető Nevelőtestület (Kt. 57. (d) Nevelőtestület (Kt. 57. (d) fenntartó Intézményvezető kötelező. Iskolaszék, szülői közösség, DÖK, gyakorlati képzés szervezőjének véleménye. Jegyzőkönyvek! Jegyzőkönyv az elfogadásról. Átvételét a közalkalmazott nem tagadhatja meg, de jogvitát kezdeményezhet. Munkavédelmi szabályzat évi XCIII. törvény a munkavédelemről /2007. OKM rendelet Feltételek változása esetén Intézményvezető Megismertetése a dolgozókkal, tanulókkal kötelező. A oktatásról jegyzőkönyv kell. Tűzvédelmi szabályzat Dokumentum Tanügyi nyilvántartások Esélyegyenlőségi terv Eszközjegyzék évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről /2007. OKM rendelet Előíró jogszabály 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 4. melléklet évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 54., Feltételek változása esetén (tűzriadó) Kötelező felülvizsgálat Jóváhagyó Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető Intézményvezető, Megismertetése a dolgozókkal (tanulókkal) kötelező. (munkábaálláskor) Oktatásról jegyzőkönyv kell. Egyeztetési kötelezettség (megjegyzés) Az ötven főnél többet foglalkoztató költségvetési szerveknek kötelező 8

9 Dohányzási szabályzat (munkáltatói intézkedés) Iratkezelési szabályzat Dokumentum 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 4. melléklet 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet /2005. (IX. 22.) Korm. rendelet Előíró jogszabály Feltételek változása esetén Kötelező felülvizsgálat 7. számú melléklet fenntartó évi XLII. törvény a nemdohányzók Vagy SZMSZ-ben, Intézményvezető védelméről 4. házirendben Intézményvezető Jóváhagyó Megismerését aláírással kell igazolni. Megismerését aláírással kell igazolni. Egyeztetési kötelezettség (megjegyzés) Megjegyzés: a Leltározási szabályzat és a Selejtezési szabályzat a Fenntartónál (Szegedi Tudományegyetem (SZTE)) áll rendelkezésre. AZ ISKOLA NYILVÁNOS DOKUMENTUMAI 1. Pedagógiai program, Minőségfejlesztési Program Az iskola pedagógiai programjáról, a változásokról az osztályfőnökök a tanév első szülői értekezletén tájékoztatják a szülőket, a tanulókat az első tanítási napon. A tájékoztatás dokumentuma a szülői értekezletekről készült jegyzőkönyv valamint az osztálynaplók. A dokumentumok az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvashatók, illetve az iskola honlapján megtekinthetők. 2. Házirend A házirendet minden iskolánkba beiratkozott tanuló írásban megkapja a beiratkozás alkalmával. A házirend megtalálható az iskola honlapján, kivonata pedig a tantermekben. A házirend legfontosabb változott pontjaira külön fel kell hívni a figyelmet az első szülői értekezleten és osztályfőnöki órán. 3. Környezet- és egészségnevelési Program A dokumentum az iskola könyvtárában, a könyvtár nyitvatartási ideje alatt helyben olvasható, illetve az iskola honlapján megtekinthető. Megvalósításának aktuális eseményeit az éves munkaterv tartalmazza. 9

10 4. Ügyeleti rend Az iskola ügyeleti rendje a tanári szobában és az igazgatóhelyettesi irodában kerül kifüggesztésre. 5. Az iskola éves munkaterve A munkaterv osztályokra, szülőkre vonatkozó pontjait az osztályfőnökök ismertetik a szülőkkel az első szülői értekezleten, a tanulókkal az első osztályfőnöki órán. A teljes munkaterv a könyvtárban, a tanári szobában és a honlapon kerül elhelyezésre. 10

11 I. RÉSZ A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPADATAI Az iskola neve: Szegedi Tudományegyetem Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Az iskola rövidített neve: SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Az iskola címe: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt Az iskola levelezési címe: 6701 Szeged, Pf. 444 Az iskola székhelye: 6722 Szeged, Boldogasszony sgt (helyrajzi szám: 3511) Az iskola telephelye(i): - Az iskola tagintézménye(i): - Az iskola OM azonosítója: Elérhetőségek: Telefon: Fax: Honlap: Alapító okirat kelte: december 21. Alapító és fenntartó: Szegedi Tudományegyetem (SZTE), 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Irányító szerve: Szegedi Tudományegyetem Szenátusa, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Az iskola működési köre: Szeged város közigazgatási területe Az intézmény típusa: közoktatási intézmény, közszolgáltató költségvetési szerv közintézet szervezeti egysége Közfeladata: alapfokú nevelés, oktatás (TEÁOR-8520 Alapfokú oktatás) 11

12 Alaptevékenysége: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 8520 Alapfokú oktatás Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó oktatás Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) Általános iskolai napközi otthoni nevelés Általános iskolai tanulószobai nevelés Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése Iskolai intézményi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység támogatása Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása A szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatának figyelembe vételével a sajátos nevelési igény típusához és súlyosságához igazodó pedagógiai feltételek (személyi és tárgyi feltételek) biztosítása (megléte) mellett, az iskola az alábbi tanulók együttnevelését vállalja a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 121. (1) bekezdés 29. pontja, illetve a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerinti besorolással: a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő: - mozgáskorlátozott, mozgásukban akadályozott tanulók; a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő: - beszédfogyatékos tanulók, - pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési-tanulási folyamatban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő tanulók. A sajátos nevelési igényű tanulók habilitációs-rehabilitációs foglalkozásban részesülnek, az intézmény sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatására kidolgozott pedagógiai programjában szabályozott módon. 12

13 A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanulók, továbbá a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek (BTMN) fejlesztőpedagógiai foglalkozásban részesülnek, az intézményben dolgozó fejlesztő pedagógusok irányításával, a sajátos nevelési igényű tanulók foglalkoztatására kidolgozott pedagógiai programban szabályozott módon. Kiegészítő tevékenysége: - Pedagógusok száma: 54 Egyéb munkakörben dolgozók: 7 fő Évfolyamok száma: 8 Tanulócsoportok száma: 24 Maximális tanulólétszám: 650 fő Az intézmény gazdálkodása: ÁFA alanyiság: a közoktatási feladatok forrása a felsőoktatási intézmény közoktatási intézménye részére a költségvetésben elkülönített forrás az iskola nem tartozik az ÁFA körébe Az iskola körbélyegzője: Lenyomat: a Magyar Köztársaság címere, körben SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola Boldogasszony sgt Szeged felirattal. P. h. P.h. P. h. P. h. Az iskola (hosszú) bélyegzője: SZTE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola, 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 3-5., Tel.: (62) felirattal Lenyomat: P. h. P. h. P. h. P. h. 13

14 Használatukra jogosultak: igazgató, igazgatóhelyettesek, gazdasági ügyintéző, iskolatitkár. Az iskola képviseletére jogosult: igazgató, igazgatóhelyettesek, az igazgató által írásban megbízott pedagógus. 14

15 II. RÉSZ A BELSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE I. FEJEZET Az intézmény vezetője Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetői tevékenységét két igazgatóhelyettes, valamint a gazdasági ügyintéző és az iskolatitkár közreműködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezető beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelősségét, képviseleti és döntési jogkörét a közoktatási törvény állapítja meg. Az igazgató ellátja a jogszabályok által a vezető hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos jogkörébe tartozik: a közalkalmazottak feletti teljes munkáltatói jogkör gyakorlása; a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása; a tanulói jogviszony létesítésével és megszüntetésével kapcsolatos döntés; kiadmányozás. A hatáskörök átruházása az igazgatóhelyettesek munkaköri leírásában foglaltak szerint történik. II. FEJEZET Az igazgatóhelyettesek A vezető beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettesek vezetői tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttműködve és egymással mellérendeltségi viszonyban látják el. Részletes feladatukat az SZMSZ melléklete szerinti munkaköri leírás tartalmazza. Vezetői megbeszéléseken rendszeresen beszámolnak tevékenységükről, ismertetik a következő időszakra vonatkozó terveiket. Rendkívüli eseményekről, hivatalos személyek látogatásáról az igazgatót soron kívül tájékoztatják. 15

16 A nevelési és gazdasági igazgatóhelyettes a munkaköri leírásban foglaltak szerint osztja meg a feladatokat. (Az igazgatóhelyettesek munkaköri leírása az SZMSZ mellékletét képezi.) Külön munkaköri leírás szabályozza a gazdasági ügyintéző feladatkörét. III. FEJEZET Az iskolavezetőség Az igazgató döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő testülete. A szakmai vezetőség tagjai: az igazgató; az igazgatóhelyettesek; a munkaközösség-vezetők; a diákmozgalmat segítő pedagógus; a gyermek- és ifjúságvédelmi felelős. Az iskolavezetőség az igazgató által megállapított munkaprogram alapján tanácskozik Az ülések összehívása az igazgató feladata. Az ülésre napirendtől függően tanácskozási joggal részt vehet az iskolai érdekképviseleti szerv(ek) vezetője/vezetői. Operatív vezetési ügyekben az igazgatóhelyettesek, a gazdasági ügyintéző hetente tájékoztatják az igazgatót. A vezetők helyettesítésének rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylő kérdések, valamint a gazdálkodási jogkörbe tartozó ügyek kivételével teljes felelősséggel a nevelési igazgatóhelyettes helyettesíti. Ő gyakorolja az igazgató tartós távolléte esetén az igazgató kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. (Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét.) Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági ügyek intézésével megbízott igazgatóhelyettes és a gazdasági ügyintéző látja el. Mindhárom vezető munkaidő utáni távolléte esetén az igazgató megbízása alapján az a személy helyettesít, aki az intézmény működését ez idő alatt zavartalanul biztosítja (foglalkozást tartó pedagógus, portás, gazdasági ügyintéző, illetve iskolatitkár). A gazdasági ügyintézőt távolléte esetén az iskolatitkár helyettesíti. 16

17 Feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezések A munkaközösségek vezetői az éves munkáról írásbeli beszámolót készítenek. Az igazgató ezek alapján készíti el a tanév végi értékelő beszámolóját, amelynek egy példányát eljuttatja a fenntartóhoz. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős és a DÖK-öt irányító pedagógus nevelőtestületi értekezleteken szóban, a tanév végén írásban számol be végzett munkájáról. IV. FEJEZET A nevelőtestület A szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Ktv. 56. szerint: (1) A nevelőtestület a nevelési-oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. Az iskola nevelőtestülete szakmai munkaközösségekben dolgozik. A munkaközösség vezetőit évente egyszer (a tanév megkezdésekor) tisztségükben saját munkaközösségük megerősíti, illetve a közösségek tagjaik kezdeményezésére új vezetőt választhatnak. A munkaközösség vezetőjét a munkaközösség tagjainak javaslatára az igazgató bízza meg. A szakmai munkaközösségek vezetői tagjai az iskolai vezetőségnek. A szakmai munkaközösség feladatai: szakmai, módszertani kérdésekben segíti az iskolát; részt vesznek oktató-nevelő munka belső fejlesztésében; a szakterületükön belül az egységes követelményrendszer kialakítására törekednek; kialakítják ellenőrzésének, értékelésének módszereit, meghatározzák a dolgozatok számát, a szóbeli és írásbeli ellenőrzés mennyiségét, összehangolják értékelési rendszerüket; javaslatot tesznek a munkaközösség-vezető személyére; segítik a pályakezdőket; segítséget nyújtanak a tanárok önképzéséhez; segítik az 1, illetve az 5 éves továbbképzési terv elkészítését; tudásszintfelmérést kezdeményeznek; megbeszélik a tankönyvválasztást; mindent megtesznek az egységes normák kialakításáért; döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák. 17

18 (2) A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazottja, gazdasági vezetője, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő felsőfokú iskolai végzettségű alkalmazottja. (3) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben, a nevelésioktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben, valamint e törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. Ktv. 57. szerint: (1) A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozik a) a foglalkozási, illetve a pedagógiai program és módosításának elfogadása; b) a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; c) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; d) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; e) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; f) a házirend elfogadása; g) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; h) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; i) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; (2) A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni a nevelőtestület véleményét a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, valamint az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt. (3) A nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete dönt a) a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és működési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról; 18

19 (4) A nevelőtestület a feladatkörébe tartozó ügyek előkészítésére vagy eldöntésére tagjaiból meghatározott időre vagy alkalmilag bizottságot hozhat létre, illetve egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja (lásd ott!) a szakmai munkaközösségekre vagy a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelőtestületet tájékoztatni köteles a nevelőtestület által meghatározott időközönként és módon azokról az ügyekről, amelyekben a nevelőtestület megbízásából eljár. E rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, továbbá a szervezeti és működési szabályzat elfogadásánál. (5) Az óraadó tanár a nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyekben az (1) bekezdés g)-h) pontjába tartozó ügyek kivételével nem rendelkezik szavazati joggal. R. 29. szerint: (1) Nevelőtestületi értekezletet kell összehívni, ha a nevelőtestület egyharmada kéri. Ha az iskolai diákönkormányzat kezdeményezi a nevelőtestület összehívását, a kezdeményezés elfogadásáról a nevelőtestület dönt. Értekezletek rendje A tanévnyitó, a félévi értékelő és a tanévzáró értekezlet megtartása minden évben kötelező. Az iskola működését meghatározó, az azt módosító ügyekben kerül sor az évközi értekezletekre. A nevelőtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha azon tagjainak 75%-a jelen van. Az a határozat válik döntéssé, mely a jelenlévőktől 50% + 1 szavazatot kapott. A nevelőtestület döntéseit ha erről magasabb jogszabály nem rendelkezik nyílt szavazással hozza. (2) A nevelőtestület meghatározza működésének és döntéshozatalának rendjét. (3) A nevelőtestület véleményét a közoktatási törvény 57. (2) bekezdésében meghatározottak mellett ki kell kérni: a) nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében, b) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában c) az iskolai felvételi követelmények meghatározásához R. 30. (3) A szakmai munkaközösség dönt szakterületén a) a nevelőtestület által átruházott kérdésekről 19

20 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje A nevelőtestület a közoktatási törvényben meghatározott jogköréből, valamint a végrehajtási rendelet alapján a munkaközösségre ruházza: a második idegen nyelv megválasztásához kapcsolódó javaslatok kidolgozását az igazgató számára (nyelvi munkaközösség); a tanulók továbbhaladásának eldöntését osztályozó értekezleteken (tanítók, tanárok); diák- önkormányzati döntési jogkörbe tartozó kérdésekben vélemény kialakítását (osztályfőnöki munkaközösség); a tantárgyfelosztás és a pedagógusok megbízatásainak megállapításával kapcsolatos előzetes véleménynyilvánítását (szakmai munkaközösségek); a pedagógus álláshelyek pályázati kiírásának véleményezését, a jelentkezők kiválasztásában történő segítség nyújtását (szakmai munkaközösségek); a szak- és módszertani tanszékekkel való kapcsolat tartását (szakmai munkaközösségek); Ságvári-napi versenyek szervezését (osztályfőnöki munkaközösség); szaktárgyi versenyek ütemezését, szervezését, ezzel kapcsolatosan a tanulók tájékoztatását (dolgozatok javítását) (szakmai munkaközösségek); BÁBEL Idegennyelvi Szövegértési és Nyelvhasználati Verseny szervezését (nyelvi munkaközösségek); iskolaérettségi vizsgálat alapján a leendő első osztályosok felvételi kérelmének javaslattételét (alsós munkaközösség); a tanév során esedékes ünnepélyek szervezéséért felelős pedagógusok kijelölését (az ünnepély szervezését vállaló munkaközösség); a tanulói tankönyvrendelés ügyeinek intézését tankönyvek kiválasztását (osztályfőnöki munkaközösség, szakmai munkaközösségek); a tanulói teljesítmények félévi, év végi elbírálása (magatartás, szorgalom) jegyek, nevelőtestületi dicséret, osztályozó vizsgára bocsátás (iskolai szintű kitüntetések, elismerések odaítélését nem ruházza át) (az osztályban tanító tanárok, közössége (osztályozó konferencia. A szakmai munkaközösségek az éves munkájukról szóló beszámoló során adnak számot a nevelőtestületnek. Az átruházott feladatok teljesítéséről a teljesítés utáni első közös értekezleten számolnak be. A nevelőtestületi értekezletekről jegyzőkönyv készül: a tanulókat érintő ügyekben; az iskola működését megváltoztató, azt módosító intézkedések, döntések meghozatalakor; a tanévzáró értekezleten. 20

21 Célfeladatra alakuló csoportok Az iskolában állandó és (szükség szerint) ideiglenes célfeladatra alakuló csoportok működnek, melyek tagjai az iskola nevelőtestületéből kerülnek ki. Az iskolában működő állandó, célfeladatra alakult csoportok a következők: Minőségfejlesztési csoport; Kompetenciamérés csoport; Önértékelő csoport (Comenius); Pályázatfigyelő csoport. Néhány példa az iskolában működő ideiglenes, célfeladatra alakult csoportra: Pedagógiai Programot felülvizsgáló csoport; Házirendet felülvizsgáló csoport; Szervezeti és Működési Szabályzatot felülvizsgáló csoport. Az iskolán belüli szakmai munkaközösségek kapcsolattartása elsősorban a munkaközösségvezetők értekezleteinek formájában történik. Ezek az értekezletek (kivételes alkalmaktól eltekintve) minden héten csütörtökön kerülnek megtartásra. Az értekezleten elhangzottakról a munkaközösség-vezetők tájékoztatják munkaközösségük tagjait. V. FEJEZET A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon túl kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésének megszervezéséért és hatékony működtetéséért az igazgató felelős. Az ellenőrzés területeit, konkrét tartalmát, módszerét és ütemezését az igazgató határozza meg. Minden félév elején az igazgató elkészíti és nyilvánosságra hozza az ellenőrzési tervet. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosultak: az igazgató; az igazgatóhelyettesek; a munkaközösség-vezetők. 21

22 Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. Közvetlenül ellenőrzi az igazgatóhelyettesek munkáját. Ennek egyik eszköze a beszámoltatás. Az igazgatóhelyettesek ellenőrzési tevékenységüket a vezetői feladatmegosztásból (munkaköri leírásuk alapján) következően saját területükön végzik. A munkaközösség-vezetők az ellenőrzési feladatokat a munkaközösségek tagjainál a szaktárgyuk tanításával és annak adminisztrációjával összefüggő területen látják el. Tapasztalataikról rendszeresen tájékoztatják az igazgatót, valamint az illetékes igazgató-helyettest. Az ellenőrzés módszerei: tanórán, tanórán kívüli foglalkozások látogatása; az írásos dokumentumok vizsgálata; beszámoltatás szóban és írásban, felmérések, eredményvizsgálatok a nevelés-oktatás területén. Az ellenőrzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munka-közösség tagjaival meg kell beszélni. Az egyes szakterületeken végzett belső ellenőrzés tapasztalatait, eredményeit a szakmai munkaközösségek értékelik ki, vitatják meg, s ennek eredményeképpen a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezik az iskola vezetőjénél. Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejű meghatározásával a tantestületi értekezlet összegezi és értékeli. A pedagógiai munka értékelése külön dokumentumban, a pedagógus-értékelés szabályzatban került átdolgozásra, mely az Intézményi Minőségirányítási Program (IMIP) szerves részét képezi. A munkaidő-nyilvántartás rendje A munkaidő-nyilvántartás vezetésének szabályait a 186/2006. (VIII. 31.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet módosításáról tartalmazza. Az iskolai munkaidő-nyilvántartás egymásnak megfeleltethető alapdokumentumai: jelenléti ív az iskola portáján, melyet az iskolába történő érkezéskor és az iskolából való távozáskor minden pedagógus kitölt (óra, perc) és aláír; osztálynaplók (haladási naplók) bejegyzései (aláírások); kéthavonta kitöltendő teljesítmény-nyilvántartó lapok, melyet a nevelési igazgatóhelyettes által megjelölt határidőre a nevelési igazgatóhelyettesnek át kell adni (aláírás). A dokumentumok összevetése után történik meg a túlórák, a helyettesített órák és a teljesítménymutatók kiszámítása. Ennek felelőse a nevelési igazgatóhelyettes. 22

23 VI. FEJEZET Szülői Közösség A Szülői Közösség iskolaszintű képviselőjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Az iskolai Szülői Közösség választmánya az igazgató kezdeményezésére legalább félévente ülést tart, amelyre a tagok írásbeli meghívót kapnak a napirend megjelölésével. A választmányi értekezleten tanácskozási joggal vesz részt az igazgató (igazgatóhelyettes), a Diákönkormányzat vezetője, valamint a gyermekvédelmi felelős. A napirendet az igazgató terjeszti elő. Az igazgató évente egyszer tájékoztatót tart a Szülői Közösség számára. A választmány üléseiről a napirend jellegétől függően írásbeli feljegyzés készül. A választmányt tájékoztatni kell azokról a döntésekről, melyeket a nevelőtestület az iskolai és családi nevelés közös feladatairól, az iskola egészét érintő programokról hozott. A tanév kezdetén (általában szeptember 20-ig) osztályonként az osztályfőnök vezetésével (és az érdekelt napközis nevelők közreműködésével) szülői értekezletet kell tartani, ahol a szülők tájékoztatásán túlmenően megválasztják az osztály szülői közösségének képviselőit (osztályonként 2 fő). A megválasztott képviselők alkotják az iskola Szülői Közösség választmányát, mely saját hatáskörében nyílt szavazással elnököt választ. Az osztály szülői közössége legalább félévenként szülői értekezletet tart, ahol az osztályfőnök vezetésével elemzik a tanulói közösség fejlődését, meghatározzák az iskolai és a családi nevelés összehangolásának időszerű feladatait, döntenek az osztályközösség saját programjairól különös tekintettel a szülők közreműködésére. Az osztályfőnök és a szülői közösség képviselői rendszeresen együttműködnek az elfogadott programok, a szülők által vállalt feladatok szervezésében. A szülők maguk is kezdeményezhetik az osztály szülői értekezlet összehívását, melyre, ha az intézmény működését érintő ügyekről van szó, az igazgató jelenlétében kerül sor. Az igazgató által összehívott rendkívüli szülői értekezleten jelen van az osztályfőnök. További jogok A szülők félévente 1 alkalommal (az éves munkatervben meghatározottak alapján) fogadóórán tájékozódhatnak gyermekük előrehaladásáról, fejlődéséről. December 15. és május 1. határidővel írásbeli értesítést kap az a szülő, akinek a gyermeke valamelyik tárgyból bukásra áll. A szaktanárok heti 1 fogadóórát jelölnek ki. A szülő alkalomszerűen, előzetes egyeztetés alapján is kérhet találkozót a gyermekét tanító pedagógusoktól. Igazgatói fogadóóra: heti 1 alkalommal délelőtt, valamint az igazgató délutáni ügyeletei alkalmával. 23

24 VII. FEJEZET Tájékoztatás a szülők, tanulók részére Májusban a leendő első osztályosok szüleinek tartott első szülői értekezleten az igazgató és a tanítók tájékoztatják a szülőket az iskola működésének rendjéről. A dokumentumok elolvasására az iskola könyvtárában, illetve az irodában van lehetőség. A felmerülő kérdésekről az igazgató ad felvilágosítást fogadóórájának időpontjában. A dokumentumokban történt módosításokról az osztályfőnökök tájékoztatják a szülőket és a tanulókat. Egyéb fontos információk közlése a tanévnyitó és tanévzáró ünnepélyeken történik. Az iskolai dokumentumok (Pedagógiai Program, Házirend) az intézmény honlapján elérhetőek. Tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje és formái A tanuló joga, hogy hozzájusson tanulmányai folytatásához és jogai gyakorlásához szükséges értesülésekhez. A Házirendet az osztályfőnökök minden év szeptemberében ismertetik a tanulókkal. A tanulók rendszeres tájékoztatásának egyik fóruma a DÖK-gyűlés (működését a Házirend szabályozza), ahol az osztályok képviselői vesznek részt, és ők informálják osztálytársaikat. Félévente szükség szerint iskolagyűlést tartunk, összehívását az igazgató és/vagy a DÖK vezetője kezdeményezheti. Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diák-önkormányzat a segítő tanár közreműködésével az iskolagyűlést megelőzően írásban is eljuttatja az iskola igazgatójához. Az írásban feltett kérdésekre az illetékes vezető ad érdemi választ. A kérdezés érdemi válasz módját a Házirend szabályozza. A gyűlést a DÖK elnöke vezeti le, a tanulók részére az igazgató ad tájékoztatást. A rendszeres tájékoztatást segíti az iskolai hirdetőtábla. A tanulók az őket érintő kérdésekben elsősorban az osztályfőnökhöz, de az iskolatitkárhoz, a DÖK-vezető tanárhoz és előre egyeztetett időpontban az iskola igazgatójához is fordulhatnak. A tanulók véleménynyilvánításának rendje és formái A tanulók szervezett véleménynyilvánításának színtere az osztályfőnöki óra, valamint a nagyobb közösséget érintő kérdésekben a DÖK-gyűlés. Ez ügyben a diák önkormányzati képviselők előzetesen egyeztetnek az osztály közösségével. Az iskola életével kapcsolatos véleményekre az osztályfőnök, illetve a DÖK-vezető tanár reflektál, és indokolt esetben ezekről tájékoztatja a tantestület tagjait vagy az illetékeseket. 24

25 III. RÉSZ KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERES FORMÁJA, MÓDJA Az iskolát a külső kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettesek a vezetői feladatmegosztás szerint tartanak kapcsolatot a külső szervekkel. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: 1. a pedagógiai szakszolgálat és szakmai szolgáltatás intézményeivel (KT 34., 35., 36. -ban meghatározottak szerint); 2. a közoktatás keretében, társintézményi szinten óvodákkal (SZTE óvoda, Toldi u. óvoda), általános iskolákkal és középiskolákkal (az Intézményi Minőségirányítási Programban rögzített módon) ; 3. az iskolát támogató alapítvány kuratóriumával (az alapítvány céljaiban meghatározott oktatási-nevelési kérdésekben); 4. a gyermekjóléti szolgálattal (veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek segítése érdekében, valamint az ismételt igazolatlan tanulói mulasztások miatt); 5. az önkormányzat Népjóléti Irodájával az alábbiak szerint: - a gyermekvédelmi felelős tájékoztatja a szülőket a különféle támogatási lehetőségekről, közreműködik a kérelmek elkészítésében és továbbításában; - az anyagi okok miatt fennálló veszélyeztetettség vagy hátrányos helyzet esetén kezdeményezi a gyermekek ingyenes vagy kedvezményes étkeztetését, valamint tankönyv- és tanszerellátásának támogatását; 6. az önkormányzat jegyzőjével (a tanulóval kapcsolatos ügyekben a KT. 83., valamint a tanulói balesetek esetén a 11./1994. (VI. 8.) MKM rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerint; 7. az önkormányzat Oktatási Irodájával tanügyigazgatási kérdésekben; 25

26 8. az iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval az alábbiak szerint: szakorvosi és védőnői szűrővizsgálatok az 1-8. évfolyamon; szükség szerint szakrendelésre irányítás; védőoltások; pályaválasztás előtti szakvizsgálatok; 10. az iskolában folyamatosan működő HAMMIDO alapfokú művészeti iskolával és a Fiesta Tánc Nonprofit Kft-vel; az intézmények igazgatói minden tanév elején átvizsgálják együttműködési megállapodásukat, és elvégzik a szükséges módosításokat (bérleti díj, tanterem- és eszközhasználat, órabeosztás); 11. az egyetem szaktanszékeivel, a szakmódszertant oktatókkal tartjuk a kapcsolatot; 12. az OH-val; 13. az iskola ökoiskola státuszából adódóan különböző társadalmi szervezetekkel, elsősorban a Csemete Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel (további partnereink: Szegedi Vadaspark, KÖRLÁNC, HUMUSZ, KOKOSZ? CSERMELY? MME stb.); 14. a felnőttoktatási tevékenységet végző 2F Iskolával. A partnerkapcsolatokat az iskola Intézményi Minőségirányítási Programja (IMIP) részletesen szabályozza. 26

27 IV. RÉSZ MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK VIII. FEJEZET A működés rendje A tanév beosztása a miniszter által országosan szabályozott, az éves munkaterv tartalmazza. Az éves munkatervet az igazgató állítja össze az elmúlt év programjaiból kiindulva. A munkaközösségek ennek alapján készítik el a munkatervüket. A tanév munkatervben megjelölt programjainak év közbeni módosítására csak az igazgatóval és a nevelőtestülettel történő egyeztetés után kerülhet sor. A tanítási napokat és az egyes tantárgyakból megtartott órákat a naplóban sorszámozni kell. Tanítási napnak számítanak azok a munkanapok, melyeken legalább három órát tartottak az osztálynak. Arra is lehetőség van, hogy a tanítási órát és napot a nevelési tervben vagy a helyi tantervben meghatározottak szerint az iskolán kívül (tanulmányi kirándulás, erdei iskola keretében) teljesítsék. Szünetek Tanítási szünetek a szorgalmi időszakban az őszi, téli és tavaszi szünet. Ezeknek rendjét az OM rendeletben szabályozza. Tanítási szünet, tanítás nélküli munkanapok alkalmával az iskola ha erre igény van felügyeletet biztosít a gyermekek számára. Az igazgatónak és helyetteseinek a nyári szünetben 3 alkalommal 9-12 óráig irodai ügyeletről kell gondoskodni. IX. FEJEZET Foglalkozások rendje; tevékenységek rendje és formái A tanulók fogadása, nyitva tartás Az iskola szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 5.00 órától óráig tart nyitva, ezalatt folyamatosan portai ügyelet biztosított. Az iskolát szombaton, vasárnap és munkaszüneti napokon zárva kell tartani. 27

28 Rendezvények esetén a nyitva tartásra, valamint a szokásos nyitva tartási rendtől való eltérésre az igazgató ad engedélyt. A reggeli tanári ügyelet legkorábban 7.30-kor kezdődik és 8.00-ig tart. A tanítás kezdete 8.15 óra (0. óra esetében 7.20). A tanítási órák 45 percesek, a szünetek az utolsó óraközi szünet kivételével 15 percesek (az utolsó szünet 10 perces): 0. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: Rendhagyó alkalmak esetében rövidített órák szerint zajlik a tanítás, ekkor a tanítási órák 40, a szünetek pedig 10 percesek (kivételt képez ez alól a 0. óra, mely 45 perces): 0. óra: óra: óra: óra: óra: óra: óra: A tanulók udvaron tartózkodásának rendjét az iskolai Házirend határozza meg. A folyosói és udvari tanári ügyeleti beosztást minden tanév elején újra kell készíteni és félévkor (az esetleges órarendi változások miatt) aktualizálni kell. Az ügyeleti beosztás készítésére az igazgató és a nevelési-oktatási igazgatóhelyettes minden félév elején felkéri a tantestület 2 tagját. (Az ügyeleti beosztást az adott félév második tanítási hetének első napjára el kell készíteni.) Fontos, hogy az ügyeletben minden pedagógusnak részt kell vennie (kivételt jelent az igazgató és a két igazgatóhelyettes). Az alsós tanítók az osztálytermeikben és az azt megelőző folyosószakaszon látnak el a szünetekben ügyeletet. A felsős tanárok a beosztás által meghatározott helyen és időpontban ügyelnek. Figyelni kell az ügyeleti alkalmak egyenlő leterheltséget biztosító eloszlására a beosztás készítésekor. Lehetőség szerint figyelembe kell venni az egyéni kéréseket is. és azt a megfelelő helyeken folyosókon, lépcsőházban ki kell függeszteni. A tanítási idő végén a napközit nem igénylők távoznak az iskolából. Tanítási időben az iskolát a tanuló csak rendkívüli esetben pl. betegség - a szülőkkel való telefonos megbeszélés alapján a megállapodás szerint hagyhatja el. A hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00 és között. Az épületbe belépő idegeneket, illetőleg látogatókat a portás az irodában telefonon bejelenti. 28

29 Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti időn kívül csak a beosztásuk szerint munkát végzők tartózkodhatnak az épületben. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. A vezetők intézményben tartózkodásának rendje Az iskola nyitva tartási ideje alatt 8.00-tól délután ig az igazgató vagy helyettesei közül egy vezető az iskolában köteles tartózkodni. A reggeli tanári ügyelet kezdetétől a vezető beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény működési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A kor távozó vezető után a szervezett foglalkozásokat tartó pedagógusok rendelkeznek intézkedési jogkörrel. X. FEJEZET Felvétel A tanulók beiskolázása a tankötelezettség törvényi szabályozása szerint történik. Az iskolába történő előjegyzést személyes bejelentkezés alapján végezzük. Túljelentkezés esetén a leendő elsősök kiscsoportos tájékozódó beszélgetésen vesznek részt az iskola által előre meghirdetett időpontban törvényileg engedélyezett formában. A beiskolázásra a foglalkozásokat vezető tanítók javaslatának figyelembevételével kerül sor. Az iskolába történő felvételről az igazgató dönt. Az első osztályokba történő beiratkozásra március hónapban kerül sor. A beíratáshoz szükséges dokumentumok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata; a diákigazolványhoz fénykép és eljárási díj; az óvoda iskolaérettséget tanúsító igazolása. Felvételi eljárás menete A gyerekek beíratására a felvételről szóló kiértesítésben megjelölt időpontban van lehetőség. Akadályoztatás esetén a szülőnek az iskolát értesíteni kell. Az értesítés elmulasztását úgy tekintjük, hogy a gyermeket mégsem kívánják iskolánkba beíratni. Az első osztályba történő jelentkezéskor az elbeszélgetés időpontjában külföldön tartózkodó vagy egyéb ok miatt megjelenni nem tudó gyermekekkel történő ismerkedést más időpontban kell megszervezni az igazgató és a leendő osztálytanító előzetes egyeztetése alapján, a szülők tájékoztatásával. Az első osztályba történő beíratáskor a Közoktatási Törvény értelmében a szülők nyilatkoznak a szabadon választható tantárgyak tanulásáról. 29

30 Átvétel felsőbb évfolyamra Más iskolából felsőbb évfolyamokra történő átvételről az egyéni körülmények megvizsgálása (a jelentkező tanuló tanulmányi eredménye, magatartása, egyéb tényezők) és mérlegelése alapján az igazgató dönt a leendő osztálytanító/osztályfőnök véleményének meghallgatása után. A tartós külföldi tartózkodás után visszatérő gyermek tanulócsoportba történő el-, illetve visszahelyezéséről a szülővel történő egyeztetés után az igazgató dönt. Ennek alapján javaslat tehető a külföldön nem tanult tantárgyakból különbözeti vizsga letételére, de a külföldi iskolában szerzett bizonyítvány hiteles fordítással igazolt eredményét az iskola minden esetben elfogadja. A tanulói jogviszony szüneteltetése, megszüntetése A tanulói jogviszony a Közoktatási Törvényben foglalt esetekben szűnik meg. Az osztálytanító, osztályfőnök iskolaváltoztatásra tehet javaslatot a szülőnek abban az esetben, ha a tanuló más intézményben történő eredményesebb foglalkoztatása indokolja azt. Kivételesen indokolt esetben a tanuló iskolaváltoztatására annak kirívóan rossz magatartása miatt a nevelőtestülettel együtt a szülők szervezete is javaslatot tehet. Iskolaváltoztatási szándékával a szülő az osztályfőnököt, igazgatót írásban vagy személyesen megkeresi. Távozáskor a tanuló az irodában leadja diákigazolványát, az iskolai könyvtári könyveket; kézhez kapja záradékolt bizonyítványát és az iskolaváltoztatásról szóló, kitöltött nyomtatványt. A tanulói jogviszony szünetel a szülő kérésére tartós külföldi tartózkodás alatt; a szülő megfelelő indoklással gyermeke magántanulói státuszát kezdeményezi A tanulói jogviszony szünetelésének ideje alatt a tanuló tankötelezettségének osztályozó vagy különbözeti vizsgával tesz eleget. A napközis foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei A szülő igénye alapján minden tanuló számára biztosított a napközi otthonba való felvétel. A következő tanévre a napközi otthonba jelentkezés a tanévbefejezéséig lehetséges. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt a tanév elején, illetőleg a tanév közben igényeljék. 30

31 XI. FEJEZET Gyakorlati tanárképzés Az iskolában a tanév mindkét félévében ellátjuk a gyakorlati tanárképzéssel együtt járó feladatokat, amelyben a felsőoktatási intézmények elvárásai és útmutatásai alapján elsősorban szakvezető tanárok működnek közre. A szakvezető tanárok megismertetik a tanárjelöltekkel az iskolai dokumentumokat, különös tekintettel a rájuk vonatkozó fejezetekre. A szakvezető tanárok bármely szakos hallgatót kötelesek fogadni hospitálás céljából; azokat is, akik gyakorlati tanításukat más szakvezetőknél végzik. Csupán hospitálás céljából az iskola minden pedagógusa köteles fogadni a hallgatókat, további óraelemzés, megbeszélés kötelezettsége nélkül. Óraelemzést, megbeszélést, óra-előkészítést a szakvezető tanárok csak a hozzájuk beosztott hallgatókkal végeznek, azonban a tanárjelöltek iskolai gyakorlatát minden tekintetben támogatni kötelesek. A tanárjelöltnek hospitálási szándékát legkésőbb a tanítási órát megelőző óraközi szünet elejéig jeleznie kell az órát tartó pedagógusnak. A szakvezető tanár köteles benn tartózkodni a tanárjelölt óráján. Előzetes megbeszélés alapján egy tanítási órát a hallgató felügyelet nélkül is megtarthat, de a szakvezetője ez idő alatt az épületben köteles tartózkodni. A szakvezető tanár szakmai véleménye alapján a hallgató annak betegsége, hivatalos távolléte esetén amennyiben a szakos helyettesítés más módon nem megoldható egyedül is megtarthatja a tanítási órát a mindenkori H-s felügyeletével. Erről minden esetben előre értesíteni kell az igazgatót, igazgatóhelyettest. A haladási naplóban a tanárjelölt beírása mellett szakvezetője is szignálja a tanítási órát. A hallgatók kérésére a tanítási gyakorlat befejezésekor a szakvezető tanár írásbeli értékelést készít akkor is, ha azt a delegáló intézmény hivatalosan nem kéri. XII. FEJEZET A létesítmények és helyiségek használati rendje Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni az állagmegóvás szem előtt tartásával. 31

32 Az iskola minden dolgozója és tanulója felelős: a közösségi tulajdon védelméért, állagának megőrzéséért; az iskola rendjének és tisztaságának megőrzéséért; az energiafelhasználással való takarékosságért; a tűz- és balesetvédelem, valamint a munkavédelem szabályainak a betartásáért. A tanulók az intézmény helyiségeit, létesítményeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják, a Házirendben szabályozott módon. Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket, helyiségeket zárni kell. A tantermeket és a szertárakat, valamint a könyvtárat a pedagógusok, az irodákat, a konyhát az ott dolgozók, a tornatermet, portásfülkét, bejárati ajtókat pedig a portás zárja. Tűzvédelmi okokból a portán valamennyi helyiség kulcsa megtalálható. Az iskolai könyvtár használati rendjét a könyvtár működési szabályzata tartalmazza. A könyvtár nyitva tartása lehetővé teszi, hogy azt a tanulók és pedagógusok minden tanítási napon igénybe vehessék. Az iskolai könyvtár olvasóterme a tanítási órákra is igénybe vehető oly módon, hogy a könyvtárban folyó munkát ne akadályozza. Az iskolához nem tartozó külső igénybevevők a helyiségek átengedéséről szóló írásbeli megállapodás szerinti időben és feltételek betartásával tartózkodhatnak az épületben. A termek bérbeadását megelőzően az érintett munkaközösség-vezetőkkel egyeztetni kell. Az igénybe vevőket vagyonvédelmi kötelezettség terheli és kártérítési felelősséggel tartoznak. Kötelesek betartani az intézmény balesetvédelmi és tűzvédelmi szabályzatba foglalt előírásait. Az intézményben okozott kárt amennyiben az elkövetés ténye és az elkövető személye bizonyítható meg kell téríteni. A tanulók által okozott károkról az osztályfőnök értesíti a szülőket. A kár felmérése és a kártérítés részleteinek tisztázása a gazdasági ügyekkel foglalkozó igazgatóhelyettes feladata. Az intézményi tulajdonban levő eszközök használata pedagógusok által Az iskola tulajdonát képező, névre szólóan kiadott leltári tárgyakért az iskola dolgozói anyagi felelősséggel tartoznak. Az épületből az intézményi tulajdont képező eszközöket kivinni csak a gazdasági igazgatóhelyettes vagy az igazgató írásbeli engedélyével, anyagi felelősségvállalás mellett lehet. Az intézményben lévő technikai berendezéseket, eszközöket, amelyeknek használata plusz költséget jelent (fénymásoló, fax, irodai telefon stb.) igénybe venni elsősorban iskolai munkavégzés céljára lehet. Az eszközök magán-, illetve egyéb célú használatához megfelelő indoklással az igazgatóhelyettes, az igazgató engedélyét kell kérni. 32

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010.

A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. A gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 039476 2010. 0 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, feladata...2 1. Az SZMSZ célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1.

A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2013. április 1. A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. április 1. 1 A Danubia Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. -ában valamint

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TELEKI BLANKA KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1095 Budapest, Mester u.23 Telefon/Fax: 215-9254 Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf.: 178 E-mail: titkarsag@teleki-bp.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata

A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ. Szervezeti és Működési Szabályzata A Nagy Lajos Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzata 2009. Készítette: Dudla Erzsébet 1 Az intézmény adatai: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Elnevezése: Nagy Lajos Általános Művelődési Központ

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzata

szervezeti és működési szabályzata Az Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola szervezeti és működési szabályzata Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerület KLIK 131001 OM azonosító: 032406 Készítette:

Részletesebben

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény és szervezeti tagozódása 1 II. A működés

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (2750 Nagykőrös, Hősök tere 8.) OM: 037715 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. TARTALOM AZ ARANY JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Gazdag Erzsi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Szombathely, 2015. 01. 05. Készítette: Molnár Anikó óvodavezető Elfogadta: Nevelőtestület - 1 - TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010.

A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (2009. évi módosítása) 2010. Remédium Általános Iskola és Szakiskola 2800 Tatabánya, Kossuth u. 6. e-mail: remediumiskola@freemail.hu www.remedium.suli.hu A REMÉDIUM ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci út 77 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST, 2009 Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XVI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2013. -1- Tartalomjegyzék: 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 1.1. AZ SZMSZ célja 1.2.

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS

A BÁRCZI GÉZA ÁLTALÁNOS Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat B á r c z i G é z a Á l t a l á n o s I s k o l a 1039 Budapest, Bárczi Géza u. 2. 243-1509 453-2039 Ema il: ba rcz i-a@kszk i.ob uda.h u Honlap unk: www.bar czigai.s ulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának

A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 Színmagyarázat: Integrált Pedagógiai Rendszer működtetése Kompetencia alapú oktatás bevezetése (TÁMOP 3.1.4-08/2)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta

Sárbogárdi Zengő Óvoda. Szervezeti és Működési. Készítette: Huszárné Kovács Márta Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Huszárné Kovács Márta 1 S zerveze ti és működési szabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés...3 II. Intézményi alapadatok...6 III. A működés rendje...8 IV.

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, Kollégium és Pedagógiai Intézet SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 4 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata,

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. 2 Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény OM azonosító: 201538 A szabályzat érvényes: visszavonásig 3 TARTALOM 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kerekerdő Óvoda 1097. Budapest, Vágóhíd u. 35-37. SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A nevelőtestület közreműködésével készítette: Szencz Mátyásné óvodavezető Budapest 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ARANY JÁNOS ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1072 Budapest, Nyár u. 9. Tel.: 06 1 342 1320 Tel./fax: 06 1 322 6005 e-mail: arany@arany-epuletgepesz.sulinet.hu honlap: www.arany-epuletgepesz.sulinet.hu

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011 Tartalomjegyzék BÁCSALMÁS KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS...1 ÓVODÁJA ÉS BÖLCSŐDÉJE...1 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat

Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola. Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény neve: Csányi Szent György Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és Működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3015 Csány, Arany János út 6. Intézmény OM-azonosítója: 031556 Intézmény

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat ÁFEOSZ Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. A SZMSZ célja, tartalma... 6 2. Jogszabályi háttér... 6 Az SZMSZ

Részletesebben

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZENT JÁNOS KATOLIKUS ÓVODA, EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA EGYEK 2015 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom Bevezetés... 5 A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései... 3 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 4 1. A SZMSZ célja, tartalma 4 2. Jogszabályi háttér 4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S E M M E L W E I S I G N Á C H U M Á N S Z A K K É P Z Ő I S K O L A Hatályba lépés: 2013. szeptember 2. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2-4. I. BEVEZETÉS 5-6. 1. Az

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat

Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat Tunyogi Erzsébet Gyógyító Játszóház Alapítvány a Halmozottan Sérült Gyermekekért (1077 Budapest Bethlen Gábor utca 8. I/6 fenntartásában lévő Tunyogi Pedagógiai Szakszakszolgálat (1064 Budapest, Rózsa

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és Gyermekotthon, 1089 Budapest, Diószeghy Sámuel utca 25. 2010. 2 I. BEVEZETÉS A közoktatásról

Részletesebben

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata KAPOSVÁRI BAJCSY- ZSILINSZKY UTCAI KÖZPONTI ÓVODA 7400 KAPOSVÁR, BAJCSY- ZS. U. 20. OM: 033742 bajcsy.ovoda@cbn.hu Tel. Fax.: 0682/526-764 Kaposvári Bajcsy-Zsilinszky Utcai Központi Óvoda Szervezeti és

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SÉF Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakképző Iskola H-8200 Veszprém, Halle utca 3. TeI/Fax.:0036 (88) 569-880, 0036 (88) 569-880 E-mail : sef@sef.hu Keltezés: Iktatószám: Ügyintéző: SZERVEZETI

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat

Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: Kaposvár, Bajcsy Zs.u.17. Telefon: 82-512-128 Fax.: 82-410-312 e-mail: iskola@tancsics.hu webcím: www.tancsics.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 52/519/2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI

Részletesebben

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A komáromi Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM: 031821 A nevelőtestület elfogadta: 2013. március 11. Jóváhagyta:. TARTALOMJEGYZÉK INTÉZMÉNYÜNK SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Szervezeti és működési szabályzata OM azonosító: 027425 A szabályzat érvényes 2014. január 1-től Pécs, 2014 A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló

Részletesebben

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események

5.3.2. Az elektronikus úton előállított, papíralapú nyomtatványok hitelesítési rendje... 21 5.4. Teendők bombariadó és egyéb rendkívüli események Tartalom 1. Általános rendelkezések... 7 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 7 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése... 8 2. Az

Részletesebben

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011.

A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium. Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. A Katona József Műszaki, Közgazdasági Szakképző Iskola és Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2011. 1. I. Bevezetés A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. Tel.: (54) 430-038.; Tel/fax: (54) 541-010 e-mail:

Részletesebben

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013.

Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2013. március 28. Iktatószám: /2013. PH. Legitimációs eljárás OM AZONOSÍTÓ: 033144 Székhely: A nevelőtestület nevében: intézményvezető aláírása A szülő szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1193 Budapest Csokonai u. 5 Intézmény OM - azonosítója: Készítette: 034703.. Benkőné Sipos Erika Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: P.H. 2014/2015.

Részletesebben

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454.

Intézmény neve: Szabályzat típusa: Intézmény székhelye, címe: 2083 Solymár, Templom tér 26. Pf.: 2. Intézmény OM-azonosítója: 032454. Intézmény neve: Szabályzat típusa: Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános és Művészeti Alapiskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és működési szabályzat minta Intézmény székhelye, címe:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat

Szervezeti és Működési Szabályzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI 2011. Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat KLAPKA ÓVODA BOCSKAI ÓVODA Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Készítette: Végváriné Kékhegyi Erika óvodavezető T a r t a l o m j e g y z é k I. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: - Gönyő, 2009. augusztus - KISS BÉLA igazgató Intézmény neve: Széchenyi István Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross @ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009.

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SOKORÓPÁTKAI EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 1 Tartalom 1.BEVEZETÉS... 5 2.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 5 2.1. Jogi háttere... 5 2.2.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A WESTSIK VILMOS ÉLELMISZERIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Nyíregyháza 205 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és feladata 4.. A Szervezeti

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat

Holdfény Utcai Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzat Székhely: 2040 Budaörs, Holdfény u.31. OM azonosító: 201162 Szervezeti és Működési Szabályzat Hatályos: Határozatlan időre Készítette: Maksainé Gecse Erika óvodavezető Hatálybalépés időpontja: Kelt: 2008.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT /SZMSZ/ CÉLJA, JOGSZABÁLYI ALAPJA... 7 2. A SZERVEZETI - ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADÁSA, JÓVÁHAGYÁSA, MEGTEKINTÉSE...

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat Az 2011. évi CXC. törvény a köznevelésről, továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet megfelelő bekezdéseiben foglalt felhatalmazás alapján a Vásárhelyi Pál Szakközépiskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENTANNAI SÁMUEL GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Karcag, 2013... Gyökeres Sándor igazgató Fenntartó: Budapest, 2013... 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 3600 Ózd.Újváros tér 1. E-mail: ujvaroster@freemail.hu Tel./Fax:06-48/472620 Web: www.ujvarosteri-ozd.sulinet.hu 1 Tartalom I. Bevezetés... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához]

A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási köre [a közoktatási törvény 40. (1) bekezdéséhez és az R. 4. (1) bekezdésének r) pontjához] 1. A szervezeti és működési szabályzat az intézmény

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT S U G O V I C A Á L T A L Á N O S M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T É S S P O R T I S K O L A Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Intézmény neve: V. István Katolikus Szakközépiskola és Gimnázium, Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény székhelye, címe: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda

Keszthelyi Életfa Óvoda 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 12. Szervezeti és Működési Szabályzat. Életfa Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Életfa Óvoda 2013 Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben