KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013

2 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja... 3 III. Az intézmény feladatai és jogosultságai... 4 IV. Az intézmény engedélyezett létszámai, szervezeti felépítése és működési rendszere... 4 V. Az intézményi közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk... 7 VI. A szülői kapcsolattartás rendje... 7 VII. Az iskolaszék, a diákönkörmányzat és az intézmény kapcsolattartásának rendje... 8 VIII. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere... 9 IX. A nevelőtestület és működési rendje... 9 X. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei XI. A nevelőtestület feladatainak átruházása XII. Az intézmény működési rendje XIII. Az intézmény munkarendje, a belépés és a benntartózkodás rendje XIV. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje XV. Az intézményvezető munkájának értékelése..14 XVI. A tanulói jogviszony és következményei XVII. A tanuló kártérítési felelőssége, fegyelmi eljárás XVIII. Az épület egészére vonatkozó rendszabályok XIX. A helyiségek és berendezésük használati rendje XX. Az intézményi hagyományok ápolása..166 XXI. Elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítése és kezelési rendje. 16 XXII. Intézményi óvó-, védő előírások XXIII.Rendkívüli esemény.. 17 XXIV. Fegyelmi eljárás XXV. A pedagógus heti teljes munkaidejének megoszlása Záró rendelkezések....18

3 3 I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya 1./ A szervezeti és Működési Szabályzata célja A Szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, a külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és azokat a rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. 2./ A szabályzat hatálya Az SZMSZ és a mellékletét képező egyéb szabályzatok (vezetői utasítások) betartása kötelező érvényű az intézmény minden közalkalmazottjára és az intézménnyel szerződéses jogviszonyban állókra. A szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba és határozatlan időre szól. II. Az intézmény jellemzői, jogállása és gazdálkodási módja 1./ Az intézmény jellemző adatai Az intézmény típusa: Az intézmény neve: Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény nyilvántartási száma (Törzsszám): Fenntartói nyilvántartó szám: Székhelye: Intézmény alapításának időpontja: Alapítás határozatszáma: alapfokú művészetoktatási intézmény Kósa György Városi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola 8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky utca /1991. (VII.04.) számú önkormányzati határozat Alapító okirat azonosítója: 1/228/55/2009 Alapító okirat kelte: szeptember / Az intézmény jogállása - Az iskola alapítói jogokkal felruházott irányító szerve, fenntartója és székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ - Az iskola működtetője és székhelye: Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 3./ Az intézmény besorolása A tevékenység jellege alapján: A közszolgáltató szerv fajtája: Tevékenységi besorolás: közszolgáltató közintézmény alapvető szakágazat alapfokú művészetoktatás

4 4 TEÁOR: 8520 Alaptevékenység megnevezése Alapfokú művészet-oktatás Szakfeladat száma december 31-ig Alaptevékenység megnevezése Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Kiegészítő tevékenység megnevezése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Szakfeladat száma január 1. napjától Szakfeladat száma január 1. napjától III. Az intézmény feladatai és jogosultságai 1./ Az iskola jogszabályban meghatározott közfeladata: A köznevelésről szóló törvényben meghatározott alapfokú művészeti nevelés és oktatás. A zeneiskolára vonatkozó állami nevelési, oktatási tanterv alapján a zenei ismeretek megszerzésének elősegítése, a zenei műveltség megalapozása, a tanulók felkészítése az amatőr hangszeres zenélésre, továbbá a zenei pályára alkalmas tanuló előkészítése a szakirányú továbbtanulásra. 2./ Az intézmény jogosultságai Év végi bizonyítványok kiállítása. Alapfokú és továbbképzős zenei tanulmányok elvégzésének tanúsítása. IV. Az intézmény engedélyezett létszámai, szervezeti felépítése és működési rendszere 1./ Engedélyezett létszámok Engedélyezett tanulói létszám: 130 fő Engedélyezett pedagóguslétszám: 8 fő Technikai létszám: 1 fő iskolatitkár Balatonalmádi Városgondnokság által biztosított munkakörök: 1 fő takarító részmunkaidőben (heti 20 óra) fűtő-karbantartó részmunkaidőben 2./ Az intézmény szervezeti felépítése A Városi Zeneiskolában a munkavégzés a racionális működtetés, valamint a helyi adottságok, körülmények és igények figyelembe vételével került kialakításra. Az intézmény szervezeti felépítése: - Igazgató - Igazgató helyettes - Tanszakvezető zenetanár - Zenetanár - Iskolatitkár

5 5 Városgondnoksággal egyeztetve: - Műszaki dolgozó (fűtő-karbantartó) - Kisegítő dolgozó (takarító) 3./ Az intézmény vezetése A vezető a./ A vezető személye Az intézmény vezetője csak a köznevelési törvény által előírt feltételeknek megfelelő személy lehet, akinek kiválasztása nyilvános pályázat útján történik. A vezetői megbízás legfontosabb követelménye: az intézmény típusnak megfelelő felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség, pedagógus szakvizsga és a pedagógus munkakörben való határozatlan idejű alkalmazás, valamint a szükséges szakmai gyakorlat. Az intézményvezetőt a fenntartó bízza meg feladatainak ellátásával. Döntése előtt be kell szereznie az intézmény alkalmazotti közösségének a véleményét. b./ Az intézményvezető jogköre Az intézményvezető feladatait, jogkörét, felelősségét a köznevelési törvény, valamint a fenntartó határozza meg. Az intézményvezető kiemelt feladatai: a nevelő és oktató munka irányítása és ellenőrzése, a nevelőtestület vezetése, a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntések előkészítése, végrehajtásuk szakszerű megszervezése és ellenőrzése, a nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekre való javaslattétel a fenntartó számára; kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása, a köznevelési intézmény képviselete, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésének irányítása, a döntés az egyetértési kötelezettség megtartásával az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy a kollektív szerződés (közalkalmazotti szabályzat) nem utal más hatáskörbe. c./ Az intézményvezető felelőssége: Az intézmény vezetője (igazgatója) a köznevelési törvénynek megfelelően egy személyben felelős az alábbiakért: a pedagógiai munkáért, a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáért, a tanuló- és a gyermekbalesetek megelőzéséért. d./az iskolavezető gazdálkodási feladatai az iskola felújításával kapcsolatosan javaslatot ad a fenntartónak, javaslatot tesz az iskola épületének, berendezésének, felszereléseinek és eszközeinek karbantartására, új eszközök beszerzésére, ellenőrzi a vagyoni nyilvántartásokat, biztosítja a munkavédelmi, a tűzvédelmi-, és balesetvédelmi oktatások megszervezését és az előírások megtartását, gondoskodik az intézmény eszközeinek, berendezéseinek szabályszerű leltározásáról, selejtezéséről, biztosítja az értékes hangszerek tárolását.

6 6 A vezető-helyettes a./ A vezető-helyettes (igazgatóhelyettes) személye A vezető-helyettesi megbízást a nevelőtestületi véleményezési jogkör megtartásával az intézményvezető adja a határozatlan időre kinevezett közalkalmazottnak. A megbízás visszavonásig érvényes. A vezető-helyettes a törvényben meghatározott felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, valamint legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett gyakorlattal rendelkező személy. b./ A vezető-helyettes jogköre és felelőssége A vezető-helyettes munkáját munkaköri leírása alapján, valamint az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. A vezető-helyettes feladat- és hatásköre, kiterjed egész munkakörére. A vezető-helyettes felelőssége kiterjed a munkaköri leírásban található feladatkörökre, ezen túlmenően személyes felelősséggel tartozik az intézményvezetőnek. A vezető-helyettes beszámolási kötelezettsége kiterjed az intézmény egész működésére és pedagógiai munkájára, a belső ellenőrzések tapasztalataira, valamint az intézményt érintő megoldandó problémák jelzésére. Az iskola vezetősége a./ A vezetőség Az intézmény vezetősége, konzultatív testület: véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik, és dönt mindazon ügyekben, amelyekben az igazgató saját jogköréből ezt szükségesnek látja. Az intézményvezetőség tagjai: az intézményvezető, a vezető-helyettes, a szakmai munkaközösségek vezetői, az intézmény közalkalmazottainak választott képviselője. A vezetők és középvezetők a vezetői értekezleteken beszámolnak a kiemelkedő teljesítményekről, a hiányosságokról, a problémákról, valamint azok megoldási módjáról. b./ A vezetők kapcsolattartási rendje Az intézményvezetője és a helyettes kapcsolattartása folyamatos, a szükségletnek megfelelő rendszerességgel tartanak vezetői megbeszéléseket. A vezetőség a munkatervben rögzített vezetői értekezleteket tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül. Rendkívüli vezetői értekezletet az intézményvezető az általános munkaidőn belül bármikor összehívhat. A vezetők helyettesítési rendje Az intézményvezető helyettesítése: Az intézményvezetőt szabadsága és betegsége alatt, valamint hivatalos távolléte esetén általános helyettese az igazgatóhelyettes helyettesíti. Tartós távollétnek minősül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Az intézményvezető tartós távolléte esetén a teljes vezetői jogkör gyakorlására külön írásos intézkedésben ad felhatalmazást. Az igazgatóhelyettest tartós távolléte esetén /két hét/ az intézményvezető által megbízott munkatársa helyettesíti. Az intézményvezető gazdálkodási jogkörének gyakorlását két héten túli tartós távollét, vagy összeférhetetlenség fennállása esetén az igazgatóhelyettesre ruházza át. Összeférhetetlenség fennállása esetén az igazgatóhelyettes a gazdálkodási jogkörök gyakorlását teljes körűen elláthatja.

7 7 V. Az intézményi közösségek, jogaik és kapcsolattartásuk 1./ Alkalmazottak Közalkalmazottak Az intézmény dolgozói közalkalmazottak, ezért munkavégzésükkel kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve mellett a közalkalmazotti törvény szabályozza. Az alkalmazottak egy része oktató-nevelő munkát végző pedagógus, a többi dolgozó az oktatónevelő munkát közvetlenül vagy közvetetten segítő más közalkalmazott. A pedagógusok alkotják az intézmény nevelőtestületét. A nevelőtestület (tantestület) határozza meg alapvetően az intézmény tartalmi munkáját. Óraadó pedagógusok Az óraadó pedagógusok munkavégzésével kapcsolatos kötelességeiket és jogaikat a munka törvénykönyve szabályozza. 2./ Az alkalmazottak jogai Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap. Javaslattételi és véleményezési jog illeti meg az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban álló minden személyt. A döntési jogkör gyakorlójának az írásban kifejtett javaslattal, véleménnyel kapcsolatos álláspontját a javaslattevővel, véleményezővel közölni kell. Az egyetértési jog az intézkedés meghozatalának feltétele. A jogkör gyakorlója az adott kérdésben csak úgy rendelkezhet, ha a hatályos jogszabályok szerint az egyetértésre jogosultak, az intézkedéssel ténylegesen egyetértenek. 3./ Az alkalmazotti közösség kapcsolattartásának rendje A kapcsolattartás formái: különböző értekezletek, megbeszélések, ülések, stb. Az intézményi kapcsolattartás rendszeres és konkrét időpontjait a munkaterv tartalmazza, melyet a hivatalos közlések helyén kell kifüggeszteni. A belső kapcsolattartás általános szabálya, hogy különböző döntési fórumokra, alkalmazotti értekezletekre a közösség által delegált képviselőt meg kell hívni. VI. A szülői kapcsolattartás rendje A köznevelési törvény alapján a szülők meghatározott jogaik érvényesítésére és kötelességük teljesítésére szülői szervezetet hozhatnak létre. A szülői szervezet dönt saját szervezeti és működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról és képviseletéről. 1./ A szülői közösséggel való kapcsolattartás A szülői közösséggel az intézményvezető a munkatervben rögzített időpontokban tanévenként legalább kétszer tájékoztatást ad az intézmény munkájáról és feladatairól, valamint meghallgatja a közösség véleményét és javaslatait.

8 8 2./ A szülők szóbeli tájékoztatási rendje Az intézmény a köznevelési törvénynek megfelelően a tanulókról a tanév során rendszeres szóbeli tájékoztatást tart. A szóbeli tájékoztatás lehet csoportos és egyéni. A szülők csoportos tájékoztatásának módja a szülői értekezletek, az egyéni tájékoztatás a fogadóórákon történik. 3./ A szülői értekezletek rendje: A szülők számára az intézmény tanévenként két szülői értekezletet tart. A szeptemberi szülői értekezleten a szülők értesülnek a tanév rendjéről, feladatairól. Ekkor bemutatják az osztályban (csoportban) oktató-nevelő új pedagógusokat is. Rendkívüli szülői értekezletet hívhat össze az intézményvezető a felmerülő problémák megoldására. 4./ A szülői fogadóórák rendje: Az intézmény pedagógusai a szülői fogadóórákon egyéni tájékoztatást adnak a tanulókról a szülők számára. 5./ A szülők írásbeli tájékoztatási rendje Köznevelési intézményünk a tanulókról rendszeres írásbeli tájékoztatást ad a hivatalos pecséttel ellátott tájékoztató (ellenőrző) füzetekben. Írásban értesítjük a tanuló szüleit gyermekük magatartásáról, szorgalmáról, tanulmányi előmeneteléről. Tájékoztatjuk a szülőket az intézményi élet kiemelkedő eseményeiről és a szükséges aktuális információkról is. VII. Az iskolaszék, a diákönkörmányzat és az intézmény kapcsolattartásának rendje 1./ Az iskolaszék és jogai Az intézményben a nevelő és oktató munka segítésére: az intézmény működésében érdekelt, együttműködésének előmozdítására iskolaszék működik, melybe a szülők, a nevelőtestület és az önkormányzat azonos számú képviselője van. Az iskolaszék maga állapítja meg működésének rendjét, munkaprogramját és megválasztja tisztségviselőit. Az iskolaszéket az elnök képviseli. Az iskolaszék véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik. Az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol: A Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásakor, A házirend elfogadásakor. 2./A diákönkormányzat Az intézményben diákönkormányzat működik, mely a törvényi kötelezettségek alapján véleményezési és javaslattételi jogkörrel rendelkezik. 3./ A kapcsolattartás rendje Az intézményvezető, az iskolaszék elnöke és a diákönkormányzat vezetője az együttműködés tartalmát és formáját tanévenként az intézményi munkaterv és az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A kapcsolattartás a feladatellátás függvényében folyamatos. Az intézményvezető vagy megbízottja szükség szerint, de tanévenként legalább két alkalommal tájékoztatja az iskolaszéket és a diákönkormányzatot az intézmény működéséről.

9 9 VIII. Az intézmény külső kapcsolatainak rendszere 1./ A külső kapcsolatok célja, formája és módja Intézményünk a feladatok elvégzése, valamint a továbbtanulás érdekében kapcsolatot tart fenn más intézményekkel. A vezetők, valamint az oktató-nevelő munka különböző szakterületeinek képviselői rendszeres személyes kapcsolatot tartanak a társintézmények azonos beosztású alkalmazottaival, - meghívás vagy egyéb értesítés alapján. A kapcsolattartás formái és módjai: - szakmai előadásokon és megbeszéléseken való részvétel, - módszertani bemutatások és gyakorlatok tartása, - közös ünnepélyek rendezése, - intézményi rendezvények látogatása, - hivatalos ügyintézés levélben vagy telefonon. 2./ Rendszeres külső kapcsolatok Az intézményvezető és az iskolaszék elnöke az együttműködés tartalmát és formáját tanévenként az intézményi munkaterv és az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. A kapcsolattartás a feladatellátás függvényében folyamatos. Az intézményvezető vagy megbízottja szükség szerint, de tanévenként legalább két alkalommal tájékoztatja az iskolaszéket az intézmény működéséről. Az iskolaszék elnöke tanévenként két alkalommal tájékoztatja saját működéséről és munkaprogramjáról a nevelőtestületet. IX. A nevelőtestület és működési rendje 1./ A nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógusainak közössége, oktatási kérdésekben a köznevelési intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja minden közalkalmazott pedagógus. 2./ A nevelőtestület feladatai és jogai A nevelőtestület legfontosabb feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása, - ezáltal a tanulók magas színvonalú nevelése és oktatása. Ennek a komplex feladatnak megfelelően a nevelőtestület véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A nevelőtestület döntési jogköre: - a pedagógiai program elfogadása, - az SZMSZ és a házirend elfogadása, - a tanév munkatervének jóváhagyása, - átfogó értékelések és beszámolók elfogadása, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása, - a tanulók fegyelmi ügyeiben való eljárás, - az intézményvezetői programok szakmai véleményezése, - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása, - saját feladatainak és jogainak részleges átruházása.

10 10 3./ A nevelőtestület értekezletei A nevelőtestület feladatainak ellátása érdekében számos értekezletet tart a tanév során. Az értekezletek egy részét az intézmény éves munkaterve rögzíti. A nevelőtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési jogot gyakorlók iskolaszék, szülői szervezet képviselőjét meg kell hívni. A nevelőtestület döntési jogkörébe tartozó ügyeiben az óraadó tanárok nem rendelkeznek szavazati joggal. A tanév rendes értekezletei az alábbiak: - alakuló értekezlet - tanévnyitó értekezlet, - félévi osztályozó értekezlet, - nevelési értekezlet, - év végi osztályozó értekezlet - tanévzáró értekezlet. - rendkívüli értekezlet hívható össze, ha a nevelőtestület tagjainak egyharmada, valamint a közalkalmazotti megbízott és az intézmény igazgatója vagy vezetősége szükségesnek látja. 4./ A nevelőtestület döntései és határozatai A nevelőtestület döntéseit és határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. A nevelőtestületi értekezlet lényegkiemelő, emlékeztető jegyzőkönyvét kijelölt jegyzőkönyvvezető vezeti. A jegyzőkönyvet az intézményvezető, a jegyzőkönyvvezető és a nevelőtestület jelenlevő tagjai közül egy hitelesítő írja alá. A döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek, határozati formában. X. A nevelőtestület szakmai munkaközösségei 1./ A munkaközösségek célja Tanszaki közösségek létrejöttéhez legalább 5 fő tanár szükséges. 2./ A szakmai munkaközösségek feladatai A munkaközösség a magas színvonalú munkavégzés érdekében: - fejleszti a szakterület módszertanát és az oktató munkát, - javaslatot tesz a speciális irányok megválasztására és a költségvetés szakmai előirányzatainak felhasználására, - támogatja a pályakezdő pedagógusok munkáját, - összeállítja a vizsgák feladatait, - kiírja a tanulmányi versenyeket. 3./ A tanszakvezető feladatai - a tanszak vezetője képviseli a tanszakot a vezetőség felé és az iskolán kívül, - felelős a szakmai munkáért: a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak szakmai segítése érdekében irányítja a tanszak tevékenységét, értekezleteket hív össze, bemutató foglalkozásokat szervez, - beszámol a nevelőtestületnek a tanszak tevékenységéről, - javaslatot tesz a tantárgyfelosztásra, a szakmai továbbképzésekre, jutalmazásokra. 4./ Az intézményben működő tanszakok együttműködése és kapcsolattartásuk rendje Az éves munkatervben meghatározott tanszakvezetői megbeszéléseken összegzik tapasztalataikat, megfogalmazzák javaslataikat, amiket a nevelőtestületi értekezleten ismertetnek.

11 11 XI. A nevelőtestület feladatainak átruházása A nevelőtestület tanszaki munkaközösségre ruházott jogai A nevelőtestület a köznevelési törvényben meghatározott jogköréből a tanszaki munkaközösségre ruházza át az alábbi jogköreit: - a pedagógiai program helyi tantervének kidolgozása, - a taneszközök, tankönyvek kiválasztása, - továbbképzésre, átképzésre való javaslattétel, - jutalmazásra, fizetésemelésre való javaslattétel, - a határozott időre kinevezett pedagógusok véleményezése. XII. Az intézmény működési rendje 1./ A tanév rendjének meghatározása A tanév szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig, a szorgalmi idő június 30-ig tart. A tanév általános rendjéről a művelődési és köznevelési miniszter évenként rendelkezik. A tanév helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti munkatervben az érintett közösségek véleményének figyelembe vételével. 2./ A tanév rendje és annak közzététele A tanév helyi rendje tartalmazza az intézmény működésével kapcsolatos legfontosabb eseményeket és időpontokat: - a nevelőtestületi értekezletek időpontjait, - a tanítás nélküli munkanapok programját és időpontját, - a vizsgák rendjét, - a tanítási szünetek (őszi, tavaszi, téli) időpontját a miniszteri rendelet keretein belül, - a bemutató órák és foglalkozások rendjét, - a nyílt napok megtartásának rendjét és idejét. 3./ Az intézmény nyitva tartása Az intézmény a tanév szorgalmi ideje alatt tanítási napokon: 7 órától az utolsó tanítási óra befejezéséig tarthat nyitva. Az intézmény hivatalos munkaideje tanítási napokon: 7 órától az utolsó tanítási óra befejezéséig. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az intézményvezető adhat engedélyt eseti kérelmek alapján. Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódhat. Az intézményt egyébként zárva kell tartani! Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. 4./ A tanítási órák rendje Az oktatás és a nevelés az óratervnek megfelelően, a tantárgyfelosztással összhangban levő órarend alapján történik a pedagógusok vezetésével a kijelölt tantermekben. A napi tanítási idő (a kötelező órarend szerinti tanítási órák időtartama) órától óráig tart. A kötelezően választott fakultációs tanórákat óráig be kell fejezni. Indokolt esetben az igazgató rövidített órákat és szüneteket rendelhet el. A tanítási órák időtartama 2 x 30 perc, ill. 2 x 45 perc. Az első tanítási óra órakor kezdődhet.

12 12 A tanítási órák látogatására engedély nélkül csak a tantestület tagjai jogosultak. Minden egyéb esetben a látogatásra az igazgató adhat engedélyt. A tanítási órák megkezdésük után nem zavarhatók. A tanítási órák tanulókra vonatkozó szabályait a házirend tartalmazza. 5./ Az intézményi felügyelet rendszabályai Az iskolában a tanítási idő alatt tanuló felügyelet nélkül nem tartózkodhat. Az órarend szerinti kötelező tanítási órák és a tanórán kívüli foglalkozások alatt a tanulókra a tanórát vagy a foglalkozást tartó pedagógus felügyel. Tanítási szünetek alatt, valamint szombaton és vasárnap a nyitva tartás az intézményvezető által engedélyezett szervezett programokhoz kapcsolódhat. Az intézményt egyébként zárva kell tartani. Az intézmény tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tart nyitva. XIII. Az intézmény munkarendje, a benntartózkodás rendje 1./ A vezetők intézményben való tartózkodása Az intézmény hivatalos munkaidejében felelős vezetőnek kell az épületben tartózkodni. Ezért az intézmény vezetője vagy helyettese az éves munkatervben megállapított beosztás alapján látják el az ügyeletes vezető feladatait. 2./ A közalkalmazottak munkarendje Az intézmény zavartalan működése érdekében a közalkalmazottak munkarendjét a hatályos jogszabályok betartásával az intézményvezető állapítja meg. A közalkalmazottak munkaköri leírásait a vezető-helyettes készíti el, és az intézményvezető hagyja jóvá. Minden közalkalmazottnak és tanulónak az intézményben be kell tartania az általános munka és balesetvédelmi szabályokat. 3./ A pedagógusok munkarendje A pedagógusok jogait és kötelességeit a köznevelési törvény rögzíti. A pedagógus heti teljes munkaideje kötelező órákból, valamint a nevelő-oktató munkával, vagy a gyermekekkel, tanulókkal a szakfeladatának megfelelő foglalkozással összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll. A pedagógus köteles munkakezdése előtt 15 perccel munkahelyén megjelenni. A pedagógusnak a munkából való távolmaradását előzetesen jelentenie kell. A pedagógusok számára a kötelező óraszámon felüli tanítási órák megtartására a megbízást az intézményvezető adja. 4./ Pedagógusok feladatköre és hatásköre Munkakör megnevezése: tanár A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény igazgatója. A munkakör szakmai irányítója: az intézmény igazgatója A munkakörnek utasítást adó munkakörök: vezető beosztású munkakörök. A munkakör célja: a köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatásinevelési feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. Helyettesítés rendje: - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök.

13 13 Munkakör megnevezése: tanszakvezető tanár FEOR száma: 2439 A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény igazgatója. A munkakör szakmai irányítója: az intézmény igazgatója A munkakörnek utasítást adó munkakörök: vezető beosztású munkakörök. A munkakörnek alárendelt munkakörök: tanárok. A munkakör célja: a köznevelési törvényben előírtak alapján, az intézmény oktatásinevelési feladatainak ellátása elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában. Helyettesítés rendje: - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: - pedagógus és szakvizsgázott pedagógus munkakörök. 5./ A nem pedagógus munkakörűek munkarendje Az alkalmazottaknak munkakezdésük előtt 5 perccel kell munkahelyükön megjelenniük, távolmaradásukról értesíteniük kell az iskolatitkárt. Technikai dolgozók feladatköre és hatásköre Munkakör megnevezése: Iskolatitkár FEOR száma: 3601 A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: az intézmény igazgatója. A munkakör szakmai irányítója: az intézmény igazgatója Az utasítást adó felettes munkakörök: - iskolaigazgató, igazgatóhelyettes. A munkakörnek alárendelt munkakörök: takarító, fűtő-karbantartó. A munkakör célja: az iskolai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása. Az iskola pedagógus, és egyéb alkalmazottaival kapcsolatos adminisztráció ellátása. A gyermekek adminisztratív ügyeinek intézése. Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása. Helyettesítés rendje: - a munkakör az alábbi munkaköröket helyettesítheti: - gazdasági, ügyviteli alkalmazottak - a munkakört az alábbi munkakörök helyettesíthetik: - gazdasági, ügyviteli alkalmazottak Munkakör megnevezése: Fűtő - karbantartó A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Balatonalmádi Városgondnkság A munkakör szakmai irányítója: Balatonalmádi Városgondnokság vezetője Utasítást adó felettes munkakörök: -városgondnokság vezetője - intézményvezető, - intézményvezető-helyettes - iskolatitkár A munkakörnek alárendelt munkakörök: nincsenek. A munkakör célja: a karbantartó feladata, kötelessége az iskolai nevelő-oktató munka segítése és a munkakörébe tartozó feladatok gondos elvégzése.

14 14 Munkakör megnevezése: takarító A munkakör felett a munkáltatói jogkör gyakorlója: Balatonalmádi Városgondnkság Utasítást adó felettes munkakörök: - városgondnokság vezetője - intézményvezető, - intézményvezető-helyettes, - iskolatitkár. A munkakörnek alárendelt munkakörök nincsenek. A munkakör célja: az intézmény tisztaságának megóvása. 6./ A tanulók munkarendje A tanulók munkarendjét, intézményi életének részletes szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzat mellékletében található házirend határozza meg. A házirend betartása a pedagógiai program céljainak megvalósítása miatt az intézmény valamennyi tanulójára és az intézményben tartózkodó személyekre nézve kötelező. 7./ Az intézménybe történő belépés és benntartózkodás rendje Az intézménnyel jogviszonyban nem állók - idegenek - az épületben csak az igazgató engedélyével tartózkodhatnak (pl. óralátogatás). Szülők a tanítási órákon nem vehetnek részt, kivétel a nyílt tanítási nap. XIV. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje A nevelő-oktató munka belső ellenőrzése a tanítási órákon kívül kiterjed a választható tanórai, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokra is. A pedagógiai munka ellenőrzése a szakmai munkaközösségek által kidolgozott területeken és módszerekkel folyik. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az igazgató készíti el a minőségirányítási program, valamint a szakmai munkaközösségek javaslata alapján. Az ellenőrzési tervben nem szereplő, eseti ellenőrzések lefolytatásáról az igazgató dönt. Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet a szakmai munkaközösség, vagy az iskolaszék. A nevelő-oktató munka belső ellenőrzésére jogosult az igazgató, az igazgató helyettes, a tanszakvezető a saját tanszakán, a tanárok külön megbízás szerint. Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenőrizheti. XV. Az intézményvezető munkájának értékelése A nevelési oktatási intézményvezető munkáját megbízásának második és negyedik évében a nevelőtestületnek és a szülői közösségnek értékelnie kell. - személyazonosításra alkalmatlan kérdőívet kap minden munkatárs és szülő, melyen véleményezhetik az iskolai munka javítása érdekében az intézményvezető teljesítését; - a kérdőíven 0-3 pontig lehet értékelni az alábbi fő szempontok szerint: 1. programok megvalósítása 2. jogszerűség 3. együttműködés

15 15 - a kérdőíveket az igazgató helyettes állítja össze és ő értékeli: 1./ összesíti 2./ százalékolja 3./ az eredményt ismerteti és közzéteszi XVI. A tanulói jogviszony és következményei 1./ A tanulói jogviszony létesítése és feltételei Iskolánk tanulói közösségébe jelentkezés alapján, felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni. A tanulói jogviszony létesítéséről, a felvételről és az átvételről az iskola igazgatója dönt. A köznevelési törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszűnését és a tanulói jogviszonyból következő jogokat és kötelességeket. Az iskola körzeti feladatok ellátásán túlmenően a tanulói jogviszony létesítését felvételi követelmények teljesítéséhez köti. 2./ A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos vizsgák Iskolánkban a tanulói jogviszony vizsgakötelezettséggel jár. A különböző vizsgáztató bizottságokat az igazgató jelöli ki, melynek elnöke felelős a vizsgák jogszerű lebonyolításáért. Intézményünkben a helyi vizsgák évfolyamvizsgák, amelyeknek vizsgaterve az intézmény pedagógiai programjában található. A helyi vizsgák időpontját az intézmény munkaterve tartalmazza. XVII. A tanuló kártérítési felelőssége, a fegyelmi eljárás 1./ A büntetés elvei: - a házirendben foglaltak megsértése fegyelmi intézkedést vonhat maga után; - az iskola épületében, illetve az iskolában található tárgyakban okozott kár; 2./ A büntetés formái: - figyelmeztetés négyszemközt, - figyelmeztetés írásban; - fegyelmi intézkedés fokozatai: tanulói kártérítés meghatározott kedvezmények megvonása kizárás az iskolából. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatban a fegyelmi fokozatoktól el lehet tekinteni. 3./ Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz a kár értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie. XVIII. Az épület egészére vonatkozó rendszabályok Az épület rendje Az intézmény teljes területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: - a közösségi tulajdont védeni, - a berendezéseket rendeltetésszerűen használni, - az iskola rendjét és tisztaságát megőrizni,

16 16 - az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, - a tűz-és balesetvédelmi előírások szerint eljárni, a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani XIX. A helyiségek és berendezésük használati rendje 1./ Az alkalmazottak helyiséghasználata A dolgozók az intézmény helyiségeit, létesítményeit nyitvatartási időben akkor és olyan módon használhatják, hogy az ne veszélyeztesse a nevelő-oktató tevékenységet. Ha intézményi alkalmazott a nyitvatartási időn túlmenően igénybe kívánja venni az iskola helyiségeit, ezt az intézményvezetőtől írásban kell kérvényeznie a használat céljának és időpontjának megjelölésével. 2./ A tanulók helyiséghasználata A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit és ezek berendezéseit a tanítási időben és azután is csak pedagógusi felügyelettel használhatják. XX. Az intézményi hagyományok ápolása Az intézmény hagyományos rendezvényei - Ünnepségek: nemzeti ünnepeken koszorúzás - Az iskola évfordulóinak megünneplése XXI. Elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatványok hitelesítése és kezelési rendje Hitelesítés: Az iratnak elektronikus adathordozón történő érkezését az iktatókönyvben rögzíteni kell. Az elektronikus adathordozón érkezett iratokat és az iratok kísérőlapjait ki kell nyomtatni, és ezeket együtt kell kezelni. Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítése az intézmény pecsétjével és intézményvezető (intézményvezető helyettes) aláírásával történik meg. Tárolás: A dokumentumok iktatószámmal ellátva, időrendi sorrendben, tartalmi megosztásban lefűzésre kerülnek az általános iratkezelési szabályoknak megfelelően. A küldemény átvevője köteles gondoskodni az iratnak az iratkezelő részére nyilvántartásba vétel, szignáltatás, iktatás céljából - történő átadásáról az átvétel elismertetése ellenében. Iktatáskor az elektronikus adathordozón érkezett irat kísérőlapján fel kell tüntetni az adathordozó iktatószámát, az adathordozó paramétereit, a dokumentum tárgyát, a nyilvántartásba vevő aláírását. XXII. Intézményi óvó-, védő előírások 1./Az iskolában tartózkodó valamennyi személy köteles a közösségi tulajdont védeni: - a berendezéseket /kártérítési kötelezettség mellett/ rendeltetés szerűen használni; - a rendet és tisztaságot megőrizni; - a tűz- és balesetvédelemi előírások szerint eljárni, - a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani;

17 17 2./ Biztonsági rendszabályok A hétvégi vagy egyéb záráskor az utolsóként távozó köteles - az ablakok zárt állapotáról meggyőződni; - a tantermeket és mellékhelyiségeket bezárni; - a riasztót bekapcsolni; XXIII. Rendkívüli esemény Munkavédelem, tűzvédelem, bombariadó - A balesetek elkerülése, megelőzése és a tűzesetek elkerülése érdekében a dolgozókat oktatásban kell részesíteni, melyet aláírásukkal igazolnak. - minden tanuló- és gyermekbalesetet követően meg kell tenni a szükséges intézkedést; - tűz- és bombariadó esetén gondoskodni kell az illetékes szervek értesítéséről, és az iskola gyors, szakszerű kiürítéséről; XXIV. Fegyelmi eljárás 1./ A büntetés elvei: - a házirendben foglaltak megsértése fegyelmi intézkedést vonhat maga után; - az iskola épületében, illetve az iskolában található tárgyakban okozott kár; 2./ A büntetés formái: - figyelmeztetés négyszemközt, - figyelmeztetés írásban; - fegyelmi intézkedés fokozatai: tanulói kártérítés meghatározott kedvezmények megvonása kizárás az iskolából. Az igazolatlan mulasztásokkal kapcsolatban a fegyelmi fokozatoktól el lehet tekinteni. 3./ Ha a tanuló az intézménynek jogellenesen kárt okoz a kár értékének megállapítása után a kárt meg kell térítenie. XXV. A pedagógus heti teljes munkaidejének megoszlása A neveléssel oktatással lekötött munkaidővel - amely legalább 10 óra, legfeljebb 6 óra - a munkáltató rendelkezik. Ez a heti 32 óra (a teljes munkaidő 80 %-a) és a tanítással lekötött óraszám közötti munkaidő. A pedagógus feladatai a tanórai foglalkozások megtartásán felül: - szülőkkel való kapcsolattartás: a szülőket és a tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatja, a szülőt figyelmezteti, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek, - a szülő és a tanuló javaslataira, kérdéseire érdemi választ ad, - tanítványai egész évi munkáját megtervezi, megszervezi, irányítja és ellenőrzi, számukra a félévi és év végi vizsgákat, tanszaki hangversenyeket lebonyolítja, - tanítványait tanulmányi versenyekre felkészíti,

18 18 - a tanszak B tagozatos növendékeivel a szakközépiskolai meghallgatásokon, konzultációkon, előfelvételi és felvételi vizsgákon részt vesz, - az iskola hagyományosan megrendezésre kerülő kamarazenei fesztiváljának, valamint az éves munkatervben megfogalmazott rendezvények lebonyolításában részt vesz, szükség esetén a tanulók felügyeletét ellátja, - a város intézményeivel a kapcsolatot tartja, szereplésre való felkérésekről azonnal tájékoztatást ad a kollégáknak, a fellépések műsorát összeállítja, szükség esetén részt vesz a rendezvényen, - ha a tanuló balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megteszi, - az érvényben lévő jogszabályok szerint az iskolavezetés által előírt adminisztratív feladatokat ellátja (tanári napló vezetése, túlóra elszámolás, osztályozó vizsgákon részvétel, tantestületi értekezleteken való részvétel, beszámolók készítése, naplók, ellenőrzők pontos vezetése), - ellátja a szükséges eseti helyettesítést, - A tanszakvezető tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a tanszak egész évi munkáját. Lebonyolítja és részt vesz a tanszakhoz tartozó félévi, év végi hangversenyeken és vizsgákon. Évente kétszer beszámolót készít a tanszak munkájáról. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása csak nevelőtestület elfogadásával és a köznevelési törvény által meghatározott közösségek egyetértésével, valamint a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. 2. Kötelező melléklet: Adatkezelési szabályzat

2014-2015 NB I/B nők kelet

2014-2015 NB I/B nők kelet 1. Orosházi NKC 2. Hajdúnánás Termál SC 3. Abonett KC 4. Nyíradonyi VVTK 5. DVSC-TVP II 6. Eszterházy KFSC 7. Kecskeméti NKSE 8. Balmazújvárosi NKK 9. K.Szeged-Algyő 10. Kispesti NKK 11. Gödi SE 12. Szent

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN

KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN KERÜLETI HELYI ADÓK (ÉPÍTMÉNYADÓ, TELEKADÓ, IDEGENFORGALMI ADÓ) MÉRTÉKE 2009., 2010., 2011., 2012. ÉVBEN I. Kerület 22/1998. (XII.22.) 1.169.- Ft /m2/év 1.240.- Ft /m2/év 1.292.- Ft /m2/év 1.500.- 29/1995.

Részletesebben

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete

Konföderáció Ágazati szakszervezet 2011.februári taglétszám (fő) SZEF Bölcsödei Dolgozók Demokratikus Szakszervezete. SZEF Pedagógusok Szakszervezete Nemzetgazdasági Minisztérium Országos Reprezentativitást Megállapító Bizottság ORMB Jelentés 4/c. sz. melléklet Ágazati (szakmai) szakszervezetek, szakszervezeti szövetségek közalkalmazotti jogviszonyban

Részletesebben

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai

A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és végrehajtási rendelete 2007. nyári módosításai Dr. Madarász Hedvig évi XXXIII. törvény módosítása Az Országgyűlés 2007. június 25-ei ülésnapján fogadta

Részletesebben

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621

bp02css@freemail.hu, 2kercsgyk@euroweb.hu 225-7956, 225-7957, 225-38-64, 225-3865 cstan.v.csao@kszki.obuda.hu (+36-1) 454-0620, 454-0621 I. ker Budavári Szolgáltatási II. ker. és III. ker Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi Családok Átmeneti Otthona III. ker. Óbudai Családi Tanácsadó és Gyermekvédelmi I. III. ker.óbudai Családi Tanácsadó

Részletesebben

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje

A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje A Leopold Mozart Zeneiskola házirendje Módosítva: Budaörs, 2009. szeptember 1. 1 Tartalomjegyzék I. Az intézmény adatai II. A Házirend hatálya, kihirdetése III. A Házirend jogi alapja IV. Diák érdekképviselet

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje

A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje 1. sz. függelék A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság irányítási rendje I.) Az igazgató közvetlen alárendeltségébe és irányítása alá 1. igazgatóhelyettes 2. gazdasági igazgatóhelyettes 3. humán

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva 1/6 NB I NŐK KELET KÉZILABDA 2011-2012 2011.07.14. Sorsz.

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva 1/6 NB I NŐK KELET KÉZILABDA 2011-2012 2011.07.14. Sorsz. Sorsz. 1/6 NB I NŐK KELET KÉZILABDA 2011-2012 2011.07.14 CSAPAT 1. Kecskeméti NKSE 2. Inárcs-Örkény KC 3. ÉTV Érdi VSE II 4. Eszterházy KFSC-Globosys 5. Nyíradonyi VVTK 6. Szeged KKSE 7. Csorvási SK 8.

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva. 1/6 NB I NŐK 2014-2015 évi ALAPSZAKASZ 2014.07.14. Sorsz.

Mérkőző csapatok Időpont Megjegyzés/ CSAPAT. Ford. HAZAI VENDÉG Hó,nap Óra Elfogadva. 1/6 NB I NŐK 2014-2015 évi ALAPSZAKASZ 2014.07.14. Sorsz. Sorsz. 1/6 NB I NŐK 2014-2015 évi ALAPSZAKASZ 2014.07.14 CSAPAT 1. Győri Audi ETO KC 2. FTC Rail Cargo Hungaria 3. Érd 4. Dunaújvárosi KKA 5. Ipress Center Vác 6. Fehérvár KC 7. DVSC-TVP 8. Mosonmagyaróvári

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE :1042 Budapest, István út 14. /Fax231-3141/231-3151 e-mail:mszabolcs@ujpest.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2011. június 30-i ülésére

Részletesebben

Emelt szintű érettségire készítés szabályzata

Emelt szintű érettségire készítés szabályzata Kandó Kálmán Szakközépiskola Emelt szintű érettségire készítés szabályzata 2009. Kandó Kálmán Szakközépiskola Az emelt szintű érettségire való felkészítésről 1. Jogszabályi alapok I. Az emelt szintű érettségire

Részletesebben

3. Fehérvár KC Mosonmagyaróvári KC SE 4. Dunaújvárosi KKAMTK 5. FTC Rail Cargo Hungaria DVSC 6. Ipress Center VácBékéscsabai ENKSE

3. Fehérvár KC Mosonmagyaróvári KC SE 4. Dunaújvárosi KKAMTK 5. FTC Rail Cargo Hungaria DVSC 6. Ipress Center VácBékéscsabai ENKSE Sorsz. 1/6 NB I NŐK 2015-2016 évi ALAPSZAKASZ 2015.07.14 CSAPAT 1. Érd 2. Siófok KC Galérius Fürdő 3. Fehérvár KC 4. Dunaújvárosi KKA 5. FTC Rail Cargo Hungaria 6. DVSC 7. MTK 8. Mosonmagyaróvári KC SE

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása.

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele. 7/2012.(II.14.) szám. Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Mátraszele 7/2012.(II.14.) szám Tárgy.: Társulási megállapodás módosítása H a t á r o z a t Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Salgótarján

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás

14. számú tanügy-igazgatási szabályzat. Tantárgyfelosztás 14. számú tanügy-igazgatási szabályzat Tantárgyfelosztás I. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 94. r) pontja,

Részletesebben

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet

301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól A Kormány a haditechnikai termékek gyártásának és

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG

MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG Prugberger Tamás MAGYAR ÉS EURÓPAI MUNKA- ÉS KÖZSZOLGÁLATI JOG (A magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai

Részletesebben

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2013. november 01.-30. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 08.00-10.00 Bp. III. ker. Jeles u. péntek 08.00-10.00 Bp. IV. ker. Csíksomlyó u. 08.00-10.00 Bp. IX.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY I. 1 hónap Éves kamat Fix 4,0% EBKM 4,13% 2013.07.29-től visszavonásig Lakossági fizetési számla mellett leköthető betét. Az akciós kamat az első kamatperiódusra érvényes. A betét

Részletesebben

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend)

Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit. Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének. ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Tanácsadó Testületének ÜGYRENDJE (a továbbiakban: Ügyrend) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1) A Tanácsadó Testület megnevezése: Józsefvárosi Közösségi

Részletesebben

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 )

MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) 2008.5.9. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 115/361 MEGFELELÉSI TÁBLÁZATOK ( 1 ) Az Európai Unióról szóló szerződés Korábbi számozás az Európai Unióról szóló Új számozás az Európai Unióról szóló I.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

1, Cégalapítás lépései:

1, Cégalapítás lépései: HASZNOS TUDNIVALÓK Tartalom 1, CÉGALAPÍTÁS LÉPÉSEI: 2 2, CÉGMÓDOSÍTÁS 2 3, CÉGBÍRÓSÁG 2 A Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 Pest megyei Bíróság, mint Cégbíróság elérhetőségei: 2 4, BUDAPESTI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER l ^ l l O i j BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTER Tárgy: XVI. Kerület Kertvárosi Egészségügyi Szolgálata alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület! A dr. Tóvári István

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2014/2015-ös tanévben induló képzésekben A B C D 1. Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2. I/1. Bács-Kiskun Ács 34 582 01 3. I/2. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos 34 582 03 4. I/3. Bács-Kiskun Finommechanikai

Részletesebben

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK

A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ LEGFONTOSABB JOGFORRÁSOK Szervezetfejlesztés a en az ítélkezési munka támogatásának, a szervezet hatékonyságának, gazdaságos működésének érdekében című ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0063. számú pályázat A TÖRVÉNYSZÉK MŰKÖDÉSÉT MEGHATÁROZÓ

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március

Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [2] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [3] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak [4] 2015. március Energiahatékonyságot Magyarországnak

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2015/2016-os tanévben induló képzésekben A B C D 1 Sorszám Megye/Főváros Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 2 I/1. Bács-Kiskun Ács 34-582-01 3 I/2. Bács-Kiskun Asztalos 34-543-02 4 I/3. Bács-Kiskun Épület- és szerkezetlakatos

Részletesebben

H - I - J soros vonali kommunikáció

H - I - J soros vonali kommunikáció H - I - J soros vonali kommunikáció P Alapítva: 1984 TARTALOMJEGYZÉK ESZKÖZÖK... 4 Csatlakozók bekötése... 4 SOROS ÉS CAN VONAL LEZÁRÓ ÁTKÖTÉSEK... 5 V3D frekvenciaváltó... 5 VLD / VHD frekvenciaváltó...

Részletesebben

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata 2/1. számú melléklet Józsefvárosi Zeneiskola alapító okiratának módosító okirata Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY

AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY AKCIÓS BETÉT HIRDETMÉNY I. Éves kamat Fix 5,25% EBKM 5,32% II. Éves kamat Fix 4,25% EBKM 4,32% - III. Éves kamat Fix 5,0% EBKM 5,05% IV. 1 Éves kamat Jegybanki alapkamat + 1% (változó kamatozás) EBKM 5,72%

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Alapszabályzat. 2008. március

Alapszabályzat. 2008. március Alapszabályzat 2008. március Alapszabályzat I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Kreatív Kenese Egyesület 2. Az Egyesület székhelye: 8174 Balatonkenese, Soós hegyi u. 2. 3. Az Egyesület levelezési

Részletesebben

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái

2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 2.4.2. Az intézmény által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái 1. A SZEMÉLYÜGYI NYILVÁNTARTÁS ADATKÖRE a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyárólszóló

Részletesebben

Gasztrokutatás. 2013. november 29.

Gasztrokutatás. 2013. november 29. Gasztrokutatás 2013. november 29. 2 Magyarország legnagyobb gasztrofesztivál-kutatása 3 4 gasztrofesztiválon, 4000 embert kérdeztünk meg azért, hogy kiderüljön kik is az igazi fesztiválozók 4 A kutatás

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

KÖZZÉTÉTELI LISTA. A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 10. fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé: ARANY JÁNOS ÓVODA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV Szervezeti, személyzeti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: Városi Zeneiskola alapító okiratának módosítása és a Bakonynána, mint tagozat csatlakozásának

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MAFC SÚLYEMELŐ SZAKOSZTÁLYÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések A MAFC sportegyesület a bázisát képező Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetemmel együttműködő tradicionális

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

Pénzügyi Információs melléklet (PIM)

Pénzügyi Információs melléklet (PIM) I. Alapadatok (Jelenlegi állapot) A vállalkozás neve: A vállalkozás székhelye: Alapítás dátuma: Cégjegyzékszám: Adószám: Statisztikai azonosító szám: Pénzügyi Információs melléklet (PIM) II. A vállalkozás

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Számvizsgáló Bizottságának Ügyrendje I. A Számvizsgáló Bizottság és tagjai 1. Az IPA Magyar Szekció (a továbbiakban: Magyar Szekció) Számvizsgáló Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság)

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

HÁZIREND. ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE HÁZIREND ECSER 2.sz. NAGYKÖZSÉGI ÓVODA 2233 ECSER ANDRÁSSY u. 11-13. A HÁZIRENDET ELFOGADTA: AZ ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE TARTALOM BEVEZETŐ A HÁZIREND JOGI SZABÁLYOZÁSA Jogszabályi háttér A házirend mint jogi

Részletesebben

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011.

K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. K o n t r a s z t o k A. M. I. M u n k a t e r v e 2010-2011. Megyei, regionális, és országos rendezvények és tanulmányi versenyek XIII. Országos Koncz János hegedűverseny Kovács Dénes emlékére A verseny

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BOCSA DIÁKOLIMPA VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: A 2014-2015. tanévi Magyarország Bocsa Diákolimpia bajnoka cím, és a további helyezések eldöntése. Tehetséggondozás, egy látványos,

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA AZ OKTATÁSI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Ktj.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Szent Márton ábrázolások játékokon

Szent Márton ábrázolások játékokon Szent Márton ábrázolások játékokon Számtalan helyen találkozhatunk Szent Márton-ábrázolásokkal. A Répcelaki Szent István Király Plébánia területén sok játékot, többségében kirakókat találunk, amelyek Szent

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata

Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata Rózsa Ferenc Gimnázium Diákönkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata A DÖK az 1993. évi LXXIX. tv. 62 64. -aiban foglaltak alapján működik, kiegészülve a gimnázium Szervezeti Működési Szabályzatával

Részletesebben

II. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BARACS 2013.

II. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BARACS 2013. II. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA BARACS 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskola szervezeti és működési szabályzatának általános tudnivalói...

Részletesebben

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja

A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja A Jogi és Ügyrendi Bizottság 2012.04.12-i ülésének 4/ napirendi pontja 4/ Napirendi pont A Sárvár Távhő Kft. ügyvezető igazgatójának megbízása. ELŐTERJESZTÉS a Sárvár TÁVHŐ Kft. ügyvezető igazgatójának

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZAGTÓ SZOLNOK 2013 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. I. Nyilvántartható

Részletesebben

Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola

Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola Budapest XVIII. Kerületi Táncsics Német Nemzetiségi Általános Iskola 1188 Budapest, Táncsics u. 53. Tel: 295-3236, Fax: 295-1890; OM: 035131 e-mail: tmihaly@hu.inter.net SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

A Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 I. Általános rendelkezések az intézmény adatai... 2 II. Az SZMSZ célja, és

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben

Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben Szakiskolai tanulmányi ösztöndíjra jogosító szakiskolai szakképesítések a 2013/2014-es tanévben induló képzésekben 1. A B C D 2. Sorszám Megye Szakképesítés megnevezése Szakképesítés azonosítószáma 3.

Részletesebben

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE

I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE I. A NYELVVIZSGÁT AKKREDITÁLÓ TESTÜLET (TOVÁBBIAKBAN: TESTÜLET) ÜGYRENDJE (1) A Testület jogállása: kormányrendelet által meghatározott feladatok elvégzésére létrehozott szakmai testület (2) A Testület

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Ikt. sz.:k/36-sf/15 Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a (Om. azonosító: 039544) Szervezeti és Működési Szabályzat Ügyintéző: Moravecz Attila, Intézményvezető

Részletesebben

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet]

[11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához, művészeti áganként Zeneművészeti ág: Tantárgy

Részletesebben

Letelepedési kérelem

Letelepedési kérelem Letelepedési kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelmet átvevő hatóság (kód és név): Kérelem átvételének dátuma: Kérelemhez tartozó betétlapok: A: db B: db C: db D: db E: db F: db év hónap nap

Részletesebben

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban

Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban MLSZSZ Konferencia, 213.nov.16. Logopédiai tevékenység a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatban Mosányi Emőke megbízott főigazgató Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat JOGSZABÁLYOK 211. évi CXC. tv. a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.1.Közzétételi egység: Kapcsolat, szervezet, vezetők dokumentum az intézmény hivatalos Sándor Frigyes Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az intézmény székhelye 2400 Dunaújváros

Részletesebben

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 - Szolnok. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 - Szolnok. Szervezeti és Működési Szabályzat i Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099 - Szervezeti és Működési Szabályzat 1 i Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola OM:040099-1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja A köznevelési intézmény

Részletesebben

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység

2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység 1. oldal 2014. február 01.-28. között tervezett sebességellenőrző tevékenység Nap Időpont Helyszín 1 09.00-11.00 Bp. XI. ker. Nagyszőlős u. szombat 09.00-13.00 Bp. XV. Ker. Régi Fóti út 10.00-12.00 M1

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

Letelepedési kérelem

Letelepedési kérelem Letelepedési kérelem _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ügyszám: Gépi Kérelmet átvevő hatóság (kód és név): Kérelem átvételének dátuma: Kérelemhez tartozó betétlapok: A: db B: db C: db D: db E: db F: db _ év hónap nap

Részletesebben

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 16-i ülésére Ügyiratszám:. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő)

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Státusz: Véglegesített (kitöltő) Alapadatok Az adatszolgáltató teljes neve: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Levéltára Intézményazonosító: 11272 Az

Részletesebben

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése

A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése A pénzügyi vállalkozás vezető állású személyének megválasztása/kinevezése I. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK Az MNB előzetes engedélyével választható meg, illetőleg nevezhető ki a pénzügyi vállalkozásnál vezető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. OKTÓBER

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. OKTÓBER I. BEVEZETÉS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. OKTÓBER Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 0 TARTALOM I. Bevezetés... 4 I.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat HÁZIREND Taksony A Házirend hatálybalépésének időpontja: A Házirendet az intézmény főállású dolgozói közösen megvitatták és elfogadták, értekezlet

Részletesebben

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4

B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 G Y A K O R N O K I S Z A B Á L Y Z A T B U D A P E S T X I V. K E R Ü L E T I N É M E T H I M R E Á L T A L Á N O S I S K O L A O M 0 3 5 0 6 2 K L I K 1 9 9 0 2 4 I R Á N Y A D Ó J O G S Z A B Á L Y

Részletesebben

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A KYOKUSHIN SHINJU-KAI KARATE EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az alapítók ezen okirattal kinyilvánítják, hogy az 1989. évi II. törvény és a 2000. évi CXLV. törvény alapján, határozatlan időre jogi személynek minősülő

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben