2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2015/2016. ÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~

2 Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne, hanem hozzáadni mindig. Ottlik Géza Iskolánk nevelőtestülete számot vetve az iskola helyzetével, feltételeivel, az iskolával szemben támasztott helyi igényekkel és elvárásokkal, valamint saját lehetőségeivel és korlátaival az alábbiakban fogalmazta meg a pedagógiai munkája során követendő értékeket és alapelveket: Minden tanítványunk saját lehetőségeinek optimumáig jusson el erkölcsi, érzelmi és testi fejlődésében. Találjuk meg számukra a megfelelő teret, ahol gyakorolhatják képességeiket, felfedezhetik önmagukat. Igyekezzünk elérni, hogy tanítványaink körében a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának legyen becsülete. Segítünk diákjainknak észrevenni és értékelni a jót, megelőzni, felismerni a rosszat. Törekszünk az emberek közötti érintkezés, a kommunikáció elfogadott normáinak és helyes formáinak kialakítására. Biztosítjuk minden tanulónk számára az esélyegyenlőséget Vállajuk és biztosítjuk intézményünkben az SNI tanulók és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatását Mindent megteszünk a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztéséért Biztosítjuk a roma identitástudat fejlesztését, a roma kultúra értékeinek megismerését Mindehhez biztosítjuk az alkotó pedagógiai klíma megteremtését igazgató helyettes Szirák, augusztus 31. ~ 2 ~

3 a SZÜLŐI SZERVEZET képviseletében Szirák, szeptember Szülői szervezet vezetője A DÖK képviseletében Szirák, szeptember DÖK elnök. DÖK segítő pedagógus A Közalkalmazotti Tanács képviseletében Szirák, augusztus KT. elnök ~ 3 ~

4 PEDAGÓGIAI ÉS VEZETŐI MUNKATERV A tanév fontos feladatainak meghatározása és a munkaterv a következő alapdokumentumokból indul ki: - A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény és módosításai - Rendelet a tanév rendjéről (28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet) - Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend. A tanévben a munkánkat az érvényes, elfogadott Pedagógiai programunk, Szervezeti és Működési Szabályzatunk, Házirendünk, Alapító okiratunk, valamint az fenntartónk az Országos Roma Önkormányzat döntései, nevelőtestületünk határozatai és az érvényes oktatási törvények, rendeletek szerint terveztük meg és végezzük - a fenntartó Országos Roma Önkormányzat döntése értelmében önálló intézményként. Készítette: igazgató helyettes Szirák, augusztus 31. ~ 4 ~

5 1. A tanév fő célkitűzései Szervezési-vezetési területen: szervezeti kultúra fejlesztése tanmenetek gondos elkészítése folyamatos belső ellenőrzés továbbképzések igénybevétele részvétel kerületi, és lehetőség szerint megyei és országos versenyeken gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása Oktatási területen: az órai munka jó előkészítése egyéni képességek fejlesztése a differenciált óravezetés módszerében rejlő lehetőségek nagyobb mértékű alkalmazása a tanuló hatékonyabb bevonása az órai munkába, több önálló munkavégzés és a tanulói aktivitás növelése a gyermekek tanuláshoz fűződő viszonyának javítása, a tanulás motiválása, a legmegfelelőbb módszerek kiválasztása tehetséggondozás Nevelési területen: a tanulói viselkedéskultúra fejlesztése felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt az emberi értékek tiszteletére nevelés környezetkultúra javítása, a gyermekek igényeik kialakítása a kulturált, egészséges környezet iránt 2. Erőforrásaink 2.1. Tanulócsoportok száma, létszáma Az iskolai gyermeklétszám: = 160 fő. ebből alsó tagozat: 57 fő felső tagozat: 63 fő 1. évfolyam: 11 fő (SNI fő) 5.évfolyam: 16 fő (SNI 0 fő) 2. évfolyam: 11 fő (SNI 4 fő) 6.évfolyam: 14 fő (SNI 4 fő) 3. évfolyam: 18 fő (SNI 3 fő) 7.évfolyam: 18 fő (SNI 0 fő) 4. évfolyam: 17 fő (SNI 7 fő) 8.évfolyam: 15 fő (SNI 1 fő) szakiskola szakképző osztályai: 40 fő 9. évfolyam: 15 fő (SNI 4 fő) 10. évfolyam: 13 fő (SNI 3 fő) 11. évfolyam: 12 fő (SNI 1 fő) ~ 5 ~

6 Személyi feltételek Iskolavezetés Igazgató Igazgatóhelyettes DÖK Oláh Zoltán KT elnök Drégeli Györgyné Pedagógus létszám: 17 fő Munkaközösség-vezetők alsós munkaközösség Ládecki Piroska felsős munkaközösség Molnár Gáborné szakiskolai munkaközösség Zeke Krisztián gyógypedagógiai munkaközösség Ocsovszkiné Juhos Orsolya intézményi önértékelés munkaközösség Oláh Zoltán Alsós tanítók: Drégeli Györgyné Oláh Zoltán Ládecki Piroska Molnár Dominika Jákfalviné Zifcsák Ilona + 1 tanító Ocsovszkiné Juhos Orsolya Molnár Gáborné Szakiskolai oktatók: Penderik Katalin Barna Tibor Zeke Krisztián Miltner Zsolt Molnár József Intézményi önértékelés és tehetséggondozás munkacsoport Molnár Dominika Oláh Zoltán Barna Tibor Ocsovszkiné Juhos Orsolya Zeke Krisztián Molnár Gáborné Szaktanárok(felsős tanárok): Molnár Gáborné Penderik Katalin Juhász Zoltán Molnár József Barna Tibor Miltner Zsolt Gyógypedagógiai munkacsoport Ocsovszkiné Juhos Orsolya Ládecki Piroska Jákfalviné Zifcsák Ilona Drégeli Györgyné Molnár Gáborné Óraadó pedagógusok: Klacskó Józsefné Plánki Lászlóné Tari Gyuláné ~ 6 ~

7 Gyógypedagógus: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Drégeli Györgyné Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős: Ocsovszkiné Juhos Orsolya Szertár és szakleltár felelősök Alsó tagozat( kiosztott közöségi játékok, felszerelések): osztálytanítók Gyógypedagógia: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Jákfalviné Zifcsák Ilona Informatika: Barna Tibor, Zeke Krisztián Fizika: Barna Tibor Földrajz: Barna Tibor, Molnár Gáborné Biológia: Miltner Zsolt Kémia: Barna Tibor Magyar: Molnár Dominika, Plánki Lászlóné Média (TV-k, iskolarádió, CD lejátszók, hangosítás): Zeke Krisztián, Molnár József Matematika: Klacskó Józsefné, Nyelv: Penderik Katalain Rajz: Molnár Gáborné Testnevelés: Ládecki Piroska, Oláh Zoltán, Gregor Endre, Juhász Zoltán Történelem: Penderik Katalin, Molnár József ~ 7 ~

8 Tanműhely és szakmai taneszközök: Barna Tibor, Zeke Krisztián, Miltner Zsolt Egyéb tisztségek Könyvtáros: Molnár Dominika Tűz-,munka- és balesettvédelmi felelős: Barna Tibor Tankönyv felelős: TÁMOP projekt menedzser: Plánki Lászlóné TÁMOP szakmai vezető: Plánki Lászlóné Továbbtanulásért felelős: Országos kompetencia mérés telephelyi koordinátor: Ocsovszkiné Juhos Orsolya Iskolai faliújság: Drégeli Györgyné Roma népismeret és kultúra: Oláh Zoltán, Molnár Gáborné Alsós sportélet: Gregor Endre Felsős sportélet: Juhász Zoltán Iskolarádió: Zeke Krisztián Iskolatitkár: Pogány Klaudia ~ 8 ~

9 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb feladatai 3.1. Oktatáspolitikai változásokból eredő új feladatok szeptemberétől az új Nemzeti Alaptanterv alapján készült kerettantervek felmenő rendszerben történő bevezetése. A 2015/2016. tanévben az első, második, harmadik, ötödik, hatodik, hetedik, kilencedik, tizedik és tizenegyedik évfolyamok dolgoznak az új kerettantervek alapján A hitoktatás és a hit- és erkölcstan oktatás bevezetése Az iskola 1-8. évfolyamán felmenő rendszerben heti egy órában kötelező tantárgy lesz az erkölcstan. Az erkölcstanórák anyagát és speciális módszertanát a Nat alapján készült kerettanterv adja meg. E helyett azonban választható az egyházi jogi személy által szervezett hit-, és erkölcstan oktatás. A fentiek alapján szeptember 1-jétől az 1., 2.,3., 5., 6., és 7. évfolyamon a szülők és tanulóink választása alapján heti 1 órában Erkölcstan/ Hit- és erkölcstan órát tartunk. Megszervezés szabályait a 20/2012 EMMI rendelet 182/A - 182/B -ai szabályozzák. Az iskolának tájékoztatási és egyeztetési kötelezettségei vannak a megszervezéssel kapcsolatban. Az adatkezelési, adatvédelmi szempontokra figyelemmel a szülőnek írásban kell nyilatkoznia a hit-és erkölcstanoktatás választásáról a beiratkozáskor. Az iskoláknak a tanügyi dokumentumaikban minden érintett tanuló esetében az Erkölcstan/Hit- és erkölcstan megjelölést lehet csak és kizárólag alkalmazni, vagyis a tanügyi dokumentumokból nem derülhet ki sem az, hogy egy adott tanuló erkölcstanoktatásban vagy hit-és erkölcstanoktatásban vett részt, és az sem derülhet ki, hogy melyik felekezet szervezte azt. A hit- és erkölcstan értékelése a többi tantárggyal megegyező módon történik, az iskola pedagógiai programja szerint Mindennapos testnevelés további kiterjesztése szeptember 1-jétől a mindennapos testnevelést meg kell szervezni minden évfolyamon illetve a 9., 10. és 11. osztályban azokon a napokon, amikor elméleti óra is van. A heti 2 testnevelés óra alól való felmentésről a kérelmet a szülő írásban adhatja be az igazgatónak, aki mérlegeli a kérelem helytállóságát A tanulóknak 16 óráig történő foglalkoztatásról gondoskodni kell szeptemberétől új rendben kell megszervezni a délutáni foglalkozásokat, mivel a nemzeti köznevelésről szóló törvény előírja, hogy az általános iskolákban a foglalkozásoknak legalább délután 16 óráig kell tartaniuk, a tanulóknak pedig kötelező az ezeken való részvétel. ~ 9 ~

10 27. (2) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak, továbbá tizenhét óráig vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben gondoskodni kell a tanulók felügyeletéről. 55. (1)Az iskolában kivéve, ha az intézmény e törvény rendelkezéseinek megfelelően egész napos iskolaként működik az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti az általános iskolában tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Ennek figyelembe vételével intézményünkben: alsó tagozatos osztályainknak minden nap ig szervezünk foglalkozásokat felső tagozatos tanulóinknak mindennap napközi illetve tanuló szoba áll rendelkezésre 16:00 óráig, A szülő/gondviselő az iskola igazgatójához benyújtott írásos kérelme alapján az igazgató mérlegelési jogkörben dönt a mentesítésről, vagy annak elutasításáról, melyről a szülő/gondviselő határozatot kap A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A Nkt. 80. (9) bekezdése alapján gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról, a vizsgálatot az iskolánkban az 1 4. évfolyamán tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 6. és június 1. között szervezzük meg. ~ 10 ~

11 3.2. Legfontosabb pedagógiai feladatok A kulcskompetenciák megalapozása valamennyi tantárgy keretében, az egyéni képességek fejlesztése. Kompetencia mérés eredményeinek kiértékelése, a szükséges változtatások beépítése a tanórákba. A sokoldalú képességfejlesztést mindenki számára elérhetővé kell tenni. Biztosítani kell a lehetőséget gyermekeink számára, hogy minél több területen kipróbálhassák magukat annak érdekében, hogy érdeklődésük kialakulhasson. Egyéni képességek kibontakoztatása tanulmányi, sport, művészeti versenyek szervezésével. A differenciált bánásmód, mint módszer alkalmazása, mert segítségével képesek lehetünk a családi eredetű szociális hátrányok részbeni enyhítésére éppúgy, mint a tehetségek felismerésére és fejlesztésére. Önálló tanulási és önismereti képességek kiművelése. Környezettudatos nevelés és egészséges életmódra nevelés, melynek érdekében: Iskola gyümölcs programban részvételünk továbbra is folyamatos Egészségnap szervezése Mindennapos testmozgás biztosítása Sportnap szervezése A tanulók állóképességének mérése Közösségformálás tanórán kívüli közösségi programok, versenyek, kirándulások szervezésével. (Részletes felsorolás a rendezvények címszó alatt) Egységes, a házirendben megfogalmazott viselkedési normák következetes betartása. fontos az egységes normaközvetítés az iskola minden dolgozója által a tanulók felé rongálások esetén a jóvátétel megszervezése viselkedési problémák azonnali kezelése, pozitív szokásrendek kialakítása ~ 11 ~

12 Magas színvonalú, hatékony szakmai munka, mely elsősorban jelenti egységes pedagógiai követelmények megvalósítását, a PP-ben megfogalmazott elvek betartását; a módszertani kultúra fejlesztését, önképzést, továbbképzéseken való részvételt; tanmenetek, tanórák tervezése során a NAT előírásainak figyelembe vételét, pályázatokon való részvételt. A pedagógiai feladatok végrehajtásáért minden pedagógus felelős a tanév során folyamatosan. 3.3.Tanügyigazgatási feladatok Oktatási azonosító rendszer karbantartása, kapcsolattartás, adatszolgáltatás felelős: iskolatitkár, igazgatóhelyettes Első osztályosok beiskolázása felelős: iskolatitkár, elsős tanító Az iskolai tanuló nyilvántartás naprakész vezetése felelős: igazgatóhelyettes, iskolatitkár Pályaválasztás előkészítése, beiskolázás felelős: igazgató, 8. osztályfőnök SNI, BMTN-es tanulók szakértői kontroll vizsgálatának szervezése, figyelemmel kísérése felelős: Ocsovszkiné Juhos Orsolya A tankönyvtámogatásnak a szervezése, dokumentációja, nyilvántartása, tankönyvrendelés bonyolítása. felelős:, Molnár Dominika Gyermekvédelmi feladatok felelős: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, osztályfőnökök, igazgató Tanmenetek, tantervek felülvizsgálata, frissítése felelős: pedagógusok, munkaközösség-vezetők Veszélyeztetett, HH, HHH, tanulók nyilvántartása, segítése felelős: osztályfőnökök, Ocsovszkiné Juhos Orsolya, igazgató Tanügyigazgatási dokumentumok naprakész, pontos vezetése, azok ellenőrzése felelős: osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettes Komplex szakmai vizsgaelőkészítése ~ 12 ~

13 felelős: szakiskolai, intézmény vezető 3.4. Gazdálkodási feladatok Jubileumi jutalomra jogosultak, valamint a sorosan előre lépők figyelemmel kisérése, tervezése, felelős: igazgatóhelyettes A pályázatok figyelemmel kísérése, a támogatások szigorú elszámolása, a fenntartó által kért, vagy előírt beszámolók, kimutatások elkészítése felelős: igazgató A felújítási és karbantartási munkák szükségességének számbavétele, javaslat, kezdeményezés, követés felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, igazgató Iskolai létesítmények bérbeadásának optimalizálása, szerződéskötések felelős: igazgató 3.5. Munkaügyi és személyügyi feladatok A munkaköri leírások folyamatos gondozása felelős: igazgató A pedagógus továbbképzés szervezése felelős: igazgató Szakos ellátottság biztosítása felelős: igazgató Ügyeleti munka fokozott ellenőrzése, pedagógus teljesítményértékelés felelős: igazgatóhelyettes Technikai dolgozók munkájának ellenőrzése felelős: igazgató, igazgatóhelyettes ~ 13 ~

14 4. A tanév munkarendje A 2015/2016. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja szeptember 01. (kedd), az utolsó tanítási napja: június 15. (szerda), szakiskolai rész 11. évfolyamán április 29. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap. Félév vége: január 22. Félévi értesítő kiadása: Őszi szünet: január 29-ig október 26-tól október 30-ig tart Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) Az első tanítási nap: november 2. (hétfő) Téli szünet: december 21-től december 31-ig tart Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek) Az első tanítási nap: január 4. (hétfő) Tavaszi szünet : március 24-től március 29-ig tart A szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda) Az első tanítási nap: március 30. (szerda) Félévi értekezlet Év végi értekezlet január 29. (péntek) június 28. (kedd) Tanítás nélküli munkanapok: A miniszteri rendelet szerinti az öt tanítás nélküli munkanapot az alábbiak szerint adjuk ki: szeptember 11. (péntek) : Tréning december 18. (péntek): Belső továbbképzés január 29. (péntek) ~ 14 ~

15 Osztályozó vizsgák: félévi január évvégi június Osztályozó értekezletek: január 25, június 15. Szintvizsga 9. osztály április 21. (csütörtök) Komplex szakmai vizsga 11. osztály június 22. (szerda) Iskolai szülői fórum: szeptember óra november óra február 10-én 15 óra Szülői értekezletek: szeptember 8 -én 1-4. évf szeptember 9- én 5 8.évf szeptember 19- én 9-11.évf október 20-án 8. évf november évf november évf november évf december évf. (dec. 08.) február évf február évf (8. o. feb.12.) február évf április évf május évf május évf május évf. Fogadóóra november óráig december óráig március óráig május óráig Munkaértekezletek: hétfői napokon (kéthetenként) Vezetőségi értekezletek: minden hónap első hétfőjén ~ 15 ~

16 Ünnepeink Aradi vértanúk október 6. (kedd) (osztálykeretben és iskolarádión keresztül) Az évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint a Magyar Köztársaság évi kikiáltásának napja október 22. (csütörtök) (iskolai és községi ünnepély) Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai február 25. (csütörtök) (osztálykeretben és iskolarádión keresztül) március 15. forradalom és 1848/49. szabadságharc emléknap március 14. (hétfő)? 11 (iskolai és községi ünnepély) A Holokauszt áldozatairól való megemlékezés április 14. (iskolai ünnepély) A Nemzeti Összetartozás Napja június 3. (péntek) (osztálykeretben és iskolarádión keresztül) Rendezvényeink Tanévnyitó augusztus óra Nevelőtestületi tréning, Eötvös program szeptember Üzemlátogatás szakiskola szeptember 15. Szakmai műhely Cseppkő-Teleki szeptember? Rendhagyó roma irodalmi óra október 1-2. Pákozdi győzelem akadályverseny Iskolánk névadójának emlékére szervezett projekthét: szeptember 25. (péntek) Teleki hét /Kistehén avató, családi nap, rendőrségi előadás, Cseppkő Gyermekotthon meghívása/ október Halottak Napi emlékezés és takarítás az iskolában tanító, elhunyt pedagógusok sírjánál október 21. Tematikus nap: Egészségnap Színházlátogatás Mikulás és Krampusz disco november 25. (szerda) november vége december 07. vagy dec.04. Karácsonyi ünnepi műsorok és ünnepi ebéd december 17. Szalagavató december 18. (péntek) ~ 16 ~

17 Tanulás hete, házi versenyek január Magyar Kultúra Napja január 22. (péntek) Farsang február 12. József napi takarítás Teleki József sírjánál Roma Kultúra Napja március 18. (péntek) április 14. (csütörtök) Ballagás április 30 vagy május 7. Színházlátogatás Tematikus nap: Sportnap május eleje május 19. (csütörtök) Tematikus nap: Gyereknap június 14. Ballagás június 17. (péntek)? Mérések, vizsgálatok: DIFER mérés az 1. osztályokban / október 9-ig felmérik a tanulók körét; az igazgató október 22-ig jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát; vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 4-ig kell elvégezniük./ F.: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Ládecki Piroska Bemeneti mérések tantárgyanként a fejlesztési területek meghatározásához /szeptember/ F.: tanítók, szaktanárok, k Logopédiai mérés az első osztályban F.: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, Ládecki Piroska A tanulók fizikai állapotának felmérése /2016. január 6. és június 1. között/ F.: Juhász Zoltán Országos mérések matematikából, szövegértésből / A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részére november 20-ig küldik meg; május 25. a mérés 6., 8. és 10. osztály/ F: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, matematikát és magyart tanító szaktanárok az érintett osztályokban, felmérés vezetők Az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. /A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusa május 18-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával./ F: Penderik Katalin Osztályszociometria /tanév során folyamatos/ F: Ocsovszkiné Juhos Orsolya, osztályfőnökök Szintvizsga /9. osztály; április 21. (csütörtök)/ F: Zeke Krisztián, Barna Tibor Komplex szakmai vizsga /11. osztály, június 22. (szerda)/ ~ 17 ~

18 F: Zeke Krisztián, Barna Tibor Iskola-óvoda átmenet segítése, leendő elsősök foglalkozásai : I október II december III március IV május A külső kapcsolataink erősítését szolgáló feladatok, események: Továbbképzéseken való részvétel Együttműködés a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pásztói és Salgótarjáni kirendeltségével, a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottságával A Cseppkő Gyermekotthonnal közös programok szervezése, a Varázscsepp Tehetségkutató versenyen való részvétel Iskolai bemutató órák: A szakmai találkozók alkalmával jó gyakorlatok bemutatása: Belső továbbképzés: Szakkörök, irányított szabadidő: Alsós sportkör: Kézműves: Felsős sportkör: - roma népismereti foglalkozás, beágyazott roma népismereti foglalkozás Roma népismeret és kultúra: Roma Hagyományőrzés: Szinjátszó szakkör: - differenciált óraszervezés - kooperatív óraszervezés - tevékenységközpontú pedagógiák a szakiskolában - Szociometriai mérések osztályszinten: október - differenciált óravezetés: november - kooperatív technikák a tanórákon: január - differenciált óravezetés felsőben: - vállalások: április, május, június ~ 18 ~

19 Óralátogatások: Kiemelt ellenőrzési szempontok a nevelő oktató munka belső ellenőrzés során. a tanórák, tanórán kívüli foglalkozások pontos megtartása a nevelő oktató munkához kapcsolódó adminisztráció fontossága a tanterem rendezettsége, tisztaság, dekorációja a tanár diák kapcsolta, a tanulói személyiség tiszteletben tartása a nevelő és oktató munka színvonala a tanítási órákon Ezen belül különösen: előzetes felkészülés, tervezés a tanítási óra felépítése és szervezése a tanítási órán alkalmazott módszerek eredményessége a tanulók munkája és magatartása az óra eredményessége, a helyi tanterv követelményeinek teljesítése ( tantárgyi eredmény, mérések ) a tanuló munkájának ellenőrzése és értékelése a tanórán kívüli nevelő munka, az osztályfőnöki munka eredményei, közösség formálás Óralátogatási terv: 1) Október: 2) November: 3) December: 4) Január: 5) Február: 6) Március: 7) Április: 8) Május: adminisztráció ~ 19 ~

20 HAVI PROGRAMOK SZEPTEMBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős h Ünnepélyes tanévnyitó 08. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós 09. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős Nevelőtestületi tréning Ocsovszkiné Juhos Orsolya 15. Üzemlátogatás Osztályfőnökök, szakiskolai h Iskolai szülői fórum 19. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai 25. Pákozdi győzelem akadályverseny Osztályfőnökök, munkaközösség vezetők? Szakmai műhely Cseppkő- Teleki, Oláh Zoltán OKTÓBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős Rendhagyó irodalomóra Molnár Gáborné, Zeke Krisztián, Oláh Zoltán 06. Aradi vértanúk Osztályfőnökök, Zeke Krisztián (osztályszintű+iskolarádió) 20. Szülői értekezlet 8. évf. 8. osztály osztályfőnöke szóbeli tájékoztatás a felvételi eljárás rendjéről 16. Leendő elsősök foglalkozása Oláh Zoltán 19, 20, 21, 22. Teleki hét : ~ 20 ~

21 Cseppkő vendégség k Kistehén avató rendőrségi előadás Csibe Avató, iskola-óvoda átmenet stb. 21. Halottaknapi megemlékezés Oláh Zoltán és sírtakarítás október osztály osztályfőnöke /ill. az évi Magyar Köztársaság kikiálltása/ megemlékezés és szorgalom értékelés Őszi szünet: október NOVEMBER Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős h Fogadóóra Osztályfőnökök, szaktanárok 17. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós 18. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős 19. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai h Iskolai szülői fórum 25. Tematikus nap: Egészségnap? Színházlátogatás alsó, felső és szakiskolai, DECEMBER ~ 21 ~

22 Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 02. Szülői értekezlet 8. évf. jelentkezés központi felvételire /12.08./ 8. osztály osztályfőnöke 04. VAGY 07. Leendő elsősök foglalkozása Oláh Zoltán, Molnár Dominika 04. VAGY 07. Mikulás várás és krampusz disco? értesítése h Fogadóóra Osztályfőnökök, 17. Karácsonyi ünnepi műsorok és ünnepi ebéd 18. Belső továbbképzés /tanítás nélküli munkanap/ szaktanárok 18. Szalagavató Zeke Krisztián, Buzás? József, alsó és felső, Téli szünet: december JANUÁR Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 16. Az általános felvételi eljárás kezdete 8. osztály osztályfőnöke Osztályozó vizsga Tanulás hete? 22. Magyar Kultúra Napja 22. Félév vége 25. Osztályozó értekezlet 29-IG Félévi értesítők kiadása Osztályfőnökök 29. Félévi értekezlet /tanítás nélküli munkanap/ FEBRUÁR ~ 22 ~

23 Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 02. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós 03. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős 04. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai h Iskolai szülői fórum 12. Az általános iskola továbbítja 8. osztály osztályfőnöke a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak 12. Farsang osztályfőnökök, k, igazgató, igazgató helyettes 25. Kommunista és egyéb osztályfőnökök, Zeke diktatúrák emléknapja áldozatainak Krisztián MÁRCIUS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 11. VAGY március 15. ünnepség Oláh Zoltán Víz világnapjára alkotói? versenykiírás h Fogadóóra Osztályfőnökök, szaktanárok 18. Teleki sírbolt takarítás Oláh Zoltán Leendő elsősök foglalkozása Oláh Zoltán Tavaszi szünet: március ÁPRILIS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 14. Holokauszt áldozataira Zeke Krisztián, Barna Tibor, ~ 23 ~

24 emlékezünk 14. Roma Kultúra Napja Oláh Zoltán, Molnár Dominika 21. Szintvizsga 9. osztály Zeke Krisztián, Barna Tibor, 26. Szülői értekezletek 11. évf. Osztályfőnök 29. Az utolsó tanítási nap szakiskolai rész 11. évfolyamán. 29. VAGY 30. VAGY MÁJUS 07 Ballagás Zeke Krisztián, Barna Tibor, MÁJUS Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 03. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós 04. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős 05. Szülői értekezletek évf. Osztályfőnökök, szakiskolai 18. Angol nyelvi mérés Penderik Katalin h Fogadóóra Osztályfőnökök, szaktanárok 25. Országos Kompetencia Mérés 6., 8., 10. évf. Ocsovszkiné Juhos Orsolya, 29. Hospitálás Leendő elsősök foglalkozása Oláh Zoltán /óvodai ballagás/ Színházlátogatás alsó, felső és szakiskolai, JÚNIUS ~ 24 ~

25 Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 02. Tematikus nap: Sportnap Juhász Zoltán, Gregor Endre 03. Nemzeti Összetartozás Napja Osztályfőnökök, Zeke Osztályozó vizsga Krisztián Osztálykirándulások Osztályfőnökök 08. Üzemlátogatás Osztályfőnökök, szakiskolai 14. Tematikus nap: Gyereknap Oláh Zoltán 15. Utolsó tanítási nap 15. Osztályozó értekezlet 17. VAGY 18. Tanévzáró és Ballagás 22. Komplex szakmai vizsga 11. osztály Zeke Krisztián, Barna Tibor, 28. Tanévzáró értekezlet ~ 25 ~

Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 08.31. Ünnepélyes tanévnyitó

Időpont (nap/óra) Téma/tevékenység Felelős 08.31. Ünnepélyes tanévnyitó SZEPTEMBER 08.31. h Ünnepélyes tanévnyitó 08. Szülői értekezlet 1-4. évf. Osztályfőnökök, alsós 09. Szülői értekezlet 5-8. évf. Osztályfőnökök, felsős 10-12. Nevelőtestületi tréning Ocsovszkiné Juhos Orsolya

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja

Szakképző Iskola. Pedagógiai Programja A Gábor László Építőipari Szakképző Iskola 9024 Győr, Nádor tér 4. ja Készítették: Árvai Zsolt Badics Tünde Horváth Miklósné igazgató 2013. március 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 6 1.1. Az intézmény

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet Hatályos: 2013.01.02-2013.02.28 Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja

A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A Deák Ferenc és Széchenyi István Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Programja A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt pedagógiai programot az iskola nevelőtestülete 2014. augusztus 22-én fogadta

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember

MUNKATERV. 2011/2012. tanév. Készült: 2011. szeptember VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM 8000 Székesfehérvár Prohászka Ottokár út 71. OM azonosító: 037857 Telefon/fax: 22/312-969, 315-198 e-mail: iroda@vasvari-szfvar.sulinet.hu vasvarigimn@gmail.com honlap: www.vasvari-szfvar.sulinet.hu

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV

MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV MUNKATERV 2015/2016-OS TANÉV TANÉV HELYI RENDJE ESEMÉNY MEGNEVEE hó Tanévnyitó alakuló értekezlet 19. szerda 11:00 Javítóvizsgák - írásbeli 24. hétfő Javítóvizsgák - szóbeli 25-27. kedd-csütörtök augusztus

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE

A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA 2013/2014-ES TANÉVI MUNKATERVE 2700 Cegléd, Alkotmány u. 7-9. Összeállította: Vincze Ildikó igazgató Iskolánkat 2007-ben alapította fenntartója, a Tanulni Egy Életen Át

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

A köznevelési intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, nyilvánosságára vonatkozó szabályok

A köznevelési intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, nyilvánosságára vonatkozó szabályok A köznevelési intézmények működését meghatározó dokumentumok tartalmára, elkészítésére, nyilvánosságára vonatkozó szabályok Alapító okirat, szakmai alapdokumentum A kötelező tartalmi elemeket a nemzeti

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi munkaterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2015. szeptember 01. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2015/2016. évi

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Pedagógiai program. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2015 Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program Hódmezővásárhely, 2015. augusztus 28. Megyesi Istvánné

Részletesebben

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember

MIOK JNGSZI OM 201189. 2013-2014-es TANÉV MUNKATERVE M U N K A T E R V F E L A D A T O K. Augusztus szeptember M U N K A T E R V IDŐPONTOK 22. 22-től 25-26. 29. 13.00 27. 30. 13.00 óra 2. 2-től F E L A D A T O K szeptember Az érettségi utáni szakképző évfolyamok pályaorientációs napja Létszámjelentés Felkészülés

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV

Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szakközépiskola MUNKATERV 2015/2016 tanév A munkatervet készítette: Wágnerné Gálicz Katalin intézményvezető Iktatási szám: Dorog, 2015.augusztus

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben