MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola"

Átírás

1 MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: augusztus 30.

2 Tartalom 1. Bevezetés A feltételrendszer leírása A jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra Helyzetelemzés Általános adatok Tárgyi feltételek Személyi feltételek, vezetés...6 Az intézmény alkalmazottai A vezetői beosztások A pedagógusok munkafeltételei A közalkalmazotti jogviszony A munka szervezése Pénzügyi feltételek Az intézmény működését szabályozó dokumentumok Célkitűzések, feladatok a tanévre Minőségcélok Pedagógiai célkitűzések, feladatok Tanulmányi és egyéb versenyek Tanulmányi versenyek Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődé Kompetencia mérések Eltérő ütemi fejlődés A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata Szakmai ellenőrzés Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok Alkalmazotti közösség Nevelőtestület Szakmai közösségek Diákönkormányzat Szülői szervezet Közalkalmazotti Tanács Ellenőrzési tevékenység Szakmai ellenőrzés Törvényességi ellenőrzés Az elsősök beíratkozásával kapcsolatos feladatok Az iskolai tanév helyi rendje A szorgalmi idő A szünetek időtartama Jeles napok és az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja Az évi rendes diákközgyűlés ideje Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontja: Egyéb fontos dátumok...20 Függelék 2

3 1. Bevezetés A 2013/2014. tanévre vonatkozó munkaterv az alábbi jogszabályi előírások figyelembe vételével készült, így többek között: a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény 27. (3) bekezdése, valamint a 70. (2) bekezdés c) pontja, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. (1) bekezdése, a 2013/2014. tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30) alapján került összeállításra. A munkaterv az intézmény működését, tevékenységét meghatározó fontosabb belső dokumentumok tartalmának megfelelően készült: Pedagógiai program, Szervezeti és működési szabályzat, Házirend, az intézmény életét meghatározó belső szabályzatok köre. A munkaterv készítésekor, illetve elfogadása előtt a szükséges véleményeztetési eljárás megtörtént. Intézményük szeptember 1-jétől a fenntartó döntése alapján az alapfokú művészeti iskola intézményegységtől elválasztva ismét csak általános iskolaként működik tovább. Intézményünk hivatalos neve: Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Jelen munkaterv személyi hatálya kiterjed az iskola pedagógusaira, alkalmazottaira, tanulóira, a tanulók szüleire, valamint az alkalmazotti/pedagógus, tanulói és szülői szervezetekre. 2. A feltételrendszer leírása 2.1. A jogszabályi változások hatása a tanévre, illetve a tanévben ellátandó feladatokra A foglalkozások óráig történő szervezése Jelentős változás, hogy az általános iskolában a nevelést-oktatást a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban úgy kell megszervezni, hogy a foglalkozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá 17 óráig, vagy addig, amíg a tanulók jogszerűen tartózkodnak az intézményben, gondoskodni kell a felügyeletről. A foglalkozások óráig történő megszervezése, biztosítása számos gyakorlati problémát vet fel, melynek megoldása, kezelése kiemelt feladat: a foglalkozások megszervezése; az intézményi étkezés megszervezése; a nem az intézményi étkezést igénybe vevő tanulók napközbeni étkeztetésének problémája; a ig szervezett foglalkozások létjogosultságának/szükségességének szülőkkel való elfogadtatása; az egyéb foglalkozásokra való jelentkezések koordinálása; az egyéb foglalkozások alóli felmentési kérelmek kezelése. Munkaidő beosztás 3

4 A pedagógusok munkaidő beosztására vonatkozó új előírások szeptember 1-jétől lépnek életbe. Ezek alapján a pedagógusok munkaideje az alábbi két fő részből áll: kötött munkaidő (a pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-a: 32 óra/hét, felhasználásáról az intézményvezető dönt); nem kötött munkaidő (a heti teljes munkaidő fennmaradó 20 %-a: 8 óra/hét, felhasználásáról a pedagógus dönt). A kötött munkaidő további két részre tagolódik: a neveléssel-oktatással lekötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a (22-26 óra/hét); a neveléssel-oktatással le nem kötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a. (A két időnek együttesen kell kiadniuk a teljes heti munkaidő 80 %-át, azaz a heti 32 órát.) A pedagógus munkaidő beosztására vonatkozó részletszabályok között a Korm. rendelet meghatározza az egyes, a törvényben alkalmazott fogalom pontos tartalmát, így: a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátható feladatok körét; az egyéb foglalkozások meghatározását. Új feladatot jelent a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt meghaladóan elrendelt tanórai és egyéb foglalkozások számára való korlátozás figyelemmel kísérése, illetve a korlátok betartása. A korlátokat már a tantárgyfelosztás elkészítésénél is számításba kell venni. A nyomatékkal emeli ki a munkaidő nyilvántartás intézményét. A nyilvántartást intézményünkben az általános helyettes készíti el, vezeti, a munkavégzést ő gazolja, illetve egyben ellenőrzi a pedagógusok érkezéskor/távozáskor szükséges aláírási kötelezettségének teljesítését. Feladatunk a munkaidő nyilvántartás rendszerének megfelelő kidolgozása, alkalmazása. Határidő: szeptember 13. Feladatunk, hogy a fenti jogszabályi változások következtében a Szervezeti és működési szabályzatot módosítsuk. Határidő: december 13. A változtatásokra vonatkozó részletszabályokat a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. A pedagógusok illetményrendszerének változása Az országgyűlés augusztus végén fogadta el azokat a változtatásokat, melyek alapján 2013 szeptemberétől jelentősen megváltozik a pedagógusok illetmény rendszere, a pedagógusok előmeneteli rendszere, új minősítési rendszer lép életbe. Jelentősek a változások az illetménypótlékok területén is. A változtatásokra vonatkozó részletszabályokat a 326/2013. (XIII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza. A korábbi gyakornoki rendszer is módosul, így a vonatkozó belső szabályzatot, és az alkalmazott eljárási rendet is változtatni kell a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Bevezetésre kerül a minősítő vizsga, a minősítési eljárás. A részletes eljárási szabályokat a jogszabály tartalmazza. E feladatra folyamatosan fel kell készülni. A lényeg az, hogy magasabb fizetési fokozatba történő besorolásra a sikeres minősítő vizsgát vagy minősítést követő év első napjával kerülhet sor. A minősítés témaköréből ki kell emelni a pedagógus portfóliót. Ez utóbbi elkészítése új feladat lesz valamennyi pedagógus részére, mivel a közalkalmazotti jogviszonyban eddig ilyen, illetve 4

5 ehhez hasonló dokumentációt még nem kellett készíteni. A portfólió tartalmi követelményeit jogszabály írja elő, a későbbiekben pedig az OH dolgozza ki és teszi közzé a honlapján. A pedagógus portfólió elkészítésére való felkészülés minden pedagógus egyéni felelőssége, de a felkészüléshez szükséges segítségnyújtás biztosítása az igazgató feladata A tanügy-igazgatás területét érintő főbb változások A tanév jogszabályi hátterének sajátossága, hogy a közoktatás területén továbbra is egyszerre két jogszabály van hatályban: alkalmazni kell a közoktatási törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény egyes részeit is. A feladatokat ez jelentősen megnehezíti, ráadásul a köznevelési törvényben az év során is várhatóak változások. A megfelelő tanügyi nyilvántartások vezetése A 2013/2014. tanévtől: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott tanügyi nyilvántartásokat és nyomtatványokat kell vezetni (már csak az új nyomtatványok alkalmazhatóak!); az alkalmazott nyomtatványokat az előírásoknak megfelelő tartalommal kell vezetni; a használt nyilvántartások, nyomtatványok a jogszabályi kötelező tartalmi elemek mellett tartalmazzák azokat az információkat is, amelyek megkönnyítik a feladatellátást, nyilvántartást, de nem sértik az adatvédelmi előírásokat. A szervezeti alapdokumentumok Feladat, hogy intézményünk alapdokumentumai megfeleljenek valamennyi hatályos jogszabálynak, azaz a belső szabályzatainkat a jogszabályi változásoknak megfelelően módosítanunk kell. Kiemelt feladatunk, hogy az alapdokumentumok és az egyéb belső szabályozók, dokumentációk között megteremtsük az összhangot, a dokumentumok tartalmát úgy alkossuk meg, hogy azokban egyértelmű legyen: az adott feladat ellátásával kapcsolatos feladat- és hatáskör; a kapcsolódó határidő; az ellenőrzési, felülvizsgálati kötelezettség; az esetleges dokumentációs, és tájékoztatási tevékenységek., helyettesek, munkaközösség-vezetők, DÖK segítő pedagógus, ISK segítő pedagógus 2.2. Helyzetelemzés Általános adatok Az iskolai tanulók száma a 2013/2014-es tanévben 466 fő. Osztályok száma 19; ebből 1-4. évfolyamon 10, 5-8 évfolyamon 9 osztály Napközis és tanulószobás csoportok száma 13, ebből 10 napközis, 3 tanulószobás csoport Az átlaglétszám osztályonként 24,52 fő, ami az előző évhez képest 1,12 fő csökkenést mutat Tárgyi feltételek A nyár folyamán az alábbi munkálatokra került sor: 3 első osztályos terem festése, 101-es tanterem festése, rajzterem festése, 5

6 angol terem festése, német terem festése, alsós, felsős ruhatár festése 14 db tábla festése, vonalazása, tantermek lábazatának festése, javítása, mosdók, WC-k festése, büfé festése; éttermi asztalok felújítása, büfében látványpolc behelyezése, üvegezés, a munkalap cseréje, angol teremben linóleumcsere a fejlesztő szobában linóleumcsere a kondi terem technika teremmé alakítása hangszigeteléssel, a tanári szobába kézmosó szekrény behelyezése, lány WC-ben csempe javítás, tornaszerek javítása. Ebben a tanévben is törekednünk kell a pénzeszközök ésszerű felhasználására, elsősorban o a fénymásolás, o a világítás, o a vagyontárgyak védelme területén. Az intézmény kihasználtsági foka megközelíti a 100%-ot. A GEI által az igazgatóval történt egyeztetés után a délutáni és esti órákban, valamint hétvégén bérleti szerződésben foglaltak alapján kerül kiadásra a tornaterem, az aula, az ebédlőt, illetve igény esetén tanterem. A tanév során o 16 normál terem, o a természettudományi terem, o a technikaterem, o a rajzterem, o a nagy és kis számítástechnika terem, o a kis angol 1, o a kis angol 2, o a német terem, o a zenei műhelyszoba, o a konyhával felszerelt kis technikaterem, o az egyéni fejlesztést szolgáló kis helyiség 1, o az egyéni fejlesztést szolgáló kis helyiség 2, o a konduktori szoba, o a tornaterem. használható oktatási célokra. A művészeti iskolával külön megállapodás alapján ebben a tanévben is közösen használjuk a rajztermet, az énektermet, valamint a némettermet. A munkavédelmi bejárás tapasztalatai alapján az épületben és az udvaron is megkezdhető a nevelőoktató munka Személyi feltételek, vezetés Az intézmény alkalmazottai Az Érdi Tankerület igazgatójától kapott információ alapján betölthető pedagógus létszám 43 státusz, az a pedagógiai munkát közvetlenül segítők lehetséges létszáma nem ismert, de az előző tanévit (3 státusz) nem haladhatja meg. Jelenleg a nevelő-oktató munkával kapcsolatos pedagógus munkakörben ellátandó feladatokat az alábbi megoszlásban látjuk el: 6

7 a.) pedagógus munkakörben 1 magasabb vezető pedagógus (1,00) 2 vezető beosztású pedagógus (2,00) 35 teljes állású tanító / tanár (35,00) 2 részállású tanító / tanár (1,25) 2 gyógypedagógus (2,00) betöltetlen 1 konduktor (0,50) fiz. nélk.szab. 1 tanár (1,00) helyén óraadók (0,25) betöltetlen 40+4=44 fő (43,00 státusz) (1 fő fizetetlen szabadságon tartózkodó (L. T. E.) és 2 fő (V.K. és G. N. A.) GYED-en van, 1 fő (O. K.) pedig a GYED és GYES alatt járó szabadságát tölti. A távollévők feladatait határozott időre szóló kinevezéssel, illetve óraadókkal láttatjuk el; a gyógypedagógus álláshelyek a hirdetés ellenére jelentkezők hiányában betöltetlenek.), b.) 1 pedagógiai asszisztens (1,0) 1 iskolatitkár (1,0) 1 rendszergazda (0,5) 3 ped. munkát közvetlenül segítő (2,5 státusz) o o o o Óraadót alkalmazunk a fizika, a földrajz és a német nyelv tanítására. GYES-en van 2 fő pedagógus (G.N.A.; V.K.). Fizetetlen szabadságot vesz igénybe 4 fő pedagógus (L.T.E.). GYED és GYES alatt járó szabadságát tölti 1 fő pedagógus (O.K.). A pedagógusok engedélyezett létszáma a tanulócsoportok, köznevelési törvény óraszámai miatt a korábbi évhez képest nőtt (+2,5). Az intézményben alkalmazottak engedélyezett létszáma jelenleg: = 46 (státusz). A munkajogi létszám: 43 fő aktív, GYES-en van 2 fő pedagógus, szabadságot vesz igénybe 1 fő pedagógus, fizetetlen szabadságot vesz igénybe 1 fő pedagógus, így összesen 47 fő; ebből 45 fő határozatlan, 2 fő (pedagógus) határozott időre szóló kinevezéssel van alkalmazásban. Tanév közben személyi változásra a pedagógus munkakörben alkalmazottaknál számíthatunk A vezetői beosztások A vezetők személyében változás nem történt. Mivel intézményünkről szeptember 1-jétől az alapfokú művészeti iskolát a fenntartó leválasztotta, Tornainé Szegedi Erika általános intézményvezető-helyettesként, Horváth M. Tünde pedig szakmai intézményvezető-helyettesként folytatja vezetői tevékenységét A pedagógusok munkafeltételei A pedagógusok munkafeltételei megfelelőek, de nem korszerűek. A közeljövőben kiemelten szükséges a tanári szoba és a tantermek megfelelő szintű IKT eszközökkel való felszerelésének biztosítása. Ehhez a forrást a év költségvetésének tervezésekor fontos a működtető önkormányzattól igényelni A közalkalmazottak továbbképzése Az intézmény dolgozói közül a pedagógusok továbbképzése jogszabály szerint kötelező. 7

8 A továbbképzés részletes szabályai a módosított 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógustovábbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről tartalmazza. A továbbképzési feladatok ellátására a korábbi évekhez hasonló szisztémával felül kell vizsgálni és szükség esetén módosítani a továbbképzési programot; Határidő: a tankerület igazgatója által megadott időpont a továbbképzési program alapján el kell készíteni a 2014/2015. tanévre vonatkozó beiskolázási tervet. Határidő: március A közalkalmazotti jogviszony A közalkalmazotti jogviszonyhoz kapcsolódóan tanévkezdéskor a következő feladataink vannak: a közalkalmazottak kinevezéseinek, megbízásainak az új jogszabályok szerinti felül vizsgálata, módosítása Határidő: október 15. a munkaköri leírások felülvizsgálata., helyettesek Határidő: novemver 27. a közalkalmazotti szabályzat felülvizsgálata Felelős: KT elnök, igazgató Határidő: november 27. a munkáltatói munkaügyi szabályzat elkészítése Határidő: november A munka szervezése A munka szervezése a vonatkozó jogszabályok, az intézmény alapdokumentumai, az érvényes tantárgyfelosztás és órarend, az intézményi szintű tanév rendje, az éves munkaterv, a munkaköri leírások és a vezetői utasítások alapján történik. A tanítási órán kívüli programokat havi bontásban a munkaterv 1. számú függeléke tartalmazza. Az aktuális havi program mindig a tárgyhót megelőző héten kerül kifüggesztésre a tanáriban és a portán. A pedagógusok munkaidő beosztására vonatkozó új előírások szeptember 1-jétől lépnek életbe. Ezek alapján a pedagógusok munkaideje az alábbi két fő részből áll: kötött munkaidő (a pedagógus heti teljes munkaidejének 80 %-a: 32 óra/hét, felhasználásáról az intézményvezető dönt); nem kötött munkaidő (a heti teljes munkaidő fennmaradó 20 %-a: 8 óra/hét, felhasználásáról a pedagógus dönt). A kötött munkaidő további két részre tagolódik: a neveléssel-oktatással lekötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a (22-26 óra/hét); a neveléssel-oktatással le nem kötött idő, ami a teljes heti munkaidő %-a. (A két időnek együttesen kell kiadniuk a teljes heti munkaidő 80 %-át, azaz a heti 32 órát.) A pedagógus munkaidő beosztására vonatkozó részletszabályok között a Korm. rendelet meghatározza az egyes, a törvényben alkalmazott fogalom pontos tartalmát, így: 8

9 a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében ellátható feladatok körét; az egyéb foglalkozások meghatározását. Új feladatot jelent a neveléssel-oktatással lekötött munkaidőt meghaladóan elrendelt tanórai és egyéb foglalkozások számára való korlátozás figyelemmel kísérése, illetve a korlátok betartása. A korlátokat már a tantárgyfelosztás elkészítésénél is számításba kell venni. Feladat: a heti munkaidő beosztások elkészítése Felelős: általános helyettes Határidő: tárgyhetet megelőző péntek ( -ben) a havi programok (személyre szóló feladatmegosztás) elkészítése Felelős: szakmai helyettes Határidő: tárgyhót megelőző hónap 25. ( -ben) 2.3. Pénzügyi feltételek A köznevelési törvény 88. -a rendelkezik a köznevelési rendszer finanszírozásáról. A hivatkozott jogszabályhely alapján a köznevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet: az állami költségvetés, a fenntartó, a működtető hozzájárulása biztosítja. A fenntartó, a működtető biztosítja az általa engedélyezett többletszolgáltatások, többlet létszámok fedezetét. A köznevelés alapfeladatainak ellátását szolgáló költségvetési előirányzat összege az éves költségvetési törvényben kerül meghatározásra. A köznevelés egyéb feladatainak ellátásához a központi költségvetés támogatást biztosíthat. Az intézményünk a 2013/2014. tanévben: egyrészt a évre jóváhagyott költségvetés szerint; másrészt a évre elején a fenntartó és a működtető által meghatározott költségvetés szerint gazdálkodhat. Feladat: a évi költségvetési kereteken belüli hatékony gazdálkodás; a évre vonatkozóan olyan költségvetési koncepció készítése, illetve olyan költségvetési javaslat összeállítása, mely a lehetőségekhez képest a legtöbb intézményi cél megvalósítását elősegíti, (ennek érdekében részletes szöveges előterjesztés és tájékoztatás készítése a fenntartó és a működtető felé); pályázati tevékenység, s a különböző pályázati források megszerzése. ; általános helyettes Határidő: az aktuális kiírásoknak, határidőknek megfelelően 2.4. Az intézmény működését szabályozó dokumentumok Az intézményi dokumentumokhoz kapcsolódva kiemelt feladataink: a Továbbképzési program ( ) felülvizsgálata, módosítása Határidő: a tankerület igazgatója által megadott időpont a Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása, szakmai helyettes Határidő: március 30. a SzMSz módosítása 9

10 , adminisztratív helyettes Határidő: december 13. az intézményben működő szervezetek dokumentumainak felülvizsgálata Felelős: a szervezetek vezetői Határidő: október 18. a munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, általános helyettes, osztályfőnökök Határidő: október 18. különös közzétételi lista szükség felülvizsgálata, frissítése, általános helyettes Határidő: október 31. A módosításokat és a felülvizsgálatokat a megváltozott jogi környezet figyelembevételével kell végeznünk! 3. Célkitűzések, feladatok a tanévre 3.1. Minőségcélok A minőségirányítási program és rendszer működtetése szeptember 1-jétől nem jogszabályi kötelezettség. Intézményünkben azonban a megkezdett hagyományok folytatása, valamint a szakmai munka színvonalának folyamatos biztosítása érdekében fontosnak tartjuk minőségcéljaink meghatározását, valamint a minőségbiztosítással foglalkozó csoport további működését. Feladataink a tanévben: a minőségirányítási csoport működtetése, tevékenységük figyelemmel kísérése, a minőségcélok elérését célzó intézkedési tervben foglaltak végrehajtása, értékelése, szükség esetén korrekciós terv összeállítása;, min. csop. vez., a minőségcélok teljesítésének (tanév végi) értékelése, (a nevelőtestület értékelése, a szülői szervezet értékelése), az értékelések alapján intézkedi terv készítése;, min. csop. vez., Határidő: tanévzáró értekezlet a minőségirányítási rendszer fejlesztése., min. csop. vez., Az értékelési feladataink ellátásakor figyelembe kell venni a következőket: az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét; a partneri elégedettségmérések eredményeit; a minőségcélok megvalósulását, a vezetői ellenőrzések tapasztalatait; a vezetői értékelések és az önértékelések együttes megállapításait. Minőségcélok a 2013/2014. tanévre 10

11 Cél Sikerkritérium Indikátorok Dokumentumok Felelős A partneri elégedettségmérésekkel garantáljuk, hogy iskolánk a társadalmi és helyi igényeknek megfelelő szolgáltatásokat nyújt. Az új társadalmi igényeknek megfelelően a hátrányos helyzetű, a halmozottan hátrányos helyzetű, a különleges bánásmódot igénylő ( SNI, BTM, tehetséges) tanulók integrációjának differenciált fejlesztéssel való biztosítása. Növeljük nyelvoktatásunk hatékonyságát, megtartjuk a két nyelv választhatóságát (angol, német). Partneri elégedettség felmérések összegzése a tavalyi eredményekhez képest javul, de minimum eléri az előző tanév eredményeit. A halmozottan hátrányos helyzetű, a különleges bánásmódot igénylő ( SNI, BTM, tehetséges) tanulók eredményei (témazárok eredménye %-ban, a szóbeli feleletek átlaga) javulást mutat. Nő a versenyeken résztvevő tehetséges tanulók száma. Az idegen nyelv osztályzatok félévi és év végi átlagának évfolyamonkénti emelkedése. Megfelelő számban kitöltött kérdőívek Osztálynaplóban szereplő érdemjegyek, osztályzatok, százalékok, szöveges értékelések; osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok kimutatásai. Kimutatás a versenyeken résztvevő tanulókról és az elért eredményekről osztálynaplókban szereplő osztályzatok érdemjegyek átlaga, Kiértékelt kérdőívek A pedagógusok óravázlatai; óralátogatási, hospitálási, naplók / feljegyzések Kimutatások, oklevelek osztálynapló, min. csop. vezetője osztályfőnökök, tanítók, szaktanárok pedagógusok, levelező versenyek koordinálásáért felelős pedagógus, szakmai helyettes angoltanárok, némettanárok Az emelt szinten idegen nyelvet tanulók közül 8. év végére mindenki sikeres B1 szintű próba nyelvvizsgát tesz (ebben a tanévben németnyelvből). Részt veszünk tanulmányi versenyeken mindkét nyelvből. próba nyelvvizsga értesítők sikeres vizsgáról versenyeredmények próba nyelvvizsga értesítők oklevelek, emléklapok némettanárok angoltanárok, némettanárok 11

12 Hatékonyabban felkeltjük diákjaink igényét az egészséges életmód iránt Egészségnevelési programunk célkitűzései megvalósulnak. Folytatódik a szelektív hulladékgyűjtési program. mért eredmények szülők jelenléti ívei Diákönkormányzat vezetője Testnevelés órákon történő állapotfelmérések adatai javulást mutatnak. Testnevelés órákon történő állapotfelmérések adatai, az adatok elemzése, összefüggések levonása, erről tájékoztatás nyújtása a nevelőtestületnek. Értékelő táblázatok A szülők tájékoztatása a tájékoztatófüzeten és az ellenőrzőn keresztül szakmai helyettes, testnevelők, testnevelést tanítók 3.2. Pedagógiai célkitűzések, feladatok az új pedagógiai program óratervének 1. és 5. évfolyamon való bevezetése, az új pedagógiai progra minden évfolyamra vonatkozó előírásainak következetes alkalmazása; a kettős óravezetés technikájának egyre hatékonyabb alkalmazása; a professzionális mérés-értékelés technikák elsajátítása, következetes alkalmazása; az IKT eszközök alkalmazásának elsajátítása, az eszközök rendszeres alkalmazása a tanítási órákon (legalább ott, ahol adott a lehetőség); részvétel az intézményen kívüli szakmai közösségek munkájában. A pedagógiai programból fakadó, általános érvényű főbb feladataink mellett a következő adott évi, kiemelt feladataink vannak: a tanmenetek elkészítése, és ellenőrzése; Felelős: Horváth M. Tünde szakmai helyettes Határidő: szeptember 20.(leadás) a foglalkozási tervek elkészítése, és ellenőrzése; Felelős: Tornainé Szegedi Erika adminisztratív helyettes Határidő: szeptember 20.(leadás) a tanulók tanulási attitűdjének, tanulás iránti motivációjának javítása; Felelős: pedagógusok a tanulók tanulási technikájának folyamatos javítása; Felelős: pedagógusok a tanulók szóbeli kifejező készségének tudatos fejlesztése; Felelős: pedagógusok a logikus gondolkozás tudatos fejlesztése; Felelős: pedagógusok a tanulók önállóságának fejlesztése; Felelős: pedagógusok a tanulók folyamatos felkészülésének ellenőrzése (házi feladatok ellenőrzése, hiányának egységes elbírálása); Felelős: pedagógusok 12

13 tehetséggondozás, versenyekre való felkészítés. Felelős: pedagógusok a 4. és 5. évfolyam közti átmenet biztosítása az 5. évfolyam tanulóinak önállósága és viselkedéskultúrája; Felelős: pedagógusok a tanulók szüneti, ebédlői, órák utáni magatartása; Felelős: pedagógusok az egészséges életmódra nevelés keretén belül tanulóink fizikai erőnlétének növelése; Felelős: pedagógusok a felelősi rendszer erősítése a tanulók körében. Felelős: pedagógusok az osztályközösségek fejlesztése; Felelős: osztályfőnökök 4. Tanulmányi és egyéb versenyek 4.1. Tanulmányi versenyek A 2013/2014. tanévben feladatunk az alábbi versenyekre való felkészítés. Versenyek típusa és a versenyek neve Felkészítő/szervező tanár, munkaközösség neve 1. Országos és tankerületi tanulmányi versenyek Bólyai anyanyelvi csapatverseny Gál Zsuzsanna Bólyai matematika csapatverseny Kiss Tiborné Hevesy György országos kémia verseny Élő Márta Hermann Ottó biológia verseny Élő Márta SNI szépíró verseny Módszertani munkaközösség V.M.G. történelem verseny Mákné Csépányi Katalin V.M.G. komplex matematika-fizika verseny Kiss Tiborné, Albert Edit Földrajz verseny Pintér Lászlóné Országos mesemondó verseny Demjén Éva Körzeti és megyei diákolimpia Testnevelés és sport munkaközösség Megyei angol-német nyelvű verseny Idegen nyelvi munkaközösség Batthyány idegen nyelv verseny Idegen nyelvi munkaközösség Országos műveltségi vetélkedő Repülő Osztály Demjén Éva, Sefcsik Mária 2. Városi tanulmányi versenyek Számítástechnikai verseny Erben Viktor Idegen nyelvű városi olvasóverseny Idegen nyelvi munkaközösség Országismereti vetélkedő Idegen nyelvi munkaközösség Vers- és mesemondó verseny 3-4.évfolyam munkaközössége Városi váltóversenyek alsó tagozatosoknak Testnevelés és sport munkaközösség Eötvös bajnokság Testnevelés és sport munkaközösség 13

14 3. Kőrösi házi versenyek Kőrösi komplex alsós tanulmányi verseny 1-2. és 3-4. évfolyam szakmai munkaközössége Matematika 2-4. évf. és 5-8. évf. 1-2., 3-4.évfolyam és a felsős szakmai munkaközösség Magyar nyelv és irodalom 2-4. évf. és 5-8.évf. 1-2., 3-4.évfolyam és a felsős szakmai munkaközösség Idegen nyelvű vers-és prózamondó verseny 3-8.évf. Idegen nyelvi munkaközösség Aranytoll szép füzetek versenye 1-2. és 3-4.évfolyam szakmai munkaközössége LÜK verseny 3-4. évfolyam szakmai munkaközössége NyelvÉsz verseny 3-4.évfolyam szakmai munkaközössége Természettudományi házi verseny 5-8.évf. Felsős szakmai munkaközösség Angol-német kulturális vetélkedő Idegen nyelvi munkaközösség Kőrösi házi sportversenyek Testnevelés és sport munkaközösség 4. Levelező versenyek Olvass velünk! Szatmári Zoltán MOZAIK tanulmányi verseny Szatmári Zoltán JONATÁN tanulmányi verseny Szatmári Zoltán MANÓ TANODA tanulmányi verseny Szatmári Zoltán TIT országos levelező verseny Szatmári Zoltán HEBE országos levelező verseny Szatmári Zoltán 5. Országos mérés, értékelés és eltérő ütemű fejlődé 5.1. Kompetencia mérések A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. A felmérésre időpontja: május 28. (A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, viszont részükre kötelező tanórai foglalkozás nem szervezhető.) A méréshez szükséges adatokat az Oktatási Hivatal részére november 22-ig kell megküldenünk. Felelős: mérés-értékelés csop. vez. Feladatok: a tanulók felkészítése, a korábbi mérések tapasztalatainak felhasználása a pedagógiai munka során; Felelős: minden pedagógus adatszolgáltatás, a mérés megszervezése. Felelős: mérés-értékelés csop. vez Eltérő ütemi fejlődés október 11-éig gondoskodnunk kell azon első évfolyamos tanulóink körének felméréséről, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja, az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer (DIFER) alkalmazását. 14

15 Feladat: - az első évfolyamos tanulók figyelése, - az érintett kör felmérése, - a létszámlejelentés, - a vizsgálatok elvégzése. Határidők: október 25-éig az érintett létszám jelentése december 6-áig a vizsgálatok elvégezése Felelős: szakmai helyettes 5.3. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata A köznevelési törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben az országos mérés, értékelés keretében gondoskodnunk kell a tanulók fizika állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot április 2. és május 27. között kell megszerveznünk a korábbi években rendelkezésünkre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. Felelős: szakmai helyettes, testnevelés és sport munaközösség-vezető Határidő: április 27. Iskolánkban ősszel is elvégezzük a fenti mérést, melynek eredményeit a testnevelést tanító pedagógusok összehasonlítják a tavaszi mérés eredményeivel. A mérési eredményekről, valamint az eredmények alapján megfogalmazott tanácsokról a testnevelést tanító pedagógusok a szülőket írásban tájékoztatják. Felelős: testnevelést tanító pedagógusok Határidő: a mérést követő 30. nap 6. Szakmai ellenőrzés Fel kell készülnünk a január 2. és április 1. közötti szakmai ellenőrzésre, melynek keretében megvizsgálásra kerül a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárás a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva. Határidő: december Az intézményi szervezetekkel kapcsolatos feladatok 7.1. Alkalmazotti közösség Intézményünkben a dolgozók összessége alkotja az alkalmazotti közösséget. Az alkalmazotti közösség joggyakorlásával kapcsolatos feladatok ellátását az intézményvezető végzi. Az alkalmazotti közösséggel kapcsolatos feladataink: az alkalmazotti közösség összehívása, és a jogkörébe tartozó ügyek megtárgyalása; a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése., helyettesek, Közalkalmazotti Tanács elnöke, tagjai 7.2. Nevelőtestület A nevelőtestület az intézmény pedagógus munkakört betöltő pedagógusaiból áll. A nevelőtestület a mindenkor hatályos Szervezeti és működési szabályzat szerint működik. A nevelőtestület véleményezési, döntési és egyéb jogkörét értekezleteken gyakorolhatja. Az értekezletek feladata a megfelelő és szükséges információk átadása, továbbítása, beszámolás, véleményezés és döntéshozatal. Az értekezletekről emlékeztető, szükség esetén jegyzőkönyv készül. A testület adott évi feladatait és értekezleteit jelen munkaterv tartalmazza. A nevelőtestület működésével kapcsolatos feladataink: 15

16 a nevelőtestület hatékony működésének biztosítása az értekezletek segítségével, ennek érdekében az értekezletek összehívása, az értekezleteken a megfelelő tájékoztatási feladatok ellátása, beszámolás, joggyakorlás, a döntések továbbítása Szakmai közösségek Intézményünkben a következő szakmai közösségek működnek: osztályfőnöki munkaközösség - vezetője: Jobbágy Miklósné - tagjainak száma: 19 fő 1-2. évfolyam szakmai munkaközösség - vezetője: Pálfi Adrienn Veronoka - tagjainak száma: 8 fő 3-4. évfolyam szakmai munkaközösség - vezetője: Mazzagné Kovács Ildikó - tagjainak száma: 8 fő Felsős szakmai munkaközösség - vezetője: Élő Márta - tagjainak száma: 12 fő Idegen nyelvi szakmai munkaközösség - vezetője: Bercsényiné Kántor Judit - tagjainak száma: 5 fő Testnevelés és sport szakmai munkaközösség - vezetője: Ignácz Krisztina - tagjainak száma: 6 fő Módszertani munkaközösség - vezetője: Gál Zsuzsa - tagjainak száma: 7 fő Napközis szakmai munkaközösség - vezetője: Stefánekné Tóth Éva - tagjainak száma: 11 fő A munkaközösségeken belül a tanév során munkacsoportok működnek. A munkaközösségek és munkacsoportok a tanévben folytatandó munkájukról saját munkatervet fogadnak el, amit egy példányban leadnak az igazgatónak. Felelős: munkaközösség-vezetők Határidő: szeptember 27. A szakmai munkaközösségek működtetetésével kapcsolatos feladat: - a közösségek működésének szakmai támogatása; - a közösségek joggyakorlásának biztosítása, helyettesek A munkaközösségeken belül, ill. a munkaközösségeken kívül az alábbi munkacsoportok működnek koordinátorok vezetésével: minőségirányítási munkacsoport vezetője: Legényné Berzy Beáta mérés-értékelés munkacsoport vezetője: Tornainé Szegedi Erika egészségnevelési munkacsoport vezetője: Jobbágy Miklósné felsős természettudományi munkacsoport vezetője: Élő Márta felsős matematika munkacsoport vezetője: Kiss Tiborné 16

17 felsős humán munkacsoport vezetője: Mákné csépámyi Katalin 7.4. Diákönkormányzat Diákönkormányzat intézményünk megalakulása óta működik, és látja el mindazokat a feladatokat, melyeket jogszabály és az iskola egyéb belső szabályzatai a feladat- és hatáskörébe utalnak. A diákönkormányzat saját SzMSz-szel rendelkezik. A diákönkormányzattal kapcsolatos feladatok: - a tagok megválasztásában való közreműködés, - a működés támogatása, - a diákközgyűlés összehívásában és lebonyolításában való közreműködés, melynek időpontját a tanév helyi rendje tartalmazza. Felelős: DÖK segítő pedagógus, igazgató 7.5. Szülői szervezet Intézményünkben a működés kezdete óta tevékenykedik szülői szervezet. A szülői szervezet önállóan működik, saját SzMSz-e van. A szülői szervezettel kapcsolatos feladatok: o tájékoztatási és koordinációs feladatok, segítségnyújtás a joggyakorlásban Közalkalmazotti Tanács A Közalkalmazotti Tanács a Kjt. előírásai alapján gyakorolja jogait, kötelességeit.. A KT elnöke és tagjai tevékenységükkel támogatják az alkalmazotti közösség és az intézmény hagyományainak ápolását, erősítik az alkalmazottak részvételét a szervezeti kultúra fejlesztését segítő programokon Intézményi tanács A köznevelési törvény 73. (3) (4) bekezdése alapján iskolánkban a szülők, a nevelőtestület és az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat delegáltjaiból a helyi közösségek érdekeinek képviseletére intézményi tanácsot kell létrehozni. Határidő: október 15. Az intézményi tanács saját ügyrendje alapján működik. Az intézmény vezetője félévenként egy alkalommal beszámol az intézmény működéséről az intézményi tanácsnak, amely az intézmény működésével kapcsolatos álláspontját megfogalmazza és eljuttatja a fenntartó számára. 8. Ellenőrzési tevékenység Az intézményben végrehajtandó egyes ellenőrzési tevékenységeket az intézmény Minőségirányítási programjából átemelt Vezetői ellenőrzés folyamatszabályozása, valamint Az éves belső ellenőrzési és értékelési rendszer folyamatszabályozása határozza meg. A feladatokat a fenti két dokumentumhoz igazodva kell ellátnunk. Az intézmény vezetői a saját tevékenységi és felelősségi körüket illetően minden tanév elején ellenőrzési tervet készítenek, ellenőrzési tevékenységüket e terv alapján végzik., helyettesek Határidő: szeptember 30. Az ellenőrzések tapasztalatairól mindegyik vezető ellenőrzési naplót vezet., helyettesek 17

18 8.1. Szakmai ellenőrzés A szakmai ellenőrzés témakörében az intézményben a következő feladataink vannak: o a szakmai ellenőrzés tervezése, végrehajtása, ellenőrzése, értékelése, helyettesek Határidő: szeptember Törvényességi ellenőrzés Intézményünknek folyamatosan számolnia kell a törvényességi ellenőrzés lehetőségével, ezért feladatunk: o felkészülni ezekre az ellenőrzésekre; o közreműködni az ellenőrzésekben, illetve o felhasználni az ellenőrzések tapasztalatait. A törvényességi ellenőrzéssel kapcsolatban o a munkajogi dokumentumainkat évente legalább két alkalommal ellenőrizzük; o külön figyelmet fordítunk a tanügy-igazgatási dokumentumokra - a tanulói létszám megfelelő kimutatására; - a normatív és egyéb állami hozzájárulások megfelelő igénylésére és elszámolására, - az oktatásügyi statisztika megfelelő kitöltésére., általános helyettes, iskolatitkár 9. Az elsősök beíratkozásával kapcsolatos feladatok A 2013/2014-es tanévre az 1. évfolyamra 76 tanulót, a 2 8. évfolyamra a nyár folyamán 10 új tanulót vettünk fel. Június óta 11 tanuló szüntette meg iskolánkban a jogviszonyát, 1 tanuló jogviszonya pedig külföldön tartózkodás miatt szünetel. A beíratkozással kapcsolatos feladataink: - a következő tanévre történő beíratkozás jogszabály szerinti lebonyolítása; - iskolánk népszerűsítése, nyílt napok és egyéb óvodásoknak, illetve szüleiknek szervezett programokkal. Felelős: szakmai helyettes 10. Az iskolai tanév helyi rendje A szorgalmi idő A 2013/2014. tanévben a szorgalmi idő - első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) és - utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma A szorgalmi idő első féléve január 17-ig tart. Az első félévben elért tanulmányi eredményekről szóló értesítést január 24-én (péntek) kapják kézhez a tanulók A szorgalmi idő második féléve a szorgalmi idő utolsó napja, azaz június 15-ig tart Az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása: dátum felhasználás 1) szeptember 13. (péntek) nevelőtestületi kirándulás 2) január 31. (péntek) nevelőtestületi értekezlet (félévi értékelés) 3) február 10. (kedd) szakmai nap 4) 2014.április 16. (szerda) Kőrösi nap 5) június 12. (csütörtök) DÖK nap A nevelőtestületi hatáskörben meghatározott tanítás nélküli munkanapok felhasználása történhet: - nevelési értekezlet(ek) céljára, 18

19 - ballagás, tanévzáró ünnepély, - egyéb iskolai ünnepély, hagyományőrző programok napja, stb. - tantestületi kirándulás céljára. A diákönkormányzati hatáskörben meghatározott tanítás nélküli munkanapok felhasználása történhet: - tanulmányi kirándulásra, - egyéb diákönkormányzat által meghatározott célra, rendezvényre A szünetek időtartama Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. (A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 20. (péntek) december 21. munkanap ledolgozása október 12-én, Hon- és népismereti nap keretében (ezen a napon óráig tart a program, étkezés-ellátás, délutáni ügyelet nem lesz. 4 tanítási órát dokumentálunk a naplóban a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). A szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, szükség esetén az iskola gondoskodik a tanulók felügyeletéről Jeles napok és az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok, megemlékezések időpontja Időpont A jeles nap megnevezése Felelős Egyéb megjegyzés Népmese napja Éberl Klára Zenei világnap 1-4. évf. Násztorné Récze Éva 5-8. évf. Mákné Csépányi Katalin Állatok világnapja Éberl Klára Aradi vértanúk / megemlékezés Mákné Csépányi Katalin Márton nap Magyar kultúra napja Héringné Pallos Brigitta Nemzetközi anyanyelvi nap Gál Zsuzsanna A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak világnapja Gergely nap A víz világnapja Élő Márta Egészség világnapja Jobbágy Miklósné Költészet napja Pálfi Adrienn A holokauszt áldozatainak napja A Föld napja Madarak és fák napja osztályfőnökök tan. kirándulások Nemzeti összetartozás napja Éberl Klára Környezetvédelmi világnap A nemzeti, iskolai ünnepek megünneplésének időpontja Időpont Az ünnep megnevezése Felelős Megjegyzés Molnárné F. Bettina munkanap augusztus Tanévnyitó (vasárnap) Horváth M. Tünde szakmai hely. 24. munkanap helyett Mákné Csépányi Katalin Nemzeti ünnep (okt.23.) (kedd) 19

20 (péntek) (péntek) (szerda) (péntek) (csütörtök) Karácsonyi ünnepély Nemzeti ünnep (március 15.) Kőrösi ünnepély Ballagás Tanévzáró ünnepély Násztorné Réczey Éva Kiri Zsuzsanna és a 4. évfolyam Tornainé Sz. Erika általános hely. Horváth M. Tünde szakmai hely. Nyergesné Magyar Marianna Horváth M. Tünde szakmai hely. Legényné Berzy Beáta tanítás nélküli munkanap Az évi rendes diákközgyűlés ideje Az évi rendes diákközgyűlés ideje: szeptember óra június óra Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontja Dátum Az értekezlet témája Felelős augusztus 23. (hétfő) Alakuló értekezlet Tamás Emília igazgató 9.00 augusztus 30. Tanévnyitó értekezlet Tamás Emília igazgató 8.30 január 20. (hétfő) Alsó tagozat félévi osztályozó értekezlete Horváth M. Tünde szakmai helyettes január 21. (kedd) Felső tagozat félévi osztályozó értekezlete Horváth M. Tünde szakmai helyettes január 31. Félévi értekezlet Tamás Emília igazgató (péntek) 8.00 június 16. Alsó tagozat év végi osztályozó értekezlete Horváth M. Tünde szakmai helyettes (hétfő) 8.00 június 16. (hétfő) Felső tagozat év végi osztályozó értekezlete Horváth M. Tünde szakmai helyettes június 25. (szerda) 8.00 Tanévzáró értekezlet Tamás Emília igazgató A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontja: A tanulók fizikai állapotát felmérő, évi két alkalommal sorra kerülő vizsgálat időpontja: - 1. állapotfelmérés: október végéig - 2. állapotfelmérés: április 2 május Országos kompetenciamérés: május 28. (szerda) Egyéb fontos dátumok a) Szülői értekezletek: szeptember 5. (csütörtök) évfolyam szeptember 16. (hétfő) évfolyam szeptember 17. (kedd) évfolyam január évfolyam május évfolyam b) Fogadó órák: Egyéni, de szervezett formában (külön melléklet szerint) 20

21 c) Nyílt napok: 1-3. óra november 19. (kedd) április 3. (csütörtök) d) Tanulmányi kirándulás: május 16. (péntek) e) Farsang: február 14. (5-8. évfolyam) február 15. (1-4. évfolyam) Százhalombatta, augusztus 30. Tamás Emília igazgató 21

22 A MUNKATERV-et az intézmény vezetőjének előterjesztése után a nevelőtestület augusztus 30-án elfogadta. Az elfogadás tényét a nevelőtestület képviselői az alábbiakban hitelesítő aláírásukkal tanúsítják... jegyzőkönyv-vezető. hitelesítő hitelesítő A MUNKATERV-et a diákönkormányzat napján tartott ülésén megtárgyalta, véleményezte és elfogadásra javasolta. Százhalombatta, diákönkormányzat vezetője A MUNKATERV-et a Szülői Közösség napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Százhalombatta, Szülői Közösség elnöke 22

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 A HEVESY GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A köznevelési intézmények szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó jogszabályi előírások.4 A szervezeti

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje

7 4. Az iskola közösségei - a nevelők közösségei - a szülők közösségei - a tanulók közösségei 5. Az intézmény működési rendje TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1. Az SZMSZ általános rendelkezései, hatálya 2 2. Az intézmény szervezeti felépítése, működési rendszere, a szervezeti 3 egységek megnevezése, engedélyezett létszáma, feladatai 3.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010-2011. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2011. június 22. Kapja: Bencsik Mónika polgármester Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 082019 EPRESKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 Elkészítette: Elfogadta: Véleményezte: Intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve

Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve Fekete István Általános Iskola és Községi Könyvtár 2012/2013. tanévre vonatkozó Munkaterve A munkatervet készítette: Magyarfiné Kalmár Franciska igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata A Szolnok Városi Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. október Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya II. III. IV. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat Szervezeti és működési szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1.Általános rendelkezések 1.1.A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 1.2. A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása,

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013.

5525 Füzesgyarmat. Széchenyi u. 8. Önkormányzata. Károlyi Zsigmondné 2013. Intézmény neve: LURKÓFALVA Óvoda Füzesgyarmat Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési Szabályzat Intézmény székhelye, címe: 5525 Füzesgyarmat Széchenyi u. 8. Intézmény OM-azonosítója: 201933 Intézmény

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ

KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ KIVI Baptista Kereskedelmi, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskola SZMSZ 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 Az SZMSZ célja, tartalma... 4 1.2 Jogszabályi háttér... 5 1.3 Az SZMSZ

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03.

430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 2015. November 03. 430/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete ALGYŐI SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. November 03. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Algyői Szivárvány Óvoda 6750 Algyő, Kastélykert

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2014 1 Tartalom 1. Általános rendelkezések... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi

Részletesebben

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015.

Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855. 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. Pusztakovácsi Általános Iskola KLIK 140013 OM 200855 8707 Pusztakovácsi, Fő utca 114. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. 1 Tartalom 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3. 2 AZ INTÉZMÉNY ALAPADATAI... 5.

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető

9.5. Az intézményvezető munkaideje... 14 10. Az intézményvezető akadályoztatása esetén érvényes helyettesítési rendje... 15 10.1. Az intézményvezető I. Tartalomjegyzék II. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 6 1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogszabályi alapja,... 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja... 6 1.2. A szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862

DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 DEBRECENI EGYETEM GYAKORLÓ ÓVODÁJA OM: 030862 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 2013 1 A Szervezeti és Működés Szabályzat tartalomjegyzéke Bevezetés 3 1.Az SZMSZ célja, tartalma 3 2.Jogszabályi

Részletesebben

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Bereczki Máté Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 TARTALOM BEVEZETÉS... 5. 1. AZ INTÉZMÉNY SZAKMAI ALAPDOKUMENTUMA... 5. 2. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 8. 3. AZ

Részletesebben

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA 1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10. OM AZONOSÍTÓ:034342 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény OM azonosítója: 034342 Készítette: Jámbor Zsuzsanna. intézményvezető

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Kőbányai Gépmadár Óvoda 1106. B u d a p e s t Gépmadár u. 15. Tel: 06/1/2623482 Tel/Fax: 06/1/4319839 E-mail: gepmadarovoda10@gmail.com Honlap: www.gepmadarovoda.hu Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.)

Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) 1.532/2013. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1138 Budapest, Váci út 179-183.) Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM - azonosítója: 035391 Intézményvezető: Fehér

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 PEDAGÓGIAI PROGRAM Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 1 I. I. Helyzetelemzés... 5 1. Az iskola rövid története..5 2. Középiskolánk hivatalos adatai...6 3. Az iskola és környezete...7

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium Győr Eötvös tér 1. 9021 Tel: 06-96/ 526-060 Fax: 06-96/ 316935 E-mail: iskola@kazinczy.gyor.hu A Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium szervezeti és működési szabályzata

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskolája és Szakiskolája 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413113, (52) 413255, fax: (52) 413113 Email: kereskedelmi.debrecen@gmail.com,suli430@keridebr.sulinet.hu,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről

Előterjesztés. Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről Előterjesztés Bicske Városi Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016 nevelési évről 1. előterjesztés száma: 222 /2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3. előterjesztés készítésében

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ujhelyi Imre Általános Iskola Mosonmagyaróvár, 2015. szeptember 30. Tartalom 1. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév

MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév MUNKA- és FELADATTERV 2015-2016. tanév Városközponti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pécs Készítette: Cselikné Juhász Ildikó Ha elakadok valamiben, akkor megmondom maganak, hogy mit kell

Részletesebben

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013.

BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895. Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. BAJZA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034895 Szervezeti és Működési Szabályzat BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető 4. oldal II. Az intézmény általános jellemzői II./1. A közoktatási intézmény jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben