ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE"

Átírás

1 ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013

2 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ V. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK /2014 TANÉVI TANTÁRGYI RENDSZER - ÓRASZÁMOK 2. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS 3. TANTÁRGYFELOSZTÁS 4. NEVELŐI MUNKAREND 5. TANULÓI ÓRAREND 6. MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERVEK 7. ESÉLYEGYENLŐSÉGI FELADATTERV 8. OSZTÁLYKÖZÖSSÉGI NEVELÉSI TERVEK 9. PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK a. TÁMOP b. TIOP c. TIOP d. TÁMOP INTÉZKEDÉSI TERV A ÉVI KOMPETENCIAMÉRÉS ELŐKÉSZÍTÉSÉRE, LEBONYOLÍTÁSÁRA 11. EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM 12. KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM HETES PROJEKTTERVEK HETES PROJEKTTERVEK 15. ISKOLAI SPORTKÖR SZAKMAI PROGRAMJA 16. DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 17. ELLENŐRZÉSI TERV 18. MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK 19. TANÓRÁNKÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK RENDJE 20. FAKULTATÍV VALLÁSOKTATÁS RENDJE 21. OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK TERVE 22. VIZSGAIDŐPONTOK 23. MUNKATERV ÁLTAL TÁMOGATOTT VERSENYEK (alsós-felsős munkaközösségi munkatervekben) 24. INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓK, JÓ GYAKORLATOK DOKUMENTUMAI 2

3 I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK v 47/2013 EMMI rendelet a 2013/2014 tanév rendjéről v évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről v 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról v 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról v 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról v 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról v 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról v 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról v Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelési fejlesztési terv v Baja Város települési közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terve v Újvárosi Általános Iskola Pedagógiai- programja v Újvárosi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata v 2013/2014 tanévi ellenőrzési terv v Pedagógus továbbképzési terv v Újvárosi Általános Iskola Házirendje v Intézményi esélyegyenlőségi stratégia v Újvárosi Általános Iskola 2012/2013 tanévi beszámolója v OKÉV kompetenciamérés, tantárgyi mérések, statisztikai elemzések, a 2012/2013 tanévi tapasztalatai 3

4 II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE Az Újvárosi Általános Iskola tanévi munkatervét, külső szabályozóként a hatályos jogszabályok, rendeletek, pályázati kötelezettség vállalások, a partnerek változó elvárásai az intézmény alapdokumentumai, a kialakult pedagógiai gyakorlat, valamint a hatékonyság, eredményesség irányába ható nevelőtestületi közösségi törekvések határozzák meg. A tanév tervezését, a célkitűzések megfogalmazását döntő módon meghatározta a köznevelés szervezeti irányításának, tartalmi változásának, továbbá a foglalkoztatás alapjogszabályainak hatályba lépő érdemi változásai. II.1. TANÉV RENDJE A 47/2013. (VII.4.) EMMI RENDELET ALAPJÁN II.1.1. A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év) A 2013/2014. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 2. (hétfő) és utolsó tanítási napja június 13. (péntek). A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A tanítási év első féléve január 17-ig tart. Az iskolák január 24-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az első és a második félév (a tanítási év utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. II.1.2. Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok A tanítási évben - a tanítási napokon felül - a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáró a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. Az őszi szünet október 28-tól október 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő). A téli szünet december 23-tól január 3-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (Intézményünkben december 20.péntek), a szünet utáni első tanítási nap január 6. (hétfő). A tavaszi szünet április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda). Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha - a köznevelésről 4

5 szóló törvény 30. (2)-(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával - a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. Az egyéb jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést - a köznevelésről szóló törvény 30. (1) bekezdése értelmében - a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. II.1.3. Középfokú iskolai és a Köznevelési Hídprogramba történő felvételi eljárásrend: A lebonyolításának ütemezését a rendelet 3. számú melléklete, illetve a jelentősebb határidőket az intézményi éves rendezvényterv tartalmazza. II.1.4. A tanulmányi versenyek: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett és finanszírozott, továbbá támogatott tanulmányi versenyeket EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az intézmény által kiválasztott tanulmányi, sport, művészeti versenyeket az alsós illetve felsős munkaközösségi munkatervek tartalmazzák. II.1.5. Országos mérés, értékelés: 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, és a nyolcadik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Az meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 28-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat a Hivatal részér meghatározott módon november 22-ig kell megküldeni. A Hivatal február 27-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi az EMMI-nek, amely azt április 30-ig a kormányzati honlapon nyilvánosságra hozza. 5

6 A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján: Matematika (egységesen a 6 és 8. évfolyamon) - 1. alatti szint: 1168-ig - 1. szint: szint: szint: szint: szint: szint: szint: 1984-től. Szövegértés (egységesen a 6 és 8. évfolyamon) - 1. alatti szint: 1071-ig - 1. szint: szint: szint: szint: szint: szint: szint: 1911-től. A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 11-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az intézmények október 25-ig - a Hivatal által meghatározott módon - jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 6-ig kell elvégezniük. A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek április 2. és május 27. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján január 2. és április 1. között az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzésére kerül sor a magántanulóvá válással kapcsolatos eljárásra, a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva. 6

7 II.2. A 2013/2014 TANÉV KIEMELT FELADATAI: Az Újvárosi Általános Iskola nevelőtestülete a hatályos jogszabályi elvárásokból adódóan, továbbá a 2013/2014 tanévben esedékes szervezeti és tartalmi változásokra felkészülve, az elkövetkezendő tanév feladatait a teljes alkalmazotti közösségre vonatkozóan az alábbiakban kívánja meghatározni: II.2.1. Szervezeti feladatok: A tanév rendjére vonatkozó miniszteri rendelet végrehajtása. A Nemzeti Köznevelési törvény tanévi hatályba lépő rendelkezéseinek beépítése az intézmény működési rendjébe, új intézményi munkarend bevezetése. A hatályos új Munka törvénykönyve, továbbá a KJT új foglalkoztatási rendeletéből adódóan a pedagógusok új foglalkoztatási szabályinak, a pedagógus életpálya modell bevezetése, alkalmazása Felkészülés a tanévben esedékes pedagógus minősítési rendszer bevezetésére. A kötelező pedagógus továbbképzéssel összefüggő jogszabályi feltételek megjelenését követően, azzal összhangban a következő továbbképzési ciklust felölelő továbbképzési terv kialakítása, a időszakra. Az első félév feladatai közül, meghatározó az intézményi Pedagógiai program, SZMSZ, Házirend megadott határidőig történő aktualizálása. A Szülői Munkaközösség támogatása, közösségi és egyéni szülői kapcsolatok erősítése, kiemelten a kulturális, sport, szabadidős tevékenységekre, rendezvényekre ig az Intézményi Tanács létrehozása, működési rendjének kialakítása, bejegyzése, nyilvántartásba vétele A szeptember 1.-től hatályos, az autista tanulócsoportokkal kapcsolatos szervezeti és személyi változások végrehajtása, a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bajai Tagintézményével fennálló szakmai együttműködési megállapodás aktualizálása. Az autista tanulócsoportok szakmai, szervezeti integrálása, a működés rendjének összehangolása. Az intézményi szakmai felelősi és működési rendszer felülvizsgálata (munkaközösségek, tantárgyi felelősök, egyéni megbízások, értekezletek szakmai fórumok rendje) 7

8 A nevelői ügyeleti rendszer hatékony működtetése, kibővítése a óráig tartó kötelező foglalkozások, illetve a 17. óráig tartó ügyeleti időszakra is. Fokozott nevelői, alkalmazotti figyelem az iskola bútorzatának, felszereléseinek, szemléltető, oktatástechnikai eszközeinek megóvására, a rongálások megelőzésére, a személyes az alkalmazotti és tanulói felelősségre. Hatékony együttműködés az Ady Endre Városi könyvtár és Művelődési Központtal a városrészi közművelődési feladatok, rendezvények területén, az átruházott feladatkör eredményes megvalósítása érdekében. Az intézményi marketing erősítésével, a kialakult gyakorlat továbbvitelével, együttműködés kialakítása a beiskolázásra kerülő nagycsoportos óvodás gyermekekkel, szüleikkel. A német testvériskolai diákcsere program előkészítése, lebonyolítása. II.2.2. Tartalmi nevelési oktatási feladatok A módosított Nemzeti Alaptanterv illetve kerettanterv alapján elkészült helyi tanterv 1 és 5. évfolyamon történő bevezetése, tapasztalatainak elemzése, alkalmazói közösségi szintű megismertetése. A köznevelési törvény által szabályozott illetve óráig tartó tanulói munkarend bevezetése, nevelői többlet szerepvállalással, a gyermekekkel töltött megnövekedett idő hatékony kihasználása a megfogalmazott nevelési oktatási célok megvalósítása érdekében. Szülővel, tanulóval a gyermek nevelésében közreműködők bevonásával, az osztályközösségi nevelési terveket kiegészítve, készüljön gyermekre, osztályközösségre elfogadott heti munkarend. Az elfogadott intézményi profil további megerősítése mellett (angol, informatika, testnevelés) a projekt, drámapedagógia, kooperatív illetve további korszerű módszertan napi gyakorlatba történő alkalmazása, a frontális osztálymunka arányának csökkentése, az IKT eszközökkel támogatott oktatás gyakorlatának további erősítése. Az országos kompetenciamérésen elért eredmények megtartása, a Mérés értékelés munkaközösség intézkedési tervének végrehajtásával, a meghatározott tanulócsoportok esetében a kisvárosi átlag elérése. A mérésben érintett évfolyamok kivételével, valamennyi évfolyamra vonatkozóan kompetencia alapú egységes, a felkészülést segítő mérési anyag kidolgozása, adaptálása szövegértés, és matematika kompetencia területén. 8

9 Az elkészült saját mérési anyag alapján elvégzett felmérés tanévenkénti kiértékelése, javaslattétel az esetlegesen szükséges tartalmi korrekciókra. Az SNI BTM, gyógytestnevelés, logopédiai ellátás iránti szakvéleménnyel rendelkező gyermekek fejlesztésének intézményen belüli, korszerűbb körülmények közötti megoldása. Az esélyegyenlőségi dokumentumok iskolai szintű célkitűzéseinek teljesítése, az a hátránykompenzációs tevékenység hatékonyságának növelése. Pályaválasztás segítése, indokolt esetben a HÍD programok megismertetése és ajánlása. Hatékonyabb probléma és konfliktuskezelési gyakorlat a magatartási, és beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek nevelésében. Iskolai szintű képviselettel, eredményes részvétel (kiemelten az EMMI által meghirdetett, támogatott) különböző szintű tanulmányi és sport versenyeken, művészeti bemutatókon, vetélkedőkön, versenyeken, pályázatokon. A háziversenyek folytatása, esetleges tantárgyakkal történő kibővítésének újragondolása. A hagyományoknak megfelelően, színvonalas program, műsor biztosítása városi, iskolai szintű rendezvényeken, ünnepségeken, Diákönkormányzati napon. A feladatellátási helyek hagyományos rendezvényeinek figyelembevételén túlmenően egységes iskolai rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések helyileg új rendszerének kialakítása. II.2.3. Pályázati fenntartási kötelezettségek II TÁMOP 3.1.4/ Kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása az alábbiaknak megfelelően: (évfolyam - osztály felelős pedagógus) Szövegértés szövegalkotás 2.a Gál Monika 2.f Kéki Krisztina 3.f Vörös Zsuzsanna 6.a Bozárné Gyumics Julianna 6.f Vidéki Péter Magyar nyelv és irodalom tantárgy keretében. Matematika 2.a Benke Szilvia 9

10 3.f Kovácsné Vojnovics Éva 6.b Jávor Rita Angol idegen nyelv 2.a Ézsi Judit 2.f Mellár Valéria 8.a Mellár Valéria 8.a Csepregi Ildikó 8.f Dömény István Alap és emeltszintű tanulócsoportjaiban Életpálya-építés 2/a Benke Szilvia - a környezetismeret tantárgy keretében Helyismereti moduláris oktatási programcsomag alkalmazása a helyi tantervben meghatározott tantárgyi keretben, témában és óraszámban. Felelős: Szádeczky Attiláné 1.3. Műveltségterület bontás nélküli oktatásának megvalósítása 5.a Faidtné Árkovics Margit 5.b Nagyné Bernschütz Judit 5.f Faidtné Árkovics Margit 6. a-f Faidtné Árkovics Margit A Természetismeret tantárgy keretében Projektek 1 hetes projektek o Gólyahét - Bozárné Gyumics Julianna o Ki miben tudós? Göldner Tiborné, Mellár Valéria 3 hetet meghaladó projektek o Művészeti hetek Bozárné Gyumics Julianna o Múzeumi hetek Szádeczky Attiláné 1.5. Átvett jó gyakorlatok alkalmazása: Ökoiskola gyakorlata Projektek az angol nyelvoktatásban. Laptop program 10

11 1.6. Intézményi innovációk Lehetőség szerinti további gyakorlati alkalmazása, a referencia iskolai pályázat keretében történő ajánlása. Pályaválasztás Erdei iskola Óvoda iskola átmenet Romahét Helyismeret oktatási programcsomag Kosársuli program Angol emeltszintű kompetencia alapú oktatási programcsomag Infotár (Internetes informatika tantárgyi tartalomszolgáltatás) A diákönkormányzat szerepe az aktív állampolgárrá nevelésben 1.7. IKT eszközök alkalmazása A kompetencia alapú oktatási programcsomagok adaptációjába bevont tanulócsoportban, az implementációban érintett tantárgyak esetében, a tanítási órákon 25%-ot meghaladó mértékben Nyilvánosság biztosítása az intézményi honlap segítségével Az elvégzett munka dokumentálása a 2009/2010 tanévben kialakított, illetve időközben bővített rendszer szerint történik! A fenti feladatok tervezéséért, szervezéséért, irányításáért a szakmai vezető, a végrehajtásáért a feladatban érintett pedagógus felelős. Szakmai vezető: Mellár Valéria 11

12 II TIOP 1.1.1/07 A tanévi IKT projekttervben meghatározottak alapján, az alábbi pályázati indikátorok intézményi szintű tejesítése: Indikátor IKT eszközzel rendelkező tantermek aránya IKT eszközzel tanított tanórák aránya IKT alapú tanórai mérés érékelés aránya IKT eszközzel oktatott SNI tanulók aránya IKT eszközzel oktatott HH tanulók aránya Kiinduló érték Tanévi célérték ( ) Projektzárás célértéke ( ) 5 % 50 % 40 % 2 % 25 % 30 % 14 % 20 % 30 % 96 % 100 % 100 % 84 % 100% 84 % II TIOP 1.1.1/09 A projektbe bevont tanulócsoportok, tantárgyak, pedagógusok a 2013/14-as tanévben Az érintett tanulócsoportoknál a bevont tantárgyak esetében az éves óraszám 30 %-át 1:1 arányú (1 diák/1 számítógép v. lap-top) eszközhasználattal kell teljesíteni. Indikátor kapcsolódik az említett tantárgyak mérés-értékelésére is: a tanmenetben meghatározott éves mérés-értékelés számának 30 %-a is IKT -val támogatottan történik. 12

13 II TÁMOP /2 A Megismerés és terjesztés - Önfejlesztő gyakorlatok az Újvárosi Általános Iskolában projekt első fázisa befejeződött. Bizonyos tartalmi korrekciókat követően, a megváltozott köznevelési jogi szabályozással összhangban, készen állunk a referencia intézményi megfeleléshez kapcsolódó külső minősítésre. A fenntartási időszakban a kötelezettség vállalásunknak megfelelően: Rendszeres és folyamatos, differenciált kínálatot biztosítunk a hálózati tanulás folyamataihoz, az ezt igénylő intézmények számára. Kiemelten: o Tanügyigazgatás módszertan o Kompetencia alapú oktatás gyakorlatának alkalmazása az új tantárgyi tantervek keretében o Környezeti nevelés Ökoiskola o Projektpedagógia o Helyismeret moduláris oktatás o Tanulói laptop program a horizontális tanulás érdekében külső és belső szakmai műhelymunkákat szervezünk. Ösztönözzük a pedagógusok együttműködését tankerületi szinten. Mentortanáraink közreműködésével készen állunk tapasztalataink átadására. Segítjük jó gyakorlataink adaptációját. Folyamatos és naprakész információt adjunk a projekt szakmai megvalósulásáról, programjairól és tapasztalatairól. Referencia területek: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogó, mintaadóan alkalmazó intézmény, referenciahely Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partnerintézmény, mely a modernizáció területein szervezeti kultúrája és módszertana szempontjából mintaközvetítő Befogadó pedagógiai gyakorlat/integrációs pedagógiai program alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely Szakmai vezető: Illésné Orbán Ildikó 13

14 II ÖKOISKOLA Vállalások, fenntartási kötelezettség: Az iskola helyi tantervében és pedagógia programjában meghatározó szerep jut a környezeti nevelésnek, a fenntarthatóság kérdéskörének. A környezeti nevelési tanévi programban kiemelt szerep jut az Ökoiskolai céloknak, feladatoknak. A tanulók aktív és egyenrangú szereplői az iskolai életnek, beleszólási joggal az őket érintő kérdésekbe. Az iskola dolgozói (vezetőség, tanári kar, technikai személyzet) tudatában vannak a fenntarthatóság kérdéskörének fontosságával és ezt a szempontot mindennapi munkája során érvényesíti. Az iskola a szülőkkel, illetve a helyi közösséggel együttműködve részt vesz a helyi környezeti problémák vizsgálatában, megoldásában Az iskola működtetése a lehető legkörnyezetkímélőbb módon történik Az iskola lehetőséget biztosít tanulói számára tanterven kívüli tanulási formákra. 2013/2014 tanévi tevékenységi formák Részvétel a Te Szedd akcióban Újrahasznosított papírhasználat Papír- és petpalack gyűjtés Szelektív hulladékgyűjtés Étolaj szelektív gyűjtése Termények, természetes anyagok tanórán történő felhasználása Tanulmányi séták, kirándulások szervezése Kiemelt tanévi célkitűzésünk az ökoiskolai jó gyakorlat teljes intézményre történő kiterjesztése. 14

15 II.3. A 2013/2014 TANÉV KIEMELT FELADATAI: II/3.1. Munkaközösség-vezetők általános feladata: Éves munkaközösségi munkaterv elkészítése. A külső szabályozás háttéranyagainak megismerése, feldolgozása, beépítése a napi munkába, javaslattétel a Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend tanévi átdolgozásához. Az iskolai vezetőségi értekezleteken elfogadott döntések képviselete, a munkaközösség tagjainak tájékoztatása. A munkaközösséghez tartozó kollégák tevékenységének folyamatos figyelemmel követése, segítése, ellenőrzése, felkérésre értékelés készítése a pedagógusok tevékenységének minősítéséhez. Felkérésre illetve szükség szerint a munkaközösség tevékenységi körébe tartozó területen háttérelemzések elkészítése. Félévi (szóbeli),- tanévvégi (írásbeli) szakmai elemzés, értékelés elkészítése, javaslattétel a nevelő-oktatómunka eredményességének növelésére. II/3.2. Munkaközösségek kiemelt feladata: II/ Nevelési munkaközösség: Javaslattétel a Gyermek és ifjúságvédelmi felelősi feladatkör megszűnte következtében jelentkező feladatok osztályfőnöki munkába integrálására. A HH, és HHH helyzet megállapításának jogszabályi változásának feldolgozása, osztályszintű nyilvántartások pontosítása. Az osztályfőnökök tevékenységének módszertani támogatása, koordinálása, javaslattétel az osztályfőnöki nevelési tervek szerkezeti, tartalmi felépítésére, elvárásaira, az osztályfőnökök időszakos beszámolóinak tartalmi felépítésére, az szülői fórumok témáira, a tanulói, illetve osztályközösségi szintű heti munkarendek elkészítésére. Segítő közreműködés a csoport, osztályszintű rész nevelőtestületi értekezletek megtartásában. A nevelői ügyelet szervezése, a működés tapasztalatainak folyamatos feldolgozása. A szülői találkozók, értekezletek előkészítése, pályaválasztási munka koordinálása. Folyamatos együttműködés a diákönkormányzatot patronáló nevelővel. 15

16 II/ Alsó és felső tagozatos munkaközösség: A munkaközösséghez tartozó pedagógusok, tantárgyi vezető-pedagógusok közötti szakmai együttműködés biztosítása, a tantárgyközi kapcsolatok tartalmi hatékonyságának növelése, általános pedagógiai kultúra, módszertani innovációs tevékenység fenntartása, fejlesztése. A bevezetésre kerülő első évfolyamos tantárgyi tantervek, tanmenetek megvalósításának tanévvégi elemzése, értékelése, tapasztalatok megosztása. Az országos kompetenciamérés előző tanévi tapasztalatainak hasznosításával, felkészülés a évi mérésre. A fenntartási időszakba lévő pályázatok módszertani eredményeinek folyamatos integrálása, hasznosítása. Az intézmény által támogatott sport, tanulmányi, művészeti versenyek megnevezése, felsorolása a munkaközösségi munkatervekben. Az új szervezeti keretnek megfelelően a különböző szintű tanulmányi, sport, egyéb tanulói versenyekre történő kiválasztás koordinálása, nevezések, - versenyeztetés figyelemmel követése. Az év végi Bölcs-bagoly fogadás előkészítése. A felső tagozatos oktatásra való átmenet segítése érdekében, az elmúlt tanévben 4.o. osztálytanítók, illetve a jelen tanévben felső tagozatos szaktanárok részvételével osztályszintű rész nevelőtestületi értekezletek október hónapban történő megtartása. Javaslattétel a hiányzó tantárgyi vezető-pedagógusok személyére, illetve az esetleges személycserékre. II/3.2.3 Mérés értékelés munkaközösség: Javaslattétel az éves intézményi ellenőrzési terv összeállításához, véleményezés annak végrehajtási eredményéről. Vezetője felelős a DIFER mérés intézményi szintű előkészítéséért, adatszolgáltatásért, a mérés lebonyolításáért, az eredmények feldolgozásáért. Továbbá, az osztályfőnökökkel együttműködve az előző tanévekben kiszűrt az iskolával még jogviszonyban álló gyermekek fejlesztési eredményeinek nyilvántartásáért, nyomon követéséért, esetleges további teendőkre vonatkozó javaslattételért. Feladat a középiskolák által szolgáltatott tanulmányi eredmények feldolgozása, a tapasztalatok tanévenkénti elemzése. 16

17 Felelős az országos kompetenciamérés iskolai szintű előkészítéséért, az adatszolgáltatásért, a mérés lebonyolításáért, az eredmények feldolgozásáért, a jövőre vonatkozó feladat meghatározásáért. A szövegértés és matematika oktatásban érintett kollégák bevonásával, intézkedési tervet készít, a mérési eredmények javítása céljából. Az intézkedési terv tartalmazza azokat a tanévi illetve, hosszabb távú feladatokat melyek lehetőséget nyújthatnak valamennyi közösség, és mérési terület vonatkozásában a kisvárosi átlag elérésére, és annak fenntartására. A felkészítéshez kapcsolódó feladatsorok összeállítása ne csak a tanévenként mért évfolyamokra, hanem a teljes 8 éves teljes fejlesztési ciklusra készüljenek! Az alsós, illetve felsős munkaközösség vezetőkkel együttműködve koordinálja a tantárgyi mérések időszakos lebonyolítását, az eredmények összehasonlítható módon történő feldolgozását. II/3.2.4 Rendezvényszervező munkaközösség: A feladatellátási helyek hagyományos rendezvényeinek figyelembevételével javaslattétel az egységes iskolai rendezvények, ünnepélyek, megemlékezések új rendszerének kialakítása, alkalmazása. Szervezője, felelőse az alábbi iskolai ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények szervezeti előkészítéséért, a tájékoztatásért, színvonalas program összeállításáért, lebonyolításáért. Első osztályos gyermekek ünnepélyes fogadása Október 6. Aradi vértanúk emléknapja Városi ünnepély Október os forradalom és szabadságharc - iskolai megemlékezés Gólyabál Karácsonyt várva (Adventi kézműves napok) Évbúcsúztató alkalmazotti rendezvény KAT Farsangi bál A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatainak emléknapja Március as forradalom és szabadságharc - iskolai ünnepély A holokauszt áldozatainak emléknapja Nemzeti Összetartozás Napja iskolai ünnepély 17

18 Pedagógusnapi alkalmazotti rendezvény - KAT DÖK sportnap koordinálása Ballagás tanévzáró ünnepély Felelőse a városi szintű ünnepélyekhez, megemlékezésekhez, rendezvényekhez kapcsolódó tájékoztatásért, a részvétel szervezéséért. Koordinátora az Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményi programjainak. Segíti, szükség esetén közreműködik a Diákönkormányzat, az SZMK, az Iskolai Sportkör, továbbá az állandó és eseti közösségek szabadidős programjainak előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában. II/3.3. Egyéni megbízások: II/ Osztályfőnökök feladata: A gyermek és ifjúságvédelmi felelősi feladatkör megszűntének következtében, a nevelési munkaközösség koordinálásával új kiemelt feladat a GYIV felelős feladatkörének osztályközösségi szintű átvállalása. o Naprakész adatnyilvántartás az SNI, BTM, HH, HHH, bejáró, beiskolázási körzeten kívüli gyermekekről. o A szakértői vizsgálati határidők nyilvántartása, a lejáratot megelőző tanév május 31.-ig történő vizsgálat meghatározott módon történő kezdeményezése o Tanévenkénti családlátogatás a HHH családoknál. o Igazolatlan mulasztás esetén az eljárásrendnek megfelelő tájékoztatási kötelezettség teljesítése. Az osztályközösségek életkori sajátosságainak megfelelő alakítása, az intézményi normakövető magatartás szokásrendjének kialakítása,- biztosítása, a kiegyensúlyozott, hatékony munkavégzéshez szükséges közösségi légkör erősítése, a negatív tanulási, viselkedési gyakorlat kialakulásának lehetőség szerinti megakadályozása, a tanulói hiányzások fokozott nyomon követése, lehetőség szerinti megakadályozása. A köznevelési törvény által szabályozott illetve óráig tartó tanulói munkarend bevezetése, a gyermekekkel töltött megnövekedett idő hatékony kihasználása a megfogalmazott nevelési célok megvalósítása érdekében. Szülővel, tanulóval a gyermek 18

19 nevelésében közreműködők bevonásával, az osztályközösségi nevelési terveket kiegészítve, készüljön gyermekre, osztályközösségre elfogadott heti munkarend. A nevelési tervek részeként osztályfőnöki tanmenet témavázlat elkészítése. A nevelési terv részeként egyéni fejlesztési terv elkészítése, pontosítása, az osztályközösségben tanító kollégákkal tervszerű együttműködés kialakítása, a fejlesztés eredményeinek folyamatos nyomon követése. Feladata az osztályközösséghez tartozó magántanulók, sajátos nevelési igényű tanulók, beilleszkedési, magatartás zavarral küzdő gyermekek, továbbá a DIFER mérésen kiszűrt tanulók fejlesztésének, fejlődésének folyamatos nyomon követése. Az osztályközösségről októberben készülő szociometriai vizsgálat tapasztalatai alapján, program kidolgozása a közösség fejlesztésére, a peremre került tanulók beilleszkedésének elősegítésére. Az osztályközösségekben lévő szociálisan veszélyeztetett, a jogszabályi változás alapján a felülvizsgált és az új kritériumoknak megfelelő hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetben lévő tanulók kiemelt figyelemmel követése, segítése, a kialakult hátrány lehetőségek szerinti kompenzációja, együttműködve a szülői házzal és a gyermek és ifjúságvédelmi szervekkel, szervezetekkel. Indokolt esetben nevelői, szülői konzultációt kezdeményezése, egyéni, illetve közösségi szintű nevelési probléma megoldására. Nevelői tevékenysége keretében, nevelési tervében rögzített módon feladata az osztályközösség életkori sajátosságainak megfelelő, egészségvédelmiegészségnevelési, balesetvédelem-balesetmegelőzési, környezet, fogyasztó, katasztrófa védelmi nevelés megvalósítása, az intézményi szintű munkatervi feladatok teljesítése. Kiemelt figyelem az osztályterem fejlesztésére, otthonossá tételére, a berendezési tárgyak fokozott megóvására. Személyes felelősséggel tartozik, ebből adódóan feladata, a tanulói felelősségi rendszer kialakítása, annak folyamatos figyelemmel kisérése, az esetleges rongálások jelzése, a kártérítési eljárás kezdeményezése. Hangsúlyos feladat a szülői kapcsolatok hatékonyságának növelése, az SZMK képviselőinek folyamatos tájékoztatása, egyeztetett módon, a tanórán kívüli osztályszintű szabadidős programok, osztálykirándulás szervezése. 19

20 II/ Tantárgyi vezető-pedagógusok: A tantárgyi (műveltség területi) tartalmak, követelmények, tantervek, taneszközök naprakész ismerete, kiemelten az új Nemzeti Alaptantervre, kerettantervre, helyi tantárgyi tantervre. Feladata a tapasztalatok, információk folyamatosan megosztása, szükség esetén közös feldolgozása az azonos tantárgyat tanító kollégákkal. A pályázati projektek (TÁMOP, TIOP) tanévi célkitűzései alapján, vezető szerepet tölt be a műveltség területi tantárgyi, IKT eszközhasználati követelmények tervezésében, teljesítésében. Saját, felügyelt tantárgya esetében gondoskodik a naprakészségről, a korszerű tantárgypedagógiai tartalmak tantárgyi dokumentumokba történő megjelenítéséről. Feladata a tantárgyi tanmenetek aktualizálásának felügyelete, ellenőrzése, a tantárgyi módszertani publikációk, új tankönyvek, taneszközök figyelemmel követése, azonos tantárgyat tanító kollegák figyelmének felkeltése, tájékoztatása, részvétel a tantárgyi továbbképzéseken. A tantárgyi tantervek gyakorlati alkalmazhatóságának nyomon követése, javaslattétel a szükségessé váló módosítások, korrekciók elvégzésére. A Mérés értékelés munkaközösség vezetővel együttműködve az alsós és felsős anyanyelvi és matematika tantárgyi vezető-pedagógusok kiemelt feladata, az OKÉV kompetenciamérés, szövegértés szövegalkotás, továbbá a matematika mérési eredmények folyamatos elemzése. Ezen túlmenően feladatuk az országos mérésben nem érintett évfolyamok számára szövegértés-szövegalkotás, továbbá matematika kompetencia területre vonatkozó egységes mérési anyag elkészítése, a mérés koordinálása, elemzése, évfolyamonkénti a tantárgy-pedagógiai, tartalmi, módszertani javaslatok megfogalmazása. December végéig javaslattétel a szükséges oktatástechnikai és egyéb szemléltető eszközök beszerzésére, a tantárgyhoz kapcsolódó fejlesztésekre, az eszközjegyzék pontosítására. Az azonos tantárgyat tanító kollégák tevékenységének folyamatos figyelemmel követése, segítése, lehetőség-szükségszerinti ellenőrzése. Tantárgyi mérések szervezése, kiértékelése. Az alsós, illetve felsős munkaközösségi beszámolók részeként, félévi,(szóbeli)- év végi (írásos) tantárgyi elemzés elkészítése. 20

21 Időszakonként tantárgyi szintű belső tapasztalatcsere szervezése, szükség esetén külső előadó, szakértő igénybevételének kezdeményezése. A különböző szintű tanulmányi, sport, egyéb tanulói versenyek figyelemmel követése, a részvételre alkalmas tanulók kiválasztása, felkészítése, menedzselése. II/3.4. Személyre szóló feladatok, megbízások: Nagyné Huba Szilvia: Intézményi gyermek és ifjúságvédelmi koordinátori, esélyegyenlőségi megbízotti feladatok ellátása. Feladata a veszélyeztetett, hátrányos, halmozottan hátrányos, helyzetben lévő tanulók iskolai szintű összesítő nyilvántartása, az osztályfőnökök útján a lehetséges támogatási lehetőségekről történő tájékoztatás, a segítségadás helyi módjának nyomon követése, az információk továbbítása a gyermekvédelmi szerveknek, szervezeteknek. Szervezője, koordinátora az iskolarendőr programnak, kapcsolatot tart a városi, területi, regionális gyermekvédelemmel foglalkozó, vagy ahhoz kapcsolódó állami, társadalmi, civil szervezetekkel, részt vesz azok programjain, rendezvényein. A nevelési munkaközösség vezetővel együttműködve, szervezi az említett szervek, szervezetek intézményi szintű programjait. Feladata továbbá a német testvériskolai kapcsolat fenntartásával, fejlesztésével összefüggő tevékenység szervezése, a jelen tanévi tanulói csereprogram előkészítése, lebonyolítása, közreműködés a forrásteremtésben. Somogyi Rozália: TÁMOP IKT témafelelős TIOP 1.1.1/07 projektfelelős Németh Nikolett: TIOP 1.1.1/09 projektfelelős Drobina Otília: Az iskolai sportkör vezetése, szakmai programjának elkészítése, a tanulói teljesítmények intézményi szintű összegzése, elemzése, továbbítása. 21

22 Háhnné Hovány Márta: Az iskolai egészségnevelési program tanévi feladattervének elkészítése, végrehajtásának irányítása. Szervezője, koordinátora az iskolai gyermek-egészségügyi ellátásnak. Faidtné Árkovics Margit: Az környezeti nevelési (Ökoiskolai) program tanévi feladattervének elkészítése, végrehajtásának irányítása. Csepregi Ildikó: A Diákönkormányzat tevékenységének patronálása, az iskolarádió szervezeti, tartalmi működésének irányítása, a Diákújság szerkesztése, kiadása. Otti Gáborné: Alkalmazotti esélyegyenlőségi megbízotti feladat ellátása. III. RENDEZVÉNYTERV: augusztus Alakuló értekezlet augusztus Javítóvizsgák augusztus Nevelőtestületi értekezlet szeptember Első évfolyamos tanulók ünnepélyes fogadása szeptember Első tanítási nap szeptember Iskolagyűlés szeptember SZMK értekezlet szeptember Szülői értekezlet (alsós) szeptember Szülői értekezlet (felsős) szeptember Kibővített vezetői értekezlet szeptember Nevelőtestületi értekezlet szeptember Fölvégi szüreti mulatság október 1. Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő október Aradi Vértanúk emléknapja városi- iskolai ünnepély október Nevelési értekezlet (alapdokumentumok aktualizálása) október 11. DIFER felmérés első osztályos tanulók kijelölése október 15. Intézményi tanács alakuló értekezlete október 22. Köztársaság napi megemlékezés (külön program szerint) október 25. október ig DIFER létszámjelentés Őszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. Szünet utáni első tanítási nap: november 04. november 4. Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő november 8. Negyedévi tanulói értékelés kiadása november SZMK értekezlet november Alsó tagozatos fogadó óra november Felső tagozatos fogadó óra (Újváros) november Iskolagyűlés november Felső tagozatos fogadó óra (Felsőváros) november november Nevelési értekezlet november Gólyabál (közösen) Gólyahét (1 hetes projekt) 22

23 december 2. Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő december 6. Mikulás (osztálykeretben) december 6. DIFER mérés határideje december 7. Munkanap december 24.-helyett december 10. Továbbtanulók írásbeli felvételire jelentkezési határideje december Adventi kézműves napok (Újváros Felsőváros) december 20. Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő december Karácsonyt várva december Évbúcsúztató alkalmazotti értekezlet december 21. Tanítás nélküli munkanap (december 27. helyett) december 23- január 3.-ig Téli szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 20. Szünet utáni első tanítási nap: január 06. január Nyílt tanítási nap (a fenntartó által meghatározott időpontban) január 17. I. félév utolsó tanítási napja január Egységes írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 8. osztályos gimnáziumba január Félévi osztályozó vizsgák január Félévi osztályozó értekezlet január Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6. és 8. osztályos gimnáziumba január 24. Félévi értesítők kiadása január SZMK értekezlet január Alsós szülői értekezlet január Felsős szülői értekezlet január Iskolagyűlés január Félévi nevelőtestületi értekezlet január 31. Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő február Osztályszintű tankönyvrendelések határideje február Farsangi bál (külön helyszínen és saját program szerint) február 14. Továbbtanulási jelentkezési lapok továbbításának határideje február 25. A kommunizmus és egyéb diktatúrák áldozatinak emléknapja február 28. Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő március Szűts József szavalóverseny március Szülők-nevelők bálja (közös SZMK rendezvény) március március Újváros Felsőváros Művészeti hetek (3 hetes projekt) Iskolai ünnepély - Megemlékezés az március 15-i Forradalomról és Szabadságharcról Továbbtanulási jelentkezési lapok módosítási lehetősége Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő II. félévi nevelési értekezlet Múzeumi hetek (3 hetes projekt) III. negyedévi tanulói értékelés kiadása március március 31. április április április 4. április SZMK értekezlet április Alsó tagozatos fogadó óra április Felső tagozatos fogadó óra (Újváros) április Iskolagyűlés április Felső tagozatos fogadó óra (Felsőváros) április 16. április 17-április 22. április 2-május 27. április 27. április 30. május 2. A holokauszt áldozatainak emléknapja Tavaszi szünet Szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. Szünet utáni első tanítási nap: április 23. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése Fölvégi kispiac Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő Munkaszüneti nap (ledolgozva én) 23

24 május 10. Munkanap helyett május Ki miben tudós? (1 hetes projekt) május 20. Hittan/erkölcstan igény felmérési határidő május 26.-tól Német testvériskolai program május Országos kompetenciamérés (külön program szerint) május 30. Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő június Felsőváros Nemzeti Összetartozás Napja Újváros június Bölcs-bagoly fogadás A kiemelkedő eredményt elért tanulók jutalmazása június Ponty-poronty úszóverseny június Osztályozóvizsgák június DÖK és Sportnap (tanítás nélküli munkanap) június Osztályozó értekezlet június Tanévzáró értekezlet június Ballagás, tanévzáró ünnepély (Felsőváros) június Ballagás, tanévzáró ünnepély (Újváros) június 23. Havi kötött munkaidő elszámolás leadási határidő 2014/2015 tanév rendje szerint! Alakuló értekezlet Javító- és osztályozóvizsgák Tanévnyitó értekezlet, tanévnyitó Megjegyzés: A rendezvényterv negyedévenként ütemterv formájában pontosításra kerül! 1 tanítás nélküli munkanap az osztálykirándulásokra,2 a tanévben várható rendkívüli nevelőtestületi értekezletekre fenntartva! IV. LEGITIMÁCIÓ: A munkatervi célkitűzéseket az érintetti közösségek megismerték, azt a Szülői Munkaközösség szeptember 9.-i. értekezletén, a Diákönkormányzat szeptember 02.-i. iskolagyűlésén, illetve szeptember 24.-i értekezletén elfogadta. A munkatervet az Újvárosi Általános Iskola nevelőtestülete szeptember 25-i. értekezletén megtárgyalta, és elfogadásra ajánlja. Az Újvárosi Általános Iskola 2013/2014 tanévi munkatervét a nevelőtestület javaslatára, a véleményezésre jogosult közösségek támogatásával elfogadom. Baja, Kiss Tamás igazgató 24

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2015. A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/Táncsics-Mihály-Gymnasium Moor SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA A Móri Táncsics Mihály Gimnázium/ Táncsics-Mihály-Gymnasium

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve

Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola. 2013/2014. tanévre vonatkozó Munkaterve Nagyrécsei Körzeti Általános Iskola 2013/2014. tanévre vonatkozó e A munkatervet készítette: Horváth János igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi értekezlet kelte: 2013.08.30. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja

A Bajai. III. Béla Gimnázium. pedagógiai nevelési programja A Bajai III. Béla Gimnázium pedagógiai nevelési programja 1 TARTALOMJEGYZÉK A) NEVELÉSI TERV 1. BEVEZETŐ... 4 2. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 4 3. ALAPELVEINK, KIEMELTEN KEZELT ÉRTÉKEINK... 9 4. AZ ISKOLA CÉL-

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014.

MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. MÓRI TÁNCSICS MIHÁLY GIMNÁZIUM 2014. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A pedagógiai programban megfogalmazott célok elérését, illetve a nevelő-oktató munka eredményes megvalósulását segítő iskolai szervezet, valamint

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Pécsi Leőwey Klára Gimnázium 2013. december 10. 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5. oldal 1.1. Az SZMSZ célja, tartalma 5. oldal 1.2. Az SZMSZ hatálya

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom 1. Bevezető... 5 1.1. A működés szabályozásához alkalmazott

Részletesebben

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata

Pesterzsébeti. Közgazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és. Működési Szabályzata A Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata M ó d o s í t á s : 2 0 1 3. 1 1. Bevezető rész A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25 (1) bekezdésében

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 17. / Fax: 24/517

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2 0 1 5. Gólyafészek Óvoda 2217 Gomba, Bajcsy Zsilinszky u. 6. Intézmény OM azonosítója: 033015 Intézményvezető:.. aláírás Legitimációs eljárás Elfogadta: Véleménynyilvánítók:

Részletesebben

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről

Tájékoztató a 2015/2016-os tanév feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről Polgári Vásárhelyi Pál Általános Iskola ARANY FOKOZAT Tájékoztató a feladatainak végrehajtásáról és a 2016/2017-es nevelési év előkészítéséről 4090 Polgár, Zólyom utca 14. Bevezető: A Polgári Vásárhelyi

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Egri Szakképzési Centrum Bornemissza Gergely Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma EGER Hatálybalépés dátuma: 2013.05.06. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2018.

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

Pedagógiai Program 2013

Pedagógiai Program 2013 Pedagógiai Program 2013 Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hatályos: 2013. szeptember 1-től, 2018. augusztus 31-ig 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai

Részletesebben

BELEGI PITYPANG ÓVODA

BELEGI PITYPANG ÓVODA BELEGI PITYPANG ÓVODA 7543 Beleg, Rákóczi u. 163. Tel.: 0620/3412722 PEDAGÓGIAIMUNKATERV 2015/2016. NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Szabó Gáborné Az óvoda nevelőtestülete a munkatervet megismerte és 100%-os

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A PESTÚJHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE Budapest, 2013. március 27. 1 A Pestújhelyi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata az alábbi jogszabályok figyelembe

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató

A Kertai Általános Iskola. Munkaterve. a 2014/2015-ös tanévre. Kerta, 2014. augusztus 28. Dukay István igazgató A Kertai Általános Iskola Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre Kerta, 2014. augusztus 28. igazgató A Kertai Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, valamint a 2014/2015.

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat

Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27. Szervezeti és Működési Szabályzat Hőgyészi Somvirág Óvoda 7191 Hőgyész, Fő u. 27 Szervezeti és Működési Szabályzat Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1.. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gyula Város Önkormányzatának Alapfokú Oktatási, Művészetoktatási, Sportiskolai és Pedagógiai Szakszolgálati Intézménye SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2013 Szervezeti és működési szabályzat AQUINCUM Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Aquincum Bilingual Primary School 1031 Budapest Arató Emil tér 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS...5 2. AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA...5

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. tanév Nagykanizsa Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben