Óvodai intézményegység

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Óvodai intézményegység"

Átírás

1 Közzétételi lista nevelési év / tanév október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: Felvehető minden 3. életévét betöltött gyermek Siklós város közigazgatási területéről és a környező településekről. Az óvoda igénybe vehető: a harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves korig; amennyiben a gyermek egészséges (orvosi igazolással); SNI gyermek a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján; amennyiben a szülő elfogadja a református felekezet szellemiségét Felvételt nyerhet továbbá az a gyermek is, aki a 3. életévét a felvételétől számított féléven belül betölti, feltéve, hogy minden a településen, ill. a felvételi körzetben található 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az 5. életévét betöltött gyermeket a szülő köteles beíratni, ill. az óvoda köteles felvenni az óvodai nevelési év első napjától. Túljelentkezés esetén a felvétel elbírálásának szempontsorrendje: Óvodaköteles korú (5 éves) gyermek Halmozottan hátrányos helyzetű gyermek Hátrányos helyzetű Szakvélemény alapján az óvoda lett kijelölve a gyermek ellátására A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett csoportok száma: Óvodai intézményegységünkben a fenntartó két óvodai csoport indítását engedélyezte. Óvodai csoportjaink osztatlan csoportok. Az óvodai beíratás: jogszabályban megjelölt időintervallumban április 20. május fenntartói döntés szerint kiírt időpontban történik. Az óvodai beíratás pontos idejét a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozza az intézmény a helyi szokásoknak megfelelően. (képújság, plakát, honlapon). A gyermekek fogadása a nevelési évben folyamatosan történik. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek Az étkezési térítési díj 466 Ft/nap/fő R: 102 Ft E: 262 Ft U: 102 Ft } 466 Ft 1

2 Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg: a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülőt a tartósan beteg gyermeket a három vagy több gyermeket nevelő családban élőt A fenntartó nevelési - oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos nyilvános megállapításokat tartalmazó vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai Ls. lentebb Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai A nevelési év szeptember 02.-től augusztus 31.-ig tart. A nevelési év két szakaszból áll: intenzív nevelési-fejlesztési szakasz, játékos ismeretszerzés: szeptember 01- től május 31-ig; nyári óvodai élet: június 01- től augusztus 31-ig. Óvodánk munkanapokon től ig tart nyitva, naponta 9,5 órában, hetente 47,5 órában. Óvodánkban a nap kezdetén és végén ügyelet van óvodapedagógus jelenlétével. A reggeli ügyelet től 8.00-ig, a délutáni ügyelet 16 órától ig tart, ilyenkor a gyermekek ellátása összevont csoportban történik, illetve összevont csoportban történik a délutáni altatás, ha a gyermekek létszáma egy csoportnyira csökken. Az iskolai őszi, téli, tavaszi szünet, valamint a nyári nyitva tartás alatt, illetve, ha a létszám olyan a nevelés nélküli munkanapokon csoportösszevonással működik intézményünk Zárva van az óvoda: reformáció ünnepén (október 31-én); áldozócsütörtökön; és a nyári festés, nagytakarítás egy hónapja alatt. A nyári zárás időpontjáról február 15-ig, az ünnepek miatti zárásról, nevelés nélküli munkanapokról hét nappal előbb faliújságon és a honlapon tájékoztatja a szülőket az óvodai intézményegység-vezető. Az öt nevelés nélküli munkanap felhasználása: 1. Reformáció napja október Nevelési értekezlet: A pedagógus minősítési rendszer: minősítési eljárás, a pedagógus portfólió készítése december Áldozócsütörtök május Szakmai nap május Református Óvodák Országos Szakmai Találkozója tavasza Az éves munkaterv alapján a nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai: 2

3 Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik: - szeptember 1. - Évnyitó ünnepi istentisztelet - szeptember Közlekedésbiztonsági nap - október 4. - Állatok világnapja - október Szüreti mulatság - október Reformáció napja - november Szeretetvendégség - december 6. - Mikulás ünnepség - december Karácsonyi vásár - december Gyermekek karácsonya - február - Farsang - március /49-es forradalomról megemlékezés - március Víz világnapja - április Tehetséghét - Apró Kezek Kuckója - április Föld napja - május eleje - Anyák napja - május - Szeretethíd - május Áldozócsütörtök - május Sztárai nap - május vége - Évzáró ünnepélyek - június 4. - Nemzeti összetartozás napja - június Évzáró ünnepi istentisztelet Nyílt napok: október december március.28 A pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával Jelenleg nem releváns. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program - Házirend - Pedagógiai Program -SZMSZ A dokumentációknak intézményünkben a helyben szokásos módon-nyilvánosságot biztosítunk. Az alapdokumentumaink a honlap dokumentumok részben megtalálhatók. 3

4 A Házirend egy példánya - az óvodás gyermek beíratáskor - minden szülő számára átadásra kerül. Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége, a dajkák száma, a dajkák iskolai végzettsége, szakképzettsége Óvodapedagógusok száma: 4 fő óvodapedagógusok száma iskolai végzettsége szakképzettsége 1. főiskola óvodapedagógus 2. főiskola óvodapedagógus 3. főiskola óvodapedagógus 4. főiskola óvodapedagógus; gyógypedagógus - logopédus dajkák száma iskolai végzettség szakképzettsége 1. szakiskola és középiskola kisgyermekgondozó-nevelő 2. szakiskola és középiskola női ruhakészítő Az óvodai csoportok száma, az egyes csoportokban a gyermekek létszáma Óvodai csoportok száma: 2 csoport óvodai csoportok száma gyermekek létszáma (1)=18 fő (1)=20 fő Iskolai intézményegység A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: Az intézményünk tanulói sorába hivatalosan azok a gyermekek kerülnek, akik az iskolával tanulói jogviszonyt létesítenek. A tanuló beleértve a magántanulót is az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Intézményünkbe felvétel vagy átvétel útján lehet bejutni, amely jelentkezés alapján történik. A felvételről és az átvételről az intézmény vezetője dönt. - A szülőknek jogában áll olyan iskolát választani, amelyik megfelel vallási és világnézeti meggyőződésének. - Az intézményünket választó szülőknek a jelentkezés előtt szándéknyilatkozatot szükséges kitöltenie, melyben jelzik felvételi szándékukat. - A Magyarországi Református Egyház Közoktatási Törvénye előírása alapján arra törekszünk, hogy minél több református szülő és gyermek éljen az egyházi iskola lehetőségével. De nyitottak vagyunk, fogadjuk azokat a gyermekeket is, akik elfogadják az intézmény szellemiségét és értékrendjét. Előnyben részesül a felvételnél és az átvételnél az a tanuló, aki lelkészi ajánlást, igazolást hoz eddigi gyülekezeti kapcsolatairól. - Iskolánk beiskolázási körzete: Siklós közigazgatási területe és a környező kistérség települései. 4

5 - Az első évfolyamra a felvétel beiratkozással történik. - Az iskola első évfolyamára történő beiratkozásnál a törvényi előírásokat vesszük figyelembe. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét augusztus 31. napjáig betöltse. - A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; a gyermek lakcímkártyáját; az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító óvodai igazolást; a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. - Az integrált nevelésbe azon gyermekek léphetnek be, akiknek a szakértői és rehabilitációs bizottság kijelölte intézményünket, s fogadásukra rendelkezik az intézmény az előírt személyi és tárgyi feltételekkel. Az intézménybe, az iskolába kerülés feltételei: (ha a gyermek sajátos nevelési igényű) o o o o o Az iskola mind tanév elején, mind tanév közben felvesz tanulókat, de egy-egy csoportba, osztályba maximum két-három tanuló kerülhet be az osztály létszámától függően. o A különleges bánásmódot igénylő sajátos nevelési igényű gyermek fogadását befolyásolja az intézmény személyi, tárgyi feltételeinek megléte, a fejlesztés lehetőségének biztosítása. o Beillesztésig új tanuló nem vehető fel. Adminisztratív formai feltételek: A Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői-és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye szükséges a felvételhez. A felvétel követelménye, hogy a szülők ismerjék meg az intézmény programját, a gyermek egyéni fejlesztésével kapcsolatos lehetőségeket, amellyel az intézmény rendelkezik. A szülőnek írásban kérnie kell a szakértői bizottságot, hogy intézményünket jelölje ki a gyermek fogadására, illetve a szakértői bizottságnak ki kell jelölni ezt követően az intézményt. Javasoljuk, hogy előtte érdeklődjenek a szülők, hogy tudja-e fogadni intézményünk gyermeküket. A szülő a szabad iskolaválasztás jogán gyermekét átírathatja másik iskolába. A sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozóan: Ha a tanuló azonos intézménytípuson belül iskolát kíván változtatni, szándékáról a a szülőnek írásban tájékoztatni kell a szakértői bizottságot. A szülőnek új fogadó intézményt kell keresnie. Amennyiben a kiválasztott iskola az adott fogyatékosságra tekintettel szerepel az intézményi jegyzékben, a szakértői bizottság a bejelentést írásban tudomásul veszi, és módosítja a szakértői véleményt, kijelöli az új fogadó intézményt. Átvétel másik iskolából: - Az 1. évfolyam tanév közbeni, valamint második-nyolcadik évfolyamba történő átvételnél be kell mutatni: a tanuló anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt (2. évfolyamtól); az előző iskola által kiadott átjelentkezési lapot, hivatalos nyomtatványt. Az iskolánkba tanuló átvételéről a szülő kérésének, valamint az adott évfolyamra járó tanulók létszámának, az iskolában tanított idegen nyelv figyelembe vételével az intézmény igazgatója dönt. 5

6 Ha az átvételt kérő tanuló előző tanév végi osztályzatának átlaga 3,5 alatt van, illetve magatartása vagy szorgalma rossz, hanyag vagy változó minősítésű, az igazgató a tanuló felvételéről szóló döntése előtt kikéri az igazgatóhelyettes és az érintett évfolyam osztályfőnökének véleményét. A vendégtanulói jogviszony létesítése - a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 49. -ában leírtak szerint a szülő írásbeli kérelmére az intézmény vezetője engedélyezésével. Az iskola igazgatója o a felvételi eljárásban a felvételről, átvételről tanulói jogviszonyt létesítő, vagy a kérelmet elutasító döntést hoz; o köteles értesíteni a felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról a szülőt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással; továbbá átvétel esetén az előző iskola igazgatóját is; o a felvételi, átvételi kérelem benyújtásával kapcsolatos ügyintézés, a határidő-számítás, a mulasztás elbírására és a kérelem benyújtásával kapcsolatos eljárás során a köznevelés rendszerében hozott döntésekkel kapcsolatos szabályok alapján jár el. Református egyházi iskola lévén az iskolai beiratkozásnál /átvételnél előnyben részesítjük a református keresztyén nevelést elfogadó szülők gyermekei közül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók; az óvodai intézményegységünkbe járt gyermekeket, a református családok gyermekeit; azokat a tanulókat, akik lelkészi ajánlást hoznak, akiknek szülei iskolánkba jártak, akiknek a testvére már az intézménybe jár vagy járt, akiket megkereszteltek, akiknek szülei, családtagjai a Siklós-Máriagyűd Református Egyházközség tagjai. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Az iskolai intézményegységben a Kormányhivatal által kiírt időpontban április történik a beiratkozás, mely időpontot az intézmény honlapján, a faliújságon és a helyi médiában hoz nyilvánosságra az intézmény. A térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, a jogosultsági és igénylési feltételek Étkezési térítési díj: 648 Ft nap/fő T: 121 Ft E: 406 Ft U: 121 Ft Az intézményben nincs tandíjfizetési kötelezettség. A fenntartó által adható kedvezmények alkalmi jellegűek, a házirend szabályozza. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolását, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai A fenntartó az intézmény működésének komplex vizsgálatát végeztette el 2011-ben. A vizsgálat összefoglalása: 6

7 Az intézmény nyitva tartásának rendje, éves munkaterv alapján a tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai Az iskolai intézményegység nyitva tartása a szervezeti és működési szabályzatban, valamint a házirendben szabályozott. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 6.00 órától óráig van nyitva. Hétvégén, munkaszüneti napokon az épület zárva van kivétel: előre egyeztetett program vagy egyéb ok miatti nyitva tartás. Tanári felügyeletet - az iskola hivatalos nyitva tartási idejében - ¾ órától biztosít a tanítás végéig, illetve az egyéb foglalkozások idejére, illetve a felügyeleti időre 16. órától óráig. A tanév rendje: Tanítási napok száma: 180 A szorgalmi idő első féléve: Félévi értesítők kiadása: január 17-ig tart január 24-ig Felhasználható tanítás nélküli munkanapok száma: 5 (1 nap felhasználása a DP jogosultsága) Tanévnyitó ünnepi istentisztelet: szeptember 01. ½ 11 óra 7

8 A tanév első tanítási napja: szeptember 02. (hétfő) Csendesnap A tanítás utolsó napja: 1-8. évfolyamon: június 13. (péntek) A tanév utolsó napja: augusztus 31. Őszi szünet: október 28. október 31. o Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap: október 25. péntek o Az őszi szünet utáni első tanítási nap: november 04. hétfő Fenntartói engedéllyel történő módosítás: o október 26. (szombat) - tanítási nap november 08. péntek helyett; o október tanítási nap; helyette tanítási szünet: november Téli szünet: december január 03. o A téli szünet előtti utolsó tanítási nap: december 21. (szombat) o A téli szünet utáni első tanítási nap: január 06. (hétfő) Az első félév január 17-ig tart, a félévi értesítők kiosztása: január 24-ig. A második félév kezdete: január 20. Tavaszi szünet: április április 22. o A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap: április 16. (szerda) o A tavaszi szünet utáni első tanítási nap: április 23. (szerda) Fenntartói engedéllyel történő módosítás: o április16. szerda helyett május 24. szombat - Sztárai projektnap A évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend a következő: Pihenőnap A ledolgozás napja augusztus 19. hétfő augusztus 24. szombat december 24. kedd december 07. szombat december 27. péntek december 21. szombat A évi munkaszüneti napok körüli a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó munkarend a következő: Pihenőnap A ledolgozás napja május 02. péntek május 10. szombat október 24. péntek október 18. szombat december 24. szerda december 13. szombat Országos mérés elrendelése a tanév rendjében: 1. DIFER az 1. évfolyamon Tanulói létszám felmérése: október 11-ig Jelentés az O. Hivatalnak: október 25-ig Mérés elvégzése: december 06-ig 2. Olvasás szövegértés; matematikai eszköztudás: május 28-án a 6. és a 8. évfolyamon 8

9 A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények az Oktatási Hivatal részére november 22-ig kell megküldeni, a Hivatal által meghatározott módon. A köznevelésről szóló törvény 80. (1) bekezdése alapján a 2013/2014. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot a nevelési-oktatási intézményeknek április 02. és május 27. között kell megszervezniük a korábbi években rendelkezésükre bocsátott, a fittség vizsgálatára alkalmas módszertani anyagok alapján. A tanévben az Oktatási Hivatal szakmai ellenőrzés keretében vizsgálja a magántanulóvá nyilvánítással kapcsolatos eljárást a tanügyi nyilvántartásokra és egyéb dokumentumokra alapozva. Az ellenőrzés ideje: január 02. április 01. Értekezletek Félévi osztályozó értekezlet: január 17. (péntek) 14 óra Félévi értekezlet: január 30. (csütörtök) 14 óra Év végi osztályozó értekezlet: június 12. (csütörtök) 14 óra Év végi értekezlet: június 25. (szerda) ½ 9 óra Szakmai belső továbbképzések: 1. TÁMOP pályázat a) Nyílt napok, bemutató órák b) Műhelymunka A nevelési értekezlet témája: 1-2. A pedagógus minősítési rendszer: minősítési eljárás, pedagógus portfólió készítése Nevelőtestületi bibliaóra Óvoda: kéthetente szerdai napon ½ 14 órától Iskola: kéthetente szerdai napon 15 órai kezdettel Intézményvezetés és a nevelőtestület üléseinek időpontjai 1. Csütörtök 8: 00 órától 9: 00 óráig a szűkebb intézményvezetés (igazgató, intézményegységvezetők, gazdasági vezető). 2. Az intézmény vezetősége havonta egy alkalommal, a hó első csütörtökjén: 13: 45 órától 15: 00 óráig, vagy szükség szerint vezetőségi megbeszélést tart. 3. A nevelőtestület minden hónap második hétfőjén órától munkaértekezletet tart (ls. külön ütemterv) Vezetői ügyelet ½ 8 órától 16 óráig hétfő kedd szerda csütörtök péntek Vargáné Józsi Anita Vargáné Józsi Anita Ambachné Perics Irén Ambachné Perics Irén Farkasné Szántó Anett 9

10 Igény szerint Igazgatói fogadóóra Beszélgessünk! Igazgatói fogadóóra diákoknak A gyermek-és ifjúságvédelmi felelős fogadóórája Sztárai Tehetséggondozó Műhely tehetség tanácsadás Mentálhigiénés - Kráncsevicsné Svéd Ágnes Tanulás-módszertan, tehetségazonosítás, tehetséggondozás - Ambachné Perics Irén Szerda: 15 órától 16 óráig hétfő 14 órától 15 óráig szerda ½ 16 órától ½ 17 óráig Szerda 16 órától ½ 17 óráig A munkaértekezletek, fogadóórák és a szülői értekezletek ütemezése Hónap Munkaértekezlet Fogadóóra IX. X. XI. XII. I. II. III. IV október november december január január 30. félévi értekezlet február március április október december április 14. Szülői értekezlet Osztályfőnök beosztása szerint Osztályfőnök beosztása szerint Össz - szülői értekezlet Felelős Szülői értekezlet: Osztályfőnökök Munkaértekezlet: igazgató Fogadóóra: Osztályfőnökök, szaktanárok Munkaértekezlet: igazgató Munkaértekezlet: igazgató Fogadóóra: Osztályfőnökök, szaktanárok Munkaértekezlet: igazgató Munkaértekezlet: Igazgató Munkaértekezlet: igazgató Szülői értekezlet: Osztályfőnökök Munkaértekezlet: igazgató Munkaértekezlet. igazgató Fogadóóra: Osztályfőnökök, szaktanárok Osztályfőnök Munkaértekezlet: 10

11 V. május 12. beosztása szerint VI június első hete igazgató Szülői értekezlet: Osztályfőnökök Össz - szülői értekezlet: igazgató Szülői értekezlet: leendő 1. osztályos osztályfőnökök Az öt tanítás nélküli munkanap felhasználása: o Diáknap (1 tanítás nélküli munkanap) június 13. o Nevelési értekezlet: téma: A pedagógus minősítési rendszer: minősítési eljárás, pedagógus portfolió készítése (1 tanítás nélküli munkanap) december 07. ½ 9 óra o Szakmai nap - szakmai út (1 tanítás nélküli munkanap) május 30. (péntek) o Nevelési értekezlet: (1 tanítás nélküli munkanap) 2014 tavaszán téma: A pedagógus minősítési rendszer: minősítési eljárás, pedagógus portfolió készítése o Áldozócsütörtök (1 tanítás nélküli munkanap) egyházi ünnep május 29. Jelentősebb iskolai események, rendezvények: Tanévnyitó istentisztelet szeptember 01. Csendesnap szeptember 02. Megemlékezés az aradi vértanúkról október 06. Diák - sportnap október 11. Pályaválasztási szülői értekezlet október 21. Megemlékezés az 1956-os eseményekről október Ünnepi istentisztelet a reformáció emlékére október 31. Szeretetvendégség november 22. Nyílt nap az 1-8. osztályokban november 21. Mikulás ünnepség december 06. Karácsonyváró csendesnap december 21. Osztálykarácsonyok december 21. Karácsonyi vásár december Gyermekek karácsonya december 22. Nyílt nap az 1-4. osztályokban január 29. Farsang február Iskolai megemlékezés márc március 14. Nyílt nap a leendő első osztályosoknak március 24. Húsvétváró csendesnap április Tehetséghét április Angol és német vers- és prózamondó verseny április

12 Ormánság projekt 6-7. osztály május Országos Kompetenciamérés május 28. Ünnepi istentisztelet - áldozócsütörtök május 29. Szeretethíd program május Sztárai nap Sztárai projekt május 24. A Nemzeti Összetartozás Napja június 04. Diáknap június 13. Ballagás június 14. Tanévzáró ünnepi istentisztelet június A 2013/2014. tanévben induló tanórán kívüli tevékenység egyéb foglalkozások Egyéb foglalkozások az intézményben (ls. még Pedagógiai program, SZMSZ) napközi otthon, tanulószoba iskolai sportkör Bozsik program, tömegsport szakkörök számítástechnika, magyar Sztárai Tehetséggondozó Műhely (SZTM): matematika, angol, tudományos diákkör, média, természetjáró mikró műhelyek, énekkar Felzárkóztatás, egyéni fejlesztés versenyek, vetélkedők, bemutatók, pályázatok. tanulmányi kirándulások. (térítési díj nélküli, illetve térítéses foglalkozás is lehet) múzeumi, kiállítási, könyvtári és művészeti előadáshoz kapcsolódó foglalkozás: (térítési díj nélküli, illetve térítéses foglalkozás is lehet) imaközösségi alkalom, Dörmögő Kör áhítat csendesnap szabadidős foglalkozások: (térítési díj nélküli, illetve térítéses foglalkozás is lehet) felvételi előkészítő nyári táborok Alapfokú Művészeti Iskola telephelyeként színjátszó és kerámia tanszakok A pedagógiai szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával Jelenleg nem releváns. A szervezeti és működési szabályzat, a házirend és a pedagógiai program Az alapdokumentumok a honlap DOKUMENTUMOK részén megtalálhatók. A Házirend egy példánya a tanulók beíratásakor - minden szülő számára átadásra kerül. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége száma iskolai végzettsége 1. főiskola tanító angol műveltségi területtel pedagógusok a következő tantárgyakat tanítja a szakképzettsége 2013/14. tanévben megjegyzés angol nyelv; matematika; ének-zene; vizuális kultúra, technika, életvitel ; 12

13 2. főiskola tanító magyar műveltségi területtel és az egyházi törvényi előírásnak megfelelő akkreditált tanfolyam 3. főiskola tanító népművelés szakkollégiummal 4. főiskola tanító ének-zene műveltségi területtel; ének zene tanár; drámapedagógus szakvizsga 5. főiskola tanító természetismeret műveltségi területtel 6. főiskola tanító ember és társadalomismeret műveltségi területtel, óvodapedagógus 7 főiskola tanító magyar műveltségi területtel, könyvtár 8. főiskola matematika - műszaki ismeretek szakos tanár 9. főiskola testnevelés - földrajz szakos tanár 10. főiskola gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár testnevelés és sport; egyéb foglalkozás egyéni fejlesztés; tehetségfejlesztő foglalkozás angol mikro műhely egyházi ének; természetismeret; magyar nyelv; magyar irodalom; matematika; ének-zene; természetismeret; rajz és vizuális kultúra; technika és életvitel; egyéb foglalkozás napközi; egyéni fejlesztés; diákönkormányzati foglalkozás természetismeret; magyar nyelv; magyar irodalom; matematika; technika és életvitel; rajz és vizuális kultúra; testnevelés; egyéb foglalkozás napközi; nyelvi felzárkóztató foglalkozás; egyéni fejlesztés természetismeret; magyar nyelv; magyar irodalom; matematika; énekzene; rajz és vizuális kultúra; természetismeret; technika és életvitel dráma és tánc; egyéb foglalkozás napközi; tehetségfejlesztő foglalkozás énekkar; egyéni fejlesztés környezetismeret; természetismeret; természetismeret és egészségtan; egyéb foglalkozás napközi magyar nyelv és irodalom egyéb foglalkozás tanulószoba könyvtáros matematika, matematika problémamegoldás ; technika; osztályfőnöki egyéb foglalkozás tanulószoba; matematika felzárkóztató foglalkozás; tehetségfejlesztő foglalkozás - matematika mikro műhely testnevelés, földrajz; osztályfőnöki; egyéb foglalkozás napközi; tehetségfejlesztő foglalkozás természetjáró mikro műhely; ISK foglalkozás SNI tanuló habilitációs, rehabilitációs foglalkozás, egyéni fejlesztés; osztályfőnöki (részmunkaidős) (részmunkaidős) (osztott munkakör) (osztott munkakör) 13

14 11. főiskola magyar történelem szakos tanár, mentálhigiénés szakvizsga 12. egyetem angol nyelv - kommunikáció szakos tanár 13. főiskola magyar - történelem szakos tanár közoktatási vezető szakvizsga 14. főiskola hitoktató, mentálhigiénés szakvizsga, hon-és népismeret; magyar nyelv; magyar irodalom; történelem és állampolgári ismeretek; szövegértés olvasás kommunikációs képességek; osztályfőnöki; egyéb foglalkozás napközi; tanulószoba; magyar nyelv, magyar irodalom felzárkóztató foglalkozás; tehetségfejlesztő foglalkozás magyar nyelv szakkör angol nyelv; mozgókép-és médiaismeret történelem és állampolgári ismeretek; történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek; egyéb foglalkozás napközi; tehetségfejlesztő foglalkozás - TDK hit- és erkölcstan; egyéb foglalkozás áhítat; Dörmögő Kör (osztott munkakör) óraadó pedagógusok 1. főiskola matematika kémia kémia szakos tanár 2. főiskola rajz szakos tanár rajz és vizuális kultúra 3. főiskola matematika fizika fizika informatika szakos tanár 4. főiskola tanító informatika informatika műveltségi területtel 5. egyetem informatika informatika; egyéb foglalkozás - számítástechnika szakkör 6. főiskola biológia technika biológia, biológia és egészségtan szakos tanár; gyógypedagógus - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár 7. főiskola, egyetem magyartörténelem pedagógia szakos tanár; közoktatási vezető szakvizsga 8. főiskola gyógypedagógus logopédus szakos tanár, óvoda- magyar nyelv; magyar irodalom; szövegértés olvasás kommunikációs képességek SNI gyermek / tanuló habilitációs, rehabilitációs foglalkozás, logopédiai foglalkozás osztott 14

15 pedagógus 9. főiskola gyógypedagógus tiflopedagógus szakos tanár SNI tanuló habilitációs, rehabilitációs foglalkozás Éltes EMGYI utazó pedagógus költségeit nem az intézmény fizeti A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége munkakör létszám iskolai végzettség intézményi ügyintéző (iskolatitkár) szakképzettség 1 középiskola képesített könyvelői és külön képesítéshez nem kötött egyéb ügyviteli feladatok ellátása rendszergazda 0, 5 főiskola felsőfokú OKJ azonosító számú Az országos kompetenciamérés értékelés eredménye Országos mérés-értékelés eredményei tanító informatika műveltségi területtel informatikus/rendszerinformatikus évfolyam komp. terület iskolánk eredménye 6. osztály matematika osztály szövegértés osztály matematika osztály szövegértés 1526 A tanulók le és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok tanév intézményi létszám október 01. állapot lemorzsolódás év végi intézményi létszám évismétlési mutató 2004/ fő fő / fő fő 1 fő 2006/ fő fő 1 fő 2007/ fő fő / fő fő / fő fő 1 fő 2010/ fő fő 2 fő 2011/ fő fő / fő fő / fő 15

16 A 9. évfolyamra történő beiskolázás eredménye Iskolánkban a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei összehasonlítva, évenként feltüntetve A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége A tanulók részvétele az egyéb foglalkozásokon Az iskola a tanórai foglalkozások mellett a tanulók érdeklődése, igényei, szükségletei, valamint az intézmény lehetőségeinek figyelembe vételével egyéb foglalkozásokat szervez. Alapelv: megfelelően biztosított személyi, tárgyi, eszközrendszer megléte esetén szervezhető, legyen összefüggésben a pedagógiai program cél-és feladatrendszerével. Az egyéb foglalkozások jelentkezési rendjét a házirend részletesen tartalmazza. Az iskola egyéb foglalkozásait a megelőző év májusában hirdeti meg. A tanulók érdeklődésüknek megfelelően május 20-ig választhatnak a kínálatból. A foglalkozásokra írásban kell jelentkezni az iskola által készített belső nyomtatványon, melyet a szülő aláírásával erősíti meg. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra történő felvétel a szülői kérésre történik. A napközi otthonba és a tanulószobai foglalkozásra tanévenként előre minden év májusában, illetve első évfolyamon a beiratkozáskor kell jelentkezni. Indokolt esetben tanév elején és közben is kérheti a szülő a napközi otthoni elhelyezést, illetve a tanulószobai felvételt. A napközi otthonba és a tanulószobára minden hátrányos helyzetű, valamint felügyeletre szoruló tanulót felvesz az intézmény. A napközis foglalkozások, illetve tanulószobai foglalkozások a délelőtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdődnek, és délután óráig tartanak. Szülői igény esetén óra és óra között az iskola felügyeletet biztosít. 16

17 A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai 1. Pedagógiai felfogásunk és az iskolában kialakult szokásrend alapján arra törekszünk, hogy tanulóink a tantervi követelmények teljesítéséhez szükséges ismereteket a tanítási órákon és az iskolai foglalkozásokon sajátítsák el. Ehhez olyan óraszervezési és irányítási formákat alakítottunk ki, ami során az ismereteket, készségeket a tanulói tevékenységek során szerzik meg tanítványaink. Ezt kiegészítve és folytatva a tanítási órákon elsajátított ismeretek elmélyítése, rögzítése, gyakorlása érdekében szükségét látjuk az otthoni rendszeres tanulásnak. Ennek fenntartása érdekében rendszeres feladat adásával (írásbeli és szóbeli házi feladat) segítjük a tanulók otthoni készülését. 2. A tanulók optimális terhelése és a követelmények jó színvonalú teljesítéséhez szükséges ismeretek gyakorlásához az otthoni felkészülést is irányítania kell a pedagógusnak. Ezért a házi feladatok adása tudatos, tervezett tevékenység, következetesen alkalmazkodik az adott tanuló közösség szintjéhez, a tanulók tudásához, elsajátított képességeihez. A házi feladatok sohasem öncélúak, mindig az adott anyaghoz kapcsolódóak, segítik a tananyag megértését, elmélyítését. 3. Hangsúlyozzuk, hogy az otthoni tanulás kiegészíti, nem pedig helyettesíti az órákon a pedagógus által irányított ismeretszerző tevékenységet. 4. Az otthoni tanulást segítő feladatokat differenciáltan is adhatjuk, amely figyelembe veszi a tanulók teherbírását, képességeit is. 5. A felsőbb évfolyamokon az önálló tanulás, ismeretszerzés képességének kialakítását és az egyre korszerűbb ismeretforrások (multimédia, internet, TV-műsor, stb.) helyes használatának elsajátítását otthon elvégzendő feladatok adásával segítjük. 6. Úgy tartjuk helyesnek, hogy a tanulókkal még az órán értelmezzük az otthonra szánt feladatot. A házi feladat adásával egy időben minden pedagógusnak meg kell győződnie meg arról, hogy a feladatot mindenki megértette és feljegyezte. Követelmények: 1. Az otthoni felkészülést segítő házi feladatok közvetlenül a tananyaghoz kell, hogy kapcsolódjanak. 2.. A házi feladat elsődleges célja a rendszeres készülés elősegítése. Ezért mindig adunk feladatot otthonra. Amire kiemelten figyelemmel vagyunk: - Az 1-4. évfolyamon pénteken is annyi feladatot adunk, amennyi az egy óra; az 5-8. évfolyamon maximum két óra tanulmányi időben elvégezhető. - Rövid szünetekre őszi, téli, tavaszi lehetőleg ne adjunk házi feladatot, kívánalom viszont, hogy a szünetet követő első tanítási napra felkészülten érkezzen a gyermek. - A nyári szünet idejére is csak minimális feladatot adunk: pl.: a kötelező olvasmány elolvasása. 3. A házi feladat adásakor törekedni kell arra, hogy ne legyen túlterhelő a tanulóra nézve. Nem a nehéz, sok feladat segíti a felkészülést. Egy-két az értelmezést, gyakorlást segítő írásbeli feladat elegendő. Ha több gyakorlás is szükségeltetik, azt a tanítási órán, differenciált feladatadással kell biztosítani. 4. Figyelembe vesszük, hogy a tanulók valamennyi tanítási órán kaphatnak otthonra tanulni valót, házi feladatot, amik összességében nagyon leterhelhetik a gyermek szabadidejét. Feladatadáskor önmérsékletre törekszünk, mert tudjuk nem helyes, ha otthon még 3-4 órát tanulásra kell fordítania a gyermeknek. 5. Megállapodunk, hogy azokat az anyagrészeket, amelyek feldolgozására a tanítási órán nem jutott idő, nem adjuk föl házi feladatként. 17

18 6. Az otthoni készülést segítő feladatok mennyiségi és minőségi megoldását minden alkalommal következetesen ellenőrizzük és értékeljük. A tanulók munkájának ellenőrzése, javítása és értékelése a füzetben nyomon követhető, a következetes pedagógusi munka egyik kritériuma. 7. Iskolánk hagyományos tanrend szerint működik, egyéb foglalkozásként a szülők napközi és tanulószobai foglalkozást igényelhetnek A napköziben és tanulószobán összevont tanulócsoportok működnek, ezért a szóbeli feladatok, memoriterek számonkérése nem mindig történhet meg. A tanulmányi időben a tanulók többnyire az írásbeli munkájukat készítik el. Az írásbeli feladatok mennyisége annyi legyen, hogy a tanulási időben elkészüljenek vele tanulóink. Napközi: A tanulási idő: 15: 00 órától -16: 00 óráig van. Tanulószoba: A tanulási idő: 15: 00 órától -16: 00 óráig van. Arra törekszünk, hogy a tanulási idő védett legyen. Több diák a tanulási idő alatt iskolai vagy iskolán kívüli egyéb foglalkozáson is részt vesz. Ilyen esetben az írásbeli házi feladat elkészítésére sem jut kellő idő, ezt otthon szükséges pótolni. 8. Az írásbeli feladatok mellett általában szóbeli felkészülést is igényel az otthoni tanulás (pl. memoriterek, szabályok, stb.). 9. A szóbeli feladatok adásánál, ugyanúgy, mint az írásbeli feladatoknál is, fontos követelmény, hogy egyértelműen és pontosan határozzuk meg a tanulók számára, hogy mi a megtanulandó anyagrész, az pontosan hol található a taneszközben, mit várunk a szóbeli tanulás eredményeképpen. 10. Csak annak a témának a megtanulása követelhető meg a tanulóktól, amelynek tárgyalása, értelmezése a tanórán megtörtént. Célszerűen az írásbeli feladatoknak is ehhez kell kapcsolódniuk. 11. Az otthoni felkészüléshez adott feladatok adásakor vegyük figyelembe, a tanulók rendelkezésére álló taneszközöket, ismeretforrásokat. 12. Ha olyan eszközből adunk feladatot, ami nem közvetlenül áll a tanuló rendelkezésére (pl. könyvtári kutatómunka), győződjünk meg arról, hogy az iskolai könyvtárban elérhető-e a forrás. 13. Alkalmanként az arra képes tanulóknak az új ismeretek feldolgozását segítő kutató, gyűjtő jellegű feladatokat is adhatunk. Követelmény, hogy az ilyen céllal adott megbízásokat mindig használjuk föl a tanításunkban, legyen meg a helye a tanulás folyamatában, építsünk a tanulói tevékenységre. Ezeket a tanulói munkákat is mindig értékeljük. 15. Alapkövetelmény, hogy a tanuló elkészítse házi feladatát, a tanórához szükséges eszközei a tantárgyhoz kapcsolódóan a tanítási órán rendelkezésre álljanak. Elvárjuk, hogy ennek hiányát a tanuló a tanítási óra elején jelentse. Tudjuk, hogy a hiány oka sokrétű lehet, arra törekszünk, hogy a házi feladat mindig pótlásra kerüljön. Iskolánkban egy tanítási napon csak két dolgozatot írhatnak a gyermekek, melynek időpontját a nevelő egy héttel előre jelzi, az osztálynaplómba bejegyzi. A nevelők a dolgozatot két héten belül kötelesek kijavítani, értékelni. Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely öt vagy ennél több óra tananyagának elsajátítását ellenőrzi. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végezzük: 18

19 Témazáró dolgozat Minimum követelményeket tartalmazó mérés Teljesítmény Érdemjegy Teljesítmény Teljesítmény Érdemjegy Érdemjegy Teljesítmény Érde 0 33% elégtelen (1) 0 50% elégtelen (1) 34 50% elégséges (2) 51 64% elégséges (2) 51 75% közepes (3) 65 80% közepes (3) 76 90% jó (4) 81 94% jó (4) % jeles (5) % jeles (5) Csak egy részterületet felölelő számonkérés esetén, a tananyag nehézségi fokától függően a szaktanár módosíthatja a százalékértékeket. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje A tanulmányok alatti tantárgyankénti, évfolyamonkénti vizsgakövetelményeket a házirend tartalmazza. A házirend a DOKUMENTUMOK részben található a honlapon. Az iskolai osztályok száma és az egyes osztályokban a tanulók létszáma Iskolai tanulói össz - létszám: Alsó tagozat létszáma: 68 (72) Felső tagozat létszáma: 59 (67) Osztályonkénti létszám: 1. osztály osztály 12 (13) 3. osztály 17 (18) 4. osztály 13 (15) 5. osztály osztály 21 (23) 7. osztály 11 (14) 8. osztály 10 (13) összesen 127 (139) 19

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. tanév Nagykanizsa Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája

Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája Különös Közzétételi Lista Rumi Rajki István ÁMK Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító Sorszám Szakképzettsége

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA

Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA Közzétételi Lista HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI SZC CORVIN MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 1 2015-2016 A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról alapján a nevelésioktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 11 iskolaotthonos osztály (2 osztálytanító) Magyar tanítása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola

S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T. Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Kós Károly Alapfokú Művészeti Iskola 2 0 1 3. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rész... 4 A szervezeti és működési szabályzat tartalma, szabályozási

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Iktatószám: 2013-27/266. Komáromi Jókai Mór Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Szabóné dr. Mühlenkampf Erika igazgató Komárom, 2013. szeptember 10. Érvényes: 2013. szeptember 17-től

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma:

2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Közzétételi lista 1. Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az intézmény beiskolázási körzete: Andrásfa, Petőmihályfa, Hegyhátszentpéter, Győrvár, Pácsony, Olaszfa, Oszkó települések. A 2011. Nktv. értelmében:

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév A Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelési törvény alapján a következő adatokkal működik intézményünk Intézmény neve: Bajai Szentistváni Általános

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján

Györffy István Katolikus Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata. Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Györffy István Katolikus Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2015 Fenntartó által jóváhagyva: a számú határozat alapján Tartalomjegyzék 1. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI... 4 1.1.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Tóth Pál Általános Iskolájának Különös közzétételi listája a 2011/12-es tanévben [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Szent Imre Katolikus Általános Iskola, Liliom Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde 5331 Kenderes, Szent István út 36. tel: 59/528-010, fax: 59/528-034, e-mail: kenderessuli@gmail.com Intézményi közzétételi

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK. Alkalmazotti létszám 45 fő, 2 fő GYES-en van. Teljes munkaidőben dolgozik 42 fő, 3 fő részmunkaidős, 6 fő óraadó.

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK. Alkalmazotti létszám 45 fő, 2 fő GYES-en van. Teljes munkaidőben dolgozik 42 fő, 3 fő részmunkaidős, 6 fő óraadó. Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2015/2016. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

12. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás:... 21 13.

12. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás:... 21 13. H Á Z I R E N D Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. Jogi háttér... 4 1.2. Alapelvek... 4 1.3. A Házirend nyilvánossága... 4 1.4. A Házirend elfogadásának, felülvizsgálatának és módosításának szabályai...

Részletesebben

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE

1. PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE A JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA 2015. szeptember 1. 1. PEDAGÓGUSOK NÉV ISKOLAI VÉGZETTSÉ- GE TANÍTOTT TANTÁRGY FOGADÓÓRA Igazgató: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna szlovák-földrajz

Részletesebben

4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu O M : 0 3 0 8 8 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA

4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu O M : 0 3 0 8 8 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA K E M É N Y Z S I G M O N D U T C A I Ó V O D A 4028 Debrecen, Kemény Zsigmond u. 7. 52/ 446-435 ; tel/fax:536-735 e-mail: postmaster@kemenyovi.t-online.hu Debrecen Város Közoktatásáért díjas intézmény

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E

SZEGEDI MŰSZAKI KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E SZEGEDI MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA GÁBOR DÉNES TAGINTÉZMÉNYE 2010/2011. TANÉV H E L Y I R E N D J E P r o g r a m : A U G U S Z T U S 23 9.00 Alakuló értekezlet 24. 8.00

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 -

A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - A SZABOLCS VEZÉR GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA - 1 - I. BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. (2) bekezdésében

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.com 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 1. Név Bársony

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév OM 035883 5008 Szolnok, Gorkij út 47. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014. tanév 1 8 évfolyamos általános iskola 1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormány rendelet értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Az intézmény neve: Bácsalmási Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes Óvoda- Bölcsődéje

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben