6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/ web: ktkt-herpai.hu

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu"

Átírás

1 KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/ web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolájának 2015/2016. tanév munkaterve

2 I. Tanév eleji helyzetelemzés Iskola A nyár folyamán csak kisebb karbantartási munkákat kellett elvégezni (WC ülőkék cseréje, kapcsolók pótlása, vizesblokk karbantartása) A szokásos takarítást a technikai dolgozók rendben elvégezték. Udvarunk kicsit megújult, megszépült. Játékokat telepítettünk. Bízunk abban, hogy így a tanulók jobban érzik majd magukat és jobban el tudják majd foglalni magukat. A digitális tábla izzócseréje közbeszerzési eljárás keretében egy hónapon belül megvalósul. A sportcsarnok kazáncseréje folyamatban van. Tanulók elhelyezése, tantermek A belépő első osztály a földszint 1-es terembe a harmadik osztály a földszint 5-ös termébe, az 5.a osztály pedig az emelet 7-es termébe került. A többi osztály a helyén maradt. A napközis csoportok helyét az idén megváltoztattuk. Az első-másodikos napközi a földszint 1-es termébe, a harmadik-negyedikes napközi a földszint 5-ös termébe, a felsős tanulószoba az emelet 10-es termébe került.. II. Tanulói létszám, tanulócsoportok alakulása: Az iskolai tanulók száma a 2015/2016-os tanévben 177 fő. Változások az előző tanév végi létszámhoz képest: - Elballagott: 18 fő - Első osztályba beírt tanulók száma: 24 fő - Másik iskolából érkezett: 4 fő Pótvizsgák eredményei: augusztus 26-án, 10 tanulónak kellett javítóvizsgáznia. A javítóvizsgák eredménye: 9 fő teljesítette a követelményeket és magasabb évfolyamba léphet, 1 fő sikertelen javítóvizsgát tett, az évfolyamot ismételni köteles, ő újra 5. osztályos lesz. Engedélyezett osztályok száma: 9 osztály oszt. létszám HH HHH SNI BTMN-es Súlyozott Létszám tanuló tanuló tanuló tanuló létszám túllépés a b összesen III. Személyi feltételek alakulása A tantestület létszáma: 14 főállású pedagógus. Ebből egy fő gyesen. A 2015/16-os tanévet 14 teljes munkaidős pedagógussal kezdjük meg. A nevelőtestület összetételében az elmúlt tanévhez képest az alábbi változások történtek. Iskolánkból új munkahelyre távozott: Milkovicsné Gombás Gabriella földrajz-biológia szakos tanár Új pedagógusok: Bárdi Imre, matematika tanár (határozott időre) Beke Györgyné, tanító, gyakornok (határozott időre) Gruiz Csilla, matematika tanár (határozatlan időre) Hegedűs Györgyi, történelem-földrajz szakos tanár (határozatlan időre) - 2 -

3 Utazó pedagógusok: Tabdiról: Némethné Fazekas Erika 7-8. osztály fizika Izsákról: Balogh Rita 7-8. osztály biológia-kémia Iskolánkból utazik: Barkaszi Szilvia: Tabdi és Csengőd (ének-zene) Dezső Győző: Soltszentimre (német nyelv) Technikai dolgozók létszáma: 1 fő iskolatitkár, 3 fő takarító. Nyári programok: Nyáron iskola által szervezett tábor nem volt. A katolikus hitoktató és a községi könyvtár által szervezett táborokban aktív szerepet vállalt néhány pedagógus. Az ő munkájukat ezúton is nagyon köszönöm. Erzsébet program keretében 20 tanulóval szeptemberben készülünk őszi kirándulásra Zánkára. IV. Tanév fő célkitűzései Oktatási területen: A mindennapos testnevelés bevezetése minden évfolyamon A 2012-es új Kerettanterv szerinti oktatás bevezetése felmenő rendszerben és osztályban, A kötelező erkölcstan, illetve hit- és erkölcstan bevezetése és évfolyamon Kötelező úszásoktatás testnevelés óra keretében 5. és 6. évfolyamon A kooperatív tanulási technikák alkalmazása IKT eszközök alkalmazása, használata a tanítási órákon Az alapkészségek fejlesztése (kiemelten az olvasás-szövegértés, matematika), a könyvtár adta lehetőségek nagyobb mértékű kihasználásával Képesség- és készségfejlesztés az egyéni adottságoknak megfelelően: felzárkóztatás tehetséggondozás Bukások számának csökkentése Differenciált óravezetés Az iskolai hagyományok megőrzése, ápolása. Nevelési területen: Rendezett tanulási környezet igényének alakítása; a környezet megóvása, rongálások megelőzése Az alapvető emberi normákra nevelés, szociális érzékenység, tolerancia; a gyerekek neveltségi szintjének növelése, tanulói viselkedéskultúra fejlesztése, durva magatartás visszaszorítása Felelősségtudat kialakítása tanulóinkban önmaguk és társaik iránt Egészséges életmódra nevelés, a tanulók állóképességének fejlesztése; a játékos sportok megismertetése, megszerettetése A jó iskolai, tanulóközösségi légkör kialakítása, illetve javítása. A házirendben rögzített kötelességek egységes betartatása. A hiányzások csökkentése Az igazolások bemutatására vonatkozó szabályok pontos és szigorú betartása, azonnali jelzések az igazolatlan hiányzások esetén (lásd Házirend) Elvárások a nevelőtestület tagjaival szemben: Egységes pedagógiai követelmények megvalósítása Pontos, fegyelmezett, minőségi munka a szakmai, tantárgyi oktatásban valamint a nevelési feladatok elvégzésében Munkafegyelem erősítése (érkezés, pontos órakezdés, befejezés, adminisztráció, ügyelet) Módszertani kultúra fejlesztése Következetes, a diákok és szülők számára is közölt, indokolt értékelés Megfelelő konfliktuskezelés Személyes példamutatás, pozitív hozzáállás érvényesítése az oktató-nevelő munkában Egymás munkájának korrekt megismerése, megbecsülése és elismerése Nyugodt alkotó légkör biztosítása. A nevelőtestület közérzetének javítása, a közösség erősítése

4 Társadalmi (politikai, vallási, erkölcsi, etikai) kérdésekben tárgyilagos, elfogulatlan tájékoztatás Feladatok: SNI és BTM-es tanulók ellátása Tagintézményünkben integrált keretek közt történik a sajátos nevelési igényű tanulók (19 fő) ellátása. A habilitációs foglakozásokat a létszámok figyelembe vételével összevont csoportokban (4 csoport) a gyógypedagógusunk végzi. A BTM-es gyerekek száma a tanév elején 34 fő. Az egyéni fejlesztést a gyógypedagógus, a differenciált fejlesztő pedagógiai szakvizsgával rendelkező tanítók végzik összesen öt csoportban. Biztosítjuk a logopédiai ellátást (4 órában) a rászoruló gyerekeknek. Ezeken az órákon a gyerekeknek kötelező a részvétel. A sajátos nevelési igényű és BTM-es tanulók számára a differenciált óravezetés, csoportmunka és más módszertani megoldások segítségével a tanórákon kiemelt figyelmet fordítsunk a tanulási és ismeretbeli hiányok pótlására. Gyermekvédelem, kapcsolattartás a szülőkkel Az iskolában magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma, ezért fontos, hogy a szülőkkel megfelelő kapcsolatot tartsunk fenn, mert csak velük közösen tudjuk a képzési- nevelési célokat megvalósítani. Ennek érdekében az alábbi feladataink vannak: - folyamatos kapcsolat a gyermekjóléti szolgálat családgondozójával, a jelzőrendszer működtetése - fokozottabb odafigyelés a hátrányos helyzetű tanulókra és családokra, a problémák azonnali jelzése, - családlátogatás az osztályfőnökök belátása szerint, de a hátrányos helyzetű, tanulási nehézséggel küzdő tanulóknál, kirívó vagy sorozatos magatartási problémák esetén a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok végzése érdekében ajánlott. - rendszeres tájékoztatás a gyermek magatartásáról és tanulmányi eredményeiről - szülői értekezletek az ütemterv szerint - az iskolai SZMK értekezletek - pályaválasztási szülői értekezlet 8. és 7. osztályosok részére - közös fogadó órák novemberben és áprilisban - tájékoztatás az iskolai programokról ütemterv formájában illetve az iskolai honlapon - szülői e-napló használata Délután 16 óráig tartó foglakozások biztosítása A Nkt. 27 (2) bekezdése alapján az iskolának a délelőtti és délutáni időszakban, úgy kell megszerveznie az oktató-nevelő munkáját, hogy a foglakozások legalább 16 óráig tartsanak, továbbá gondoskodni kell a gyerekek felügyeletéről. A törvény 46. (1) a) pontja értelmében a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a 16 óráig tartó egyéb foglalkozásokon. Az 55. (1) bekezdés alapján az igazgató a tanulót a szülő kérelmére felmentheti a 16 óra előtt megszervezett egyéb foglakozásokról. Az iskola a délutáni időszakra színes, vonzó programokat kínál, melynek keretében jut idő a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra, sportolásra, játékra, közös tanulásra. Az alábbi délutáni foglakozásokat ajánljuk a gyerekeknek: Alsó tagozat: napközi, magyar, matematika felzárkóztatás, szakkör: énekkar, színjátszó, labdarúgás. Felső tagozat: tanulószoba, felzárkóztatás (magyar, matematika), felvételi előkészítő, szakkörök: énekkar, angol, sakkszakkör, labdarúgás, matematika és színjátszó. Tehetséggondozás, házi versenyek szervezése, egyéb versenyek Biztosítjuk a lehetőséget, hogy a tehetségesebb, ügyesebb tanulóink a térségi és a körzetünkben lévő települések által meghirdetett tanulmányi és sportversenyeken részt vegyenek, illetve bekapcsolódjanak az országos versenyekbe is. A versenyekre való jelentkezést, a résztvevőket szükséges összehangolni a gyerekek leterheltsége miatt. Házi versenyeink a munkaközösségek szervezésében történnek. Saját szervezésű térségi verseny: - Vers a rajzban rajz a versben térségi rajzverseny - Ranga Tanárnőre Emlékezünk körzeti szavalóverseny - 4 -

5 Egészségügyi ellátás Továbbra is kiemelten kezeljük az együttműködést az iskola egészségügyi szolgálattal, (iskolaorvos, védőnő, fogorvos). A szolgálattal egyeztetve történnek a tanév során az iskolaorvosi, védőnői, és fogászati vizsgálatok, oltások. A védőnő rendszeres időközönként ellenőrzi a gyerekek személyi tisztaságát, (hajtetű). Szükség esetén lehet kérni külön ellenőrzést is. A dolgozók előre egyeztetett időpontban részt vesznek az éves munka alkalmassági orvosi vizsgálaton, Kiskőrösön. Továbbtanulás, beiskolázás Az elmúlt évek tapasztalata bizonyítja, hogy nagy szerepe van az osztályfőnöknek a továbbtanulás szervezésében és irányításában. A tanév során biztosítjuk a tanulóknak, hogy megismerjék, meglátogassák a középiskolákat, pályaválasztási szülői értekezletet tartunk meghívott előadóval, az osztályfőnöki órákon megfelelő tájékoztatást adunk a gyerekeknek a továbbtanulási lehetőségekről, az iskolákról, szakmákról. A központi írásbeli felvételi előtt, előkészítő foglakozásokat tartunk matematika és magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Célunk: - lehetőleg minden tanulót az első körben vegyenek fel, - reálisan ítéljék meg lehetőségeiket, saját képességüket, - többen válasszanak érettségit adó középiskolát - az első helyen jussanak be minél többen Pedagógusok továbbképzése A továbbképzési terv alapján a 2015/16. tanév beiskolázási terve az alábbiak szerint alakul: Tengölics Margit Informatika műveltségterületi négy féléves képzése a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Karán. V. A T A N É V H E L Y I R E N D J E a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet alapján A 2015/2016. tanévben a tanítási év: Első tanítási napja: szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási napja: június 15. (szerda) A tanítási napok száma: 181 nap I. félév vége: január 22. Félévi bizonyítványok kiosztása: január 29. Tanítás nélküli munkanapok (felhasználható 5 munkanap) 1. nap: február 15. (hétfő) Nevelési értekezlet 2. nap: március 5. (szombat) Térségi szavalóverseny előkészítése 3. nap: május 13.(péntek) IPR értékelés 4. nap: március 23. (szerda) Ranga Tanárnőre Emlékezünk verseny előkészítése 5. nap: június 14. (kedd) DÖK nap Gyermeknap Tanítási szünet a szorgalmi időben: Őszi szünet: október 26-tól október 30-ig Szünet előtti utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) Szünet utáni első tanítási nap: november 2. (hétfő) Téli szünet: december 21-től december 31-ig. Szünet előtti utolsó tanítási nap: december 18. (péntek). Szünet utáni első tanítási nap: január 4. (hétfő) Tavaszi szünet: március 24-től március 29-ig. Szünet előtti utolsó tanítási nap: március 23. (szerda). Szünet utáni első tanítási nap: március 30. (szerda). Munkanap áthelyezés szombatra az ünnepek miatt: december 24. december 13. szombat (pihenőnap) március 14. március 5. szombat (pihenőnap) - 5 -

6 Megemlékezés nemzeti múltunk mártírjairól október 6. (kedd) megemlékezés az aradi vértanúkról október 6. (osztály) Nemzeti ünnepeink október 22. (csütörtök) megemlékezés az október 23. forradalomról március 11. (péntek)- megemlékezés az március 15-i forradalomról Országos mérés, vizsgálat: Olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődése: május 27. (szerda) 6. és 8. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Írásbeli idegen nyelvi szövegértési készség mérése május 18. (szerda) 6. és 8. évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. Az iskola döntése alapján kiegészíthető szóbeli felméréssel is az érintett tanulóknál. Első osztályosok DIFER mérése: október 9-ig felmérés, október 22-ig adatküldés, december 4-ig a vizsgálatok elvégzése (a kiválasztott tanulóknál) Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése január 6. és június 1. között (5-8. évfolyamon tanulók körében) Nevelőtestületi megbeszélések, értekezletek A tanév során az aktuális feladatok megbeszélése, a szükséges döntések meghozatala érdekében az alábbi időpontokban tartunk nevelőtestületi értekezletet: Alakuló: augusztus 24. (hétfő) Tanévnyitó: augusztus 31. (hétfő) Munkaterv jóváhagyása: szeptember. 30. (szerda) Félévi osztályozó: január 21. (csütörtök) Félévi értékelő: január 29. (péntek) Év végi osztályozó: június 10. (péntek) Tanévzáró: június 22. (szerda) Hó-közi értékelés, megbeszélések: időpontok szükség szerint kerülnek meghatározásra Előre nem látható és nem tervezhető gyors döntést igénylő esetekben, más időpontban is összehívható a nevelőtestület. VI. ELLENŐRZÉSI TERV Ellenőrzési terület Az ellenőrzés tárgya Felelős Határidő Tanmenetek Kerettantervi megfelelés Igazgató szeptember 30. Munkaközösség vezetők Elektronikus napló vezetése Naprakész, pontos vezetés, hiányzások regisztrálása, osztályzatok beírása, IKT Igazgató Minden hónap 10-ig Óralátogatások Napközi SNI, BTM tanulók ellátása órák jelölése képességfejlesztés, kooperatív módszerek alkalmazása, digitális tábla használata, szóbeli-írásbeli számonkérés aránya, alkalmazott működési rend, ebédeltetés, foglakozások a szakértői véleményben foglaltak betartása, fejlesztési Igazgató. Munkaközösség vezetők igazgató alsós munkaközösség vezető Igazgató folyamatos (egyeztetett időpontban, esetenként alkalomszerűen) folyamatos folyamatos - 6 -

7 Tanórán kívüli tevékenységek (szakkörök, felzárkóztató órák) Napi munkavégzés naplók vezetése, adminisztráció, szakköri munkaterv, látogatottság (jelenléti ív) pontos órakezdés-befejezés, ügyeleti munka, együttműködési készség gyerekekkel, szülőkkel Igazgató munkaközösség vezetők Igazgató, munkaközösség vezetők november március folyamatos FELADATOK ÜTEMEZÉSE (Ütemterv) A U G U S Z T U S - S Z E P T E M B E R Családlátogatás 1. és 3. osztályos tanulóknál Berei Csilla, Tengölics Margit 1. kedd Tanévnyitó ünnepség első tanítási nap Miskolczi Aranka DÖK választások DÖK 7. hétfő Intézményi munkaközösségek megalakulása alsós nevelők folyamatos A tankerületi kompetencia intézkedési terv alsós nevelők megvalósítása között Szülői értekezletek osztályfőnökök 18-ig Munkaközösségi megbeszélés: Házirend alsós nevelők átdolgozása, módosítása 30-ig Új törzslapok megnyitása, nyomtatása osztályfőnökök 30-ig Baleset megelőzési rendőrségi előadás 1. o. Berei Csilla 30-ig Osztálytermek dekorálása alsós nevelők 30-ig Év eleji felmérések írása alsós nevelők 30-ig Tantervek, tanmenetek áttekintése, aktualizálása, bemutatása Igazgató alsós nevelők mk. vezető 30-ig Intézményi dokumentumok: PP, SZMSZ átdolgozása, módosítása alsós nevelők O K T Ó B E R 6. kedd Az aradi vértanúk napja, megemlékezés osztályfőnökök 9-ig Rövid DIFER felmérés az 1. osztályos tanulóknál Berei Csilla, Miskolczi A. 12. hétfő Összevont szülői értekezlet 15. szerda Kézmosás Világnapja osztályfőnökök 15-ig Reál osztálykassza regisztráció osztályfőnökök 20. kedd Papírgyűjtés osztályfőnökök 20. kedd Herpai Napok alsós nevelők - DÖK 21. szerda Herpai Napok koszorúzás kézműves délután alsós nevelők - DÖK -séta a temetőbe Herpai Vilmos sírjához 21. kedd Kézműves délután alsós nevelők 21. kedd Felkészülés a mesemondó versenyre mesék kiválasztása alsós nevelők - 7 -

8 22. szerda Iskolai megemlékezés az október 23-i osztályfőnökök forradalomról 23. csütörtök Nemzeti ünnep tanítási szünet ŐSZI SZÜNET 30-ig Pedagógusok orvosi vizsgálata Igazgató N O V E M B E R 9. hétfő Negyedévi értesítők kiosztása (figyelmeztetés, osztályfőnökök dicséret) 11. szerda Pedagógusok közös fogadónapja nevelőtestület 13. péntek Magyar nyelv napja - megemlékezés osztályfőnökök 18. szerda Alsós mesemondó verseny alsós munkaközösség Színházlátogatás Kecskemétre 1-4. osztály alsós nevelők 28. szombat Mikulásvonat Budapestre osztályfőnökök D E C E M B E R 4-ig péntek Teljes DIFER lebonyolítása Berei Csilla, Miskolczi A. 4. péntek Mikulás nap +party osztályfőnökök+dök+szmk 9. szerda Karácsonyi képeslapok rajzverseny Tengölics Margit alsós nevelők 12. szombat Tanítás nélküli munkanap Igazgató 17. csütörtök Karácsonyi kézműves délután DÖK 17. csütörtök Karácsonyi képeslapok - eredményhirdetés Tengölics Margit Karácsonyi ünnepség Faluház Ámon Andorné Hegedűs Györgyi Gruiz Csilla TÉLI SZÜNET J A N U Á R TÉLI SZÜNET 4. hétfő Téli szünet utáni első tanítási nap 22-ig Félévi felmérések alsós nevelők 22. péntek Az első félév utolsó tanítási napja 21. Félévi osztályozó értekezlet alsós nevelők 29-ig A félévi értesítők kiosztása osztályfőnökök 28. csütörtök Tantestületi értekezlet, az első félév értékelése igazgató mk. vezetők F E B R U Á R Szülői értekezletek osztályfőnökök 13. szombat Tanítás december 12. helyett + délután igazgató nevelőtestület FARSANG 15. hétfő Tanítás nélküli munkanap 12. péntek Rajz a versben vers a rajzban rajzpályázat Tengölics Margit - 8 -

9 meghirdetése M Á R C I U S 5. szombat Tanítás nélküli munkanap Igazgató 4-ig péntek Ranga Tanárnőre Emlékezünk szavalóverseny versek kiválasztása alsós nevelők Ámon Andorné 10-ig Ranga Tanárnőre Emlékezünk szavalóverseny Ámon Andorné csütörtök meghirdetése 10-ig Rajz a versben vers a rajzban rajzpályázat Tengölics Margit meghirdetése 11. péntek Iskolai megemlékezés március 15-ről 18. péntek Víz világnapja - megemlékezés osztályfőnökök TAVASZI SZÜNET 31-ig Játékos váltóverseny az óvodásokkal Berei Csilla Ámon csütörtök 31-ig csütörtök Ranga Tanárnőre Emlékezünk szavalóverseny - selejtező Andorné alsós nevelők Kollár Katalin Á P R I L I S 11. hétfő Költészet napja megemlékezés - közös versmondás alsós nevelők Kollár Katalin 15. péntek Rajz a versben vers a rajzban rajzpályázat Tengölics Margit leadási határidő 18. hétfő Háromnegyedévi értesítők osztályfőnökök 20. szerda Pedagógusok közös fogadó napja alsós nevelők Színházlátogatás Kecskemétre 1-4. osztály 1-4. o. osztályfőnökök 20. szerda Ranga Tanárnőre Emlékezünk szavalóverseny Ámon Andorné nevezési határidő 22. péntek Föld Napja rendezvény Igazgató - osztályfőnökök DÖK 28. csütörtök Ranga Tanárnőre Emlékezünk körzeti Kuratórium, nevelőtestület szavalóverseny Színházlátogatás Kecskemétre 1-4. osztály osztályfőnökök M Á J U S 1. vasárnap Anyák napja köszöntő osztályfőnökök 10. kedd Madarak és fák napja aszfaltrajzverseny osztályfőnökök - DÖK 13. péntek Tanítás nélküli munkanap Igazgató 16. hétfő PÜNKÖSD TANÍTÁSI SZÜNET 18. szerda Bukásra álló tanulók szüleinek értesítése osztályfőnökök 30-ig Foglalkozáslátogatás az óvodában 2. o. tanító 30-ig Szülői értekezlet tartása az óvodában 2. o. tanító 30-ig Nyílt óra az iskolába lépő óvodásoknak 2. o. tanító - 9 -

10 30-ig Tankönyvrendelés Tankönyvfelelős 30-ig Osztálykirándulások osztályfőnökök J Ú N I U S Óvodai tanévzáró ünnepség 2. o. tanító 9. csütörtök Év végi osztályozó értekezlet alsós nevelők 14. kedd Gyermeknap DÖK, SZMK 18. szombat Ballagás osztályfőnökök 24. csütörtök Tanévzáró értekezlet nevelőtestület 24. csütörtök Tanévzáró ünnepség Igazgató Tengölics Margit A tervezett események időpontjának esetleges változása, előre nem látható okok miatt, előfordulhat! Erről értesítjük a szülőket, gyerekeket. Fülöpszállás, szeptember 11. Dezső Győző igazgató

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató

munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató munkaterv 2013/2014. Baja, 2013. szeptember 19. Királyné Koszter Mária igazgató Mottó: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeiknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában megtanultunk, annak

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. Arany János Általános Iskola Kosd OM: 032418 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a

Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. (3) bekezdése alapján a közfeladatot ellátó intézmény fenntartója a közfeladatot ellátó intézményre a törvényben meghatározott közzéteendő

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 - A S T A N É V M U N K A T E R V E Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak,

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz. 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: ÁMK Általános Iskolája

Részletesebben

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola szakmai beszámolója. a 2011-2012-es tanévről

Az Árpád Fejedelem Általános Iskola szakmai beszámolója. a 2011-2012-es tanévről Az szakmai beszámolója a 2011-2012-es tanévről Tartalom 2 1. Működési feltételek 1.1. A pedagógusok iskolai végzettsége és feladatai a 2011/2012-es tanévben 1.2. Tanulólétszám, a tanulócsoportok beosztása

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest, Starján

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember 9.a 9.b 9.c 9.d 10.a 10.b 10.c 10.d 11.a 11.b 11.c 11.d 12.a 12.b 12.c 12.d Össz. Kedv. PP Szak. Össz. A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2011. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. tanév

MUNKATERV 2015/2016. tanév Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 MUNKATERV 2015/2016. tanév Budapest, 2015. szeptember 19.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató Bevezetés Zugló központi

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézményi közzétételi lista

Intézményi közzétételi lista Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány OM 031162 Intézményi közzétételi lista 2014. 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztatás Az Ábrányi Emil Általános Iskola Nyírábrány Nagyközség egyetlen iskolája.

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben