Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév"

Átírás

1 Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

2 A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói fegyelem szinten tartása, növelése. 2.) Hatékony nevelés mindhárom tagozaton. 3.) Következetes osztályfőnöki munka tervezése és végzése. 4.) Az ifjúságvédelmi feladatok további hatékony végrehajtása a felkért ifjúságvédelmi felelősökkel. 5.) A tanulmányi teljesítmények növelése, a tanév méréseinek előkészítése: felvételi vizsga, kompetenciamérés, idegen nyelvi mérés, érettségi vizsga. 6.) A sportos szemlélet és az egészségtudatos életmód fontosságának terjesztése.

3 Helyzetelemzés és előretekintés Alsó tagozat Osztály pedagógus létszám számított létszám 1.a Szalai Ildikó Tóth Nikolett b Kovács Gáborné Lukácsné Pintér Anikó c Stanitz Tamásné új kolléga a Hettingerné Horváth Beáta Nagyné Balogh Alexa b Paárné Sármány Szilvia Bertalanné Bódis Andrea c Rákosi Rita Sebestyén Krisztina d Bindics-Jakab Eszter Hejczinger-Csapó Szilvia a Turócziné Horváth Izabella Scheckné Gál Ildikó b Rozsosné Németh Mónika c Szabó Tiborné d Wersényi Zsuzsanna Danyi Gábor a Hirkóné Havasréti Anett Karsay Istvánné b Létai Károlyné c Hevesiné Kurcsics Mária Összesen: Az alsó tagozat tényleges létszáma én: 343 fő számított létszáma: 373 fő tényleges létszáma én: 331 fő Érkező tanuló: Távozó tanuló: Pótvizsgázók: sikeres: sikertelen: évismétlő: Új kollégák: 3 fő 4 fő 2 fő 0 fő 2 fő 4 fő (2 fő szülői kérésre) Hajczinger-Csapó Szilvia Sebestyén Krisztina Komjáti Zsófia

4 Felső tagozat Osztály osztályfőnök tényleges létszám számított létszám 5.a Bindics Tamás b Czinderné Asztalos Mária c Farkas Jánosné a Poros Andrea b Svidró Józsefné c Bakó László a Erdős Beatrix b Tahi László c Bujdosó Márta a Dubi Andrea b Tóthné Szabó Viola c Aggné Magyar Csilla Összesen: A felső tagozat tényleges létszáma én: 307 fő számított létszáma: 338 fő tényleges létszáma én: 309 fő Érkező tanuló: Távozó tanuló: Pótvizsgázók: sikeres: sikertelen: évismétlő: Új kolléga: 18 fő 13 fő 15 fő (24 vizsga) 10 fő (14 vizsga) 5 fő (10 vizsga) 10 fő Knausz-Havasi Szilvia

5 Szakközépiskola Osztály osztályfőnök tényleges létszám számított létszám 9.A Knausz-Havasi Szilvia B Faragó Andrea A Németh István B Hidasiné Dömötör Tímea A Czigány Rita B Büchler Zsolt Jakab C Botka Réka B Dr. Nyirőné Józsa Judit A Csiszárné Kocsis Gizella Összesen: A Középiskola tényleges létszáma én: 257 fő számított létszáma: 272 fő Érkező tanuló: Távozó tanuló: Pótvizsgázók: sikeres: sikertelen: évismétlő: Új kolléga: 13 fő 14 fő 17 fő 13 fő (23 vizsga) 4 fő (8 vizsga) 4 fő (2 fő távozott) Dani András Buda Róbert Botka Dóra Heroldné Hájos Júlia

6 Változások A pedagógusok létszámának változása az alsó tagozaton: 3 fő helyettesítő A pedagógusok létszámának változása a felső tagozaton: 1 fő érkezett (magyar) A pedagógusok létszámának változása a középiskolában: 4 fő (angol, magyar, testnevelés, matematika, fizika, biológia) érkezett 1 fő Szabó Péter (informatika) Dani András - óraadás Munkaközösség-vezetők: - Stanitz Tamásné - Danyi Gábor - Bindics Tamás - Tóthné Szabó Viola - Aggné Magyar Csilla - Németh István Ifjúságvédelmi felelősök: - Nagyné Balogh Alexa Diána - Szabó Emma - Ácsné Soós Gabriella DÖK - Danyi Gábor - Aggné Magyar Csilla - Büchler Zsolt Jakab Fejlesztések, új eszközök, nyertes és folyamatban lévő pályázataink Pályázatok MOB sporteszközök, nevezési díjak, utaztatás, szállás, sportrendezvények stb. folyamatosan, az élsportolói képzésben tanulók számának arányában Nyári felújítások: - Sportpálya kialakítása- 3,8 millió Ft (ebből 1,5 millió DSE a többi GMK és egyéb forrás) - Festés Ft- GMK (testnevelés-terem, karzat+folyosói, lépcsői, testnevelés öltözők, termek, táblák) - Tanulók szekrények felújítása-folyamatos Ft (GMK) - 3 folyosó ajtóinak festése Syncreon Kft. felajánlása, 25 db ajtó kb Ft - Udvari padok felújítása- 18db (egyéb forrás) - Testnevelés-terem térelválasztó függönyének motorjavítása - Módi Sándor, Solymos Péter

7 Alsó tagozat: A 2015/2016. tanévben az alsó tagozaton 343 tanuló kezdte meg a tanévet. Az 1. és 4. évfolyamon 3-3, a 2-3. évfolyamon 4-4 párhuzamos osztály működik. A 14 tanulócsoportot 14 osztályfőnök irányítja. A munkaközösség létszáma 26 fő. Hagyományos módszerekkel tanítunk, túlnyomó részt kisfelmenő rendszerben, a 3. a és a 4.c osztály nagyfelmenő rendszerű.(korábbi osztályfőnökük tanítja továbbra is.) A 3. évfolyam a és d osztályai, valamint az 1., 2. és 4. évfolyam a osztályai guruló tanrendűek, melyben két-két tanító megosztva tanítja a fő- és készségtárgyakat. A 4. évfolyam b és c osztályaiban tantárgycsoportban folyik a tanítás. Az első három évfolyamon már az új kerettantervnek megfelelően indul az oktatás: - az 1-2. évfolyam a osztályaiban az angol, a 3. évfolyam a osztályában a német nyelv tanulására adunk lehetőséget heti 2 órában (1óra+1ó szakkör). - a b osztályban a vizuális képzés kap kiemelt szerepet heti 3 órában (2 óra+1 ó szakkör). - a c osztály élsportolói osztály. - a d osztályban a szabadon felhasználható órakeretet az alapkészségek fejlesztésére fordítjuk. A 4. évfolyam a osztályában a 2007/2008-as tantervnek megfelelően emelt óraszámban tanítjuk az angol és a német nyelvet, a 4. évfolyam b osztályaiban pedig emelt szintű rajzoktatás folyik. A c osztályok minden évfolyamon élsportolói osztályok. Ezekben az osztályokban a MOB képzési rendszerébe illeszkedő tananyagra épül a testnevelés oktatása. Ezen osztályok tanulói délutáni edzésen vesznek részt heti egy alkalommal. Angol és német nyelvekből szakkörök működnek az 1. osztály 2. félévétől a 3. osztály év végéig. Legügyesebb tanulóink differenciált órákon, tehetséggondozáson fejleszthetik tudásukat. Felzárkóztató óráinkon biztosítunk lehetőséget a további gyakorlásra, az esetleges lemaradások pótlására. Minden gyermek hetente legalább egy alkalommal úszásoktatásban részesül. Az 1. évfolyam a és b osztályai a napközi keretében népi gyermekjátékokon keresztül megismerkednek a néptánc alapjaival. Egyéni képességfejlesztő foglalkozásokat tartunk a tanulási nehézséggel küzdő tanulók számára a fejlesztő szobában (SNI, BTM), heti két órában. A vizsgálatokon kiszűrt tanulók logopédiai megsegítésére iskolán kívüli foglalkozások keretében van lehetőség. Városi versenyeket szervezünk.(irodalmi, Nyelvismerő, Rejtvényfejtő, Környezetismereti, Rajzverseny) A környező óvodákkal a Szivárvány Óvodával továbbra is - szoros kapcsolatot tartunk. Tavasszal előkészítő foglalkozásokra várjuk a leendő elsősöket. 2015/2016. tanév kiemelt feladatai - A mindennapi munka minőségének további erősítése hatékony és következetes módszerek alkalmazásával, folyamatos módszertani megújulással. - A nevelőmunka hangsúlyosabbá tétele a fegyelem megteremtése és erősítése érdekében - A minőség, az eredményesség és a méltányosság hármas követelményének megfelelő nevelő és oktató munkával a tanulmányi teljesítmények növelése - Az olvasás megszerettetése, olvasóvá nevelés - A szövegértő olvasás javítása, ötletek, technikák összegyűjtése belső továbbképzés keretében - A beszédkészség fejlesztése - Helyesírás javítása, a helyesírás értékelésének egységessé tétele - A viselkedéskultúra fejlesztése, a környezet fokozott védelme - A környezettudatos és egészséges életmód szemléletének kialakítása és fejlesztése

8 - A mindennapos testnevelés továbbvitele minden évfolyamon, sportos szemlélet kialakítása - Beilleszkedés megkönnyítése az első évfolyamon - A felső tagozatra került tanulók nyomon követése - Hit és erkölcstan oktatás bővítése a 3. évfolyamon - A hagyományaink ápolása, megőrzése - Kulcskompetenciák fejlesztése - A szülők és az iskola kapcsolatának erősítése, iskolánk megítélésének további javítása - Az együttműködés erősítése az intézményi egységekkel - Új kollégáink beilleszkedésének segítése, bekapcsolódásuk a Mórás mindennapokba - Nevelő-oktató munkánk célkitűzései a kiemelt feladatok alapján a.) Nevelési feladataink Viselkedés kultúra fejlesztése: - Érzelmek kezelése, beilleszkedés - Önismeret, önbecsülés, nyitottság fejlesztése - Konfliktusok kezelése - Harmónia a gyermek-gyermek, a felnőtt- gyermek kapcsolatokban - Hazaszeretetre nevelés erősítése, értékeink megismerése, megbecsülése - Kulturált étkezés, udvarias viselkedés Egészség és környezeti nevelés: - Az egészségünk megőrzésének fontossága (korszerű táplálkozás, balesetek megelőzése) - Az egészséges életmód iránti igény kialakítása (egészséges napirend, aktív és passzív pihenés, a mozgás, a mindennapos testedzés fontossága ) - A tiszta és a higiénikus környezet belső igénnyé fejlesztése - Környezetünk értékeinek megóvása, fokozott védelme, környezettudatos szemlélet kialakítása Hagyományaink megőrzése, ápolása b.) Oktatási feladataink: Az alapkészségek és képességek fejlesztése: - Helyes nyelvhasználat, kommunikáció - A hangos és szövegértő olvasás minőségének javítása - A helyesírási készség jobbítása, az önellenőrzés erősítése - A számolási készség fejlesztése - Idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése - Mértékegységek fogalmának elmélyítése a követelményeknek megfelelően Kulcskompetenciák eredményes fejlesztése Önálló tanulói ismeretszerzés, tapasztalatszerzés fontossága A problémamegoldó gondolkodás képességének fejlesztése: - Változásokhoz való alkalmazkodás - A logikai, ok-okozati összefüggések észrevétele - A lényeges és lényegtelen dolgok közötti különbség feltárása - Nyitott és bizonytalan helyzetek kezelésének képessége Eltérő fejlettségi szintű tanulók differenciált foglalkoztatása a tanórákon

9 Felső tagozat: A ös tanévet a felső tagozat 305 tanulóval kezdte meg. Minden évfolyamon három osztály indult: az a - általános tantervű, b rajz irányultságú, c testnevelés tagozat. A testnevelés tagozat a MOB támogatásával működik. A felső tagozat és a középiskola öt munkaközösséget működtet (reál, matematika, humán, nyelvi, és testnevelés). A tagozaton angol és német nyelvet oktatunk. Tehetséggondozást végzünk matematikából és idegen nyelvből. A tagozaton felzárkóztatásra van lehetőség matematikából és magyarból. Hangsúlyt fektetünk a kompetenciafejlesztésre is, a 8. évfolyamon hetente 0,5-0,5 óra kompetencia órát tartunk. Diákjaink a következő szakköri foglalkozásokon vehetnek részt: rajz közlekedési ismeretek énekkar asztalitenisz torna kosárlabda röplabda labdarúgás úszás néptánc judo karate kémia Kiemelt feladatunknak tekintjük a 8. osztályosok felkészítését a továbbtanulásra, a kompetenciamérés előkészítését, a tehetséggondozást, a hagyományőrzést, a környezettudatos magatartás fejlesztését. Folyamatos munkát fektetünk a tagozatok és intézményegységek közötti együttműködésbe. Továbbra is odafigyelünk a kultúrált magatartás szabályainak elmélyítésére, a viselkedéskultúra fejlesztésére. A felső tagozaton a tanulás hatékonysága érdekében tanulószobát működtetünk. Iskolai versenyeket mindegyik munkaközösség szervez, s bekapcsolódunk jelentős számú városi, megyei és országos egyéni és csapatversenybe is. Szeretnénk tanulóink kommunikációs szándékát tudatosabbá tenni, hiszen a magyar és az idegen nyelv használata fontos a mindennapi kommunikációs helyzetekben.

10 Középiskola: Helyzetelemzés: A szakközépiskola a 2015/2016. tanévet 257 fő tanulóval kezdte meg. 9 szakközépiskolai osztályunk az alábbiak szerint működik: A tanév fő célkitűzései: osztály képzés 9. A Sport-szakközépiskolai osztály 9. B Kiadványszerkesztő szakközépiskolai osztály 10. A Sport-szakközépiskolai osztály 10. B Kiadványszerkesztő szakközépiskolai osztály 11. A Sport-szakközépiskolai osztály 11. B Kiadványszerkesztő szakközépiskolai osztály 11. C Nyelvi előkészítőre épülő sport-szakközépiskolai osztály Művészet, közművelődés, kommunikáció 12. B szakma csoportú Újságíró I. szakközépiskolai osztály Sport-szakközépiskolai nevelés-oktatás a MOB 13. A sportiskolai program által kiadott gimnáziumi kerettanterv alapján kifutó rendszerben, nyelvi előkészítőre épülő osztály 1. Szervezési-vezetési területen: - Szervezeti kultúra fejlesztése - Tanmenetek gondos elkészítése - Folyamatos belső ellenőrzés - A törvényi változások kezelése - Részvétel tanulmányi versenyeken - Gyermekvédelmi feladatok körültekintő ellátása 2. Oktatási területen: - Hatékony tanórai munka szervezése - Nyílt napok megszervezése, lebonyolítása, reklámanyag elkészítése - Eredményes felkészülés az országos kompetencia-mérésre - Magántanulóink felkészülésének segítése - A T1-tanterem szaktanteremmé való átalakítása - A mulasztások számainak csökkentése - Az érettségi vizsgára való eredményes felkészítés - A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata a 28/2015. (V.28.) EMMI rendelet alapján - Az eredményes érettségi vizsgára való felkészülés - A Móradó, iskolai híradó adásainak folytatása - Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele, az 50 órás közösségi szolgálat elvégzésének adminisztrálása, felügyelete 3. Nevelése területen: - A tanulók viselkedéskultúrájának fejlesztése - Felelősségtudat kialakítása tanulóink önmaguk és társaik, fizikális környezetük iránt - Az emberi értékek tiszteletére nevelés

11 Kiemelt feladataink a középiskolában: - Osztályaink folyamatos felkészítése az eredményes érettségi vizsgára. - Magas szintű tanulmányi eredmények elérésének biztosítása. - Célunk, hogy tanulóink érdeklődésének és képességeinek megfelelően alkalmassá váljanak bármely felsőoktatási intézménybe való továbbtanulásra. - Támogatjuk, hogy diákjaink a választott sportágukban képességüknek megfelelően maximális eredményeket tudjanak elérni. - Nagyon fontos a jó munkakapcsolat kialakítása a sportszervezetekkel, egyesületekkel. - Kiadványszerkesztő tanulóink bevonása iskolánk dekorációjának, szórólapjainak, elkészítésébe. - Középiskolai tanulóink viselkedéskultúrájának kiemelkedő fejlesztése. - A kiadványszerkesztő szakközépiskolai osztály támogatása szaktanteremmel. - Hagyományokhoz hűen az idei tanévben is megrendezzük a novellaelemző és fogalmazási versenyt. - Felkészülés a 2016/2017. tanév sikeres beiskolázására (reklámanyagok készítése, tanulmányi területek belső kódjainak meghatározása és megküldése a Felvételi Központnak, felvételi tájékoztató közzététele, pályaválasztási börzén való részvétel). - Tanulóinknak kötelező szakmai nyári gyakorlatot kell teljesíteniük. Az ehhez szükséges együttműködési megállapodásokat elkészítjük, természetesen felmérjük a gyakorlati helyek befogadó képességét is. - Az érettségi vizsga sikeres letételének egyik feltétele továbbá az 50 órás közösségi szolgálat megléte, amiben szintén segítjük tanulóinkat együttműködési megállapodások megkötésével. - Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM rendelet, valamint az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (V.13.) Kormányrendelet az irányadó az érettségi vizsga szervezésekor.

12 A tanév helyi rendje A tanév kezdő napja: szeptember 1. (kedd) Tanítási napok száma: 181 nap Tanítási napok száma a középiskolában: 180 nap Az 5 tanítás nélküli munkanap felhasználása: Téli sportnap február DÖK nap március 23. A diákönkormányzat napja a középiskolában június 14. Tavaszi sport nap május Hivatalos állami ünnepekhez kapcsolódó rendezvények, megemlékezések: október 6. Az aradi vértanúk emléknapja Felelős: Lakner Katalin október 23. Nemzeti ünnep Iskolai megemlékezés október 22. Felelős: Knausz-Havasi Szilvia február 24. Megemlékezés a kommunista és más diktatúrák áldozatairól középiskolában március 15. Nemzeti ünnep Iskolai megemlékezés, ünnepi műsor március 11. Felelős: Czinderné Asztalos Mária április 11. A költészet napja Felelős: Poros Andrea április 16. Holocaust áldozatainak emléknapja a középiskolában június 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról Hivatalos állami ünnepek melletti rendezvények: Tanévnyitó ünnepély (2015. szeptember 1.), Filharmonikus Zenekar hangversenyei ( ; ; ; ), Karácsonyi műsor (2015. december 18.), Nyugdíjas találkozó (2015. december 18.), Szalagavató (2016. február 5.) Nőnapi köszöntő (2016. március 8.), Móra kupa (2015. december), Ballagás a középiskolában (2016. április 29.) Ballagás 8. évfolyamon (2016. június), Tanévzáró ünnepély (2016. június) Fontosabb dátumok: Nyílt nap az alsó tagozaton: november 24., január 12. Nyílt nap a felső tagozaton: március Nyitott kapuk napja a középiskolában: november Szülői értekezletek: szeptember h 1. évfolyam szeptember 14. felső tagozat és középiskola szeptember évfolyam február h felső tagozat

13 Fogadóórák: február h alsó tagozat, középiskola november h április h Őszi, téli, tavaszi szünet időpontja: Őszi szünet: október 26 október 30-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök) A szünet utáni első tanítási nap november 2.(hétfő) Téli szünet: december december 31-ig A szünet előtti utolsó tanítási nap 2015.december 18.(péntek) A szünet utáni első tanítási nap január 4.(hétfő) Tavaszi szünet: március 24.- március 29-ig. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23.(szerda) A szünet utáni első tanítási nap március 30.(szerda) A tanév első félévének utolsó napja: január 22. Írásbeli felvételi a 6. és 8. évfolyamos gimnáziumokban: január 16. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 29. A központi írásbeli ideje a 8. o. számára: január 16. Pótló írásbeli ideje a 8. o. számára: január 21. Tanulói jelentkezés középiskolákba és szakiskolákba: február 12. Az általános iskolai első osztályosok beíratása: április Országos kompetenciamérés május 25. Középiskolai beiratkozások időpontja: június 22. Ballagás a 8. osztályokban: június Utolsó tanítási nap: június 15.

14 ÜTEMTERV Augusztus Alakuló értekezlet F.: Csengeri Mária Tagozati megbeszélés F.: Stelczer Csabáné Raska Veronika Dubi Andrea Gólyatábor F.: Danyi Gábor Büchler Zsolt Jakab Knausz-Havasi Szilvia Faragó Andrea Tavalyi dokumentációk pontosítása, a törzskönyvek aktualizálása Tantermek rendezése, órarendek előkészítése, A kötelező szakmai nyári gyakorlatok F.: Dubi Andrea együttműködési megállapodásainak leellenőrzése osztályfőnökök és a munkanaplók beszedése Munkaközösségi értekezletek F.: mk. vezetők Pótvizsga bizottságok megalakítása F.: int.egy.vez.hely. Pótvizsgák Munkaterv összeállítása F: mk. vezetők Tanévnyitó értekezlet F.: Csengeri Mária

15 ÜTEMTERV Szeptember Szeptember 1. Az első tanítási nap Tanévnyitó ünnepély F.: Hettingerné Horváth Beatrix Szeptember 4. Katona sírok avatása F.: Hidasiné Dömötör Tímea 10.B Szeptember 7. Szülői értekezlet az 1. osztályokban F.: Raska Veronika 17 h Szeptember 10. Nyílt nap a Győri Nemzeti színházban F.: Aggné Magyar Csilla Szeptember 14. Szülői értekezlet a felső tagozaton F.: Stelczer Csabáné 16:30 h Az 5. évfolyamon 17:00h 6-8. évfolyamon és a középiskolában F.: Dubi Andrea Szeptember 15. Szülői értekezlet az alsó tagozaton F.: Raska Veronika 17 h évfolyamán Szeptember 15. Munkatervek leadási határideje F.: mk. vezetők Szeptember 21. Dr. Zacher Gábor toxikológus előadása Szeptember 23. DÖK Városi diákfórum részvétel F.: Büchler zsolt Jakab Dubi Andrea Szeptember 25. Magyar Diáksport Napja F.: Németh István Kirándulás a Püspök erdőbe 1.éfv. F.: osztályfőnökök Szeptember 26. Arrabona futás F.: Németh István Szeptember 28. Tanmenetek leadása minden tagozaton F.: mk. vezetők Szeptember DÖK alakuló értekezletek F.: DÖK képviselők Városi tanulmányi versenyek meghirdetése F.: mk. vezetők Városi rajz verseny pályázati kiírása F.: Kovács Gáborné Wersényi Zsuzsa Magatartási és tanulási nehézségekkel F.: osztályfőnökök küzdő gyermekek megfigyelése Szakkörök beindítása minden tagozaton F.: szk. vezetők Rajz kiállítás-aula F.: Szabóné Kovács Ildikó Hencidától Boncidáig mesevetélkedő 2. F.: Karsay Istvánné levelezős fordulója Kiskutatók akadály versenye F.: Bindics Tamás Janes Gyula Tahi László Egyéni fejlesztési tervek készítése okt-dec. mérések alapján SNI-s gyerekek, F.: Kiss Viktória BTM-s gyerekek F.: Kiss Viktória Stanitz Tamásné Nyelvtudás Hétvégéje F.: Csiszárné Kocsis Gizella Botka Réka Benedek Elek mesenap, kiállítás F.: Mátay Anita Bűnmegelőzési órák az alsó és felső F.: Dubi Andrea tagozaton folyamatosan Diákparlament munkájába való részvétel

16 Októberi programok A Mosó Masa tisztasági verseny indítása a napköziben Statisztikák elkészítése Aradi Vértanúk napja Hangverseny a Középiskolában és a felső tagozaton Szintfelmérők megírattatása az alsó és felső tagozaton Őszi papírgyűjtés Rendezvények a Kézmosás Világnapja alkalmából BGR-értékelések Bólyai matematika csapatverseny A középiskola meghatározza belső kódjait DIFER méréshez tanulók neveinek leadása írásban Részvétel a Nyelvparádé rendezvényen Ének-és dalverseny 1-4. évfolyam Ünnepi megemlékezés az 1956-os Forradalomról Az általános iskola szóban tájékoztatja a 8. osztályos tanulókat a felvételi eljárásrendjéről A középiskola nyilvánosságra hozza a felvételi eljárás rendjét A DIFER mérésben résztvevő tanulók létszámának jelentése az Oktatási Hivatalhoz Kacatvásár az alsó tagozaton Átadó- átvevő értekezlet a 4-5. évfolyam pedagógusainak Találkozó a Szivárvány Óvoda óvónőivel Holenda Barnabás válogató verseny 2-4. évf. Hencidától Boncidáig mesevetélkedő Krúdy Duatlon Asztalitenisz versenyek DÖK hétvégi kirándulás YFU diákcsere program előadás Az őszi szünet

17 Novemberi programok Fogadóóra minden tagozaton Egészség hónap, egészségnevelési programok Maróth Rezső matematika verseny Iskolai szavalóverseny Részvétel a Pályaválasztási Börzén Adventi vásár előkészítése I-II. Nyitott Kapuk Napja a középiskolában Tanulmányi házi versenyek az alsó tagozaton helyesírás Országos Közlekedési Verseny 4-8. osztályosoknak Beiskolázási program meghirdetése nagycsoportos óvodásoknak Nyílt tanítási nap a leendő első osztályosoknak és szüleiknek, szülői értekezlet és játszóház napközis/rajzos kiállítás nyelvi fordító verseny 5-8. évfolyamon Ki a mester két keréken Városi OLIMPIA-TÖRTÉNETI vetélkedő Színházi előadás az alsó tagozaton Pályaválasztási szülői értekezlet Török István emléktábla koszorúzás A magyar nyelv napja Kosárlabda alap és diákolimpiai versenyek Könyvtári foglalkozás a Szivárvány Óvoda nagycsoportosainak Szakmák harmóniája verseny Háztartási ismeretek verseny Játékos DÖK vetélkedő a felső tagozaton Városi rajzverseny kiállításának megnyitója, eredményhirdetés Különbözeti vizsgák DÖK napi rendezvény, Gólya-bál, Diákdiri választás Mezei futó bajnokság Asztalitenisz körzeti bajnokság Torna összetett csapatbajnokság Móra Novellaelemző Verseny írásbeli forduló Belső továbbképzés: szövegértés Diákparlament munkájába való részvétel

18 Decemberi programok Mikulás klubdélutánok az alsó tagozaton Mikulás klubdélután a felsőben Bod Péter könyvtárhasználati verseny Kazinczyról elnevezett Szép Magyar Beszéd Verseny iskolai forduló VI. Mikulás Party a középiskolában és a 8. osztályban DIFER vizsgálatok elvégzése és jelentése 8. osztályos tanulók jelentkeztetése írásbeli felvételire Holenda Barnabás matematika verseny az Apor iskolában Karácsonyi műsor Karácsonyi műsor az óvodásoknak Iskolagyűlés az alsó tagozaton Kirándulás Bécsbe az adventi vásárra Adventi vásár az alsó és felső tagozaton Kosárlabda Móra kupa Hangverseny a Középiskolában és a felső tagozaton Varga Tamás Matematika Verseny 7-8. osztályosoknak Országos Történelem tantárgyi verseny iskolai forduló Vers-és prózamondó verseny 1-2. évf., Mikulás kupa úszás Mikulás kupa kosárlabda Nyílt nap az első évfolyamon szülőknek és az óvónőknek Énekkar műsora az óvodásoknak Téli szünet

19 Januári programok Osztályozó értekezlet minden tagozaton, különbözeti vizsgák Nyílt tanítási nap a 2. évfolyamon, egyben beiskolázási pót-nyílt nap A félévi értesítők kiosztása Központi Írásbeli Felvételi írásbeli vizsgák 8. évfolyamosoknak Félévi értekezlet Sportnap az alsó tagozaton Ezüst toll helyesírási verseny Fekete szépkiejtési verseny Technika verseny Megemlékezés a magyar kultúra napjáról magántanulók vizsgáztatása BGR félévi eredmények leadása Kalmár László Országos Matematika Verseny iskolai fordulója Olvasni jó-show 3. évfolyam Fizika házi verseny Biológia házi verseny Hangverseny a középiskolásoknak és a 7-8. évfolyamon Gerencsér Éváról elnevezett magyar nyelvi verseny iskolai fordulója Alapműveleti matematika verseny iskolai forduló Szülővárosom Győr csapatverseny Szalagavató Angol és német nyelvi verseny 4. évfolyamosoknak Kosárlabda, röplabda Bolondos délután a napköziben Vers-és prózamondó verseny 4. évfolyam

20 Februári programok Szülői értekezletek Farsangi bálok Szóbeli meghallgatások, alkalmassági vizsgálatok az általános felvételi eljárás keretében a leendő szakközépiskolásoknál A védőnő előadása a napköziben Megemlékezés a Kommunista és egyéb diktatúrák áldozatairól a középiskolában Zrínyi Ilona Matematika Verseny 3-8. évf. Kormos István versmondó verseny Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak Bálint-napi versmondó verseny a középiskolában Számítógép alkalmazói verseny Tábori jelentkezések Szépírás Verseny Téli sportnap A mi világunk környezet-és lakóhely ismereti vetélkedő I. forduló Szépkiejtési verseny 4. évfolyam Színházi előadás az alsó tagozaton Úszás diákolimpia versenyek Ír kollégák szakmai gyakorlata Hevesy György Országos Kémia Verseny Hermann Ottó verseny Kaán Károly természetismereti verseny Katasztrófa védelmi verseny Cziráki megyei rajz verseny SNI-s szépíró verseny Korcsolyapálya látogatás Röplabda diákolimpia Országos nyelvi tanulmányi verseny iskolai forduló Természetismeret verseny 5-6. évfolyamon Kosárlabda Arany Városi egyéni anyanyelvi verseny Szalagavató bál a végzős középiskolai osztályoknak A szakközépiskolába jelentkező tanulók jelentkezési lapjainak kezelése

21 Márciusi programok Kollégiumi szavalóverseny Ünnepi műsor az es szabadságharc tiszteletére Tanulmányi versenyek az alsó tagozaton: helyesírási, meseolvasó, fogalmazási verseny A tanulói felvételi adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában A módosító tanulói adatlap megküldése a Felvételi Központnak Kossuth élete és kora történelmi vetélkedő Alapfokú úszó verseny Nyílt tanítási nap a 3. és 4. évfolyamon Télkergető az óvodásokkal Naprakész verseny Gerencsér Éváról elnevezett magyar nyelvi verseny területi fordulója a 4. évfolyamon Vakegér vaktérképes földrajz verseny Városi Angol nyelvi ország ismereti verseny Nőnapi köszöntő Móra Városi Irodalmi Vetélkedő levelezős verseny első forduló DÖK tojáshajító verseny Ír nyelvtanár szakmai gyakorlata Nyílt nap az 5-6. évfolyamon Császár Elemér természettudományos csapatverseny Balogh János csapatverseny Húsvéti vetélkedő napköziben Tájékoztató a hit-és erkölcstan oktatásról Középiskolai szövegértési háziverseny Felsős kommunikációs háziverseny Kosárlabda Happy-hét: vízfogyasztást népszerűsítő program az alsó tagozaton DÖK nap az alsó és felső tagozaton DÖK program filmvetítés az iskola aulájában DÖK hétvégi kirándulás Ideiglenes felvételi jegyzék kihirdetése Diákparlament munkájába való részvétel

22 Áprilisi programok Magyar Költészet Napja Fogadóóra minden tagozaton Színházi előadás Előkészítő foglalkozás óvodásoknak Iskolai tanulmányi versenyek az alsó tagozaton: szépírás 1. évfolyam, természetismeret 3-4. évf. A felvételről vagy az elutasításról szóló értesítés megküldése a középiskolába jelentkezőknek és az általános iskoláknak Ideiglenes felvételi rangsor elkészítése-megküldése a felvételi központnak Végleges felvételi névsor átvétele a felvételi központból (szakközépiskola) Aszfaltrajz verseny napköziseknek Egészségpiac A mi világunk környezet-és lakóhely ismereti vetélkedő döntő Váci Mihály szavalóverseny Hangverseny A Holocaust áldozatainak emlék napja Iskolagyűlés az alsó tagozaton Atlétika versenyek Sárkányhajó versenyek Első osztályosok beíratása Czuczor nyelvművelő verseny Kortárs szavalóverseny Handler komplex művészeti verseny Novellaelemző döntő Gárdonyi logika verseny Kressz verseny Alapműveleti matematika verseny megyei forduló Kisfaludy napok Énekkar műsora az Erzsébet ligeti óvodásoknak Hegyalján innen Sokorón túl népmese mondó verseny Nyelv-Elek verseny Iskolai népdaléneklési verseny Ballagás a középiskolában Osztályozó vizsgák előrehozott érettségihez Húsvét a nyelvi csoportokban Természettudományos nap Móra-hét az alsó tagozaton: rajzkiállítás, emlék órák, sportvetélkedők Papírgyűjtés Maffino verseny Magántanulók vizsgáztatása

23 Májusi programok Osztálykirándulások Előkészítő foglalkozás óvodásoknak Tavaszi sportnap Kiállítás a napközis tanulók munkáiból Városi rejtvényfejtő verseny Kompetenciamérés évfolyamon Osztályfényképezés Rajz kiállítás az év rajzaiból Év végi felmérések az általános iskolában Tanulmányi versenyek az alsó tagozaton: matematika 1-2. évf. Anyák napi ünnepségek Diákolimpiai úszóversenyek Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése Móra Városi Irodalmi Verseny SNI-s matematika verseny Írásbeli érettségi vizsgák Éneklem a tavaszt szavalóverseny középiskolásoknak Városi nyelvismerő verseny Előkészítő foglalkozások óvodásoknak Idegen nyelvi kompetenciamérés Sárkányhajó versenyek Jelentkezés a május-júniusi érettségi vizsgára

24 Júniusi programok Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napjáról Tömegsport foglalkozás a napközis tanulóknak Jutalom kirándulás a házi verseny győzteseinek és az énekkar tagjainak A 8. osztályok elbúcsúznak az iskolától Osztályozó értekezletek Tanévzáró ünnepély Bizonyítványok kiosztása Tanévzáró értekezlet Beiratkozás a középiskolába Pedagógus nap Környezetvédelmi világnap Iskolagyűlés Év végi felmérések összegzése BGR Sárkányhajó fesztivál Szülői értekezlet a leendő 5. osztályosoknak Szülői értekezlet leendő első osztályosok szüleinek Magántanulók vizsgáztatása Horváth Gábor hadtörténész előadása Szóbeli érettségi vizsgák a középiskolában A felvételi eljárás során benyújtott fellebbezési kérelmek elbírálásának befejezése

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2015/2016-os tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: A Szent Mór Óvodával szoros, hatékony kapcsolat kiépítése A nyílt napok, Iskolanyitogatók megszervezése A pedagógus kulcskompetenciák

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek

utolsó tanítási nap: 2016. április 29. péntek A 2015/2016. TANÉV MUNKATERVE I. A TANÉV RENDJE Szorgalmi idő: 1-11. évf. első tanítási nap: 2015. szeptember 1. kedd utolsó tanítási nap: 2016. június 15. szerda 12. évf., 13.E első tanítási nap: 2015.

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29.

A tanév rendje 2015/2016. Az iskolák értesítik a szülőket a tanulók első félévben elért tanulmányi eredményeiről: 2016. január 29. A tanév rendje 2015/2016. Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Utolsó tanítási nap a végzősöknél: 2016. április 29. (péntek) A szorgalmi idő első

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Munkaközösség tagjai:

Munkaközösség tagjai: Munkaközösség tagjai: Osztályok Osztályfőnökök Osztálytanító 1.a Sági Gyöngyi Porgányiné Henrich Piroska 1.b Perákné Megyes Edit Dávidovics Mária 2. Kiskóné Bődör Krisztina 3.a Martonné Kotnyek Judit Wilheim

Részletesebben

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap)

Kecskeméti Corvin Mátyás. Általános Iskola. 2015-2016-os TANÉV (Napokra lebontva - 181 tanítási nap) Kecskeméti Corvin Mátyás Általános Iskola 20152016os TANÉV (Napokra lebontva 181 tanítási nap) HÓNAP NAP TANÍTÁSI NAP AUGUSZTUS 2015. 17. AUGUSZTUS 18. AUGUSZTUS 19. AUGUSZTUS 24. ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK,

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV

Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Szent Mór Iskolaközpont 2014/2015-es tanév MUNKATERV Kiemelt célok és feladatok: Óvoda integrációja 20. jubileumi évprogramjainak megszervezése A felújított, átvett épületekben zajló tanítás megszervezése

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 188 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA FELADATELLÁTÁSI TERVE A 2010 / 2011 es TANÉVRE A TÁMOP 3.1.4 pályázat alapján a kompetencia alapú oktatás intézményünkben az alábbi területeken kerül továbbvitelre

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18.

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18. Év hó nap IDŐ PROGRAM FELELŐS 2013 augusztus 22. 9.00 Tanévnyitó értekezlet I. (alakuló) Igazgató 2013 augusztus 26-27-28. Multikulturális tábor Ugod, Árnyas erdő turistaház Takozatvezető, alsós kéttannyelvi

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium

Pogány Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építészeti, Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium A 2015/2016. tanév helyi rendje A tanév első napja: Utolsó tanítási nap: 2015. szeptember 1. (hétfő) 2016. június 15. (szerda) (tanítási napok száma: 180 nap) (hetek száma: 36 hét) Dátum Időpont Esemény

Részletesebben

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola

Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Különös közzétételi lista 2013-14. tanév Csömöri Mátyás Király Általános Iskola Az iskola pedagógusai Bátovszky János tanár iskolaigazgató, biológia, kémia Ángyán Ildikó műv.ter.: ének-zene Antonighel

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv

Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Az intézmény nyitva tartása, éves munkaterv Porta nyitva tartása: H-P 7:00 15:00-ig Csengetési rend: 1. óra 7.45-8.30 10 perc szünet 2. óra 8.40-9.25 10 perc szünet 3. óra 9.35-10.20 5 perc szünet 4. óra

Részletesebben

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve

A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 2013/2014. évi munkaterve A 2013/2014. tanév munkarendje 2013. augusztus 23. (P) Nevelőtestületi megbeszélés Munkaközösségi megbeszélések A tantárgyfelosztás egyeztetése

Részletesebben

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA)

A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER 01. (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) A 2015/2016. TANÉV HELYI RENDJE ELSŐ TANÍTÁSI NAP: 2015. SZEPTEMBER (KEDD) UTOLSÓ TANÍTÁSI NAP: 2016. JÚNIUS 15. (SZERDA) 180 TANÍTÁSI NAP SZEPTEMBER (22 TANÍTÁSI NAP) Dátum/ (kedd) 8,00 05. 9. (szerda)

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2009/2010. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE. a 2014/2015-ös tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre 1 Csak pontosan, szépen A 2014/2015-ös tanév kiemelt feladatai: Iskolai hajókirándulás megszervezése és lebonyolítása Iskolai

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

2015/2016. tanév MUNKATERVE

2015/2016. tanév MUNKATERVE BUDAPESTI GÉPÉSZETI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM KATONA JÓZSEF SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS FELNŐTTOKTATÁSI GIMNÁZIUMA 2015/2016. tanév MUNKATERVE - 0 - A jó tanító nem saját tudásának gyümölcseit osztja

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények Kiemelt iskolai rendezvények 09.01.Tanévnyitó ünnepség 09.02. Felhívás öko-pályamunka készítésére. Téma:

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről

Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről Fontos tudnivalók a 2015/2016-os tanévről Oldal: 2 / 7 Székhelyünk: 2085 Pilisvörösvár, Fő utca 134. Telefon: (26) 374 457 (26) 611-477 Iskolaigazgató: Szakmai vezető: Iskolatitkár: Gazdasági vezető: Gazdasági

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016 08.24. hétfő Az első munkanap 08.25. kedd Pótvizsgák 08. 26. szerda Munkaközösségi értekezlet 08. 27. csütörtök Tagozatos értekezlet 08. 28. péntek 08. 29. szombat 08. 30 vasárnap

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA FEJÉR MEGYEI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERV 2014/2015-ÖS TANÉV FM Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 2014/2015-ös tanévi munkaterve Az osztályok megoszlása a képzés típusa alapján

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV Tanévkezdés előtti feladatok SZEPTEMBER Esemény, feladat Felelős 1. kedd 2. szerda 3. csütörtök 4. péntek 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő 8. kedd 9. szerda 10. csütörtök

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve

A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve A KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015/2016-os tanév munkaterve KOMLÓSTETŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE 2015/2016 08.31.Tanévnyitó ünnepély /Felelős:2.évf./ Szeptember 09.01.első tanítási nap, szülői értekezlet

Részletesebben