ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: ; Tel.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel."

Átírás

1 ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: ; Tel.: 54/ MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, szeptember 1. Borsosné Lekvár Erika intézményvezető 1

2 Tartalomjegyzék I. A tanév rendje... 3 II. Bevezetés III. Feltételrendszer IV. Munkanapok, munkanap áthelyezések, szünetek: V. Tárgyi feltételek VI. Továbbképzések VII. Munkaszervezés VIII. A tanév kiemelt feladatai IX. Ellenőrzési terv X. A 2015/2016-os tanév helyi rendjének ütemterve XI. Az óvoda-iskola átmenet programja XII. Reál munkaközösség munkaterve XIII. Diákönkormányzat munkaterve XIV. Hitéleti munkaterv XV. Humán munkaközösség munkaterve XVI. Testnevelés és egészségfejlesztés munkaközösség munkaterve XVII. Legalizáció

3 I. A tanév rendje 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a szakképzés tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed a) fenntartóra való tekintet nélkül, aa) az általános iskolákra, ab) a gimnáziumokra, ac) a szakközépiskolákra [a továbbiakban az ab)-ac) pont alattiak együtt: középiskola], ad) a szakiskolákra [a továbbiakban az ac)-ad) pont alattiak együtt: szakképző iskola; a továbbiakban az ab)-ad) pont alattiak együtt: középfokú iskola], ae) az alapfokú művészeti iskolákra [a továbbiakban az aa)-ae) pont alattiak együtt: iskola], af) a gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények iskoláira és kollégiumaira, ag) a kollégiumokra, ah) a többcélú intézmények iskoláira és kollégiumaira [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény], b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), c) a fővárosi és megyei kormányhivatalokra, járási hivatalokra, d) az állami intézményfenntartó központra és annak területi szerveire, e) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre, f) a pedagógusokra, g) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre, h) a tanulók és a jelentkezők törvényes képviselőire. 3

4 A tanév, a tanítási év 2. (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a tanítási év keretei között kell megszervezni. (2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2015/2016. tanévben a tanítási év első tanítási napja szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja június 15. (szerda). A tanítási napok száma ha e rendelet másképp nem rendelkezik száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankettő nap. (3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 2 a) középfokú iskolákban a b)- d) pontban meghatározott kivétellel április 29., b) a Belügyminisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban május 20., c) a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolában május 27., d) szakképző iskolákban féléves, másfél éves, két és fél éves képzésben vagy keresztféléves oktatásban, egész számú tanéves képzésben részt vevő tanulók részére január 8. e) a két évfolyamos részszakképesítéseket folytató speciális szakiskolákban, és a HÍD II. részszakképesítéseket folytató szakiskolákban június 6. (4) A tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 30. (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az elmaradt tananyag 2016/2017. tanítási évben történő feldolgozásáról. (5) A tanítási év lezárását követően az iskola ha az iskola fenntartója, működtetője azzal egyetért és az ahhoz szükséges feltételeket biztosítja a tanulói részére pedagógiai program végrehajtásához nem kapcsolódó foglalkozásokat szervezhet, amelyeken a részvételt a tanuló, kiskorú tanuló esetén a szülő az iskola igazgatójához benyújtott kérelemben kezdeményezheti. 3. (1) Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját a tanítási év első és utolsó hetének keretében az igazgató határozza meg. (2) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola azon szakképzési évfolyamain, amelyeken a szakképzésről szóló törvényben szabályozott esetekben közismereti képzés nem folyik, február első hetében is megkezdhető (keresztféléves oktatásszervezés). A tanítási év első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg a 2. (3) bekezdésének figyelembevételével úgy, hogy a tanítási napok száma a 2. (2) bekezdésében foglaltaknak megfeleljen. 4

5 (3) A tanítási év első féléve január 15-ig tart. Az iskolák január 22-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az (1)- (2) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni. (4) Az első félév és a tanítási év utolsó napját követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni az iskolaszéknek, az intézményi tanácsnak és a fenntartónak. Tanítási szünet a tanítási évben, a tanítás nélküli munkanapok 4. A tanítási évben a tanítási napokon felül a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni. 5. (1) Az őszi szünet október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő). (2) A téli szünet december 23-tól december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap január 4. (hétfő). Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 3 (3) A tavaszi szünet március 24-től március 29-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap március 23. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap március 30. (szerda). (4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett a tanítási év kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha az Nkt. 30. (2)-(3) bekezdésében meghatározottak megtartásával a heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. (5) A nemzetiségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(3) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, továbbá a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják. (6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának szükség esetén gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat. 5

6 (7) A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést az Nkt. 30. (1) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell. A vizsgák rendje 6. (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakképző iskolai szakmai vizsgákat az 1. mellékletben foglaltak szerint kell megtartani. (2) Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg. A tanulmányi versenyek 8. (1) A 3. melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) hirdet meg az iskolák részére, továbbá amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat. (2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat. (3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal a fenntartó, az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet, az iskolai diákönkormányzat és az intézményi tanács egyetért. (4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről november 20-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak a kormányzati portálon való közzétételéről. Országos mérés, értékelés, szakmai ellenőrzés elrendelése Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának (1) Az Nkt. 80. (1) bekezdése alapján, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 79. (6) bekezdésében foglaltak szerint a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni a szövegértési és a matematikai eszköztudás fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően. (2) A hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott nemzetiség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az 6

7 iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott nemzetiség nyelvén oktatják, és az (1) bekezdésben meghatározott mérést az adott nemzetiség nyelvén bonyolítják le. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával május 25-én. A mérés napja tanítási napnak minősül, amelyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás a művészeti és a testnevelés órák kivételével számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelésioktatási intézmények a Hivatal részére november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (4) A Hivatal február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, továbbá azokat honlapján nyilvánosságra hozza. A Hivatal az országos elemzést megküldi a minisztériumnak, amely azt április 28-ig a kormányzati portálon nyilvánosságra hozza. (5) A miniszteri rendelet a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató általános iskolában a Hivatal június 1-jén szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (a továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik évfolyamon az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsgabizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett általános iskolák a Hivatal részére november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (6) A miniszteri rendelet a alapján a két tanítási nyelvű nevelést-oktatást folytató középiskolában a Hivatal június 1-jén szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a tizedik évfolyamon a Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott KER szerinti B2 szintű nyelvtudást méri. A méréshez szükséges adatokat az érintett középiskolák a Hivatal részére november 20-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. (7) Az (5) bekezdésben foglalt iskolák célnyelvi mérésben részt vevő tanulóinak kivételével az iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérőeszközöket a Hivatal készíti el, a vizsgálatot az iskola pedagógusai június 8-án végzik el a Hivatal által az iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával. Az iskola a vizsgálatot saját döntése alapján kiegészítheti az idegen nyelvi szóbeli tudásfelméréssel is az érintett tanulóknál. A tanulók által megoldott feladatok értékelését az iskola 7

8 pedagógusai egységes javítókulcs felhasználásával végzik el. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére november 20-ig, az elvégzett iskolai vizsgálatok tanulói és intézményi adatait június 30-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon. Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 5 (8) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányok csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák október 9-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért a tanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók október 22-ig a Hivatal által meghatározott módon jelentik a Hivatalnak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal december 4-ig kell elvégezniük. (9) Az Nkt. 80. (9) bekezdése alapján a 2015/2016. tanévben országos mérés, értékelés keretében gondoskodni kell a tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálatáról. A vizsgálatot az iskoláknak az 1-4. évfolyamán, valamint a felnőttoktatásban tanulók kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók esetében január 6. és június 1. között kell megszervezniük. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények január 6. és január 20. között küldik meg a NETFIT rendszerbe, a Hivatal által meghatározott módon. 10. (1) Szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a) november 1. és december 15. között az általános iskolákban és a szakiskolákban a tanulói fegyelmi eljárások lefolytatásának szakszerűségét, különös tekintettel a döntéshozatalra és a lemorzsolódás megelőzésének szempontjaira, valamint b) január 6. és április 30. között a középfokú iskolák Nkt ában foglalt értesítési kötelezettségének teljesítését. (2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéseket a Hivatal folytatja le. Az a) pontban szereplő ellenőrzésről készített jelentést a Hivatal március 31-ig, a b) pont szerinti ellenőrzésről készült jelentést június 30-ig küldi meg az oktatásért felelős miniszter részére. 8

9 Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszinthatárok 11. A 2013/2014. tanévben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határokat a 4. melléklet tartalmazza. Záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. (2) Az 1-12., a 14., valamint az 1-4. melléklet szeptember 1-jén lép hatályba. 13. (1) A 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: (Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap) e) a két évfolyamos részszakképesítéseket folytató speciális szakiskolákban és a HÍD II. részszakképesítéseket folytató szakiskolákban június 5.. (2) A Rendelet 1. melléklet II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok pont 7. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának A két évfolyamos részszakképesítéseket folytató speciális szakiskolákban és a HÍD II. programok keretében megszerezhető részszakképesítések írásbeli vizsgatevékenységeinek időpontja június 17., a további vizsgatevékenységeket június 30-ig kell megszervezni. 14. Ez a rendelet június 1-jén hatályát veszti. 9

10 II. Bevezetés A 2015/2016-os tanév munkaterve a vonatkozó külső és belső jogszabályok előírásai alapján került összeállításra. Ezek: - A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény - A nemzeti köznevelés módosításáról rendelkező évi CXXIV. törvény - Az emberi Erőforrások miniszterének 20/2012. (VII. 31.) EMMI rendelete a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról - 229/2014 augusztus 28 (kormányrendelete) a nemzeti közneveléséről szóló törvény végrehajtásáról - 35/2014 (IV. 30.) EMMI rendelet a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatás szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról - Intézményünk Pedagógiai Programja - Intézményünk Szervezet és Működési Szabályzata - Intézményünk Házirendje - A munkatervet véleményezte a fenntartó, a nevelőtestület, a szülői szervezet, valamint a diákönkormányzat. 10

11 III. Feltételrendszer Helyzetelemzés Az iskola tanulóinak létszáma: 262 fő Magántanuló: 2 fő Évfolyamok száma: 1-8. évfolyam Osztályok száma: 11 Napközis csoportok száma: 8 Napközis tanuló: 193 fő Más településről bejáró: 31 fő Személyi feltételek Iskolánkban 28 fő pedagógus álláshelyen 24,6 fő pedagógus dolgozik. Ebből: Főállású pedagógus: 21 fő Részmunkaidős: 2 fő Óraadó pedagógus: 7 fő Betöltetlen álláshely: 3,4 fő Iskolánk a 2015/2016-os tanévet a következő főállású, részmunkaidős, valamint óraadó pedagógusok közreműködésével kezdi meg: 1. Borsosné Lekvár Erika intézményvezető, földrajz tanár 2. Faragó Katalin intézményvezető helyettes, 5. a osztályfőnök 3. Kissné Bene Ágnes tanító, 1. a osztályfőnök 4. Mile Judit 1. a tanító 5. Mile Mónika tanító, 1. b osztályfőnök 6. Nagyné Bagdi Angelika 1. b tanító 7. Szabó Mariann tanító, 2. a osztályfőnök 8. Farkasné Gáll Edit 2. a tanító 9. Fekete Lászlóné tanító, 2. b osztályfőnök 10. Szélné Szabó Judit 2. b tanító 11. Kissné Faragó Anikó tanító, 3. a osztályfőnök 12. Vass Judit 3. a tanító 13. Tóthné Fórián Erika tanító, 3. b osztályfőnök 11

12 14. Kissné Balla Krisztina 3. b tanító, dráma és tánc, diákönkormányzati vezető 15. Sárosi Katalin tanító, 4. a osztályfőnök 16. Fekete Istvánné 4. a tanító 17. Pelláné Ábrám Anikó 6. a osztályfőnök, hit- és erkölcstan oktató 18. Biróné Szabó Brigitta 7. a osztályfőnök, magyar nyelv és irodalom, hon- és népismeret, történelem tanár 19. Ráczné Kövesi Klára 7. a osztályfőnök, matematika, fizika tanár 20. Kolozsi Lajos testnevelés, történelem tanár 21. Keserű Attila testnevelés tanár 22. Kiss Zsuzsanna természetismeret tanár, napközi (pedagógiai asszisztens) 23. Beregszászi Tamás rajz- és vizuális kultúra tanár 24. Csécsei Istvánné matematika és kémia tanár 25. Kiss Tamás technika, életvitel és gyakorlat tanár 26. Kotriczné Daróczi Irén biológia tanár 27. Tódor Györgyné angol nyelvtanár 28. Nagyné Dan Mária angol nyelvtanár 29. Rábainé Vura Ilona hit- és erkölcstan oktató 30. Rásó Mihályné ének-zene, egyházi ének, énekkar tanár A pedagógiai munkát közvetlenül segítők: 1 fő iskolatitkár 1 fő rendszergazda Egyéb alkalmazottak: 1 fő gazdaságvezető 0,5 fő karbantartó 3 fő konyhai dolgozó 2 fő takarító 12

13 Pedagógusaink végzettsége: S.sz Név Beosztás Végzettség szintje 1. Beregszászy Tamás rajz- és vizuális kultúra tanár főiskola, földrajz, rajz 2. Biróné Szabó Brigitta munkaközösségvezető, tanár egyetem, magyar nyelv és irodalom, történelem 3. Borsosné Lekvár Erika intézményvezető, tanár főiskola, matematika, földrajz, ped.szak.v. 4. Csécsei Istvánné matematika, kémia tanár főiskola, matematika, kémia 5. Faragó Katalin intézményvezető helyettes, főiskola, rajz szakkol., tanító ped.szak.v. 6. Farkasné Gáll Edit tanító főiskola, testnevelés műv.ter. 7. Fekete Istvánné tanító főiskola, könyvtár szakkol. 8. Fekete Lászlóné tanító főiskola, fejlesztőpedagógus 9. Keserű Attila testnevelő tanár főiskola, testnevelő 10. Kiss Tamás technika tanár főiskola, háztartás, ökonómia, életvitel- technika 11. Kiss Zsuzsanna természetismeret tanár egyetem mesterfokozat MSc, földrajz 12. Kissné Balla Krisztina tanító főiskola, tánc- és dráma pedagógus 13. Kissné Bene Ágnes tanító főiskola, informatika műv.ter. 14. Kissné Faragó Anikó tanító főiskola 15. Kolozsi Lajos tanító, történelem, főiskola, történelem, testnevelés tanár testnevelés szakkol. 16. Kotriczné Daróczi Irén biológia tanár egyetem, biológia, környezetvédelem 17. Mile Judit tanító főiskola 18. Mile Mónika tanító főiskola 19. Nagyné Bagdi Angelika tanító főiskola 20. Nagyné Dan Mária nyelvtanár egyetem, okleveles angol tanár 13

14 21. Pelláné Ábrám Anikó hit- és erkölcstan tanár egyetem, református lelkipásztor 22. Rábainé Vura Ilona hit- és erkölcstan tanár főiskola, hit- és erkölcstan oktató 23. Ráczné Kövesi Klára matematika, fizika tanár főiskola, matematika, fizika, számítástechnika 24. Rásó Mihályné ének-zene tanár főiskola, magyar, ének 25. Sárosi Katalin tanító főiskola, rajz szakkol. 26. Szabó Mariann tanító főiskola, ének-zene műv. ter. 27. Szélné Szabó Judit tanító főiskola 28. Tódor Györgyné nyelvtanár egyetem mesterfokozat MA, magyar, angol 29. Tóthné Fórián Erika tanító főiskola 30. Vass Judit tanító főiskola, ember és társadalom műv.ter. Vezetői beosztások: Borsosné Lekvár Erika Faragó Katalin Biróné Szabó Brigitta Kissné Balla Krisztina Tóthné Fórián Erika Pelláné Ábrám Anikó Keserű Attila intézményvezető intézményvezető helyettes humán munkaközösség vezető DÖK vezető reál munkaközösség vezető iskolalelkész vezető testnevelés munkaközösség vezető 14

15 Tanulóink: A tanévet 262 fő beíratott tanulóval kezdjük: 1. a 26 fő 1. b 25 fő 2. a 18 fő (2 magántanuló) 2. b 18 fő 3. a 25 fő 3. b 25 fő 4. a 28 fő 5. a 27 fő 6. a 18 fő 7. a 28 fő 8. a 24 fő 15

16 IV. Munkanapok, munkanap áthelyezések, szünetek: Tanítás nélküli munkanapok: A 2015/2016-os tanév 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet által meghatározott 5 tanítás nélküli munkanapját a következő napokon és témákkal tartjuk: 1. Nevelési értekezlet: szeptember 18. Berekfürdő 2. Félévi nevelési értekezlet: február Teremtésvédelmi nap: május DÖK-nap: május 28. (szombat) 5. Osztálykirándulás: június ig Tanítási napok: Szintén a rendelet alapján a tanév 181 tanítási napból áll. A tanév első tanítási napja: szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: június 15. (szerda) Az első félév vége: január 22. (péntek) A munkanap áthelyezések a következő képen érintik a tanév rendjét: december 12-én szombaton (egyébként munka nap) nem dolgozunk, ezt a napot a május 28-án tanítás nélküli munkanapként dolgozzuk le március 05-én szombaton munkanap lesz. 16

17 V. Tárgyi feltételek Intézményünkben az oktatási-nevelési feladatokat székhelyünkön és telephelyünkön látjuk el: 4150 Püspökladány, Kálvin tér Püspökladány, Kálvin tér 6-7. Intézményünk a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet által meghatározott kötelező eszköz és felszerelés jegyzékben leírtakkal rendelkezik, ugyanakkor a 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendeletnek megfelelően azt folyamatosan felülvizsgáljuk, selejtezzük, pótoljuk. Az intézménynek a következő karbantartási, bővítési feladatokat sikerült ellátni a mögöttünk levő nyáron: - - nyolcadikosok tantermének kialakítása a gyülekezeti teremben - - vizesblokk kialakítása a nyolcadikosok részére - - tisztasági és javító festések a székhelyen és telephelyen - - közlekedési járda kialakítása a nyolcadikosok terméhez A nyár folyamán két osztály számára új padokat és székeket szereztünk be. Három tantermet digitális táblával szereltünk föl. Bővítettük a tornaszoba felszereléseit, felszereléstároló szekrény került beépítésre továbbá konyhai felszereléseket és tisztítószereket szereztünk be. Az iskola forintot, míg a fenntartó forintot költött a nyári felújítási munkálatokra és eszközbeszerzésekre. 17

18 VI. Továbbképzések Az intézmény pedagógus továbbképzési programja szeptember augusztus 31-ig hatályos. A 2015/2016. tanévre szóló beiskolázási terv a korábbi továbbképzési program alapján annak módosításaképpen készült el. A beiskolázási terv tartalmazza mindazoknak a nevét, munkakörét, akiknek a részvételét beterveztük: Biróné Szabó Brigitta Borsosné Lekvár Erika Kissné Bene Ágnes Ráczné Kövesi Klára Előnyben részesítjük mindazokat a továbbképzéseket, amelyek nem igényelnek anyagi ráfordítást, illetve amelyeken nagy számban vehetnek részt tantestületünk tagjai. Preferált témáink: - digitális kompetencia fejlesztése - tanulás tanítása 18

19 VII. Munkaszervezés A munka szervezése, a személyre szóló feladatmegosztás az éves munkaterv alapján készítjük el és ez a munkaköri leírásban realizálódik. A pedagógusok munkájának elszámolására és nyilvántartására a PED 13/2015.-es számú munkaidő nyilvántartás szolgál, amelynek vezetésére a pedagógus, ellenőrzésére az intézményvezető köteles. 19

20 VIII. A tanév kiemelt feladatai A tanév kiemelt tanulmányi feladatai - Tehetséggondozás: Célunk, hogy a fejlesztő és szakkörös órák eredményekben is meghozzák gyümölcsüket, illetve a tanórákon is magas szintű tehetséggondozást végezzünk. - Felzárkóztatás: Célul tűzzük ki a felzárkóztatásra szoruló tanulók számának csökkentését, valamint az év végi teljes bukásmentességet. A tanulók felzárkóztatását az előző tanévben osztályozó értekezleten megállapított felzárkóztatásra szoruló tanulókkal kell elkezdeni. - Differenciálás: Az órákat úgy kell tervezni, hogy minél több differenciálási lehetőséget iktassunk be. Az év elején elkészített csoportprofilokban jelenjen meg a differenciálás indokolt szükségessége, szintén a tavalyi eredményeket alapul véve. - Médiaértés fejlesztése és tudatosítása: Formáit tekintve osztályfőnöki órákon, az alsó tagozatban integráltan, illetve szakköri formában is jelenjen meg az éves munkában. - Továbbtanulás: Célul tűzzük ki a nyolcadik évfolyamosok továbbtanulásának minél sikeresebb és eredményesebb lebonyolítását, amelynek során minden tanuló lehetőség szerint az első helyen megjelölt középfokú intézménybe nyerjen felvételt. Célunk továbbá, hogy minél több tanuló református szellemű iskolában folytassa középfokú tanulmányait. - Mérések: Célunk, hogy a szövegértési, matematika-kompetencia, idegen nyelvi kompetencia, valamint a FIT méréseken jól szerepeljenek tanulóink, amelyhez magas színvonalú felkészítő munkával járulunk hozzá. A tanév mérés értékelési feladatait és célkitűzéseit az előző tanév eredményeinek figyelembevételével határoztuk meg. 20

21 - Versenyek Szeretnénk, ha tanulóink alapos felkészítés után eredményesen szerepelnének a tanulmányi és egyéb jellegű versenyeken. Helyi rendezésű versenyeinket szeretnénk magas színvonalon lebonyolítani. A tanév kiemelt nevelési feladatai - Törekednünk kell a keresztyén értékek minél sokoldalúbb kialakítására tanulóink életében és értékrendjében. - Kiemelt figyelmet kell fordítanunk arra, hogy tanulóinkat hazafiasságra, a magyarság tiszteletére és tudatosítására neveljük. - Különös hangsúlyt kell fektetnünk tanulóink egészséges életmódra nevelésére. - A fenntartható fejlődés és az ökológiai lábnyom tudatosítása környezeti nevelésünk fontos feladata. - Napjainkban zajló események elvárják, hogy a pedagógiai munkánkban segítsük tanulóinkat a világban zajló változások helyes értékelésére, az abban való helyes tájékozódásra, véleményük formálására. A tanév kiemelt nevelőtestületi feladatai - Meglévő pedagógiai ismereteink tovább bővítése, továbbképzések és tapasztalatcserék formájában. - Újonnan érkező kollégáink beilleszkedésének segítése, szokásrendszereinkkel való megismertetése, az el- és befogadó légkör további erősítése. - Nevelői munkánk és iskolai életünk egészére nézve szigorú titoktartás kötelez bennünket. - Az egyre bővülő közösségünk kohéziós erejének növelése, annak tudatosítása, hogy többségben az erő. Az egyéni érdekek közösségi érdekké történő fejlesztése. A Házirend betartatásával és betartásával kapcsolatos kiemelt feladataink - A mobiltelefon nem, illetve megfelelő módon történő használata. - A kerékpártárolás. - A munkahelyre, illetve iskolába megfelelő időben történő érkezés, annak tudatosítása a tanulókban, hogy az áhítatról történő hiányzás 15 perc igazolatlan hiányzást eredményez. - Iskolai és munkahelyi nyilvántartások pontos és határidőre történő vezetése. - A hetesi teendők tudatosítása és következetes betartatása. 21

22 IX. Ellenőrzési terv A tanórák ellenőrzésének során a kiemelt tanulmányi és nevelési feladatok hangsúlyosan kerülnek ellenőrzésre. Az ellenőrzés során fel kell készíteni a pedagógusokat a várható külső tanfelügyeleti ellenőrzésekre. Az óralátogatások ütemezését a lehetőségek figyelembevételével kell elvégezni. Cél, hogy minden pedagógus munkáját a tanórai foglakozáson is figyelemmel kísérjük, tanítási évenként legalább kétszer. Az ellenőrzés során a segítő szándéknak kell hangsúlyosnak lenni, mindemellett a jogszabályt sértő tevékenységek vezetői intézkedés kell maga után vonjanak. Remélhetőleg iskolánkból több pedagógus is bekerül majd a évi minősítési tervbe, így fontos feladat az arra való alapos felkészülés. A pedagógusok dokumentációs munkájának ellenőrzése folyamatos. 22

23 X. A 2015/2016-os tanév helyi rendjének ütemterve Idő Esemény Felelős Egyebek augusztus 19. Alakuló értekezlet Faragó Katalin Munkaterv összeállítása augusztus 24. Belső továbbképzés: a digitális bemutató Borsosné Lekvár Erika tanmenet elkészítése alapján augusztus 25. Belső továbbképzés: a digitális bemutató tematikus terv Borsosné Lekvár Erika alapján elkészítése augusztus 25. Kissné Balla Krisztina Bagi Zsuzsa 2. b, Osztályozó és javító Tóthné Fórián Erika Karacs Lajos 6. a, vizsga Biróné Szabó Brigitta Faur Zoltán 8. a augusztus 26. Tankönyvosztás Osztályfőnök augusztus 28. Tanévnyitó értekezlet Borsosné Lekvár Erika Munkaterv, tantárgyfelosztás, egyebek augusztus 30. Tanévnyitó Faragó Katalin Istentisztelet Pelláné Ábrám Anikó szeptember 01. Első tanítási nap, osztályfőnöki órák Pedagógusok óra szeptember 04. SZMK ülés Rábainé Vura Ilona szeptember 07- Családi délutánok és 11. szülői értekezletek Osztályfőnökök szeptember 17. Horgászverseny Osztályfőnökök Faragó Sándor Kissné Balla Krisztina presbiter Kihelyezett szeptember 18. nevelőtestületi Borsosné Lekvár Erika Első tanítás nélküli értekezlet Pelláné Ábrám Anikó munkanap Berekfürdő október 03. Kissné Balla Krisztina Népmese napja Biróné Szabó Brigitta rendezvény Pelláné Ábrám Anikó Rajzverseny!! 23

24 2015. október 06. Akadályverseny az Sárosi Katalin Aradi vértanúk Fekete Istvánné megemlékezésére október 09-ig DIFFER mérésre szorult tanulók Faragó Katalin felmérése október 10. Less Nándor emléktúra Tóthné Fórián Erika Keserű Attila október 15. Éves statisztika leadási határideje Borsosné Lekvár Erika október 22-ig DIFFERben szereplő tanulók jelentése Faragó Katalin október 22. Megemlékezés nemzeti ünnepről Osztályfőnökök október ig Őszi szünet október 31. Ünnepi Istentisztelet a Faragó Katalin reformáció napja Pelláné Ábrám Anikó alkalmából november 1. hete Egészségnap Kissné Balla Krisztina november 2. hete november ig november november 30- december 24-ig Óvónők meghívása és látogatása Faragó Katalin Szülői értekezletek Osztályfőnökök Adatszolgáltatás az OKÉV méréshez Faragó Katalin Biróné Szabó Brigitta Adventi programok (munk.köz.vez) Pelláné Ábrám Anikó Utolsó tanítási nap: október 22. (csütörtök) Első tanítási nap: november 02. (hétfő) Elsősök és új pedagógusok fogadalomtétele 24

25 Kissné Bene Ágnes december 04-ig Mile Judit DIFFER vizsgálatok Mile Mónika elvégzése Nagyné Bagdi Angelika Faragó Katalin december 08. Tanulók jelentkezése a központi írásbeli Ráczné Kövesi Klára felvételi vizsgára december 12. Munkanap, de május 28-án tanítás nélküli munkanappal (gyermek és DÖK nap) dolgozzuk le december 24. Ünnepi Istentisztelet Szenteste alkalmából Pelláné Ábrám Anikó december december 31-ig Téli szünet január 15. Erőss-kupa Kolozsi Lajos Keserű Attila Központi írásbeli január 16. felvételi vizsga Szülők időpontja január 22. Osztályozó értekezlet Borsosné Lekvár Erika Faragó Katalin január 22. Első félév vége január 22. Magyar Kultúra Napja Biróné Szabó Brigitta január ig Szülői értekezletek Osztályfőnökök január 29. Félévi értesítők kiosztása Osztályfőnökök Utolsó tanítási nap: december 18. (péntek) Első tanítási nap: január 04. (hétfő) Első órában 25

26 2016. február 05. Félévi nevelési Borsosné Lekvár Erika értekezlet Faragó Katalin február 04. Farsang DÖK Osztályfőnökök február 06. Erőss-bál Borsosné Lekvár Erika február 08. Kiszebáb égetés DÖK február 16. Bemutató órák a leendő elsősöknek Elsős tanítók február 20. Wass Albert Biróné Szabó Brigitta felolvasóest Pelláné Ábrám Anikó február 25. Megemlékezés a diktatúrák áldozatairól Osztályfőnökök február Leendő elsősök beiskolázása Borsosné Lekvár Erika március 11. Megemlékezés a Ráczné Kövesi Klára nemzeti ünnepről Keserű Attila március ig Tavaszi szünet április ig Nyílt napok Pedagógusok április 11. Költészet napi Kissné Balla Krisztina megemlékezés Biróné Szabó Brigitta április 15. Megemlékezés a Holokauszt áldozatairól Osztályfőnökök május 01. Anyák napi Faragó Katalin Istentisztelet Pelláné Ábrám Anikó május 05. Áldozó csütörtök Pelláné Ábrám Anikó május 08. Konfirmáció Pelláné Ábrám Anikó Második tanítás nélküli munkanap Utolsó tanítási nap: március 24. (csütörtök) Első tanítási nap: március 30. (szerda) Tanítási nap Részvétel az Istentiszteleten 26

27 2016. május 13. Teremtésvédelmi nap Borsosné Lekvár Erika május Erőss diákok Biróné Szabó Brigitta barangolása Erdélyben Borsosné Lekvár Erika május 18. Angol nyelvi mérés a 6. Tódor Györgyné és 8. évfolyamon Oborzil Gabriella május 20. Erőss Lajos nap Faragó Katalin Pella Pál május 25. OKÉV mérés Faragó Katalin május 28. Gyermeknap SZMK DÖK nap DÖK május 30. Nyolcadikosok Borsosné Lekvár Erika kimeneti vizsgája Szaktanárok június 03. Megemlékezés a Kissné Faragó Anikó nemzeti összetartozás Vass Judit napjáról június 06. Nyolcadikosok Borsosné Lekvár Erika kimeneti vizsgája Szaktanárok június ig Osztálykirándulások Osztályfőnökök június 14. Osztályozó értekezlet Borsosné Lekvár Erika Faragó Katalin június 15. Utolsó tanítási nap 2016.június 23. Tanévzáró Istentisztelet Faragó Katalin Pelláné Ábrám Anikó június 24. Tanévzáró értekezlet Borsosné Lekvár Erika Harmadik tanítás nélküli munkanap 7. osztály Koszorúzás a temetőben 4.; 6.; 8. évfolyamban Negyedik tanítás nélküli munkanap Magyar nyelv és irodalom Történelem Hit- és erkölcstan Angol nyelv Matematika Fizika Kémia Biológia Földrajz Ötödik tanítás nélküli munkanap 27

28 2016. június június 27-július 01-ig Ünnepi Istentisztelet, ballagás Biblia tábor Borsosné Lekvár Erika Pelláné Ábrám Anikó Rábainé Vura Ilona Nemzeti összetartozás HATÁRTALANUL! című témanap Iskolánk hetedikes tanulói a nyertes Határtalanul pályázatnak köszönhetően utazhatnak Erdélybe több napos kirándulásra. A kirándulás után a Nemzeti Összetartozás Napján az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező nemzeti emléknapon kerül sor a témanap megtartására. (Ideje: június 3.) A témanapon iskolánk valamennyi diákja és pedagógusa részt vesz. A témanap célja, hogy a kiránduláson részt vevő diákok aktív közreműködésével, akadályversennyel, csoportmunkával, különböző állomásokon mutassák be élményeiket, adják át új ismereteiket az iskola diákjainak. Ezzel is erősítve a nemzeti összetartozás érzését, a határontúli magyarokkal való kapcsolattartást, a közösségvállalást. A témanap a templomban veszi kezdetét rövid műsorral, majd a csapatok elosztása következik, ezután a tantermekben és az udvaron állomásról állomásra haladva ismerik meg az erdélyi városokat, a magyar történelmi és irodalmi múlt kincseit. A kiránduláson részt vett tanulók tevékenyen segítenek ismeretek átadásában és az egyes állomásokat vezetik. A feladatokat interaktív formában, játékosan, valamennyi gyermek bevonásával valósítjuk meg. A feladattípusok a következők: power point-os úti beszámolók, térképhasználat, Erdély-teszt, kirakós játék, internetes kvíz, képfelismerés, tájnyelvi szavak, erdélyi költők versei, ügyességi játék, gyorsasági feladat, kézműveskedés, tánctanítás stb. A kiránduláson készült fotókat kiállítjuk a galériában, ezen a napon lehet majd először megtekinteni. A fotókiállítással célunk: felhívni a figyelmet Erdély természeti és kulturális kincseire, bízva abban, hogy többen útnak indulnak ezeket a helyszíneket felkeresni. A nap végén a csapatok megnézik fotókiállítást, illetve a Határtalanul kiránduláson készült kisfilmet. 28

29 XI. Az óvoda-iskola átmenet programja ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET 2015/

30 Az óvoda iskola átmenet programjában résztvevő pedagógusok: Faragó Katalin Pelláné Ábrám Anikó Mile Mónika Nagyné Bagdi Angelika Kissné Bene Ágnes Mile Judit Fekete Lászlóné Szélné Szabó Judit Szabó Mariann Farkasné Gáll Edit Kissné Faragó Anikó Vass Judit Tóthné Fórián Erika Kissné Balla Krisztina Sárosi Katalin Fekete Istvánné 30

31 Dátum Program Felelős augusztus 28. Kapcsolatfelvétel az óvodai fejlesztővel. Elsős pedagógusok október 03. Népmese napja Kissné Balla Krisztina október 1. hete Visszalátogatás az óvodába (Mihály-napi vásár keretében) Elsős pedagógusok Iskolanyitogató programsorozat kezdete november 1. hete Egészségnap Kissné Balla Krisztina november 13. Egészségünk drága kincs Kissné Balla Krisztina Tóthné Fórián Erika november 2. hete Óvónők látogatása az elsősöknél Faragó Katalin Elsős pedagógusok november 20. Márton napi népszokások Sárosi Katalin november 27. Őszapó kincsei Fekete Lászlóné november 30 - december 24. Adventi programok Szélné Szabó Judit december 04. Advent várakozás Vass Judit Kissné Balla Krisztina Kissné Faragó Anikó december 11. Ember, ember, december Mile Mónika Nagyné Bagdi Angelika december Gyertyamártogatás Kissné Bene Ágnes Kissné Balla Krisztina december 24. Ünnepi Istentisztelet Pelláné Ábrám Anikó január Tájékoztatás az iskolába jelentkezés rendjéről Borsosné Lekvár Erika február 05. Itt a farsang, áll a bál Farkasné Gáll Edit Szabó Mariann február 06. Erőss-bál Borsosné Lekvár Erika Faragó Katalin február 12. Kiszézés Vass Judit február 16. Meghívó a Kiszebáb égetésre DÖK Kissné Faragó Anikó 31

32 2016. február 19. Mozogjunk együtt Fekete Lászlóné Szélné Szabó Judit február Nyílt nap az óvodásoknak Elsős pedagógusok február 26. Jégtörő Mátyás Kissné Balla Krisztina Tóthné Fórián Erika március 04. Tavaszvárás Kissné Bene Ágnes Mile Judit március Leendő elsősök beiratása Borsosné Lekvár Erika Faragó Katalin április Beiratkozás Borsosné Lekvár Erika május 28. Meghívó Gyermeknapi programunkra. Faragó Katalin Kissné Balla Krisztina június Bibliatábor Pelláné Ábrám Anikó Iskolanyitogató programok Dátum Program Felelős november 13. Egészségünk drága kincs Kissné Balla Krisztina Tóthné Fórián Erika november 20. Márton napi népszokások Sárosi Katalin november 27. Őszapó kincsei Fekete Lászlóné Szélné Szabó Judit december 04. Advent várakozás Vass Judit Kissné Faragó Anikó december 11. Ember, ember, december Mile Mónika Nagyné Bagdi Angelika február 05. Itt a farsang, áll a bál Farkasné Gáll Edit Szabó Mariann február 12. Kiszézés Vass Judit Kissné Faragó Anikó 32

33 2016. február 19. Mozogjunk együtt Fekete Lászlóné Szélné Szabó Judit február 26. Jégtörő Mátyás Kissné Balla Krisztina Tóthné Fórián Erika március 04. Tavaszvárás Kissné Bene Ágnes Mile Judit Az óvoda iskola programját készítette: Faragó Katalin 33

34 XII. Reál munkaközösség munkaterve A REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE (matematika, környezetismeret, természetismeret, földrajz, biológia, kémia, fizika, informatika) 2015/

35 A reál munkaközösség tagjai: Tóthné Fórián Erika Kissné Bene Ágnes Mile Mónika Szabó Mariann Fekete Lászlóné Szélné Szabó Judit Vass Judit Fekete Istvánné Ráczné Kövesi Klára Borsosné Lekvár Erika Csécsei Istvánné Kotriczné Daróczi Irén Kiss Zsuzsanna 35

36 Általános célkitűzések és feladatok: A munkaközösség legfontosabb feladata az iskola nevelő és oktató munkájának segítése, hatékonyabbá tétele. Célja az iskolához való érzelmi kötödés erősítése, az eddigi eredmények továbbfejlesztése. A tantárgyanként megfogalmazott tantervi követelmények teljesítésének kölcsönös segítése a tantárgyak közötti koncentrációval. Alapkészségek fejlesztése minden tantárgyban, a tantárgyak jellegének megfelelően. A tanulók természettudományos gondolkodásmódjának fejlesztése. A természetvédelem, az egészséges életmód fontosságának felismertetése tanórán és tanórán kívül. A tanév fő feladatai: Intézményünk népszerűsítése. A helyi tantervek szerint folyó oktatás jó színvonalának megtartása. Tehetséggondozó, ill. felzárkóztató foglalkozások szervezése. Házi versenyek szervezése, tanulók felkészítése a versenyekre, benevezés levelezős versenyekre. A tanulók eredményes felkészítése az OKÉV-mérésre a 4., 6. és 8. évfolyamon. A 8. osztályos tanulók záróvizsgára való felkészítése a természettudományos tantárgyakból. Egy évfolyamon tanító nevelők együttműködése. A szülőkkel való kapcsolattartás, folyamatos tájékoztatás a tanulók előmeneteléről. A megértést segítő szemléltetés, kísérletezés. Interaktív eszközök fokozatos bevonása a real tárgyak oktatásában. Adminisztrációs feladatok pontos ellátása. Egészségfejlesztést, drog prevenciót elősegítő feladatokba való bekapcsolódás. Környezetvédelem, környezeti nevelés fontossága. A munkatervben nem szereplő, a tanév során érkező versenyfelhívásokat, pályázati lehetőségeket közös megbeszélés alapján megvitatjuk, mérlegeljük, figyelembe véve pedagógusaink, tanulóink leterheltségét és a rendelkezésre álló felkészülési időt. Szorgalmazzuk, hogy iskolánk tanulói közül minél többen eljussanak Debrecenbe az Agóra Tudományos Élményközpontba természettudományos érdeklődésük felkeltése érdekében. A Digitális pedagógus konferencia 2015 októberében kerül megrendezésre Budapesten. Szeretnénk, ha munkaközösségünk tagjai közül néhányan eljuthatnának erre a rendezvényre tapasztalatszerzés céljából. 36

37 Az informatikai ismeretek bővítése céljából a Kódolás órája című nemzetközi internetes felhíváshoz szeretnének csatlakozni a felső tagozatosok decemberben. A munkaközösség céljai közé tartozik októberben a Less Nándor Emléktúrán való részvétel megszervezése. Versenyeztetési munkaterv Verseny neve Típusa Évfolyam Ideje Hetedhét Határ Legjobb egyéni levelezős területi, 2-7. októbertől Kis Matematikusa majd országos fordulóval Mozaik internetes egyéni 1-8. októbertől matematikaverseny Református Iskolák XIX. egyéni illetve csapat 2-8. október Országos tanulmányi versenye Hajdúböszörményi egyéni 7-8. november Bocskai István Gimnázium matematika versenye Zrínyi Ilona Matematikaverseny egyéni 2-8. február Kenguru Határok Nélkül egyéni 2-8. március Matematika Verseny Alapműveleti egyéni 4-8. április matematikaverseny Református iskolák Földi egyéni levelezős 3-8. októbertől János Természettudományi versenye TEKI-TOTÓ egyéni levelezős 1-4. októbertől Curie Kémia Emlékveseny egyéni levelezós 7-8. novembertől 37

38 Hevesy György kémia egyéni verseny Herman Ottó Verseny egyéni 3-6. márciustól Kaán Károly egyéni 5-6. Természetismereti verseny e-bug verseny csapat 5-6. A reál munkaközösség munkatervét készítette: Tóthné Fórián Erika 38

39 XIII. Diákönkormányzat munkaterve A DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2015/

40 A diákönkormányzat tagjai: 4. osztály: Molnár Janka, Baranyai Nikolett 5. osztály: Szabó Nóra Lili, Fülöp Bence 6. osztály: Nemes Judit, Vad István 7. osztály: Kolozsi Vivien, Lendvai Levente 8. osztály: Seres Gergely, Kovács Márta 40

41 A tanulók érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére iskolánkban diákönkormányzat működik. Az iskolában folyó nevelő munka sajátos területei között az egyik legjelentősebb a diákönkormányzat tevékenysége. A diákönkormányzat tevékenységét az iskola keretein belül végzi, a tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, jogaik érvényesítésére a tanulók tanórán kívüli szabadidős tevékenységének segítésére. Jelentőségét az emeli ki, hogy átfogja az iskolában tanuló diákok többségét. Rendkívül alkalmas arra, hogy a tanulói öntevékenység maximálisan előtérbe kerüljön. Szervezeti keretei, vezetési mechanizmusa, tartalmi tevékenysége alkalmas arra, hogy a gyermekek ezen kereten belül tanulják meg a közösséghez tartozás és alkalmazkodás formáit, lehetőséget ad a közösségi élet kialakítására, és ezen kereten belül elsajátíthatják a közösségi lét, demokrácia játékszabályait. Fontos, hogy a diákok gazdái legyenek a mindennapi diákéletnek. A diákönkormányzat feladatai és céljai A diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed. A diákönkormányzat legfontosabb feladatai közé tartozik a tanulói jogok képviselete, az iskolai ünnepségek és megemlékezések szervezésében való részvétel, szabadidő tartalmas eltöltésének biztosítása és a jó tanár-diák kapcsolat fenntartása. A diákévek tartalmassá, emlékezetessé tétele. A diákönkormányzat tagjai részt vesznek az iskola kulturális programjain, szükség esetén azok szervezésében, a hagyományápolásban, hagyományépítésben. Célunk ezen felül olyan ifjúsági szervezet létrehozása, melyben a tagok, és rajtuk keresztül az iskola diákjai örömmel és aktívan vállalnak feladatokat, saját kreatív ötleteikkel állnak elő, a megvalósításban is tevékenyen részt vesznek, és ezáltal személyiségüket és környezetüket fejlesztik. Az iskolai diákönkormányzat munkáját a diáktanács irányítja, munkáját az igazgató által megbízott pedagógus segíti. A diákönkormányzat munkájának, rendezvényeinek segítése minden pedagógus, osztályfőnök fontos feladata. A diákönkormányzat tagjai - Diákönkormányzat elnöke - A diákönkormányzat munkáját segítő felnőtt - Minden osztályból (4. osztálytól) választott 2-2 tag 41

42 A diákönkormányzat minden tagjának joga a tisztségviselők megválasztásában részt venni, mint választó, és mint választható személy. A diákönkormányzat minden tagjának joga a diákönkormányzat bármely tisztségviselőjéhez kérdést intézni, és arra érdemleges választ kapni. A diákönkormányzat szervezeti felépítése és működése Az osztályközösségek maguk közül minden tanév elején megválasztják a diákönkormányzati képviselőket (2 fő). A diákönkormányzat vezetőjét a küldöttek nyilvános szavazással választják meg. A tanulóközösség választott vezetősége és tagjai a tanulóközösség érdekvédelmét, életének szervezését látja el. Munkájáról köteles folyamatosan tájékoztatni az őt megválasztókat. A tanulóközösség által választott küldöttek képviselik az őket választó tanulóközösségeket a diákönkormányzat iskolai vezetőségében, illetve tájékoztatják megválasztóikat az iskolai vezetőség tevékenységéről, az aktuális feladatokról. A diákönkormányzat ülései nyilvánosak. A DIÁKÖNKORMÁNYZAT tervezett programjai a 2015/2016-os tanévben Szeptember Alakuló DÖK gyűlés, diákokat érintő események, rendezvények ismertetése Ügyeleti munka segítése, megszervezése Horgászverseny - szervezése, lebonyolítása - eredményhirdetés, halászléfőzés segítése Október A Népmese napja szervezése, lebonyolítása (városi szintű rendezvény rajzpályázat, vetélkedők, játszóház ) November Egészségnap - a programok megtervezése, lebonyolítása December A Mikulás látogatása iskolánkba (osztályonkénti meglepetések) Adventi vásár szervezése a szülők bevonásával 42

43 Január DÖK gyűlés: félévi munka értékelése, második félév programja, feladatai Február Farsang (álarckészítő verseny, jelmezes felvonulás, vetélkedők, táncház) Kiszebáb égetés (téltemetés) Március A víz világnapjához kapcsolódó programok bonyolítása Április Költészet napi megemlékezés segítése Május A teremtésvédelmi nap lebonyolításának segítése Gyermeknap az szülői munkaközösséggel közös szervezésben Diákönkormányzati nap (a nap előkészítése) Június Az éves DÖK munka bemutatása: programok, rendezvények értékelése A faliújság rendezése az évszakoknak, ünnepeknek, jeles napoknak megfelelően. Színházlátogatás szervezése. Iskolarádió beindítása, felelősök kijelölése. Iskolagyűlések szervezése, lebonyolítása: október január március június 03. A diákönkormányzat munkatervét készítette: Kissné Balla Krisztina 43

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év

1. A rendelet hatálya. 2. A tanév, a tanítási év 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. (1) bekezdés a), b), p) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 6572 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 73. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2015/2016. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2015. augusztus 24. hétfő 8 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2015. augusztus 24. 11 00-13 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás tanulók)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről

ELŐTERJESZTÉS. a 2013/2014. tanév rendjéről EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE Készült: 2013. április 24-én ELŐTERJESZTÉS a 2013/2014. tanév rendjéről 1 Ö S S Z E F O G L A L Ó A 2013/2014. tanév rendjéről szóló rendelet meghatározza: - a tanítási év

Részletesebben

Az oktatási és kulturális miniszter.../2008. (...) OKM r e n d e l e t e a 2008/2009. tanév rendjéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 94. -a

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények számára A 2009. augusztus 31-én életbe lépő 32/2008. XI.24. OKM rendelet értelmében, minden nevelési-oktatási intézmény köteles az interneten is

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ELŐTERJESZTÉS Tárgy: A 2009/2010. tanév rendjéről szóló /2009. ( ) OKM rendelet tervezete Budapest, 2009. március 20. ÖSSZEFOGLALÓ 1. Jogszabályi felhatalmazás: Az előterjesztés

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924

MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye OM 200924 MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye MUNKATERV Vásárhelyi Pál Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Az iskolai munkatervet 2012. augusztus

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014.

Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. Ikt.sz.: 650/2014. Közzétételi lista a köznevelési intézmények részére 2014. 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelési törvény végrehajtásáról Tartalomjegyzék Közzétételi lista általános

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20.

Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Készült: 2013.11.20. Somssich Imre Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: 2013.11.20. 1 Tartalomjegyzék I. A szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, a szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

Péter András Gimnázium és Kollégium 5520 Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV. 2015/2016-os tanév A gimnáziumi oktatás 90. tanéve a Sárréten MUNKATERV 2015/2016-os tanév 2015. augusztus 31. OM azonosító: 037828 Székhely: Szeghalom, Dózsa Gy. u. 2. Tel./Fax.: 66/371-151 Munkaterv 2015/2016-1 - Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E

A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E A SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA H Á Z I R E N D J E OM: 036045 Jászberény 2015. 2 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS...4.oldal II. III. IV. AZ ISKOLA MUNKARENDJE. 6.oldal AZ ISKOLA

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. 2014/2015. tanév. Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. tanév Zrínyi Miklós Középiskola, Nagypeterd Rózsafai- Általános Iskolája 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TREFORT ÁGOSTON KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA 1191 BUDAPEST, KOSSUTH TÉR 12. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 5 1.1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...5 1.2. INTÉZMÉNYI AZONOSÍTÓK...6

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Különös közzétételi lista 2015/2016. tanév VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS REMÉNYI EDE ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Tartalom 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016.

MUNKATERV 2015/2016. HÁROM SZIROM ÓVODA 4242 Hajdúhadház, Petőfi u. 1/a Tel/Fax:06-52-384-553 E-mail cím:postmaster@haromszirom.t-online.hu MUNKATERV 2015/2016. Intézmény OM- azonosítója: 030839 Nevelőtestület nevében: Intézményvezető:

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK. Alkalmazotti létszám 45 fő, 2 fő GYES-en van. Teljes munkaidőben dolgozik 42 fő, 3 fő részmunkaidős, 6 fő óraadó.

1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK. Alkalmazotti létszám 45 fő, 2 fő GYES-en van. Teljes munkaidőben dolgozik 42 fő, 3 fő részmunkaidős, 6 fő óraadó. Az iskola neve: Baltazár Dezső Református Általános Iskola Az iskola címe: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai tér 10. Az iskola OM azonosítószáma: 031064 Tanév megnevezése: 2015/2016. 1. SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE

KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE KÖZZÉTÉTELI LISTA MÓRICZ ZSIGMOND REFORMÁTUS KOLLÉGIUM, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TAGINTÉZMÉNYE 5310 KISÚJSZÁLLÁS KÁLVIN U. 3. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 32/2008. - XI.24. OKM rendelet

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje Munkaterv része: A 2015/2016. tanév helyi rendje Gimnázium 1. Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) A Gödöllői Török Ignác Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Készítette: Fábián Bertalan intézményvezető Gödöllő, 2013. március 25. I. Bevezetés 1. Az intézmény általános jellemzői: A Szervezeti

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

MUNKATERV. A 2015/2016-os tanévre

MUNKATERV. A 2015/2016-os tanévre Tatabányai Szakképzési Centrum Bánki Donát Szakközépiskolája és Szakiskolája 2870 Kisbér, Batthyány tér 2. MUNKATERV A 2015/2016-os tanévre Kisbér, 2015.09.09. Milus Lajos igazgató Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016.

Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. Nagykanizsai Szakképzési Centrum Cserháti Sándor Szakképző Iskolája és Kollégium intézménye kollégiumának különös közzétételi listája 2015/2016. tanév Nagykanizsa Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 1064 Budapest VI. Szondi utca 41. Tel: 06 1 332 5771, 06 1 413 2770 Fax: 06 1 332 1362 Honlap

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 33. Szervezeti és működési szabályzat A Dunaharaszti Hunyadi János Német Nemzetiségi Általános Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket

Részletesebben

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011.

Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye M U N K A T E R V 2010/2011. I. A tanév rendjét meghatározó legfontosabb jogszabályok 1. A 22/2010. (V.13.)

Részletesebben

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. 2015/2016. tanév

A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és. Alapfokú Művészeti Iskola. 2015/2016. tanév A Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola M U N K A P R O G R A M J A 2015/2016. tanév Tartalom: 1. Változások a nyár folyamán 1.1. Rendezvények, események 1.2. Pályázatok 2. Intézményi-és

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

1. Felvételi lehetőség

1. Felvételi lehetőség 1. Felvételi lehetőség Az iskolaváltás valamint a tanuló átvételének szabályai Az iskola beiratkozási körzetén kívül lakó tanulók felvételénél- az 1. évfolyamot kivéve- az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola

Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Ápold a múltat, őrizd a jelent, nézz a jövőbe! (Neumann János) A Felsőgallai Széchenyi István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Készült: Tatabánya, 2013. március 31. Módosítva: Tatabánya,

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 A TOLDY FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Bevezető 1. A közoktatási intézmény neve, alapítójának, illetve fenntartójának

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben