DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA"

Átírás

1 DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta. Iváncsa, szeptember igazgató

2 TARTALOM M u n k a t e r v 1 1. Helyzetelemzés Személyi feltételek Tárgyi feltételek 6 2. A 2014/2015-ös tanév nevelő-oktató munka cél-és feladatrendszere Célkitűzéseink A tartalmi munka résztvevői, a munkaformák és keretek alkalmazása A tanulói ismeretek, képességek, attitűdök mérése a tantárgyi követelmények teljesítésével A tanórai és tanórán kívüli foglalkozások ellenőrzési szempontjai A tanév helyi rendje a 20/2012. EMMI rendelet alapján Tanítás nélküli munkanapok Szünetek időtartama Emléknapok, megemlékezések, értekezletek, rendezvények A 2014/2015-ös tanév rendezvényterve, havi bontásban, felelősök megjelölésével Záradék 17 ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG Munkaterve a 2014/2015-ös tanévre 17 Felső tagozatos munkaterv a tanévre 21 2

3 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 SZEMÉLYI FELTÉTELEK A 2014/2015-ös tanév iskolavezetése: Balhegy Gabriella Katalin intézményvezető Kaliczné Barta Györgyi általános intézményvezető-helyettes Engedélyezett pedagógus álláshely: 28 Nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak: 3 (álláshely) Közhasznú foglalkoztatás keretében 1 fő portás feladatokat lát el. pedagógiai asszisztens: Szabóné Lantos Andrea iskolatitkár: Szalai Jánosné rendszergazda: a feladat ellátására vállalkozóval szándékozunk szerződést kötni. Osztály/szak Létszám/fő Osztályfőnök/pedagógus 1/a iskolaotthon 1/b iskolaotthon 2/a iskolaotthon 2/b iskolaotthon 3/a iskolaotthon 3/b iskolaotthon 4/a iskolaotthon Marczinkáné Burka Éva Orosziné Mészáros Anikó Molnárné Szentmihályi Brigitta Kovács Péter Szokoli Attiláné Réti Mária Huszár Katalin Gáborné Székely Krisztina Lazáné Asztalos Borbála Baloghné Csavajda Rita Szova Jenő Bíró Ivett Garaguly Krisztina Niku Vasziliszné 5/a 17 Klapper Csaba 3

4 6/a 21 Szokoli Attila 6/b 16 Laza Károly 7/a 20 Farkas László 7/b 18 Kaliczné Barta Györgyi 8/a 17 Szűcs Mariann 8/b 17 Farkas Kálmán Történelem Angol Matematika Gyógypedagógus Magyar, ének Ének, tanulószoba Testnevelés Informatika Balhegy Gabriella Bogárné Nagy Anikó Rosta Margit Terézia Nagyné Koller Szilvia Kármán Veronika Mildner Ede Becker Péter Simon József Szakmai munkaközösségek: tanítók munkaközössége: Garaguly Krisztina munkaközösség vezető felsős munkaközösség: Szücs Marianna munkaközösség vezető fejlesztési munkaközösség: Nagyné Koller Szilvia vezetésével nagy szükség lenne rá Közalkalmazotti tanács Elnök: Molnárné Szentmihályi Brigitta Tagok: Niku Vasziliszné, Szabóné Lantos Andrea Szülői szervezet Elnök: Placskó Piroska Tagok: 1.a Berkesi Gáborné, Móréné Klein Dóra 1.b Terejánszki Józsefné, Liszi Mihályné 2.a Fenekesné Placsó Piroska, Gönczölné Csapó Réka 2.b Vitányi Imréné, Polák-Marada Anett 3.a Lestárné Csavajda Anikó, Toman Tieger Katalin 4

5 3.b Szabó Éva, Dusnoki Csilla 4.a Rózsavölgyi Regina, Födelevics Mónika 5.a Bodzán Tünde, Pope Magdolna 6.a Kovácsné Becze Jolán, Máthéné Kucsera Gabriella 6.b Szalai Sándorné, Vitányi Imréné 7.a Gönczölné Csapó Réka, Berkesi Gáborné 7.b Tóth Edit, Terejánszki Józsefné 8.a Kovácsné Tóth Erika, Lepsényi Sándorné 8.b Szombathiné Szalados Szilvia, Gönczölné Rákász Zsuzsanna Intézményi tanács Elnök: Garaguly Krisztina Tagok: Jakab Erika (ref. lelkész), Gedő Attila (rk. plébános), Lestár Gábor (önk. képv.), Dr. Nagy Viktor (KLIK Dújv. tanker. képv.), Gönczölné Rákász Zsuzsanna (SZMK), Kaliczné Barta Györgyi igazgatóhelyettes Gyermekeinkért Alapítvány Kuratóriuma Elnök: Füsi Gyöngyi Társintézmények, tanórán kívüli oktatást biztosítók: Szent István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Adony Iváncsa KSE Egyéb szolgáltatást végző intézmények Iskolai étkeztetést: Nyilas Gasztro Kft. Munkavédelem: Véd-sz Kft. Hulladékgyűjtés: Környezetgazdálkodási Kht. Iskolaorvosi ellátás: Dr. Khalil Nadir Hassan Telefon: 25/ Cím: 2454 Iváncsa, Fő utca 57. Védőnő: Veszeli Józsefné 5

6 1.2 TÁRGYI FELTÉTELEK A 2014/2015-ös tanévkezdésig végzett karbantartási munkák Tisztasági festés SZMK keretből Sajnos, a tisztasági festést csak részben sikerült elvégezni, forrás híján. Fenntartó és működtető: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dunaújvárosi Tankerület 2. A 2014/2015-ÖS TANÉV NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉL-ÉS FELADATRENDSZERE 2.1 CÉLKITŰZÉSEINK Az iskolában folyó oktató-nevelő munkának tehetséggondozó és felzárkóztató programokkal támogatnia kell az egyéni képességek kibontakozását. Gondoskodni kell: az általános és széles alapműveltség biztosításáról minden tanulónál a tanulási kudarcok megelőzéséről a sikeres beilleszkedés elősegítéséről a szociális helyzetből adódó hátrányok kompenzálásáról önismeret fejlesztéséről önellátásra való képesség és igény kialakításáról a napi szükségletek kielégítésében (tisztálkodás, öltözködés, iskolai felszerelés) a testi nevelésről, mely a tanórákon, kirándulásokon és túrákon, különféle sportrendezvényeken, sportköri foglalkozásokon valósul meg a tanuláshoz szükséges szövegértési és szövegalkotási képességek fejlesztéséről arról, hogy képesek legyenek a tanórák alatti munkafegyelemre, a házi feladatok elkészítésére az iskola házirendjének megtartására, valamint az utcán, a közlekedésben való fegyelmezett viselkedésre egyéni sajátosságok elfogadásáról, egyéni bánásmódról sajátos nevelési igényű tanulók szükségleteinek figyelembe vételéről Fontos: a család tiszteletére, a szülők, nagyszülők megbecsülésére, szeretetére, udvariasságra, figyelmességre, mások szokásainak és tulajdonának tiszteletben tartására nevelés az esztétikai nevelésben a képzőművészetek, a zenei kultúra iránti igény felkeltése, valamint a beszéd, a viselkedés, az öltözködés és a környezet kultúrájának elsajátítása Magyarország megismerése, szeretete 6

7 a nemzeti kultúra ápolása, hazaszeretetre nevelés, hagyományaink, ünnepeink megismertetése, átörökítése tanítványaink képességeiknek megfelelő szinten teljesítsék a tanulmányi követelményeket megtanulják idejüket önállóan és hatékonyan beosztani Eszközök, eljárások: A nevelő-oktató munka ismeret- és értékátadó tevékenység, amely csak akkor lehet eredményes, ha módszereiben, eszközeiben, eljárásaiban tekintettel van a tanulócsoportok heterogén összetételére, a tanulók életkori sajátosságaira, és kellő teret biztosít a tanulói aktivitásnak az ismeretszerzés folyamatában. Ennek néhány fontos eszköze a pedagógiai gyakorlatból: Az eljárásoknak, eszközöknek igazodniuk kell a tanulók életkori sajátosságaihoz, értelmi fejlettségéhez, és képességeikhez. Szorgalmazni kell a tanulói aktivitást, tág teret kell adni az egyéni munkamódszereknek, és ezzel hozzá kell segíteni a tanulót az egyéni tanulási stratégia kialakításához. Az értékelésnek, a kapott feladatok megvalósításának módja és színvonala, a problémákra adott válaszok minősége szerint kell történnie. A komplex személyiség fejlesztésében fontos szerepet kell kapnia az önismeretnek az erős és gyenge pontok felismerésének, a fejlett és reális önértékelésnek, az önbizalom erősítésének, a kezdeményező és vállalkozó készségeknek, az ítélőképességnek, az erkölcsi és esztétikai érzékenységnek, az érzelmi intelligencia kialakításának. Fontos: a tanulási technikák és módszerek tanítása, átadása, folyamatos alkalmazása IKT alkalmazása az oktató-nevelő folyamatban Módszerek: a meggyőzés módszerei (oktatás, példaképállítás, önbírálat, beszélgetés, tudatosítás) a tevékenység megszervezésének módszerei (ellenőrzés, érdekes, játékos feladatok, gyakorlás) magatartásra ható, ösztönző módszerek (ígéret, bíztatás, elismerés, dicséret) 2.2 A TARTALMI MUNKA RÉSZTVEVŐI, A MUNKAFORMÁK ÉS KERETEK ALKALMAZÁSA Az iskola tanulólétszáma: 247 fő csökkenés 0,9% (25 fő) Alsó tagozat 118 fő Felső tagozat 129 fő 7

8 Iskolaotthonos osztály: 7 csoport évfolyam Integrációs programban résztvevő tanulók: 29 fő Tanulószoba: 1 csoport évfolyam (34 fő) A nevelő-oktató munka szervezése a belépő tantervek alapján és évfolyam NAT és évfolyam H A Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola óraszámai 2014/201-ös tanévben Alsó tagozat NAT2012 NAT2012 NAT2006 NAT2006 Tantárgyak Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek 3 Matematika Egészségtan 1 Hit-és erkölcstan 1 1 Környezetismeret Ének-zene Vizuális kultúra Életvitel és gyakorlat Dráma és tánc (b2) Testnevelés és sport 5 5 5(+3) 5 Tanórai rendelkezésre álló időkeret ,5 Tantárgyi többlet órakeret 2 2 Szabadon tervezhető időkeret Engedélyezett időkeret/rendelkezésre álló órakeret Nkt szerint tehetséggondozásra, felzárkóztatásra 1 1 8

9 Felső tagozat Tantárgyak 5. NAT NAT NAT NAT2006 Magyar nyelv és irodalom Idegen nyelvek 5(3+2) 5 (3+2) Matematika 4 4(3+1) 3 3 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Erkölcstan 1 1 0,5 Természetismeret 2 2(+1) Biológiaegészségtan 1,5 1,5 Fizika 1,5 1,5 Kémia 1,5 1,5 Földrajz 1,5 1,5 Ének-zene Vizuális kultúra 1 (+1) Dráma és tánc/hon- és népismeret* 1 Informatika (+1) Technika, életvitel és gyakorlat Testnevelés és sport 1 1 0, Osztályfőnöki Szabadon tervezhető Dráma és tánc tánc és mozgás 2 term.tud.gyak 0 1 Tanórai időkeret Engedélyezett többlet 3 3 9

10 Max. időkeret Tervezhető további oszt. Sz-ra engedélyezhető Nkt. 27..felzárkra, tehetsggond-ra Intézményi emelt óraszámú és emelt szintű oktatás: Angol nyelvi képzés évfolyamon 2.2 A tanév kiemelt pedagógiai feladatai A pedagógiai program, SZMSZ, Házirend elkészítése Helyi tanterv érvényesítése évfolyamon Mindennapos testnevelés bevezetése és évfolyamon Emelt szintű képzések folyamatos megvalósítása. Diagnosztikus mérés 1. évfolyamon OH eljárásrend szerint Intézményi mérések lebonyolítása (táblázat) Netfitt mérések kezdete jan. 5. OKM mérés május 27. szervezése, biztosítása OH Angol nyelvi mérés június 11. szervezése, biztosítása. Esélyegyenlőségi terv folyamatos érvényesítése. Az intézményben 16 óráig tartandó foglalkozások rendje Foglalkozás neve Évfolyam Foglalkozást vezető pedagógus 1. Énekkar Mildner Ede, Kármán Veronika, Szova Jenő 2. Röplabda Klapper Csaba 3. Kosárlabda Becker Péter 4. Asztalitenisz Kovács Péter 5. Festészet Szokoli Attila 6. Kerámia Szűcs Marianna 7. Színjátszó Szabóné Lantos Andrea 8. Kortárstánc Füsi Gyöngyi 9. Zongora Bernád Gyöngyi 10. Tánc és dráma Garaguly Krisztina 11. Nyelvvizsga Farkas László felkészítő 12. Tanulószoba Farkas Kálmán, Simon József, Bogárné Nagy Anikó 13. Kompetencia Laza Károly, Kármán Veronika 10

11 felkészítő 14. Fizika Simon József, Farkas Kálmán fejlesztő/felzárkóztató 15. Matematika Farkas Kálmán felkészítő 16. Gyógyúszás Bíró Ivett 17. Aerobic Huszár Katalin Pedagógiai kultúra korszerűsítés fenntarthatóságának biztosítása: 2014/2015. I. félév 2014/2015. II. félév DIFER mérés megszervezése, az eredmények OH mérés szervezése (máj.), az előző évi értékelése (nov. 10-dec. 15.) eredmények értékelése (márc.) Marczinkáné Burka Éva Szűcs Marianna DIFER mérés megszervezése, értékelése (máj.) Speciális foglalkozás megtartása Felzárkóztatás lehetőségei tanórákon Nagyné Koller Szilvia Molnárné Szentmihályi Brigitta Esély-egyenlőség elősegítése Integráció hatása a közösségre Lazáné Asztalos Borbála 2.3 A TANULÓI ISMERETEK, KÉPESSÉGEK, ATTITŰDÖK MÉRÉSE A TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK TELJESÍTÉSÉVEL Mérés Évfolyam Időpont Felelősök Tanulási zavarok szűrése, logopédiai szűrés 1. évfolyamon 1-4. évf. hat. idő: szept. 27. Nagyné Koller Szilvia Molnárné Szentmihályi Brigitta Diagnosztikus mérés 1. évfolyam október 10- től december 5-ig Osztályfőnökök Országos mérés, OH. Országos idegen nyelvi mérés OH angol Tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérése (Netfitt) Matematika szaktárgyi évf. (magyar, matematika) május 27. mérési szakember 6. és 8. évfolyam június 11. nyelvtanárok évfolyam január 5- május tanítók, testnevelők május Osztályfőnökök

12 Komplex anyanyelv 4. és május osztályfőnökök, szaktanárok Komplex humán műveltségi május Felsős munkaközösség Szociometria október Osztályfőnökök 2.4 A TANÓRAI ÉS TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK ELLENŐRZÉSI SZEMPONTJAI 1. A tantárgyi követelmények teljesítése cél és feladat megjelöléssel. 2. A képesség és készségfejlesztéshez alkalmazott eszközök és módszerek alkalmazása. 3. A tanulók kulcskompetenciájának fejlesztése. 4. A motiváció és a tanulói munkáltatás eredményessége a munkafolyamatokban. 5. A változatos munkaformák alkalmazása. 6. A pedagógus új, korszerű, irányító szerepvállalása. 3. A TANÉV HELYI RENDJE A 20/2012. EMMI RENDELET ALAPJÁN 3.1 TANÍTÁS NÉLKÜLI MUNKANAPOK november 24. nevelési értekezlet január 26. félévi szünet január 23. félévi értekezlet február 27. nevelési értekezlet május 29. Gyermeknap DÖK szervezésében 3.2 SZÜNETEK IDŐTARTAMA Őszi szünet október 27-től október 31-ig. Téli szünet december 22-től január 2-ig. Tavaszi szünet április 2-től április 7-ig. 3.3 EMLÉKNAPOK, MEGEMLÉKEZÉSEK, ÉRTEKEZLETEK, RENDEZVÉNYEK Előírt emléknapok, megemlékezések október 6. Az aradi vértanúk emléknapja (gyertyagyújtás, megemlékezés osztályszinten) október 22. Projekt nap az 1956-os forradalom tiszteletére 12

13 2015. március 13. Akadályverseny és fáklyás felvonulás az március 15-i forradalom tiszteletére június 4. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb emléknapok december 19. karácsonyi játszóház, mindenki karácsonya február 13 és 20. Farsang március 2-március 13. Fejérpataky-hét 2015.április 8. Tavaszi zsongás április 23. Föld napja Előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek, szülői értekezletek, fogadóórák augusztus 26. Tanévkezdő alakuló értekezlet augusztus 29. Tanévnyitó értekezlet a hónap harmadik hétfőjén vezetőségi ülések a hónap első hétfőjén munkaértekezletek január 16. Félévi osztályozó értekezlet január 23. Félévzáró értekezlet június 16. Év végi osztályozó értekezlet június 20. Ballagás, tanévzáró ünnepély június 22. Tanévzáró értekezlet Pedagógiai célú iskolai rendezvények szeptember 26. hulladékgyűjtés november egészség hónap november 10-12; nyílt napok szülőknek április 9. Leendő első osztályosok számára nyílt tanítási órák április 24. hulladékgyűjtés április-május táborok 4. A 2014/2015-ÖS TANÉV RENDEZVÉNYTERVE, HAVI BONTÁSBAN, FELELŐSÖK MEGJELÖLÉSÉVEL Augusztus Program Nap Idő Felelős Alakuló értekezlet igazgató Pótvizsgára felkészítés ig. h. Barta Györgyi Javítóvizsga vizsgabizottságok Tantermek berendezése szaktanárok Tankönyvárusítás Szalainé 13

14 Szeptember Tanévnyitó értekezlet Balhegy G. Tanévnyitó ünnepély Orosziné Elsős szülői értekezlet Marczinkáné, Molnárné Szülői értekezletek osztályfőnökök Ügyeleti rend 5. munkaközösség vezetők megszervezése Tanulói nyilvántartások egyeztetése 5. osztályfőnökök, igazgatóhelyettes Művészeti és tanórán kívüli tev. megszervezése 5. Foglalkozásvezetők, igazgatóhelyettes Tanmenetek, foglalkozási tervek leadása, törzslapok, 15. munkaközösség vezetők, osztályfőnökök naplók kitöltése Vezetőségi megbeszélés 15. igazgató Év környezetvédő osztálya 25. Szokoli Attiláné verseny meghirdetése Hulladékgyűjtés 26. Laza K. Bogárné, Simon J. Tanulási zavarok szűrése 1. évfolyamon Gáborné 27. Nagyné, Molnárné Legszebb füzet verseny meghirdetése alsósoknak 29. Garaguly Krisztina Október November SzMK értekezlet 29. igazgató A népmese napja 1. Molnárné, Nikuné Aradi vértanúk napja 6. Nikuné Fogadóóra 6. igazgató Di-fer felmérés az 1. évfon 10. Marczinkáné, Molnárné Nyílt nap a felső tagozaton szaktanárok, osztályfőnökök Vezetőségi értekezlet 20. igazgató Projektnap okt munkaközösség vezetők évfordulójára Bolhapiac alsósoknak 22. Nikuné, Orosziné Létszám jelentése az OHnak 22. igazgató Őszi szünet Fogadóóra 3. igazgató Nyílt nap alsó tagozaton Garaguly Krisztina Egészségnevelési hónap 3. Barta Györgyi meghirdetése negyedéves értékelés elsős tanítók évf. Vezetőségi értekezlet 17. igazgató 14

15 Március Február Január December Adatszolgáltatás OH-nak 21. igazgatóhelyettes OKM mérésekhez Alsós programok 30. Szokoliné, Nagyné Eü-i előadás 30. Veszeliné, Barta Gy. (drogprevenció) 7-8. Elsősegélynyújtás, 30. Veszeliné, Barta Gy. csecsemőápolás 3-8. évf. Tanítás nélküli munkanap, nevelési értekezlet dokumentumok elfogadása 24. igazgató Fogadóóra 1. igazgató Diagnosztikus teszt 5. igazgató elkészítése Mikulás osztálykeretben 5. Szova J. osztályfőnökök Kistérségi mikuláskupa 5. Bíró I. Huszár K. úszóverseny Továbbtanulási szülői 8. Lazáné értekezlet Vezetőségi értekezlet 15. igazgató Karácsonyi játszóház 19. osztályfőnökök Mindenki karácsonya 19. osztályfőnökök, Kármán V. Téli szünet kezdete 22. Első tanítási nap 5. Osztályozó értekezlet igazgató Petőfi szavalóverseny 22. Nikuné, Marczinkáné, Laza K. Kármán V. Félévi értesítők, 22. osztályfőnökök, Orosziné, tanulmányi verseny I. Baloghné Sportvetélkedő 22. Bíró I. Huszár K. Becker P. Félévi értekezlet, tanítás 23. igazgató nélküli munkanap Tanítás nélküli munkanap, 26. Nagyné továbbképzés Szülői értekezletek 2-6. osztályfőnökök Alsós farsang 13. Kovács Péter, Garaguly K. Jelentkezési lapok 13. Lazáné továbbítása Vezetőségi értekezlet 16. igazgató Felsős farsang 20. Laza K. Farkas L. Tanulmányi verseny II. 20. Orosziné, Baloghné forduló Tanítás nélküli munkanap, 27. Balhegy G. nevelési értekezlet: pedagógus értékelés SzMK értekezlet 27. igazgató Fogadóóra 2. Barta Gy. Fejérpataky-hét Tanulmányi verseny első 4. Szokoliné, Gáborné osztályosoknak (mat. környism.) 15

16 Április Május Június Ének verseny 4. Kármán V. Mildner E. Koszorúzás az emlékfalnál Balhegy G. Kazinczy szépkiejtési verseny 1-2; 3-4. évf. felső tagozat 11. Marczinkáné, Bíró I. Laza K. Kármán V. Könyvtári vetélkedő 12. Rónyainé Mesemondó verseny 12. Szova J. Tanulmányi verseny döntői 12. Orosziné, Baloghné Informatika verseny 12. Simon J. Akadályverseny márc. 15. évfordulóján alsó felső Községi rendezvény Huszár K. Lazáné Szűcs M. Szova J. Vezetőségi értekezlet 16. igazgató Fogadóóra 6. igazgató 8. Tavaszi zsongás akadályverseny, játszóház alsó felső Molnárné, Lazáné Szűcs M. Tavaszi szünet 2-7. Nyílt nap az 1. évfolyamon 9. Marczinkáné, Molnárné Óvodai szülői értekezlet igazgató Netfitt felmérések folyamatos Klapper Cs. Becker P. tanítók Vezetőségi értekezlet 20. igazgató Föld napja (szemétszedés, zöld programok) 23. Barta Gy. Hulladékgyűjtés 24. Gáborné, Bogárné, Laza K. Simon J. Szülői értekezletek 4-8. osztályfőnökök Szülők kiértesítése gyenge 8. szaktanárok tanulmányi eredményről Anyák napi ünnepségek osztályfőnökök alsóban Év végi felmérések tanítók, szaktanárok Bűnmegelőzési program 11. Nagyné Vezetőségi értekezlet 18. igazgató SzMK értekezlet 25. igazgató OKM mérés 6. és 8. évf. 27. igazgató Tanítás nélküli munkanap: 29. Simon J. Kovács P. Nagyné, DÖK-nap Szokoliné, Szova J. Nemzeti összetartozás 4. Szűcs M. napja Tanulmányi kirándulások osztályfőnökök Idegen nyelvi mérés OH igazgató és 8. évf. Osztályozó értekezlet igazgató Tantárgyi, csoport, osztályés 18. szaktanárok, munkaközösség munkaközösségi vezetők, osztályfőnökök értékelések leadása 16

17 Ballagás, tanévzáró 20. Farkas L. Rosta M. ünnepély Tanévzáró értekezlet 22. igazgató Pedagógus tanulmányút 23. Farkas L. Barta Gy. Következő tanév előkészítése 25. igazgató, munkaközösség vezetők Kerekasztal: vezetőség, SzMK 25. igazgató 5. ZÁRADÉK A Dr. Fejérpataky László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola nevelőtestülete a 2014/2015-ös tanév munkatervét 100 %-os szavazati aránnyal elfogadta. Iváncsa, szeptember 15. Balhegy Gabriella Katalin intézményvezető Placskó Piroska SZMK elnöke Mellékletek:. Simon József DÖK segítő ALSÓ TAGOZATOS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Mottó: A nevelésben semmi sem lényegtelen! (Pirogov) A ös tanévben az alsó tagozatos tanulók létszáma 118 fő Összesen 7 tanulócsoportunk van, mindegyik iskolaotthonos rendszerben működik. Az alsós munkaközösség tagjai: Marczinkáné Burka Éva 1.a. Orosziné Mészáros Anikó 1.a 17

18 Molnárné Szentmihályi Brigitta 1.b. Kovács Péter 1.b. o Szokoli Attiláné Réti Mária 2.a. Huszár Katalin 2.a. Lazáné Asztalos Borbála 2.b. Gáborné Székely Krisztina 2.b. Baloghné Csavajda Rita 3.a. Szova Jenő 3.a. Bíró Ivett 3.b. Garaguly Krisztina 3.b. Niku Vasziliszné 4.o. A tanítók munkáját nagymértékben segíti Nagyné Koller Szilvia gyógypedagógus és Szabóné Lantos Andrea pedagógiai asszisztens közreműködése. Tárgyi feltételeink, eszközellátottságunk megfelelőnek mondható, de természetesen, folyamatos pótlásra és újításra lenne szükség. Kiemelt feladataink a tanévben: - A tanulók zökkenőmentes átvezetése az óvodából az iskolába. - A gyerekek játék- és mozgásigényének a kielégítése. - A helyes szokások kialakítása. - A gyerekek érdeklődésére alapozva fejleszteni a megismerés, a tanulás iránti nyitottságot. - Nagy gondot fordítunk a törzsanyag elsajátítására. Az órákon igyekszünk többféle módszerrel és formában tanítani. A feladatokat differenciált formában oldjuk meg a gyerekekkel. - Törekszünk arra, hogy minden tanuló teljesítse a tantervi követelményeket. Különös hangsúlyt fektetünk a kompetencia fejlesztésére, nemcsak 4. osztályban. - Kiemelt hangsúlyt fektetünk a szövegértő képesség fejlesztésére. Eredményesebb munkavégzésünk érdekében igyekszünk megnyerni a szülőket. Rendszeresen tájékoztatjuk őket fogadó órákon, szülői értekezleteken, a tájékoztató füzetek útján gyermekük munkavégzéséről, tanulmányi munkájáról, magaviseletéről. Nyílt napokat szervezünk. 18

19 - Az alsó tagozatos munkaközöség tanítói oktató-nevelő munkájuk során mindvégig a gyermekközpopntúság elvét követve, a szülőkkel, az iskolavezetéssel, felső tagozattal együttműködve, igyekeznek megszerettetni a gyerekekkel a tanulást és a tényleg második otthonukat az iskolát. Az alsós munkaközösség tervezett feladatai a ös tanévben: Ősz időszak: - Tanévnyitó ünnepség szervezése - Szülői értekezletek megtartása - Tanmenetek elkészítése - tanítók - Ügyelet megszervezése - Szakköri foglalkozások beindítása - Tantermek díszítettsége: esztétikum, tartalom, korcsoporti jelleg szerint. - Hulladékgyűjtés - Népmese napja - Egészségnevelési hónap számos színes programmal - Október 6. és 23. ünnepség, - Bolhapiac - Nyílt napok - Első osztályosok negyedéves értékelése - Téli időszak: - Mikulás Kupa úszóverseny - 1. osztályosok Diferr mérése - Mikulás ünnepség osztálykereten belül, illetve alsó tagozatos szinten - Karácsonyváró játszóház - Mindenki Karácsonya - Tájékoztató füzetek átnézése - beírások, osztályzatok összehasonlítása a naplóval - Félévi értékelés elkészítéses - Félévzáró értekezlet, féléves bizonyítványok kiosztása - Farsangi bál - beöltözés osztályonként, egyénileg - Petőfi szavalóverseny 19

20 - Helyi matematika, környezetismeret tanulmányi versenyek - Sportvetélkedő - Hétmérföldes csizmában mesevetélkedő 1.2. fordulója - Kölcsey verseny döntője Tavaszi időszak: - Fejérpataky- hét rendezvényei - Helyi versenyek 2. fordulói és döntői - Kazinczy szépkiejtési verseny /1849 forr. és szabadságharc: project- nap - Mesemondó verseny - Tavaszi zsongás akadályverseny - Hulladékgyűjtés - Nyílt nap - Leendő első osztályosok látogatása - Elsősök beiratása - Gyereknap A felsorolt rendezvények részletes ismertetője mellékletben csatolva. A tanév folyamán az alsó tagozat tanítói rendszeresen hospitálnak egymásnál, tapasztalatot cserélnek. E munkaközösség munkája összehangolt, tervezett, precíz és gyermekközpontú. A kollegákra jellemző az összetartás, a feladatok egyenletes felosztása, a lelkiismeretesség, a segítőkészség és a szakmai elhivatottság szeptember 5. Iváncsa Garaguly Krisztina ( alsós munkaközösségi vezető) 20

21 FELSŐ TAGOZATOS MUNKATERV A TANÉVRE A tanévet a felsős munkaközösség 12 fővel, 4 évfolyamon, 7 osztállyal kezdi meg. Az 5. évfolyamon ebben a tanévben csak egy osztály lesz. A szakos ellátottság teljesnek nem mondható. A csoportbontás a következő tantárgyakat érinti: angol nyelv, matematika, fizika, kémia. Hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy minden szempontból nagyobb eredményeket lehet elérni a csoportbontással. Sikeresebb a felzárkóztatás, a tehetséggondozás is jobban megvalósítható és a kulcskompetenciák is eredményesebben fejleszthetők. A tavaly új tantárgyként induló erkölcstan a 6. évfolyamon folytatódik. A magatartás és szorgalom értékelése minden hónap első hétfőjén értékelő megbeszélésen történik, ahol a munkacsoport közösen vitatja meg a problémásabb eseteket. Ezen alkalommal is lehetőség nyílik a tapasztalatok cseréjére, az egységes szempontrendszer kialakítására. A tehetséggondozás területén szakkörökkel, tehetséggondozó foglalkozások indításával, helyi tantárgyi, műveltségi versenyek szervezésével, illetve a területi versenyekhez való kapcsolódással szeretnénk előbbre lépni. A művészeti oktatás keretein belül az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is lehetőség van a zene, tánc, színjátszás tanulást igénybe venni. Ebben a tanévben oktatási területen a tanulmányi munka eredményessége a fő cél. Javítani kell a tanulóknak a tanuláshoz fűződő viszonyán, nagy hangsúlyt kell helyezni a motiváltság kialakítására, ehhez a legmegfelelőbb módszerek kiválasztására. A tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek számára is meg kell keresni azt a tevékenységi formát, mely sikerélményt jelent a számukra és ezt a sikert a közösség előtt is el kell ismerni. A tanulási nehézségekkel küzdő diákok segítésére alakul meg ebben a tanévben a fejlesztési munkacsoport. A kollégák szorosabb együttműködése, egymás segítése és a tapasztalatcsere előreláthatólag hatékonyabbá teszi a munkát, és az iskolában elég magas átlagot képviselő fejlesztendő gyerekek jobb eredményeket fognak elérni. Célkitűzés, hogy az SNI-s és BTMN-es gyerekek is felzárkózzanak, és a bukások száma csökkenjen. A nyolcadikosok továbbtanulásának segítése 3 fő területen történik: tanulmányi eredményeik javítása a felvételi vizsga sikeressége érdekében; az iskolaválasztási lehetőségek megismertetése és a pályaorientáció; segítség a jelentkezési- felvételi eljárás zökkenőmentes lebonyolításában. 21

22 Kiemelten fontos feladat a szülőkkel való együttműködés javítása. Tudatosítani kell a szülőkben, hogy a gyermekek nevelése csak akkor valósítható meg sikeresen, ha az irányelvek, célok összehangoltak az iskola és a szülők között. A nevelés területén az ez év kiemelt feladata a neveltségi szint emelése. Fontos az önállóságra nevelés és a valódi értékek felismerése és értékteremtés. Személyes példamutatással, osztályfőnöki beszélgetésekkel és egyéb módszerekkel, szigorú, de következetes magatartással el kell érni, hogy az alapvető erkölcsi szabályok a diákokban belsővé váljanak. El kell érni, hogy felismerjék, saját érdekük, hogy diáktársaikkal toleránsak, empatikusak legyenek, mert csak így várhatják el másoktól ugyanezt. A tanév programjaival, az osztályban folyó tanulási és egyéb munka jó szervezésével el kell érni, hogy megtapasztalják az együttműködés hatékonyságát, közösségteremtő szerepét. Ki kell alakítani a tanulókban a nagyobb felelősségtudatot önmaguk, társaik és a szűkebb és tágabb környezetük irányában is. Fokozottan kell ügyelni arra, hogy a már meglévő, működő programok mellett újakat is beindítsunk, amellyel megóvhatjuk és fejleszthetjük is az iskolát és környékét. Fontos tudatosítani, hogy a környezetünk megóvása az ő jövőjük záloga. Az ökosuli program folytatása lehetőséget teremt arra, hogy értsék, mindenki közérzete, egészségi állapota, szellemi, fizikai teljesítménye növekszik az által, ha a természettel harmóniában azt tisztelve és óvva élünk. A természet óvása, az udvar gondozása, a nem szemetelés, a nem pazarlás ugyanakkor értékteremtés is. És egyben saját jövőjük egyik záloga. Nagyon nagy hangsúlyt kell helyezni a konfliktuskezelésre, mert sajnos mint máshol, - itt is egyre több az agresszió. Ezért tavaly bevezetésre került egy új módszer, melynek lényege a tanár, diák és szülő együttes beszélgetése a problémák feltárásáról és egyfajta szerződéskötés. Ennek lényege, hogy a tanuló szerződésben vállalja azt, hogy változtat a magatartásán, és a szerződésben foglalt idő lejárta után újra megvizsgáljuk a helyzetet. Sajnos ez a módszer az elmúlt tanévben nem igazán vált be, ezért felül kell vizsgálni a hatékonyságát, és változtatni rajta. Az elmúlt évekhez kapcsolódva folytatjuk a hagyományok kialakítását és ápolását.. A hagyományok azok, amelyek egy közösséget összetartanak, egy jó közösséghez pedig jó hozzátartozni. Ezért a Március 15-i és október 23-i ünnepi megemlékezést az elmúlt évekhez hasonlóan fogjuk megszervezni, a közös ünneplést követő csapatok közti vetélkedő formájában. Az elmúlt évek bebizonyították, hogy tanulóink közelebb kerültek az ünnepekhez, azáltal, hogy mindnyájan tevékenyen részt vettek az előkészítő munkákban és a vetélkedőben. Iváncsa, szeptember 5. Szűcs Marianna munkaközösség vezető 22

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

MUNKATERV 2015/16. tanév

MUNKATERV 2015/16. tanév ARLÓI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 029148 KLIK049013 3663 Arló, Rákóczi út 3/A. Telefon:06-48-444-008 E-mail: iskola@szechenyi-arlo.sulinet.hu MUNKATERV 2015/16. tanév 1. Helyzetelemzés 1.1. Személyi

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE

2015/2016. ÉVI MUNKATERVE TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2015/2016. ÉVI MUNKATERVE ~ 1 ~ Munkaterv A 2015/2016. tanévre A világhoz nem alkalmazkodni kell, hanem csinálni; nem újra teremteni azt, ami már meg van benne,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2011/2012-es tanévre. Petőfiszállás, 2011. augusztus M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2011/2012-es tanévre Petőfiszállás, 2011. augusztus Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 7 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve

A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve A Laky Ilonka Általános Iskola Munkaterve 2015-2016 1) Tárgyi feltételek biztosítása a 2015-2016-os tanévre a. nyár folyamán történt felújítások tetőtéri termek gipszkartonozása, kifestése, csövek, radiátorok

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Ikt. sz.: 942/2014/PP/12.10. DR. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2454 Iváncsa, Fő u. 61. HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Iváncsa, 2014. november 24. Balhegy Gabriella Katalin

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla

Munkaterv a 2015/2016. tanévre - időrendi tábla SZEPTEMBER OKTÓBER Adminisztráció. E-napló. Tanmenetek. Munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatások és dokumentálásuk. Tűzvédelmi riadó 2015.09.29. Tantermek díszítése. Szakkörök beindítása. Szakköri napló

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2013/2014-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2013/2014-es tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév

Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév Ikt.szám: 591/2015. Győri Móra Ferenc Általános Iskola és Szakközépiskola MUNKATERVE 2015/2016. tanév A tanév legfontosabb pedagógiai feladatai: 1.) Hatékony és következetes módszerekkel a tanulói és dolgozói

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA HERENDI NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Alsós munkaközösségének munkaterve 2015/2016. tanév Herend, 2015. szeptember 7... Igazgató Az alsós munkaközösség tagjai:. mk.vezető 1.a Halászi Dóra

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314

CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 CSORVÁSI GULYÁS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA OM 028314 Nyitva tartási rend Általános iskola Szorgalmi időben hétfőtől péntekig a nyitvatartási idő: 7 00 16 00, (igény szerint 17 óráig).

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Ú J S Z Á S Z I ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT N E V E L É S I K Ö Z P O N T 2 0 1 2 / 2 0 1 3 - A S T A N É V M U N K A T E R V E Nézd, ahogy a gondolatok szavakká válnak,

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08.

A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA. MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE. 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. A VÁCSZENTLÁSZLÓI SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2015/2016-os TANÉVRE 2015. szeptember 03. 2015. szeptember 08. KÉSZÍTETTE :Grébelné Kovács Andrea ELFOGADTA: A NEVELŐTESTÜLET mb. intézményvezető

Részletesebben

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program

Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola. Pedagógiai program Budapest XX. Kerületi Lázár Vilmos Általános Iskola 2013 Tartalomjegyzék Az intézmény bemutatása... 4 1. Az iskola nevelési programja... 6 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig

Tanítási napok száma: 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig A 2 015/2016 -OS T AN É V RENDJE Tanítási napok száma: Szorgalmi idő: Tanítási év vége: 181 nap 2015. szeptember 1-től 2016. augusztus 31-ig 2016. június 15. (szerda) Őszi szünet: 2015. október 26-tól

Részletesebben

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős

2015. AUGUSZTUS. 2015. SZEPTEMBER Felelős 2015. AUGUSZTUS Feladat, rendezvény, esemény Résztvevők Tanítási nap Aug. 24. H. Tájékoztató értekezlet, Munka- és balesetvédelmi oktatás, Tantestület, vizsgáztató javítóvizsgák előkészítése, Javítóvizsgák.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató

MUNKATERV 2015/2016. TANÉV. Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató 2821 Gyermely, Iskola u. 10-12. Tel.: 34/570-010; Fax: 34/370-305 E-mail:gyermelyiiskola@gmail.com gaborzsuzs@gmail.com MUNKATERV 2015/2016. TANÉV Készítette: Gábor Zsuzsanna igazgató A munkatervet jóváhagyó

Részletesebben

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA

FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA FESTETICS KRISTÓF ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLA Beiratkozás: Az intézménybe történő beiratkozás a tanévkezdést megelőző március hónap második hetében történik meg. Az iskola kötelező felvételi körzete Dötk,Gyűrűs,

Részletesebben

Éves munkaterv 2013/2014. tanév

Éves munkaterv 2013/2014. tanév Éves munkaterv 2013/2014. tanév Készítette: Kárpáti Piroska Pécs, 2013. szeptember 16. 1. Személyi feltételek: Pedagógus létszám szeptember 1-én: teljes : áttanító: részmunkaidős: tartósan távol: 34 fő

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv

A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv A 2010/2011-es tanév munkatervének időbeosztása. Rendezvényterv Dátum Esemény Felelős Ellenőrzi Augusztus 16. Alakuló értekezlet. Munkaközösségi értekezletek Mkv. 16.-18 Szakmai továbbképzések TÁMOP-IPR

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016-os tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK -

A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - A Péceli Integrált Oktatási Központ Általános Iskola és Gimnázium - PIOK - a 2012-2013-as tanév első félévének szakmai értékelése OM azonosító: 032378 Tartalom: - Főigazgatói értékelés - PIOK Ráday Pál

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014/2015

Különös közzétételi lista 2014/2015 Különös közzétételi lista 2014/2015 I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010.

ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. ESEMÉNYNAPTÁR 2009/2010. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS Augusztus 24-26. Tankönyvellátás Bauer Nóra, Mészáros Lászlóné 24-28. Munkajogi változások Tóth A. Istvánné 26. 9.00 óra Tanévnyitó értekezlet, Tanév rendje

Részletesebben

Munkaközösség tagjai:

Munkaközösség tagjai: Munkaközösség tagjai: Osztályok Osztályfőnökök Osztálytanító 1.a Sági Gyöngyi Porgányiné Henrich Piroska 1.b Perákné Megyes Edit Dávidovics Mária 2. Kiskóné Bődör Krisztina 3.a Martonné Kotnyek Judit Wilheim

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

2012/2013. I. félév. Osztályfőnökök. Osztályfőnök. Kovács Lajos. 10. adatszolgáltatás Osztályfőnökök igazgatóh. Tanítók, tanárok igazgatóh.

2012/2013. I. félév. Osztályfőnökök. Osztályfőnök. Kovács Lajos. 10. adatszolgáltatás Osztályfőnökök igazgatóh. Tanítók, tanárok igazgatóh. 2012/2013. I. félév Szeptember tanévnyitó. Művészeti oktatás felmérés 3. Házirend ismertetése, tűz- és munkavédelmi oktatás Osztályfőnökök 3. Szakkörök felmérése Osztályfőnök 3. Napközi, étkeztetés tanulószoba

Részletesebben

Budapest, 2015. szeptember

Budapest, 2015. szeptember A Budapest XVIII. Kerületi Eötvös Loránd Általános Iskola oktató-nevelő munkájának tervezése a 2015/2016. tanévre Budapest, 2015. szeptember A MUNKATERV TARTALMA A) A 2015/2016. tanév főbb feladatai I.

Részletesebben

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE

Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola 2015/2016. évi MUNKATERVE Apagy, 2015. 08. 31. Benga András Igazgató A munkaterv összeállításánál következő dokumentumokat vettük alapul: - A köznevelési Törvényt.

Részletesebben

MUNKATERV 2014/15 tanév

MUNKATERV 2014/15 tanév MUNKATERV 2014/15 tanév Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola OM 033966 (Kaposvár, Fő u. 40-44.) Kaposvár, 2014. szeptember 5. Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna főigazgató Jóváhagyta: az intézmény

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.com 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 1. Név Bársony

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,,, óvodapedagógus

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.

ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel. ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 4150 Püspökladány, Kálvin tér 1-3. OM azonosító: 201470; e-mail: erossisk@gmail.com; Tel.: 54/610-895 MUNKATERV 2015/2016-os tanévi Püspökladány, 2015. szeptember

Részletesebben

Sárbogárdi Zengő Óvoda

Sárbogárdi Zengő Óvoda Sárbogárdi Zengő Óvoda Éves Munkaterv 2015/16-os nevelési év Készítette: Huszárné Kovács Márta intézményvezető "Hozzon a gyermeknek mindenki, amit tud: játékot, zenét, örömet. De hogy mit fogad el, azt

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV

III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2010/2011. tanévi munkaterve MUNKATERV MUNKATERV A munkát meghatározó jogszabályok, dokumentumok: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról rendelkező 20/1997. (II. 13.) Korm.

Részletesebben

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista

Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskolája. Különös közzétételi lista Reményhír Intézmény Eötvös József Általános Iskola Intézményegység OM 201689 5630 Békés, Jantyik M. u. 21-25. Tel.: 06-70-322-3865 E-mail: eotvos@remenyhir.hu Honlap: www.remenyhir.hu Reményhír Intézmény

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév

Munkaterv. Losontzi István EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon. 2015/2016-os tanév Losontzi István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon OM: 038539 Címe: 2700 Cegléd Buzogány u. 23. Tel: 53/310-141 Fax: 53/311-905 e-mail: losi10@t-online.hu Munkaterv

Részletesebben

MUNKATERV (2015-2016-os tanév)

MUNKATERV (2015-2016-os tanév) MUNKATERV (2015-2016-os tanév) Szentgyörgyiné Szlovák Mária igazgató 1 A Kiskőrösi Petőfi Sándor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kertészeti Szakközépiskola intézményi munkaterve Tartalomjegyzék

Részletesebben

A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató

A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató Ezt a munkatervet a Petofi Sándor Általános és Alapfokú Muvészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programja, a nevelotestületi

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2015-2016. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai konferencia Bpest, Starján

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév

Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév Dr. Kovács Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola valamint és Mezőkomáromi Tagiskolájának Különös Közzétételi Listája 2014/2015 tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége Végzettség Szakképesítés

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben