A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató"

Átírás

1 A munkaközösségi javaslatok alapján összeállította: Kazamér Tibor igazgató Ezt a munkatervet a Petofi Sándor Általános és Alapfokú Muvészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat pedagógiai programja, a nevelotestületi értekezleten elhangzott és elfogadott javaslatok, valamint a szakmai munkaközösségek által benyújtott munkatervi javaslatok alapján állítottuk össze. Helyzetelemzés Tanulócsoport száma iskolánkban. 27 Napközis csoportok száma 3 Egész napos (isk.otth.): 6 Tanulószoba (felső) 1 Művészeti iskolai csoportok: Zongora: Gitár: Grafika: Tánc: Művészeti iskola: Napközi, menza: Bejáró tanulók száma: Év eleji létszám: 4 csoport 1 csoport 1 csoport 3 csoport 170 fő 397 fő 126 fő 639 fő A 2006/2007-es tanévet felso tagozatban 14, alsó tagozatban 12 és Szamostatárfalván, a tagiskolában, összevont osztályként (I.-II. évfolyam) 1 tanulócsoporttal indítjuk. Az idei évtol a sajátos nevelési igényu tanulók, teljes létszámban, normál osztályokba kerülnek integrálásra. Személyi feltételek Személyi és tárgyi feltételek A személyi feltételek szempontjából intézményünk, megítélésünk szerint a törvényi előírásban meghatározott létszám minimumon dolgozik. Az engedélyezett álláshelyeink száma 85 fő; a évi költségvetésben tervezett közalkalmazotti létszám 82 fő, közhasznú létszám 3 fő. Pedagógus álláshelyek száma 51, amib ől a Pedagógiai Szakszolgálat szakfeladatot 3 fő, míg művészeti oktatást 5 fő végez. Tehát

2 alapfeladatot csupán 43 fő lát el. A tavalyi évben 1 fő pedagógus előrehozott öregségi nyugdíj korhatárt ért el, több kollégának lejárt a szerződése, akik közül néhányat szeptembertől ismételten alkalmaztunk. Lesznek viszont új munkatársaink: egy történelem-angol szakos kolleganő, főállású pszichológus valamint zongoratanárnő. A modern tánc oktatását művészeti keretekben nem folytatjuk tovább. Szakköri formában látjuk a folytatás lehetőségének módját. Rendszergazda foglalkoztatása komoly előrelépést jelent az informatikával mindent átszőtt életünkben továbbá, számítástechnika tanárként is alkalmazható. Fejlődést kell, hogy eredményezzen a gazdasági osztályunkra felvett 1 fő, akinek felsőfokú pénzügyi végzettsége van. Kimutatás a pedagógusok képesítéséről Név Szak, spec.koll. 1. Ardainé Tóth Zita Tanító-szám.techn. 2. Barcsay Istvánné Tanító-testnevelés 3. Rarcsay Zoltánné Szociálpedagógia 4. Barkász Endréné Tanító 5. Dr. Bokor Gyuláné Tanító-testnevelés 6. Bíró László Tanító-hitoktató 7. Bakó Judit Szociálpedagógia 8. Bódi Tibor Szociálpedagógia, fejlesztő pedagógia 9. Csohán Illésné Tanító 10. Erdős Pálné Magyar-orosz 11. Erdősné Papp Judit Tanító-népmű v.,közokt.vez. 12. Fábián Béla György Magyar-rajz 13. Fábián Lászlóné Tanító-technika 14. Gulácsiné Bacsó Lídia Tanító-orosz, pedagógia 15. Gyarmati Józsefné Történelem-orosz, köz.okt.v. 16. Hajdú Sándorné Tanító-technika 17. Halászné Mursa Tanító-rajz,könyvtár Katalin 18. Kazamér Tibor Matematika-fizika 19. Kazamér Tiborné Tanító-hitoktató, köz.okt.v. 20. Magos Lászlóné Tanító-testnevelés, népműv., köz.okt.v. 21. Mester Ferencné Orosz-pedagógia 22. Moldvay János Biológia-mg.ism,testn evelés 23. Molnár Antalné Magyar-orosz 24. Nagy Ildikó Tanító-ember és társadalom

3 25. Nagy Katalin Történelem-orosz,né met 26. Osváth Sándor Matematika-testnev, szám.techn. 27. Papp Tibor Tanító-történelem 28. Papp Veronika Magyar-orosz 29. Papp Andrea Angol-történelem 30. Papp Szilárd Biológia-testnevelés 31. Pappné Cserepes Szociálpedagógia Gyöngyi 32. Popovics Erzsébet Angol-földrajz 33. Rápoltiné Bélteki Ilona Tanító-matematika, fejlesztő pedagógia 34. Szabó Ildikó Matematika-szám.tec hnika 35. Szabó Ferenc Földrajz-testnev. 36. Szilágyi Viktória Tanító-ember és t. 37. Szücs Miklósné Matematika-műszaki ism. és gy. 38. Varjasi Sándor Tanító-rajz és népmű v. 39. Varjasiné Szőke Történelem-orosz Julianna 40. Vassné Lengyel Tanító-testnevelés Györgyi 41. Vassné Lengyel Katalin Matematika-kémia, szám.technika 42. Vincze Zoltán Magyar-történelem, köz.okt.v. 43. Vinczéné Bardi Tímea Tanító-testnevelés, szám.technika 44. Gaál Vilma Tanító-népművelés 45. Vadász Gáborné Logopédia-oligofr.p. 46. Krisztián Zoltánné Oligofr.-pszicho.ped Logopédia 47. Barcsay Zoltánné Szociálpedagógus 48. Gereta Oleszja Zenetanár 49. Jeles Antalné Magyar-ének-zene 50. Vinczéné Szilágyi Melinda Matematikaének-zene 51. Szilágyi Sándor Földrajz-testnev. A személyi feltételek csak abban az esetben adnak arra lehetőséget, hogy teljesítsük az oktatás területén a törvényi feladatunkat, ha 3 fő közcélú pedagógiai asszisztens segítheti munkánkat.

4 Tárgyi feltételek tanévkezdéskor Két épületben oktatunk és egy tagiskolában, Szamostatárfalván. Valamennyi épületünk rekonstrukciója az elmúlt években megtörtént. Egyedüli hiányosság a fő épület nyílászáróinak rossz állaga. A Kossuth úti épületben az alsósok, az Ady úti, fő épületben a felsősök képzése folyik. A kötelező taneszköz beszerzéseket miden évben végrehajtottuk. A nevelo-oktató munkatárgyi feltételei, a szemlélteto eszközök, az audiovizuális eszközök rendelkezésünkre állnak. Az elmúlt tanévben a leltározás eltért a megszokottól. Több 10 éves mulasztást pótoltunk azzal, hogy korszerű, a számítógépen könnyen nyomon követhető, naprakész nyilvántartást készítettünk, valamennyi tárgyi eszközünket, az egyszerű azonosítás végett, leltári számmal láttuk el. Ezzel mindenki számára áttekinthetővé váltak a szakleltárak készletei. Az új, bitumenes pálya télen korcsolyázásra más évszakokban egyéb sportolásra ad lehető séget a minden igényt kielégítő sportcsarnok és tornaterem mellett. További szabadtéri sportolásra fog módot adni a volt Úttörő sporttelep a rekonstrukció után. Az intézményünk üzemeltetése alatt működő konyha felszereltsége és körülményei az ÁNTSZ és a HACCP előírásainak mindenben megfelelnek. Fontos, hogy egész tanévben legyen meghatározó a meggyőzésre és belátásra épülő takarékos gazdálkodás, vagyonunk védelme. A konyha és a sportcsarnok bevételi lehetőségeinek javítása lényeges prioritás. Bevételek- bérbeadás feltételei autóbusz: /üzemeltetési szabályok szerint, saját tanulónak kedvezményesen, külső megrendelő nek személyszállításra/ konyha: /üzemeltetési szabályok szerint/ tantermek: / 1000 Ft./óra aula: /székekkel, asztalokkal, 5000 Ft./óra számítástechnikai tanterem: /2000 Ft.-/óra sportcsarnok:/üzemeltetési szabályok szerint/ büfé bérbeadás /versenytárgyalás útján/ I. Legfontosabb célkitűzések és feladatok a 2006/2007-es tanévben határidők, felelősök és az ellenőrzés megjelölésével A tanév fő célkitűzése: Nemzeti értékeink megismerése és megbecsülése, hazaszeretetre nevelés az alapkészségek maximális elsajátíttatása mellett. Ennek érdekében havonta két alkalommal közös (csak a felső tagozatra vonatkozó) megemlékezéseket tartunk. Az osztályfőnökök és a szaktanárok is kiemelten foglalkoznak idén - lehetőségeikhez mérten és a szülők aktív bevonásával - nemzeti jelképeinkkel, hagyományainkkal, hazánk megismerésével. A tanulmányi kirándulások és más szabadidős

5 tevékenységek szervezését is ennek a feladatnak a szolgálatába állítjuk. Erősíteni szeretnénk a belső továbbképzés (az egymástól való tanulás) rendszerét, ezért a munkaközösségekben gyakrabban szervezünk továbbképzéssel foglalkozó összejöveteleket. Hasznosítani kívánjuk a kollégák különböző továbbképzéseken gyűjtött tudását. Tanóráinkon továbbra is a képességfejlesztés előtérbe helyezésére, a felesleges ismeretek, adatok helyett a kulcskompetenciák, a gondolkodási műveletek fejlesztésére (pl. gyakoribb szóbeli számonkérés, vázlatírás a tanulás tanítása érdekében) Pedagógiai munkánk központi feladata továbbra is a nevelés. Kiemelt területek: Nemzeti értékeink megismerése és megbecsülése, hazaszeretetre nevelés A tanulók neveltségi szintjének fejlesztése Egészséges életmód hangsúlyozása Feszültség oldása, a szorongás kiküszöbölése Tanulóink személyiségének minél szélesebb körű fejlesztése Szülők tájékoztatása gyermekük magatartásáról és tanulmányi eredményeiről A Házirend, az éves munkaterv és a rendszeres tanári fogadóórák időpontja az iskolai honlapra kerüljenek fel Nyugodt alkotó légkör biztosítása, mely az otthonos, családias légkör velejárója Színházlátogatás, kirándulás, közös játék és hagyományápolás Környezetünk védelme Továbbra is célunk az iskolai szokásrend és fegyelem fejlesztése, a tanulók közül kiemelkedo pozitív példák középpontba helyezése, mely kapcsolatban áll az iskola épületének és környezetének fokozott védelmével, tisztaságának megóvásával a viselkedési kultúra, mentálhigiénés kultúra, környezetkultúra területén az egységes nevelői ráhatásra kell törekedni. Megnyilvánulási területek: - Tantermek rendje tanítás közben, tanórák befejezése után - Tantermi berendezés megbecsülése - Folyosók, aula tisztasága és rendje - Az udvar, közlekedő járdák tisztasága - A beszélgetések hangneme, viselkedés (pl.: hangverseny, udvariasság) - Mellékhelyiségek rendje, használata - A játszótér kellékeinek és környezetének megóvása - Az intézmény sárga vonallal ellátott határainak hatékonyabb betartása és betartatása. Eszközök: Tisztasági verseny megszervezése a diákok bevonásával

6 Negyedéves értékelések: 1. Az osztály előtt 2. Tantestület előtt 3. Gyermekközösség előtt 4. Jutalmazás A szülok határozott véleményként fogalmazták meg: legyünk szigorúbbak a renitens viselkedésu tanulókkal szemben. Hathatósabb intézkedéseket, egységes számonkérést várnak el a többség nyugodt munkájának védelme érdekében. A magatartásfüzet megújításával és ellenorzésével kívánunk a rendbontókkal szemben fellépni a tanórák védelmében. Következetesebb eljárás az igazolatlan hiányzások visszaszorítására A hatékony munkavégzés és a körültekintobb ellenorzés, értékelés érdekében szükségesnek látjuk az iskola alapdokumentumaiban megállapított szabályrendszer egységesebb érvényesítését, hangsúlyosabb képviseletét. A szüloi értekezleteken ezeknek a dokumentumoknak a megismerésére szorgalmazzuk a szüloket, hatékonyabb tájékoztatásuk érdekében szüloi faliújságot szeretnénk létrehozni. A tanév elején kiadásra kerülo Szüloi Hírlevélben is ismertebbé kell tennünk a szülok elott az értékelési rendszerünket, az egyes tantárgyak követelményrendszerét is. 1. Előkészítő munkálatok Tanév előkészítése: augusztus Közalkalmazotti alakuló értekezlet: augusztus Vezeti: igazgató Helye: Nagyhodos? Köszöntés és igazgatói beszámoló a nyári szünet eseményeiről? Az új munkatársak rövid bemutatkozása? Tanév rendjének ismertetése? Felelős: igazgató? Év eleji továbbképzések rendje? Osztályozó és javító vizsgák augusztus tól. Felelősök: megbízott vizsgabizottságok (névsorai a tanáriban a hirdetőn kifüggesztésre kerülnek). Ellenőrzik: az igazgató és az igazgató helyettesek Munkaközösségi-értekezletek, munkatervkészítés augusztus tól Munkaközösségenkénti beosztásban a faliújságon kiírt rend szerint. a beosztás szerint, Ellenőrzi: az igazgató Tantermek és szertárak átvétele és a tanévre történő előkészítése augusztus tól

7 Felelős: osztályfőnökök Ellenőrzi:általános igazgatóhelyettes Osztályfőnöki teendők előkészítése augusztus tól ( névsorok, naplók, ellenőrzők, átvétele, megnyitása, stb.) Felelős: osztályfőnökök helyettesek Művészeti iskola beindításának előkészítése augusztus tól Tanévnyitó értekezlet: augusztus 28. 9:00 Vezeti: igazgató Helye: 2-es terem a) Az iskolai munkaterv vitája és az elfogadásról szavazás Az első tanítási nap rendje (azonos, minden osztályban 3 osztályfőnöki óra keretében 1. óra ideje alatt: rövid tanévnyitó ünnepély az aulában, tankönyvek átvétele, órarend lediktálása)? tantárgyfelosztás? házirend és munkarend ismertetése,? beszámoló a nyári eseményekről, az iskola pedagógiai programjának módosulásairól, új pedagógusok bemutatása, stb.),? aktuális osztályfőnöki teendők? Ügyeleti beosztás tervének ismertetése, a beosztás előkészítése?? Igazgatói tanács értekezleteinek rendje (munkaterv lebontás, beszámoltatási rend, ellenő rzési terv, értékelés rendje, aktuális problémák kezelése stb.)? Előadó: igazgató? Munka- és tűzvédelmi oktatás?, munka- és tűzvédelmi felelősök 2. A legfontosabb tanulásszervezés és tanulásirányítás körébe tartozó teendők részletezése 2.1. A tanulási célok, követelmények aktualizálása, megismertetése a tanulókkal. Határidő: szeptember 20. és február 15. Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök Ellenőrzik: igazgatóhelyettesek 2.2. Kötelező tudásszint-mérés a tanév megkezdésekor első évfolyamon és a tanév végén első valamint nyolcadik évfolyamon anyanyelvből és matematikából. Határidők: a tanév eleji mérés szeptember, a tanév végi mérés május. Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök Ellenőriznek: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 2.3. Az egyéni tanulási tempóhoz igazított tanulásirányítás és tanulásszervezés megvalósítása minden egyes pedagógus és tantárgy esetében Határidő: folyamatos Felelős: szaktárgyat tanító pedagógus, osztályfőnökök

8 Ellenőriznek: igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 2.4. A hátrányos helyzetű és a lemaradó tanulók szervezett szakszerű segítése: tanulási kudarcaik megelőzése, felzárkózási lehetőségeik feltárása. Határidő a munka indításához: szeptember 9. Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, fejlesztő pedagógusok Ellenőriznek: igazgatóhelyettesek 2.5. A hátrányos helyzetű és veszélyeztetett tanulók szociális helyzetének megismerése, elemzése, gyermekvédelmi és pedagógiai szempontból megoldások keresése helyzetük javítására. Határidő: szeptember 2-től folyamatosan Felelős: osztályfőnökök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelős helyettesek 2.6. Tehetségfejlesztés, valamint a tanulók versenyképessé tétele, versenyek szervezése intézményen belül, intézményen kívül (főképpen a kistérség terültén). Megyei és országos szintű levelező versenyekre való jelentkeztetések. Határidő a feladat indítására: szeptember 2. Felelős: szaktanárok, munkaközösség-vezetők Ellenőrzik: igazgatóhelyettesek 2.7. Az önművelési képességek: a könyv- és könyvtár- a sajtó- és médiahasználat valamint a közművelődési-intézmény látogatás szokásának és technikáinak kialakítása és fejlesztése. Határidő: szeptember 2-től folyamatos Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, könyvtáros, munkaközösség-vezetők Ellenőrzik: igazgatóhelyettesek 2.8. A 8. osztályosok továbbtanulásával kapcsolatos szakmai teendők szervezése és lebonyolítása, továbbtanulási pályaválasztási szakember bevonásával. (Pedagógiai szakszolgálat feladata) Határidő: folyamatos, külön ütemezés szerint a beiratkozás előtt Felelős: osztályfőnök, igazgató helyettes Ellenőrzik: igazgatóhelyettesek 2.9. Minden tanévben egy-egy tantárgy külső szakértővel történő felméretése- abból a tankönyvből, amiből tanulnak-, a kapott eredmény kielemzése. Intézkedési terv készítése. Ez évben ez a tantárgy a történelem. Az informatika tantárgy felmérés utáni eredményének elemzése. Határidők: Informatika kiértékelése- szeptember Történelem felméretése- május Felelős: általános igazgatóhelyettes A következő tantárgyakból: matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv lehetőség szerint szakkör, csoportbontás, emelt óraszám biztosítása. Határidő: szeptember 15-től folyamatos Felelős: igazgató helyettesek, munkaközösség vezetők A tanév során folyamatosan, minden hónap első hétfőjén háromnegyed 8-tól ünnepélyes zászlófelvonás a Petőfi szobornál, a Himnusz közös éneklésével.. Ekkor

9 nemzeti jelképeinkről, történelmünk jeles napjairól, eseményeiről évfolyamonkénti beszámolók, versek hangzanak el. Az adott hónap utolsó pénteki napján 12 óra 40 perctől ünnepélyes zászlólevonás a Szózat közös éneklésével. Ez alkalommal az intézmény vezetője értékeli az eltelt hónap eseményeit. Határidő: szeptember 4-től folyamatos Felelős: humán munkaközösség vezetője 2.12 Osztályonkénti, egységes magatartás füzet elhelyezése a naplók irattartójába, a beírások nyomon követése, szankciók alkalmazásának ellenőrzése. Felső tagozatban tisztasági verseny megszervezése, elindítása, lebonyolítása, értékelése. Határidő: szeptember 4-től folyamatos Felelős: az osztályfőnöki munkaközösség vezetője Ellenőrzi: általános igazgató helyettes 3. A tevékenységi rendszer bővítése és korrekciója 3.1. Az iskolarádió újraindításának kezdeményezése. Határidő: november 1-től folyamatosan Felelős: a rendszergazda, DÖK-vezető, igazgatóhelyettesek 3.2.Az iskolai Web-lap folyamatos frissítése Határidő: október 31. Felelős: informatika tanárok, rendszergazda, igazgatóhelyettesek 3.3. Szülői faliújság létrehozása mindkét épületben Határidő: szeptember 1. Felelős: munkaközösség-vezetők - helyettesek 4. Az iskolai szocializáció irányítása 4.1. A munkafegyelem és a tanulási fegyelem kialakítása és fejlesztése. Határidő: szeptember 2-tól folyamatosan Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, Ellenőriz: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők 4.2. A rend, tisztaság, informatív és ízléses környezetkultúra biztosítása az iskola minden helyiségében, az udvaron és az iskola körüli utcákon is. Határidő: szeptember 1-től folyamatosan Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, ügyeletesek, igazgatóhelyettesek 4.3. Figyelmes, illemtudó, magatartás meghonosítása, amely megfelel mind a kommunikációs normáknak, mind a nyelvhasználati kultúrának akár szóbeli, akár írásbeli érintkezésről legyen is szó. Határidő: szeptember 1-től folyamatosan Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, munkaközösség-vezetők Ellenőriz: igazgató, igazgatóhelyettesek 4.4. Az iskola házirendjének, büntetési és jutalmazási rendszerének ismétlése, tudatosítása.

10 Határidő: szeptember 1. Felelősök: osztályfőnökök, szaktanárok,igazgatóhelyettesek 4.5. A teljesítményelv és a teljesítménymotiváció térnyerése - a humánus, beavató bánásmód szem előtt tartása mellett - a lazaság, a felületesség, a pontatlanság megszüntetése. Határidő: szeptember 1-től folyamatosan Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, gyermek- és ifjúsági felelős Ellenőrzik: igazgató, munkaközösség-vezetők, igazgatóhelyettese 5. Az intézményi minőségfejlesztési program folytatása Határidő: szeptember 1-től folyamatosan Felelős:igazgatóhelyettesek 6. Iskolai logopédiai és ortopédiai szűrés megszervezése és lebonyolítása Határidő: október 30., logopédusok, iskolaorvos II. A főfolyamathoz kapcsolódó feltételi feladatok határidők, felelősök és ellenőrző megjelölésével 1. Szakmai önismeret, továbbképzés, önképzés 1. 1 Alkalmanként, nyílt iskolai kulturális, művészeti előadások szervezése és működtetése, részben külső előadók meghívásával. Határidő: szeptember 15-től., munkaközösség-vezetők 2. Szakmai munkacsoportok 2.1. Szakmai munkaközösségek alakuló értekezlete, vezetők megerősítése vagy új választása Határidő: szeptember 6-ig. Felelős: szaktanárok 2.2.Munkaközösségek munkatervének elkészítése, tervezett munkák indítása Határidő: szeptember 20. Felelős: munkaközösség-vezetők helyettesek 3. Minőségfejlesztés 3.1. Minőségfejlesztési feladatok ütemezése Határidő: szeptember 6.

11 Résztvevők: alkalmazottak és a partneri körök 3.2. A partneri igény- és elégedettségmérésnél alkalmazott kérdőívek aktualizálása Határidő: március A partneri igény- és elégedettségmérés forgatókönyvének elkészítése Határidő: március A partneri igény- és elégedettségmérés végrehajtása Határidő: március 22. Felelős: osztályfőnökök, szaktanárok, támogató szervezet 3.5. A partneri igény- és elégedettségmérés adatainak feldolgozása, elemzése Határidő: június Szakember-utánpótlás,tanuló-nyilvántartás 4.1. Áttekintés készítése az intézményben rendelkezésre álló szakmai távlatokról, javasolt és támogatott továbbtanulási és továbbképzési formákról Határidő: minden év december A személyi adatok, dokumentáció ellenőrzése, kiegészíttetése Határidő: november 29-ig, ill. folyamatos korrekció Közreműködő: iskolatitkár, gazdasági osztály,igazgatóhelyettesek Felelős: gazdasági vezető 4.3. A tanulói adatbank ellenőrzése és aktualizálása (KIR-program, be- és kilépések, személyi adatok, évfolyamléptetés, létszámadatok kiegészítése) Határidő: szeptember 15-ig, ill. folyamatos korrekció Közreműködő: iskolatitkár Felelős:igazgatóhelyettesek 5. Pedagógiai szakszolgálat 5.1.Pedagógiai szakszolgálat működési feltételeinek javítása: pszichológus, logopédus, fejleszt őpedagógus folyamatos alkalmazása,a környező települések ellátásának gördülékennyé tétele. Határidő:folyamatos Felelős:általános igazgatóhelyettes 6. Tanügyigazgatás 6.1 Tantárgy- és óratervek rögzítése, valamint órarend készítése Határidő: szeptember 2.

12 6.2. A tanév rendjének és a munkarend összeállítása, megismertetése, elfogadtatása; a munkarend állandó - nyilvánosságának biztosítása (tanári szobában, titkárságon stb.) Határidő: szeptember 2. Felelős: igazgató Ellenőrzi: fenntartó 6.3 A kialakított helyettesítési rendszernek és a rendszer adminisztrációjának folyamatos mű ködtetése, alkalmazása 7. A tankötelezettséggel összefüggő feladatok 7.1. A tanulói nyilvántartás egyeztetése, pontosítása az osztályfőnökökkel Határidő: szeptember 5-ig Felelős: iskolatitkár, osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek 7.2. A tankötelezettségi törvénynek való megfelelés ellenőrzése Határidő: szeptember Gazdálkodás 8.1. Az átsorolások elkészítése. Határidő: intézkedésre: szeptember 1. Végrehajtás: szeptember 10. Felelős: gazdasági vezető, általános igazgatóhelyettes 8.2. A munkáltató által adható bérpótlékok felülvizsgálata. Határidő: szeptember 5. Végrehajtás: szeptember 10. Felelős: gazdasági vezető, általános igazgatóhelyettes 8.3. Takarékossági intézkedések megfogalmazása Határidő: szeptember 30. Felelős: gazdasági vezető 8.4. A karbantartás tervezése és kivitelezése Határidő: szeptember 1-től 8.5. A technikai dolgozók munkájának ellenőrzése Határidő: augusztus 30-tól

13 8.6. Az iskola munkafeltételeinek biztosítása, az infrastruktúra karbantartása Határidő: szeptember 1-től 9. Az iskola környezeti kapcsolatainak fejlesztése 9.1. Az intézmény külső arculatának fejlesztése (külső PR ) Városi és megyei médiákkal való folyamatos kapcsolattartás Határidő: folyamatos Közreműködők: szaktanárok, munkaközösség-vezetők, DÖK 9.2. Kapcsolatok fenntartásának biztosítása a fenntartóval, közoktatási referenssel és a társadalmi szervezetekkel Határidő: folyamatos 9.3. Szoros kapcsolat biztosítása a szülői és diák önkormányzati szervezetekkel Határidő: folyamatos Felelős: Közalkalmazotti Tanács vezetője, igazgatóhelyettesek, DÖK vezető, osztályf őnökök 9.4. Pályázatokon való részvétel Határidő: folyamatos Közreműködők: szaktanárok, munkaközösség-vezető, igazgató-helyettesek, pályázat író team 9.5. Bel- és külföldi kapcsolatok lehetőségének feltárása és kialakítása Határidő: szeptember 1-től folyamatosan Közreműködők: idegennyelv-tanárok, osztályfőnökök Felelős: általános igazgatóhelyettes 9.6 A szülőkkel, középiskolával, óvodával kialakított kapcsolat szakmaiságra épüljön, segítse a gyerekek fejlődését. Határidő: folyamatos Felelős: igazgató 10. Étkeztetés Az iskolai étkeztetés folyamatos biztosítása és ellenőrzése Felelős: gazdasági vezető, élelmezésvezető, általános igazgatóhelyettes Határidő: folyamatos Étkezési térítési díjkedvezmények megajánlása és megítélése

14 Felelős: osztályfőnökök, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök, gazdasági vezető Határidő: folyamatos III. Főfolyamathoz kapcsolódó mellék feladatok, határidők felel ősök és az ellenőrzés megjelölésével 1. Az iskolai egészségvédelem 1.1. Az iskolai egészségvédelmi program adott évre történő lebontása és végzése Felelős: iskolaorvos, iskolavédőnő, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felelős Határidő: szeptember 20, ill. folyamatos 2. A gyermek- és ifjúságvédelem 2.1. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelősök megbízása, ill. megerősítése Határidő: augusztus 30. Felelősök: igazgatóhelyettesek 3. Tűz- és munkavédelem 3.1.Munka-és tűzvédelmi oktatás megszervezése az alkalmazottak részére az iskolában Határidő: augusztus Munka-és tűzvédelmi oktatás megszervezése az iskola tanulói számára Felelősök: osztályfőnökök Közreműködnek: technika tantárgyak valamint a testnevelés tárgyakat tanító pedagógusok helyettesek és az igazgató 3.3. Tűz és katasztrófa védelem tanulása az osztályfőnöki órák keretében Felelős: osztályfőnökök, technika tárgyakat tanító pedagógusok helyettesek 4. Vagyonvédelem 4.1. Az intézmény leltári egységeinek átadása-átvétele évenként Határidő: augusztus 26-tól, ill. június 14-tól külön beosztás szerint.

15 5. Iskolai statisztika elkészítése 5.1. Az intézmény központi statisztikájának elkészítése és feladása az Internetre. Határidő: október 15-ig. Közreműködnek: a tantestület tagjai külön beosztás szerint. Felelős: általános igazgatóhelyettes 6. Tanórán kívüli tevékenységek 6.1. Napközi foglalkozás- tanulószoba ebédeltetés rendje időbeosztás ebédlőben csoportok helyeinek kijelölése ebédlőben nevelői felügyelet biztosítása biztonsági őrök beszámolásáról, ebédeltetés rendjének felügyelete 6.2. Tömegsportok és versenysport eredményesség délutáni órakeretek szakmai munkamegosztás emeltszintű testnevelés továbbvitele úszásoktatás kiterjesztése 6.3. Szakkörök- fakultáció tehetséggondozás felzárkóztatás versenyekre való felkészülés díjazás - országos versenyre való jutásért a pedagógus ,- Ft kiemelt juttatást kapjon országos helyezett közötti eredményért a felkészítő pedagógus ,- Ft egyedi juttatásban részesül Tanórán kívüli programok: hangversenyek rendhagyó irodalomórák sporttalálkozók kulturális csoportok szereplése városi megemlékezésekre való felkészülés történelmi, irodalmi, honismereti kirándulások színházlátogatás 6.5. Iskolai önkiszolgálás, megbízatások formái, önállóság színterei: diák-önkormányzati munka hetesek megbízatásának rendje osztályprogramok szervezése részvétel iskolai, diák-önkormányzati programokban iskolánk képviselete sport- és kulturális, tanulmányi versenyeken 6.6. A diákönkormányzati munka színterei: önálló diákprogramok szervezése diáknap

16 IV. A TANÉV HELYI RENDJE (11/2006. (IV. 8.) OM rendelet alapján) Első tanítási nap: szeptember 1. (péntek) Utolsó tanítási nap: június 15. (péntek) A tanítási napok száma 181.? Az év végi osztályozó értekezletek: június. tagozati beosztás szerint.? Bizonyítvány kiadása: június 17.? Tanévzáró értekezlet: június 24. (A 11/2006. (IV. 8.) OM rendelet 2 (8) alapján.)? Őszi szünet: október 30-tól, november 3-ig tart. Az első félév január 19-ig tart.? Osztályozó értekezletek: január tagozati beosztás szerint.? Félévi értesítő kiadása január 26.? Félévzáró értekezlet: február 8. (A 11/2005. (IV.8.) OM rendelet 2 (8) alapján.) A nevelőtestület öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, melyből egy tanítási nap programjáról a diákönkormányzat jogosult dönteni (A 11/2005. (IV. 8.) OM rendelet 3 alapján.).? 2+1 nap meghatározását igazgatói jogkörbe utalja az éves munkaterv elemzése, értékelése, ill. testület pedagógusai számára szakmai továbbképzés céljából;? 1 nap meghatározását a DÖK hatáskörébe utalja iskolai fesztivál, sportnap stb. céljából;? 2 nap kiválasztását a Közalkalmazotti Tanács javaslatára a tantestület maga határozza meg, nevelési értekezlet és/vagy testületi kohéziót erősítő programok céljára. Javaslat a tanítás nélküli munkanapokra: Október: nevelési értekezlet 1 nap Február: nevelési értekezlet 1 nap Június: diáknap 1 nap Június: pedagógus kirándulás 2 nap Szünetek rendje:? Őszi szünet október 30-től november 3-ig tart. Utolsó tanítási nap október 27. (péntek), első tanítási nap november 6. (hétfő).? Téli szünet december 27-től január 2-ig tart. Utolsó tanítási nap december 22. (péntek), első tanítási nap január 3. (szerda).? Tavaszi szünet április 5-től április 10-ig tart. Utolsó tanítási nap április 4. (szerda),

17 első tanítási nap április 11. (szerda). Tankötelesek beíratása: március 1-je és április 30-a között az önkormányzat döntése szerinti időpontban történik. Tanévnyitó szülői értekezlet: szeptember között, tagozati beosztásban. Pályaválasztási szülői értekezlet: november , 8. évfolyamon szervezik az osztályfőnökök. Fogadó órák: félévente (tantestületi döntés alapján) Nyílt nap: félévente (tantestületi döntés alapján) A tantestület rendes munkaértekezletei: minden második hónap első keddjén tól. Alapfokú művészetoktatás munkarendje: Első tanítási nap: (hétfő) Utolsó tanítási nap: (péntek) Pedagógiai Szakszolgálat munkarendje: Pszichológus fogadó napja: minden hét keddjén V. Munkaközösségek munkatervei 1. Egységes szervezési feladatok o o o o o o A tanmenetek, foglalkozási, szakköri és munkaközösségi tervek elkészítését az igazgatóhelyettesek ellenorzik. A tanterv által eloírt követelmények, alapkészségek minél teljesebb, következetesebb teljesítése Félévente 1 alkalommal a tanulóknak úgy nevezett passzolás - i lehetoség (a szóbeli felelés alóli mentesség) biztosítása A szüloi értekezleteket, egyeztetett idopontban tartják az osztályfo nökök. Az neveloi ügyeletesi munka megszervezése, fokozott figyelemmel kísérése. Az iskola továbbképzési tervének áttekintése: lehetoségek, igények és törvényi kötelezettségek egyensúlyának biztosítása a rendelkezésre álló anyagi fedezet hasznos és törvényes felhasználása. Kiemelt feladat az osztályok pozitív magjának kialakítása mellett a

18 o o o o rendbontók elleni következetes és egységes fellépés a tanórák védelmében. A nevelési feladatok erosítésével párhuzamosan figyelni kell a magatartás és szorgalom egységes értékelésére. Kiemelt figyelmet kell fordítani az intézmény dokumentumaink alkalmazására, megismertetésére az azokban foglaltak maximális betartására és betartatására. Bemutató órákat, belso továbbképzéseket kell tartani, ezzel fejlesztve a szakmai önképzést, a pedagógiai kultúrát Folytatni kell a minőségfejlesztési munkát. További egységesen kezelendő feladatok: - a tanórák védelme - pontos órakezdés és óra befejezés - pontos folyamatos adminisztráció - tanórai fegyelem - tanítási órák ellenőrzése - szakmai tanácskozások, önképzés, bemutató tanítások szervezése 2. A legfobb munkaközösségi célkituzések 2.1. Alsós munkaközösség: A szöveges értékelés rendszerének kiterjesztése a harmadik évfolyamra. A belépo idegen nyelv szöveges értékelésének kidolgozása, rendszerbe illesztése. Továbbra is kiemelt feladat az alapkészségek, valamint a tanulók kreatív, önálló gondolkodásának fejlesztése. A felzárkóztatás érdekében a fejleszto pedagógia módszereinek mind teljesebb kiaknázása, a tehetséggondozás érdekében tanulmányi és levelezo versenyek szorgalmazása, szakkörök muködtetése, olvasási szokások alakítása. Az egészséges életmódra, rendszeres testmozgásra való nevelés érdekében sportdélutánok szervezése, az úszás még aktívabb szorgalmazása. A tanulói teljesítmények minél részletesebb értékelése, pozitív példák kiemelése a közösségfejlesztés érdekében. Alapkészségek fejlesztése, viselkedéskultúra javítása Hagyományos rendezvények szervezése Tanító(nő)- óvónő találkozó- szakmai tapasztalatcsere Belső szakmai képzés, bemutató órák, folyamatos önképzés Házi, körzeti és levelezős versenyeken való részvétel Színházlátogatás helyben Tisztasági verseny (értékelése negyedévenként) Megemlékezés a világnapokról (2-3) Petőfi-hét kistérségi színtű kiszélesítése Olvasóvá nevelés ( A negyedév könyve vetélkedő) Könyvtárlátogatás

19 2.2. Osztályfonöki munkaközösség: Az osztályfonöki tevékenység célirányos tervezése, a nevelési feladatok koordinálása. Ebben a tanévben hangsúlyos szerepet kapnak az osztályfonöki témakörök beosztásánál nemzeti jelképeink, hagyományaink, hiszen kiemelt feladatnak tekinti a munkaközösség a nemzeti értékeink megismerésére és megbecsülésére nevelést. Az osztályfonöki munkaközösség fontosnak tartja az osztályban tanító nevelokkel és a szülokkel a jó kapcsolat kialakítását. A magatartásfüzet formailag egységes megújításával, a következetes neveloi magatartással a tanítási folyamat eredményességének javítása. Pontos adminisztráció a tanügyi nyilvántartásoknál Szorosabb kapcsolat a gyermek és ifjúsági felelőssel, a Gyermekjóléti Szolgálattal, az egyházakkal Tisztasági verseny szervezése (szempontsor szerint) A DÖK munkájának hatékonyabb segítése A személyiségfejlesztés különböző módszereinek jobb megismerése alternatív nevelési módszerek Szülő- pedagógus kapcsolattartási formáinak bővítése folyamatos kapcsolattartás társintézményekkel valamint osztályt tanítók megbeszélése (tapasztalatok az osztályok átadásánál) 3-4. o. és 5-6. osztályos nevelők tantárgyi vonatkozású szorosabb kapcsolattartása Hangversenyen való részvétel és felügyelet 2.3. Reál munkaközösség: A tanterv által eloírt követelmények, alapkészségek minél teljesebb, következetesebb teljesítése. A tanulók ráhangolása a sok fejtörést és problémát jelento természettudományi tantárgyakra. Informatika tantárgy felmérés utáni intézkedési tervének elkészítése. A helyes, praktikus tanulási technikák, szokások kialakítása és fejlesztése. A belépo új tantárgyak minél szélesebb köru megszerettetése a tanulókkal. A felzárkóztatásra fokozott figyelem, évfolyamonként korrepetálás lehetoségének biztosítása. Az iskolai rendezvények maximális támogatása. Kistérségi reál-vetélkedo szervezése szaktárgyi, kiskörzeti és háziversenyek szervezése, részvétel központi szervezésű szaktárgyi versenyeken akadályverseny rendezése. Diákolimpiai versenyek szervezése, megrendezése, atlétika kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, sakk sportágak tekintetében. Nemzetközi labdarúgó torna rendezése Eredmények jobb dokumentálás 2.4. Humán munkaközösség: A hazaszeretetre, nemzeti értékeink, jelképeink, hagyományaink megismerésére, megbecsülésére nevelés nemzeti múltunk megismerésével, mu vészi alkotások segítségével, nemzeti nagyjaink egyéni sorsa, helytállása példaértékuségével. Toleranciára, önismeretre nevelés.

20 Nemzeti tudat erosítése A szövegérto olvasás készségének fejlesztése, olvasóvá nevelés. A beszédkészség, a helyesírási készség, általában a kommunikációs képességek fejlesztése szóban és írásban. A tehetséggondozás mellett fokozottabb odafigyelés a közepes ill. gyenge tanulókra. Tantárgyankénti háziversenyek rendezése "ötösök versenye" címmel, tablón évfolyamonként és tantárgyanként az első három helyezett megjelenítése Minőségbiztosítás folytatása 8%-osnyelvvizsgázás éves szintű teljesítése Alapkészségek fejlesztése Tehetséggondozás, képességkibontakoztatás, hátrányos helyzet kezelése Olvasóterem használata, önálló ismeretszerzés gyakorlatának kialakítása, könyvtári órák szervezése Színház és hangverseny látogatások, Petőfi-hét szervezése Szeretetnap Múzeumi látogatás, rajzpályázat Iskolarádió beindítása Az idegen nyelvek megismertetésén, megszerettetésén túl a munkaközösség célja, hogy nyolcadik osztály végére a tanulók legyenek birtokában alapfokú kommunikációs és nyelvtani ismereteknek. Szem elott kell tartani, hogy a nyelv érintkezési lehetoség más országok megismeréséhez, az emberek közötti kapcsolatteremtéshez. Belso szakmai továbbképzések számának növelése. Nyelvvizsga elokészíto szakkör muködtetése. VI. 2006/2007-es tanév esemény naptára Augusztus Alakuló értekezlet ( ) Javító- és osztályozó vizsgák ( ) Munkaközösségi értekezletek ( ) Teremrendezés, teremdíszítés ( és 08.31) Tankönyvárusítás( ) Tanévnyitó értekezlet ( ) Intézménybejárás (08.30.) Órarendkészítés Tanévnyitó ünnepély ( ) Elso tanítási nap, balesetvédelmi és tuzvédelmi oktatás, házirend ismertetése, DÖK képviseloinek megválasztása ( ) Naplók megnyitása, kitöltése ( ig) Uszodával beosztások egyeztetése Napközi, menza, tanulószoba szervezés

21 Szeptember Tanmenetek, foglalkozási tervek, szakköri tervek, osztályfonöki munkatervek összeállítása, ellenorzése, leadása a munkaközösség vezetőknek ( ig) Szüloi faliújság indítása (09.01.) Egységes magatartásfüzetek elkészítése ( ig) Szakkörök indítása ( tól) Úszásoktatás kezdete (09.20.) Az ügyelet megszervezése ( ig)) Szüloi értekezletek ( ) SZMK tagok választása Jelentkezés a levelezo versenyekre, pályázatokra Év eleji - évfolyamonként azonos - felmérések írása Vas- és papírgyűjtés Belso továbbképzés: szöveges értékelés az alsó tagozaton (id. nyelvi mk.) Leckementes hétvége Munkaközösségi megbeszélések Integrációs program beindítása Őszi tanulmányi kirándulások-alsós mk. Művészeti iskolai csoportok kialakítása műv. isk. tanárai Tagiskola meglátogatása - Igazgató Igazgató-h. Pedagógiai Szakszolgálat munkarendjének kialakítása Almanap Szép füzet verseny (alsó és felso) meghirdetése Október Munkaértekezlet (minden második hónap elso keddjén) Anyakönyvek kitöltése (10.06-ig) Váltócipok behozatala (10.13-ig) Október 6. megemlékezés - oszt.f.( Kötelező iskolai feladat) Októberi statisztika elkészítése (10.13-ig) Oszi kirándulások, túrák (fakultatív osztályprogramok) Október 23. megemlékezés ( iskolai) SZMK értekezlet Pályaválasztási szüloi értekezlet ( ) Szakmai továbbképzés: Hogyan lépjünk fel az iskolában eloforduló hazugságok, rágalmazások ellen?(osztályfonöki mk.) Tv kikapcsolási hét Zenei világnap Részvétel az "Idősek Napján" Az iskolai Szmk megalakulás Őszi körzeti versenyek indítása - testnevelő tanárok Irodalmi kirándulás az Erdőhátra November Oszi szünet ( ) Nyílt napok (folytatása áprilisban)

22 Halloween / Márton nap angol és német nyelvi csapatvetélkedo (11.7.) Fogadónap ( ) Ingyenes tankönyvtámogatáshoz igények felmérése (11.17-ig) Tisztasági verseny (1. forduló) Őszi sportvetélkedő - igazgatóhelyettesek Diákolimpia /kosár-foci-sakk/ Színházlátogatások - Papp Veronika Hangversenysorozat- Jeles A-né December Munkaértekezlet Pedagógus gyerekek Télapója Hónap könyve (1. forduló) felelos: a humán munkaközösség Mikulásnapi vagy karácsonyi klubdélutánok osztályonként Iskolai fenyo díszítése (napközisek) Iskolai karácsonyi ünnepség Téli szünet ( ) Mikulás -DISCO DÖK vez.+ osztály f. Mikulás-kupa Karácsonyi Hangverseny- Igazgató szaktanárok Január Munkaértekezlet Félévzárás ( ig) Félévi bizonyítványok kiosztása (01.26-ig) Magyar Kultúra Napja (jan. 22.) Osztálykirándulások szervezésének megkezdése Nyílt nap- bemutató órák Téli madárvédelem - B szak +mkv. Hangszeres félévi vizsga Igazgató-zeneoktatók Tankönyvrendelés Február Félévi tantestületi értekezlet Szüloi értekezletek ( ) Hónap könyve (2. forduló) Továbbtanulási lapok kitöltése, továbbítása középfokú intézményekbe Farsangi bál/ alsós/ ( DÖK) Farsangi bál/ felsős/- ( DÖK) Bálint nap Szexuális felvilágosító eloadások évfolyamonként (védono bevonásával) Petőfi-hét programjának előkészítése- humán mkv Pályázatok kiírása Körzeti népdaléneklő verseny- A.szak + énektanárok Biológia-, matematika-, sakkversenyek -B.szak Emeltszintű sportosztály meghirdetése- ig. Farsang-kupa

23 Március Munkaértekezlet Március15-i megemlékezés (iskolai) Március15-i megemlékezés (városi) Biológia verseny 8. évfolyam számára Számítástechnika verseny 7-8. évfolyam számára Múzeumi nap osztályonként Tisztasági verseny (2. forduló) Nőnapi ünnepség-intézményi dolgozók Petőfi-hét megnyitója rajzpályázatok Helyesírási verseny - A szak mkvez. Nyári tábor szervezése - Osváth Sándor Tavaszi szünet ( ) Április Fogadónap ( ) Utazás Verne regényei körül (csapatvetélkedo) Április 11. a költészet napja - megemlékezés Nyílt napok (a novemberi folytatása) Beiratkozás Háromnegyed évi értékelés ( ig) Egészséges nap Irodalmi kirándulás Erdélybe - osztályfőnökök A Föld Napja megemlékezés B szak+ tagozatvezető igazgatóhelyettes Történelmi kirándulás - humán mk.vez. Jól ismerem a mértékegységeket felsos iskolai matematika verseny Május Munkaértekezlet Hónap könyve (3. forduló) Anyák napja Szép füzet verseny (alsó és felso) értékelése Német nyelvi tanulmányi verseny HÍVOGATÓ Leendo 1. osztályosok fogadása Kihívás napja ( ) Kimeneti mérés 8. évfolyamon magyarból, matematikából Madarak és fák napja- osztályfőnökök Ballagás előkészítése- általános igazgatóhelyettes Gálaműsor (alsó) Szeretet nap -Jeles Antalné Június Munkaértekezlet Osztálykirándulások Év végi osztályozó konferencia Felkészülés a tanévzárásra (utolsó tanítási nap június tanítási nap)

24 Jutalomkönyvek megírása június 6-9. Bizonyítványok írása összeolvasása az ig. helyettesekkel vagy munkaközösség-vezetőkkel Tanévzáró ünnepély igazgató-helyettes Ballagás - igazgató-helyettes Következo évi taneszköz lista kiadása Leltározás- vagyonvédelem -igazgató-helyettes Tanévzáró értekezlet Zongoravizsga, növendék-hangverseny- ig. zenetanárok Nemzetközi labdarúgó-torna - Moldvay János Diáknap - Kindné Szabó Ildikó DÖK

25 VII. Ellenorzo munka A 2006/2007. tanévben az iskola vezetosége belso ellenorzési tevékenységét a munkaköri leírásokat és a törvényi kötelezettségeket alapul véve az alábbi tervezés szerint végzi: az eredményes munkavégzést elosegítendo fokozni kell a tapasztalatcserét, az óralátogatásokat. ELLENORZÉSI TERV Az ellenorzés területe Iskolavezetés felelose A tanórán folyó nevelo igazgató oktató ig. helyettesek munka Tanulmányi munka, szaktanári tevékenység ellenorzése - alsó tagozaton - felso tagozaton - napköziben, tanulószobán - pályakezdok esetében - új kollégák esetében - a félévi, év végi értékelésben - mk-vezetok esetében 2. Tanórán kívüli foglalkozások - tanulószoba - napközi - szakkörök - korrepetálás - sportfoglalkozás - könyvtár 3. Osztályfonöki munka - osztályfonöki órák - kapcsolattartás a szülokkel - of. ellenorzo, értékelo tevékenysége - egységes nevelési eljárások alkalmazása Bevont felelosök mk-vezetok Az ellenorzés módszere óralátogatás tantárgyi mérések napközis foglalkozás tanulószobai foglalkozás dokumentáció szóbeli és írásos beszámoló ig. helyettesek mk-vezetok foglalkozás látogatása dokumentáció résztvevok létszáma látogatottság igazgató ig. helyettesek of. és mk-vezetok óralátogatás szüloi értekezlet családlátogatások írásbeli tájékoztatás dokumentáció magatartás értékelése szorgalom értékelése egyéni beszélgetések dicséretek és figyelmeztetok

26 4. Gyermekvédelmi munka igazgató ig. helyettesek of. és mk-vezetok, gyermekvédelmi felelos 5. Pályaválasztás igazgató általános igazgató helyettes 6. Ünnepélyek, megemlékezések igazgató ig. helyettesek mk-vezetok beszámoló dokumentáció szüloi értekezlet beszámoló egyéni beszélgetés tájékoztató faliújság dokumentáció, munkaterv 7. Ügyeleti rend, szünetek folyosói, udvari fegyelem igazgató ig. helyettesek 8. Személyi anyagok igazgató gazdasági vezeto osztályfonöki munkaközösség vezeto je iskolatitkár reggeli ügyelet, ügyeleti rend betartása órakezdés és befejezés pontossága dokumentáció 9. Étkezési térítési díjak befizetése 10. Naplók, foglalkozási naplók ellenorzése 11. Leltár, gazdasági területek - pénzügyi, számviteli tevékenység - költségvetés tervezése és végrehajtása - karbantartás, takarítás - szertárrend - szakleltárak - nagy értéku eszközök leltározása vagyonnyilvántartás 12. Munka-, tuz- és balesetvédelem gazdasági vezeto élelmezésvezeto dokumentáció (étkezési nyilvántartás) ig. helyettesek osztályfonökök, naplóvezetés munkaközösség vezetokhiányzások nyilvántartása, igazgató gazdasági vezeto igazgató helyettes Ig. helyettesek gazdasági vezeto iskolatitkár karbantartók Munkavédelmi és tuzvédelmi felelos foglalkozásegészségügyi orvos igazolása dokumentáció szabályzatok betartása takarítás ellenorzése karbantartó füzet gazdasági vezeto épület- és környezetbiztonság szabályzatok betartása jegyzokönyvek tuzriadó munkavédelmi bejárás Csenger,

27 Kazamér Tibor igazgató

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény MUNKATERV 2015-2016. tanév Tartalomjegyzék I. Szervezési rész... 3 A tanév helyi rendje:... 3

Részletesebben

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14.

2015/2016. tanév. A munkatervet készítette: Kincses Imréné intézményvezető. Iktatószám: 215/2015. Okány, 2015. szeptember 14. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Okányi Általános Iskola 5534. Okány, Kossuth u. 5-9. Tel.: 06 (66) 488-105 Tel./Fax: 06 (66) 488-111 email: okanyiskola@gmail.com, web: www.okanyiskola.hu MUNKATERV

Részletesebben

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SOPRONI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Gárdonyi Géza Általános Iskola 9400 Sopron, Ferenczy János utca 1. Tel.: 99/312-246 E-mail: gardonyi@sopron.hu Honlap: www.gardonyi-sopron.sulinet.hu

Részletesebben

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre

A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja. Munkaterve. a 2012/2013-as tanévre A Dadi Református Egyházközség Általános Művelődési Központja Munkaterve a 2012/2013-as tanévre Dad, 2012. augusztus 3. 1 Bakiné Takács Irén ÁMK-igazgató Tartalomjegyzék Helyzetelemzés Legfontosabb célkitűzések

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Tartalomjegyzék 1 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 2 11 ÁLTALÁNOS BEMUTATÁS 2 12 AZ ISKOLA ADATAI 3 13 Az ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 4 2 AZ INTÉZMÉNY MINŐSÉGPOLITIKÁJA 5 21 MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT 5 22 JÖVŐKÉP

Részletesebben

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola MUNKATERV 2013/2014. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola A munkatervet készítette: Tamás Emília igazgató A munkatervet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2013. augusztus 30. Tartalom

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév

OM : 028318 M U N K A T E R V. 2014-2015. tanév Kondorosi Petőfi István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Kollégium OM : 028318 M U N K A T E R V 2014-2015. tanév Összeállította: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató 1 Az ember csak neveléssel válik

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes

Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM. 2014/2015. tanév. Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola MUNKAPROGRAM 2014/2015. tanév Készítette: Mészáros Zsuzsanna intézményvezető-helyettes Tartalomjegyzék I. A tanévindítás feltételei 3 II. Fő célkitűzések a 2013/2014-es

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: Ruskáné Fintor Mária igazgató T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 3 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 3

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium 2015-2016. tanév munkaterve 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 3 2. A 2014-2015. TANÉV RENDJE... 3 3. HELYZETELEMZÉS... 5 a) A tanulók

Részletesebben

2011/2012. tanév munkaterve

2011/2012. tanév munkaterve KISKŐRÖSI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ÓVODÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA KISKŐRÖS 2011/2012. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves intézményi, tagintézményi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM: 201529 Cserhátsurány, Szabadság út 28. 2013. Készítette: Bóta Bernadett igazgató Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY ADATAI...4 1. A szabályzat

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium

A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium A Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015-2017 Elfogadás időpontja: 2015. 09.. Bevezetés időpontja: 2015. 10.01. Felülvizsgálat időpontja: 2017.

Részletesebben

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1-

MUNKATERV. 2015/2016-os tanév. István Király Baptista Általános Iskola. Kótaj. igazgató -1- MUNKATERV István Király Baptista Általános Iskola Kótaj 2015/2016-os tanév Készítette: igazgató -1- - 2- T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. TÁRGYI FELTÉTELEK... 4 2. SZEMÉLYI FELTÉTELEK... 4 2.1. DOLGOZÓI

Részletesebben

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Nyírmeggyesi Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1.

Nemzeti Alaptanterv. 110/2012(VI.4.) kormány rend. 66.MK.2013.09.0 1. 2012-2013. 2013. tanév Tanév rendje Szorgalmi idő első napja 2012.09.03. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2013.06.14. péntek Félév vége 2013.01.11. péntek Félévi értesítő kiadása 2012.01.18. péntek Félévi

Részletesebben

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve

Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve Zalakomári Általános Iskola 2015/2016. tanévre vonatkozó Munkaterve A MUNKATERVET KÉSZÍTETTE: SZAKÁLL TIBOR A MUNKATERVET JÓVÁHAGYÓ NEVELŐTESTÜLETI DÖNTÉS KELTE : 1 2 2015. SZEPTEMBER 18. Tartalomjegyzék

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév

MUNKATERV 2014/2015-ös tanév Kunadacs-Ladánybene Általános Iskola MUNKATERV 2014/2015-ös tanév A tanév rendje: Szorgalmi idő: 2014. szeptember 1.(hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Kötelező tanítási napok száma: 181 Őszi szünet: 2014.

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzat II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 37. TARTALOM 1. Általános szabályozási felhatalmazás... 5 2. Működés rend, ezen

Részletesebben

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI

Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és EGYMI 2015-2016 éves munkaterv és feladat ellátási terv Összeállította: Kácsándiné Kottász Katalin

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola A mecseknádasdi Liszt Ferenc Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Program 2015 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. HATVAN, GÉZA FEJEDELEM UTCA 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I.1. A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 6 I.1.1. A Szervezeti

Részletesebben

A 2015-16. TANÉV RENDJE

A 2015-16. TANÉV RENDJE ADDETUR Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. A 2015-16. TANÉV RENDJE Események megnevezése Ideje Helye Felelős Megjegyzés Alakuló értekezlet 2015.08.24.

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061

MUNKATERV 2015/2016-os tanév. OM: 029113 KIK kód: 048061 Bükkaranyosi Általános Iskola 3554 Bükkaranyos Rákóczi F. u. 23. MUNKATERV 2015/2016-os tanév OM: 029113 KIK kód: 048061 Készítette: Váradi Józsefné igazgató A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi

Részletesebben

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA

A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA A HUSZÁR GÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA DEBRECEN 2015 1 Tartalomjegyzék Bevezetés... 7 1.1 A SZMSZ célja és tartalma... 7 1.2 Az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu

6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu KT Bem József Általános Iskola Herpai Vilmos Általános Iskolája 6085 Fülöpszállás, Petőfi Sándor út 4. Tel/Fax: 78/435-026 E-mail: iskola@ktkt-herpai.hu web: ktkt-herpai.hu A KT Bem József Általános Iskola

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.

Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail. Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424-124 fax: 76/598-828 e-mail: alpariskola@gmail.com 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE 1. Név Bársony

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székesfehérvári Tankerület 072041 Tartalom SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT... 0 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.1 A szervezeti

Részletesebben

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre

NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola. MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre NKI Móricz Zsigmond Általános Iskola MUNKATERVE a 2009/2010. tanévre 1. Tárgyi feltételek: Az előző évek uniós pályázatainak köszönhetően valamennyi tantermünk megújult: korszerű bútorok, taneszközök állnak

Részletesebben

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. A DUNAKESZI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 6 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DARUS UTCAI MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAPEST, XVIII. KERÜLET DARUS U. 3. Készítette: Bakos Péterné intézményvezető Budapest, 2015. október 12. Tartalom

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető

Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016. Készítette: Bagolyné Takács Enikő munkaközösség vezető Nyírteleki Általános Iskola MUNKATERV REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓ TAGOZAT 2015/2016 Készítette: munkaközösség vezető "Amikor a fiadat oktatod, a fiad fiát is oktatod." /Talmud/ I. REÁL MUNKAKÖZÖSSÉG HELYZETELEMZÉS,

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre Csongrád és Térsége Általános Iskola Szent László Általános Iskolája MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre Összeállította: Szabó Ferenc Jóváhagyta: tantestület Dátum: 2015.09.02. Bevezetés: Az idei a harmadik

Részletesebben

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre

MUNKATERV. a 2013/2014 es tanévre 2652 Tereske Telefon: +35 559002 Honlapcím: http://www.tereske.net OM: 032281 MUNKATERV a 2013/2014 es tanévre Az iskolai munkatervet 2013. szeptember 3 án a nevelőtestület egyhangúan elfogadta. jegyzőkönyv

Részletesebben

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND 2013 OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. 2 TARTALOM A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya...

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium

Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium Pedagógiai program 2016 PEDAGÓGIAI PROGRAM Tartalomjegyzék Előszó 1 Nevelési program 1. Pedagógiai célkitűzések; az oktató-nevelő tevékenység legfontosabb tartalmi és szerkezeti

Részletesebben

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve

A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve A Herman Ottó Általános Iskola Munkaterve a 10. tanévre Felsőpakony, 2009. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I. Helyzetelemzés... 3 II. A tanévindítás feltételei... 4 Személyi feltételek...

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2012/2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ DOKUMENTUMOK II. A 2012/2013-OS TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK 1. ÓRAKERETSZÁMÍTÁS

Részletesebben

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1.

Munkaterve. 2015/2016. tanév. Készítette: Fekésházi Tibor igazgató 2015. szeptember 1. Gönczy Pál Sport és Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 4200 Hajdúszoboszló, Kálvin tér 7. OM 031029 TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0032 tel.: 52/557-240 www.gonczyiskola.hu gonczy@gonczy-hszoboszló.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI- OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE I. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatási Ssz. Munkakör Végzettség

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MUNKATERV

INTÉZMÉNYI MUNKATERV Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 1051 Budapest Nádor utca 32. KLIK adószáma: 15799658-2-41 Mátészalkai Tankerület KLIK 150006 Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Zrínyi Ilona Gimnázium Szervezeti és Mőködési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 A Szervezeti és Mőködési Szabályzat célja... 3 Az intézmény törvényes mőködését meghatározó dokumentumok... 3 Az intézmény legfontosabb adatai az Alapító

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015 2 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE

2013/2014. TANÉV MUNKATERVE PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013/2014. TANÉV MUNKATERVE A kötelező tanítási napok száma: 179 nap. Az első tanítási nap: 2013. szeptember 2. (hétfő), az utolsó tanítási

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUM, GÉPÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2170 ASZÓD, HATVANI ÚT 3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ASZÓD 2013 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS 5 1. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 030500 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MOSONMAGYARÓVÁR Mosonmagyaróvár, 2013. február Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetés... 5 1.1. Általános rendelkezés... 5 1.2. Az

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola 6088 Apostag, Hunyadi u. 9-11. Tel.: 78/428-077 Apostag, 2013. március 30. Jóváhagyta: Dudla Erzsébet intézményvezető Tartalom 1 ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták

1.sz. Melléklet. Munkaköri leírás-minták Munkaköri leírás-minták 1.sz. Melléklet Iskolánkban minden munkavállalónak névre szóló, feladataihoz szabott munkaköri leírása van, amelyet az alkalmazást követően kézhez kap, átvételét aláírásával igazolja.

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27.

2014. MUNKATERV. Rumi Rajki István Általános. 9766 Rum, Béke utca 20. Rumi Rajki István Általános Iskola 2014.08.27. 2014. MUNKATERV Általános Iskola 9766 Rum, Béke utca 20. 2014.08.27. A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2014/2015. TANÉVRE Tartalom 1. A tanév rendje:... 3 2. A tanév helyi rendje... 4 2.1.

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA HUNYADI JÁNOS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.) OM: 201738 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 5 1.1. Jogszabályi háttér...5 1.2.

Részletesebben

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve

A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium. 2013/2014-es tanév munkaterve A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium 2013/2014-es tanév munkaterve Készítette: Herczegné Varga Ilona igazgató Érvényessége: 2013.09.01-jétől 2014.08.31-ig Nevelőtestület

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye OM:030028 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Készítette: Erős János igazgató

Készítette: Erős János igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT K Ö Z P O N T I A L S Ó V Á R O S I M Ű V E L Ő D É S I K Ö Z P O N T Készítette: Erős János igazgató. TARTALOMJEGYZÉK I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 3 1. Az intézmény

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri u. 27. Tel.: 96/279/137 Fax: 96/535-017 E-mail: altiskfarad@gmail.com

Részletesebben

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március

A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai Programja. Készült: 2013. március A Klapka György Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Készült: 2013. március 1 1 NEVELÉSI PROGRAM... 4 2 A GYERMEKEK, TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉT SZOLGÁLÓ INTÉZKEDÉSEK... 29

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

Návay Lajos Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. T A R T A L O M J E G Y Z É K I. A működés rendje, nyitva tartás... 3 I.1 Nyitva tartás, ügyelet, munkarend...3 I.2 A belépés és benntartózkodás rendje, a pedagógiai

Részletesebben

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA DR. FEJÉRPATAK Y LÁSZ LÓ ÁLTALÁN OS ISKOLA ÉS ALA PFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA M U N K A T E R V 2014/2015. tanév Az intézmény munkatervét a nevelőtestület 2014. szeptember 15-i nevelőtestületi ülésén elfogadta.

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A A GYŐRI NÁDORVÁROSI ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 202991 Szervezeti egységkód: 074077 Cím: 9024 Győr, Kálvária utca 20. E-mail cím: nador@nvarosi-gyor.sulinet.hu

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZABADKÍGYÓSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 5 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja 5 2.Az alkalmazottak köre,

Részletesebben

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata Az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 037802 1146 Budapest, Cházár András u. 10. Budapest, 2015. október 21. dr. Molnár

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. (XI. 24.) a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Felsőbüki Nagy Pál Általános

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye

Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye Kiss Géza Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola Sellye Készítette: Orlovics Gyuláné igazgató A 2012 2013. tanév feladatainak meghatározásánál a következő dokumentumokat, előírt kötelezettségeket

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 1135 BUDAPEST CSATA U. 20. Szervezeti és működési szabályzat Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013. 10. 1 1. A Szervezeti és működési szabályzat általános rendelkezései, hatálya 1.

Részletesebben

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szegedi Zrínyi Ilona Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat Szeged, 2014. szeptember 01. Jóváhagyta:. Doroginé Bíró Irén intézményvezető, főtanácsos . Tartalom 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben