Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Mőködési Szabályzat"

Átírás

1 Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, VEZETİK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 1. Az igazgató, az igazgató helyettesítése 2. Az igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezetık 3. A gazdaságvezetı 4. Az igazgatótanács, az iskolavezetıség 5. Az irányítás mechanizmusa III. RÉSZ A NEVELİTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 1. A nevelıtestület jogállása 2. A nevelıtestület értekezletei 3. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása 4. A szakmai munkaközösségek 5. Szakmai munkaközösségek tevékenysége 6. Az osztályfınök IV. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI RENDJE MINDEN TAGINTÉZMÉNYBEN 1. A közalkalmazottak munkarendje a./ A pedagógusok munkarendje b./ A nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı és más alkalmazottak munkarendje 2. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje 3. Az intézményben tartózkodás rendje 4. Tiltott és megengedett reklámtevékenység 5. Intézményi védı, óvó elıírások. 6. A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok 7. Tőz, egyéb katasztrófa elhárítás esetén szükséges intézkedések 8. Rendkívüli esemény, bombariadó, 9. Elmaradt órák pótlása V. RÉSZ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE 1. Tanulói jogviszony 2. Az intézmény tanulóinak munkarendje 3. A tanév helyi rendje 4. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, idıtartama 5. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje 6. Fakultatív hit-, és vallásoktatás idıpontját és helyét biztosító eljárások rendje 7. Az iskolai könyvtár mőködési rendje 8. A tankönyvellátás rendje 9. A vizsgáztatás rendje VI. RÉSZ AZ ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE 1. Az alapfokú mővészeti iskola feladata, és az ellátást meghatározó jogszabályok 2. A tanulói jogviszony, az értékelés módja, elırelépés 3. A tanév helyi rendje 4. A tanítási órák, óraközi szünetek rendje, idıtartama 5. A szakkönyvtár mőködési rendje 2

3 VII. RÉSZ AZ EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT MŐKÖDÉSI RENDJE 1. Feladatellátás helyszínei 2. Ellátási terület: 3. A mőködés rendje 4. Szakszolgálati tevékenység igénybevételének módja a./ Nevelési tanácsadó igénybevétele b./ Logopédia szolgálat igénybevétele c./ Rehabilitációs foglalkozások igénybevétele d./ Gyógytestnevelés igénybevétele VIII. RÉSZ A TANÍTÁSI, KÉPZÉSI IDİ, TANÓRÁN KÍVÜLI FOGLALKOZÁSOK SZERVEZETI FORMÁJA ÉS RENDJE 1. Általános iskola 2. Alapfokú mővészeti iskola 3. Egységes pedagógiai szakszolgálat IX. RÉSZ AZ INTÉZMÉNYI KÖZÖSSÉGEK, ÉS A KAPCSOLATTARTÁS FORMÁI ÉS RENDJE 1. A felnıttek közösségei - A szülıi munkaközösség - Az iskolaszék - Szakszervezetek - Közalkalmazotti tanács 2. A tanulók közösségei, a diákönkormányzat - A diákönkormányzat - Osztályközösség - ISK 3. Az iskolai közösségek közötti kapcsolattartás formája és rendje - Kapcsolattartás a tagintézményekkel - Nevelıtestület és a szakmai munkaközösségek - Nevelıtestület tanulóközösség - diákönkormányzat - Szülıi Munkaközösséggel való kapcsolat - Iskolaszékkel való kapcsolat - Mindennapi testedzés, a sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje 4. Külsı kapcsolatok rendszere, a kapcsolattartás formái, módja és rendje X. RÉSZ A TANULÓK JUTALMAZÁSÁNAK ELVEI FEGYELMEZİ INTÉZKEDÉSEK XI. RÉSZ AZ ISKOLAI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK XII. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY LÉTESÍTMÉNYEINEK, HELYISÉGEINEK HASZNÁLATI RENDJE XIII. RÉSZ INTÉZMÉNYI DOKUMENTUMOK NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉS XIV. RÉSZ ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 3

4 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szervezeti és Mőködési Szabályzat jogi háttere: - a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény - a 11/1994. évi (VI. 8.) MKM rendelet - a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény, ill. - a végrehajtásáról rendelkezı 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet, - az elızı módosítását elrendelı 186/2006. (VIII. 31.) Korm. rendelet Az SzMSz hatálya: A Szervezeti és Mőködési Szabályzat és mellékletei kötelezı érvényőek az intézmény minden közalkalmazotti jogviszonyban lévı dolgozójára, s az iskolával szerzıdéses jogviszonyban állókra. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot az igazgató készíti el, terjeszti elı. Az SzMSz-t a nevelıtestület fogadja el. Az iskolaszék, iskolai szülıi szervezet és az iskolai DÖK egyetértési jogot gyakorol. Az SzMSz a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba, határozott idıre szól. Az SzMSz hatályba lépésével egyidıben hatályát vesztik a tagintézmények elızı SzMSz-i. 1. Az intézmény elnevezése: Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat rövid név: Békési Kistérségi Iskola székhelye: Békés, Jantyik u címe: tagintézményei: - Eötvös József Intézményegység (székhelyen mőködı iskola) - Karacs Teréz Tagiskola - Hepp Ferenc Tagiskola - Tarhosi Tagiskola - Muronyi Tagiskola - Kamuti Tagiskola - Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Alapfokú Mővészeti Iskola 2. Az intézmény alapítója és fenntartója: A Békési Kistérségi Intézményfenntartó Társulás (Békés Város Önkormányzata és Tarhos, Murony, Kamut Község Önkormányzata). A fenntartói jogokat Békés Város Önkormányzata gyakorolja. 3. Az alapító okirat száma és kelte: Békés Város Képviselı-testülete 238/2008. (V. 29.), Tarhos Község Képviselı-testülete 58/2008. (VI. 05.), Kamut Község Képviselı-testülete 54/2008. (V. 29.) és Murony Község Képviselı-testülete 55/2008.(VI. 16.) számú határozatával július 1-jével alapított intézmény. Alapító okirat kelte: Békés, május Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: 4

5 Önálló jogi személy. Teljes jogkörő, önálló költségvetési szerv, felújítási, beruházási tartalékot nem képezhet. Adóalanyiság szempontjából tárgyi adómentes. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Számlavezetı bank neve: ERSTE BANK HUNGARY NYrt. Békési Fiókja 5630 Békés, Széchenyi tér 4/2. Bankszámla száma: (fıszámla száma) Adónyilvántartási szám: Az intézmény felügyeleti szerve: Békés Város Önkormányzata 6. Az intézmény törzsadatai: OM azonosító: PIR azonosító: KSH területi számjel: Az iskola beiskolázási körzete: Békés Kistérségi Iskolafenntartó Társulás településeinek közigazgatási területe 8. Az intézmény típusa: Közös igazgatású közoktatási intézmény Szakágazat: Alapvetı szakfeladat: Az intézmény tevékenysége: Az intézmény alaptevékenységét az Alapító Okiratban foglaltak határozzák meg. Az intézmény alapfeladata: 1-8. évfolyamos általános iskolai nevelés-oktatás és vizsgáztatás, alapfokú mővészetoktatás, pedagógiai szakszolgálat. Az intézmény egyéb feladatai: Az Alapító Okirat alapján Az intézmény specialitása: Testnevelés és ének-zene tantárgyak emelt szintő oktatása (1-8. évfolyamon) Matematika és idegen nyelv tantárgyak emelt szintő oktatása (5-8. évfolyamon) Iskolaotthonos oktatás (1-4. évfolyamon) Az intézmény tagozatos oktatást nem folytat. 10. Az intézmény bélyegzıje: hosszú bélyegzı: kerek bélyegzı: 5

6 11. Az intézmény alapdokumentumai: - Alapító Okirat - A tartalmi mőködést meghatározó Pedagógiai program - Szervezeti és Mőködési Szabályzat - Munkaterv, amely egy tanévre szól, s a tantestület tanévnyitó értekezletén hagyja jóvá - Minıségirányítási Program - Házirend 12. Az intézmény jogosultsága: Általános iskola elvégzését igazoló bizonyítvány kiállítása. 13. Az intézmény alapítványai: - Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány Számlaszáma: Adószáma: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Diáksportjáért Alapítvány Számlaszáma: Adószáma: Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola Informatikai és Könyvtári Fejlesztéséért Alapítvány Számlaszáma: Adószáma: Tarhos Iskolájáért Közalapítvány Számlaszáma: Adószáma: Békési Nebulók Alapítványa (Eötvös) Számlaszáma: Adószáma: Kállai Jenı Alapítvány (Eötvös) Számlaszáma: Adószáma: Diákjainkért Alapítvány (Karacs) Számlaszám: Adószám: Alapítvány a Muronyi Óvodásokért és Iskolásokért Számlaszám: adószám: Békési Muzsikáló Gyermekekért Alapítvány (Mővészeti) Számlaszám: Adószám: Az intézmény jellegébıl adódó egyéb sajátosságok: - A feladatellátást szolgáló vagyon a fenntartó tulajdona, melyet forgalomképtelen önkormányzati törzsvagyonként bocsátott az intézmény rendelkezésére. Az alapításkori vagyont az alapító okirat, az azt követı vagyont az intézményi vagyonkimutatás tartalmazza. - A vagyon feletti rendelkezési jogosultság elsısorban a fenntartót illeti meg. Az intézmény vezetıje egyes vagyontárgyak bérbeadására vonatkozó jogosítványait, selejtezési jogkörét az alapító okirat, az intézményre vonatkozó önkormányzati vagyonrendelet és selejtezési szabályzat határozza meg. 6

7 II. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY VEZETÉSI SZERKEZETE, A VEZETİK KÖZÖTTI FELADATMEGOSZTÁS 1. Az igazgató A Kt. 55 (3) szakasza értelmében az intézmény élén álló magasabb vezetı, a fıigazgató áll (alapító okirat szerint a közös igazgatású, többcélú közoktatási intézmény felvehetı tanulóinak száma meghaladja az 1500 fıt, illetve tagintézményei négy településen mőködnek). Vezetıi munkáját az igazgatótanáccsal együttmőködve végzi. Az igazgató jogállását a magasabb vezetı ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az fıigazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét, valamint feladatait a közoktatási törvény állapítja meg. A fıigazgatói állás pályáztatása az önkormányzat jogköre. A fıigazgató kinevezése, bérmegállapítása, felmentése, fegyelmi eljárás indítása, ill. büntetés kiszabása tekintetében Békés Város Önkormányzata Képviselı-testülete dönt. A kinevezés öt évre szól. Az fıigazgató ellátja a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt feladatokat. Kizárólagos jogköre: - teljes munkáltatói jogkör gyakorlása - kötelezettség vállalási jogkör - kiadmányozás. Az fıigazgató az intézmény egyszemélyi felelıse. A fıigazgató munkaidejére nem kell alkalmazni a Kt. 16 (4) bekezdésében és az 1 sz. melléklet kötelezı óraszámot megállapító rendelkezéseit. Az igazgató helyettesítése Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási és munkáltatói jogkörbe tartozó ügyek kivételével az általános igazgatóhelyettes teljes felelısséggel helyettesíti. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása idején az igazgató helyettesítését az intézmény székhelyén dolgozó intézményegység-vezetı látja el; mindhármuk távolléte esetén a rangidıs tagintézmény-vezetı. Valamennyi vezetı távolléte esetén a helyettesítést a külön megbízást kapott pedagógus végzi. A helyettesek csak olyan ügyekben járhatnak el, amelyek a napi zökkenımentes mőködés szempontjából halaszthatatlanok. Az igazgató tartós távolléte esetén a teljes vezetıi jogkör gyakorlására külön intézkedés ad felhatalmazást. Tartós távollétnek minısül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését a gazdasági igazgató helyettes látja el. Hatáskörébıl átruházza: - az általános igazgató helyettesre a munkaközösségek és az intézményi minıség fejlesztési munkacsoport tevékenységének irányítását, a KIR-be tartozó adatszolgáltatást, kapcsolattartást az óvodákkal, a középiskolákkal, mővelıdési intézményekkel. - az intézményegység-vezetıre, tagintézmény-vezetıkre folyamatos vezetıi egyeztetés mellett - a tanulókkal, pedagógusokkal, szülıkkel kapcsolatos napi ügyek intézését, a tanügyi, szakmai munka irányítását, ellenırzését. 7

8 2. Az igazgatóhelyettes, az intézményegység-vezetı és a tagintézmény-vezetık A székhelyen mőködı intézményegység munkáját (Eötvös telephely) intézményegységvezetı, a székhelyen kívül mőködı tagintézményeket tagintézmény-vezetık irányítják. A vezetı beosztás (intézményvezetı-helyettesi beosztás) ellátásával megbízott általános igazgatóhelyettes, az intézményegység-vezetı és a tagintézmény-vezetık vezetıi tevékenységüket az igazgató irányítása mellett, egymással együttmőködve látják el. Az igazgatóhelyettes az igazgatóval alárendelt, az intézményegység-vezetıvel és a tagintézmény-vezetıkkel fölérendelt viszonyban áll. Az intézményegység-vezetı és a tagintézmény-vezetık egymással mellérendeltségi viszonyban dolgoznak. Feladatukat a munkaköri leírás tartalmazza. Kötelezı óraszámuk a közoktatási tv. 1sz. mellékletében az igazgató számára megállapított értékkel egyezik meg. Az intézményegység-vezetı és a tagintézmény-vezetık megbízása az igazgatótanács jogköre, a megbízást az igazgató öt évre adja. Az intézményegység-vezetı/tagintézmény-vezetı egyetértési joggal rendelkezik az intézményegység/tagintézmény alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott pályázat esetén. 3. A gazdasági vezetı Közvetlenül az iskola igazgatójának irányítása alá tartozik. A vezetı beosztás ellátására adott megbízás alapján, az igazgató átadott hatáskörébıl adódóan irányítja az "ügyviteli", a "technikai" (kisegítı), és konyhai dolgozó munkakörbe besorolt közalkalmazottak valamint a mőszaki asszisztens munkáját. Részletes feladatait a munkaköri leírás határozza meg. Felelıs: - a költségvetési és gazdálkodási terv, a beszámolók, az adatszolgáltatások elkészítéséért és helyességéért, - a számviteli, a pénzügyi, az adó- és a társadalombiztosítási jogszabályok betartásáért, - az intézmény gazdálkodását érintı helyi szabályzatok tervezetének elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért, - a vagyonvédelem körébe tartozó intézkedésekért, - a munkavédelmi és tőzvédelmi elıírások megtartásáért. Ellenjegyzési, utalványozási jogkört gyakorol. A gazdasági vezetıt távollétében a személyzeti elıadó, hiányzása esetén a fıkönyvi könyvelı helyettesíti. 4. Az igazgatótanács és az iskolavezetıség Az igazgatótanács mőködését a Kt. 33. (9), a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 50., valamint a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet 18. (4) szabályozza. Tagjai: az intézményegység/tagintézmények 2-2-fıs, azaz egyenlı számú választott képviselıi. Megválasztásuk titkosan történik. Akkor érvényes a szavazás, ha a szavazáson részt vesz az alkalmazotti közösség 75 %-a. A két legtöbb érvényes szavazatot kapott jelölt tekinthetı megválasztott képviselınek. A szavazás elıkészítése az igazgató feladata. A megválasztott igazgatótanács tagjainak száma: 16 fı (határozatlan idıre kinevezett teljes állású pedagógus és egyéb alkalmazott). Nem lehet tagja az igazgató és az intézményegység-vezetı, a tagintézmény-vezetık egyike sem. Jelölhetı, ill. megválasztható minden határozott idıre kinevezett teljes munkaidıs közalkalmazott. Az újonnan megválasztott igazgató tanács tagjai közül 15 napon belül megválasztja a vezetıjét, azaz az elnököt. 8

9 Feladata: Az igazgatóval történt egyeztetés mellett az alkalmazotti értekezletek elıkészítése, összehívása. Meghatározza az alkalmazotti értekezlet helyét, idıpontját, napirendjét. Ismerteti állásfoglalását az értekezleten. Jogköre: az igazgató tanács dönt az intézményegység-vezetı és a tagintézmény-vezetık vezetıi megbízásáról, valamint a megbízásuk visszavonásáról. Dönt a vezetıi pályázat kiírásának feltételeirıl, saját ügyrendjérıl. Véleményt nyilváníthat az alkalmazotti értekezlet napirendjérıl, elıterjesztésérıl, a költségvetés, a létszám-gazdálkodás, felújítás, fejlesztés, beruházás tervezésének kérdéseiben. Javaslatot tehet a tagintézmények közötti kapcsolattartás, információcsere ügyében, a tagintézmények munkavégzésének összehangolása érdekében az éves munkaprogram, eseménynaptár összeállításakor. Az intézményegység-vezetı/tagintézmény-vezetık közti munkamegosztás biztosítására, az intézmény mőködésével kapcsolatos kérdésekben, az alkalmazottak erkölcsi és anyagi elismerése szempontjainak meghatározásakor javaslattételi joggal rendelkezik. Ügyrendje: Az IT összehívásáról, levezetésérıl az elnök gondoskodik. Éves munkaterv szerint, évi három alkalommal meghatározott napirend szerint tartja üléseit, amelyhez írásos elıterjesztést készít, vagy készíttet. Az ülésekrıl jegyzıkönyvet készíttet, amit az elnök és egy felkért tag aláírásával hitelesít. Döntés esetén határozatait kivonat formájában eljuttatja az intézkedésre jogosult vezetınek. A határozatok végrehajtásának ellenırzése az igazgató feladata. Üléseit kéthavonta tartja. Az igazgatótanács összehívása a tanács vezetıjének, az elnöknek a feladata. Az ülésekrıl feljegyzést készíttet, állásfoglalásait egyszerő szótöbbséggel alakítja ki, és azt továbbítja az igazgatónak. Munkájáról félévenként szóban vagy írásban - tájékoztatja az alkalmazotti közösséget tagintézményenként. A szakmai vezetıséget az igazgató, az igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezetık, tagintézmény-vezetı helyettesek és a munkaközösség-vezetık alkotják. Havi gyakorisággal tartanak vezetıi munkaértekezletet. Az iskola szakmai vezetısége, mint testület: véleményezı, konzultatív és javaslattevı joggal rendelkezik. Tagjai ellenırzési feladatokat is ellátnak. Az kibıvített iskolavezetıség tagjai: igazgató, igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezetık, gazdaságvezetı, tagintézmény-vezetı helyettesek, szakmai munkaközösségek vezetıi, az iskolaszék képviselıje, a diákönkormányzat vezetıje, a PSZ képviselıje, KT képviselıje, minıségi körök vezetıje, az élelmezésvezetı. Negyedévente üléseznek. 5. Az irányítás mechanizmusa: 2. számú mellékletben ábrázoltak szerint. 9

10 III. RÉSZ A NEVELİTESTÜLET ÉS A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK 1. A nevelıtestület jogállása A nevelıtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Kt valamint a 11/1994. MKM. rendelet a tartalmazzák. A nevelıtestület feladata a pedagógiai program és a helyi tanterv megalkotása, az abban foglaltak megvalósítása. Az intézményt érintı ügyekben véleményezı és javaslattevı jogkörrel rendelkezik. Dönt: - a pedagógiai program, IMIP, házirend, SZMSZ, az éves munka értékelésének elfogadásáról - az éves munkaterv és a féléves feladat ellátási terv jóváhagyásáról - a tanulók magasabb évfolyamba lépésérıl - a tanulók fegyelmi ügyeiben - a tanulók osztályozó vizsgára bocsátásáról - a DÖK mőködésének jóváhagyásáról - a tantárgyfelosztás elfogadásáról - a továbbképzési terv elfogadásáról A nevelıtestület véleményezheti a vezetıi programot, az osztályfınökök, felelısök jelölését, az esélyegyenlıségi, gyakornoki, tankönyvellátási szabályozást. A nevelıtestület indokolt esetben tagjai közül bizottságot választhat. A bizottságok eljárhatnak: - döntés elıkészítési ügyekben, - választások esetén, - fegyelmi ügyekben. 2. A nevelıtestület értekezletei A tanév során a nevelıtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja: - tanévnyitó, félévi (tagintézményenként) és tanévzáró - félévi és év végi osztályozó (tagintézményenként) - ıszi, tavaszi nevelési értekezlet - havonta egy-egy tagintézményi munkaértekezlet. Összintézményi értekezleteket az igazgató vagy az ı megbízásából az általános igazgatóhelyettes, a tagintézményekben a tagintézmény-vezetı hívhat össze - meghatározott napirenddel - az értekezletet megelızıen két nappal. Amennyiben a nevelıtestület tagjainak 50 % + 1 fı, valamint az intézmény igazgatója vagy vezetısége szükségesnek tartja, rendkívüli nevelıtestületi értekezlet hívható össze a kezdeményezéstıl számított nyolc napon belül - az intézmény lényeges problémáinak megoldására. A nevelıtestületi értekezlet akkor határozatképes, ha tagjainak kétharmada jelen van. Döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlıség esetén az igazgató (tagintézmény-vezetı) szavazata dönt. A döntéseket határozat formájában kell megszövegezni. A nevelıtestület értekezletein emlékeztetı feljegyzés készül az elhangzottakról. A nevelıtestület döntései és határozatai a kihirdetéstıl számított három napon belül hitelesítve - az intézmény iktatott anyagába illetve a fenntartóhoz kerülnek. 3. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása Az intézmény a Kt. 57. (4) bekezdésének figyelembe vételével a következık szerint szabályozza a nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízottak beszámolására vonatkozó rendelkezéseket. 10

11 A nevelıtestület nem ruházhatja át a következı jogköreit: - pedagógiai program, IMIP elfogadása, módosítása - a szervezeti és mőködési szabályzat, a házirend elfogadása, módosítása. - a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása - véleménynyilvánítási jogkörét az igazgatóhelyettesek, tagintézmény-vezetık megbízása, illetve a megbízás visszavonása esetén A nevelıtestület Kt. 57. (1) bekezdésében rögzített döntési jogkörébıl átruházhatja a következıket: - a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; munkaközösségeire, - a nevelıtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; munkaközösségeire, - a házirend elfogadása; osztályfınöki munkaközösségre, - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; osztályozó konferenciára, - a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés; fegyelmi bizottságra, - a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; az osztályozó konferenciára, - az intézményvezetıi, intézményegység-vezetıi pályázathoz készített vezetési programmal összefüggı szakmai vélemény kialakítása; alkalmazotti közösség által választott bizottságra, - jogszabályban meghatározott más ügyek; alkalmi bizottságra. Véleménynyilvánítási jogkörébıl átruházhatja (Kt. 57. (2) bekezdése): - a tantárgyfelosztás elfogadása elıtt; a szakmai munkaközösség vezetıkre, - a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megszervezésében; szakmai munkaközösségre, - a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában; iskolaszékre, - az intézmény helyiségeinek használatára, bérbeadására vonatkozó véleményezési jogát. Javaslattételi jogkörét a nevelési-oktatási intézmény mőködösével kapcsolatos valamennyi kérdésben az iskolaszéken és szakmai munkaközösségeken kívül a diákönkormányzatra. Az átruházott jogkör gyakorlója a nevelıtestületet tájékoztatni köteles azokról az ügyekrıl, amelyekben a nevelıtestület megbízásából eljár. 4. Szakmai munkaközösségek A szakmai munkaközösségek javaslattételi és véleményezési jogkörük gyakorlásával kapcsolódnak be az iskola vezetésébe (Kt. 58. ; Vhr. 30. ). Az intézmény szakmai munkaközösségei: - tagintézményenként egy-egy alsó tagozatos (Eötvös- Murony, Karacs- Kamut, Dr. Hepp- Tarhos) - magyar történelem könyvtár - idegen nyelvi - matematika technika- informatika - természettudományos - testnevelés sport - mővészetek - napközis - osztályfınöki pályaválasztási diákjóléti - fejlesztı A szakmai munkaközösségek az általuk kidolgozott szempontok szerint ellenırzik a munkaközösség tagjainak szakmai-pedagógiai tevékenységét. 11

12 5. A szakmai munkaközösségek tevékenysége - Meghatározzák saját mőködési rendjüket, teendıiket az éves munkaterv figyelembe vételével, az év végi értékelésbıl eredı határozatok szerint. - Javítják az intézményben folyó nevelı-oktató munka szakmai színvonalát, minıségét. Közremőködnek a helyi tanterv kidolgozásában, módosításában. - Erısítik a tagintézmények közötti együttmőködést, feltárják az egységesebb taneszközök használatának lehetıségeit. - Fejlesztik a szaktantárgyi oktatás tartalmát, tökéletesítik a módszertani eljárásokat. - Végzik a tantárgycsoportjukkal kapcsolatos pályázatok és tanulmányi versenyek kiírását, lebonyolítását, ezek elbírálását, valamint az eredmények kihirdetését. - Kialakítják az egységes követelményrendszert, felmérik és értékelik a tanulók ismeretszintjét. - Szervezik a pedagógusok belsı továbbképzését. - Javaslatot adnak a költségvetésben rendelkezésre álló szakmai elıirányzatok felhasználására. - Támogatják a pályakezdı pedagógusokat. - Döntenek az emelt szintő tanulócsoportba való felvételrıl (idıpont, felvételi követelmény). - Javaslatot tesznek a tanulók számára kiválasztott tankönyvek, taneszközök listájára. A szakmai munkaközösség-vezetı feladatait a munkaköri leírás tartalmazza. A munkaközösségek vezetıit határozatlan idıre választják a munkaközösség tagjai. Javaslattevı, tanácsadó és szakmai-módszertani tekintetben ellenırzési tevékenységet végez. Éves munkatervet készít, melyet a munkaközösség tagjai hagynak jóvá. Szervezi a munkaközösség tagjainak továbbképzését, tanítási órákon, foglalkozásokon hospitál, külön megbízás esetén segíti a gyakornokot, vagy maga helyett javaslatot tesz egy szakmai segítıre. Tapasztalatairól beszámol az igazgatónak, a tagintézmény-vezetınek. Javaslatot tesznek tagjaik jutalmazására, értékeléskor véleményezik munkatársaikat. A szakmai programkoordinátorokkal megosztva elvégzik a tanmenetek ellenırzését. A programkoordinátorok ezen kívül tagintézményi szinten szervezik a szakmai programokat, rendezvényeiket, tanulmányi versenyeket, mérés-értékelés feladatait. 6. Az osztályfınök Az osztályfınököket az igazgató bízza meg, figyelembe véve a szakmai vezetık véleményét. Az osztályfınök feladatai és hatásköre: - Alaposan ismernie kell tanítványai személyiségét, az intézmény pedagógiai elvei szerint neveli osztályának tanulóit, a személyiségfejlıdés tényezıit figyelembe véve. - Felkészíti tanulóit a pályaválasztásra. - Együttmőködik a diákönkormányzattal, segíti a tanulóközösség kialakulását. - Koordinálja és segíti az osztályban tanító pedagógusok munkáját, látogatja óráikat. - Aktív pedagógiai kapcsolatot tart fenn az osztály szülıi munkaközösségével, a tanulók életét, tanulmányait segítı személyekkel. - Figyelemmel kíséri a tanulók tanulmányi elımenetelét, az osztály fegyelmi helyzetét. Különös gondot fordít a hátrányos helyzető tanulók segítésére. - Minısíti a tanulók magatartását, szorgalmát, minısítési javaslatát a nevelıtestület elé terjeszti. - Szülıi értekezletet tart, szükség esetén családot látogat, az ellenırzı könyv útján rendszeresen tájékoztatja a szülıket a tanulók magatartásáról, tanulmányi elımenetelérıl. - Ellátja az osztályával kapcsolatos ügyviteli feladatokat. (Az osztálynapló precíz vezetését, a félévi és év végi statisztikai adatok szolgáltatását, a továbbtanulással kapcsolatos adminisztrációt stb.). 12

13 - Saját hatáskörében indokolt esetben évi 3 nap távollétet engedélyezhet osztálya tanulójának, igazolja a gyerekek hiányzását. - Gondoskodik osztálya kötelezı orvosi vizsgálatáról. - Tanulóit rendszeresen tájékoztatja az iskola elıtt álló feladatokról, azok megoldására mozgósít, valamint közremőködik a tanórán kívüli tevékenységek szervezésében, lebonyolításában. - Az érdekeltekkel egyetértésben javaslatot tesz a tanulók jutalmazására, segélyezésére, büntetésére. - Részt vesz az osztályfınöki munkaközösség munkájában, javaslataival és észrevételeivel a kijelölt feladatok elvégzésével elısegíti a közösség tevékenységének eredményességét. - A nevelı-oktató munkájához tanmenetet készít. Pályaválasztási feladatok ellátása Az igazgató által megbízott pályaválasztási felelıs a munkaköri leírásában foglaltak alapján, az iskolavezetéssel és az érintett osztályfınökökkel együttmőködve végzi tevékenységét. 13

14 IV. RÉSZ AZ INTÉZMÉNY MŐKÖDÉSI RENDJE MINDEN TAGINTÉZMÉNYBEN 1. A közalkalmazottak munkarendje A közalkalmazottak körét a közoktatási törvény 15. -a, az alkalmazási feltételeket és a munkavégzés szabályait a 16. és 17. -a, a pedagógusok jogát és kötelességeit a törvény 19. -a rögzíti. A közalkalmazottak munkarendjét, munkavégzésének és díjazásának szabályait a Kollektív Szerzıdés, ill. a Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza, összhangban a Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény, ill. a végrehajtásáról rendelkezı 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben foglaltakkal, valamint a többször módosított Közoktatási törvénnyel. A pedagógusok munkarendje A pedagógusok napi munkarendjét a tagintézmény-vezetık állapítják meg, a feladatellátásiterv, valamint a tanórákra elkészített órarend függvényében. Az intézmény vezetıje határozza meg, hogy a pedagógus a munkakörére jellemzı kötelezı óráján felül, a nevelı-oktató munkával összefüggı feladatok ellátásához mennyi idıt köteles az intézményben tartózkodni. Az intézmény vezetıje a fentiekkel összhangban elrendeli, hogy minden pedagógus munkakörben alkalmazott dolgozó heti átlag 5 órát tartózkodjon az intézményben a munkakörére jellemzı kötelezı óráján felül, a nevelı-oktató munkával összefüggı feladatok ellátása céljából. A nevelı-oktató munkával összefüggı feladatokat a Kt. 1. sz. melléklet 3. rész II./9. pontja határozza meg. Az intézmény pedagógusai napi rendszerességgel munkaidı nyilvántartást vezetnek. A dokumentálás a Munkaidı-nyilvántartás táblázatban történik. Tartalma: - érkezés - távozás - munkakörre és beosztásra elrendelt kötelezı óra csoportosítva - tényleges tanítási óra - tanórán kívüli tevékenység - egyéni foglalkozás - nevelı-oktató munkával összefüggı egyéb feladat óraszáma. - a távollét napja, oka Ha a távollétnek az igazgató által elrendelt oka van (továbbképzés, versenyeztetés, értekezlet) mellékelni kell a mentesítést a tanítási órák megtartása alól. A munkaidı nyilvántartás naprakész, pontos vezetéséért, annak ellenırzéséért a tagintézmény-vezetık és helyetteseik felelısek. Minden 2. hónap végén történik a tanítási idıkeret, és a munkaidıkeret teljesítésének elszámolása, ellenırzése, a teljesítménymutató megállapítása, illetve az óradíj kötelezettség megállapítása. A rendes munkaidın belül végzett a tanítási idıkereten felül teljesített többlet tanításért állapítható meg óradíj. Az óradíj megállapítása a 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet alapján történik. Az idıkeret egyeztetést a pedagógusok és a szakmai vezetık közösen végzik. A pedagógusok aláírásukkal igazolják, hogy a munkáltatóval szemben, az elszámoláson túl további követeléseket nem támasztanak. 14

15 Az elszámoló dokumentum egy példányát a pedagógus kapja, s egy példánya alapján történik a számfejtés, ill. az esetleges túlmunka elszámolása. A munkaidı nyilvántartás vezetéséért, elszámolásáért az igazgató az egyszemélyi felelıs. A pedagógus a tanítási, foglalkozási beosztása szerinti órája elıtt 15 perccel köteles megjelenni a munkahelyén. A pedagógus a munkából való rendkívüli távolmaradását, annak okát lehetıleg elızı nap, de legkésıbb az adott munkanapon reggel 7,30-ig köteles jelenteni a tagintézmény vezetıjének, vagy helyettesének. A hiányzó pedagógus köteles hiányzásának kezdetekor tanmeneteit, a tanóra anyagát az ıt helyettesítınek eljuttatni. A pedagógusok számára - a kötelezı óraszámon felüli - nevelı-oktató munkával összefüggı rendszeres, vagy esetenkénti - feladatokra a megbízást vagy kijelölést a tagintézményvezetı adja a szakmai vezetıség javaslatainak meghallgatása után. A pedagógus saját tanítványait magántanulóként nem taníthatja. A nevelı-oktató munkát közvetlenül segítı és más alkalmazottak munkarendje A nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét - a Munka Törvénykönyve és a Kjt. rendelkezéseivel összhangban - az intézményvezetı állapítja meg, az intézmény zavartalan mőködése érdekében. A törvényes munkaidı és pihenıidı figyelembevételével az igazgatóhelyettes, a tagintézmény-vezetık és a gazdaságvezetı tesznek javaslatot a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására. A nem pedagógus alkalmazottak munkaidı beosztását munkaköri leírásuk tartalmazza. 2. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje A pedagógiai munka belsı ellenırzésének célja: a munka hatékonyságának fokozása, hiányosságok, szabálytalanság, helytelen gyakorlat feltárása. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendjét a pedagógiai programban meghatározott célok megvalósítása érdekében szükséges meghatározni, figyelembe véve a pedagógusok szakmai szabadságát. A belsı ellenırzés megszervezése, a szakmai feladatok végrehajtásának ellenırzése az igazgató feladata. Az ellenırzés területeit, módját, ütemezését az éves ellenırzési terv tartalmazza, amit nyilvánosságra kell hozni. Esetenkénti ellenırzést az igazgató rendelhet el. Az igazgatóhelyettes, tagintézmény-vezetık, szakmai munkaközösség-vezetık az igazgató utasítása és a munkatervben megfogalmazottak szerint vesznek részt az ellenırzési feladatokban, amely az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed. A pedagógiai munka - belsı, valamely témára, területre vonatkozó ellenırzésére az intézmény bármely dolgozója javaslatot tehet. Minden évben a következı területeket kötelezı ellenırizni: - Igazgatói felkérés alapján szakértıi ellenırzés a szaktanári munka segítésére - Tanügyi nyilvántartás ellenırzése (általános helyettes, tagintézmény-vezetık) - Tanítási órák, tanórán kívüli foglakozások látogatása - Pedagógusok, munkaközösség-vezetık, felelısök beszámoltatása szóban vagy írásban - Gyakornok ellenırzése a gyakornoki szabályzatban foglaltak szerint. - Dokumentumok ellenırzése: a haladási és osztályozónaplók (mulasztás vezetése, érdemjegyek beírása, SNI tanulók szakértıi bizottságtól származó határozatának bejegyzése, stb.), szakköri, fejlesztési naplók, munkatervek, tanmenetek, mentori naplók ellenırzése - A tanulók munkájának ellenırzése szóban és írásban. Eredményvizsgálatok, mérések. 15

16 - A munkaközösség-vezetı a szaktárgyával összefüggı, a helyi tantervi követelményeknek és a szaktanári tanmeneteknek megfelelıen győjti össze tapasztalatait, amelyeket a vezetıi megbeszélésen, illetve a félévi, év végi beszámolójában rögzít. Az ellenırzés az ellenırzött fél tudtával történik, elızetes bejelentés alapján. Az ellenırzésekrıl feljegyzések készülnek, amelyet az év végéig meg kell ırizni. Az ellenırzés tapasztalatainak általánosítható tapasztalatait tantestületi értekezleten kell összegezni, értékelni és meghatározni a feladatokat. 3. Az intézményben tartózkodás rendje A vezetık intézményben való tartózkodási rendje Az intézmény hivatalos munkaidejében a vezetık egyikének benn kell tartózkodnia. Az ügyeletes vezetıi feladatokat éppen ezért vagy az igazgató, vagy a helyettese - tagintézményekben a tagintézmény-vezetı vagy a tagintézmény-vezetı helyettese - látja el. Muronyban a tagintézmény-vezetı és helyettese egyidejő akadályoztatása esetén délelıtt a rangidıs pedagógus, délután a mindenkori felsıs napközis nevelı látja el a napi zökkenımentes mőködés szempontjából halaszhatatlan ügyeket. Az intézmény nyitva tartása: szorgalmi idıben órától a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésıbb 20 óráig tart. Muronyban a tagiskola óráig tart nyitva. Kamuton a tagiskola tól ig tart nyitva. A fenti idıponttól eltérést az intézményvezetı engedélyezhet. A székhelyintézmény, a tagintézmények tanítási szünetekben ügyeleti rend szerint tartanak nyitva. Ennek meghatározása az igazgató és a gazdaságvezetı jogköre. A tanulók tanítási idı alatt csak az osztályfınök engedélyével hagyhatják el az iskola épületét. Az iskolában tartózkodás további rendjét a Házirend szabályozza. Az intézményben tartózkodás rendje a nem tanulói jogviszonyban, ill. nem az iskolában dolgozókra vonatkozóan Az iskola épületeiben portai ügyelet van. Szülık, idegenek csak indokoltan léphetnek be: gyermekeik iskolába kísérésekor, szülıi értekezlet, nyílt nap, fogadó óra, esetmegbeszélés, rendezvények, térítési díj fizetés és más hivatalos ügyintézés céljából. Ettıl eltérı esetekben csak az épület hivatalos helyiségeibe kérhetnek bebocsátást (irodák, pénztár). Osztálytermekbe és a tanulók egyéb tartózkodási helyeire a tanítási órák védelme érdekében nem mehetnek. A tanítási órákat, a napközis és tanulószobai foglakozásokat, szakköri, sportköri munkát nem szabad zavarni. Ügyintézés céljából az iskolatitkárt (a városi általános iskolák, Murony, Kamut esetében) vagy a gazdasági ügyintézıt kereshetik fel. Ha az igazgatóval, tagintézmény-vezetıvel pedagógussal kívánnak személyesen beszélni, az iskolatitkárnak vagy az ügyintézınek jelentik be szándékukat. A székhely intézményben és a telephelyeken mindenféle ügynöki, házalói tevékenység nem megengedett. Az iskolával jogviszonyban nem lévı, és belépését kellıen indokolni nem tudó személyt az iskola elhagyására szólíthatja fel a portás, vagy az ügyeletes vagy az ott dolgozó hivatalos személy. 4. A tiltott és megengedett reklámtevékenység Megengedett a reklámtevékenység, ha a reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól; és a következı tevékenységekkel kapcsolatos: - egészséges életmód, - környezetvédelem, 16

17 - társadalmi tevékenység, - közéleti tevékenység, - kulturális tevékenység. Az intézményben a fentiek kivételével tilos a reklámtevékenység. A reklámtevékenység engedélyeztetése A reklámtevékenység folytatásának minden formája, módja csak az intézményvezetı engedélyével lehetséges. Az engedély kiadása írásban történik, melyben meg kell jelölni: - a reklámtevékenység folytatására engedélyt kérı és e tevékenység folytatására jogosult személy, szerv megnevezését, címét; - a reklámtevékenység egyértelmő leírását, a reklámtevékenység formáját, módját; - a reklámtevékenység folytatásának határidejét, illetve egyéb idıtartam kikötéseket. Az engedély legalább két példányban készül, melynek egyik példányát az intézmény ıriz, másik példánya átadásra kerül az engedélykérınek. Az intézményvezetı az engedély visszavonására bármikor jogosult. A reklámtevékenység jellegének besorolása Az intézményvezetı önállóan, illetve az általa jelentısnek minısített reklámtevékenység esetében a nevelıtestület, a szülıi közösség, a gyermek közösség bevonásával állapítja meg valamely reklámtevékenység jellegét. Az intézményvezetı köteles a pedagógusoktól, a szülıktıl, a gyermekektıl, tanulóktól érkezı, az intézményben folyó reklámtevékenységgel kapcsolatos észrevételt megvizsgálni. Az intézményben folytatható reklámtevékenység lehetséges formái, módjai - újságok terjesztése, - szórólapok, - plakátok, - szóbeli tájékoztatás, stb. Az adott reklámtevékenység során alkalmazható formát, módot az intézményvezetı által kiadott engedély határozza meg. 6. Az intézményi védı - óvó elıírások A tanulókkal az iskolai tanítási év, valamint szükség szerint tanóra, foglalkozás, kirándulás stb. elıtt ismertetni kell a következı védı-óvó elıírásokat. Védı-óvó elıírás: - az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elıírás, - a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, - a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. Az iskola házirendjében kell meghatározni azokat a védı, óvó elıírásokat, amelyeket a tanulóknak az iskolában való tartózkodás során meg kell tartaniuk. Az intézményvezetı/tagintézmény-vezetı feladatai - Felelıs az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek a biztosításáért. - Gondoskodik a nemdohányzók védelmét biztosító jogszabályok betartatásáról. - Gondoskodik a dolgozók elıírt orvosi vizsgálaton való megjelenésérıl, munkakörének megfelelı munkavédelmi oktatáson való részvételrıl. - Rendszeresen munkavédelmi ellenırzést tart, a tapasztalatokat írásban rögzíti. - Gondoskodik a jogszabályban, szabványokban, szabályzatokban elıírt munkavédelmi rendelkezések megtartásáról. - Fegyelmi jogkört gyakorol. 17

18 - Az elıforduló munkabalesetek kivizsgálásában részt vesz, a törvényben elıírtak alapján intézkedik, értesíti a fenntartót. A munkavédelmi képviselı feladatai - A munkavédelmi szakemberrel egyezteteti a munkavédelmi szemlék idejét, a résztvevıket értesíti, részt vesz a szemléken. - Koordinálja a munkavédelmi szakember utó, vagy soron kívüli ellenırzéseit. - Elıkészíti a tanév eleji munka - és balesetvédelmi oktatást, üzemi baleset esetén illetve új dolgozó belépésekor a rendkívüli oktatást. - Üzemi baleset alkalmával - az igazgatóval együtt - értesíti a munkavédelmi szakembert. A tanulói baleseteket nyilvántartja, kivizsgálja, jegyzıkönyvet vesz fel, azt továbbítja az önkormányzat jegyzıjének, negyedévenként statisztikát, félévenként jelentést készít. - Évente egy alkalommal a munkavédelmi szakemberrel együtt - próba tőzriadót szervez. - Folyamatos kapcsolatot tart az intézménnyel szerzıdéses viszonyban álló munkavédelmi szakemberrel. Az intézmény dolgozóinak a feladatai - Az osztályfınökök az elsı tanítási napon balesetvédelmi és tőzvédelmi oktatást tartanak a tanulók számára. Ismertetik a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elıírásokat, veszélyforrásokat, az elkerülendı és az elvárható magatartásformákat. - A tanév megkezdésekor (szükségszerően máskor is) életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelıen kell megtartani a szaktanároknak az elsı szakórán, a gyakorlati, a testnevelési órákon, tanulmányi kirándulások alkalmával a tanulók munkavédelmi oktatását. A tanulók munkavédelmi oktatását a naplóban dokumentálni kell. 6. A tanulóbalesetek esetén ellátandó feladatok Az intézményvezetı/tagintézmény-vezetı feladatai Kijelöli azt a személyt, aki a tanulóbaleseteket nyilvántartja. Nem súlyos baleset esetén intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról, e balesetekrıl jegyzıkönyvet vetet fel, majd a kivizsgálást követıen, de legkésıbb a tárgyhót követı hónap 8. napjáig megküldi a fenntartónak, valamint átadja a tanuló szülıjének, egy példány megırzésérıl gondoskodik. Ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, akkor e tényrıl az okok ismertetésével jegyzıkönyvet készíttet. Súlyos baleset bekövetkeztekor a balesetet azonnal jelenti az intézmény fenntartójának, gondoskodik a baleset munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezı szakember bevonásával történı kivizsgálásáról. Súlyos az a tanulóbaleset, amely a sérült halálát okozza. Halálos baleset az is, amelynek bekövetkezésétıl számított 90 napon belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette. Súlyos az a baleset, ha valamely érzékszerv (érzékelı képesség) elvesztését, illetve jelentıs mértékő károsodását, vagy orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást, súlyos csonkulást (hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujj nagyobb részének elvesztése, továbbá ennél súlyosabb esetek), vagy a beszélıképesség elvesztését, vagy feltőnı eltorzulást, bénulást, illetve elmezavart okozott. Lehetıvé teszi az iskolaszék, az iskolai szülıi szervezet és a diákönkormányzat részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Intézkedik minden tanulóbalesetet követıen a megelızésrıl, azaz arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg. 18

19 A tagintézmények munkavédelmi képviselıinek feladata A tagintézmény-vezetı utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése. Nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok a tagintézmény-vezetı utasítására: - közremőködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó tanulóbalesetek haladéktalan kivizsgálásában, - e balesetekrıl jegyzıkönyvet vesz fel, - jegyzıkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható, Súlyos balesetekkel kapcsolatban: - a balesetet azonnal jelenti az intézményvezetınek/tagintézmény-vezetınek, illetve a vezetı távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelıen gondoskodik a balesetet jelentésérıl, - közremőködik a baleset kivizsgálásában. Közremőködik az iskolaszék, az iskolai szülıi szervezet és diákönkormányzat tájékoztatásában. Intézkedést javasol minden tanulóbalesetet követıen a megelızésre Az intézményvezetı/tagintézmény-vezetı megelızéssel kapcsolatos utasításait végrehajtja. Pedagógus és nem pedagógus alkalmazott: - azonnal jelenti az iskolavezetésnek a tanulói balesetet, és az elsısegélynyújtó vagy orvosi segítség megérkezéséig gondoskodik a tanuló felügyeletérıl. - az intézményvezetı utasításának megfelelıen mőködik közre a tanulóbaleseteket követı feladatokban. A tanulóbalesetek megelızése érdekében ellátandó feladatok Az intézményvezetı/tagintézmény-vezetı feladata: - ellenırizze, hogy az intézményben keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése az épületen - szakkivitelezı által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével - nem végezhetı; - az intézmény területén a tanulókra veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb idıtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett lehetséges; - az intézményben a tanulók jogszabályban, használati utasításban veszélyesnek minısített gépeket, eszközöket ne használhassanak; - az intézmény tízévesnél idısebb tanulói csak pedagógus felügyelete mellett használhassák, használják a következı eszközöket, gépeket; villamos-fúrógép; barkácsgép a következı tartozékokkal: korong - és vibrációs csiszoló, dekopírfőrész, polírkorong; törpe feszültséggel mőködı forrasztópáka; 220 V feszültséggel mőködı, kettıs szigeteléső, ún. pillanat forrasztópáka; villamos háztartási gépek (tőzhely, fızılap, mikrohullámú sütı, olajsütı, szendvicssütı, gyümölcsaszaló, kukoricaszem pattogtató, robotgép, vasaló, varrógép, stb.); segédmotoros kerékpár szerelési gyakorlathoz (az üzemanyagot és a motort nem kezelheti tanuló); - csak pedagógus felügyelete mellett használható a számítógép, a video, a projektor, az interaktív tábla, a televízió és egyéb szórakoztató elektronikai berendezés (DVD, CD, video lejátszó, magnó). - a krónikusan beteg, valamint a testi, értelmi és érzékszervi fogyatékos tanulók esetében az iskolaorvos véleményezése alapján a biztonsági elıírások kibıvítése. A pedagógusok feladata, hogy haladéktalanul jelezzék az intézményvezetınek a veszélyforrásokat, melynek ellenırzéséért, elhárításáért az intézményvezetı a felelıs. Feladatuk továbbá, hogy gondoskodjanak a tanulók biztonságáról. 19

20 Az iskola nem pedagógus alkalmazottjainak feladata, hogy a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére. Veszélyforrást hordozó munkahelyüket mindig zárják a tanulók elıl. 7. Katasztrófavédelem, tőzvédelem, polgári védelem szervezeti és végrehajtási rendje A védelmi teendık megszervezését és a fenti események valamelyikének bekövetkeztekor a végrehajtást A katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól szóló 37/2001. (X. 12.) OM. rendelet 3. (2) bekezdése szerint végzi az intézmény. Az intézményi szabályozáshoz elkészíti a katasztrófa védelmi szabályzatát, amelyet a városi Polgár Védelmi parancsnokkal jóváhagyat. A védelmi feladatok megszervezéséért az intézmény igazgatója a felelıs. Megbízási szerzıdés keretében középfokú végzettséggel rendelkezı munkavédelmi felelıst foglalkoztat, aki elvégzi a tőzvédelmi szabályzat felülvizsgálatát, a tőzoltóság hatósági ellenırzésekor megállapított hiányosságok elhárítására javaslatot tesz. A munkavédelmi oktatással együtt megtartja a tőzvédelmi oktatást, ismerteti a legfontosabb tudnivalókat az intézmény katasztrófa védelmi, polgárvédelmi kötelezettségeirıl. A fenti események bármelyikének bekövetkeztekor a legfontosabb az emberi élet mentése. A megfelelı szakhatóságok értesítése után az épület kiürítésekor a rendkívüli eseményeknél és a bombariadónál leírtak alapján járunk el. A nagy erısségő vihar elırejelzése esetén a tanulókat az épületen belül, jól védett helyen tartjuk mindaddig, amíg a veszély el nem múlik. Árvíz esetén az emeleti tantermekben helyezzük el a csoportokat. 8. Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendık A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetıt. Az intézményvezetı a rendkívüli esemény jellegének megfelelıen a) haladéktalanul értesíti: az érintett hatóságokat, fenntartót, a szülıket; b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, tanulók védelmét, biztonságát szolgálják. Az értesítésnek a következı adatokat kell tartalmazniuk: - az intézmény/tagintézmény/telephely pontos nevét, címét, - a bomba állítólagos helyét, - az emberélet veszélyeztetésének mértékét, - a bejelentı nevet, címét, telefonszámát, a bejelentés pontos idejét. Bomba elhelyezésérıl értesülı, vagy bombát észlelı személy köteles ezt azonnal jelenteni az intézmény vezetıjének, és a környezetét riasztani mindaddig, amíg a létesítmény központi riasztása meg nem történt. A bombariadót hosszantartó szaggatott csöngetés vagy kolompolás jelzi. Az intézmény kiürítését a bombariadó elrendelésekor azonnal meg kell kezdeni. A tanulók az órát tartó nevelı vezetésével a tőz esetére begyakorolt menekülési útvonalon keresztül hagyják el az épületet. Ablakot, ajtókat ki kell nyitni. Az épület gondos átvizsgálását követıen, ha a tőzszerészek ezt megengedik, újra elfoglalják helyüket a tanulók. Rendkívüli eseménynek számít a bombariadón túl - különösen: - a tőz, - az árvíz, - a földrengés, - egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelımunkát más módon akadályozó, nehezítı körülmény. 20

21 Az egyéb intézkedést követelı rendkívüli események bekövetkeztekor az intézmény/tagintézmény-vezetı a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt. Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítésérıl. Ezt a tőzvédelmi szabályzatban rögzítettek szerint kell végrehajtani. Az épület elhagyása, kiürítése bombariadó esetén a katasztrófa védelmi szabályzatban foglaltakkal egyezik meg. A váratlan eseményt tőz esetén három szaggatott csengı, egyéb rendkívüli helyzetben hosszan tartó szaggatott csengı jelzi: a tagiskola vezetıje rendeli el a szükséges intézkedést akadályoztatása esetén a helyettesi rendben megjelölt személy az épület elhagyására, az állag és vagyon megóvására. Az áramtalanítást, a gázcsapok elzárását, az ablakok kitárását, az épület ırzését az intézményvezetı/tagintézmény-vezetı a gondnok segítségével biztosítja. 9. Bombariadó vagy egyéb ok miatt elmaradt tanórák pótlása Az elmaradt tanórákat az eseménytıl számított egy hónapon belül pótolni kell. Elmaradt órának számít az a tanóra, amelynek legalább a fele (20 perc) nem telt el az épület elhagyásáig. Amennyiben az elmaradt tanórák száma három vagy több, a pótlására új, külön, a hivatalos rendben nem szereplı napot kell kijelölni. Az új alkalom kijelölése az igazgató feladata. Amennyiben az elmaradt tanórák száma egy vagy kettı, akkor ezek pótolhatók a rendes iskolai napokon. A pótló órák száma nem lehet több napi egy óránál. 21

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné Igazgató 2010. 1 TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5

TARTALOMJEGYZÉK II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 Gregor József Általános Iskola 1172 Budapest, Hısök tere 19-20. OM azonosító: 035107 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. Szervezeti és mőködési szabályzat 2/43 TARTALOMJEGYZÉK Tartalom I.1. A SZERVEZETI

Részletesebben

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M

VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ M 1 A VÉNKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM 031096 2 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016

A Budapest XXI. Kerületi 2015/ 2016 A Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola a 2015/ 2016 1 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 4 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 4 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com

Honlap: altisk-tokod.sulinet.hu e-mail cím: hegyeskoiskola@gmail.com HEGYESKŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA (2531 TOKOD, BÉKE U. 26.) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA O M a z o n o s í t ó : 2 0 1 6 0 3 Jóváhagyta: Kornokovics Attiláné igazgató Hatálybalépés: 2013. szeptember 1. Honlap:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 3 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA... 3 2. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐI, JOGÁLLÁSA...

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. május 26-i ülésére Tárgy: Tagok kilépése intézményfenntartó társulásból, gesztor önkormányzat közoktatási feladatátadása államháztartáson kívülre Elıkészítette: Sápi András oktatási referens Igazgatási Osztály Váczi Julianna

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KESZTHELYI VAJDA JÁNOS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Tartalom I. BEVEZETÉS... 5 II. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK... 5 1. Az intézmény tevékenységei az érvényes hatályban lévő Alapító Okirat

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.

Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet. Kossuth Lajos Általános Iskola 3441 Mezőkeresztes Összekötő út 28 Telefon: 06-49-530-008, Fax: 06-49-530-009 Email: suli2319@miskolc.sulinet.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mezőkeresztes, 2011. Tartalomjegyzék

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat

Szervezeti és működési szabályzat 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szervezeti és működési szabályzat A Hajdúdorogi Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola SzMSz-e tartalmazza az intézmény működésére, belső és külső

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 4235 Biri, Mező Imre út 21. E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium Szervezeti és Működési Szabályzat 2011. Balatonalmádi 2 I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja a) A szervezeti

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE

SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZIVÁRVÁNY ÓVODA RÁCKEVE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Szivárvány Óvoda Ráckeve Lórév Közös Fenntartású Intézmény Intézményvezető/ igazgató: OM Azonosító: 032784 Kulcsárné Paska Ibolya LEGITIMÁCIÓS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6041 Kerekegyháza Szent István tér 6. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2008. TARTALOMJEGYZÉK A Szervezeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2015. augusztus 03. készítette: Buc-Horváth Gabriella óvodavezető I. Bevezetés A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 24. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA KOMLÓ, TEMPLOM TÉR 2. TEL / FAX: 72/481-272 E-mail: komlo.kodaly@gmail.com TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...6

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269

Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Király-tó Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 030269 Szervezeti

Részletesebben

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye szervezeti és működési szabályzata A módosításokkal egységes szerkezetben 2009. január 26. SZKTT Közoktatási Intézménye SZMSZ Tartalomjegyzék

Részletesebben

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM A HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA GIMNÁZIUM SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZMSZ/2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK..2 AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI...5 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március

A Németvölgyi Általános Iskola SZABÁLYZATA. Budapest Hegyvidék 2013. március A Németvölgyi Általános Iskola SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest Hegyvidék 2013. március Németvölgyi Általános Iskola Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezető... 5 Az iskola adatai... 5

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA

A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A NYÍREGYHÁZA 2013 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Maci Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Szervezeti és Működési Szabályzat Érvényes 2013. szeptember 1-től Összeállította: Dobó Katalin igazgató Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Elıterjesztés. Békés Város Képviselı-testülete 2008. október 30-i ülésére

Elıterjesztés. Békés Város Képviselı-testülete 2008. október 30-i ülésére Tárgy: Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Beszámoló a Békési Kistérségi Általános Iskola elmúlt évi munkájáról, kiemelve az integrált oktatás alakulását Farkas Lászlóné igazgató Békési Kistérségi Általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TERÉZVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA és MAGYAR-ANGOL, MAGYAR- NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA, PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT 1065 Budapest Pethő Sándor utca 4. OM-azonosító: 035264 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Mátészalkai Szakképzési Centrum SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Nagy József igazgató 2015. 1 Tartalomjegyzék: I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI.4. oldal 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Landorhegyi Integrált Óvoda Zalaegerszeg,Űrhajós u. 2. IV. 90-53/2010. számon iktatva SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2010. 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI...3 1. A SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola

EUROKT-AKADÉMIA. SzakképzőIskola Az EUROKT-AKADÉMIA SzakképzőIskola 2500 Esztergom, Kis-Duna sétány 11. Tel.: 33/414-866; fax: 33/401-674 e-mail: eurokt@eurokt-akademia.hu web: http://www.eurokt-akademia.hu A működés helyi rendjét meghatározó

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA... 4 1.2

Részletesebben

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01.

A Orczy Anna Általános Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. A Orczy Anna Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2015.09.01. 1. Az intézmény... 5 1.1 A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 5 1.1.1 A Szervezeti és

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata Újszász Városi Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és működési szabályzata Újszász, 2013. szeptember 30. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 2. Az intézmény általános jellemzői és általános rendelkezései... 4 2.1.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 5000. Szolnok, Nagy Imre krt. 20. Szerkesztés:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Vörösmarty Mihály Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola 9062 Kisbajcs, Arany János út 20. Tel./Fax.: 96 / 560-016 vorosmartyiskola@freemail.hu Kisbajcsi Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Könnyűipari Szakképző Iskola és Speciális Szakiskola 4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. OM azonosító: 031249 Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: A kihirdetés napjától Készítette: Kovácsné Győrfi

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2 0 1 5 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÓSA GYÖRGY VÁROSI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI- ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 2 Tartalomjegyzék I. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja és hatálya... 3 II. Az intézmény jellemzői,

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014.

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. i.sz.: 106-8/2014 A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium (Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10.

Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola. Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. Budapest XIII. Tankerülete Gárdonyi Géza Általános Iskola Székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 8-10. telephely: Herman Ottó Tagiskola 1137 Budapest Radnóti Miklós u. 35. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat

Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzat Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 2014 Szolnoki Kőrösi Csoma Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola SZOLNOKI KŐRÖSI CSOMA

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Ybl Miklós Középiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: 2010. szeptember 1-től Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató

PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZMSZ. Igazgató PÓKASZEPETKI FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kovács Árpádné Igazgató 1 Az alábbi Szervezeti és Működési Szabályzatot a Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános

Részletesebben

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kispesti Napraforgó Óvoda 1194 Budapest, Karinthy Frigyes u. 6. Tel.: 2824526 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034696.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész

Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. I. rész Fekete István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 I. rész A Szervezeti és Működési Szabályzat olyan alapokmány, amely összefoglalja az iskola szervezetére, működésére, a pedagógusok, szülők,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata Vásárhelyi László Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Készítette: Demarcsek Györgyné igazgató Nyíregyháza, 2009. augusztus 28. Iktatószám: Jóváhagyta: Demarcsek György

Részletesebben

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA í é á ü í ó á í ó ő á ó á ö ó é ő 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA A szervezeti és működési szabályzat határozza meg a Bíborvég

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

Szécsény Kistérség. Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szécsény Kistérség Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Mőködési Szabályzat (Egységes szerkezetben) Szécsény, 2010. január I. Általános szabályok: A Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 19. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mőködési Szabályzata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... Dankó Pista Egységes Óvoda-Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Kollégium és AMI 4235 Biri, Mező Imre út 21., OM szám: 200446 E-mail: info@dankop.hu, Tel/Fax: 42/263-137, www.dankop.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.

Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1. FF 1 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS Általános rendelkezések... 6 1.1 A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja... 6 1.2 A szervezeti és működési szabályzat elfogadása, jóváhagyása, megtekintése...

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

2011. szeptember 29. 1

2011. szeptember 29. 1 2011. szeptember 29. 1 I. Bevezetés A működési szabályzat a közoktatásról szóló l993. évi LXXIX. törvény 40. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Dobos C. József Vendéglátóipari Szakképző Iskola

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE (4130 Derecske, Városház u. 3) OM: 030796 Derecske 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 1.1. Az SZMSZ célja... 6 1.2. Az SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K R IMÓCI S ZE N T I S T VÁN Á LTALÁNOS I S KOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM A Z O N O S Í T Ó: 032248 TARTALOMJEGYZÉ K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA....

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK OM: 201281 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALOMJEGYZÉK I. Törvényi és jogszabályi hivatkozások 2.o. II. Az oktatási intézmény adatai 2.o. III. A működés rendje 3.o. IV. Az intézmény szervezeti felépítése

Részletesebben

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA

1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ELFOGADTA A MIHÁLY DÉNES SZAKKÉPZŐ ISKOLA NEVELŐTESTÜLETE 2011. ÉV SZEPTEMBER HÓ 30. NAPJÁN. 1.A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén

Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Szervezeti és Működési Szabályzata. Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Lezárva: 2009. szeptember 1-jén A Leopold Mozart Zeneiskola a 11/1994. MKM r. 51. (6) bek. értelmében

Részletesebben

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601

Többsincs Ó voda és Bölcs őde. 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2. Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 Többsincs Ó voda és Bölcs őde 2 1 9 4. Tura, D ózsa György út 2 Tel efon : 06 28 580 495 06-30/638 4601 E - m ai l : t obbsi n csov i @tura.hu OM azonosító: 201261 S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Érvényes 2013. augusztus 1-től. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1.A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben