A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A minıségirányítási program 6. sz. melléklete"

Átírás

1 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: Fax: /117 Postacím: 1725 Budapest, Pf A KÖZALKALMAZOTTAK MINİSÍTÉSÉNEK RENDSZERE Hatályba lépés idıpontja: A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... Az értékelési rendszer alapvonásai...3 II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA...3 III. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK.5 Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekbıl következı elvárások...5 A fejlesztı szándék elve...5 A sokoldalúság elve...5 A méltányosság elve...5 IV. RÉSZLETES SZABÁLYOK A teljesítményvizsgálat célja és jellege...7 V. A PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINİSÍTÉSE.8 1. Az értékelés tárgya, módszerei és menete...8 A vizsgálandó területek...8 Az információgyőjtés eszközei...9 Az értékelés lebonyolítói.9 Az értékelés idıszaka A értékelés részletes kritériumrendszere és az információgyőjtés eljárásai...11 Az Óralátogatási Lap...11 A Tanulói Kérdıív...13 Az Önértékelı Lap...13 A Véleménykérı Lap...14 Pedagógusok vezetıi értékelés 15 Az Értékelési Beszélgetés és az Értékelési Összesítı Lap Felelısök és feladatköreik...16 Az Értékelési Felelıs...16 Az Értékelı Csoport A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása...18 A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés...18 Az adatok felhasználása Eljárási szabályok...19 VI. VEZETİI MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINİSÍTÉSE VII MELLÉKLETEK... 2

3 I. BEVEZETÉS Az értékelési rendszer alapvonásai Az értékelési rendszer számos célt szolgál: alkalmas a kiemelkedıen sikeres vagy éppen a gyenge teljesítmények azonosítására, egy tanár munkájának, egy vezetı (középvezetı) vezetıi munkájának, vagy egy iskolai közalkalmazott munkájának különbözı területeit tekintve, alapul szolgál a tantestületen belül az egyes tanárok, vezetık (középvezetık), közalkalmazottak teljesítményének összehasonlításához, és ennek alapján minısítéséhez.. A jelen értékelési rendszer alapvetıen fejlesztı szándékú, nem ellenırzı, hanem értékelı funkciót kíván betölteni. Az értékelés szempontjai az intézményi sajátosságok figyelembevételével létrehozott kritériumokra épülnek. II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Intézménynél pedagógus munkakörben, vezetıi feladatokat ellátók, illetve egyéb közalkalmazotti munkakörben foglalkoztatott dolgozók teljesítmény értékelésének szabályzata. Ezen szabályzat: a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.), A 138/1992. (X.8.) kormányrendelet (továbbiakban: korm. rend.) a Kjt. közoktatás területén történı végrehajtásáról, a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény; (továbbiakban: Kt.), a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet rendelkezésein alapul. 3

4 Hatálya kiterjed az oktatási intézmény összes, közalkalmazotti státuszban lévı dolgozójára. Mérési értékelési rendszerét elıször a 2009/2010-es tanévben kell alkalmazni, miután az összdolgozói értekezlet a változtatásokat többségi szavazással elfogadta 4

5 III. ÁLTALÁNOS ELİÍRÁSOK Az értékelési rendszerrel kapcsolatos alapelvek és az ezekbıl következı elvárások A fejlesztı szándék elve Alapvetı cél az egyéni és intézményi szintő munka minıségének javítása, valamint a közoktatási intézményben dolgozó összes közalkalmazott ( vezetı és beosztott, pedagógus, és nem pedagógus munkát végzı) teljesítményének értékelése és ennek alapján munkájának minısítése. alkalmas a teljesítmény és az eredményes munka kimutatására; alkalmas a problematikus területek azonosítására és a teljesítmény javítására irányuló célok kijelölésére; megmutatja a különbözı területeken elért teljesítmények közötti különbséget; alkalmas az egyéni teljesítmény változásának kimutatására; ösztönzi a közalkalmazottat az önfejlesztésben; erısíti az alkalmazottak és az iskolavezetés közötti információcserét, segít az Iskolavezetésnek abban, hogy jobban megismerje az alkalmazottak véleményét. segít a középvezetık munkájának megítélésében, és lehetıséget ad új középvezetık kiválasztására. A sokoldalúság elve Az iskolai tevékenység rendkívül összetett, az oktató-nevelı munkának számos, különbözı területe van: egyértelmővé teszi, hogy az adott közösség milyen szempontok vizsgálatával és milyen kritériumrendszer alapján ítéli meg tanárainak, egyéb dolgozóinak teljesítményét; figyelembe veszi mind a szaktárgy(ak) tanításával összefüggı (nevelési és oktatási), mind pedig az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket; tényeken, méréseken alapuló véleményeket rögzít; szervezeti kultúrát közvetít, ahol értéke van a jó munkának A méltányosság elve Mivel nagyon kényes kérdésrıl van szó: minden egyénre vonatkozó adatot bizalmasan kezel; objektivitásra törekszik; minden részletében áttekinthetı; bevonja az érintettet az értékelési folyamatba; az érintett számára minden róla felvett adat hozzáférhetı; lehetıséget ad az értékeltnek, hogy reagáljon a róla győjtött adatokkal kapcsolatosan; segít a fejlıdés lehetséges útjainak megtalálásában, de az ezzel kapcsolatos egyéni döntések meghozatalát az értékeltre bízza. 5

6 Jelen szabályzat az intézmény közalkalmazottjait munkaterületüknek megfelelıen négy csoportban értékeli: pedagógusok pedagógus középvezetık / vezetık egyéb közalkalmazottak egyéb közalkalmazottak középvezetık / vezetık. 6

7 IV. RÉSZLETES SZABÁLYOK 1. A teljesítményvizsgálat célja és jellege A teljesítmény vizsgálatának legáltalánosabb célja az, hogy mintegy hidat képezve az iskola Pedagógiai Programjában megfogalmazott intézményi szintő célok és az iskolában dolgozó egyes tanárok, pedagógiai munkát segítı, és technikai dolgozók munkateljesítménye között hozzájáruljon az iskolai munka színvonalának emeléséhez az oktató nevelı és a gazdasági munka minden területén. E cél elérése egyrészt közvetlenül az egyes tanárok oktató-nevelı munkájának színvonalát javító, a munkavégzés optimális feltételeit megteremtı, segítı, másrészt pedig az iskolai munka szervezésével-irányításával összefüggı (vegyesen egyéni és iskolai szintő) célokon keresztül valósulhat meg, azaz mindhárom cél nemcsak fejlesztı hanem minısítı jellegő is. A nevelés - oktatás szakmai színvonalának emelésére irányuló célok - segít abban, hogy minden közalkalmazott képet alkothasson arról, hogy teljesítménye hogyan ítéltetik meg kívülrıl, egy testületi konszenzus alapján létrehozott és a közösség egy része által elfogadott kritériumrendszer szerint; - nyugtázza és méltányolja az elért egyéni teljesítményeket és a kimutatható fejlıdést; - segít az esetleges egyéni problémák feltárásában, - elısegíti a közalkalmazottak szakmai fejlıdését. A munkavégzés optimális feltételeinek megteremtésére irányuló célok - segít abban, hogy a pedagógiai munkát közvetlenül segítı (PMS) alkalmazottak az tanórán és gyakorlatokon kívüli egyéb oktató nevelı fejlesztı lehetıségeket megtalálják, az érintetteknek felkínálják, és a pedagógusokkal együtt abba a tanulóifjúságot bevonják; -megteremti a mindennapi munkakörülményeket a színvonalas oktató nevelı munkához; - gondoskodik arról, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, és egyéb, a munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályok minden dolgozó számára maradéktalanul érvényesüljenek; - megteremti az iskola mint gazdálkodó szervezet mőködtetéséhez a lehetı legjobb feltételeket; Az igazgatás színvonalának emelésére irányuló célok - segíti a minıség emeléséhez szükséges iskolai tárgyi/igazgatási feltételekkel kapcsolatos problémák azonosítását és megoldását; - elısegíti az iskolai feladatok jobb elosztását a vezetık (igazgató-helyettesek) között; - meghatározza a középvezetık (munkaközösség-vezetık, csoportvezetık ) mőködési területét; - elısegíti az egyéni igények/szükségletek és a továbbképzés összehangolását; - adatokat szolgáltat az iskolai Pedagógiai Program aktualizálásához; - javítja a közalkalmazottak és az iskolavezetés közötti kommunikációt; - adatokat, információkat szolgáltat a beosztással kapcsolatos személyi döntésekhez; 7

8 - adatokat, információkat szolgáltat a bérezéssel, jutalmazással kapcsolatos döntésekhez. A követelményrendszer alapjai és összetevıi A követelményrendszer három egymást kiegészítı alapon nyugszik: - az iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzatában rögzített, a közalkalmazottak általános, helyi (az adott iskolára jellemzı) és, ha szükséges, személyre szóló (az érintett t és az igazgató megegyezésén alapuló) elemeket tartalmazó munkaköri leírásán; - egy, a munkaköri leírás többnyire formális minimumkövetelményein túlmutató, a pedagógusi és iskolai közalkalmazotti munka különbözı szerepszintjeit és az ezeknek megfelelı képességeket és készségeket átfogó, közmegegyezésen (az igazgatóság, a tantestület és akár a szülıi képviselet jóváhagyásán) alapuló szelektív, de a vizsgált területeken kellıen részletes norma- vagy kritériumrendszeren; - az értékelés végén született, egyénekre vonatkozó megállapításokon, amelyek rögzítik a sikeres területeket és fejlesztési célok formájában kijelölik a jövıben fejlesztendı területeket. - a fentiek alapján kialakuló %-os eredmények képezik a vizsgált dolgozó minısítésének fokozatát. V. A PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN DOLGOZÓK ÉRTÉKELÉSE ÉS MINİSÍTÉSE 1. Az értékelés tárgya, módszerei és menete A vizsgálandó területek a tanár tanórai oktató-nevelı munkája; a tanár tanórán kívüli iskolai tevékenysége; a tanár képzettsége és felkészültsége; a tanár által tanított tanulók kiemelkedı tanulmányi eredményei ; a tanár munkához való hozzáállása és munkafegyelme; a tanár tanórán/iskolán kívüli szakmai tevékenysége. a tanári teljesítmény egymást követı ciklusokban tapasztalt javulásának értékelése; A Kjt. 1.sz. mellékletét képezı Minısítési Lap fent megjelölt területeken a következı szempontok szerinti vizsgálatot tartja szükségesnek: 1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai gyakorlati munka. 3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség. 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat. 5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet. (A minısítı Lapon szereplı 6. pontot nem kell kitölteni, mert ilyen szempontok jelenleg nincsenek meghatározva a közoktatási intézményekben dolgozók számára.) 8

9 Az információgyőjtés eszközei Az értékelés részletes követelményrendszere a vizsgálandó területeken nyújtott teljesítmény értékelésére kidolgozott mérıeszközökben rögzített kritériumokban fogalmazódik meg. Ez a rendszer hat különbözı eszköz segítségével győjti be a kritériumokra vonatkozó információkat: Óralátogatási Lap Tanulói Kérdıív (elméleti /szakoktatói) Önértékelı Lap Vezetıi értékelı lap Véleménykérı Lap Értékelési Beszélgetés (és a vizsgálat tanulságait összegzı Értékelési Összesítı Lap). Egy-egy eszköz egyszerre az értékelés több komponensét,vagyis a pedagógusi munka különbözı szerepszintjeit és az ezeknek megfelelı képességeket és készségeket átfogó kritériumrendszert, is lefedi. Az értékelés lebonyolítói Értékelés lebonyolítóinak kapcsolata: Szintek I. Igazgató Résztvevık II. III. Értékelési felelıs Értékelı csoport - munkaközösség-vezetı; - igazgatóság egy tagja, - az érintett tanár (nem minden értékelési szakaszban) Az értékelést az értékelt tanár munkaközösség-vezetıjébıl (vagy több tárgy tanítása esetén munkaközösség-vezetıibıl) és az igazgatóság egy tagjából álló Értékelı Csoport végzi az érintett tanár aktív (önértékelés, véleménynyilvánítás, vita formájában történı) közremőködésével. (A munkaközösség-vezetık értékelését annak helyettese vagy a legnagyobb tanítási tapasztalattal rendelkezı munkaközösségi tag végzi.) A mérıeszközök közül az Óralátogatási Lap kritériumaival kapcsolatos információgyőjtés az Értékelı Csoport tagjainak feladata, a Tanulói Kérdıívben foglalt kritériumokról értelemszerően maguk a diákok mondanak véleményt. Az Önértékelı Lapon, és a Véleménykérı Lapon, a megfogalmazott kritériumokkal összefüggı információk az érintett tanár és az Értékelı Csoport tagjainak konszenzusával születnek meg. A Vezetıi Értékelı lapon a felettes vezetı(k)tapasztalatai(k) alapján értékel(nek). Az Értékelési Beszélgetés keretében, az értékeltnek módja van a nem konszenzus útján keletkezett információkkal kapcsolatban véleményt nyilvánítani. 9

10 Az értékelés idıszaka A vizsgálat folyamatosan zajlik, és egy tanár esetében egy tanév után zárul. A vizsgált tanév során az Értékelı Csoport az értékelt tanár által tanított tárgyak tanórái közül. - félévenként 2-2, összesen 4 órát az értékelı csoport a vizsgált idıszakban megláto- gat, és azt az elıre megadott kritériumok alapján értékeli; az óralátogatásokat óramegbeszélések követik; egy alkalommal a tanév végén (a végzıs osztályok április végén) a tanár által tanított összes osztály/csoport tanulói kérdıívek segítségével értékelik a tanár teljesítményét; az értékelt tanár felelıs vezetıje/vezetıi a tanév végén a tapasztalatok alapján vezetıi értékelı lapot tölt(enek) ki; a tanév végén az érintett tanár (az adott év júniusában) két különbözı típusú egy önértékelı és egy véleményekre kérdezı kérdıívet tölt ki; ezeknek a kérdıíveknek a pontjait az Értékelési felelıs az évi XXXIII. Tv. (Közalkalmazotti törvény, a továbbiakban: Kt) 40. (7) pontjában megadott pontszámokra átváltja, azokat a Kt. 1. számú mellékletében található Minısítési lap kritériumainak, megfelelıen összegzi. Ezután kerül sor a tanév végén, az összes adat birtokában, (az érintett tanár és az Értékelı Csoport tagjainak részvételével) egy Értékelı Beszélgetésre (ún. interjúra), amely során megbeszélik az összegyőjtött adatokból következı tanulságokat, és az értékelés során elért pontszámokat megfeleltetik a Kt.4. (8) bekezdésében felsorolt minısítési szinteknek, és kijelölik a következı értékelésig az egyéni célokat; az értékelés végén a Minısítési lapot a minısítést végzı és a minısített írja alá. minden év szeptemberében az Értékelési Felelıs tájékoztatást ad a tantestületnek az iskola egészére vonatkozó eredményekrıl. A Kjt. 40. (7) bekezdése alapján A minısítés során az egyes minısítési szempontok értékelésekor a következı pontszámokat kell alkalmazni: kiemelkedı minısítés 3 pont megfelelı minısítés 2 pont kevéssé megfelelı 1 pont nem megfelelı 0 pont (8) A minısítés eredménye: %= kiválóan alkalmas 60-79% = alkalmas 30-59% = kevéssé alkalmas 0-29% = alkalmatlan minısítést kap a közalkalmazott. 10

11 Ettıl eltérıen, a közalkalmazott alkalmatlan minısítést kap, ha legalább egy minısítési szempont értékelése nem megfelelı. (9) A közalkalmazottal minısítését ismertetni kell, és annak egy példányát az ismertetéskor a közalkalmazottnak át kell adni. A megismerés tényét a közalkalmazott a minısítésen aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is. (10) A Minısítési Lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza. (11) A közalkalmazott a minısítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi jogát sértı megállapításának megsemmisítését a minısítés közlésétıl számítot harminc napon belül a bíróságtól kérheti. A teljesítményértékelés fıbb kereteit helyi szinten az IMIP határozza meg. Az ott meghatározottak figyelembevételével az alábbiak szerint kerül meghatározásra a teljesítményértékelés rendje. A teljesítményértékelés olyan értékelési tevékenység, mely kiterjed: a munka eredményének a szervezeti magatartásnak 2. A értékelés részletes kritériumrendszere és az információgyőjtés eljárásai Az Óralátogatási Lap A vizsgált tanév során az Értékelı Csoport az értékelt tanár által tanított tárgyak tanórái közül félévenként 2-2, összesen 4 órát meglátogat. Ha a látogató úgy ítéli meg, hogy órán nem kapott elég információt a lap megalapozott kitöltéséhez, tetszıleges számú látogatást tehet. Legalább egy héttel a tervezett idıpont elıtt meg kell egyeznie a látogatónak és az érintett tanárnak a látogatás idıpontjában, a tanórában, és a látogatandó osztályban. A látogatók csak az Óralátogatási lapon szereplı szempontok szerint értékelhetnek, úgy, hogy az alábbi skála alapján ítélik meg a egyes kritériumokban mutatott teljesítményt: kiemelkedı minısítés 3 pont megfelelı minısítés 2 pont kevéssé megfelelı 1 pont nem megfelelı 0 pont Minden esetben rendelkezésre áll egy nincs elegendı információ ennek megítéléséhez (X) választás is. Ha ezek aránya az íven meghaladja a kritériumok 25%-át, mindenképpen újabb látogatásra van szükség. Az íven szereplı kritériumok közül a Speciális tantárgyi szempontokat az Értékelı Csoport igazgatósági tagja nem értékeli (akkor sem, ha szakos tanár, ez a munkaközösség-vezetı(k) kompetencia-körébe tartozik). A kiemelkedı, a kevésbé megfelelı és a nem megfelelı minısítést a látogatónak (szóban az óramegbeszélés során és a lapon írásban is) indokolni kell, mégpedig az órán tapasztalt konkrétumokkal alátámasztva. Az így kapott pontszámokból átlagot is számítunk (természetesen ilyenkor a nem értékelhetı kritériumokat figyelmen kívül hagyjuk). Az óralátogatás után a lehetı legrövidebb idın belül (lehetıleg közvetlenül az óra után, vagy aznap) óramegbeszélést kell tartani. Az óralátogatás utáni két munkanapon belül a tanár megkapja a kitöltött Óralátogatási Lap másolatát ahol szükséges, konkrét indoklásokkal. 11

12 Az Értékelı Beszélgetés elıtt a ciklus összes látogatásának laponkénti pontszámait az értékelési felelıs átváltja a Kjt-ben meghatározottak szerint, és ez kerül Minısítési Lapra. Az Értékelési Beszélgetés során a résztvevık megvitatják a levonható következtetéseket, és a Minısítési Lapon rögzítik a kiemelkedıen sikeres és a még fejlesztendı területeket. 12

13 A Tanulói Kérdıív A kérdıíveket minden, az értékelt tanár által tanított csoportban elektronikus úton ki kell töltetni, név nélkül. Az egyes kritériumokhoz, pontszámokat kell rendelni a következı séma szerint: A = az állítással teljesen egyetértek B = az állítással jórészt egyetértek C = az állítással részben nem értek egyet D = az állítással egyáltalán nem értek egyet kiemelkedı minısítés 3 pont megfelelı minısítés 2 pont kevéssé megfelelı 1 pont nem megfelelı 0 pont Tanulói kérdıív elméleti tanárok Minısítési szempontok Kérdések sorszáma 1. Szakmai ismeretek: Gyakorlati munka Problémamegoldó képesség Felelısség és hivatástudat Pontosság, szorgalom, igyekezet Tanulói kérdıív gyakorlat: szakoktatók Minısítési szempontok Kérdések sorszáma 1. Szakmai ismeretek: 1. 2.Gyakorlati munka Problémamegoldó képesség Felelısség és hivatástudat Pontosság, szorgalom, igyekezet A kérdıívek kiértékelése az Értékelési felelıs feladata. A tanár visszajelzést kap a csoportonkénti átlageredményekrıl, az összes csoport összesített eredményérıl és a kritériumok szerinti összesített eredményekrıl. Maguk a kérdıívek nem kerülnek a tanár kezébe. Az összesített eredményt itt is megfeleltetjük a Kjt-ben leírt %-nak A tanulságokat az eredmények ismeretében elsısorban magának a tanárnak kell levonnia, de az Értékelı Beszélgetésen is szóba kerül a megfelelı következtetések levonása., a Minısítési Lap kitöltése, aláírása,l, a visszajelzı lapok pedig a Minısítési Lap mellékletét képezik. Az Önértékelı Lap Az Önértékelı Lapot legkésıbb két héttel az Értékelési Beszélgetés megtartása elıtt kell az értékeltnek kitöltenie. A lap értékelése az Értékelési Beszélgetés keretében történik, ahol a résztvevık közösen megvitatják az egyes kritériumokat, majd megegyeznek abban, hogy az értékelt teljesítménye az adott kritériumban a tantestület átlagához képest kiemelkedıen sikeres,ezt a lapon 3 ponttal jelölik, sikeres, ezt a lapon 2 ponttal jelölik, az átlagnak megfelelı, ezt 1 ponttal jelölik, vagy 13

14 elmarad attól,esetleg nem értékelhetı, ezt 0 ponttal elölik. Ezután közösen levonják a megfelelı konklúziókat, és az összesített eredményıl %-ot számolnak. Ez kerül majd a Minısítı Lapra. Megjegyzések a Lapon szereplı egyes kritériumok értelmezéséhez: 1. kérdés: Aki rendelkezik valamilyen posztgraduális végzettséggel vagy éppen most vesz részt ilyen képzésben, azt be kell írni. Amennyiben nem vett részt a vizsgált idıpontig posztgraduális képzésen és szívesen részt venne, a fejlesztendı célok közé felvehetik. 2. kérdés: Mint az 1. kérdésnél csak akkreditált képzésrıl van szó. 3. kérdés: Jelentıs iskolai szintő feladatok, mint például iskolai ünnepélyek/rendezvények szervezése, fontos iskolai dokumentumok/pályázatok elkészítése, az iskola évkönyvének szerkesztése, külföldi diákcsere programok, túrák szervezése, érdekképviseleti tevékenység stb. tartoznak ide, ha nem jár értük külön bérezés vagy órakedvezmény. 4. kérdés: Jelentıs, fizetett és/vagy órakedvezménnyel járó, iskolai szintő feladatok tartoznak ide, mint például osztályfınökség, szakkörök, korrepetálások, munkaközösségvezetés, igazgatóságban való részvétel, ünnepélyek, rendezvények szervezése stb. 5. kérdés: Fıleg, de nem feltétlenül, az osztályfınökséggel kapcsolatos, de a kötelezın felüli, osztályszintő tevékenységek tartoznak ide, mint például ünnepélyek, rendezvények szervezése, osztálykirándulások/táborozások szervezése, tanórán kívüli színház/mozi és múzeumlátogatások szervezése stb. 6. kérdés: Olyan a hétköznapi tanári tevékenységen túlmenı (iskolai vagy iskolán kívüli, fizetett vagy nem fizetett) szakmai tevékenységek tartoznak ide, mint tanulmányi versenyek szervezése, vizsgabizottságokban való részvétel, tananyagírás, publikáció, továbbképzés tartása, elıadás tartása szakmai konferencián stb kérdés: Olyan mulasztások tartoznak ide, mint a késés, adminisztratív teendık (naplóbeírás, leadási határidık) elmulasztása, ügyeleti kötelezettség elhanyagolása stb. A Véleménykérı Lap A kérdıív alapvetı célja az, hogy - lehetıséget adjon az értékelt tanárnak arra, hogy átgondolja és kifejtse nézeteit saját iskolai szerepével, teljesítményével és az értékelés feltételeivel kapcsolatban; - segítsen az iskolavezetésnek a szervezés hiányosságainak feltárásában és a javítás lehetıségeinek kidolgozásában; - segítsen a következı ciklusra vonatkozó egyéni célok kijelölésében. A Véleménykérı Lapot az év vége elıtt, néhány nappal az Értékelési Beszélgetés megtartása elıtt kell az értékeltnek kitöltenie. A lapot a Csoport Igazgatósági tagja kapja meg és felhasználja az Értékelési Beszélgetésre való felkészülés során. A felmerült kérdéseket az Értékelési Beszélgetés keretében vitatják meg, konszenzust alakítanak ki velük kapcsolatban, majd levonják és rögzítik a megfelelı konklúziókat. Ez a dokumentum nem kerül pontozásra. 14

15 Pedagógusok vezetıi értékelése A vezetıi értékelı lapot minden érintett pedagógusnál a vizsgált tanév végén a felettes vezetıje tölti ki a vizsgált idıszak tapasztalatai alapján. Az elıkészítés az Értékelési felelıs feladata A vezetıi értékelı lap célja, hogy a felettes vezetı (igazgatóhelyettes) az értékelt pedagógust véleményezze: a tanulókhoz, szülıkhöz való viszony, munkafegyelem, adminisztrációs munka, tanórán kívüli feladatellátás kollégákkal való kapcsolat, iskolavezetés segítése szempontjából. Az értékelés pontokban 0-5.-ig történik. Az értékelı lapokon szereplı pontokat az Értékelési Felelıs összesíti, és váltja át a Kjt.-ben meghatározottak szerint. Az Értékelési Beszélgetés és a Minısítési Lap Az összegzı Értékelési Beszélgetésre a tanév végén kerülhet sor, amikor már rendelkezésre állnak az óralátogatások, a tanulói visszajelzések, az önértékelés tapasztalatai, vezetıi értékelı lap és az értékelt kitöltötte a véleménykérı lapot is. A Beszélgetést, amelyen az érintetten kívül az Értékelési Csoport tagjai vesznek részt, a fenti dokumentumok alapján a Csoport igazgatósági tagja vezeti. 1. Áttekintik, megvitatják az alábbi szempontok alapján: o szakmai ismeretek. o szakmai gyakorlati munka. o problémamegoldó képesség. o felelısség és hivatástudat. o pontosság, szorgalom, igyekezet. A Tanulói Kérdıív alapján született eredményeket; Az Óralátogatási Lapok alapján született eredményeket; Az Önértékelı Lapon szereplı területeken mutatott teljesítményeket; - A Vezetıi értékelés alapján kialakult eredményeket, valamint a 2. A Véleménykérı Lapon felvetett kérdéseket; 3. Megállapítják a közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülményeket, megjegyzéseket, és a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatokat, célkitőzéseket. 4. Az igazgató a Kjt 1. számú melléklete alapján kitölti jelen szabályzat 7. sz. mellékletében szereplı Minısítési lapot, amelynek átvételét a dolgozó aláírásával igazolja. ( A dolgozó a Minısítési lapra ráírhatja a minısítéssel kapcsolatos észrevételét.) 15

16 3. Felelısök és feladatköreik Az Értékelési Felelıs Iskolai szinten az értékelést az igazgató által megbízott (1. számú függelék) Értékelési Felelıs irányítja, és felügyeli. Az Értékelési felelıs feladatai: - az éves értékelés megtervezése, - az Értékelı csoportok kialakítása, beosztása, az igazgatói jóváhagyással; - az év eleji tájékoztató/megújító értekezletek lebonyolítása, amelyen beszámol az egész tantestületre vonatkozó elızı év végi összesített adatokról ahol lehetséges, a tantestületi eredményekrıl, valamint összegzi a Pedagógiai Programmal kapcsolatos tanulságokat és elıterjeszti az Igazgatóság mindezzel kapcsolatos esetleges javaslatait, intézkedéseit; - az értekezletre a fenti témákról rövid, összegzı írásbeli feljegyzést is készít; - a Tanulói Kérdıívek feldolgozása, valamint az egyéni visszajelzések elkészítése a tanév végén. - a vizsgálat egységességének a biztosítása; - az értékelés során kapott pontszámok megfeleltetése a Kjt-ben alkalmazott szinteknek és szempontoknak, majd a különbözı mérılapokon kapott eredmények összesítése után a minısítés %-os meghatározása. - bizalmas tanácsadás minden érintett számára a folyamat során. Az Értékelı Csoport Egy tanár értékelésérıl az Értékelési Felelıs által kijelölt Értékelı Csoport gondoskodik, amelynek tagjai a következık: a 2. számú függelék szerint. A Csoport igazgatósági tagja - felelıs az óralátogatások és az azt követı óramegbeszélés lebonyolításáért; - felelıs a vizsgált tanár teljesítményére vonatkozó adatok összegyőjtéséért, összesítéséért (óralátogatási lapok, tanulói kérdıívek, vezetıi értékelés eredményei, az önértékelı ívbıl és véleménykérı lapból származó információk); - felelıs az Értékelési Beszélgetés elıkészítéséért és lebonyolításáért; - felelıs az Értékelési Összesítı Lap véglegesítésért, majd az Értékelési Felelısnek való átadásáért. A Csoport munkaközösség-vezetı tagja vagy tagjai - felelısek az óralátogatás és az azt követı óramegbeszélések lebonyolításáért; - részt vesznek az Értékelési Beszélgetésen;. Az érintett tanár - fogadja a látogatókat óráján, beleszólása van az óralátogatás idıpontjának kiválasztásába; - az óralátogatás után lehetıleg azonnal, de mindenképpen a lehetı legrövidebb idın belül óramegbeszélésen vesz részt. A látogatás utáni két munkanapon belül megkapja a kitöltött Óralátogatási Lap másolatát ahol szükséges, konkrét indoklásokkal; 16

17 - minden júniusban tájékoztatást kap az év végi tanulói visszajelzések személyére vonatkozó eredményérıl; - önértékelı lapon ad tájékoztatást a konkrét tanórai munkán túlmenı tevékenységérıl; - véleménykérı lapon ad tájékoztatást arról, hogy hogyan látja a saját iskolai helyzetét, lehetıségeit, munkakörülményeit stb.; - az Értékelési Beszélgetés keretében hangot adhat minden, a vizsgálattal összefüggı véleményének, valamint tanácsot, segítséget kérhet.; - az értékelés végén Minısítési Lapot kap, amelyen rögzítik a vizsgálat eredményeit, tanulságait és a következı idıszakra vonatkozó célokat; ehhez egyetértı aláírása szükséges; - panaszt tehet az Értékelési Felelısnél az eljárás bármely momentumával kapcsolatban, és ezt a panaszt köteles a Felelıs az erre kijelölt bizottsággal kivizsgáltatni. A tantestület egésze - a rendszer bevezetése elıtt többségi szavazással dönt az egyes elemek és a rendszer egészének használhatóságáról, azaz elfogadja az iskola Értékelési Szabályzatát; - minden szeptemberben szóbeli és írásbeli tájékoztatást kap az Értékelési Felelıstıl az egész tantestületre vonatkozó összesített adatokról, valamint az Igazgatóság ezekkel kapcsolatos intézkedéseirıl; - ugyanitt bármely tagja javaslatokat tehet az értékelési rendszer módosítására; ebben az esetben azonban mindenképpen új szavazás is szükséges. 17

18 4. A vizsgálat dokumentálása és az adatok felhasználása A dokumentumok kezelése és az adatokhoz való hozzáférés Az érintett tanár az óramegbeszélések után megkapja a kitöltött óralátogatási lapokat, vezetıi értékelés másolatát, az év végén megkapja a tanulói visszajelzések összesítését, és maga tölti ki az Önértékelı és Véleménykérı lapokat. A Minısítési Lap megírása után ezek a dokumentumok a Minısítési Lap mellékleteként a következı értékelésig megırizendık. A Minısítési Lapok és mellékleteik biztonságos tárolása az Értékelési Felelıs kötelessége; az ezekhez való hozzáférés rajta kívül csak a tanár munkaközösség-vezetıire, valamint az igazgatóra és helyetteseire és természetesen magára az érintett tanárra terjed ki. A Minısítési Lap mindaddig nem selejtezhetı, amíg a tanár az iskolában tanít. Ha a tanár munkaviszonya megszőnik, a lapot a tanár kérésére át kell neki adni, amennyiben nem kéri, meg kell semmisíteni. A Minısítési Lap más munkáltatónak nem adható át. Az adatok felhasználása Az érintett tanár - megismerhet minden róla győjtött információt és adatot, és bármikor betekinthet a róla szóló dokumentumokba; valójában elsısorban az ı felelıssége, hogy hogyan hasznosítja az értékelés tapasztalatait és mit tanul az információkból; - az igazgatóhoz fordulhat a feltárt problémák megoldásával kapcsolatban, aki vagy továbbképzés engedélyezésével vagy egy mentor kijelölésével köteles segíteni; - amennyiben valamiért elbocsátást kezdeményeznének ellene, álláspontja védelmében érvként felhasználhatja a minısítés eredményeit és tapasztalatait; - kérheti, hogy referenciák írásakor a munkáltató használja fel a minısítésbıl származó információkat. A munkaközösség-vezetı - az éves (tanév) záráskor megismerheti minden, az adott munkaközösségbe tartozó tanár Minısítési Lapját; - egy de nem kizárólagos adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során megismert információkat a hatáskörébe tartozó, (munkaközösségen belüli) feladatkijelöléssel kapcsolatos döntéseinek meghozatalához; A munkáltató (az Igazgató és helyettesei) - bármikor hozzáférhet minden tanár személyes Minısítési Lapjához; - egy de nem kizárólagos adatforrásként felhasználhatja a vizsgálat során szerzett információkat a tanárok beosztását érintı személyi döntések, valamint a bérezéssel és jutalmazással kapcsolatos döntések meghozatalára, amennyiben ezeket a döntéseket az Igazgató egy személyben vagy helyetteseinek és az érintett tanár munkamunkaközösség-vezetıinek körében hozza meg; - felhasználhatja a minısítés során szerzett adatokat az iskola vezetési gyakorlatának javítására (jobb munkamegosztás, az eszközök jobb elosztása stb.), ha ezzel kapcsolatos döntéseit a fenti személyi körben hozza meg; - felhasználhatja a szerzett információkat a továbbképzésekkel kapcsolatos döntéseiben, ha ezeket a fenti személyi körben hozza meg; - az összesített iskolai adatokat felhasználhatja PR/marketing célokra; - a tanár kérésére köteles megfelelı továbbképzést engedélyezni vagy kijelölni egy kollégát, aki segít a feltárt problémák megoldásában. 18

19 5. Eljárási szabályok 1. Az értékelési rendszer mőködése minden vonatkozásban a tantestület által elfogadott Értékelési Szabályzatban megfogalmazott elvek, módszerek és eszközök alapján történik. Mivel adatgyőjtés kizárólag a Szabályzatban leírt területekrıl lehetséges, nem győjthetı és nem használható fel olyan adat, - amely az értékelt által nem ismert vagy névtelen forrásból származik (kivétel a Tanulói Kérdıív); - amely az érintett tanár tudta nélkül keletkezett; - amely nem a tanár szakmai munkájával kapcsolatos; - amelyrıl nem kap tájékoztatást a tanár az Értékelési Beszélgetés elıtt. 2. Az Értékelési Szabályzatot bevezetése elıtt a tantestület tagjai egy erre a célra összehívott Értékelési Értekezleten többségi szavazással érvényesítik. 3. A Szabályzat bármely részletének módosítása a továbbiakban minden év augusztusában megtartandó Értékelési Értekezleten kezdeményezhetı a tantestület bármely tagja által. Minden módosítás a tantestület többségi szavazatával lép érvénybe, de egy adott tanárra vonatkozóan az adott tanév kezdetekor érvényes szabályok szerint történik az értékelés. 4. Az Értékelı Csoport tagjai egyszemélyes ítéletet csak az óralátogatási lap kritériumaival kapcsolatosan alkotnak, és ezt elfogultság nélkül, kedvezı és kedvezıtlen ítélet esetén is kellıen indokolva kell megtenniük. Az összes többi kritérium esetében az Értékelési Beszélgetés keretében a Csoport tagjainak és az érintett tanárnak konszenzusra kell jutnia. Ha ez nem sikerülne, a beszélgetés összes résztvevıjének többségi szavazatával kell a kérdést eldönteni, úgy, hogy szavazategyenlıség esetén a tanár szavazata legyen döntı. 5. Az adatok kezelése a 4. és 5. fejezetekben leírtak szerint történik, ezen túlmenıen minden egyéni adat bizalmasan kezelendı. Az Értékelési Felelıs egész tantestületre vonatkozó összesítésén kívül semmilyen más lista vagy rangsor nem készül, és az adatok egészéhez az Értékelési Felelısön, valamint igazgatón és helyettesein kívül senki sem férhet hozzá. Minden résztvevı erkölcsi felelıssége, hogy a személyes adatokat titokként kezeli, és ezekrıl senkivel nem beszél. Ez alól csak az igazgató, helyettesei és az érintett tanár munkaközösség-vezetıje kapnak felmentést, de ık is kizárólag egymás között. 6. A tanár a Minısítési Lap aláírása elıtt bármikor panasszal élhet az értékelés bármilyen aspektusával kapcsolatosan. A panaszt írásban kell benyújtani az Értékelési Felelısnek, aki annak elbírálására egy bizottságot állít fel. Ennek tagjai: - az Értékelési Felelıs, amennyiben nem tagja az érintett Értékelési Csoportnak, ha igen, akkor az igazgatóság egyik nem érintett másik tagja; - egy, a panaszos által megnevezett tantestületi tag; - a tantestület egyik választott tagja; A bizottság bizalmasan tárgyal, majd tartózkodási tilalom mellett titkos többségi szavazással dönt a panaszról. 19

20 Kelt:..., Igazgató aláírása Záradék: A közalkalmazotti közösség.-án (- én) tartott ülésén a szabályzatot megvitatta és..szavazattal elfogadásra javasolta. Kelt:,.. Jegyzıkönyvvezetı aláírása 20

21 Tanár: Osztály: Értékelı: Dátum: ÓRALÁTOGATÁSI LAP Óra típusa: új anyagot közlı összefoglaló gyakorló számonkérı 1. sz. melléklet kiemelkedı minısítés 3 pont megfelelı minısítés 2 pont kevéssé megfelelı 1 pont nem megfelelı 0 pont sorsz Megnevezés Megjegyzés pont 1. Szakmai ismeretek 1 tantárgyhoz, a tananyaghoz való hozzáállás 2 feladatok kidolgozottsága, elıkészítettsége 3 magyarázatok érthetısége, színessége 4 szaktárgyi ismeretek 2. Gyakorlati munka 5 figyelem és a fegyelem megtartásának képessége 6 tanári figyelem terjedelme 7 tanulók kognitív szintjéhez való alkalmazkodás képessége 8 tanulói teljesítmények objektív értékelésének képessége 9 célok egyértelmősége, megválasztásuk indokoltsága 10 megfelelı számú és jellegő feladat kitőzése 11 feladattípusok és munkaformák változatossága, egyensúlya 12 Idıbeosztás 13 tanítási anyagok/eszközök változatossága, és elıkészítése 14 óravezetés, a munka szervezése, átmenetek a fázisok között 15 gazdálkodás az idıvel, az óra dinamikája 21

22 16 az egyes óraelemek/feladatok lebonyolítása 17 tanítási anyagok/oktatási eszközök használata 18 utasítások világossága 19 kérdezési technikák/kommunikáció a tanulókkal 20 tanulók bevonása a munkába 21 kitőzött célok megvalósítása 22 tanulók munkájának értékelése 23 óra hangulata, munkalégkör 3. Problémamegoldó képesség 24 várható problémák elırelátása 25 tanulók hibáinak kezelése 4. Felelısség és hivatástudat 26 fellépés, megjelenés, hangnem, stílus 27 kapcsolat a tanulókkal 5. Pontosság, szorgalom, igyekezet 28 órakezdés és befejezés pontossága MEGJEGYZÉSEK: ÖSSZES PONTSZÁM : 22

23 2./a sz. mellélet: TANULÓI KÉRDİÍV (elmélet) A TANÁR NEVE: OSZTÁLY/CSOPORT: DÁTUM: A = az állítással teljesen egyetértek B = az állítással jórészt egyetértek C = az állítással részben nem értek egyet D = az állítással egyáltalán nem értek egyet Tegyen egy x-et a megfelelı négyzetbe, csak egy válasz jelölhetı meg! Ez a tanár véleményem szerint A B C D 1. kiválóan tudja a tárgyát (jól tud angolul/németül, nagyon ért a matematikához stb.). 2. érdekes órai feladatokat alkalmaz. 3. láthatóan élvezettel, lelkesen tanít. 4. meg tudja szerettetni a tantárgyát a tanulókkal. 5. a rendelkezésre álló idıt hasznosan, jól tölti ki. 6 teljesíthetı követelményeket támaszt a tanulókkal szemben. 7. nyugodt légkört teremt az órán a munkához. 8. a számonkérésben igazságos és kiszámítható 9. nem kivételez 10. jól tud fegyelmet tartani 11. a diákok véleményét meghallgatja 12. a diákokra mint egyénekre is tud figyelni 13. kiváló tanár; az iskola büszke lehet rá. 14. nyilvánvalóan készül az órákra. 15. az órákra pontosan érkezik, és pontosan fejezi be ıket. 16. a dolgozatokat az igért idı alatt kijavítja 17. kiszámítható, viselkedése nem pillanatnyi hangulatától függ. 18. segítségére, támogatására számíthatok 23

24 2./b sz. mellélet: TANULÓI KÉRDİÍV (szakoktatói) A TANÁR NEVE: OSZTÁLY/CSOPORT: DÁTUM: A = az állítással teljesen egyetértek B = az állítással jórészt egyetértek C = az állítással részben nem értek egyet D = az állítással egyáltalán nem értek egyet Ez a tanár véleményem szerint A B C D 1. kiválóan érti a szakmáját 2. láthatóan élvezettel, lelkesen tanít. 3. meg tudja szerettetni a szakmát a tanulókkal. 4. a számonkérés történik a gyakorlati órákon. 5. segít a vendégekkel való kapcsolat kialakításában 6. a munkanaplót ellenırzi 7. a rendelkezésre álló idıt hasznosan, jól tölti ki. 8. teljesíthetı követelményeket támaszt a tanulókkal szemben. 9. nyugodt légkört teremt a gyakorlati óránkon. 10. jól tud fegyelmet tartani. 11. segítségére, támogatására számíthatok 12. a szakmai bemutatókon, elıadásokon szerzett tapasztalatait továbbadja. 13. nyilvánvalóan készül az órákra. 14. kiváló oktató, az iskola büszke lehet rá. 15. a tanmőhelybe pontosan érkezik, és a gyakorlatot pontosan fejezi be. 16. a diákok véleményét meghallgatja. 17. nem kivételez. 18. a diákokra mint egyénekre is tud figyelni. 19. kiszámítható, viselkedése nem pillanatnyi hangulatától függ. 24

25 3. sz. mellélet: ÖNÉRTÉKELİ LAP Név: Ennek az Önértékelı Lapnak egyrészt az a célja, hogy a benne foglalt kérdésekkel mintegy deklarálja,hogy a tantestület a konkrét tanórai tevékenységen túl milyen egyéb pedagógiai és az iskolai élet szervezésével kapcsolatos tevékenységeket és általában milyen tanári hozzáállást tart értékesnek és fontosnak, másrészt pedig az, hogy rögzítse, dokumentálja az ezeken a területeken elért eredményeket. kiemelkedıen sikeres = 3 pont sikeres = 2 pont átlagnak megfelelı =1 pont nem értékelhetı = 0 pont Kérdés- téma pont 1. Sorolja fel a posztgraduális képesítéseit vagy rész vesz-e jelenleg olyan képzésben, amely újabb felsıfokú vagy a mostaninál magasabb képesítéshez vezethet? 2. Részt vett-e vagy adott-e be kérelmet az iskolában akkreditált továbbképzésre az elmúlt hét év során? 3. Milyen külön bérezéssel/kedvezménnyel nem járó (az ezekért kapott esetleges pénzjutalom itt nem számít), nem órarendi, iskolai szintő feladatokat látott el tanév során? (Iskolai szintő ünnepélyek/rendezvények szervezése, iskolai dokumentumok készítése, érdekképviseleti tevékenység, stb.) 4. Milyen külön bérezéssel/kedvezménnyel járó, nem órarendi, iskolai szintő feladatokat látott el a tanév során? (Osztályfınökség, szakkörök vezetése, munkaközösségvezetés, iskolai szintő ünnepélyek/rendezvények szervezése stb.) 25

26 5. Milyen külön bérezéssel/kedvezménnyel nem járó, nem órarendi, osztályszintő tevékenységeket végzett a tanév során? (Ünnepélyek rendezése, kirándulások, színház- /mozi-/múzeum-látogatások, egyéb.) 6. Részt vett-e bármilyen iskolán belüli vagy iskolán kívüli eredető/szervezéső, nem tanórai jellegő szakmai tevékenységben a tanév során? (Tananyagírás, vizsgáztatás, elıadás iskolán belül, kívül, konferencián, publikáció, továbbképzés tartása stb.) Bejutott-e olyan tanuló valamilyen kerületi, budapesti, megyei tanulmányi/szakmai verseny elsı 10 helyezettje közé az elmúlt és a tanévben, akit Ön az adott tárgyból ebben az iskolában tanított? (Adja meg a tanuló nevét és az évet.) Bejutott-e olyan tanuló valamilyen országos tanulmányi/szakmai verseny elsı húsz helyezettje közé, akit Ön ebben az iskolában tanított? 9. Hogyan vesz részt a tanulók alapkészségeinek fejlesztésében (fogalomalkotás, szövegértés, stb.), milyen eredményeket ért (hozzáadott érték) ezen a területen

27 10. Kapott-e valamilyen szóbeli elmarasztalást a tanévben munkafegyelemmel kapcsolatos mulasztás miatt (késés, adminisztratív teendık elmulasztása, ügyeleti kötelezettség elhanyagolása stb.)? 11. Kapott-e tanévben valamilyen írásbeli fegyelmi büntetést?... 27

28 4. sz. mellélet: VÉLEMÉNYKÉRİ LAP Név: Ennek az egyéni Véleménykérı Lapnak egyrészt az a szerepe, hogy segítsen átgondolni a munkakörrel kapcsolatos személyes és szakmai kérdéseket, másrészt pedig, hogy információkat szolgáltasson az Iskolavezetésnek a fejlesztendı területekrıl az egyes tanár szemszögébıl. Ha úgy gondolja, hogy a kérdések nem fednek le minden fontos területet, kérjük szabadon fejtse ki véleményét az Egyéb észrevételek pontban. 1. Írja le (a legfontosabbnak tartottal kezdve a sort), hogy iskolai munkájának mely aspektusait tartja a legfontosabbnak Ön szerint milyen területeken járult hozzá leginkább az iskola összteljesítményének magas színvonalon tartásához/emeléséhez? Iskolai munkájának mely területeire a legbüszkébb? Megítélése szerint egyénileg milyen területeken fejlıdött legtöbbet az utóbbi két évben? Milyen haladást ért el az elızı ciklus végén rögzített egyéni fejlesztési célok tekintetében?... 28

29 5. Mely területe az iskolai munkának, ahol javítani szeretne a teljesítményén? Milyen segítségre/feltételekre lenne szüksége ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Van-e olyan tényezı vagy jelenség, feltétel, amely az Ön meglátása szerint akadályozza/hátráltatja azt, hogy munkája igazán magas színvonalú vagy hatékony legyen? Melyek azok az egyéni erıssége(i)/szakismerete(i)/képessége(i), amelyrıl úgy érzi, hogy nem kellıen hasznosul az iskolában? Véleménye szerint az iskola egészének mőködésében mely területeken lenne leginkább szükség változásra, változtatásra? Egyéb észrevételek, javaslatok:... 29

30 5. sz. melléklet PEDAGÓGUS VEZETİI ÉRTÉKELÉSE kiemelkedı minısítés 3 pont megfelelı minısítés 2 pont kevéssé megfelelı 1 pont nem megfelelı 0 pont 1. Szakmai ismeretek 1. Tárgyi tudása kifogástalan 2. Önképzési igénye megfelelı 2. Gyakorlati munka 3.Tanulói tisztelik, elismerik munkáját, nem panaszkodnak rá 4.Hangneme a tanulókkal kapcsolatos véleménynyilvánításban elfogadható 5.Javaslataival segíti az iskola munkáját 3. Problémamegoldó képesség 6.Problémamegoldó képesség jó 7. Véleménye nem iskolai ügyekben is megbízható. 8. Szülıi panaszok a munkájára vonatkozóan nem érkeztek 4. Felelısség és hivatástudat 9. Tanórán kívüli feladatellátása jó (ügyelet, of. munka, korrepetálás, stb.) 10.Emberi magatartása példamutató 11. Szerepe a tantestület életében pozitív 12. Azonosul az iskolavezetıség koncepciójával 13. Egyenes, nyílt, ıszinte, segítıkész 5. Pontosság, szorgalom, igyekezet 14. Munkavégzése pontos precíz 16. Adminisztrációja alapos, határidıre kész 17. Munkafegyelme jó 18. Tanulókhoz való viszonya jó 19. Önmaga értékelése reális 30

31 6. sz. mellélet: BIZALMAS! BIZALMAS! BIZALMAS! BIZALMAS! BIZALMAS! BIZALMAS! ÉRTÉKELÉSI - MINİSÍTÉSI ÖSSZESÍTİ LAPOK Név: 1. AZ ÓRALÁTOGATÁSOK EREDMÉNYE Minısítés területei 1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai gyakorlati munka. 3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség. 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat..5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet. Összesen: Elért pontszámok Adható pontszámok a. KIEMELKEDİEN JÓ TERÜLETEK b. FIGYELMET IGÉNYLİ TERÜLETEK A TANULÓI KÉRDİÍVEK EREDMÉNYEI Minısítés területei 1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai gyakorlati munka. 3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség. 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat..5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet. Összesen Elért pontszámok Adható pontszámok a. KIEMELKEDİEN JÓ TERÜLETEK

32 b. FIGYELMET IGÉNYLİ TERÜLETEK ÖNÉRTÉKELİ LAP Minısítés területei 1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai gyakorlati munka. 3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség. 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat..5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet. Összesen Elért pontszámok Adható pontszámok ÖSSZES PONTSZÁM Elért Adható 4. PEDAGÓGUS VEZETİI ÉRTÉKELÉSE Minısítés területei 1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek. 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai gyakorlati munka. 3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség. 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat..5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet. Összesen Elért pontszámok Adható pontszámok ÖSSZES PONTSZÁM Elért Adható 32

33 a. KIEMELKEDİEN JÓ TERÜLETEK b. FIGYELMET IGÉNYLİ TERÜLETEK EGYÉNI CÉLOK A KÖVETKEZİ ÉRTÉKELÉSI CIKLUSRA MEGJEGYZÉSEK A minısítés eredménye, összesítés: Minısítés szempontjai: Elért pontszám % szakmai ismeretek szakmai gyakorlati munka problémamegoldó képesség felelısség és hivatástudat pontosság, szorgalom, igyekezet Összesen: A minısítés megállapításait a közalkalmazottal ismertettem. a minısítést végzı aláírása, beosztása A minısítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem_.. aminısített aláírása 33

34 7.számú melléklet 1. számú melléklet az évi XXXIII. törvényhez Minısítési lap 1. A közalkalmazott személyi adatai Neve (születési neve):... Anyja neve:... Születési hely, idı: A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok A közalkalmazotti jogviszony kezdete:... A közalkalmazott besorolása:... A vezetıi megbízás/munkakör betöltésének kezdete:... A minısítés indoka: A közalkalmazott minısítésének szempontjai 3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek Kiemelkedı (3 pont) - Megfelelı (2 pont) - Kevéssé megfelelı (1 pont) - Nem megfelelı (0 pont) Szöveges indokolás: A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos felelısség és hivatástudat Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok: Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: Vezetıi megbízásához/munkakörhöz kapcsolódó minısítési szempontok 4.1. A vezetı által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: A vezetı által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése Kiemelkedı - Megfelelı - Kevéssé megfelelı - Nem megfelelı Szöveges indokolás: A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitőzések: A közalkalmazott minısítése kiválóan alkalmas (80-100%) - alkalmas (60-79%) - kevéssé alkalmas (30-59%) - alkalmatlan (30% alatt) 7. A közalkalmazott által a minısítésre tett észrevétel:... 34

35 Dátum: A minısítés megállapításait a közalkalmazottal A minısítés tartalmát ismerem, észrevételeimet megtettem. ismertettem a minısítést végzı aláírása, beosztása a minısített aláírása 35

36 1. számú függelék Értékelési felelıs személye A szabályzat IV. pontja szerint az értékelési felelıs:....., beosztása:... Kelt:.... A fenti beosztást tudomásul vettem. Kelt:..Budapest, igazgató aláírása... Értékelési felelıs aláírása 36

37 2. számú függelék Értékelési Csoport tagjai A szabályzat IV. pontja szerint az értékelési csoport tagjai: Gazdasági -testnevelés munkaközösség NÉV Beosztás aláírás Kelt:..., Igazgató aláírása 37

38 Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola VEZETİI MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja:

39 A VEZETİI MUNKA ÉRTÉKELÉSE A vezetık teljesítményértékelése I. A vezetık teljesítményértékelése a vezetıi kompetenciák elemzésén, és a vezetıi tevékenység hatásainak vizsgálatán alapul. A vezetık felelısségi köre különbözı : Az iskola irányításáért felelıs, a fenntartó által a Kt. 18. alapján kinevezett igazgató a Kt. 54. szerint végzi munkáját. Megbízása határozott idıre általában 5 év szól, és végzett munkájáról beszámolási, értékelési és önértékelési kötelezettség terheli. Teljesítményértékelésének szintjei: Fenntartói értékelés a fenntartó által tervezett gazdasági (revizori), pedagógiai, vezetıi és folyamatelemzı ellenırzések alkalmával. Az értékelést a fenntartó által megbízott hivatalos munkacsoport végzi, az értékelés eredményeit dokumentálja. A fenntartó az értékelés alapján a vezetıi megbízásra (visszavonásra) irányuló jogi eljárást kezdeményezhet. Hatósági vizsgálat és értékelés (pl. OKÉV, ÁSZ, ÁNTSz stb.), amely a fenntartói értékeléshez hasonlóan lehet téma szerint célzott vagy teljes körő. A hatóság az értékelés alapján jogszerően szankcionálhat, szükség esetén jogi eljárást kezdeményezhet fenntartónál vagy bíróságnál. Iskola alkalmazotti köre által végzett értékelés, amely a vezetıi programban megfogalmazott célok megvalósulását, a munkáltatói tevékenység eredményességét, az irányítás hatékonyságát elemzi. Az értékelés eredményét a fenntartói értékelés dokumentumaihoz kell csatolni. Vezetıi önértékelés, amely általában az egyes tanévek végén, illetve a vezetıi ciklus végén esedékes helyzetelemzések része. II. 1. Az iskola operatív irányítását ellátó igazgatóhelyettesek és tagozatvezetık, nevelıtestület egyetértésével, az igazgató által határozatlan idıre szóló megbízással végzik feladatukat. Elsısorban vezetıi feladatokat ellátó munkatársak (hetente 10 óránál kevesebbet tanítók). Az értékelés periódusa: négy évente legalább egy alkalommal történik 2. Elsısorban pedagógusként dolgozó, de vezetıi feladatokat is ellátó munkatársak (hetente 10 óránál többet tanítók), munkaközösségvezetık. A vezetık munkájának értékeléséhez kapcsolódó dokumentumok: 39

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására

ELİTERJESZTÉS az önkormányzati fenntartású intézmények vezetıinek minısítési eljárása teljesítményértékelési eljárásrendben történı meghatározására HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 13. Száma: 9214-14/2011. Elıkészítık: Éles Béláné közoktatási és közmővelıdési intézményi ügyintézı, Nagyné Bózsár Katalin egészségügyi és

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 5340 Kunhegyes, Kossuth Lajos u. 64 /Fax: 59/325-230 E-mail: reftitk@kunhegyes.hu A KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011.

ELLEN RZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola ködésének törvényességi, szabályszer ségi ellen rzésér Budapest, 2011. ELLENİRZÉSI JELENTÉS A Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60.) mőködésének törvényességi, szabályszerőségi ellenırzésérıl Budapest, 2011. Iktatószám: Ellenırzés száma: Tárgy:

Részletesebben

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE...

Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... Tartalom TARTALOM... 1 AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA... 2 AZ INTÉZMÉNY MINİSÉGPOLITIKÁJA... 5 MÉRÉSI-ÉRTÉKELÉSI RENDSZER AZ INTÉZMÉNY EGÉSZÉRE, ÉS AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEKRE... 9 MINİSÉGFEJLESZTÉSI RENDSZER...

Részletesebben

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely

I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely I M I P Egry József Általános Iskola Keszthely (Módosítva 2010. augusztus 1. Elfogadva: 2010. augusztus) 1. Teljesítmény értékelés szempontjai és az értékelés rendje 1.1 A pedagógus és vezető beosztású

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3770 Sajószentpéter, Móra Ferenc u. 1. Tel: 48/521-500; 48/521-501 Mobil: 20/336-6903 e-mail: speter.epsz@gmail.com A SAJÓSZENTPÉTERI EGYSÉGES PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ RENDSZERE Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA MÉRÉSI, ÉRTÉKELÉSI, FEJLESZTÉSI RENDSZERE Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat

Részletesebben

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Babus Jolán Középiskolai Kollégium MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009-2013 TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETİ... 4 2 FENNTARTÓI MINİSÉGPOLITIKA... 7 2.1 FENNTARTÓI ELVÁRÁSOK... 7 3 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 8

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Nagybajomi Általános Mővelıdési Központ Napköziotthonos Óvodái 2009-2014 Nagybajom, 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı.3 1.1. A minıségirányítási program módosításának indoklása.3

Részletesebben

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata

A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata A Munkaügyi Közvetítıi és Döntıbírói Szolgálat Szervezeti, Mőködési és Eljárási Szabályzata (az Országos Érdekegyeztetı Tanács 2008. július 04. jóváhagyta) 1. / A szervezet megnevezése: Munkaügyi Közvetítıi

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007.

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS. Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS Önkormányzati Minıségirányítási Programja (ÖMIP) (2007-2011) Érd 2007. 1 Érd megyei jogú város Önkormányzatának Minıségirányítási Programja Minıségirányítási program területi hatálya:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv

2012. A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola. Pedagógiai Programjának kiegészítése. Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv A 211/2012.(VIII.30.) határozat melléklete A Sajószentpéteri Központi Általános Iskola Pedagógiai Programjának kiegészítése Intézményi Közoktatási Esélyegyenlıségi Intézkedési Terv 2012. 0 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Reputációs kockázat kezelésérıl

Reputációs kockázat kezelésérıl Széchenyi István Hitelszövetkezet Szabályzat a Reputációs kockázat kezelésérıl Ezen szabályzatot a Hitelszövetkezet Igazgatósága 38/2008.(07.30.) számú határozatával jóváhagyta és 2008.07.30 ával hatályba

Részletesebben

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

BÍBORKA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA 1. számú melléklet: Esélyegyenlıségi Terv Az egyenlı bánásmódról és az esélyegyenlıség elımozdításáról szóló 2003. évi CXXV. Törvény alapelvi szinten rögzíti, hogy minden ember elidegeníthetetlen joga,

Részletesebben

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

Újszászi. Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ Újszászi Általános Iskola Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Hatálya kiterjed az Újszász Város Önkormányzat által fenntartott Újszászi Általános

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat

TARTALOMJEGYZÉK. II. Küldetésnyilatkozat TARTALOMJEGYZÉK I. Az intézmény minıségirányítási programjának megalapozó helyzetelemzés 1. old. II. Küldetésnyilatkozat III. Az intézmény minıségpolitikai nyilatkozata IV. Intézményi minıségcélok 4. old.

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ALAPI POLGÁRİR EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1, Az egyesület neve: Alapi Polgárır Egyesület Rövidített neve: Székhelye, levelezési címe: Mőködési területe: A P E Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai

Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai Az SZTE JGYTFK Gyakorló Általános és Alapfokú Mővészeti Iskola pedagógusainak ellenırzési és teljesítményértékelési szempontjai S Z E G E D 2007. március 30. A pedagógusok ellenırzésének és teljesítményértékelésének

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A pályázat célja A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázati felhívása a 2011. évi Magyar Agrárgazdasági Minıség Díj elnyerésére A 103/2005. (XI. 4.) FVM rendelet alapján meghirdetésre

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL

SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL SZAKISKOLAI ÖNÉRTÉKELÉSI MODELL - 1/76 - I. Intézmény képzési struktúrája A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola 2004- ben ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját.

Részletesebben

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZAKÉRTİI JELENTÉS PITTNER DÉNES ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY általános iskola intézményegységének törvényességi és szakmai vizsgálatáról Szakértık: Tamás Emília SZ021082 Koháry

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer

A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer A Hétvezér Általános Iskola minıségirányítási programja szerint mőködtetett ellenırzési, mérési és értékelési rendszer Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 263/2004.(VI.24.) számú közgyőlési

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól

E L İ T E R J E S Z T É S a költségvetési intézmények 2010. évi pénzügyi-gazdasági ellenırzéseinek tapasztalatairól HAJDÚNÁNÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R É T İ L 8. Száma: 9214-9/2011. Elıkészítı: Dr. Nagy Attila revizor Az elıterjesztés törvényességi ellenırzıje: Dr. Kiss Imre jegyzı E L İ T E R J

Részletesebben

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai

AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Általános rendelkezések. II. Az egyesület célja és alapvetı feladatai AZ EGYÜD ÁRPÁD MŐVÉSZETI ISKOLÁÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések - A szervezet elnevezése: Együd Árpád Mővészeti Iskoláért Egyesület - Szervezeti forma: Egyesület - Az egyesület székhelye:

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény

Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2700 Cegléd, Kút u. 2. 1 Az Erkel Ferenc Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: az intézmény Minıségirányítási Csoportja P. Szabó Zoltánné intézményvezetı irányításával

Részletesebben

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje

A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ügyvezetõ Bizottsága (Management Committee) ügyrendje Az Ügyvezetõ Bizottság (a továbbiakban: ÜB) ügyrendje 1. A Magyar Telekom Nyrt. Ügyvezetõ

Részletesebben

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit)

Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Dunaújvárosi Fıiskola Ipari folyamatok minıségirányítási projektje Minıségirányítási felülvizsgálat (audit) Alapkérdések Mit jelent az audit fogalma? Melyek az audit típusai? Mi történik az auditon? Kit

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklete POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 2007. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére. pénzügyi irodavezetı E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév

A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA. 2009-2010. tanév A 133/2010.(VI.17.) KT határozat melléklete A SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK BESZÁMOLÓJA 2009-2010. tanév Készítette: Szarkáné Dubabér Mária és a Minıségbiztosítás,

Részletesebben

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Területi Szociális Központ és Bölcsıde. Sajószentpéter. Szervezeti és Mőködési Szabályzat A 40/2011.(II.24.) KT határozat melléklete Területi Szociális Központ és Bölcsıde Sajószentpéter Szervezeti és Mőködési Szabályzat 1. A szervezeti és mőködési szabályzat célja I. Fejezet Általános rendelkezések

Részletesebben

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet

2011. december 5. 10.00, Díszterem 3. napirendi pont 1. számú melléklet A Magyar Tudományos Akadémia Alapszabályának (a továbbiakban: Alapszabály) módosítása 1. Az Alapszabály 1. (2)-(4) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép: Asz. 1. (2) Az Akadémia és intézményei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TÜRR ISTVÁN GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2009 Készítette: Gruber Marianna igazgató Jóváhagyó: Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2009. Tervezett felülvizsgálat dátuma:

Részletesebben

1. Támogatható képzések

1. Támogatható képzések A Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ ajánlattételi felhívása a 2008. március 17-2009. május 31. közötti idıszakra vonatkozóan a Munkaerı-piaci Alap decentralizált Foglalkoztatási Alaprészébıl

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Piroska Óvoda 1171 Budapest, Pesti út 368. A PIROSKA ÓVODA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2007 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Bevezetés 3 I.1 Óvodánk bemutatása a minıségfejlesztés szempontjából 3 I.2 Fenntartói

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd

Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Fejér Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Sárbogárd Ellenőrzési, mérési és értékelési rendszere 2009. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata

Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata A 153/2012.(VI.21.) határozat melléklete Gyógyító-Megelızı Intézmény 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 200. Szervezeti és Mőködési Szabályzata Elfogadva a Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA

ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKZÉSEK II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, TEVÉKENYSÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvrıl felhatalmazása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete

Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete Pomáz Város Önkormányzatának 4./2006. (01.26.) számú rendelete z Önkormányzati Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 11/1999.(05. 11.) sz.rendelete módosításáról Pomáz Város Önkormányzatának

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR 4 4 0 0 N Y Í R E G Y H Á Z A S z é c h e n y i u. 4. s z. Telefon/fax: 42/414-313, 42/311-280 E-mail: leveltar@szabarchiv.hu A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI LEVÉLTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja

Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Hévízgyörk község esélyegyenlıségi programja Készítette: Andráska Zsófia 2007. június 27. I. A PROGRAM CÉLJA A 2003. évi CXXV. törvényben leírtakhoz hően az Esélyegyenlıségi Program célja a lakosságot,

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 1-10/2011. Sorszám: 11. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. október 27.

Részletesebben

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN

JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN JELKY ANDRÁS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BAJA KÖZALKALMAZOTTAK TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉSE PEDAGÓGUS ÉS NEM PEDAGÓGUS MUNKAKÖR ESETÉN Tartalomjegyzék A teljesítmény-értékelés tárgya 3. Törvényi meghatározás

Részletesebben

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLAT ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6. 1/15 A BÉKÉS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA (továbbiakban munkaügyi központ)

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ...

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8 ... Tartalomjegyzék I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, FELADATA...3 SZMSZ HATÁLYA...5 AZ INTÉZMÉNY ADATAI...6 III. AZ ISKOLA SZERVEZETI RENDSZERE...8...8 IV. AZ ISKOLA IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE...8 V.

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba)

Gyakorlati képzési tájékoztató. Tanító szak(ba) Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Intézményi azonosító: FI 21962 Gyakorlati képzési tájékoztató Tanító szak(ba) Levelezı tagozatos hallgatók részére * Kiadva: a 2011/2012-es tanévben Cím: 2600 Vác, Konstantin

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat

Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete. Javaslat Elıterjesztı: Dr. Hörcsik Richárd polgármester Készítette: Zempléni TISZK Munkaszervezete Javaslat Bıcs Község Önkormányzatának a Zempléni Szakképzés-szervezési Társuláshoz történı csatlakozás elfogadására,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének

felsorolt A vezetők és a beosztott pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. rész (IMIP) Módosítása és kiegészítése készült: 9. március Készítette: Hartdégenné Rieder Éva igazgató Az Intézményi Minőségirányítási Program módosításának törvényi

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR AZ ALSÓNÉMEDI HALÁSZY KÁROLY MŐVELİDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. Záradék: A képviselı-testület /2012.(IV.24.) számú határozatával fogadta el. Alsónémedi, 2012. április 24.

Részletesebben

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén

Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Mottó: Felelısségteljes élet és cselekvés a munkahelyeken (Fıcze Lajos) Munkavédelmi helyzet a Vegyipari Ágazati Párbeszéd Bizottság területén Vegyipari Ágazati Párbeszédbizottság Budapest 2009. május

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz

Ügyszám:JNO-715/1/2010. I. A panasz JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40. Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Nagymányok-Kismányok-Váralja-Hidas

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Ügyszám: J-5027/2008. Tárgy:

Részletesebben

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA

FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA FREE DANCE ALAPFOKÚ MÜVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS SZAKISKOLA KÖTELEZİEN FELÜLVIZSGÁLT TANÜGYI DOKUMENTUM MÓDOSÍTOTT MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. augusztus 25. 1 1. A MIP rendeltetése 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009.

Hétszínvirág Óvoda Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Minőségirányítási Programja 2004. Kiegészítés 2009. Tartalomjegyzék 1. Általános rész...6 1.1 Intézményünk rövid bemutatása minőségfejlesztési szempontból...6 1.2 Fenntartói MIP intézményünkre vonatkozó

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Öcs Község Polgármesterétıl M E G H Í V Ó Értesítem, hogy Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án (szerdán) 16.00 órai kezdettel testületi ülést tart, amelyre, mint a Képviselı-testület

Részletesebben

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl

Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Balatonboglár Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2009. (II.27.) rendelete a közoktatási intézmények adatszolgáltatási rendjérıl Kihirdetett szöveg Balatonboglár Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok

8. Cím. Biztosítási szerzıdések. I. Fejezet Közös szabályok 8. Cím Biztosítási szerzıdések I. Fejezet Közös szabályok 5:360. [A biztosítási szerzıdés fogalma] Biztosítási szerzıdés alapján a biztosító a szerzıdésben meghatározott biztosítási kockázat viselésére

Részletesebben

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE II. A KÖNYVTÁR FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE A könyvtár az 1997. évi CXL. törvény alapján nyilvános könyvtár. Megfelel a törvényben meghatározott alapkövetelményeknek, teljesíti az ott meghatározott alapfeladatokat.

Részletesebben

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009.

II. Intézkedési Terv. Mátészalka 2009. SZATMÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA II. Intézkedési Terv Mátészalka 2009. Készült a Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás mint leghátrányosabb kistérség - Közoktatási

Részletesebben

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ

ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Gazdasági Versenyhivatal ŐRLAP ÖSSZEFONÓDÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁHOZ Őrlap a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII.

Részletesebben

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS

EU7403 DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Közbeszerzési szabályzat ELJÁRÁSI UTASÍTÁS ENGEDÉLY NÉLKÜLI MÁSOLÁSA NEM MEGENGEDETT! BELSİ HASZNÁLATRA TULAJDONOS NEVE: A PÉLDÁNY SORSZÁMA:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. ÁPRILIS 13-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 22/2007. (IV. 13.) Tkt határozat Tárgy: Napirendi pontok elfogadása H a t á r o z a t: 1./ A Homokháti Kistérség

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben 1 A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény, a Magyar Tudományos Akadémia Alapszabálya és az Akadémiai Ügyrend egységes szerkezetben = Akadémiai törvény Asz. = Alapszabály Ü. = Ügyrend

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. 1.Az intézmény bemutatása INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 1.Az intézmény bemutatása A Kunhegyesi Református Egyházközség presbitériuma 2003 júniusában hozott határozatot arról, hogy református iskolát alapít. Szolnok város

Részletesebben

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén

Tájékoztató. Akadálymentesítések megvalósításának támogatása a Duna-Mecsek Alapítvány által érintett települések területén Tájékoztató Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány mint támogatásközvetítı szervezet és az EGT & Norvég Finanszírozási Mechanizmusok által is támogatott Akadálymentesítések megvalósításának támogatása

Részletesebben

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya

Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete. alapszabálya A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete alapszabálya egységes szerkezetben a 2016. február hó 6. napján megtartott közgyőlés által elfogadott módosításokkal 2 A Mangalicatenyésztık Országos Egyesülete

Részletesebben