Reputációs kockázat kezelésérıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Reputációs kockázat kezelésérıl"

Átírás

1 Széchenyi István Hitelszövetkezet Szabályzat a Reputációs kockázat kezelésérıl Ezen szabályzatot a Hitelszövetkezet Igazgatósága 38/2008.(07.30.) számú határozatával jóváhagyta és ával hatályba helyezte. Ezzel egyidejőleg a 373/2005.(05.18.) számú határozattal elfogadott Panasz ügyintézés szabályzatát hatályon kívül helyzete. Zalaegerszeg, július 30. dr. Varga Zoltán ügyvezetı igazgató

2 I. A reputációs kockázat fogalma A reputációs kockázat a tıkét vagy a jövedelmezıséget közvetve érintı olyan kockázat, amely a Hitelszövetkezetrıl kialakult kedvezıtlen fogyasztói, üzletpartneri, befektetıi vagy hatósági véleménybıl származhat, és a Hitelszövetkezet külsı megítélésének a kívánatos szinttıl való elmaradásában nyilvánulhat meg. II. A reputációs kockázat azonosítása A reputációs kockázat forrása lehet A hitelintézetre jellemzı szolgáltatási normáknak való megfelelés hiánya, ígérvények nem teljesítése, az ügyfélbarát kiszolgálás és a tisztességes piaci magatartás hiánya, (az alacsony vagy lemaradó szolgáltatási színvonal, ) az indokolatlanul magas költségek, a piaci körülményeknek vagy az ügyfélközösségnek nem megfelelı szolgáltatási stílus, a nem megfelelı üzleti viselkedés, illetve a kedvezıtlen hatósági vélemény vagy intézkedések. Jelentıs mértékő reputációs kockázatra utalhatnak az intézmény teljesítményét, színvonalát megítélı külsı személyek vagy szervezetek több irányból érkezı, nagy számú, visszatérıen elhangzó, széles körő nyilvánosságot kapott negatív nyilatkozatai, illetve az olyan események vagy az intézmény olyan teljesítményei, amelyek az említett fajtájú nyilatkozatok alapjául szolgálhatnak. A reputációs kockázat és a mőködési kockázat között átfedés van. A reputációs kockázatnak ha veszteség hatása van, az a mőködési kockázat körébe tartozik. A tisztán reputációs kockázatnak tekinthetı események elmaradt haszonnal vagy egyéb károkkal járnak. III. Panasz nyilvántartás A reputációs kockázat azonosításának legfontosabb forrása a panaszügyekrıl történı adatgyőjtés. A Hitelszövetkezet a panaszügyi nyilvántartását a PSZÁF adatszolgáltatási igényének megfelelı struktúrában alakítja ki. III/1. Panasz rövid leírása Panasz a hitelszövetkezet tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülı minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció, amelyben a panaszos a hitelszövetkezet eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmő igényét megfogalmazza és ezt reklamációs füzetben,(panaszkönyv) levél formájában,, elekronikus úton eljuttatja a hitelszövetkezethez. Nem minısül panasznak, ha az ügyfél a hitelszövetkezettıl általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel. Panaszos lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság vagy más szervezet, aki a hitelszövetkezet szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás címzettje. A panasz képviselı vagy meghatalmazott útján történı benyújtása esetén a Hitelszövetkezet vizsgálja a benyújtás jogosultságát, amelyet a benyújtó meghatalmazással is igazolhat. Bejelentésre szolgáló levélben, Vásárlók könyvében, egyéb nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos - törvényes, illetve meghatalmazotti - képviselıjeként eljáró, panaszbenyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselıje, természetes személy meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában a hitelszövetkezet közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében. 2

3 A panaszos általában ügyfele a hitelszövetkezetnek. Panaszosnak tekintendı azonban az a személy is, aki a hitelszövetkezet eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggı tevékenységével (pl. hirdetés) kapcsolatban kifogásolja. III/2. Panaszügyek témaköre, amely az alábbi lehetnek: a.) Hitelezéssel kapcsolatos b.) ebbıl: fogyasztási (áru, személyi) hitelezéssel lakás hitelezéssel egyéb jelzálog alapú hitelezéssel c.) Betéti konstrukciókkal kapcsolatos d.) Számlavezetéssel kapcsolatos e.) Házibankkal kapcsolatos f.) Egyéb tevékenységgel kapcsolatos III/3. Panaszügyek típusa a.) Tájékoztatási hiányosság b.) Árfolyam használat, árfolyam-különbözet c.) Szolgáltatás minısége, ügyfélkiszolgálás minısége d.) Jutalék, díj, költség mértéke e.) Kamat, hozam mértéke f.) Nyilvántartási, ügyviteli hiba g.) Elszámolás, megbízás teljesítés h.) Részjegy i.) KHR (BAR) lista j.) Egyéb III/4. A panaszügyintézést végzık meghatározása A hitelszövetkezeten belül a panaszfelvételt bármely egység alkalmazottja, vezetıje végezheti. A panaszintézés, kivizsgálás a központban a jogász feladata. A panaszügyintézés során, amennyiben az ügyfél a hitelszövetkezet elsıdleges válaszával nem elégedett, biztosítani kell a központ szakmai területen dolgozó munkatársainak pártatlanságát és elfogulatlanságát. A panaszügyintézés rendje illeszkedik a hitelszövetkezet felépítéséhez, sajátosságaihoz. Abban az esetben, ha ügyfelünk azonnal a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez küldi panaszát, a központban azt a jogász vizsgálja ki, és fogja össze a panaszügyintézést. A panasz felvétele 1. A panasz benyújtására a hitelszövetkezet az ügyfelek igényei és saját adottságai alapján több, az ügyfél által választható lehetıséget biztosít, így azt levélben, telefax útján, elektronikus úton, személyesen írásban teszi lehetıvé. 2. Hitelszövetkezet törekszik arra, hogy a panaszosokat hátrányos helyzetük (pl. távoli lakóhely, testi fogyatékosság, cselekvési szabadság korlátozottsága stb.) ne akadályozza a panasz benyújtásában, ezért lehetıség szerint a panasz elektronikus úton (pl. Interneten keresztül) történı benyújtását is lehetıvé teszi. A panasz rögzítése 1. A panaszt - a beérkezést követıen, annak elintézéséig - a hitelszövetkezet minden esetben nyilvántartásba veszi. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az azonosítás céljából bekért 3

4 adatok ne sértsék az adatvédelmi elıírásokat, és ne szolgáljanak más, a panaszügyek regisztrálásán kívüli egyéb adatgyőjtési célt. 2. A hitelszövetkezet fiókjaiban segíti a panaszost a panasz megfogalmazásában és benyújtásában. Ennek érdekében a panasz benyújtásához megfelelı nyomtatványokat vagy egyéb alkalmas módot biztosít számára. Ha az ügyfél panasszal él, az ügyintézı köteles részletesen kikérdezni a felvetett problémáról az ügyfelet. 3. Ha az ügyféltérben dolgozó munkatárs nem tudja a problémát orvosolni, az egység vezetıjének segítségét köteles kérni a mielıbbi rendezés érdekében. 4. A hitelszövetkezet valamennyi egységében jól látható helyen (ügyfélpult) kihelyezi a Reklamációs füzetet, azaz elérhetıvé teszi a panaszügyi nyomtatványt az ügyfélfogadásra alkalmas helyiségekben. Személyesen benyújtott panasz esetén a panaszos megkapja az általa benyújtott panasznyomtatvány egy, az átvétel igazolásával ellátott eredeti példányát. (2. számú melléklet) 5. A beérkezett panaszt telefax, vagy segítségével a központ részére meg kell küldeni (Felelıs: fiókvezetık), ahol folyamatos sorszámozás mellett azt nyilvántartásba veszi a jogász. Tájékoztató 1. A panaszügyintézésrıl a hitelszövetkezet tájékoztatót készít (1. számú melléklet), amelyben feltünteti a panaszügyintézéssel kapcsolatos tudnivalókat, a felügyelı hatóságokat, továbbá tájékoztatja a panaszost az elutasítás esetén igénybe vehetı békéltetés vagy közvetítés lehetıségérıl, illetve egyéb jogorvoslati lehetıségekrıl, valamint azok igénybe vételének esetleges jogszabályi határidıirıl. 2. A hitelszövetkezet ügyfélszolgálati helyiségében közzéteszi a panaszügyintézés körében alkalmazott szabályokról szóló tájékoztatást. A tájékoztatóban ki kell térni arra is, milyen esetben javasolt a panasz benyújtása. Panaszbejelentı nyomtatvány tartalma 1. A panaszbejelentı nyomtatvány minimális tartalmi elemei: a. A nyomtatvány egyértelmő elnevezése (pl. reklamáció, panasz), b. panaszfelvevı, szervezeti egység, (fiók, kirendeltség stb.) neve és jól láthatóan a hitelszövetkezet megnevezése, c. beérkezés idıpontja és a bejelentés módja (levélben, személyesen, Interneten), d. a panaszt felvevı munkatárs és a panaszos azonosítására szolgáló adatok (név, cím, e- mail cím, ügyfél-azonosító szám, számlaszám, ügyfélcsoport), e. a panasz jellegének rövid, tömör leírása, f. a panasz indokainak, magyarázatának, lényeges körülményeinek ismertetése (pl. intézkedés idıpontja, lényege), g. a panaszos konkrét igényének megjelölése 2. A hitelszövetkezeti fiók a benyújtott panaszra megteszi írásos véleményét és a panasszal együtt azt a Hitelszövetkezet központjába továbbítja. A központ a panaszt nyilvántartásba veszi és kivizsgálja, majd a központ cégszerően aláirt válaszát önálló válaszlevélként küldi a panaszosnak, hivatkozással a következı tartalmi elemek szerepeltetésére, különösen a teljesítési határidık vonatkozásában: a. a panaszügyben döntésre jogosult állásfoglalása, b. a panasszal kapcsolatos döntés, c. az intézkedésrıl szóló tájékoztatás, értesítés, határozat, stb. megküldésének ténye, idıpontja. A panaszügy intézése 1. A hitelszövetkezet a panasz kivizsgálását és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban elıírt határidıkre figyelemmel az általa vállalt (max: 30 napos) határidın belül teljesíti. Ha a határidıt valamilyen ok miatt meg kell hosszabbítani, errıl tájékoztatja az ügyfelet az indok pontos megjelölésével. 2. A szóban felmerülı panaszokat - amennyiben ez lehetséges - helyben és azonnal orvosolni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, vagy a panaszos nem fogadja el a helyben felkínált 4

5 megoldást, gondoskodni kell a panasz írásba foglalásáról és továbbításáról az üzleti igazgató helyettes részére. 3. Ügyelni kell arra, hogy a panasszal kapcsolatos döntéshozatalban lehetıleg ne vegyen részt a hitelszövetkezet azon alkalmazottja, aki a sérelmezett intézkedésben vagy döntésben részt vett. 4. A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetıség szerint azonban biztosítani kell a panaszos által beszélt és értett nyelven történı panaszügyintézést. 5. A panaszügyintézéssel foglalkozó munkatársak alapos szakmai ismeretekkel és az ügyfélszolgálati munkához szükséges készségekkel és képességekkel kell, hogy rendelkezzenek. 6. A hitelszövetkezet az írásban, ban beérkezett panaszokat egységenként reklamációs füzetben vezeti úgy, hogy a panaszügy-intézési szakaszban az követhetı legyen. 7. A panaszügyeket minden esetben fénymásolatban továbbítani kell a központ illetékese (jogász) felé, aki a központban az egységes nyilvántartásban a reklamációt, panaszt sorszámozva, idırendben rögzíti. 8. Elıfordul, hogy az Ügyfél közvetlenül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét keresi meg panaszával. Ebben az esetben a PSZÁF hitelszövetkezetünkhöz küldi meg a panaszos levelet érdemi kivizsgálásra, 3o napos ügyintézési határidıvel. Ebben az esetben a PSZÁF és a panaszos részére egyaránt meg kell küldeni a bejelentésre, panaszra tett észrevételeket. (Felelıs: jogász) 9. A hitelszövetkezet a panaszokat, reklamációkat jelen szabályzatban meghatározottak alapján köteles intézni. A szabályzatban meghatározottaktól eltérni nem lehet. 10. A beküldött panaszokat az ügyvezetı igazgató irányításával ki kell vizsgálni. Meg kell nézni a panasszal kapcsolatos jogszabályi, belsı szabályozási feltételeket, igazoló jelentést kell kérni az érintett dolgozótól az eljárási szakaszokról, meg kell vizsgálni a kifogásolt szolgáltatás szabályszerőségét és a megtett intézkedéseket. Meg kell állapítani a felelıs személyét a bekövetkezett reklamációért és ezt írásban az ügyvezetı igazgató részére át kell adni. 11. A Hitelszövetkezet a panaszügyben hozott érdemi döntését közérthetı és egyértelmő indokolással látja el, és azt írásba foglalva cégszerő aláírással ellátva továbbítja a panaszos részére. Ha a válasz jogszabályra hivatkozik, a jogszabályhely megjelölése mellett annak érdemi rendelkezését is ismertetni kell. Az érdemi döntés közlésével egyidejőleg a hitelszövetkezet tájékoztatja a panaszost a rendelkezésére álló igényérvényesítési és jogorvoslati lehetıségekrıl (pl. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, Békéltetı testület, illetve a bírósághoz való fordulás lehetıségérıl), lehetıség szerint az adott szervek nevének és elérhetıségének feltüntetésével. 12. A panaszosnak küldött válasz fénymásolatát minden esetben az panasszal érintett egység részére is meg kell küldeni. A panaszügyintézéssel kapcsolatos utólagos teendık 1. A panaszokkal kapcsolatos írásban vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a hitelszövetkezet a központban (jogász) nyilvántartja és az elıírt bizonylat-megırzési szabályoknak megfelelıen, 10 évig megırzi, valamennyi - az üggyel kapcsolatos - dokumentummal együtt. 2. A Hitelszövetkezet a panaszok nyilvántartását úgy alakítja ki és vezeti, hogy az alkalmas legyen panaszügyi statisztikák és kimutatások készítésére. (3. számú melléklet). 3. A hitelszövetkezet jogásza a panaszokról negyedéves gyakorisággal elemzést készít az Igazgatóság részére, amelyben felméri a panaszügyek kapcsán leginkább érintett mőködési területeket, és meghatározza a panaszok megelızése, illetve csökkentése érdekében szükséges és lehetséges intézkedéseket. Az elemzés célja a panaszügyekbıl levonható tapasztalatok beépítése a szolgáltatási folyamatba. 4. A hitelszövetkezet panaszügyintézéssel kapcsolatos tevékenységét a fogyasztói igényekre és saját üzletpolitikájának fogyasztóvédelmi szempontjaira tekintettel folyamatosan fejleszti. 5

6 III/5. Panaszügyek státusza a.)folyamatban lévı (nyitott) b.)lezárt III/6. Panaszügyek megalapozottsága a.)elutasított panaszügyek b.)részben megalapozott c.)megalapozott III/7. Jogi hatás a.)peresített b.)nem-peresített III/8. Panaszügy kapcsolatos megjegyzés a.)reakció mértékének értékelése b.)reakcióval kapcsolatos megjegyzés c.)sajtóvisszhang ( nincs, helyi, országos) d.)pszáf reakciói e.)egyéb hatóságok reakciói IV. Reputációs kockázatok kezelése A reputációs kockázat lehetséges forrásától függıen a Hitelszövetkezet a kockázatokat az alábbi eszközök egyikével kezeli Reputációs kockázat Eszközök a kockázatok kezelésére forrása A hitelintézetre jellemzı A Hitelszövetkezet fokozott figyelmet fordít a normák jogszabályokban, szolgáltatási direktívákban meghatározott elıírásainak szigorú betartására, és az új normáknak való jogszabályoknak való megfelelıségre. megfelelés hiánya Ígérvények nem teljesítése Az ügyfélbarát kiszolgálás és a tisztességes piaci magatartás hiánya Az alacsony vagy lemaradó szolgáltatási színvonal A Hitelszövetkezet fontosnak tartja ügyfelei kiszolgálásakor azok minél szélesebb körő tájékoztatását, melynek szabályairól a Magatartás kódexében gondoskodik. 6

7 A piaci körülményeknek vagy az ügyfélközösségnek nem megfelelı szolgáltatási stílus A nem megfelelı üzleti viselkedés Az indokolatlanul magas költségek A kedvezıtlen hatósági vélemény vagy intézkedések. A Hitelszövetkezet mind lakossági, mind vállalati ügyfélkörrel rendelkezik. Kiemelt figyelmet kap az értékesítési stílus, forma és eszközrendszer. Ezt a kockázati elemcsoportot a Hitelszövetkezet a személyzeti politika, a folyamatos oktatások és továbbképzések, a panaszügyek kiemelt kezelésének rendje kezeli. A Hitelszövetkezet növekedési stratégiájával, illetve szolgáltatásainak folyamatos fejlesztésével és kiszélesítésével csak hatékony költséggazdálkodás mellett képes a fokozott belföldi piaci versenyhelyzetben versenyképes maradni. Ennek megfelelıen a Hitelszövetkezet gyakorlata, fokozott versenyhelyzete, értékesítési filozófiája, valamint jövedelmezıségi kényszere semmilyen formában sem teszik lehetıvé az indokolatlanul magas költségeket, illetve ezek bármilyen formában az ügyfelekre történı áthárítását. A Hitelszövetkezet kiemelt figyelmet fordít a mőködésében, illetve mőködtetésében a törvényi elıírások betartására, az elıírt kötelezettségek határidıben és minél jobb színvonalú teljesítésére. Ennek megfelelıen a Hitelszövetkezet bármely hatósági megkeresés, észrevétel, vagy egyéb jogi úton tudomására jutó észrevétel, felszólítás, vagy vonatkozó új, vagy módosított direktíva esetében - szükség szerint intézkedési tervek alkalmazásával - a saját mőködési körén belül minél rövidebb határidın belül rendezni törekszik a megjelenı és megalapozott hiányosságokat, észrevételeket, hibákat. Ez egyrészt jelenti a belsı szabályzatok, termékek folyamatok szükség szerinti módosítását, korrekcióját, de ugyanígy személyzeti politikájában a munkavállalói kockázatok minimalizálását. IV.1. Reputációs kockázat értékelése A reputációs kockázatok közül, ha valamely reputációs kockázati esemény számvitelileg kimutatható negatív következménnyel jár, és az esemény a mőködési kockázati események közé besorolható, akkor azt mőködési kockázati eseménynek kell jelenteni, és az ilyen jellegő kockázatokat a tıkekövetelmény számítása és a belsı tıkeszükséglet számítása szempontjából egyaránt mőködési kockázatnak kell tekinteni. A reputációs kockázatokat jelentı események hatása azonban fıként elmaradt haszonban jelentkezik, amelyet nehéz számszerősíteni. Ezért a Hitelszövetkezet ezekre és belsı tıkeszükségletet nem határoz meg. A reputációs kockázat tıkefedezetét a belsı tıkeszükségletnél meghatározásra kerülı tıkepuffer jelenti. IV.2. Reputációs kockázat figyelése és jelentése A Hitelszövetkezet panaszügyeinek figyelése, a Hitelszövetkezet jó hírnevét veszélyeztetı sajtóinformációk és hatósági reakciók figyelése a jogász feladata. A panaszügyi nyilvántartás és az egyéb rendelkezésre álló információk alapján a Hitelszövetkezet a PSZÁF adatszolgáltatási sémájának megfelelıen negyedévente tájékoztatja a Hitelszövetkezet Igazgatóságát és Felügyelı Bizottságát. A reputációs kockázatot jelentı egyéb eseményekrıl szöveges értékelés készül. A Hitelszövetkezet reputációs kockázatát csökkenti, hogy HBA tagja. 7

8 V. A panasz ügy-intézési tevékenység ellenırzése 1. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a hitelszövetkezetet érintı fogyasztói bejelentések kapcsán a hitelszövetkezet és ügyfele közötti egyedi vitába nem avatkozik be, hanem a panaszt érdemi elintézésre a hitelszövetkezethez továbbítja. 2. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenırzési tevékenysége során vizsgálja a panaszügyintézés gyakorlatát és jogszabályoknak való megfelelıségét, ellenırzési tevékenységének általános tapasztalatait a panaszügy-intézési tevékenység továbbfejlesztése érdekében nyilvánosságra hozza honlapján. 3. Az ügyvezetı igazgató a Felügyelı Bizottságon és a belsı ellenırzésen keresztül vizsgáltatja a panasz-ügyintézés során alkalmazott eljárásokat, az adott válaszok helyességét és az elıfordult hibák kiküszöbölése érdekében tett intézkedéseket. 8

9 1. számú melléklet Panasza van? Ha Önnek panasza, kifogása támadt a Hitelszövetkezetünkkel szemben, az alábbiak szerint járjon el: 1. Panaszával mindenekelıtt forduljon ahhoz a hitelszövetkezeti fiókhoz, amelynek szolgáltatását, eljárását kifogásolja. A panaszt célszerő írásban benyújtani, de elıterjesztheti azt szóban is, melyet fiókvezetı kollégáink foglalnak írásba, melyet Önöknek kell aláírni. Minden egységünkben rendelkezünk jól látható helyen ügyfélpultra helyezett Reklamációs füzettel. 2. Panaszában minél pontosabban jelölje meg azokat a dokumentumokat, közléseket, információkat, amelyek alapján Ön szerint a Hitelszövetkezetnek el kellene járnia és ezeket lehetıleg mellékelje a panaszhoz. Jelölje meg a panaszban azt is, milyen igényt támaszt a Hitelszövetkezettel szemben. 3. A Hitelszövetkezet vezetése a panaszokat a bejelentésben foglaltak alapján kivizsgálja. Amennyiben a panasz elutasításra kerül, azt köteles a Hitelszövetkezet a panaszos részére írásban 30 napon belül közölni. 4. Abban az esetben, ha Hitelszövetkezetünk nem tudta az Ön panaszát kielégítıen orvosolni, vagy a kapott válaszával nem ért egyet, bejelentést tehet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, az ott létrehozott Ügyfélszolgálati irodára. Az Ügyfélszolgálati iroda címe: Budapest, Krisztina krt 39. Levélcím: Budapest, 114. Pf.: 777. Telefonszám: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a bejelentést kivizsgáltatja, majd Önt a vizsgálat eredményérıl a Hitelszövetkezet tájékoztatja 30 napon belül. 5. Ha a Hitelszövetkezet a panaszt elutasítja, Önnek lehetısége van a bírósági eljárást megelızıen békéltetı testülethez fordulni, amely egyszerő, olcsó, és közvetlen eljárás keretében megkísérli, hogy egyezséget hozzon létre Ön és a Hitelszövetkezet között. 6. A békéltetı testületek hatáskörét és eljárásának szabályait a fogyasztóvédelemrıl szóló évi. CLV. Törvény tartalmazza. (Zala megyei Békéltetı Testület, Zalaegerszeg, Petıfi út 24. Telefon: ) Fontos tudni! A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a szerzıdések megkötésével és teljesítésével kapcsolatos egyedi jogvitákba nem avatkozik be, így nem tud Önnek személyesen igazságot szolgáltatni. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének feladata az ügyfelek érdekeinek védelme. Széchenyi István Hitelszövetkezet 9

10 2. számú melléklet Panaszos adatai: Név: Cím: Telefon: Fax: Képviselı: Reklamáció, panasz bejelentés /minta/ Panasz bejelentés idıpontja: Panasz bejelentés módja: Fiók megnevezése/panaszt felvevı munkatárs: A panasz oka: Körülmények leírása: Panaszos igénye: Egyéb indoklás, kiegészítés: Kapcsolódó dokumentumok: Ha a Hitelszövetkezet 3o napon belül nem válaszol a beadványra, vagy a válasz eredményeként válasz nem születik, a panaszos a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez, vagy Békéltetı testülethez fordulhat jogorvoslati lehetıségért. Kelt: Aláírás 10

11 Központi Panasznyilvántartás 3. sz. melléklet év III. negyedév Sorsz. Érk. dátuma Ikt.sz. Tárgy Ügyfél neve Válasz dát. Ikt.sz. E.R.M.* Reakció S** H*** Mérték**** F/L Megjegyzés * E = elutasított, R = Részben megalapozott, M = Megalapozott ** S = Sajtóvisszhang: H = helyi O = Országos X = Nincs *** H = Hatósági Reakció P = PSZÁF E = Egyéb X = Nincs **** Mérték 1 = érdeklıdés 5 = Feldúlt, fenyegetızı 10 = Peresítés, Hatósági eljárás, tettlegesség stb. F = Folyamatban L = Lezárt

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Komplex Faktor Zártkörően Mőködı Részvénytársaság PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. február 1. napjától I. Alapelvek A Komplex Faktor Zrt. (továbbiakban: a Társaság vagy a pénzügyi szervezet) az

Részletesebben

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15.

HC Központ Kft. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2015. május 15. HC Központ Kft Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2015. május 15. I. Bevezető rendelkezések A HC Központ Pénzügyi Közvetítő Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság) az ügyfelek panaszainak

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1.

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos 2015. április 1. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2015. április 1. Tartalom: 1. Fogalom meghatározások 3 2. A panaszkezelést ellátó szakmai terület meghatározása 3 3. Panasz felvétele 4 4. A panasz rögzítése 4 5. Tájékoztató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ 38-2010/9. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETŐ Jelen szabályzat a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Az Alapforgalmazó Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2016. március 8. Előzmények és célok Az Alapforgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1123 Budapest, Alkotás út 50.; továbbiakban:

Részletesebben

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától

CESSIO Követeléskezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO Követeléskezelő Zrt. Hatályos: 2014. szeptember 1. napjától CESSIO KÖVETELÉSKEZELŐ ZRT. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 2 I.1. A Szabályzat célja 2 I.2. Fogalmak 2 I.3. Adatkezelés 2

Részletesebben

Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata

Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Panaszkezelési szabályzata Az EQUILOR Alapkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2012.06.06 Elfogadva az EQUILOR Alapkezelı Zrt. igazgatóságának 4/06.06/2012 IG határozatával. Panaszkezelési

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: PANASZ 5/2011.05.31. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 53/2011. 05.31. Hatályon kívül helyezve: PANASZ 4/2011.01.25. HATÁLYOS: 2011.

Részletesebben

II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09

II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09 1 II. PANASZÜGYINTÉZÉSI ELJÁRÁS hatályos:2008. szeptember 10-től módosítva: 2011.03.09 II.1. A panasz II.1.1. A panasz a Takarékszövetkezet tevékenységével, szolgáltatásával, termékével felmerülő minden

Részletesebben

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3

BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA... 3 Panaszkezelési szabályzat NN Biztosító Zrt. Érvényes 2016. január 1-jétől Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 2 I. A PANASZ... 2 II. A PANASZOS... 2 III. A PANASZÜGYINTÉZÉST ELLÁTÓ SZAKMAI TERÜLET MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu 7./2012. sz. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT hatálybalépésének

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. Panaszkezelési Szabályzat A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága 94/2011.augusztus 31. számú határozatával jóváhagyta. Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az MPM Biztosítási Alkusz Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az MPM Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), mint a biztosítási tevékenységről szóló 2014.évi LXXXVIII.

Részletesebben

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról

Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról Tájékoztató az UCB Ingatlanhitel Zrt. panaszügyintézési szabályzatáról I. Általános rendelkezések Jelen Szabályzat a Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény, valamint

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat. Igazgatói utasítás ISZ 016/2015 Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Ügyfélkapcsolati rendről és a Panaszkezelés rendjéről szóló Szabályzat ISZ 016/2015 Belső használatú Készítette: Ellenőrizte: Kosztyu Csilla Dr. Kravalik Gábor

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Jóváhagyó Igazgatóság Típus Szabályzat Szabályzat száma 2014.08.01. Hatályba lépés dátuma 2014.08.01. Érvényessége visszavonásig Felelős Pénzügyi vezető 1 Tartalom I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ARGENTA FAKTOR Zrt. Tárgyi hatály Kiterjed az ARGENTA FAKTOR Zrt. (továbbiakban pénzügyi szervezet) alaptevékenységét meghatározó máshova nem sorolható pénzügyi közvetítés tevékenységhez

Részletesebben

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt.

Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYZAT Elfogadva: IGH Hatályos: 2010. június 1-től módosítva: 2011.10.01. 2012.03.01. 2012.09.20 Bevezetés A Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzata

Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörûen Mûködô Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01.

Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2014. 08. 01. A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Igazgatósága 19/2014/IG. számú határozatával jóváhagyott szabályzat A DUNA TAKARÉK BANK ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Lezárva: 2014. 07. 31. Hatályos: 2014. 08. 01. Illés Zoltán

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére I. A panaszügyintézés általános elvei PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Porsche Biztosításközvetítő Kft. Ügyfelei részére A panasz számunkra nem más, mint önkéntes segítség az Ügyféltől, hogy minél jobban kielégíthessük

Részletesebben

Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok kezeléséről és más fórumokhoz történő bejelentésről

Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok kezeléséről és más fórumokhoz történő bejelentésről Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet 9090 Pannonhalma Dózsa Gy. u. 1. www.phalmatksz.hu Tájékoztató (hirdetmény) a panaszok kezeléséről és más fórumokhoz történő bejelentésről Tisztelt Ügyfelünk! Munkatársaink

Részletesebben

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat

Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat Ügyfélpanasz-kezelési szabályzat I. Bevezetés A FA-ÁG Biztosítási Alkusz Kft. (továbbiakban: Alkusz) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT De Lage Landen Finance Zrt. 2012 1. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. Fogalom meghatározások... 3 II. A Panaszos képviseleti jogosultsága... 3 III. A Társaság panaszügyintézésért felelős

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek 1. oldal, összesen:67 Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) NOVI-COM KFT 3842 HALMAJ MÁJUS 1.ÚT 15. a Magyar Kábelteleviziós és Hirközlési Szövetség tagja vezetékes mősorterjesztési szolgáltatásra

Részletesebben

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata

A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Panaszkezelési Szabályzata A Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban

Részletesebben

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A BUDAPEST MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyva a Budapest Országos Kötelező Magánnyugdíjpénztár (továbbiakban Budapest Magánnyugdíjpénztár) Igazgatótanácsának 2015. március 20-i határozata

Részletesebben

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

OBER PÉNZÜGYI LÍZING PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OBER PÉNZÜGYI LÍZING ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Szabályzat kódja: Hatálybaléptetés dátuma: 2014.11.24. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1 A szabályzat hatálya... 3 2 Fogalmak... 3 3 Kapcsolódó jogszabályok...

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat 1. PANASZ 1.1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció,

Részletesebben

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Szigetvári Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Szigetvári Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető

Részletesebben

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DIMENZIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI ÉS PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Elfogadva: Utolsó módosítás: 4/2013. (02.21.) számú Igazgatótanácsi határozattal 3/2015. (11.16.) számú Igazgatótanácsi

Részletesebben

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MGV MAGYAR GAZDASÁG- ÉS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.09.02. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK Alapelvek 3 1. Fogalmak 5 2. Panasz felvétele..6

Részletesebben

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató

Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító Zrt. Panaszkezelési ügyfél-tájékoztató Hatályos: 2016.01.01 Az ügyfél-tájékoztató célja hogy a Magyar Posta Biztosító Zrt. és Magyar Posta Életbiztosító

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. Az Üzletszabályzat nyilvánossága... 4 3. Az Üzletszabályzat módosítása... 4 4. A Bank és az Ügyfél együttmőködése, tájékoztatási

Részletesebben

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA

ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA ERGO ÉLETBIZOSÍTÓ ZRT. ERGO VERSICHERUNG FIÓKTELEPE V-V CONSULTING BIZTOSÍTÁSI TÖBBESÜGYNÖKI KFT. PANASZÜGYI SZABÁLYZATA Tartalom: Jelen szabályzat a Biztosító panaszügyi felépítését, feladat- és működési

Részletesebben

Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata. Panaszügyintézés rendjéről

Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata. Panaszügyintézés rendjéről Best-Invest Független Biztosításközvetítő Kft. Szabályzata a Panaszügyintézés rendjéről A./ A panaszügyintézés általános elvei Pénzügyi szervezetekkel szemben felmerült panaszok fontos ismereteket hordoznak

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata. Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. Panaszkezelési szabályzata Hatályos: 2016.01.12-től Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zrt. 1. A panaszkezelés

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. sz. melléklet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Tisztelt Ügyfelünk! A Pannon Takarék Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgáljuk

Részletesebben

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló

Banco Primus Fióktelep Magyarország. Panaszkezelési szabályzat. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Banco Primus Fióktelep Magyarország Panaszkezelési szabályzat Hatálybalépés időpontja: 2014. augusztus 1. Dokumentum története, szakmai felelőse, jóváhagyási napló Verzió száma v1.0 Dokumentum változás

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 53/2015.nyilvántartási szám Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet Panaszkezelési szabályai Hatályos: 2015. július

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A FIGYELEMFELHÍVÁS ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ A FINEXT VAGYONKEZELİ NYILVÁNOSAN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 500.000 DARAB 1.000 FORINT NÉVÉRTÉKŐ A SOROZATÚ NÉVRE SZÓLÓ DEMATERIALIZÁLT TÖRZSRÉSZVÉNYÉNEK A BUDAPESTI ÉRTÉKTİZSDE B KATEGÓRIÁS

Részletesebben

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1.oldal A Kft. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Létrehozva: 2004. február 05. Utolsó módosítás: 2010. március 1. Hatályba lépés: 2010. április 1-tıl 2.oldal

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztatója Tisztelt Ügyfelünk! A Szabadszállás

Részletesebben

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról

33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról 33/2009. (X. 20.) EüM rendelet az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatáról Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (2) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az egészségügyi

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2015. július 16. A Pannon Takarék Bank Zrt. Panaszkezelési

Részletesebben

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL

4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL 4/2016. számú Vezérigazgatói Utasítás A QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE PANASZ ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJÉRŐL Figyelem! 2016.02.01.napjától a QBE Magyarországi Fióktelepe nem köt új biztosítási

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság [] számú határozata Horváth Balázs Bencsik Szilvia Nagy Sándor Erik igazgatóság tagja igazgatóság tagja igazgatóság tagja Hatályos: 2014. augusztus

Részletesebben

Tájékoztató. ügyfelei számára

Tájékoztató. ügyfelei számára Tájékoztató az e-szignó Hitelesítés Szolgáltató ügyfelei számára Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.7 Verzió: 3.2 Elsı verzió hatályba lépése: 2005. április 1. Biztonsági besorolás: NYILVÁNOS Jóváhagyta:

Részletesebben

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu

Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Sárbogárd és Vidéke Takarékszövetkezet 7000 Sárbogárd Ady E. u. 107. Tel./Fax.: 25/518-080 Email: kozpont@sarbogard.tksz.hu Nyilvánosságra hozatali tájékoztató 2013. december 31. A Hitelintézetek nyilvánosságra

Részletesebben

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.

NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008. NYILATKOZAT a társaságirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktızsde Zrt. által közzétett Felelıs Társaságirányítási Ajánlások (2008.) alapján A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

Részletesebben

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1.

visszaigazolására szolgáló dokumentumokat és egyéb bizonylatokat, amelyeket a Felek egymás között kicseréltek vagy kicserélésre kerülnek. 1. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. január hó 21-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A CIB Bank Zrt.-vel kötött keretszerzıdés A közgyőlés 17 igen,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft.

Panaszkezelési Szabályzat. AON Magyarország Kft. Panaszkezelési Szabályzat AON Magyarország Kft. 1 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT az AON Magyarország Kft. Ügyfelei részére I. Bevezetés Az AON Magyarország Kft. (továbbiakban: Társaság) a tevékenységére, magatartására,

Részletesebben

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési.

Képviselı-testületének. 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete. a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési. Balatonkeresztúri Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2010.(X.14.) Önkormányzati rendelete a képviselı-testület és szervei Szervezeti és Mőködési szabályzatáról PREAMBULUM Az önkormányzatiság alapelvei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Nemzetközi Testőr Biztonságszolgálati Kft. Készítette: Véleményezte: Jóváhagyta: Dátum: 2014.10.28 Dátum: 2014.1029 Dátum: 201.1029- Szaniszló József Janiszewski Tibor L Tender-Consulting

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu ELİTERJESZTÉS - a képviselı-testületneka pályázatokkal összefüggı feladatok

Részletesebben

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai

A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Társaság) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében,

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet a Dunakanyar Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Dunakanyar Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk!

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK SYSTEM CONSULTING RT. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Internet hozzáférés, és a Voice over IP (VoIP) beszédátviteli szolgáltatásra 1. A Szolgáltató adatai 1.1. A Szolgáltató megnevezése, székhelye és levelezési

Részletesebben

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRİL, A BETÉTGYŐJTÉSRİL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. június 1. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 6 1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Tájékoztató Az Európa Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma:

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel 8000, Székesfehérvár, Liget sor 2 Adószám: 11951560-2-41

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel 8000, Székesfehérvár, Liget sor 2 Adószám: 11951560-2-41 PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel 8000, Székesfehérvár, Liget sor 2 Adószám: 11951560-2-41 1. A panaszkezelési szabályzat célja Az BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel vendégei panaszkezelési

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö RŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A É S Á L T A L Á N O S S Z E R ZİDÉSI FELTÉTELEI A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés

Panaszkezelési szabályzat. I. Bevezetés Panaszkezelési szabályzat I. Bevezetés A Groupama Garancia Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) célja az Ügyfelek magas színvonalú, gyors és hatékony kiszolgálása. A szolgáltatások és a társasági belső

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141.

A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. A Kormány 315/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelete a komplex szakmai vizsgáztatás szabályairól M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 141. szám A Kormány a szakképzésrıl szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 88.

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Biztosító Zrt-hez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e- mail útján) érkezett, illetőleg szóban (telefonon

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2015. december 21 Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615

JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA Budapest, XVIII. ker. Petıfi

Részletesebben

A panaszügyek kezeléséről

A panaszügyek kezeléséről A panaszügyek kezeléséről Az utasítás célja Jelen utasítás célja a MetLife Europe Limited Magyarországi Fióktelepéhez (továbbiakban: Biztosító) írásban (levélben, faxon vagy e-mail útján) érkezett, illetőleg

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 2008. április 24-ei ülésére Szám: 02/114-14/2008. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELİTE RJE SZTÉ S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Szabályai Hatályos: 2014. december 18. A Gádoros és Vidéke

Részletesebben

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat

Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Barion Payment Zrt. Panaszkezelési szabályzat Hatályba lépés napja: 2015. október 1. Dokumentum információk Kibocsátás 2015.10.01. Érvényesség visszavonásig Jóváhagyva Vezérigazgató Megfelelőségi biztos

Részletesebben

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata

Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Polgári Takarékszövetkezet Nyilvános Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. július 1. napjától. A Polgári Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A A Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Alapszabálya A L A P S Z A B Á L Y A Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság 01-10-044841 cégjegyzékszámon bejegyezte a Morgan Hill

Részletesebben

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata

A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata A CONSEQUIT Zrt. Panaszkezelési szabályzata Jóváhagyta: Körtvélyesi Zoltán Béla Vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK -Tartalomjegyzék 1 -A panaszkezelés általános alapelvei 2 - Fogalom meghatározások 3 - Panasz,

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság, mint Kibocsátó 50 milliárd forint keretösszegő 2008-2009. évi Kötvényprogramjáról Forgalmazó: QUAESTOR

Részletesebben

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat

DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára. Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat DANUBIUS Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára Panaszkezelési és ügyfélszolgálati Szabályzat : Tartalomjegyzék I. A szabályzat hatálya és a kapcsolódó szabályok...3 II. Fogalmak, meghatározások...4 III.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 4Life Direct Kft. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A fogyasztói bejelentések intézése és a fogyasztók tájékoztatása során a Kft köteles együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel.

Részletesebben

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata

Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata Merkantil Bank Zrt. Merkantil Car Zrt. Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. 1 Merkantil csoport Panaszkezelési szabályzata 2014. augusztus 1. Bevezető (1) A Merkantil Bank és

Részletesebben

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala

Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Pusztavám Csákberény Községek körjegyzıségének Polgármesteri Hivatala Cím: 8073 Csákberény, Hısök tere 41. Telefon: 06-22-564-007 Telefax: 06-22-564-008 E-mail: hivatal@csakbereny.hu Ügyfélfogadás rendje:

Részletesebben

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép

Amely 2009. 08. 01 napjával a Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) UZLSZSZHITGEP_1_20080221 Üzletszabályzat helyébe lép LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA PSZÁF engedély száma: 2138/1998/F Eszköz fedezetre nyújtott hitelezési tevékenységre (gép) HITTef/2009.08.01. Amely 2009.

Részletesebben

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS

IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI TÁVBESZÉLİ SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE H1HANG SZOLGÁLTATÁS Készült: 2003. március 01. Az utolsó módosítás hatályos: 2010. április 1-tıl 1. oldal Tartalomjegyzék 1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01)

BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) BELFÖLDI UTASBIZTOSÍTÁS ÁLTALÁNOS ÉS KÜLÖNÖS BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (EUB2012-E01) Jelen általános biztosítási feltételek (a továbbiakban: általános feltételek) és különös biztosítási feltételek (a továbbiakban:

Részletesebben

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

2 A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük A Net-Portal Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Net- Portal Kft. vagy Szolgáltató ) az elıfizetık személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elıírásokkal összhangban

Részletesebben