SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS

2 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u. 4. telefon/fax: 68/ honlap: Telephely címe: 5932 Gádoros, Nagy u. 76. telefon: 68/ Az intézmény alapítója: Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 5932 Gádoros, Kossuth u Az intézmény fenntartója: Gádoros-Eperjes Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 5932 Gádoros, Kossuth u Az alapító okirat száma: 46/1994.(II. 18.) kelte: február 15. utolsó módosítás: június Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre: Az intézmény szakmailag önálló, gazdálkodásában részben önálló költségvetési szerv. Az intézmény az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából részjogkörő. Az intézmény költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: Az intézmény tevékenysége: Alapfokú oktatás (nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó oktatás, a többi gyermekkel (tanulóval) együtt foglalkoztatható sajátos nevelési igényő gyermekek iskolai nevelése, oktatása. A Kt /b. pontja alá tartozó gyermekek ellátása. ( /b.: a pszichés fejlıdés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgrafia, dyscalculia,mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar.) Halmozottan hátrányos helyzető tanulók képességkibontakoztató/integrációs felkészítése. Gyermekek egyéb napközbeni ellátása. Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Nem minısül vállalkozási tevékenységnek az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységen belül az a kiegészítı, kisegítı jellegő tevékenysége, amelyet az alaptevékenysége feltételeként rendelkezésre álló, s e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, nem nyereségszerzés céljából végez.

3 3 II. rész Az iskola vezetése, hatáskörök átruházása, ellenırzése, külsı kapcsolatok A vezetık és a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje, formája, a vezetık közötti feladatmegosztás, a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendje Az intézmény szervezeti felépítését és vezetési rendszerét az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza. A nevelıtestület mőködésére, valamint a szakmai munkaközösségekre vonatkozó általános szabályokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 1.1 Az intézmény vezetıje Az iskola élén az igazgató áll, aki vezetıi tevékenységét az igazgatóhelyettes közremőködésével látja el. Az igazgató jogállását a magasabb vezetıi beosztás ellátásával megbízott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezések határozzák meg. Az igazgatónak az intézmény vezetésében fennálló felelısségét, képviseleti és döntési jogkörét a Ktv. állapítja meg. Ellátja továbbá a jogszabályok által a vezetı hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. Kizárólagos hatáskörébe tartozik: - a pedagógusok feletti teljes munkáltatói jog - a kötelezettségvállalási jogkör gyakorlása - a külön megállapított ügyekben a kiadmányozás 1.2 Az igazgatóhelyettes A vezetı beosztás ellátásával megbízott igazgatóhelyettes vezetıi tevékenységét az igazgató irányításával látja el. Részletes feladatait az SZMSZ 3. számú melléklete szerinti munkaköri leírás tartalmazza. Az általános igazgatóhelyettes az igazgató akadályoztatása esetén teljes jogkörben ellátja az igazgató helyettesítését. 1.3 Az iskolavezetıség - az igazgató döntés elıkészítı, véleményezı és javaslattevı testülete. Tagjai: - igazgató - igazgatóhelyettes - szakmai munkaközösség-vezetık - közalkalmazotti tanács elnöke 1.4 Kapcsolattartás az iskolaegységekkel Az iskola két feladat-ellátási helyen mőködik. Székhely: Gádoros, Iskola u. 4. Telephely: Gádoros, Nagy u. 76. A kapcsolattartás formája: a napi munkakapcsolat során személyesen, telefonon, körözvény útján, egyéb esetekben az alsós munkaközösség-vezetı közremőködésével.

4 4 2. A helyettesítés rendje Az igazgatót akadályoztatása esetén az azonnali döntést nem igénylı kizárólagos hatáskörében, valamint a gazdálkodási jogkörébe tartozó ügyek kivételével teljes felelısséggel az általános igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgató tartós távolléte esetén gyakorolja a kizárólagos jogköreként fenntartott hatásköröket is. Tartós távollétnek minısül a legalább kéthetes, folyamatos távollét. Gazdálkodási és pénzügyi kérdésekben az igazgató helyettesítését az igazgatóhelyettes az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv pénzügyi vezetıjével együtt látja el. Az igazgató és az általános igazgatóhelyettes egyidejő akadályoztatása esetén az igazgató helyettesítését a nevelıtestület által választott korelnök, vagy az igazgató által megbízott pedagógus látja el. 3. A vezetık és az iskolaszék, valamint a szülıi munkaközösség közötti kapcsolattartás rendje 3.1 Az iskolaszékkel való együttmőködés szervezése az igazgató feladata. Az iskola igazgatója és az iskolaszék képviselıje az együttmőködés tartalmát és formáját évente az iskolai munkaterv, illetve az iskolaszék munkaprogramjának egyeztetésével állapítják meg. Az iskolaszék képviselıjét meg kell hívni a nevelıtestületi értekezlet azon napirendi pontjának tárgyalására, amelyekben az iskolaszéknek egyetértési vagy véleményezési jogosultsága van. Ha az iskolaszék az intézmény mőködésével kapcsolatos valamely kérdésben véleményt nyilvánított, vagy a nevelıtestület hatáskörébe tartozó ügyekben javaslatot tett, a nevelıtestület tájékoztatásáról, illetıleg a vélemény és a javaslat elıterjesztésérıl az igazgató gondoskodik. 3.2 A szülıi munkaközösség iskolaszintő képviselıjével az iskola igazgatója tart kapcsolatot. Azokban az ügyekben, amelyekben a szülıi munkaközösségnek az SZMSZ vagy jogszabály véleményezési jogot biztosít, a véleményt az igazgató kéri meg az írásos anyagok átadásával. A szülıi munkaközösség képviselıjét a nevelıtestületi értekezlet véleményezéssel érintett napirendi pontjának tárgyalásához meg kell hívni. Az intézmény szülıi munkaközössége részére az iskola igazgatója tanévenként legalább két alkalommal tájékoztatást ad az intézmény munkájáról. Az osztályok szülıi munkaközösségeivel az osztályfınökök tartanak kapcsolatot. 3.3 A szülıi munkaközösség részére biztosított jogok Véleményezési jogot gyakorol: - a szervezeti mőködési szabályzatnak a szülıket érintı rendelkezéseiben - a házirend megállapításában - a szülıket anyagilag is érintı ügyekben - a szülıi értekezletek napirendjének meghatározásában - az iskola és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában 3.4 Ha az iskolában nem mőködik iskolaszék, minden olyan kérdésben, amelyben a jogszabály rendelkezése alapján egyetértési jogot gyakorolna, a mőködı szülıi munkaközösség véleményét ki kell kérni.

5 5 3.5 Az iskola hatékony mőködése érdekében a szülıkkel való kapcsolattartás formái: - közvetlen, személyes, névre szóló kapcsolat a mindennapi nevelı-oktató munkával összefüggésben, illetve olyan döntések elıkészítésénél, amikor a szülıre fizetési kötelezettség hárul. (pl.: írásbeli nyilatkozat tankönyvrendelésnél) - közvetett, a szülıi szervezet által választott képviselıkkel és a szülıi szervezetekkel való kapcsolattartás esetében 3.6 Az SZMSZ a szülıi szervezetet meghatározott ügyekben egyetértési és véleményezési joggal ruházhatja fel. 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének rendje 4.1 A nevelı-oktató munka belsı ellenırzése a tanítási órákon kívül kiterjed a tanórán kívüli foglalkozásokra is. 4.2 A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésének megszervezéséért és hatékony mőködtetéséért az igazgató a felelıs. Az ellenırzés ütemezését az ellenırzési terv tartalmazza. Az ellenırzési tervet nyilvánosságra kell hozni. Az ellenırzési tervben nem szereplı, eseti ellenırzések lefolytatásáról az igazgató dönt. 4.3 A nevelı-oktató munka belsı ellenırzésére jogosultak: - igazgató - igazgatóhelyettes - munkaközösség-vezetık Az igazgató az intézményben folyó valamennyi tevékenységet ellenırizheti. Közvetlenül ellenırzi az igazgatóhelyettes munkáját. Az igazgatóhelyettes ellenırzési tevékenységét a vezetıi feladatmegosztásból következı saját területén végzi. A munkaközösség-vezetık az ellenırzési feladatokat a munkaközösség tagjainál a szaktárgyukkal összefüggı területen látják el. Tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatják az igazgatót és az igazgatóhelyettest. 4.4 Az ellenırzés módszerei: - tanórák, tanórán kívüli foglalkozások látogatása - írásos dokumentumok vizsgálata - tanulói munkák vizsgálata - beszámoltatás szóban, írásban 4.5 Az ellenırzés tapasztalatait a pedagógusokkal egyénileg, szükség esetén a munkaközösség tagjaival meg kell beszélni. 4.6 Az általánosítható tapasztalatokat a feladatok egyidejő meghatározásával tantestületi értekezleten összegezni és értékelni kell.

6 6 5. A nevelıtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a beszámolás rendje 5.1 A nevelıtestület a Kt-ben meghatározott jogkörébıl, valamint a Vhr. alapján: - az iskolaszékre ruházhatja egyes döntési hatásköreit, kivéve o foglalkozási program o pedagógiai program o SZMSZ elfogadása - a szakmai munkaközösségre ruházhatja át egyes hatásköreit 5.2 Az iskolaszék, illetve a szakmai munkaközösség az átruházott hatáskörben hozott döntésérıl a döntést követı harmadik munkanapon belül az igazgató útján értesíti a nevelıtestületet. Az iskolaszék és a szakmai munkaközösség részletesebb tájékoztatást a tanév végén ad tevékenységérıl. 6. Külsı kapcsolatok rendszere, formája, módja Az intézményt a külsı kapcsolatokban az igazgató képviseli. Az igazgatóhelyettes a vezetıi feladatmegosztás szerint tart kapcsolatot a külsı szervekkel. Az iskola rendszeres kapcsolatot tart: - az iskola körzetéhez tartozó óvodákkal - a helyi mővelıdési intézménnyel, egyesülettel - testvériskolával - a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs közremőködésével a gyermekjóléti szolgálattal - a Polgármesteri Hivatal gyámügyi elıadójával - az iskola- és gyermekorvossal, a védınıkkel - gyermekfogászattal - a községben mőködı civil szervezetekkel, alapítványokkal III. rész 1. A mőködés rendje, nyitva tartás, a vezetık intézményben való benntartózkodásának rendje 1.1 Az iskola nyitva tartása szorgalmi idıben: Központi iskola: óráig Nagy utcai telephely: óráig 1.2 A tanítás kezdete: 8.00 óra. A tanítási óra 45 perces. Az óraközi szünetek idejét, valamint a tanulói ügyelet rendjét a házirend határozza meg. 1.3 A folyosókon és az udvaron 7.30-tól a tanítás kezdetéig, valamint az óraközi szünetekben, továbbá az ebédeltetés alatt az ebédlıben tanári ügyeletet mőködik.

7 7 1.4 A tanuló a tanítási idı alatt csak osztályfınöki, igazgatói, igazgatóhelyettesi engedéllyel hagyhatja el az iskolát. 1.5 A hivatalos ügyek intézése az igazgatóhelyettesi irodában történik óra között. 1.6 Az iskola a tanítási szünetekben az irodai ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. 1.7 A vezetık benntartózkodása: Az iskola nyitvatartási idején belül az igazgató és helyettese közül egy vezetınek az iskolában kell tartózkodnia. A reggeli nyitva tartás kezdetétıl a vezetı beérkezéséig az ügyeletre beosztott pedagógus jogosult és köteles az intézmény mőködési körében szükségessé váló halaszthatatlan intézkedések megtételére. A órakor távozó vezetı után a szervezett foglalkozást tartó pedagógus tartozik felelısséggel az intézmény rendjéért. 1.8 Az iskolával jogviszonyban nem álló személyek belépését és benntartózkodását az ügyeleti rendszer tartja nyilván. Az ügyeletesek az ügyeleti füzetbe bejegyzik az érkezı nevét, a belépés és a távozás idıpontját, illetve azt, hogy kihez jött. 2. A létesítmények és helyiségek használati rendje 2.1 Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen, az állagmegóvás szem elıtt tartásával kell használni. 2.2 Az iskola minden dolgozója és tanulója felelıs: - a közösségi tulajdon védelméért, állagának megırzéséért - az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért - az energiafelhasználással való takarékoskodásért - az tőz- és balesetvédelmi, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért 2.3 A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. 2.4 Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit az épületbıl elvinni csak az igazgató engedélyével lehet. 2.5 Az üresen hagyott termeket a vagyonvédelem miatt zárni kell. 2.6 Az iskolai könyvtár használati rendjét és győjtıköri szabályzatát a könyvtár vezetıje és az igazgató állapítja meg: könyvtár használók köre (tanulók, pedagógusok, alkalmazottak), beiratkozás módja, a szolgáltatások igénybevételének feltételei, a könyvtárhasználat szabályai, nyitva tartás, kölcsönzés ideje stb. (4. sz. melléklet) 2.7 Az iskolához nem tartozó külsı igénybevevık a helyiségek átengedésérıl szóló megállapodás szerinti idıben tartózkodhatnak az épületben. Az igénybevevıket vagyonvédelmi kötelezettség terheli, és kártérítési kötelezettséggel tartoznak. Kötelesek betartani az iskola házirendjét, az iskolai munkavédelmi és tőzvédelmi

8 8 szabályzatában foglaltakat. A külsı használók a helyiségeket kötelesek tisztán átadni az igénybevétel után. 2.8 Az iskola egész területén tilos a dohányzás, felnıtteknek és gyerekeknek egyaránt. 3. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, a hagyományápolással kapcsolatos feladatok 3.1 A hagyományápolás tartalmi vonatkozásai Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bıvítése, valamint az iskola jó hírnevének megırzése, öregbítése az iskolaközösség minden tagjának joga és kötelessége. A hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatokat, továbbá az ünnepélyekre, megemlékezésekre, rendezvényekre vonatkozó idıpontokat, valamint a szervezési felelısöket a nevelıtestület az éves munkatervben határozza meg. 3.2 Az intézmény hagyományos kulturális és ünnepi rendezvényei: tanévnyitó, tanévzáró ünnepély, ballagás, farsang, sportnap, mővészeti nap, diákönkormányzati nap, március 15-i és október 23-i megemlékezések 4. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának igazolására vonatkozó rendelkezések A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekrıl való távolmaradását az idıtartamra vonatkozó szülıi vagy orvosi igazolással igazolni. (Az igazolás módját a házirend tartalmazza.) A szülı tanévenként 3 tanítási napról való távolmaradást igazolhat. A tanuló számára elızetes távolmaradási engedélyt a szülı írásban kérhet. Az engedély megadásáról tanévenként három napig az osztályfınök, ezen túl az igazgató dönt. A tanuló tanítási óráról való késését és hiányzását a pedagógus az osztálynaplóba, az osztályfınök pedig a tájékoztató füzetbe bejegyzi. A mulasztott órák heti összesítését és igazolását az osztályfınök végzi. Az igazolatlan mulasztások hátterének felderítésében az osztályfınök jár el. Kezdeményezi a tankötelezettség megszegésére vonatkozó szabálysértési eljárást. A hiányzást igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló hatósági intézkedés vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott tankötelezettségének eleget tenni. Az iskola már az elsı igazolatlan mulasztáskor köteles a szülıt értesíteni. Ha az értesítés eredménytelen és a tanuló ismét igazolatlanul mulaszt, a gyermekjóléti szolgálat közremőködésével fel kell keresni a szülıt. A nem kötelezı tanórai foglalkozások vonatkozásában is a fenti szabályok az érvényesek. 5. Az étkezési díjak beszedése Az étkezési díjakat az iskolatitkár minden hónap tizedik napjáig szedi be. Az igénybe nem vett étkezésekre befizetett étkezési díjakat, a bejelentést követı naptól kezdıdıen a következı befizetés alkalmával beszámítja. A térítési díjak megállapításakor adható szociális kedvezményeket az önkormányzat rendelete állapítja meg.

9 9 6. Tanulói tankönyvtámogatás felosztása Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelezı olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül. 7. A tanórán kívüli foglalkozások szervezeti formái, rendje 7.1 Szervezeti formák: - napközi otthon - szakkör, tehetséggondozó, felzárkóztató, egyéni foglalkozások - diáksport egyesületi foglalkozások - tanulmányi, szakmai, kulturális és sportversenyek, diáknap - hitoktatás 7.2 Napközi otthon A napközi otthoni ellátás az utolsó tanítási óra végét követıen kezdıdik és óráig tart. A felvételt nyert tanulók szülei nyilatkozatot írnak alá, melyben tudomásul veszik a napközi rendjét és a térítési díj befizetésének szabályait és kötelezettségét. 7.3 Szakkörök Az iskola a hagyományainak, a tanulók érdeklıdési körének megfelelı szakköröket hirdet meg. A szakköri foglalkozásokra a szorgalmi idıben lehet jelentkezni. A szakkörök indításáról és arról, hogy mely szakköri foglalkozás legyen ingyenesen igénybe vehetı, a szakmai munkaközösség és a szülıi munkaközösség véleményének a meghallgatásával az igazgató dönt. A szakköri foglalkozások legkésıbb októberben kezdıdnek, és a szorgalmi idıszak végéig tartanak. 7.4 A tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, sportvetélkedı, diáknap része a tanév helyi rendjének, illetıleg az éves munkatervnek, amely meghatározza a szervezés feladatait és felelıseit. 8. A napközis és tanulószobai foglalkozásokra való felvétel iránti kérelmek elbírálásának elvei A következı tanévre a napközi otthonba való felvételt a szülı a szorgalmi idıszak utolsó napjáig kérheti. Indokolt esetben mód van arra is, hogy a felvételt a tanév elején, illetıleg év közben igényelje. Az elsı osztályosok jelentkezése a beiratkozáskor történik. 9. A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje Az iskola tanulói számára a mindennapi testedzést az alábbi foglalkozások biztosítják: Az elsı-negyedik évfolyamon o heti négy kötelezı testnevelés óra, o a többi tanítási napon pedig a játékos, egészségfejlesztı testmozgás. Az ötödik-nyolcadik évfolyamon o heti három kötelezı testnevelés óra,

10 10 o A diáksport egyesület különféle sportágakban szervezett foglalkozásai, o a hét minden napján szervezett tömegsport foglalkozások, melyek tevékenységébe a tanulók akár egy-egy alkalomra is bekapcsolódhatnak. A napközi otthonban és a tanulószobán o a játékos, egészségfejlesztı testmozgás Az iskola biztosítja továbbá, hogy lehetıség szerint ıszi és tavaszi idıszakban a sportudvar, téli idıszakban a tornaterem testnevelı tanár felügyelete mellett a tanulók rendelkezésére álljon naponta, délutánonként 2 órás idıtartamban, valamint tömegsport foglalkozásokat szervez. Az iskolában mőködı diáksport egyesülettel való kapcsolattartást együttmőködési megállapodás rögzíti, melyet minden tanév elején felül kell vizsgálni, és az igényekhez képest megfelelıen módosítani szükséges. 10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje; tudnivalók és tennivalók a tanulói- és gyermekbalesetek megelızésében, illetve baleset esetén. Teendık rendkívüli esemény, bombariadó esetén Az iskola tanulói tanévenként egy alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen és tüdıszőrésen vesznek részt a gyermekorvosi rendelıben. Tanévenként meghatározott idıpontban alkalmanként iskolaorvos és védını áll a tanulók rendelkezésére. Az általánosítható tapasztalatokról tájékoztatják az iskolavezetést Az iskola közremőködik a tanulók veszélyeztetettségének megelızésében, a tanulók testi épségének és egészségének védelmében. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania az iskolai munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzatának, valamint a tőzvédelmi utasításnak és a tőzriadó tervnek a rendelkezéseit. Az iskola helyi tanterve alapján minden tantárgy keretében oktatni kell a tanulók biztonságának, és testi épségének megóvásával kapcsolatos ismereteket, rendszabályokat és viselkedési formákat. A nevelık a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokon, valamint ügyeleti beosztásuk ideje alatt kötelesek a rájuk bízott tanulók tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a rendet megtartani, valamint a baleset-megelızési szabályokat a tanulókkal betartatni. Az osztályfınököknek az osztályfınöki órákon ismertetniük kell a tanulókkal az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó elıírásokat, az egyes iskolai foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, valamint a különféle iskolai foglalkozásokon tilos és elvárható magatartásformákat. Az osztályfınököknek feltétlenül foglalkozniuk kell a balesetek megelızését szolgáló szabályokkal a következı esetekben: A tanév megkezdésekor az elsı osztályfınöki órán. Ennek során ismertetni kell: o az iskola környékére vonatkozó közlekedési szabályokat, o a házirend balesetvédelmi elıírásait,

11 11 o rendkívüli esemény (baleset, tőzriadó, bombariadó, természeti katasztrófa stb.) bekövetkezésekor szükséges teendıket, a menekülési útvonalakat, a menekülés rendjét, o a tanulók kötelességeit a balesetek megelızésével kapcsolatban. Iskolán kívüli foglalkozások (kirándulások, túrák, táborozások stb.) elıtt. A tanév végén a nyári idénybalesetek veszélyeire kell felhívni a tanulók figyelmét. A nevelıknek ki kell oktatniuk a tanulókat minden gyakorlati, technikai jellegő feladat, illetve tanórán vagy iskolán kívüli program elıtt a baleseti veszélyforrásokra, a kötelezı viselkedés szabályaira, egy esetleges rendkívüli esemény bekövetkezésekor követendı magatartásra. A tanulók számára közölt balesetvédelmi ismeretek témáját és az ismertetés idıpontját az osztálynaplóba be kell jegyezni. A nevelınek visszakérdezéssel meg kell gyızıdnie arról, hogy a tanulók elsajátították-e a szükséges ismereteket. A fokozottan balesetveszélyes tanítási órákat (testnevelés, fizika, kémia, technika) tartó, valamint a gyakorlati oktatást vezetı nevelık baleset-megelızési feladatait részletesen a munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzat tartalmazza. Az iskola igazgatója az egészséges és biztonságos munkavégzés tárgyi feltételeit munkavédelmi ellenırzések (szemlék) keretében rendszeresen ellenırzi. A munkavédelmi szemlék tanévenkénti idıpontját, a szemlék rendjét és az ellenırzésbe bevont dolgozókat az intézmény munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza. A tanulók felügyeletét ellátó nevelınek a tanulót ért bármilyen baleset, sérülés, vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következı intézkedéseket: a sérült tanulót elsısegélyben kell részesítenie, ha szükséges orvost kell hívnia, a balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tıle telhetı módon meg kell szüntetnie, a tanulói balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jeleznie kell az iskola igazgatójának. E feladatok ellátásában a tanulóbaleset helyszínén jelenlévı többi iskolai dolgozó is köteles részt venni. A balesetet szenvedett tanulót elsısegélynyújtásban részesítı dolgozó a sérülttel csak azt teheti, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várnia az orvosi segítséget. Az iskolában történt mindenféle balesetet, sérülést az iskola igazgatójának ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lett volna elkerülhetı a baleset. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni a hasonló balesetek megelızése érdekében és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A tanulóbalesetet az elıírt módon és nyomtatványon nyilván kell tartani. A három napon túl gyógyuló, sérülést okozó tanulóbaleseteket haladéktalanul ki kell vizsgálni, és e balesetekrıl az elıírt nyomtatványon jegyzıkönyvet kell felvenni. A jegyzıkönyv egy példányát meg kell küldeni a fenntartónak, egy példányt pedig át kell adni a tanulónak (kiskorú tanuló esetén a szülınek). A jegyzıkönyv egy példányát az iskola ırzi meg. A súlyos balesetet azonnal jelenteni kell az iskola fenntartójának. A súlyos baleset

12 12 kivizsgálásába legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkezı személyt kell bevonni. Az iskolának igény esetén biztosítania kell az iskolaszék vagy a szülıi szervezet, valamint az iskolai diákönkormányzat képviselıjének részvételét a tanulóbalesetek kivizsgálásában. Az iskolai nevelı és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtésére, a tanulóbalesetek megelızésére vonatkozó részletes helyi szabályokat az iskola munkabiztonsági (munkavédelmi) szabályzata tartalmazza Teendık rendkívüli esemény, bombariadó esetén Az iskola mőködésében rendkívüli eseménynek kell minısíteni minden olyan elıre nem látható eseményt, amely a nevelı és oktató munka szokásos menetét akadályozza, illetve az iskola tanulóinak és dolgozóinak biztonságát és egészségét, valamint az intézmény épületét, felszerelését veszélyezteti. Rendkívüli eseménynek minısül különösen: a természeti katasztrófa (pl.: villámcsapás, földrengés, árvíz, belvíz, stb.), a tőz, a robbantással történı fenyegetés. Amennyiben az intézmény bármely tanulójának vagy dolgozójának az iskola épületét vagy a benne tartózkodó személyek biztonságát fenyegetı rendkívüli eseményre utaló tény jut a tudomására, köteles azt azonnal közölni az iskola igazgatójával, illetve valamely intézkedésre jogosult felelıs vezetıvel. Rendkívüli esemény esetén intézkedésre jogosult felelıs vezetık: az iskola igazgatója, igazgatóhelyettese korelnök vagy a vezetık helyettesítésével megbízott pedagógus telephelyen a rendkívüli eseményt észlelı dolgozó A rendkívüli eseményrıl azonnal értesíteni kell az intézmény fenntartóját, tőz esetén a tőzoltóságot, robbantással történı fenyegetés esetén a rendırséget, személyi sérülés esetén a mentıket, egyéb esetekben az esemény jellegének megfelelı rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerveket, ha ezt az iskola igazgatója szükségesnek tartja. A rendkívüli esemény észlelése után az igazgató vagy az intézkedésre jogosult felelıs vezetı utasítására az épületben tartózkodó személyeket csengetéssel értesíteni (riasztani) kell, valamint haladéktalanul hozzá kell látni a veszélyeztetett épület kiürítéséhez. A veszélyeztetett épületet a benntartózkodó tanulócsoportoknak a tőzriadó terv és a bombariadó terv mellékleteiben található "Kiürítési terv" alapján kell elhagyniuk. A tanulócsoportoknak a veszélyeztetett épületbıl való kivezetéséért és a kijelölt területen történı gyülekezésért, valamint a várakozás alatti felügyeletért a tanulók részére tanórát vagy más foglalkozást tartó pedagógus a felelıs. A veszélyeztetett épület kiürítése során fokozottan ügyelni kell a következıkre: Az épületbıl minden tanulónak távoznia kell, ezért az órát, foglalkozást tartó nevelınek a

13 13 tantermen kívül (pl.: mosdóban, szertárban stb.) tartózkodó gyerekekre is gondolnia kell! A kiürítés során a mozgásban, cselekvésben korlátozott személyeket az épület elhagyásában segíteni kell! A kiürítés során a liftet (mozgólépcsıt) nem lehet használni! A tanóra helyszínét és a veszélyeztetett épületet a foglalkozást tartó nevelı hagyhatja el utoljára, hogy meg tudjon gyızıdni arról, nem maradt-e esetlegesen valamelyik tanuló az épületben. A tanulókat a tanterem elhagyása elıtt és a kijelölt várakozási helyre történı megérkezéskor a nevelınek meg kell számolnia! Az igazgatónak, illetve az intézkedésre jogosult felelıs vezetınek a veszélyeztetett épület kiürítésével egyidejőleg felelıs dolgozók kijelölésével gondoskodnia kell az alábbi feladatokról: a kiürítési tervben szereplı kijáratok kinyitásáról, a közmővezetékek (gáz, elektromos áram) elzárásáról, a vízszerzési helyek szabaddá tételérıl, az elsısegélynyújtás megszervezésérıl, a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek (rendırség, tőzoltóság, tőzszerészek stb.) fogadásáról. Az épületbe érkezı rendvédelmi, katasztrófaelhárító szerv vezetıjét az iskola igazgatójának vagy az általa kijelölt dolgozónak tájékoztatnia kell az alábbiakról: a rendkívüli esemény kezdete óta lezajlott eseményekrıl, a veszélyeztetett épület jellemzıirıl, helyszínrajzáról, az épületben található veszélyes anyagokról (mérgekrıl), a közmő (víz, gáz, elektromos stb.) vezetékek helyérıl, az épületben tartózkodó személyek létszámáról, életkoráról, az épület kiürítésérıl. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szervek helyszínre érkezését követıen a rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv illetékes vezetıjének igénye szerint kell eljárni a további biztonsági intézkedésekkel kapcsolatosan. A rendvédelmi, illetve katasztrófaelhárító szerv vezetıjének utasításait az intézmény minden dolgozója és tanulója köteles betartani! A rendkívüli esemény miatt kiesett tanítási órákat a nevelıtestület által meghatározott módon be kell pótolni. A tőz esetén szükséges teendık részletes intézményi szabályozását a Tőzriadó terv c. igazgatói utasítás tartalmazza. A robbantással történı fenyegetés esetén szükséges teendık részletes intézményi szabályozását az Intézkedési terv robbantással való fenyegetés esetére (bombariadó terv) c. igazgatói utasítás tartalmazza. A tőzriadó terv és a bombariadó terv elkészítéséért, a tanulókkal és a dolgozókkal történı megismertetéséért, valamint évenkénti felülvizsgálatáért az intézmény igazgatója a felelıs. Az épületek kiürítését a tőzriadó tervben és a bombariadó tervben szereplı kiürítési terv alapján évente legalább egy alkalommal gyakorolni kell. A gyakorlat megszervezéséért az iskola igazgatója a felelıs.

14 14 A tőzriadó tervben és a bombariadó tervben megfogalmazottak az intézmény minden tanulójára és dolgozójára kötelezı érvényőek. A tőzriadó tervet és a bombariadó tervet lezárt borítékban az intézmény alábbi helyiségeiben kell elhelyezni: igazgatóhelyettesi iroda 11. A diákönkormányzati szerv, a diákképviselık és az iskolavezetés közötti kapcsolattartás formái és rendje, a diákönkormányzat mőködéséhez szükséges feltételek 11.1 A diákönkormányzat a saját hatáskörébe tartozó döntések meghozatala elıtt a nevelıtestület véleményét, illetve SZMSZ-ének jóváhagyását a diákönkormányzatot segítı tanár közremőködésével az igazgató útján kéri meg A Kt. vonatkozó bekezdéseiben, valamint jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének megszerzésérıl az igazgató gondoskodik az elıterjesztés legalább 15 nappal korábban történı átadásával Az igazgató a véleményeztetésre kerülı anyagok tervezeteinek elıkészítésébe a diákönkormányzat képviselıit bevonhatja, tılük javaslatot kérhet A diákönkormányzat véleményét a nevelıtestületi értekezleten a diákönkormányzatot segítı tanár képviseli. A nevelıtestület értekezletére a választott diákképviselı is meghívható Az iskolai tanulók összességét érintı ügyekben a diákönkormányzat a segítı tanár támogatásával az igazgatóhoz, a szőkebb közösséget érintı ügyekben az igazgatóhelyetteshez fordulhat A diákönkormányzat részére az iskola egy kijelölt állandó helyiséget biztosít. Az iskola más helyiségeinek használatához elızetes engedély szükséges. A diákönkormányzat anyagi támogatásáról az igazgató a költségvetés elıkészítésekor gondoskodik. 12. A tanulók szervezett véleménynyilvánításának, a tanulók rendszeres tájékoztatásának rendje, formája 12.1 A tanulók szervezett véleménynyilvánításának és tájékoztatásának fóruma a diákközgyőlés. Megtartásának idejét a tanév helyi rendje szabályozza. A diákközgyőlés napirendjét az igazgató és a diákképviselı közösen állapítja meg A diákközgyőlésen jelen vannak a nevelıtestület tagjai. A diákközgyőlés levezetı elnöke a diákönkormányzatot segítı tanár. A tanulók részére az igazgató tájékoztatást Az iskola életével kapcsolatos kérdéseket a diákönkormányzat a segítı tanár közremőködésével a közgyőlést megelızıen írásban is eljuttathatja az iskola igazgatójához. Az írásban, illetıleg a szóban feltett kérdésre az illetékes vezetı ad érdemi választ.

15 A tanulók jutalmazásának elvei és formái 13.1 Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedıen végzi, aki kitartó szorgalmi vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza Az iskola ezen túlmenıen jutalmazza azt a tanulót, aki - eredményes kulturális tevékenységet folytat - kimagasló sportteljesítményt ér el - a közösségi életben tartósan jó szervezı és irányító tevékenységet végez - vetélkedıkön, pályázatokon való eredményes szereplést 13.3 A kiemelkedı eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni A jutalmazás formái a.) Az iskolában elismerésként a következı írásos dicséretek adhatók: - szaktanári - napközi vezetıi - osztályfınöki - igazgatói - nevelıtestületi Az egész évben kiemelkedı munkát végzett tanulók tantárgyi, szorgalmi és magatartási dicséretét a bizonyítványba be kell vezetni. Ezek a tanulók tanév végén könyvvel és oklevéllel jutalmazhatók. A jutalmak odaítélésrıl a pedagógusok és az osztályközösség javaslatának meghallgatása után az osztályfınök dönt. b.) Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedı a teljesítménye (tanulmányi és kulturális versenyek gyıztese, az év tanulója, az év sportolója, az iskoláért végzett kiemelkedı társadalmi munka részese), jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége elıtt nyilvánosan veszi át. Minden jutalmat a tanévzáró ünnepélyen adunk át. A jutalmazásokat az iskola faliújságján, iskola újságban és az iskolai évkönyvben közzé kell tenni. c.) Csoportos jutalmazási formák: - jutalomkirándulás - kulturális hozzájárulás (színház vagy kiállítás látogatásához) - könyvjutalom - sportfelszerelés - játékok - stb. 14. Fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei 14.1 A fegyelmezı intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytıl indokolt esetben a vétség súlyára tekintettel el lehet térni.

16 A tanulóval szemben a következı fegyelmezı intézkedés hozható: - szóbeli figyelmeztetés - osztályfınöki vagy igazgatói intés 14.3 A szóbeli figyelmeztetés lehet: - szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon elıforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt - ügyeletes tanári: a tanítás elıtt vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt - osztályfınöki: a tanuló halmozottan jelentkezı tanulmányi és magatartásbeli kötelességszegés és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt 14.4 Az osztályfınöki írásbeli intés az osztályfınöki szóbeli figyelmeztetést követıen adható, kivéve, ha a cselekmény súlya az azonnali intés alkalmazását teszi szükségessé Az igazgatói írásbeli intést a körülmények mérlegelésével az osztályfınök kezdeményezi A jutalmazás és büntetés sajátos iskolai fokozatait a házirend tartalmazza. 15. A szakmai munkaközösségek együttmőködésének, kapcsolattartásának rendje A szakmai munkaközösségek együttmőködnek egymással és az iskolavezetéssel, különösen a pedagógiai program, az éves munkaterv megvalósítása, a gyermek- és ifjúságvédelmi, a szabadidı hasznos eltöltésével, a sajátos nevelési igényő és a halmozottan hátrányos helyzető tanulók integrációját érintı feladatokban. A szakmai munkaközösségvezetık kéthavonta, szükség esetén gyakrabban értékelik a nevelı-oktató munkát. Szükség esetén felhívják az iskolavezetés figyelmét a kialakult helyzetre, a megoldásra váró feladatokra, problémákra. A szakmai munkaközösség-vezetık a megbeszélésükrıl emlékeztetıt készítenek. 16. A gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolattartás rendje Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a gyermekjóléti szolgálattal. Ennek érdekében az iskolavezetés havonta egyszer megbeszélést tart a gyermekjóléti szolgálat munkatársával.

17 A tankönyvrendelés szabályai Az iskolai tankönyvellátás megszervezéséért az iskola igazgatója a felelıs. Az iskola éves munkatervében rögzíteni kell annak a felelıs dolgozónak a nevét, aki az adott tanévben: elkészíti az iskolai tankönyvrendelést, részt vesz az iskolai tankönyvterjesztésben. A tankönyvrendelésben, illetve a tankönyvterjesztésben résztvevı iskolai dolgozókkal az iskola igazgatója megállapodást köt. A megállapodásnak tartalmaznia kell: a felelıs dolgozók feladatait, a szükséges határidıket, a tankönyvterjesztés (árusítás) módját, helyét, idejét, a felelıs dolgozók díjazásának módját és mértékét. Az iskola igazgatója a magasabb jogszabályok alapján iskolán kívüli tankönyvforgalmazóval is megállapodást köthet a tankönyvterjesztés lebonyolítására. A magasabb jogszabályok elıírásai alapján az iskolai tankönyvellátás rendjérıl a szakmai munkaközösségek és a szaktanárok véleményének kikérésével évente a nevelıtestület a dönt az alábbiak figyelembe vételével: November 15-ig az iskola igazgatója az osztályfınökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs közremőködésével felméri, hány tanuló kíván az iskolától tankönyvet kölcsönözni, illetve hány tanuló részére szükséges a napköziben, tanulószobán tankönyvet biztosítani. November 15-ig az iskola igazgatója az osztályfınökök, valamint a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs közremőködésével tájékoztatja a szülıket arról, hogy kik jogosultak normatív kedvezményre, valamint felméri, hogy hány tanuló jogosult a normatív kedvezmény igénybevételére. A szülık a normatív kedvezmény iránti igényüket az oktatási miniszter által kiadott igénylı lapon jelezhetik. Ennek benyújtásával együtt az iskola gyermek- és ifjúságvédelmi felelısének be kell mutatniuk a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. A felmérés eredményérıl november 30-ig az iskola igazgatója tájékoztatja a nevelıtestületet, az iskolaszéket, az iskolai szülıi szervezetet, az iskolai diákönkormányzatot, és kikéri véleményüket a tankönyvtámogatás rendjének meghatározásához. A tankönyvtámogatás módjáról a nevelıtestület december 15-ig dönt, és errıl az iskola igazgatója írásban értesíti a szülıket. Az iskola biztosítja, hogy a napközis és a tanulószobai foglalkozásokon megfelelı számú tankönyv álljon a tanulók rendelkezésére, a tanítási órákra történı felkészüléshez. Az iskola részére tankönyvtámogatás céljára jutó összegnek legalább huszonöt százalékát tartós tankönyv, illetve az iskolában alkalmazott ajánlott és kötelezı olvasmányok vásárlására kell fordítani. A megvásárolt könyv és tankönyv az iskola tulajdonába, az iskolai könyvtár, könyvtárszoba állományába kerül. Az iskola igazgatója kezdeményezi a települési önkormányzatnál annak a rászoruló tanulónak a támogatását, akinek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani.

18 18 Az iskolai tankönyvrendelést az iskola igazgatója által megbízott iskolai dolgozó készíti el. A tankönyvjegyzékbıl az iskola helyi tantervének elıírási alapján és a szakmai munkaközösségek véleményének figyelembe vételével a szaktanárok választják ki a megrendelésre kerülı tankönyveket. A nevelıtestület dönt arról, hogy a tartós tankönyv vásárlására rendelkezésre álló összeget az iskola mely tankönyvek vásárlására fordítja. A tankönyvrendelés elkészítéséhez az iskola igazgatója beszerzi az iskolaszék vagy az iskolai szülıi szervezet (közösség), és az iskolai diákönkormányzat véleményét. 18. A szülık és tanulók iskolai dokumentumokról való tájékozódásának lehetıségei A szülık és a tanulók munkaidıben, az igazgatóhelyettesi irodában kérhetnek tájékoztatást az alábbi iskolai dokumentumokról: - pedagógiai program - intézményi minıségirányítási program - szervezeti és mőködési szabályzat - házirend 19. Az iskolában folyó reklámtevékenység szabályozása Az iskolában tilos a reklámtevékenység, kivéve, ha a reklám a gyermekeknek, tanulóknak szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve a kulturális tevékenységgel függ össze. 20. A tanulók díjazásának szabályai a tanítás keretében elkészített dolgok értékesítése, hasznosítása esetére A tanulót díjazás illeti meg, ha az intézmény a tulajdonába került dolog értékesítésével, hasznosításával bevételre tesz szert. Ha az elıállított dolog szellemi alkotás (Ptk. 86. ), e rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szellemi alkotás átadására a munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott szellemi alkotás munkáltató részére történı átadására vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A megfelelı díjazásban a tanuló - tizennegyedik életévét be nem töltött tanuló esetén szülıje egyetértésével - és az intézmény állapodik meg, ha alkalomszerően, egyedileg elkészített dolog értékesítésébıl, hasznosításából származik a bevétel. Az oktatás keretében, az oktatási folyamat részeként rendszeresen elkészített dolog esetén a megfelelı díjazást a teljes képzési folyamatban részt vevık által végzett tevékenységre megállapítható eredmény (nyereség) terhére kell megállapítani.

19 A tankönyvkölcsönzéssel összefüggı szabályok A tanulók az iskolai könyvtárból tartós tankönyveket kölcsönözhetnek. A kölcsönzés maximális idıtartama egy tanítási év. A tankönyvkölcsönzési igényt a jogszabályokban meghatározott idıpontig kell jelezni a tankönyvrendeléssel megbízott alkalmazott számára. A tanulók a kölcsönzéssel használt tankönyvet a tanév végén megvásárolhatják. A tanulók a kölcsönzött könyvekért anyagi és kártérítési felelısséggel tartoznak. Az iskolától kölcsönzött tankönyv elvesztése, megrongálásával okozott kárt a tanulónak (szülınek) az iskola részére meg kell téríteni. A kártérítés összege megegyezik a tankönyvnek az adott tanévi tankönyvjegyzékben feltüntetett fogyasztói árával. A kártérítési kötelezettség mérséklésére, illetve elengedésére indokolt esetben az igazgató a jogosult. 22. A dohányzásra vonatkozó szabályok A dohányzásra vonatkozó szabályokat az intézmény Dohányzási szabályzata állapítja meg. Fı szabály: az intézmény egész területén tilos a dohányzás! 23. A diákigazolvány igénylése, tárolása, kiadása, pótlása - A diákigazolvány igénylése megadott formanyomtatványon történik, egy darab fénykép leadásával és a mellékelt csekk befizetésével. - A diákigazolványok tárolása páncélszekrényben történik, míg a szülı vagy tanuló személyesen át nem veszi. - A diákigazolvány átvétele személyesen történik. A szülı vagy tanuló aláírásával igazolja az átvételt. - Az eltőnt diákigazolvány pótolható, mely ugyanúgy történik, mint az igénylés. Az új diákigazolvány megérkezéséig a tanuló kérhet egy ideiglenes diákigazolványt.

20 20 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Jelen szervezeti és mőködési szabályzat módosítása csak a nevelıtestület elfogadásával, az iskolaszék és a diákönkormányzat egyetértésével és a fenntartó jóváhagyásával lehetséges. Az SZMSZ a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A hatálybalépés napja az SZMSZ jóváhagyásának napja. A szervezeti és mőködési szabályzat módosítását kezdeményezheti: a fenntartó a nevelıtestület az iskola igazgatója az iskolaszék a szülıi munkaközösség iskolai vezetısége a diákönkormányzat iskolai vezetısége Az intézmény eredményes és hatékony mőködéséhez szükséges további rendelkezéseket önálló szabályzatok, igazgatói utasítások tartalmazzák. Ezen szabályzatok, utasítások elıírásait az iskola igazgatója a szervezeti és mőködési szabályzat változtatása nélkül is módosíthatja. Záradék: Az SZMSZ-t a nevelıtestület a november 13 i ülésén a nevelıtestület tagjainak 100 %-os szavazatával elfogadta. Gádoros, november 14. Kozmer Imre igazgató A Szülıi Munkaközösség a jogszabályban meghatározott kérdésekben az SZMSZ elfogadásakor egyetértését adta. Az iskola diákönkormányzata a jogszabályban meghatározott kérdésekben az SZMSZ elfogadásakor egyetértését adta. Az SZMSZ-t a fenntartó önkormányzat a. számú,..-án kelt határozatával jóváhagyta. Gádoros, november 25. Kozmer Imre igazgató MELLÉKLETEK

21 21 1. sz. melléklet AZ ISKOLA SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE IGAZGATÓ ALSÓS MUNKA- KÖZÖSSÉG- VEZETİ IGAZGATÓHELYETTES DIÁKÖNKOR- MÁNYZATI VEZETİ TANÍTÓK TANÁROK Iskolatitkár Takarítók Konyhai dolgozó AZ ISKOLA VEZETÉSI RENDSZERE SZMK IGAZGATÓ IGAZGATÓHELYETTES Munkaközösség-vezetık Nevelıtestület Iskolatitkár Konyhai dolg. Takarítók Tanulói közösség Diákönkormányzat Jelmagyarázat: : irányítás : együttmőködés

22 22 A nevelıtestület mőködésére, valamint a szakmai munkaközösségek mőködésére vonatkozó általános szabályok 2. sz. melléklet 1. A nevelıtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a Kt , valamint a Vhr. 29. határozza meg. A nevelıtestület a tanév folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart. A nevelıtestület rendes értekezletei az osztályozó értekezleten kívül: tanévnyitó, tanévzáró, félévi és nevelıtestületi értekezletek. A tanévnyitó értekezlet dönt az éves munkaterv összeállításáról, illetve elfogadásáról. A nevelıtestület értekezleteit az iskola igazgatója hívja össze. A rendkívüli nevelıtestületi értekezlet összehívásának nevelıtestületi kezdeményezéséhez a pedagógusok egyharmadának aláírása, valamint az ok megjelölése szükséges. A nevelıtestületi értekezlet vonatkozó napirendi pontjához az egyetértési vagy véleményezési jogot gyakorló iskolaszék, illetıleg szülıi munkaközösség képviselıjét meg kell hívni. Meg lehet hívni a véleményezési jogkört gyakorló diákönkormányzat tanulói képviselıjét. Ha a nevelıtestület egyszerő szótöbbséggel hozható döntésénél szavazategyenlıség keletkezik, a határozatot az igazgató szavazata dönti el. 2. A szakmai munkaközösség javaslattételi és véleményezési jogköre gyakorlásával kapcsolódik be az iskola vezetésébe. - A munkaközösség a munkaprogramjának meghatározásakor figyelembe veszi az iskola munkatervét és a nevelıtestület által átruházott feladatok ellátását. - A munkaközösség vezetıje az azonos tárgyat, tantárgycsoportot oktató, illetıleg az azonos nevelési feladatot ellátó pedagógusok által megválasztott, és az iskola igazgatója által megbízott pedagógus. A munkaközösség-vezetıi feladatok ellátásának idıtartamáról a választással egyidejőleg a munkaközösség dönt. A munkaközösséget a munkaközösség-vezetı képviseli.

23 23 3. sz. melléklet MUNKAKÖRI LEÍRÁS IGAZGATÓHELYETTES Közremőködésével segíti az igazgatót a nevelı-oktató munka irányításában. A munkaköri leírásában foglaltakat az igazgató utasításai és rendelkezései szerint, személyesen, illetve a további munkakörnek közvetlenül alárendelt vezetıi munkaköröket ellátók bevonásával, a feladat ellátására történı utasítással látja el. A mindenkori tantárgyfelosztásnak megfelelıen végzi a szakirányú végzettségének megfelelı tantárgyak tanítását. 1. Az Igazgatóhelyettes általános irányító munkája Az intézmény alapító okiratában foglaltakat figyelemmel kíséri, indokolt esetben észrevételt tesz az iskolaigazgatónál. Közremőködik az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának elkészítésében. Részt vesz az SZMSZ rendszeres felülvizsgálatában, kiegészítésében. Közremőködik a házirend elkészítésében, aktualizálásában. Javaslatokat tesz a házirend módosítására. Javaslatokat fogalmaz meg az intézmény minıségpolitikájának fıbb irányaira, javaslatait továbbítja az iskolaigazgató felé. Közremőködik az intézményi minıségirányítási program elkészítésében, módosításában. Részt vesz a közoktatási törvény 2. sz. mellékletében meghatározott adatok nyilvántartásában, kezelésében. Közremőködik az SZMSZ, a házirend, a minıségirányítási program nyilvánosságra hozatalában. Az iskolaigazgató helyettesítése során, az SZMSZ-ben meghatározott helyettesítési feladatokat lát el Feladatokat lát el az iskolai munkaterv, a feladat-ellátási terv elkészítése, módosítása során, a munkaterv keretében részt vesz a nevelési év rendjének meghatározásában. A munkaterv elkészítése során kikéri az iskolaszék, a diákönkormányzat, a szülıi szervezet véleményét. Segíti a nevelıtestület vezetését. Támogatja a nevelıtestület jogkörébe tartozó döntések elıkészítési feladatait, részt vesz azok megszervezésében, valamint azok végrehajtása ellenırzésében. Támogatja az iskolaigazgató nevelı és oktató munkát irányító és ellenırzı tevékenységét. Döntés-elıkészítési feladatokat lát el az intézmény mőködésével kapcsolatban minden olyan ügyben, melyben az intézményvezetı dönt, s a döntéselıkészítésre utasította.

24 24 Együttmőködik az iskolaszékkel, a munkavállalói érdekképviseleti szervekkel, a diák-önkormányzattal, a szülıi szervezetekkel. Segíti az iskolaigazgató gyermek- és ifjúságvédelmi munkát irányító tevékenységét. Segíti a tanulóbaleset megelızésével kapcsolatos irányítási tevékenységet. Közremőködik a tanuló felvételével, a tanulói jogviszony megszőnésével, a tanuló fejlıdésével, tanulmányi elımenetelével kapcsolatos, továbbá a mőködés rendjérıl való értesítési feladatok ellátásában. Segíti az iskolaigazgatót az intézmény költségvetési gazdálkodása során abban, hogy a mőködéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítottak legyenek. Támogatja az iskolaigazgatót az intézmény takarékos gazdálkodása érdekében. Részt vesz a költségvetési tervezési feladatok ellátásában. Részt vesz az intézmény költségvetési koncepciójának összeállításában. Közremőködik a beszámolási tevékenységben. Segíti az iskolaigazgatót az intézmény költségvetésével, beszámolásával kapcsolatos adatszolgáltatási feladatainak ellátásában. Szaktudásával hozzájárul a fenntartó által az iskolaigazgatótól kért információk biztosításához a költségvetési gazdálkodás témában. Közremőködik az intézményre vonatkozó szabályzatok elkészíttetésében. Segíti az iskolaigazgatót az intézmény ellenırzési rendszerének kialakításában, fejlesztésében, mőködtetésében (FEUVE, Belsı ellenırzési Kézikönyv, konkrét belsı ellenırzési feladatok, stb.) 2. Az Igazgatóhelyettes pedagógiai irányító munkája Részt vesz az iskola pedagógiai programjának kialakításában, módosításában, végrehajtásában. Tantestületi értekezleten a területéhez tartozó nevelés-oktatási témakörben általános beszámolót tart, statisztikai adatokat elemez, s javaslatot tesz az esetlegesen jelentkezı feladatok megtételére. Gondoskodik az iskolai rendezvények, ünnepségek zökkenımentes megszervezésérıl, lebonyolításáról. Felügyeli a különféle vizsgák, tanulmányi versenyek zavartalan lebonyolítását. Az Igazgatóval egyeztetett óralátogatási terv szerint látogatja a tanítási órákat az alsó, felsı tagozaton, valamint a napközi foglalkozásokon. Ellenırzi a szakkörök tevékenységét, a szülıi értekezletek megtartását. Megszervezi a munkaközösségi összejöveteleket, valamint a fogadó órákat. Segíti és ellenırzi a szakmai munkaközösségek munkáját. A munkaközösség bevonásával tervezi, szervezi, ellenırzi az alsó és felsı tagozat szakmai, pedagógiai munkáját. Megszervezi a félévi nevelıtestületi értekezleteket. Szakmai, gyakorlati segítséget ad a pályakezdı, kevés gyakorlattal rendelkezı tanároknak, tanárjelölteknek.

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai

6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6. Az iskola vezetésének és közösségeinek külső kapcsolatai 6.1. Az iskolai munka megfelelő szintű irányításának érdekében az iskola igazgatóságának állandó munkakapcsolatban kell állnia a következő intézményekkel:

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Segesd-Taranvi IV. Béla Király Általános Iskola 7562 Segesd, Iskola u. 1. IV. BÉLA KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA TARANYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 201315 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1 TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2005. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvényben, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola

Petőfiszállási. Petőfi Sándor. Általános Iskola Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata TARTALOMJEGYZÉK 2. oldal TARTALOMJEGYZÉK 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 7 I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja,

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Gézengúz Óvoda 1202. Budapest, XX. Zalán u.11. Budapest, 2011. február 24. Horváth Gabriella Óvodavezetı Tartalomjegyzék Törvényi szabályozások 5.oldal 1. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bánhidai Ipari Tanoda Alapítványi Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA FENNTARTÓ JÓVÁHAGYTA: sz. határozattal... GERECS JÓZSEFNÉ Kuratórium elnöke. 2 0 0 9 I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzat. A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Szabályzat A Drégelyvár Gimnázium Esti Tagozat Szervezeti és Működési Szabályzata A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, valamint a végrehajtására kiadott,

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 60/2014. sz. elıterjesztés 1. sz. melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A JELEN KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATOT PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE A /2014. ( ) SZÁMÚ

Részletesebben

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZILÁGYI ERZSÉBET ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. 2 I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZİI... 4 1. A Szervezeti és Mőködési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya...4

Részletesebben

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Sándorfalva Tel/ fax: 62/ 250-004 2012 I.FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és i Szabályzat (SZMSZ) célja: Az SZMSZ célja, hogy rögzítse a Sándorfalva

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról A közbeszerzésekrıl szóló

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA

II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II.AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI RENDSZERE, IRÁNYÍTÁSA II. 1. Az intézmény igazgatósága. Az intézmény igazgatóságát az igazgató, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az igazgató közvetlen munkatársai az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Kittenberger Kálmán Általános és Művészeti Iskola a Készült: 2011. augusztus 25. Tartalomjegyzék Függelék... 4 Mellékletek jegyzéke:... 4 1. A célja, jogszabályi alapja... 5 1.1. A célja... 5 1.2. A

Részletesebben

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online. Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 H Á Z I R E N D amely, a Budakeszi Város Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola 6200 Kiskırös Tarnowi tér 1. A SZÓ-LA-M Alapfokú Mővészeti Iskola (6200 Kiskırös, Tarnowi tér 1.) a Nemzeti Köznevelésrıl szóló

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TÖRÖK FLÓRIS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 1992.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2009.

Részletesebben

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata

Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Az Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola Szervezeti- és Mőködési Szabályzata Cím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Telephely: 1061 Budapest, Weiner Leó u. 6. 2010.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hajdúsámson, 2015. május 12. Sándorné Sas Ildikó igazgató 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A közoktatási intézmény

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ady Endre - Bay Zoltán Középiskola és Kollégium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. fejezet 1.. Az intézmény: (1) Az intézmény neve: Sarkad Város Önkormányzata Ady Endre -

Részletesebben

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl

2005. évi.. törvény. a szövetkezetekrıl 2005. évi.. törvény a szövetkezetekrıl Az Országgyőlés - kiindulva az Alkotmány 12. -ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló szövetkezeteket, - felismerve, hogy a szövetkezeti

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata

Határozati javaslat. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének./2010.(XI.30.) számú határozata E L İ T E R J E S Z T É S a Krúdy Gyula Városi Mővelıdési Központ és Könyvtár SZMSZ-ének módosítására. Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. november 30-i ülésére Elıterjesztı:

Részletesebben

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL

Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat 11/2010. (XI. 30.) Önkormányzati rendelete BODROGKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYAIRÓL (továbbiakban SZMSZ) Bodrogkeresztúr Község Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 33 2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8314 Vonyarcvashegy, Fő út 84/1. Tel: 83-348-018 Mail: iskola@eotvosvonyarc.sulinet.hu 0 Tartalomjegyzék 1 Általános rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től

A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Érvényes: 2013. 09. 01-től A MEZŐSZEMEREI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2013. 09. 01-től Jóváhagyta: PH... igazgató 0 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény működési rendje... 8 A tanév helyi rendje... 8 A tanítási napok rendje... 10 Az intézmény vezetése, a nevelőtestület és a szakmai

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tapolcai Kertvárosi Óvoda 8300 Tapolca, Darányi u. 4. OM azonosító: 201169 TAPOLCAI KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A Szervezeti

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI BELVÁROSI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA ÉS A TULIPÁNOS TAGÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatálya kiterjed: A Belvárosi Brunszvik Teréz Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő

Részletesebben

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata

A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata A Székesfehérvári Vörösmarty Mihály Általános Iskola szervezeti és működési szabályzata 2013 1. A szervezeti és működési szabályzat hatálya a. Jelen szervezeti és működési szabályzat kiterjed az iskolában

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA (2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a.) HÁZIREND Tatabánya, 2013. szeptember 30. Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 2 A HÁZIREND HATÁLYA...

Részletesebben

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1..

A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály. I. Általános rendelkezések 1.. A FEJLİDİ KALAZNÓÉRT EGYESÜLET Alapszabály I. Általános rendelkezések Az Egyesület neve: A Fejlıdı Kalaznóért Egyesület ( a továbbiakban Egyesület ) Székhelye: 7194 Kalaznó, Kossuth u. 28. 1.. 2. (1) Az

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Elıterjesztés a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 4-i ülésére Tárgy: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat között

Részletesebben

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: Óvoda. Mesevirág- Gyermekvilág. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Mesevirág-Gyermekvilág Óvoda Szabályzat típusa: Óvodai szervezeti és működési szabályzat- a dőlt betűs módosításokkal egységes szerkezetben Intézmény székhelye, címe: 2000 Szentendre, Rózsa

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet. A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések 1. oldal A jogszabály mai napon hatályos állapota 113/1998. (VI. 10.) Korm. rendelet a felvonók és a mozgólépcsık építésügyi hatósági engedélyezésérıl, üzemeltetésérıl, ellenırzésérıl és az ellenırökrıl

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYE ÓVODÁINAK ÉS ISKOLÁINAK HÁZIRENDJE A közoktatási

Részletesebben

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról

1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE. a közterület-használatról 1 KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2005. (VII.01.) RENDELETE a közterület-használatról Kéthely Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november

A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA. 2009. november A VÖRÖSBERÉNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2009. november TARTALOMJEGYZÉK 1. INTÉZMÉNYÜNK BEMUTATÁSA... 1 2. MINİSÉGPOLITIKÁNK... 4 2.1. Minıségpolitikai nyilatkozat... 4 2.2 A fenntartói

Részletesebben

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja

Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja Alapszolgáltatási Központ Szakmai programja A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelmérıl szóló 1997. évi XXXI. Törvény és azok végrehajtására kiadott jogszabályok

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének. 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete Királyhegyes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2011. (IV. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Királyhegyes Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY

Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY A Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetıleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl szóló

Részletesebben

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INFOTEAM 95 Kft. 3849 FORRÓ Fı út 95 Tel.: 06 46 587 264 www.skylan.hu info@skylan.hu INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK Utolsó módosítás kelte: 2009.02.26 Hatálybalépés idıpontja: 2009.03.29

Részletesebben

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2

Rendelkezések...2. 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2. 3. A szabályzat módosítása...2. 4. A szabályzat célja...2 Tartalomjegyzék Rendelkezések...2 1. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 2. A szabályzat idıbeli hatálya...2 3. A szabályzat módosítása...2 4. A szabályzat célja...2 5. A gyakornok felkészítésének

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Pécs 2006 A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje

A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A Karinthy Frigyes Gimnázium házirendje A házirend a tanulói jogokkal és kötelességekkel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. A tanév programját az Oktatási Közlönyben megjelent Tanév rendje alapján

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET ALAPSZABÁLY OPTIKAI, AKUSZTIKAI, FILM- ÉS SZÍNHÁZTECHNIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az Egyesület neve: Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület (rövidítve:

Részletesebben

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend

Országos Idegtudományi Intézet. Házirend Országos Idegtudományi Intézet Házirend Jelen házirend elıírásai kiterjednek a kórház valamennyi fekvıbeteg ellátó osztályára. Betartása, illetve betartatása vonatkozik a kórházban kezelés alatt álló betegekre,

Részletesebben

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA

A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyőlése 374/2009. (X.29.) KH. sz. határozatával az Államháztartásról

Részletesebben

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bátai Hunyadi János Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. A szervezeti és működési szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és

Részletesebben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben

LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL. Egységes szerkezetben LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 8/2006. (V.10. ) RENDELETE A KÖZTERÜLET-HASZNÁLAT SZABÁLYAIRÓL Egységes szerkezetben Letenye Város Önkormányzatának a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok

1990. évi LXV. törvény. a helyi önkormányzatokról. I. fejezet A HELYI ÖNKORMÁNYZÁS ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Az önkormányzati jogok 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról Az Országgyőlés - követve hazánk haladó önkormányzati hagyományait, továbbá az Európai Önkormányzati Karta alapkövetelményeit - elismeri és védi a helyi

Részletesebben

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 2 TARTALOMJEGYZÉK A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, házirendjének

Részletesebben