1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik."

Átírás

1 A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk, hogy a lehetıségekhez képest, legyen az iskola a tanulók második otthona. A gyerekek elfogadva és barátságban éljenek, biztonságban érezzék magukat. Legyen lehetıségük az egyéni képességek maximális kihasználására, elismerés, a siker adta örömök elérésére. Iskolakoncepciónk magja: a tanulók egyéni fejlıdésének segítése, az egyéni bánásmód érvényesülése, szellemileg, erkölcsileg, testileg egészséges nemzedék nevelése. Kiemelt feladatunknak tartjuk: - magyarságtudat közvetítése a diákok felé, - esélyegyenlıség biztosítását, - tehetséggondozást / szakkörök, versenyeztetés/, - lemaradók felzárkóztatását, - tanórán kívüli ismeretközvetítı- és kulturális tevékenység kiszélesítését / kirándulások táborozások, színház múzeumlátogatások stb /, - káros szenvedélyektıl mentes, egészséges életmódra nevelést, - a környezet szeretetére, tiszteletére, megóvására nevelést. 1. Bevezetés Jelen házirend a nevelıtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetıjének elıterjesztése nyomán, a diákönkormányzat és a szülıi munkaközösség egyetértésével, a tantestület elfogadó határozatával született meg febr. 2. napján A házirend az iskolai élet tanulókra vonatkozó szabályainak alapdokumentuma. Segíti kialakítani az iskola saját arculatát, nevelıtartalmú szokásait és hagyományait Fı funkciója: az iskola belsı életének, szabályozása, valamint felvilágosítás a tanulók részére jogaik és kötelességeik gyakorlásához, iskolai munkarendre, tanórai és tanórán kívüli foglalkozások rendjére, az iskola által tervezett programokra, az iskolai helyiségek használati rendjére és a diákönkormányzatra terjed ki Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik Szabályozza a tanár-diák, valamint a diák-iskolai alkalmazottak viszonyát A házirend megsértése esetén számonkérésnek, fegyelmi eljárás lefolytatásának van helye, melynek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák.

2 A házirend a hatályba lépés napjától ( tól ) visszavonásig érvényes, folyamatosan az iskola területére való belépéstıl annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények idıtartama alatt. 2. A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával kapcsolatos szabályok 2.1. Tanulói jogok: - Tájékozódási joga kiterjed érdemjegyeire, tanulmányi elımenetelére, az iskolai élet tanulókat érintı területére, az iskola pedagógiai programjára, helyi tantervére. - Részvételi joga alapján tagja lehet az iskola mőködı tanulóközösségeinek, részt vehet tanulói, tanári, diákköri foglalkozásain, rendezvényein, versenyein, vetélkedıin, kirándulásain és pályázatain. - Véleményezési és javaslattételi joga szerint hallathatja hangját az iskola mőködését érintı kérdésekben. Mindezt megteheti a diákönkormányzat hivatalos fórumain, a diákközgyőlésen, osztályfınöki órákon, a havi értékelések alkalmával. - Védelmi jog: tiszteletben tartsák az emberi jogaikat, személyes tulajdonhoz való jogot, védelmet biztosítson a fizikai és lelki erıszakkal szemben. Megjegyzés: Az iskola tanulóinak nagyobb közösségén alsó tagozatot és felsı tagozatot értünk. - Választójoga alapján választó és választható lehet minden tanulói, tanulóközösségi, DÖK tisztségre. - Egyetértési jog illeti meg: az iskola szervezeti és mőködési szabályzatának elfogadásakor és módosításakor, az ifjúságpolitikai célokra biztosított pénzeszközök felhasználásakor, a házirend elfogadásakor és módosítása esetén. - Mint tanulóközösség tagja döntési jogkört gyakorolhat - a nevelıtestület véleményezésének meghallgatásával - saját közösségi életük tervezésében, szervezésében a tisztségviselık megválasztásában. - Minden tanulónak joga van: A balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskolába járni, de el kell fogadni és betartani pedagógiai és nevelési programját. A tanuló és tanulói jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Joga van megismerni az iskola pedagógiai programját és helyi tantervét. Joga és kötelessége a balatonkeresztúri Festetics Kristóf Általános Iskolához tartozás érzését és gyakorlatát erısíteni és bizonyítani. Ha az a megtiszteltetés éri, hogy az iskoláját képviselheti, azt a legjobb tudása szerint tegye / tanulmányi, zenei, sport, kulturális stb./ Joga van a kötelezı tanórai foglalkozásokon részt venni! Joga van a nem kötelezı / választható / tanórai foglalkozásokon és a tanórán kívüli foglalkozásokon részt venni. Részt vehet az iskola által meghirdetett szakkör, önképzıkör, DSK, korrepetálás, tanfolyam foglalkozásain a kerettanterv keretei között választott tantárgyakra, ha vállalja annak feltételeit. A vállalt programban egész évben részt kell venni. Egy diák lehetıleg két szakkörben és egy sportköri foglalkozáson vegyen részt.

3 - 3 - Ingyen vagy kedvezményes tanszerellátásra kérvényt benyújtani, melyet az osztályfınök továbbít az iskola vezetıségének. Ügyében az iskola mindenkori gyermekvédelmi felelıse veszi fel a kapcsolatot a helyi önkormányzat megbízottjával. A szabad vallásgyakorlás. A tanuló joga különösen, hogy vallási, világnézeti vagy más meggyızıdését, nemzeti etnikai önazonosságát tiszteletben tartsa, és azt kifejezésre juttassa, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, nem sérti másoknak ezt a jogát és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását. Iskolán kívüli tevékenységet végezni, azt rendszeresen csak az osztályfınök, különösen jelentıs esetben az igazgató tudtával végezheti. Ha a tevékenység a tanulmányi munka rovására megy, akkor azt szülıi beleegyezéssel szüneteltetni kell. A rendszeres egészségügyi, felügyeletben és ellátásban részesüljön./ Az SZMSZ-ben leírtak szerint./ Hogy orvosi javaslatra igénybe vegye a gyógytestnevelési órákat. Hogy szülıi egyeztetés után részt vegyen a választható tanórai foglalkozásokon. A tanuló joga, hogy levelezéshez, valamint elektronikus levelezéshez való jogát tiszteletben tartsák. Névre szóló és az iskolába érkezı postai, küldeményeit az iskolatitkárnál veheti át, azt az iskola nem bontja fel és nem iktatja. Hogy családja anyagi helyzetétıl függıen ingyen vagy kedvezményes étkezésben,térítési díjmérséklésben, szükség esetén részletfizetés engedélyezésében részesüljön. Az iskola közösségi életének bármely kérdésében javaslatukkal, gondjukkal, problémájukkal a DÖK-höz, a nevelıtestülethez, az igazgatósághoz forduljanak. Egyéni ügyeikkel tanáraikat, osztályfınöküket, igazgatójukat felkeressék. Meghatározott rend szerint látogassák a közös iskolai és községi könyvtárat, az iskolai sportkör foglalkozásait. Hogy adatait az iskola biztonságos körülmények között kezelje, tárolja. 2.2 Tanulói kötelességek: - Részt venni a kötelezı és az általa választott nem kötelezı tanórákon. - Köteles a pedagógiai program szerint dolgozni, képességei szerint az abban foglalt értékeket tiszteletben tartani, az értékekkel azonosulva cselekedni. - Minden érdemjegyet felszólítás nélkül be kell írni a tanulónak / tanárnak/, és alá kell íratni. Ezt az osztályfınök rendszeresen ellenırzi. - Megtartsa a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, az iskola helyiségei és az iskolához tartozó területek használati rendjét. Felügyelet nélkül ne tartózkodjon az intézmény területén

4 Megtartsa az iskola SZMSZ szabályzatában foglaltakat. - Ismerje meg, tartsa be a házirendet! - Életkorához és iskolai fejlettségéhez, iskolai elfoglaltságához igazodva - pedagógus felügyelete, szükség esetén irányítása mellett - közremőködjön saját környezetének és az általa alkalmazott eszköznek a rendben tartásában, a tanítási órák, rendezvények elıkészítésében, lezárásában! - Óvja saját és társai épségét, egészségét, sajátítsa el és alkalmazza az egészségét és biztonságát védı ismereteket, a katasztrófa elhárítás elemi szabályait! - Jelentse haladéktalanul a felügyeletét ellátó pedagógusnak, ha saját magát, társait, az iskola alkalmazottait vagy másokat, veszélyeztetı állapotot, tevékenységet, illetve balesetet észlel, továbbá - amennyiben állapota lehetıvé teszi - ha megsérül / tőzriadó terv, munkaés balesetvédelmi szabályok, bombariadó esetén alkalmazott magatartás / - Megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott, vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az iskola létesítményeit, felszerelését! Tudatában legyen annak, hogy a szándékosan vagy figyelmetlensége miatt okozott kárért anyagilag felelıs. - Tartsa tiszteletben mások emberi-, állampolgári, - és gyermeki jogait! - Tanúsítson kulturált magatartást, védje, segítse a kisebbeket, egyéni magatartásával mutasson számukra jó példát! - Fogadja el ügyeletes társai elvárásait, s ügyeletében társaitól is követelje meg a szabályok betartását! - Óvja az iskola rendjét, tisztaságát! a./ mosdóban, a WC-n tartsa be az egészségügyi szabályokat! b./ Vigyázzon a folyosók, a termek dekorációjára, virágokra, bútorokra és egyéb berendezési tárgyakra! A tanári asztalon lévı tárgyakhoz nem nyúlhat! c./ Ha bármilyen kárt okoz, köteles megtéríteni! - Használja a fogasokat! A táskatartót a német, az informatika ill. a testnevelés órán lévık használhatják! - A német az informatika a testnevelés órák kezdetéig ne a folyóson, hanem egy szabad tanteremben tartózkodjanak a tanulók.. - Öltözködése legyen tiszta és alkalomhoz illı! - Nem hozhat magával az iskolába szotyolát, tökmagot, rágógumit, és a pálcikás nyalóka használata sem megengedett! - A mobil-telefon és egyéb értékes szórakoztató elektronikai eszközök használata tanórákon és foglalkozásokon nem megengedett! - Az internet használata közben tartsa tiszteletben társai és nevelıi személyiségi jogait. - A fiatal szervezetet károsító drogok, alkohol, cigaretta fogyasztása és terjesztése súlyos következményekkel járó fegyelemsértések! - Az iskolában és az iskola által szervezett rendezvényeken, programokon dohányozni, alkoholt és kábítószert tartalmazó szereket fogyasztani, illetve ezeket vásárolni, árusítani tilos! Ezeket a törvény bünteti! Azonnal jelezni kell az iskola pedagógusának. Ennek ellenırzése minden tanuló, tanár és technikai dolgozó kötelessége. - A jogszabályokban és az iskola szabályzataiban meghatározott kötelességek vétkes megszegése fegyelmi vétség, ami fegyelmi intézkedést, illetve fegyelmi eljárás alapján fegyelmi büntetést vonhat maga után.

5 - 5 Fegyelmi eljárást megelızı egyeztetı eljárás: Az iskolai szülıi szervezet és az iskolai diákönkormányzat közös kezdeményezésére biztosítani kell a fegyelmi eljárás lefolytatását megelızı egyeztetı eljárást. Egyeztetı eljárás lefolytatására akkor van lehetıség, ha a kiskorú esetén ezzel a szülı egyetért. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló értesítésben a szülı figyelmét fel kell hívni az egyeztetı eljárás igénybevételének lehetıségére. A szülı 5 tanítási napon belül írásban bejelentheti, ha kéri az egyeztetı eljárás lefolytatását. A fegyelmi eljárást folytatni kell, ha az egyeztetı eljárás lefolytatását nem kérik, illetve 15 napon belül az egyeztetı eljárás nem vezetett eredményre. Fegyelmi intézkedések = szaktanári figyelmeztetés = napközis nevelıi figyelmeztetés = osztályfınöki figyelmeztetés = osztályfınöki intés = osztályfınöki megrovás = igazgatói figyelmeztetés = igazgatói intés = igazgatói megrovás = nevelıtestületi figyelmeztetés = nevelıtestületi intés = nevelıtestületi megrovás Fegyelmi büntetések = megrovás = szigorú megrovás = áthelyezés másik iskolába A büntetések és intézkedések részletezését fegyelmi szabályzatunk tartalmazza. A tanulók - órarendi elfoglaltságuknak megfelelıen - 7,30-tól 17,00 óráig tartózkodhatnak az iskola területén./ Azon bejárók, akik közlekedési eszköze korábban érkezik 6 óra 45-tıl tartózkodhatnak az intézményben./ - Az ettıl eltérı idıpontban - amikor nem kötelezı, illetve tanórán kívüli foglalkozásokon vesznek részt - csak a szaktanár jelenlétében, az általa kijelölt helyiségeket használhatják. - Dolgozatírás rendje: A dolgozat 3 vagy ennél több óra anyagára épülı számonkérési forma. Egy tanítási napon a tanuló legfeljebb 2 / kettı / dolgozatot írhat. A nevelı két héten belül köteles ezeket kijavítani, a tanulók számára kiosztani. A témazáró dolgozat kivételével hazavihetı, a szülıkkel megismertethetı. Amennyiben a szülı a témazáró dolgozatba is betekintést kíván tenni, úgy arra az iskolában, szaktanár jelenlétében nyílik lehetısége, fogadó óra keretében. Az írásbeli felelet nem minısül dolgozatnak.

6 Szünetek rendje: Szünetekben az osztálytermekben csak a hetesek tartózkodhatnak, valamint azok a felelısök, akik szaktanári megbízást teljesítenek. / kivétel rossz idı esetén / Tantermekben a csoportváltásért az elızı órát tartó nevelı felelıs / rend, tisztaság, szellıztetés /. A termekben lévı tv-, videó- és DVD készülékek, magnók csak tanári engedéllyel mőködtethetık. - A tanítás utáni teendık: Az utolsó órát tartó nevelı gondoskodik arról, hogy a tanulók a székeket a padok írólapjára helyezzék, a padokból eltávolítsák a szemetet, s fegyelmezetten hagyják el az osztálytermet. A nevelı utolsónak jön ki a tanterembıl! / ugyanez vonatkozik a napközis, tanulószobai nevelıkre, valamint a könyvtárban foglalkozást tartókra is / - Ebédlıi rend: A tízóraizás a napköziseknek az ebédlıben történik, ahol ügyeletes tanári felügyelettel étkeznek! A többi tanuló abban az osztályteremben étkezik, ahol a következı órája lesz / 10 perc / Lehetısége van arra, hogy az iskolában ebédeljen, de fegyelmezetlen magatartása esetén a kedvezményes étkezésbıl az iskola vezetısége kizárhatja. A menzások napközis tanáraik irányításával együtt mennek az ebédlıbe! Az étkezdében rendesen, kulturáltan viselkedjenek. Az étkezési térítési díjat a meghatározott napokon be kell fizetni az élelmezésvezetınek! - A hetes feladata: Minden tanóra elıtt gondoskodik tiszta tábláról és friss levegırıl. Ellenırzi a jelenlévık létszámát, és jelentést ad az órát tartó nevelınek. Amennyiben a nevelı 5 perccel a becsengetés után sem érkezik meg az osztályba, jelenti azt az igazgatóságon. Tanóra végén letörli a táblát, ellenırzi a padok tisztaságát, a helyiség rendjét. - Ügyeletesi feladatok: Az ügyeletes tanulókat az osztályfınök jelöli ki és osztja be. E napokon legkésıbb 7,30 - ig el kell foglalniuk szolgálati helyüket. Feladataikat külön belsı szabályzat tartalmazza. - Ünnepi öltözet: Az iskolai ünnepélyeken a lányok fehér blúzt és sötét szoknyát, vagy nadrágot, a fiúk fehér inget és sötét nadrágot viselnek. - Kerékpárral járókra vonatkozó szabályok: Kerékpárjukat csak a kijelölt tárolóban helyezhetik el. Kötelesek azokat lezárva hagyni, mert elveszett, eltulajdonított kerékpárokért az iskola nem vállal felelısséget. E kerékpárnak rendelkeznie kell a szükséges felszereltséggel. Csak szülıi engedéllyel lehet kerékpárral iskolába jönni! Az iskola udvarán kerékpárokkal játszani, versenyezni tilos! Az iskola udvarába személyautóval csak az engedéllyel rendelkezık hajthatnak be.

7 Az iskola munkarendje: 3.1. Csengetési rend, a kötelezı tanórák rendje: 8,00 - Becsengetés az 1. tanórára 8,00-8,45-1 tanóra 8,45-8,55-1. szünet 8,55-9,40-2. tanóra 9,40-10,00-2. szünet 10,00-10,45-3. tanóra 10,45-10,55-3. szünet 10,55-11,40-4. tanóra 11,40-11,50-4. szünet 11,50-12,35-5. tanóra 12, szünet 12,40-13,25-6. tanóra 3.2 Az ebédeltetés rendje, valamint a tanórán kívüli foglalkozások idıbeosztása: ALSÓ FELSİ 11,40-14,00 ebéd ebéd 12,30-14,00 szabadfoglalkozás ebéd 14,00-14,45 tanóra tanóra 14,45-14,55 uzsonna, szünet uzsonna, szünet 14,55-15,30 tanóra tanóra 15,30-16,00 csoportos foglalkozások 15,30 tanulók indulása a buszmegállóhoz 16,00-16,30 szabad foglalkozás összevont csoportban 16,30 hazaindulás

8 - 8 - A napközis nevelık beosztása az intézmény óratervében meghatározottak szerint. Szakkörök, elıkészítık, sport- és egyéb délutáni foglalkozások: A délutáni, nem kötelezı foglalkozások a tanításórák után kezdıdnek. A pontos beosztás a tantárgyfelosztásban található. A foglalkozásokra jelentkezett tanuló köteles az egész tanév során részt venni a foglalkozáson Hitoktatás: Intézményünkben a katolikus egyház igényelte a hitoktatáshoz szükséges idı és hely biztosítását. A hitoktatás rendje az iskola és a hitoktatók közös megbeszélése, valamint a törvényi elıírások alapján alakult ki A tornacsarnok beosztási rendje: A tornacsarnokot mindenki csak tornacipıben veheti igénybe. Felelısök: a testnevelık - a tornacsarnok beosztását az órarend szabályozza. - a teremben tilos ékszer, óra és minden balesetveszélyt okozó tárgy használata a foglalkozásokon. Amennyiben mégis hoz magával a tanuló értékes tárgyakat, azokért az iskola felelısséget nem vállal A tanulók távolmaradásának engedélyezése: - A szülı joga, hogy tanévenként - indokolt esetben - legfeljebb 3 napot igazoljon gyermeke számára, ezen felüli hiányzást csak az igazgató engedélyezhet. - A három napot meghaladó távollét csak orvosi igazolással bizonyítható. - Elıre látható távolmaradást a szülı az ellenırzıbe történı elızetes bejegyzéssel tudassa az osztályfınökkel. - A mulasztások igazolására az elsı iskolába töltött naptól a következı osztályfınöki óráig sort kell keríteni. - Az igazolatlan mulasztások fegyelmi felelısséggel járnak. Részletesen az SZMSZ tartalmazza. - Tanítási idı alatt tanuló az iskola területét csak az igazgató vagy az osztályfınök elızetes írásbeli vagy szóbeli engedélyével hagyhatja el, melyet köteles bemutatni az ügyeletes nevelınek. - A napközis foglalkozásokról csak elızetes írásbeli szülıi kérésre távozhat.

9 Létesítmények és helyiségek használatának rendje: - Az intézmény munkanapokon 6 óra 45 perctıl 18 óráig tart nyitva. Nyitva tartás idején az épületben idegen személy csak az iskola valamelyik felnıtt dolgozója vagy ügyeletes tanulója jelenlétében tartózkodhat! - A zenei oktatásban részesülı tanulók órarendi beosztásuknak megfelelıen látogatják a foglalkozásokat, annak végeztével azonnal elhagyják az iskola épületét. A foglalkozás elıtt öt perccel kell és lehet az iskolában tartózkodni! - A számítástechnika tantermet, az iskolai és községi könyvtárat, a tornacsarnokot és a szertárakat óraközi szünetekben is zárva kell tartani! Oda a tanulók csak szaktanári engedélylyel és jelenléttel mehetnek be! - A tantermeket az órarendi beosztásnak megfelelıen, az iskolai és községi könyvtárat nyitvatartási rendje szerint használják a tanulók! - Kémia, fizika és biológia szertárban a tanulók nem tartózkodhatnak egyedül! - A folyosók, a zsibongó - rossz idı esetén - a tanulók óraközi szünetekben történı kulturált kikapcsolódást, pihenését szolgálják. Száraz idıben az udvaron kell tartózkodni! - A tornacsarnoki öltözık a testnevelési órákra történı felkészülést, illetve a foglalkozások utáni tisztálkodást szolgálják. Felelısei: a tanórát tanító nevelık. - A szabadtéri sportlétesítmények, valamint az udvari és a parkosított zöld övezet karbantartása az iskola fizikai dolgozóinak feladata. Gondozása, tisztaságának megırzése valamennyi tanuló feladata. Felelıs: gazd. vezetı, osztályfınökök, napközis nevelık. - Az ebédlı használatának órarendi beosztását az igazgatóhelyettes készíti el, betartásáért az ebédeltetı nevelık felelısek. - A karbantartó reggel 6,45-kor nyitja, majd az esti takarítás befejeztével a takarítónık zárják a helyiségeket. A kulcsokat az arra kijelölt helyen tárolják. - Az iskola az évközi és nyári szünetekben külön nyitva tartási rend szerint mőködik, amelynek elkészítése az igazgató feladata. Közzétételérıl, kifüggesztésérıl is ı gondoskodik. A tanév után tanévzáróig, valamint az új tanév kezdetét megelızı héten az iskola teljes nyitva tartással mőködik. - Lehetıség nyílik az iskola helységeinek, létesítményeinek tanítási idın túli használatára is ehhez azonban az igazgató elızetes engedélyére, valamint nevelıi vagy dolgozói jelenlétre van szükség. Az iskola tanulói számára a használat abban az esetben ingyenes, ha az iskola szervezi az elfoglaltságot. - A létesítmények iránti igényét az iskolatitkárnál kell bejelenteni.

10 - 10 A számítástechnika terem használati rendje tanulók részére Óvja a számítógépet a hıségtıl, a nedvességtıl, a portól! Viselkedjen munkája során fegyelmezetten, ne ugráljon fel a gép mellıl, ne lökdösıdjön, ne futkosson! Ha bármilyen mőködési rendellenességet tapasztal, azonnal szóljon tanárának! Ne akarjon egyedül megjavítani semmit. A számítógép és kiegészítı berendezései hálózati feszültséggel dolgoznak, ezért ne szedjen szét semmit, a vezetékeket ne húzza ki! Engedély nélkül ne helyezze üzembe, és felügyelete nélkül ne hagyjon bekapcsolva semmilyen berendezést! Ne étkezzen a számítógépteremben! Folyadékot az áramütés veszélye miatt szigorúan tilos bevinnie! Nem oda való holmit ne vigyen a terembe! Ha füstöt vagy égés szagát érzi, azonnal szóljon tanárának! Ha tőz ütne ki a teremben és felnıtt nincs a közelben, akkor elsıként a fıkapcsolóval áramtalanítson! A számítógépteremben vízzel, vagy porral oltóval nem szabad oltani! A számítógépes hálózat használat szabályait mindig tartsa be! Az Interneten csak iskolába illı oldalakat látogasson! Csevegés közben mindig tartsa be a Netikett szabályait! A teremben levı székekkel tilos a teremben fel-alá gurulni! Óra végén a gépeket ki kell kapcsolni, és a székeket az asztal alá vissza kell tolni! 5. Térítési díj és tandíj Térítési díjak fizetése A pedagógiai szolgáltatások túlnyomó többsége magyar állampolgárok számára ingyenesen vehetı igénybe. Az alapellátásról a közoktatási törvény rendelkezik. A pedagógiai szolgáltatások kisebb részéért fizetés terheli az igénybevevıket. A térítési- és tandíj mérséklését vagy elengedését írásban kérvényezni kell. A kérvényben fel kell tüntetni a család keresı és eltartott tagjai, a munkanélküli, a leszázalékolt és a nyugdíjas családtagok számát. A térítési díjak fizetésérıl a közoktatási törvény rendelkezik. Intézményünkben térítési díjat fizetni mindazon tanórán kívüli foglalkozás és egyéb szolgáltatás igénybevételéért, aminek finanszírozását a fenntartó nem vállalta, de a tevékenységgel az intézmény helyi szükségleteket elégítik ki. Térítési díjat kell fizetni: - étkezés igénybevételéért. A térítési díjat minden hónap 15. napjáig elıre kell befizetni az élelmezésvezetınél. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre elıre befizetett díjat túlfizetésként a következı hónapra elszámolja, ha ez nem lehetséges a szülı részére postai úton visszajuttatja, ha az étkezést a szülı 1 nappal elıre az élelmezésvezetınél lemondja. A felnıtt étkezıknek szintén 1 nappal elıre kell jelezni, ha nem kérik a következı napi étkezést.

11 6. Szociális ösztöndíj és támogatás 1. A tanulók szociális ellátása Az intézmény számára a fenntartó biztosítja a szociális támogatásra felhasználható pénzeszközökkel kapcsolatos javaslattételi jogot. A szociális támogatások elosztásakor a valós rászorultság mértéke a mérvadó, így: - a tanuló családjában az egy fıre esı jövedelem összege, - a jövedelemmel nem rendelkezı eltartott családtagok száma, - tartósan beteg családtag jelenléte. 2. Diákok szociális támogatásának felhasználása A felhasználására az intézményvezetı megbízása alapján a gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs, a diákönkormányzat delegált képviselıi, valamint a tanulóközösségekért felelıs osztályfınökök tesznek javaslatot. A szociális támogatás formái: - szociális segély, étkezési hozzájárulás kifizetése, - rászorulók munkaeszközeinek, tankönyveinek megvásárlása, - kirándulások, kulturális rendezvények költségeinek fedezése, - üdülési hozzájárulás, - térítési díj a tanórán kívüli tevékenységek támogatása. 3. Alapítványi támogatás Az intézményt támogató Balatonkeresztúri Iskoláért alapítvány is rendelkezik a tanulókat támogató szociális alappal. Az alapítvány szociális célra felhasználható összegérıl és a támogatás módjáról az osztályfınök és az iskolai gyermekvédelmi felelıs elıterjesztése alapján az alapítvány kuratóriuma dönt, - tanévenként és esetenként. 7. A tanulók által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni jogára vonatkozó díjazás szabályai Ha a tanuló saját maga által hozott anyagból dolgozik, az elıállított termék tulajdonjoga megilleti. Ha a tanulók elméleti vagy gyakorlati foglalkozáson az iskola által biztosított alapanyagból állítanak elı terméket, akkor annak tulajdonjoga az iskoláé. Ugyanakkor a tanuló ezt a terméket megvásárolhatja önköltségi áron. Ha az elıállított terméket az iskola értékesíti, akkor a tanulót nyereség terhére díjazás illeti meg %- os megosztásban. 8. A napközis foglalkozásra való felvétel iránti kérelem elbírálásának elve. A napközibe való jelentkezés elızetes tanév végi felmérésben írásban történik. Indokolt esetben a tanév közben bármikor beíratható a tanuló. A felvétel elbírálását az igazgató végzi elızetes vezetıi egyeztetés után.

12 9. A nem alanyi jogon járó tankönyvtámogatás elve, az elosztás rendje A jogszabályok szerint a normatív kedvezmények kielégítését követıen az iskola további kedvezményekre terjesztheti fel a lakóhely szerinti önkormányzathoz azon tanulók tankönyvtámogatását, akik szociálisan rászorulnak erre. Az Önkormányzat hatásköre eldöntheti, hogy anyagi lehetıségeihez képest milyen mértékben tud segíteni. 10. Egyebek: - A tanuló köteles az ellenırzı könyvét mindig magánál tartani. - A beíratás napjától a tanuló a tanítás kezdéséig / szeptember / nem veheti igénybe még az iskola szolgáltatásait / nyári iskolai rendezvények, felkészítı foglalkozás, stb. / - Az iskolai sportkör feladatait az iskolában mőködı DSK látja el.. Az iskola támogatja, mert ellátja a tanulók egészséges életmódra nevelését. Az iskola létesítményeivel, eszközparkjaival, humán erıforrásaival, testnevelı tanárok anyagi és erkölcsi támogatásával teljes mértékben segíti a DSK munkáját is. - Jelen szabályzat a tanulók és a dolgozók kinézetére, magatartására nem fogalmaz meg esztétikai és etikai szabályokat. Ezt a házirendtıl független iskolai etikai kódex tartalmazhatja. - Az iskolában tilos anyagi ellenszolgáltatás fejében szervezett, vagy engedélyhez kötött szerencse- és hazárdjáték szervezése, lebonyolítása. - Az iskola területén talált tárgyakat az iskola igazgatóhelyettesi irodájában kell leadni, ahol 30 napig ırzik. Ezt követıen az iskola a nem keresett tárgyakat karitatív célra felajánlja. - Az iskola nem vállal kártérítési felelısséget a tanuló tanulmányaival összefüggésbe nem hozható káreseményekért. 11. Diákönkormányzat: A Diákönkormányzat tevékenysége a tanulókat érintı valamennyi kérdésre kiterjed. Diákgyőlés: - Összehívását az iskolai diákönkormányzat elnöke kezdeményezheti a tanév helyi rendjében meghatározott idıben. - A Diákgyőlés küldöttgyőlésként is megszervezhetı. - Napirendi pontjait a közgyőlés megkezdése elıtt öt nappal nyilvánosságra kell hozni. Diákgyőlésen és a diák önkormányzati ülésen a tanulók / vagy küldöttek / az iskola életét érintı ügyekben kérdéseket intézhetnek a diákönkormányzat, illetve az iskola vezetéséhez. A rendkívüli diákközgyőlést az iskolai diákönkormányzat elnöke, a tanulók nagyobb közössége, vagy az iskola igazgatója kezdeményezheti. A diákönkormányzat az iskola vezetıjével történt elızetes egyeztetés alapján használhatja rendezvényeire az intézmény létesítményeit. Véleménynyilvánítás formái: - osztálygyőlés - diákönkormányzati ülés - diákközgyőlés - iskolavezetıségi ülésen diákképviselıként való részvétel, amennyiben az aktuális ügy szükségessé teszi.

13 12. Az iskolai Házirend módosításának eljárási rendje: - Házirendet módosítani csak az arra kijelölt szervezeteknek áll jogában: = igazgató = nevelıtestület = diákönkormányzat. - A Házirendet a Pedagógiai program, az SZMSZ átvizsgálása esetén, illetve ha a törvény elıírja kötelezı áttekinteni. - A Házirend megsértéséért az alábbi büntetések alkalmazhatók: 1. Szóbeli figyelmeztetés 2. Írásbeli figyelmeztetés 3. Rendezvényekrıl határozott idıre való kizárás. Iskolánk házirendjét minden osztályteremben, a sportcsarnokban és a könyvtárban el kell helyezni. A Házirendet mind a szülık, mind a diákok bármikor szabadon megtekinthetik a könyvtárban. A Házirendet a tanulókkal meg kell ismertetni. 13. Vitás kérdések rendezése írásos panaszok esetén Az iskola mőködése során felmerült egyéni sérelmek orvoslását elsı fokon: = a tanuló és tanuló között a Diákönkormányzat = tanuló és pedagógus között a Diákönkormányzat és nevelıtestület által megbízott tanács végzi, mely azonos számú tanulóból és tanárból, valamint az igazgatóból áll. 14. Záradék 14.1 Aki a Házirendet megsérti, fegyelmi vétséget követ el, amely felelısségre vonással jár Ezen tanulói házirend az iskola diák önkormányzatának elızetes javaslatai alapján, a diák önkormányzat és a SZ.M. egyetértési jogának gyakorlásával készült A nevelıtestület án elfogadta a 2/2011-es sz. határozatával A képviselıtestület én 168/2011.(VI.21.) sz. hozott jóváhagyó határozatával lép hatályba Jelen házirend ától hatályos, egyúttal hatályát veszti a márc. 1-jén elfogadott házirend. Balatonkeresztúr, Igazgató Diákönkormányzat vezetıje SZ.M. elnöke Polgármester

14

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Intézmény címe: 8630 Balatonboglár, Árpád utca 5. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A tanulói jogok és kötelezettségek gyakorlásával

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK

A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1 A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium házirendje I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető A Miroslav Krleža Horvát Általános Iskola és Gimnázium egységes házirendje

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND ESZTERGÁLY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 032413 Csomád 2013. Tartalom 1Bevezető rendelkezések...4 2Jogok és kötelességek...5 2.1A tanulók jogai...5 2.2A tanulói jogok gyakorlása...6 2.3A

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1.

LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma. 1. LŐRINCZE LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HEGYESHALOM HÁZIREND 2013. Hatálybalépés időpontja: 2013. április 19. A Házirend tartalma 1. Preambulum 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlása 1 / 38 2.1.A tanulók

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004.

ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK. Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK Készült : Ajak, 2004. december 14. Ajak, 2004. A házirend részei: 0. Bevezető 1. Tanulói jogok 2. Tanulói kötelességek 3. Iskolai munkarend 4. Egyéb rendelkezések 5. Az iskola Etikai

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8.

HÁZIREND. Nagykállói Általános Iskola. 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. 2014 HÁZIREND Nagykállói Általános Iskola 4320 Nagykálló Szabadság tér 5-8. Jelen házirend a nevelőtestület és a diákság közös akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az iskola vezetőjének

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön

II. rész: A tanuló jogai A tanuló jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá különkülön HÁZIREND Az intézmény neve, címe: Áprily Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2025. Visegrád, Rév u.2. OM azonosító: 032406 Tankerületi azonosító szám: 131001 Alapítója: Visegrád Város Önkormányzata

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái

A tanulói kötelezettségekre vonatkozó szabályok. A tanulókkal szemben alkalmazható fegyelmezési intézkedések, büntetések elvei és formái A Gödöllői Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (a továbbiakban: Iskola) (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 4) a nevelőtestület a diákság és a szülői közösség

Részletesebben

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa:

Intézmény neve: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend. Szabályzat típusa: Intézmény neve: Szabályzat típusa: SZENT ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS I INTÉZMÉNY Általános iskolai házirend Intézmény székhelye, címe: 2457 ADONY RÁKÓCZI U. 39. Intézmény OM-azonosítója:

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Előterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata 2009. október 14-i ülésére Tárgy: Fekete István Általános Iskola házirendjének jóváhagyása Az előterjesztést készítette: Nagy Judit Intézményirányító és

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK:

HÁZIREND. Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: Dér István Általános Iskola HÁZIREND 2008. HÁZIREND Az iskola nem kötelezi el magát egyetlen világnézet, vallás mellett sem. I/A A TANULÓ JOGOK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK: A tanuló egyéni jogának

Részletesebben

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje

A Alapfokú Művészeti Iskola. Házirendje A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola je A Valcer Alapfokú Művészeti Iskola jének elfogadása és jóváhagyása Az iskolai et az iskolai diákközösség 2013. március 29-i ülésén megtárgyalta és a benne foglaltakkal

Részletesebben

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE

A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE A FESTETICS PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SOMOGYFAJSZI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE OM 034066 SOMOGYFAJSZ Tartalom 1. A tanulók jogai... 3 2. Integrált oktatáshoz való jog... 4 3. A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013

TARTALOMJEGYZÉK. Házirend 2013 HÁZIREND 2013 TARTALOMJEGYZÉK 1. A Kőkúti Általános Iskola házirendjének célja, feladatai:... 3 2. A házirend hatálya, elfogadása, nyilvánossága:... 3 2.1. Hatálya:... 3 2.2. Elfogadása... 3 2.3. Nyilvánossága:...

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15.

A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE. 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. A LUKÁCS SÁNDOR MECHATRONIKAI ÉS GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE 2013 9027 Győr, Mártírok útja 13-15. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. HÁZIREND...4 2. A HÁZIREND HATÁLYA...6 2.1

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok

A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok Tartalomjegyzék Az intézmény adatai...... 2 Hatálybalépés 2 A házirend elkészítését szabályozó törvények, rendeletek és dokumentumok 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A TANULÓI JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK GYAKORLÁSÁVAL KAPCSOLATOS

Részletesebben

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től

Nagy László Általános Iskola és Gimnázium. Házirend 2013. április 1-től Nagy László Általános Iskola és Gimnázium Házirend 2013. április 1-től Tartalomjegyzék 1. A tanulói jogok gyakorlásának módja 2. A tanulói kötelességek végrehajtásának módja 3. Az iskola által elvárt viselkedés

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015.

Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola. Házirend 2015. Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2015. Tartalom I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 4 II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A DIÁKOK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI...

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás

Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc. Iskolai rendtartás Szenczi Molnár Albert Alapiskola Szenc Iskolai rendtartás Az iskolai rendtartás rögzíti a tanulók jogait és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának

Részletesebben

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 2 TARTALOMJEGYZÉK A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, házirendjének

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve

- osztályfőnököknél; - tantermekben kifüggesztve Telefon A tanítási órákon és a délutáni foglalkozásokon a mobiltelefon használata magánjellegű beszélgetésre tilos tanulónak és pedagógusnak egyaránt. Kizárólag tanítási célra használható. A tanulóknak

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE

Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola HÁZIRE DJE I. Általános rész 1. Az Ybl Miklós Pénzügyi és Számviteli Szakközépiskola házirendje az 1993. évi LXXIX. számú, a közoktatásról szóló módosított

Részletesebben

HÁZIREND. I. Bevezető

HÁZIREND. I. Bevezető Marcali Város Önkormányzat Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolája 8734 Somogyzsitfa-Szőcsénypuszta Ady E. u. 8. OM azonosító: 034190 HÁZIREND I. Bevezető 1. A Kt. 40 (1) a közoktatási intézmény működésére,

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HAJDÚDOROG OM azonosító: 031047 HÁZIREND 2010 2 Tartalomjegyzék A házirend nyilvánossága... 5 Az intézmény adatai... 5 Az iskola nagyobb

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÖVY SÁNDOR ÁLTALÁNOS és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE 2015. Tartalomjegyzék I. 1. Házirend hatálya... 3. oldal 2. Házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 4. oldal 3. A házirend nyilvánossága...

Részletesebben

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23

K.É.SZ. VI. Szakszervezet tisztségviselıi 22. VII. Vegyes rendelkezések 23 K.É.SZ. I. A Szakszervezet mőködési körének meghatározása és célja I. 1. Szakszervezet neve 3 I. 2. A Szakszervezet székhelye 3 I. 3. A Szakszervezet emblémája és bélyegzıje 3 I. 4. A Szakszervezet mőködési

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Mőködési Szabályzatának 40. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Kollégiumi Szabályzata Pécs 2006 A Pécsi Tudományegyetem Szenátusa a felsıoktatásról szóló 2005.

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE OM azonosító: 031095 4027 Debrecen, Ibolya u. 3. AZ IBOLYA UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 1.1. A HÁZIREND CÉLJA...3 1.2. TÖRVÉNYI HÁTTÉR...3 1.3. AZ INTÉZMÉNY

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok

Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok 2014. Az iskola célja, hogy kulcsot adjon a tudáshoz. A házirend célja, hogy kulcsot adjon a tanulói jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez. A fegyelem és a rend az iskolában sem önmagáért

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend

Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1. Házirend Fekete István Általános Iskola HÁZIREND 1 Házirend Beiratkozásoddal tagja lettél iskolánknak. Iskolánk elvei: a rend a nyugodt élet alapfeltétele. A rendhez pedig elválaszthatatlanul hozzátartozik az emberi

Részletesebben

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig.

Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium. Kaposvár. OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND. 2009. szeptember. Garaminé Szente Éva ig. Toldi Lakótelepi Általános Iskola és Gimnázium Kaposvár OM kód: 033974 ISKOLAI HÁZIREND 2009. szeptember Garaminé Szente Éva ig. A HÁZIREND hatálya A házirend előírásait az iskola minden tanulójának, pedagógusának,

Részletesebben

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje

A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Házirendje A Budatétényi Kozmutza Flóra Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Házirendje 2014 Az intézmény nevelőtestülete elfogadta: 2014. december 10-én Ikt: Budapest,

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Lehel utcai Óvoda 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Intézmény OM azonosítója: Készítette: 030886 Korláth Csabáné, óvodavezetı Legitimációs eljárás Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. iktatószámon elfogadta:

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242. Házirend. Felnőttoktatási tagozat Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. OM azonosító: 031242 Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen 2013. 2 Név Aláírás

Részletesebben

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje

A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje A Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Házirendje Bevezetés: Az iskolai Házirend tartalmát, hatáskörét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.), valamint a 20/2012.

Részletesebben