Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND"

Átírás

1 Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

2 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége! A Házirendet: az iskola igazgatója készíti el, és a nevelıtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor, illetve módosításakor az iskolaszék, a szülıi közösség és a diákönkormányzat egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Ezen házirend: a Közoktatásról szóló többször módosított évi LXXXIX. törvény; a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet; a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény; a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló többször módosított 8/2000. (V. 24.) OM rendelet; továbbá az intézmény Szervezeti és Mőködési Szabályzatának, Minıségirányítási Programjának, valamint Pedagógiai Programjának rendelkezései alapján készült. A házirend szabályai mint a törvény felhatalmazásán alapuló iskolai belsı jogi normák kötelezıek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. A házirend elsısorban a tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, de egyrészt a pedagógusokra és más alkalmazottakra is tartalmazhat (például a helyiséghasználat rendjének meghatározásakor, vagy a jogorvoslati és kapcsolattartási szabályokban), másrészt a tanulókra vonatkozó házirendi elıírásokat a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. Az érvényes Házirendet beiratkozáskor minden új tanuló illetve szülıje megkapja. Az osztályfınökök minden tanév elsı osztályfınöki óráin kötelesek megbeszélni a házirend szabályait. Az intézmény adatai: Intézmény neve: Bogyiszló - Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Intézmény székhelye, címe: 7132 Bogyiszló, Kossuth utca Elérhetısége : 74/ , 30/ Fax: 74/ Honlap: 2

3 1.1 A tanulói jogviszony A tanulói jogviszony létesítésérıl, a felvételrıl és az átvételrıl az iskola igazgatója dönt. A közoktatási törvény szabályozza a tanulói jogviszony keletkezését és megszőnését, és a tanulói jogviszonyból következı jogokat és kötelességeket. Az intézmény megteremti a tanulói jogok érvényesítésének és a kötelezettségek teljesítésének feltételeit. 2. A tanulók jogai A tanuló joga, hogy képességeinek megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön (korrepetálás, fejlesztı foglalkozás, szakkör, középiskolai elıkészítık, logopédia, versenyre való felkészítés), szociális helyzetétıl függıen kedvezményekben részesüljön (pl. kedvezményes étkeztetés, tankönyvtámogatás, ingyenes tankönyv), kultúrált formában tájékozódjon tanulmányi elımenetelével, érdemjegyeivel, tanulmányi munkájának értékelésével összefüggı kérdésekrıl, megismerje az iskola pedagógiai programját, a helyi tanterv követelményeit, részt vegyen az iskolai tanulóközösségek foglalkozásain, az iskola által szervezett programokon, rendezvényeken, versenyeken, részt vehet iskolán kívül szervezett sport, kulturális programokon (igazolás, tananyagpótlás) kezdeményezze szakkör, diákkör létrehozását, részt vehet, választhat, illetve megválasztható a diákönkormányzat tisztségviselıjének, valamint egyéb tanulóközösségi tisztségre, az iskola igazgatójával történı elızetes egyeztetés alapján társaival vagy egyénileg használja az iskola létesítményeit, helyiségeit, felszereléseit, egyéni ügyeivel tanáraihoz, osztályfınökéhez, gyermekvédelmi felelıshöz vagy az igazgatóhoz forduljon, felügyelet mellett, használja az iskola informatikai/ikt/ eszközeit vitás ügyekben, problémás esetekben segítséget kérjen osztályfınökétıl vagy az iskola igazgatójától, valamint, hogy ezekben az esetekben a megfelelı választ, segítséget megkapja, személyiségét, önazonosságát, emberi méltóságát tiszteletben tartsák, és védelmet biztosítsanak számára, vallási és világnézeti meggyızıdésének megfelelıen hit és vallásoktatásban részesüljön, csak napi 2 témazárót, felmérıt írjon elızetes egyeztetés alapján, melyet a tanár legalább egy héttel elıre jelez, kiértékelt írásbeli munkáját tíz tanítási napon belül kézhez kapja, az országos mérés eredményeit megtekinthesse, családja anyagi helyzetétıl függıen kérelmére indokolt esetben önkormányzati kedvezményekben, szociális támogatásban részesüljön, 3

4 3. A tanulók kötelességei A tanuló kötelessége, hogy úgy éljen jogaival, hogy azzal mások és az iskolai közösségek érdekeit, ne sértse, mást ne akadályozzon jogainak gyakorlásában, az iskola vezetıinek, tanárainak, az iskola alkalmazottainak, tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa, tanuljon szorgalmasan és képességeinek megfelelı tanulmányi eredményt érjen el, fegyelmezetten, figyelmesen és tevékenyen vegyen részt a tanítási órákon, társait ne zavarja a tanulásban, a tanítási órákhoz szükséges eszközöket, felszereléseket magával hozza, ellenırzı könyvét mindig hozza magával, kapott érdemjegyeit írja be és írassa alá tanáraival, és szüleivel, az ellenırzı könyv többszöri hiánya fegyelmi eljárást von maga után, az országos kompetenciamérésen tehetségének, tudásának megfelelı szinten teljesítsen, ismerje meg és tartsa be a házirend elıírásait az iskola által szervezett rendezvényeken is, az iskolában és az iskolán kívül viselkedjen kultúráltan, magatartásával mutasson példát, megjelenése, öltözködése legyen életkorának megfelelı, ápolt, iskolai ünnepélyeken viseljen ünneplı ruhát (fehér ing ill. blúz, sötét nadrág ill. szoknya), a napszaknak megfelelıen köszönjön az iskola nevelıinek és valamennyi dolgozójának, vendégeinek, vigyázzon az iskola felszereléseire, berendezéseire, környezetének rendjére, tisztaságára, az általa okozott kárt megtérítse, óvja maga és társai testi épségét, tartsa be a közlekedési, balesetvédelmi és tőzrendészeti szabályokat, a fiatal szervezetre különösen káros hatású dohányzástól, szeszesital és kábító hatású szerek fogyasztásától tartózkodjon. társai és tanárai törvényileg garantált személyiségi jogainak védelmében, külön engedély nélkül az iskola területén mobiltelefonnal képeket illetve hangfelvételeket nem készíthet, fényképezıgéppel, kamerával az érintettek tudta és engedélye nélkül felvételeket, filmet nem rögzíthet. 3.1.A szülıi jogok érvényesülése, a kapcsolattartás formái Módosítás Ld: Pedagógiai program AZ ISKOLA ÉS A SZÜLİ, TANULÓ EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI - szakasza A fenti szabályokon kívül az alábbiakban szabályozzuk a szülık az iskolával történı kapcsolattartását, a szülık és más személyek iskolai benntartózkodását Az intézményben, a zavartalan munkavégzés, a hatékony nevelés és tanítástanulás érdekében dolgozókon kívül (pedagógusok, technikai dolgozók, diákok) ¾ 8 ¾ 4 között csak kivételes esetben tartózkodhatnak idegenek. Ezek a következık: A pedagógusokkal elıre egyeztetett idıpontban 4

5 Az irodákban intézendı ügyek érdekében Halaszthatatlan ügyek intézésekor. Ebben az esetben az igazgatónál, vagy helyettesénél, ill. az ügyeletes nevelınél kérhetı engedély a benntartózkodásra A tanítás és a napközis foglakozás után a gyerekeket az aula alatt várják a szülık. A folyosókra csak a foglalkozások után lehet bemenni. 4. A tanulók képviselete A tanulók, a tanulóközösségek érdekeinek képviseletét az iskolai diákönkormányzat látja el. Az iskolai diákönkormányzat jogosítványait, a diákönkormányzatot segítı nevelı érvényesíti. Javaslattétel, véleményezés elıtt azonban az iskolai diákönkormányzat vezetıségének véleményét ki kell kérnie. Az iskolaszékben, a nevelıtestületben a diákönkormányzatot a diákönkormányzat felnıtt vezetıje képviseli. Az iskolai diákönkormányzat a magasabb jogszabályokban megfogalmazott jogkörökkel rendelkezik, tevékenységét az éves tervének megfelelıen végzi. Az iskolai diákönkormányzat munkáját segítı nevelıt a pedagógusok javaslatai alapján a nevelıtestület és az iskolai diákönkormányzat vezetıségével megbeszélve az igazgató bízza meg. Évente legalább 1 alkalommal össze kell hívni az iskolai diákközgyőlést /diákfórumot/, melyen a tanulókat tájékoztatni kell az iskolai élet egészérıl, az iskolai munkatervrıl. A diákközgyőlés összehívásáért az igazgató felelıs. A diákokat az intézmény mindennapi tevékenységével kapcsolatosan iskolagyőlésen az igazgató tájékoztatja. Összehívható bármely pedagógus ill. a diákönkormányzat javaslatára. Az iskolában a tanulók nagyobb közösségének minısül a tanulók 10%-a. 5. Az iskola munkarendje Az iskola épülete tanítási idıben óráig tart nyitva. Ügyelet (tanári) ig mőködik az iskolában. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következı: 1. óra óra óra óra óra óra Az új tanulásszervezési eljárások (kompetencia alapú oktatás, témahét, projektoktatás) megvalósítása során szükséges lehet a tanórák és a napközis foglalkozások hagyományostól eltérı módon történı megszervezése, ezt a programot szervezı tanár köteles egyeztetni az iskola vezetıségével, az érintett kollégákkal, és köteles elıre jelzi a szülıknek, tanulóknak. A tanuló a tanítási órák, napközis tanórák alatt csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfınöke, az ügyeletes nevelı, a részére órát - foglalkozást tartó tanár, vagy az igazgató, igazgatóhelyettes írásos engedélyével hagyhatja el az iskolát. 5

6 A tanórán kívüli foglalkozások délután óra és óra között kerülnek megszervezésre. A délutáni foglalkozásokról - szakkör, napközi, tanulószoba - a tanulót magatartása, rendszeres felszereléshiány vagy igazolatlan hiányzás esetén az iskola igazgatója eltilthatja. A délutáni foglalkozásokon a szülı elızetes kérelmére illetve a foglalkozást vezetı pedagógus kérésére javaslatára vehet részt a tanuló. Mindkét esetben a szülı ill. a pedagógus értesíti egymást, hogy a gyermek felügyelete biztosított legyen. A tanulóknak a tanítás megkezdése elıtt negyed órával meg kell érkezniük az iskolába. Az óraközi szüneteket a tanulók az ügyeletes nevelık utasítása szerint az osztályteremben, a folyosókon vagy az udvaron töltik a kultúrált magatartás szabályait betartva. Tízóraiját kultúráltan a tanteremben fogyassza el. A tanítási óra kezdetén a tanulók az osztályteremben fegyelmezetten várják a nevelıt. A tanterembe belépı tanárt vagy más látogatót a tanulók felállással köszöntik. A tanulók az iskola bizonyos létesítményeit, helyiségeit (logopédia, term. tud. terem, mőv.ház, számítástechnika, könyvtár, technika terem) csak pedagógus felügyeletével használhatják. Az informatika tanterem, az eszközök használatának rendjét külön szabályzat tartalmazza. A tanórák és a délutáni foglalkozások végeztével a székeket a kiürített padokra kell rakni. 6.A napközi és a tanulószobai foglalkozásokra vonatkozó szabályok A szülık kérésétıl függıen minden évfolyamon mőködhet. A csoportok kialakításának szempontja az évfolyamonkénti mőködtetés. A felvételi kérelmek elbírálásánál elınyt élveznek azok a tanulók, akik rosszabb szociális körülmények között élnek halmozottan hátrányos helyzetőek, vagy sajátos nevelési igényőek. A napközis ellátás az utolsó tanítási óra végét követıen kezdıdik és ig tart. Az ebédeltetés rendjét a napközis munkaközösség-vezetı az igazgató helyettessel készíti el és függeszti ki a tanáriban, illetve az ebédlıben. A menzás gyerekek önállóan ebédelnek, kötelesek a napközis tanulókra vonatkozó szabályokat betartani, s az ebédlıben tartózkodó felnıtteknek szót fogadni. A napközi rendjét külön otthonrend szabályozza, melyet a napközis munkaközösség készít el és az igazgató hagy jóvá. A napközibıl való eltávozást csak a szülı-ellenırzıbe írt- kérelmére engedélyezhet a csoportvezetı nevelı. Az igazolatlan hiányzásra vonatkozó megállapítások értelemszerően a napközire is vonatkozhatnak, azzal az eltéréssel, hogy ha a tanuló igazolatlan mulasztása meghaladja a 10 órát, az igazgató, az osztályfınök és a csoportvezetı véleményének meghallgatása után kizárhatja a tanulót a csoportból. Indokolt esetben a lehetıségeket figyelembe véve évközi felvétel is lehetséges, melyrıl az igazgató dönt. 6

7 A napköziben a tanórák alsó és felsı tagozatban tól ig tartanak. A tanóra védett, ami azt jelenti, hogy ebben az idıben bármilyen más program csak a napközis munkaközösség-vezetıvel folytatott egyeztetés alapján lehetséges. A rendszeres felszereléshiány, valamint a magatartásproblémák a napközis foglalkozásoktól történı eltiltást eredményezhetik. A döntést az iskolaigazgató hozza meg, az osztályfınök és az érintett napközis nevelı véleményének kikérésével. Ha, a tanuló valamely okból nem veszi igénybe az étkezési szolgáltatást, akkor azt lemondhatja, így, az azt követı naptól nem fizet térítési díjat. A takarékosság és a közpénzek megfelelı felhasználása érdekében minden kedvezményes, illetve a térítésmentes étkezésre jogosult gyermek szülei is kötelesek lemondani az étkezést, ha azt bármely ok miatt nem veszik igénybe. Ha, ezt elmulasztják, az napközis nevelı jelzése után az igazgató értesíti a kötelességszegésrıl a település jegyzıjét. 7. A mulasztás igazolására vonatkozó helyi rendelkezések A Közoktatási törvény 12. és 14. -a a szülı és a tanuló kötelességeit részletezi a tankötelezettség teljesítésérıl. Ha a tanuló az iskolai kötelezı foglalkozásokról távol marad, mulasztását igazolnia kell. Mulasztását igazoltnak kell tekinteni, ha a tanuló elızetes engedélyt kapott távolmaradásra. 1-1 tanítási óráról: szaktanár, 1-3 tanítási napról: a szülı kérésére osztályfınök, Ennél több napról: az igazgató adhat engedélyt. A távolmaradásról az elızetes engedélyt a szülınek kell kérni a tájékoztató füzeten keresztül. Távolmaradás igazolása más formában nem fogadható el. A tanuló elızetes engedélykérés nélkül csak indokolt esetben maradhat távol az iskolai foglalkozásokról (betegség, hivatalos idézés, közlekedési nehézségek, élısdivel való fertızöttség stb.). Az iskola az osztályfınök kötelessége az igazolatlan hiányzásokkal kapcsolatban: Az osztályfınök köteles a szülıt értesíteni az ellenırzın keresztül a tanuló elsı alkalommal történt igazolatlan mulasztásakor, melyet a naplóba is bejegyez. Az értesítésben fel kell hívni a szülı figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire. Ha az iskola értesítése eredménytelen maradt, és a tanuló ismételten igazolatlanul mulaszt, az osztályfınök a gyermekjóléti szolgálat közremőködését igénybe véve megkeresi a tanuló szülıjét, melyrıl feljegyzést készít. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az osztályfınök jelzése után az iskola igazgatója ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közremőködik a tanuló szülıjének az értesítésében. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola igazgatója értesíti a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt, aki intézkedik a teljes összegő iskoláztatási támogatás folyósításának felfüggesztésérıl. 7

8 Ha a tanuló betegség miatt hiányzik, orvosi igazolással igazolja mulasztását. Az orvosi igazolást a tanuló köteles az iskolába jövetelének elsı napján leadni az osztályfınökének, illetve távolléte esetén valamely tanárának, aki azt a naplóba helyezi, hogy az osztályfınök igazolhassa a hiányzást. Amennyiben a tanuló ezt egy héten belül elmulasztja, hiányzása igazolatlannak tekintendı, errıl az iskola értesítést küld a szülınek. Ha a tanulónak egy évben a hiányzása meghaladja a 250 órát, továbbá, ha egy adott tantárgyból a tanítási órák 30 %-át, a tanév végén nem osztályozható, kivéve ha a nevelıtestület engedélyezi, hogy osztályozó vizsgát tegyen. Rendszeres késés esetén az osztályfınöknek tájékoztatni kell a szülıket. Öt óra hiányzás illetve késés egy igazolatlan napnak felel meg. 8

9 8. Tanulói felelısök Az iskolában az alábbi tanulói felelısök mőködnek: - hetesek - tanulói ügyeletesek. A hetesek megbízatása egy- egy hétre szól, minden reggel 7.30-tól kezdıdik és a tanítási nap utolsó órája után fejezıdik be. A hetesek feladatai: gondoskodnak a tanterem elıkészítésérıl a tanórákra (tábla, kréta..) ha az osztály a tantermét elhagyja, bezárják a helységet, a kulcsot a tanári szobába viszik, szünetben szellıztetik a termet, szünetben ügyelnek a tanterem rendjére, a fegyelemre, szükség esetén szólnak az ügyeletes tanárnak, az órák kezdetén jelentik a hiányzókat az órát tartó nevelınek, ha az órát tartó nevelı a becsengetés után öt perccel nem érkezik meg, jelentik az igazgatónak, az órák és a tanítási nap végén ellenırzik az osztály rendjét, (tábla letörlése, padokból kipakolás, székek felrakása a padra, váltócipık elrendeztetése) tisztaságát, bezárják a termet, megöntözik a virágokat, tapasztalataikról beszámolnak osztályfınöki órán. A felsı tagozatos tanulók a tanítás elıtt és az óraközi szünetekben tanulói ügyeletet látnak el. Az ügyelet megszervezését a diákönkormányzat (osztálytitkár) végzi. Az ügyeletesek feladatai: egy hétig végzik munkájukat reggel fél nyolcra érkeznek minden reggelt és szünetet a kijelölt helyükön töltenek figyelmeztetik társaikat a fegyelmezett viselkedésre a rendbontást és rongálást jelentik az ügyeletes nevelınek észrevételeiket az ügyeletes füzetben rögzítik a helyismerettel nem rendelkezı szülıket, látogatókat az irodához kísérik, tapasztalataikról osztályfınöki órán ill. iskolagyőlésen számolnak be Az ügyeletes osztályok munkáját a diákönkormányzat és a nevelıtestület értékeli. 9. A tanulók jutalmazásának elvei és formái Azt a tanulót, aki tanulmányi munkáját képességeihez mérten kiemelkedıen végzi, aki kitartó szorgalmat, vagy példamutató közösségi magatartást tanúsít, hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesíti, illetve jutalmazza. Az iskola ezen túlmenıen jutalmazza azt a tanulót, aki o eredményes kulturális tevékenységet folytat, o kimagasló sportteljesítményt ér el, o a közösségi életben tartósan jól szervezı és irányító tevékenységet végez, o Az iskola jutalomban részesíti az országos méréseken évfolyamonként, tantárgyanként a legjobb teljesítményt elérı diákokat. 9

10 A kiemelkedı eredménnyel végzett együttes munkát, a példamutatóan egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A jutalmazás formái/ Az iskolában elismeréseként a következı írásos dicséretek adhatók/: - diák-önkormányzati - szaktanári - napközi-vezetıi - osztályfınöki - igazgatói - nevelıtestületi Az a tanuló, akinek intézményi szinten is kiemelkedı a teljesítménye / tanulmányi és kulturális versenyek gyıztese, kitőnı tanuló, az év kiemelkedı társadalmi munka részese /, jutalmát a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége elıtt nyilvánosan veszi át. Díszpolgári oklevél Az a 8. osztályos tanuló, aki az intézményben folytatott tanulmányait magas szinten teljesítette (4,5-5) díszpolgári oklevélben részesülhet. Odaítélésérıl az osztályfınök javaslata alapján a nevelıtestület dönt. Az oklevél átadása a ballagáson történik. Csoportos jutalmazási formák - hozzájárulás kiránduláshoz - kulturális hozzájárulás / színház vagy kiállítás látogatásához / 10. Fegyelmezı intézkedések formái és alkalmazásának elvei. Az iskolában fegyelmi bizottság mőködik. Havonta egy alkalommal hívja össze az igazgató és a diákönkormányzat munkáját segítı nevelı. Résztvevıi: az elıbb említett személyeken kívül a tanulók képviseletében a DÖK delegáltjai, érintett osztályfınök vagy szaktanár és az érintett tanuló, akit a fegyelmi bizottság elé idéztek. A fegyelmi bizottság ülésérıl feljegyzés készül, amelynek tartalmát a diákok megismerhetik a faliújságra történı kifüggesztés után. A fegyelmezı intézkedések alkalmazásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytıl indokolt esetben a vétség súlyára tekintettel- el lehet térni. A tanulóval szemben a következı fegyelmezı intézkedés hozható: - szóbeli figyelmeztetés, - írásbeli figyelmeztetés A szóbeli figyelmeztetés lehet: - Diák-önkormányzati: a szünetekben a házirendet megszegık, fegyelmezetlenség miatt iskolagyőlésen - szaktanári: a tantárgy követelményeinek nem teljesítése, felszereléshiány, házi feladat többszöri hiánya, valamint az órákon, foglalkozásokon elıforduló többszöri fegyelmezetlenség miatt, 10

11 - ügyeletes tanári: a tanítás elıtt vagy az óraközi szünetben történt fegyelmezetlenség miatt, és - osztályfınöki: a tanuló halmozottan jelentkezı tanulmányi és magatartásbeli kötelezettségszegése és a házirend enyhébb megsértése, igazolatlan mulasztás miatt. Az írásbeli figyelmeztetést - a diákönkormányzat a házirend ellen többszörösen vétı gyerekeknek adhat - Az osztályfınöki írásbeli intés az osztályfınöki szóbeli figyelmeztetést követıen adható, kivéve, ha a cselekmény súlya az azonnali intés alkalmazását teszi szükségessé. - Az igazgató írásbeli intés a körülmények mérlegelésével- az osztályfınök kezdeményezheti. Súlyos, sorozatos fegyelemsértés esetén - Áthelyezés másik osztályba - Áthelyezés másik iskolába 11. Kártérítés Ha az iskolának a tanuló kárt okozott, az igazgató köteles a károkozás körülményeit megvizsgálni, és az okozott kár nagyságát megállapítani. A vizsgálatról tájékoztatja a tanuló szülıjét, ezzel egyidejőleg felszólítja az okozott kár megtérítésére. A kártérítés mértékét a Közoktatási törvény 77. figyelembe vételével az igazgató állapítja meg. 12. Rendszeres egészségügyi felügyelet Az intézmény vezetıjének gondoskodnia kell a gyermekek, tanulók egészségének megóvásáról. Biztosítani kell a gyermekek, tanulók rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezését. E feladat ellátása érdekében szoros együttmőködés alakult ki a gyermekorvossal, fogorvossal, védınıvel és a családsegítıvel. A tevékenységet az éves munkaterv tartalmazza. Az érintett személyek (védını, gyermekorvos, fogorvos, családsegítı, gyermekvédelmi felelıs) elérhetısége az iskolai hirdetıtáblán látható. Feladatuk: rendszeres tisztasági ellenırzés a kötelezı védıoltások megszervezése, lebonyolítása rendszeres fogorvosi vizsgálat tanévenként egyszer csoportonként, osztályonként szőrıvizsgálatok (súly-, magasság-, vérnyomásmérés, látásélesség- és hallás-szőrés, általános orvosi vizsgálat) iskolaérettségi vizsgálat pályaválasztási alkalmassági vizsgálat (8. osztály) rendszeres egészségnevelési munka, az egészséges életmód (helyes táplálkozás, mozgás), az egészséges szokások (dohányzás, alkohol-, drogmegelızés) kialakítása. 11

12 13. Az iskola berendezéseinek használata, délutáni benntartózkodás Az iskola létesítményeit, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelıen az állagmegóvás szem elıtt tartásával kell használni. Az iskola minden dolgozója és tanulója felelıs - A közösségi tulajdon védelméért, állagának megırzéséért, - Az iskola rendjének, tisztaságának megırzéséért, - Az energiafelhasználással való takarékoskodásért, - A tőz-és balesetvédelem, valamint munkavédelmi szabályok betartásáért A tanulók az intézmény létesítményeit, helyiségeit csak pedagógusi felügyelettel használhatják. Tanítási idı után, évközi szünetekben, ha a tanulók nem külön engedéllyel, illetve nem tanári felügyelet mellett tartózkodnak az iskola területén értük az iskola felelısséget nem vállal. Az egyes helyiségek, létesítmények berendezéseit, felszereléseit, eszközeit elvinni csak az igazgató engedélyével, átvételi elismervény ellenében lehet. A tanulók csak pedagógus felügyelete mellett tartózkodhatnak a számítógépteremben. 14. Az iskolába behozott tárgyak vagyonvédelme Vagyonvédelmi okok miatt az üresen hagyott termeket zárni kell. A zárásért az órát tartó nevelı felelıs. Az intézménybe csak a pedagógiai program teljesítéséhez nélkülözhetetlen tanulói eszközök hozhatók. Más egyéb eszközt, jelentıs értéket képezı ékszert, készpénzt csak külön nevelıi engedéllyel kerülhet az iskolába. Az iskolába hozott pénzért, értéktárgyakért az iskola felelısséget nem vállal. Mobiltelefon használata tilos az órán. Ennek megsértése súlyos vétség, mivel sérti mások tanuláshoz való jogát. A szabályt megszegı elsı alkalommal figyelmeztetésben részesül, a szülıt az osztályfınök értesíti a következményekrıl. Második alkalommal a telefont köteles a tanuló átadni a jelenlévı tanárnak, aki azt az iskola páncélszekrényében elhelyezi. A szülı csak személyesen veheti át. Ezt követıen a tanuló nem hozhat be mobiltelefont az iskolába. Az iskola nem vállal felelısséget a mobiltelefonok megrongálásáért, elvesztéséért. 15. A tanulók tankönyvellátásának szabályai A tankönyvjegyzék összeállítása elıtt a intézmény vezetése a könyvtárossal megvizsgálja a rendelkezésre álló tartós tankönyveket, az elızıleg leadott tanári igényeket majd ennek figyelembevételével döntenek a keret felhasználásáról. A jogszabályban meghatározott több, éven át használható ingyenes tankönyveket az intézmény leltárba veszi és bérbe adja a rászoruló tanulóknak, akik a tanév befejeztével használható állapotban visszaadják azokat. A tanuló hibájából sérült, használhatatlan tankönyveket ki kell fizetni. 12

13 16.A választható tantárgyakkal, napközibe történı jelentkezéssel kapcsolatos szabályok A pedagógiai programban meghatározott választható tantárgyakra és napközibe szülıi kérelemre lehet jelentkezni. A jelentkezéssel kapcsolatos adminisztratív munkát az igazgató helyettes irányítja. A jelentkezés határideje minden év április utolsó hétfıje. 17. Az iskolai élet szabályai, elvárt erkölcsi, magatartásnormák Az intézmény udvarán a kerékpárokat csak tolni szabad a tárolóig, balesetveszély miatt. Az iskola területére olyan eszközt behozni, amivel önmaga és társai testi épségét veszélyeztetheti, nem engedélyezett. Az iskola ablakaiból szemetet, illetve bármi mást kidobni, kiönteni nem szabad. Más tulajdonát, felszerelését, ruháit, pénzét, élelmiszerét eltulajdonítani, elvinni tilos. Verekedni, durván viselkedni nem szabad. Nem megengedett diáktársak testi bántalmazása, lelki terrorizálása. Az osztálytermek tisztasága érdekében csak tiszta, ápolt cipı használata ajánlott. Ha a rend megkívánja az osztályfınök a szülıkkel történt egyeztetés után kötelezıvé teheti a váltócipı használatát. Az iskolában a tanórák alatt rágózni tilos! Az irodákba kopogtatás után, csak engedéllyel szabad belépni. Ha bármelyik iroda üres, ott gyermek nem tartózkodhat. Az iskolában és az iskola rendezvényein tilos a dohányzás, alkohol fogyasztása, kábítószer fogyasztás ill. árusítás. Az iskola közössége tiltja a trágár beszédet, elítéli a hazugságot. Érték a segítségnyújtás, az udvariasság, a tisztelet. A tanórák napközis foglalkozások védettek, azokat senki nem zavarhatja meg. Ha a szülınek halaszthatatlan elintéznivalója akad gyermekével, az ott tanító pedagógussal, elıször az iskola igazgatóját, helyettesét keresse meg. A házirendben megfogalmazott tilalmak betartása az iskolán kívül is erkölcsi kötelessége minden tanulónak. 18.Hivatalos ügyek intézése A hivatalos ügyek intézése az irodákban történik 8 és 16 óra között. Az iskola a tanítási szünetekben az ügyeleti rend szerint tart nyitva. A nyári tanítási szünet ügyeleti rendjét az igazgató tanévenként határozza meg. 13

14 19. a házirend elfogadása és jóváhagyása A nevelıtestület a házirendet megismerte, a módosításokkal együtt elfogadta. Bogyiszló, Tantestület nevében. A diákönkormányzat a házirendet megismerte, a módosításokkal együtt elfogadta Diákönkormányzat képviseletében: A Szülıi Munkaközösség a házirendet megismerte, a módosításokkal együtt elfogadta SZMK nevében:.. Az Iskolaszék a házirendet megismert, a módosításokkal együtt elfogadta Az Iskolaszék nevében:. Bogyiszló Önkormányzatának Képviselıtestülete a házirendet elfogadta A képviselıtestület nevében: polgármester 14

15 Mellékletek 1. sz. Melléklet A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENİRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE /Ld. Pedagógiai program 3.4 / 1. Az iskola a nevelı és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos ellenırzését és értékelését. 2. Az elıírt követelmények teljesítését a nevelık az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelıen a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenırzik. Az ellenırzés kiterjedhet a régebben tanult tananyaghoz kapcsolódó követelményekre is. 3. A következı elméleti jellegő tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, környezetismeret, természetismeret, történelem, fizika, kémia biológia, földrajz ellenırzésénél: a nevelık a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenırizhetik; az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fı követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 4. A tanulók szóbeli kifejezıkészségének fejlesztése érdekében a nevelık többször ellenırzik a követelmények elsajátítását szóbeli felelet formájában. 5. A nevelık a tanulók tanulmányi teljesítményének és elımenetelének értékelését, minısítését elsısorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében elıírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott fejlıdött-e vagy hanyatlott az elızı értékeléshez képest. 6. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különbözı tantárgyak esetében a következık szerint történik: a. Az elsı évfolyamon minden tantárgy esetében csak szöveges értékelést alkalmazunk. b. A szöveges értékelés a tanuló teljesítményétıl függıen a következı lehet: i. kiválóan teljesített ii. jól teljesített iii. megfelelıen teljesített iv. felzárkóztatásra szorul A második-nyolcadik évfolyamon félévkor és év végén a tanulók teljesítményét, elımenetelét osztályzattal minısítjük. 7. Modul tárgyakból a tanulók teljesítményét, elımenetelét szöveges minısítéssel értékeljek. (lásd 6. pont) népi tánc évfolyamon számítástechnika 2-4. évfolyamon tánc és dráma, honismeret 5. és 6. osztályban etika 7. osztályban 8. A második - nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló évközbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. 15

16 9. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következık: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 10. A tanulók munkájának, elımenetelének folyamatos értékelése érdekében minden tantárgyból egy-egy témakörön belül minden tanulónak legalább két érdemjegyet kell szereznie. Ha a témakör tanítása hosszabb idıt vesz igénybe, minden tanuló munkáját havonta legalább egy érdemjeggyel kell értékelni. 11. Negyedéves értékelést alkalmazunk minden évfolyamon, errıl a szülıt értesítjük. Idıpontját az éves terv tartalmazza. 12. A tanuló által szerzett érdemjegyekrıl a szülıt az adott tantárgyat tanító nevelı értesíti az értesítı könyvön keresztül. Az értesítı könyv bejegyzéseit az osztályfınök két havonta ellenırzi, és az esetlegesen elmaradt érdemjegyek beírását pótolja. 13. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történı átváltását a következı arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelık: Teljesítmény Érdemjegy 0-33 %: elégtelen (1) %: elégséges (2) %: közepes (3) %: jó (4) %: jeles (5) 14. A tanulók magatartásának értékelésénél és minısítésénél az elsı-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 15. A tanulók magatartását az elsı évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfınök osztályzattal minısíti és ezt az értesítıbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. 16. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfınök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfınök az érdemjegyek, az osztályközösség és a nevelıtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelık többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítıbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minısítésének követelményei a következık: Példás (5) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan viselkedik; kötelességtudó, feladatait teljesíti; önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; tisztelettudó; társaival, nevelıivel, a felnıttekkel szemben udvarias, elızékeny, segítıkész; az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; nincs írásbeli figyelmeztetése, intıje vagy megrovása; Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; 16

17 tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; feladatait a tıle elvárható módon teljesíti; feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; nincs írásbeli intıje vagy megrovása. Változó (3) az a tanuló, aki: az iskolai házirend elıírásait nem minden esetben tartja be; a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; feladatait nem minden esetben teljesíti; elıfordul, hogy társaival, a felnıttekkel szemben udvariatlan, durva; a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; igazolatlanul mulasztott; osztályfınöki intıje van. Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend elıírásait sorozatosan megsérti; feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; magatartása fegyelmezetlen, társaival, a felnıttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; több alkalommal igazolatlanul mulaszt; több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfınöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül 75 %-nak a megléte (vagy megsértése) szükséges. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minısítésénél az elsı-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. A tanulók szorgalmát az elsı évfolyamon a félév és a tanítási év végén az osztályfınök osztályzattal minısíti, és azt az értesítıbe, illetve a bizonyítványba bejegyzi. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfınök az érdemjegyek, az osztályközösség és a nevelıtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelık többségi véleménye dönt az osztályzatról. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítıbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minısítésének követelményei a következık: Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelı, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; munkavégzése pontos, megbízható; a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelı, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; a tanórákon többnyire aktív; többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegő megbízatást teljesíti; 17

18 taneszközei tiszták, rendezettek. Változó (3) az a tanuló, akinek: tanulmányi eredménye elmarad képességeitıl; tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. Hanyag (2) az a tanuló, aki: képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlıdése érdekében; az elıírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; feladatait többnyire nem végzi el; felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; a tanuláshoz nyújtott nevelıi vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül 75%-nak a megléte (vagy megsértése) szükséges. Azt a tanulót, aki képességeihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedıkön vagy elıadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez és növeléséhez, az iskola jutalomban részesítheti. Az iskolai jutalmazás formái. Az iskolában tanév közben elismerésként a következı dicséretek adhatók: szaktanári dicséret, napközis nevelıi dicséret, osztályfınöki dicséret, igazgatói dicséret, nevelıtestületi dicséret. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító és kiemelkedı munkát végzett tanulók a tanév végén szaktárgyi teljesítményért, példamutató magatartásért, kiemelkedı szorgalomért, példamutató magatartásért és kiemelkedı szorgalomért dicséretben részesíthetık. Az egyes tanévek végén kitőnı eredményt elért tanulók oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége elıtt vehetnek át. Egy osztályban maximum négy fı kaphat könyvjutalmat. Nyolcadikos tanulók közül díszpolgári oklevelet és könyvjutalmat kaphat az, aki nyolc éven keresztül kitőnı vagy jeles tanulmányi eredményt ért el kiemelkedı közösségi munkát végzett az OM által meghirdetett tanulmányi versenyen országos helyezést ért el sportverseny országos helyezettje lett. Ennek odaítélésérıl az osztályfınök elıterjesztése, véleménye alapján a nevelıtestület dönt, a tanulók a ballagáson vehetik át. 18

19 Az iskola jutalomban részesíti az országos méréseken évfolyamonként, tantárgyanként a legjobb teljesítményt elérı diákokat. Az iskolai szintő versenyeken, vetélkedıkön, illetve elıadásokon, bemutatókon eredményesen szereplı tanulók osztályfınöki dicséretben részesülnek. Az iskolán kívüli versenyeken, vetélkedıkön, illetve elıadásokon, bemutatókon eredményesen szereplı tanulók igazgatói dicséretben részesülhetnek. A kiemelkedı eredménnyel végzett együttes munkát, az egységes helytállást tanúsító tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A dicséretet írásba kell foglalni, és azt a szülı tudomására kell hozni. Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, vagy a házirend elıírásait megszegi, vagy igazolatlanul mulaszt, vagy bármely módon árt az iskola jó hírnevének, büntetésben lehet részesíteni. Az iskolai büntetések formái: szaktanári figyelmeztetés; napközis nevelıi figyelmeztetés; osztályfınöki figyelmeztetés; osztályfınöki intés; osztályfınöki megrovás; igazgatói figyelmeztetés; igazgatói intés; igazgatói megrovás; tantestületi figyelmeztetés; tantestületi intés; tantestületi megrovás. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytıl indokolt esetben a vétség súlyára való tekintettel el lehet térni. A büntetést írásba kell foglalni, és azt a szülı tudomására kell hozni. 19

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A Király Iván Általános Iskola OM azonosító: 030 579 Cím: 9321 Farád, Győri út. 27. Tel.: 96/279-137 E-mail: altiskfarad@gmail.com Intézményvezető: Márczisné

Részletesebben

A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E

A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E A Liszt Ferenc Általános Mővelıdési Központ Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény H Á Z I R E N D J E Mecseknádasd, Liszt F. u. 75/1. I. A házirenddel kapcsolatos általános alapelvei

Részletesebben

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!)

Adatlap. 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem (Kérem aláhúzni a megfelelı választ!) Adatlap 1. Általános felvételi eljárásban felvételi vizsgát tartanak: igen nem Ha igen, akkor: Központi írásbeli vizsgát tartanak: - 8 évfolyamos képzésre jelentkezıknek igen nem - 4 (5) évfolyamos képzésre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév

1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E. 2012/2013-as tanév 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu H Á Z I R E N D J E 2012/2013-as tanév Tanulóink eredményes munkája érdekében a Házirend betartása és betartatása, a benne rögzített

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem:

Szöveges értékelés. I. Magatartás és szorgalom A magatartás szöveges értékelésének ajánlott szószedete az 1-4. évfolyamon Tanórán Fegyelem: Szöveges értékelés Pedagógiai Programunk értelmében a 2004-2005-ös tanévtıl felmenı rendszerben a gyerekek az elsı-harmadik évfolyamon félévkor és év végén, továbbá a negyedik évfolyamon félévkor szöveges

Részletesebben

Felvételi eljárásrend

Felvételi eljárásrend Türr István Gimnázium és Kollégium 8500 Pápa, Fı u. 10. Postacím: 8500 Pápa, Pf. 101. Tel/fax: 89/324-394 Igazgató: Németh Zsolt E-mail: igazgato@turrgimnazium.hu Felvételi eljárásrend a Türr István Gimnázium

Részletesebben

Érettségi 2010. A 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai

Érettségi 2010. A 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák nyilvánosságra hozott anyagai Érettségi 2010 Követelmények, vizsgaleírások Egyes tantárgyak érettségi témakörei elérhetık szaktanárnál illetve http://www.oh.gov.hu/erettsegi_vizsgak honlapon, a részletes érettségi követelményeket az

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola HÁZIREND. A házirend célja és feladata

Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola HÁZIREND. A házirend célja és feladata Dr. Kemény Ferenc Általános Iskola HÁZIREND I. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010

MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS. OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 MŐSZAKI INFORMATIKAI MÉRNÖKASSZISZTENS felsıfokú szakképzés OKJ száma: 55 810 01 0010 55 010 Érvényes: A 2009/10-es tanévtıl kezdve felmenı rendszerben. Dr. Skrop Adrienn szakvezetı Dr. Friedler Ferenc

Részletesebben

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 24/2005.(XI.25.) rendelete A Kitüntetı díjak és címek alapításáról és adományozásának eljárási rendjérıl Kemecse Város Képviselıtestülete a társadalmi

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS.

HÁZIREND. Szemléletmódunkat meghatározzák az óvodáskorú gyermek legfőbb életkori sajátosságai a JÁTÉK és a MOZGÁS. HÁZIREND Az óvodáskorú gyermek nevelése elsősorban a család feladata, melyben az óvoda kiegészítő szerepet játszik. Feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség kibontakoztatását az egyéni képességek

Részletesebben

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye

Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG (9090 Pannonhalma, Várkerület 1.) által fenntartott Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Budapesti Tagintézménye (1098 Budapest, Toronyház

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOK SZÁMÁRA 2009/2010. tanév VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM A DEBRECENI EGYETEM PARTNERISKOLÁJA 4400 NYÍREGYHÁZA, KISS ERNİ u. 8. Tel.: 42/311-920 e-mail: nyhvpg@freemail.hu

Részletesebben

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A KÜLDÖTT KÖZGYŐLÉS TAGJAINAK, ELNÖKSÉG TAGJAINAK ÉS ELNÖK MEGVÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS 1. A jelölı bizottság összetétele, feladatai: Három tagú jelölı bizottságot kell alakítani. A jelölı

Részletesebben

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 1997 2 A MAGYAR ORSZÁGOS KORCSOLYÁZÓ SZÖVETSÉG IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) elnöksége az

Részletesebben

Az iskola fegyelmi szabályzata

Az iskola fegyelmi szabályzata 1. A tanulói hiányzások igazolása Az iskola fegyelmi szabályzata a/ A tanuló köteles a tanítási órákról és az iskola által szervezett rendezvényekről való távolmaradását az időtartamra vonatkozó szülő

Részletesebben

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710

Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 Eszterház Néphagyomány Éltető Óvoda HÁZIREND OM-202710 I. Bevezetés 1. A házirend az alábbi jogszabályok és szabályzatok felhasználásával készült 2. Intézményegységi adatok II. A működés rendje A tárgyi

Részletesebben

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3.

Alapító okirat. Alapítvány létrehozása tárgyában. Talentum Alapítvány. 4069 Egyek, Fı tér 1-3. Alapító okirat Alapítvány létrehozása tárgyában A jogi személyként mőködı és az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján közhasznúnak minısülı alapítványt alulírott Prokisch Sándor (Debrecen, 1947. február

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja

Általános rendelkezések A rendelet célja Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testülete 19/2008. (IX.18.) számú rendelete a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokról

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él.

Jegyzıkönyv. A kuratóriumi tagok egyhangúan elfogadják a napirendi pontokat, kiegészítéssel, javaslattal senki nem él. Jegyzıkönyv Készült: a Jövıformáló Alapítvány kuratóriumának és felügyelı bizottságának összevont ülésén. Helyszín: Huzella Tivadar Általános Iskola ( 2131 Göd, Petıfi S. u. 48.) Idıpont: 2009. május 4.

Részletesebben

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ÉRD VÁROSI RÁDIÓKLUB SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA -1- I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A szervezet neve: ÉRD Városi Rádióklub Sport Egyesület (továbbiakban civil egyesület) 2. Az egyesület a Magyar Honvédelmi

Részletesebben

H Á Z I R E N D J E (módosított)

H Á Z I R E N D J E (módosított) 1 A kaposvári Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola H Á Z I R E N D J E (módosított) Készítette: Tóth Imre igazgató Hatályba lépés idıpontja: 2009. január 01. 2 Az Intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója

Fıvárosi Igazságügyi Hivatal igazgatója IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELİI SZOLGÁLATA JÓVÁ-TETT- 1088 BUDAPEST SZENTKIRÁLYI U. 8. V.em. TELEFON: +(36 1) 327 0533 EMAIL: kepzesikozpont@pjsz.gov.hu P-03 PROTOKOLL AZ ÖNKÉNTESEK BEVONÁSA A

Részletesebben

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít.

igazgatói díjak, jegyzıi díjak, javító és kérdezı tanári díjak. Az összegekrıl iskolai szintő összesítést is készít. Érettségi Már a rendszer általános leírásában szó volt arról, hogy a TANFORDI nagy segítséget nyújthat az érettségi felügyelet megszervezésében, lebonyolításában. Ebben a dokumentumban a teljes érettségi

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

A kamara elsı választásának szabályai

A kamara elsı választásának szabályai 24/1998. (VI. 9.) BM rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamaráról

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17.

H Á Z I R E N D. Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. H Á Z I R E N D Az iskola neve: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola Székhelye: Sándorfalva, Alkotmány krt 15-17. A házirend tartalma: Általános rendelkezések A tanuló jogai A tanuló kötelességei

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA EÖTVÖS JÓZSEF GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium. Az intézmény rövidített

Részletesebben

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint

A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint A Veres Péter Gimnázium felvételt hirdet 4 és 8 osztályos gimnáziumi osztályaiba a 2012/2013-as tanévre az alábbiak szerint 1.) Négyosztályos gimnázium (általános tantervő) Kód: 01 a) Oktatott idegen nyelvek:

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Intézményünk mérési, értékelési rendszere Innováció

Intézményünk mérési, értékelési rendszere Innováció Intézményünk mérési, értékelési rendszere Innováció Készítette: Békési Attila 2010. június, Zagyvarékas Damjanich János Általános Iskola és Óvoda Tartalomjegyzék Helyzetelemzés... 3 Mérés... 8 Mérési struktúra

Részletesebben

17 / 2009. (08. 29.) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól

17 / 2009. (08. 29.) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól 17 / 2009. (08. 29.) Rektori Utasítás a nyelvoktatás különös szabályairól és díjairól A nyelvoktatás különös szabályairól, valamint a nyelvoktatásért fizetendı szolgáltatási díjakról és az azokkal kapcsolatos

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére CSE-NYÁ ÁMK Napközi Otthonos Óvodája 2712 Nyársapát, József A. u. 22. Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Nyársapát, 2009. szeptember 01. Készítette: Palotai Lászlóné Az óvoda

Részletesebben

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról

A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A Visegrádi Önkormányzat 3/2004. (VI. 29.) ör. rendelete a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályozásról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. -ában foglaltak, továbbá az 1991. évi XX.

Részletesebben

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7.

PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. PROJEKT TERV A projekt témája: ERKEL bicentenárium 2010. november 7. A PROJEKT TÁRGYA: Erkel Ferenc életének és korának megismertetése, feldolgozása, bemutatása születésének 200. évfordulója alkalmából.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT

NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT NYÍREGYHÁZI FİISKOLA APÁCZAI CSERE JÁNOS GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az intézmény neve: Nyíregyházi Fıiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája

Részletesebben

HÁZIREND. I. Tanulói jogok

HÁZIREND. I. Tanulói jogok HÁZIREND Intézmény neve, székhelye: MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŐVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Debrecen, Holló László sétány 6. OM 031202 Tel.: Porta: 428-251 Titkárság/fax: 413-326 Honlap: www.medgyessy-debr.sulinet.hu

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels

Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon 1. Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok Fels Szabályzat A szakmai gyakorlat lebonyolítására a Villamosmérnöki és Informatikai Karon Készült a Kari Tanács 2008. január 15-i ülésére 2008. január 10. (Németh Pál) Tartalom: 1. Kapcsolódó jogszabályok,

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl

Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testületének 20/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a temetı üzemeltetésérıl és a temetkezésrıl Balatonfőzfı Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a

Részletesebben

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig.

Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. 2012. A tanulószoba időbeosztása: Hétfőtől csütörtökig A és B héten 12.35 órától - 15.35-óráig. Pénteken A és B héten 11.45 órától - 15.35-óráig. A tanulószoba helyszíne: 6. osztály tanterme A tanulószoba

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma

I. TANULÓI MUNKAREND. 1. A házirend célja és tartalma I. TANULÓI MUNKAREND 1. A házirend célja és tartalma 1. A házirend célja A tanulói házirendet az intézményvezető előterjesztésére a nevelőtestülete fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit:

Részletesebben

Felsıoktatási felvételi eljárás

Felsıoktatási felvételi eljárás Felsıoktatási felvételi eljárás Dr. Bakos Károly vezetı fıtanácsos Alapelvek A felsıoktatásba egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezık kerüljenek

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Mozgásjavító Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógia Mozgásjavító Módszertani Általános Intézmény Iskola, és Diákotthon Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény A 2010-2011-es

Részletesebben

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE A PESOVÁR FERENC ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1 A házirend hatálya A Pesovár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami támogatásból működő alapítványi fenntartású iskola, így

Részletesebben

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590

Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény OM azonosítója: 201590 Az intézmény neve: Csigadombi Waldorf irányba tevékenykedő Óvoda Az intézmény székhelye: 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. Az intézmény fenntartója: Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány Az intézmény

Részletesebben

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013 A házirend célja A diákokkal közösen megalkotott házirend rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához

11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez. KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához 11. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez KÉRELEM az óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához Alulírott... szülői felügyelet gyakorlására jogosult szülő /kirendelt családbafogadó

Részletesebben

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.

Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet. Német Nemzetiségi Általános Iskola 2013 Pomáz, Beniczky u. 53.Tel.: 26/525-173, Fax: 26/326-206 email:nemetisk@pomaznemet.sulinet.hu Érvényes: visszavonásig HÁZIREND Minden közösség akkor működik megfelelően,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 24-i ülésére Tárgy: Egyetértés az oroszlányi Benedek Elek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

IRÁNYTŐ a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához

IRÁNYTŐ a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához IRÁNYTŐ a tanítójelöltek komplex területi iskolai gyakorlatához Tisztelt Gyakorlatvezetı és Szakvezetı Kollégák! Tisztelt Tanítójelöltek! Ez a kiadvány azért készült el, hogy a komplex területi összefüggı

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE

A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE A Herman Ottó Gimnázium HÁZIRENDJE Készítették 1998 szeptemberében a tantestület és a diákönkormányzat képviselıi, elfogadta 1998. október 30-án a tantestület a Szenátus mint diákbizottság és az iskolaszék

Részletesebben

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre

A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a 2010/2011-es tanévre A Radnóti Miklós Közgazdasági Szakközépiskola Diákönkormányzatának éves program tervezete a -es tanévre Osztályterem-díszítı verseny A -es tanévben a Diákönkormányzat bevezeti a pontozásos rendszerő osztályterem-díszítı

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg?

TÁJÉKOZTATÓ. Ki tekinthetı álláskeresınek, és mi illeti meg? TÁJÉKOZTATÓ Ahhoz, hogy az álláskeresıt az egyes támogatások megillessék, illetve alkalmazása esetén munkáltatója támogatást igényelhessen foglalkoztatásához, álláskeresıként történı regisztrálását kell

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzata Képviselıtestületének 18/2002 (XII.31.) rendelete A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról Vasmegyer Község Önkormányzata

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerı-piaci szempontból kedvezıtlen helyzető egyes társadalmi csoportok és a munkaerıpiactól tartósan távollévık foglalkoztatása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V a Képviselı-testület 2013. szeptember18-án megtartott rendkívüli ülésérıl Tartalmazza: 214-215/2013.(IX.18.) számú határozatokat J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült:Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. Telefon/FAX: 353-1605 HÁZIREND 2012/2013. Készítette: Balogh Bálintné

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. Telefon/FAX: 353-1605 HÁZIREND 2012/2013. Készítette: Balogh Bálintné Terézvárosi Önkormányzat Óvodája JÁTÉKVÁR 1062 Budapest VI., Lendvay u. 24. Telefon/FAX: 353-1605 HÁZIREND 2012/2013 Készítette: Balogh Bálintné Tartalomjegyzék 1. Óvodai felvétel, átvétel másik intézményből

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi

A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A 2016/2017. tanévben induló oktatás és szakképzés jellemzıi A Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiumába felvételt nyert tanulók a magas szintő általános

Részletesebben

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl

Sárospatak Város Alpolgármesterétıl Sárospatak Város Alpolgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E LİTERJESZTÉS - Képviselı-testületnek - a Sárospatak Kártya bevezetésérıl

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ABONY FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2740 Abony, Kossuth tér 18. Tel.: 06 53/360-071 e-mail: kinizsi@kinizsi-abony.sulinet.hu http://www.kinizsi-abony.hu OM azonosító: 032618 Az elmúlt tanévben

Részletesebben

Testnevelés és sport 1. osztály

Testnevelés és sport 1. osztály R 521/jó 3/11/05 13:03 Page 21 Testnevelés és sport 1. osztály Rendgyakorlatok végzése: helyesen, biztosan hajtja végre kissé bizonytalan ismeretei hiányosak nem tudja végrehajtani A gimmnasztikai feladatokat:

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai

A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodájába járó gyermekek Házirendje I. A házirend hatálya 1. Ez a házirend a Benjámin Óvodába járó gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A házirend célja, hogy meghatározza

Részletesebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

10/2006. (III. 7.) IM rendelet. az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról A jogszabály mai napon hatályos állapota 10/2006. (III. 7.) IM rendelet az igazságügyi szakértıi tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról Az igazságügyi szakértıi tevékenységrıl

Részletesebben

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések

1. Általános információk az iskoláról. 2.Szabályozási kérdések HÁZIREND 1. Általános információk az iskoláról Az iskola neve: Kerek Világ Általános Iskola Az iskola OM azonosítója: 101204 Székhelye: 7627 Pécs, Gesztenyés utca 2. igazgatója: Bergmann Éva ( elérhetı

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010.

WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. WESLEY KINCSEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, FELZÁRKÓZTATÓ TAGOZAT ÉS GIMNÁZIUM 1188. BUDAPEST, PODHORSZKY U. 51-55. HÁZIREND 2010. SZEPTEMBER 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ALAPELVEK 1. A házirend jogi háttere

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek -

SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. - a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404. Tisztelt Képviselı-testület! E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - önkormányzati ingatlan ideiglenes

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. 1 Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK A nevelési-oktatási

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X 2.4. Egyéb I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Válságmenedzsment OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is - 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhetı meg! 2.1 Általános

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 1 FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GÓGÁNFA-UKK- DABRONC KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 2011-2012 10.számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.)

Részletesebben

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS

2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GYAKORLÓÓVODA, BÖLCSŐDE 2012/2013 TANÉV ÉV VÉGI BESZÁMOLÓ STATISZTIKAI ÖSSZESÍTÉS készítette: Bíró Gyula igazgató Huszár Istvánné igazgatóhelyettes Szarvas,

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata Apor Vilmos Katolikus Fıiskola Kommunikációs eszközök használati szabályzata 1. Kommunikációs eszközök meghatározása, használatuk célja és általános feltételei 1. A fıiskola minden dolgozójának ill. a

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl

Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1998. (XI.26.) ÖKT. számú rendelete a Fiatalok Lakóháza mőködésérıl Jánossomorja Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a fiatalok takarékosságának,

Részletesebben