Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: Készítette: Kiss Erika.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika."

Átírás

1 Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013.

2 Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános Iskola - Házirend 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA A TANULÓK JOGAI ÁLTALÁNOS JOGOK A TANULÓK VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSA, RENDSZERES TÁJÉKOZTATÁSA Véleménynyilvánítás Rendszeres tájékoztatás A TANULÓ VÁLASZTÁSI JOGA - FOGLALKOZÁSOK, TANTÁRGYAK A TANULÓ KÖTELESSÉGE TANÍTÁSI ÓRÁN, VÁLASZTOTT FOGLALKOZÁSON RÉSZVÉTEL SAJÁT ÉS MÁSOK TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGÓVÁSA HELYISÉGEK, ESZKÖZÖK HASZNÁLATA, VÉDELME Általános szabályok Szándékos károkozás MAGATARTÁSI SZABÁLYOK A TANULÓK KÖZÖSSÉGEI AZ OSZTÁLYKÖZÖSSÉG A DIÁKKÖRÖK AZ ISKOLAI DIÁKÖNKORMÁNYZAT AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI ÉS MUNKARENDJE AZ ISKOLA MŐKÖDÉSI RENDJE A CSENGETÉS RENDJE A HETESEK FELADATAI AZ ÜGYELETI REND, ÜGYELETESEK FELADATAI AZ ISKOLA ÜGYVITELI RENDJE AZ ISKOLA ÁLTAL ELVÁRT VISELKEDÉS SZABÁLYAI A rendezvényeken elvárt magatartás TANÓRAI ÉS EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK RENDJE EGYÉB FOGLALKOZÁSOK RENDJE NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSOK A TANULÓSZOBA JELLEGŐ FOGLALKOZÁS RENDJE TÁVOLMARADÁS, MULASZTÁS, KÉSÉS IGAZOLÁSA TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉSE, VISSZAFIZETÉSE SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ÉS FELOSZTÁSÁNAK ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉS TÁMOGATÁSA TANKÖNYVTÁMOGATÁS LEHETİSÉGE A TANULÓK JUTALMAZÁSA A TANULÓKKAL SZEMBENI FEGYELMEZİ INTÉZKEDÉSEK AZ ISKOLÁBA, A TANULÁSHOZ NEM SZÜKSÉGES DOLGOK BEVITELE TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK AZ OSZTÁLYOZÓ VIZSGA SZABÁLYAI A JAVÍTÓVIZSGA SZABÁLYAI PÓTLÓ VIZSGA...17

3 13.4. FÜGGETLEN VIZSGABIZOTTSÁG ELİTTI VIZSGA KÜLÖNBÖZETI VIZSGA A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGA KÖVETELMÉNYEI AZ EGÉSZSÉG ÉS A TESTI ÉPSÉG VÉDELMÉVEL ÖSSZEFÜGGİ RENDELKEZÉSEK EGYÉB MŐKÖDÉSI SZABÁLYOK A TANULÓ ÁLTAL ELİÁLLÍTOTT TERMÉK, DOLOG, ALKOTÁS VAGYONI JOGA A TÁJÉKOZTATÓ FÜZET A TESTNEVELÉS ÓRÁK, SPORTFOGLALKOZÁSOK SZABÁLYAI AUTÓBUSZ HASZNÁLAT SZABÁLYAI...20 MELLÉKLETEK SZÁMÚ MELLÉKLET: A TANULÓI KITÜNTETÉSEK FELTÉTELEI SZÁMÚ MELLÉKLET: VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A HÁZIREND ELFOGADÁSÁNAK ÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI...20 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK...20 SZÜLİI MUNKAKÖZÖSSÉGI NYILATKOZAT...20 DIÁKÖNKORMÁNYZAT NYILATKOZATA...HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK. NEVELİTESTÜLETI NYILATKOZAT...HIBA! A KÖNYVJELZİ NEM LÉTEZIK.

4 1. Általános szabályok 1.1. A házirend hatálya A házirend elıírásait be kell tartania az iskolába járó tanulóknak, szüleinek, az iskola pedagógusainak és más alkalmazottainak. A házirend elıírásai azokra az iskolai és iskolán kívüli, tanítási/foglalkozási idıben, illetve azokon kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az iskola szervez, és amelyeken ellátja a gyermekek felügyeletét A házirend nyilvánossága A házirend elıírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (tanulónak, szülınek, valamint az intézmény alkalmazottainak) meg kell ismernie. A házirend egy példányát az elsı osztályos beiratkozáskor át kell adni a szülınek. A házirend egy-egy példánya megtekinthetı o az intézmény nevelıi szobájában; o az intézmény vezetıinél; o az osztályfınököknél; A házirend tanulókra és a szülıkre vonatkozó szabályait a pedagógusoknak ismertetni kell: o a tanulóknak az elsı tanítási napon, o a tanév során szükség szerint o a házirend módosításakor o a szülıkkel szülıi értekezleten. 2. A tanulók jogai 2.1. Általános jogok A tanulónak joga, hogy az intézményben biztonságos és egészséges környezetben, képességeinek, érdeklıdésének, életkorának, fejlettségének megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön. A tanuló személyiségét, emberi méltóságát, véleménynyilvánítási szándékát, etnikumi és vallási hovatartozását az intézmény minden tanulója/dolgozója tiszteletben tartsa. Minden tanulónak joga, hogy kérelmére /szülı kérelmére/ az általa választott hitoktatásban részesüljön. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. Jogait az elsı tanév megkezdésétıl gyakorolhatja.

5 2.2. A tanulók véleménynyilvánítása, rendszeres tájékoztatása Véleménynyilvánítás A diákközösség véleményt nyilváníthat, javaslattal élhet a nevelési-oktatási intézmény mőködésével és a tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben. Az iskolai diákközösség véleményét a diákönkormányzatot segítı tanár közremőködésével ki kell kérni egy tanítás nélküli munkanap felhasználásáról a házirendrıl, annak elfogadása elıtt a tanulói pályázatok, versenyek meghirdetésérıl, megszervezésérıl az iskolai sportkör mőködési rendjének megállapításáról a könyvtár, a sportlétesítmények mőködési rendjének kialakításáról az iskolai SZMSZ jogszabályban meghatározott rendelkezéseinek elfogadása elıtt a tanulói szociális juttatások elosztási elveinek meghatározása elıtt a tanulók közösségét érintı kérdések meghozatala elıtt egyéb foglalkozások megtartása elıtt Rendszeres tájékoztatás A tanulóknak 30 napon belül érdemi választ kell kapniuk az általuk feltett kérdésre. Írásbeli kérdésre írásban, szóbeli kérdésre szóban vagy írásban kell válaszolni. A tanulókat az osztályfınök tájékoztatja a véleménynyilvánítás és javaslattétel módjáról, a diákönkormányzat és képviselet rendjérıl. Tanévenként legalább egy alkalommal iskolai diákközgyőlést kell összehívni. Az évi rendes diákközgyőlés összehívását az iskolai diákönkormányzat vezetıje kezdeményezi. A diákközgyőlés összehívásáért az iskola igazgatója, levezetéséért a diákönkormányzatot segítı nevelı a felelıs. A tanulókat az iskola egészének életérıl, az iskolai munkatervrıl, az aktuális tudnivalókról o az iskola igazgatója a diákközgyőlésen tanévenként legalább egy alkalommal, a faliújságon keresztül folyamatosan tájékoztatja, o az osztályfınökök az elsı tanítási napon, faliújságon, szóban folyamatosan tájékoztatják. A tanulót fejlıdésérıl, egyéni haladásáról a nevelık folyamatosan szóban és a tájékoztató füzeten (tájékoztató füzeten) keresztül, írásban tájékoztatják A tanuló választási joga - tantárgyak választása A választható tantárgyat a kiskorú szülıvel együtt választhat. Az iskola a szülıkhöz levélben eljuttatja minden tanév április 15-ig a tájékoztatót a választható tantárgyakról. A tanuló május 20-ig adhatja le döntését a választott foglalkozásról. Ha a tanuló kérelmére felvételt nyert, a felvétel annak a tanévnek a végéig szól, amíg a foglalkozás be nem fejezıdik. A hiányzást itt is a kötelezı órákról való hiányzáshoz hasonlóan kell igazolni!

6 A választást, illetıleg azt a kérést, hogy nem kívánja igénybe venni a nem kötelezı foglalkozást, a szülınek írásban kell jelezni. A tanulók az egyéb foglalkozásokra önkéntesen jelentkezhetnek, a felvétel után a tanuló kötelessége, hogy részt vegyen az egyéb foglalkozásokon. Az igazgató a tanulót a szülı kérelmére felmentheti az iskolában 16 óra elıtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. A kérelmet írásban kell benyújtani. 3. A tanuló kötelessége 3.1. Tanítási órán, választott foglalkozáson részvétel A tanuló kötelessége, hogy részt vegyen a kötelezı és választott foglalkozásokon, rendszeres munkával, fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelıen tegyen eleget tanulmányi kötelezettségének. Ennek érdekében a tanórákon hiánytalan, rendezett felszereléssel kell részt venni. A szükséges eszközöket az osztálytanítók, szaktanárok határozzák meg. Életkorának, fejlettségének megfelelıen mőködjön közre a tanítási órák, rendezvények elıkészítésében, lezárásában Saját és mások testi épségének megóvása Kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét. Tudomásul vegye, hogy az iskolába szúró-vágóeszközt, testi épségét veszélyeztetı eszközt; cigarettát, szeszes italt, kábítószert behozni tilos! Betartsa, és igyekezzen társaival is betartatni az osztályfınökétıl, illetve a nevelıitıl hallott, a balesetek megelızését szolgáló szabályokat. Az iskola folyosóin, és a lépcsıkön futkározni, nem szabad. Azonnal jelentse az iskola valamelyik dolgozójának, ha saját magát, társait vagy másokat, veszélyeztetı helyzetet, tevékenységet, illetve valamilyen rendkívüli eseményt (pl.: természeti katasztrófát, tüzet, robbantással történı fenyegetést) vagy balesetet észlel. Azonnal jelentse az iskola valamelyik nevelıjének amennyiben ezt állapota lehetıvé teszi, ha rosszul érzi magát, vagy ha megsérült. A szülıt, vagy a legközelebbi hozzátartozót értesíteni kell! Megismerje az épület kiürítési tervét, és részt vegyen annak évenkénti gyakorlatában. Betartsa a testnevelési órákra vonatkozó szabályokat Helyiségek, eszközök használata, védelme Általános szabályok Az iskola helyiségeit, az ott lévı berendezési tárgyait, eszközeit, mindig az adott helyiség rendeltetésnek megfelelıen kell használni, figyelembe véve a munkavédelmi és balesetvédelmi szabályok betartását. Vigyázni kell az épület, a termek tisztaságára. A tanuló feladata, hogy ne szemeteljen, erre társait is figyelmeztesse, hagyjon rendet maga után.

7 Az iskola területén és helyiségeiben tanári felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. A tanítási órák/foglalkozások után el kell hagyni az iskola épületét Szándékos károkozás A tanuló kötelessége, hogy fokozottan vigyázzon az iskola épületére, annak helyiségeire, felszereléseire, berendezéseire. A tanuló gondatlan vagy szándékos károkozása esetén a tanuló gondviselıje a magasabb jogszabályokban elıírt módon és mértékben kártérítésre kötelezhetı. A kártérítés pontos mértékét a károkozáskor felvett jegyzıkönyv alapján az intézmény igazgatója határozza meg Magatartási szabályok Minden tanuló kötelessége, hogy társai, tanárai és az iskola dolgozói iránt tisztelettel, emberséggel közeledjen. Minden tanulónak ismerni kell a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban rájuk vonatkozó pontjait, az iskolai házirendet, és annak betartása kötelezı. 4. A tanulók közösségei 4.1. Az osztályközösség Az azonos évfolyamra járó, közös tanulócsoportot alkotó tanulók osztályközösséget alkotnak. Az osztályközösség élén mint pedagógusvezetı az osztályfınök áll. A felsı tagozat osztályainak tanulói maguk közül az osztály képviseletére, valamint közösségi munkájának szervezésére tisztségviselıket választhatnak A diákkörök Az iskola tanulói diákköröket hozhatnak létre a neveléssel-oktatással összefüggı közös tevékenységük megszervezésére, a demokrácia, közéleti felelısségre nevelés érdekében. Iskolánkban a tanulók döntése alapján az osztályok közössége alkot diákkört Az iskolai diákönkormányzat Az iskolai diákönkormányzat tevékenységét a diákkörökben (osztályokban) megválasztott küldöttekbıl álló diákönkormányzat vezetıség irányít. Az iskolai diákönkormányzat képviseletét az iskolai diákönkormányzatot segítı nevelı látja el. A diákönkormányzatot megilletı, véleményezési jog gyakorlása elıtt diákönkormányzatot képviselıt meg kell hívni a tárgyalásra. A diákönkormányzat meghatározza saját mőködési rendjét.

8 5. Az iskola mőködési és munkarendje 5.1. Az iskola mőködési rendje Érkezés az iskolába: között, igény esetén alsó tagozaton ügyelet 7 órától óra között osztályban tartózkodás lehetıleg osztályfınökkel, vagy beosztott pedagógussal. A tanítás 8.00 órakor kezdıdik. A tanítási órák idıtartama 45 perc. Tízórai szünet: elsı óra utáni szünet Ebédszünet: (órarend függvényében) Tanítási órák: között órarend szerint, kivételt képezhetnek a 4-5. testnevelés órák. Egyéb foglalkozások, sportkörök, szabadidıs program, ügyelet, tanulási idıszak (napközis és tanulószoba jellegő foglalkozások): ig, szülıi igény alapján - felsı tagozaton 17 óráig. A tanuló tanítási idı alatt az iskola épületét csak a szülı személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfınöke, (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár írásos engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben szülıi engedély nélkül az osztályfınök, vagy az iskolai vezetı adhat engedélyt. Az iskola területén szülı nem intézkedhet, az iskola tanulóit nem fegyelmezheti. Pedagógussal elızetes egyeztetés után, a munkarend megzavarása nélkül bármikor konzultálhat a gondviselı szülı. A szülık az iskolán kívül várakozhatnak, ha gyermekükért jönnek A csengetés rendje 1. óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra

9 Csengetés rendje rövidített órák esetén Kubinyi Ágoston Általános Iskola - Házirend 1. óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra óraközi szünet óra Az iskolában engedéllyel tartózkodó tanulók vagy a szabadidıs programok közül választanak, vagy a pedagógiai felügyeletet veszik igénybe A hetesek feladatai A hetes felel a terem rendjéért, a tábla tisztaságáért. Ha egy osztályban valamilyen oknál fogva nem jelenik meg tanár, a hetes feladata, hogy 5 perc elteltével jelentse az igazgatói irodában. A hetes ellenırzi a hiányzókat és az elsı óra elején jelentést tesz. Jelentenie ismételten akkor kell, ha az osztályban bármely következı órát más tanár tartja. A hetes feladatai elvégzése érdekében szünetben is a tanteremben tartózkodhat Az ügyeleti rend, ügyeletesek feladatai A hetedik és a nyolcadik évfolyamos tanulók külön beosztás szerint reggel 7.30 és óra között, valamint az óraközi szünetekben a bejárati ajtóknál tanulói ügyeletet látnak el. A tanulói ügyeleteseket a hetedikes és nyolcadikos osztályfınök jelöli ki, és az ügyeletesi feladatok koordinálására megbízott nevelı osztja be. A tanulói ügyeletesek a nevelık utasításai alapján segítik az ügyeletes nevelık munkáját, felügyelnek a folyosók rendjére, tisztaságára, valamint a tanulók magatartására. Probléma esetén értesítik az ügyeletes nevelıt, aki a probléma súlyának megfelelıen intézkedik. A tanulóknak az ıszi és a tavaszi hónapokban, illetve júniusban; az óraközi szünetekben kivéve az elsı szünetet az udvaron kell tartózkodniuk. Rossz idı esetén az ügyeletes nevelı utasítása alapján a tanulók ezekben a hónapokban is a folyosón maradhatnak, tantermekben a diákok csak nevelı felügyelete mellett tartózkodhatnak. A felsı tagozat épületében szünetben a labdajátékokhoz a salakos, a homokos röplabdapályát, illetve a bitumenes pályát lehet használni. Télen hógolyózni csak a futópálya vonalától a salakos pálya irányában lehet. Szünetben az udvaron található mászó állványt nem lehet használni. Az ügyeletes tanártól kérhet a tanuló segítséget, védelmet, tájékoztatást, ha bármilyen rendellenességet észlel. Az ügyeletes tanár jogosult eljárni a rendbontókkal szemben is.

10 5.6. Az iskola ügyviteli rendje Kubinyi Ágoston Általános Iskola - Házirend Szorgalmi idıben az iskola titkársága hétfıtıl csütörtökig de. 8-12, du óráig, pénteken de óráig áll rendelkezésre a tanulókkal kapcsolatos ügyek intézése céljából. Bármilyen hivatalos ügyben a tanuló képviseletében csak a gondviselı szülı járhat el. A nyári szünidıben ügyeleti napokon tart nyitva az iskola, melynek idıpontját legkésıbb a tanévzáró alkalmával tesszük közzé Az iskola által elvárt viselkedés szabályai Tartsa be a házirend többi pontjában megfogalmazott viselkedési normákat, kötelességére vonatkozó szabályokat. Ezen túl: A tanuló öltözete és hajviselete legyen tiszta, gondozott, túlzásoktól mentes, alkalomhoz illı. Az ünnepélyeken alkalomhoz illı ünneplıben kell megjelenni. A lányoknál ez fehér blúz és sötétkék vagy fekete szoknya, a fiúknál fehér ing és sötétkék vagy fekete nadrág. Az öltözékhez tartozik a sötét színő alkalmi cipı. Az óra kezdete elıtt az osztályoknak a tanterem elıtt kettesével sorakozniuk kell (felsı tagozat). Az alsó tagozaton a jelzı csengı elhangzásakor fegyelmezetten az osztályterembe vonulnak. Az iskolába érkezı és onnan távozó tanuló a napszaknak megfelelıen köszön. Az iskola egész területén, az iskolában tartózkodás ideje alatt a mobiltelefon és egyéb elektronikai eszközök csak kikapcsolt állapotban lehetnek a táskában. Megszegése fegyelmi intézkedést és a szülı behívását vonja maga után A rendezvényeken elvárt magatartás A házirend elıírásai azokra az iskolán kívül sorra kerülı rendezvényekre is vonatkoznak, melyeket a Pedagógiai Program alapján szervez az intézmény, amelyeken ellátja a tanulók felügyeletét. A programokon, rendezvényeken is be kell tartani a házirend szabályait. Különösen tiltott viselkedés: szeméremsértı, durva, illetlen, trágár beszéd; diáktársaik fizikai bántalmazása; diáktársaik megalázó helyzetbe való kényszerítése; mások megfélemlítése, zsarolása; diáktársaik személyiségének megsértése kihívó magatartással, bántó megjegyzésekkel.

11 6. Tanórai és egyéb foglalkozások rendje 6.1. Tanórai foglalkozások rendje Az óra alatt a terembe lépı nevelıt vagy felnıtt vendéget az osztály /csoport/ felállással üdvözli. A tanóra védelmében kívánatos, hogy csak nagyon indokolt esetben lehet az órát megszakítani. A tanulók fegyelmezett magatartással, rendszeres munkával, képességeinek megfelelıen tegyenek eleget tanulmányi kötelezettségüknek az órán. Magatartásukkal, viselkedésükkel ne zavarják társaik és a pedagógus munkáját. Mulasztás esetén lemaradását a megérkezését követı órára pótolnia kell, hosszabb hiányzás esetén a tanár által megadott idıpontig. A nevelési-oktatási folyamat eredményessége érdekében az órára, foglalkozásokra idıben, felkészülten, a szükséges eszközökkel érkezzen meg. A tantermekben elhelyezett készülékeket tanulók nem kapcsolhatják be, nem mőködtethetik. A tanterem elhagyásakor a tanulók kötelesek tisztán maguk után hagyni a helyiséget Egyéb foglalkozások rendje Hit- és vallásoktatás. Az iskolában a területileg illetékes, bejegyzett egyházak az iskola nevelı és oktató tevékenységétıl függetlenül hit- és vallásoktatást szervezhetnek. A hit- és vallásoktatáson való részvétel a tanulók számára önkéntes. A délutáni tanórán kívüli foglalkozásokat lehetıség szerint 11:50 óra és 17:00 óra között szervezzük meg. Az ettıl eltérı idıpontokról a szülıket elıre értesíteni kell. A tanórán kívüli foglalkozásokra való tanulói jelentkezés a felzárkóztató foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások kivételével önkéntes. A tanórán kívüli foglalkozásokra a tanulónak az adott tanév elején kell jelentkeznie, és a jelentkezés egy tanévre szól. A felzárkóztató foglalkozásra, valamint az egyéni foglalkozásra kötelezett tanulókat képességeik, tanulmányi eredményeik alapján a tanítók, szaktanárok jelölik ki. A tanulók részvétele a felzárkóztató foglalkozásokon ajánlott. A fejlesztı, és rehabilitációs foglalkozásra kötelezett tanulókat vizsgálati eredményük alapján a szakértıi bizottság jelöli ki. A tanulók részvétele a foglalkozásokon kötelezı, a hiányzást igazolni kell Napközis foglalkozások A napközis foglalkozások a délelıtti tanítási órák végeztével a csoportba járó tanulók órarendjéhez igazodva kezdıdnek és 16 óráig tartatnak. A napközis gyermekekért a szülık legkorábban kor jöjjenek, rendkívüli esetben, ha írásban elıre jelzik, mikor viszik el gyermeküket, akkor a napközis nevelı a megbeszélt idıpontban elengedi. A napközis foglalkozásról való hiányzást a szülınek igazolnia kell. A tanuló a napközis foglalkozásról csak a szülı személyes vagy írásbeli kérelme alapján távozhat el.

12 A tanév elején a különbözı foglalkozásokra/ tánc, sport, könyvtár stb./ jelentkezı tanulók szülei írásban közöljék a napközis nevelıvel, hogy milyen foglalkozásokra járnak gyermekeik, és milyen idıpontokban kell a napközibıl ıket elengedni. Ha a tanulóval sorozatosan probléma van a napköziben: nem végzi el a feladatát, rendetlenkedésével zavarja a többiek munkáját, akkor egy vagy több hétre felfüggeszthetı, illetve véglegesen kizárható, ha a gondokról a szülıt elıtte már legalább kétszer írásban tájékoztatták A tanulószoba jellegő foglalkozás rendje A tanulószoba célja: minden tanuló felkészülten vegyen részt a következı napi tanórákon. A tanulószoba mőködési ideje: naponta 2 3 órás idıtartamban. Tanítás után a diákok a tanulószoba termébe viszik a táskájukat, és jelentkeznek a vezetı tanárnál. A tanulók csendes, önálló tanulással végzik feladataikat, szükség esetén segítséget kérnek a vezetı tanártól. Társaikat hagyják nyugodtan tanulni, hangoskodással, rendetlenkedéssel nem zavarhatják a munkát. Az elvégzett feladatot bemutatják, ill. beszámolnak a vezetı tanárnak. Ha készen vannak a munkával, a hátralevı idıben olvassanak (pl.: kötelezı, illetve ajánlott olvasmányt), ismételjék át a régebben tanultakat. Aki beiratkozott a tanulószobára, a foglalkozásokon köteles betartani a mőködési rendet. A foglalkozásról csak írásos kikérıvel lehet elmenni. A tanév elején a különbözı foglalkozásokra/ tánc, sport, könyvtár stb./ jelentkezı tanulók szülei írásban közöljék a pedagógussal, hogy milyen foglalkozásokra járnak gyermekeik, és milyen idıpontokban kell a tanulószobáról ıket elengedni. Ha a tanulóval sorozatosan probléma van a tanulószobán: nem végzi el a feladatát, rendetlenkedésével zavarja a többiek munkáját, akkor egy vagy több hétre felfüggeszthetı, illetve véglegesen kizárható, ha a gondokról a szülıt elıtte már legalább kétszer írásban tájékoztatták. 7. Távolmaradás, mulasztás, késés igazolása A tanuló hiányzását, illetve késését a tanítási órákról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokról igazolni kell. A szülı egy tanév folyamán gyermekének három nap hiányzást igazolhat a tájékoztató füzetbe írt bejegyzéssel. A betegséget orvosi igazolás bemutatásával kell igazolni. A mulasztó tanuló iskolába jövetelének elsı napján, de legkésıbb három tanítási napon belül igazolhatja mulasztását, melyet az osztályfınöknek kell bemutatni. A tanuló órái igazolatlannak minısülnek, ha az elıírt határidı alatt nem igazolja távolmaradását. o Az elsı igazolatlan mulasztás után az osztályfınök írásban értesíti a szülıt a mulasztásról, valamint felhívja a figyelmet az igazolatlan mulasztások következményeire.

13 o 10 órát elért igazolatlan mulasztás esetén a szülıt ismételten értesíteni kell, továbbá értesíteni kell a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. o A 30 órát meghaladó hiányzás esetén értesíteni kell az általános szabálysértési hatóságot, ismételten tájékoztatni a gyermekjóléti szolgálatot, amely közremőködik a tanuló szülıjének értesítésében o Az 50 órát elérı igazolatlan hiányzás esetén az iskola igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt és a kormányhivatalt. Amennyiben a tanuló elkésik a tanítási óráról, az órát tartó nevelı a késés tényét, a késés idejét, valamint azt, hogy a késés igazoltnak vagy igazolatlannak minısül az osztálynaplóba bejegyzi. Több késés esetén a késések idejét össze kell adni, és amennyiben az eléri a negyvenöt percet, egy tanítási óráról történı hiányzásnak minısül. Ha a tanulónak egy tanítási évben: o az igazolt és igazolatlan órák együttesen a 250 órát meghaladják, o egy adott tantárgyból az igazolt és igazolatlan órák a tanítási órák 30%-át meghaladják, és a tanítási év végén nem osztályozható, osztályozó vizsgát engedélyezheti a nevelıtestület. Három napnál hosszabb, elıre tervezhetı indokolt távolmaradásra az igazgató adhat engedélyt. Az engedély megadásának feltétele, hogy a kérelmezı kötelezettséget vállaljon a mulasztás alatt elmaradt tanulnivalók pótlására, pótoltatására. Bukásra álló, rossz magatartású, hanyag szorgalmú tanuló részére elızetes engedély nem adható. A továbbtanulás elıtt álló 8. osztályos tanulók a szülı elızetes kérésére, az osztályfınök engedélyével, két alkalommal vehetnek részt a középiskolák által szervezett nyílt napokon. 8. Térítési díj befizetése, visszafizetése Az étkezési díjak befizetésnek módja: o A tárgyhavi térítési díj befizetése minden hónapban 5-e és 15-e között esedékes. o A befizetés készpénzzel történik az étkeztetı szolgálat munkatársánál. o Helye az alsó tagozatos iskola épületének földszintjén kijelölt helyiség. Az étkezés lemondása a tervezett program elıtti munkanapon 13 óráig lehetséges. Ha az étkezés lemondása a betegség elsı napján 13 óráig megtörténik, akkor csak a bejelentés napja kerül számlázásra, bejelentés hiányában a számlázás folyamatos. Hiányzás utáni étkezésrıl is értesíteni kell az intézményt az elızı munkanap 13 óráig, hogy biztosítani lehessen az ellátást. Az iskola az igénybe nem vett, lemondott, étkezésekre elıre befizetett díjat túlfizetésként a következı hónapra elszámolja.

14 9. Szociális támogatás megállapításának és felosztásának 9.1. Étkezési térítés támogatása Az intézményi étkeztetés során lehetıség van a jogszabályok szerinti kedvezmény érvényesítésére. A Nagyközségi Önkormányzat látja el a tanulók étkeztetését. A kedvezményre jogosító dokumentum bemutatásával lehet igénybe venni a szolgáltatást Tankönyvtámogatás lehetısége szeptember 1-jétıl elsı évfolyamon kezdıdıen felmenı rendszerben a tankönyvek térítésmentesen állnak a tanulók rendelkezésére. A további évfolyamokon rászorultsági alapon az alábbiak alapján történik a tankönyvtámogatás. Az ingyenes tankönyvellátás alapjául a szülı/gondviselı írásos nyilatkozata szolgál. A kitöltött Nyilatkozatot - az ingyenességre való jogosultságot igazoló dokumentumokkal együtt a megjelölt határidıig kell benyújtani az igazgató helyetteseknek.. A határidı elmulasztása jogvesztı. Amennyiben a támogatásra jogosultság a bejelentési határidı után következik be, vagy iskolaváltás történik, kölcsönzéssel, vagy a napköziben, tanulószobán, könyvtárban elhelyezett tankönyvek rendelkezésre bocsátásával teljesítjük az igényt. Az ingyenesség biztosításának módjáról (pénzbeli és/vagy az iskolai könyvtárból kölcsön adott tankönyvek) az igazgató dönt. Döntésérıl az igazgató írásban értesíti a szülıket. Az ingyenesség biztosítása érdekében a könyvtári állományból kölcsön adott tankönyvek és tankönyvi segédletek rendeltetés szerinti használatáért, megırzéséért a tanuló/szülı felel. A tanév során egy példányban biztosít az iskola tankönyvet, melyet az utolsó tanítási napon, illetve a tantárgy tanulásának befejezésekor a könyvtár számára vissza kell adni. A tankönyv elvesztése, a tanuló számára felróható megsemmisülése esetén a szülı anyagi felelısséggel tartozik. 10. A tanulók jutalmazása Azt a tanulót, aki képességeihez mérten: példamutató magatartást tanúsít, folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, az iskolai, illetve az iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedıkön, vagy elıadásokon, bemutatókon vesz részt, bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megırzéséhez és növeléséhez, az iskola dicséretben részesítheti. A dicséretet írásba kel foglalni, és azt a szülı tudomására kell hozni. A dicséretek szintjei: osztályfınöki/szaktanári igazgatói nevelıtestületi Az országos versenyen való részvételért, illetve az elért eredményért járó dicséretet a verseny

15 formájától, a résztvevık számától függıen egyedi esetenként határozzuk meg a dicséret fokozatát. Az a napközis tanuló, aki szorgalmával, magatartásával és közösségi munkájával folyamatosan példát mutat a tanév végén Kiváló napközis tanuló jutalomban részesíthetı. Az egész évben példamutató magatartást tanúsító, kiemelkedı tanulmányi és közösségi munkát végzett tanulók a tanév végén dicséretben, oklevélben, tárgyjutalomban részesülnek. A dicséretet be kell jegyezni a bizonyítványba. A nevelıtestületi dicséretet kapott tanulókat év végén oklevéllel és könyvvel jutalmazzuk. Az egyes tanévek végén valamint a nyolc éven át kitőnı eredményt elért tanulók, oklevelet és könyvjutalmat kapnak, melyet a ballagáson, illetve a tanévzáró ünnepélyen az iskola közössége elıtt vehetnek át. Tanulóink éves, illetve 8 éves munkáját kívánjuk jutalmazni, különbözı címek odaítélésével, melyrıl minden esetben a tantestület dönt. A részletes leírást az 1.sz. melléklet tartalmazza. 11. A tanulókkal szembeni fegyelmezı intézkedések Azt a tanulót, aki tanulmányi kötelezettségeit folyamatosan nem teljesíti, a házirend elıírásait megszegi, igazolatlanul mulaszt, vállalt feladatát nem, vagy nem megfelelıen teljesíti, a tanítója, tanára által rábízott feladatot/ pl. ügyelet/ nem, vagy nem megfelelıen teljesíti, bármely módon árt az iskola jó hírnevének, elmarasztalásban lehet részesíteni. A büntetést írásba kel foglalni, és azt a szülı tudomására kell hozni. Az elmarasztalások szintjei: osztályfınöki/szaktanári, igazgatói, nevelıtestületi. Az elmarasztalások fokozatai: figyelmeztetés, intés, megrovás. Kivételes esetben az iskola által szervezett, a tanuló számára nem kötelezı programtól való eltiltás. Az iskolai büntetések kiszabásánál a fokozatosság elve érvényesül, amelytıl indokolt esetben a vétség súlyától függıen el lehet térni. Súlyos kötelességszegésnek minısülnek az alábbi esetek: az agresszió, a másik tanuló megverése, bántalmazása; az egészségre ártalmas szerek (dohány, szeszesital, drog) iskolába hozatala, fogyasztása; a szándékos károkozás; az iskola nevelıi és alkalmazottai emberi méltóságának megsértése;

16 A tanuló súlyos kötelességszegése esetén a tanulóval szemben a magasabb jogszabályokban elıírtak szerint fegyelmi eljárás is indítható. A fegyelmi megindításáról az iskola igazgatója vagy a nevelıtestület dönt. Elıtte egyeztetı eljárást kell kezdeményezni, melynek szabályait az iskolai SZMSZ tartalmazza. 12. Az iskolába, a tanuláshoz nem szükséges dolgok bevitele A tanulók az iskolába a tanuláshoz szükséges eszközökön, felszerelésen túl más dolgokat csak akkor hozhatnak magukkal, ha azt elıre valamelyik nevelıvel megbeszélik. Nagyobb értékő tárgyat (ékszert, mobiltelefont, értékes órát stb.) valamint nagyobb összegő pénzt a tanulók az iskolába csak a szülı engedélyével rendkívül szükséges esetben hozhatnak. Ilyen esetben az iskolába érkezéskor a nagyobb értékő tárgyat a tanulók kötelesek leadni megırzésre a nevelıi, igazgatói irodában. Ellenkezı esetben az eltőnt tárgyakért az iskola felelısséget nem vállal. Mobiltelefon nem szükséges eszköz a tanuláshoz. Iskolába érkezéstıl távozásig kikapcsolt állapotban lehet a tanulónál a telefon. Nem rendeltetésszerő használata (pl. felvételkészítés, tanórai használat) büntetést von/büntetıeljárást vonhat maga után. Amennyiben a tanuló elızetes engedély vagy bejelentés nélkül hoz az iskolába a tanuláshoz nem szükséges dolgot, és ez a tanítási idı alatt kiderül, a tanuló köteles az engedély vagy bejelentés nélküli dolgot leadni a nevelınek megırzésre a tanítás végéig. Az engedély vagy bejelentés nélkül az iskolába hozott dolgot a tanuló a tanítási nap végén visszakapja. A kerékpárt az iskola területén csak tolni lehet, és azt az udvar kijelölt részén kell tartani, lezárva. A tanuló, a kerékpár eltőnését haladéktalanul jelentse valamelyik nevelınek, aki a továbbiakban megfelelıen intézkedik. 13. Tanulmányok alatti vizsgák A tanulmányok alatti vizsgák részletes szabályai a nemzeti köznevelési törvény alapján az intézményi vizsgaszabályzatban kerültek részletes kidolgozásra Az osztályozó vizsga szabályai Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és az év végi osztályzat megállapításához, ha felmentették a tanórai foglalkozások részvétele alól, engedélyezték egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményeinek egy tanévben, vagy az elıírtnál rövidebb idı alatt eleget tegyen. Ha a tanulónak egy tanítási évben: o az igazolt és igazolatlan órák együttesen a 250 órát meghaladják, o egy adott tantárgyból az igazolt és igazolatlan órák a tanítási órák 30%-át meghaladják és emiatt a tanuló teljesítménye a tanítási év közben nem volt érdemjeggyel értékelhetı, a tanítási év végén nem minısíthetı, osztályozó vizsgát engedélyezheti a nevelıtestület.

17 A nevelıtestület az osztályozóvizsgát akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórai foglalkozást, és az iskola eleget tett a jogszabályban meghatározott értesítési kötelezettségének. A vizsgára kötelezett tanuló esetében az osztályozó vizsgát a félévi és év végi jegyek lezárását megelızı egy hétben kell megszervezni, melynek pontos idıpontját az igazgató jelöli ki. A vizsga idıpontjáról a vizsgázót az igazgató két héttel a vizsga idıpontja elıtt értesíti. A tanuló csak eredményes osztályozó vizsga letételével folytathatja tanulmányait magasabb évfolyamon. Az osztályozó vizsgát megismételni, eredményén javítani nem lehet. A sikertelen osztályozóvizsga után javítóvizsgára mehet a tanuló az érvényben lévı javítóvizsga szabályai szerint. Az osztályozóvizsga tantárgyai, a vizsga jellege: Tantárgy Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Magyar nyelv x Magyar irodalom x Történelem és állampolgári ism x Idegen nyelv x x Matematika x Informatika x Természetismeret x Fizika x Biológia x Biológia és egészségtan x Kémia x Földrajz x Ének - zene x x Rajz gyakorlati x Rajz és médiaismeret 8. gyakorlati x Technika x Testnevelés gyakorlati Tánc és dráma x Hon- és népismeret x A szaktanár feladata: o A félévi, év végi jegyek lezárása elıtt legalább három héttel írásban jelzi az igazgatónak, hogy melyik tanuló, milyen tantárgyból kell, hogy osztályozóvizsgát tegyen. o Ezzel egy idıben tájékoztatja a tanulót a továbbhaladáshoz szükséges követelmény tartalmáról. o Az osztályozóvizsga feladatainak összeállítása.

18 13.2. A javítóvizsga szabályai Javító vizsgát tehet az a tanuló, aki Kubinyi Ágoston Általános Iskola - Házirend a tanév végén legfeljebb három tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott, az osztályozó vizsgáról számára felróható okból elkésik, távol marad, vagy engedély nélkül távozik. A javítóvizsga idıpontját az augusztus közötti idıszakon belül az igazgató határozza meg. A javítóvizsga nem ismételhetı meg. A javítóvizsga lebonyolításakor is a vizsgaszabályzatban foglaltakat kell alkalmazni. A javítóvizsgák feladatait az illetékes munkaközösség állítja össze a tantervi minimum követelmények alapján. A javítóvizsga tantárgyai és jellege megegyezik az osztályozó vizsgánál megjelölt tantárgyakkal és jelleggel Pótló vizsga Abban az esetben, ha a tanuló önhibáján kívül jogszabályban meghatározva - nem tudja teljesíteni a vizsga követelményeit, a teljes vizsga anyagából, vagy a nem teljesített vizsgarészbıl - kérelmére - pótló vizsgát tehet. Idıpontját egyéni elbírálás alapján az igazgató jelöli ki Független vizsgabizottság elıtti vizsga A tanuló alapvetı joga, hogy tanulmányai során pedagógusaitól független bizottság elıtt, tanulmányok alatti vizsgát tehet, amely lehet osztályozó-, és javítóvizsga. A független vizsgabizottság elıtt letehetı tanulmányok alatti vizsgát a kormányhivatal szervezi. A tanuló kiskorú tanuló esetén a szülıje aláírásával a félév, illetve a szorgalmi idı utolsó napját megelızı harmincadik napig, amennyiben hiányzás miatt nem értékelhetı és osztályozó vizsga letételére kap engedélyt, az engedély megadását követı öt napon belül jelentheti be, ha független vizsgabizottság elıtt kíván vizsgát tenni. A tanuló amennyiben a tanév végén valamely tantárgyból / tantárgyakból megbukott, s javítóvizsgát tehet, a bizonyítvány átvételét követı tizenöt napon belül kérheti, hogy a javítóvizsgát független vizsgabizottság elıtt tehesse le Különbözeti vizsga Azok a tanulók, akik más iskolából, más képzési formából érkeznek, ahol nem tanulták az iskolánkban tanulandó valamelyik tantárgyat, kötelesek különbözeti vizsgát tenni. A különbözeti vizsgát tanév közben is lehet tenni vagy legkésıbb az utolsó tanítási héten. Sikertelen különbözeti vizsga esetén a vizsga szabályait kell követni.

19 13.6. A tanulmányok alatti vizsga követelményei A pedagógiai program második részében minden általunk tanított tantárgy helyi tantárgyi tanterve megtalálható. A tantárgyi tantervekben szerepelnek a tematikai egységek végén a továbbhaladás feltételei. Ezek lefedik azokat a tartalmakat, melyek az osztályozó és javítóvizsgák alkalmával számonkérésre kerülnek. Az alsós munkaközösség és a felsıs szaktanárok elkészítik a továbbhaladási követelmények tartalmát és a házirend mellékleteként teszik elérhetıvé, továbbá felkerül az iskola honlapjára. Jelenleg érvényes tantervek tantárgyai esetében 1-8. évfolyamon 2013.április 30-tól elérhetı. Az új helyi tanterv tantárgyai esetében az alábbi ütemezés szerint tanév május elsejéig: az 1. és az 5. évfolyamon, tanév május elsejéig: a 2. és a 6. évfolyamon, tanév május elsejéig: a 3. és a 7. évfolyamon, tanév május elsejéig: a 4. és a 8. évfolyamon. A vizsgakövetelményeket a 2. számú melléklet tartalmazza. 14. Az egészség és a testi épség védelmével összefüggı rendelkezések Az iskolai szőrıvizsgálatokat az iskola-egészségügyi orvos és védını helyben végzi az iskola orvosi szobájában (felsı tagozaton). Az alsó tagozatosok vizsgálata a védınıi rendelıben történik. A vizsgálatokat az orvos és védını ütemezi. Egyéb szakrendelésekre az egészségügyi szolgálattól kapott ütemterv szerint az osztályfınökök, osztálytanítók kísérik el a tanulókat. A gondviselı saját felelısségére írásban kérheti a tanuló mentesítését a szőrıvizsgálatok alól. Írásbeli kérelmét a vizsgálatot végzı orvosnak kell bemutatnia. Az egészséges tanulókat testnevelés óráról átmeneti idıre csak szakorvos mentheti fel. A felmentést a tanuló köteles a testnevelı tanárnak átadni. A tanulók egy részének egészségi állapota indokolhatja, hogy az iskolaorvos könnyített vagy gyógytestnevelési foglalkozást írjon elı a számukra. A könnyített testnevelés során az érintett tanuló részt vesz ugyan az órarendi testnevelés órákon, de bizonyos mozgásokat és gyakorlatokat állapotától függıen nem kell végrehajtania. Az iskolaorvos a szakorvosi vélemény figyelembevételével a tanulókat gyógytestnevelési foglalkozásokra utalhatja. A gyógytestnevelési órákat szakképzett gyógytestnevelı tanár vezeti, amennyiben a fenntartó ezt a lehetıséget biztosítja. A gyógytestnevelési foglalkozásokon az érintett tanulók számára szükséges speciális gyakorlatokat végeznek. Amennyiben a tanuló különleges odafigyelést igényel egészségi állapota miatt (allergiás, gyógyszer érzékeny, stb.), a szülı köteles errıl írásban tájékoztatni a gyermek osztályfınökét.

20 A higiénés szabályok betartása - különös tekintettel az ebédlı, mellékhelyiségek, tisztaságának megtartására - mindenkire nézve kötelezı. Minden nap tiszta ruhában, ápolt külsıvel, az alkalomhoz és helyhez illı öltözetben jelenjenek meg a tanulók az intézményben. Bármilyen fertızésben szenvedı tanuló mindaddig nem látogathatja az iskolát, míg a többi tanuló, a felnıtt dolgozók fertızıdésének veszélye általa fennáll. A fertızés kikezelése melyhez a szükséges felvilágosítást az osztályfınök és/vagy a védını megadja - a szülı feladata és felelıssége. A tanulók egészséges pszichés és testi fejlıdése szükségessé teszi az egészségügyi felvilágosítást. Az iskolaorvos, védını, külsı szakember az osztályfınök kérésére a tanulók egészséges életmódra nevelése érdekében felvilágosító elıadásokat tarthat. Különösen fontos, hogy a tanulók az egészséget veszélyeztetı élvezeti szerek káros hatásairól (dohányzás, droghasználat, alkoholfogyasztás) az életkoruknak megfelelı módon tájékozódhassanak. 15. Egyéb mőködési szabályok A tanuló által elıállított termék, dolog, alkotás vagyoni joga Amennyiben az iskola az iskolai foglalkozás keretében a tanulók által készített dolgok vagyoni jogát átruházza, az elkészítésben közremőködı tanulóknak díjazás jár. A tanulóknak kifizetett díj mértéke az iskola számára kifizetett összeg 50 százaléka, melyet az adott dolog elkészítésében közremőködı tanulók között a végzett munka arányában kell szétosztani. Az egyes tanulóknak járó összegrıl az adott iskolai foglalkozást vezetı iskolai alkalmazott javaslata alapján, az iskolai diákön-kormányzat véleményének figyelembe vételével az iskola igazgatója dönt A tájékoztató füzet Az iskola minden tanulójának van tájékoztató füzete, melyet mindig köteles magával hozni az iskolába. Otthon köteles minden új bejegyzést megmutatni és a következı órára a szülıvel /gondviselıvel/ aláíratni. Aki elveszti a tájékoztató füzetét, köteles minél elıbb pótolni. A második és /többi/ tájékoztató füzet térítésköteles. Az elvesztéséért írásos figyelmeztetést kap a tanuló. A tájékoztató füzet hivatalos irat megrongálása, meghamisítása tilos A testnevelés órák, sportfoglalkozások szabályai A testnevelési órákra, edzésekre (a sportfoglalkozásokra) vonatkozó külön szabályok: A tanuló a tornateremben, az uszodában csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat; mindenekelıtt betartva az uszoda és tornaterem használatának szabályzatát. A sportfoglalkozásokon a tanulóknak az utcai (iskolai) ruházat helyett sportfelszerelést (pl.: tornacipı, edzıcipı, póló, trikó, tornanadrág, tornadressz, melegítı) kell viselniük;

21 A sportfoglalkozásokon a tanulók nem viselhetnek karórát, győrőt, nyakláncot, lógó fülbevalót. A hosszú hajat minden esetben kössék össze! Autóbusz használat szabályai Az autóbusz-vezetı és a nevelı utasításait minden tanulónak be kell tartani! Lehetıleg tolakodás nélkül egyesével történjen a felszállás és leszállás a buszról, a balesetek elkerülése érdekében. Az iskolabuszon csak ülve szabad utazni, futkosni, menet közben felállni, az üléseket rongálni tilos! Étkezni, inni az autóbuszon nem szabad! Az iskolai autóbusszal közlekedı tanulók az iskola épülete elıtt- hideg idı esetén- a bejáratánál a folyosón várakozzanak, míg a buszra fel lehet szállni. A fenti vétségek elkövetésének arányában a tanuló az autóbusz igénybe- vételétıl idıszakosan eltiltható! A pont június 15-tıl hatályát veszti. Mellékletek 1.számú melléklet: A tanulói kitüntetések feltételei 2. számú melléklet: Vizsgakövetelmények 16. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai A házirend tervezetét a nevelık, a tanulók, és a szülık javaslatainak figyelembevételével az iskola igazgatója készíti el. Az iskola igazgatója a tanulók, a nevelık, a szülık, véleményének figyelembevételével elkészíti a házirend végleges tervezetét. A házirend elfogadása elıtt az iskola igazgatója beszerzi a diákönkormányzat véleményét, valamint a szülıi szervezet véleményét az elkészített tervezettel kapcsolatban. A házirendet a nevelıtestület fogadja el nevelıtestületi értekezleten. Az érvényben levı házirend módosítását bármely nevelı, szülı vagy tanuló javaslatára, ha azzal egyetért kezdeményezheti az iskola igazgatója, a nevelıtestület, a diákönkormányzat iskolai vezetısége, vagy a szülıi szervezet (közösség) iskolai vezetısége. A házirend módosítását az elızıekben foglaltak szerint kell végrehajtani. Záró rendelkezések Szülıi munkaközösségi nyilatkozat A szülıi munkaközösségek éltek véleményezési jogukkal. Az errıl szóló nyilatkozatok csatolásra kerülnek.

22

23

24 1. számú melléklet - A tanulói kitüntetések feltételei, lehetıségei 1. Az év kiváló tanulója lehet az a tanuló, aki az alábbi feltételeknek megfelel: Félévkor a négyes osztályzatok száma maximum 3 lehet. Hármas vagy ennél rosszabb osztályzat nem lehetséges. A versenyeken legjobb tudása és képességei szerint vesz részt. A választott és kötelezı foglalkozásokon aktívan részt vesz. / pl.: énekkar, szakkör./ Magatartása példamutató tanáraival, az intézmény dolgozóival, tanulótársaival szemben. A tanév végén a bizonyítványa kitőnı. Egy tanévben maximum 5 tanulónak adható. Megosztása: 2 az alsó tagozatban / csak 4. osztályos tanulónak adható /; 3 a felsı tagozatban. Jutalmazása: oklevél, könyv, fényképének elhelyezése az iskolafalon. 2. Az év kiváló sportolója lehet az a tanuló, aki az alábbi feltételeknek megfelel: A tanév folyamán minél több sportágban, illetve versenyen való eredményes szereplés, képességeihez mérten a lehetı legmagasabb szint elérése. Az éves edzéseken, a versenyeken való felkészülésben lelkiismeretesen, folyamatosan részt vesz. Magatartásával sem az iskolában, sem az iskolán kívül, edzéseken, versenyeken semmilyen probléma nem lehet. Egy tanévben 1-1 leány, 1-1 fiú tanulónak adható alsó és felsı tagozaton. A címre a felkészítést végzı testnevelı tanár terjeszti fel a tanulókat. Jutalmazása: oklevél, könyv, fényképének elhelyezése az iskolafalon. 3. Az év kiváló tanulója és sportolója lehet az a tanuló, aki az év tanulója és az év sportolója címben foglaltaknak megfelel. Egy tanévben egy tanulónak adható alsó és felsı tagozaton. A címre az osztályfınök, a testnevelést tanító kolléga egyetértésével terjeszti fel a tanulót. Jutalmazása: oklevél, könyv, fényképének elhelyezése az iskolafalon. 4. Az iskola kiváló tanulója lehet az a 8. osztályos tanuló, aki az alábbi feltételeknek megfelel: 8 éven keresztül kitőnı bizonyítványt kapott. A versenyeken legjobb tudása és képességei szerint vesz részt. A választott és kötelezı foglalkozásokon aktívan részt vesz / pl.: énekkar, szakkör/. Magatartása példamutató tanáraival, az intézmény dolgozóival, tanulótársaival szemben. Jutalmazás: díszoklevél, oklevél, könyv, vagy egyéb tárgyi jutalom min.5000 Ft értékben. Fényképének elhelyezése az iskolafalon.

25 5. Az iskola kiváló sportolója lehet az a tanuló, aki az alábbi feltételeknek megfelel: Több éven keresztül minél több sportágban, illetve versenyen való eredményes szereplés, képességeihez mérten a lehetı legmagasabb szint elérése. Az edzéseken, a versenyeken való felkészülésben lelkiismeretesen, folyamatosan részt vesz. Magatartásával sem az iskolában, sem az iskolán kívül, edzéseken, versenyeken semmilyen probléma nem lehet. A címre a testnevelı tanár tesz javaslatot. Egy fiú, egy leány tanulónak adható. Jutalmazása: oklevél, könyv, fényképének elhelyezése az iskolafalon. 6. Az iskola kiváló tanulója és sportolója lehet az a 8. osztályos tanuló, aki az alábbi feltételeknek megfelel: 8 éven keresztül kitőnı bizonyítványt kapott. A versenyeken legjobb tudása és képességei szerint vesz részt. A választott és kötelezı foglalkozásokon aktívan részt vesz. Magatartása példamutató tanáraival, az intézmény dolgozóival, tanulótársaival szemben. Több éven keresztül minél több sportágban illetve versenyen való eredményes szereplés, képességeihez mérten a lehetı legmagasabb szint elérése. Az edzéseken, a versenyeken való felkészülésben lelkiismeretesen, folyamatosan részt vesz. Magatartásával sem az iskolában, sem az iskolán kívül, edzéseken, versenyeken semmilyen probléma nem lehet. Egy tanévben egy tanulónak adható. Jutalmazása: oklevél, könyvjutalom, fényképének elhelyezése az iskolafalon.

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. amely a. Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND amely a Király Iván Körzeti Általános Iskola Farád tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 2008. A házirend célja és feladata 1. A

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a Kisgyőri Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza. a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 HÁZIREND mely a Kisgyőri Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28.

Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND. Vasad,2013. március 28. Vasadi Általános Iskola 2211 Vasad,Petőfi S.u.30. OM: 032514 HÁZIREND Vasad,2013. március 28. A V A S A D I Á L T A L Á N O S I S K O L A H Á Z I R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND mely a Nivegy-völgyi Nemzetiségi Általános Iskola és Zeneiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel

Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel Ceglédberceli Általános Művelődési Központ Eötvös József Általános Iskolája és Alapfokú Művészetoktatási Intézménye Ceglédbercel OM azonosító: 201 365 2737 Ceglédbercel, Pesti út 160. Tel./ fax: 53/ 378

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola

HÁZIREND. mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola HÁZIREND mely az Esterházy Móric Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és a Gánti Tagiskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján

Részletesebben

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda

Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda Tápiószőlős-Újszilvás Református Általános Iskola és Óvoda 2769 Tápiószőlős, Kossuth L. út 3. / Fax: 53/585 538; 53/585 539 E-mail: halesz@t-online.hu OM azonosító: 201823 TÁPIÓSZŐLŐS-ÚJSZILVÁS REFORMÁTUS

Részletesebben

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

HÁZIREND. Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2013 HÁZIREND Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Preambulum 2. oldal 2. Tanulói jogok, a jogok gyakorlásának eljárási rendje 2. oldal 3. Tanulói kötelezettségek

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND

Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND Kis Bálint Református Általános Iskola Házirend 1 HÁZIREND amely a vésztői Kis Bálint Református Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza az érvényben lévő magasabb rendű

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND

NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA ISKOLAI HÁZIREND NYÍREGYHÁZI SZC SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA ISKOLAI HÁZIREND 2016. Változások átvezetésére Sorszáma: kötelezett: nem kötelezett:

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25

HÁZIREND. Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 HÁZIREND Táltos Tehetséggondozó Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 1 / 25 Tartalom 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. A Házirend célja, feladata... 4 1.2. A Házirend

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009.

LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. LOSONCI TÉRI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2009. Az iskola mindenkor ápolja a tanulóban a szülők tiszteletét és szeretetét, méltán elvárja tehát ugyanezt a családtól (1938.) TARTALOMJEGYZÉK A házirend célja

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01.

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE. Készítette: Kővári Zoltánné igazgató. 2011. szeptember 01. Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős EGYSÉGES HÁZIRENDJE Készítette: Kővári Zoltánné igazgató 2011. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS HÁZIREND...3 1.1. A házirend célja

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and

NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and NYITRA STREET CULTURAL CENTRE and ELEMENTARY SCHOOL HÁZIREND 2009. 1 Intézmény neve: Szabályzat típusa: Nyitra Utcai Általános Művelődési Központ Nyitra Street Cultural Centre and Elementary School Általános

Részletesebben

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola

HÁZIREND. Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola 2015 HÁZIREND Damjanich János Gimnázium és Mezőgazdasági Szakképző Iskola Tartalomjegyzék I. A házirend célja, feladata... 3 II. A házirend hatálya... 3 III. A házirend nyilvánossága... 4 IV. A tanulók

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola Házirendje A Házirend hatálya kiterjed az intézményben, iskolarendszerben tanulókra, a felnőttképzésben résztvevőkre, a dolgozókra, a szülőkre és az

Részletesebben

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja

Házirend. A Házirend jogszabályi alapja TARTALOM Házirend... 3 Házirend... 3 A Házirend jogszabályi alapja... 3 A Házirend célja és feladata... 3 A Házirend hatálya... 3 A Házirend nyilvánossága... 3 A tanulók által az iskolában való tartózkodásuk

Részletesebben

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola

Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola. és Alapfokú Művészeti Iskola Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. / Fax: 22/372981 E-mail: tinodi@tinodi.hu Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE BEREGI ALAPÍTVÁNYI GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE 1 A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A nevelőtestület által meghatározott házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését,

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE

A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA ISKOLAI HÁZIRENDJE A SZENT MIKLÓS KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA (6768 Baks, Fő u.82.) OM: 201616 ISKOLAI HÁZIRENDJE Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. fenntartó TARTALOM 1. Bevezető... 3 1.1. Jogszabályi háttér... 3 1.2.

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda

H Á Z I R E N D. Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda H Á Z I R E N D Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2008 Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések...3 1.1 Az intézmény adatai...3 1.2 Személyi hatálya...3

Részletesebben

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND

Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND Jáki Nagy Márton Általános Iskola HÁZIREND HÁZIREND Az Iskola házirendje a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011.

SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. 1 SIPKAY BARNA KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI, IDEGENFORGALMI KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ISKOLAI HÁZIREND 2011. Sorszáma: Változások átvezetésére - kötelezett: - nem kötelezett: A Házirend a SIPKAY

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium

HÁZIREND. Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium HÁZIREND Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium 1 HÁZIREND mely a Budapest II. Kerületi Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium (1026 Budapest, Pasaréti

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

HÁZIREND. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. A házirend célja és feladata HÁZIREND amely a Horváth József Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata 1.

Részletesebben

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 2 TARTALOMJEGYZÉK A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, házirendjének

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10.

1135 Csata u. 20. Házirend. Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. 1135 Csata u. 20. Házirend Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 2013.10. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 4 II. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 4 A TANULÓK ÉS A SZÜLŐK TÁJÉKOZTATÁSA...

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND 2013. Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola Házirend 2013 Szolnoki Kodály Zoltán Ének-zenei Általános iskola és Néptánc Alapfokú Művészeti Iskola

Részletesebben

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE

A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE A M o hács Térs é gi Általános Iskola HÁZI R E N D JE mely a tanulói jogok gyakorlásának, illetve a kötelezettségek végrehajtásának módját, továbbá az iskola által elvárt viselkedés szabályait tartalmazza

Részletesebben

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b)

HÁZIREND. NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) HÁZIREND NEVELJÉTEK AZ ÚR TANÍTÁSA SZERINT FEGYELEMMEL ÉS INTÉSSEL. (EF. 6,4b) Tartalom 1. A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA... 3 4. TANULÓI JOGVISZONY

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 1 -

Tartalomjegyzék - 1 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 Bevezető rendelkezések... 2 A házirend nyilvánossága... 3 Az intézmény adatai... 3 Az iskola nagyobb tanulóközösségei... 3 Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai...

Részletesebben

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola

Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola Százhalombattai Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND OM azonosító: 202792 KLIK azonosító: 123024 A et jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte:. október 11. Hatályos a következő módosításig. TARTALOM 1. A

Részletesebben

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu

Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu Művészetek Völgye Általános Iskola Levélcím: 8296 Monostorapáti, Zrínyi u. 1.Tel/Fax: 87/435-045 E-mail: iskola@ mapati.sulinet.hu OM azonosító: 037116 H Á Z I R E N D mely a Művészetek Völgye Általános

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE

H Á Z I R E N D. Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE H Á Z I R E N D Az intézmény megnevezése: CSONGRÁDI GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SÁGHY MIHÁLY TAGINTÉZMÉNYE Székhelye: Csongrád, Gyöngyvirág u. 18. Telefonszáma: 63/570-425 63/570-438 Fax:

Részletesebben

5800 63. OM 028376 HÁZIREND

5800 63. OM 028376 HÁZIREND BÉKÉS MEGYEI HUNYADI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM 5800 Mezőkovácsháza, Sármezey

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

Bevezetés. Törvényi háttér:

Bevezetés. Törvényi háttér: Bevezetés HÁZIREND, amely a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskola tanulóira, a tanulók szülőire és az iskola dolgozóira vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Törvényi háttér: közoktatásról

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

HÁZIREND. Tartalomjegyzék

HÁZIREND. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2015. HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3. 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND TERÉZVÁROSI MAGYAR ANGOL, MAGYAR NÉMET KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2015 TARTALOM Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 II. A tanuló kötelességei... 2 III. A hetes kötelességei...

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Módosította: Krekk Mária igazgatóhelyettes Készítette és jóváhagyta: Molnár György igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék

Könyves Kálmán Általános Iskola Házirend 2013 Könyves Kálmán Általános Iskola Versegi Tagiskola. Tartalomjegyzék HÁZIREND 2013 mely a Könyves Kálmán Általános tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. Házirend 2013 Tartalomjegyzék 1. A házirend célja és feladata...

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

ÁLTALÁNOS ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Mezőhegyesi József Attila Általános Iskola, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 5820 Mezőhegyes, Béke park 1. Pf: 46 Tel./Fax: 06-68-466-103 vagy 06-30-445-5432 www.mezohegyesamk.hu, E-mail: mezohegyesiskola@gmail.com

Részletesebben

I. A házirend célja és feladata

I. A házirend célja és feladata HÁZIREND,mely a Szigetszentmártoni Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. TARTALOM I. Házirend célja és feladata II. Bevezető

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11.

Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. Házirend Budapest, 2015. március 31. Varga Márta Gizella intézményvezető

Részletesebben