A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE"

Átírás

1 Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/ Gondnoki+fax: 89/ Gondnoki: 89/ Felsıs tanári: 89/ Alsós tanári, könyvtár: 89/ Jelen házirend a fenti intézményben foglalkoztatott közalkalmazottakra, tanulókra terjed ki. Bizonyos pontok a szülık intézménnyel való kapcsolattartását szabályozzák. A házirend alapja a többször módosított 1993.évi LXXIX. Törvény a közoktatásról, a többször módosított, a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a Weöres Sándor Általános Iskola Szervezeti és Mőködési Szabályzata, valamint Munkaterve. Ezen elıírások (rendelkezések, dokumentumok) által szabályozott kérdéseket a házirend nem ismétli, csak utal rájuk. I. Az iskola munkarendje: Nyitvatartás: Az iskola szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig 6 45 órától óráig tart nyitva. Ügyelet: - tanári: 7 00 órától a tanítás kezdetéig, óraközi szünetekben a folyosókon és az udvaron, ebédidı alatt az ebédlınél, a tanítási idıt követıen a 4. és 5. óra után, - tanulói: A tanulói ügyelet a kapu ügyeletre terjed ki. Tanítási idı A csengetés rendje: Óra Jelzı Becsengetés Kicsengetés Lehetıség szerint a tanulók 7 15 óra után érkezzenek az iskolába. Az indokoltan korábban érkezı tanulók számára 7 00 órától nevelıi felügyeletet biztosít az iskola. E tanulókat az osztályfınökök feljegyzik a 7 00 órakor érkezı tanulók listájára. A tanulók legkésıbb re érkezzenek az iskolába. Kulturált körülmények között a tanulók valamennyi szünetben elfogyaszthatják a tízóraijukat az osztálytermekben. Az idıjárási körülmények függvényében a 3. óra után az udvari szünet kötelezı. A tanítási idı végén a tanulók csoportosan távoznak az iskolából, a menzások tanári kísérettel, együtt mennek ebédelni. A napközis foglalkozásokról 15 00,15 30 és órakor távozhatnak a gyerekek. Tanítási idın kívül a tanulók csak külön engedéllyel vagy szervezett foglalkozás keretében, kizárólag felnıtt felügyeletével tartózkodhatnak az iskolában. Ezen foglalkozásokon a tanulók felügyeletét a foglalkozásra beosztott nevelı biztosítja A szülıi értekezletek és a fogadó órák idıpontját az iskola az éves munkatervében szabályozza, és ezekrıl az ellenırzı, tájékoztató füzet útján értesíti a szülıket. Az ıszi, téli és a tavaszi szüneten kívül az állami és helyi ünnepekkor, valamint a tanév helyi rendjében meghatározott napokon szünetel a tanítás. Rendkívüli óra elrendelése igazgatói jogkör. Élhet vele az igazgató, ha adott tárgyból az éves óraszám nem megfelelı, vagy valamilyen rendkívüli okból elmaradt órák pótlása. Az intézményben alkalmazott számonkérések: - szóbeli: a) felelet 1 b) kiselıadás 1 (vagy egyéb értékelés) - írásbeli: (a lenti táblázat tartalmazza.)

2 2. oldal 1: 1 jegynek számít; 2: 1 jegynek számít, de eldöntheti a kétes félévi/év végi jegyet; 3: egyenlı a témazáróval, de magántanulóknál ez adja a félévi/év végi érdemjegyet. Az alsó tagozatos tanulókat szöveges értékeléssel minısítjük. A számonkérés formája A számonkérés bejelentése A számon-kérés korlátai A tanulói tudás értékelésben betöltött szerepe A számonkérés értékelésének rendje Írásbeli felelet bármikor nincs 1 1 hét * Házi dolgozat min. 1 héttel elıbb nincs 1 1 hét * Témazáró min. 1 héttel elıbb maximum napi hét * Belsı vizsga min. 2 héttel elıbb maximum napi 3 3 egyeztetett idıpontban * amennyiben nincs 1 héten belül óra, akkor a következı órán Tanórán kívüli foglalkozások Az iskola az éves munkatervében meghatározott szakköröket mőködteti. Ezekrıl az osztályfınökök tájékoztatják a tanulókat és a szülıket. A mőködés rendjét a szakkörvezetı határozza meg. A tanuló az általa választott szakkörön egész tanévben köteles részt venni, ha a szakkör látogatásától a szakkörvezetı el nem tiltja. A tanulók igény szerint a következı tanórán kívüli, szervezett foglalkozásokon vehetnek részt: - napközi otthon - tanulószoba - szakkör - énekkar - iskolai tömegsport - diáksport egyesületi foglalkozás - diákönkormányzati rendezvény - kirándulás, táborozás - önköltséges tanfolyam - tanulmányi, szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny - diáknap - erdei iskola E foglalkozások rendjét a foglalkozást vezetı(k) és a diákok képviselıi együttesen határozzák meg. A helyiségek használata A szaktantermeket (technika terem, természettudományi elıadó, tornaterem, könyvtár, számítástechnika terem, rajz terem, drámatermek) csak nevelıi engedéllyel és felügyelettel használhatják a tanulók. - Osztálytermek: Tanítási idın kívül az osztálytermekben csak nevelıi felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. - Technikaterem, rajzterem: A terem ajtaját a tanítási foglalkozásokon kívül zárva kell tartani. A tanteremben csak nevelıi felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. - Könyvtár: Minden tanuló tagja az iskolai könyvtárnak. A könyvtár használatát saját mőködési szabályzata írja elı. Nyitvatartási rendje a könyvtárajtón megtekinthetı. - Tornatermi öltözık: Testnevelés órák/foglalkozások alatt az öltözık ajtaját zárni kell. - Tornaterem: A tornateremben csak nevelıi felügyelettel tartózkodhatnak a tanulók. Tanítási idın kívül a nevelıi felügyelet mellett igazgatói engedéllyel használható a tornaterem. - Ebédlı: Nevelıi felügyelettel, engedéllyel használható. Ebédidı: órától óráig. - Számítástechnika terem: A tanterem ajtaját tanítási órákon kívül zárva kell tartani. Tanításon kívül a tanulók a teremben csak nevelı felügyeletével tartózkodhatnak. - Drámatermek: A tanterem ajtaját tanítási órákon kívül zárva kell tartani. A tanulók a teremben csak nevelı felügyeletével tartózkodhatnak. -Arizona szoba: A szoba ajtaját tanítási órákon kívül zárva kell tartani. A tanulók a szobában csak nevelı felügyeletével tartózkodhatnak - Folyosók: A tanulók a szünetekben úgy közlekedjenek, hogy ne veszélyeztessék maguk és mások testi épségét. A folyosó rendjéért az ügyeletes nevelı felel. A felsı tagozatos tanulók indokolatlanul nem tartózkodhatnak az alsós, az alsó tagozatosok a felsıs folyosón. A folyosókon a tanulók csak jelzı csengetésig tartózkodhatnak. Kivételt képez a tantermek váltása.

3 3. oldal Ünnepélyek, megemlékezések Ünnepi alkalmak: - a tanévnyitó és tanévzáró ünnepély; - a tanév szorgalmi idıszakára esı hivatalos állami ünnepek; - a Weöres Sándor hét rendezvényeinek zárása. Megemlékezések: - az Aradi vértanuk emléknapján. Az iskolaszintő versenyek és szórakoztató rendezvények: - gyereknapi program; - a Weöres Sándor hét rendezvényei; - különbözı háziversenyek; - a szabadidı-szervezı munkatervében szereplı programok; - az iskolai DÖK rendezvénytervében szereplı programok. Az iskola tanulóinak kötelezı ünnepi viselete: Balesetek megelızése, bejelentése Lányok: fehér blúz, sötét szoknya vagy nadrág Fiúk: fehér ing, sötét nadrág A tanulók és a közalkalmazottak kötelesek betartani a balesetvédelmi elıírásokat. Az iskola folyosóin, lépcsıin, tantermeiben tilos minden olyan tevékenység, amely balesetet okozhat. Testnevelés órán, valamint veszélyes feladatok végzésekor (pl. udvari játszótér használata) mindenféle ékszer viselése tilos. A tanulók az általuk észlelt baleseteket, veszélyhelyzeteket kötelesek azonnal jelenteni a legközelebbi nevelınek. A tőzriadót szaggatott csengetés jelzi. A tanulók a tőzriadó tervben meghatározott sorrendben, fegyelmezetten, a beosztott nevelı vezetésével a lehetı legrövidebb idın belül hagyják el az iskola épületét. Minden tőzesetet jelenteni kell a Hivatásos Önkormányzati Tőzoltóságnak. A tőzriadónak megfelelıen kell eljárni bombariadó esetén is. Kártérítés A tanuló a Közoktatási Törvény 77. (1-2.) bekezdése értelmében gondatlan vagy szándékos károkozásáért kártérítésre köteles. A kártérítés mértékét az említett törvény határozza meg. Az ellenırzı könyv illetve tájékoztató füzet elvesztése esetén térítési díj megfizetése ellenében igényelhet újat a tanuló. Amennyiben a tanuló szenvedett tanulmányaival összefüggésben kárt, azt a törvényi szabályozásnak megfelelıen téríti meg az iskola. Nem vállal az intézmény felelısséget: ırizetlenül hagyott tárgyakért, ékszerekért, mobil telefonokért, kiemelkedıen nagy értékő ruházati és egyéb felszerelésekért, valamint olyan tárgyakért, amelyek az iskolai munkához nem szükségesek. Jutalmazás A kiemelkedı teljesítményt nyújtó tanulót az iskola jutalmazza. A kiemelkedı eredménnyel végzett együttes munkát, tanulói közösséget csoportos dicséretben és jutalomban lehet részesíteni. A jutalmazás formái: Egyéni: a.) Szóbeli dicséret b.) Írásos dicséret: - szaktanári, - napközi vezetıi, - osztályfınöki, - igazgatói, - nevelıtestületi, c.) Oklevél d.) Év végi könyvjutalom, d.) Hozzájárulás sport, kulturális rendezvény látogatásához, Csoportos: - jutalomkirándulás, - hozzájárulás sport, kulturális rendezvény láto-gatásához, kiránduláshoz, táborozáshoz, erdei iskolához. Fegyelmezı intézkedések A Házirendben foglaltak megsértése fegyelmi intézkedéseket vonhat maga után. A fegyelmezı intézkedések alapja a fokozatosság elve, amelytıl indokolt esetben el lehet térni. A tanulóval szemben a következı fegyelmezı intézkedések hozhatók: - szóbeli figyelmeztetés: - szaktanári, ügyeletes tanári, osztályfınöki, napközi vezetıi, igazgatói. - írásbeli figyelmeztetés: - szaktanári/napközi vezetıi, - osztályfınöki: figyelmeztetés, intés, megrovás - igazgatói: intés - nevelıtestületi: megrovás - eltiltás, kizárás különbözı iskolai rendezvények látogatásától (pl. disco, osztálybuli, vetélkedık, stb.) A magatartás és szorgalom értékelését a tanulók és a nevelıtestület véleményének meghallgatásával az osztályfınök állapítja meg.

4 4. oldal Egyéb rendelkezések Az ellenırzı könyvet legalább havi rendszerességgel az osztálynaplóba bejegyzettekkel az osztályfınök egyezteti. Az alsó tagozatban a negyedéves szöveges értékelést az osztályfınök egyezteti a szaktanárokkal és a naplóval. A tanuló köteles a bejegyzéseket rendszeresen láttamoztatni szüleivel, gondozóival. A szaktanár kötelessége az érdemjegyek osztálynaplóba és ellenırzıbe való naprakész bejegyzése. Az iskola idıközönként iskolaújságot jelentethet meg és iskolarádiót mőködtethet. Az iskolaújság elıállítási költségeihez az intézmény minden szám esetében anyagi hozzájárulást biztosít. Az iskolarádió mőködésének hátterét a stúdió berendezései adják, melyet az intézményi költségvetésbıl mőködtetünk. A szülıket érintı szabályok Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 14. szakasz (2) bekezdés c(-d) pontját minden szülı köteles betartani Mulasztások, távolmaradások: Tanévenként a szülı maximum 3 napot igazolhat gyermeke hiányzásából. Az esetleges több hiányzás igazolására orvosi igazolást kell hozni. Az igazolást a tanuló ellenırzı könyvébe kell bejegyezni. A hiányzás igazolható orvosi nyomtatvánnyal is. A hiányzást legkésıbb a második napon jelezni kell az osztályfınök felé. Elızetes távolmaradási engedélyt kérhet a szülı írásban gyermeke részére: maximum 3 napot az osztályfınöktıl ennél több napot az igazgatótól. Igazolatlan hiányzások esetén az iskola a törvényi elıírásoknak megfelelıen jár el. Térítési díjak Az étkezési térítési díjakat az iskolatitkár az igazgató által jóváhagyott napokon havonta szedi be. Amennyiben a tanuló a megadott idıpont után fizeti ki a térítési díjat, úgy csak a befizetést követı naptól étkezhet. Az étkezés lemondása a következı tanítási naptól lehetséges, melyet telefonon vagy személyesen kell bejelenteni az iskolatitkárnak legkésıbb 8.30 óráig. Az iskola az igénybe nem vett étkezésekre befizetett térítési díjat a bejelentést követı naptól kezdıdıen a következı befizetés alkalmával beszámítja, vagy a hiányzó gyermek ebédje igazolás ellenében mely a gondnoki irodában kérhetı óra vagy óra között elvihetı. Hivatalos ügyek intézése: - az iskolatitkári irodában 8.00 órától óráig - szaktanárokkal, osztályfınökökkel, napközis nevelıkkel, iskolavezetéssel szorgalmi idı alatt fogadó órán, szülıi értekezleten, illetve elıre egyeztetett idıpontban. A szülık gyermeküket az iskola elıtt és az aulában várhatják meg, illetve addig kísérhetik. Az elsı évfolyamot kezdı tanulók esetében ettıl szeptember elsı hete folyamán eltekintünk. Esetleges sürgıs ügyeik intézésére a kapuügyeletes hívja ki a keresett pedagógust a szülıhöz. Elızetes bejelentkezés alapján az iskolai foglalkozások szabadon látogathatók. II. A tanuló jogai és kötelességei A tanulónak joga van: - a tanuláshoz, - a szünethez, - az iskola létesítményeinek (könyvtár, számítástechnika, tornaterem, stb.) igénybe vételéhez, - tájékoztatást kapni személyét és tanulmányait érintı kérdésekben - hetesnek, ügyeletesnek lenni, - az iskolai tanórán kívüli rendezvényeket látogatni, - diákköröket létrehozni (min.15 fı), a diákkör alapszabályát elkészíteni, melyhez nevelıi segítséget kérhet, - tanévenként maximum kettı tanítási napon tanulmányi kiránduláson részt venni, - javaslatot tenni a kiránduláson részt vevı kísérı nevelı személyére, - 4. és 6. évfolyamon erdei iskolai foglalkozáson részt venni, amennyiben a szülık vállalják az ezzel járó anyagi terheket - az iskola által szervezett nyári táborokban, napközis táborokban részt venni - az Arizona program által nyújtott lehetıségekkel élni - panaszait a megfelelı fórumokon bejelenteni és orvosoltatni (ld. Jogorvoslat) - az iskola által kiírt versenyeken, pályázatokon részt venni, - véleményét elmondani az ıt érintı kérdésekben a törvényben meghatározott módon, az emberi méltóság tiszteletben tartásával, - segítséget kérni problémáinak megoldásához, - aktívan részt venni a diákönkormányzat munkájában, - választónak és választhatónak lenni a diákképviseletbe, - a törvény által meghatározott egyetértési és véleményezési jogait gyakorolni a diákönkormányzaton keresztül. A diákönkormányzat akkor járhat el a tanulók egészét érintı ügyekben, ha a tanulólétszám ötven százalékánál több tagja van. - javaslatot tenni a diákönkormányzat különféle rendezvényeire,

5 5. oldal - az érdeklıdésének megfelelıen a kötelezı és választható tantárgyakon kívül szakkörökre járni, ilyenek szervezését kezdeményezni. Ezekrıl minden tanév elején az osztályfınökökön keresztül értesítjük a tanulókat, mely foglalkozásokra szeptember 15-ig írásban jelentkezhetnek a tanulók. - a dolgozatot egy héten belül, értékelve visszakapni. (ha nincs 1 héten belül óra, akkor a következı órán) Ellenkezı esetben a tanuló eldöntheti, hogy igényt tart-e a kapott érdemjegyre. - a késve megkapott dolgozat érdemjegyét semmisnek tekinttetni - kérdést intézni az iskola vezetıjéhez, és arra harminc napon belül érdemi választ kapni - vallási, világnézeti vagy más meggyızıdését, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tarttatni, feltéve, hogy e jogának gyakorlása nem ütközik jogszabályba, vagy tantervi elıírásba, nem sérti másoknak ezt a jogát, és nem korlátozza társai tanuláshoz való jogának gyakorlását - Az iskola szolgáltatásainak igénybevétele az 1. tanév megkezdéséhez kötött. - Az iskola valamennyi tanulójának joga van a havonta megtartott iskolagyőlésen illetve az évenként egyszer megrendezett diákközgyőlésen részt venni, és véleményét elmondani. - feleltmentesítı jegyet az elıírás szerint használni A tanuló köteles: - tiszteletben tartani tanulótársainak, tanárainak és az iskola alkalmazottainak jogait és emberi méltóságát. - a házirend szabályait megtartani - az Arizona programban szereplı alapelveket betartani - jelzı csengetéskor az osztályterembe, vagy a szaktanterem elé menni - környezetét és a használt eszközöket rendben tartani, a tanórák elıtt az eszközöket elıkészíteni, a tanórák végén tisztán a helyükre rakni. - a tanulók által használt tantermek rendjére, a berendezés épségére ügyelni, - a hetesi/ügyeletesi feladatokat maradéktalanul ellátni, - A tanuló köteles az iskolába érkezéskor kikapcsolni a mobiltelefont, MP3, MP4 lejátszókat. Indokolt esetben tanári engedéllyel a telefon szünetben használható. A szabály megszegıje a készülékét köteles a tanítási nap végéig - kikapcsolt állapotban az irodai lemezszekrénybe megırzésre átadni. - a foglalkozások, rendezvények mőködési rendjét betartani, - az iskolában váltócipıt viselni, - a tanórákon a szaktanár által meghatározott felszereléssel megjelenni, - a határidıket pontosan betartani, - az általa választott szakköröket egész évben látogatni, - az ellenırzı könyvet mindig magával hozni, és az érdemjegyeket beíratni, azt a szülıkkel láttamoztatni, - tanórán képességeihez mérten maximális odaadással, fegyelmezetten dolgozni, - a diákkör létrehozását az iskola vezetıségének bejelenteni, - az intézményben tartózkodó felnıtteket, gyerekeket az illemszabályoknak és a napszaknak megfelelıen köszönteni, - a balesetvédelmi szabályokat betartani, óvni saját és társai testi épségét - mulasztását legkésıbb az iskolába érkezés után 3 napon belül igazolni, - késésnek számít, ha a tanuló becsengetés után nem tartózkodik a tanteremben. A késések idıtartama összevonandó. Amennyiben az összevont késések idıtartama eléri egy tanóra hosszát és a késések nem igazolhatók, úgy a hiányzás igazolatlan óra. - az iskola képviseletében, a szaktanár által kijelölt versenyen képességei szerint részt venni és fegyelmezett magatartást tanúsítani. - A magántanulók heti egy alkalommal kötelesek megjelenni a feladataikért, és azokat otthon elkészíteni. Érdekegyeztetés, érdekképviselet: A Ktv. vonatkozó bekezdéseiben, valamint más jogszabályban meghatározott esetekben a diákönkormányzat véleményének, egyetértésének megszerzésérıl az igazgató gondoskodik az elıterjesztés legalább egy héttel korábban történı átadásával. A tantestület biztosítja, hogy olyan értekezleteken, melyek témája az iskolai közélet, a tanulói jogok és kötelességek teljesülése, jelenléti, véleményformálási jogot biztosít a DÖK-nek. Jogorvoslat Akinek sérelme van, a következı fórumokon kérheti azok érdemi megválaszolását: - szaktanár - osztályfınök - igazgató - iskolavezetés - diákönkormányzat, Iskolai Diák Tanács - Szülıi Közösség - helyi és magasabb fórumok. Az IDT elnöke valamint a diákönkormányzatot segítı nevelı a panaszos anonimitásának megtartásával jár utána a sérelmeknek. Ha nem sikerül a jogorvoslatuk, az iskola igazgatója elé kell vinniük az ügyet. A panaszosnak írásbeli megkeresésére 30 napon belül érdemi választ kell kapnia. Az iskola életében jelentkezı problémák megoldására alkalmi rendezvények szervezhetık.

6 6. oldal Tanítás nélküli munkanap: A DÖK tanévenként egy tanítás nélküli munkanapról dönt, melynek programját saját munkatervében rögzíti a nevelıtestület véleményének kikérése után. A rendszeres egészségügyi felügyelet és az ellátás rendje: Az iskola tanulói tanévenként egy alkalommal szervezett fogorvosi rendelésen vesznek részt a szakközépiskola rendelıjében. Tanévenként meghatározott idıpontban, iskolaorvos és védını áll a tanulók rendelkezésére. Iskolán kívüli szervezett egészségügyi ellátásra a tanulócsoportokat az adott órára beosztott nevelık kísérik oda és vissza. Elızetesen az ellátásról az osztályfınök vagy az általa felkért személy - ad tartalmi felvilágosítást. A gyermek és ifjúságvédelmi felelıs illetve az 1.sz. igazgató helyettes tart kapcsolatot az egészségügyi szervezetekkel, a tanuló az ı segítségükkel juthat bıvebb információhoz. A mindennapi testedzés formái, a sportkör és az iskola vezetése közötti kapcsolattartás formái és rendje: Az iskola a mindennapi testedzést a tanórai foglalkozások mellett a szakkörök és a diáksport egyesület mőködésének támogatásával, valamint a napközis foglalkozások keretében biztosítja. Az iskola biztosítja továbbá, hogy ıszi és tavaszi idıszakban a sportudvar, téli idıszakban a tornaterem - pedagógus felügyelete mellett - a tanulók rendelkezésére álljon, naponta délutánonként legalább 2 órás idıtartamban. Az iskolában mőködı diáksport egyesület mőködését saját alapszabálya szerint végzi. Bıvebb felvilágosítást az egyesület elnökétıl kérhetnek az érdeklıdık. Tiltott magatartás - A tanuló nem szegheti meg a vezetı és a csoport tagjai által alkotott, az adott alkalomra/alkalmakra érvényes szabályokat. - Engedély nélkül a számára kötelezı foglalkozások és a szünetek idıtartama alatt nem hagyhatja el az intézményt. - Tanítási idıben felügyelet nélkül az udvaron tartózkodni. - Tilos minden olyan tárgyat behozni az iskolába, amelyek a tanulók és társaik egészségére és testi épségére veszélyesek. - Az iskola egész területén tilos a dohányzás a tanulók számára. A felnıttek a dohányzásra kijelölt helyen dohányozhatnak. - Tilos az iskolában nyitvatartási idı alatt szeszes italt, árulni és fogyasztani! - Tilos a napraforgó, tökmag, rágógumi fogyasztása és árusítása az iskola területén. Ha a tanuló ezen magatartásával tiszteletlenséget, zavart okoz, fegyelmi vétséget követ el, mely fegyelmi intézkedést von maga után. - Az iskola egész területén kábítószer tartalmú anyag birtoklása tilos. - Az iskola területén az alapvetı viselkedési, öltözködési és illemszabályokat be kell tartani III. Vegyes rendelkezések: A Házirend a tanulók nagyobb csoportja alatt a legalacsonyabb létszámú osztály létszámával megegyezı számú gyerekek közösségét érti. A Házirend letölthetı az iskola honlapjáról. A további megismerhetıséget az iskola könyvtárában biztosítjuk. Jelen Házirend a törvényben rögzített fórumok egyetértése, jóváhagyása után a kihirdetés napján lép életbe. A Házirend hatályba lépésének napján valamennyi korábbi Házirend hatályát veszti. Pápa, november DÖK képviseletében Szülık képviseletében igazgató

7 7. oldal A hetes feladatai 1. sz melléklet 1. Táblarend. 2. Váltócipık ellenırzése. 3. Padok tisztasága. 4. Szekrényrend. 5. Jelzıcsengetés után mindenki a helyén legyen. 6. Ha más terembe mennek valamilyen órára, a hetes hagyja el utoljára az osztályt, csukja be az ablakot, kapcsolja le a villanyt, zárja be az ajtót! 7. Szellıztetés. 8. Jelentés. 9. A táblatörlı eszközök tisztántartása. 10. Jelentenie kell, ha becsengetés után 5 perc múlva sem érkezett tanár az osztályba. 11. Tanítási idı után az osztályrend ellenırzése. A kapuügyeletes feladatai 2. sz. melléklet Idıtartam: felsı tagozat tól a napközi végéig - a napközis csoportok Feladatok: - Jelzıcsengetés : becsengetés elıtt 5 perccel - Be- és kicsengetés - Becsengetés után a folyosókon, a mellékhelyiségekben, az öltözıkben a villany lekapcsolása - Becsengetés után a bejárati ajtók (fıbejárat, tornatermi bejárat, udvari ajtók) bezárása - Az ügyeletes padnál legalább egy ügyeletes tanuló mindig tartózkodjon. - Az iskolába érkezık fogadása. Az érkezı vendégek fogadásakor így cselekszik: köszönti a vendéget megkérdezi miben segíthet az érkezı nevét, az érkezés idıpontját, valamint akihez érkezett, annak a nevét beírja az ügyeletes füzetbe az egyik ügyeletes elkíséri a vendéget a kívánt helyre - A posta továbbítása a gondnoki irodába. - Az ügyeletes füzet tiszta, rendes vezetése. - Az ügyeleti pad rendben tartása. Az ARIZONA Program 3. számú melléklet Az Arizona Program rendelkezései a diákokra és a tanárokra vonatkozóan a következık : 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom. Az Arizona Program tanácsadó megbeszéléseinek résztvevıi 1. ha a tanuló 5 alkalommal volt az Arizona szobában : - tanuló, - tanuló osztályfınöke, - az Arizona csoport tagjai közül a tanuló által választott pedagógus 2. ha a tanuló 10 alkalommal volt az Arizona szobában : - a tanuló szülei vagy egyik szülıje 3. ha a tanuló 15 alkalommal volt az Arizona szobában : - az iskola igazgatója 4. ha a tanuló 20 alkalommal volt az Arizona szobában : - Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat egyik képviselıje 5. ha a tanuló 25 alkalommal volt az Arizona szobában : - a Rendırség Ifjúságvédelmi Osztályának képviselıje.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény

Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény DOMBÓVÁRI BELVÁROSI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény 1. A tanulók jogai 1.1. Az intézmény szabadtéri sportlétesítményeit, játszóterét szorgalmi időben szabadon

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND

Czimra Gyula Általános Iskola 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND 1174 Budapest, Kép u. 14 HÁZIREND TARTALOM I. BEVEZETŐ... 3 II. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA, HATÁLYA... 3 1. A HÁZIREND CÉLJA, FELADATA... 3 2. A HÁZIREND HATÁLYA... 3 3. A HÁZIREND ÉRVÉNYESSÉGE, NYILVÁNOSSÁGA...

Részletesebben

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND

MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND MILKY WAY ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND A házirend az intézmény tanulóinak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az intézmény munkarendjét. Betartása és betartatása minden tanulónak és

Részletesebben

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 2 TARTALOMJEGYZÉK A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, házirendjének

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND

Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Kertvárosi Általános Mővelıdési Központ 2800 Tatabánya, Hadsereg u. 40/a OM: 201301 HÁZIREND Készítette: Mózes Gáborné igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A Kertvárosi ÁMK

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Házirend A házirend rögzíti a tanulói jogokat és kötelezettségeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának

Részletesebben

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés

A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény. Házirendje. Bevezetés A Vujicsics Tihamér Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Házirendje Bevezetés A Közoktatásról szókló 1993. évi LXXIX. törvény 40. - és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl

Részletesebben

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!

SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND. (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik! SÉF VENDÉGLÁTÓIPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIREND (Az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulókra vonatkozik!) 1. Bevezetés 2. Jogok, kötelességek 3. Jutalmazás, értékelés

Részletesebben

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30.

Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 4400 NYÍREGYHÁZA Báthory út 30. HÁZIREND OM azonosító 038396 2011. Tartalomjegyzék: A házirend elfogadás

Részletesebben

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend

ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola Házirend Elfogadva: 2013. március 11. 1088 Budapest, Trefort u. 8. Tartalomjegyzék 1. HATÁLY, ALAPELVEK... 4 1.1 A házirend hatálya... 4 1.2 A személyiségi jogok és

Részletesebben

Enesei Általános Iskola Házirend

Enesei Általános Iskola Házirend 1. Bevezetés Az ENESEI ÁLTALÁNOS ISKOLA tanulóitól elvárjuk: A pedagógiai programban kifejtett célkitűzések és értékek elfogadásával végezzék a munkát. Erősítsék az iskola szellemiségét, gazdagítsák hagyományait.

Részletesebben

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék

K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a. I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék II. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 2 III. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE... 3 IV. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK... 3 IV.1. A TANULÓK JOGAI... 3 IV.2. TANULÓI JOGOK GYAKORLÁSA... 5 IV.3. A TANULÓ

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik.

1.3. Hatálya a Festetics Kristóf Általános Iskola valamennyi tanulójára, pedagógusára, felnıtt dolgozójára és a tanulók szüleire vonatkozik. A Festetics Kristóf Általános Iskola házirendje Székhely: 8648 Balatonkeresztúr Ady E. u.1. Az iskola pedagógiai hitvallása: Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskolaként mőködik, ahol elsıdleges célunk,

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE

AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE AZ ÉRDI GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 2030 Érd, Gárdonyi u. 1/b HÁZIRENDJE A házirend célja, hogy a szabályok betartásával biztosítsuk az iskola törvényes működését, az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

H Á Z I R E N D nappali tagozat

H Á Z I R E N D nappali tagozat Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 031229 4027 Debrecen, Vénkert u.2. (52) 413-113, 413-255, fax: (52) 413-113 E-mail: keri@iskola.debrecen.huhonlap:www.keri-debr.sulinet.hu

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje

Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola. házirendje Az Apostagi Nagy Lajos Általános Iskola házirendje 1 I. rész: Általános rendelkezések 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén, illetve szervezett iskolai rendezvényeken

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola

Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hartauer Pál Ráday Grund -und Musikschule. Házirend. Ráday Pál Általános Iskola Házirend Ráday Pál Általános Iskola Az intézmény neve: Hartai Ráday Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM azonosító: 027861 Az intézmény székhelye: 6326 Harta, Bajcsy-Zs.u.4. Tel./ Fax:

Részletesebben

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM

Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Házirendje TARTALOM Hazirend-2011.qxd 2011.05.09. 15:45 Page 1 TARTALOM 1. Preambulum.................................4 1.1. A Házirend területi hatálya.....................4 1.2. A Házirend személyi hatálya....................4

Részletesebben

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium

HÁZIREND. Ráday Pál Gimnázium Intézményegység. Péceli Integrált Oktatási Központ. Intézmény neve: Intézményegység: PIOK Ráday Pál Gimnázium Ráday Pál Gimnázium Intézményegység Péceli Integrált Oktatási Központ 2119 Pécel, Kossuth tér 7. T.: 28/547-790, Fax: 547-791 Főigazgató: Forgács Tiborné 2119 Pécel, Kossuth tér 7.sz. Telefon: 06-28/662-048

Részletesebben

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu

Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu HÁZIREND Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium 7400 Kaposvár, Béke u. 75. Tel.: 82/411-628 www.gyakorlo-kap.sulinet.hu A Házirend egységes együttműködési szabályzat tanulók, tanárok és szülők számára,

Részletesebben

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A RITSMANN PÁL NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rack Ferencné Elfogadta: A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola Nevelőtestülete 2012. augusztus 13. Ritsmann Pál Német

Részletesebben

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai

A tanuló jogviszonya. A tanuló kötelességei. A tanuló jogai A tanuló jogviszonya A tanulói jogviszony kezdete a beiratkozás napja. Az osztályba sorolás rendjét az igazgatóhelyettes terjeszti elő, az intézmény vezetője hagyja jóvá. A tanuló felvételéről az igazgató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2

TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ 5. SZ. ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELADATELLÁTÁSRA VONATKOZÓAN. 2 I.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK.2 I.2. AZ ISKOLA NAGYOBB TANULÓKÖZÖSSÉGE..3 I.3. JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK..3

Részletesebben

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirend Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 3100 Salgótarján, József Attila u.2/a OM azonosítója:039959 Elfogadásának, hatályba lépésének dátuma: 2010. szeptember 7. 2010. - 0 -

Részletesebben

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18.

PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Készítette: Rudas Péter. Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. PILISSZÁNTÓI SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Készítette: Rudas Péter Hatályba lépés időpontja: 2013. november 18. 1 Házirend Bevezető rendelkezések... 3 Az intézmény adatai... 4 Az iskola

Részletesebben

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE

AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE Miskolci Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3528 Miskolc, Csele u. 14. AZ ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 2013. Tartalomjegyzék Házirend

Részletesebben

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012.

Janikovszky Éva. Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. Janikovszky Éva / Általános Művelődési Központ HÁZIREND 2012. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 4 1.1 A házirend célja és feladata 4 1.2 A házirend elfogadásának és módosításának szabályai 4 1.3 A házirend

Részletesebben

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012.

Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Intézmény Sárbogárd HÁZIREND 2012. Fejér Megyei Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és HÁZIREND 2012 2 Tartalom ELFOGADÁSRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK 4 1 A HÁZIREND CÉLJA 5 2 A TANULÓ KÖTELESSÉGEI 5 3 A TANULÓ JOGAI 5

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1.

Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. Intézmény neve: Házirend. Szabályzat típusa: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Intézmény neve: Zalalövői Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szabályzat típusa: Házirend Intézmény székhelye, címe: 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. 037602 Intézmény fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Tótkomlós, 2013. augusztus 30.

Tótkomlós, 2013. augusztus 30. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM HÁZIREND 2013-2014 TANÉV Tótkomlós, 2013. augusztus 30. 1 Tartalomjegyzék 1. A házirend fogalma, célja... 3. 2. Felülvizsgálatának, módosításának feltételei, módjai...

Részletesebben

HÁZIREND. Orosháza 2015.

HÁZIREND. Orosháza 2015. HÁZIREND Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések... 3 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend hatálya... 3 3. A házirend nyilvánossága... 3 4. A házirend felülvizsgálata...

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A mőködés rendje 8 III. A pedagógiai munka

Részletesebben

A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2008. A Beethoven Általános Iskola házirendje Az iskola valamennyi tanulója a beiratkozás napjától; első évfolyamon a beíratást követő tanév első tanítási napjától

Részletesebben

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E

T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E T E S T N E V E L É S I E G Y E T E M G Y A K O R L Ó S P O R T I S K O L A I Á L T A L Á N O S I S K O L A É S G I M N Á Z I U M H Á Z I R E N D J E 2 0 1 5 TARTALOM 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 5 1.1.

Részletesebben

A Diósgyőri Gimnázium házirendje

A Diósgyőri Gimnázium házirendje A Diósgyőri Gimnázium házirendje I. Bevezető rész 1. A Diósgyőri Gimnázium tantestülete és a tanulókat képviselő diákönkormányzat egységes szerkezetbe foglalja az iskola életének és működésének legfontosabb

Részletesebben

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HŐGYÉSZI HEGYHÁT ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A házirend az iskola belső életét szabályozza. Hatályos az iskola teljes területén,

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje

A Szilágyi Erzsébet. Gimnázium és Kollégium. Házirendje A Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Házirendje 3300Eger, Ifjúság út 2. Tel/fax: 36/324 808 www.eszeg.sulinet.hu A Szilágyi Erzsébet Gimnázium házirendje Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése

Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE. 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése Halászy Károly Általános Iskola HÁZIRENDJE 1. A Házirend célja és a tanulók viselkedése 1) A nevelőtestület által meghatározott Házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a Pedagógiai

Részletesebben

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola Házirend 2012 BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA BERECZKI MÁTÉ KERTÉSZETI, ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI - GÉPÉSZETI SZAKKÉPZŐ ISKOLA HÁZIRENDJE Baja, 2012 1 Tartalom A házirend hatálya...3 A házirend nyilvánossága...3 1. A tanulók jogai...3 2. A

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola

Minıségirányítási program. Móra Ferenc Általános Iskola Minıségirányítási program Móra Ferenc Általános Iskola 1. MINİSÉGPOLITIKA 1.1. Bevezetés A valkói Móra Ferenc Általános Iskola a közoktatásról szóló 1993.évi LXXIX. Törvény 40. (10) bekezdése szerint intézményi

Részletesebben

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE

A veszprémi. Deák Ferenc Általános Iskola. 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE A veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola 8200 Veszprém, Aradi vértanúk útja 2. OM azonosító: 037033 HÁZIRENDJE 2 A DEÁK FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE mely a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapításokat

Részletesebben

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663

Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Erzsébetvárosi Általános Iskola és Informatikai Szakközépiskola 1077 Budapest Dohány u. 32. : 322-1663 Telephely: 1071 Damjanich u. 6. / fax 322-7694 és 1073 Kertész u. 30. E-mail: info@miskola.hu Honlap:

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015.

SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. SZMSZC SAVARIA KÖZLEKEDÉSI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIREND 2015. Iskola neve és címe: Szombathelyi Műszaki Szakképzési Centrum Savaria Közlekedési Szakképző Iskolája és Kollégiuma 9700 Szombathely,

Részletesebben

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE

Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE Kós Károly Szakképző Iskola HÁZIRENDJE 2010. június 28. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 1. Az intézmény alapadatai... 4 2. Az iskola tanulóközösségei... 5 II. Jogok és kötelességek... 6

Részletesebben

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01.

HÁZIREND. Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 2014.06.01. 2014 HÁZIREND Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskola 0 2014.06.01. Tartalomjegyzék Bevezető... 2 1. Intézménybe való beiratkozás... 3 2. A tanítás és az iskola rendje... 3 2.1. Iskolába érkezés:...

Részletesebben

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti.

H Á Z I R E N D. 2. A tanuló felvételének, átvételének elutasításáról az iskola a szülőt értesíti. H Á Z I R E N D I. A tanulói jogviszonnyal kapcsolatos szabályok 1. A tanuló felvétele és átvétele az iskolába: a) A beiskolázási körzetben lakó minden tanköteles korú gyermek az iskola tanulójának tekintendő.

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013

UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE. Mosonmagyaróvár 2013 AZ UJHELYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE Mosonmagyaróvár 2013 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Általános rendelkezése... 3 3. A tanulói jogviszony keletkezésének, megszűnésének szabályai, eljárási rendje...

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat Szervezeti és Mőködési Szabályzat Békési Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Mővészeti Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Összeállította: Farkas Lászlóné igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. H Á Z I R E N D Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2012. december 19-én. Hatályos: 2013. január 1-jétől. A

Részletesebben

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA

SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA HÁZIREND Mely a SÁRISÁP ÉS KÖRNYÉKE KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA CSER SIMON TAGISKOLÁJA tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 1.ÁLTALÁNOS ELVEK

Részletesebben

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht.

PANNON OKTATÁSI KÖZPONT ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ALSÓSZENTIVÁNI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE. Jóváhagyta: Humán-Pszicho 2002 Kht. Pannon Oktatási Központ Általános és Szakképző Iskola Alsószentiváni Tagintézménye Cím: H-7012 Alsószentiván, Béke út 112. Tel.: 06-25-504-710; Fax: 06-25-504-711 e-mail: iskola@bela-aszentivan.sulinet.hu

Részletesebben

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY SZÁSZ MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY HÁZIREND Készítette: Stolár Mihály igazgató Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember

Részletesebben

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET

KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 1. SZ. MELLÉKLET A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE 1. RÉSZ 1.1. Bevezető rendelkezés A házirend az intézménnyel jogviszonyban álló gyermekek, diákok alkotmánya. Betartása

Részletesebben

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE

A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A SZENT LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KÖZÉPISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE Tartalomjegyzék: 1. A házirend célja, feladata, hatálya, elfogadásának szabályai 1. oldal 2. Az egyes tanulói jogok gyakorlása 2.

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével.

HÁZIREND. Az iskolai házirendet az iskola tantestülete fogadja el, a diákönkormányzat, a szülői szervezet és az intézményi tanács egyetértésével. HÁZIREND Gárdonyi Géza Általános Iskola és Herman Ottó Tagiskolája tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. A házirend célja és feladata o A

Részletesebben

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata

HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata 1 amely a Kossuth Lajos Általános Iskola ( OM azonosító: 35104 ) tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1. A házirend célja és feladata 1.1.

Részletesebben

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március

A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE. 2013. március BONI----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BONI A BONYHÁDI OKTATÁSI NEVELÉSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015

HÁZIREND. Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola. Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 HÁZIREND Bartók Béla Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola Székhely: 2600 Vác, Konstantin tér 8. OM azonosítója: 040015 1. BEVEZETŐ... 3 1.1. A Házirend területi hatálya... 3 1.2. A Házirend személyi hatálya...

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013.

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2013. 2 A TATAI VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA H Á Z I R E N D J E Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai... 4 2.1. A tanulói

Részletesebben

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND

Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND 1 Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek 2. A tanulói jogviszony keletkezésének és megszűnésének szabályai 3. Az egyes tanulói jogok gyakorlásával

Részletesebben

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND =

KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = KEMÉNY GÁBOR LOGISZTIKAI ÉS KÖZLEKEDÉSI SZAKKÖZÉPISKOLA = HÁZIREND = A Házirend a tanulók jogait, kötelességeit, az iskola életét, rendjét meghatározó szabályokat és munkarendet tartalmazza. A Házirend

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat

Erkel Ferenc Általános Iskola. Szervezeti és működési szabályzat Erkel Ferenc Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Gödöllő, 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...5 1. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE...6 1.1. Szervezeti egységek...6 1.2. Az intézmény szervezeti

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT NAGY LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA HÁZIRENDJE Kedves Diákjaink! Iskolánk, a Baranya Megyei Önkormányzat Nagy László Gimnáziuma, Szakközépiskolája,

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága

A Zrínyi Ilona Gimnázium házirendje HÁZIREND. 1. A házirend célja és feladata. 2. A házirend hatálya. 3. A házirend nyilvánossága HÁZIREND 1. A házirend célja és feladata 1.1 A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. 1.2 A házirendbe foglalt

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014.

TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA. (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. e-mail:terplan@terplanszki.hu TERPLÁN ZÉNÓ MŐSZAKI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÉPZİ ISKOLA (5100 Jászberény, Szabadság tér 1.) HÁZIREND 2014. Hatályba lépés: 2014. 04.01. Érvényes: visszavonásig Tartalom 1. Bevezetı...4

Részletesebben

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5.

Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola HÁZIREND 2015. Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Újszentmargitai Hunyadi Mátyás Általános Iskola KLIK 080002 OM 031191 4065 Újszentmargita, Hunyadi u. 5. /fax.: 52/214-104 e-mail: hunyadiiskola@gmail.com HÁZIREND 2015 Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita

Részletesebben

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje

Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola. Házirendje Az Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola Házirendje 2009 Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések...4 I. Tanulói jogok... 4 I.1. Személyiségi jogok...4 I.2. A tanuló személyéhez fűződő további jogok...5

Részletesebben

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013. 1 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden

Részletesebben