Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ikt. sz: Házirend. 2/2013. sz. határozat. Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/2013."

Átírás

1 Ikt. sz: Házirend Nevelıtestület elfogadta: Készítette: Fakan Zsuzsanna 2/2013. sz. határozat Idıpont: 2013.február 21. Fenntartói határozat sz: 11/

2 Minden szabad nékem, de nem minden használ: minden szabad nékem, de nem minden épít. I. Kor. 10,23. Bevezetı Az óvoda és a család együttmőködése, a derős, nyugodt óvodai légkör biztosítása és az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és törekedjenek a benne foglaltak betartására! Házirendünk a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek, az ÁNTSZ elıírásai valamint Pedagógiai Programunk alapján készült. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg a Pedagógiai Programunknak megfelelıen, az óvoda Szervezeti Mőködési Szabályzatával összhangban mőködik. A gyermek a Nemzeti Köznevelési Törvény 8. alapján vehet részt az óvodai nevelésben. Tájékoztatásul közöljük, hogy a sajátos nevelési igényő gyermek joga, hogy igényjogosultságának megállapítása után a megfelelı ellátásban részesüljön. A Házirend elfogadása: A Házirendet az óvodavezetı készíti el, majd a nevelıtestület döntési jóváhagyásával válik érvényessé. A Házirendet elfogadásakor, illetve módosításakor a szülık számára ki kell hirdetni és hozzáférhetıvé kell tenni, melyet az intézmény helyben szokásos módon intéz. A Házirendet nyilvánosságra hozzuk az évkezdı szülıi értekezleten, beiratkozáskor, illetve a faliújságokon elhelyezve bármikor hozzáférhetıvé teszi az óvoda vezetısége. Az intézmény adatai, általános információk: Az intézmény elnevezése: Irsai Evangélikus Egyházközség Mustármag Óvodája Az intézmény címe: 2730 Albertirsa, Arany J. u. 4. Az intézmény fenntartója: Irsai Evangélikus Egyházközség Az intézmény jogállása: önállóan mőködı intézmény OM azonosítója: Engedélyezett csoportok száma: 4 Az intézmény munkarendje: nappali címe: 2

3 Telefonszám: 0653/ Óvodánk az Irsai Evangélikus Egyházközösség fenntartásában mőködik. A mindennapi nevelımunka keresztyén szellemben folyik, az Óvodai nevelés országos alapprogramjára/ 363/2012.(XII.17.) Korm. Rendelet11. melléklet /épülı óvodai Pedagógiai program alapján. Óvodai rend: l. Az óvodai nevelési év szeptember 1-tıl a következı év augusztus 31-ig tart. Az óvoda június 15-tıl augusztus 31-ig nyári napirend szerint összevont csoporttal mőködik. Nyitva tartásunk a következı képen alakul: Hétfıtıl péntekig, reggel 6 órától 17 óráig. Az eredményes nevelımunka érdekében az óvoda 8,30-ig fogadja a gyermekeket. Az intézmény teljes nyitva tartása alatt pedagógus foglalkozik a gyermekekkel. 2. Az óvoda nyitvatartási ideje: munkanapokon óráig tart nyitva. Összevont csoport mőködik: óráig, illetve óráig 3. Az óvoda nyári idıszakban 5 hétig zárva tart, melynek pontos idıpontjáról a faliújságról értesülhetnek a szülık. 4. Az óvodában a gyermekek napi háromszori étkezésben részesülnek közös tízórai közös ebéd uzsonna Az óvoda területén a gyermek egyéni nassoltatása (csokoládé, üdítı, TÚRÓ RUDI,...) az otthonról hozott élelmiszerrel a többi gyermek elıtt nem etikus, valamint az óvoda tisztán tartását is zavarja. A korán érkezı gyerekeknek lehetıséget biztosítunk, hogy az otthonról hozott szendvicset vagy kisebb péksüteményt ig elfogyasszák. Születésnapra, névnapra, egyéb ünnepi alkalomra kínálásra behozott édességeknél is kerülendı a házi készítéső étel/ ÁNTSZ, ill. OÉTI/. Az óvoda dolgozói csak azért a gyermekért vállalnak felelısséget, aki az óvoda helyiségeibe, vagy udvarán a szülıtıl átvettek! A gyermek csak akkor járhat egyedül haza az óvodából, ha a szülı írásban kéri, és aláírásával igazolja, hogy ez az ı kérésére, felelısségére történik. Írásos nyilatkozatra van szükség akkor is, ha a gyermeket nem a szülı viszi haza. Hazainduláskor mindig jelezni kell az óvónınek, hogy elviszik a gyermeket, köszönjenek el az óvodapedagógustól. A kaput mindig zárják be maguk után. Az átadott gyermekért a szülı tartozik felelısséggel akkor is, ha még tovább tartózkodnak az óvoda területén (pl. udvaron). Szülık válása esetén csak bírói ítélet korlátozhatja a gyermek óvodából való elvitelét a szülık számára. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület. A gyermek hazabocsátása ebéd után (kb óra), illetve délután órától folyamatosan lehetséges. 3

4 Ettıl eltérı esetekben kérjük, az óvodapedagógussal egyeztessenek. Javasoljuk, hogy a gyermekek nyugodt napirendje érdekében a fenti idıpontokat vegyék figyelembe. Az ünnepek miatti munkarendben bekövetkezett változásokról idıben, legalább 7 nappal elıtte a faliújságon kifüggesztve adunk tájékoztatást. Óvodai ünnepek, megemlékezések: tanévnyitó istentisztelet gyülekezeti nap október 6. október 23. október 31. (Reformáció) november 1. karácsony vízkereszt farsang március 15. nagyhét (virágvasárnap és húsvét) anyák napja ballagás évzáró Az óvodában 5 nap nevelés nélküli munkanap megtartására kerül sor, melynek idıpontjáról a zárva tartást megelızıen legalább 1 héttel tájékoztatjuk a szülıket. Kérjük, ilyenkor szíveskedjenek a gyerekek felügyeletérıl gondoskodni. Nyáron 5 hetes idıtartamban takarítási, karbantartási szünet van, melynek kijelölésére mindenkor a nevelési év rendjének meghatározásakor kerül sor. Idıpontjáról minden év február 15-ig faliújságon tájékoztatjuk a szülıket. Az iskolai ıszi, tavaszi és egyéb szünetek idıtartama alatt az óvoda a gyermeklétszámtól függıen összevont csoporttal mőködik. Az iskolai téli szünet ideje alatt zárva tartunk. Óvodánkban a nagypéntek munkaszüneti nap! Óvó-védı elıírások: A balesetmentes környezet kialakítása mindannyiunk feladata. A gyermekek biztonsága érdekében a bejárati kaput minden estben be kell csukni és a pántot rá kell hajtani. Óvodán kívüli programok alkalmával (séta, kirándulás, színházlátogatás stb.) az óvónıkkel egyeztetés 4

5 szerint szülıi kíséretet, segítséget elfogadunk. Ilyenkor a gyermekekhez való viszonyulás mindig az óvónık útmutatásai szerint történjen. Szeretjük, ha gyermekeink az óvodában szabadon mozoghatnak. Ezért kérjük, hogy praktikus, kényelmes, a szabad mozgást, tevékenységet biztosító ruhákba öltöztessék gyermekeiket. Szükséges átöltöztetéshez kérünk jellel ellátott, tartalék alsó-felsı ruhát. Az óvodában ékszert (fülbevaló kivételével) nem viselhetnek, a gyermekek. Az ebbıl fakadó balesetekért vagy az ékszerekért felelısséget nem tudunk vállalni. I. Gyermek az óvodában 1. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvoda felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétıl számított fél éven belül betölti. 2. Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejérıl, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggı eljárásról a beiratkozás elsı határnapját megelızıen legalább harminc nappal hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, ill. az intézményben a helyben szokásos módon. 3. Elınyt élveznek az evangélikus vallású megkeresztelt gyermekek. Intézményünk megállapodási szerzıdés alapján a felvehetı gyermeklétszám 25 %-a tekintetében, mint kötelezı felvételt biztosító óvoda részt vesz az önkormányzat fenntartásában mőködı óvoda, kötelezı feladatainak ellátásában. 4. Óvodánkban vegyes életkorú csoportban neveljük a gyermekeket. A csoportba történı beosztásról az óvoda vezetıje dönt. A gyermekcsoportok létszámánál figyelembe kell venni az aktuális törvényi szabályozást és a mőködési engedélyben meghatározott gyermeklétszámot. 5. A felvételrıl és elutasításról a szülı, gondviselı határozatot kap. 6. Óvodánk alapító okirata és Pedagógiai programja értelmében fogadjuk a sajátos nevelési igényő gyermekeket. Számukra a szakértıi véleményalapján fejlesztést biztosítunk. 7. Tankötelezett korú gyermek a Nemzeti köznevelési törvény értelmében 10 napnál többet igazolatlanul nem hiányozhat. Óvodáskorú gyermek egy nevelési évben 10 igazolatlan napnál többet mulaszt, akkor az óvoda vezetıjének a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes jegyzıt mint gyámhatóságot és az általános szabálysértési hatóságot, azaz a kormányhivatalt értesítenie kell. A gyermek hosszabb távolmaradására tankötelezettség esetén is lehetıség van, amennyiben ezt az óvónıvel elızetesen megbeszélték. Ebben az esetben a hiányzás természetesen igazoltnak minısül. Errıl családi igazolást kérünk a szülıtıl. Az óvónı távolmaradás engedélyezését nem tagadhatja meg, de indokolt esetben javasolhatja a rendszeres óvodába járást. Megszőnik az óvodai elhelyezés iskolai felvétel, fizetési hátralék, igazolatlan hiányzás, írásbeli lejelentés esetén. E rendelkezés nem alkalmazható gyámhatósági intézkedésre történt elhelyezés, illetve hátrányos helyzető (rendszeres gyermekvédelmi ellátásban részesülı) gyermeknél. A hatályos nemzeti köznevelési törvény alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, de legkésıbb az azt követı évben tankötelessé válik. 8. Egyházi ünnepi alkalmainkon gyermekeink viseljenek nekik tetszı alkalmi öltözetet. Anyák napjára, óvodai évzáró ünnepélyre lányoknál pettyes szoknya, fehér blúz, fiúknál sötét nadrág, fehér ing viselését kérjük. Az óvodában a gyermekek a tisztaság érdekében kötelezıen váltócipıt viselnek melynek talpa lehetıség szerint ne fekete legyen. 5

6 Célszerő minden ruhadarabot a gyermek jelével ellátni (vegytinta, hímzés, stb.) Az óvodába játékot, alvó tárgyat behozni a kicsiknek szabad, de az értékekért felelısséget vállalni nem tudunk. Kérjük, elızetesen egyeztessenek az óvónıvel! Tilos azonban behozni agresszív, a jó ízlést bántó bármilyen játékot, tárgyat! A behozott tárgyak eltőnéséért, rongálódásáért, ill. bekövetkezı károkért az intézmény nem felel 2011.évi CXC. tv. 25 (3) alapján. Az étkezéssel kapcsolatos tudnivalók 1. Az óvodában étkezı gyermek után étkezési térítési díjat kell fizetni. A díjfizetés napját idıben, jól látható helyen közöljük. Kérjük, ezen a napon szíveskedjenek rendezni befizetéseiket! 2. Az étkezési napok betegség, távolmaradás esetén lemondhatók! A tárgy napon 9 óráig bejelentett lemondás a következı napon lép életbe. Ha az adott hónapban túlfizetés vagy hátralék keletkezik, akkor azt a következı hónapban átvezetéssel tartjuk nyilván. II. Egészségügyi szabályok (ÁNTSZ elıírások) 1. Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert szedı, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megırzése érdekében nem lehetséges. Törött végtagú, frissen mőtött gyermeket sem áll módunkban az óvodában befogadni. 2. Homeopátiás szerek, vitaminok és egyéb táplálék kiegészítı termékek beadása óvodánkban nem lehetséges. 3. Gyógyszerkészítményeket, vagy az egészségre káros egyéb eszközöket az öltözıkben, ruhás zsákban hagyni tilos. 4. Az óvodába érkezı új gyermektıl három napnál nem régebbi orvosi igazolást kérünk. Fertızı betegség után csak orvosi igazolással fogadjuk a gyermekeket! /ÁNTSZ/ 5. Az óvodába érkezı gyermekek óvodai ágynemőt használnak, (felmenı rendszerben), melyet három hetente kérünk otthon kimosni, a törölközıket minden héten. 6. A gyermekek saját felszereléssel fogat mosnak, a felszerelés tisztaságáról az óvoda rendszeres (hetente) fertıtlenítéssel gondoskodik. 7. A gyermekek önállóan fésülködnek (kis segítséggel). Kérjük könnyen kezelhetı, a hajtípusnak megfelelı fésőt hozzanak a gyermeküknek. A fésőt minden gyerek a zsákjában tartja. 8. Az intézmény egész területén tilos a dohányzás, alkohol és kábítószer fogyasztása! 9. Az óvodai dolgozók rendszeresen egészségügyi szőrésen vesznek részt. 10. A gyermekek és az óvoda munkavállalói köre balesetvédelmi és munkavédelmi ismeretekre tesznek szert a nevelési év kezdetén. Egyéb rendelkezés a szervezeti és mőködési szabályzatban van lefektetve. III. Kapcsolattartás- együttmőködés 6

7 1. Az óvodai szorgalmi idı folyamatos, szeptember 1-tıl augusztus 31-ig tart. Meghatározott napirend szerint foglalkoztatjuk a gyermekeket. Kérjük, hogy a tartalmas nevelımunka érdekében 9-11 óra között az óvónıket ne zavarják sem személyesen sem telefonon! 2. Mivel a vezetı óvónı is csoportban dolgozik, kérjük elızetes idıpont egyeztetés után keressék fel problémájukkal a nyugodt megbeszélés érdekében. 3. Az óvoda kapcsolattartás formái: szülıi értekezlet, szükség esetén, esetleg meghívásra (elızetes bejelentkezés után) családlátogatás, igény szerint fogadóóra, reggeli és délutáni rövid információcsere. A gyermekekrıl vezetett megfigyelési, mérési és értékelési feljegyzésekrıl a szülıknek ezen alkalmakkor van tájékozódási lehetıségük. Kérjük, vegyék tekintetbe érdeklıdéseik során, hogy a gyermekek fejlıdésérıl, személyiségérıl érdemi tájékoztatást csak a csoportvezetı óvónıje vagy a vezetı óvónı adhat. A gyermekekrıl készült mérések eredményeit a szülınek megmutatjuk és egyéni, fogadóórai alkalmon tájékoztató jelleggel átbeszéljük, kielemezzük Az óvoda rendezvényeirıl, a nyílt napokról az óvoda munkarendjének megfelelıen kifüggesztés útján nyújtunk tájékoztatást. IV. Egyéb szabályok 1. Mindenkitıl kérünk otthoni és/vagy munkahelyi telefonszámot, hogy szükség esetén értesíthessük a szülıket (betegség, baleset). 2. Baleset esetén a szülı joga gyermeke orvosi ellátásáról gondoskodni. 3. Az óvoda köteles elsısegélynyújtás után a szülıt azonnal értesíteni. 4. Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény csoportszobáiban és tantermeiben a mőszaki, mőködési feltételek tartós hiánya miatt a hımérséklet legalább két egymást követı nevelési, oktatási napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az intézményvezetı a fenntartó és a mőködtetı egyidejő értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a rendkívüli szünet elrendelésérıl tájékoztatja a szülıket. A rendkívüli szünet idıtartama alatt az intézmény fenntartója saját fenntartásában mőködı helyiségében helyezi el a gyermekeket. 5. Az óvoda területén dohányozni, szeszes, alkohol tartalmú italt fogyasztani tilos! 6. Tilos továbbá bármilyen állatot engedély nélkül behozni! 7. Az intézménnyel partneri kapcsolatban állók a jó ízlés határain belül törekednek a helyes, magyar beszéd alkalmazására, ezzel is példát mutatva a gyermekeknek és környezetüknek. 8. A szülık választott képviselıje részt vesz az intézményi igazgató tanács munkájában. 9. Óvodánkban az evangélikus vallás tanítása szerint hitoktatás (2011. évi CXC. 32 (1.f).) folyik. 10. Ünnepeinket keresztyén szemlélet hatja át. 11. Az evangélikus egyház tanításával összefüggı alkalmainkon (hitéleti nevelés, áhítat, gyermek alkalmak) az óvodánkba járó gyermekek részt vesznek. 12. Alkalmainkra szeretettel várjuk Önt gyermekeivel együtt! 7

8 A gyermekek jogai A gyermeknek joga, hogy nevelési intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét, pihenıidı, szabadidı, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetıség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelıen alakítsák ki. A gyermek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani fizikai és lelki erıszakkal szemben. A gyermekek nem vethetık alá testi fenyítésnek, kínzásnak, kegyetlen, embertelen megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, érdeklıdéseinek, adottságainak megfelelı nevelésben, és oktatásban részesüljön, képességeihez mérten vegyen részt tehetségének felismerése és fejlesztése érdekében; nemzeti, illetıleg etnikai hovatartozásának megfelelı nevelésben és oktatásban részesüljön; nem állami, nem önkormányzati nevelési-oktatási intézményben vegye igénybe az óvodai ellátást, hit- és vallásoktatásban vegyen részt személyiségi jogait, így különösen személyiségének szabad kibontakozásához való jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát, családi élethez és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társai, a nevelési-oktatási intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét, illetve a mővelıdéshez való jog érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, fenntartását; állapotának, személyes adottságának megfelelı megkülönböztetett ellátásban különleges gondozásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményéhez forduljon segítségért; jogszabályban meghatározottak szerint az oktatási jogok miniszteri biztosához forduljon. A gyermek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben, családja anyagi helyzetétıl függıen, kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön, továbbá, hogy részben vagy egészben mentesüljön az e törvényben meghatározott, a gyermeket terhelı költségek megfizetése alól, vagy engedélyt kapjon a fizetési kötelezettség részletekben való fizetésére. A gyermek kötelessége évi CXC. tv. 46. (1.c) alapján Eleget tegyen rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeinek megfelelıen az óvodai nevelésben. Megtartsa az óvodai foglalkozások helyiségeinek használati rendjét. Óvja saját és társai testi épségét, egészségét, elsajátítsa és alkalmazza az egészségét és biztonságát védı ismereteket. Megırizze, illetıleg az elıírásoknak megfelelıen kezelje a rábízott vagy az oktatás során használt eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, felszereléseit. A szülı jogai 1. A szülıt megilleti a nevelési intézmény szabad megválasztásának joga. A nevelési intézmény szabad megválasztásának joga alapján gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklıdésének, saját vallási 8

9 illetve világnézeti meggyızıdésének, nemzeti vagy etnikai hovatartozásának megfelelıen választhat óvodát. 2. A szülık joga, hogy gyermekük számára nem állami, illetve nem helyi önkormányzati óvodát alapítsanak. 3. A szülı joga igényelni, hogy az óvoda a nevelési programjában és tevékenységében a tájékoztatást és az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítse, továbbá, hogy az állami illetve önkormányzati nevelési intézményben a hit- és vallásoktatást lehetıvé tegyék. 4. A szülı (1)-(3) bekezdésében meghatározott jogai nem korlátozhatják gyermeke gondolat-, lelkiismeretés vallásszabadsághoz való jogát, melynek gyakorlását a gyermek érettségének megfelelıen a szülı irányíthatja. 5. A szülı joga, hogy gyermeke lakóhelyén a polgármester segítségét kérje. A sajátos nevelési igényő gyermek lakóhelyén a polgármester segítségét kérheti ahhoz, hogy gyermeke óvodai neveléséhez szükséges feltételeket a településen megteremtsék. 6. A szülı joga különösen, hogy: a) megismerje a nevelési intézmény pedagógiai programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról b) gyermeke felelısségérıl, magaviseletérıl rendszeres részletes tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon c) kezdeményezze a szülıi szervezet (közösség) létrehozását és közremőködjön annak tevékenységében d) képviselıt válasszon az intézmény igazgató tanácsába e) személyesen vagy képviselıi útján a jogszabályokban meghatározottak szerint rész vegyen az érdekeit érintı döntések meghozatalában, a nevelési intézmény irányításában f) jogszabályban meghatározottak szerint a megfelelı felettes szervhez forduljon. A szülı kötelessége: 1. gondoskodjon gyermeke testi, értelmi és erkölcsi fejlıdéséhez szükséges feltételekrıl 2. biztosítsa gyermek e törvény 24. -ának (3) bekezdésében meghatározottak szerint óvodai nevelésben való részvételét, továbbá tankötelezettségének vagy képzési kötelezettségének teljesítését 3. figyelemmel kísérje gyermeke fejlıdését, gondoskodjék arról, hogy gyermeke teljesítse kötelezettségeit, és megadjon ehhez minden tıle elvárható segítséget 4. rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal és részükre a szükséges tájékoztatást megadja 5. erısítse gyermekének a közösségbe történı beilleszkedését, az óvoda közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását 6. megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében 7. tiszteletben tartsa az óvoda vezetıi, pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait. 9

10 Záró rendelkezések: A házirend módosítására, felülvizsgálatára javaslatot tehet az intézményben dolgozó pedagógus, fenntartó és a szülık munkaközössége. A házirend a nevelıtestület döntése után, a fenntartó jóváhagyásával hatályos és visszavonásig érvényes. Albertirsa, Fakan Zsuzsanna óvodavezetı 10

11 A házirendet a nevelıtestület elfogadta: Dátum: 11

12 Legitimációs záradék A házirend elfogadásakor az óvodabizottság egyetértési jogot gyakorolt. Dátum:.. Óvodabizottság képviselıje A házirend felülvizsgálata során a fenntartó, az Irsai Evangélikus Egyházközösség Presbitériuma egyetértési jogot gyakorolt. A házirend módosítását jóváhagyta. Dátum: fenntartó képviselıje Beiratkozáskor minden szülı kézhez kapja a jóváhagyott házirendet, de az óvoda faliújságján is bármikor megtekinthetı. Hatályba lépés ideje: Hatályos: visszavonásig 12

13 Tartalomjegyzék: Bevezetı 2 Házirend elfogadása 2 Az intézmény adatai, általános információk 2 Óvodai rend 3 Óvodai ünnepek, megemlékezések 4 Óvó-védı elıírások 4 Gyermek az óvodában 5 Étkezéssel kapcsolatos tudnivalók 6 Egészségügyi szabályok 6 Kapcsolattartás- együttmőködés 6 Egyéb szabályok 7 A gyermek jogai 8 A gyermek kötelességei 8 A szülı jogai 8 A szülı kötelességei 9 Záró rendelkezések 10 Legitimáció 11 13

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed:

Óvodai házirend. az óvodával jogviszonyban álló minden alkalmazottra a gyermekekre a szülıkre 4. A házirend területi hatálya kiterjed: I: A házirend célja. Óvodai házirend l. A gyermeki jogok és kötelezettségek szülı általi gyakorlásával, a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos intézményi rendelkezések megállapítása, a szülıkkel

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND. Intézmény OM - azonosítója: 202230 Nagy Józsefné. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND LİKÖSHÁZA KÖZSÉGI ÓVODA LİKÖSHÁZA ALAPÍTÓK ÚTJA 20 Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 202230. Nagy Józsefné intézményvezetı aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.

Pitypang Sport Óvoda. 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online. Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 H Á Z I R E N D amely, a Budakeszi Város Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735 2013. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Petıfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári fıtér 5. Móra Ferenc Tagiskolája 2166 Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék: A házirend célja

Részletesebben

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája

CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája CSENYÁ Általános Mővelıdési Központ Erdei Ferenc Általános Iskolája 2712 Nyársapát, József A. u. 6. Tel./ fax: 53/ 389 004 e-mail: iskola@erdei-nyapat.sulinet.hu HÁZIREND mely a Nyársapáti Általános Mővelıdési

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom

Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934. Tartalom Széchenyi István Általános Iskola 2092 Budakeszi, Knáb János u. 60. Tel.: +36 23 451 532, fax: +36 23 451 934 A BUDAKESZI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2011 Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3

Részletesebben

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13.

Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. Házirend 2015. Székesfehérvári József Attila Középiskolai Kollégium Székesfehérvár, Széchenyi u. 13. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetı... 3 2. Tanulói jogok gyakorlásával kapcsolatos szabályok... 3 2.1. Kollégiumi

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE

A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE A HÓDMEZİVÁSÁRHELYI SZAKKÉPZİ ISKOLA HÁZIRENDJE TARTALOMJEGYZÉK I. rész Általános rendelkezések 5 II. rész A tanuló jogai 5 III. rész A tanuló kötelességei 10 IV. rész Általános szabályok 11 V. rész Az

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika.

Házirend. Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola. Kubinyi Ágoston Általános Iskolája. OM azonosító: 201219. Készítette: Kiss Erika. Házirend Tápióság Tápiószentmárton Általános Iskola Kubinyi Ágoston Általános Iskolája OM azonosító: 201219 Készítette: Kiss Erika Igazgató Tápiószentmárton, 2013. Tartalomjegyzék Kubinyi Ágoston Általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3

HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések ---------------------------------------------------------------------------------- 3 HÁZIREND Tartalom 1. Bevezetı rendelkezések---------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Az intézmény adatai --------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230

MUNKATERV 2015/2016. OM azonosító: 202230 Lıkösháza Községi Óvoda MUNKATERV 2015/2016 OM azonosító: 202230 Cím: Lıkösháza Alapítók útja 20 sz. Elérhetıség: tel:+36 66 244 085 e-mail: lokosiovi@freemail.hu Fenntartó: Lıkösháza Községi Önkormányzat

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007.

HÁZIREND. a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások. Érvényes: 2007. HÁZIREND a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskola Kollégiumának lakóira, vonatkozó elıírások Érvényes: 2007. szeptember 01-tıl Készítette: Kiss László Varga Éva Varga Veronika I. A kollégiumi

Részletesebben

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE

A Weöres Sándor Általános Iskola HÁZIRENDJE Bevezetés: 1. oldal HÁZIREND Az iskola neve: Weöres Sándor Általános Iskola Címe: 8500 Pápa, Teleki u.2. Telefon: Igazgató: 89/510-560 Gondnoki+fax: 89/510-561 Gondnoki: 89/510-562 Felsıs tanári: 89/510-563

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola

Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola Herceg Batthyány Fülöp Gimnázium H Á Z I R E N D 2008 Készítette: Lászlóné Kovács Márta Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések 3 1.2. A házirend nyilvánosságával kapcsolatos szabályok 3 1.3. Az intézmény

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND

DOB ÓVODA 1077 BUDAPEST, DOB U. 95. HÁZIREND HÁZIREND HÁZIREND DOB ÓVODA 1077 Budapest, Dob u. 95. Telefon/fax: 06-1-342-5133 Honlap: www.dobovoda.hu E-mail: dobovoda@gmail.com Az intézmény OM azonosítója: 034358 Határozatszámon elfogadta: 50 /2015. (X.26.)

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E Készítette: Dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető 1. Információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre és szüleikre

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 -

Dusnok Fajsz Általános Iskola. Házirend. Gorbay-Nagy Tihamér Intézményvezető. Dusnok, 2013. január 1. - 1 - Dusnok Fajsz Általános Iskola Házirend GorbayNagy Tihamér Intézményvezető Dusnok, 2013. január 1. 1 HÁZIREND I. A házirend hatálya: Ez a házirend a dusnoki általános iskolába járó tanulókra vonatkozik.

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013.

KINDER OVI MAGÁNÓVODA. Működtető: Kinderovi Alapítvány. 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. KINDER OVI MAGÁNÓVODA Működtető: Kinderovi Alapítvány 6000 Kecskemét, Duna utca 21. OM azonosító: 027537 H Á Z I R E N D 2013. 1. Bevezető 1. 1. A házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja,

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje

HÁZIREND. Az iskola mőködési rendje HÁZIREND Az iskola mőködési rendje 1. Az iskola épületei szorgalmi idıben hétfıtıl péntekig reggel hét órától délután tizennyolc óráig vannak nyitva. 2. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014.

Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. Az ETALON Alapfokú Művészeti Iskola Házirendje 2014. 1. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya... 3 A házirend nyilvánossága... 3 A Házirend szabályozási

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2

Tartalomjegyzék. 1.1 A Házirend célja 2. 1.2 A Házirend hatálya 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 2 1.1 A célja 2 1.2 A hatálya 2 2. A tanulói kötelességek teljesítése 2 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 2 2.2 A tanulók távolmaradása 3 2.3 Fegyelmező intézkedések 4 3.

Részletesebben

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE

A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A TOKAJI KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 0. Intézmény adatai 1. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával összefüggő szabályozás

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16.

HÁZIREND. Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. HÁZIREND Intézmény neve: Pusztadobosi Általános Iskola Székhelye: 4565 Pusztadobos, Petőfi u. 48. Hatályba lépés időpontja: 2015. április 16. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 3 A házirend célja

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére, így hatálya kiterjed

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.-II. TARTALOMJEGYZÉK 1.1. A házirend célja... 5 1.2. A házirend feladata... 5 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai... 5 1.4. A házirend hatálya... 5 1.5. A házirend felülvizsgálati szabályai...

Részletesebben

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE

Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 Házirend 2014 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 1 A BOROS SÁMUEL SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA HÁZIRENDJE Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola 2 TARTALOMJEGYZÉK A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, házirendjének

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT P I R O S K A Ó V O D A 1171 Budapest, Pesti út 368. SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2009. augusztus 31. Készítette: Bagdi Sándorné óvodavezetı TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rendelkezések...2

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND

VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA. 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND VÁCI szakképzési centrum I. GÉZA KIRÁLY KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 2600 Vác, Géza király tér 8. OM azonosító: 203065 HÁZIREND 2015 TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND ÁLTALÁNOS ALAPELVEI... 1 1. A TANULÓK JOGAI

Részletesebben

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE

A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A SZERENCSI SZC KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI SZAKKÖZÉPISKOLÁJÁNAK, SZAKISKOLÁJÁNAK ÉS KOLLÉGIUMÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalma 1. Intézmény adatai 2. A tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával

Részletesebben

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa.

A tanuló kötelessége, hogy az iskola tanárainak, valamennyi dolgozójának és tanulótársainak emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Általános rendelkezések A házirend hatálya a) Területi hatály: A házirend érvényes az iskola teljes területén, illetve az iskola által szervezett és a pedagógiai programban meghatározott iskolán kívüli

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje

Szabadszállási. Petőfi Sándor Általános Iskola. Házirendje Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Házirendje - 2 - I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK I.1. Bevezető A Szabadszállási Petőfi Sándor Általános Iskola, egységes házirendje állapítja

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015.

Érsekvadkerti Petőfi Sándor Általános Iskola Házirend 2015. Házirend 2015. Házirend 2015. 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 A Házirend célja 3 1.2 A Házirend hatálya 3 2. A tanulói kötelességek teljesítése 3 2.1 Minden tanuló kötelessége, hogy: 3 2.2 A tanulók távolmaradása

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben