HÁZIREND. OM azonosító: Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető"

Átírás

1 HÁZIREND OM azonosító: Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009

2 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440 Százhalombatta, Posta köz 4. Telefonszáma, faxszáma: , Honlap: Az óvodavezető neve: Banka Tiborné Fogadóórája: november - február március harmadik szerdáján, 16 órától (a közbeeső időben sürgős esetekben időpont egyeztetés után) Óvodavezető-helyettes: Tóthné Papp Julianna Fogadóórája: november február március harmadik szerdáján, 16 órától (a közbeeső időben sürgős esetekben időpont egyeztetés után) Az óvoda ügyintézője: Molnárné Kovács Marianna Elérhetősége: 7 15 óra között az óvodában Gyermekvédelmi felelős : Feketéné Gyurkó Ágnes óvodapedagógus Elérhetősége : munkarendjének megfelelően az óvodában Gyermekorvos: Dr. Markó Ilona Fogorvos: Dr. Horányi Ferenc Elérhetősége: Elérhetősége: Logopédus: Pszichológus: Elérhetősége: Elérhetősége: Az óvodai élet rendje A nevelési év meghatározása: szeptember 01 től augusztus 31-ig Az óvoda június 15-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokkal működik. A nyári életre vonatkozó napirendünket május végén az óvoda hirdetőtábláján ismertetjük a szülőkkel. Ez idő alatt a gyermekekkel másik csoport pedagógusa is foglalkozik a szabadságok igénybevétele miatt. Kérjük megértő együttműködésüket. A nyári zárás időpontja: A nyári zárás időpontjáról legkésőbb minden év február 15-ig értesítjük a szülőket. A nevelés nélküli napok száma, ideje: 5 nap A nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk a szülőket. A tervezett időpontokat az éves munkatervben rögzítjük. 2

3 Az ügyelet megszervezésének rendje az óvoda nyári záráskor: Az intézmény fenntartója által kijelölt városi óvodában gondoskodunk azon gyermekek ellátásáról, akik felügyeletét szüleik nem tudják megoldani A nyitva tartás rendje Az intézmény - reggel 5,30 órától - 17 óráig fogad gyermekeket A reggeli és délutáni ügyelet rendje: A szülők gyermeküket az óvodai tevékenységek figyelembevételével, azok zavarása nélkül bármikor behozhatják, illetve hazavihetik. Reggel : 5,30-6,30 óra között, Délután : 16,30-17 óra között Az ügyeletek időpontja alatt egy, összevont csoport működik. Az óvodai kapu zárva tartásának ideje Az óvoda kapuját a gyermekek biztonsága érdekében 8,30 órától 14,30 óráig zárva tartjuk, ebben az időszakban kérjük, hogy a kapun elhelyezett csengővel jelezzék érkezésüket. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: Az óvodai feladatok ellátásához igénybe vehető heti időkeret 50 óra, melyet indokolt esetben meg kell növelni a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz szükséges idővel. Az óvodai napirend Úgy alakítjuk ki, hogy a szülők gyermeküket az óvodai tevékenységek zavarása nélkül behozhassák, illetve hazavihessék. Napirendünket délelőtti, déli és délutáni tevékenységek köré csoportosítjuk, biztosítva a rugalmasságot. A napirend elemei : játék és szabadidős tevékenység étkezés, pihenés öltözködés, tisztálkodási tevékenységek komplex foglalkozások A napirendek a csoportnaplókban megtekinthetők. 3

4 3. A gyermekek jogai (Közoktatási törvény ) A nevelési- és oktatási intézményekben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, oktassák. Óvodai napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki (játékidő, levegőztetés, pihenőidő, étkezés, testmozgás). Biztonsága érdekében az óvodában tartózkodása ideje alatt végig óvodapedagógus felügyelete alatt áll. A gyermek emberi méltóságának és személyiségének tiszteletben tartása érdekében nem vethető alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak. Idetartozik az étel erőltetése, a levegőztetés megvonása is. A gyermeket közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés nem érheti. A gyermek joga, hogy képességének, érdeklődésének megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. Nemzeti, illetve etnikai hovatartozásának megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön (több szülő együttes kérése alapján). Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben kell tartani. A gyermek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a foglalkozásokon való részvételét. A gyermek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát az óvoda nem korlátozhatja, de a gyermek ezen jogának gyakorlása közben nem veszélyeztetheti saját, illetve társai, az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét. Nem akadályozhatja viselkedésével a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben részesülhet. A gyermek az intézmény eszközeit (játékok, foglalkozási-, fejlesztőeszközök), berendezéseit (bútorok, rádió, magnó), felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatja, arra vigyáznia kell. Életkorának és fejlettségének megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyen részt saját környezetének és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában A világnézeti joggyakorlás módja Óvodánk világnézeti nevelés tekintetében semleges, ám lehetőséget biztosít ( hely-és foglalkozási eszközök tekintetében ) minden történelmi egyház képviselőjének a hit és 4

5 vallásoktatás megszervezésére az óvodai nevelés idejében. Ezzel a lehetőséggel minden szülő élhet, melyet szeptemberben írásban kell jeleznie a csoport óvónőjénél. A hitoktatás megszervezése nem az óvoda feladata, ahhoz fel kell keresniük az érintett egyház hitoktatóját, aki felveszi a kapcsolatot intézményünk vezetőjével. Megfelelő számú jelentkezés esetén a hitoktató kezdeményezésére a feltételrendszert biztosítjuk. 4. Gyermek az óvodában 4.1. Mikor vehetik igénybe a gyermekek az óvodát? A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolcéves koráig. Amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy és szobatiszta. Amikor a gyermek egészséges. Akkor, ha a szülő az étkezési díjat befizette. A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni Az óvodai felvétel Az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével Az óvodai elhelyezés megszűnésének okai A gyermeket másik óvoda vette át A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad. Az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után- megszüntette. A gyermeket felvették az iskolába. Annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik életévét betölti. Megszűnik az óvodai elhelyezés az iskolai életmódra való felkészítés kivételével ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette a mulasztás következményeire A beiskolázás szabályai Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban igazolja, hogy a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget javasolja a gyermek óvodai nevelésben való további részvételét javasolja, hogy a gyermek a Nevelési Tanácsadó vizsgálatán vegyen részt javasolja, hogy a gyermek szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton vegyen részt 5

6 4.5. A gyermekek étkeztetése az óvodában A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata. A kiadott élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az ételminta elrakása vonatkozik az otthonról behozott születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességre is (ÁNTSZ). Ünnepi alkalmakkor csak hivatalos szavatossági idővel ellátott, a készítő által igazolt étel hozható. Kivétel: kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, az egész csoport számára vitaminpótlására szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Kérjük a többi gyermek előtt saját gyermeküket ne kínálják az öltözőben, vagy az óvoda udvarán otthonról hozott élelmiszerrel, édességgel. Az étkezések időpontja: - reggeli 8,30-9 óra között - ebéd 12-12, 30 óra között - uzsonna 14,45-15,15 óra között Kérjük, hogy a nagyon korán (5,30 és 7 óra között) érkező gyermekeket otthon kínálják meg reggelivel, mert számukra hosszú a reggeliig történő várakozás Az étkezési térítési díj befizetésének rendje A térítési díjak befizetése az óvodában történik, havonta két alkalommal. Kérjük kísérjék figyelemmel faliújságunkon az időpontok megjelölését, és keressék fel a megjelölt helyiségben kolléganőnket Az étkezés lemondásának a rendje Az étkezés lemondását, illetve igénylését a megelőző nap 8 óráig jelezzék telefonon, vagy személyesen az óvoda felé. Kérjük, hogy ezt pontosan tartsák be, különben nem tudjuk levonni a térítési díjat, illetve nem tudjuk fogadni gyermeküket Az étkezés kedvezményességének, ingyenességének lehetőségei Étkezési térítési díj kedvezmény állapítható meg óvodai közétkeztetést igénybevevő kiskorú gyermek részére az alábbi jogcímeken : - 50%-os normatív támogatás jár annak a gyermeknek, aki: o rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül o tartósan beteg, vagy fogyatékos o három, vagy több gyermekes családban él - 100%-os normatív támogatás jár annak a gyermeknek, aki: o óvodás és rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 6

7 - A normatív támogatáson kívül, a szociálisan hátrányos helyzetű családok további étkezési térítési díjkedvezmény megállapítását kérhetik az Önkormányzattól A mindenkori aktuális lehetőségekről az óvoda ügyintézője szívesen tájékoztatja a szülőket A térítési díj visszatérítése A Gazdasági Ellátó Intézmény aktuális rendeletének megfelelően történik A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Az óvónők nem adhatnak be otthonról beküldött gyógyszert a gyermekeknek a nap folyamán, kivéve allergia és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. Betegség után orvosi igazolás bemutatása szükséges, az ÁNTSZ által előírt szabályoknak megfelelően. Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyermek esetén: a gyermeket haladéktalanul el kell látnia, miközben gondoskodik a csoport felügyeletének megszervezéséről. A baleset súlyosságától függően, illetve eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvost kell hívni, illetve orvoshoz kell vinni a gyermeket.. Kérjük,hogy a napközben megbetegedett gyermek elviteléről a pedagógus értesítése után a szülők a legrövidebb időn belül gondoskodjanak. Kérjük, hogy fertőző betegség esetén azonnal értesítsék az óvodát. Az óvodai orvosi vizsgálatok rendje : - Általános orvosi szűrő vizsgálat évente két alkalommal. ( október, március ) - Fogorvosi szűrő vizsgálat évente két alkalommal. ( december, május ) - Látás és hallás vizsgálat nagycsoportosok részére ( május ) 4.7. Gyermekek ruházata az óvodában Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság. Kérjük, hogy a gyermekeknek megfelelő, zárt, csúszásmentes talpú cipőjük legyen. A kabátok, szabadidő ruhák stb. zsinórja biztonsági okokból ne legyen túl hosszú. A ruhák tárolásának megkönnyítése érdekében kérjük, hogy a gyermekek ruháit akasztóval lássák el. Szükség esetére tartalék ruhát kérünk az átöltözéshez. ( alsó felső ruházatot ) A könnyebb felismerhetőség érdekében a gyermekek ruháját és cipőjét a jelükkel szíveskedjenek ellátni. 7

8 Tornaruha : rövidnadrág, világos póló, tornacipő Ünnepi ruha : sötét nadrág, vagy szoknya - fehér felső Úszásra.: fürdőruha, illetve úszónadrág, úszósapka, papucs, törölköző Kérjük kísérjék figyelemmel az óvónők jelzéseit, mikor melyik ruhára van szükség 4.8. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje Kérjük,hogy a gyermeket óvodába érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, mert ha valamilyen oknál fogva nem megy be a gyermek a csoportszobába s az óvónő nem tud jelenlétéről akkor felelősséget sem vállalhat érte. Abban az esetben amikor a szülők részt vesznek rendezvényeinken, kirándulásainkon, valamint érkezés után amikor a gyermekeikkel az óvoda udvarán tartózkodnak - gyermekeikért felelőséggel tartoznak. Az egyedül óvodába járó gyermek beérkezéséért felelősség a szülőket terheli. A gyermek kíséret nélkül, vagy nem a szülővel csak abban az esetben járhat az óvodából haza, ha a szülők aláírásukkal igazolják, hogy ez az ő kívánságukra és felelősségükre történik. Kérjük a szülők minden alkalommal jelezzék az óvónőknek amikor elviszik gyermekeiket, s azt, hogy együtt hagyják el az óvoda udvarát. Válófélben lévő szülők közül csak annak a szülőnek áll módunkban kiadni gyermekét, aki bírósági határozattal igazolja jogosultságát. Ha a gyermeket az óvoda zárásáig nem viszik haza, valamint telefonon sem tudunk kapcsolatot teremteni a szülőkkel, a pedagógusok kötelessége a hatóságot értesíteni, aki a gyermeket ideiglenes hatállyal elhelyezi. Az ideiglenes elhelyezés a rendőrség feladata Távolmaradás az óvodából - a hiányzások igazolása Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha : A szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi az óvodába A gyermek beteg volt, ezt a tényt a szülő az orvosi igazolás óvónő részére való átadásával igazolja. A gyermek hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvoda látogatási kötelezettségének eleget tenni. Igazolatlan hiányzás következménye: Ha a gyermek az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásról egy nevelési évben hét napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. 8

9 Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról. Az intézkedés megtétele előtt az intézmény vezetője két alkalommal írásban hívja fel a szülők figyelmét kötelezettségeik teljesítésére. A nevelési év alatt az ötödik életévét betöltött egészséges gyermek három napon túli hiányzását az óvodavezető engedélyezheti A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása A gyermekek saját és mások testi épségére veszélyes tárgyat, játékot, ékszert nem hozhatnak az intézménybe. Amennyiben a gyermekek szeretnének hozni valamilyen kedvenc tárgyat, játékot stb., kérjük a szülőket, minden esetben jelezzék ezt a pedagógusoknak. Ezeknek a játékoknak a tárolása a csoportszoba kijelölt polcán történik. Az óvoda területén a gyermekek kerékpárját csak az arra kijelölt helyen van lehetőségünk tárolni. ( Az udvari medence kerítésén beleül. ) A behozott játékokért, eszközökért, kerékpárokért felelősséget nem vállalunk! Szolgáltatásaink, igénybevételük módja, finanszírozásuk Nevelési időben szervezett, ingyenes szolgáltatások : - Az óvodai foglalkozások - Logopédiai, dyslexia megelőző foglalkozások - A sajátos nevelési igényű gyermekek napi két óra felzárkóztató foglalkozása - A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyelete - Az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata az ingyenes szolgáltatások igénybevételéhez - Vízhez szoktatás, úszásoktatás - Fejlesztő pedagógiai ellátás A felsorolt szolgáltatásokra külön jelentkezés nem szükséges. Ha szülők nem szeretnék, hogy gyermekük valamelyik szolgáltatáson részt vegyen, kérjük ezt írásban jelezzék az óvodavezetőnek. Nevelési időben szervezett költségtérítéses szolgáltatások : - Tanulmányi kirándulások - Színház, mozi és múzeumlátogatások - Szakemberek. előadó művészek programjai az óvodában A felsorolt szolgáltatásokra a programok meghirdetése után az óvodapedagógusoknál írásban lehet jelentkezni A nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó legmagasabb összeg Az óvoda által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó programok költségének legmagasabb összege : Félévenként összesen : 1500 Ft. 9

10 A programokra jelentkezni az óvodapedagógusoknál írásban lehet. A szülők által elfogadott program költségét a csoportokban a SzK képviselői gyűjtik össze Az óvodán kívüli foglalkozások igénybevételének, engedélyezésének rendje Városunk területén belül szervezett programokra az óvodapedagógusok szóbeli engedélyt az intézményvezetőtől kérnek és kapnak. Városunk területén kívüli programra engedélyt csak írásban kérhetnek a pedagógusok, s az intézményvezető azt írásban engedélyezi Kérjük a szülőket, hogy a gyermekek részvételi szándékát minden esetben írásban jelezzék az óvodapedagógusoknál s azt ők továbbítják az intézményvezető felé A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása Nagyobb csoport lehet az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvónőhöz tartozó gyermekek csoportja, az életkortól függetlenül, amennyiben vegyes csoportról van szó; az azonos életkorú gyermekek csoportja, óvónői hovatartozástól függetlenül. Például óvodát kezdő, illetve iskolába menő gyermekek csoportja; külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyermekek csoportja. (Például: a fejlesztő, felzárkóztató, logopédiai, gyógytornászi foglalkozásokon résztvevő gyermekek csoportja, továbbá az önköltséges tanfolyamokon résztvevő gyermekek csoportja). 10. Szülők az óvodában 4.0. A szülők jogai A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán) A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülő dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt. Az óvodaköteles gyermek felvételét a kijelölt óvoda csak helyhiány miatt utasíthatja vissza. A kötelező felvételt biztosító óvoda nem tagadhatja meg a gyermek felvételét az alábbi esetekben: - ha a gyermek betöltötte a harmadik életévét, és hátrányos helyzetű, - ha a gyermek a gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 41. -a szerint jogosult a napközbeni ellátás igénybevételére - ha a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte A szülő joga, hogy megismerje a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. 10

11 Az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. Kezdeményezheti szülői szervezet, óvodaszék létrehozását, s abban tevékenyen közreműködhet. Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a szülői szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten A szülők kötelességei A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását hátrányos helyzetű gyermek esetén hároméves kortól, rendezett körülmények között élő gyermek esetén ötéves kortól. A gyermek a közoktatási törvény 24. (3) pontja értelmében abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától (09.01.) óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. Fenti esetekben a gyermek részére nem szűnhet meg az óvodai nevelés a szülő bejelentése, befizetési kötelezettség elmulasztása, vagy igazolatlan hiányzás miatt. Amennyiben a szülő a gyermeket másik óvodába kívánja elvinni, akkor az új óvoda igazolását meg kell kérni. A visszajelzés hiányában értesíteni kell az illetékes jegyzőt. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében a szükséges tájékoztatást adja meg. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. A pedagógus valamint az ő munkáját segítő közalkalmazottak a nevelő-oktató munka, illetve a gyermekekkel összefüggő tevékenységek során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvéseink sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszerek szerint neveljük, szükség van az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Célunk, hogy a szülőkkel közösen kialakítsunk egy egyenrangú nevelőpartneri viszonyt, amelynek alapja a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás, amelyben a gyermekek érdekei maximálisan érvényesülhetnek. 11

12 Az óvodai nevelés a családi neveléssel együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejődését. Óvodánk nyitott, a szülők igényeinek megfelelően lehetőséget biztosítunk arra, hogy előzetes megbeszélés alapján bármikor betekintést nyerhessenek óvodánk életébe, részt vehessenek programjainkon. Arra törekszünk, hogy a családi nevelést a szülők megelégedésére segítsük, gondozzuk ápoljuk védjük szocializáljuk neveljük fejlesszük a gyermekeket. Kérjük, hogy probléma, konfliktus esetén mindenképpen keressék fel az óvónőket, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a nehéz helyzeteket A pedagógusok és a család kapcsolattartási, együttműködési lehetőségei, formái A szülőknek lehetőségük van rá és igényeljük is -, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítség elő a közös gondolkodást. Az együttműködésre alkalmas fórumok: - összevont szülői értekezlet - tanévenként, korosztályonként egy-egy alkalommal (pl. : új kiscsoportosoknak) - csoportonkénti szülői értekezletek - évente 3 alkalommal - játszónapok - a helyi nevelési programban szereplő évkörnek megfelelően - nyílt napok : - leendő óvodások és szüleik részére (április) - a jelenleg óvodába járó gyermekek szülei részére (május) - fogadó órák - november, február, március harmadik szerdáján 16 órától - az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések - családlátogatások - a gyermekek óvodába lépése előtt, illetve ismételten, probléma felmerülése esetén Kérjük a szülőket, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását, zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát! A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvónőitől vagy az óvodavezetőtől kérjenek A szülők által használt helyiségek használata Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely: - a gyermek érkezésekor : a gyermek átöltöztetésére és az óvónőnek történő átadására, valamint a kísérő távozására, - a gyermek távozásakor : a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges. Gyermekük öltözőjén kívüli helyiségeket a szülők csak hivatalos alkalmakkor, illetve meghívás esetén használhatják. (Pl. csoportszoba, tornaterem, vezetői-és gazdasági iroda ) 12

13 Azokban a helyiségekben ahol a gyermekek váltó cipőt használnak legyenek szívesek a szülők is cipőt cserélni Az óvoda dokumentumainak nyilvánossága, a szülők tájékoztatása Az óvoda nevelési programja, minőségirányítási programja, SZMSZ a, házirendje a vezetői irodában megtekinthető. A dokumentumokról tájékoztatást az intézményvezetőtől, a vezető helyettestől és a minőségfejlesztési csoport vezetőjétől lehet kérni. A házirendből egy példányt a szülőknek beíratáskor, illetve annak érdemi változása esetén átadunk. Az óvodás gyermek fejlődéséről a szülőket szóban folyamatosan tájékoztatják a pedagógusok. A fejlődésről vezetett írásbeli dokumentációba a szülőknek joguk van bármikor betekinteni. ( A gyermek fejlődési naplója ) A szülők és az intézmény közötti információ áramlás szóban a pedagógusokon keresztül, írásban a faliújságon kitűzött tájékoztatón, illetve levél útján történik A szülők írásos nyilatkozatának beszerzési rendje Minden óvodai döntéshez, melyből a szülőkre fizetési kötelezettség hárul, kérjük a szülők írásbeli nyilatkozatát. Módjai: - az óvodapedagógusok által átadott nyomtatvány - SzK képviselők által átadott nyomtatvány - az intézményvezető által átadott nyomtatvány Az írásbeli nyilatkozatnak tartalmazni kell a program megnevezését, helyszínét, amennyiben van a részvételi összeget, a szervező nevét s a szülő olvasható aláírását. 6. Gyermekvédelem az óvodában Az intézmény közreműködik a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében. Az e területtel kapcsolatos tevékenységet az óvodában gyermekvédelmi felelős látja el. (adatok az - Általános információk az óvodáról - fejezetben találhatók) Kérjük a szülőket amennyiben problémájuk van,vagy segítséget, tanácsot szeretnének kérni, forduljanak gyermekük óvónőjéhez, illetve felelősünkhöz. 13

14 7.Az intézmény biztonságát, a gyermekek balesetvédelmét, óvását szolgáló szabályok Az óvoda kapuját 8,30 és 14,30 óra között zárva tartjuk. Ebben az időszakban csengetéssel jelezzék érkezésüket. Amikor a kapu nincs bezárva, kérjük minden alkalommal húzzák be a biztonsági tolózárat. Azokat a személyeket akiknek nincs hivatalos kapcsolatuk az óvodával, érkezés után az óvodatitkár, illetve a munkarend szerint jelenlévő dajka vezeti a kért személyhez. Ezek lehetnek például: - az óvoda iránt érdeklődő, leendő szülők - a munkatársak hozzátartozói - más intézmények ügyintézői, ügynökök, árusok A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára. Az óvoda vagyoni- és tárgyeszköz leltárában szereplő tárgyakért, eszközökért minden esetben az azokat használók a felelősek. Kérjük mindenki vigyázzon meglévő értékeinkre,hiszen azok a gyermekek fejlődését szolgálják. Az óvoda területén dohányozni tilos! Szeszesital fogyasztása az óvodában tilos! Szemüveges gyermek esetén kérjük, hogy szakorvos tanácsa alapján válasszák ki a legbiztonságosabb szemüveget. Testi épségre veszélyes tárgyat senki nem hozhat be az intézménybe. Amíg a szülők gyermekeikkel az intézményben tartózkodnak, azok testi épségéért felelősséggel tartoznak. Az intézmény területére nem szabad állatokat behozni. Kérjük a szülőket, kutyáikat a bejárati kapu közelében még pórázon se hagyják A gyermekek tájékoztatása az óvó-védő tevékenység során : A gyermekekkel az egészségük és testi épségükre vonatkozó előírásokat, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrásokat, a tilos és az elvárható magatartásformát az óvodai nevelési év megkezdésekor, valamint szükség szerint életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően ismertetni kell. Az ismertetés tényét és tartalmát a pedagógusok a csoportnaplóban rögzítik. Az óvoda dolgozói mindent megtesznek a gyermekek biztonsága érdekében, kérjük Önöket, vigyázzanak saját és mások gyermekeire is. 14

15 8.Rendkívüli esemény, tűzriadó, bombariadó stb. esetén szükséges teendők A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetőt. Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően Haladéktalanul értesíti: - az érintett hatóságokat - az intézmény fenntartóját - a szülőket Megtesz minden olyan intézkedést, a mely a gyermekek védelmét, biztonságát szolgálja. Amennyiben a rendkívüli esemény indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről. Részletes szabályozása a SZMSZ- ban található. 15

16 9.Legitimációs záradék Készítette : Banka Tiborné Ph. Dátum: 2005.február Intézményvezető Egyetértési jogot gyakorolt: Szülők Közössége : Dátum: 2005.február 16. Elfogadta : Százszorszép Óvoda nevelőtestülete. Dátum: 2005.február 16. Jóváhagyta : Fenntartó : ph. Dátum: 2005 Hatálybalépésének dátuma : 2005 Módosítás:2009 A házirend nyilvánossága :Az intézményvezető, illetve az óvodapedagógusok a tanév első szülői értekezletén tájékoztatást tartanak a házirend tartalmáról. A házirendből egy példányt a szülőknek a gyermek beíratásakor, illetve annak érdemi változásakor át kell adni. A felülvizsgálat időhatára : Minden nevelési év kezdetén A házirend módosításának indokai : A házirend beválását figyelemmel kísérő ellenőrzést, értékelést követő módosítási javaslat. Jogszabályi változás A szülők 50%-+ 1 fő indítványa A nevelőtestület 50%-+ 1 fő indítványa A módosítás felterjesztésének módja : Írásban az óvodavezetőnél 16

17 Tartalomjegyzék 1.old. 2.old. 4.old. 5.old. 6.old. 7.old. 8.old. 9.old. 10.old 11.old. 12.old. 13.old. 14.old. 15.old. 16.old. Mellékletek: Tartalomjegyzék 1. Általános információk az óvodáról 2. Az óvodai élet rendje 3. A gyermekek jogai 3.1. A világnézeti joggyakorlás módja 4. Gyermekek az óvodában 4.1. Mikor vehetik igénybe a gyermekek az óvodát? 4.2. Az óvodai felvétel 4.3. Az óvodai elhelyezés megszűnésének okai 4.4. A beiskolázás szabályai 4.5. A gyermekek étkeztetése az óvodában Az étkezési térítési díj befizetésének rendje Az étkezés lemondásának a rendje Az étkezés kedvezményességének, ingyenességének lehetőségei A térítési díj visszafizetése 4.6. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 4.7. Gyermekek ruházata az óvodában 4.8. A gyermekek érkezésének és távozásának a rendje 4.9. Távolmaradás az óvodából a hiányzások igazolása A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása Szolgáltatásaink, igénybevételük módja, finanszírozásuk A nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó legmagasabb összeg Az óvodán kívüli foglalkozások igénybevételének, engedélyezésének rendje A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása 0. Szülők az óvodában 5.1. A szülők jogai 5.2. A szülők kötelességei 5.3. A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 5.4. A pedagógusok és a család kapcsolattartási, együttműködési lehetőségei, formái 5.5. A szülők által használt helyiségek használata 5.6. Az óvoda dokumentumainak nyilvánossága, a szülők tájékoztatása 5.7. A szülők írásos nyilatkozatának beszerzési rendje 6. Gyermekvédelem az óvodában 7. Az intézmény biztonságát, a gyermekek balesetvédelmét, óvását szolgáló szabályok 8. Rendkívüli esemény, tűzriadó, bombariadó stb. esetén szükséges teendők 9. Legitimációs záradék 2 db. Jegyzőkönyv 17

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10.

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 HÁZIREND Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Az óvoda Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Ez a Házirend a kázsmárki

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

H Á Z I R E N D Intézményvezető:

H Á Z I R E N D Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: 034703 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi határozatszáma: /2013. (..) Név H Á Z I R E N D elfogadás Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte:.. név Fenntartói

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross@ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS H Á Z I R E N D

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA,

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA, BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. / Pf:82. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujovi@baptistaoktatas.hu HÁZIREND 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E Készítette: Dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető 1. Információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre és szüleikre

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

WALLA JÓZSEF ÓVODÁBAN

WALLA JÓZSEF ÓVODÁBAN HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a WALLA JÓZSEF ÓVODÁBAN! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 OM azonosító: 201745 Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015.

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28. Tel/Fax: 06 83 / 360-169, E-mail: grotovi@zalaszentgrot.hu ÓVODAI HÁZIREND ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név Csicsergő Óvoda 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356 Intézmény OM azonosítója: 034356 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Készítette:. Intézményvezető aláírása Szülői szervezet nevében:. Név Név Közalkalmazotti

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben