Magonc Óvoda Budapest, Városligeti fasor módosított Házirendje név. ...Intézményvezető aláírása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása"

Átírás

1 1071 Budapest, Városligeti fasor módosított Házirendje Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név Intézményvezetői jóváhagyás határozatszáma: Szülői szervezet nevében véleményezte:.. név...intézményvezető aláírása Ph. A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: Hatályos: Verziószám: /2013. módosított változat Érvényes: A kihirdetés napjától visszavonásig Készült: példány IKTATÓSZÁM: 1071 Budapest, Városligeti fasor

2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk az óvodáról Házirend tartalma Az intézmény nyitva tartása A nevelési év rendje A gyermek jogai és kötelességei az óvodában A szülő jogai és kötelességei Adatkezelés az óvodában Az óvodai jogviszony Az óvodába járási kötelezettség, távolmaradás Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje Gyermekek az óvodában A gyermekek érkezésének és távozásának rendje A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok A gyermekek ruházata A gyermekek étkeztetése az óvodában Az óvoda helyiségeinek és udvarának használata A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása Intézményi rendezvények, ünnepek Gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Gyermekek fegyelmezésének elvei és formái: A gyermekek mérése, értékelése Az óvoda védő-óvó előírásai Beiskolázás óvodai feladatainak eljárás rendje A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása A Házirend elfogadásának szabályai Záró rendelkezések ZÁRADÉK Budapest, Városligeti fasor

3 A Házirendje 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda címe: 1071 Budapest Városligeti fasor Telefon/fax száma: (1) címe: Weboldala: Az óvoda vezetője: Szegediné Pusztai Ildikó Fogadó órája: hétfőnként Az óvodavezető helyettese: Müllerné Nagy Krisztina Az óvodatitkár: Folly Barbara A gyermekvédelmi koordinátor: Némethné András Katalin A gyermekorvos: Dr. Somogyi Anikó A védőnő: Kobleincz Anna 2. Házirend tartalma A házirend szabályozásának célja, hogy a jogok és kötelességek gyakorlásának, érvényesítésének módozatait, ezek végrehajtásának sajátos rendjét határozza meg és szabályozzon olyan kérdésköröket, amelyeket a évi CXC tv. 25. valamint a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 5. - a a házirend szabályozási körében utal. 3. Az intézmény nyitva tartása Az intézmény hétfőtől- péntekig 6 18 óráig (12 óra) tart nyitva. Reggel óráig egy csoportban gyülekeznek a gyermekek és délután óráig összevont csoport működik. Rendkívüli esetben az óvodavezető mérlegelése szerint csoportösszevonásokra kerülhet sor, a csoportok létszáma így sem haladhatja meg a 25 főt. 4. A nevelési év rendje A nevelési év minden év szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. Az óvoda június 15-től augusztus 31-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokkal működik. A nyári zárás időtartama 4 hét, melyről a szülőknek február 15-ig adunk pontos tájékoztatást. A nyári zárás időszaka után orvosi igazolást kérünk arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe jöhet! A nevelés nélküli napok száma nevelési évenként 5 munkanap, munkatervünk szerint. Az esetleges munkarend-változásokról 7 nappal előre tájékoztatjuk a szülőket. 5. A gyermek jogai és kötelességei az óvodában A gyermekeknek joga van ahhoz, hogy az életkorához igazodó napirenddel, sokoldalú fejlesztő környezettel, játékkal, mozgással, ismeretszerzési alkalmak és tevékenységek szervezésével biztosítsák 1071 Budapest, Városligeti fasor

4 képességeik és személyiségük fejlődését, szükségleteit maximálisan tiszteletben tartsák, az óvodában biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön, valamint vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák. Az óvodában töltött idő alatt a gyermekek viselkedésükkel nem veszélyeztethetik mások testi épségét, megtartva a kialakított szokás- és szabályrendszert. A gyermekek az intézmény tárgyait, felszerelését a csoportokban kialakított rend szerint használhatják, azokra vigyázniuk kell. 6.A szülő jogai és kötelességei A szülőnek joga van, hogy bepillantást nyerhessen az óvodai dokumentumokba (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend ), gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről érdemi, részletes tájékoztatást kapjon előzetes időpont egyeztetés alapján, betekintést nyerhessen a csoport életébe az óvodavezető és a pedagógusok hozzájárulásával, szülői közösség létrehozását kezdeményezni és abban tevékenyen részt venni. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről, biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását, rendszeres kapcsolatot tartson gyermeke nevelőivel, gyermekéről az együtt nevelés érdekében adja meg a szükséges tájékoztatást, a Házirend megismerése és betartása, tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak illetve szülő társainak emberi méltóságát és jogait. Az óvoda területén történt szándékos károkozás esetén a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Az óvoda területén történő lopás rendőrségi feljelentést von maga után. 7. Adatkezelés az óvodában A gyermek személyi adatait az óvodavezető és a gyermek óvodai csoportjában dolgozó óvodapedagógusok kezelhetik, ezeket az adatokat mindenki köteles az adatkezelés törvényi szabályainak megfelelően kezelni. A pedagógusok a gyermek fejlődéséről információt adnak a szülőknek, gondviselőknek minden korlátozás nélkül, egyéb személynek csak az intézményvezető engedélyével az adatkezelés-továbbítás törvényi szabályainak betartásával lehet. A szülőnek az óvodavezetőhöz szükséges fordulnia, amennyiben betekintést szeretne nyerni azzal kapcsolatban, hogy az óvodában hol és milyen adatait tartják nyilván. A szülőknek az esetleges adatváltozásokat a legrövidebb időn belül jelezniük szükséges az óvodapedagógusoknak illetve az óvodavezetőnek Budapest, Városligeti fasor

5 8. Az óvodai jogviszony 8.1 Az óvodába járási kötelezettség, távolmaradás A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. Ez esetben, ha egy nevelési évben 10 napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt. Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése, - ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján, - ha a szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon, - ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján, - ha a gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján, amelyben a nyolcadik évét betölti, - ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul tíznél több napot van távol az óvodai foglalkozásokról, miután a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az óvodavezetője az igazolatlan mulasztás következményeire. A fentiekben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a gyermeket a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, ha hátrányos helyzetű, ha köteles óvodai nevelésben részt venni. A gyermek betegsége miatti hiányzását az orvosi igazolással igazolja a szülő. Az igazolásnak tartalmaznia kell a távollét pontos időtartamát. Amennyiben a szülő tervezett távollét miatt (üdülés, külföldön való tartózkodás, stb.) nem kívánja gyermeke számára az óvodái ellátást igénybe venni, az intézmény vezetőjének előre, írásban kell nyilatkoznia a távollét okáról, idejéről. Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 8.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje Az óvoda nevelőintézmény, a gyermek 3 éves korától addig, amíg a tankötelezettség teljesítését más intézménytípusban meg nem kezdi. Az óvodai beíratás pontos idejét a határidő előtt legalább 30 nappal nyilvánosságra hozza az óvodavezető, a helyi szokásoknak megfelelően. / plakát, óvoda honlapja / Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok: a szülő személyazonosságot igazoló irata, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája. Az óvoda elsődlegesen a körzethatáron belül lakó, illetve tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek felvételét biztosítja. Óvodánk felvételi körzete a fenntartó jóváhagyása alapján alakul. A gyermek felvétele vagy átvétele más óvodából jelentkezés alapján folyamatosan történhet a nevelési év közben az üres férőhelyek függvényében. Az óvodaköteles gyermek átvétele más óvodából a beiratkozáskor leadandó értesítés óvodaváltozásról dokumentummal történik. Az óvodába felvételt nyert gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérésével dönt. A gyermek óvodai jogviszonyának megszüntetését a szülőnek írásban kell kérnie az óvoda vezetőjétől, távozás esetén az értesítés óvodaváltozásról dokumentum kerül kitöltésre Budapest, Városligeti fasor

6 9. Gyermekek az óvodában 9.1 A gyermekek érkezésének és távozásának rendje Az óvoda bejárati ajtaja kódos beléptető rendszerrel működik, mellyel a biztonságos ki és bejutás biztosítható. A kód használatáról az újonnan érkezők tájékoztatást kapnak az óvoda vezetőjétől. A szülők távozáskor kötelesek gondoskodni a bejárati ajtó biztonságos záródásáról. A gyermekeket az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen kell, hogy átadja az óvodapedagógusnak! A gyermekek csak felnőtt kísérettel érkezhetnek, ill. távozhatnak az óvodából, melyről a szülőnek kell gondoskodnia. A szülők (gondviselő) év elején nyilatkoznak arról, ki vagy kik vihetik haza a gyermeket. Alkalmi, eseti megbízáskor az óvoda vezetőjét vagy közvetlenül a gyermek óvodapedagógusát kell értesíteni. Válófélben lévő szülők közösen nyilatkozhatnak a gyermek hazaviteléről. A láthatással kapcsolatos jogerős bírói döntésről tájékoztatni kell az óvodavezetőt és az óvodapedagógusokat. Amennyiben testvér, vagy más ismerős viszi el a gyermeket, aki még nem töltötte be 14. életévét, a szülőnek írásban tett nyilatkozattal kell ezt engedélyeznie. A gyermek óvodában tartózkodásának maximális ideje: 10 óra. A nevelés, oktatás eredményessége érdekében javasoljuk, hogy az óvodába a szülők 9.00 óráig hozzák be gyermeküket, a később érkező gyerekek úgy kapcsolódjanak be a napi tevékenységbe, hogy a megkezdett tevékenységet ne zavarják meg, az ügyeletet a szülők csak indokolt esetben vegyék igénybe. Ha a délutáni ügyelet végéig nem jönnek a gyermekért, az ügyeletes óvodapedagógus megkísérli telefonon elérni a szülőt, megtudni a távolmaradás okát. Sikertelenség esetén az óvodapedagógus az óvodában maradt gyermekkel a szülő megérkezéséig az óvodában tartózkodik. A 19 órakor még ott tartózkodó gyermek esetében az óvodapedagógus értesíti a hatóságokat. 9.2 A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat. Beteg, megfázott, gyógyszert, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába, biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében szigorúan tilos. Ilyen esetben az óvodapedagógus kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. Az óvodapedagógusoknak tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán. Betegség után a gyermeket csak orvosi igazolással vehet be az óvodapedagógus. Láz, hányás, hasmenés, kötőhártya-gyulladás, herpesz vírus fertőzés esetén minden esetben orvosi igazolást kérünk arról, hogy a gyermek közösségbe jöhet. Fertőző megbetegedés (pl. rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvoda felé. Ha a gyermek napközben megbetegszik az óvodapedagógus a szülő nyilatkozata alapján megkezdi a láz csillapítását és telefonon értesíti a szülőt. Ha a gyermeket az óvodában baleset éri, a gyermek ellátása után az óvodapedagógus gondoskodik a szülő értesítéséről, szükség esetén mentőt hív Budapest, Városligeti fasor

7 Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását (a fenntartó önkormányzat és a házi gyermekorvosi szolgálat közötti megállapodás alapján) az óvoda gyermekorvosa és védőnője látja el. 9.3 A gyermekek ruházata A gyermekek évszaknak és időjárásnak megfelelő mennyiségű ruháit, cipőit jellel ellátva az öltözőben kijelölt helyen célszerű elhelyezni. A váltóruhákról (póló, nadrág, zokni, alsónemű), cseréjükről a szülők gondoskodnak. A balesetveszély elkerülése érdekében a gyermekek lábbelinek papucsot, mamuszt nem viselhetnek. A tornafelszerelést textil zsákban (rövidnadrág, póló vagy trikó, pamut zokni, köthető gumitalpú tornacipő) az öltöző szekrényben jellel ellátva kell elhelyezni, heti cseréjükről a szülők gondoskodnak. A délutáni pihenéshez 1 db gumis gyermek lepedő, takaró huzat, a csoport szokásrendszere szerint kispárna, pizsama szükséges, melyeket a hónap végén rendszeresen mosásra hazavisznek a szülők. 9.4 A gyermekek étkeztetése az óvodában Az étkezés megrendelése a szülők kötelessége, mely a következő hónapra, minden hónap 15- éig történik csak a meghirdetett időpontokban - az óvodatitkár irodájában. A térítési díjat csak az óvodatitkár veheti át a gyermek képviselőjétől. Amennyiben a gyermeket étkezéstérítési díjkedvezmény nem illeti meg, a szülő teljes térítési díjat köteles fizetni. Az étkezési térítési díjjal kapcsolatos támogatási formákról a nevelési év elején szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket. Ha a szülő gyermeke étkezéséért térítési díjat nem fizet, aláírásával rendeli meg az étkezést az étkezés megrendelés időpontjában. Az étkezés megrendelés megadott napokon történő elmulasztása esetén az intézmény a gyermek étkeztetését nem tudja biztosítani. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról kapott határozatot a szülőnek be kell mutatnia illetve azok megszűnését jelezni kell. A rendszeres gyermekvédelmi támogatásról csak a hivatalos értesítést tudjuk elfogadni, mely alapján a térítési díjkedvezmény érvényesíthető. A 3 vagy több gyermek, valamint a tartós beteg gyermek esetén 50 %-os étkezési térítési díjkedvezmény érvényesíthető. Amennyiben az eltartott gyermekek számában változás áll be, írásban szükséges a változást bejelenteni. Önkormányzati étkezéstérítési díjkedvezményt az erre a célra szolgáló kérelem teljes kitöltésével, Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2006. (VII. 31.) önkormányzati rendelete alapján kaphat a szülő. Az étkezés lemondásához a gyermek hiányzása esetén a szülő köteles a távolmaradás okát és várható időtartamát bejelenteni telefonon vagy személyesen, délelőtt 10 óráig. A bejáratnál elhelyezett lejelentő lapokon írhatja be a távolmaradás idejét, vagy telefonon történt lemondáskor az üzenetet átvevő óvodai dolgozó köteles ezt megtenni. A lemondott napok a következő étkezés megrendeléskor jóváírásra kerülnek. Indokolt esetben (költözés) az óvoda vezetője engedélyezheti a térítési díj készpénzben történő visszatérítését Budapest, Városligeti fasor

8 Ha a szülő a bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget a hiányzási napokra jutó napi háromszori étkezés teljes költségét köteles az óvodának megtéríteni. Amennyiben az Erzsébetvárosi Önkormányzat rendelete alapján részesül a kérelmező étkezési térítési díjkedvezményben, úgy az étkezés lemondásának elmulasztása a jogosultság elvesztésével jár az adott nevelési év további időszakára. A gyermek ételérzékenységéről a szülőnek nyilatkoznia kell, a szülő kérelme és a szakorvosi javaslat alapján szervezi meg az óvoda a gyermek eltérő étkeztetését. A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből ételmintát köteles 48 órán át a hűtőben megőrizni. Az ételminta elrakása vonatkozik a cukrászdában vásárolt születésnapi, névnapi kínálásra szánt édességre, vagy az óvodában készített salátákra, süteményekre is. A szülők által óvodába behozott ünnepi édességekről (torta, sütemény, alapanyagok) minden esetben számlát (minőségi tanúsítványt) szükséges hozni Az étkezések időpontja: folyamatos reggeli óra között (a 9.00 óra után érkező gyermeket célszerű otthon reggeliztetni), gyümölcs fogyasztása óra között, ebéd óra között, uzsonna óra között. Az óvoda területén, a többi gyermek előtt kerülendő a gyermekek étellel való kínálása, nassoltatása! 9.5 Az óvoda helyiségeinek és udvarának használata Idegenek (óvoda iránt érdeklődő leendő szülők, munkatársak hozzátartozói, ügynökök, árusok, stb.) csak az óvoda vezetőjének engedélyével tartózkodhatnak az épületben. Az óvoda helyiségeit az öltözőkön kívül a szülők csak az óvodapedagógusok engedélyével használhatják (mosdó, tornaterem, ebédlő, konyha). Az óvoda udvarán csak az óvodába járó gyermekek, óvodapedagógusok felügyelete mellett játszhatnak. Az épületben és az udvarokon a szabályok megtartásáért és a balesetek megelőzéséért az óvoda dolgozói a felelősek. A szülő megérkezése után a balesetek megelőzése érdekében a gyermekek nem tartózkodhatnak tovább az óvoda udvarain. A szülő és a gyermek távozáskor fontos, hogy elköszönjenek a gyermek saját óvó nénijétől vagy az ügyeletes óvodapedagógustól. Biztonsági okokból a gyermekek járműveiket az épületen kívül, a lejtő utáni szakasztól használhatják. Az óvoda épületén belül sport- és játékeszközökkel (görkorcsolya, roller, bicikli, motor) a gyermekek nem közlekedhetnek. Az óvodába érkezéshez a gyermekek által használt közlekedési eszközöket, az épület előtt elhelyezett biciklitárolónál lezárva helyezhetik el a szülők. Az óvoda ezekért a tárgyakért felelősséget nem vállal. A szülők számára írott információ az óvoda területén csak az óvodavezető engedélyével helyezhető ki. 9.6 A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása A gyermekek otthonról játékokat, tárgyakat a csoport szokás- és szabályrendszere szerint hozhatnak be az óvodába. Értékes játékokat, tárgyakat az óvodába hozni nem ajánlott Budapest, Városligeti fasor

9 Balesetveszély elkerülése miatt tilos a gyermekeknek gyűrű, nyaklánc, karkötő és nagyobb fülbevaló viselése. Pénz, szúrós, éles, balesetveszélyes tárgyak óvodába behozása tilos. Óvodába hozott tárgyakért, játékokért az óvoda felelősséget nem vállal. 10. Intézményi rendezvények, ünnepek Az óvodában több olyan esemény kerül megrendezésre, mellyel hagyományt ápol az intézmény. Ilyen többek között a Magonc Születésnap, a Majális, a Kihívás napja, a szülők részére rendezett előadások, közös programok. A munkaterv szerinti és a csoport eseményekről a szülők szülői értekezleten, meghívókból, illetve a tájékoztatókból kapnak értesítést. Ezek az események a szülők-gyermekek és az óvoda kapcsolatát mélyítik. Az óvodában rendszeresen szervezésre kerülnek óvodán kívüli kirándulások, séták, célzott tapasztalatszerzési lehetőségek. A nevelési év elején a szülők írásban nyilatkoznak az óvodán kívül szervezett programokon való részvétel lehetőségéről. 11. Gyermekek jutalmazásának elvei és formái: Intézményünkben a szokás- szabályrendszer betartását, a pozitív viselkedést szóbeli dicsérettel, simogatással, kedves gesztusokkal, öleléssel, közös játékkal, példaként kiemeléssel, apróbb megbízatások adásával - melyet a gyermek jutalomnak él meg - valamint a csoportszokások szerinti pozitív megerősítéssel jutalmazzuk. A jutalmazás lehet egyénileg, vagy csoportosan, csoport szinten vagy óvoda szinten. 12. Gyermekek fegyelmezésének elvei és formái: Valljuk a pozitív példa kiemelésének erejét, a megerősített viselkedési minta követését. Mindazokban a szituációkban, amikor a gyermek saját és/vagy társai testi épségét veszélyezteti, megpróbáljuk tettei lehetséges következményeire felhívni a figyelmét, elmagyarázni a veszélyforrásokat, beszélgetéssel, meggyőzéssel belátásra rávezetni. A figyelmeztetés hatástalansága esetén, az akkori játéktevékenység pár percre történő felfüggesztését, szemlélődés felajánlását, a közös játékból való kivonást alkalmazzuk. A szülő együttműködését, segítségét kérjük a tapasztalt probléma megoldása érdekében. 13. A gyermekek mérése, értékelése A pedagógusok a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményét, érzelmi, akarati tulajdonságait, társas kapcsolatainak alakulását, önállóságának fokát folyamatosan figyelemmel kísérik és írásban rögzítik a csoportnaplóban. A mérő-értékelő munkánk a különböző tevékenységekben való megfigyelés módszerén alapul, melyet félévente végzünk 10 területen, sajátos rendszerünk alapján. Az eredményekről fogadó órákon, megbeszélések alkalmával tájékoztatják a szülőket. A tanköteles korú gyermekekről óvodai szakvéleményt állítunk ki. 14. Az óvoda védő-óvó előírásai A gyermek felnőtt felügyelet nélkül az óvoda területén nem tartózkodhat. Minden óvodapedagógus közoktatási törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy 1071 Budapest, Városligeti fasor

10 a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. A gyermek óvodai életével kapcsolatos szervezési feladatokat, a csoport szokásrendszerének kialakítását és betartását módon kell ellátni, hogy azok a baleset-megelőzést szolgálják. A gyermekeknek az óvodapedagógusok életkoruknak megfelelő, a balesetek megelőzését szolgáló szabályokat ismertetik a nevelési év megkezdésekor, udvarra menetel előtt, kirándulások alkalmával. Közös séták alkalmával az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályok betartása és betartatása az óvodapedagógus feladata. Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert aszerint alkalmazni. Az óvodába csak olyan játékot, eszközt szabad behozni, melyek a gyermekek és dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. Az óvodában történő használatukra előzetes bemutatás után az óvodapedagógus ad engedélyt. A nem engedélyezett játékot és eszközt az óvodából történő kivitelig a munkanap végéig az óvodavezető által kijelölt helyen elzárva kell tartani. Az óvoda helyiségeinek használata rendkívüli eseménykor óvodapedagógusi irányítás mellett, a menekülési útvonal rendje, illetve kifüggesztett útmutatás alapján történik. Bombariadó és egyéb rendkívüli esetben (tűz) elsődleges feladat a gyermekek biztonságba helyezése, illetve az intézmény kiürítése. 15. Beiskolázás óvodai feladatainak eljárás rendje A gyermekek beiskolázását mindenkor érvényes törvényi szabályozás és a gyermek, fejlődési mutatói határozzák meg. A gyermek, ha elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban az évben, amelyben a 6. életévét betölti, legkésőbb, amelyben a 8. életévét tölti, tankötelessé válik. Az a gyermek, aki elérte a megfelelő fejlettséget abban a naptári évben, amikor a 6. életévét augusztus 31-ig betölti, tankötelessé válik. A tanköteles korú gyermekekről az óvoda szakvéleményt állít ki. A logopédus és fejlesztő pedagógus a gyermekek képességfelmérő szűrővizsgálatát (5 éves és tanköteles korban) a szülő (gondviselő) beleegyező nyilatkozata alapján végzik el. A tanköteles korú gyermekeknél nevelési év elején a logopédus logopédiai vizsgálatot, a fejlesztő pedagógus Ovi-szita szűrővizsgálatot végez. A vizsgálatok eredményével kapcsolatban fogadó órát biztosítanak a szülők részére. A képességfejlesztő foglalkozások órarend szerint délelőtt történnek, melynek kialakítása a szülőkkel való megbeszélés alapján történik. Utazó gyógypedagógus ellátását igénybevevő gyermek szülei, hiányzás esetén kötelesek értesíteni a távolmaradásról az óvodát, hogy erről értesíthessék a gyógypedagógust. 16. A gyermekek nagyobb csoportjának meghatározása Nagyobb csoport lehet: 1071 Budapest, Városligeti fasor

11 Az azonos csoportba járó, ugyanahhoz a két óvodapedagógushoz tartozó gyermekek csoportja, Az azonos életkorú gyermekek csoportja, óvodapedagógusi hovatartozástól függetlenül (pl. iskolába menő gyermekek csoportja, óvodát kezdők csoportja, stb.) Külön, speciális foglalkozásokon részt vevő gyermekek csoportja (pl. logopédiai-, fejlesztő foglalkozáson résztvevők, stb.). 17. A Házirend elfogadásának szabályai A házirendet az óvoda nevelőtestülete fogadja el és az óvoda vezetője hagyja jóvá. A szülői szervezet véleményezési jogával élhet. A jóváhagyás napján lép hatályba, határozatlan időre szól. Módosítását kezdeményezheti a nevelőtestület, az óvodavezető és a szülői szervezet, módosítását szükségessé teheti a jogszabályi változás. A házirend egy példányát a szülők beiratkozáskor megkapják, megismerését, az abban foglaltak tudomásul vételét és betartását aláírásukkal minden nevelési év elején igazolják. Az óvoda nyilvános dokumentumai között (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) a szülők számára elérhető helyen az óvodavezető irodája előtt kerülnek elhelyezésre, ahol betekintést nyerhetnek az érdeklődők. A házirend, az óvoda bejáratánál elhelyezett hirdető táblán és az óvoda honlapján is olvasható. Az óvoda és a család együttműködése, a nyugodt légkör biztosítása, az óvodai nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekében szükséges a házirend szabályainak betartása az intézménnyel jogviszonyban álló minden személynek. Szegediné Pusztai Ildikó óvodavezető 1071 Budapest, Városligeti fasor

12 18. Záró rendelkezések A Házirendet az óvoda nevelőtestülete fogadja el (jegyzőkönyv és jelenléti ív mellékelésével). Jelen Házirendet a nevelőtestülete év napján megtartott határozatképes értekezletén (1/2013.sz. határozat) elfogadta a 300/2013. iktatószámú jegyzőkönyv értelmében. A szülői közösség képviselői véleményezési jogukkal élhetnek és egyetértésüket nyilvánítják (jegyzőkönyv és jelenléti ív melléklésével). Jelen Házirendet a szülői közössége év napján megtartott határozatképes értekezletén (1/2013. sz. határozata szerint) élt egyetértési és véleményezési jogával a 299/2013. iktatószámú jegyzőkönyv értelmében. Az óvodavezető jóváhagyásával válik érvényessé a jóváhagyás napjával (jegyzőkönyv mellékelésével). Határozatlan időre szól. A hatálybalépéssel egyidejűleg érvényét veszti az óvoda előtte érvényben lévő házirendje. 19. ZÁRADÉK Jelen módosított Házirendet év napján (az 1/2013. számú határozatával) az óvoda vezetője jóváhagyta a 300/2013. iktatószámú jegyzőkönyv értelmében. Budapest, óvodavezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor

13 Alkalmazottak nyilatkozata a módosított Házirendjének megismeréséről A módosított Házirendjének tartalmát megismertem, a benne foglaltakat magamra nézve kötelezőnek tartom. Ssz. Név Beosztás Budapest, Budapest, Városligeti fasor

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND 1 Általános információk az óvodáról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged 2010. 2011. 2012. 2013.

Szivárvány Autizmus Egyesület. GEMMA Szociális Szolgáltató Központ. Fejlesztő Iskola HÁZIREND. Szeged 2010. 2011. 2012. 2013. Szivárvány Autizmus Egyesület GEMMA Szociális Szolgáltató Központ Fejlesztő Iskola HÁZIREND Szeged 2010. 2011. 2012. 2013. 1 Név: GEMMA Szociális Szolgáltató Központ-Fejlesztő Iskola Székhelye: 6771 Szeged,

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross@ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS H Á Z I R E N D

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E Készítette: Dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető 1. Információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre és szüleikre

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény A házirend elfogadásának fenntartói határozat száma:127/2013. (XII. 17.sz.) A házirendet készítette: Sándor Istvánné intézményvezető A házirend

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA

HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA HÁZIREND CSILLAGSZEM WALDORF ÓVODA 1038 Budapest, Ezüsthegy u. 76. OM azonosító: 201248 Készítette: Csapiczki Ildikó, óvodavezető 2015. szeptember 1. Tartalomjegyzék 1.Bevezető... 3 2. Általános információk

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje

Kincskereső Általános Iskola Tófej. Házirendje Kincskereső Általános Iskola Tófej Házirendje 2014 Az általános iskola házirendje 1. Bevezető A házirendje a hatályos jogszabályok alapján megállapítja a tanulói jogok és kötelességek gyakorlására, az

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015.

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28. Tel/Fax: 06 83 / 360-169, E-mail: grotovi@zalaszentgrot.hu ÓVODAI HÁZIREND ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat célja

Szervezeti és működési szabályzat célja I. Szervezeti és működési szabályzat célja A Közoktatási Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata határozza meg az intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét. Tartalmazza

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben