I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK..."

Átírás

1 1

2 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK Bevezető Általános elvárások A házirend célja: A házirend feladata: A házirend szabályainak alapjai A házirend hatálya A házirend eljárási szabályai A házirend felülvizsgálata, módosítása A gyerekek, tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából A házirend nyilvánosságra hozatala... 7 III. SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÓVODÁJÁNAK SÜKÖSDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE... 9 III.1. GYERMEK AZ ÓVODÁBAN A gyermekek jogai: A gyermekek kötelességei: A gyermekek értékelésének rendje: A gyermekek ruházata, az óvodába behozandó felszerelés: Hiányzásra vonatkozó szabályok: Étkezés valamint az étkezési térítési díj befizetésének rendje: A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása: A beiskolázás szabályai: Egészségügyi szabályok: Óvó-védő előírások: III.2. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL A szülő jogai: A szülő kötelességei: Szülői fórumok: Gyermekvédelem: III.3. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK Az óvoda helyiségeinek használata: Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés: IV. SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÓVODÁJÁNAK ÉRSEKCSANÁDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE Általános rendelkezések Gyermeki jogok Az intézmény munkarendje Tankötelezettség Hiányzás igazolása A gyermek igénybe veheti az óvodát A gyermek ruházata az óvodában A gyermek étkezése az óvodában Gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása Egyéb szabályok Házirend a munkatársak részére A tantestület részére szóló szabályok Technikai dolgozó részére szólószabályok

3 V. SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK SÜKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárásrendje A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárásrendje: A munkarenddel kapcsolatos szabályok A tanórák, foglalkozások napi, rendjének szabályai A tanórák közötti szünetek rendje: A folyamatos felügyelet, ügyelet biztosításának rendje Idegenek tartózkodási rendje: A tanév rendjének, a tanítás nélküli munkanapok felhasználásának általános szabályai Az iskolai rendezvények, ünnepek rendje, normatív szabályai: Az iskola létesítményeivel kapcsolatos szabályok Az iskola épületének, területének, berendezéseinek használati lehetőségei, szabályai tanórán és tanórán kívüli foglalkozások (szünetek, hétvége, szünidő) Az egyes helyiségek rendeltetésszerű használatát a házirend mellékletét képező speciális helyiséghasználati rend -ekkel szabályozzuk: A diákjogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos szabályok A tanuló(k) jogai A tanuló kötelessége: A tanulók szociális jogosultsága Diákétkeztetés Károkozás Fegyelmi büntetés Eszközhasználat rendje Az iskolai tanuláshoz nem szükséges felszerelések behozatala az iskolába A személyi és vagyonvédelmet szolgáló védő-óvó szabályok: A tanuló távolmaradása, késése és annak igazolása Tanórán kívüli foglalkozások A napközi otthonra és a tanulószobára vonatkozó szabályok Az egészségügyi felügyelet és ellátás rendje: Munkabiztonsági intézkedések: Feladatok a balesetek megelőzésében, illetve baleset esetén Az iskola dolgozóinak feladata a tanulóbalesetek esetén Rendkívüli esemény esetén szükséges tennivalók A tanulói ügyintézés rendje: Az iskolai diákközösségek és a diákönkormányzat jogainak gyakorlásával kapcsolatos szabályok VI. SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK BÍBER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI TAGINTÉZMÉNYE Tanulói jogok A tanuló kötelességei Az iskola munkarendje Mulasztások igazolása A hetes kötelességei Általános szabályok VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK Mellékletek

4 AZ INTÉZMÉNY ADATAI: Az intézmény neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK OM azonosító: Elérhetőség: Cím: 6346 Sükösd, Deák F.123. Telefon: 79/ Fax: 79/ Honlap: Tagintézményei: Sükösd Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézménye 6346 Sükösd, Dózsa Gy. út 183. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Érsekcsanádi Tagintézménye 6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 19. Sükösd- Érsekcsanád ÁMK Sükösdi Általános Iskolája 6346 Sükösd, Deák F. u Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Alapfokú Művészetoktatási Tagintézménye 6347 Érsekcsanád, Deák F. u. 3. Az intézmény fenntartója: Sükösd - Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Társulási 6346 Sükösd, Dózsa út 201. Tanácsa I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1. Bevezető a) A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK egységes házirendje állapítja meg az intézményegységekben a tanulói és gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskolai és óvodai életrendjével és munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. b) A házirendet az intézmény vezetője készíti el és a nevelőtestületek fogadják el. A házirend elfogadásakor a szülői munkaközösségek és a diákönkormányzatok egyetértési jogot gyakorolnak. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. c) A házirend szabályai kötelezőek az intézménnyel jogviszonyban álló minden személyre, tanulóra, pedagógusra és más alkalmazottra egyaránt. d) A házirend elsősorban a gyermekekre, tanulókra tartalmaz magatartási szabályokat, előírásait a pedagógusoknak és más iskolai dolgozóknak is alkalmazni kell. e) Az óvónők az első óvodai foglalkozáson, az osztályfőnökök a tanév első osztályfőnöki óráján kötelesek az életkori sajátosságok figyelembe vételével ismertetni a házirend tartalmát a gyermekekkel, tanulókkal. f) Minden gyermek, aki az intézménybe beiratkozik, azzal jogviszonyt létesít, köteles megkapni a házirend egy példányát. 4

5 g) Az aláírással hitelesített házirend szabályainak megtartása az iskola minden tanulójára és dolgozójára kötelező. 2. Általános elvárások Az óvodai és iskolai nevelőtestület fontosnak tartja: hogy az intézménye valamennyi gyermeke, tanulója ismerje az intézmény, valamint Sükösd és Érsekcsanád községek múltját, és ápolja azok hagyományait; az óvodák és iskolák használói ismerjék meg, s tartsák be a Pedagógiai és Művelődési programjában megfogalmazott célokat, normákat; tanulóink fegyelmezett eredményes munkával, tanulással erősítsék az iskolák jó hírnevét, s tartsák be a kulturált viselkedés szabályait; az óvodai és iskolai élet minden területén mindenki vigyázzon maga és mások testi épségére, tulajdonára, az iskola épületére és vagyonára; a gyerekek, tanulók ne akadályozzák a nevelőmunkát, valamint mások személyiségi jogait. 3. A házirend célja: Az intézmény házirendje helyi jogforrás, amelynek célja olyan szabályok kialakítása, érvényesítése, amely az intézményegységek törvényes működését, a zökkenőmentes nevelőmunka végzését és a kiegyensúlyozott közösségi életet biztosítják. 4. A házirend feladata: A házirend legfontosabb feladata azoknak a szabályoknak a meghatározása, amelyek biztosítják az intézmény törvényes működését, a közösen elfogadott szabályok, normák megtartásával; közösségi életének szervezését, a tanulói és gyermeki jogok és kötelezettségek gyakorlásának formáit, kereteit; tanulói és gyermekei munkarendjének törvényes kereteit; a Pedagógiai és Művelődési Programban megfogalmazott célok megvalósítását; a nevelő munkájának maradéktalan ellátását; használók, de főként a gyermekek, tanulók egymással való kapcsolatát; a törvényi, fenntartói és intézményi magatartás normáinak betartását; a belső rendszabályait, amelyek megtartásával biztosítják az egyéni és kollektív jogok érvényesülését. 5. A házirend szabályainak alapjai a) A házirend jogi háttere: a Közoktatásról szóló évi többször módosított LXXIX törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló - többszörösen módosított 11/1994.(VI.8) MKM rendelet; a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény; a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló többszörösen módosított 8/2000.(V.24.) OM rendelet; a 243/2003.(XII.17.) Korm. rendelet és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának rendelkezései. 5

6 b) A házirend egyéb forrásai: az intézmény korábbi házirendje, a Pedagógiai és Művelődési Program; Intézményi Minőségirányítási Program; a fenntartó és a nevelőtestületek nevelési célkitűzései. 6. A házirend hatálya a) Ez a házirend vonatkozik minden iskola és óvoda használóra (óvodába járó gyerekekre, iskolába járó tanulókra, pedagógusokra és más alkalmazottra). b) A házirend előírásai, szabályai az óvoda és az iskola, illetve az ahhoz kapcsolódó területekre, az óvoda és az iskola és az ÁMK által szervezett intézményi és intézményen kívüli programokra, és a gyerekek óvodai és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak. c) A házirend szabályai arra az időszakra alkalmazhatók, amikor az óvoda és az iskola ellátja az intézményegységben lévő gyermekek, tanulók nevelését és felügyeletét. 7. A házirend eljárási szabályai a) A házirend tervezetét a nevelők, a tanulók és a szülők javaslatainak figyelembe vételével az intézmény vezetője készíti el. A házirend a fenntartó jóváhagyásával emelkedik jogerőre. b) A házirend tervezetét megvitatják a nevelőtestületek, a tanulóközösségek (diákönkormányzat, csoportképviselők), a szülői szervezet képviselői. Véleményüket, javaslatukat a küldötteik útján juttatják el az intézmény vezetőjéhez, aki a véleményeket egyezteti, összesíti. c) Az intézmény vezetője a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői szervezet véleményének, javaslatainak figyelembevételével elkészíti a házirend tervezetét. Ezt a tervezetet véleményezi a szülői szervezet és a diákönkormányzat vezetősége, majd egyetértésük esetén a házirendet a nevelőtestület fogadja el. d) Ha az egyetértési jog gyakorlói (szülők, diákönkormányzat) közül bármelyikük nem ért egyet a házirend tartalmával, vagy annak egyes részeivel, akkor azt írásban meg kell indokolnia. A vitatott kérdést, módosítást a nevelőtestületnek 30 napon belül újból kell tárgyalnia vagy módosítja álláspontját, vagy pedig fenntartja azt. Vitás esetekben 3 fős bizottságot kell létrehozni a kérdések végleges rendezésére. e) A házirend aláírása hitelesíti mind az elfogadást, mind az egyetértési jog gyakorlását. (A házirendet az intézményvezető, az intézményegység nevelőtestületei részéről a vezető, az egyetértései jogot gyakorlók részéről pedig a szülői szervezet elnökei, illetve a diákönkormányzat képviselői írják alá.) f) A házirend érvényesülését folyamatosan ellenőrzi: az intézményvezető, az intézményegység-vezető, a tagintézmény-vezető, a nevelőtestület és a diákképviselet. h) A házirend jóváhagyása a fenntartó feladata. Ezt követően lép érvénybe, és az érintettek számára kötelező érvényű. Megszegése fegyelmi büntetést von maga után. 6

7 8. A házirend felülvizsgálata, módosítása a) Az érvényben lévő házirendet kötelező felülvizsgálni, módosítani, ha jogszabályi változások következnek be; az intézményvezető, az intézményegység-vezető, a tagintézmény-vezető, a nevelőtestület, a diákönkormányzat, a szülői szervezet együttesen igényt tartanak rá. b) Az érvényben lévő házirend felülvizsgálatát, módosítását minden tanév elején javasolhatja (nem kötelező jellegű): az intézményvezető, a intézményegység-vezetője, a nevelőtestület, a szülői szervezet, a diákönkormányzat vezetősége. c) A felülvizsgálat elindítása írásban történik, melyet a kezdeményező fél képviselője nyújt be az intézményvezetőnek. d) A felülvizsgálat a javaslat beérkezését követő 30 napon belül be kell fejezni (egyeztetés, elfogadás) s annak eredményét a módosított házirendben rögzíteni kell. 9. A gyerekek, tanulók közösségeinek meghatározása, véleményezési, egyetértési jog gyakorlása szempontjából a) A z iskolában tanulók a következő közösségek munkájában vehetnek részt: diákönkormányzat, osztály, csoport, szakkör, sportkör. b) Diákönkormányzatot a tanulók saját maguk is alakíthatnak minimum 10 fő részvételével. Új diákönkormányzat létrehozásának szándékáról az ÁMK vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell. c) A diákönkormányzat szervezeti és működési rendjét maga alakítja ki. A DÖK munkáját a tanulók által felkért nagykorú személy, lehetőleg intézményi pedagógus segíti. d) Az iskolában a tanulók nagyobb közössége a csoport (átlagban 24 fő), vagy az iskola mindenkori létszámának legalább 15%-a minősül. e) Egy óvodai csoportnál nagyobb, az egész tagóvoda létszámánál kisebb gyermekközösség a gyermekek nagyobb csoportjának minősül. 10. A házirend nyilvánosságra hozatala a) A házirendet az elfogadástól számított 30 napon belül nyilvánosságra kell hozni, melyről az intézményvezető, az intézményegység-vezető és a tagintézmény-vezető köteles intézkedni. A házirendet az alábbi helyekre jól láthatóan ki kell függeszteni: nevelői szoba, vezetői irodák, az óvodák, iskolák folyosóján elhelyezett hirdetőtáblák, az óvodák, iskolák irattára, az iskolák könyvtára. A házirendet az intézmény honlapjára fel kell tenni. 7

8 b) A házirendből 1-1 példányt kapnak: az osztályfőnöki munkaközösség vezetői, az alsó tagozatos munkaközösség vezetői, a diákönkormányzat vezetői, a diákönkormányzatot segítő felnőtt személyek, szülői munkaközösségek vezetői. c) A házirendet minden tanév elején ismertetni kell osztályfőnöki órák keretében a tanulókkal (osztályfőnökök, nevelők), szülői értekezleten a szülőkkel (osztályfőnökök, óvodapedagógusok). 8

9 II. SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÓVODÁJÁNAK SÜKÖSDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE 1.A házirend célja: A különböző szabályokban megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlata, az intézmény saját működésének belső szabályozása. 2. A házirend hatálya: A házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó minden gyerekre és szüleikre vonatkozik. A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. 3. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: Az óvoda a gyermekek hároméves korától a tankötelezettség eléréséig nevelő intézmény. A gyermekek nevelése a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Alapító Okiratunknak megfelelően integráljuk, befogadjuk az érzékszervi és az értelmi, valamint a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető és vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermeket is. A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja a szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján történhet. A Helyi Nevelési Program szerint az óvodában cigány kisebbségi óvodai nevelés, illetve a hh, hhh gyermekek képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítése is történik. Az intézményben bevezetett Integrációs Program célja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eltérő szociális és gazdasági hátteréből adódó esélykülönbségek csökkentése, az integrációs óvodai neveléshez szükséges módszertan elsajátításával, a tárgyi feltételek fejlesztésével javul e gyerekek óvodai sikerélménye. Esélyt adunk arra, hogy a gyermekek képességeiknek megfelelően fejlődjenek, egyéni fejlesztésben vegyenek részt. Igyekszünk a gyerekeket a másság elfogadására nevelni, elsősorban példaadással. Igazi eredményt csak a családok együttműködésével érhetünk el. Szeretnénk, ha ebben partnerek lennének a kedves szülők. 4. Általános tudnivalók Az óvoda neve: Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézménye Székhelye: Sükösd Dózsa Gy.u Tel:70/ Telephelye: Napközi Otthonos Óvoda Sükösd Deák F. u.91. Tel:70/ Az óvoda vezetője: Dudásné Grau Ágnes 9

10 Elérhetősége: 70/ Gyermekvédelmi felelős: Kissné Szente Márta Védőnők: Kátai - Sándor Erzsébet Szebelédiné Góth Mária Gyermekorvos: Dr. Simon Irén Az óvoda nyitva tartása: A nevelési év meghatározása: szeptember 1-től augusztus 31-ig tart. A szorgalmi idő meghatározása: szeptember 1- május 31-ig tart. Nyári időszak: június 1- augusztus 31-ig Az iskola befejezése után egy óvoda üzemel. A takarítási szünetet követően, augusztus utolsó néhány napjában mindkét óvoda nyitva tart. Nevelés nélküli munkanap: évente 5 nap, amelyről 7 nappal korábban tájékoztatást adunk Nyári szünet: augusztus első három hete a pontos dátumról tájékoztatjuk a szülőket március végiéig Az óvoda nyitva tartása: ig. A gyermekek érkezésének, távozásának rendje: A gyermekek a szülő felelősségére bízva kísérettel, vagy a nélkül ½ 7-től jöhetnek óvodába. Gyermekek haza vitele: - félnapos óvodás esetén: ½ 12 és óra között; - egész napos óvodás esetén ½ 4-től ½ 5-ig történhet. Gyermeket kíséret nélkül csak a szülő írásos engedélyével engedünk haza. Elvált szülők esetén a gyermek elviteléhez a bírósági határozatnak megfelelően járulunk hozzá. Amennyiben nincs bírósági határozat, mindkét szülő írásbeli nyilatkozatát kérjük arról, hogy kinek adhatjuk oda a gyermeket. Ebben az esetben a nagyszülőnek is csak akkor adjuk a gyermeket, ha a szülők arról írásban nyilatkoznak. Nevelésünk eredményessége érdekében kérjük, hogy ½ 9-ig hozzák be a gyermekeket az óvodába. Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék meg azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat helyére téve elköszönjenek társaiktól, óvónőjüktől, a dajkáktól és ne várakoztassák szüleiket. Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. A foglalkozások idején és pihenőidőben ne zavarják az óvodásokat. III.1. GYERMEK AZ ÓVODÁBAN 1. A gyermekek jogai: Biztonságos, egészséges környezetben neveljék. Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák. Napirendjét életkorának megfelelően alakítsák ki. Képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesüljön. Állapotának, adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges gondozásban, rehabilitációs célú ellátásban részesüljön. Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes étkezésben részesüljön. 10

11 2. A gyermekek kötelességei: Az intézmény eszközeit, berendezéseit, felszereléseit rendeltetésszerűen használhatják. Tartsák tiszteletben mások emberi méltóságát és jogait! Bizonyos eszközöket (Tini kondi, bordásfal, udvari mászókák) saját biztonságuk érdekében csak felnőtt felügyelete mellett használhatják. A biztonságos és zavartalan működés érdekében tartsák be az óvónő által ismertetett szabályokat. Nem veszélyeztethetik saját és társaik testi épségét. Nem korlátozhatják viselkedésükkel a többiek fejlődéshez való jogát. Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően vegyenek részt saját környezetük, az általuk használt játékok, eszközök rendben tartásában. 3. A gyermekek értékelésének rendje: A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik egyéni megfigyelések alapján. Ennek szabályozása az intézmény minőségirányítási programjában történik. A szülők tájékoztatása személyesen, előre egyeztetett időpontban zajlik. 4. A gyermekek ruházata, az óvodába behozandó felszerelés: o Az óvodai ünnepekről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk. o Kérjük a szülőket, hogy minden gyerek részére tornaruhát, váltócipőt szíveskedjenek hozni. o Az összecserélés elkerülése végett szíveskedjenek azokat jellel, vagy névvel ellátni. o Kiscsoportosok részére váltóruhát is kérünk. o Kérjük, hogy a gyermekek ruházata tiszta, játszásra alkalmas legyen. A következő személyes felszerelésre van még szüksége az óvodába járó gyermeknek: Jellel, vagy névvel ellátott törölköző, amit hetente kérünk mosásra haza vinni. Napközis gyerekek részére ágynemű (takaró, párna, huzattal, névvel ellátva), pizsama az ágyneműt háromhetente, a pizsamát hetente küldjük haza kimosni. 5. Hiányzásra vonatkozó szabályok: A gyermek távolmaradásának okát a szülőnek be kell jelentenie és azt igazolnia kell. Igazoltnak tekinthető a hiányzás, ha: - a betegség után orvosi igazolást kapunk, - az egészséges gyermek hiányzását az óvónők és az óvodavezető engedélyezte. Az egy hónapot meghaladó hiányzás esetében a szülőnek kérnie kell az óvodavezetőt, hogy engedélyezze a távolmaradást. Betegség, vagy egyéb okból való távolmaradást legkésőbb a hiányzás napján 10 óráig szíveskedjenek jelezni az óvoda felé. Tíz napot meghaladó igazolatlan mulasztás esetén az óvodavezető írásban figyelmezteti a szülőt. Indokolatlan hiányzás esetén a létszámból törölnünk kell a gyermeket. (10 nap igazolatlan hiányzás, kétszeri felszólítás után, amennyiben még nem 5 éves a gyermek.) Óvodába járási kötelezettség: az 5. életévüket betöltött gyermekek óvodakötelesek. Számukra legalább napi 4 órában kötelező részt venni az óvodai foglalkozásokon. 11

12 7 napnál hosszabb, igazolatlan hiányzás esetén a gyermek lakóhelye szerinti jegyzőt értesítenünk kell. 6. Étkezés valamint az étkezési térítési díj befizetésének rendje: A napközis gyermekek ki-és bejelentését egy nappal előbb, illetve a hiányzás napján legkésőbb 10 óráig kérjük jelezni. A napközis gyermek ki-és bejelentése következő naptól érvényes. A hiányzásból adódó túlfizetést a következő hónapban jóváírják. Az étkezési térítési díjak befizetése az iskola konyháján történik minden hónap 4-én. Pótbefizetésre minden hónap 13.-án van lehetőség. Napközis gyermek részére ételt (sem maradékot, sem a hiányzás esetén megmaradó adagot) nem csomagolunk haza. Az elfogyasztott étel mennyiségéről a gyermek óvónője ad tájékoztatást. A korán érkező (½ 8-ig) gyermekek, ha otthon nem reggeliztek, megehetik otthonról hozott reggelijüket. Lehetőség szerint ne jöjjenek éhgyomorral a gyerekek. 7. A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályozása: A gyermekek puha alvójátékokat, mesekönyvet hozhatnak be. Otthonról behozott játékokat (esetleg cumit), kedvenceket elsősorban a beszoktatás idejére engedünk behozni az óvodába. Amennyiben a gyerek igényli, az óvónővel történt egyeztetés után később is behozhatja a gyermek, ha az a csoport megszokott rendjét nem zavarja. Ha a gyerekek szeretnék megmutatni az otthon kapott új játékukat, azt reggel megtehetik, amikor a szülővel érkeznek, utána a szülő azt hazaviheti. A közösségi nevelés szabályainak megfelelően a behozott játékokkal más is játszhat. Az ekkor keletkezett megrongálódást kérjük tudomásul venni. Az óvoda épületében a saját tulajdonú járművek kerékpár, szánkó, babakocsi tárolására, csak az udvaron van lehetőségünk. Elveszett, megrongálódott eszközökért nem vállalunk felelősséget! Nassolni való, édesség ne legyen a gyermeknél, ha nem tudja megkínálni társait. Gondoljanak arra, hogy az óvoda területén a gyermekek nassoltatása a többi gyermek előtt nem etikus. A meglepetéseket, finom falatokat az óvodán kívül adják át. Kérjük a kedves szülőket, ne adjanak csokoládét, rágógumit stb. gyermeküknek elváláskor vagy érkezéskor. 8. A beiskolázás szabályai: Ha a gyermek eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a 6., legkésőbb amelyben a 8. életévét betölti, tankötelessé válik. A tanköteles korú gyermekről szakvéleményt állítunk ki. Ha a szülő és a pedagógus véleménye nem egyezik, a gyermek beiskolázásáról a Nevelési Tanácsadó szakvéleménye dönt. Minden tanköteles korú gyermeket be kell íratni a helyi iskolába függetlenül attól, hogy iskolába megy-e vagy továbbra is az óvodában marad. A sajátos nevelési igényű gyermekek beiskolázásáról a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság dönt. 12

13 9. Egészségügyi szabályok: Beteg, lázas gyereket a gyerek biztonságos gyógyulása és a többi gyerek egészségének megőrzése védelmében nem engedhetünk az óvodába. A lázas, hasmenéses, hányós gyerek szüleit telefonon azonnal értesítjük. Ilyenkor a többi, egészséges gyerek és saját gyermekük védelmében haladéktalanul el kell érte jönni, és az orvosnak meg kell mutatni a beteg gyermeket, mivel ezután csak orvosi engedéllyel jöhet ismét óvodába. Az óvodában balesetet szenvedett gyermeket azonnal ellátjuk, ha szükséges, orvoshoz visszük. Lábadozó, még gyógyszert szedő gyermek nem jöhet óvodába. Otthonról beküldött gyógyszert nem fogadunk el, és nem adunk be a gyermeknek. Kivéve allergia (pipa) és magas láz csillapítására szóló gyógyszer. Betegségből gyógyult gyermeket csak orvosi igazolással vehetünk be ismét a gyerek közösségbe. Ha tetűt, vagy annak serkéjét észleljük a gyermeken, a gyereket haza vezetjük az óvodából, ha tudomásunk van a szülő otthonlétéről. Amennyiben dolgozik, vagy nem tartózkodik otthon, az óvodában a megfelelő szerrel lekezeljük. A további kezelés a szülő feladata. A kezelés eredményességéről orvosi vagy védőnői igazolást kérünk. Fertőző betegség esetén- rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű, rüh a szülő köteles bejelentést tenni az óvodában. Az óvoda csoportszobáiba utcai cipővel belépni tilos! Az óvodai rendezvények alkalmával az óvodavezető felmentést ad a fenti tilalom alól. 10. Óvó-védő előírások: Az óvoda minden bejáratát reggel 9 órakor bezárjuk. Fél 12-kor nyitjuk ki (alvégen ebéd után), majd 2-től fél 4-ig újra zárva tartjuk az ajtókat. Kérjük, ebben az időszakban csak sürgős, indokolt esetben zavarják az óvodai nevelést csengetéssel. Érkezésekor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek a gyermeket, egyébként, ha valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportszobába, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. A gyerekeken található ékszerekért (fülbevaló, nyaklánc, karkötő) felelősséget vállalni nem tudunk. Az adatokban történt változást kérjük, jelezzék azonnal. Feltétlenül legyen megadva élő telefonszám, hogy szükség esetén értesíteni tudjuk Önöket. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében az udvaron délután is csak óvónői felügyelet mellett tartózkodhatnak a gyermekek. Az udvari szokások, szabályok betartására / betartatására fokozottan ügyelni kell ekkor is. A balesetveszély elkerülése és az átláthatóság érdekében az udvaron is csak addig tartózkodjanak a szülők, amíg elköszönnek. Kerékpárral érkező gyerekek esetén kérjük, hogy a szülők zárják le a kerékpárt, különben felelősséget érte vállalni nem tudunk. Amennyiben az előírt szabályozást nem tartják be, a bekövetkezett kárért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felel. Kérjük a Szülőket, hogy gyermekek az óvodába semmiféle veszélyes holmit - tűt, gyufát, pengét, kést stb. - ne hozzanak. Amennyiben mégis találunk a gyermeknél ilyen jellegű tárgyakat, azonnal elvesszük tőle és csak a szülőnek adjuk vissza. 13

14 Az óvoda területére kutyát még szájkosárban sem lehet behozni. Alkohol és drog fogyasztását az intézmény egész területén kérjük mellőzni! Dohányozni az intézmény egész területén TILOS! III.2. EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZÜLŐKKEL A szülők jogaik érvényesítésére szülői közösséget hozhatnak létre. A szülői közösség figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a nevelőmunka eredményességét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhetnek az óvoda vezetőjétől. 1. A szülő jogai: Megismerje a nevelési és minőségirányítási programot, az szmsz-t és a házirendet. A dokumentumokról szóbeli tájékoztatást kérhetnek előre egyeztetett időpontban. Gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről tájékoztatást, neveléséhez segítséget, tanácsot javaslatairól visszajelzést kapjon. Személyesen, vagy képviselői útján részt vegyen a teljes közösséget érintő döntések meghozatalában. A sajátos nevelési igényű gyermek szakértői vélemény alapján történő óvodai elhelyezése, integrálása az arra kijelölt intézményben. 2. A szülő kötelességei: Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Biztosítsa 5. életévét betöltött gyermeke óvodai nevelésben való zavartalan részvételét. Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeres kapcsolatot tartson az óvodapedagógusokkal. Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésére Tiszteletben tartsa az óvoda alkalmazottainak emberi méltóságát és jogait. Amennyiben a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességeit teljesíteni, akkor az óvodának törvény által előírt kötelessége jelezni: a Gyermekjóléti Szolgálat felé, illetve a jegyző felé. Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi, valós együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen igyekezzenek megoldást találni. Folyamatos tájékoztatást adunk az integrációs és felzárkóztató programban részt vevő gyermekek egyéni fejlődéséről (háromhavonta). Tájékoztatjuk a nagycsoportosok szüleit a képességszint mérésről, annak eredményéről. Lehetőséget adunk a szülőnek, hogy kapcsolatot tartson a logopédussal, fejlesztő pedagógussal, gyógypedagógussal, gyógytornásszal. 14

15 3. Szülői fórumok: szülői értekezlet, nyílt napok közös rendezvények (munkadélután, ünnepélyek, sportnap), az óvónővel, vagy a vezetővel történő rövid, esetenkénti megbeszélések. Kérjük a kedves szülőket, hogy sem a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésre az óvónőt hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti baleset kialakulását és zavarja a nevelés folyamatát. A gyermekükkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőjétől, vagy az óvoda vezetőjétől kérjenek előre egyeztetett időpontban. Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Ezen törekvésünk érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék a gyermekekben. 4. Gyermekvédelem: Óvodánkban gyermekvédelmi felelős tevékenykedik, aki segíti az óvónők munkáját, igyekszik megoldást találni a szülők ilyen irányú problémáira. A pedagógusok, a dajkák a vezető útján kötelesek a gyermekvédelmi törvény alapján az illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíteni, ha megítélésük szerint a gyermek súlyos veszélyhelyzetbe került, vagy kerülhet. Ebben az esetben az egyébként rendelkezésre jogosult beleegyezése nem szükséges. III.3. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK 1. Az óvoda helyiségeinek használata: Idegen az épületben csak kísérettel közlekedhet. Az óvoda látogatására (a jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt. A gyermekek az ügyeleti időben és nap közben is, csak az arra kijelölt helyiségben tartózkodhatnak és játszhatnak. Az óvoda létesítményeit, helyiségeit csak az intézmény nyitva tartási ideje alatt lehet használni, munkaidőn kívül csak az óvodavezető engedélyével lehet az óvodában tartózkodni. Az intézmény területén, az épületben és az udvaron tartózkodó minden személy köteles: - a közösségi tulajdont védeni, - a berendezéseket, az eszközöket rendeltetésszerűen használni, - az óvoda rendjét és tisztaságát megőrizni, - az energiával és a szükséges anyagokkal takarékoskodni, - a tűz- és a balesetvédelmi előírások szerint eljárni, - a munka- és egészségvédelmi szabályokat betartani. A szándékosan okozott kárért a szülő anyagi felelősséggel tartozik. Kiskorú gyermekéért is ő felel. 15

16 2. Adatkezelés, ügyintézés, panaszkezelés: Az óvónőket és a dajkákat titoktartási kötelezettség terheli a gyermekkel és a családjával kapcsolatos minden olyan tényt, adatot, információt illetően, amelyről hivatásának ellátása során szerzett tudomást. Hivatalos ügyintézés az irodában történik. Kérjük, hogy bármilyen problémát, sérelmet, javaslatot a lehető legrövidebb időn belül beszéljenek meg a csoportos óvónővel, majd szükség szerint az óvodavezetővel. Az írásban beadott panaszokat, javaslatokat az óvodavezető kivizsgálja és 30 napon belül írásban válaszol. Amennyiben a szülő számára a válasz nem kielégítő, úgy az óvoda fenntartójához fordulhat jogorvoslatért... Óvodavezető 16

17 III.SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK ÓVODÁJÁNAK ÉRSEKCSANÁDI TAGINTÉZMÉNYÉNEK HÁZIRENDJE 1. Általános rendelkezések 1.1 A házirend az óvoda belső életét, szabályozza. Hatályos az óvoda egész területén, illetve a szervezett óvodai rendezvényeken. 1.2 A házirend érvényes a gyermekekre, pedagógusokra, szülőkre, az intézmény dolgozóira egyaránt. 1.3 A házirend hatályba lépés napjától érvényes, folyamatosan az intézmény területére történő belépéstől, annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 1.4 Az óvoda házirendje állapítja meg a jogszabályban meghatározott gyermeki, valamint szülői jogok és kötelezettségek, gyakorlásával, az óvodai munkarenddel, az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használatával kapcsolatos helyi szabályokat. 1.5 A házirendet a nevelőtestület fogadja el. A házirend elfogadásakor a Szülői Szervezet egyetértési jogot gyakorol. 1.6 A házirend helyi kezdeményezésre, a Szülői Szervezet többségi véleménye, valamint a nevelőtestület 50%-os támogatása esetén, írásbeli kérelemre, felülvizsgálatra kerül. 1.7 A házirendet minden érintettel ismertetni kell, aminek időpontja az adott nevelési év első szülői értekezlete, illetve módosítás esetén a hatályba lépést követő első szülői értekezlet. 1.8 A házirend a csoportok hirdetőtábláján kifüggesztésre kerül. 2. Gyermeki jogok 2.1 Az óvodában, biztonságban és egészséges környezetben nevelkedhessenek. Óvodai életrendjük kialakítása, pihenőidő, testmozgás beépítésével, sportolási lehetőség biztosításával életkoruknak és fejlettségi szintjüknek megfelelően történjen. 2.2 Só-klímaterápiás helyiség használatához. 2.3 Személyiségük, emberi méltóságuk és jogaik tiszteletben tartása. Lelki és fizikai erőszakkal szembeni védelem. 2.4 Képességeiknek, és érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő nevelésben-oktatásban részesüljenek. 2.5 Nemzeti, etnikai, világnézeti hovatartozás tiszteletben tartása. 2.6 Személyiségi jogaikat, különösen a személyiség szabad kibontakoztatását, önrendelkezési jogot, cselekvési szabadságot, családi élethez és magánélethez való jogaik tiszteletben tartása. E jogok gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogaik érvényesítésében, továbbá nem veszélyeztetheti a saját és társaik, az intézmény alkalmazottai egészségét, testi épségét. 2.7 Állapotnak, személyes adottságnak megfelelően - amennyiben szükséges - megkülönböztetett ellátásban részesülhet a gyermek. Életkortól függetlenül a pedagógiai szakszolgálat igénybe vehető. 2.8 A család anyagi helyzetétől függően kérelemre ingyenes vagy kedvezményes étkeztetés igényelhető. 17

18 2.9 Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás biztosított. 3. Az intézmény munkarendje Nevelési meghatározása év Szeptember 01.- augusztus 31. Június 01-től augusztus 31.-ig az óvodába járó gyermekek összevont csoportokban óvónői felügyelet mellett játékkal töltik idejüket. A nyár folyamán takarítás idejére 4 hétre intézményünk július 4.-től- július 31. bezár. Napi tartás nyitva ig A napi nyitva tartás minden évben,szeptemberben felülvizsgálatra kerül és a szülői igényekhez igazodik. Reggeli ügyelet rendje A gyermek óvodában tartózkodásának ideje A gyermekek érkezésének, távozásának rendje től A gyermek naponta 10 óránál hosszabb ideig nem tartózkodhat az óvodában. Érkezés: 9.00 óráig. A szülő érkezéskor kísérje be gyermekét az intézménybe és adja át az óvodapedagógusnak vagy dajkának. Távozáskor szintén az óvodapedagógustól vagy dajkától kérje ki gyermekét. Amennyiben a gyermek önállóan érkezik, illetve távozik az intézményből, kérjük az ehhez szükséges szülői nyilatkozatot. 4. Tankötelezettség A gyermek 5. életévének betöltésétől kezdve tanköteles, óvodai nevelés keretében folyó, iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni. 5. Hiányzás igazolása Igazoltnak kell tekinteni a gyermek hiányzását a következő esetekben: ha a szülő előre bejelenti a csoport óvodapedagógusának, amennyiben pedig a távollét a két hetet meghaladja, az óvodavezetőnek, ha a betegség után orvosi igazolással igazolja a hiányzást. 6. A gyermek igénybe veheti az óvodát harmadik életévét betöltötte és szobatiszta, teljesen egészséges, a szülő az étkezési térítési díjat befizette. 18

19 7. A gyermek ruházata az óvodában jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság; szükséges az átöltözéshez tartalékruha, amennyiben ezzel a gyermek nem rendelkezik, és probléma esetén, ha az átöltöztetést nem tudjuk megoldani, a szülőt értesítjük; legyen az óvodásnak tornafelszerelése, váltócipője, udvari öltözéke; jó, ha a ruhadarabokat, lábbeliket megkülönböztető jelzéssel látják el, és az öltözőben helyezik el (polc, zsák, vállfa). 8. A gyermek étkezése az óvodában A gyermekek napi háromszori étkeztetésének megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 48 órán át megőrizni, kivétel: születésnapi, névnapi kínálás, kirándulások alkalmával kiegészítő tízórai, otthonról hozott tízórai és uzsonna, az egész csoport számára vitaminpótlásra szolgáló plusz gyümölcs, zöldség. Étkezések időpontja: Reggeli ig folyamatosan Ebéd ig csoportosan uzsonna ig csoportosan 9. Gyermekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyerek fogadása az óvodában a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében tilos! Só terápia használata csak szülői engedély és előzetes egyeztetés után lehetséges. A nevelési év alatt három napos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) előírása szerint kötelező. Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek az intézmény felé. A szülő köteles az óvodában megbetegedett (lázas, hányós, hasmenéses stb.) gyermeket az óvodapedagógus megkeresése után a legrövidebb időn belül elvinni az intézményből, és orvosi ellátásáról gondoskodni. Rendszeresen, évente egy alkalommal szűrővizsgálaton vesznek részt a gyermekek. A gyermekek érdekében kérjük a szülőket, hogy a javasolt szakorvosi vizsgálatra vigyék el őket. Liszt, tej, stb. érzékenységről szíveskedjenek tájékoztatni az óvodapedagógusokat a diéta biztosítása érdekében. Fokozottan figyeljenek a kullancsveszélyre, aminek ki vannak téve a gyermekek a naponkénti séta, kirándulások szervezése során. 10. A szülőkkel való közös nevelési elvek kialakítása Az óvodába járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, és legyenek képesek alkalmazkodni egymáshoz és megváltozott körülményekhez. Esetleges konfliktusaikat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg, törekedjenek egymással konszenzusra, nehézségeik esetén kérjenek a felnőttől segítséget. Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket 19

20 erősítsék gyermekeikben. Ne tegyenek a gyermek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyermekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az Ön gyermekét is érte sérelem. A bátorító nevelés elveit, erősítve a mi nevelőmunkánkat, gyermekük egészséges személyiségfejlődése érdekében otthon is alkalmazzák. Együttműködés: Annak érdekében, hogy a gyermeket a nekik legmegfelelőbb módszerek szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve az óvoda vezetőjét. A szülőknek lehetőségük van arra törvényben meghatározott formában, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon véleményt nyilváníthassanak. Fórumok: Kapcsolattartás szülői értekezletek nyílt napok, közös rendezvények az óvónővel történő rövid, esetmegbeszélések Szülői szervezet gyűlései Kérjük Önöket, hogy a gyermekkel kapcsolatos, illetve magánjellegű személyes, vagy telefonos beszélgetésekre az óvodapedagógust munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarja a nevelés folyamatát. A gyermekükkel kapcsolatban információt csak saját óvónőiktől vagy az óvodavezetőtől kérjenek, élve az előzetes időpont egyeztetéssel. 11. Egyéb szabályok Az étkezési térítési díjak befizetésének rendje: az óvodai ellátás ingyenes, az étkezésért térítést kell fizetni a szülőknek. Étkezési térítési díj befizetése az intézményben történik a megadott időpontokban. Étkezési igény bejelentése, illetve lemondása:előző nap óráig lehet az igényeket bejelenteni telefonon vagy a folyosókon elhelyezett füzetekben. Amennyiben az igény bejelentése később történik, a következő napi térítési díj kifizetése a szülőt terheli, visszafizetésre nincs mód, illetve a gyermek részére étkezést nem tudunk biztosítani. Óvónőket ne terheljenek étkezés jelentési szándékukkal Dohányozni az óvoda egész területén tilos! Az óvodai beíratás ideje: legalább 30 nappal előtte kihirdetésre kerül. Az óvodai felvétel jelentkezés útján történik, a gyermek 3. életévének betöltése után vehető fel. A szülők napközbeni elérhetősége érdekében kérjük, hogy az óvodapedagógusoknak adják meg otthoni, munkahelyi telefonszámukat, az esetleges változásokat közöljék. A gyermekcsoport programjainak szervezése során felmerülő költségek jóváhagyásáról minden esetben kérjük a szülők elfogadó nyilatkozatát. 20

21 Az óvoda nyitva tartásával megegyező időpontban szervezett rendezvényeken a gyermekek felügyeletét az óvodapedagógusok látják el. Kérjük, hogy gyermekeiket mindig az alkalomnak megfelelő ruházatba öltöztessék. A szülőket az óvodai programok időpontjairól legalább nyolc nappal megelőzően tájékoztatjuk. Teljes, vagy részleges intézményi szüneteltetés esetén, melyet a Közoktatási Törvény, illetve a fenntartó engedélyez, a tájékoztatást a szüneteltetés előtt legalább harminc nappal megtesszük. Az intézménybe behozott személyes értékekért (ékszerek, játékok, könyvek stb.) nem vállalunk felelősséget. Bármilyen befizetést csak szülőktől fogadunk el és aláírásukkal nyugtázzák azt. Az ágyneműk otthoni mosására 3 hetente kerül sor higiéniai szempontok miatt. Azt a gyermeket, aki nem rendelkezik ágyneművel, nem tudjuk a délutáni pihenő alatt ellátni, mivel tartalék ágyneművel az intézmény nem rendelkezik. A kerékpárok tárolása az intézmény hátsó bejáratánál elhelyezett kerékpártárolóban történik, amiért felelősséget nem vállalunk. Az intézmény udvarán található zárt kerékpártárolót csak az intézmény dolgozói használhatják. Az óvoda területére kerékpárral, motorral behajtani tilos! 12. Házirend a munkatársak részére Az óvoda belügyeit, esetleges problémáit szülővel, külső személlyel megtárgyalni nem etikus. A gyermekekről, szülőkről megszerzett adatokat, információkat bizalmasan kell kezelni. A gyermekekről információt, pedagógiai véleményt kizárólag csak a vele foglalkozó pedagógus és az óvoda vezetője adhat. A szülőt csakis a saját gyermekével kapcsolatos dolgokról lehet tájékoztatni A tantestület részére szóló szabályok 1. A munkaköri leírásban foglaltak maradéktalan betartása 2. Felkészülés a délelőtti foglalkozásokra írásban előző nap délután a kötelező óraszámon felül az eszközök előkészítésével előző nap délután, kötelező óraszámon felül, vagy aznap reggel negyednyolcig 3. A gyermekeket óvónő felügyelet nélkül hagyni, a csoportból kimenni valós indok nélkül nem lehet. 4. Levegőztetés közben az óvónők mellőzzék a csoportos beszélgetést az udvaron! 5. Óvodáskorú gyermek csak pedagógus felügyeletével tartózkodhat, az intézményben, reggel is és zárás előtt is 6. Másik felnőtt személynek a gyermeket átadni csak indokolt esetben, a vezető engedélyével lehet (csoportösszevonás, értekezlet) ez a szabály az altatási időre is vonatkozik. Dajkára bízott gyermek esetében is, a műszakban lévő óvónő is felel. A fentiek értelmében óvónőt telefonhoz hívni csak délben, illetve a váltótárs csoportban tartózkodása esetén lehetséges. 21

22 7. Ha a gyermekcsoport elhagyja az óvoda területét (séta, kirándulás alkalmából) az óvónő köteles az irodán jelenteni, hogy hova mennek és mikor térnek vissza az óvodába. 8. Az óvodapedagógus köteles a testnevelési foglalkozások előtt átöltözni sportruházatba Technikai dolgozó részére szólószabályok 1. Kötelesek a munkaköri leírásban foglaltakat maradéktalanul betartani, az ellátandó feladatok időrendi sorrendjét betartani. 2. Kötelesek az egészségügyi, higiéniai szabályok betartására. 3. Gyermekekről nem adhatnak ki információt. 4. Az óvoda helyiségeiben csak akkor lehet takarítani, ha a gyermekek már nem tartózkodnak ott. 5. Az óvoda épületéből ételt kivinni TILOS! 6. A takarításhoz és az étel tálalásához kötelesek védő ruházatot viselni.. Óvodavezető 22

23 IV. SÜKÖSD-ÉRSEKCSANÁD ÁMK SÜKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK HÁZIRENDJE A Házirend tartalmi elemei 1. A tanulói jogviszony 1.1. keletkezésének szabályai, eljárásrendje A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésőbb amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülő kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tart, amelyben a tanuló a 18. életévét tölti be. A tanuló (magántanuló) az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az ÁMK igazgató dönt. Az általános iskolában felvételi vizsga nem szervezhető. Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetben található. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre, a tanulói jogokat ettől az időponttól kezdődően gyakorolhatja. A tanköteles tanulókat az első évfolyamra a községi önkormányzat által meghatározott időszakban kell beíratni, a beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba sorolásáról a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével az ÁMK igazgató dönt. Az emelt szintű idegen nyelv (angol) oktatásra bekerülés feltételei: a nyelvi szakkör vezetője által meghatározott követelményszint teljesítése, a magyar nyelv és irodalmat tanító javaslata, a szülő írásbeli kérelme. Fontosnak tartjuk azt, hogy a tanuló rendelkezzen az életkorának megfelelő anyanyelvi kompetenciákkal. Ennek hiányában a tanulót nem javasoljuk az angol nyelvoktatásba bevonni. A megfelelő anyanyelvi szint megítélése és megállapítása az őt tanító alsós kolléga/ kollégák hatásköre. A napközis csoportba való jelentkezés írásban szülői nyilatkozattal az első évfolyamon a beiratkozáskor, a felsőbb évfolyamokon a megelőző tanév végén történik írásban. A csoportok kialakításának szempontja elsősorban az évfolyamok szerinti működtetés. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységét a testnevelő tanár és az alsó tagozatos tanítók szervezik a szorgalmi időre. A tanulók részvétele önkéntes. A foglalkozások délután szervezhetők. A tanulók, szülők írásos igénye alapján az elvárt, az iskola hagyományainak megfelelő, az önkormányzat által jóváhagyott szakköröket hirdetjük meg. A tanulók és 23

24 a szülő a költségvetésen túl, újak szervezését is kezdeményezhetik önköltséges formában. A tanulók az énekkarra önkéntesen jelentkeznek, kiválasztásukról, felvételükről a karvezető dönt. A magántanulót az iskola valamennyi kötelező tanórai foglalkozása alól fel kell menteni. A követelmények teljesítéséről az ÁMK igazgató által meghatározott időben, és a nevelőtestület által meghatározott módon ad számot, melyet a felmentő határozatban meg kell fogalmazni. Tantárgyi felmentés a Tanulási Képességet Vizsgáló bizottság javaslata alapján adható egy tanévre, vagy képzési szakaszra A tanulói jogviszony megszűnésének szabályai, eljárásrendje: Megszűnik a tanulói jogviszony: ha a tanulót másik iskola átvette, az átvétel napján; az általános iskola utolsó évfolyamának elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításának napján; a tankötelezettség utolsó éve szorgalmi idejének utolsó napján, ha a tanuló tanulmányait nem kívánja tovább folytatni; a tankötelezettség megszűnése után ha a tanuló írásban bejelenti, hogy kimarad- a bejelentés tudomásulvételének napján; a tankötelezettség megszűnése után az iskola kérelem hiányában is megszüntetheti a tanulói jogviszonyt, ha a tanuló nem végezte el legalább a nyolcadik évfolyamot és az iskolában nem folyik felnőttoktatás; megszűnik a tanulói jogviszonya a tanköteles tanuló kivételével ha az iskola kötelező foglalkozásairól a jogszabályban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott. 2. A munkarenddel kapcsolatos szabályok 2.1.A tanórák, foglalkozások napi, rendjének szabályai Az iskola épületei tanítási időben hétfőtől péntekig reggel 7 órától 16 óráig tart nyitva. Az iskolát szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon - az intézmény igazgatója által engedélyezett rendezvények kivételével - zárva kell tartani. A szokásos nyitvatartási rendtől való eltérésre az ÁMK igazgatója adhat engedélyt írásbeli eseti kérelem alapján. Az órarendben előírt első foglalkozás előtt 15 perccel az iskolába kell érkezni. A tanítás kezdete reggel 8.00 óra. A tanítási órák hossza: 45 perc. Az órakezdési időpontok és az óraközi szünetek: Óra Tanítási óra ideje Szünetek

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának Házirendje Sopron, 2015. február 1. Tartalom: Bevezető Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok Az óvoda nyitva tartása

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI

I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA ÉS HATÁLYA 1. 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési Szabályzat meghatározza

Részletesebben

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

HÁZIREND. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola HÁZIREND Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. A házirend célja, feladata, általános elvárások...

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására! HÁZIREND a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában 2015. szeptember

Részletesebben

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató

HÁZIRENDJE. A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród. Készítette: Kozma Andrea igazgató A Kenyeres Elemér Kistérségi Általános Iskola Arany János Tagiskola és Tagóvodák Pusztamagyaród HÁZIRENDJE Készítette: Kozma Andrea igazgató Hatályba lépés időpontja: 2008.szeptember 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross@ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS H Á Z I R E N D

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Acsai Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Az Acsai Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata Az SZMSZ célja és tartalma Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a nevelő munka zavartalan működésének garantálása, a Köznevelési törvényben

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda

Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda FESTETICS KRISTÓF ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT INTÉZMÉNYEINEK HÁZIRENDJEI Pókaszepetki Általános Iskola Pakodi 1-4. évfolyamos Tagiskola Pókaszepetki Óvoda Zalaistvándi Óvoda Pakodi Óvoda A HÁZIREND JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 OM azonosító: 201745 Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa

HÁZIREND. Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Pápa HÁZIREND Balla Róbert Téri Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pápa Tartalom Az intézmény rövid bemutatása... 3 I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013 HÁZIREND KTKIKI

2013 HÁZIREND KTKIKI 2013 HÁZIREND KTKIKI TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend hatálya 1.5.

Részletesebben

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Verzió: 04-2013 Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073

A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje. OM azonosító: 031073 A Debreceni Dózsa György Általános Iskola házirendje OM azonosító: 031073 KLIK szervezeti egységkód: 082018 Tartalomjegyzék 1 A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 3 1.1 Bevezetés... 3 1.1.1

Részletesebben

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde Házirend Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde 2 2009. Preambulum Intézmény neve: Dél-Zselic Zrínyi Miklós

Részletesebben