H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18"

Átírás

1 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út Tel./Fax: Budapest Hársfa u Tel.:

2 Gyerekkuckó óvoda házirendje Célja: hogy meghatározza a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával kapcsolatos óvodában érvényesülő szabályokat és az óvoda működési rendjét. A közoktatási intézmény alapítója és fenntartója: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 1163 Budapest Havashalom u Az intézmény azonosító adatai: 1. A közoktatási intézmény típusa: óvoda 2. A közoktatási intézmény jogállása: önálló jogi személy 3. A közoktatási intézmény OM azonosítója: A közoktatási intézmény székhelye: 1165 Budapest Centenáriumi sétány A közoktatási intézmény telephelyei: 1162 Budapest Hermina út Budapest Hársfa u Személyi hatálya A házirend rendelkezései az óvodában jogviszonyba kerülő gyermekekre, a gyermekek szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülő), az óvoda dolgozóira, illetőleg az óvoda területére belépő, ott tartózkodó személyekre terjed ki. A házirend a törvény értelmében a gyermek óvodai jogviszonyával kapcsolatos rendelkezésnek minősül. 3. Időbeli hatálya A Házirend a jóváhagyást követő 8. napon lép hatályba, határozatlan időre szól és visszavonásig érvényes. Módosításra akkor kerül sor, ha a jogszabályokban változás áll be, vagy az intézmény életében olyan változás következik be, amely ezt szükségessé teszi. A Házirend felülvizsgálat minden nevelési év elején megtörténik, szükség esetén módosításra kerül. Jelen Házirend életbe lépésekor hatályát veszti az előző, én életbe lépett Házirend. A házirend felülvizsgálatát, módosítását, kiegészítését kezdeményezheti, akinek jogát, vagy jogos érdekét sérti valamely rendelkezése, vagy a rendelkezés hiánya jogának gyakorlásában, érvényesítésében akadályozza, és ezt az erre jogosultak el is fogadják. 1

3 4. Területi hatálya Az óvoda működési területe és a HOP alapján szervezett programok külső helyszínei. 5. A házirend közzététele, nyilvánosságra hozatala A házirend nyilvánosságra hozatala a hatályba lépéskor a faliújságon elhelyezve történik. A házirend egy példányát az óvodába való beiratkozáskor, illetve annak érdemi változása esetén át kell adni a szülőnek. A házirendet a szülők épületenként jól látható helyen a főbejárat közelében megtalálják, és megtekinthetik a nyitvatartási időn belül. 6. Harmonizáció az intézményi dokumentumokkal A házirend az intézményi dokumentumokkal (Szervezeti Működési Szabályzat, Helyi Óvodai Program, MIP) valamint az éves Munkatervvel összhangban készült. A gyermekek jogait a Közoktatásról szóló évi többször módosított törvény tartalmazza. Ezek az intézmény jogszerű működtetése során automatikusan érvényre jutnak, működése során érvényesülnek. 7. A nevelési év rendje A nevelési év szeptember 1.-től augusztus 31-ig tart. Az öt nevelés nélküli munkanapok igénybevételét törvény szabályozza, erről a szülőket minden évben az első szülői értekezleten tájékoztatjuk, de legkésőbb 7 nappal a zárva tartást megelőzően kapnak tájékoztatást írásban. A szülők igényelhetik az ügyeletet, a Mátyásföldi Fecskefészek Óvodában (1165. Budapest, Baross Gábor u.32.). A óvoda épületeinek nyári zárásának várható idejéről a szülők minden év február 15-ig értesítést kapnak a faliújságon keresztül. A gyerekek nyári napirendjét, a csoport összevonásokat a gyereklétszám alakulása határozza meg, erről tíz nappal korábban a faliújságon keresztül értesülnek a szülők. A nyári időszak alatt folyamatos az óvodai ellátás a nyitva tartó tagintézményben. 2

4 8. Az óvoda nyitva tartása, a gyermekek óvodába érkeztetésének és távozásának rendje Az óvoda óráig tart nyitva. A teljes nyitva tartás alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyerekekkel. Az összevont csoport minden reggel hétfőtől péntekig ig illetve ig tart. A nyitva tartás szempontjából figyelembe kell venni, ha a jogszabályi rendelkezés alapján megváltozik a munkaszüneti napok körüli munkarend. A gyermeket a szülőn kívül más személy csak abban az esetben viheti el az óvodából, ha ahhoz a szülő előzetesen írásban hozzájárul. Az írásbeli nyilatkozatot a csoportos óvónőnek kell átadni. 9. A személyes adatok védelme A jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetjük a gyermekek adatairól, amelyek továbbíthatók a jogszabályok által előírt szervezeteknek. Azokat a dokumentációkat, melyek ezen adatokat tartalmazzák, a törvényben meghatározottak alapján zárható szekrényben tartjuk, elektronikusan tárolt adatokat titkosított jelszó védi. Az adatokban bekövetkezett változást az óvoda vezetőjével a szülő köteles írásban tudatni. A gyermekéről nyilvántartott adatokba a szülő betekinthet. Az óvodában dolgozókat titoktartási kötelezettség terheli a személyes adatokkal kapcsolatosan, megsértése jogi következményt von maga után. 10. A gyermeki jogok Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy az intézményi dolgozók és a szülők a gyermekek személyiségét, emberi méltóságát és jogait tartsák tiszteletben. Joga van, hogy a fizikai és lelki erőszakkal szemben védelmet kapjon. A gyermekeknek joga van ahhoz, hogy testi fenyítés, zaklatás, hátrányos megkülönböztetés ne érje, ennek érdekében az intézményi dolgozók és szülők nevelő célzatú együttműködése indokolt. A gyermeki jogok megsértésének gyanúja esetén a szülő a jogszabályban meghatározott jogorvoslati eljárások megindítása mellett, vagy helyett közvetlenül, illetőleg a szülői szervezet útján kérhet vizsgálatot és intézkedést az óvoda vezetőjétől. A vizsgálat eredményéről 8 napon belül kell tájékoztatni a kérelem benyújtóját. A fent említettek megsértése esetén az alkalmazotti körre a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény ide vonatkozó következményei alkalmazhatók. A szülői kötelezettség megszegésének szankcionálására Kormányrendelet alapján van lehetőség. 3

5 11. Gyermekek nagyobb csoportja A szülői szervezet figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógia munka eredményességét, a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől. (Gyermekek nagyobb csoportján értendő: összóvodát érintő esetekben: a beírt létszám legalább 30% fő; óvodai épületenként: a beírt létszám legalább 40% fő; óvodai gyermekcsoport esetén: a beírt létszám legalább 50% fő) 12. Szülők és az óvoda közötti kapcsolatok rendje Az óvodai szülői szervezet (közösség) figyelemmel kísérheti a gyermeki jogok érvényesülését. Tájékoztathatja az óvoda vezetőjét. A gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestület értekezletein. Észrevételeit, kéréseit, véleményét, javaslatait írásban eljuttathatja a nevelőtestülethez. Minden óvodai csoportban egy nevelési évben három szülői értekezletet tartunk, melyek időpontjáról a faliújságon kapnak tájékoztatást a szülők. A fogadóórát az óvodavezető és az óvónők havonta egy alkalommal tartanak, melyek időpontjáról ugyancsak a faliújságon kapnak tájékoztatást. Indokolt esetben a fogadóórákon kívül is lehetőség van a szülő előzetes kérése alapján a szülők fogadására, azonban ez nem zavarhatja a foglalkozások rendjét, az óvónő munkáját. A szülő kapjon gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, kizárólag a gyermeke csoportos óvónőjétől. Kapjon a szűrések és mérések időpontjáról előzetes, a mérési eredményekről utólagos tájékoztatást. Fogadóórán betekinthet a gyermekével kapcsolatos nyilvántartásokba, melynek megtekintését aláírásával igazolja. Megismerheti az óvoda nevelési programját, Szervezeti és Működési Szabályzatát, Házirendjét, és Minőségirányítási Programját. A fenti dokumentumokról bármikor előzetes időpont egyeztetés után, tájékoztatást kérhet illetve megtekintheti azokat az arra kijelölt helyen. Előzetes megbeszélés alapján részt vehet, vagy tájékoztatást kap gyermeke kötelező egészségügyi szűrővizsgálatáról. Elvált szülő esetén a jogerős bírósági végzés fénymásolata szükséges (a benne foglaltak az óvodára nézve vonatkozóan kötelező érvényűek), ennek hiányában mindkét szülőt azonos jogok illetnek meg. A szülő kísérje be és adja át az óvónőnek gyermekét. A gyermek az óvodába csak a szülő (törvényes képviselő) kíséretében érkezhet, távozhat. A gyermek hazamenetelekor, átvételétől kezdve a gyermek biztonságáért a szülő vagy a törvényes képviselő felel. Balesetvédelmi szempontból a hosszú hajú gyerekek haját össze kell kötni. 4

6 13. Óvodai jogviszony keletkezése, elbírálás szabályozása, megszűnése Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magában foglaló játék keretében folyik. A gyermek óvodában tartózkodása maximum napi tíz óra lehet. Az óvoda nevelési intézmény, három éves kortól az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig (legfeljebb nyolc éves korig) vehető igénybe. Az óvodai felvételek elbírálásakor figyelembe vesszük a felvételi körzethatárokat. Az óvodai beíratás a Fővárosi Önkormányzat (főjegyző) Hirdetményében megjelölt beíratási időszakban (általában május első hete) történik. A beíratáshoz gyermekkel jelenjenek meg, és hozzák el lakcím bejelentő kártyájukat és születési anyakönyvi kivonatot. A harmadik életévet még be nem töltött gyermekek előjegyzésbe kerülnek, az előjegyzés nem jelent felvételt. A harmadik életévüket betöltött körzetben lakó gyermekek felvételre kerülnek, helyhiány miatti elutasítás esetén fellebbezési lehetőséggel élhetnek. Felvehető minden az alapító okiratban szabályozottak szerint három évet betöltött gyermek, aki fertőzőmentes környezetből jön, és orvosi igazolást hoz. A sajátos nevelési igényű gyermekek is felvételre kerülhetnek, amennyiben azt az óvoda alapító okirata erre lehetőséget ad, valamint a gyermek rendelkezik a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatával. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. A bizottság a jogszabályi keretek között saját maga állapítja meg a javaslattételre vonatkozó szempontrendszert. A csoportok kor szerinti szervezésénél a jogszabályokban megadott kereteken belül az óvodavezető figyelembe veszi a gyermekek érdekét és a szülő kérését is. Az óvodai felvételekről a szülők minden esetben határozatot kapnak. A Közoktatási Törvény előírja, hogy a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik élet évét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles az iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson részt venni. Amennyiben a gyermek az ötödik életévét betöltötte és egy nevelési évben 10 napnál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője írásban felszólítja a szülőt, értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt. 3-5 éves kor között távolmaradást igazolni szükséges. Megszűnik azon korú gyermek óvodai jogviszonya, aki az óvodából igazolatlanul 10-nél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 5

7 Az óvodai elhelyezés megszűnik az iskolai tanulmányok megkezdésekor, vagy ha a gyermek más óvodába kért és kapott elhelyezést. A szülő kezdeményezheti gyermeke átvételét másik óvodából vagy másik óvodába. Ez esetben az átvételhez kötődő adminisztrációt a két intézmény hivatalos úton bonyolítja, erről a szülő írásos határozatot kap. Az iskolába történő beíratás a szülő kötelessége. A beiratkozáshoz szükséges szakvéleményt az óvoda adja át a szülőnek egy hónappal a beiratkozás előtt. Az elveszett határozat helyett újabb határozatot kiadni csak az eredeti elveszett, másolat megjegyzéssel adunk ki. Amennyiben az óvodapedagógus nem tudja egyértelműen megállapítani, hogy a gyermek alkalmas-e az iskolai tanulásra, a gyermek további szakemberhez kerül beutalásra az iskolaérettség megállapításának céljából. A szülő beleegyezése mellett továbbítható a gyermekről készült feljegyzés, melyet a szülővel kell aláíratni. Ezzel hozzájárul adatainak közléséhez. Amennyiben a gyermeknek szüksége van további vizsgálatra, fejlesztésre a szülőnek a kötelessége a szakemberekkel együttműködni. Az iskolai beíratáshoz szükséges szakvéleményen a Nevelési Tanácsadóba irányítás kerül megjelölésre. A szülő kezdeményezheti gyermeke iskolaérettségi vizsgálatát a Nevelési Tanácsadóban, a Szakértői és Rehabilitációs Bizottságnál. Elérhetőségi cím a faliújságon megtalálható. Az iskolai beiratkozás rendjéről hirdetményen keresztül tájékoztatjuk a szülőket. 14. Helyiségek és eszközök használati rendje Az óvoda létesítményeit az intézmény nyitva tartásának ideje alatt rendeltetésüknek megfelelően lehet használni,. Az óvoda helyiségeit más nem nevelési-oktatási célra átengedni az önkormányzat engedélyével lehet. Az óvoda dolgozói, továbbá ügynökök, üzletszerzők vagy más személyek az óvoda területén kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak (kivéve az óvoda által szervezett vásár alkalmával, valamint az óvoda vezetője által engedélyezett, családokat segítő vásárlási lehetőségek biztosításával. (könyv, játék, gyerekruha). Az óvoda által szervezett valamint a szülők részvételével tartott rendezvények alkalmával az óvoda helyiségeinek használati rendjét az óvodavezetője esetenként állapítja meg. Hivatalos ügyintézés az óvodavezető illetve az óvodatitkár helyiségében történik naponta 8,00 16,00 óráig. Az intézménnyel jogviszonyban nem állók orvos, logopédus, védőnő, hitoktató, stb belépését és benntartózkodását a intézményvezető és helyettese az érintettekkel egyezteti.. Ezen személyekre belépéstől a távozásig az óvoda házirendje vonatkozik. Munkájukat a számukra kijelölt helyiségben végezhetik, egyéb helyiségekbe csak engedéllyel léphetnek be. Az óvoda vagyonhasznosításra vonatkozó önkormányzati rendelete szerint a konyhába csak az ott dolgozó felnőttek mehetnek be, a HACCP előírásoknak megfelelő ruházatban. 6

8 Élő állatot az óvoda területére behozni tilos! Az óvoda dolgozóinak és a szülőknek kötelessége a gyermekretesszel az óvoda bejárati ajtaját és a kaput mindig bezárni maguk után a gyermekek biztonsága érdekében érkezéskor és távozáskor is. Az óvoda területén mindenki köteles ügyelni a tisztaságra, a rendre. Az óvoda épületét, berendezési, felszerelési tárgyainak épségét óvni kell, azokat csak rendeltetésszerűen szabad használni. Az óvodában tartózkodni kell az óvodai tevékenység, a gyermekek nyugalmának zavarásától. A gyermekeken és az óvoda alkalmazottain kívül a beszoktatási időszakot, valamint az óvodai rendezvényeket (ünnepségek, szülői értekezlet stb.) kivéve- más személy nem léphet be, illetőleg tartózkodhat a csoportszobákban. 15. Az óvoda által intézményen kívülre szervezett HOP-ban rögzített rendezvények A gyermekek intézményen kívüli kísérése esetén minden nyolc gyermek után egy óvoda pedagógust vagy egy dajkát kell biztosítani. Az intézményből való távozást jelenteni kell a vezetőnek vagy a helyettesének (jelezni kell, hogy milyen okból hagyják el az intézményt, visszaérkezés várható időpontját, a gyermekek létszámát, kísérők számát és nevét, az igénybevett utazási formát). A gyermekek külső programokban való részvételéhez a szülő beleegyező írásbeli nyilatkozata szükséges. 16. Távolmaradás igazolása, a gyermek betegsége esetén követendő eljárás A gyermek távolmaradását a szülőnek be kell jelenteni. A két hetet meghaladó huzamosabb távollétet előzetesen az intézményvezető engedélyezheti. Három napon túli előre be nem jelentett hiányzás után, valamint betegség után a gyermek csak orvosi igazolással látogathatja az óvodát. A gyermekek hiányzását a mulasztási naplóban tartja nyilván az óvodapedagógus csatolva az igazolásokat. Ha a gyermek az ötödik életévét betölti, az óvodából való távolmaradását a szülő egy nevelési évben legfeljebb három alkalommal, 3-3 napra igazolhatja. Ha a gyermek előzetes bejelentés alapján hiányzik az óvodából, mulasztása igazolt. 7

9 Az igazolatlan mulasztás miatti intézkedések rendje Ha az ötödik életévét betöltött gyermek 10 napnál többet van igazolatlanul távol, a szülő értesítését követően a lakóhely szerinti jegyzőt kell értesíteni. Megszűnik a gyermek óvodai elhelyezése, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodától. Beteg gyermek a kórházi vagy otthoni ápolást nem igénylő- közösségre veszélyt nem jelentő krónikus megbetegedések (pl: asztma, allergia) kivételével az óvodába nem hozható be. A rendszeres gyógyszerszedését igénylő krónikus megbetegedések (pl. asztma, allergia) kivételével a gyermek gyógyszerelése céljából gyógyszer nem hozható be az óvodába. Az előzőekkel összhangban gyógyszer behozatalára, illetőleg gyógyszer, gyermek általi szedésére, kizárólag orvosi előírás alapján: a szülő gyógyszer megnevezését és adagolását is magába foglaló írásbeli kérelmére kerülhet sor. A gyógyszert a csoportos óvónőnek kell átadni. A gyermek fertőző megbetegedését haladéktalanul be kell jelenteni a csoportos óvónőnek. A gyermek óvodában történő megbetegedéséről az óvodának haladéktalanul értesíteni kell a szülőt a gyermek hazavitele, mielőbbi orvosi ellátása, illetve otthoni gyógykezelése céljából. A szülő napközbeni elérhetősége érdekében a lakcím, és a telefonszám változásokat haladéktalanul be kell jelenteni az óvodának. 17. Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje Az óvoda orvosa és védőnője rendszeresen figyelemmel kíséri a gyermekek fizikális fejlődését, és évente az előírtaknak megfelelően szűrővizsgálatot végez, amelynek időpontjáról, az eredményekről és az esetleges kezelés szükségességéről a szülőket a értesítjük. Az óvodában járó gyermekek intézményen belüli ellátását, szűrését, a XVI. kerületi gyermekorvos és védőnője látja el a megállapodás alapján. Az orvos és a védőnő rendelési idejéről a szülőket előzetesen a faliújságon értesítjük. 18. Gyermekvédelmi felelős elérhetősége A gyermekvédelmi felelős munkájával segíti az erre rászorulókat, székhelye a Centenáriumi épületben van. A gyermekvédelmi feladatokat ellátó fontosabb intézmények elérhetőségei Nevelési Tanácsadó, Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő - épületenként a faliújságon található. 8

10 19. Hit- és vallásoktatás Óvodánkban a jogszabályi előírásoknak megfelelően biztosítjuk a hitoktatás lehetőségét. A hitoktatás időpontját az óvodavezető és a hitoktató a szülői igények figyelembevételével határozza meg. Vallási neveléshez az óvoda könyvtárszobáját vagy a logopédiai helyiséget biztosítjuk a délutáni órákban. 20. Védő-óvó előírások Az óvodában különösen az alábbi védő-óvó előírásokat kell a gyermekeknek betartani. A védő-óvó előírások gyermekekkel való betartatása elsősorban az óvoda feladata, azonban a pedagógusok ez irányú tevékenységének eredményességéhez szükség van arra is, hogy a szülők is következetesen követeljék meg gyermeküktől ezen előírások betartatását. Az óvodában a gyerekeket személyesen kell átadni a gyereket fogadó óvodapedagógusnak. A gyermekek az óvoda területén csak a számukra kijelölt helyekre (csoportszoba, mosdó, az udvar játékra kijelölt területe stb.) léphetnek be, tartózkodhatnak. Más helyiségek, illetőleg területek (konyha, szertár) az ott használt, tárolt dolgok jellegéből következően veszélyt jelenthetnek a gyermekekre, ezért ilyen helyekre csak óvónői felügyelet mellett léphetnek be. A gyerekek az általuk használt óvodai eszközöket, felszereléseket csak rendeltetésüknek megfelelően használhatják. Az udvari játékokat illetőleg a társaikra fokozott veszélyt jelentő eszközöket, a gyermekek csak óvónői engedéllyel és felügyelet mellett használhatják. A szülő a gyerekével addig tartózkodhat az óvoda udvarán, amíg gyerekét átveszi az óvónőtől. Az óvodába a gyermekek testi épségét veszélyeztető tárgyakat behozni TILOS! A behozható tárgyak, játékok körét a csoportos óvónők a szülőkkel egyeztetik. A behozatalt minden esetben be kell jelenteni a csoport óvónőjének, a tilalom ellenére bevitt dolgokban bekövetkezett károkért az óvoda csak szándékos károkozás esetén felelős. 21. Rendkívüli események esetére vonatkozó előírások Rendkívüli esemény, az épületben keletkezett kár, katasztrófa helyzet esetén a Tűz és Munkavédelmi Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell intézkedni. A gyermekek testi épségét veszélyeztető események bekövetkezte esetén fontos követelmény a pánikmentesség megőrzése, a fegyelmezett magatartás. 9

11 Akinek a tudomására jut a rendkívüli esemény, annak haladéktalanul és pánikkeltés nélkül értesíteni kell a vezetőt, vagy mindenkori helyettesét, és a hatóságokat (tűzoltóság, mentők, rendőrség). A gyermekeket a Tűzvédelmi Szabályzatban előírt menekítési terv szerint kell az épületből kivezetni. A menekítési terv minden folyóson kifüggesztésre került. Az épületből történő kimenetel után biztonságos környezetbe, megfelelő távolságra kell vinni a gyermekeket. Az óvodapedagógusoknak a kiürítést követően létszámellenőrzést kell tartaniuk a rájuk bízott gyermekek között. 22. A térítési díj befizetésére, visszatérítésére vonatkozó rendelkezések Az óvodába járó gyermekek szülei az igénybe vett étkezésekért térítési díjat kötelesek fizetni a XVI. kerületi Önkormányzat hatályos rendelete szerinti mértékben. Gyermekétkeztetés esetén a gyermek nappali rendszerű oktatásában való részvételéig a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, három vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani. A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe a fentiekben meghatározott óvodás gyermek után. Igénylésük a kerületi, helyi rendeletekben foglaltak szerint meghatározott mértékben és módon történik. Az igénylés ügyében minden esetben a szülőnek kell eljárni. Az írásba foglalt határozat egy példányát át kell adni az óvodatitkárnak a kedvezmény igénybe vétele céljából, a lejárati időn túl nincs mód a megállapított kedvezmény igénybe vételére. A kerületi rendelet szerint járó juttatáson túl további juttatást nem tud az óvoda biztosítani. Az alanyi jogon járó juttatáshoz a szülőnek a juttatás igénybe vétele előtt írásban kell nyilatkozni. A nyilatkozat az óvodatitkártól vehető át. Az étkezések térítési díját az óvoda által meghatározott időpontban kell befizetni óvodaépületenként, hiányzás esetén is. A befizetés minden hónapban egyszer történik, a nevelési év elején írásos tájékoztatót kapnak a szülők az időpontokról egész évre. A tárgyhavi befizetés előtti héten plakát formájában ismételten felhívjuk figyelmüket. Pótbefizetésre indokolt esetben a befizetés átfutási idejének figyelembe vételével van lehetőség (minimum egy héttel az óvodába járás előtt). A beszedett étkezési díj kezeléséről a Pénzkezelési Szabályzat rendelkezik. Hiányzás esetén lemondható az étkezés minden nap 9-ig, személyesen, vagy telefonon. A lemondás a következő naptól érvényes, és a következő havi befizetéskor írható jóvá. A teljes hét lemondása a megelőző hét pénteken 9-ig történhet. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. 10

12 Hosszantartó hiányzás esetén az étkezést minden héten le kell mondani. Indokolt esetben (pl. elköltözés) az óvoda vezetőjének kérésére a GAMESZ postai utalványon juttatja vissza a visszatérítést. Az étkezések időpontja: Reggeli: h Ebéd: h Uzsonna: h 23. Szociális juttatás, kedvezmények A rászoruló gyermeket kedvezmények, szociális támogatás illeti meg. A juttatások körét és mértékét jogszabályok, kerületi rendeletek határozzák meg. A jogosultak kérelmüket a kerületi Polgármesteri Hivatalhoz nyújthatják be. 24. Speciális ellátás A speciális ellátásra szorulók körét az alapító okirat határozza meg. Óvodán belül logopédus és fejlesztő pedagógus nyújt segítséget az arra rászoruló gyermekeknek. A foglalkozások időpontja a faliújságon megtalálható. A külön foglalkozásra járó gyermekeket a foglalkozást tartó felnőtt viszi el és hozza vissza. A csoportból való elvitel csak felnőtt kísérettel történhet (fejlesztő pedagógia, logopédia). Épületen belül a foglalkozást tartó felnőtt a felelős a gyermekért. 11

13 A Gyerekkuckó Óvoda házirendjét megismertem. Hozzáfűznivalóim: Aláírás: 12

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje

KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje Hatályos: 2010 12.01-től visszavonásig. Készítette: Katus Györgyné Kelt: 2010. 12. 01. Intézményvezető 1. A

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde

Házirend. Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde Házirend Dél-Zselic Zrínyi Miklós Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola, Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Bölcsőde 2 2009. Preambulum Intézmény neve: Dél-Zselic Zrínyi Miklós

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND BEREMENDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND Tartalomjegyzék 1. Általános alapelvek... 1 1.1.A házirend feladata... 1 1.2. A házirend jogi háttere, személyi és területi hatálya... 1

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely, 2011. augusztus 25. Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Kutasi út 34.-36.

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tulipán ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea óvodavezető 2009. 2 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, hatálya 4. 1.1. Törvényi

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 Módosított és egységes szerkezetbe foglalt SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Micskiné Bodó Erzsébet

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Alsóhegy utcai Óvoda. Házirendje

Alsóhegy utcai Óvoda. Házirendje Alsóhegy utcai Óvoda Házirendje 2 Tartalomjegyzék 1. A házirend elkészítésénél figyelembe vett jogszabályok, alapdokumentumok...3 2. Általános tudnivalók...4 3. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó

Részletesebben

Szegedi Waldorf Óvoda

Szegedi Waldorf Óvoda Iktsz.: /2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2009. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ

VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ A VÁMOSGYÖRKI VISONTAI KOVÁCH LÁSZLÓ KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE 2012 1 Isten emberi szívekben hajol felénk. (Mácz István) 2 TARTALOM 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Az Intézmény adatai...

Részletesebben

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Fekete István Óvoda és a Fekete István Óvoda Abaligeti Mosolyovi Óvodája SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános Rendelkezések A költségvetési szerv 1. Neve: Fekete István Óvoda Székhelye: 7677

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

Nagymágocsi Általános Művelődési Központ

Nagymágocsi Általános Művelődési Központ Nagymágocsi Általános Művelődési Központ HÁZIREND Napközi Otthonos Óvoda Nagymágocs, Mátyás király u. 20. AZ ÓVODA HÁZIRENDJE Célja: Biztosítsa a működés kereteit a nevelő feladatok ellátásához, a közösségi

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. . SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT RISKÓ IGNÁC ÓVODA 4765 CSENGER HONVÉD UTCA 22. Készítette: Katona Gyuláné Intézmény OM - azonosítója: 202324 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE HÁZIREND P.H.. Készítette Bárány Istvánné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Jóváhagyta: Székely Viktorné Kt. elnök Bacskai Jánosné

Részletesebben

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Verzió: 04-2013 Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben

József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND. a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben József Attila Középiskolai Kollégium HÁZIREND 2014 a korábbi módosításokkal egységes szerkezetben 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető 2 I. A házirendben alkalmazott jogszabályok.. 2 1.2. A jelentkezés módja 2 3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM I. Az intézmény általános jellemzői 1. Az SZMSZ célja, jogi alapja, hatálya 2.

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend

Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Rakacaszendi Görög Katolikus Általános Iskola és Óvoda Házirend Hatályos: 2008. szeptember 1. A házirendet készítette: Csejoszkiné Szabó Annamária A házirendet jóváhagyó nevelőtestületi döntés kelte: 2008.

Részletesebben

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI

Házirend. Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI 2015 Házirend Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100534 1153 Budapest, Bocskai u. 70 Hatályos: 2015. szeptember 1. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Adatok...

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross@ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS H Á Z I R E N D

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013.

Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022. Házirend 2013. Tomori Pál Tagiskola 1131 Budapest, Tomori utca 2. OM: 035022 Házirend 2 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A tanuló távolmaradásának, mulasztásának, késésének igazolására vonatkozó rendelkezések 4 1.1. A távolmaradás

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola

Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola Kisfaludy Sándor Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola 8330 Sümeg, Mártírok útja 1-3. Telefon: 87/550-010; 87/550-012 Fax: 87/550-010 E-mail: titkarsag@kisfaludy.hu Honlap: www.kisfaludy.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: Gesztenyés Óvoda ÓVODA CÍME: 2900 Komárom, Igmándi út 38. ÓVODA OM AZONOSÍTÓJA: 031681 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Halászné Szeder Anikó óvodavezető 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza

HÁZIREND. mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola. tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza HÁZIREND mely a Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a jogszabályok előírásai alapján A házirend célja és feladata

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény A házirend elfogadásának fenntartói határozat száma:127/2013. (XII. 17.sz.) A házirendet készítette: Sándor Istvánné intézményvezető A házirend

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok

Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D. 1. Iskolai adatok Révfülöpi Általános Iskola KLIK 176001 8253 Révfülöp Iskola u. 5. H Á Z I R E N D A Révfülöpi Általános Iskola házirendje - a hatályos jogszabályok alapján - megállapítja a tanulói jogok és kötelességek

Részletesebben

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata

2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett változata 2173 Kartal, Ady E. út 60-62.; Telefon/fax.: 28/437-320; e-mail: ovoda@kartal.hu; ovikartal@gmail.com; honlap címe:www.ovoda.kartal.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 03. 31-én módosított, átszerkesztett

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22.

HÁZIREND. Töreki András igazgató. Szolnok, 2013. február 22. HÁZIREND Töreki András igazgató Szolnok, 2013. február 22. 2 Tartalomjegyzék I. Az oktatási törvényben biztosított tanulói jogok gyakorlásának módja... 3. I.1. Egyes tanulói jogok gyakorlásának kezdő időpontja...

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA,

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA, BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. / Pf:82. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujovi@baptistaoktatas.hu HÁZIREND 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben