HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA"

Átírás

1 HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a

2 Budapest, március Az intézmény neve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Pestújhelyi Óvoda székhelye: 1158 Budapest, József Attila u Tel/fax: tagintézménye: Bújócska Óvoda telephelye: 1158 Budapest, Őrjárat u. 9. Tel: OM azonosítója: Az intézmény fenntartója, felügyeleti és irányító szerve: Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete, 1153 Bp. Bocskai u Jogkörét a Polgármesteri Hivatal útján gyakorolja. Jelen házirend a nevelőtestület akaratából, a szükséges egyeztetések lefolytatása után, az intézmény vezetőjének előterjesztése nyomán a szülői szervezet egyeztetésével, a nevelőtestület elfogadó határozatával született meg március 31.-én, Budapesten. A házirend készítésekor az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe: 2011.évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról. 2

3 1. Általános rendelkezések 1.1. A házirend hatálya Jelen házirend kiterjed minden egyes gyermekre és szüleikre, a nevelőtestületre és az alkalmazottakra, akik az intézménnyel jogviszonyt létesítettek. A jogszabályban lefektetett előírásokat a házirend csak a szükséges mértékben sorolja fel. Ennek ellenére az intézményben foglalkoztatott valamennyi gyermekre, pedagógusra, dolgozóra vonatkozik a hatályos magyar jogrendszer valamennyi szabálya, ezért kötelességük ezek megtartása az intézmény területén. Így különösen érvényes rájuk a évi CXC. Törvény, A nemzeti köznevelésről és a nevelési, oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. EMMI rendelet. Az ebben foglalt rendelkezéseket azok is kötelesek megtartani, akik az intézménnyel kapcsolatba kerülnek, valamint igénybe veszik szolgáltatásait. A házirend előírásai azokra az intézményi és intézményen kívüli, az óvodai foglalkozások, illetve ezeken kívül szervezett programokra vonatkoznak, melyeket a pedagógiai program alapján az intézmény szervez, és amelyeken ellátja a gyermekek felügyeletét A házirend érvényessége A házirend a hatálybalépés napjától visszavonásig érvényes, folyamatosan az intézmény területére való belépéstől, annak elhagyásáig, továbbá a közös rendezvények időtartama alatt. 3

4 Az intézményben foglalkoztatott gyermekekre, dolgozókra a házirenden kívül vonatkozik minden olyan intézményi belső szabályzat, ami egyébként is fennáll. Különösen érvényes rájuk az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint az óvoda Pedagógiai Programja. A házirendet a nevelőtestület fogadja el a szülői szervezet véleményezési jogának gyakorlása után. A házirend megsértése esetén számonkérésnek, szankció lefolytatásának van helye, amelyek részletes szabályait a jogszabályok tartalmazzák A házirend módosítása A házirend tartalmára vonatkozóan módosítást kezdeményezhet az óvoda nevelőtestületének valamennyi tagja, a szülői szervezet a jogszabályi előírásokat figyelembe véve. Módosításra akkor is sor kerülhet ha törvénymódosítás történik, a fenntartó módosítja az intézmény alaptevékenységét A házirend célja és feladata A házirend az intézmény belső életét, valamint megfogalmazott jogok, kötelességek érvényesülésének helyi gyakorlatát szabályozza Általános elvek: - a gyermekek személyiségi jogait minden körülmények között tiszteletben kell tartani, - a gyermeknek joga, hogy biztonságos, egészséges környezetben nevelkedjen, - a gyermek számára védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, 4

5 - a gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázásnak, - a gyermek kiszolgáltatottságával nem szabad visszaélni. A házirend állapítja meg a jogszabályban meghatározott gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával az óvoda helyiségeinek és az azokhoz tartozó területek használatával kapcsolatos helyi rendelkezéseket. A házirendben foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, az óvodai nevelés zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi életének megszervezését A házirend nyilvánossága 1. A házirend előírásai nyilvánosak, azt minden érintettnek (a gyermeknek, szülőnek, valamint az intézmény minden dolgozójának) meg kell ismernie és be kell tartania. 2. A házirend megtekinthető az óvoda székhelyén és a tagóvoda hirdető tábláján a gyermeköltözőkben az intézmény honlapján 3. A házirendet az óvodába történő beiratkozáskor meg kell ismertetni a szülőkkel. 4. Az újonnan elfogadott házirend előírásairól minden óvodapedagógusnak tájékoztatnia kell a szülőket szülői értekezleten. 5. A házirend rendelkezéseinek a gyermekekre vonatkozó szabályait minden nevelési év elején az óvodapedagógusoknak meg kell beszélniük a szülőkkel szülői értekezleten. 6. A házirendről minden érintett tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, a tagóvoda-vezetőtől, előre egyeztetett időpontban. 5

6 2. Gyermeki jogok A gyermekek jogait és kötelességeit egymással összefüggésbe hozni nem lehet, azok rá külön-külön érvényesek. 1. A gyermeknek joga, hogy személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, vele szemben fizikai és lelki erőszakot, testi fenyítést ne alkalmazzanak, kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak ne vessék alá. Ha az óvodáskorú gyermek törvényes képviselője vélelmezi, hogy gyermekét erkölcsi mivoltában megsértették, segítségért fordulhat a csoportos óvónőhöz, az óvoda vezetőjéhez, illetve írásban panaszt tehet az intézmény vezetőjénél, és a törvényben meghatározottak szerint kérheti az őt ért sérelem orvoslását. 2. A Pestújhelyi Óvodában nevelt sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek joga, hogy különleges gondozás keretében állapotuknak megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljenek. Az SNI gyermekek a többi gyermekkel együtt azonos óvodai csoportban vesznek részt az óvodai életben. 3. Ha az óvodást kár éri, törvényes képviselője kérheti a kár megtérítését. Nem kell megtéríteni a kárt, ha azt a gyermek elháríthatatlan magatartása okozta (pl. epilepsziáa roham, ájulás stb.) a, vagy ha a kárt az intézmény, illetve a gyakorlati pedagógus működési körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, valamint ha olyan dologban következett be kár, amelynek behozatalát jelen házirend megtiltotta ugyan, de a gyermek mégis behozta azt. A kárigényeket írásban kell benyújtani az intézmény titkárságán, amiben meg kell jelölni a káresemény pontos idejét, helyét, körülményeit, a kért kártérítés összegét forintban megjelölve, indoklással ellátva. 4. A gyermeknek joga, hogy ellene kollektív büntetéseket ne alkalmazzanak, azaz más (ok) viselkedése, magatartása miatt őt hátrány ne érje. 6

7 5. A gyermeknek joga, hogy részt vegyen az intézmény kulturális életében. 6. A gyermeknek joga, hogy hit- és vallásoktatásban részesüljön, melyet az intézmény a gyermekek részére biztosít. Ilyen irányú igényét a gyermek törvényes képviselőjének szeptember 20-ig kell jeleznie a hitoktatást végző személy által kiosztott jelentkezési lap kitöltésével, melyet a csoportvezető óvónő gyűjt össze. 7. A gyermeknek joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Az óvoda orvosa ellenőrzi egészségi állapotukat, szükség esetén megfelelő szakvizsgálatra irányítja a gyermekeket. A gyermekek rendszeres időközönként kötelező szűrővizsgálaton vesznek részt. A szűrővizsgálatok időpontjáról és tárgyáról a csoportos óvodapedagógus tájékoztatást ad. 8.A gyermeknek joga, hogy adatait az intézmény biztonságos körülmények között kezelje, tárolja 9. A gyermeknek joga, hogy biztonságos, egészséges környezetben nevelkedjen 10. Az óvodában a gyermekek napirendjét életkoruknak megfelelően kell kialakítani. 11. A gyermeknek joga, hogy képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben részesül 3. Gyermeki kötelezettségek 1. Az óvodaköteles gyermek kötelessége, hogy az óvodai foglalkozásokon (4óra) jelen legyen, hiányzásait e házirendben szabályozottak szerint igazolja. 2. A gyermek kötelessége, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, nem korlátozhatja viselkedésével a többiek fejlődéshez való jogát. 3. Kötelessége tiszteletben tartani mások emberi méltóságát és jogait. 7

8 4. A gyermek kötelessége, hogy életkorának és fejlettségének megfelelően vegyen részt környezete és az általa használt játékok, eszközök rendben tartásában. 5. Kötelessége az óvodai eszközöket rendeltetésszerűen használni, és azokra vigyázni. 4. Szülői jogok 1. A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán) 2. A szülő joga, hogy tájékoztatást kapjon a gyermeke fejlődéséről, az óvoda alapvető dokumentumainak elhelyezéséről 3. Óvodapedagógussal, óvodavezetővel való személyes beszélgetésekre is lehetőség van. Óvodavezetővel előre egyeztetett időpontban, óvodapedagógussal fogadóórán vagy napi alkalommal, ha az óvónő többi gyermekkel való foglalkozását nem zavarja, hátráltatja. 4. A szülő gyermeke óvónőjének hozzájárulásával és időpont egyeztetést követően betekintést nyerhet az óvodai élet mindennapjaiba, részt vehet foglalkozásokon. 5. A szülék tevékenyen részt vehetnek az óvoda nyitott programjaiban. 6. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermek szőlőjét megilleti, hogy gyermeke óvodába járásához anyagi támogatást kapjon. 8

9 5. Szülői kötelességek 1. A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséről. 2. Biztosítsa gyermeke rendszeres óvodáztatását. 3. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, segítse a fejlődés folyamatát. 4. Segítse gyermeke közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. 5. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, az eredményes együttnevelés érdekében adja meg részükre a szükséges tájékoztatást. 6. Elérhetősége érdekében adja meg telefonszámát, valamint rövid időn belül jelentse be az adataiban történő változást. 7. Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait. 6. Általános szabályok Az óvodai felvétel Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a teljes óvodai életet magában foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében folyik az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja alapján. Minden ötödik életévet betöltött gyermek számára biztosítani kell az óvodai férőhelyet. 9

10 Az óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóban történik a kijelölt és hirdetményben közzétett időszakban. A szülők a beíratáshoz a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, TAJ kártyáját, a szülő és gyermek lakcímkártyáját hozzák magukkal. A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni, melynek ideje napi 4 óra. Az óvodába felvett gyermeket az óvoda nyilvántartja. Ha a gyermek óvodát változtat, további nyilvántartása az átadó óvoda értesítése alapján az átvevő óvoda feladata. A gyermek igénybe veheti az óvodát, ha: betöltötte 3. életévét, és szobatiszta teljesen egészséges, ill. ezt orvosi igazolással bizonyítja, minden kötelező oltását megkapta, a szülő a térítési díjat befizette, szükség szerint szakértői véleménnyel rendelkezik A gyermekek öltözete, ruházat tárolása Az intézménybe érkező gyermekek ruházata olyan legyen, hogy ne akadályozza az óvodai játékot. Ruházatuk legyen praktikus, kényelmes, tiszta a mindenkori időjárási körülményeknek megfelelő. Az óvodás korúak ruhaneműjét, cipőjét jellel vagy névvel kell ellátni és a gyermek számára kijelölt helyen kell tárolni. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő) a szülők gondoskodnak. 10

11 6. 3. A tájékoztatás formái A szülő joga, hogy megismerje az intézmény pedagógiai, programját, az SZMSZ t, valamint jelen házirendet és tájékoztatást kapjon az ebben foglaltakról az intézményvezetőtől és az óvoda weboldaláról. A szülőknek lehetőségük van rá, hogy az óvodában folyó munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. A szülők az alábbi programokról az intézmény éves munkarendjéből szereznek tudomást. Szülők részvételére kialakított fórumok: - nyílt nap: évente egy alkalommal; - szülői értekezletek: évente két alkalommal; - családlátogatások: a szülővel való egyeztetés után; - nyitott rendezvények: alkotó délután, nyitott óvodai napok, anyák napja stb. A nyári zárás időpontját február 15-ig a faliújságon írásban valamint az intézmény honlapján tesszük közzé, hogy a szülők tervezni tudják gyermekük elhelyezését. Kapcsolattartás szülők és pedagógusok között A gyermekkel kapcsolatosan információt előre egyeztetett fogadóórán csak saját óvónőiktől, vagy az óvoda vezetőjétől kérjenek a szülők. Konfliktus esetén elsősorban azzal a személlyel tisztázzák az esetet, akivel nézeteltérésük támadt. Csak eredménytelenség esetén forduljanak a vezetőséghez. A napi eseményekkel kapcsolatos közlendőket néhány mondatban a csoport óvónőjével közölhetik óvodába érkezéskor és távozáskor. Hosszabb beszélgetésre fogadóórán van lehetőség. Az óvodában működő logopédus, gyógypedagógus vizsgálati eredményeit, tapasztalatait az általa tartott fogadó órákon tekinthetik meg a szülők és ott kérhetik szakmai véleményét is. 11

12 A szülők kérdéseiket, véleményüket, javaslataikat szóban vagy írásban egyénileg vagy választott képviselőik, tisztségviselőik útján közölhetik az óvodavezetővel, a tagóvoda-vezetővel, az óvónőkkel, amelyekre 15 napon belül szóbeli vagy írásbeli választ kapnak Balesetvédelem, tűzvédelem A csoportos óvónők kötelessége a gyermekek alapvető baleseti oktatása. A veszélyt jelentő helyekre, cselekvésekre felhívják a gyermekek figyelmét, megmagyarázzák, mi lehet tetteik következménye. Kirándulások előtt a gyermekeket a veszélyekre és azok elhárítására figyelmeztetjük. Elsősegélynyújtó láda a konyhán, valamint az óvodatitkári szobában található. Helyes magatartás baleset esetén: 1. a gyermek ellátása (elsősegélynyújtás) és megnyugtatása, (csoportos óvónő) 2. mentők illetve orvos értesítése, (óvodatitkár, tagóvoda-vezető) 3. a szülők értesítése, (óvónő, vezető) 4. a baleset nyilvántartásba vétele, (óvodatitkár, óvodavezető, tagóvoda vezető) 5. szükség esetén a baleseti jegyzőkönyv kiállítása (óvodatitkár, óvodavezető) Szülők balesetvédelmi feladatai: Ha balesetveszélyes tárgyat, helyzetet észlel a szülő, akkor az óvodatitkári irodában jelezheti személyesen, telefonon vagy írásban. A SZÜLŐK, GYERMEKÜK ÁTVÉTELE UTÁN AZ ÓVODA UDVARÁT, AULÁJÁT JÁTSZÓTÉRI TEVÉKENYSÉGRE NEM HASZNÁLHATJÁK! Érkezéskor és távozáskor a bejárati ajtót és kaput mindenesetben be kell zárni. A bejárati ajtó elektromos zárának kiiktatása szigorúan TILOS! 12

13 6. 5. Rendkívüli helyzetek Rendkívüli eseménynek minősül, ami akadályozza a rendszeres munkát, veszélyezteti a gyermekek és a dolgozók testi épségét. Bombariadó-tűzriadó A menekülési terv kifüggesztése csoportszobákba, folyosókra. A szülők és dolgozók megismertetése a vészhelyzeti teendőkkel. Menekülési gyakorlat szervezése a gyermekekkel. A gyermekek átkísérése biztonságos helyre. Bombariadó esetén: azonnal értesíteni kell (óvodatitkár, tagóvoda-vezető) a kerületi rendőrséget a lehető leggyorsabban az épület kiürítése a tűzriadó tervben leírtak alapján az épület átvizsgálása idejére lehetőleg zárt helyre kell vinni a gyerekeket az ott tartózkodó vezető irányításával: Bújócska Óvoda > Pestújhelyi Általános Iskola Manóvár Óvoda > Pestújhelyi Általános Iskola az értékek mentése, amennyiben a testi épséget nem fenyegeti a rendkívüli helyzet. Tűzriadó esetén: A menekülés megegyezik a bombariadó kiürítési tervével. Az elhelyezett poroltókkal meg kell kezdeni a tűz oltását a tűzriadó terv szerint kijelölt személynek. 13

14 6. 6. Az intézmény létesítményeinek, felszereléseinek használata, megóvása Az intézmény épületét, helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően kell használni. Az intézmény létesítményeit, felszereléseit használók felelősek: - az óvoda tulajdonának megóvásáért, - az óvoda rendjének, tisztaságának megőrzéséért, - a tűz- és balesetvédelmi, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. Az intézmény területén mindenfajta ügynöki tevékenység tilos. Ez alól a gyermekek életével, a nevelési tevékenységgel kapcsolatos árubemutató képez kivételt, amire az intézményvezető ad engedélyt A testnevelés foglalkozásokra vonatkozó külön szabályok Az óvodai testnevelés foglalkozások az aulában történnek, melyet 08:30-kor feltörölnek, tornaszőnyeget leterítik. Az aulán történő áthaladás 08:30 után nem lehetséges a testnevelési foglalkozások zavartalansága miatt. Az aulában tárolt testnevelési eszközöket a gyermekek csak óvodapedagógus engedélyével, felügyeletével használhatják. A foglalkozásokra kérjük, hogy a szülők biztosítsák a gumi talpú cipőket, valamint a váltó ruhákat. 14

15 6. 8. A beiskolázás óvodai feladatai A nemzeti köznevelési törvény alapján a gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben. A gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal együttműködve állapítja meg a csoport óvónője. A gyermek lelki, szociális, mentális és értelmi fejlettségét a csoport óvónője méri fel. A felmérésben segítséget nyújt igény szerint a logopédus, gyógypedagógus. Minden gyermekről óvodai szakvélemény kerül kiállításra, ha a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget. Kérdéses esetben az óvoda szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapításának céljából. A gyermek iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. A szülőknek kiadott óvodai szakvélemény bemutatásával kell a gyermeket a kiválasztott iskolába beíratni. Minden tanköteles korú gyermeket köteles a szülő beíratni az iskolába, függetlenül attól, hogy részt vesz-e még egy évig óvodai nevelésben vagy sem Térítési díjak befizetése, visszafizetése A térítési díjak befizetéséről a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1)bekezdése rendelkezik. A befizetés a megadott időpontok szerint, meghatározott hónapra történik. A befizetések pontos dátuma látható helyen van kifüggesztve az óvodákban valamint az óvoda honlapján is megtekinthető. A pótbefizetésre a befizetést követő második napon van lehetőség. A térítési díj csökkentésére normatív támogatás jár: rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén (100 %); három, vagy több gyerekes család esetében; (50%) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetében.(50%) 15

16 A speciális étkezést igénybe vevő gyermekeknél kérünk: orvosi igazolást a diétás étrendre, vagy a Magyar Államkincstár igazolását tartós betegségről, vagy a Magyar államkincstár által kiadott kártyát. Az igazolásokat az intézmény lefénymásolja és eljuttatja az étkezést biztosító konyhavezetőhöz. Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap reggel 9 óráig telefonon, vagy személyesen a következő naptól. A lejelentés 24 óra után lép életbe és a következő befizetésnél írható jóvá. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő nem igényelheti a térítési díj visszafizetését A gyermekek jutalmazásának elvei, formái Az óvodások viselkedésének alakításában a jutalmazás tárgyi formáit ritkán használjuk: pl. sorversenyek, közösségért végzett munka mely önkéntes. Mindig figyelembe vesszük a gyermek önmagához mért teljesítését, erőfeszítését. Nem az elért eredményt, hanem a bele fektetett munkát ismerjük el. A jutalmazás eszmei formáit (verbális, nonverbális) mindennapi életünkben naponta használjuk: elismerő mosoly, érintés, simogatás, dicséret, buzdítás, elismerés. Ezek a módszerek mind a gyermeki viselkedés pozitívumainak megerősítésére szolgálnak Fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei Az országos alapprogram megfogalmazza, hogy az óvodai nevelés feladata az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása. Az óvodás gyermekre jellemző magatartásának érzelmi vezéreltsége. 16

17 A közös élmények, tevékenységek nagy jelentőséggel bírnak a szocializáció szempontjából. Fontosnak tartjuk erkölcsi tulajdonságaik pl.: segítőkészség, az együttérzés, az önzetlenség, a figyelem, kialakítását, akarati tulajdonságaik fejlesztését: önállóság, önfegyelem, szabálytudat, kitartás, feladattudat. Fontos a magatartás alakulásának szempontjából a felnőtt modell értékű viselkedése, a félelemmentes légkör biztosítása, szorongások, harag, agresszió okainak feltárása, feloldása. Alapvető pedagógiai elvünk, hogy az agressziót agresszióval, a gyermeki dacot felnőtt dacos viselkedéssel nem lehet megszüntetni. A büntetés, felnőtt erejének fitogtatása további ellenállást szül. Ilyen esetekben az elterelés, átirányítás módszerét használjuk A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése Az óvoda az óvodás gyermekek fejlődését folyamatosan nyomon követi és írásban rögzíti. Erről a szülőket folyamatosan tájékoztatni kell. A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekenként vezetett személyiséglap és az egyéb megfigyelések alapján. Az óvoda a gyermek értelmi, beszéd, hallás, látás, mozgásfejlődésének eredményét szükség szerint, de legalább félévenként rögzíti. Rögzítik a gyermek fejlődését szolgáló intézkedéseket, megállapításokat, javaslatokat. Tanköteles korú gyermekeknél minden gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről. Ha a gyermeket nevelő óvodapedagógus a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének elérése érdekében indokoltnak tartja, az óvoda vezetője tájékoztatja a szülőt az Nkt. 72. (1) bekezdés a) pontjában foglalt kötelességekről, továbbá a kötelességek nem megfelelő teljesítéséből eredő következményekről, valamint az Nkt. 72. (4) bekezdésében foglalt jogokról. 17

18 Amennyiben a szülő az óvoda döntésében foglaltaknak nem tesz eleget, az óvoda vezetője az Nkt. 72. (1) a)pontjában, valamint (4) bekezdésekben foglaltak alapján a szülői egyet nem értést alátámasztó nyilatkozat megküldésével értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalt A mindennapi munkához nem szükséges eszközök, behozatala Az óvodába behozott játékszerekért felelősséget nem vállalunk. Erről a szülőket tájékoztatjuk. A behozott játékszerek tárolása csoportonként, az óvónők által kijelölt és a gyerekekkel megbeszélt helyen történik (kosár, polc, doboz, stb.). Az óvodába érkező gyermekek reggelenként cukrot, csokoládét, rágógumit és egyéb édességeket nem hozhatnak magukkal a csoportszobába. Ez alól kivételt képeznek a születésnapok, névnapok megünneplésére szolgáló alkalmak, amikor a szülő a csoportos óvónőnek adja át a behozott édességeket. Az óvoda területén saját otthonról hozott kétkerekű biciklit, fém rollert, motort behozni és használni szigorúan TILOS! Talált tárgyak Az intézmény területén talált tárgyakat az óvodai csoportszobákba, nevelői szobákba kell leadni, ahol 60 napig őrzik. A 60. napot követően az intézmény a nem keresett tárgyakat karitatív célra felhasználja Dohányzás, szeszes ital fogyasztása az intézmény területén szigorúan TILOS! 18

19 Betegségek, gyógyszerezés Betegségek Valamennyi gyermek érdekében beteg gyermeket az óvodába befogadni nem lehet. Minden szülőnek kötelessége felhívni a pedagógusok figyelmét arra, ha gyermeke különleges betegségben szenved, pl. epylepsiára, veszélyes allergiára, lázgörcsre hajlamos, valamint köteles a napközben elérhető telefonszámát megadni. Fertőző betegséget haladéktalanul be kell jelenteni a csoportos óvónőnek. Ha a gyermeket lázasan, betegen adja haza az óvónő, csak orvosi igazolással látogathatja újra a gyermek az óvodát. Gyógyszerezés Az óvoda nevelő intézmény, ezért semmiféle gyógyszer beadására nem vállalkozhatnak az intézmény dolgozói. Kivételt képeznek az életmentő, valamint az életminőséget javító gyógyszerek pl. asztma, allergia, epilepszia, stb. esetén, melyet a gyermeknek orvosi utasításra szednie kell. Ezen esetekben a gyógyszerezés, egyértelmű orvosi írásos utasítás, és szülői írásos kérelem alapján történik. A szülőnek kötelessége az adagolási útmutatót és a beadás pontos idejét mellékelni. Az írásos kérést, útmutatást az óvodapedagógus a naplóban köteles elhelyezni, amelyről tájékoztatnia kell az óvoda alkalmazottait és pedagógusait. 19

20 7. Az intézmény munkarendje A működés rendje Belépés és benntartózkodás rendje az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek részére: Az óvoda hétfőtől péntekig 06:00 órától 18:00 óráig van nyitva. Összevont csoportok működnek: 06:00 07:00, valamint 17:00-18:00 óráig. Az óvodásokkal érkezéstől távozásig óvónők foglalkoznak. Idegenek az épületben csak előzetes megbeszélés, bejelentkezés esetén tartózkodhatnak az óvodavezető, tagóvoda-vezető engedélyével, valamint a pedagógusok behívása, kérése alapján, rendkívüli esetben bejelentkezés nélkül. Az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek a bent tartózkodásuk idején teljes anyagi felelősséggel tartoznak az épület állagáért, berendezési tárgyaiért, az általuk okozott kárt kötelesek megtéríteni Az óvoda munkarendje A nevelési év szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart. Az óvoda a fenntartó rendelkezése szerint nyári szünetet tart, melyről a szülők értesítést kapnak. A zárva tartás alatt a szülő kérésére az óvodásokat az erre kijelölt másik óvodában helyezzük el. (maximum 3 hét) A nyári zárás idejét legkésőbb február 15-ig a szülők tudomására hozzuk. 20

21 Évente a törvényi előírásnak megfelelően nevelésmentes munkanapot tartunk. A nevelésmentes munkanapokról a szülőket az ebédbefizetéskor tájékoztatjuk. Az óvodások felügyeletéről, ha igény merül fel összevont csoportban gondoskodunk. Az óvoda 5 napos munkarenddel üzemel Az érkezés és távozás Az óvodások reggel 6 órától érkezhetnek az óvodába, de legkésőbb minden nap 8:30-ig kell az óvodába megérkezniük. Biztonságuk érdekében 8:30 órakor a bejárati ajtókat bezárjuk. A szülőnek minden esetben a kapun be kell kísérnie a gyermeket, és az óvoda dolgozójának kell átadnia. A gyermekek felügyelet, illetve kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvoda területén. A nevelési év elején a szülőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy mikor és ki (kik) viheti el a gyermeket az óvodából. (más szülőnek is csak nyilatkozat ellenében adjuk ki a gyermeket) Gyermeket az óvodából egyedül nem engedünk haza. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje napi tíz óra. A gyermek elvitelekor minden esetben az óvónőnek szólni kell. Gyermekéért érkező szülő az óvónőt beszélgetéssel ne tartsa fel, mert az óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyermekek sokaságát. Amennyiben a szőlő gyermekét az óvodapedagógustól átvette teljes felelősséggel tartozik gyermeke testi épségéért. 21

22 Az óvoda napközbeni elhagyása A nap folyamán az óvónővel való egyeztetés alapján vihetők el a gyermekek, a csoport napirendjének, az óvodai élet zavartalanságának biztosítása mellett. Amennyiben a szülő gyermekét ebéd után szeretné hazavinni, :45 között érkezzen. A többi gyermek zavartalan pihenése érdekében lehetőség szerint az óvodából 13:00-ig távozzanak. Válófélben lévő szülők esetén bírósági határozatot vagy ügyvéddel hitelesített megállapodást kérünk. Ennek hiányában törvényileg mindkét szülő jogosult a gyermek elvitelére A külső programok szabályai Az intézményen kívüli programokat az óvodavezetővel, tagóvoda-vezetővel engedélyeztetni kell. A gyermekeket az óvodából csak írásos szülői engedéllyel lehet kivinni. Az óvodán kívüli programokat a munkaterv tartalmazza. Külső programoknál a gyermekek mellé megfelelő számú felnőtt kísérőt biztosítunk. A programok előtt az óvodapedagógusnak meg kell ismernie a környezetet. Közlekedési eszközökkel való utazásnál az utat lehetőség szerint egyszeri átszállással kell megtervezni, a gyermekekkel a közlekedés szabályait minden esetben ismertetni kell Levegőzés és korlátozásai A gyermekeknek naponta legalább egy másfél órát kell a szabad levegőn tartózkodniuk. A nyári időszakban ez több is lehet, ha a megfelelő árnyékolási lehetőségek adottak és a folyadék utánpótlása megoldott. 22

23 Az óvodapedagógus vegye figyelembe az időjárási körülményeket és a gyermekek egészségi állapotát. Ha az időjárás ködös, a levegő szennyezettsége (füst, kellemetlen szag) az óvónő megítélése alapján a gyermekekre káros, a csapadék mennyisége (hó, eső stb.) a gyermekek testi épségét veszélyezteti, ruhájuk tisztaságát befolyásolja, akkor a levegőzés időtartamáról a gyermekekkel foglalkozó óvodapedagógus dönt. A levegőzést séta formájában is meg lehet oldani. A séta alatt megfelelő kísérő személyzetről kell gondoskodni Az óvoda helyiségeinek használata A gyermekek felügyelet nélkül az óvoda egyetlen helyiségét sem használhatják. A sóterápiás szoba használata beosztás szerint történik, óvónői felügyelettel, csoportonként heti kettő alkalommal. A nevelői szobában heti egy alkalommal ökomenikus foglalkozás van a hitoktató felügyeletével. A logopédiai szobában (orvosi szoba) heti kettő-négy alkalommal fejlesztő foglalkozás van a logopédus vezetésével, valamint az óvodaorvos és védőnő használja munkaterve szerint. A fejlesztő szobában heti öt alkalommal fejlesztő foglalkozások zajlanak a gyógypedagógus vezetésével. A testnevelés foglalkozások napján az aulában ¼ 9-kor takarítanak, ezután lehetőség szerint ide utcai cipővel senkinek sem szabad belépni. Az aulában a hazabocsátás időszakában gyermek szülői felügyelet nélkül nem tartózkodhat, és az ott található játékszereket nem használhatja. A konyha területén csak a konyhai személyzet tartózkodhat. A gyümölcs előkészítést a dadus nénik a tálalókonyhában végzik. 23

24 Csoportszobába, mosdóba a szülők nem mehetnek be, csak kivételes alkalmakkor (pl. beszoktatás idején), de akkor is csak váltócipőben. A helyiségek használatát az óvodavezetővel minden esetben egyeztetni kell A hivatalos ügyek intézése A hivatalos ügyek intézése előre megbeszélt időpontban, vagy fogadóórákon történhet óvodavezetővel, óvodapedagógussal, óvodatitkárral, gyógypedagógussal, utazó gyógypedagógussal, logopédussal A szünetek alatti összevont csoportok Iskolai szünetek alatt (őszi, téli, tavaszi) az intézmény összevont csoportokkal működik. Egy csoport létszáma nem haladhatja meg a 25 főt. Az előzetes felmérések alapján az életkorban egymáshoz közeli gyermekek kerülnek egy csoportba. Az összevonásról a szülőket előzetesen írásban (faliújság) tájékoztatjuk,lehetőség szerint megjelölve, hogy melyik csoportban, melyik óvónői páros látja el a gyermekek felügyeletét A nevelésmentes munkanapok A nevelési év során öt nevelésmenetes munkanapot tartunk, melyek során nevelési értekezletek, minőségfejlesztő feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések kerülnek lebonyolításra. A nevelésmentes munkanapokról szóban és írásban is tájékoztatjuk a szülőket. Ezeken a napokon a gyerekek elhelyezéséről a szülőnek kell gondoskodni. 24

25 A nyári zárás Az óvodai nyári zárva tartása évenként öt hét, mely intézményünkben két turnusban történik, így az éppen nyitva tartó tagóvoda fogadja a gyermekeket. A zárvatartásról a fenntartó rendelkezik. 8. Mulasztások igazolása Ha a gyermek a Köznevelési Törvény 51. (1) bekezdése alapján, egy nevelési évben 10 napnál illetve a tanköteles egy tanítási évben 10 óránál igazolatlanul többet mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőt, szabálysértési hatóságot, kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot. Óvodai mulasztások igazolása Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást igazoltnak tekintjük,ha a szülő előre bejelentette az óvónőnek, hogy nem viszi gyermekét az óvodába szülő írásban kérelmezte a távolmaradást és erre engedélyt kapott a gyermek betegvolt és orvosi igazolást hozott egyéb alapos indok miatt hiányzott (pl. szakértői vizsgálat) Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. Az orvosi igazolást a csoportnaplóban kell elhelyezni és meg kell őrizni. Az egészséges gyermek hiányzását az óvodavezető engedélyezheti. A rendszeres óvodába járás alól felmentést csak az óvodavezető adhat. Megszűnik a óvodai elhelyezés, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol és erről az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. 25

26 9. Házirend legitimációja A fenti egybeszerkesztett Házirendet a Pestújhelyi Óvoda nevelőtestülete elfogadta. Jelen Házirend véleményezése a szülői szervezet vezetői által: március 25. Jelen Házirend elfogadása a nevelőtestület által: március 29. Nyilvánosságra hozatal módja: a Házirend megtekinthető az óvodatitkári irodában, valamint a tagóvoda-vezetőnél. -ismertetése megtörténik minden nevelési évben az első óvodai beiratkozásnál, valamint a szeptemberi szülői értekezleten Érvényesség: Jelen Házirend a fenntartó jóváhagyásával lép hatályba. Hatálybalépés időpontja: szeptember 01. Felülvizsgálat, módosítás körülményei és feltételei: a Házirend tartalmára vonatkozó módosítást kezdeményezhet a Pestújhelyi Óvoda alkalmazotti közösségének valamennyi tagja, a szülői szervezet a jogszabályi előírásokat figyelembe véve. Módosításra kerülhet sor, ha törvénymódosítás történik, a fenntartó módosítja az intézmény alaptevékenységét. Készült: Budapest, március 29. Készítette: Csörgőné Bánhalmi Éva óvodavezető 26

27 Jegyzőkönyv kivonatok Kivonat a nevelőtestületi értekezlet jegyzőkönyvéből Készült: március 29. Pestújhelyi Óvoda tagóvodájában Jelen vannak: az intézmény nevelőtestülete Tárgy: az intézmény házirendjének elfogadása Határozat A Pestújhelyi Óvoda nevelőtestülete a Házirendet megvitatta, véleményezte és azt elfogadja. Szavazott: 18 Elfogadta: 18 Tartózkodott: 0 Ellenezte: 0 Budapest, március 29.. hitelesítő.. hitelesítő jegyzőkönyvvezető.. óvodavezető 27

28 Kivonat a szülői szervezet értekezletén készült jegyzőkönyvből Készült: március 25. Pestújhelyi Óvoda tagóvodájában Jelen vannak: Tárgy: az óvoda szülői munkaközösségének elnökei az intézmény házirendjének véleményezése, egyetértési jog gyakorlása Határozat A Pestújhelyi Óvoda szülői szervezete a Házirendet megvitatta, véleményezte és az abban foglaltakkal egyetért. Szavazott: 8 Elfogadta: 8 Tartózkodott: 0 Ellenezte: 0. szülői szervezet képviselője hitelesítő.... óvodavezető hitelesítő 28

29 TARTALOMJEGYZÉK Az intézmény.. 2. oldal 1. Általános rendelkezések.. 3. oldal 1.1. A házirend hatálya.. 3. oldal A házirend érvényessége.. 3. oldal A házirend módosítása. 4. oldal A házirend célja és feladata. 4. oldal Általános elvek: 4. oldal A házirend nyilvánossága 5. oldal 2. Gyermeki jogok.. 6. oldal 3. Gyermeki kötelezettségek.. 7. oldal 4. Szülői jogok 8. oldal 5. Szülői kötelességek. 9. oldal 6. Általános szabályok 9. oldal Az óvodai felvétel oldal A gyermekek öltözete, ruházat tárolása. 10. oldal A tájékoztatás formái. 11. oldal Balesetvédelem, tűzvédelem oldal Rendkívüli helyzetek oldal Az intézmény létesítményeinek, felszereléseinek használata, megóvása. 14. oldal A testnevelés foglalkozásokra vonatkozó külön szabályok 14. oldal A beiskolázás óvodai feladatai 15. oldal Térítési díjak befizetése, visszafizetése oldal A gyermekek jutalmazásának elvei, formái oldal Fegyelmező intézkedések formái, alkalmazásának elvei oldal A gyermekek fejlődésének figyelemmel kísérése. 17. oldal A mindennapi munkához nem szükséges eszközök, behozatala 18. oldal Talált tárgyak oldal Dohányzás, szeszes ital fogyasztása oldal Betegségek, gyógyszerezés 19. oldal 29

30 7. Az intézmény munkarendje. 20. oldal A működés rendje oldal Az óvoda munkarendje 20. oldal Az érkezés és távozás oldal Az óvoda napközbeni elhagyása oldal A külső programok szabályai oldal Levegőzés és korlátozásai 22. oldal Az óvoda helyiségeinek használata. 23. oldal A hivatalos ügyek intézése. 24. oldal A szünetek alatti összevont csoportok. 24. oldal A nevelésmentes munkanapok 24. oldal A nyári zárás 25. oldal 8. Mulasztások igazolása oldal 9. Házirend legitimációja. 26. oldal Jegyzőkönyv kivonatok. 27. oldal 30

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE

TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE TÜNDÉRKERT KELETI ÓVODA HÁZIRENDJE HÁZIREND P.H.. Készítette Bárány Istvánné Székhelyintézmény vezető és a Tündérkert Keleti Óvoda Tagintézményvezetői Jóváhagyta: Székely Viktorné Kt. elnök Bacskai Jánosné

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény A házirend elfogadásának fenntartói határozat száma:127/2013. (XII. 17.sz.) A házirendet készítette: Sándor Istvánné intézményvezető A házirend

Részletesebben

A MESEHÁZ ÓVODA HÁZIRENDJE (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT)

A MESEHÁZ ÓVODA HÁZIRENDJE (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) A MESEHÁZ ÓVODA HÁZIRENDJE (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) 1 ÓVODÁNK ADATAI Nevünk: Meseház Óvoda Címünk: Mór Szabadság tér 12. Telefon: 22/ 407 129 Telefon/fax: 22/ 407 095 E-mail: szabtovi@mor.hu szab.teri.ovi@datatrans.hu

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 OM azonosító: 201745 Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje

Házirend 1. Bevezetés 2. Az iskola munkarendje Házirend Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend, Rákóczi u. 2. OM: 036745 1. Bevezetés 1.1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban Nkt.) 25..(3.) bekezdésének előírása

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013.

József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. HÁZIREND 2013 József Attila Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Berettyóújfalu 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 1. Bevezető... 1 2. A házirend

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napköziotthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda 3044 Szirák Róth Johanna út 1. Tel.: 32/485-035 email: szirakovi @citromail.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szirák, 2013. március 4. Készítette: Bajnócziné Bognár Erika Óvodavezető

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola

HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola HÁZIREND Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola OM: 101 281 2400 Dunaújváros, Március 15.tér 5-6. Tel.: +36/25/502-995 Fax: +36/25/502-996 e-mail: dacapo@invitel.hu wesleydacapo@gmail.com Kelt: Dunaújváros,

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata

H Á Z I R E N D. I. A házirend célja és feladata H Á Z I R E N D mely az FM KASZK Dr. Szepesi László Mezőgazdasági, Erdészeti Szakképző Iskolája és Kollégiuma tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai

Részletesebben

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND

Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Galamb József Mezőgazdasági Szakképző Iskola HÁZIREND Hatályba lép: 2013. szeptember 2. Horváth Zoltán igazgató 1 A HÁZIREND CÉLJA... 5 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 3 A TANULÓK KÖTELESSÉGEI... 6 4 A

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján.

HÁZIREND. mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. HÁZIREND mely a DOMINÓ Általános Iskola tanulói jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit tartalmazza a magasabb jogszabályok előírásai alapján. 1 Első rész A házirend célja, érvényessége és hatálya I. A házirend

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE

A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény HÁZIRENDJE Készítette: Hargitai Géza igazgató 1 A Kocsis Albert Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Házirendje Tartalomjegyzék:

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3.

Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. 1 Tartalom Nincsenek tartalomjegyzék-bejegyzések. 1. Bevezető rendelkezések 1.1. A Házirend készítésének elvei 1.2. A tájékoztatás rendje 1.3. Az intézmény adatai 1.4. Az iskola nagyobb tanulóközösségei

Részletesebben

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig

Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje. Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig Az Arany János Református Általános Iskola tanulóinak házirendje Érvényes:.. év hó. napjától a visszavonásig 5 Tartalomjegyzék I. Preambulum...6 1. Intézményi adatok...6 2. A házirend célja és feladata...6

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013.

Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Klapka György Általános Iskola HÁZIREND 2013. Tartalomjegyzék I. Bevezető rész 2 1. Törvényi háttér 2 2. A házirend célja 2 3. A házirend hatálya 2 4. A házirend nyilvánossága 3 II. A házirend kötelező

Részletesebben

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására! HÁZIREND a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában 2015. szeptember

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

Az iskola házirendje

Az iskola házirendje Az iskola házirendje Debreczeni Márton Szakképző Iskola Házirend Az intézmény székhelye: 3518 Miskolc, Debreczeni Márton tér 1. Az intézmény OM azonosítója: 029340 Az intézmény felügyeletei szerve: Miskolc

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben