HÁZIREND. Kedves Szülők!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÁZIREND. Kedves Szülők!"

Átírás

1 Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen dokumentum az évi LXXIX. Törvény a közoktatásról és módosító rendeletei, a évi CXC.törvény a Nemzeti köznevelésről (NKT), valamint a 20/2012 (VIII.31.) EMMI (a nevelési oktatási intézmények működéséről) rendelet alapján intézményi SZMSZ rendelkezéseit figyelembe véve a helyi Pedeagógiai Program céljainak megfelelően készült. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Zöld Liget Óvoda Az óvoda címe: 1188 Budapest, Ady E. u Az óvoda telefonszáma: Az óvodavezető: Herpainé Ábrányi Dóra Az óvodavezető-helyettes: Czétényi Dóra Az óvoda gyermekvédelmi megbízottja: Vigháziné Márkus Tünde Óvodatitkár: Hegyiné Török Krisztina A tagóvoda címe: Bagolyvár Tagóvoda 1188 Budapest, Rákóczi u 129. / egy csoport / A tagóvoda telefonszáma: A tagóvoda vezető: Ács Ildikó Az óvoda nyitva tartása Nevelési év meghatározása: adott év szeptember 01- következő év augusztus 31-ig Ezen belül a nyári élet időszaka: június 01 - augusztus 31-ig csoportösszevonással Nyári zárás ideje: 4 hét, melynek időpontja évente változik (1. illetve 2. turnus) a fenntartó rendelkezése szerint. A pontos időpontról a szülők február 15-ig a csoport szülői információs faliújságján elhelyezett kiírás alapján értesülnek. A szülő kérésére a zárva tartás alatt a gyermekek elhelyezését ellentétesen záró óvodában biztosítjuk. (Gyöngyszem Óvoda, Vezér utca 46.) A tagóvoda az iskolai szünet alatt az Ady utcai óvodával összevontan működik. Karácsony és Újév között: minden évben más óvoda látja el a szülők igényei szerint szervezett ügyeletet. Napi nyitva tartás: (megállapítása minden évben a szülői igényeknek megfelelően történik) reggel ig (11 óra). Kérjük, hogy napi 10 óránál kevesebb időt tartózkodjon a gyermek az óvodában, hiszen az ennél több idő már nagyon hosszú, amit szülei nélkül kell töltenie. Amennyiben nem jönnek a zárás idejéig a gyermekért, megpróbáljuk telefonon elérni a hozzátartozók valamelyikét, amennyiben ez sikertelen, elhelyezzük a gyermeket a megfelelő intézményben (Gyermekek Átmeneti Otthona cím:1181 Bp. Kondor Béla sétány 19. tel ). Csoportösszevonás: reggel egy csoport van ig valamennyi csoport a saját csoportszobájában tartózkodik délután összevont csoportban vannak a gyerekek. A reggeli beérkezés folyamatos, azonban a tevékenységekben való részvétel miatt javasolt beérkezési időpont Kérjük minden esetben adják át gyermeküket az óvodapedagógusnak, hiszen csak abban az esetben tud felelősséget vállalni a gyermekek biztonságáért, ha tud jelenlétükről. Az óvodapedagógusok minden nevelési év kezdetén felmérik, hogy a szülőkön kívül mely személyek vihetik el az óvodából a gyermeket. Erről a szülőnek írásban kell nyilatkozni. A megadottaktól eltérő esetben a szülő írásos engedélye szükséges a gyermek kiadásához. A szülők válása esetén csak érvényes bírósági határozat alapján tagadható meg gyermek kiadása a másik félnek. Ilyen esetekben vegyék figyelembe, hogy az óvoda nem láthatási terület, esetleges nézeteltéréseiket az intézmény területén kívül rendezzék. A napi és heti rend valamennyi csoport szülői információs faliújságján megtalálható. Kérjük, az időpontokat minden esetben vegyék figyelembe a csoportokban zajló nevelőmunka zavartalansága érdekében. 1

2 Nevelés nélküli munkanapok nevelési évenként 5, melyek igénybe vételéről az óvoda hét munkanappal előbb tájékoztatja a szülőket. Minden esetben felmérjük, hogy a szülők tudnak e gondoskodni gyermekük elhelyezéséről, amennyiben nem, igény szerint ügyeletet biztosítunk. A gyermek jogai az óvodában (hivatkozás: NKT46 ) - A gyermeknek joga, hogy az óvodában biztonságban és egészséges környezetben nevelődjön, életrendjét pihenőidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával, életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. - Személyiségét, ember méltóságát és jogait tiszteletben tartva védelmet biztosítsanak számára a fizikai és lelki erőszakkal szemben. - Állapotának, érdeklődésének, képességeinek, adottságainak megfelelő nevelésben, ellátásban részesüljön. - Személyiségének szabad kibontakozásához, valamint a családi élethez és magánélethez való joga legyen tiszteletben tartva. - Családja anyagi helyzetétől függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. - Lehetőséghez mérten rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. A szülő kötelességei és jogai az óvodában (hivatkozás: NKT 72 ) A szülő kötelessége - Gondoskodjon gyermeke testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. - Figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, és ehhez minden tőle elvárható segítséget megadjon. - Biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét. - Rendszeres kapcsolatot tartson gyermekével foglalkozó pedagógusokkal. - Tiszteletben tartsa az óvoda pedagógusai, alkalmazottai emberi méltóságát és jogait, tiszteletet tanúsítson irántuk. - Elősegítse gyermekének a közösségbe való beilleszkedését, az óvoda, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását. - Gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermeke óvodapszichológusi vizsgálaton és fejlesztő foglalkozásokon való részvételét a gyermekkel foglalkozó pedagógusok kezdeményezésére. Amennyiben az e bekezdésében foglalt kötelezettségének a szülő nem tesz eleget, a gyermekkel foglalkozó pedagógus kötelessége jelezni a mulasztást a kerületi jegyző felé. A szülő joga - A szülő joga, hogy gyermeke neveléséhez igénybe vegye a pedagógiai szakszolgálat intézményét. - Megismerje az intézmény nevelési programját, házirendjét, tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. - Gyermeke fejlődéséről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon. - Kezdeményezze a szülői szervezet létrehozását és közreműködjön annak tevékenységében, részt vegyen a szülői képviselők megválasztásában, mint választó, és mint megválasztható személy. - Írásbeli javaslatát a nevelési-oktatási intézmény vezetője, a nevelőtestület, a pedagógus, az óvodaszék megvizsgálja, és arra a megkereséstől számított tizenöt napon belül érdemi választ kapjon. - A nevelési oktatási intézmény vezetője, illetve a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. - Személyesen vagy képviselői útján - jogszabályban meghatározottak szerint - részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában. Óvodai felvétel - A szülő gyermeke 3. életévének betöltése után kérheti az óvodai felvételt, mely jelentkezés útján történik a fenntartó által meghatározottak szerint. - A felvételről a csoportba való beosztásról az óvoda vezetője dönt, melyről határozat formájában értesíti a szülőket. - Amennyiben a gyermek nem nyert felvételt, a szülő jogorvoslati lehetőséggel élhet, melyet a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz kell intézni. 2

3 - Az 5. életévet betöltött, illetve a hátrányos helyzetű gyermeket a lakóhely szerinti óvoda köteles felvenni a törvény értelmében. Amennyiben az 5. életévet betöltött gyermeket nem íratták be szülei, az óvoda vezetője e tényről értesíti a jegyzőt. - Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti a szülő feladata a beiratkozás idejének utolsó napját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helyi szerint illetékes jegyzőt. - Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indoklással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt, továbbá az óvodai nevelésre kötelezett gyermek felvétele, átvétele esetén indoklás nélkül értesíti az előző óvoda vezetőjét is. Az óvodai elhelyezés megszűnése - A gyermeket másik óvoda felvette, az átvétel napján. - A gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. - A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad a megjelölt napon. Tanköteles gyermek esetében a szülő kérelmére kiadott jegyzői engedély szükséges a felmentéshez. - Az óvodai elhelyezést fizetési hátralék miatt az óvodavezető megszüntette, a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. - A gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodából,(10 napnál több igazolatlan hiányzás és 2 alkalommal kapott a szülő felszólítást a rendszeres óvodába járásra). 5 éves kor után 7 napnál több igazolatlan hiányzás esetében a területileg illetékes jegyzőt értesítjük. - A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. - Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. Az óvodapedagógus teendője napközben megbetegedő gyermek esetén A szülő azonnali értesítése telefonon, a gyermek haladéktalan ellátása, láz esetén a láz csillapításának megkezdése szülői meghatalmazás alapján. A szülő köteles az óvoda értesítése után, a lehető legrövidebb időn belül beteg gyermekéért jönni, és orvoshoz vinni. Betegen kiadott gyermek csak orvosi igazolással jöhet ismét óvodába. Súlyos baleset esetén elsődleges feladat az orvos hívása, majd a szülő értesítése. Amennyiben mentővel való szállításra kerül sor, az óvodapedagógus elkíséri a gyermeket. A kisebb baleseteket is jelezzük a szülőknek. Távolmaradás igazolása - Beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt. - Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, és a lehető legrövidebb időn belül értesíti a gyermek szüleit. - Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, az orvosnak kell igazolnia. - Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is. - A mennyiben a gyermek hiányzik az óvodából, a mulasztását minden esetben igazolnia kell. - 3 napnál hosszabb hiányzás esetében, illetve ha betegen lett kiadva a gyermek (pl: lázas volt, illetve fertőző betegség tüneteit észlelte az óvodapedagógus) orvosi igazolás bemutatása szükséges. - Családi program esetén (pl: elutaznak, szabadságon vannak a szülők) előzetes bejelentés alapján hiányozhat a gyermek. - A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha: a szülő előzetesen bejelentette, hogy gyermekét családi okok miatt nem viszi óvodába, a gyermek beteg volt, és azt a szülő orvosi igazolással igazolja, a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem jött óvodába, azonban ezt a tényt is igazolni szükséges. -Ha a gyermek távolmaradását a szülők nem igazolják, a mulasztás igazolatlan. 3

4 - Abban az évben, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdődő napjától a gyermek, napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. - Amennyiben a gyermek egy nevelési évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, az óvoda vezetője, a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban - óvodás gyermek esetében az annak tényleges tartózkodási helye szerint illetékes általános szabálysértési hatóságot és a jegyzőt értesíti. Az értesítést követően a gyermekjóléti szolgálat az óvoda bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket veszélyeztető és az igazolatlan hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével a gyermek érdekeit szolgáló feladatokat. Étkezés az óvodában napi három alkalommal történik. Javasoljuk, hogy korán érkező gyermek egyen otthon egy pár falatot, illetve igyon egy pohár reggeli folyadékot. Kérjük, aki reggel 8 30 ig nem érkezik be az óvodába, otthon reggelizzen, mivel az óvodapedagógusok elkezdik a napi tervezett tevékenységeket, és ilyenkor már nincs mód az étkeztetésre. A későbbiekben az átadás már zavarja a csoportbon folyó munkát. Az ebéd után hazamenő gyermekek számára az uzsonnát a csoportoknál kiadjuk. Környezetünk tisztán tartása érdekében kérjük, az uzsonnát bontatlanul vigyék ki az épületből, hiszen annak elfogyasztása közvetlenül a déli fő étkezés elfogyasztása után indokolatlan. Hiányzás miatt le nem mondott ebédet nem áll módunkban hazaadni. Az élelmezést külső konyha biztosítja. Az óvodai ellátás a gyermekek számára, a szülő kérésére étkezés igénybevétele nélkül is lehetséges ig. Otthonról hozott élelmiszerek behozatala az óvodába (születés illetve névnapok szülői igény alapján) - Száraz sütemények, cukrászdai, illetve egyéb helyről származó sütemény, melynek csomagolásán a szavatosság fel van tüntetve. - Friss gyümölcs és zöldségfélék behozatalára van mód (szülői nyilatkozat szükséges, hogy a fogyasztásra behozott zöldségeket és gyümölcsöket legálisan működő kereskedésben vette, illetve saját termelésű esetén a kötelező élelmezés-egészségügyi, várakozási időt betartotta-e az utolsó permetezés óta, eltelt a kötelező várakozási idő) - meg is köszönjük. A többi gyermekkel szemben nem etikus, és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermekek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csoki, túró rúdi, sütemény stb.) fogyasztanak. Ezeket a dolgokat úgy adják gyermekeiknek, hogy még mielőtt beérkeznének, elfogyaszthassák, illetve akkor, amikor kiléptek az óvodából. Térítési díj befizetés A befizetési napokról a szülőket év elején írásban tájékoztatjuk. Ezen kívül a csoportok faliújságján egész évben megtalálhatóak az időpontok. A befizetés mindig előre történik 2 héttel a befizetendő időszak előtt, általában 4 hétre, de olyan is előfordul, hogy 5 hétre kell fizetni. Befizetés hétfői napokon ig, az Ady E. utca 127. sz. alatt. Érvényes rendszeres gyermekvédelmi támogatási határozattal rendelkezők számára ingyenes az étkezés, amit 1 hónapra visszamenőleg áll módunkban elfogadni. Nagycsaládosok, illetve tartósan betegek számára 50 %-os az étkezési támogatás, melyhez szükséges bemutatni a kifizetőhelyi igazolást, illetve orvosi igazolást. A befizetésen való részvétel az ingyenesen étkező gyermeke szülei számára is szükséges, hiszen a számlát valamennyi szülőnek alá kell írni. Étkezés lerendelése telefonon, illetve személyesen a bejáratoknál elhelyezett füzetbe név és tól-ig időpont megadásával a szülő aláírásával reggel 9 00 ig, mely a következő naptól él. Amennyiben a gyermek a következő héten is hiányzik, a szülőnek kell lemondania a következő hetet is, az óvoda automatikusan nem teheti ezt meg. A lerendelés hiányzás esetén az étkezési díjkedvezményt kapók számára is kötelező. Elmaradt lerendelés esetén visszamenőleges lerendelésre nincs mód. Amennyiben a lemondott étkezést mégis igénybe kívánják venni, vissza lehet kérni az előző munkanapokon 9 00 ig. A lemondott napok térítési díját nyílván tartjuk és a következő befizetésnél a számlán jóváíródik. 4

5 Ha egy gyermek óvodai jogviszonya megszűnik, illetve nem kívánja a szülő az étkezést tovább igényelni, a térítési díjat a lemondások után az óvoda-titkár előre megbeszélt időpontban maradéktalanul visszafizeti a szülő részére. Nevelőmunkánk során fontosnak tartjuk - A gyermeki személyiség maximális szeretetét, a másság elfogadását. - Az egyéni képességek figyelembe vételét, az öntevékenység alakítását. - A nyitott érzelmi biztonságot nyújtó óvodai élet megteremtését. - Az egészséges életmódra nevelést, ezen belül a lelki egészség védelmét. - A környezeti nevelést, környezettudatos magatartás kialakítását. - A napi élet helyes ritmusát. - A társas, szociális kapcsolatok kialakítását. - A szabadon választott játék, játékos tevékenykedtetés személyiségfejlesztő hatását. - A gyermekek komfortérzetének biztosítását, ennek érdekében a szokások, szabályok kialakítását. Közös nevelési elvek kialakítását a szülőkkel Az óvodánkba járó gyermekeket a felnőttek tiszteletére, a környezet szeretetére, megóvására neveljük. Szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát. Tudják kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni is. Az esetleges konfliktusokat szóban meggyőzéssel, illetve ha szükséges, felnőtt segítségével oldják meg. Igyekezzenek toleránsan viselkedni egymással. Együttműködés a szülőkkel Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van az igazi együttműködésre, nyitottságra és őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképp keressék fel az adott óvodapedagógust és közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. Amennyiben nem sikerült a konfliktust rendezni, keressék fel az óvoda vezetőjét. Ha továbbra is panasszal élnek, jogorvoslati kéréssel a lakóhely szerint illetékes jegyzőhöz fordulhatnak. Kérjük, hogy az intézmény Pedagógiai Programjában rögzített, és a csoportos szülői információs faliújságokon is megtalálható napirendet a csoport, az óvoda zavartalan működése érdekében minden esetben tartsák szem előtt. A szülőknek lehetőségük van rá, és igényeljük is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Ilyen fórumok: szülői értekezletek, nyílt napok, közös rendezvények, munkadélutánok, fogadóórák, (előzetes megbeszélés alapján bármikor kérheti a szülő). A gyermekekkel kapcsolatos hivatalos ügyek intézése az óvodavezető, illetve az óvodatitkár irodájában történik óra között. Kérjük, kísérjék figyelemmel az óvoda, ill. a csoport hirdetőtábláját, melyeken az óvodai élettel kapcsolatos fontos információk, az aktuális események vannak kifüggesztve. Fogadóórákon mindenkit szívesen látunk, de az adódó problémák megbeszélését mi is kezdeményezzük. A gyermek fejlődését nyomon követő dokumentációs rendszer a szülők számára nyitott, előre egyeztetett időpontban évente több alkalommal megtekinthető. Kérjük, hogy se a gyermekkel kapcsolatos, se a magánjellegű beszélgetésre az óvodapedagógusokat munkájuk közben ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarja a nevelőmunka folyamatát. A gyermekkel kapcsolatban információt csak a saját óvodapedagógusától, ill. az óvodavezetőtől kérjenek. Amennyiben az óvodapedagógusokkal gyermekük ügyében kívánnak beszélni, azt óra között bonyolítsák le, illetve kérjenek időpontot fogadóórára. Egyéb esetekben az óvoda titkár átadja az üzeneteket az óvodapedagógusok számára. Az óvodában a szülők jogaik érvényesítése érdekében szülői szervezetet, közösséget hozhatnak létre. A szülői szervezet maga dönt képviselőinek megválasztásáról, figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet, valamint a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját érintő (óvodai összlétszám 80 %-a) bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, valamint az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor tanácskozási joggal rendelkeznek. 5

6 Az intézményben hit-és vallásoktatást a szülői igényeket figyelembe véve szervezzük meg. Egészségügyi szabályok Beteg, gyógyszert szedő, lábadozó gyermek bevétele az óvodába, a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Valamint nem adhatnak be az óvónők semmiféle gyógyszert, köhögéscsillapítót, szemcseppet, orrcseppet, homeopátiás szert stb. a gyermekeknek (kivétel: Ca, légzéskönnyítő spray, epilepszia és krupp elleni kúp, lázcsillapító, melyet a gyermekektől elzárt helyen tartunk és szülői meghatalmazás szükséges a beadásukhoz). Háromnapos hiányzás után az orvosi igazolás bemutatása szükséges. A fertőző megbetegedést kérjük, személyesen, ill. telefonon 24 órán belül bejelenteni, hogy a szükséges intézkedéseket megtehessük ( pl. fertőtlenítés ). Egészségügyi szempontok miatt kérjük, hogy a gyermekeiket az öltözőben öltöztessék át, a mosdóba, terembe csak váltócipővel lépjenek be. A gyermekek komfortérzetének biztosításához elengedhetetlen a megfelelő óvodai ruházat: - praktikus, kényelmes, könnyen kezelhető, tiszta - csoportszobai váltócipő ( egészségügyileg megfelelő, papucs, mamusz nem lehet) - szükség esetén átöltözéshez tartalék ruhanemű - a délután pihenés váltóruhában ( pizsamában ) történik. - tornafelszerelés ( pamutpóló, nadrág ) - udvari öltözék ( nem lehet abban a ruhában étkezni és pihenni amiben az udvaron játszott) - ajánlott a ruhákat, lábbeliket jellel ellátni. Védő-óvó előírások az óvodában tartózkodás során A gyermek testi épségéért, erkölcsi védelméért az intézménybe lépéstől annak elhagyásáig terjedő időben, illetve óvodán kívül tartott foglalkozások, programok (séták, kirándulások) ideje alatt az óvoda felelős. Az óvoda minden dolgozójának alapvető feladata közé tartozik, hogy a gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, valamint, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy annak veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások, séták előtt, illetve egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban, a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat. A balesetek megelőzése érdekében fontos, hogy az óvoda területének elhagyásáig betartsák az óvoda szokás és szabályrendszerét, a biztonsági, óvó-védő szabályokat, valamint a helyiségek és az óvoda berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használatát. Kérjük, minden esetben jelezzék a gyermekre felügyelő óvodapedagógusnak az óvodából való távozásukat, kíséret nélkül nem közlekedhetnek az óvoda területén a gyermekek. A gyermekek szülőnek való átadása után történő baleset bekövetkeztéért a szülő felelős. Az óvoda udvara nem közjátszótér! Felügyelet nélkül ott gyermek nem tartózkodhat, amikor a szülők megérkeznek a gyermekért, az udvaron már nem lehet játszani. Az óvodapedagógusok, csak az óvodával jogviszonyban álló gyermekekért vállalnak felelősséget, kérjük a testvérekre minden esetben fokozottan figyeljenek. A gyermek biztonságát veszélyeztető állapotban lévő hozzátartozónak az óvodapedagógusok megtagadhatják a gyermek kiadását. Rágógumit, kemény cukorkát, szúrós eszközöket ne hozzanak a gyerekek az óvodába. Kérjük a kapuk és ajtók előírásszerű, biztonsági záras használatát. A gyerekek még a szülő jelenlétében sem nyithatják ki a kapukat, ajtókat. A gyermekek biztonsága érdekében, továbbá az öltözők értékeinek megóvása, az illetéktelen belépések megakadályozása céljából az ajtókat ig, valamint a csendes pihenő ideje alatt ( ig) valamint a bejárati kapukat ig és ig zárva tartjuk. Az intézmény egész területén, illetve a bejárattól 5 méterig tilos a dohányzás! A balesetek elkerülése végett fontos a helyiségek és az óvoda berendezési tárgyainak rendeltetésszerű használata. Otthonról behozott tárgyak, játékok az óvodában A gyermek biztonságérzetének illetve az otthon való kötődés erősítése céljából az alváshoz igényelt plüss állatka, illetve párna behozható az óvodába. Kiscsoportba beszokó gyermekeknél az alváshoz igényelt cumit tiszta, zárható, jellel ellátott tartóban reggel az óvodapedagógusnak lehet átadni, aki délután ugyanilyen formán adja vissza a szülőnek. Kérjük, hogy a cumit az óvoda területén ne adják gyermekük szájába, sem az 6

7 érkezéskor, sem a távozáskor. Véleményünk szerint csoportszobáink játékellátottság szempontjából jól felszereltek, rendelkezünk a 3-7 éves korosztály életkori sajátosságainak megfelelő játékeszközökkel, ezért otthonról hozott játékokra, eszközökre nincs szükség, kivétel mesekönyvek, illetve alvós játékok. A kerékpárt, rollert, szánkót a kijelölt helyre tegyék, napközben csak felnőtt engedélyével használhatják. Az előírtak be nem tartása esetén a bekövetkezett károkért, valamint ékszerekért nagy értékű dolgokért az óvoda nem vállal felelősséget. Fegyelmező intézkedések formái és alkalmazásának elvei Az óvoda nevelési intézmény, ezért felelősségünk megismertetni és elfogadtatni a gyerekekkel azokat az elvárásokat, amelyek eltérhetnek az otthoniaktól, de teljesítésük elengedhetetlen a közösségi élet és a különféle tevékenységek szempontjából. Minden óvodapedagógus feladata a helyes szokások kialakítása és a viselkedésformálás, illetve a hibás viselkedési megnyilvánulások megelőzése és javítása. Nevelőtevékenysége során fejleszti a csoportban nevelkedő egyes gyermekek szociális kompetenciáját és elősegíti az önfegyelmük kialakulását, szabálykövető magatartásukat. Intézményünknek egységes baleset- és környezetvédelmi, illetve illemszabályrendszere van, mely szabályok a gyermekek óvását szolgálják. A hatékony nevelés érdekében a szabályok betartását következetesen követeljük meg, ez a fegyelmezés. Ha az óvónő büntetéshez folyamodik, mindig megadja a gyermeknek a lehetőséget a megbánási/javulási/békülési szándékra. Csak jó szándékból büntetünk, a megtorlásnak még a látszatát sem keltjük. Figyelembe tartjuk a büntetési fokozatokat. Az alkalmazott fegyelmező intézkedéseink (büntetések) elvei: azonnaliság, következetesség/rendszeresség, fokozatosság a szituációhoz és az egyénre szabott legeredményesebb formát alkalmazzuk (van olyan eset, amikor a fokozatok nem végigjárhatóak) Szigorúan tilos a testi fenyítés! Büntetések formái, fokozatai: rosszalló tekintet és átterelés más tevékenységbe figyelmeztetés, megbeszélés felemelt hangon való határozott tiltás játékból való kivonás ( gondolkodószéken annyi percig, ahány életéves a gyermek) bizonyos játékeszköztől vagy játszótárstól való távolságtartás határozott időre való csoportból való kivonás (óvónői felügyelet alatt) csoportos jutalomból való kimaradás szülő jelenlétében történő közös megbeszélés szakemberhez (pszichológus) való irányítás. A gyermekek jutalmazásának elvei, formái: Elsődleges fontosságú a pozitív megerősítés és értékelés. Csak az elsőként megmutatkozó helyes viselkedést, vagy az arra utaló jeleket jutalmazzuk. A jutalmazás ösztönző szerepére támaszkodunk. dicséret: a személyes jellegű szeretet-kifejezésektől a példaként való kiemelésig megbízatások (fogkrém-osztó, levélfutár stb.) felkerülés az ösztönző-megerősítő rajzos dagnosztikára ( én már tudok táblákra) jutalom-elfoglaltságok nyújtása (kedvenc mese, közös játék, stb.) kivételes esetekben tárgyi jutalom. Óvodai ünnepek és hagyományok Óvodai ünnepeinken, megmozdulásainkon szívesen fogadjuk a szülők tevékeny és segítő közreműködését. Szülőkkel közös ünnepeink: Szüret, Karácsony, Föld Napja, Anyák napja, Tanévzáró ünnepség és ballagás 7

8 (iskolába menő gyermekek), Családi nap és Apák napja. Az óvoda és a család egyéb közös tevékenységei: Szülői Fórumok a szülők által igényelt témákban, megmozdulások a jeles napok jegyében. Zárt ünnepélyek: Mikulás, Farsang, Húsvét, Gyereknap. Rendkívüli események Bombariadó, katasztrófahelyzet esetén, megállapodás alapján minden gyermek és felnőtt a Kapocs utcai Általános Iskolába megy. ( Cím: 1188 Budapest Kapocs utca 56. ) Az óvodánkban nyilvántartott, gyermekekkel kapcsolatos adatok továbbítása - Fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat továbbítható. - Sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra a tanulási nehézségre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálatok intézményeinek. - Az óvodai fejlődéssel, az iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok továbbíthatók a szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának. - A gyermek veszélyeztetettségének feltárása, megszüntetése céljából a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, gyermekvédelemmel foglalkozó szervezetnek. - A gyermekek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatos adatok az érintett óvodához. Reklámanyagok elhelyezése az intézményben Vezetői engedély megkérése után az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos reklámszövegek (kultúrával, sporttal és egészséges életmóddal kapcsolatos) kerülhetnek ki az óvoda főbejáratához, illetve a szülői falújságokra. A Házirend elfogadásának és módosításának szabályai - A Házirend tervezetét az óvodapedagógusok javaslatainak figyelembevételével az óvoda vezetője készíti el. - A Házirend tervezetét megvitatják az óvodai szülői közösség képviselői, véleményüket írásba foglalják. - A Házirend tervezetét a szülői vélemények figyelembevételével megvitatja a nevelőtestület, véleményüket írásba foglalják. - A szülői szervezet képviselőinek illetve a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető elkészíti a végleges házirendet, melyet a nevelőtestület fogad el. - Az érvényben lévő házirend módosítását kezdeményezheti az óvoda vezetője, a nevelőtestület, a szülők közössége. A házirend hatályossága Ezen dokumentum a Zöld Liget Óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és azok szüleire vonatkozik. A Házirend nyilvánosságra hozatala szülői értekezleten történik, a megismerhetőség céljából valamennyi gyermek szülője kézhez kap egy példányt, ill. minden csoportos szülői információs faliújságon megtalálható. Érvényesség: amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, határozatlan ideig. Minden évben felül kell vizsgálni július 15. Ph. Herpainé Ábrányi Dóra óvodavezető 8

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására! HÁZIREND a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában 2015. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat.

1. Általános információk Az intézmény hivatalos neve: Hétszínvirág, Óvoda, Bölcs de, Gyermekjóléti és Családsegít Szolgálat. A Házirend szabályozása óvodánk Pedagógiai Programjával összhangban, az intézmény Szervezeti és M ködési Szabályzatának mellékleteként, a nemzeti köznevelésr l szóló 2011. évi CXC. törvény és módosítása,

Részletesebben

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA HÁZIRENDJE 1 NEFELEJCS MŰVÉSZETI ÓVODA OM azonosító: 032836 KÉKNEFELEJCS ÓVODA NEFELEJCS ÓVODA 2141 Csömör, Laki u. 3. 2141 Csömör, Kacsóh Pongrác u. 6. / : 06-28/543-940 / : 06-28/543-950; : 06-28/543-951 : ovoda.csomor@invitel.hu

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

H Á Z I R E N D Intézményvezető:

H Á Z I R E N D Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: 034703 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi határozatszáma: /2013. (..) Név H Á Z I R E N D elfogadás Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte:.. név Fenntartói

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 -

OM azonosító: 200866. Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - OM azonosító: 200866 Narancsliget Közhasznú Alapítvány Narancsliget Óvoda 2310 Szigetszentmiklós, Narancs u. 5. - 1 - 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A köznevelési intézmény működésére, külső és belső

Részletesebben

WALLA JÓZSEF ÓVODÁBAN

WALLA JÓZSEF ÓVODÁBAN HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a WALLA JÓZSEF ÓVODÁBAN! Az elkövetkező egy-két évben közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015.

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28. Tel/Fax: 06 83 / 360-169, E-mail: grotovi@zalaszentgrot.hu ÓVODAI HÁZIREND ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA,

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA, BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. / Pf:82. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujovi@baptistaoktatas.hu HÁZIREND 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Az óvoda Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Ez a Házirend a kázsmárki

Részletesebben

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01.

Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND. Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Orbánhegyi Óvodák HÁZIREND Készítette: Imrikné Krébecz Anita Érvényes: 2015.09.01. Az Orbánhegyi Óvodák házirendje az alábbi törvényeknek megfelelően készült: 2011.évi CXC köznevelési törvény továbbiakban:

Részletesebben

H á z i r e n d 1/2016.

H á z i r e n d 1/2016. H á z i r e n d 1/2016. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény 11/1994.

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878

5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu. OM azonosító: 035878 5000 Szolnok, Templom út 6. Tel.: 56/511-050, fax.: 56/511-055, e-mail: belvarosi.iskola@upcmail.hu OM azonosító: 035878 a Szegő Gábor Általános Iskola HÁZIRENDJE Módosításokkal együtt hatályba lép: 2015.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Verzió: 04-2013 Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben