ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb."

Átírás

1 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál óvodavezető: Elfogadta: Nevelőtestület: Egyetértett: Szülői Szervezet Jóváhagyta: Önkormányzat:

2 2. oldal, összesen: 13 Kedves szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyerekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Az óvodapedagógusok, dajkák képzettsége, szakmai elhivatottsága garancia a programunk célkitűzéseinek megvalósítására. A pedagógus, valamint a nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazott büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személy. Számunkra a legnagyobb érték: a gyermeki individuum tiszteletben tartása, sokoldalú fejlesztése az egyenlőség jegyében, az egészség az élet értéke az egészséges életmód megalapozása, a jövő generációja egészségmegőrzése érdekében, a természeti és társadalmi környezet szépségeinek, értékeinek megismertetése, annak védelme tevékeny részvétellel. Óvodánk külső és belső esztétikuma gyermekközeli, barátságos, otthonos és biztonságos. Törekszünk a harmonikus, derűs, családias légkör megteremtésére, amelyben a gyermekek felszabadultan, jól érzik magukat. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk ki, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális tevékenységek egyensúlyba legyenek. A változatosságon, sokszínűségen kívül törekszünk a gyermekek ideális (saját személyükre szabott) terhelésére. Az önfeledt játék is rendkívül fontos a gyermek egészséges fejlődéséhez. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a gyermeknevelésben. Nevelési elveinkben szorosan együttműködünk a legközvetlenebb nevelési partnereinkkel a családdal, a bölcsödével, az iskolával. Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk, ezért lehetőséget adunk a megfelelő mennyiségű és minőségű sportolásra, gondoskodunk a változatos, egészséges életvitel kialakításáról, megalapozásáról. A gyermekek egészségi állapotát gyermekorvos, fogaik épségét fogorvos ellenőrzi. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ezen házirend: a Közoktatásról szóló többszörösen módosított évi LXXXIX. törvény, a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994.(VI. 8.) MKM rendelet, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény rendelkezései alapján készült.

3 3. oldal, összesen: 13 Az óvoda neve: Címe: 2360 Gyál Tulipán utca 23. Telefonszáma: Alapító és fenntartó: Gyál Város Önkormányzata Óvodavezetőjének neve: Vezető helyettes neve: Az óvoda ügyintézőjének neve: A házirend hatálya: A házirend az óvoda minden pedagógusára, illetve valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó 3-7, éves korú gyermekekre és szüleikre vonatkozik. A Házirend jogforrás melynek megsértése jogsértés. A házirendet: az óvodavezetője készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a házirend elfogadásakor illetve módosításakor a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol, a házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. Az óvoda törvényben meghatározott feladatai: ellátásának keretei között felelős a gyermekek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséért, az óvoda felelős a gyermekközösség kialakulásáért és fejlődéséért, az óvoda a gyermek személyiség fejlesztésében, képességének kibontakoztatásában együttműködik a szülővel, az óvoda a gyermekközösség kialakítása, fejlesztése során a szülők közösségével együttműködve végzi nevelő oktató munkáját. Az óvodai nevelés szakasza a gyermek három éves korában kezdődik és ha jogszabálymásképp nem rendelkezik- tart annak az évnek augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek hetedik életévét betölti A szülő kérésére a gyermek augusztus 31-edike után további óvodai nevelésben vehet részt, ha az óvoda nevelőtestülete (a szakértői és rehabilitációs bizottság javaslatára) azzal egyet ért. A gyermek ötödik évének betöltésétől kezdve óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmód felkészítő foglalkozáson köteles részt venni. A gyermek joga A gyermeknek joga, hogy a nevelési oktatási intézményben, biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani, és védelmet kell számára biztosítani, fizikai, lelki erőszakkal szemben. A gyermek nem vethető alá testi fenyítésnek.

4 4. oldal, összesen: 13 A gyermek joga, hogy személyiség jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jognak gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében. A gyermekjoga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön. A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért. Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön. Joga, hogy rendszeres egészségügyi ellátásban részesüljön. A gyermek kötelességei hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét, hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit, hogy az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodatársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. A szülő joga 1. A szülőt megilleti a nevelési-oktatási intézmény szabad megválasztásának joga. 2. Joga, hogy megismerje az óvoda Helyi Nevelési Programját (HNP), Szervezeti Működési Szabályzatát (SzMSz), Intézményi Minőség Irányítási Programját (IMIP), Házirendjét. 3. Írásbeli javaslatát, az óvodavezetője, a nevelőtestület, a szülői szervezet, a pedagógus megvizsgálja, és a megkeresésétől számított harminc napon érdemi választ kapjon. 4. Joga, hogy folyamatos tájékoztatást kapjon gyermeke fejlődéséről. A gyermek neveléséhez tanácsokat kapjon. Az óvoda intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen a foglalkozásokon. 5. A szülő kezdeményezheti Óvodaszék, Szülői Szervezet létrehozását, részt vehet és közreműködhet annak tevékenységében. A szülő kötelessége, hogy: A szülő kötelességei a tájékoztatásban megjelent napon gyermeke étkezési térítési díját,- hiányzás esetén, legkésőbb pótbefizetésen befizesse, biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó, az iskolai életre való felkészítő foglalkozásokon, napi 4 óra részvételét, megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítésében, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, elősegítse gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását,

5 5. oldal, összesen: 13 a gyermeke ruházata tiszta és jellel ellátott legyen. A kijelölt öltöző helyen biztosítsa gyermeke részére a váltóruhát, amely a gyermek kényelmét és egészségének megóvását szolgálja, váltóruha: (szükséges lehet 1. alsónemű, atléta vagy póló 2. zokni vagy harisnyanadrág, 3. rövidnadrág, illetve kisszoknya, 4. váltó cipő, ami tartja a gyermek lábát és biztosítja megfelelő szellőzését, 5. udvari szabadidő ruha, cipő, szükség szerint kabát) biztosítsa gyermeke tornafelszerelését a tornazsákban: (tornacipő, zokni, pamutnadrág, pamut felső trikó, póló) Az óvodai beiratkozás és egyéb tudnivalók Városunkban, minden év tavaszán a gyermekek felvételi előjegyzése történik. A hirdetményt az óvoda kapujára tesszük ki, de a város több pontján is megtalálható a tájékoztatás. A beiratkozás a gyermek és szülei személyes megjelenésével történik, a gyermekre vonatkozó információk rögzítésével, amit a szülők tájékoztatása előz meg. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Óvodába az a gyermek vehető fel, aki a harmadik életévét az adott év december 31. napjáig betölti. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelés évben folyamatosan történik. A gyermek elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik. Az óvoda felvételről, átvételről az óvodavezető dönt. Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, több óvoda esetén az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre. Az óvodába felvett gyermekek csoportba történő beosztásáról az óvodavezető dönt, a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével A beiratáshoz, szükségesek a következő dokumentumok. a gyermek születési anyakönyvi kivonata gondviselő szülő személyi igazolványa lakcímkártya a gyermek egészségügyi kiskönyve Az óvodába megbízhatóan ágy és szobatiszta gyermek járhat. Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás, az étkezési térítési díj befizetése szükséges. A gyermek óvodába járása beszoktatással kezdődik. Intézményünkben dolgozó óvónők elkötelezettek abban, hogy minél zökkenőmentesebbé tegyék a gyermekek és szüleik számára az elválással járó nehézségeket. Ezért biztosítjuk a

6 6. oldal, összesen: 13 fokozatos, illetve szülős beszoktatást. A csoportos óvónők, a szülők megbeszélése alapján. Óvodába járási kötelezettség A tanköteles gyermek (5. életévét betöltött) egy nevelési évben 7 napnál többet igazolatlanul nem mulaszthat, ellenkező esetben az óvodavezető értesíti a gyermek lakóhely szerinti jegyzőjét. A be nem jelentett hiányzás esetén 10 nap után, kétszeri írásbeli felszólítást követően az óvodavezető a jegyzőt értesíti. Hivatalos átjelentkezés szükséges, ha előzőleg másik óvodába járt a gyermek. A nyomtatványokat az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. A gyermeket a szülő kérelmére, ha a sajátos helyzete indokolja az óvodavezető, felmentheti az óvodai nevelés alól. Az ötödik életévét betöltő gyermek, az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokon köteles részt venni, a nevelési év első napjától. A felkészítő foglalkozások ideje minimálisan napi négy óra. A foglalkozásokról való távolmaradás, hiányzás, indoklásának és egészségügyi igazolásának szabályai. Betegség esetén, orvosi igazolás szükséges a hiányzott napokról. Egyéb esetben - Amennyiben a szülő három napnál hosszabb ideig (üdülés, külföldön való tartózkodás miatt) nem kívánja az óvodát igénybe venni, az intézményvezetőjétől írásban kell engedélyt kérni. Megszűnik az óvodai elhelyezés Ha a gyermeket másik óvoda átvett, az átvétel napján. A szülő írásban bejelenti, hogy gyermeke kimarad, a bejelentésben megjelölt napon. Ha fizetési hátralékát a szülő felszólítás ellenére sem rendezi, az óvodavezető a szülő eredménytelen felszólítása és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után - megszüntette. A megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján. A gyermeket felvették az iskolába. A gyermeket nem vették fel az iskolába, annak a nevelési évnek az utolsó napján (augusztus 31-ig.), amelyben a nyolcadik évét betölti. Ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíz - nél több napot van távol és az óvodavezetője két alkalommal írásban értesítette a szülőt, az igazolatlan mulasztás következményeire /KT (1)/. Kivételt képez az eljárás, ha a gyermek hátrányos helyzetű, valamint tanköteles korú gyermek esetében, akinek a hiányzását az óvodavezető a jegyzőnek jelenti. Az óvoda törli a nyilvántartásából azt a gyermeket, akinek az ellátása a jogszabályok szerint megszűnt. Az óvoda nyitvatartási rendje Az óvodai nevelés, a teljes óvodai életet magába foglaló játék, játékos tanulási folyamatok keretében zajlik. Az óvodában szervezett tanulási folyamatok (játékos foglalkozások), naponta általában 7-11 óráig tartó időszakban történnek. Természetesen a délutáni időszakban is számtalan

7 7. oldal, összesen: 13 lehetőséget biztosítunk, a gyermekek önfeledt játékára, amelynek során, ismeretekkel gazdagodhatnak. Hétfő- péntek óráig. Nevelésünk, oktatásunk eredményessége érdekében kérjük, hogy a gyermekeket minden nap ig. szíveskedjenek behozni az óvodába. A gyermekek biztonsága érdekében 9 órakor a kapukat bezárjuk, 12 óra 30 -kor nyitjuk ki ismét. A reggeli ügyeletet ig, heti forgó rendszerben. Minden héten péntekig a központi faliújságon megtalálható a következő hétre vonatkozó, ügyeletes terem beosztás. A délutáni ügyeletet 16 óra 30 -től, az aktuális héten nyitós csoportok veszik először igénybe. A délutáni csoportösszevonást hetenként változóan, a kijelölt teremben, (az időjárás függvényében az udvaron)17 óra 30 -ig biztosítjuk. Az ebéd után hazamenő gyermekeket 13 óráig kérjük elvinni. Ez után ismét bezárjuk a bejárati ajtót. Az óvodás gyermekek délután 15 óráig pihennek, majd 15 óra 30 -től a folyamatos hazamenetelt biztosítjuk. Ügyeletes csoportmegnevezése: központi faliújságon található Kérjük, ha valamilyen oknál fogva esetenként a fent leírtaktól eltérnének, azt jelezzék előre a csoportos óvónőknek. Mindannyian arra törekszünk, hogy a gyermekek kiegyensúlyozott nyugalmát biztosítsuk. Beszoktatási időn túl, a gyermekcsoportban az óvodai élet zavartalansága érdekében kérjük, ne tartózkodjanak testvérek, illetve szülők. Igyekszünk közös családi eseményeknek is teret adni, amelyeken minden kedves vendéget örömmel látunk. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van, hogy a rábízott gyermekeket maradéktalanul elláthassa. A foglalkozások idején, illetve pihenő időben ne zavarjuk az óvodásokat. A gyerekek érkezésének és távozásának rendje (reggel, ebéd után, délután pihenés után) A gyereket óvodába érkezéskor a szülő minden esetben személyesen adja át az óvónőnek, egyébként, ha a gyermek valamilyen oknál fogva nem megy be a csoportba, az óvónő nem tud a gyermek jelenlétéről, így felelősséget sem vállalhat érte. Az óvónő által távozáskor, köszönés után átadott gyermekért a szülő felel. Az ezt követő szabadfoglalkozást, családi programot a szülő óvodán kívül oldja meg. A gyermek az óvodába csak törvényes gondviselővel érkezhet és távozhat. Ettől eltérő esetben csak írásos meghatalmazással térünk el. Az óvodába a szülővel, ismerőssel érkező gyermekért az a felnőtt szülő, ismerős a felelős, akivel a gyermek érkezett. Itt létével nem zavarhatja az óvoda életét. Válófélben lévő szülők esetén csak a bírói ítélet szerint megállapított, a szülői felügyeletet gyakorló szülő viheti el a gyermeket. Vita esetén a gyermek láthatását az óvodán kívül a családban kell megoldani.

8 8. oldal, összesen: 13 Nevelés nélküli munkanapok Minden évben az óvoda éves munkatervében rögzítettek szerint kerül felhasználásra, amely a pedagógiai munkát segíti elő. A tanév 5 nevelés nélküli munkanapjából hármat a szünetek idején szervezünk, így a szorgalmi időre 2 marad, minden alkalomra ügyeletet biztosítunk. Nevelésnélküli munkanapok felhasználásának elvei Nevelési értekezletek, minőségfejlesztési feladatok, szakmai és egyéb szervezeti továbbképzések megtartása. Nyári zárva tartás rendje Városi szinten két turnusban történik, így a zárások ideje alatt mindig van egy kijelölt óvoda, ahol a gyerekek ellátása biztosított a nyári időszakban is. Első turnus az iskola befejezésétől 5 hét. Második turnus ideje: Az iskolakezdéstől visszaszámlálva 5. hét. Az óvodában található központi faliújságon minden év október végéig kitűzésre kerül. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat! Beteg, megfázott, gyógyszert, láz-vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek behozatala az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és többi gyerek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Az óvónőnek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a gyermeknek a nap folyamán! Kivéve (pipa) és magas láz csillapítására szolgáló készítmények esetén. Az oktatási év alatt ( ) betegség esetén három napos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabály. Az óvónő teendője baleset vagy napközben megbetegedő gyerek esetében A balesetet szenvedő gyermeket haladéktalanul ellátja, miközben a csoport felügyeletét biztosítja. A baleset súlyosságától függően, eszméletvesztés, lázgörcs esetén orvosról gondoskodik (mentő, orvos kihívása, elszállítása orvoshoz). Láz, hányás, hasmenés, hasgörcs esetén az óvónő megkezdi a láz csillapítását, majd értesíti a szülőt, hogy minél hamarabb vigye el a gyermeket. Ezután a szülő gondoskodik az orvos felkereséséről. Ilyen esetekben a gyermek csak orvosi igazolással jöhet újból az óvodába. Fertőző betegség (rubeola, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentkezési kötelezettsége van. Az intézmény pedig a bejelentést követően jelez az ÁNTSZ felé, és fertőtlenítő takarítást végez szükség szerint. Betegségből gyógyult gyermekeket csak orvosi igazolással jöhetnek ismét közösségbe.

9 9. oldal, összesen: 13 Napirend óvodánkban egész nap folyamán biztosított a megfelelő idő a gyermekek elsődleges tevékenységére, a játékra, minden gyermek számára választható tevékenység (tanulás, munka) a játékidőn belül valósul meg, a szabad levegőn tartózkodás évszakhoz igazodóan napi rendszerességgel biztosított, a folyamatos reggelizés, ébredés önkiszolgálási, gondozási teendők biztosítása Étkezések időpontjai, szabályai: 8-9 óra folyamatos reggeli *Kb.: 10. ill Tízórai (gyümölcs) között Ebéd * Szülők biztosítják, a szülői szervezet egyetértésével, elfogadásával A gyerekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése az óvoda feladata, mely élelmiszerekből az ételmintát köteles 48 órán át megőrizni (ÁNTSZ). Azok a gyerek, akik kora reggeltől igénylik az óvodát, indulás előtt reggeli meleg folyadékkal, kis harapnivalóval kínálják otthon, mert óvodánkban a reggelivel 8-9 ig. tudjuk a gyermekeket kínálni, érkezésüktől folyamatosan. Az öltözőben étkezni tilos! Nem etikus a többi gyerekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert (csokoládé, túrórudi, banán) fogyaszt, nassol. Konkrét programok módosíthatják a fenti étkezési időpontokat, pl. a testnevelés foglalkozás. Az óvoda konyhájában csak a személyzet tartózkodhat. Óvodánkba főzőkonyhából szállítják az élelmet. A megérkezés függvénye szerint zajlik az étkeztetés. Az óvoda élelmiszer biztonsági minőségbiztosítás alapján dolgozik (HACCP), amelynek betartása mindenki számára kötelező. A szülők is csak származási, vásárlási helyet igazoló szelvénnyel hozhatnak be bármi nemű ételt az óvodába (pl. születésnapra tortát, tízórai gyümölcsöt, farsangra süteményt, üdítőt stb.). Az étkezési díj megállapítása, a mindenkori érvényben lévő jogszabályok alapján történik. 50%-os a három vagy több gyermekes családok részére A család szociális helyzetének figyelembe vételével a szülő étkezési kedvezményt kérhet. Írásos kérelméhez jövedelmi helyzetét igazoló dokumentumok csatolásával. 100 %-os kedvezményben részesül, akinek a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról határozata van.

10 10. oldal, összesen: 13 Ebéd lemondások jóváírások rendje: A gyerekek távolmaradását a térítési díj jóváírása miatt is be kell jelenteni. Hiányzás esetén az étkezés lemondása személyesen, az arra rendszeresített füzetben vagy telefonon történik. A füzetbe kérjük beírni (név, csoport megjelölés a hiányzás várható ideje, beírás dátuma aláírás) Be nem jelentett hiányzás esetén, két napig jelenti az óvónő a gyermeket étkezésre, melyet a szülőnek ki kell fizetni. Ha előre nem látható a gyermek hiányzása (betegség miatt), telefonos jelentést délelőtt ig a gazdasági ügyintézőnek lehet bejelenteni. Fertőző betegség esetén bejelentési kötelezettsége van a szülőnek, A lemondást követő naptól kerülhet a térítési díj jóváírására. A hiányzás első napját a szülő fizeti, kivéve, ha azt írásban előre lemondta. Az óvodába behozandó felszerelés váltócipő a csoportszobai tartózkodáshoz udvari játékhoz összekoszolható ruha, cipő egy-két váltás alsónemű tornazsákban pamut kényelmes nadrág, póló, tornacipő, zokni fogkefe, fogkrém, pohár, fésű alváshoz lepedő, lapos párna ágyneműhuzat, pizsama úszáshoz: hátizsákban fürdőruha, papucs, úszósapka törölköző, nejlonzacskó a vizes holminak, hosszú hajú kislányoknak száraz hajgumi A gyermekek otthonról behozott tárgyainak, játékainak szabályai: Engedélyezett: A gyermek megnyugtatását szolgáló játékok behozatala (kabala, kispárna). Tilos óvodánkba cumit, cumisüveget behozni. Ha a gyermek az óvodába értéktárgyakat hoz (aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak, stb.) azok megőrzésére, eltűnéséért való felelősségvállalására az óvoda nem vállalkozhat. Kérjük, hogy az óvodába behozott egyéb eszközök körét az óvónőnek bejelenteni szíveskedjenek. A gyermek személyes holmiját az öltözőben szíveskedjenek elhelyezni. Óvodai ünnepeinkről, azok idejéről, az ünneplés módjáról, ünnepi ruha szükségességéről időben tájékoztatást adunk. A család-óvoda közös nevelési elveinek kialakítása: Kérjük, hogy segítsék gyermekeiket abban, hogy elfogadják az óvodát és annak szokásrendszerét. Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni a felnőtteket, szeressék és fogadják el pajtásaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, legyenek képesek alkalmazkodni.

11 11. oldal, összesen: 13 Az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. Ezen törekvésünk sikerének érdekében kérjük, otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. A szülőknek lehetőséget biztosítunk, hogy az óvodánkba folyó pedagógiai munka kialakításában, a megfelelő fórumokon részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő, a közös gondolkodást. Együttműködés fórumai: szülői értekezletek: évente 3 alkalommal fogadóórák: óvónők jelzése, szülők igénye alapján, havonta 1 alkalommal családlátogatás újonnan felvett gyermekek esetében, illetve ha szükséges a gyermek érdekében nyíltnapok szervezése (ősszel, tavasszal) szülők fóruma (évi 3 alkalommal) Óvodavezető fogadóórája: minden hónap első hétfője óra Gyermekvédelmi felelős fogadóórája: minden hónap második hétfője óráig Fejlesztő pedagógus fogadó órája: minden hónap utolsó hétfője óráig Fontos tudnivalók Dohányzás, alkohol és drog fogyasztás az intézmény egész területén tilos! Az óvoda területén kereskedelmi, ügynöki tevékenység nem folytatható, kivétel az óvoda által szervezett rendezvény alkalmával. Az óvoda látogatására a (jogosultakon kívül) csak az óvodavezető adhat engedélyt. Az óvoda helyiségeinek (csoportszobáinak, konyhájának, WC, udvarának) a szülők által használhatóságának rendje A gyermekmosdót csak a gyermekek használhatják, a szülők az óvoda felnőtt WC-jét vehetik igénybe szükség esetén. A szülők a kapcsolattartási lehetőségek figyelembevételével látogathatják a csoportszobát. (nyíltnap, fogadóóra, szülői értekezlet, játszóház, ünnep, óvodaszépítő, szülők fóruma). A gyermekükért érkezett szülők, valamint látogatók és családtagjaik a mozgásfejlesztő játékeszközöket nem használhatják. Kivéve ovi juniális, ahol a szülők felügyeletével vehetik igénybe az óvoda udvarán található eszközöket. Az óvoda bejárata 9 h-15 h-ig zárva tart. A bejutást csengő segíti. Az óvoda iránt érdeklődők, leendő szülők, látogatók érkezésének kalauzolása a dajka és az óvodatitkár feladata. Minden látogatót az óvodavezetőhöz, annak hiányában a helyetteshez kell kísérni. Reklám jellegű anyagok kihelyezése csak az óvodavezetői beleegyezéssel történhet. A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek ki az óvoda hirdetőtáblájára.

12 12. oldal, összesen: 13 A gyerekek nagyobb csoportjának meghatározása: Gyermekcsoportok: 7 csoport fő, két óvónőhöz tartozók Tanköteles gyermekek csoportja Logopédiai fejlesztésben részesülők csoportja Hit és vallásoktatásban részesülő gyermekek csoportja Úszásban résztvevők csoportja Önköltséges tanfolyamon résztvevők: ovi foci, zene ovi, úszás Az intézmény homogén és heterogén életkorú csoporttal illetve csoportokkal működik, maximális csoportlétszám 25 fő. Egy csoporton belül az életkori sajátosságoknak megfelelő oktatás differenciáltan zajlik. Óvodán kívüli programlehetőségek: Sportolási lehetőségek: úszás, ovi foci, séta kirándulás. Kulturális programlehetőségek: gyermekszínház, bábszínház, koncert, kiállítás látogatás, Állatkerti séta, múzeumlátogatás, könyvtárlátogatás. A beiskolázás az óvodai feladatai A gyermekek beiskolázását a mindenkor érvényes törvényi szabályozások és a fejlődési mutatók határozzák meg. A rendszeres egészségügyi, a Nevelési Tanácsadó által végzett iskolaérettségi, valamint a logopédiai szűrővizsgálatok együttes eredménye a döntés alapja. A gyermekvédelem feladata az óvodában A gyermek egészséges, harmonikus fejlődése érdekében kapcsolattartás a szülőkkel. Segítségadás, szociális támogatásukhoz, nevelési problémáik megoldásához. Az óvoda épületének hasznosítása A fenntartó engedélye alapján, amennyiben az alapító okiratban a hasznosítás, mint vállalkozási tevékenység szerepel, megfelelő szabályozás és a feltételek kialakításával lehetőség van az épület egyes helyiségeinek hasznosítására (pl. tornaterem, társalgó) Anyagi felelősség kérdése: Az intézmény minden dolgozójának és használójának feladata az intézmény értékeinek megóvása, védelme. A rongálást a mindenkor érvényes szabályoknak megfelelően egyedi elbírálás alapján szankcionáljuk. Házirend nyilvánosságra hozatala, a szülői értekezleteken történik, majd a megismerhetőség, biztosítása céljából, az intézmény épületében kifüggesztésre kerül. A gyermek beiratkozásakor minden szülő átveszi a házirend egy példányát, aláírásával ezt igazolja.

13 13. oldal, összesen: 13 Jóváhagyási, egyetértési, véleményezési záradék A házirendet a nevelőtestület -án(én) elfogadta Nevelőtestület nevében hitelesítette... (jegyzőkönyv készült) A Szülői Szervezet egyetértési jogát érvényesítette (jegyzőkönyv készült) Szülő Szervezet elnöke aláírásával hitelesítette: Óvodavezető a fenntartónak megküldte jóváhagyás céljából:.. Záradék: A házirendet a fenntartó szám alatt jóváhagyta. aláírás A Házirend életbelépésének időpontja:.

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross@ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS H Á Z I R E N D

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE

SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE SOMOGYMEGGYESI ÓVODA HÁZIRENDJE 2013 A Somogymeggyesi Óvoda Házirendjét a Helyi Nevelési Program és az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját alapul és a helyi sajátos körülményeket figyelembe véve határoztuk

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje

Nyugat-magyarországi Egyetem. Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda. Aranykapu Tagóvodájának. Házirendje Nyugat-magyarországi Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Aranykapu Tagóvodájának Házirendje Sopron, 2015. február 1. Tartalom: Bevezető Az óvodával kapcsolatos legfontosabb adatok Az óvoda nyitva tartása

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A HÁZIREND JOGISZABÁLYI ALAPJA 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban Nkt.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E Készítette: Dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető 1. Információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre és szüleikre

Részletesebben

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIREND

HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIREND HALÁSZTELKI TÜNDÉRKERT ÓVODA HÁZIREND 1 TARTALOMJEGYZÉK Halásztelki Tündérkert Óvoda... 1 Házirend... 1 Bevezetés:... 4 Filozófiánk, nézeteink... 4 Célunk:... 4 A gyermekek jogai... 4 A gyermekek kötelességei:...

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft.

HÁZIREND. Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929. Polcz-Csiszár Katalin. Nevelő testület. Csodaovi Nonprofit Kft. HÁZIREND Cím: 1203 Ady Endre utca 79. OM azonosító: 202929 Készítette: Elfogadta: Polcz-Csiszár Katalin Nevelő testület Csodaovi Nonprofit Kft. fenntartó Érvényes: 2014. december 1-től Verziószám: 2/2014

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10.

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 HÁZIREND Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND 1 Általános információk az óvodáról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015.

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28. Tel/Fax: 06 83 / 360-169, E-mail: grotovi@zalaszentgrot.hu ÓVODAI HÁZIREND ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda 1088 Budapest, Rákóczi út 15. : 3384-840 fax: 3384-771 e-mail: tatika.ovoda@upcmail.hu www.ta-ti-ka-ovoda.

Napközi Otthonos Óvoda 1088 Budapest, Rákóczi út 15. : 3384-840 fax: 3384-771 e-mail: tatika.ovoda@upcmail.hu www.ta-ti-ka-ovoda. Napközi Otthonos Óvoda 1088 Budapest, Rákóczi út 15. : 3384-840 fax: 3384-771 e-mail: tatika.ovoda@upcmail.hu www.ta-ti-ka-ovoda.hu. Budapest, 2013.05.18. 2 Kéérreem,, hhooggyy aazz aal láábbbbi i hháázzi

Részletesebben

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Az óvoda Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Ez a Házirend a kázsmárki

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030

HÁZIREND. Székhelye: 9072 Nagyszentjános, József Attila út 6. Telefonszáma: 96/544-041 Fax: 96/544-030 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérjük, szíveskedjenek az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen végigolvasni, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Ezen házirend: a Közoktatásról

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

H á z i r e n d 1/2016.

H á z i r e n d 1/2016. H á z i r e n d 1/2016. A Házirend az óvoda Pedagógiai Programjával, a Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban, a következő törvények és rendeletek alapján készült: 1993. évi LXXIX. törvény 11/1994.

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

HÁZIRENDJE 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola 2015. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola HÁZIRENDJE Aktualizálva: 2015. szeptember 10. Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE

Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Pesti Úti Óvoda és Köztársaság Utcai Tagóvoda HÁZIRENDJE Készítette: Szűrszabóné Révész Zsuzsanna óvodavezető Hatályba lépés időpontja: 2013. április 01 1 BEVEZETŐ Kedves Szülők! A Nemzeti Köznevelési

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY

CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY CSICSERGŐ ÓVODA HÁZIRENDJE TORONY BEVEZETŐ Óvodánk házirendje a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA,

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA, BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT KISÚJSZÁLLÁSI ÓVODÁJA 5310 KISÚJSZÁLLÁS, IFJÚSÁG U.2. / Pf:82. Telefon: 59/520-595 / Fax:59/520-595 Email: kisujovi@baptistaoktatas.hu HÁZIREND 2015. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben