VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető"

Átírás

1 VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth u.67 Intézmény igazgatója: Takácsné Ortner Ilona Az óvoda vezetője: Kövecses Jánosné Kedves szülők! Bevezető Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására, mivel ez a közösségi élet zavartalan működésének, valamint a gyermekek harmonikus nevelésének feltételeit teremti meg. Az óvoda házirendje a gyermeki, szülői jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Az óvoda házirendjét az Évi LXXLX Közoktatási törvény és annak Évi LXI: törvény módosítása, valamint 11/1994. (évi: 8. )MKM Rendelet és annak módosításai alapján a helyi sajátosságokat figyelembe véve készítettük el. A házirend jogszabályként működő belső szabályzat, a benne foglaltak számon kérhetőek. I. ÁLTALÁ OS I FORMÁCIÓK AZ ÓVODA MŰKÖDÉSÉRŐL Az óvoda a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője, amely a 3 éves kortól az iskolához szükséges fejlettségi szint eléréséig tart, legkésőbb addig a tanévig, melyben a gyermek május 31-ig a 8. életévét betölti. Az óvodai nevelés célja: a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődése. Életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazodó, az egyéni adottságot, eltérő fejlődési ütemet figyelembe vevő óvodai nevelés biztosítása. Sokoldalú tapasztalatszerzéssel, képességfejlesztéssel, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítése. Iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése. Kiemelt célunk az anyanyelvi nevelés fejlesztése, a kommunikáció megvalósulása. A cél elérése érdekében építünk az óvodáskor legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységére, a mással nem helyettesíthető játékra. Fontosnak tartjuk a szeretetteljes, szorongásmentes óvodai légkör megteremtését. Óvodánkban a nevelőmunka a mindenkor érvényben lévő közoktatási törvény, az Országos Óvodai Nevelési Alapprogram, valamint a Helyi Nevelési Programunkban meghatározott célok szerint történik, mely minden érdeklődő szülő számára elérhető a vezető óvónő irodájában. Ismertetésére a szülői értekezletekkor kerül sor. Az óvodapedagógusok mindezek figyelembevételével végzik nevelő munkájukat. Az óvoda élén óvodavezető áll, aki biztosítja az intézmény törvényes és szakszerű működését és képviseli az intézményt. Meggyőződésünk, hogy csak a családokkal együttműködve lehet igazi eredményt elérni a germeknevelésben. Az egészségmegőrzésben a prevenció fontosságát valljuk. A gyermekek egészségi állapotát Gyermekorvosvédőnő, fogaik épségét fogorvos ellenőrzi. A gyermekek napirendjét úgy alakítjuk, hogy a játék, a mozgás, a változatos intellektuális Tevékenységek egyensúlyban legyenek.

2 1. Az óvodai felvétel: Az óvodai felvétel, átvétel a szőlő személyes megjelenésével, jelentkezés alapján történik Óvodába a 3. életévét betöltött, szobatiszta, egészséges gyermek vehető fel A beiratkozás, felvétel folyamatos A felvételről, átvételről, csoportbeosztásról az óvodavezető dönt, csoportbeosztásnál figyelembe véve a szülők, óvodapedagógusok véleményét is Beiratkozás a felvételi előjegyzési napló, felvétel a felvételi és mulasztási napló kitöltésével válik érvényessé Beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülők személyazonosságát, valamint a gyermek születési anyakönyvi kivonatát igazoló dokumentumok. Ez idő alatt a szülők és gyermekek számára lehetőséget adunk, hogy betekintést nyerhessenek óvodánk életébe, valamint megismerkedhessenek a gyerekekkel, óvónőkkel. 2. Kötelező felvétel esetei: A gyermek lakóhelye, tartózkodási helye az óvoda körzetében van, és az 5. életévét betöltötte, azaz óvodaköteles A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő hátrányos helyzetű Akinek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte Aki a gyermekvédelmi törvény értelmében napközbeni ellátásra jogosult A kötelező óvodai nevelés alól a szülő írásbeli kérelmére megfelelő indokkal / családi körülmények, sajátos helyzet / az óvodavezető felmentést adhat 3. Az óvodai elhelyezés megszűnése: Ha a gyermeket másik óvoda átvette Ha a szülő írásban jelezte, hogy a gyermek kimarad / pl, elköltözött / Fizetési hátralék miatt az eredménytelen írásbeli felszólítás és a gyermek szociális helyzetének vizsgálata után a megszűnés tárgyában hozott döntés jogerőre emelkedésének napján Aki kötelező óvodai nevelésben részesül, annak nem lehet térítési hátralék miatt az elhelyezését megszüntetni, ebben az esetben étkeztetésben nem részesül A gyermeket felvették az iskolába II. A HÁZIRE D ELKÉSZÍTÉSE A házirendet az óvodavezető készíti el, a nevelőtestület fogadja el, a szülői közösség képviselője pedig egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé, és lép hatályba. III. AZ ÓVODA MU KARE DJÉVEL ÉS ÉLETÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK 1. Az intézmény nyitva tartása: evelési év: szeptember 1- től, augusztus 31- ig. Szorgalmi időszak: szeptember 1- től május 31-ig. yári zárás:/ nagytakarítás /időpontjáról, minden naptári év február 15-ig írásban tájékoztatjuk a szülőket. evelésnélküli munkanapok: Az intézmény évente öt munkanapot vehet igénybe / a Kt. tv. értelmében / melyről azt megelőzve 7 nappal írásban tájékoztatjuk a szülőket. Az óvodai ellátást igénylő szülők gyermekei részére ügyeletet tartunk. api nyitva tartás: Reggel: ig ötnapos munkarendben, hétfőtől péntekig. 2. A gyermekek óvodában tartózkodásának maximális ideje 2

3 A gyermekek tartózkodásának időtartamát a szülők határozzák meg munkarendjük, és egyéb elfoglaltságuk szerint. Tapasztaljuk, ha ez rendszeresen napi 9 1/2 óra, az már a gyermek számára megterhelő, fárasztó, ezért ha tehetik, ennél rövidebb idejű óvodai tartózkodást javaslunk. 3. A gyermekek érkezésének és távozásának rendje / ajánlás /: A szülők gyermekeiket a nyitvatartási idő alatt bármikor behozhatják és hazavihetik, ha az óvodai tevékenység zavarása nélkül a következő szabályok betartása és tiszteletben tartása mellet teszik: Az óvoda nevelőtestülete kéri és ajánlja, hogy a gyermekeket szüleik 8 30 ig hozzák be az óvodába, mivel csak ebben az esetben tudunk a gyermekek rendszeres fejlesztéséért felelőséget vállalni. Kérjük, hogy a gyermeket minden esetben kísérjék be az óvodába és adják át az óvónőnek, távozáskor az óvónőtől kérjék ki, mert a felelősség vállalásra csak ily módon van lehetőségünk. Gyermekeiket egyedül ne engedjék be és ki az óvoda kapuján. Az óvoda főbejárata reggel kilenc óráig nyitva van, délután három óráig a gyermekek biztonsága érdekében zárva tartjuk. A szülő írásos nyilatkozata szükséges ahhoz, hogy az óvodapedagógusok a gyermeket kiskorú testvérrel vagy az óvodapedagógusok számára ismeretlen személlyel hazaengedjék. Az engedélyt a szülő, legkésőbb az aktuális nap reggelén adja át az óvónőnek. A szülők válása esetén a gyermek, csak a bírói ítélet szerint, a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülőnek adható ki. Az óvoda nem láthatási és kapcsolattartási terület, ezért erre ne is kérjék az óvónőt. Gyermek elhelyezési határozat nélkül, az óvónő mindkét szülőnek köteles kiadni a gyermeket. A szülő rendkívüli akadályoztatása / baleset, egyéb nem várt esemény / esetén az óvoda a jelzést követően megteszi a megfelelő intézkedést. Ha a gyermekéért érkező szülő nem cselekvőképes nem viheti el az óvodából, vagy zárásig nem jönnek értük, ilyen esetben értesítjük a másik szülőt vagy a gyermek legközelebbi hozzátartozóját, ha ez nem lehetséges intézkedünk a gyermek biztonságba helyezéséről. Az elhelyezés pontos helyéről a főbejárat ajtaján kifüggesztett kiírásból értesülhetnek, a másnap reggeli nyitásig. Gyermekeinket szeretnénk arra nevelni, hogy szüleiket, s az ő idejüket tiszteljék azzal is, ha megérkeznek értük az óvodába, játékukat tegyék helyére, köszönjenek el társaiktól, nevelőjüktől, és ne várakoztassák tovább szüleiket. Tudjuk, hogy nem mindig könnyű a gyermeki játék utáni vággyal szemben, de kérjük, ne engedjék vissza gyermeküket az öltözőből, udvarról semmilyen indokkal. Következetességünkkel későbbi nem kívánatos szokásokat előzhetünk meg. Ha a szülőnek a gyermekével kapcsolatos problémái, vagy egyéb megbeszélni valója van az óvónővel, kérjen időpont egyeztetést, hogy mindenki számára megtaláljuk a megfelelő helyet és időt. A mindennapi óvodai életben az óvónő teljes figyelmére szükség van. 4. Az étkeztetés rendje az óvodában A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezését az óvoda biztosítja. Élelmiszerekből az ételmintát 72 órán át megőrizzük (ÁNTSZ előírás), kivéve: születésnapi, névnapi kínálás, kiránduláskor csomagolt élelem, a csoport számára vitaminpótlásra szolgáló behozott gyümölcsök, zöldségfélék. A gyermekek otthonról hozott, házilag készített süteményt, tortát az óvodába nem fogyaszthatnak., A gyermek az óvodába érkezéskor- távozáskor az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert, édességeket, rágógumit stb. nem fogyaszthatnak, mivel az egészséges táplálkozást, és az óvoda tisztántartását akadályozza. 5. Az óvodai étkezések időpontjai: Tízórai: 9 15 Ebéd: 12 h -13 h -ig Uzsonna: ig. 6. Étkezési térítési díjak befizetése A befizetés négyhetente előre történik, legkésőbb minden hónap 15. napjáig, melyet az élelmezés vezetőnél kell befizetni, reggel 8 órától délután16 óráig. A befizetés pontos dátumát fél évre előre kifüggesztjük az óvoda faliújságjára. Pótbefizetésre meghatározott fizetési napokat szintén a faliújságon hirdetjük. A szülő felelősége, hogy a meghatározott napokon eleget tegyen kötelezettségének. 7. Étkezési térítési díjtámogatásban részesül: 3

4 50% étkezési térítési díjtámogatásban részesül, minden 3 és több gyermekes család, valamint az orvosilag igazolt tartósan beteg gyermek. 100% étkezési térítést kap az a gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül. Lehetőség van az önkormányzat által biztosított intézményi támogatás igénybevételére. Ezt olyan családok igényelhetik, ahol a családban élők egy főre jutó keresete nem haladja meg a mindenkori nyugdíj kétszeresét. 8. Hiányzás bejelentése, az étkezések lemondása: Hiányzás esetén az étkezések kizárólag az óvodában mondhatók le minden nap 8 óráig telefonon vagy személyesen, melyet jelenléti íven dokumentálunk. A lejelentés azon a napon lép életbe és a következő befizetéskor irható jóvá. A teljes hét lejelentésére az előző héten pénteken, vagy a hét első napján 8 óráig van lehetőség. Be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt. Ha megszűnik az óvodai elhelyezés, az előre befizetett térítési díjak, visszafizetéséről az a jelenléti íven történő jelzés alapján az élelmezésvezető gondoskodik. Tapasztalataink szerint az iskolai szünetek ideje alatt a gyermeklétszámunk lecsökken. Az előzetes élelmiszer rendelés érdekében felmérést végzünk, hogy ez időszak alatt kik azok a szülők, akik gyermekük számára igénylik az óvodai elhelyezést. Kérjük hogy a névre szóló felmérő ívet a feltüntetett határidőre, aláírásukkal igazolva hozzák be az óvodába, ellenkező esetben igényüket nem áll módunkba, figyelembe venni. 9. Az óvoda helyiségeinek használati szabályai: Külső látogatót csengetésre engedünk be az épületbe, akit a dajka néni a vezetőhöz kísér. Idegenek kíséret nélkül nem tartózkodhatnak az óvodában. Az óvoda helységeit (az óvodai dolgozók részére fenntartott helyiségeken kívül) csak az ott dolgozók, az odajáró gyermekek, és szüleik illetékesek használni. Az óvodai melegítő konyhába idegeneknek belépni tilos! Alkalmanként az óvoda vezető engedélyével használhatják a kijelölt helyiségeket (gyermekműsorok előadói, foglalkozási időn kívüli fakultatív programok vezetői) Az óvoda helyiségeit egyéb célokra, mint a gyermek életével kapcsolatos óvodai események, használni nem szabad! A helyiségek használója (a gyermek esetében a szülő, a fakultatív program vezetője vagy a gyermekért felelős pedagógus) az okozott kárért kártérítési felelőséggel tartozik. 10. Az óvoda egészségvédelmi szabályai A gyermek ruházata az óvodában: Jellemezze praktikusság, kényelem, tisztaság, rétegesség. Az átöltözéshez /évszaknak megfelelő /tartalék ruha és alsónemű szükséges, melyet vállfán lévő zsákban, az ötözőben helyezzenek el. Legyen a gyermeknek tornafelszerelése, váltócipője, udvari öltözéke. A ruhadarabokat megkülönböztető jelzéssel lássák el. 11. Távolmaradás igazolása Kérjük a szülőket, hogy a nevelési év alatt, a gyermeknek bármilyen távol maradását szíveskedjen bejelenteni. Egészséges gyermek hiányzását indokolt esetben a csoportvezető óvónők engedélyezik. Három napon túli hiányzás, vagy az óvodából betegen kiadott gyermek esetén csak orvosi igazolással jöhet újra az óvodába. Tanköteles korú (5 éves) gyermek hiányzását indokolt esetben csak a vezető óvónő engedélyezheti. Ha az ötéves korú gyermek az óvodából hétnél több napot van igazolatlanul távol, és az óvodavezető a szülőt írásban figyelmeztette a következményekre, sikertelenség esetén a jegyzőt értesíti. Ha a gyermek nem tanköteles és tíznél több napot van óvodából igazolatlanul távol, az óvodai elhelyezése megszüntethető. 12. A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok: Az orvos által igazoltan, állandó gyógyszerszedésre szoruló gyermeknek, kizárólag a létfenntartásához szükséges gyógyszerek beadását vállaljuk. 4

5 Minden egyéb esetben a beteg, gyógyszert szedő, még lábadozó gyermek behozatala az óvodába a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges! Fertőző betegség estén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. A nevelési év alatt a háromnapos hiányzás után az orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ előírása szerint kötelező. Az óvodások évente egyszeri kötelező szűrővizsgálatát az óvoda gyermekorvosa végzi el. Amennyiben szülő gyermek fejében élősdit észlel, kérjük, jelezze, hogy a többi gyermek érdekében a szükséges intézkedést megtehessük. Ezeket az eseteket kellő tapintattal, a gyermek személyiségjogainak tiszteletben tartásával kezeljük. Az óvoda területére állatokat behozni nem szabad. Az óvoda területén csak az erre kijelölt helyen lehet dohányozni, szeszesital fogyasztása tilos! 13. Az óvodába járáshoz nem szükséges dolgok behozatalának szabályai: A gyermek otthonról behozhatja kedvenc játékát, kisebb holmiját, mely számára érzelmi biztonságot jelent és a többi gyermek számára nem balesetveszélyes (játékautó, könyv, társasjáték stb.) Ezekért kártérítési felelőséget nem vállalunk. A gyermekeknek nem ajánlott a gyűrű, nyaklánc, karkötő viselése, elvesztéséért sem tudunk felelőséget vállalni. Az óvodába kerékpár, szánkó / kivéve a szánkózásra kijelölt napokon /behozatala nem engedélyezett mivel az óvoda sem a tárolást, sem a megőrzést nem tudja biztosítani. IV. A SZÜLŐK ÉS AZ ÓVODA 1. Együttműködés Annak érdekében, hogy gyermekeiket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, és őszinteségre. Fontos a közös nevelési elvek kialakítása a gyermek kiegyensúlyozott fejődése érdekében. Komolyabb probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, illetve az óvoda vezetőjét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá és igénylik is, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. 2. Fórumok: Szülői értekezletek Játszó munka délutánok, nyíltnapok, közös rendezvények Az óvónőkkel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések Fogadóórák, esetenként családlátogatás Partneri elégedettség mérés 4 évente SZMK. Összejövetelei 3. Kapcsolattartás Kérjük önöket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésre az óvónőt munkája közben hosszabb időre ne vonják el a gyermekcsoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja közben a nevelés folyamatát. Telefonon is csak nagyon indokolt esetben hívják ki az óvónőt a csoportból. Gyermekükkel kapcsolatos információt csak a saját óvónőiktől vagy az óvodavezetőtől kérjenek. 5

6 V. A GYERMEKI ÉS SZÜLŐI JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK AZ ÓVODÁBA : 1. A gyermek jogai az óvodában: A gyermeknek joga, hogy az óvodában, biztonságban és egészséges környezettben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, testmozgás beépítésével, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki Személyiségét, emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsák, védelmet biztosítsanak számára fizikai és lelki erőszakkal szemben. Nem vethető alá testi fenyítésnek, megalázó büntetésnek vagy bánásmódnak Joga, hogy képességeinek, érdeklődésének adottságainak, tehetségének megfelelő neveltetésben részesüljön Számára az ismereteket tárgyilagosan és többoldalú módon közvetítsék Személyiségjogait, személyiségének szabad kibontakoztatási jogát, önrendelkezési jogát, cselekvési szabadságát korának megfelelően tiszteletben tartsák Egyenlő bánásmódhoz való jogát, hátrányos megkülönböztetés nélküli nevelésre való jogát méltányolják Állapotának, személyes adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesüljön, s életkorától függetlenül a pedagógiai szakszolgálat intézményeihez forduljon segítségért Család anyagi helyzetétől függően, a törvényben meghatározott feltételek szerint a szülő kérelmére ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságát tiszteletben tartsák Jogait törvényes képviselője útján gyakorolhassa a jogszabályban meghatározottak szerint 2. A szülő jogai és kötelezettségei: A szabad intézmény választás joga Az óvodai alapszolgáltatás igény szerinti igénybevétele Pedagógiai programokhoz kapcsolódó ingyenes szolgáltatások igénybevétele Az ismeretek tárgyilagos és többoldalú módon való megközelítése az intézményben A hit és vallásoktatás igény szerint megszervezésének lehetővé tétele A jog, hogy megismerje a nevelési oktatás intézménynevelési, illetve pedagógiai programját, házirendjét A gyermeke fejlődéséről részletes és érdemi tájékoztatást, nevelési tanácsokat, segítséget kapjon Írásbeli javaslatot az intézményvezető megvizsgálja és az arra érdemi választ, kapjon. (30 napon belül) Kérhesse, hogy a gyermeke nem kötelező foglalkozásokat, illetve ilyen foglalkozás megszervezését kezdeményezze (az e szolgáltatásokban való részvételhez kérhető legmagasabb pénzösszeget a szülői közösség határozza meg) A nevelési-oktatási intézmény vezetője vagy a pedagógus hozzájárulásával részt vegyen az óvodai foglalkozáson Részt vegyen a szülői képviselői megválasztásában Kezdeményezze óvodaszék szülői szervezet létrehozását, és közreműködjön annak tevékenységének Személyesen vagy képviselő útján részt vegyen az érdekeit érintett döntések meghozatalában 3. A szülő kötelességei: Biztosítsa gyermeke részvételét az óvodai nevelésben ötéves kortól Megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében Megtegyen mindent tőle elvárható gyermeke fejődéséért Rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal Elősegítse a gyermekének a közösségbe történő beilleszkedést, a közösségi élet megtartási szabályainak elsajátítása Kötelessége az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát, jogait tiszteletben tartani 4. A szülői kötelességmulasztás következményei 6

7 Az óvoda tapasztalatai illetve megítélése alapján, amennyiben a szülő nem tudja vagy nem akarja szülői kötelezettségeit teljesíteni, akkor az óvoda törvény által előírt kötelezettsége jelezni a gyermek érdekében: Javaslat szakszolgálat igénybevételére pl. iskolaérettség megállapításához, területileg illetékes gyermekjóléti szolgálat felé, hatósági intézkedés kezdeményezése gyermekbántalmazás, súlyos elhanyagolás vagy egyéb más súlyos veszélyeztető ok fennállása esetén 5. A szülői közösség jogai Figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja az óvodavezetőt és a nevelőtestületet szükség esetén a fenntartót. A gyermekek nagyobb csoportját 10%-át érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőtől, illetve az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal rész t vehet a nevelőtestületi értekezleten. 6. Adatkezelés az óvodában A gyermekekkel, szülőkkel kapcsolatos információkat a óvoda titkosan kezeli. A Közoktatási törvényben meghatározott adatokat kell nyilvántartani az intézményben / gyermek neve, születési ideje, helye, állampolgársága, állandó és ideiglenes lakcíme, telefonszáma, szülők neve, a gyermekekkel fejlődésével kapcsolatos adatok, a gyermekbalesetekre vonatkozó adatok, a gyermekvédelmi nyilvántartás adatai/ Az adatok továbbíthatók: a fenntartó, pedagógiai szakszolgálat, iskolaköteles gyermek esetében az iskola felé, a bíróság rendőrség, ügyészség, államigazgatási szerv, nemzetbiztonsági szolgálat felé. Személyes adat akkor közölhető, ha ahhoz az érintett írásban hozzájárul. 7. A jogorvoslat rendje: A szülő jogorvoslati kérelmében hivatkozhat a házirendre, ha az óvoda döntése ellentétes a házirenddel. A nevelési- oktatási intézmény vezetője a gyermekekkel kapcsolatos döntéseit a jogszabályban meghatározott esetben és formában írásban közli a szülővel. A szülő a döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a gyermekérdekében eljárást indíthat felülbírálati kérelemre / egyéni érdeksérelemre hivatkozás/ vagy törvényességi kérelemre / jogszabálysértési hivatkozással. A fenntartó képviselője hoz másodfokú döntést a törvényességi kérelem ill. az óvodai felvételekkel és kizárással kapcsolatosan benyújtott felülbírálati kérelem tekintetében. VI. RE KÍVÜLI ESEMÉ YEK A nevelési- oktatási intézmény vezetője rendkívüli szünet rendelhet el rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, ha a nevelés-oktatás működtetése nem biztosítható vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, illetve helyrehozhatatlan kárral járna / szükséges a fenntartó egyetértése, ha ez nem lehetséges, a fenntartó haladéktalan értesítése/. Bombariadó és egyéb rendkívüli esetben/ tűz, csőtörés stb./ elsődleges feladata gyermekek biztonságba helyezése, az intézmény kiürítése a tűzriadó tervben rögzítettek szerint. 1. Az óvoda óvó-védő előírásai: A gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem lehet, így ha a szülő az óvodába gyermekét a pedagógustól átvette, a továbbiakban teljes felelőséggel felel annak testi épségéért.. Az óvodán kívüli szervezet foglalkozása, kirándulások csak abban az esetben szervezhető, ha a szülő aláírásokkal hozzájárul. Gyermeknek az óvónők az életkoruknak megfelelő, balesetek megelőzését szolgáló szabályokat ismertetik a nevelési év megkezdésekor, az udvarra menetel előtt kirándulás alkalmával csoportszobai foglalkozásokon. Kérjük a szülőket a szabályok közös fogantatására és a betartására: Szúró vagy vágó eszköz használat, az óvoda helyiséginek használata, rendkívüli eseménykor menekülési útvonal rendje, az óvoda környékére vonatkozó közlekedési szabályok. 7

8 2. Feladatok a gyermekbalesetek megelőzésének érdekében: A szülő gyermekét átöltöztetés után az óvónőnek adja át. A gyermek egyedül nem jöhet óvodába, még a kaputól sem. Délutáni udvari élet esetén a szülő menjen oda a pedagógushoz, vegye át gyermekét és így távozzanak az óvodából. Gyermek az udvaron egyedül nem tartózkodhat, mászókát, csúszdát és egyéb veszélyes eszközöket felnőtt felügyelete nélkül nem használhat. A szülők gyermekük átvétele után az óvoda udvarát játszótéri tevékenységre ne használják a balesetek elkerülése érdekében. Ha a szülő olyan használati eszközt, játékot, berendezési tárgyat észlel az óvodában, amely megrongálódott, vagy balesetveszélyt hordoz, azonnal jelezze az óvoda vezetőjének. Kérjük a szülők munkahelyi és lakáscímét, valamint telefonszámát, annak változásait, szíveskedjenek bejelenteni az óvoda vezetőjének, vagy a csoportos óvónőnek, hogy baleset, vagy betegség esetén azonnal értesíteni tudjuk Önöket. Baleset esetén értesítjük a szülőket és biztosítjuk a gyermek szükséges orvosi, szakorvosi ellátását, vagy indokolt esetben hívjuk a mentőszolgálatot. A balestek megelőzése érdekében kérjük, hogy gyermekeik ne viseljenek a mindennapokban ékszert, vagy olyan ruhadarabot, amely balesetveszélyes helyzetet teremthet (pl.: papucs). Testnevelés foglalkozáson a gyermekek balesetveszély elkerülése érdekében csak erre alkalmas felszerelésben vehetnek részt / tornaruha, csúszásmentes talpú tornacipő /. VII. A HÁZIRE DDEL KAPCSOLATOS EGYÉB SZABÁLYOK A házirendet nyilvánosságra kell hozni. A fenntartó által jóváhagyott házirendet az óvodavezető vagy az általa kijelölt pedagógusok ismertetik a szülőkkel, amit a szülők aláírásukkal igazolnak. Az elkészült és jóváhagyott házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek át kell adni. Az óvoda bejáratánál elhelyezett. Hirdetőtáblán ill. a csoportok öltözőjében a házirend egy példánya mindig megtalálható. A házirend módosítását a jogszabályi változás ill. szülői kezdeményezés is szükségessé teheti. A házirend ennek megfelelően, illetve kétévenként felülvizsgáljuk. A felülvizsgálati eljárás menetét az SZMSZ rögzíti. A házirend betartását ill. betartatását az óvoda vezetője, ill. a munkaközösség vezetője ellenőrzi. Pincehely november. 28 Készítette: Elfogadta: Kövecses Jánosné óvodavezető Nevelőtestület Szülői közösség nevében véleményét nyilvánította: SZMK elnök Az óvoda házirendjét Pincehely Község Önkormányzatának képviselőtestülete..év.hó..napján tartott ülésén jóváhagyta Kelt: polgármester 8

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név

Házirend. Csicsergő Óvoda. 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356. Név Közalkalmazotti Tanács nevében véleményezte. Név Csicsergő Óvoda 1073 Bp. Dob u. 102. OM:034356 Intézmény OM azonosítója: 034356 Legitimációs eljárás Nevelőtestület nevében: Készítette:. Intézményvezető aláírása Szülői szervezet nevében:. Név Név Közalkalmazotti

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.

AZ ÓVODA ADATAI. Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest. AZ ÓVODA ADATAI Kispesti Százszorszép Óvoda Házirend Budapest,1193 Táncsics M. utca 9. Tel/fax:282 93 64 email:szazszorszep@ovoda.kispest.hu Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034704 Szőke Éva

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.)

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) HÁZIREND MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) Intézmény OM - azonosítója: 202684 Készítette: Gyöngyösi Mária.. intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 8/2013. (VIII.28.)

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje

A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje A Balmazújvárosi Református Óvoda Házirendje Kedves Szülők! Kérjük, az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyereke érdekében törekedjenk a benne foglaltak betartására!

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009.

HÁZIREND VACKOR ÓVODA KINDERGARTEN VACKOR 2009. KINDERGARTEN VACKOR 2009. Házirend hatálya, általános információk az óvodáról, gyerekek az óvodában, szülők az óvodában, pedagógiai munka az óvodában, az intézmény biztonságát garantáló szabályok. A HATÁLYA

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND

DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND DIMENZIÓ ÓVODA 1125 Budapest, Szarvas Gábor út. 27. HÁZIREND 2012 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 3 2. Általános információk 3 3. Az óvoda működési rendje 3 4. Az óvodai felvétel, átvétel eljárási rendje 4

Részletesebben

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5.

ISKOLAI HÁZIREND. OM azonosító: 037735. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Petőfi Sándor Általános Iskola 2600 Vác, Deákvári főtér 5. Móra Ferenc tagiskolája Püspökszilágy, Kossuth Lajos u. 13. OM azonosító: 037735 ISKOLAI HÁZIREND Átdolgozva: közoktatási szakértő véleménye alapján

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E VÁROSKÖZPONTI ÓVODA BUDAI NAGY ANTAL UTCAI TAGÓVODA H Á Z I R E N D J E Készítette: Dr. Kapitányné Móré Anna óvodavezető 1. Információk az óvodáról A Házirend hatálya az óvodába járó gyermekekre és szüleikre

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross@ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS H Á Z I R E N D

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

H Á Z I R E N D Intézményvezető:

H Á Z I R E N D Intézményvezető: Az intézmény OM azonosítója: 034703 Legitimációs eljárás Nevelőtestületi határozatszáma: /2013. (..) Név H Á Z I R E N D elfogadás Intézményvezető: Ph Szülői szervezet nevében véleményezte:.. név Fenntartói

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8.

HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. HÁZIREND VÁROSMAJORI ÓVODÁK 1122 Budapest, Városmajor út 59/b. 1121 Budapest, Csermely út 8. 1 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. (CXC. tv. 8. 1. bek.)

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015.

Kópévár Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 200534 KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. KÓPÉVÁR ÓVODA HÁZIREND 2015. 1 Kedves Szülők! Köszönjük, hogy megtiszteltek bizalmukkal és gyermekük számára a Kópévár óvodát választották. Kérjük, hogy a sikeres és eredményes együttműködés érdekében,

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8

Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Verzió: 04-2013 Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami a kötelességed volna, a szeretet miatt azonban inkább csak kérlek Filemon 8 Hatályba lépés dátuma: 2015. szeptember 1.

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük

Szeretettel köszöntjük Szeretettel köszöntjük SIÓFOK VÁROS ÓVODÁJA és BÖLCSŐDÉJE PILLANGÓ ÓVODA INTÉZMÉNYEGYSÉGÉBEN Házirend Házirendünk a Nemzeti köznevelési törvény alapján az intézmény Pedagógiai Programjával, Szervezeti

Részletesebben

A MESEHÁZ ÓVODA HÁZIRENDJE (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT)

A MESEHÁZ ÓVODA HÁZIRENDJE (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) A MESEHÁZ ÓVODA HÁZIRENDJE (RÖVIDÍTETT VÁLTOZAT) 1 ÓVODÁNK ADATAI Nevünk: Meseház Óvoda Címünk: Mór Szabadság tér 12. Telefon: 22/ 407 129 Telefon/fax: 22/ 407 095 E-mail: szabtovi@mor.hu szab.teri.ovi@datatrans.hu

Részletesebben

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10.

HÁZIREND. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793. Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 HÁZIREND Kelt: Tapolca, 2016. január 10. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény A házirend elfogadásának fenntartói határozat száma:127/2013. (XII. 17.sz.) A házirendet készítette: Sándor Istvánné intézményvezető A házirend

Részletesebben

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: 202229.. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015

H Á Z I R E N D 2015 H Á Z I R E N D 2015 2500 Esztergom, Erzsébet királyné út 43. OM azonosító: 031675 Tel./Fax: 33 413 326 e-mail: erzsebet.ovi@freemail.hu 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend

Részletesebben

Szegedi Waldorf Óvoda

Szegedi Waldorf Óvoda Iktsz.: /2009. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Szegedi Waldorf Óvoda 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2009. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására! HÁZIREND a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában 2015. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III.

HÁZIREND 2014 II. A nevelési év rendje 1 9 óra után a napirend zavarása nélkül küldjék be gyermeküket a csoportszobába! III. HÁZIREND 2014 Az óvoda neve, címe: Tündérkert Óvoda,1144 Budapest, Kántorné sétány 9. Fenntartó neve: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat, Címe:1145 Budapest, Pétervárad utca 2. A gazdasági

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ ÓVODAI HÁZIREND 1 Általános információk az óvodáról: Az intézmény neve: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY. Csepreg, 2013. március 06. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CSEPREGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNY Csepreg, 2013. március 06. TARTALOM JEGYZÉK: I. Általános rendelkezések 1. Óvoda 2. Bölcsőde 3. Az intézmény

Részletesebben

HÁZIREND. Cházár András. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon. és Pedagógiai Szakszolgálat

HÁZIREND. Cházár András. Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon. és Pedagógiai Szakszolgálat HÁZIREND Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat (Vác, Március 15 tér 6.) Általános rész...3 Óvoda HÁZIREND-je...12 Általános

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015.

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28. Tel/Fax: 06 83 / 360-169, E-mail: grotovi@zalaszentgrot.hu ÓVODAI HÁZIREND ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI

Részletesebben

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

HÁZIREND. 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. HÁZIREND 1. Óvodai házirend 1.1. Általános információ az óvodáról Az intézmény alapító okirata, Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza. 1.2. Az intézményre vonatkozó szabályozás 1.2.1.Óvodai felvétel,

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom:

Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Házirend Tartalom: HÁZIREND Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Szeged 2009. Tartalom: A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai, eljárási rendje....3 Felvétel, átvétel feltételei,

Részletesebben

KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje

KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje KALOCSA ÉS KÖRNYÉKE TÁRSULT ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE Zrínyi telephelyén működő bölcsőde házirendje Hatályos: 2010 12.01-től visszavonásig. Készítette: Katus Györgyné Kelt: 2010. 12. 01. Intézményvezető 1. A

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben