Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Házirend 2014/2015. aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások"

Átírás

1 Házirend 2014/2015 Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda 4755 Ököritófülpös Kossuth utca 72. Készítette: Intézmény OM- azonosítója: aláírás Legitimációs eljárás- érvényességet igazoló aláírások Nevelőtestület nevében: aláírás Egyetértést kinyilvánító: Szülői szervezet nevében:. Aláírás Jóváhagyta: fenntartó nevében.. óvodavezető aláírása A dokumentum jellege: nyilvános Megtalálható: Érvényessége: a kihirdetés napjától: szeptember 01. Iktatószám: /2014 Ph. Módosítva: szeptember.01. 1

2 Tartalom 1. Tisztelt Szülők! A házirend célja és feladata A házirend jogszabályi háttere Általános információk az óvodáról A házirend elfogadása, személyi és területi hatálya Az óvoda működésének rendje Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége Az óvodai felvétel, átvétel rendje Beíratáshoz szükséges dokumentumok Az óvodai jogviszony megszűnésének rendje A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolási rendje Gyermekek az óvodában A gyermekek joga A gyermekek kötelessége A gyermekekre vonatkozó óvó- védő előírások, szabályok Az óvodába behozható tárgyak, behozandó felszerelések eljárásrendje Az ünnepek rendje, az óvodán kívüli rendezvények szabályai A gyermekekre és szüleikre vonatkozó szabályok Szülők az óvodában A szülők jogai a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt.) 72 (5) a) szerint A szülő kötelességei Az óvoda helyiségeinek, eszközeinek használata Kapcsolattartás, együttműködés formái a szülőkkel Az óvodáztatási támogatás igénylésének eljárásrendje (Gyvt. 68. ) Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kíséréséről szóló tájékoztatás eljárásrendje A gyerek étkeztetése az óvodában Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés eljárásrendje Óvodánk integrációs nevelése Az óvodában alkalmazott jutalmazási és fegyelmezési intézkedések formái és elvei Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái A Házirend nyilvánossága Záró rendelkezések Mellékletek Jegyzőkönyv Az Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda házirendjének rövid változata

3 1. Tisztelt Szülők! E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök eltvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, s a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében. 2. A házirend célja és feladata A házirend az óvodai élet alapokmánya, amely a Szervezeti és Működési Szabályzattal és a munkatervvel együtt szabályozza az intézmény működésének belső rendjét. A házirend állapítja meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az óvoda munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket. A házirendbe foglalt előírások célja biztosítani az intézmény törvényes működését, a nevelés, oktatás zavartalan megvalósítását. A házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört biztosítson a gyermekeknek, sokoldalúan fejlessze személyiségüket, és megőrizze testi épségüket. Ezek megvalósításához szükséges az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése, és a házirend betartása. Óvodánk nevelő intézmény, s mint ilyen elsődleges feladatunk a gyermeki személyiség kibontakoztatása, nevelése, fejlesztése. Az óvoda a Közoktatási Rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, óvó- védő-személyiségfejlesztő funkciókat lát el a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig, legfeljebb nyolc éves korig. 3. A házirend jogszabályi háttere A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 08. MKM rendelet) évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről és módosításáról (2012. évi CXXIV. törvény), valamint végrehajtási Korm. rendelet 229/2012 (VIII. 28.) 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet ide vonatkozó részei évi XXXI. tv. a Gyermek védelemről és gyámügyi igazgatásról 3

4 4. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda Címe: Ököritófülpös Kossuth utca 72. OM azonosítója: Fenntartója: Ököritófülpös és Rápolt Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása Az óvoda felvételi körzete: Ököritófülpös és Rápolt községek közigazgatási területei Óvodai csoportok száma: 4 (3 évfolyam) Maximális gyermeklétszám: 100 fő Telefonszáma: 06 44/ címe: Az óvoda vezetője: Jakabné Zajti Tünde Fogadóórája: minden héten, kedden óráig Óvodavezető helyettes: Veres Attiláné Fogadóórája: minden héten, csütörtök óráig Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Veres Attiláné Az óvoda orvosa: Dr Földi Imre háziorvos Védőnő: Husztiné Nagy Anikó Gyermekjóléti szolgálat családgondozója: Dobos Henrietta Gyermekvédelmi felelős: Veres Attiláné Fogadóóra: csütörtök óráig A szülői közösség (SZK) elnöke: Oroszné Kovács Tímea Fejlesztést segítő szakemberek 1. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Mátészalkai Tagintézménye Logopédiai fejlesztés: Mezőssy Gyöngyi minden hét csütörtöki napján Fejlesztő foglalkozás: Kedvesné Szalma Ágnes minden hét keddi napján 2. Kolibri Alapfokú Művészeti Iskola Táncoktatás: Bunkóczi Tünde minden hét csütörtöki napján 5. A házirend elfogadása, személyi és területi hatálya A módosított házirend a kihirdetés napján lép hatályba, én, amikor elhelyezésre kerül az SZMSZ-ben az intézményi dokumentumok nyilvánosságáról szóló részben meghatározott helyen. Ezzel egyidejűleg a módosított SZMSZ is hatályba lép. 4

5 A házirendet az óvoda vezetője készíti el, melyben figyelembe veszi a szülők és az óvoda dolgozóinak véleményét. A házirend tervezetet a nevelőtestület fogadja el. Elfogadáskor illetve módosításkor a szülői munkaközösség egyetértési jogot gyakorol. A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A házirend módosítására akkor kerül sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, illetve a nevelőtestület erre javaslatot tesz, a gyermekek nagyobb csoportját érintő ügyekben. A házirendet beiratkozáskor, illetve érdemi változás esetén a szülőknek át kell adni. A házirend előírásai vonatkoznak az óvodába járó gyermekekre, a szülőkre, a pedagógusokra és minden alkalmazottra, valamint azokra a személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. A házirend területi hatálya kiterjed az intézményi és intézményen kívüli programokra is, amelyeket a pedagógiai program alapján az óvoda szervez, és amelyeken az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét. 6. Az óvoda működésének rendje Éves nyitva tartás: Az óvodában a nevelési év szeptember 1.-étől következő év augusztus 31.- éig tart. A nyári szünet időtartama: 4 hét, (általában július hónap) amelynek pontos idejéről a szülőket az adott év február 15-ig tájékoztatjuk. Téli szünet ideje az iskolai téli szünet idejével megegyező. Egy nevelési évben legfeljebb 5 nevelés nélküli nap vehető igénybe, melyről a szülőket előre 7 nappal értesítjük, tájékoztatjuk. Heti nyitva tartás: Az óvoda hétfőtől péntekig, heti 5 napos munkarenddel egész éven át nyitva tart. Az ettől eltérő nyitva tartást indokolt esetben, előzetes kérelem alapján - az intézmény vezetője engedélyezheti. A gyermekekkel az intézmény teljes nyitva tartása alatt - a csoportok heti és napirendjének megfelelően - óvodapedagógus foglalkozik. Napi nyitva tartás: Az intézmény reggel 6 30 órától 17 óráig fogad gyermekeket. Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően összevont csoportok működhetnek: reggel óráig délután tól óráig Az összevonás nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők ismertetik a szülőkkel, és a faliújságokon írásbeli tájékoztatást is közzétesznek. Reggel ig és du óráig összevont csoportban ügyeletet tartunk, ebben az időben történik az óvoda takarítása. A gyermekek óvodába tartózkodásának maximális ideje napi 10 óra, függetlenül attól, hogy az óvoda nyitva tartási ideje ettől több. 5

6 Összevont csoportokban működhet az óvoda az iskolai ősz, téli és tavaszi szünetek miatt, illetve nagyobb hiányzások esetén. Ilyen esetben nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében ezért írásban felmérjük a várható létszámot. Amennyiben a gyermekek létszáma csoportonként a 15 főt nem éri el, élünk a csoportok összevonásának lehetőségével, ügyelet biztosításával. Rendkívüli esetben (pl. pedagógushiányzás) csoportösszevonást a törvényes létszámkeret betartásával és a nevelőtestület véleményének figyelembevételével az óvodavezető rendelhet el. A székhely és telephely épületek nyári nagytakarítási, karbantartási és felújítási munkálatainak zavartalan lebonyolítása miatt - szükség és igény szerint a kijelölt óvodaépületben fogadjuk a gyermekeket. A nyári időszakban is, alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda. (Az összevont csoport létszáma: max. 25 fő) A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és fejlettségi szintjüktől függően az óvodapedagógusok döntése alapján, a helyi pedagógiai program szellemében. A logopédiai, és fejlesztőpedagógiai ellátás szükségességét nagycsoportban a Pedagógiai Szakszolgálat logopédus, és fejlesztő pedagógus szakembere állapítja meg, majd a heti foglalkozások megtartásáról a Pedagógiai Szakszolgálat rendelkezik. 7. Az óvodai elhelyezés igénybevételének lehetősége 7.1. Az óvodai felvétel, átvétel rendje Az óvodába a gyermekek előjegyzés / beiratkozás/ átvétel alapján kerülnek. Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20- és május 20-a között kerül sor. Beíratáskor előjegyzésbe beírathatók azok a gyermekek is, akik a következő nevelési év folyamán töltik be a 3. életévüket. A beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges Beíratáshoz szükséges dokumentumok szülő (gondviselő) személyi igazolványa, lakcímkártyája, a gyermek születési anyakönyvi kivonata, a gyermek lakcím kártyája, a gyermek TAJ kártyája Az óvodai felvételről, előjegyzésről határozatban kapnak értesítést a szülők. A gyermek igénybe veheti az óvodát, amikor a 3. életévét betöltötte. Óvodába szeptember 1.- ei kezdéssel (ha az óvoda létszáma ezt lehetővé teszi, csoportonként maximum 5 fő) felvehető az a gyermek, aki a 3. életévét december 31-ig betölti. Az óvodai felvétel folyamatos. Azok a gyermekek, akik később születtek, a 3. év betöltésekor, év közben is jelentkezhetnek az óvodába, és szabad férőhely esetén tanév közben is felvételt nyerhetnek. 6

7 Az év közben 3. életévüket betöltött gyermek szülője leghamarabb attól a naptól kérheti gyermeke felvételét, amikor a gyermek betöltötte a harmadik életévét, azt követően az óvodavezető határozat formájában az óvodába járást engedélyezi. Az óvoda köteles felvenni a nevelési év kezdetétől azokat a felvételi körzetben lakó gyermekeket, akik a tárgyévben betöltik ötödik életévüket, vagy akik gyámügyi védelem alatt állnak. Az óvoda az újonnan beköltöző, óvodai nevelésre kötelezett gyermekeket felveszi / átveszi. A gyermekek óvodába járása beszoktatásukkal kezdődik, melynek módja a csoportvezető óvodapedagógus és a szülők megbeszélése alapján történik a gyermekek fejlettségének megfelelően, és a gyermekek érdekeinek figyelembe vételével. Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges. Az óvodai jogviszony megkezdését követően minden gyermeknek oktatási azonosítószámot igényel az óvoda vezetője Az óvodai jogviszony megszűnésének rendje Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha ha a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján (ebben az esetben a gyermek kimaradását a szülőnek be kell jelentenie jelezve, hogy gyermeke melyik óvodába távozik), ha az óvodavezető a szülő írásbeli kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására, ha a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján. megszűnik az óvodai elhelyezés a közoktatási törvény 74. (3) bekezdésében foglaltak kivételével, ha a gyermek az óvodából igazolatlanul tíznél több napot van távol, feltéve, hogy az óvoda a szülőt legalább kettő alkalommal írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire. A gyermek óvodai jogviszonyának megszűnéséről az óvoda írásban értesíti a gyermek állandó lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét. A gyermek abban az évben válik tankötelessé, amelynek augusztus 31. napjáig a 6. életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben. Az iskolaérettséget alapesetben az óvoda igazolja, a gyermekkel foglalkozó óvodapedagógusok és az óvodavezető egyetértésével. Amennyiben azonban kétség merülne fel ebben a kérdésben, a nevelési tanácsadói, illetve sajátos nevelési igényű gyermekeknél a szakértői és rehabilitációs bizottsági vizsgálaton kell részt venni. Az a gyermek, akinél azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig maradhat az óvodában, és ezt követően válik tankötelessé. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek 6 éves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. 7

8 Az iskolai beíratáshoz az óvoda szakvéleményt állít ki, amit a szülőnek átad. 8. A gyermekek távolmaradásának, mulasztásának igazolási rendje Kérjük a szülőket, hogy gyermekük bármilyen távol maradását szíveskedjenek bejelenteni! Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A mulasztást igazoltnak kell tekinteni: a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy nem viszi el az óvodába, a szülő kérelmére az óvodavezetőtől engedélyt kapott a hosszabb idejű (egy hetet meghaladó) távolmaradásra. ha a gyermek beteg volt. Azt, hogy a gyermek egészséges és látogathatja az óvodát orvosnak kell igazolnia. A gyógyulást követően az igazolást az óvodába érkezéskor a pedagógusnak át kell adni. a gyermek hatósági intézkedés vagy egyéb alapos indok miatt nem tudott óvodalátogatási kötelezettségének eleget tenni. Ha a gyermek távolmaradását nem igazolják, akkor a hiányzás igazolatlan. Abban az évben, amelyben a gyermek ötödik életévét betölti a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni. A 7 napnál több igazolatlan mulasztás esetén a jegyzőt és az általános szabálysértési hatóságot, a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot értesíti az óvoda vezetője, ami szabálysértési eljárást von maga után. Nem tanköteles korú tanuló igazolatlan mulasztása, ha eléri a tíz órát, akkor értesítésben fel kell hívni a szülő figyelmét az igazolatlan mulasztás következményeire A gyermekek joga 9. Gyermekek az óvodában A hároméves kor betöltése után óvodába kerüljön, ott nyugodt, biztonságos légkörben, egészséges környezetben nevelkedjen. Képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben és oktatásban részesüljön. A nevelési intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. Óvodai életét, napirendjét a pihenőidő, szabadidő, testmozgás, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki. 8

9 A gyermekek személyiségét, emberi méltóságát tiszteletben tartsák. Védelmet kell biztosítani a testi, lelki erőszakkal szemben, nem vethető alá testi fenyítésnek, kínzásnak, megalázásnak. A családja anyagi helyzetététől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesüljön A gyermekek kötelessége Tiszteljék pedagógusukat, dajkájukat és az óvoda többi dolgozóját. Ennek feltétele, hogy a szülők is együttműködjenek a tiszteletadás képességének kialakításában. Betartsák a csoportban és az óvoda egészében kialakított szokásokat, szabályokat, melyek a közösségi nevelés és a biztonságérzet kialakulásának elengedhetetlen feltételei. 10. A gyermekekre vonatkozó óvó- védő előírások, szabályok Intézményünk működtetése során az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat által meghatározott szabályokat szigorúan be kell tartani. Az óvodát beteg, lázas, hasmenéses, kiütéses gyermek nem látogathatja! A gyermek óvodában történő megbetegedése esetén azonnal értesítjük a szülőt, hogy a gyermek minél előbb orvosi kezelésben részesülhessen. (magas láz, hányás, hasmenés, kiütés, óvodai baleset). Az óvodában megbetegedő, lázas gyermeket a szülőnek, az értesítéstől számított legrövidebb időn belül haza kell vinnie, és csak orvosi igazolással jöhet újra közösségbe. Az óvodapedagógusnak a szülő megérkezéséig gondoskodnia kell a gyermek elkülönítéséről, lázának csillapításáról, ha szükséges, orvosi ellátásról. Az óvodában történő baleset esetén a gyermeket elsősegélyben részesítjük. Ha úgy ítéljük meg, hogy további orvosi ellátásra van szüksége a szülők értesítése után a háziorvost, vagy a mentőt értesítjük. Az óvodába gyógyszert behozni, azt pedagógusnak átadni, bent hagyni a gyermek gyógykezelésére tilos, legyen az orrcsepp, szemcsepp, vagy kenőcs. Az óvodában dolgozók gyógyszert nem adhatnak be a gyermekeknek, kivétel abban esetben fordulhat elő (pl. asztma, allergia), ha a gyermek orvosi utasításra állandó gyógyszerszedést igényel. Erről a csoportos óvodapedagógust és az óvodavezetőt is tájékoztatni kell. Amennyiben orvos által igazolt allergia, valamilyen érzékenység, vagy bármilyen, a gyermek egészségi állapotát befolyásoló tényező merül fel, azt a szülő köteles az óvodában bejelenteni. Fertőző betegség (rózsahimlő, skarlát, bárányhimlő, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van az óvodapedagógus felé! Minden szülőnek a gyermeke érdekében kötelessége a napközbeni elérhetőségére (telefonszám) vonatkozó információt megadni az óvodai beiratkozás alkalmával, illetve a változáskor azt bejelenteni az óvodapedagógusnak. 9

10 A tetvesség megelőzése érdekében kérjük, hogy a gyermekek haját rendszeresen ellenőrizzék. Az óvoda a gyermek fejtetvessége esetén - az aktuális egészségvédelmi rendelkezések alapján jár el. Amennyiben a szülő az óvoda területén balesetveszélyes tárgyat, eszközt, helyzetet észlel, erről jelzéssel élhet az óvoda bármely dolgozója felé Az óvodába behozható tárgyak, behozandó felszerelések eljárásrendje Az óvodában a gyermekeknek a testneveléshez tornazsákot, tornaruhát és cipőt a szülőnek kell biztosítania, azokat az öltözőben lévő zsákban elhelyezni, továbbá tisztántartásáról gondoskodni. A gyerekek kedvenc tárgyaikat, megnyugtatást szolgáló játékaikat behozhatják az óvodába. Kedvenc játékeszköz bemutatásra behozható, de ha a játékba is bevonják, akkor az óvodai játékeszközökhöz hasonlóan kezelendők (mindenki játszhat vele a nap folyamán), megrongálódásuk esetén azonban az óvoda kárfelelősséget és kártérítést nem vállal. Ékszer használata balesetveszély forrás miatt mellőzendő, nem ajánlott. A gyermek által használt ékszerekért nem vállal az óvoda felelősséget Az ünnepek rendje, az óvodán kívüli rendezvények szabályai Az óvoda nevelési programja tartalmazza az óvoda ünnepeit, a jeles napokat, rendezvényeket. A közös ünnepeken, rendezvényeken és egyéb alkalmakkor kérjük, hogy a felnőttek és a gyermek családtagok is óvják az óvoda berendezési tárgyait, az óvoda értékeit, figyelembe véve kialakított szabályainkat. Az óvodán kívül szervezett programok tudnivalóiról a szülők a faliújságon, és előzetes megbeszélések alkalmával szerezhetnek információt. Kérjük azok pontos betartását. Ünnepek és egyéb óvodai események alkalmával a gyermekekről fényképek és videofelvételek készülnek. A készült fényképeket az interneten is megtekinthetik. Arról, hogy a szülő hozzájárul, hogy gyermekéről készült felvétel nyilvánosságra hozható, év elején írásban nyilatkozzon A gyermekekre és szüleikre vonatkozó szabályok A gyermeket a nap folyamán az óvodapedagógussal való egyeztetés alapján vihető el. A szülő gyermekét a csoport napirendjét figyelembe véve hozza az óvodába, és vigye haza, az óvodai tevékenység zavarása nélkül. Az érkező gyermekeket a szülő óvodai dolgozónak adják át. 10

11 A gyermekek a szülőkkel, ill. felnőtt korú testvérrel, ismerőssel érkezhetnek az óvodába és csak felnőtt felügyeletével távozhatnak. 14 év alatti gyermek csak abban az esetben viheti el a gyermeket az óvodából, ha ezt a szülő írásban kéri. Amennyiben a gyermekért alkoholos állapotban, illetve más szerek hatása alatt álló (személy), szülő jön, azt az óvodapedagógus nem adhatja át, hanem a gyermekjóléti szolgálat felé azt jelzi. Válófélben lévő szülőknél, míg a gyermek elhelyezéséről törvényes végzést az óvoda nem kap, addig az óvodából a gyermeket mindkét szülő hazaviheti. A gyermek tisztán és gondozottan érkezzen óvodába! A gyermekek öltözéke igazodjon az időjáráshoz, réteges legyen, tegye lehetővé a szabad mozgást, ne korlátozza őket szabad tevékenységeikben. Biztosítsanak a gyermekeknek váltóruhát, váltópapucsot. (A bokát biztonságosan tartó lábbeli legyen) Ruhadarabjai legyenek névvel ellátva, a levethető ruhadarabok az öltözőben, a zsákban, a cipők a cipőtárolóban legyenek. A csoportszobában a gyermekek csak óvodai cipőben tartózkodhatnak! Szülők higiéniai okokból a gyermekek mosdóhelyiségébe ne lépjenek be utcai cipővel, és a mosdóhelyiséget nem használhatják. A rendezvényekre, születésnapokra otthonról hozott süteményeket, tortákat az óvoda nem fogadhat, boltból vásárolt felajánlások esetén a szülő győződjön meg arról, hogy a sütemény, torta szavatossága megfelelő. Óvodán kívüli tevékenységekre (élményszerzés, séta, kirándulás) a szülők engedélyével visszük a gyermekeket. A pedagógus, valamint az ő munkáját segítő alkalmazottak a nevelői oktatói munka, ill. a gyermekekkel összefüggő tevékenysége során büntetőjogi védelem szempontjából közfeladatot ellátó személynek számítanak. A szülő tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait, tanúsítson tiszteletet iránta. Az óvodánkba járó gyermekeket arra neveljük, hogy az esetleges konfliktusokat ne durvasággal, erőszakossággal, árulkodással oldják meg. A szülők is törekedjenek arra, hogy fogadják el egymás és a hozzánk járó különböző személyiségű, problémával küzdő gyermekek egyéniségét, másságát, igyekezzenek alkalmazkodni egymáshoz, és kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Ne tegyenek a gyerek előtt indulatos, negatív megjegyzéseket mások gyerekére, annak származására, az óvodára, az ott dolgozó felnőttekre, és ne bíztassák gyermeküket verekedésre, még ha előző nap az őt is érte esetleg sérelem. Komolyabb probléma, konfliktus, vagy ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvodapedagógust, illetve szükség szerint az óvodavezetőt, vagy helyettesét, és velük közösen próbálják megoldani a konkrét helyzetet. A szülőknek lehetőségük van rá-és mi pedagógusok igényeljük is-, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában a megfelelő fórumokon aktívan részt vegyenek, ötleteikkel segítsék elő a közös gondolkodást. Amennyiben az intézmény területén agresszív, gyermekeket veszélyeztető, felnőtteket sértegető személy tartózkodik, a munkát zavarja, az óvoda dolgozói értesítik erről az óvodavezetőt, ő pedig megteszi a szükséges lépéseket, értesíti a rendőrséget. 11

12 11. Szülők az óvodában A szülők jogai a Nemzeti Köznevelési Törvény (Nkt.) 72 (5) a) szerint A szülők jogai különösen, hogy megismerjék az óvoda pedagógiai programját, házirendjét, SZMSZ-ét, tájékoztatást kapjanak az abban foglaltakról, gyermekük fejlődéséről, viselkedéséről rendszeres, részletes, érdemi tájékoztatást, nevelési tanácsot, segítséget kapjanak, írásbeli javaslatukat, panaszukat az óvoda vezetője, a nevelőtestület megvizsgálja és arra érdemi választ adjon, gyermeke neveléséhez tanácsot kérjen, segítséget kapjon, személyes, vagy képviselőjük útján Szülők Közössége részt vegyenek az érdekeiket érintő döntések meghozatalában. az intézményvezető vagy az óvodapedagógus hozzájárulásával - egyeztetett napon és időpontban - részt vegyen az óvoda által meghirdetett nyilvános ünnepségeken, Intézményünkben a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat a nevelőtestület egy tagja látja el, aki az intézményvezető megbízásával dolgozik. Felderíti a gyermekeket veszélyeztető okokat, és törekszik a káros hatások megelőzésére és ellensúlyozására. Szükség esetén a gyerekek érdekében intézkedéseket kezdeményez. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. Szükség esetén felveszi a kapcsolatot a gyámügyi hatósággal. rendezvényeken, nyílt napokon, az oktatási jogok biztosához forduljon, HHH gyermek szülőjeként gyermeke óvodába járatásához-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint- anyagi támogatást kapjon (óvodáztatási támogatás) A szülő kötelességei gondoskodjon gyermeke értelmi, testi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről és arról, hogy gyermeke teljesítse kötelességeit, továbbá megadjon ehhez minden tőle elvárható segítséget, együttműködve az óvodával, figyelemmel kísérje gyermeke fejlődését, biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét, megtegyen minden elvárhatót gyermeke fejlődéséért, rendszeres kapcsolatot tartson a gyermekét nevelő óvodapedagógusokkal, segítse elő gyermeke közösségbe történő beilleszkedését, tartsa tiszteletben az óvodavezető, óvodapedagógusok, alkalmazottak emberi méltóságát és jogait. 12

13 tegyen eleget a térítési díj befizetési kötelezettségének, kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, segítse a gyermek közösségbe való beilleszkedését, látogassa a szülői értekezleteket, mert itt a nevelőmunkával és a gyermekekkel kapcsolatos fontos információk hangzanak el, aktívan vegyen részt a rendezvényeinken, vegye igénybe a fogadóóra lehetőségét, jöjjön el a nyílt napokra, a munkadélutánokra, és a munka délelőttökre, gyermekével megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az óvodapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekével foglalkozó óvodapedagógusok kezdeményezésére, a nevelőtestület erre javaslatot tesz. Ha ez abban a bekezdésben foglaltaknak a szülő nem tesz eleget, a jegyző hatósági eljárás keretében kötelezheti a szülőt kötelezettségének betartására. Kérésünk, hogy reggel és hazavitelkor a néhány mondatos információcserén túl se a gyerekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetés miatt az óvónő figyelmét a gyerekekkel való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el, mert az előidézheti baleset kialakulását, és zavarhatja a nevelés-oktatás folyamatát! Kérjük, hogy: érkezéskor a szülők személyesen adják át gyermekeiket a vele foglalkozó óvónőnek, illetve ugyanilyen módon jelezzék távozási szándékukat. Felelősséget csak ebben az esetben tudunk vállalni. A gyermekek védelme érdekében a bejárati kapu zárának használata valamennyi dolgozó és szülő feladata. Ebéd után az óvodában maradó gyerekek számára egészségük védelme érdekében a délutáni pihenés kötelező, melynek időtartama minimum 1 óra, maximum 2 óra Az óvoda helyiségeinek, eszközeinek használata Az óvoda területén, az öltözőben a gyerekek étkeztetése otthonról hozott, vagy reggel boltban vásárolt élelmiszerrel (csokoládé, túró rudi, cukorka, üdítő, stb.) a többi gyermek előtt nem etikus, valamint az óvoda tisztántartását is zavarja. Az óvoda udvarának játékait csak óvodás gyermekek használhatják az óvodai élet szabályainak megfelelően! Az intézmény területén, illetve a bejárattól 5 méteres körzetében tilos a dohányzás! A szülő (vagy az általa meghatalmazott személy), a gyermek óvodapedagógusától való átvételétől kezdve felelős a gyermek magatartásáért és testi épségének megóvásáért az óvoda teljes területén (belső helyiségeiben és az udvaron is). Az óvodában a kerékpártárolóban elhelyezett kerékpárokért az intézmény felelősséget nem vállal, azokat úgy kell lehelyezni, hogy sem az épület állagát, sem az épület megközelíthetőségét, sem pedig a gyermekek testi épségét nem veszélyeztetheti! Hirdetés, szórólap az óvoda faliújságjaira csak az óvodavezető, engedélyével kerülhet ki. Az óvodában ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak. 13

14 11.4. Kapcsolattartás, együttműködés formái a szülőkkel A gyermek és a kiskorú tanuló szülőjével minden, a gyermekével összefüggő adat közölhető, kivéve, ha az adat közlése súlyosan sértené a gyermek, tanuló testi, értelmi vagy erkölcsi fejlődését. Az óvodai élet során a gyermekről szerzett tapasztalatairól az óvodapedagógus rendszeres feljegyzést készít. A gyermekekkel kapcsolatos információt, tájékoztatást csak a gyermek saját óvodapedagógusa vagy az óvodavezető adhat. nyílt napokon, (évente 1 alkalommal) nyilvános ünnepélyeken, (évente több alakalommal) fogadóórákon, (évente min. 2 alkalommal) családlátogatásokon, (szükség szerint) szülői értekezleteken, (évente min. 3 alkalommal) naponkénti információ átadások alkalmával, a faliújságon elhelyezett információkon keresztül egyéb óvodai rendezvények, kirándulások során anyás befogadásakor munka délelőttökön, munkadélutánokon, gyermekvédelmi ellátást igénylő esetben évente több alkalommal családlátogatásokon, szülők képviselőjének részvétele a nevelési értekezleten, előre egyeztetett időpontban a vezetővel vagy a pedagógussal, Az óvodában Szülői Szervezet (SZK) működik, melynek tagja minden szülő. A szülői szervezet minden nevelési év első szülői értekezletén dönt arról, hogy az adott csoportot kik képviselik a szülői szervezet választmányában. Választmányi tag lehet az a szülő, aki tagsági szándékát a csoportos adott nevelési év első szülői értekezletén jelezte, és azzal a szülők többsége (min. 50%-a) egyetértett. A SZK működésének célja: az óvodába járó gyermekek szüleinek képviselete a szülői kötelességek és jogok gyakorlása érdekében. az óvoda és az otthon közötti aktív együttműködés elősegítése Az óvodáztatási támogatás igénylésének eljárásrendje (Gyvt. 68. ) Az első alkalommal pénzben nyújtandó óvodáztatási támogatásra való jogosultság megállapításához a jegyző beszerzi a 14. számú melléklet szerinti óvodai igazolást. Az óvoda a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelésben való részvételének időtartama alatt minden év május 8-ig, valamint november 8-ig megküldi a jegyző számára a gyermek rendszeres óvodába járásáról szóló 14. számú melléklet szerinti igazolást. Az igazolásnak az előző igazolásban szereplő időszak utolsó napját követő naptól a tárgyév 14

15 május 5. illetve november 5. napjáig terjedő időszakra kell vonatkoznia, és haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül küldjön értesítést, ha a gyermek óvodát vált vagy óvodai nevelésben való részvétele megszűnt Az óvodás gyermek fejlődésének figyelemmel kíséréséről szóló tájékoztatás eljárásrendje Az elkészült dokumentációkról a szülőket tájékoztatjuk, melyet aláírásukkal igazolnak (kivéve DIFER mérés, amely kérésre a szülőnek átadható). Ezek a dokumentációk a gyermek egyéni fejlődési és egyéni fejlesztési naplók részét képezi. tevékenység megnevezése időpont kiscsoport fogadóóra, értékelő esetmegbeszélés (beszoktatás, a nevelési év tapasztalatai gyermek fejlődésével kapcsolatban Az IPR programban részt vevő gyerekekről a fejlesztések alkalmával tapasztaltak megbeszélése A gyermeke fejlődését nyomon követő dokumentáció tapasztalatainak megbeszélése. tevékenység megnevezése 1. alkalom adott nevelési év január 2. alkalom adott nevelési év május minden hónapban 1. alkalom adott nevelési év december 2. alkalom adott nevelési év április időpont középső csoport fogadóóra, értékelő esetmegbeszélés a nevelési év tapasztalatairól a gyermek fejlődésével kapcsolatban Az IPR programban részt vevő gyerekekről a fejlesztések alkalmával tapasztaltak megbeszélése A gyermeke fejlődését nyomon követő dokumentáció tapasztalatainak megbeszélése. DIFER mérés (rövidített) 1. alkalom adott nevelési év január 2. alkalom adott nevelési év május minden hónapban 1. alkalom adott nevelési év december 2. alkalom adott nevelési év április adott nevelési év október 15

16 tevékenység megnevezése időpont nagycsoport fogadóóra, értékelő esetmegbeszélés a nevelési év tapasztalatairól a gyermek fejlődésével kapcsolatban Az IPR programban részt vevő gyerekekről a fejlesztések alkalmával tapasztaltak megbeszélése A gyermeke fejlődését nyomon követő dokumentáció tapasztalatainak megbeszélése. 1. alkalom adott nevelési év január 2. alkalom adott nevelési év május minden hónapban 1. alkalom adott nevelési év december 2. alkalom adott nevelési év április DIFER mérés (rövidített) 1. alkalom adott nevelési év október 2. alkalom adott nevelési év május 12. A gyerek étkeztetése az óvodában Az étkezési térítési díj befizetésének és lemondásának rendje A mindenkori étkezési térítési díjat, az étkezéssel összefüggő kedvezmények megállapítását magasabb jogszabály, illetve az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza, amiről a szülők tájékoztatást kapnak. Szociális étkezési támogatásban részesülhetnek azok a gyermekek, akik az alábbiaknak megfelelnek: 100 % támogatást az kap, aki rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül, tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermek, illetve azok, akik emelt összegű családi pótlékot kapnak, 50%-os kedvezményben részesülnek, alanyi jogon minden 3 vagy több gyerekes család Kedvezmény megítélése esetén a határozatot az élelmezés vezetőnek kell leadni. A térítési díj befizetése csoportos beszedéssel történik az élelmezésvezetőnél. A befizetés egy hónapra szól, melyet minden hónap 10.-e és 15.-e között kell befizetni. Az étkezés lemondása alapján a térítési díjat az aznapi ebédbefizetésnél írjuk jóvá. Lemondás rendje: minden nap 8 30 óráig személyesen vagy telefonon. 16

17 Óvodai létszámba az a gyerek tartozhat, akinek az adott időszakra az étkezési térítési díját befizették. Étkezések időpontja: Tízórai: 9-órától ig, ebéd: 12 órától ig, uzsonna: 15-tól ig 13. A szabályozható jogok érvényesítésének eljárásrendje A gyermekjóléti szolgálattal való együttműködés eljárásrendje A gyermekvédelem feladata az óvodában A gyermekvédelem a gyermek testi, szellemi, erkölcsi, anyagi érdekeit előmozdító szociális, jogi, egészségügyi és pedagógiai tevékenysége és az intézkedések összessége. Tágabb értelemben a gyermek születésétől a felnőtté válásáig minden beletartozik, ami az ő érdekében történik. Feladatunk a gyermeki jogok biztosítása, a gyermeket veszélyeztető körülmények megelőzése, feltárása és megszüntetése. Szükség esetén felvesszük a kapcsolatot a Gyermekjóléti Szolgálattal. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: veres Attiláné óvodapedagógus. Fogadóórája: csütörtök óráig Szükség esetén bármikor lehet keresni. Az óvodát a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatainak ellátását a gyermekjóléti szolgálat segíti. Az együttműködés kötelezettségéből az következik, hogy egyik fél sem tagadhatja meg a másik megkereső fél tájékoztatását, szükség esetén megsegítését. Abban az esetben, ha az óvoda a gyermeket veszélyeztető okokat a rendelkezésére álló pedagógiai eszközökkel nem tudja megszüntetni, kéri a gyermekjóléti szolgálat segítségét. A segítségnyújtási kötelezettség a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódik, ezért a gyermekjóléti szolgálat tesz javaslatot indokolt esetben arra, hogy milyen intézkedés megtételét tartja szükségesnek a nevelési-oktatási intézmény részéről. Az óvodában a gyermekvédelmi feladatok ellátása munkaterv alapján történik, melyet a gyermekvédelmi felelős és az óvodavezető készít el. Emellett az azonnali intézkedést igénylő ügyekben intézkedési jogkört gyakorol, a munkatervtől függetlenül. 14. Óvodánk integrációs nevelése Pályázati azonosító: Esélyegyenlőségi pályázat (IPR) Belépés éve: 2008 A megvalósításért felelős személy: a mindenkori óvodavezető Az óvodavezető minden nevelési év elején elkészíti az óvoda esélyegyenlőségi cselekvési ütemtervét. 17

18 Az esélyegyenlőségi intézkedési terv célja A Közoktatási intézményi esélyegyenlőségi intézkedési terv alapvető célja, hogy biztosítsa az intézményen belül a szegregációmentességet egyenlő bánásmód elvének teljes körű érvényesülését az intézmény szolgáltatásaihoz való hozzáférés egyenlőségét, a hátrányos helyzetű (HH), a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), és sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nevelési-oktatási, és társadalmi integrációjának támogatása. Alapító okiratunk tartalmazza az integrált nevelés biztosítását. A gyermekek és szülők lelkiismereti, világnézeti, politikai meggyőződését tiszteletben tartjuk, nem érheti őket hátrányos megkülönböztetés. Cél Az esélyteremtést támogató lépések, szolgáltatások megvalósításával a hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak kompenzálása érdekében, az esélyegyenlőség előmozdítása az intézmény minden tevékenysége során: a beiratkozásnál, csoportba sorolásnál a gyerekek egyéni fejlesztésében az ismeretközvetítés gyakorlatában az óvodai programok kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében az iskolai továbbhaladás előkészítésében a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében a partnerség-építésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel Az IPR program 3 munkacsoport működtetésével valósul meg: 1. Közreműködés az integrációs pedagógiai rendszer megvalósítására létrehozott intézményi munkacsoport munkájában Feladatok: Az integráló pedagógiai rendszer működtetésének szervezése, segítése, irányítása Koordinálja a szolgáltatást, a társadalmi környezettel való kapcsolatépítést, kapcsolattartást, fejlesztést végzi. Felel a társadalmi környezettel való hatékony párbeszédet elősegítő tevékenységek, így a partnerkapcsolati rendszer kiépítéséért, fejlesztéséért, működtetéséért, fenntartásáért, a munkatervi feladatok megvalósításáért. Szervezi, irányítja a halmozottan hátrányos és sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai integrált nevelését. Az intézményi önértékelés elkészítése A dokumentációk rendszeres ellenőrzés Honlap karbantartása 2. Közreműködés az integrációs pedagógiai rendszerrel összefüggő módszertani adaptációt segítő munkacsoport munkájában Feladatok: 18

19 A továbbképzéseken szerzett ismeretek beépítésének támogatása a pedagógiai gyakorlatba. Szakmai támogatásnyújtás. Hospitációra épülő szakmai együttműködés koordinálása. 3. Az óvodából az iskolába történő átmenet megkönnyítését szolgáló tevékenység segítése Feladatok: Óvoda-iskola átmenetet segítő tevékenységek megvalósítása. Kapcsolatépítés az iskolák és az óvodák között. Egymás munkájának megismerése, szakmai párbeszéd kialakítása. A munkacsoportok működési rendjének időpontja hónapról hónapra a munkatervben van lebontva, a napot a munkacsoport tagjai határozzák meg az aktuális havi tervnek megfelelően, a változtatás jogát fenntartva. A havi tervet az IPR stratégia és az éves munkatervvel összhangba kell összeállítani. A munkacsoport tagjai az IPR programban végzett munkájukat külön munkaköri leírás alapján végzik. A kapcsolattartás formái: munkacsoport megbeszélések hospitálások, tapasztalatcserék esetmegbeszélések A munkacsoportok működéséről minden esetben feljegyzést kell készíteni (formája egységes) Az egyes munkacsoportokban dolgozó pedagógusok névsorát a nevelőtestület a tanévnyitó nevelési értekezleten fogadja el az óvodavezető előterjesztésében. A gyermekek mérése a rövid DIFER-rel történik. Az eredmény alapja az egyéni fejlesztési naplónak, melyet minden gyermeknek elkészítenek a programba való belépéskor. Ezen kívül minden munkacsoport tag a saját csoportjában, az IPR programban részt vevő gyermekeket egyénileg, mikro csoportosan, illetve csoportosan fejleszti. Minden gyermekről a programba kerüléskor egyéni fejlesztési naplót készítenek el. A fejlesztés tapasztalatairól minden óvodapedagógus feljegyzést készít, amely a gyermekek egyéni fejlesztési naplójában található. A fejlesztések tapasztalatait feljegyzi és a szülővel ismertetés után aláírattatja. Az óvoda esélyegyenlőségi cselekvési ütemterve a hátrányos helyzetű (HH), halmozottan hátrányos helyzetű (HHH), valamint a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek nevelésénekoktatásának, fejlesztésének sikerességének érdekében minden évben az óvoda vezetője készíti el. Sajátos nevelési igényű: az a gyermek, aki szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján - testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd. Fejlesztésük gyógypedagógus segítségével valósulhat meg. 19

20 - a megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességgel küzd fejlesztésüket nem gyógypedagógus végzettségű pedagógus is végezheti, gyógypedagógus segítő útmutatása szerint. Hátrányos helyzetű (HH) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a meghatározott körülmények közül egy fennáll. Halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll, illetve a nevelésbe vett gyermek Meghatározó tényezők: a szülő, a családba fogadó gyám iskolai végzettsége alacsony; legfeljebb 8 általános iskola; a szülő, családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága; az elégtelen lakáskörülmények /szegregátumban élnek/ 15. Az óvodában alkalmazott jutalmazási és fegyelmezési intézkedések formái és elvei Az óvodában alkalmazott jutalmazási intézkedések formái szóbeli dicséret négyszemközt szóbeli dicséret a csoporttársak előtt szóbeli dicséret a szülő jelenlétében versenyeken nyert oklevelek kifüggesztése a folyosókon szülőknek és gyermekeknek meghirdetett alkotómunkák kisebb tárgyi jutalmazása Az óvodában alkalmazott fegyelmező intézkedések formái Az agresszív megnyilvánulások elsődleges kezelése, azonnali megakadályozása, annak a felnőttnek a feladata, aki ezt észleli. határozott tiltás leültetés az óvodapedagógus mellé azzal az utasítással, hogy gondolja végig tettét, majd megbeszélés szóbeli figyelmeztetés a helyes viselkedésre jutalom megvonása a helyes viselkedés begyakoroltatása bocsánat kérés megtanítása Okai: figyelmetlenség, engedetlenség, 20

21 illetlen, trágár kifejezések használata szóban, gesztusban, egymás csúfolása, szándékos megfélemlítése, verekedés, durva játék, agresszió, Az ilyen kivonásokat mindig kövesse a megbeszélés, értelmezés. A dicsérő és fegyelmező intézkedések elvei következetesség rendszeresség minden gyermeknél a személyiségéhez illesztett legeredményesebb formát kell alkalmazni Ha a gyermek viselkedése indokolja, saját és társai nyugalma, testi- fejlődése, épség és biztonsága érdekében elkerülhetetlen a fegyelmezés. Az intézkedések meghozatalánál alapelvet pedagógiai szempontként a következetesség, a fokozatosság és a szereteten alapuló nevelő szándék érvényesül. 16. A Házirend nyilvánossága Az óvoda Házirendjének egy rövidített példányát minden szülőnek beiratkozáskor, az új szülők számára szervezett első szülői találkozón megismerésre átadjuk. Egy példánya az óvoda előterében kerül kifüggesztésre. A Házirend teljes terjedelmében az óvoda honlapján elektronikus formában mindenki számára elolvasható, valamint a KIR alrendszerben is megjelenik. A Házirendben foglaltakról tájékoztatást kérni az óvoda vezetőjétől lehet. 21

22 17. Záró rendelkezések Készítette: óvodavezető Véleményezte: Szülői Szervezet Elfogadta: nevelőtestület Jóváhagyta: fenntartó Dátum: Dátum:... Dátum: Hatálya: az óvoda területére és minden olyan helyszínre, amely a nevelési program megvalósításával kapcsolatos; gyermekekre, szülőkre (hozzátartozókra), az óvoda valamennyi dolgozójára; hatályba lép a jóváhagyás napján. Érvényes: visszavonásig Felülvizsgálat rendje: minden nevelési évet megelőzően; törvényi szabályozás változás esetén. Módosítás a szülők, ill. nevelőtestület 50%-át meghaladó kezdeményezés esetén lehetséges. Ököritófülpös, Ph. Jakabné Zajti Tünde óvodavezető 22

23 Mellékletek Jegyzőkönyv (nevelőtestületi értekezlet) Helyszín: Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda, Kossuth út 72. Idő: szeptember. 01. Téma: nevelőtestületi értekezlet a házirend, munkaterv és az SZMSZ módosításának elfogadásáról. Résztvevők: az óvoda nevelőtestülete Bakosné Kovács Erika Jakabné Zajti Tünde Kissné Tóth Edit Kukucskáné Laboncz Márta Szilágyiné Kovács Krisztina Szilágyiné Ossó Judit Veres Attiláné Igazoltan távol van Dankai Györgyné. Meghívott: Oroszné Kovács Tímea (SZK elnök) A megbeszélést vezette: Jakabné Zajti Tünde óvodavezető Az óvodavezető az óvoda módosított házirendjét előzőleg átolvasásra a dolgozóknak átadta. A mai napon azt a módosításokat ismertette a megjelentekkel. Kérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele, hozzászólása. Hozzászólás nem érkezett. Az óvoda dolgozói közössége kézfeltartással 100%-os támogatással az Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda előző házirendjét érvénytelenítette és visszavonta, az új Házirendjét pedig /2014 számú határozatával elfogadta. Jegyzőkönyvvezető: Veres Attiláné Jelenlévők: 23

24 Az Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda házirendjének rövid változata Tisztelt Szülők! Szeretettel üdvözöljük óvodánkban! Köszönjük, hogy gyermeke beíratásával megtisztelte óvodánkat. Az elkövetkező években a kölcsönös bizalomra építve, valódi partnerekként kívánunk együttműködni gyermeke nevelésének felelősségteljes feladatában. E belső szabályozó dokumentumunk készítésénél a jogszabályi elvárásokat, az elmúlt évek gyakorlatára építve az Önök elvárásait, jogait és kötelezettségeit, valamint gyermekeik mindenekfelett álló érdekeit vettük figyelembe. Kérjük Önöket, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, s a gyermekek, valamint az intézmény zavartalan működése érdekében legyenek partnereink a benne foglaltak érvényesülésében. Nevelőtestületünk köszöni megelőlegezett bizalmukat és együttműködésüket. A házirend az óvodai élet alapokmánya, amely a Szervezeti és Működési Szabályzattal és a munkatervvel együtt szabályozza az intézmény működésének belső rendjét. A házirend biztosítja az intézmény közösségi életének szervezését, a pedagógiai programban foglalt célok megvalósítását és az értékek közvetítését Az óvoda neve: Ököritófülpösi Gyöngyszem Óvoda Címe: Ököritófülpös Kossuth utca 72. OM azonosítója: Fenntartója: Ököritófülpös és Rápolt Községek Köznevelési Intézményfenntartó Társulása Az óvoda felvételi körzete: Ököritófülpös és Rápolt községek közigazgatási területei Óvodai csoportok száma: 4 (3 évfolyam) Maximális gyermeklétszám: 100 fő Telefonszáma: 06 44/ címe: Az óvoda vezetője: Jakabné Zajti Tünde Fogadóórája: minden héten, kedden óráig Óvodavezető helyettes: Veres Attiláné Fogadóórája: minden héten, csütörtök óráig Az óvoda gyermekvédelmi felelőse: Veres Attiláné Az óvoda orvosa: Dr Földi Imre háziorvos Védőnő: Husztiné Nagy Anikó Gyermekjóléti szolgálat családgondozója: Dobos Henrietta Gyermekvédelmi felelős: Veres Attiláné 24

25 Fogadóóra: csütörtök óráig A szülői közösség (SZK) elnöke: Oroszné Kovács Tímea A házirend előírásai vonatkoznak az óvodába járó gyermekekre, a szülőkre, a pedagógusokra és minden alkalmazottra, valamint azokra a személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában. A házirend területi hatálya kiterjed az intézményi és intézményen kívüli programokra is, amelyeket a pedagógiai program alapján az óvoda szervez, és amelyeken az óvoda ellátja a gyermekek felügyeletét Napi nyitva tartás: Az intézmény reggel 6 30 órától 17 óráig fogad gyermekeket. Az óvoda nyitását követően, valamint a zárást megelőzően a gyermekek létszámától függően összevont csoportok működhetnek: reggel óráig délután tól óráig Az összevonás nevelési évente kialakított rendjét a nevelési év kezdésekor az óvónők ismertetik a szülőkkel, és a faliújságokon írásbeli tájékoztatást is közzétesznek. Reggel ig és du óráig összevont csoportban ügyeletet tartunk, ebben az időben történik az óvoda takarítása. Összevont csoportokban működhet az óvoda az iskolai ősz, téli és tavaszi szünetek miatt, illetve nagyobb hiányzások esetén. Ilyen esetben nevelési év közben az óvodai élet zavartalan működését biztosítva, de az ésszerűség és takarékosság jegyében ezért írásban felmérjük a várható létszámot. A székhely és telephely épületek nyári nagytakarítási, karbantartási és felújítási munkálatainak zavartalan lebonyolítása miatt - szükség és igény szerint a kijelölt óvodaépületben fogadjuk a gyermekeket. A nyári időszakban is, alacsony létszám esetén összevont csoporttal működhet az óvoda. (Az összevont csoport létszáma: max. 25 fő) A gyermekek kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek életkoruktól és fejlettségi szintjüktől függően az óvodapedagógusok döntése alapján, a helyi pedagógiai program szellemében. A logopédiai, és fejlesztőpedagógiai ellátás szükségességét nagycsoportban a Pedagógiai Szakszolgálat logopédus, és fejlesztő pedagógus szakembere állapítja meg, majd a heti foglalkozások megtartásáról a Pedagógiai Szakszolgálat rendelkezik. Az óvodába a gyermekek előjegyzés / beiratkozás/ átvétel alapján kerülnek. Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20- és május 20-a között kerül sor. Beíratáskor előjegyzésbe beírathatók azok a gyermekek is, akik a következő nevelési év folyamán töltik be a 3. életévüket. A beiratkozáskor a szülő és a gyermek személyes megjelenése szükséges. Az óvoda köteles felvenni a nevelési év kezdetétől azokat a felvételi körzetben lakó gyermekeket, akik a tárgyévben betöltik ötödik életévüket, vagy akik gyámügyi védelem alatt állnak. Az óvoda az újonnan beköltöző, óvodai nevelésre kötelezett gyermekeket felveszi / átveszi. 25

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA

HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA HÁZIREND SZIVÁRVÁNY ÓVODA Készítette: Markó Istvánné óvodavezető Készült a Dombrádi Szivárvány Óvoda használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának tekinti, hogy derűs, nyugodt légkört

Részletesebben

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE

A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE A VERESEGYHÁZ ÁRNYAS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013. 1 Árnyas Óvoda 2112, Veresegyház Árnyas utca 1. sz HÁZIREND Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200689 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az

Részletesebben

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.

Házirend. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail. Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola 4440 Tiszavasvári Petőfi u. 4 (magiszterovoda@gmail.com) OM: 200 506 Házirend 2015 Készítette: Kulcsár Sándorné óvodavezető Intézmény

Részletesebben

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND

Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Nyergesújfalui Napsugár Óvoda OM: 203075 HÁZIREND Érvényes: Készítette: 2015. 09. 01-től Rábl Krisztina intézményvezető Kedves Szülők! Az óvodai nevelésünk célja a gyermekek sokoldalú és harmonikus fejlesztése,

Részletesebben

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1

A MARGARÉTA ÓVODA HÁZIRENDJE 1 MARGARÉTA ÓVODA OM-azonosító: 034617 Székhely 1162 Budapest, Péterke u. 10-12. / : 409 16 39 : margaretaovoda16@gmail.com Telephely 1162 Budapest, Monoki u. 58. / : 409 28 26 Ikt. sz.: 553/58/2015. A MARGARÉTA

Részletesebben

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai :

1 Adatok Az intézmény neve és székhelye, tagintézmény, telephely adatai : HÁZIREND A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph.

HÁZIREND 2013. Készítette: Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Kápolnásiné Sági Andrea Óvodavezető Ph. HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Kápolnásiné Sági Andrea Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: Szekrényesi Tamásné Nevelőtestület nevében

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21. HÁZIREND 2015 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

HÁZIREND. Kedves Szülők!

HÁZIREND. Kedves Szülők! Kedves Szülők! HÁZIREND Az óvoda és a család sokoldalú, bizalomra épülő együttműködése a Házirend betartásán alapul. Ennek érdekében kérem, figyelmesen olvassák végig, és a gyermekeik érdekében törekedjenek

Részletesebben

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013.

HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. HÁZIREND ZALAVÁRI ÓVODA 2013. Tisztelt Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket a Zalavári Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyermekek nevelése során.

Részletesebben

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10.

Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013. 04.10. Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és a gyermekek érdekében törekedjenek a benne foglaltak betartására. Köszönettel: H Á Z I R E N D Győr, 2013.

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND Készült: a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. A házirend a Zugliget Óvoda programjával

Részletesebben

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet

Módosítása: az intézményvezető hatásköre, kezdeményezheti a nevelőtestület és a KT elnök és a Szülői Szervezet 1 Bevezető rendelkezések A köznevelési törvény 25. (2) bekezdés, valamint a 20/2012, (VIII.31.) EMMI rendelet 5. (1) alapján, a Brunszvik Teréz Budavári Óvodák (melynek székhelye: 1016 Budapest, Nyárs

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015. november 3.

H Á Z I R E N D 2015. november 3. 431/2015. (XI.19.) Kt. határozat melléklete H Á Z I R E N D 2015. november 3. HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 029493 Készítette: Ozsváth Lászlóné óvodavezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők!

H Á Z I R E N D. Iktató szám: Kedves Szülők! Iktató szám: H Á Z I R E N D Kedves Szülők! Óvodai nevelésünk célja, hogy nyitott, érdeklődő, társait és önmagát elfogadó és szeretni tudó, a környező világ és a kultúra értékeire figyelő és vigyázó, tevékeny

Részletesebben

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető

HÁZIREND. OM azonosító: 032791. Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető HÁZIREND OM azonosító: 032791 Készítette: Banka Tiborné Óvodavezető Hatálybalépés dátuma: 2005 Módosítás: 2009 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda neve: Százszorszép Óvoda Az óvoda címe : 2440

Részletesebben

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE

SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE SZOMBATHELYI BARÁTSÁG ÓVODA HÁZIRENDJE OM: 036458 HÁZIREND 2015. Készítette: Sárosiné Somogyi Irén óvodavezető 1. BEVEZETŐ: Az óvoda házirendje a hatályos törvényeket, rendeleteket alapul véve szabályozza

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1.

KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND. Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. KATICABOGÁR EVANGÉLIKUS NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA HÁZIREND Hatálybalépés időpontja:2015.szeptember 1. Tartalom 1. A házirend célja, feladata és tartalma... 3 2. Általános információk... 4 3. Az intézmény

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére. Az óvoda feladatának

Részletesebben

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22.

Óvodája Madách út 22. HÁZIREND. 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája. Pásztó, Madách út 22. HÁZIREND 1. Óvodánk neve, címe és telefonszáma: Pásztó Város Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon: 460-365 1.1 Székhelye: Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Pásztó, Madách út 22. Telefon:

Részletesebben

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda

OM azonosító: 201546 HÁZIREND Intézmény neve: Micimackó Óvoda. Házirend. Intézmény neve: Micimackó Óvoda Házirend Intézmény neve: Micimackó Óvoda 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános információk... 3 2. Az intézmény helye a köznevelési rendszerben, a nevelési év rendje... 3 3. Az óvoda napi nyitva tartási rendje...

Részletesebben

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE

LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE LÁTRÁNYI EGYSÉGES ÓVODA BÖLCSÖDE HÁZIRENDJE 2014. OM SZÁM: 202389 Készítette: Császár Bíró Zsuzsanna intézményvezető Érvényes: 2014. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Törvényi háttér, általános információk,

Részletesebben

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph.

Há zirend. Nevelőtestület nevében Óvodai szülői szervezet nevében. 3/2013.(VIII.28.) határozatszámon jóváhagyta: intézményvezető. Ph. Há zirend Dunaharaszti Mese Óvoda Székhelye 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26. Tel.:/Fax 06-24-531-760,06-24-531-761 Intézmény OM- azonosítója: 032976 Készítette: Tóthné Szatmári Ágnes. Intézményvezető

Részletesebben

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16.

HÁZIREND. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda. 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 1086 Budapest, Koszorú u. 14/16. : 06-1/333-9114 : 06-1/323-1293 koszoruovoda@freemail.hu OM-azonosító: 034391 Adószám: 16923845-1-42 HÁZIREND Az óvoda feladatának tekinti,

Részletesebben

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje

Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda. Házirendje Bartók Béla Általános Művelődési Központ Óvoda Házirendje Elfogadta: az óvoda nevelőtestülete Jóváhagyta: az intézmény vezetője Érvényes: 2013. május 1-től visszavonásig ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ÓVODÁRÓL

Részletesebben

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető

PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND. óvodavezető PIPITÉR ÓVODA Szombathely, Bem József u. 9/C FÄRBERKAMILLE KINDERGARTEN Steinamanger OM 036459 HÁZIREND Szombathely, 2013. február 28. Készítette: Kapolcsi Kinga óvodavezető 1. BEVEZETŐ: 1. Jogi alapozás:

Részletesebben

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI

HÁZIREND. Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI HÁZIREND Intézmény: NEFELEJCS ÓVODA NAGYOROSZI A Házirendben szabályozandó kérdéseket a hatályos Köznevelési törvény, alapvetően a 24-25. ; 45-46-47. ; 49. ; 53. ; 58. ; a 20/2012. EMMI rendelet 5. ; 20.

Részletesebben

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról

Bevezetés. Kedves Szülők! A házirend tartalma 1. Általános információk az óvodáról Bevezetés Intézményünk házirendje a gyermekek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket foglalja magába, hogy biztosítani tudjuk számukra a nyugodt, harmonikus, és kiegyensúlyozott óvodai nevelést.

Részletesebben

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015.

Magonc Óvoda 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. Házirendje 2015. Magonc Óvoda Házirendje 2015. Az intézmény OM azonosítója: Készítette: 200535 Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:../2015. ( ) az intézményvezető aláírása Ph Legitimációs eljárás Szülői Közösség nevében

Részletesebben

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás

HÁZIREND. KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás HÁZIREND KASTÉLY ÓVODA 8086 Felcsút, Fő út 56. Készítette: Bárányos Gáborné Intézmény OM - azonosítója: 029981 intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 98/2015.

Részletesebben

I. A házirend célja, feladata és tartalma

I. A házirend célja, feladata és tartalma I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését, a nevelés és oktatás zavartalan megvalósítását, valamint a gyermekek közösségi

Részletesebben

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA HÁZIRENDJE MISKOLCI BATSÁNYI JÁNOS ÓVODA H Á Z I R E N D OM azonosító: 028572 Legitimációval elfogadva: 2015.11.01 Változat: 3. sz. Készítette: Petránné Képes Gizella Hatályos: 2015.11.01-től Oldalak száma: 01-26.

Részletesebben

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető

HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető A Nagyharsányi Óvoda és a Kisharsányi Tagóvoda Házirendje OM azonosító: 027353 HÁZIREND Készítette: Göncző Tiborné tagóvoda vezető Kedves Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet olvassák

Részletesebben

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011.

Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. Általános Művelődési Központ Cifrakert Óvoda Szabadbattyán Árpád u. 40-44. INTÉZMÉNYI HÁZIREND 2011. 1 Tartalom 1. Törvényi háttér 2. Intézmény adatai 3. Házirend hatálya 4. Óvoda törvényben meghatározott

Részletesebben

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph

HÁZIREND. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 4/2013. (V.) határozatszámon jóváhagyta: Óvodavezető Ph Borzavári Manókert Óvoda 8428 Borzavár, Hóvirág u. 8. Tel.:88/468021 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036973 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Részletesebben

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41.

HÁZIREND. Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. HÁZIREND Alsópáhoki Szivárvány Óvoda Alsópáhok Fő u. 41. Intézmény OM - azonosítója: 202295 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. ( ) határozatszámon

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. Tel.:/ Fax: 06/49-341-080 E-mail: szivarvany@tujvaros.hu OM azonosító: 028500 H Á Z I R E N D Tiszaújváros, 2014.02.15. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető

Részletesebben

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24.

Szent Imre Óvoda. Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató. Székesfehérvár, 2013. január 24. Szent Imre Óvoda Székesfehérvár HÁZIREND PH. Csák Lajos igazgató Székesfehérvár, 2013. január 24. A házirend tartalma Általános információk az óvodáról... 3 A nevelési év rendje... 3 Az intézmény pontos

Részletesebben

Intézmény OM azonosítója: 030269

Intézmény OM azonosítója: 030269 KIRÁLY-TÓ ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE 9330.KAPUVÁR ARANY JÁNOS U. 10/A Tel: 96/242-611 96/241-088 Fax: 96/ 241-088 E-mail: postmaster@kiralytoovoda.t-online.hu Intézmény OM azonosítója: 030269 Intézményvezető: Boros

Részletesebben

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők!

Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája. Házirend. Kedves szülők! Városközponti Óvoda Bornemissza Gergely Utcai tagóvodája Házirend Az óvoda házirendje határozza meg a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket.

Részletesebben

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18

H á z i r e n d. Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 H á z i r e n d Gyerekkuckó óvoda 1165 Budapest Centenáriumi sétány 1. Tel./Fax: 403-66-18 Intézményegységei: 1162 Budapest Hermina út 66-68. Tel./Fax: 405-34-93 1162 Budapest Hársfa u. 54-56. Tel.:405-46-08

Részletesebben

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488

ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND. OM azonosító 034488 ZUGLIGET ÓVODA HÁZIREND OM azonosító 034488 Készült a Budapest Hegyvidék XII. kerületi Önkormányzat Zugliget Óvoda 1125 Budapest, Zalai út 2. használói és közvetlen partnerei részére, így hatálya kiterjed

Részletesebben

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása

Magonc Óvoda. 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. név. ...Intézményvezető aláírása 1071 Budapest, Városligeti fasor 39-41. módosított Házirendje 2013. Az intézmény OM azonosítója: 200535 Intézményvezető: Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: /2013. (..) név

Részletesebben

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.

HÁZIREND 2015. Iktató szám: Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail. Varsányi Játékkuckó Óvoda tel.: 06/32-387-015 3178. Varsány, Béke út 10. e-mail: jatekkuckovarsany@gmail.com OM:201636 Iktató szám: HÁZIREND Készítette: Ispán Lászlóné Megbízott óvodavezető 2015. A nevelés

Részletesebben

Székhely: 1173 Budapest, Ferihegyi út 115. Tel/fax: 256-2897 Telephely: 1173 Budapest, Gyökér u. 5. Tel: 256-0977 OM azonosító: 201745 Fenntartó: Magyarországi Evangélikus Egyház HÁZIREND TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető

VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend. Bevezető VÖRÖSMARTY MIHÁLY ÁLTALÁ OS ISKOLA ÉS ÓVODA 7084, PINCEHELY, KOSSUTH U. 67. Házirend Az óvoda neve: Vörösmarty Mihály általános iskola és óvoda Napköziotthonos óvodája Az óvoda címe: 7084 Pincehely Kossuth

Részletesebben

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND

ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Kincses Óvoda 2030 Érd, Béke tér 1. OM: 032701 ÉRD KINCSES ÓVODA HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta: 2.sz. határozatával Időpont: 2014. 08. 29. Hatályos: 2014.09. 01. Készítette: Szénásiné Mészáros Márta

Részletesebben

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK...

I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 1 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ADATAI:... 4 II. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK... 4 1. Bevezető... 4 2. Általános elvárások... 5 3. A házirend célja:... 5 4. A házirend feladata:... 5

Részletesebben

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2.

Házirend. Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény neve: Palásti László Általános Iskola és Óvoda Szabályzat típusa: Házirend Intézmény címe: 4556 Magy, Tompa Mihály utca 2. Intézmény OM-azonosítója: 201752 Intézmény fenntartója: Hit Gyülekezete

Részletesebben

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE

A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 1 A NAGYKÁTA VÁROSI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE Az óvoda címe: Készítette: Szabó Józsefné 2760 Nagykáta, Czakó András. u. l. óvodavezető Tel.:/Fax: 06-29-440-355 2 Az óvoda neve: Nagykáta Városi

Részletesebben

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre

Tisztelt Szülők! HÁZIREND. a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában. 2015. szeptember 01. 2016. augusztus 31. terjedő nevelési évre Tisztelt Szülők! Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig, és törekedjenek a benne foglaltak betartására! HÁZIREND a Pestszentlőrinci Szivárvány Óvodában 2015. szeptember

Részletesebben

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje

HÁZIREND I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I.1. 2013/2014. tanév rendje HÁZIREND Intézmény neve: Telefon: Telefon / Fax: honlap: MACI Alapítványi Óvoda, Fejlesztő Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat +36-30/222-92-72 (igazgató) +36-30/592-59-73 (titkár) www.macialapitvany.hu

Részletesebben

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000

HÁZIREND KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA. Intézmény OM azonosítója: 027000 KERTVÁROSI ÓVODA NÉMETH LÁSZLÓ UTCAI TAGÓVODÁJA Intézmény OM azonosítója: 027000 2015 TARTALOM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 2. NEVELÉSI ÉV RENDJE Nevelésnélküli munkanapok Óvodai szünetek Ünnepek, hagyományok

Részletesebben

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend

2. sz. melléklet. Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde. Házirend 2. sz. melléklet Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Házirend 1 Tartalom A Házirend célja, hatálya 4. I. Az intézmény adatai 4. II. Az intézmény nyitva tartása 6. III. Az intézmény használatba vételének

Részletesebben

1. Az intézmény adatai, általános információk

1. Az intézmény adatai, általános információk HÁZIREND A Házirend Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1126 Budapest, Németvölgyi út 46. szám alatti Mackós Óvoda használói és közvetlen partnerei részére íródott, és az intézmény működését

Részletesebben

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje

A Karinthy Frigyes Óvoda - Óceán Tagóvoda Házirendje KFÓ-ÓT KARINTHY FRIGYES ÓVODA-ÓCEÁN TAGÓVODA 1048 Budapest Hajló u. 2-8. 1048 Budapest Óceánárok u. M. Telefon: 06-1-3806-188 Telefon /fax:06-1-3806-197 OM azonosító: 034874 Email: info@karinthyovoda.ujpest.hu

Részletesebben

5700 4. : 66/ 632 207 OM

5700 4. : 66/ 632 207 OM : : 66/ 632 207, HÁZIREND Eredeti készült: 2007. 08. 31. Gyula Város Képviselő-testülete jóváhagyása: 77/2007. (IX.18.)sz. KOSB hat. Egységes szerkezet: 2012. 10. 26. 1. módosítás: 2015. 08. 24. Jóváhagyta

Részletesebben

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013.

Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Kisember Waldorf Óvoda H Á Z I R E N D 2013. Készítette: Skripeczky Ilona óvodavezető 1 A Házirend jogszabályi háttere: Nkt.25. (2) (4) Nkt., 20/2012. (VIII.31.) EMMI rend. TARTALOM 1. Általános információk

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb.

ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. 1. oldal, összesen: 13 ÓVODAI HÁZIREND 2006. Készítette: Kápolnásiné Sági Andrea mb. óvodavezető PH: Ellenőrizte: Aláírás: Dátum: mb. Kápolnásiné Sági Andrea Gyál. 2006-01.-02. óvodavezető: Elfogadta:

Részletesebben

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Napraforgó Egyesített Óvoda OM 034 388 1084 Bp. Tolnai Lajos u. 7-9. : 1/210-0086; fax.: 1/210-0086 e-mail: egyesitett.jvovoda@gmail.com www. tolnai-ovoda.hu

Részletesebben

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013.

REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. R e z i Ó v o d a 8373 Rezi, Iskola u. 2. Telefon: 06-83/531-006 mobil: 30/648-8719 E-mail: reziovi@rezinet.hu OM: 201672 REZI ÓVODA HÁZIREND 2013. A Rezi Óvoda házirendje Jelen házirend a nevelőtestület

Részletesebben

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.)

HÁZIREND. MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) HÁZIREND MÁKSZEM ÓVODA (2040 Budaörs, Patkó u. 2.) Intézmény OM - azonosítója: 202684 Készítette: Gyöngyösi Mária.. intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 8/2013. (VIII.28.)

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető

KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető KÁNTORJÁNOSI CSICSERGŐ ÓVODA 4335 Kántorjánosi, Arany János út 38. OM: 200251 HÁZIREND 2015. Készítette: Rácz Istvánné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ 3. o. 1.1. A házirend célja 3. o. 1.2.

Részletesebben

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA

HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA HÁZIREND PESTÚJHELYI ÓVODA Kérjük, hogy Házirendünket figyelmesen olvassák el, és a gyermekek érdekében kérjük Önöket a benne foglaltak betartására. M a n ó v á r Ó v o d a, B ú j ó c s k o d a Ó v a Budapest,

Részletesebben

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE

A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE A Z A R A N Y J Á N O S Ó V O D A H Á Z I R E N D JE KÉSZÍTETTE: SZTÁN JÓZSEFNÉ ÓVODAVEZETŐ TATABÁNYA, VADÁSZ ÚT 22. 1 1. Preambulum Az óvoda neve, székhelye:... Arany János Óvoda Az óvoda címe:... 2800

Részletesebben

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn. hu OM: 033759 KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

Részletesebben

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE

KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉRI GYÖNGYSZEM ÓVODA HÁZIRENDJE KISBÉR 2013. Házirend A Házirend célja: A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsa az óvoda törvényes működését, a nevelés zavartalan megvalósítását, valamint

Részletesebben

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND

A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND A Bakonyszentlászlói SZENT LÁSZLÓ ÓVODA HÁZIREND 2015 1 Legitimációs záradék Intézmény OM azonosítója: Készítette: 202399 /2015 határozatszámon elfogadta: Hutvágner Istvánné Vélemény nyilvánító: Drexler

Részletesebben

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND

FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND FERENCZY IDA ÓVODA HÁZIREND 1 Tartalom 1 Általános tudnivalók az óvodáról... 3 2 Gyermekek az óvodában... 5 2.1 A gyermekek jogai... 5 2.2 Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje... 5 2.3 A gyerekek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1 Hozzon a gyermekeknek mindenki amit tud, játékot, zenét, örömet, Hogy mit fogad el, azt bízzuk rá. Az a szellemi táplálék válik javára, amit maga is megkíván Kodály Zoltán TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29.

A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE. Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető. Debrecen, 2013. március 29. A SÍPOS UTCAI ÓVODA HÁZIRENDJE Készítette: Nagyné Ambrus Györgyi Ilona óvodavezető Debrecen, 2013. március 29. TARTALOM JEGYZÉK I. Általános tudnivalók 3 II. Általános információk az óvodáról 3 1. Az óvoda

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND

Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája HÁZIREND Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 1089 Budapest, Elnök utca 4. OM: 034394 HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 034394 Készítette: Plézerné Tósoki Anikó m.b.vezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13.

HÁZIREND. Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. BÁTONYTERENYEI VÁROSI ÓVODA Bátonyterenye,, 2014 HÁZIREND Bátonyterenye Kistérségi Óvoda 3070 Bátonyterenye, Liget út 13. Intézmény OM - azonosítója: 201215 Készítette:.. Óvodavezető Legitimációs eljárás

Részletesebben

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND

5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661. 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 035661 175/2009. (VIII. 31.) OKB sz. határozat HÁZIREND Jogszabályi háttér: A nevelési intézmény házirendjére vonatkozó

Részletesebben

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845

Iktatási szám:/ 403/2015 H Á Z I R E N D. Isaszegi Bóbita Óvoda HÁZIREND OM azonosító: 032845 Iktatási szám:/ 403/2015 1 H Á Z I R E N D TARTALOMJEGYZÉK 2 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 2. AZ INTÉZMÉNY HELYE A KÖZNEVELÉSBEN, A NEVELÉSI ÉV RENDJE... 3 3. AZ ÓVODA NAPI NYITVA TARTÁSI RENDJE... 5 4.

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015.

ÓVODAI HÁZIREND. ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA és EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSÖDE OM 037364. Készült: 2015. Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - bölcsőde 8790 Zalaszentgrót, Batthyány u. 28. Tel/Fax: 06 83 / 360-169, E-mail: grotovi@zalaszentgrot.hu ÓVODAI HÁZIREND ZALASZENTGRÓTI NAPKÖZI

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015.

Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 2015. 2 Tartalom 1. Az óvoda általános adatai... 4 2. A házirend célja... 4 3. A házirend jogszabályi háttere... 4 4. Az óvoda nyitva tartási rendje... 4 5. Érkezés, hazabocsátás... 6 6. Nevelés nélküli munkanapok...

Részletesebben

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND

Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Kázsmárki Szivárvány Óvoda HÁZIREND Az óvoda Házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg. Ez a Házirend a kázsmárki

Részletesebben

12. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás:... 21 13.

12. Az iskola által szervezett, a pedagógiai program végrehajtásához kapcsolódó iskolán kívüli rendezvényeken elvárt tanulói magatartás:... 21 13. H Á Z I R E N D Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. Jogi háttér... 4 1.2. Alapelvek... 4 1.3. A Házirend nyilvánossága... 4 1.4. A Házirend elfogadásának, felülvizsgálatának és módosításának szabályai...

Részletesebben

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND

Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Rákospalotai Hetedhét Óvoda HÁZIREND Kedves Szülők! Az óvoda nyugodt, derűs, szeretetteljes légkörben folytatott munkájával, kiegészíti az óvodáskorú gyermekek családban történő nevelését. Óvodai nevelésünk

Részletesebben

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta:

Házirend. Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 2/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Ságvári Bóbita Napköziotthonos Óvoda és Integrált Bölcsőde 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 44. Telefon: 84/380-048 Házirend OM azonosító: 033917 Készítette: A nevelőtestület Legitimációs eljárás az érvényességet

Részletesebben

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02.

Cseppkő Óvoda. Házirend 2015.09.02. Házirend 2015.09.02. A gyermeki élet napirendje: 7.00-9.30: Szabad játék, egyéni fejlesztés, folyamatos tízórai, mindennapos testnevelés 9.30-10.30: Tervezett tevékenységek, mindennapos testnevelés 10.30-12.10:

Részletesebben

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914

HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 4031. Debrecen, Angyalföld tér 4. OM azonosító: 030914 SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen, 2013. március 25. A Szervezeti és Működési Szabályzat az alábbi jogszabályok és rendeletek

Részletesebben

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015

Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 Balatonvilágosi Szivárvány Óvoda Házirendje 2015 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 3.old. II. Általános információk 4.old. 1.Az intézmény nyitva tartása 2. Az óvoda napirendje 5.old. III. Az

Részletesebben

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette.

HÁZIREND. Betöltötte a három évet, Teljesen szobatiszta, orvosi igazolással rendelkezik, A szülő az étkezési térítési díjat befizette. 1 HÁZIREND Az óvoda és a család együttműködése, a derűs, nyugodt légkör biztosítása és a nevelési feladatok zavartalan ellátása érdekébe szükséges e házirend betartása. Az óvoda címe: 5940. Tótkomlós,

Részletesebben

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491

Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje. 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola és Óvoda házirendje 9330 Kapuvár Fő tér 27. Tel: 96/596-160 Fax: 96/596-166 OM azonosító: 030491 TARTALOMJEGYZÉK Jogszabályi háttér:... 3 A házirend célja és

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde

Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde Fehérgyarmat, Május 14. tér 33. Telefon/fax: 44/510-193 e-mail: kolcseyiskola@fehergyarmat.hu ISKOLAI HÁZIREND 1 Tartalom 1. Az iskola egyházi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2015. 0 Hatálya kiterjed: A Lakhegy Erdőszéli Óvoda minden dolgozójára, a megbízott vagy együttműködő partnereire. Bevezető Az intézmény a jogszabályi

Részletesebben

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE

Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Szentendrei Evangélikus Zenei Óvoda HÁZIRENDJE Jézus Krisztus mondja: Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást. Jn 13,35 2013. április 1-től visszavonásig érvényes

Részletesebben

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény

Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény Házirend Nagynyárádi Óvoda Grossnaarader Kindergarten Intézmény A házirend elfogadásának fenntartói határozat száma:127/2013. (XII. 17.sz.) A házirendet készítette: Sándor Istvánné intézményvezető A házirend

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA Bóbita Óvoda 1072 Budapest, Akácfa utca 32. Telefon/fax: 06 1 321-3675 Honlap: E-mail: bobitaovi@mail.datanet.hu Az intézmény OM azonosítója: 034361 Készítette és véleményezésre,

Részletesebben

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA

RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA RÁKOSMENTI HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA 1174 Budapest, Kép u. 21. H Á Z I R E N D Nevelőtestületi elfogadás dátuma: 2013. augusztus 26. Szülői Szervezet véleményezésének dátuma: 2013. augusztus 26. Jóváhagyta: Márkus

Részletesebben

SZEGEDI WALDORF ÓVODA

SZEGEDI WALDORF ÓVODA SZEGEDI WALDORF ÓVODA 6728 Szeged, Napos út 16. OM azonosító: 102292 H Á Z I R E N D Készítette: Ökrösné Forró Mária óvodavezető 2015. HÁZIREND 1. Általános információk az óvodáról Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BÁTAI PITYPANG ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOM I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat tartalma 3. Az óvodára vonatkozó adatok

Részletesebben

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS

BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS Baross Ovi Kindergarten Baross Telefon: 289-0390 Fax: 2833-625 1201, Budapest, Baross utca 79-81. Email: baross@ enternet.hu OM 034711 www.barossovi.hu BAROSS OVI - KINDERGARTEN BAROSS H Á Z I R E N D

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND

FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND FELSŐTÁRKÁNYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND 2014 Tartalom 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Az Intézmény adatai... 3 3.Az iskola diákjainak jogai és kötelességei, tankötelezettség...

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE

PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE 1 Petőfi Sándor Központi Óvoda 7400 Kaposvár, Petőfi u.20. Tel és fax: 06-82/512-759 email cím: petofi.ovoda@cbn.hu OM: 033759 PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA HÁZIREND SZÜLŐK RÉSZÉRE Készült: 2009. augusztus

Részletesebben