A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve"

Átírás

1 A budaörsi Herman Ottó Általános Iskola helyi tanterve 2010.

2 Tartalom 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai évfolyam es tanév évfolyam es tanévtől évfolyam A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei A magasabb évfolyamra lépés feltételei Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei Az iskolában meghirdetett irányultságokra történő jelentkezés és az irányultságváltás elvei A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése A tanulmányi munka értékelése Az ellenőrzés, értékelés formái, kritériumai A magatartás értékelése A szorgalom értékelése A szöveges értékelés kategóriái Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása A tanulók fizikai állapotának mérése A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása MELLÉKLET

3 Intézményünk az oktatási miniszter által kiadott kerettantervek alapján készítette el helyi tantervét. 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, valamint ezek óraszámai A TÁMOP pályázatból adódó fenntartási kötelezettség miatt A kompetencia alapú oktatás bevezetésének ütemezése 2014-ig: szövegértés: 2.évfolyamtól, a tantárgy neve: magyar matematika: 1.és 5.évfolyamtól. szociális kompetencia: 5. évfolyamtól, majd évfolyamon elsősorban a környezetismeret, természetismeret tantárgyakban, a tantárgy neve: világunk. Jó gyakorlat: Komplex természettudomány tanítása. A Zápor Tehetséggondozó és Képességfejlesztő Általános Iskolából adaptálva egy projektet veszünk át évfolyam es tanév Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Kötelező órák Magyar (Olvasás és írás 1. o) 4, ,5 Informatika ,5 Matematika 5 4,5 4 3,5 Idegen nyelv Ének-zene Rajz 1 1,5 1,5 1 Világunk 0 1 1,5 2 Technika 1, Testnevelés Összes kötelező ,5+1 Választható órák EMELT ANGOL Angol irányultság Dráma Angol irányultság Angol nyelv ÁLTALÁNOS TANTERVŰ KÉPZÉS Kommunikáció- dráma Kommunikáció- nyelvés beszédfejlesztés Differenciált képesség fejlesztés Sport

4 INFORMATIKA- MATEMATIKA irányultság Informatika Matematika RAJZ-KÉZMŰVES irányultság Rajz Technika Összes választható: évfolyam es tanévtől Az első évfolyamon minden tanuló általános tantervű képzésben részesül. Tantárgy 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam Kötelező órák Magyar (Olvasás és írás 4, ,5 1. o-ban) Informatika ,5 Matematika 5 4,5 4 3,5 Idegen nyelv Ének-zene Rajz ,5 1 Világunk 0 1 1,5 2 Technika 1, Testnevelés Összes kötelező ,5+1 Választható órák EMELT ANGOL Angol nyelv ÁLTALÁNOS TANTERVŰ KÉPZÉS Kommunikáció- dráma Kommunikáció- nyelvés beszédfejlesztés Differenciált képesség fejlesztés Sport INFORMATIKA- MATEMATIKA irányultság Informatika Matematika RAJZ-KÉZMŰVES irányultság

5 Rajz Technika Összes választható: évfolyam Tantárgy 5. évf. 6. évf. 7. évf. 8. évf. Kötelező órák Magyar 5 4,5 - - Magyar nyelv és kommunikáció Magyar irodalom és dráma Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Világunk 2 2,5 0 0 Fizika ,5 Ember- és környezettan Földrajz 0 0 1,5 1,5 Ének-zene Vizuális kultúra és médiaismeret Technika és életvitel 0,5 0,5 1 1 Testnevelés 2.5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 2,5+0,5 Osztályfőnöki Egészségtan 0,5 Összesen: 23+0,5 23+0,5 25+0,5 25+0,5 Kötelezően választott órák Matematika Informatika alkalmazása Szabadon választott órák Irányultságok: Emelt angol nyelv Rajz-kézműves: rajz technika Informatika: informatika matematika Általános képzés: sport Választott összesen A tánc oktatását a testnevelés órák keretében végezzük Az etika és a hon- és népismeret modulok oktatása az osztályfőnöki órák keretében valósul meg. Minden tantárgyban jelen van a tanulás tanításának oktatása. Az 5. és 6. évfolyamon megvalósul a műveltségterület tantárgyi bontás nélküli tanítása a magyar nyelv és irodalom tantárgy magyar tantárgyként oktatásával. Moduláris oktatás keretében jön létre a világunk tantárgy 5. és 6. évfolyamon. 5

6 7. és 8. évfolyamon a +0,5 testnevelés óra blokkosított formában is megjelenhet a tanév folyamán (témahetek, egészségnevelési projektek). Az iskolában az alapozó szakaszon (az 5-6. évfolyamban) a kötelező és választható tanórai foglalkozások huszonöt százalékában (heti hét órában) folyik nem szakrendszerű oktatás, a következő tantárgyak tanóráin: magyar, matematika, idegen nyelv, világunk, ének-zene, rajz, technika, testnevelés. Az 5-6 évfolyam valamennyi tanulója részesül nem szakrendszerű oktatásban. Az ember-és környezettan nevű tantárgy keretében - élve a tantárgy komplexitásának lehetőségével - a kémia, biológia tananyagot szabad tömbösítési rendszerben kívánjuk oktatni a hetedik és nyolcadik évfolyamokon. 2. A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Az egyes évfolyamokon a különféle tantárgyak feldolgozásához szükséges kötelező tanulói taneszközöket a nevelők szakmai munkaközösségei (illetve, ahol nincs munkaközösség, ott az egyes szaktanárok) határozzák meg az iskola helyi tanterve alapján. A kötelezően előírt taneszközökről a leendő elsős szülőket minden tanév előtt, az első szülői értekezleten (júniusban) tájékoztatjuk. A 2-8. évfolyamon az első szülői értekezleten tájékoztatjuk a szülőket a tanév kötelező taneszköz-listájáról. A taneszközök beszerzése szeptember 15. napjáig a szülők kötelessége. A taneszközlistákat honlapunkon is közzé tesszük. Minden munkaközösségnek rendelkeznie kell a megfelelő számú infokommunikációs eszközzel a vizuális és akusztikus szemléltetés céljából. A taneszközök kiválasztásánál a szakmai munkaközösségek a következő szempontokat veszik figyelembe: Gazdaságosan és hatékonyan lehessen használni a tanév folyamán. Megfeleljen a tanulók életkori sajátosságainak. Motiválja a tanulót a tanulmányaiban történő előrehaladásra. A tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei: A kompetenciák fejlesztését segítő taneszközöket választunk. Tankönyvcsaládok alkalmazására törekszünk az egyes évfolyamok párhuzamos osztályaiban és az osztályok felmenő rendszerében is. A tananyag felépítése, mennyisége, mélysége feleljen meg a tanulók életkori sajátosságainak. Hatékony módszereket adjon a tananyag eredményes elsajátításához. Adjon lehetőséget a tananyag sokoldalú megközelítésére, a differenciálásra (minőségi, mennyiségi). Nyújtson lehetőséget a differenciált képességfejlesztéssel a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Érdeklődést felkeltő, színes képanyagával a konkrét és szemléletes gondolkodásmódnak megfeleljen, ösztönzően hasson a tanulóra. Sokféle tevékenységre, tapasztalati-megfigyelési módszerekre építve adjon lehetőséget az összefüggések meglátására, következtetések levonására. 6

7 A kreatív fejlesztést szolgálja. Feladattal adjon lehetőséget az algoritmusok alkalmazására, begyakorlására. Játékos, ötletes feladatokkal kellően motiválja a tanulókat a tevékenység elvégzésére. A többféle feladattípussal váljon lehetővé a színes gyakorlás. Adjon lehetőséget a tantárgyi integrációra évfolyam számára igazi munkáltató tankönyv legyen, a tanulók alapkészségeinek fejlesztését szolgálja. Törekedjen a tudományágat kisiskolás számára leegyszerűsített formában, érthető utasításokkal, definíciókkal átadni, az így szerzett ismeretek tovább bővíthetők legyenek. Építeni lehessen az így megszerzett tudásra a következő évfolyamokon. Nyelvtanilag legyen pontos. Rendszeres ismétléssel adjon lehetőséget a rögzítésre, hiányok pótlására, az alkalmazható tudás megszerzésére. A visszatérő és ismétlődő feladattípusokkal megvalósítható legyen az önállóságra szoktatás. A tankönyv adjon lehetőséget az önellenőrzésre. Tartós legyen, formai megjelenése a jól használhatóságot szolgálja. 3. A magasabb évfolyamra lépés feltételei 1. A negyedik-nyolcadik évfolyamon a tanuló az iskola magasabb évfolyamára akkor léphet, ha az oktatási miniszter által kiadott kerettantervekben "A továbbhaladás feltételei" c. fejezetekben meghatározott követelményeket az adott évfolyamon a tanév végére minden tantárgyból teljesítette. 2. A követelmények teljesítését a nevelők a tanulók év közbeni tanulmányi munkája, illetve érdemjegyei alapján bírálják el. Az osztályozott tantárgyból legalább az "elégséges" év végi osztályzatot kell megszereznie a tanulónak a továbbhaladáshoz. A szövegesen értékelt tantárgyaknál a pedagógusok a fejlesztendő területek kijelölésével minden esetben engedélyezik a továbbhaladást. 3. Ha a tanuló az osztályozott tantárgyakból a tanév végén egy vagy két elégtelen osztályzatot szerez, a következő tanévet megelőző augusztus hónapban javítóvizsgát tehet. 4. Ha a tanuló az osztályozott tantárgyakból a tanév végén három vagy több tantárgyból szerez elégtelen osztályzatot, akkor a tantestület döntést hoz az évfolyamismétlés kérdésében a következők szerint: Az év végi osztályozó értekezleten az osztályfőnök tájékoztatja a tantestületet, hogy az osztályába járó tanuló három vagy annál több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott. Elmond minden olyan információt, melyet szükségesnek tart a tantestület döntéséhez. A tantestület nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt, hogy a) a tanuló augusztus hónapban javítóvizsgát tehet b) a tanuló az évfolyamot megismételni köteles. 5. Az osztályozott tantárgyakból a magasabb évfolyamba történő lépéshez, a tanév végi osztályzat megállapításához a tanulónak osztályozó vizsgát kell tennie ha: az iskola igazgatója felmentette a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól; 7

8 az iskola igazgatója engedélyezte, hogy egy vagy több tantárgyból a tanulmányi követelményeket az előírtnál rövidebb idő alatt teljesítse; egy tanítási évben 250 óránál többet mulasztott, és emiatt nem osztályozható. magántanuló volt. 4. Az iskolába jelentkező tanulók felvételének elvei 1. Iskolánk a beiskolázási körzetéből melyet a fenntartó határoz meg minden jelentkező tanköteles korú tanulót felvesz. 2. Az első osztályba történő beiratkozás feltétele, hogy a gyermek az adott naptári évben a hatodik életévét május 31. napjáig betöltse, vagy ha ezt csak december 31. napjáig tölti be, a szülő kérheti gyermeke felvételét az iskolába. Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek születési anyakönyvi kivonatát; a szülő személyi igazolványát; a gyermek lakcímkártyáját; a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt (ha a gyermek óvodás volt); a nevelési tanácsadó felvételt javasoló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda a nevelési tanácsadó vizsgálatát javasolta); a gyermek egészségügyi könyvét a gyermekorvos felvételi javaslatával; szükség esetén a szakértői bizottság véleményét. A második-nyolcadik évfolyamba történő felvételnél be kell mutatni: a tanuló születési anyakönyvi kivonatát; a gyermek lakcímkártyáját; a szülő személyi igazolványát; az elvégzett évfolyamokat tanúsító bizonyítványt. 4.1 Az iskolában meghirdetett irányultságokra történő jelentkezés és az irányultságváltás elvei 1. A második-harmadik osztályba történő jelentkezéskor a szülők megjelölhetik azt az irányultságot, melyre gyermeküket járatni szeretnék. Ezek: emelt angol, kommunikáció-angol ( es tanévben), informatika-matematika, rajzkézműves, általános képzés. 2. Második-nyolcadik évfolyamon irányultságváltásra, a szülő kérésére a tanév végén az igazgató engedélyével van lehetőség. Ebben az esetben, döntése előtt az igazgató kikéri az osztálytanító, a tantárgyat tanító pedagógus, és az alsó tagozatos igazgatóhelyettes véleményét. 3. Új tanuló érkezésekor a rajz-kézműves és informatika-matematika irányultságra történő felvételről a szülő kérésének figyelembevételével az 8

9 igazgató dönt. A döntés meghozatala előtt az igazgató kikéri a kérdéses munkaközösség, a leendő osztályfőnök és az igazgatóhelyettes véleményét. Emelt szintű angolnyelv képzésre jelentkező tanulóknak az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények alapján összeállított szintfelmérő vizsgát kell tennie. 5. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 1. Az értékelés mindig legyen: személyre szóló, tárgyszerű, érveken alapuló, ösztönző hatású, önállóságot erősítő, nyilvános, folyamatos és kiszámítható. 2. Az egyes tanulók teljesítményének és előrehaladásának értékelése a szaktanár feladata. Az értékelés alapján nyert információk a diák, a tanár és a szülő tájékoztatására szolgálnak. 3. Az előírt követelmények teljesítését a nevelők az egyes szaktárgyak jellegzetességeinek megfelelően a tanulók szóbeli felelete, írásbeli munkája vagy gyakorlati tevékenysége alapján ellenőrzik. 4. A magyar, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (a 4-8. évfolyamon), matematika, világunk, történelem, fizika, ember- és környezettan és földrajz ellenőrzésénél: a nevelők a tanulók munkáját egy-egy témakörön belül szóban és írásban is ellenőrizhetik; az egyes témakörök végén a tanulók az egész téma tananyagát és fő követelményeit átfogó témazáró dolgozatot írnak. 5. A tanulók szóbeli kifejezőkészségének fejlesztése érdekében a nevelők többször ellenőrzik a követelmények elsajátítását szóban. 6. A tanulók szóbeli megnyilvánulásának formái: beszélgetés, vita, kommunikációs helyzetgyakorlat (idegen nyelv, dráma), kiselőadás, szóbeli beszámoló vagy felelet. Kiselőadás és felelet előtt, legkésőbb az ilyen szóbeli megnyilvánulás előtti tanórán a pedagógus, a témakör pontos megjelölésével jelzi a tanulónak, hogy meg kívánja hallgatni. 7. Az ének-zene, a rajz, az informatika, a technika tantárgyból valamilyen gyakorlati tevékenységgel összekapcsolva szóban vagy írásban ellenőrizzük a tanulókat. 8. A testnevelés követelményeinek elsajátítását csak gyakorlati tevékenység révén ellenőrizzük. 5.1 A tanulmányi munka értékelése 1. A nevelők a tanulók tanulmányi teljesítményének és előmenetelének értékelését, minősítését elsősorban az alapján végzik, hogy a tanulói teljesítmény hogyan viszonyul az iskola helyi tantervében előírt követelményekhez; emellett azonban figyelembe veszik azt is, hogy a tanulói teljesítmény hogyan változott fejlődött-e vagy hanyatlott az előző értékeléshez képest. 2. A kezdő és alapozó időszakban a gyermekek által készített munkák és mérési eredmények portfolió-szerű gyűjteményével támasztjuk alá az értékelésben 9

10 foglaltak hitelességét. Ezeket a munkákat évről-évre a gyermek saját értékelési dossziéjában gyűjtjük, így láttatva az évközi és évfolyamok közötti fejlődést. 3. A tanulók tanulmányi munkájának értékelése az egyes évfolyamokon a különböző tantárgyak esetében a következők szerint történik: Az első évfolyamon minden tantárgy esetében félévkor és év végén is csak szöveges értékelést alkalmazunk. A második- nyolcadik évfolyamon a tanulók teljesítményét, előmenetelét magyar, magyar nyelv és kommunikáció, magyar irodalom és dráma, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika, világunk, fizika, ember- és környezettan, földrajz tantárgyakból érdemjegyekkel minősítjük és osztályozzuk évfolyamon nem szakrendszerű oktatásban résztvevő tanulók teljesítményükről százalékos illetve fejlesztő értékelést kapnak. A második-negyedik évfolyamon ének-zene, technika, vizuális kultúra és testnevelés tantárgyból év közben érdemjegy adható, félévkor és év végén szöveges minősítéssel értékelünk. Az ötödik nyolcadik évfolyamon ének-zene, technika, vizuális kultúra és médiaismeret és testnevelés tantárgyból év közben érdemjeggyel, félévkor és év végén osztályzattal értékeljük a tanulók teljesítményét és önmagukhoz mért fejlődését. A nem szakrendszerű oktatásban a munka értékelése során évi négy alkalommal kompetencia-feltérképezést tartunk, mellyel megállapítjuk tanulóink fejlesztendő területeit. Az integrált modulok értékelése a befogadó tárgy záró értékelésébe számít bele. Az első-második évfolyamon dráma és nyelv- és beszédfejlesztés irányultság valamint felső tagozaton az egészségtan modul értékelése a részt vett, nem vett részt kategóriákkal történik. Az informatika irányultság és a rajz irányultság értékelése az informatika ill. vizuális kultúra tantárgy osztályzatába számít bele. 4. A szöveges értékeléssel értékelt tantárgyakból a tanulók munkáját az egyes tantárgyakhoz készült értékelő lapok segítségével értékeljük. 5. A második-nyolcadik évfolyamon a félévi és az év végi osztályzatot az adott félév során szerzett érdemjegyek és a tanuló év közbeni tanulmányi munkája alapján kell meghatározni. Az egyes tantárgyak érdemjegyei és osztályzatai a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2), elégtelen (1). 6. A tanulók munkájának, előmenetelének folyamatos értékelése érdekében minden osztályozott tantárgyból minden tanulónak legalább három érdemjegyet kell szereznie egy félévben. 7. A tanuló által szerzett érdemjegyekről a szülőt az adott tantárgyat tanító nevelő értesíti a digitális naplón keresztül. 10

11 5.1.1 Az ellenőrzés, értékelés formái, kritériumai 1. Szóbeli ellenőrzés és értékelés Beszélgetés, kérdés-válasz, összefüggő felelet. Értékelés szóban és/vagy írásban érdemjeggyel. Fokozatai: jeles: önállóan, összefüggően pár percig beszél az adott, témáról. jó: egy-két kérdés segítségével beszél az adott témáról. közepes: kérdésekre tud válaszolni. elégséges: a továbbhaladáshoz szükséges tananyagot is csak kérdések segítségével tudja elmondani. elégtelen: a továbbhaladáshoz szükséges tananyagot kérdések segítségével sem tudja elmondani. 2. Írásbeli ellenőrzés és értékelés a) hibátlan házi feladatok és feladatmegoldások Értékelés a pedagógus által meghatározott pontozással vagy érdemjeggyel. b) röpdolgozat Nem előre bejelentett írásbeli felelet a továbbhaladáshoz szükséges tananyagból. A feladat végrehajtási határideje legfeljebb 20 perc. A tanuló a kijavított röpdolgozatot hazaviheti, nála maradhat. Értékelés a pedagógus által meghatározott pontozással vagy érdemjeggyel. c) írásbeli felelet Legkésőbb az előző órán bejelentett írásbeli felelet az elmúlt legfeljebb három óra tananyagából. A feladat végrehajtási határideje legfeljebb 20 perc. A tanuló a kijavított írásbeli feleletet hazaviheti, nála maradhat. d) témazáró dolgozat Előre bejelentett, a témakör egészét érintő írásbeli dolgozat. A feladat végrehajtási ideje egy tanóra. Kijavítási határideje két hét. A tanuló a kijavított témazáró dolgozatot nem viheti haza, de a szülő szülői értekezleten és/vagy fogadóórán megtekintheti. A dolgozatok megőrzési ideje a következő tanévkezdés. Egy tanulócsoport egy tanítási napon két témazáró dolgozatnál többet nem írhat. e) év eleji, félévi, év végi felmérés Kritériumait lásd d) pontban. f) fogalmazás Előre bejelentett összefüggő írásbeli munka. A feladat végrehajtási ideje egy tanóra. A fogalmazás értékelése az irodalom tantárgyhoz, a helyesírásé a nyelvtan tantárgyhoz kerül a naplóba. A fogalmazásokat a tanuló nem viheti haza, de a szülő fogadóórán és/vagy szülői értekezleten megtekintheti. A fogalmazások megőrzési ideje a következő tanévkezdés. A tananyaghoz kapcsolódó otthoni fogalmazásokat szóban vagy írásban értékeljük. 3. A gyakorlati jellegű feladatok ellenőrzése és értékelése a) kiselőadás Előző órán, vagy korábban megadott téma alapján történő önálló, otthoni felkészülés és bemutatása, előadása tanórán. b) gyűjtőmunka, kutatómunka Előző órán, vagy korábban megadott témában önálló gyűjtés, kutatás, könyvtári, internetes munka, vetített előadás bemutatása tanórán. 11

12 c) Tárgy, makett, könyv, kép bemutatása tanórán d) Gyakorlatsor bemutatása Előre megadott és begyakoroltatott mozdulatsor, melynek értékelése pontosan meghatározott és a tanulók számára kihirdetett szempontok alapján történik. e) Versenyeken való részvétel, helyezések értékelése Iskolai tantárgyi versenyen részt vett első három helyezettet tantárgyi ötössel, városi versenyen részt vett első tíz helyezettet szaktanári dicsérettel, megyei, országos versenyen részt vett tanulót osztályfőnöki vagy igazgatói dicsérettel jutalmazzuk. 4. A tanulók tanulmányi munkájának, teljesítményének egységes értékelése érdekében a tanulók írásbeli dolgozatainak, feladatlapjainak, tesztjeinek értékelésekor az elért teljesítmény (pontszám) érdemjegyekre történő átváltását a következő arányok alapján végzik el a szaktárgyat tanító nevelők: Matematika, fizika, ember- és környezettan, világunk tantárgyak esetében a felső tagozaton: Teljesítmény Érdemjegy 0-30 %: elégtelen (1) %: elégséges (2) %: közepes (3) %: jó (4) %: jeles (5) Idegen nyelv esetében: Teljesítmény Érdemjegy 0-60 % elégtelen (1) 61-70% elégséges (2) 71-80% közepes (3) 81-90% jó (4) % jeles (5) Magyar nyelv és kommunikáció, magyar irodalom és dráma, történelem, földrajz: Teljesítmény Érdemjegy 0-50 % elégtelen (1) 51-70% elégséges (2) 71-80% közepes (3) 81-90% jó (4) % jeles (5) 5. Az írásbeli munkák kijavítására és kiosztására a megíratást követő két tanítási héten belül sor kerül. 6. A negyedik évfolyamon az év végi bizonyítványban, illetve az ötödik-nyolcadik évfolyamon a félévi értesítőben és az év végi bizonyítványban a következő tantárgyakból elért eredmények kerülnek minősítésre: 12

13 2-4. évfolyam 5-8. évfolyam Szöveges minősítés Ének-zene Rajz Technika Testnevelés Érdemjeggyel Magyar Matematika Idegen nyelv Világunk Informatika Magyar Magyar nyelv és kommunikáció Magyar irodalom és dráma Történelem Idegen nyelv Matematika Informatika Világunk Ember- és környezettan Fizika Földrajz Testnevelés Vizuális kultúra és médiaismeret Ének-zene Technika és életvitel 7. Az osztályozott tantárgyakból kapott évközi érdemjegyek tájékoztató jellegűek. Az év végi osztályzatok meghatározásánál nem első sorban az érdemjegyek átlagát veszi figyelembe az értékelő szaktanár, de az év végi jegy nem lehet kisebb, mint az érdemjegyek átlagának egészrésze. 8. Az angol nyelvet emelt szinten tanulók 7. évfolyamon a tanév második félévében vizsgát tesznek, melynek követelménye a helyi tantervben pontosan meghatározott. 5.2 A magatartás értékelése 1. A tanulók magatartásának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), rossz (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 2. A ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanuló magatartását az osztályfőnök minden hónap végén érdemjegyekkel értékeli. 3. A magatartás félévi és év végi osztályzatát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 4. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 5. Iskolánkban a magatartás értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; 13

14 a tanórán és a tanórán kívül példamutatóan, rendesen viselkedik; kötelességtudó, feladatait teljesíti; önként vállal feladatokat és azokat teljesíti; tisztelettudó; társaival, nevelőivel, a felnőttekkel szemben udvariasan, előzékenyen, segítőkészen viselkedik; az osztály és az iskolai közösség életében aktívan részt vesz; óvja és védi az iskola felszerelését, a környezetet; nincs írásbeli figyelmeztetése, intője vagy megrovása; Jó (4) az a tanuló, aki: a házirendet betartja; tanórán vagy a tanórán kívüli foglalkozásokon rendesen viselkedik; feladatait a tőle elvárható módon teljesíti; feladatokat önként nem, vagy ritkán vállal, de a rábízottakat teljesíti; az osztály- vagy az iskolaközösség munkájában csak felkérésre, biztatásra vesz részt; nincs írásbeli intője vagy megrovása. Változó (3) az a tanuló, aki. az iskolai házirend előírásait nem minden esetben tartja be; a tanórán vagy tanórán kívül többször fegyelmezetlenül viselkedik; feladatait nem minden esetben teljesíti; előfordul, hogy társaival, a felnőttekkel szemben udvariatlan, durva; a közösség, az iskola szabályaihoz nehezen alkalmazkodik; igazolatlanul mulasztott; osztályfőnöki intője van. Rossz (2) az a tanuló, aki: a házirend előírásait sorozatosan megsérti; feladatait egyáltalán nem, vagy csak ritkán teljesíti; magatartása fegyelmezetlen, rendetlen; társaival, a felnőttekkel szemben rendszeresen udvariatlanul, durván viselkedik; viselkedése romboló hatású, az iskolai nevelést, oktatást akadályozza; több alkalommal igazolatlanul mulaszt; több szaktanári figyelmeztetést kapott, illetve van osztályfőnöki megrovása vagy ennél magasabb fokozatú büntetése. 6. A magatartás elbírálásakor az egyes érdemjegyek, illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 5.3 A szorgalom értékelése 1. A tanulók szorgalmának értékelésénél és minősítésénél az első-nyolcadik évfolyamon a példás (5), jó (4), változó (3), hanyag (2) érdemjegyeket illetve osztályzatokat használjuk. 14

15 2. A második-nyolcadik évfolyamon a tanuló szorgalmát az osztályfőnök az érdemjegyek és a nevelőtestület véleménye alapján állapítja meg. Vitás esetben az osztályban tanító nevelők többségi véleménye dönt az osztályzatról. 3. A félévi és az év végi osztályzatot az értesítőbe és a bizonyítványba be kell jegyezni. 4. Az iskolában a szorgalom értékelésének és minősítésének követelményei a következők: Példás (5) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; tanulmányi feladatait minden tantárgyból rendszeresen elvégzi; a tanórákon aktív, szívesen vállal többlet feladatokat is, és azokat elvégzi; munkavégzése pontos, megbízható; a tanórán kívüli foglalkozásokon, versenyeken önként részt vesz; taneszközei tiszták, rendesek, és ezeket a tanítási órákra mindig elhozza. Jó (4) az a tanuló, aki: képességeinek megfelelő, viszonylag egyenletes tanulmányi teljesítményt nyújt; rendszeresen, megbízhatóan dolgozik; a tanórákon többnyire aktív; többlet feladatot, tanórán kívüli foglalkozáson vagy versenyeken való részvételt önként nem vagy ritkán vállal, de az ilyen jellegű megbízatást teljesíti; taneszközei tiszták, rendezettek. Változó (3) az a tanuló, akinek: tanulmányi eredménye elmarad képességeitől; tanulmányi munkája ingadozó, a tanulásban nem kitartó, feladatait nem mindig teljesíti; felszerelése, házi feladata gyakran hiányzik; érdemjegyeit, osztályzatait több tárgyból is lerontja; önálló munkájában figyelmetlen, a tanórán többnyire csak figyelmeztetésre, felügyelettel dolgozik. Hanyag (2) az a tanuló, aki: képességeihez mérten keveset tesz tanulmányi fejlődése érdekében; az előírt követelményeknek csak minimális szinten felel meg; tanulmányi munkájában megbízhatatlan, figyelmetlen; feladatait többnyire nem végzi el; felszerelése hiányos, taneszközei rendetlenek; a tanuláshoz nyújtott nevelői vagy tanulói segítséget nem fogadja el, annak ellenszegül; félévi vagy év végi osztályzata valamely tantárgyból elégtelen. 5. A szorgalom elbírálásakor az egyes érdemjegyek illetve osztályzatok eléréséhez a felsorolt szempontok közül legalább háromnak az együttes megléte (vagy megsértése) szükséges. 15

16 6. Azt a tanulót, aki képességihez mérten példamutató magatartást tanúsít, vagy folyamatosan jó tanulmányi eredményt ér el, vagy az osztály, illetve az iskola érdekében közösségi munkát végez, vagy iskolai, illetve iskolán kívüli tanulmányi, sport, kulturális stb. versenyeken, vetélkedőkön vagy előadásokon, bemutatókon vesz részt, vagy bármely más módon hozzájárul az iskola jó hírnevének megőrzéséhez és növeléséhez az iskola jutalomban részesítheti. 5.4 A szöveges értékelés kategóriái 1. osztály év végi szöveges értékelés Magatartás Több társával jó a viszonya. Társaival igyekszik megtalálni a közös hangot. Társaival nehezen találja a közös hangot. Konfliktusait önállóan oldja meg. Esetleges konfliktusai megoldásához felnőttek segítségére szorul. Konfliktushelyzetben gyakran előfordul, hogy agresszívvá válik. Pedagógusai kérését mindig betartja. Pedagógusai kéréseit általában betartja. Pedagógusai kéréseit többnyire nem tartja be. Felszereléseit rendben tartja. Felszereléseit segítséggel tudja rendben tartani. Szorgalom A foglalkozásokon aktív, hozzászólásaival segíti a közös munkát. Önállóan még nem kapcsolódik be az osztály munkájába. A foglalkozásokon előfordul, hogy zavarja a munkát. Feladatait, házi feladatait önállóan oldja meg. Feladatait, házi feladatait segítséggel oldja meg. Feladatait, házi feladatait sok segítséggel oldja meg. Szorgalmi feladatokat szívesen vállal. Szorgalmi feladatokat külön még nem vállal. 16

17 Magyar nyelv és irdalom Olvasás Hangos olvasása kifejező, pontos. Hangos olvasása megfelelő. Hangos olvasása fejlesztésre szorul. Az olvasott szöveget biztosan megérti. Az olvasott szöveg megértésében bizonytalan. Az olvasott szöveget nehezen érti meg. Írás Igényesen, megfelelően, hibátlanul ír. Kevés hibával képes írni. Sok hibával, esetleg szabálytalan betűalakítással vagy kötéssel, de képes írni. Nem tud még írni, állandó fejlesztésre szorul. Matematika Számfogalma biztos 0-20-ig. Számfogalma bizonytalan 0-20-ig. Matematikai műveleteket hibátlanul végez. Matematikai műveleteket kevés hibával végez. Matematikai műveleteket sok hibával végez. Képes matematikai tudását, új ismereteit önállóan alkalmazni. Kis segítséggel képes matematikai ismereteit alkalmazni. Matematikai ismereteinek alkalmazásához sok segítséget vesz igénybe. Még nem tud önállóan számolni, rendszeres fejlesztésre szorul. Számfogalma biztos 0-10-ig. Számfogalma bizonytalan 0-10-ig. Összetettebb logikai, szöveges feladatokat, szabályjátékokat, sorozatokat képes önállóan megoldani. Összetettebb logikai, szöveges feladatokat, szabályjátékokat, sorozatokat kis segítséggel képes megoldani. Összetettebb logikai, szöveges feladatokat, szabályjátékokat, sorozatokat sok segítséggel képes megoldani. 17

18 Ének-zene Szívesen énekel egyedül vagy társaival együtt, szereti a körjátékokat. Bíztatásra énekel, szereti a körjátékokat. Testnevelés Örömmel, szívesen mozog, a szabályokat elfogadja, betartja. A mozgásra bíztatni, ösztönözni, a szabályok betartására figyelmeztetni kell. Örömmel szívesen mozog, a szabályok betartására figyelmeztetni kell. A mozgásra bíztatni, ösztönözni kell, a szabályokat elfogadja, betartja. Rajz és vizuális kultúra Szívesen rajzol, fest. Bíztatásra rajzol, fest. Térépítése, téralakítása, környezetalakítása kifejező. Térépítése, téralakítása, környezetalakítása fejlődik. Színhasználata, színérzékenysége ízléses, igényes. Színhasználata, színérzékenysége fejlődik. Egyéni kifejezésmódja fantáziadús, ötletes. Egyéni kifejezésmódja fejlődik. Kreativitása, vizuális kifejezése gazdag. Kreativitása, vizuális kifejezése fejlődik. Technika Az eszközöket rendeltetésszerűen, önállóan használja. Az eszközök használatában segítséget igényel. Eszközhasználata nehézkes. Önállóan, pontosan dolgozik. Munkavégzése során segítséggel dolgozik. Esztétikus munkadarabokra törekszik, egyéni ötleteket alkalmaz. A munkadarabot elkészíti. A munkadarabot nem képes befejezni. 18

19 Informatika irányultság Számítógép kezelése biztos. Számítógép kezelése többnyire biztos. Számítógép kezelése bizonytalan. Munkavégzése önálló. Munkavégzése részben önálló. Munkavégzése nem önálló, sok hibával dolgozik. Matematika irányultság A foglalkozásokon részt vett vagy nem vett részt Kommunikáció- angol irányultság Drámajáték Szívesen vesz részt a játékokban, csoportos improvizációkban. Előfordul, hogy kiáll a játékból, csoportos improvizációkból. Betartja a játékszabályokat. Esetenként figyelmeztetni kell a játékszabályok betartására. Figyel társaira, végighallgatja őket. Nem minden esetben van türelme végighallgatni társait. Jól alkalmazza az önkifejezés verbális és mozgásos eszköztárát. Bátortalan az önkifejezés verbális és mozgásos eszköztárának alkalmazásában. Nyelv-és beszédfejlesztés A memoritereket mindig megtanulja. A memoritereket többnyire megtanulja. A készségfejlesztő feladatokat kitartóan végzi, és pontosan megoldja. A készségfejlesztő feladatokat biztatással végzi. Páros és csoportos kommunikációban szívesen, kezdeményezően vesz részt. Páros és csoportos kommunikációban nem kezdeményező, de bekapcsolódik. A 2-4. évfolyamon a tanulók év végén osztályzatot kapnak. A félévi és az év végi értékelés szöveges értékeléssel is kiegészíthető. Ennek kategóriái a mellékletben találhatók. A szöveges kiegészítés nem képezi a bizonyítvány elválaszthatatlan részét. 19

20 6. Az otthoni (napközis, klubnapközis) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek: a házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása; Egyik napról a másikra nem adható olyan házi feladat a tanulónak, melynek elvégzése meghaladja a 15 perc időtartamot; az első-negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; az ötödik-nyolcadik évfolyamon a tanulók a tanítási szünetek idejére a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl nem kapnak sem szóbeli, sem írásbeli házi feladatot; az egyik óráról a másikra feladott házi feladatok elvégzése nem haladhatja meg a 30 perc időtartamot; az elvégzett házi feladatot a legtöbb esetben csak szóban értékeli a szaktanár; amennyiben érdemjeggyel kíván házi feladatot értékelni a pedagógus, azt jeles jeggyel teheti (természetesen csak az osztályozott tárgyaknál); a házi feladat hiányára írásban hívjuk fel a szülő figyelmét, amennyiben ezt szükségesnek tartjuk. A pedagógusok a kötelező házi feladatokon kívül adhatnak nem kötelező (szorgalmi) feladatokat, melyeknek célja a differenciálás és nem vonatkoznak rájuk a kötelező házi feladatokra megállapított megkötések. 7. A tanulók fizikai állapotának mérése A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el a testnevelés órákon, az adott tanév tanmenete szerint. 1 A tanulók fizikai állapotának mérését szolgáló feladatok: 1.feladat: HELYBŐL TÁVOLUGRÁS (Az alsó végtag dinamikus erejének mérése) 2. feladat: HASONFEKVÉSBŐL TÖRZSEMELÉS ÉS LEENGEDÉS FOLYAMATOSAN (A hátizmok dinamikus erő-állóképességének mérése) 3. feladat: HANYATTFEKVÉSBŐL FELÜLÉS TÉRDÉRINTÉSSEL FOLYAMATOSAN (A hasizmok erő-állóképességének mérése) 4. feladat: FEKVŐTÁMASZBAN KARHAJLÍTÁS- ÉS NYÚJTÁS FOLYAMATOSAN (A vállövi és a karizmok dinamikus erőállóképességének mérése) 1 A FELMÉRÉS A HUNGAROFIT TESZT ALAPJÁN KERÜLT ÖSSZEÁLLÍTÁSRA. LÁSD: MÓDSZEREK A TANULÓK FIZIKAI FELKÉSZÜLTSÉGÉNEK, TELJESÍTMÉNYÉNEK MÉRÉSÉRE, ÉRTÉKELÉSÉRE SZERKESZTETTE: ANRÁSNÉ DR. TELEKI JUDIT, MKM

21 8. A pedagógiai program érvényességével, módosításával, nyilvánosságával kapcsolatos egyéb intézkedések A pedagógiai program érvényességi ideje Iskolánk szeptember 1. napjától szervezi meg nevelő és oktató munkáját e pedagógia program alapján. A pedagógiai programban található helyi tanterv szeptember 1. napjától az első és az ötödik évfolyamon, majd ezt követően felmenő rendszerben kerül bevezetésre. Ezen pedagógiai program érvényességi ideje visszavonásig szól. A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata A pedagógiai programban megfogalmazott célok és feladatok megvalósulását a nevelőtestület folyamatosan vizsgálja. A nevelők szakmai munkaközösségei (ahol ilyen nem működik, ott a szaktanárok) minden tanév végén írásban értékelik a pedagógia programban megfogalmazott általános célok és követelmények megvalósulását. A 2013/2014. tanév során a nevelőtestületnek el kell végeznie a pedagógiai program teljes minden fejezetre kiterjedő felülvizsgálatát, értékelését, és szükség esetén ezen pedagógiai programot módosítania kell, vagy teljesen új pedagógiai programot kell kidolgoznia. A pedagógiai program módosítása A pedagógiai program módosítására javaslatot tehet: az iskola igazgatója; a nevelőtestület bármely tagja; a nevelők szakmai munkaközösségei; a szülői munkaközösség elnöksége; az iskola fenntartója. A tanulók a pedagógiai program módosítását a diákönkormányzaton keresztül javasolhatják. A pedagógiai program módosítását a nevelőtestület fogadja el, és az a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé. A módosított pedagógia programot a jóváhagyást követő tanév szeptember első napjától kell bevezetni. A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala Az iskola pedagógiai programja nyilvános, minden érdeklődő számára megtekinthető. A pedagógiai program egy-egy példánya nyomtatott formában a következő személyeknél, illetve intézményeknél tekinthető meg: az iskola fenntartójánál; az iskola irattárában; az iskola könyvtárában; az iskola igazgatójánál; az iskola igazgatóhelyetteseinél; A pedagógiai program digitális formában letölthető iskolánk honlapjáról. 21

22 9. A pedagógiai program elfogadása és jóváhagyása A pedagógiai programot a szülői munkaközösség iskolai vezetősége a év hó napján tartott ülésén véleményezte és elfogadásra javasolta. Kelt:... az iskolai szülői munkaközösség elnöke A pedagógia programot a nevelőtestület a év hó napján tartott ülésén elfogadta. Kelt:... igazgató A Herman Ottó Általános Iskola pedagógiai programját Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete év hó napján tartott ülésén jóváhagyta. Kelt:... polgármester 22

23 MELLÉKLET 2. osztály év végi szöveges értékelés Magatartás Több társával jó a viszonya. Társaival igyekszik megtalálni a közös hangot. Társaival nehezen találja a közös hangot. Konfliktusait önállóan oldja meg. Esetleges konfliktusai megoldásához felnőttek segítségére szorul. Konfliktushelyzetben gyakran előfordul, hogy agresszívvá válik. Pedagógusai kérését mindig betartja. Pedagógusai kéréseit általában betartja. Pedagógusai kéréseit többnyire nem tartja be. Felszereléseit rendben tartja Felszereléseit segítséggel tudja rendben tartani. Az iskolai házirendet betartja. Az iskolai házirendet igyekszik betartani. Az iskolai házirendet több esetben megsérti. Tanórai fegyelme dicséretes. Tanórai fegyelme jó. Tanórai fegyelme javítandó. Szorgalom A foglalkozásokon aktív, hozzászólásaival segíti a közös munkát. Önállóan nem kapcsolódik be az osztály munkájába. A foglalkozásokon előfordul, hogy zavarja a munkát. Feladatait, házi feladatait önállóan oldja meg. Feladatait, házi feladatait segítséggel oldja meg. Feladatait, házi feladatait sok segítséggel oldja meg. Szorgalmi feladatokat szívesen vállal. Szorgalmi feladatokat külön nem vállal. Magyar nyelv és irodalom Olvasás Hangos olvasása kifejező, pontos. Hangos olvasása megfelelő. 23

24 Hangos olvasása bizonytalan, fejlesztésre szorul. Az olvasott szöveget biztosan megérti. Az olvasott szöveg megértésében bizonytalan. Az olvasott szöveget nehezen érti meg. Nyelvtani, helyesírási ismeretek A tanult nyelvtani ismereteket megfelelően alkalmazza. A tanult nyelvtani ismereteket igyekszik megfelelően alkalmazni. A tanult nyelvtani ismeretek alkalmazásában fejlesztésre szorul. Igényesen, megfelelően, ír. Sok hibával, esetleg szabálytalan betűalakítással vagy kötéssel ír. Nem tud még írni, állandó fejlesztésre szorul. Másoláskor biztosan, hibátlanul ír. Másoláskor biztosan, kevés hibával ír. Másolása fejlesztésre szorul. Tollbamondáskor biztosan, többnyire hibátlanul ír. Tollbamondáskor kevés hibával ír. Tollbamondáskor igyekszik megfelelően írni, de gyakran téveszt. Tollbamondáskor igyekszik megfelelően írni, de fejlesztésre szorul. Matematika Számfogalma biztos ig. Számfogalma bizonytalan ig. Matematikai műveleteket, (szorzás, bennfoglalás) hibátlanul végez. Matematikai műveleteket, (szorzás, bennfoglalás) kevés hibával végez. Matematikai műveleteket, (szorzás, bennfoglalás) sok hibával végez. Matematikai műveleteket, (összeadás kivonás) hibátlanul végez. Matematikai műveleteket, (összeadás, kivonás) kevés hibával végez. Matematikai műveleteket, (összeadás, kivonás) sok hibával végez. Matematikai ismereteit (szöveges feladat, szabályjáték, nyitott mondat) önállóan alkalmazza. Matematikai ismereteit (szöveges feladat, szabályjáték, nyitott mondat) kis segítséggel alkalmazza. Matematikai ismereteit (szöveges feladat, szabályjáték, nyitott mondat) sok segítséggel alkalmazza. Környezetismeret Órán érdeklődő, aktív. 24

25 Órai munkája jó. Órán a témától függően aktív. Tapasztalatok megfogalmazására, ábrázolására, lejegyzésére minden esetben képes. Tapasztalatok megfogalmazására, ábrázolására, lejegyzésére kis segítséggel képes. Tapasztalatok megfogalmazására, ábrázolására, lejegyzésére folyamatos segítséggel képes. Az élő természetről, (növények, házi állatok, emberi szervezet) szerzett tudása kiváló. Az élő természetről, (növények, házi állatok, emberi szervezet) szerzett tudása jó. Az élő természetről, (növények, házi állatok, emberi szervezet) szerzett tudása fejlesztendő. Ének-zene Szívesen énekel egyedül vagy társaival együtt, tudja a tanult dalokat. Bíztatásra énekel, ismeri a dalokat. A zenehallgatás érdekli, igényli. A zenehallgatás nem kelti fel érdeklődését. Zenei ismereteit alkalmazza. Zenei ismereteit segítséggel alkalmazza. Testnevelés Az új mozgáshelyzetekhez könnyen alkalmazkodik, jó mozgáskoordinációval rendelkezik. Az új mozgáshelyzeteket csak bíztatás után, segítséggel tudja végrehajtani, de a továbbiakban önállóan dolgozik. Az új mozgáshelyzeteket csak állandó segítséggel tudja végrehajtani. Mozgáskoordinációja fejlesztést igényel, így folytonos segítségre szorul. Az új mozgáshelyzetekben sok segítségre van szüksége. Mozgáskoordinációja fejlesztést igényel. Az órán kitartó, szívesen mozog. Az órai feladatokat elvégzi, de néha bíztatni kell. A számára elérhető feladatokat elvégzi, de a nehezebb feladatoknál könnyen feladja, folyamatosan ösztönözni kell. Aktivitása nem megfelelő, mozgásfajták iránt közömbös, nem szívesen mozog. A szabályokat mindig elfogadja, felismeri és megtartja; magatartása mindig sportszerű. A szabályokat többnyire elfogadja, megtartja, magatartása sportszerű. A szabályokat néha fogadja el, sportszerű magatartásra mindig figyelmeztetni kell. 25

26 A szabályok alól gyakran kibújik, mert többnyire érzelmei irányítják. A közösségben jól együttműködik, társaihoz jól alkalmazkodik. Játékintelligenciája fejlett. Jó közösségi ember, többnyire örömmel, szívesen dolgozik együtt társaival. A közösségben nehezen alkalmazkodik, nem mindig dolgozik együtt társaival. A közösségben nem együttműködő, társaihoz nehezen alkalmazkodik. Játékintelligenciája fejletlen. Rajz és vizuális kultúra Térépítése, téralakítása, környezetalakítása kifejező. Térépítése, téralakítása, környezetalakítása fejlődik. Színhasználata, színérzékenysége ízléses, igényes. Színhasználata, színérzékenysége fejlődik. Egyéni kifejezésmódja fantáziadús, ötletes. Egyéni kifejezésmódja fejlődik. Kreativitása, vizuális kifejezése gazdag. Kreativitása, vizuális kifejezése fejlődik. Szívesen rajzol, fest. Bíztatásra rajzol, fest. Ábrázolási készsége, formaalakítása kiemelkedő. Ábrázolási készsége, formaalakítása életkorának megfelelő. Ábrázolási készsége, formaalakítása fejlődik. Technika Az eszközöket rendeltetésszerűen, önállóan használja. Az eszközök használatában segítséget igényel. Eszközeit megfelelően, rendeltetésszerűen használja. Eszközhasználata nehézkes. Önállóan, pontosan dolgozik. Munkavégzése során segítséggel dolgozik. Munkáját nem mindig tudja befejezni, törekszik a pontos, tiszta munkára. Önállóan dolgozik. Gyakran vesz igénybe segítséget. Kimagasló egyéni ötleteit önállóan megvalósítja. Egyéni ötleteit életkorának megfelelően valósítja meg. Informatika irányultság Szöveg- és ábra készítése önálló, többnyire pontos. Szöveg- és ábra készítése segítséggel, kevés hibával megy. Szöveg- és ábra készítése segítséggel sem megy. 26

27 Számítógép kezelése biztos. Számítógép kezelése többnyire biztos. Számítógép kezelése bizonytalan. Kommunikáció- angol irányultság Drámajáték Szívesen vesz részt a játékokban, csoportos improvizációkban. Előfordul, hogy kiáll a játékból, csoportos improvizációkból. Betartja a játékszabályokat. Esetenként figyelmeztetni kell a játékszabályok betartására. Figyel társaira, végighallgatja őket. Nem minden esetben van türelme végighallgatni társait. Jól alkalmazza az önkifejezés verbális és mozgásos eszköztárát. Bátortalan az önkifejezés verbális és mozgásos eszköztárának alkalmazásában. Nyelv-és beszédfejlesztés A memoritereket mindig megtanulja. A memoritereket többnyire megtanulja. A készségfejlesztő feladatokat kitartóan végzi, és pontosan megoldja. A készségfejlesztő feladatokat biztatással végzi. Páros és csoportos kommunikációban szívesen, kezdeményezően vesz részt. Páros és csoportos kommunikációban nem kezdeményező, de bekapcsolódik. Matematika irányultság A foglalkozásokon részt vett vagy nem vett részt 3. osztály év végi szöveges értékelés Magatartás Több társával jó a viszonya. Társaival igyekszik megtalálni a közös hangot. Társaival nehezen találja a közös hangot. Konfliktusait önállóan oldja meg. Esetleges konfliktusai megoldásához felnőttek segítségére szorul. Konfliktushelyzetben gyakran előfordul, hogy agresszívvá válik. 27

28 Pedagógusai kérését mindig betartja. Pedagógusai kéréseit általában betartja. Pedagógusai kéréseit többnyire nem tartja be. Felszereléseit rendben tartja. Felszereléseit segítséggel tudja renden tartani. Az iskolai házirendet betartja. Az iskolai házirendet igyekszik betartani. Az iskolai házirendet több esetben megsérti. Tanórai fegyelme dicséretes. Tanórai fegyelme jó. Tanórai fegyelme javítandó. Szorgalom A foglalkozásokon aktív, hozzászólásaival segíti a közös munkát. Önállóan még nem kapcsolódik be az osztály munkájába. A foglalkozásokon előfordul, hogy zavarja a munkát. Feladatait, házi feladatait önállóan oldja meg. Feladatait, házi feladatait segítséggel oldja meg. Feladatait, házi feladatait sok segítséggel oldja meg. Szorgalmi feladatokat szívesen vállal. Szorgalmi feladatokat külön még nem vállal. Magyar nyelv és irodalom Olvasás Szóbeli kifejezőképessége kiváló. Választékosan, szabatosan, gördülékenyen fogalmaz szóban. Szóbeli kifejezőképessége az életkorának megfelelő. Körülményesen, nehézkesen fejezi ki gondolatait. Segítő kérdésekkel irányítani lehet. Szókincse gazdag. Szókincse életkorának megfelelő. Kevés szóval közli gondolatait. Verset és prózát vagy prózarészletet kifejezően tud elmondani. Verset és prózát vagy prózarészletet megfelelően tud elmondani. Jó lenne, ha bátrabban vállalkozna arra, hogy verset vagy mesét mondjon. Verset, mesét, meserészletet egyelőre bizonytalanul mond el. Az irodalmi művek megismerése iránt nyitott, érdeklődő. Szépirodalmi alkotásokat rendszeresen olvas önállóan is. Szívesen tanul memoritereket. 28

29 Az irodalmi művek iránt érdeklődő. Időnként önállóan is olvas szépirodalmi alkotásokat. Aránylag könnyen tanul memoritereket. Az irodalmi művek megismeréséhez általában szívesen kezd hozzá, de a műelemző tevékenységek közben időnként elfárad, elkalandozik. A memoriterek bevésésében és felidézésében bizonytalan. Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget hibátlanul vagy legfeljebb 2-3 hibával fel tud olvasni. Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 hibánál többet nem követ el. Olvasástechnikai hibáit önállóan javítja. Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy olvasása hallható és érthető. Olvasástechnikai hibáit tanítói segítséggel javítani tudja. Felkészülés után 8-10 mondatos szöveget fel tud olvasni úgy, hogy 4-5 olvasástechnikai hibánál többet nem ejt ugyan, de tempója lassú, az írásjeleket gyakran nem veszi figyelembe, és nem törekszik a kifejező hanglejtésre és hangsúlyozásra. Felkészülés után 6-8 mondatos szöveget megfelelő tempóban fel tud olvasni úgy, hogy törekszik az írásjelek figyelembe vételére és a kifejező hangsúlyozásra, de gyakran követ el olvasástechnikai hibát. Felkészülés után 6-8 mondatos szöveget aránylag pontosan olvas, de egyelőre a helyes tagolásra és a kifejező hangsúlyra, hanglejtésre szinte egyáltalán nem képes. Speciális gyakorlási módszer alkalmazására van szükség. Képes elmélyülten, magában olvasni figyelmesen és tartósan, képes az olvasottak tartalmáról beszámolni. Rövid ideig képes elmélyülten, magában olvasni, kérdésekre az olvasottak tartalmáról beszámolni. Tartósan képes magában olvasni, de az olvasottak tartalmát még nem minden esetben tudja pontosan felidézni. Rövid ideig képes magában olvasni, de az olvasása pontatlan és felületes, ezért az olvasottak felidézésében is bizonytalan. Néma olvasása egyelőre csak a szavak, mondatok szintjén valósul meg. A szöveg összefüggéseinek értelmezésére nem képes. Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, és az ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban egyedül megoldja. Feladatértelmezési problémái általában nincsenek. Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, az ahhoz kapcsolódó feladatokat írásban kis segítséggel meg tudja oldani. Képes arra, hogy egy szöveget némán elolvasson, de az ahhoz kapcsolódó feladatok közül csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. Egyelőre gondot jelent számára a szövegben való eligazodás a szövegrészek összefüggéseinek felismerése. Nem mindig képes arra, hogy szöveget némán elolvasson figyelmének elterelődése nélkül. Az ahhoz kapcsolódó feladatok közül pedig csak az egyszerűbbeket tudja önállóan megoldani. 29

30 Nyelvtani, helyesírási ismeretek Képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából. Többnyire képes arra, hogy egy szövegben felismerje és megnevezze a mondatfajtákat a beszélő szándéka szempontjából. Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajokat. Egyszerű mondatokban felismeri és megnevezi az eddig tanult szófajok közül azokat, amelyeket, a legtöbbet gyakoroltunk. A szófajok közül nem képes mindegyik felismerésére. Helyesírási hibáit önállóan észreveszi és javítja. Helyesírási hibáit maga még nem mindig veszi észre, de a tanító jelölése alapján önállóan javítani tudja. Helyesírási hibáit gyakran nem veszi észre, de konkrét segítséggel javítani tudja. Írásbeli munkáiban önálló hibajavításra nem képes, mert nem törekszik a figyelmes önellenőrzésre. Írás Írás közben kevés hibát ejt. A tanult szabályok alkalmazásában biztos. Többnyire hibátlanul másol, de tollbamondás után gyakran téveszt. Tollbamondás utáni íráskor sok hibája van. Sokszor téveszt a begyakorolt szókészlet körében is. Nagyon bizonytalan a tanult szabályok alkalmazásában. Speciális egyéni gyakorlásra, és figyelmének nagyfokú fejlesztésére van szükség. Írástempója az áltagnál gyorsabb. Írástempója az életkorának megfelelő. Írástempója lassú, folyamatos fejlesztést igényel. Matematika Az ezres számkörben számfogalma kialakult. Az egyjegyű, kétjegyű és a háromjegyű-számokat is helyesen képzi, olvassa, írja, számlálja, sorba tudja rendezni. Az ezres számkörben számfogalma kialakulóban van. Általában helyesen képzi, olvassa, írja az egy-, két- és háromjegyű számokat is. A számlálásban, összehasonlításban, sorba-rendezésben téveszt. Legtöbbször megtalálja a számok helyét a számegyenesen, ám a számok tulajdonságainak megnevezésében és a számszomszédok felismerésében néha bizonytalan. Az ezres számkörben számfogalma még bizonytalan. Nem mindig képzi, olvassa, írja pontosan a kétjegyű számokat. Képes a tanult műveleteket képről, tevékenységről leolvasni, rajzzal megjeleníteni. Fejszámolása gyors és pontos. A kerekítés és becslés fogalmával tisztában van, helyesen alkalmazza. 30

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése

9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése 9. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának és szorgalmának ellenőrzése és értékelése Az iskolai nevelés és oktatás hatékonysága érdekében folyamatosan és rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell:

Részletesebben

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész

A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve. Általános rész A Móricz Zsigmond Gimnázium helyi tanterve Általános rész Tartalom 1. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZŐ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI... 3 2. A TANKÖNYVEK ÉS MÁS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Helyi tanterv PEDAGÓGIAI PROGRAM Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Konstantin Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Szolnok II. kötet Helyi tanterv 1 Hetedik kiadás KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA III. TANULÓK ÉRTÉKELÉSE TARTALOM 1. A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI... 3 2. A BESZÁMOLTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI.. 4 3. MAGATARTÁS ÉS SZORGALOM

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014.

A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye. Helyi tanterve 2014. A Gyulai Implom József Általános Iskola 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye Helyi tanterve 2014. Tartalomjegyzék I. Az 5. Számú Általános Iskola és Sportiskola Tagintézménye helyi tanterve...

Részletesebben

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató

Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola. 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend. Készült: 2015. szeptember. igazgató Esztergomi Babits Mihály Általános Iskola 2500 Esztergom, Sugár út 24. Házirend Készült: 2015. szeptember. igazgató Tartalomjegyzék 1. A házirend célja...2. 2. A tanulói jogviszony keletkezésének szabályai,

Részletesebben

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE

Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Mezőszemerei Általános Iskola H Á Z I R E N DJE Érvényes: 2013. 09. 01-től 1.) Bevezető rendelkezések A házirend az általános iskola alapdokumentuma, a gyerekek, diákok, pedagógusok és szülők alkotmánya.

Részletesebben

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX.

AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. AZ OTTHONI /TANULÓSZOBAI/ FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI (Pedagógiai program IX. fejezet) Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan

Részletesebben

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004.

Községi Általános Iskola Püspökhatvan. Helyi tanterve 2004. Községi Általános Iskola Püspökhatvan Helyi tanterve 2004. Általános célkitűzések A tanári munka eredményessége érdekében a tantervnek világos képet kell adnia arról, hogy milyen is legyen az a tudás,

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004.

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM. Székesfehérvár, 2004. KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-4. ÉVFOLYAM Székesfehérvár, 2004. KÉSZÍTETTÉK: 2, 3, fejezet Virágné Sziládi Judit 1, 5, 7, fejezet Nagy Sándorné 6, 11, fejezet Árkiné Tóth Judit 7.7, fejezet

Részletesebben

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi.

több időt ad a tanulónak: pl. egy hét. A tanár ezeket is minden esetben ellenőrzi. Részlet a Német Nemzetiségi Általános Iskola Pedagógiai programjából: XV. AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával

Részletesebben

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND

Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND Általános Iskola és Óvoda Bogyiszló HÁZIREND 1. Bevezetı rendelkezések A házirend az iskola diákjainak alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása

Részletesebben

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015.

Helyi tanterv HELYI TANTERV 2015. tanterv A helyi tanterv biztosítja, hogy alsó tagozaton a tanítás-tanulás szervezése játékos formában, a tanulói közreműködésre építve, az érdeklődés felkeltésére, a problémák felvetésére, a megoldáskeresésre,

Részletesebben

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE Tiszaalpári Árpád Fejedelem Általános Iskola 6066 Tiszaalpár, Alkotmány u. 14. 76/424124 fax: 76/598828 email: alpariskola@gmail.com Ikt. sz.:../2015. 1. A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Részletesebben

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre

A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre A Nemesszalóki Általános Iskola közzétételi listája a 2015/16. tanévre I. Felvételi lehetőségek 1. Iskolánk a kötelező beiskolázási körzetéből melyet az iskola fenntartója határoz meg minden jelentkező

Részletesebben

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM

DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIREND DEBRECENI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. OM azonosító: 031197 Hatályos: 2015. szeptember 7-től I. Az intézmény adatai; a házirend hatálya, elfogadásának menete

Részletesebben

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya

2013. Házirend. Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 2013. Házirend Cseh Péter Általános Iskola Szokolya 1. Bevezető 1.1. A köznevelésről szóló törvény 25. előírása értelmében az iskola életével kapcsolatos egyes kérdéseket a Házirendben kell szabályozni.

Részletesebben

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái 2.9 Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A beszámoltatás célja: Olyan pedagógiai információk, adatok szerzése, amely tájékoztatást ad a tanulók tudásáról, annak

Részletesebben

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről

Összefoglaló jelentés. Szikszai György Református Általános Iskola. működésének. szakértői ellenőrzéséről Összefoglaló jelentés a Szikszai György Református Általános Iskola 6900 Makó, Szikszai utca 4. működésének szakértői ellenőrzéséről Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2012. november

Részletesebben

HELYI TANTERV. Közös követelmények

HELYI TANTERV. Közös követelmények Pedagógiai programunk része a HELYI TANTERV,( a tanulásban akadályozott, beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő és más fogyatékos gyermekekre vonatkozik, a kisiskolás kortól a szakma megszerzéséig.)

Részletesebben

Házirend. Hatályos: 2009. szeptembertől

Házirend. Hatályos: 2009. szeptembertől Házirend Hatályos: 2009. szeptembertől Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1 1. Jogszabályi háttér... 3 2. A Házirend hatálya, érvényessége... 3 3. Jogorvoslati jog gyakorlása, érdekképviselet... 3 4. A

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. Átdolgozva: 2012. szeptember BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata

A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata A Szent László ÁMK vizsgaszabályzata 1 Tanulmányok alatti vizsgák és helyi tantervi vizsgák A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, valamint 1993.

Részletesebben

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész

HELYI TANTERV. Általános, bevezető rész HELYI TANTERV I. Általános, bevezető rész I.1. ISKOLÁNK KÉPZÉSI KÍNÁLATA... 3 I.2. AZ ISKOLÁBAN ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI SEGÉDLETEK ÉS TANESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK ELVEI... 3 I.3. AZ ISKOLA BESZÁMOLTATÁSI

Részletesebben

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET

ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET ANDREETTI KÁROLY ÁLTALÁNOS ÉS MŐVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V TARTALOM II. KÖTET H E L Y I T A N T E R V... 3 I. AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ

Részletesebben

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013.

HÁZIREND. Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. HÁZIREND Esterházy Miklós Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 2013. 1 Tartalom: A.) ISKOLA I. Bevezető 1. Cél, feladat 2. Házirend hatálya 3. Közösségek meghatározása II. Jogok 1. A tanulók

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács)

Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola Intézkedési terv a bukások arányának csökkentésére 2013/2014. tanév I. félév 1/9.e osztály (szakács) 1. Bukások tantárgyankénti

Részletesebben

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14.

Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport 54 346 02 Ügyviteli titkár Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA

Részletesebben

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV

Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Dr. SZÁNTÓ IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV 1./ Felvételi lehetőségek Iskolánk felvételi körzete: Alsópáhok és Felsőpáhok községek közigazgatási területei. Amennyiben más, környékbeli

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A PÁTERDOMBI SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Tartalomjegyzék 1. Az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok... 3 2. Az intézmény működésének rendje:... 4 2.1 Általános szabályok:...

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja

Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Mihályi Általános Iskola Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék HELYZETELEMZÉS... 5 BEVEZETÉS... 7 NEVELÉSI PROGRAM... 9 Szervezeti tagozódás... 19 Tárgyi, személyi feltételek... 20 Ellenőrzés, értékelés...

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv

A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program. Helyi tanterv A Pápai Szakképzési Centrum Acsády Ignác Szakképző Iskolája Pedagógiai Program Helyi tanterv TARTALOMJEGYZÉK 1.Az intézmény helyi tanterve... 2 1.1. A választott kerettanterv megnevezése (EMMI 7.& ba)...

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE

AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE 1 AZ INTÉZMÉNY HIVATALOS NEVE, JOGÁLLÁSA, TÍPUSA, SZÉKHELYE Az intézmény hivatalos elnevezése: BÁTAI HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az intézmény székhelyének címe: 7149 Báta, Fő u. 174. Az intézmény alapításának

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5.

Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND. Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola HÁZIREND Érvényes: Kiegészítéssel 2013. április 5. Készítette: Dr. Radványiné Varga Andrea igazgató 1 HÁZIREND, mely a Hamvas Béla Gimnázium és Szakképző Iskola

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI

TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI 2013. TARTALOMJEGYZÉK A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA A HÁZIREND HATÁLYA A HÁZIREND NYILVÁNOSSÁGA AZ ISKOLÁBA JELENTKEZŐ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI I. A TANULÓK EGÉSZSÉGÉNEK, TESTI ÉPSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Tantárgyfelosztásban szereplő feladat: 11 iskolaotthonos osztály (2 osztálytanító) Magyar tanítása

Részletesebben

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE

MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA. OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE MARCALVÁROSI ARANY JÁNOS ANGOL-NÉMET KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 030523 HÁZIRENDJE Készült: 2013. május 15. Hatályba lépés időpontja: 2013. szeptember 1. Következő felülvizsgálat:

Részletesebben

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607

EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 2013 HÁZIREND EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 3300 EGER PÁSZTORVÖLGY U. 25. 031607 Házirend I. Bevezető 1. A Köznevelési törvény 25. -nak előírása értelmében az iskola belső életével kapcsolatos

Részletesebben

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT

BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT A BALLA KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA CSÉVHARASZT PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Összeállította: Malik Károly igazgató BEVEZETŐ Az iskola hivatalos neve: Balla Károly Általános Iskola Csévharaszt /2002.09.01 óta/ Az iskola

Részletesebben

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat.

A kiadmányozás joga az igazgatót illeti meg, amelyet külön szabályzatban átruházhat. A SÁRSZENTMIHÁLYI ZICHY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 Létesítés adatok: Az iskola Fenntartója a Sárszentmihályi Községi Önkormányzat. Önálló gondnoksággal rendelkezik, ami

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója 1.sz. Függelék: A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola félévi/év végi beszámolója Osztályfőnökök részére..tanév.. félév..osztály 1. A szakmai munka áttekintése: Statisztika Az osztály létszáma:. fő

Részletesebben

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya

HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS. A házirend célja és feladata. A házirend hatálya HÁZIREND KT BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA HERPAI VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA FÜLÖPSZÁLLÁS A házirend célja és feladata 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Péczeli József Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3630 Putnok, Gárdonyi Géza út 1 Tel: (48) 430-189 Tel/Fax: 531-014 E-mail:

Részletesebben

Készítette: Horváth János igazgató

Készítette: Horváth János igazgató Készítette: Horváth János igazgató Tartalomjegyzék Bevezető rendelkezések... 3 I. Az Intézmény adatai... 4 II. Jogok és kötelességek... 4 A tanulók jogai... 4 Tanulói jogok gyakorlása... 5 A tanuló kötelessége

Részletesebben

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE

A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENŐRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE 1. Az iskola a nevelő és oktató munka egyik fontos feladatának tekinti a tanulók tanulmányi munkájának folyamatos

Részletesebben

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Görgetegi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2014 Tartalomjegyzék Oldal Iskolánkról 2 Az iskola nevelési programja 3 1.Küldetésnyilatkozat 3 2.Pedagógiai alapelvek 3 3.Az iskolában folyó nevelő

Részletesebben

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Erzsébethelyi Általános Iskola Békéscsaba, Madách u. 2 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 1 TARTALOM ISKOLÁNKRÓL... 4 1. NEVELÉSI PROGRAM... 5 1.1. ISKOLÁNKBAN FOLYÓ NEVELŐ ÉS OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola

Különös közzétételi lista. Szigetszentmártoni Általános Iskola Különös közzétételi lista Szigetszentmártoni Általános Iskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

HÁZIREND. alapfokú oktatás

HÁZIREND. alapfokú oktatás HÁZIREND Az intézmény megnevezése: Egressy Béni Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Egressy Béni Bilingual Primary School Az intézmény címe: 3200 Gyöngyös, Iskola út 1. Feladata: alapfokú oktatás A fent

Részletesebben

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013.

BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. BÁCSKAI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIREND 2013. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A HÁZIRENDDEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 1.1. A házirend célja 1.2. A házirend feladata 1.3. A házirend jogi és egyéb forrásai 1.4. A házirend

Részletesebben

Óvodai intézményegység

Óvodai intézményegység Közzétételi lista 2013-14. nevelési év / tanév 2013. október 01-ei adatok a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet alapján Óvodai intézményegység

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19.

PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. PEDAGÓGIAI PROGRAM Sajnovics János Általános és Művészeti Iskola GYÚRÓI TAGISKOLA Felülvizsgálat: 2013. március 19. 2 Tartalom Bevezető... 4 Iskolánkról... 5 Jogi státusz... 5 Az iskola működési rendje...

Részletesebben

Pedagógiai Program Helyi tanterv

Pedagógiai Program Helyi tanterv Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola OM: 031090 KLIK szervezeti kód: 082046 4030 Debrecen, Szabó Kálmán u. 3-5. Pedagógiai Program Helyi tanterv 2015 1 Debreceni Petőfi Sándor Általános Iskola 4030

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium

Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium HÁZIREND 2014. 2 Tartalomjegyzék: 1. A Házirend jelentősége 4.o. 1.1. Mi a Házirend? 4.o. 1.2. A Házirend célja 4.o. 2. A Házirend hatálya

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-1498/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A nem szakrendszerű oktatás általános iskolák 5. évfolyamán történő bevezetésének tapasztalatai,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program

Neumann János Általános Iskola. Pedagógiai Program Neumann János Általános Iskola Pedagógiai Program Tartalomjegyzék I. NEVELÉSI PROGRAM... 3 1. Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 4

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2.

Tartalomjegyzék. 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. Tartalomjegyzék 1. A 2015/2016. tanévet meghatározó jogi környezet 1. 2. Helyzetelemzés 2. 3. A 2015/2016. tanév legfontosabb időpontjai és eseményei 4. 4. Országos mérések- értékelések 6. 5. Az iskola

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Helyi tanterv. Osztályfőnöki

Helyi tanterv. Osztályfőnöki Helyi tanterv Osztályfőnöki A fejlesztési területek nevelési célok a teljes iskolai nevelési-oktatási folyamat közös értékeit jelenítik meg, így áthatják e pedagógiai folyamatok egészét. E területek összhangban

Részletesebben

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search

http://www.physicsbox.com/indexrobotprogen.html http://www.kongregate.com/games/coolio_niato/lighbot-2-0?ref=search INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék

Szervezeti és Működési Szabályzat. Házirend. Tartalomjegyzék Házirend Tartalomjegyzék A házirend célja és feladata...2 A Gróf Széchenyi István Általános iskola házirendjének elfogadása és jóváhagyása...2 1. A házirend hatálya...3 2. A házirend nyilvánossága...3

Részletesebben

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program

Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Csány László Általános Iskola Zalacsány, Csány László u. 6. Pedagógiai program Összeállította: Kópicz Csaba igazgató Tóth Istvánné igazgatóhelyettes Az Általános Iskola nevelőtestülete Zalacsány, 2013.

Részletesebben

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND

CentenáriumiÁltalánosIskolaésSzakiskola CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA. (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND CENTENÁRIUMI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SZAKISKOLA (1165 Budapest, Sasvár utca 101.) HÁZIREND Budapest, 2005. február 23. --------------------------------------- igazgató 2005.02.23. HÁZIREND A Centenáriumi Általános

Részletesebben

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Érdi Tankerület. OM azonosító: 037768 KLIK azonosító: 123008 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Érdi Tankerület SZÁZHALOMBATTAI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Rigó Katalin intézményvezető Készítés dátuma: 2013. márc.31. Jóváhagyta:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2013 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend

Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend Budafoki Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Házirend 2015. szeptember 1. Takács Éva igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 2 2. A tanulói kötelességeivel és jogaival kapcsolatos

Részletesebben

A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései. Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Kalocsa

A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései. Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Kalocsa A nem szakrendszerű oktatás gyakorlati kérdései Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Kalocsa Az iskolai tanulás tervezésének meghatározói Alapkészségek, képességek Pszichológiai determináció Műveltség Kulturális

Részletesebben

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914

KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 KISFALUDY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIREND OM 031914 Tartalmi elemek Alapelvek és célok A házirend alapvető célja, hogy a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvényben, valamint

Részletesebben

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008.

A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje. Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. A Báthori István Középiskola és Szakiskola (4371 Nyírlugos, Debreceni út 2.) Házirendje Készült: 2007. november Elfogadva: 2008. február 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A házirend célja és feladata... 3 2. A házirend

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE

A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE A GÖNYŰI SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA HÁZIRENDJE - GÖNYŰ, 2004. NOVEMBER - A HÁZIREND CÉLJA ÉS FELADATA 1. A házirend állapítja meg a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, valamint az iskola

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

A házirend célja és feladata

A házirend célja és feladata 1 Budapest XIV. Kerületi Széchenyi István Általános Iskola 1147 Budapest, Telepes utca 32. OM azonosító: 035057 HÁZIREND Budapest, 2013. december 13.. Csermendyné Rapatyi Mária igazgató A házirend célja

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Olaszi Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Olaszi Általános Iskola TARTALOMJEGYZÉK PEDAGÓGIAI PROGRAM... 1 NEVELÉSI PROGRAM... 6 I. AZ ISKOLA JOGÁLLÁSA... 7 1.1 intézményi szakmai alapdokumentuma... 7 1.2 Iskolai alapítvány...

Részletesebben

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV

TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV TANULÓLÉTSZÁM 2012/2013. TANÉV Sükösd Érsekcsanád ÁMK Bíber János Általános Iskolai és Évfolyam Osztályok száma Létszám Magántanuló SNI BTM Összlétszám 1. 2 29 3 32 2. 1 21 1 1 23 3. 2 30 1 2 2 35 4. 1

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható

HELYI TANTERV NÉMET NYELV. I. idegen nyelv. 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam. nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható HELYI TANTERV NÉMET NYELV I. idegen nyelv Első idegen nyelv 4. évfolyam 6. évfolyam 8. évfolyam 10. évfolyam 12. évfolyam KERszintben nem A1 A2 B1 mínusz B1 megadható TANTÁRGYI ÓRASZÁMOK 9. évf. 10. évf.

Részletesebben

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A.

Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. Házirend A.) Nappali tagozat B.) Felnőttoktatási tagozat C.) Kollégium Debrecen

Részletesebben

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék

Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola helyi tanterve Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelezı és választható tantárgyak és azok ai... 6 1.1.1. A szakiskolai óraterv a kerettanterv A változat szerint...6 1.1.2.Szegregált és

Részletesebben

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák

Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák Osztályozó vizsgák, tanulmányok alatti vizsgák (kivonat az iskola Pedagógiai Programjából) Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a Helyi Tantervben megfogalmazott minimum

Részletesebben

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Nem szakrendszerű tanterv

Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda Helyi tanterv Nem szakrendszerű tanterv Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Jogi szabályozás...2 1.1.1 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény... 2 1.1.2 A NAT (243/2003. Korm. rendelet) vonatkozó szabályozási elemei... 3 1.2 A nem szakrendszerű

Részletesebben

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D

Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 1 Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti Iskola I S KOLAI HÁZI R E N D 2013 2 A Hernádnémeti Református Általános Iskola, Két Tanítási Nyelvű és Alapfokú Művészeti

Részletesebben

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 2 1.1 A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 3 1.2 A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK...

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE

SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE A SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM HÁZIRENDJE Házirend 1. Bevezető rendelkezések... 3 1.1. Az intézmény adatai... 3 1.2. Az iskola tanulóközösségei... 3 1.3. A szülőkkel való kapcsolattartás fórumai... 4 2. Az

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010.

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010. A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010. 1 A Barcsay Jenő Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása 2010. május

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola

II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola 3170 Szécsény, Rákóczi út 90. Tel/Fax: 06-32-372-490 Web: www.rfszkki.sulinet.hu E-mail: rfszkki@gimn-szecseny.sulinet.hu

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató

A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje. 2015-2016-os tanév. Készítette: Donka Péter igazgató A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Házirendje 2015-2016-os tanév Készítette: Donka Péter igazgató Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 1.1. A házirendről...

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

Házirend. Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900

Házirend. Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900 Házirend 2015 Hunyadi Mátyás Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 035900 1 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...2 2. A házirend célja...4 3. A házirend szabályainak alapja...4 4. A házirend

Részletesebben